Whirlpool | B TNF 5322 OX | Use and care guide | Whirlpool B TNF 5322 OX Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool B TNF 5322 OX Lietotāja rokasgrāmata
Veselības un drošības, lietošanas un
apkopes un montāžas instrukcija
www.whirlpool.eu/register
LATVISKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
LV
LATVISKI
VESELĪBAS UN DROŠĪBAS, LIETOŠANAS
UN APKOPES un MONTĀŽAS INSTRUKCIJA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci
vietnē www.whirlpool.eu/register
Rādītājs
Veselības un drošības instrukcija
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VIDES AIZSARDZĪBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IERĪCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DURVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PLAUKTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VENTILATORS + ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KĀ LIETOT IERĪCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MONTĀŽA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FUNKCIJAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU UN DZĒRIENUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
IETEIKUMI IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TĪRĪŠANA UN APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Montāžas instrukcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
NOTEIKTI JĀIZLASA UN
JĀIEVĒRO
Pirms ierīces lietošanas izlasiet
drošības norādījumus.
Saglabājiet šos norādījumus
turpmākām uzziņām.
Šie norādījumi un pati ierīce
sniedz svarīgus drošības
brīdinājumus, kas ir jāizlasa un
vienmēr jāievēro.
Ražotājs neuzņemas atbildību
par bojājumiem, kas radušies
nepiemērotas lietošanas vai
nepareizu vadības elementu
iestatīšanas dēļ.
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
Ļoti maziem (0-3 gadi) un
maziem bērniem (3-8 gadi)
jāatrodas drošā attālumā no
ierīces, ja vien tie netiek
nepārtraukti uzraudzīti.
Bērni no 8 gadu vecuma un
personas ar fiziskiem, jušanas vai
garīgiem traucējumiem vai bez
pieredzes un zināšanām var
lietot šo ierīci, ja tās tiek
uzraudzītas vai instruētas par
ierīces drošu lietošanu un izprot
ar to saistītos riskus. Bērni
nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces
tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt
bērni bez pieaugušo
uzraudzības.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA
UZMANĪBU: Ierīci nav paredzēts
darbināt ar ārēju taimeri vai
atsevišķu tālvadības sistēmu.
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai
tikai mājas apstākļos, nevis
profesionāliem nolūkiem.
Neizmantojiet ierīci ārpus
telpām.
Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas
vielas, piemēram, aerosola
baloniņus, un nenovietojiet
benzīnu vai citus uzliesmojošus
materiālus tuvu tai – var izcelties
ugunsgrēks, ja ierīce ir nejauši
tikusi ieslēgta.
Šo ierīci ir paredzēts izmantot
sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram:
4
– personāla virtuves zonās
veikalos, birojos un citās
darba vidēs;
– zemnieku saimniecībās un
klientu istabās viesnīcās,
moteļos un citās dzīvojamā
tipa vidēs;
– „bed and breakfast” tipa vidē;
– sabiedriskās ēdināšanas un
tamlīdzīgiem mērķiem
(ne mazumtirdzniecībā).
Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir īpaši
paredzēta sadzīves tehnikai un
nav piemērota izmantošanai kā
gaismeklis telpu izgaismošanai
(EK Regula 244/2009).
Ierīce ir piemērota izmantošanai
vietās, kur temperatūra ir
turpmāk norādītajā amplitūdā
atbilstoši klimata klasei, kas
norādīta uz datu plāksnītes.
Ierīce var darboties nepareizi,
ja tā ir ilgstoši atstāta vidē, kuras
temperatūra ir ārpus norādītās
amplitūdas.
Klimata klases vides temp. (°C)
SN no 10 līdz 32
N no 16 līdz 32
ST no 16 līdz 38
T no 16 līdz 43
Šī ierīce nesatur CFC. Dzesētāja
kontūrā ir R600a (ogļūdeņradis).
Ierīces ar izobutānu (R600a):
izobutāns ir dabīga gāze,
kas neietekmē apkārtējo vidi,
bet ir uzliesmojoša. Tāpēc
pārliecinieties, vai dzesētāja
kontūra caurules nav bojātas.
Iztukšojot dzesētāja kontūru,
īpaši uzmanīgi rīkojieties bojātu
cauruļu gadījumā.
BRĪDINĀJUMS: nesabojājiet
ierīces dzesēšanas kontūra
caurules.
BRĪDINĀJUMS: Pārliecinieties,
lai ventilācijas lūkas ierīces
korpusā vai iebūvētajā struktūrā
nebūtu nosprostotas.
BRĪDINĀJUMS: lai paātrinātu
atkausēšanu, neizmantojiet
mehāniskus, elektriskus vai
ķīmiskus līdzekļus, izņemot
ražotāja ieteiktos.
BRĪDINĀJUMS: nelietojiet un
nenovietojiet elektroierīces šīs
ierīces nodalījumos, ja tās nav
tieši atļāvis ražotājs.
BRĪDINĀJUMS: ledus gatavotāji
un/vai ūdens dozatori, kas nav
tieši savienoti ar ūdensapgādi, ir
jāuzpilda tikai ar dzeramo ūdeni.
BRĪDINĀJUMS:
Automātiskajiem ledus
gatavotājiem un/vai ūdens
dozatoriem jābūt savienotiem
ar ūdens padevi, kas piegādā
tikai dzeramo ūdeni ar
spiedienu no 0,17 līdz 0,81 MPa
(1,7 un 8,1 bāri).
Nenorijiet ledus paku saturu
(nav toksisks; pieejams
atsevišķos modeļos).
Neēdiet ledus kubiņus vai ledu
uz kociņiem tūlīt pēc
izņemšanas no saldētavas, jo
tādējādi var gūt apsaldējumus.
Izstrādājumiem, kuriem ir
paredzēts izmantot gaisa filtru
pieejama ventilatora pārsega
iekšpusē, filtram vienmēr
jāatrodas vietā, kad darbojas
ledusskapis.
Saldētavas nodalījumā
neglabājiet stikla konteinerus ar
šķidrumiem, jo tie var saplīst.
Nenosprostojiet ventilatoru
(ja pieejams) ar pārtikas precēm.
Pēc pārtikas novietošanas
pārbaudiet, vai nodalījumu,
it īpaši saldētavas, durtiņas
aizveras pareizi.
Bojāta starplika pēc iespējas
drīzāk jānomaina.
Ledusskapja nodalījumu
izmantojiet tikai svaigas pārtikas
uzglabāšanai, bet saldētavas
nodalījumu — tikai saldētas
pārtikas uzglabāšanai, svaigas
pārtikas saldēšanai un ledus
kubiņu gatavošanai.
Izvairieties no neietītas pārtikas
uzglabāšanas tiešā saskarē ar
ledusskapja vai saldētavas
nodalījumu iekšējām virsmām.
Ierīcēm var būt speciālie
nodalījumi (svaigo produktu
nodalījums, nulles grādu
kārba...). Ja konkrētā
izstrādājuma bukletā nav
norādīts citādi, tos var izņemt,
saglabājot līdzvērtīgu sniegumu.
C-pentānu izmanto kā putojošo
aģentu izolācijas putās, un tā ir
uzliesmojoša gāze.
MONTĀŽA
Ierīces pārvietošana un
uzstādīšana jāveic vismaz diviem
cilvēkiem. Izmantojiet
aizsargcimdus visos izsaiņošanas
un uzstādīšanas darbos.
Montāžu un apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts tehniķis atbilstoši
ražotāja norādījumiem un
vietējiem drošības noteikumiem.
Nelabojiet un nemainiet ierīces
detaļas, ja vien tās nav tieši
norādītas lietotāja rokasgrāmatā.
Neļaujiet bērniem veikt ierīces
montāžu. Neļaujiet bērniem būt
klāt ierīces montāžas laikā.
Iespējami bīstamus iesaiņojuma
materiālus (plastmasas maisiņus,
polistirolu u.c.) ierīces montāžas
laikā un pēc tās glabājiet
bērniem nepieejamā vietā.
Uzmanieties, lai ierīces
pārvietošanas laikā nesabojātu
grīdu (piemēram, parketu).
Uzstādiet un nolīmeņojiet ierīci
uz grīdas, kas spēj izturēt ierīces
svaru, vietā, kas ir piemērota
iekārtas izmēram un lietošanas
veidam.
Pēc ierīces izsaiņošanas
pārliecinieties, vai pārvadāšanas
laikā tā nav bojāta. Problēmu
gadījumā sazinieties ar
izplatītāju vai tuvāko
pēcpārdošanas apkopes centru.
Pirms ierīces uzstādīšanas tai
jābūt atvienotai no elektrotīkla.
Uzstādīšanas laikā sekojiet līdzi,
lai ierīce nebojātu barošanas
kabeli.
Lai nodrošinātu nepieciešamo
ventilāciju, atstājiet brīvu vietu
abās pusēs ierīcei un virs tās.
Lai izvairītos no saskarsmes ar
karstām virsmām, attālumam no
ierīces aizmugures līdz sienai aiz
tās jābūt vismaz 50 mm.
Šī attāluma samazināšana
palielinās izstrādājuma
elektrības patēriņu.
Ieslēdziet ierīci tikai tad,
kad montāža ir pabeigta.
Pirms ierīces ieslēgšanas
pagaidiet vismaz divas stundas,
lai pārliecinātos, vai dzesēšanas
kontūrs darbojas efektīvi.
Pārliecinieties, vai ierīce nav
novietota blakus siltuma
avotam.
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
Lai ierīces uzstādīšana atbilstu
spēkā esošiem drošības
normatīviem, nepieciešams
izmantot daudzpolu slēdzi,
kur minimālā atstarpe starp
kontaktiem ir 3 mm, un ierīcei
jābūt sazemētai.
Ja elektrības vads ir bojāts,
nomainiet to ar tāda paša veida
vadu. Elektrības vadu drīkst
nomainīt tikai kvalificēts
speciālists saskaņā ar ražotāja
norādījumiem un spēkā
esošajiem drošības
noteikumiem. Sazinieties ar
autorizētu servisa centru.
Ja ierīces kontaktdakša neder
rozetē, sazinieties ar kvalificētu
speciālistu.
Elektrības kabelim jābūt
pietiekami garam, lai jau
iebūvētu ierīci varētu ērti
pievienot elektrotīklam.
Nevelciet aiz ierīces
elektroapgādes kabeļa.
Neizmantojiet pagarinātājus vai
vairākspraudņu kontaktligzdas
vai adapterus.
Nelietojiet ierīci, ja tai bojāts
strāvas kabelis vai kontaktdakša,
ja ierīce nedarbojas pareizi vai tā
ir bojāta vai nomesta.
Nenovietojiet strāvas kabeli uz
karstas virsmas.
Pēc ierīces uzstādīšanas tās
elektriskās sistēmas detaļas
nedrīkst būt pieejamas.
Nepieskarieties ierīcei ar mitrām
ķermeņa daļām un nelietojiet to,
ja jums ir basas kājas.
LV
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas
iekārtu.
Tīrīšanas un apkopes laikā
nēsājiet aizsargcimdus.
Pirms ierīces tīrīšanas un
apkopes tai jābūt atvienotai no
elektrotīkla.
Neizmantojiet abrazīvus vai
raupjus tīrīšanas līdzekļus,
piemēram, stikla tīrīšanas
līdzekļus, uzsliesmojošus
šķidrumus, tīrāmos vaskus,
koncentrētus mazgāšanas
līdzekļus, balinātājus vai tīrāmos
līdzekļus, kuru sastāvā ir naftas
produkti, plastmasas daļu,
ierīces iekšpuses un starpliku
tīrīšanai. Neizmantojiet papīra
dvieļus, tīrāmos sūkļus vai citus
raupjus tīrīšanas līdzekļus.
5
VIDES AIZSARDZĪBA
IEPAKOJUMA MATERIĀLU
UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100%
pārstrādājams un tiek apzīmēts ar
otrreizējās pārstrādes simbolu .
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas
jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar
vietējiem atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU
UTILIZĀCIJA
Utilizējot ierīci, padariet to
nelietojamu, nogriežot strāvas kabeli
un izņemot durvis un plauktus (ja tādi
ir) tā, lai bērni nevar vienkārši iekļūt
iekšpusē un tikt iesprostoti.
Šī ierīce ir izgatavota no
pārstrādājamiem vai atkārtoti
izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet
to saskaņā ar vietējiem atkritumu
apsaimniekošanas noteikumiem.
Plašāku informāciju par lietotu
mājsaimniecības ierīču apstrādi,
atjaunošanu un pārstrādi var iegūt
vietējās kompetentajās iestādēs, pie
atkritumu savākšanas pakalpojumu
sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci
iegādājāties.
Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas
Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA).
Nodrošinot pareizu izstrādājuma
izmešanu, palīdzēsit novērst
iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu
un cilvēku veselību, ko var izraisīt
nepareiza šīs ierīces utilizācija.
simbols uz izstrādājuma vai
komplektācijā iekļautajiem
dokumentiem norāda, ka šo ierīci
nevar izmest sadzīves atkritumos,
bet tā ir jānodod pārstrādei elektrisko
un elektronisko ierīču savākšanas
centrā.
IETEIKUMI ENERĢIJAS
TAUPĪŠANAI
Uzstādiet ierīci sausā un labi vēdināmā
vietā, pietiekami tālu no jebkura
siltuma avota (piemēram, radiatora vai
plīts) un vietā, kur tā nav pakļauta
saules staru tiešai iedarbībai.
Ja nepieciešams, izmantojiet
izolējošu plāksni.
Lai nodrošinātu atbilstošu vēdināšanu,
izpildiet uzstādīšanas norādījumus.
Nepietiekama ventilācija izstrādājuma
aizmugurē palielina enerģijas patēriņu
un samazina dzesēšanas efektivitāti.
Bieža durvju atvēršana var palielināt
enerģijas patēriņu.
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek
pārdota atbilstoši drošības prasībām,
kas noteiktas EK direktīvās:
LVD 2014/35/ES, EMS 2014/30/ES un
RoHS 2011/65/ES.
6
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek
pārdota atbilstoši EK direktīvu Eko
dizaina un energomarķējuma
noteiktajām prasībām: 2009/125/EK un
2010/30/ES.
Ierīces iekšējo temperatūru un
enerģijas patēriņu var ietekmēt vides
temperatūra, durvju atvēršanas
biežums un ierīces atrašanās vieta.
Iestatot temperatūru, jāņem vērā šie
faktori.
Samaziniet līdz minimālam durvju
atvērumam.
Atkausējot sasaldētu pārtiku,
ievietojiet to ledusskapī. Sasaldēto
produktu zemā temperatūra atdzesē
pārtiku ledusskapī.
Ļaujiet siltiem ēdieniem un
dzērieniem atdzist pirms ievietošanas
ierīcē.
Plauktu novietojums ledusskapī
neietekmē energoefektivitāti.
Produkti jānovieto plauktos tā, lai
nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju
(pārtika nedrīkst savstarpēji saskarties,
turklāt jāsaglabā atstatums starp
pārtiku un aizmugurējo sienu).
Saldētas pārtikas uzglabāšanas vietu
var palielināt izņemot grozus un
sarmas apturēšanas plauktu (ja tāds
ir), saglabājot līdzvērtīgu enerģijas
patēriņu.
Augstas enerģijas klases
izstrādājumiem ir ļoti efektīvi motori,
kuri darbojas ilgāk un kuriem ir zems
enerģijas patēriņš. Neraizējieties,
ja dzinējs turpina darboties ilgāk.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA
APRAKSTS
IERĪCE
4
5
6
7
1
2
3
9
8
1. Augļu un dārzeņu nodalījums *
2. Produktu uzturēšanas zona 0°C
/
Drošās atkausēšanas* funkcija
3. Saldēšanas un uzglabāšanas
nodalījums
4. Piena produktu plaukts *
5. Bīdāmie plaukti *
6. Temperatūras indikators *
7. Pudeļu statīvs *
8. Pudeļu plaukts *
9. Līmeņošanas kājiņas
* Var atšķirties skaits un/vai izvietojums,
pieejamas atsevišķiem modeļiem.
7
VADĪBAS PANELIS
1. Ieslēgšanas/gaidlaika režīma indikators un poga
2. Ilgstošas elektropadeves pārrāvuma trauksmes
indikators (skatiet zemāk Trauksmes tabulu)
3. Ledusskapja Nodalījuma Temperatūra /
Ātrās dzesēšanas poga
4. Ledusskapja nodalījuma temperatūras gaismiņa
5. Trauksmes apturēšanas poga (skatiet zemāk
Trauksmes tabulu)
6. 6th Sense indikators
7. Taustiņu bloķēšanas indikators
8. Saldētavas nodalījuma temperatūras gaismiņas
9. Saldētavas nodalījuma temperatūras /
Ātrās saldēšanas poga
8
4
5
6
3
2
1
7
8
9
LV
DURVIS
DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA
Piezīme: Durvju atvēršanas virzienu var mainīt. Ja šo darbību
veic pēcpārdošanas apkalpošanas centrs, uz to neattiecas
garantija.
Durvju eņģes ieteicams mainīt divām personām.
Sekojiet norādījumiem Montāžas instrukcijā.
LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS
Gaismas sistēma ledusskapja nodalījumā izmanto LED
spuldzītes, kas nodrošina labāku apgaismojumu, kā arī
ļoti zemu enerģijas patēriņu.
Ja LED gaismas sistēma nedarbojas, lūdzu,
sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.
Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad
ledusskapja durvis tiek atvērtas. Ja durvis ir atvērtas
ilgāk par 10 minūtēm, gaisma automātiski izslēgsies.
PLAUKTI
Visi plaukti, nolaižamās malas un izvelkamie grozi
ir izņemami.
VENTILATORS + ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS
Ventilators uzlabo temperatūras izplatīšanu
ledusskapja iekšpusē, tādējādi nodrošinot produktu
ilgāku uzglabāšanu.
Piezīme: Nenosprostojiet gaisa ieplūdes zonu ar pārtikas
produktiem.
Ja ierīcei ir ventilators, to var aprīkot
arī ar antibakteriālo filtru.
Izņemiet to no kastītes, kas ievietota
augļu un dārzeņu nodalījumā, un
ievietojiet ventilatora korpusā, kā
parādīts attēlā.
Kārtība, kādā jāveic nomaiņa,
parādīta filtra kastītē.
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS AR
„NO FROST” TEHNOLOĢIJU
Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek
automātiski.
Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz
drenāžas atveri un savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.
9
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS AR
„NO FROST” TEHNOLOĢIJU
Saldētavas ar „No frost” tehnoloģiju nodrošina vēsa
gaisa cirkulāciju apkārt uzglabāšanas zonām un
novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā izslēdzot
nepieciešamību atkausēt.
Saldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums
paliek salasāms, un uzglabāšanas telpa saglabājas
glīta un tīra.
PIEDERUMI
TRAUKS ĀTRAI LEDUS GATAVOŠANAI
10
PUDEĻU STATĪVS
LV
PIEDERUMI
TEMPERATŪRAS INDIKATORA GAISMIŅA*
Lai noteiktu vēsāko ledusskapja zonu.
1. Pārliecinieties, vai uz indikatora gaismiņas parādās
skaidrs uzraksts „OK” (skatiet attēlu zemāk).
2. Ja vārds „OK” neparādās, temperatūra ir pārāk
augsta: iestatiet zemāku temperatūru un
pagaidiet aptuveni 10 stundas, līdz temperatūra
ir stabilizējusies.
3. Vēlreiz pārbaudiet indikatora gaismiņu: ja
nepieciešams, pielāgojiet to, sekojot sākotnējiem
norādījumiem. Tas ir normāli, ja indikators
neuzrāda vārdu „OK”, kad ievietots liels daudzums
svaigu produktu vai regulāri tiek atvērtas durvis.
Pagaidiet vismaz 10 stundas, lai pielāgotu
LEDUSSKAPJA DARBĪBAS slēdzi uz lielākiem
iestatījumiem.
PRODUKTU UZTURĒŠANAS ZONA 0°C /
DROŠĀS ATKAUSĒŠANAS* FUNKCIJA:
Šis nodalījums ir izstrādāts, lai tajā uzglabātu svaigus
tādus delikātus produktus kā gaļu un zivis. Kā liecina
pārbaudes, kas tika veiktas ar gaļas produktiem,
nodalījuma zemā temperatūra ļauj uzglabāt pārtiku
līdz pat vienai nedēļai, saglabājot tās barības vielas,
izskatu un garšu.
Šis nodalījums ir piemērots arī veselīgas pārtikas
atkausēšanas, jo atkausēšana zemā temperatūrā
novērš mikroorganismu izplatīšanos, vienlaikus
aizsargājot to garšu un organoleptiskās īpašības.
Nav piemērots augļu, dārzeņu un zaļo salātu
uzglabāšanai. Taču to var izmantot pildītu makaronu
un gatavu ēdienu uzglabāšanai.
PLAUKTI *
Pateicoties īpašajiem stiprinājumiem, plauktus var
izņemt, kā arī iespējams pielāgot to augstumu,
tādējādi nodrošinot iespēju uzglabāt liela izmēra
traukus un produktus.
AUGĻU UN DĀRZEŅU TVERTNE*
Ledusskapja iekšpusē esošā salātu atvilktne īpaši
izgatavota, lai ļautu augļiem un dārzeņiem ilgāk palikt
svaigiem un kraukšķīgiem. Atveriet mitruma līmeņa
regulatoru (pozīcija B), ja vēlaties produktus uzglabāt
sausākā vidē (piemēram, augļus), vai aizveriet to
(pozīcija A), lai uzglabātu produktus mitrākā vidē
(piemēram, dārzeņus).
A
B
A
B
11
KĀ LIETOT
IERĪCI
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
KĀ IEDARBINĀT IERĪCI
Kad ierīce pievienota elektrības padevei,
tā automātiski ieslēdzas.
4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet
ierīcē nekādus pārtikas produktus.
TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA
Ierīce rūpnīcā parasti tiek iestatīta uz ieteicamo vidējo
temperatūru.
Lai uzzinātu informāciju par temperatūras iestatīšanu,
skatiet Ikdienas lietošanas instrukciju.
Kad ierīce tiek pievienota elektrības padevei, displejs
tiek izgaismots un aptuveni uz vienu sekundi tajā
parādās visas ikonas. Izgaismojas ledusskapja
nodalījuma iestatījumu noklusējuma (rūpnīcas)
vērtības.
Piezīme: Šie uzstādījumi norāda uz vidējo temperatūru
visā ledusskapī.
MONTĀŽA
VIENAS IERĪCES MONTĀŽA
Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju, atstājiet
brīvu vietu abās pusēs ierīcei un virs tās.
Attālumam no ierīces aizmugures līdz sienai aiz tās
jābūt vismaz 50 mm.
Šī attāluma samazināšana palielinās izstrādājuma
elektrības patēriņu.
50mm
50mm
12
ATDALĪTĀJU MONTĀŽA
Novietojiet atdalītājus uz kondensatora augšējās un
apakšējās daļas (kā attēlā) ierīces aizmugurē.
LV
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
KĀ PALIELINĀT SALDĒTAVAS UZGLABĀŠANAS
APJOMU
•
•
Nenosprostojiet gaisa izplūdes zonu (izstrādājuma
iekšpusē, aizmugurējās sienas apakšā) ar pārtikas
produktiem.
Visi plaukti un izvelkamie grozi ir izņemami.
•
•
•
•
•
Ja izņemsit grozus, varēsiet uzglabāt lielus
produktus.
Novietojiet produktus tieši uz saldētavas plauktiem.
Atbrīvojieties no citiem izņemamiem piederumiem.
Ierīces iekšējo temperatūru var ietekmēt vides
temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces
atrašanās vieta. Iestatot temperatūru, jāņem vērā šie
faktori.
Ierīces piederumi nav mazgājami trauku mazgājamā
mašīnā, ja vien nav norādīts citādi.
FUNKCIJAS
IESLĒGTS/GAIDSTĀVES REŽĪMS
Šī funkcija ieslēdz/iestata
ledusskapi gaidlaika režīmā.
Lai izstrādājumu iestatītu gaidlaika
režīmā, nospiediet ieslēgšanas/
gaidlaika pogu un turiet to 3
sekundes.
Izslēdzas visi indikatori, izņemot
ieslēgšanas/gaidlaika ikonu, lai
parādītu, ka ierīces ir gaidlaika
režīmā.
Kad ierīce ir gaidlaika režīmā,
gaisma ledusskapja nodalījuma
iekšpusē nedarbojas.
Atcerieties, ka šī darbība neatvieno
ierīci no elektrības padeves.
Lai atkal ieslēgtu ierīci, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika režīma pogu
un turiet to 3 sekundes.
GUDRAIS DISPLEJS
Šo funkciju var izmantot enerģijas
taupības nolūkā. Lai aktivizētu
gudro displeju, 3 sekundes
vienlaicīgi turiet nospiestas
ledusskapja nodalījuma °C pogu un
saldētavas nodalījuma °C pogu,
līdz atskan signāls.
Lai izslēgtu šo funkciju, atkārtojiet
iepriekš minētās darbības.
Atcerieties, ka šī funkcija neatvieno
ierīci no elektropadeves, bet tikai
samazina ārējā ekrāna patērētās
enerģijas daudzumu.
13
6TH SENSE INDIKATORS
6th Sense tehnoloģija darbojas
automātiski, lai nodrošinātu
optimālus apstākļus produktu
uzglabāšanai.
ĀTRĀ DZESĒŠANA
Ar Ātrās dzesēšanas funkciju
iespējams palielināt ledusskapja
nodalījuma dzesēšanas jaudu.
Šīs funkcijas izmantošana ir
ieteicama, kad ledusskapja
nodalījumā ievietots ļoti liels
daudzums pārtikas produktu.
Lai aktivizētu Ātrās dzesēšanas
funkciju, nospiediet ledusskapja
nodalījuma °C pogu un turiet to
3 sekundes.
Kad tā ir aktivizēta, ledusskapja
temperatūras gaismiņas norādīs
uz ātrās dzesēšanas indikatoru, kā
redzams blakus attēlotajā secībā.
Funkcija automātiski izslēdzas
pēc 6 stundām, taču to iespējams
izslēgt arī manuāli, nospiežot
saldētavas °C pogu.
ĀTRĀ SALDĒŠANA
Šīs funkcijas izmantošana ir
ieteicama, kad ledusskapja un
saldētavas nodalījumos ievietots
ļoti liels daudzums pārtikas
produktu.
24 stundas pirms svaigas pārtikas
sasaldēšana nospiediet saldētavas
pogu un turiet to nospiestu trīs
sekundes, lai aktivizētu Ātrās
saldēšanas funkciju.
Kad tā ir aktivizēta, saldētavas
nodalījuma temperatūras
gaismiņas norādīs uz ātrās
saldēšanas indikatoru, kā redzams
blakus attēlotajā secībā.
Pēc 24 stundām ievietojiet
saldējamo pārtiku saldēšanas
nodalījuma augšējā grozā.
Funkcija automātiski izslēdzas pēc
48 stundām, taču to iespējams
izslēgt arī manuāli, nospiežot
saldētavas °C pogu.
TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA
Šī funkcija neļauj nevienam
nejauši ieslēgt ierīci vai mainīt tās
iestatījumus.
Lai bloķētu taustiņus, nospiediet
Ballītes režīma pogu un turiet to
trīs sekundes līdz displejā parādās
Taustiņu bloķēšanas indikators,
un skaņas signāls apstiprina,
ka funkcija ir atlasīta. Pēc trim
sekundēm Taustiņu bloķēšanas
indikators izslēdzas.
Kad funkcija ir aktivizēta, nospiežot
citas pogas (izņemot Ballītes
režīma pogu), tiek atskaņots skaņas
signāls un displejā mirgo Taustiņu
bloķēšanas indikators.
Ikvienu trauksmi var izslēgt, ja ir
aktivizēta Taustiņu bloķēšanas
funkcija.
Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet
Ballītes režīma pogu un turiet to
trīs sekundes līdz displejā parādās
Taustiņu bloķēšanas indikators,
un skaņas signāls apstiprina,
ka funkcija ir atcelta. Pēc vienas
sekundes indikators izslēdzas.
14
LV
ATVĒRTU DURVJU
BRĪDINĀJUMS
Atvērtu durvju brīdinājums tiek
aktivizēts, ja durvis bijušas atvērtas
ilgāk par 2 minūtēm.
Aizveriet durvis vai nospiediet
brīdinājuma signāla apturēšanas
pogu, lai izslēgtu skaņas signālu.
TEMPERATŪRAS TRAUKSME
Temperatūras displejs (°C) mirgo
un ir ieslēgts trauksmes indikators
.
Nospiediet trauksmes apturēšanas
pogu ; skaņas signāls tiek
pārtraukts, temperatūras displejs
mirgo (°C), bet trauksmes
indikators neizdziest līdz brīdim,
kad temperatūra atkal ir < -10 °C.
ELEKTROPADEVES
PĀRRĀVUMA BRĪDINĀJUMS
Elektrības pārrāvuma brīdinājuma
ikona ir ieslēgta un brīdinājuma
indikators mirgo.
Nospiediet trauksmes apturēšanas
pogu ; skaņas signāls tiek
pārtraukts, temperatūras displejs
mirgo (°C), bet trauksmes
indikators neizdziest līdz brīdim,
kad temperatūra atkal ir < -10 °C.
15
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS
Ledusskapis ir labākā vieta, kur uzglabāt gatavos gaļas
izstrādājumus, svaigu un konservētu pārtiku, piena
produktus, augļus, dārzeņus un dzērienus.
GAISA VENTILĀCIJA
Dabīgā gaisa cirkulācija ledusskapja nodalījumā
rada zonas ar atšķirīgām temperatūrām. Zemākā
temperatūra ir tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes
un pie aizmugurējās sienas. Augstākā temperatūra ir
nodalījuma augšā, priekšpusē.
Nepareiza ventilācija var palielināt enerģijas patēriņu
un samazināt ledusskapja veiktspēju.
Neaizsedziet gaisa atveres ar pārtikas produktiem vai
citiem priekšmetiem, lai tādējādi netraucētu gaisa
cirkulācijai un pārtikas produktu uzglabāšanai.
KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS
› Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas, metāla, › Neuzglabājiet produktus pārāk cieši kopā, tādējādi
alumīnija un stikla traukus un ietinamo plēvi, lai
traucējot gaisa cirkulācijai.
iesaiņotu pārtikas produktus.
› Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot
› Šķidrumus un ēdienus, kas var radīt aromātu vai
pudeļu turētāju.
ietekmēties no citiem aromātiem vai garšām, vienmēr
› Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā,
ievietojiet aizveramos traukos vai apklājiet tos.
iesakām novietot tos uz plauktiņa virs augļu un
› Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi pret to,
dārzeņu atvilktnes, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapī.
piemēram, augļus, dārzeņus un salātus ieteicams
› Pārliecinieties, lai gaisa atveres netiktu aizsegtas ar
atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to
pārtikas
produktiem.
uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabājiet tomātus
kopā ar kivi vai kāpostiem.
KUR UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS
› Uz ledusskapja plauktiem: gatavie ēdieni, tropiskie
› Augļu un dārzeņu atvilktnē: augļi, salāti, dārzeņi.
augļi, sieri, delikateses.
› Durvīs: sviests, ievārījumi, mērces, marinēti gurķīši,
› Vēsākajā zonā (tieši virs augļu un dārzeņu
bundžas, pudeles, dzērieni pakās, olas.
atvilktnes): gaļa, zivis, gatavie gaļas produkti, kūkas.
16
LV
KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU
UN DZĒRIENUS
Apzīmējums
VĒSĀ ZONA
Paredzēts dzērienu, piena un tā produktu,
delikatešu, jogurtu, olu, sviesta, mērču,
marinētu gurķīšu un desertu uzglabāšanai.
AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE
VĒSĀKĀ ZONA:
PRODUKTU UZTURĒŠANAS ZONA 0°C /
DROŠĀS ATKAUSĒŠANAS* FUNKCIJA
Paredzēta gaļas, zivju, gatavo gaļas
produktu, pildītu makaronu, pagatavotu
ēdienu uzglabāšanai.
Šī zona paredzēta arī produktu atkausēšanai.
ĀTRĀS SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE
Maks. saldēšanas zona paredzēta, lai saldētu
svaigu un pagatavotu pārtiku.
PARASTAS SALDĒTAVAS ATVILKTNES
Paredzēta saldētu pārtikas produktu un
saldējuma uzglabāšanai.
Piezīme: Apzīmējumā izmantotais pelēkais tonis
nesakrīt ar atvilktņu krāsu
17
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS
Saldētava ir īstā vieta, lai uzglabātu saldētus
produktus, gatavotu ledus kubiņus un sasaldētu
svaigus produktus saldētavas nodalījumā.
Maksimālais svaigu produktu kilogramu skaits,
ko iespējams sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts uz
datu plāksnītes (…kg/24h).
Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir nelielā
daudzumā, iesakām izmantot saldētavas nodalījuma
aukstākās zonas, respektīvi, vidējo zonu.
IETEIKUMI SVAIGU PRODUKTU SALDĒŠANAI UN UZGLABĀŠANAI
› Iesakām uz saldētajiem produktiem pielīmēt
› Karstu ēdienu vienmēr atdzesējiet pirms
uzlīmes ar aprakstu un datumu. Šāda uzlīme ļaus jums ievietošanas saldētavā.
atpazīt produktus un noteikt to derīguma termiņu.
Nav ieteicams atkārtoti sasaldēt atkausētus produktus. › Pilnībā vai daļēji atkusušu pārtiku lietojiet
nekavējoties.
› Pirms saldēšanas svaigo pārtiku ietiniet un cieši
Pārtiku nesasaldējiet atkārtoti, ja vien tā pēc
noslēdziet: alumīnija folijā, pārtikas plēvē, gaisa un
atkausēšanas nav pagatavota. Atkausētu pārtiku
ūdens necaurlaidīgos plastmasas maisiņos, polietilēna pēc pagatavošanas var sasaldēt atkārtoti.
trauciņos ar vāciņiem, ja tie ir piemēroti svaigu
› Nesasaldējiet pudeles ar tajās esošu šķidrumu.
produktu saldēšanai.
› Lūdzu, izmantojiet Ātrās dzesēšanas funkciju,
› Lai iegūtu augstas kvalitātes sasaldētu pārtiku,
lai
paātrinātu saldēšanas procesu (skatiet Ikdienas
produktiem jābūt svaigiem, nobriedušiem un izcilā
lietošanas
pamācību).
kvalitātē.
› Svaigus dārzeņus un augļus ieteicams saldēt uzreiz
pēc novākšanas, lai pilnībā saglabātu to sākotnējo
uzturvērtību, konsistenci, krāsu un garšu. Dažus gaļas
izstrādājumus, īpaši medījumus, pirms saldēšanas
ieteicams pakārt.
SASALDĒTI PĀRTIKAS PRODUKTI: IEPIRKŠANĀS PADOMI
Iegādājoties saldētus pārtikas produktus:
› Mājās saldēto pārtiku nekavējoties ielieciet
saldētavā.
› Pārliecinieties, vai nav bojāts iesaiņojums
(saldēta pārtika bojātā iesaiņojumā var būt bojāta).
› Ja produkts ir daļēji atkusis, nesasaldējiet
Ja iesaiņojums ir uzpūties vai uz tā ir mitri traipi, tas,
to atkārtoti. Izlietojiet 24 stundu laikā.
iespējams, nav uzglabāts optimālos apstākļos un ir
› Izvairieties no temperatūras maiņas vai to pēc
sācis atkust.
iespējas samaziniet. Ievērojiet uz iepakojuma norādīto
› Saldētos produktus iegādājieties iepirkšanās beigās
derīguma termiņa datumu.
un pārvietojiet tos termiski noslēgtā somā.
› Vienmēr ņemiet vērā uz iesaiņojuma norādīto
informāciju par uzglabāšanu.
18
LV
SALDĒTU PRODUKTU
UZGLABĀŠANAS LAIKS
GAĻA
mēneši
SAUTĒTA GAĻA
mēneši
AUGĻI
mēneši
Liellopu gaļa
8–12
Gaļa, putnu gaļa
2–3
Āboli
12
Cūkgaļa, teļa gaļa
6–9
PIENA PRODUKTI
Aprikozes
8
Jēra gaļa
6–8
Sviests
6
Mellenes
8–12
Trusis
4–6
Siers
3
Upenes / jāņogas
8–12
Maltā gaļa /
blakusprodukti
2–3
Saldais krējums
1–2
Ķirši
10
Desiņas
1–2
Saldējums
2–3
Persiki
10
Olas
8
Bumbieri
8–12
Plūmes
10
PUTNU GAĻA
Cālis
5–7
ZUPAS UN MĒRCES
Tītars
6
Zupa
2–3
Avenes
8–12
Iekšas
2–3
Gaļas mērce
2–3
Zemenes
10
Galvas
1
Rabarberi
10
Dārzeņu sautējums
8
Augļu sulas (apelsīnu,
citronu, greipfrūtu)
4–6
VĒŽVEIDĪGIE
Gliemenes, omāri
1–2
Krabji, omāri
1–2
GLIEMENES
Austeres, mīdijas
1–2
ZIVIS
KONDITOREJAS
IZSTRĀDĀJUMI
UN MAIZE
Maize
1–2
Sparģeļi
8–10
Biskvīti
4
Baziliks
6–8
Tortes (kūkas)
2–3
Pupiņas
12
DĀRZEŅI
„Taukainās” (lasis,
forele, makrele)
2–3
Pankūkas
1–2
Artišoki
8–10
„Liesās” (menca,
paltuss)
3–4
Termiski neapstrādāta
mīkla
2–3
Brokoļi
8–10
Pīrāgi
1–2
Briseles kāposti
8–10
Pica
1–2
Puķkāposti
8–10
Burkāni
10–12
Selerija
6–8
Sēnes
8
Pētersīļi
6–8
Pipari
10–12
Zirņi
12
Sviesta pupiņas
12
Spināti
12
Tomāti
8–10
Cukīni
8–10
19
IETEIKUMI IERĪCES
NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ
PROMBŪTNE / ATVAĻINĀJUMS
PĀRVĀKŠANĀS
Izņemiet visas iekšējās detaļas.
1.
2. Ietiniet tās, aptiniet tās ar līmlenti, lai tās
nedauzītos viena pret otru un nepazustu.
STRĀVAS ZUDUMS
Strāvas zuduma gadījumā sazinieties ar vietējo
elektrības piegādātāju un noskaidrojiet, pēc cik ilga
laika tiks atsākta elektrības padeve.
Piezīme: Atcerieties, ka pilna ierīce aukstumu saglabās ilgāk
nekā daļēji piepildīta.
Ja uz pārtikas joprojām redzami nelieli ledus kristāli,
to iespējams sasaldēt atkārtoti, taču garša un smarža
varētu būt mainījusies.
Ja pārtika nav labā stāvoklī, to ieteicams izmest.
20
Ja plānojat ilgāku prombūtni, ieteicams izlietot
pārtikas produktus un atvienot ierīci no elektrības
padeves, lai ietaupītu elektrību.
3. Ieskrūvējiet pielāgojamās kājas, lai tās
nepieskartos atbalsta virsmai.
4. Aizveriet durvis un nostipriniet tās ar līmlenti,
un pielīmējiet elektrības padeves vadu, atkal
izmantojot līmlenti.
Strāvas zudumi līdz 24 stundām.
Turiet ierīces durvis aizvērtas. Tādējādi pārtika
uzglabāsies vēsa iespējami ilgi.
Strāvas zudumi, kas ilgāki par 24 stundām.
Iztukšojiet ledusskapi un ievietojiet pārtiku
pārnēsājamā ledusskapī. Ja šāds ledusskapis nav
pieejams un nav pieejami arī iepakojumi ar svaigu
ledu, mēģiniet izlietot tos pārtikas produktus,
kas ātrāk bojājas.
Iztukšojiet ledus trauku.
LV
TĪRĪŠANA
UN APKOPE
Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no
elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padevi.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet uzliesmojošus
šķidrumus.
› Laiku pa laikam iztīriet ierīci ar drānu un remdena
ūdens un neitrāla tīrīšanas līdzekļa, kas paredzēts tieši
ledusskapju iekšpuses tīrīšanai, maisījumu.
› Ierīces ārpusi un durvju blīvējumu notīriet ar mitru
drānu un pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.
› Ledusskapja aizmugurē esošo kondensatoru
ieteicams regulāri iztīrīt ar putekļu sūcēju.
Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt
ar spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar
mitru drānu.
Svarīgi!
› Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar
spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.
› Ledusskapja cauruļu sistēma novietota tuvu
atkausēšanas plāksnei un var kļūt karsta. Laiku pa
laikam iztīriet to putekļu sūcēju.
21
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA
UN PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS
Dažādi sīkumi var izraisīt veiktspējas problēmas, ko
varat atrast un novērst bez jebkādiem instrumentiem.
PIRMS SAZINĀŠANĀS AR
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU...
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS
Skaņas, kas rodas ierīcē, ir normālas, jo tajā ir vairāki
ventilatori un dzinēji, kas regulē veiktspēju un
automātiski ieslēdzas un izslēdzas.
DAŽAS NO FUNKCIONĀLAJĀM SKAŅĀM
IESPĒJAMS SAMAZINĀT:
› Nolīmeņojot ierīci un novietojot to uz gludas virsmas.
› Novietojot ierīci tā, lai tā nepieskartos mēbelēm.
› Pārliecinoties, vai iekšējās detaļas ir ievietotas pareizi.
› Pārliecinoties, vai pudeles un trauki nesaskaras viens
ar otru.
DAŽAS NO IESPĒJAMĀM FUNKCIONĀLAJĀM
SKAŅĀM
Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat
ierīci pirmo reizi vai pēc ilgāka
pārtraukuma.
Burbuļojoša skaņa, kad
dzesējošais šķidrums ieplūst
caurulēs.
Rūcošā skaņa rodas no
kompresora darbības.
Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas
ūdens vārsts vai ventilators.
Krakšķēšana, kad ieslēdzas
kompresors.
KLIKŠĶIS rodas no termostata,
kas regulē to, cik bieži jāieslēdzas
kompresoram.
22
LV
PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
IERĪCE NEDARBOJAS
Iespējama ierīces energopadeves
problēma.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pieslēgtā kontaktrozetē ar
atbilstošo spriegumu.
› Pārbaudiet elektrosistēmas
drošības iekārtas un drošinātājus
jūsu mājās.
ATKAUSĒŠANAS TEKNĒ IR
ŪDENS
Tas ir normāli siltos, mitros
laikapstākļos. Tekne var būt līdz
pusei pilna.
› Pārliecinieties, vai ierīce
ir nolīmeņota, lai ūdens
nepārplūstu.
IERĪCES KORPUSA STŪRI,
KAS SASKARAS AR DURVJU
BLĪVĒJUMU, PIESKĀRIENAM
IR SILTI
Tas nav defekts.
Tas ir normāli siltos laikapstākļos
un kompresora darbības laikā.
GAISMA NEDARBOJAS
Iespējams jānomaina spuldzīte.
Ierīce var būt ieslēgtā/gaidlaika
režīmā.
MOTORS DARBOJAS
PĀRĀK ILGI
Motora darbības laiks ir
atkarīgs no dažādām lietām:
durvju atvēršanas reižu
skaits, uzglabātās pārtikas
daudzums, istabas temperatūra,
temperatūras iestatījumi.
› Pārliecinieties, vai
elektrosistēmas drošības iekārtas
un drošinātāji jūsu mājās
darbojas pareizi.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pievienotā kontaktrozetē ar
atbilstošo spriegumu
› Ja saplīsušas LED spuldzītes,
lietotājam jāzvana uz servisu,
lai nomainītu tās pret tāda paša
veida spuldzītēm, kas pieejamas
tikai mūsu pēcpārdošanas servisā
un pie izstrādājuma pārdevēja.
› Pārliecinieties, ka ierīces
iestatījumi ir uzstādīti pareizi.
› Pārliecinieties, vai ierīcē nav
ievietots liels daudzums svaigas
pārtikas.
› Pārliecinieties, vai durvis netiek
atvērtas pārāk bieži.
› Pārliecinieties, vai durvis tiek
rūpīgi aizvērtas.
23
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
IERĪCES TEMPERATŪRA IR
PĀRĀK AUGSTA
Tam var būt dažādi iemesli
(skatiet sadaļu „Risinājumi”).
› Pārliecinieties, vai
kondensatorā (ierīces aizmugurē)
nav putekļi un pūkas.
› Pārliecinieties, vai ierīces durvis
ir rūpīgi aizvērtas.
› Pārliecinieties, vai ir uzstādīts
pareizs durvju blīvējums.
› Karstās dienās un augstā
istabas temperatūrā motors
darbojas ilgāk.
› Ja ierīces durvis ilgu laiku
bijušas atvērtas vai tajā ievietots
liels daudzums pārtikas, motors
darbosies ilgāk, lai atvēsinātu
ierīces iekšpusi.
DURVIS NEATVERAS UN
NEAIZVERAS PAREIZI
Tam var būt dažādi iemesli
(skatiet sadaļu „Risinājumi”).
› Pārliecinieties, vai pārtikas
iepakojumi netraucē durvīm.
› Pārliecinieties, vai iekšējās
detaļas un automātiskais ledus
veidotājs atrodas īstajā vietā.
› Pārliecinieties, vai durvis nav
netīras vai lipīgas.
› ierīce ir nolīmeņota.
24
LV
PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISS
PIRMS SAZINĀTIES AR PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU
1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem
spēkiem, izmantojot šeit atrodamo
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJU.
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz,
lai pārliecinātos, vai problēma ir novērsta.
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM
PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR
TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā
norādīto numuru vai sekojiet norādījumiem tīmekļa
vietnē www.whirlpool.eu
Vienmēr norādiet:
• īsu kļūmes aprakstu;
• precīzu ierīces veidu un modeli;
• servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu
plāksnītes pēc vārda Serviss). Servisa numurs
atrodams arī garantijas grāmatiņā;
• savu pilno adresi;
• savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar
pilnvarotu pēcpārdošanas servisu (lai nodrošinātu,
ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un
remonts tiek veikts pareizi).
25
x1
x1
x1
x1
x1
50mm
26
1
2
3
4
5
6
7
8
LV
9
27
10
11
14
16
28
12
13
15
ad
d
le
nd
ha
he
re
.
ad
d
d
ad
ha
le
23
re
.
re
.
he
17
he
nd
le
nd
ha
LV
18
19
20
21
22
24
29
19515719300
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising