Whirlpool | UW8 F2Y WBI F | Instruction for Use | Whirlpool UW8 F2Y WBI F instrukcja

Whirlpool UW8 F2Y WBI F instrukcja
Instrukcja użytkownika
POLSKI
Instrukcja użytkownika
2
Strona 3
SPIS TREŚCI
Rozdział 1: INSTALACJA.....................................................................................................4
1.1. INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA.....................................................................................................4
1.2. INSTALOWANIE DWÓCH URZĄDZEŃ............................................................................................................4
1.3. REGULOWANE DRZWI (JEŚLI DOSTĘPNE)..................................................................................................4
Rozdział 2: FUNKCJE..........................................................................................................5
2.1. INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ*...................................................................................................................5
2.2. KONTROLA ZAMRAŻANIA 6TH SENSE / KONTROLA ZAMRAŻANIA PROFREEZE..................................5
2.3. PRZYCISK WŁ./TRYB CZUWANIA...................................................................................................................5
2.4. ALARM AWARII ZASILANIA............................................................................................................................5
2.5. ALARM TEMPERATUROWY............................................................................................................................5
2.6. ALARMU OTWARTYCH DRZWI.......................................................................................................................5
2.7. TRYB PARTY*...................................................................................................................................................6
2.8. SHOCK FREEZE*.............................................................................................................................................6
2.9. SZYBKIE ZAMRAŻANIE*.................................................................................................................................6
2.10. FUNKCJA ECO NIGHT (TARYFA NOCNA PRĄDU) *...................................................................................7
2.11. KONTROLA ZAMRAŻANIA*..........................................................................................................................7
2.12. AUTOMATYCZNA FUNKCJA NO FROST......................................................................................................7
2.13. MODUŁ DO LODU*.........................................................................................................................................8
2.14. OŚWIETLENIE LED*......................................................................................................................................8
Rozdział 3: EKSPLOATACJA...............................................................................................8
3.1. JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI.............................................................................................8
3.2. UWAGI...............................................................................................................................................................8
Rozdział 4: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI.....................9
4.1. CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ ŻYWNOŚCI...................................................................................9
4.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MROŻENIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI........................... 10
4.3. KORZYSTANIE Z WKŁADÓW CHŁODZĄCYCH*.......................................................................................... 10
4.4. ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA........................................................... 10
Rozdział 5: NORMALNE ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA............................................11
Rozdział 6: ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA.......................12
6.1. NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE.......................................................................................................................... 12
6.2. PRZENOSZENIE............................................................................................................................................ 12
6.3. AWARIA ZASILANIA..................................................................................................................................... 12
Rozdział 7: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA..................................................................12
Rozdział 8: INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.........................................13
8.1. PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM…........................................................ 13
8.2. USTERKI........................................................................................................................................................ 14
Rozdział 9: SERWIS TECHNICZNY...................................................................................14
Inne:
DRZWICZKI Z ZAWIASEM ODWROTNYM (WERSJA_1).................................................................................................15
DRZWICZKI Z ZAWIASEM ODWROTNYM (WERSJA_2).................................................................................................17
WYJMOWANIE/WKŁADANIE WNĘTRZA ZAMRAŻARKI................................................................................................19
UWAGA:
Instrukcja dotyczy kilku modeli, które mogą się między sobą różnić. Rozdziały odnoszące się do niektórych
urządzeń są oznaczone gwiazdką (*).
Funkcje dedykowane szczególnie do zakupionego modelu znajdują się w rozdziale zatytułowanym
INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA.
3
1. INSTALACJA
50mm
1.1. INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia.
50mm
Odległość pomiędzy tylną częścią urządzenia, a ścianą
znajdującą się za nim musi wynosić co najmniej 50 mm.
Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
1.2. INSTALOWANIE DWÓCH URZĄDZEŃ
Podczas instalacji zamrażarki 1 i lodówki 2
jednocześnie, umieścić zamrażarkę z lewej strony, a
lodówkę z prawej (jak na rysunku). Z lewej strony lodówki
znajduje się specjalne urządzenie zapobiegające zjawisku
kondensacji pomiędzy urządzeniami.
Zalecamy instalowanie dwóch urządzeń przy użyciu
zestawu łączącego 3 (jak przedstawiono na rysunku).
Można go zakupić w serwisie.
1.3. REGULOWANE DRZWI (JEŚLI DOSTĘPNE)
Aby wypoziomować drzwi należy użyć dolnego zawiasu
(regulacja zależnie od modelu)
Jeżeli drzwi chłodziarki znajdują się poniżej poziomu
zamrażarki, należy podnieść drzwi chłodziarki obracając
śrubę regulującą w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara za pomocą klucza w rozmiarze M10.
m
5 max
m
Jeżeli drzwi chłodziarki znajdują się poniżej poziomu
chłodziarki, należy podnieść drzwi zamrażarki obracając
śrubę regulującą w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara za pomocą klucza w rozmiarze M10.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
4
2. FUNKCJE
2.1. INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ*
2.4. ALARM AWARII ZASILANIA
Ta funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję, należy postępować zgodnie z
instrukcjami w Skróconej instrukcji obsługi. Dwie sekundy
od włączenia funkcji inteligentnego wyświetlacza
następuje jego wygaszenie. Aby dokonać regulacji
temperatury lub skorzystać z innych funkcji, należy
włączyć wyświetlacz. W tym celu nacisnąć dowolny
przycisk. Po około 15 sekundach bez wykonywania
żadnych czynności wyświetlacz zgaśnie ponownie.
Po wyłączeniu tej funkcji zostanie przywrócony
normalny wygląd wyświetlacza. Funkcja inteligentnego
wyświetlacza jest automatycznie wyłączana w przypadku
awarii zasilania. Należy pamiętać, że ta funkcja nie
powoduje odłączenia urządzenia od zasilania, ale jedynie
zmniejszenie poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny.
W przypadku przerwy w dopływie prądu po przywróceniu
zasilania urządzenie automatycznie monitoruje
temperaturę w komorze zamrażarki. Jeśli temperatura w
zamrażarce wzrośnie powyżej poziomu zamrażania, po
ponownym włączeniu zasilania włączy się wskaźnik awarii
zasilania , zacznie migać kontrolka alarmu oraz
zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć alarm, nacisnąć jeden raz przycisk
Wyłączenia alarmu .
W przypadku alarmu awarii zasilania zalecane jest
przeprowadzenie następujących czynności:
• Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce zostały
rozmrożone, ale nadal są zimne, należy koniecznie
spożyć je w ciągu 24 godzin.
• Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce są nadal
zamrożone, oznacza to, że uległy one ponownemu
zamrożeniu po uprzednim rozmrożeniu w okresie
przerwy w dopływie prądu, co prowadzi do
pogorszenia smaku, jakości i wartości odżywczych
żywności i może spowodować, że jej spożycie będzie
niebezpieczne dla zdrowia. Zaleca się nie spożywać
takiej żywności i wyrzucić całą zawartość zamrażarki.
Alarm awarii zasilania służy jako wskazówka dotycząca
jakości żywności w zamrażarce w przypadku awarii
zasilania. Nie gwarantuje on jednak jakości żywności
ani bezpieczeństwa w razie jej spożycia. Zaleca się,
aby konsumenci we własnym zakresie ocenili jakość
produktów spożywczych w komorze zamrażarki.
Uwaga: Deklarowane zużycie energii urządzenia dotyczy
pracy z włączoną funkcją Inteligentnego wyświetlacza.
Funkcja jest dostępna wyłącznie w modelach z panelem
użytkownika na drzwiach.
2.2. KONTROLA ZAMRAŻANIA 6TH SENSE
/
KONTROLA ZAMRAŻANIA PROFREEZE
Funkcja Kontrola zamrażania 6th Sense / Kontrola
zamrażania ProFreeze utrzymuje właściwą temperaturę w
następujących przypadkach:
- Chwilowo otwarte drzwi
Funkcja jest uruchamiana, gdy otwarcie drzwi powoduje
wzrost temperatury wewnętrznej do poziomu, który nie może
zagwarantować bezpiecznego przechowywania żywności.
Funkcja pozostaje włączona do momentu przywrócenia
optymalnych warunków przechowywania żywności.
- Świeża żywność przechowywana w zamrażarce
Funkcja jest uruchamiana po umieszczeniu świeżej
żywności w zamrażarce i pozostaje włączona do
momentu osiągnięcia optymalnych warunków
zamrażania, aby zapewnić optymalną jakość zamrażania
przy najniższym zużyciu energii.
2.5. ALARM TEMPERATUROWY
Emitowany jest alarm dźwiękowy i miga kontrolka
temperatury (°C). Alarm włącza się, gdy:
• Urządzenie jest podłączane do zasilania po dłuższej
przerwie w eksploatacji
• Temperatura w komorze zamrażarki jest zbyt wysoka
• W zamrażarce umieszczono więcej świeżej żywności,
niż ilość podana na tabliczce znamionowej
• Drzwi zamrażarki są otwarte od dłuższego czasu.
Aby wyciszyć brzęczyk alarmu, nacisnąć jeden raz przycisk
Wyłączenia alarmu . Gdy temperatura w komorze
zamrażarki spadnie poniżej -10°C, kontrolka alarmu
automatycznie zgaśnie, natomiast kontrolka ustawionej
temperatury (°C) przestanie migać i wyświetli wybrane
ustawienie.
Uwaga: Oprócz ilości żywności wkładanej do zamrażarki,
na długość działania funkcji Kontrola zamrażania
6th Sense / Kontrola zamrażania ProFreeze wpływa
temperatura otoczenia oraz ilość żywności już znajdującej
się w zamrażarce. Dlatego nawet znaczne różnice w czasie
działania tej funkcji są zjawiskiem normalnym.
2.3. PRZYCISK WŁ./TRYB CZUWANIA
2.6. ALARMU OTWARTYCH DRZWI
Ta funkcja pozwala włączyć komory zamrażarki lub
ustawić je w trybie czuwania. Aby włączyć tryb czuwania
urządzenia, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3
Miga ikona alarmu i emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Alarm uruchamia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez
ponad 2 minuty. Aby wyłączyć alarm otwarcia drzwi,
należy zamknąć drzwi. Aby wyciszyć alarm dźwiękowy,
nacisnąć przycisk Wyłączenia alarmu.
sekundy
przycisk Wł./Tryb czuwania. Gdy urządzenie
znajduje się w trybie czuwania, nie działa oświetlenie w
komorze zamrażarki. Należy pamiętać, że ta czynność
nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania
elektrycznego. Aby włączyć urządzenie, ponownie
naciśnij przycisk Wł./Tryb czuwania
.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
5
Uwaga:
• Brak kompatybilności z funkcją „Szybkie
zamrażanie”
Aby zagwarantować optymalną wydajność, nie należy
korzystać jednocześnie z funkcji „Shock Freeze” i
„Szybkie zamrażanie”. Dlatego, jeśli została już włączona
funkcja „Szybkie zamrażanie”, należy ją wyłączyć przed
włączeniem funkcji „Shock Freeze” (i na odwrót).
2.7. TRYB PARTY*
Ta funkcja umożliwia chłodzenie napojów w komorze
zamrażarki. Po upływie 30 minut od włączenia funkcji
(czas niezbędny do schłodzenia butelki o poj. 0,75 l bez
ryzyka pęknięcia szkła), ikona zaczyna migać i rozlega się
sygnał dźwiękowy: należy wtedy wyjąć butelkę i wyłączyć
sygnał poprzez naciśnięcie przycisku Wyłączenia alarmu.
Ważne: Nie pozostawiać butelki w komorze zamrażarki
przez czas przekraczający niezbędny czas do jej
schłodzenia.
•Jeżeli wentylatory w komorze Shock Freeze nie
rozpoczynają pracy
Może się zdarzyć, że po włączeniu funkcji „Shock Freeze”
zaświeci się kontrolka , jednakże wentylatory nie
zaczną pracować. Jest to normalne zjawisko i oznacza,
że trwa rozmrażanie zamrażarki. Po zakończeniu fazy
rozmrażania (maksymalnie: 1,5 godziny) wentylatory
zaczną automatycznie pracować i rozpocznie się proces
„Shock Freeze”.
2.8. SHOCK FREEZE*
Komora „Shock Freeze” została specjalnie zaprojektowana
do bardzo szybkiego zamrażania do 2 kg świeżej
żywności. Bardzo szybka funkcja „Shock Freeze”
minimalizuje tworzenie się kryształków lodu wewnątrz
zamrażanej żywności, co zapewnia najwyższą możliwą
jakość po rozmrożeniu żywności przed spożyciem. Gdy
funkcja „Shock Freeze” nie jest włączona, komorę można
wykorzystywać do standardowego zamrażania lub
przechowywania już zamrożonej żywności.
• Jeżeli wskaźnik nie zaświeca się
Jeżeli po wciśnięciu przycisku ikona zapala się
:
oznacza to, że przycisk wciskano przez zbyt długi czas
. Aby włączyć funkcję „Shock Freeze”, należy w pierwszej
kolejności wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania (w tym
celu naciśnij przycisk
przez 3 sekundy, a następnie
krótko naciśnij przycisk , bez przytrzymywania go
dłużej niż przez 1 sekundę.
Uwaga: Gdy funkcja „Shock Freeze” jest włączona, może
być słyszalny niski dźwięk. Jest to normalne zjawisko
spowodowane przez przepływ powietrza, które zapewnia
optymalny rozkład zimnego powietrza w komorze.
2.9. SZYBKIE ZAMRAŻANIE*
Włączanie i wyłączanie funkcji „Shock Freeze”:
1. Upewnić się, że od poprzedniego włączenia funkcji
„Shock Freeze” minęło co najmniej 12 godzin (jeśli
w ogóle była włączana). Funkcji nie należy włączać
częściej niż co 12 godzin.
2. Upewnić się, że funkcja „Szybkie zamrażanie” nie jest
włączona: Funkcji „Shock Freeze” i „Szybkie zamrażanie”
nie należy włączać jednocześnie.
3. Opróżnić komorę „Shock Freeze”.
4. Aktywuj funkcję „Shock Freeze” krótko dotykając
przycisku na panelu sterowania: zapala się ikona, a
wentylatory znajdujące się u dołu komory przybliżają
się zwiększając przepływ zimnego powietrza i w
rezultacie przyspieszając proces mrożenia.
5. Umieść żywność do zamrożenia w komorze, kilka
centymetrów (minimalnie 2 cm) od wentylatorów
z tyłu komory, aby umożliwić przepływ zimnego
powietrza.
6. Aby uzyskać maksymalną prędkość zamrażania,
zalecamy nie wyłączać funkcji „Shock Freeze” przed
jej automatycznym wyłączeniem i pozostawić drzwi
zamknięte.
7. Funkcja „Shock Freeze” ulega automatycznej
dezaktywacji po 4-5 godzinach działania: wskaźnik
wyłącza się i wentylatory przestają pracować. Oprócz
tego, funkcję „Shock Freeze" można wyłączyć w
dowolnym momencie krótko naciskając przycisk
na panelu sterowania: wskaźnik wyłącza się i
wentylatory przestają pracować.
Ilość świeżej żywności (w kilogramach), którą można
zamrozić w ciągu 24 godzin, została podana na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Funkcji tej używa się w celu osiągnięcia optymalnej pracy
urządzenia, 24 godziny przed umieszczeniem świeżej
żywności w zamrażarce. Należy postępować zgodnie z
poleceniami zawartymi w Skróconej instrukcji obsługi, by
włączyć/wyłączyć tę funkcję. Po włożeniu żywności do
zamrażarki, na ogół wystarczy włączyć funkcję szybkiego
mrożenia na 24 godz. Funkcja szybkiego zamrażania
wyłącza się automatycznie po upływie 50 godzin.
Uwaga:
Aby oszczędzać energię podczas zamrażania niewielkich
porcji żywności, funkcję szybkiego zamrażania można
wyłączyć po kilku godzinach.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
6
2.11. KONTROLA ZAMRAŻANIA*
• Brak kompatybilności z funkcją „Shock Freeze”
Aby zagwarantować optymalną wydajność, nie należy
korzystać jednocześnie z funkcji „Shock Freeze” i
„Szybkie zamrażanie”. Dlatego, jeśli została już włączona
funkcja „Szybkie zamrażanie”, należy ją wyłączyć przed
włączeniem funkcji „Shock Freeze” (i na odwrót).
Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia, która
pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury
w komorze zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi
obiegu powietrza, całkowicie niezależnemu od obiegu
chłodziarki. Występowanie oparzelin mrozowych jest
znacznie zredukowane, a żywność zachowuje naturalny
kolor i jakość.
Aby uruchomić funkcję Kontroli zamrażania, należy
wybrać funkcję z menu, ustawić >WŁ< i nacisnąć przycisk
OK, aby zatwierdzić wybór. Aby wyłączyć tę funkcję,
powtórzyć tę samą procedurę ustawiając >WYŁ<.
Ta funkcja działa prawidłowo w określonym zakresie
temperatur: od -22°C do -24°C.
Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie ustawiona
powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji temperatura
zostanie automatycznie obniżona do -22°C, aby
dostosować się do wymaganego zakresu pracy.
Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi
temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany
zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona.
Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania, funkcja
"Freeze control" jest niedostępna, do czasu wyłączenia
funkcji Szybkiego zamrażania.
2.10. FUNKCJA ECO NIGHT
(TARYFA NOCNA PRĄDU) *
Funkcja Eco Night umożliwia koncentrację zużycia energii
przez urządzenie w godzinach obowiązywania niższych
stawek (zwykle w nocy), gdy energia elektryczna jest
łatwiej dostępna i tańsza niż w ciągu dnia (wyłącznie
w krajach, w których stosowany jest system wielu taryf
czasowych – stawki energii należy sprawdzić u lokalnego
dostawcy energii elektrycznej).
Aby włączyć funkcję, naciśnij przycisk na początku
okresu obowiązywania niższych stawek (w zależności
od obowiązującego planu stawek). Jeśli na przykład czas
obowiązywania niższych stawek zaczyna się o godzinie
20:00, należy o tej godzinie nacisnąć przycisk . Gdy
funkcja jest włączona, świeci kontrolka Eco Night . Po
włączeniu funkcji urządzenie automatycznie dostosowuje
zużycie energii do wybranej godziny i zużywa mniej
energii w ciągu dnia niż w nocy.
2.12. AUTOMATYCZNA FUNKCJA NO FROST
WAŻNE: Aby zapewnić prawidłowe działanie, funkcja
musi być włączona w nocy i w ciągu dnia. Funkcja
pozostaje włączona aż do momentu wyłączenia (jest
również wyłączana w przypadku awarii zasilania lub
wyłączenia urządzenia). Aby wyłączyć funkcję, ponownie
naciśnij przycisk . Gdy funkcja jest wyłączona, kontrolka
Eco Night nie świeci.
Urządzenie zostało wyposażone w funkcję automatycznego
rozmrażania w zależności od warunków użytkowania i
wilgotności otoczenia.
Zamrażarki NO FROST zapewniają przepływ zimnego
powietrza wokół obszarów przechowywania, co chroni
przed tworzeniem się lodu i całkowicie eliminuje potrzebę
rozmrażania.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety
pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje
czysta i uporządkowana.
Funkcja ta w połączeniu z funkcją Kontroli zamrażania 6th
Sense / Kontroli zamrażania ProFreeze nie tylko steruje
czujnikiem, ale także kieruje siłę chłodzenia dokładnie tam,
gdzie jest ona potrzebna, co optymalizuje efektywność
energetyczną.
Uwaga: Deklarowane zużycie energii urządzenia dotyczy
pracy z wyłączoną funkcją Eco Night.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
7
2.13. MODUŁ DO LODU*
SPOSÓB WYJMOWANIA KOSTEK LODU
SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA KOSTEK LODU
Tacę na kostki lodu można wyjąć pociągając ją w kierunku
do siebie.
Upewnij się, że pod tacą na lód znajduje się pojemnik.
Jeśli nie, wsuń pojemnik.
Silnie obróć jedną z dźwigni w prawo, aż taca lekko się
obróci. Kostki lodu wpadną do pojemnika.
OSTRZEŻENIE: napełniaj tylko wodą pitną (maksymalny
poziom = 2/3 całkowitej pojemności).
W razie potrzeby powtórz krok 2 dla drugiej połowy tacy.
Aby wyjąć lód, lekko podnieś pojemnik i pociągnij go do
siebie.
UWAGA: można też wyjąć cały moduł do lodu z
urządzenia i potem w dowolnym wygodnym miejscu
wyjmować kostki lodu (na przykład: bezpośrednio na
stole).
lub
Umieść z powrotem moduł do lodu w komorze
zamrażarki lub z powrotem umieść tacę na kostki lodu w
module do lodu. Uważać, aby nie rozlać wody.
lub
2.14. OŚWIETLENIE LED*
W systemie oświetlenia wewnątrz zamrażarki
zastosowano diody LED, które zapewniają lepsze
oświetlenie i bardzo niskie zużycie energii. Jeśli
oświetlenie LED nie działa, w celu jego wymiany należy
skontaktować się z serwisem.
Odczekaj, aż ukształtują się kostki lodu (zaleca się
odczekać około 4 godzin).
UWAGA: Moduł do lodu można wyjmować. Można
go umieścić w położeniu poziomym gdziekolwiek w
przegrodzie zamrażarki lub wyjąć z urządzenia, gdy
wytwarzanie lodu nie jest potrzebne.
3. EKSPLOATACJA
3.1. JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI
3.2. UWAGI
Sposoby na zwiększenie pojemności komory zamrażarki:
• wyjąć koszyki / klapki*, by zwiększyć miejsce na duże
produkty.
• umieścić produkty spożywcze bezpośrednio na
półkach zamrażarki.
• wyjąć moduł do lodu*.
• wyjąć stojak na butelki*.
•
•
•
•
•
Nie blokować strefy wylotu powietrza (na tylnej ścianie
wewnątrz urządzenia) produktami spożywczymi.
Jeśli zamrażarka jest wyposażona w klapkę, pojemność
przechowywania można zwiększyć poprzez wyjęcie
klapki.
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane pojemniki
można wyjmować.
Temperatury wewnątrz urządzenia zależą od
temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania
drzwiczek oraz miejsca, w którym stoi urządzenie.
Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania
temperatury.
O ile nie podano innych informacji, wszystkie akcesoria
urządzenia nie mogą być myte w zmywarkach.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
8
4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do
przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania
kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w
ciągu doby, przedstawiono na tabliczce znamionowej (…
kg/24 godz.).
Aby przechowywać w zamrażarce niewielką ilość
żywności, zalecamy korzystanie z najzimniejszego
obszaru komory zamrażarki, który występuje w górnej
części lub pośrodku komory, w zależności od modelu (aby
dowiedzieć się, który obszar służy do zamrażania świeżej
żywności, patrz karta produktu).
4.1. CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ
ŻYWNOŚCI
W poniższej tabeli przedstawiono zalecany czas
przechowywania mrożonych artykułów żywnościowych.
ŻYWNOŚĆ
Mięso
Wołowina
Wołowina, cielęcina
Jagnięcina
Królik
Mięso mielone / podroby
Kiełbaski
CZAS
PRZECHOWYWANIA
(miesiące)
8 – 12
6–9
6–8
4–6
2–3
1–2
Drób
Kurczak
Indyk
Podroby drobiowe
5–7
6
2–3
Skorupiaki
Mięczaki, homary
Kraby
1–2
1–2
Małże
Ostrygi, bez skorupy
1–2
Ryby
Tłuste (łosoś, śledź, makrela)
Chude (dorsz, sola)
2–3
3–4
Potrawy duszone
Mięso, drób
2–3
Nabiał
Masło
Sery
Kremówka
Lody
Jajka
6
3
1–2
2–3
8
Zupy i sosy
Zupa
Sos mięsny
Pasztet
Ratatouille
2–3
2–3
1
8
Ciasto i chleb
Chleb
Ciasta zwykłe
Torty
Naleśniki
Ciasta na zimno
Tarta
Pizza
1–2
4
2–3
1–2
2–3
1–2
1–2
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
9
OWOCE I WARZYWA
ŻYWNOŚĆ
Owoce
Jabłka
Morele
Jeżyny
Czarne i czerwone porzeczki
Wiśnie
Brzoskwinie
Gruszki
Śliwki
Maliny
Truskawki
Rabarbar
Soki owocowe
(pomarańczowy, cytrynowy,
grejpfrutowy)
Warzywa
Szparagi
Bazylia
Fasola
Karczochy
Brokuły
Brukselka
Kalafior
Marchew
Seler
Grzyby (pieczarki)
Pietruszka
Papryka
Groszek
Fasolka szparagowa
Szpinak
Pomidory
Cukinia
4.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MROŻENIA I
PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
CZAS
PRZECHOWYWANIA
(miesiące)
•
12
8
8 – 12
8 – 12
10
10
8 – 12
10
8 – 12
10
10
•
•
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami lub specjalnych
pojemników, o ile są odpowiednie do zamrażania
żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty
spożywcze muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej
jakości.
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak.
Niektóre gatunki mięs, szczególnie dziczyzna, powinny
przez pewien czas wisieć przed zamrożeniem.
Uwaga:
• Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
• Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność
należy jak najszybciej spożyć. Rozmrożonej żywności
nie należy ponownie zamrażać, chyba że zostanie
ugotowana. Rozmrożoną żywność po ugotowaniu
można zamrozić ponownie.
• Nie należy zamrażać butelek z płynami.
4–6
8 – 10
6–8
12
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
10 – 12
6–8
8
6–8
10 – 12
12
12
12
8 – 10
8 – 10
4.3. KORZYSTANIE Z WKŁADÓW CHŁODZĄCYCH*
Wkłady chłodzące pomagają utrzymać żywność w stanie
zamrożenia w przypadku awarii zasilania. Aby optymalnie
je wykorzystać, należy umieścić je nad żywnością
przechowywaną w górnej części komory.
4.4. ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu
może tracić wartość odżywczą). Jeśli opakowanie jest
napuchnięte lub ma ślady wilgoci, prawdopodobnie
produkt nie był przechowywany w optymalnych
warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone
pod koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w
izolacyjnej torbie chłodniczej.
• Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
• Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo,
nie należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed
upływem 24 godzin.
• Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności
do spożycia podanej na opakowaniu.
• Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w identyfikowaniu artykułu i określeniu,
kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił wartości
odżywczych. Nie należy ponownie mrozić rozmrożonej
żywności.
10
5. NORMALNE ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki, ponieważ wyposażone
jest w kilka wentylatorów oraz napędów regulujących
jego działania, które włączają i wyłączają się
automatycznie.
Niektóre odgłosy pracy można jednak zredukować w
następujących sposób
• Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
• Oddzielenie i unikanie kontaktu urządzenia z meblami.
• Sprawdzenie, czy elementy wewnątrz są odpowiednio
rozmieszczone.
• Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze
sobą.
Wybrane odgłosy pracy urządzenia:
Syczenie po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy lub po dłuższej
przerwie.
Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca
przechodzi do przewodów
rurowych.
Odgłos „BRRR" wydawany przez
pracującą sprężarkę chłodziarki.
Brzęczenie, gdy zaczyna pracować
zawór wody lub wentylator.
Trzaskanie, gdy zaczyna działać
sprężarka lub spada lód do
pojemnika. Klikanie w momencie
włączania i wyłączania sprężarki.
Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany
przez termostat, który włącza się za
każdym uruchomieniem sprężarki.
11
6. ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
6.1. NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu,
można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz aromat
może ulec zmianie.
W przypadku dłuższej nieobecności zalecane jest
wykorzystanie całej żywności i odłączenie urządzenia w
celu zaoszczędzenia energii.
Jeżeli produkt jest niezbyt świeży, lepiej go wyrzucić.
W przypadku braku energii przez okres do 24 godz.
1. Nie otwierać drzwi urządzenia. Pozwoli to utrzymać
temperaturę produktów możliwie jak najdłużej.
6.2. PRZENOSZENIE
1. Wyjąć wszystkie wewnętrzne elementy.
2. Owinąć je starannie i przymocować do siebie za
pomocą taśmy samoprzylepnej, aby nie obijały się o
siebie lub nie zagubiły.
3. Przykręcić regulowane nóżki, aby nie dotykały
powierzchni podpory.
4. Zamknąć i przymocować drzwi i kable zasilania
urządzenia taśmą samoprzylepną.
W przypadku braku energii przez okres dłuższy niż 24
godz.
1. Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność
do zamrażarki przenośnej. W przypadku braku
zamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących
można spróbować wykorzystać te produkty, które są
najbardziej podatne na zepsucie.
2. Opróżnić tackę na lód.
6.3. AWARIA ZASILANIA
W przypadku awarii zasilania, należy skontaktować się
z zakładem energetycznym i ustalić przewidywany czas
przerwy w dostawie energii.
Uwaga: Warto pamiętać, że zapełniona lodówka
utrzymuje niską temperaturę dłużej niż częściowo pusta.
7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności
konserwacyjnych odłączyć urządzenie od zasilania lub
wyłączyć dopływ energii elektrycznej.
Okresowo myć urządzenia używając miękkiej szmatki
i roztworu ciepłej wody oraz neutralnego detergentu
przystosowanego do czyszczenia wnętrz chłodziarek. Nie
stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów
urządzenia środkami łatwopalnymi. Opary mogą zagrażać
pożarem lub wybuchem. Oczyścić obudowę urządzenia
oraz uszczelnienie drzwi wilgotną szmatką i osuszyć
miękką szmatką.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić za pomocą odkurzacza.
Ważne:
• Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie
suchej szmatki.
• Przewody układu chłodzenia znajdują się obok panelu
odmrażania i mogą nagrzewać się. Czyścić okresowo
odkurzaczem.
• Aby wyjąć lub wsunąć szklaną półkę, należy podnieść
jej przednią część, aby przeszła przez ogranicznik.
12
8. INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
8.1. PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM…
Problemy z działaniem urządzenia są często wynikiem drobnych problemów, które można zidentyfikować i usunąć
samodzielnie bez konieczności stosowania żadnych narzędzi.
PROBLEM
Urządzenie nie działa:
ROZWIĄZANIE
•
•
Czy urządzenie zostało podłączone do gniazda zasilania z
odpowiednim napięciem?
Czy sprawdzone zostały zabezpieczenia oraz bezpieczniki układu
zasilania w domu?
W przypadku nagromadzenia się wody
na panelu odszraniania:
•
Zjawisko to jest normalne podczas gorącej i wilgotnej pogody.
Pojemnik może być nawet wypełniony do połowy. Sprawdzić, czy
urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda nie wylewała się.
Jeżeli krawędzie szafy urządzenia,
które stykają się z uszczelnieniem
drzwi są ciepłe w dotyku:
•
Zjawisko to jest normalne podczas upalnej pogody, jeżeli działa
sprężarka.
Jeżeli nie pali się światło:
•
Czy sprawdzone zostały zabezpieczenia oraz bezpieczniki układu
zasilania w domu?
Czy urządzenie zostało podłączone do gniazda zasilania z
odpowiednim napięciem?
Jeżeli diody LED są uszkodzone, należy wezwać serwis technicznych
w celu ich wymiany na kontrolki tego samego typu, które są
dostępne wyłącznie w Działach Obsługi Posprzedażnej lub u
autoryzowanych dealerów.
•
•
Jeżeli silnik uruchamia się zbyt często:
•
•
•
•
•
•
Praca silnika uwarunkowana jest różnymi czynnikami: częstotliwość
otwierania drzwi, liczba przechowywanych produktów spożywczych,
temperatura otoczenia, ustawienia temperatury urządzenia.
Czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony lub brudny?
Czy drzwi są zamknięte?
Czy uszczelnienia na drzwiach są odpowiednio zamontowane?
W upalne dni lub w przypadku, gdy pomieszczeniu panuje wysoka
temperatura, silnik z reguły pracuje dłużej.
Jeżeli drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższą chwilę lub w
przypadku przechowywania większej liczby produktów spożywczych
silnik będzie uruchamiać się częściej w celu obniżenia temperatury
wewnątrz urządzenia.
Jeżeli temperatura urządzenia jest zbyt
wysoka:
•
•
•
•
Czy parametry kontrolne są odpowiednio ustawione?
Czy w komorze umieszczono dużą liczbę produktów spożywczych?
Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdzić, czy drzwi zamykają się właściwie.
Jeżeli drzwi nie otwierają się i nie
zamykają poprawnie:
•
Sprawdzić, czy opakowania produktów spożywczych nie blokują
drzwi.
Sprawdzić, czy wewnętrzne części lub kostkarka do lodu znajdują się
w odpowiednim położeniu.
Sprawdzić, czy uszczelnienia drzwi nie są zabrudzone lub
przywierają.
Sprawdzić, czy urządzenie jest wypoziomowane.
•
•
•
13
8.2. USTERKI
W przypadku alarmów pracy zostaną wyświetlone odpowiednie komunikaty na wskaźnikach LED (np. Usterka 1,
Usterka 2) itp.). W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem technicznym i podać kod alarmu. Rozlega się
sygnał dźwiękowy, wyświetla się ikona alarmu , a na wyświetlaczu cyfrowym miga litera F zgodnie z niżej opisanym
kodem usterki:
Kod błędu
Wygląd
Błąd 2
Litera F miga co 0,5 sekundy. Miga 2 razy,
a następnie gaśnie na 5 sekund. Cykl się powtarza.
x2
Błąd 3
Litera F miga co 0,5 sekundy. Miga 3 razy,
a następnie gaśnie na 5 sekund. Cykl się powtarza.
x3
Błąd 6
Litera F miga co 0,5 sekundy. Miga 6 razy,
a następnie gaśnie na 5 sekund. Cykl się powtarza.
x6
9. SERWIS TECHNICZNY
Przed kontaktem z serwisem technicznym:
Uruchomić ponownie urządzenie i sprawdzić, czy problem nie został rozwiązany. Jeżeli nie, odłączyć urządzenie od
źródła zasilania, odczekać około godzinę i ponownie uruchomić chłodziarkę.
Jeżeli po przeprowadzeniu sprawdzeń kontrolnych opisanych w Instrukcji rozwiązywania problemów i ponownym
uruchomieniu urządzenia nie działa ono właściwie, skontaktować się z Serwisem technicznym i zgłosić problem.
Podać następujące informacje:
• model i numer seryjny urządzenia (znajdujący się na płytce znamionowej),
• charakter problemu,
•
•
•
Numer serwisu (numer znajdujący się po słowie SERVICE (SERWIS) na płytce umieszczonej wewnątrz urządzenia),
pełny adres lokalizacji urządzenia,
numer telefonu z numerem kierunkowym.
Uwaga:
Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Jeżeli operację tę wykona Serwis Techniczny, jest to usługa nieobjęta
gwarancją.
14
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
15
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
16
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
17
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
18
2
1
1
1
2
2
3
3
3
19
400011396013
PL
08/19
Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone – http://www.whirlpool.eu
1
3
~10
mm
4
2
clic
k!
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising