Whirlpool | UH6 F1C X | Instruction for Use | Whirlpool UH6 F1C X Užívateľská príručka

Whirlpool UH6 F1C X Užívateľská príručka
Návod na používanie
SLOVENČINA
Návod na používanie
2
Strana 3
OBSAH
Kapitola 1: INŠTALÁCIA.......................................................................................................4
1.1. INŠTALÁCIA JEDNÉHO SPOTREBIČA...........................................................................................................4
1.2. INŠTALÁCIA DVOCH SPOTREBIČOV.............................................................................................................4
1.3. NASTAVENIE DVIER (AK JE K DISPOZÍCII)...................................................................................................4
Kapitola 2: FUNKCIE............................................................................................................5
2.1. INTELIGENTNÝ DISPLEJ*...............................................................................................................................5
2.2. PROFREEZE.....................................................................................................................................................5
2.3. ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM........................................................................................................................5
2.4. ALARM PRERUŠENIA DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE........................................................................5
2.5. ALARM TEPLOTY.............................................................................................................................................6
2.6. ALARM OTVORENÝCH DVERÍ........................................................................................................................6
2.7. RÝCHLE MRAZENIE*.......................................................................................................................................6
2.8. FUNKCIA ECO NIGHT (NOČNÁ SADZBA ZA ENERGIE)*.............................................................................6
2.9. REGULÁCIA MRAZENIA*................................................................................................................................7
2.10. AUTOMATICKÉ ODMRAZOVANIE.................................................................................................................7
2.11. ĽADOVÝ POMOCNÍK*....................................................................................................................................7
2.12. LED OSVETĽOVACÍ SYSTÉM*.......................................................................................................................8
Kapitola 3: POUŽÍVANIE......................................................................................................8
3.1. AKO ZVÝŠIŤ SKLADOVACIU KAPACITU MRAZNIČKY.................................................................................8
3.2. POZNÁMKY......................................................................................................................................................8
Kapitola 4: TIPY NA USKLADNENIE POTRAVÍN................................................................9
4.1. DOBA USKLADNENIA MRAZENÝCH POTRAVÍN..........................................................................................9
4.2. RADY NA MRAZENIE A UCHOVÁVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN........................................................... 10
4.3. POUŽÍVANIE CHLADIACICH VLOŽIEK*...................................................................................................... 10
4.4. MRAZENÉ JEDLÁ: RADY NA NAKUPOVANIE............................................................................................. 10
Kapitola 5: FUNKČNÉ ZVUKY...........................................................................................11
Kapitola 6: ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA.......................12
6.1. NEPRÍTOMNOSŤ/DOVOLENKA................................................................................................................... 12
6.2. SŤAHOVANIE................................................................................................................................................ 12
6.3. VÝPADOK NAPÁJANIA................................................................................................................................. 12
Kapitola 7: ÚDRŽBA A ČISTENIE......................................................................................12
Kapitola 8: NÁVOD NA ODSTRAŇOVANIE PORÚCH.......................................................13
8.1. SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA POPREDAJNÝ SERVIS….......................................................................... 13
8.2. PORUCHY...................................................................................................................................................... 14
Kapitola 9: POPREDAJNÝ SERVIS....................................................................................14
Iné:
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ (VERZIA 1).............................................................................................. 15
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ (VERZIA 2).............................................................................................. 17
VYBRATIE/VLOŽENIE INTERIÉRU MRAZNIČKY............................................................................................... 19
POZNÁMKA:
Pokyny platia pre niekoľko modelov, takže sa môžu vyskytovať rozdiely. Časti, ktoré platia iba pre
určité spotrebiče, sú označené hviezdičkou (*).
Funkcie určené špeciálne pre model, ktorý ste si kúpili, nájdete v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE.
3
1. INŠTALÁCIA
50mm
1.1. INŠTALÁCIA JEDNÉHO SPOTREBIČA
Aby ste zabezpečili dostatočné vetranie, na oboch
stranách spotrebiča a nad ním ponechajte voľné
miesto.
50mm
Vzdialenosť medzi zadnou stranou spotrebiča a stenou
za spotrebičom by mala byť najmenej 50 mm.
Pri menšej vzdialenosti sa zvýši spotreba energie.
1.2. INŠTALÁCIA DVOCH SPOTREBIČOV
Pri spoločnej inštalácii mrazničky 1 a chladničky
2 zabezpečte, aby sa mraznička nachádzala vľavo
a chladnička vpravo (ako je znázornené na obrázku).
Ľavá strana chladničky je vybavená špeciálnym
zariadením, aby sa vyhlo problémom s kondenzáciou
medzi spotrebičmi.
Dva spotrebiče odporúčame inštalovať spoločne
s použitím spojovacej súpravy 3 (podľa znázornenia
na obrázku). Môžete ju zakúpiť v servise.
1.3. NASTAVENIE DVIER (AK JE K DISPOZÍCII)
Vyrovnanie dverí pomocou nastaviteľného spodného
pántu (vybrané modely)
Ak sú dvere chladničky nižšie ako dvere mrazničky,
zdvihnite dvere chladničky otáčaním nastavovacej
skrutky proti smeru hodinových ručičiek pomocou
kľúča M10.
m
5 max
m
Ak sú dvere mrazničky nižšie ako dvere chladničky,
zdvihnite dvere mrazničky otáčaním nastavovacej
skrutky proti smeru hodinových ručičiek pomocou
kľúča M10.
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
4
2. FUNKCIE
2.3. ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM
2.1. INTELIGENTNÝ DISPLEJ*
Táto funkcia slúži na zapnutie/pohotovostný režim
mraziaceho priestoru. Ak chcete produkt uviesť do
pohotovostného režimu, stlačte a podržte tlačidlo
Táto funkcia umožňuje úsporu energie. Ak chcete
aktivovať alebo dezaktivovať túto funkciu, postupujte
podľa pokynov v príručke rýchlym spustením. Dve
sekundy po aktivácii inteligentný displej zhasne.
Ak chcete upraviť teplotu alebo použiť inú funkciu,
aktivujte displej stlačením ľubovoľného tlačidla. Po
približne 15 sekundách bez vykonania akejkoľvek
činnosti sa displej znovu vypne. Keď sa funkcia
dezaktivuje, obnoví sa normálne zobrazenie.
Inteligentný displej sa po výpadku napájania
automaticky vypne. Je dôležité pamätať si, že týmto
spôsobom sa spotrebič neodpojí od napájania
z elektrickej siete, jeho spotreba sa len zníži o spotrebu
externého displeja.
Zap./Pohotovostný režim
na 3 sekundy. Keď je
spotrebič v pohotovostnom režime, svetlo v mraziacom
priestore nie je v prevádzke. Je dôležité pamätať si, že
týmto spôsobom sa spotrebič neodpojí od napájania
z elektrickej siete. Spotrebič znovu jednoducho
zapnete stlačením tlačidla Zap./Pohotovostný režim
.
2.4. ALARM PRERUŠENIA DODÁVKY
ELEKTRICKEJ ENERGIE
Poznámka: Deklarovaná hodnota spotreby elektrickej
energie spotrebiča sa vzťahuje na prevádzku so
zapnutým inteligentným displejom. Táto funkcia je
dostupná len na modeli s používateľským rozhraním na
dverách.
V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie
spotrebič po obnovení dodávky automaticky monitoruje
teplotu mraziaceho priestoru. Ak teplota v mraziacom
priestore vystúpi nad hodnotu zmrazovania, rozsvieti
sa indikátor výpadku napájania,
začne blikať
a po obnovení dodávky elektriny
indikátor alarmu
zaznie zvukový signál.
Aby ste zrušili alarm, jedenkrát stlačte tlačidlo Zastaviť
alarm .
V prípade alarmu prerušenia dodávky elektrickej
energie sa odporúča vykonať tieto kroky:
• Ak sú potraviny v mraziacom priestore rozmrazené,
ale ešte stále studené, všetky potraviny v mrazničke
je potrebné skonzumovať do 24 hodín.
• Ak sú potraviny v mraziacom priestore zmrazené,
znamená to, že sa rozmrazili a po obnovení
dodávky elektrickej energie znovu zmrazili, čo
má nepriaznivý vplyv na chuť, kvalitu, nutričnú
hodnotu a konzumácia takýchto potravín môže byť
nebezpečná. Odporúča sa potraviny nejesť a obsah
mrazničky vyhodiť. Účelom alarmu prerušenia
dodávky elektrickej energie je signalizovať možnosť
pokazenia potravín v mrazničke počas prerušenia
dodávky elektriny. Tento systém nezaručuje kvalitu
alebo bezpečnú konzumáciu potravín a spotrebiteľ
sa musí riadiť vlastným úsudkom pri hodnotení
kvality potravín v mraziacom priestore.
2.2. PROFREEZE
Funkcia ProFreeze udržiava správnu teplotu
v nasledujúcich prípadoch:
- Na chvíľu otvorené dvere
Funkcia sa aktivuje, keď otvorenie dvier spôsobí
zvýšenie internej teploty na hodnoty, ktoré nie sú
zárukou bezpečného uskladnenia potravín a zostane
aktívna dovtedy, kým sa neobnovia optimálne
podmienky uskladnenia.
- Čerstvé potraviny uložené do mrazničky
Funkcia sa aktivuje, keď sa do mrazničky vložia
čerstvé potraviny a zostane aktívna dovtedy, kým sa
nedosiahnu optimálne podmienky mrazenia, aby sa
zaručila čo najlepšia kvalita mrazenia s čo najnižšou
spotrebou energie.
Poznámka: Na dĺžku činnosti funkcie ProFreeze má
vplyv množstvo potravín vložených do mrazničky,
vonkajšia teplota a množstvo potravín, ktoré sa už
nachádzajú v mrazničke. Preto nie sú nezvyčajné aj
výrazné odchýlky tohto intervalu.
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
5
2.8. FUNKCIA ECO NIGHT
(NOČNÁ SADZBA ZA ENERGIE)*
2.5. ALARM TEPLOTY
Zaznie zvukový alarm a začne blikať indikátor teploty
(°C). Alarm sa aktivuje v týchto prípadoch:
• Spotrebič ste pripojili k elektrickej sieti po dlhom
období nepoužívania
• Príliš vysoká teplota v mraziacom priestore
• Množstvo čerstvých potravín vložených do
mrazničky je väčšie, ako množstvo uvedené na
výrobnom štítku
• Dvierka mraziaceho priestoru ostali dlho otvorené.
Ak chcete stlmiť bzučiak alarmu, raz stlačte tlačidlo
Zastaviť alarm . Indikátor alarmu
sa automaticky
vypne, keď teplota v mraziacom priestore klesne pod
-10 °C a ukazovateľ nastavenej teploty (°C) prestane
blikať a ukáže vybrané nastavenie.
Nočná funkcia Eko umožňuje spotrebu energie
spotrebiča sústrediť na obdobie so zníženými
sadzbami (vo všeobecnosti počas noci), keď je
elektrická energia okamžite dostupná a ceny sú nižšie
ako počas dňa (platí len v krajinách, v ktorých sa
uplatňuje systém viacerých sadzieb na časovej báze
– na linke miestneho dodávateľa elektrickej energie si
overte sadzby za energiu).
Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo
v čase
začiatku platnosti obdobia zníženej sadzby (v závislosti
od špecifického rozpisu sadzieb). Ak sa napríklad
obdobie so zníženou sadzbou začína o 20.00, v danom
čase stlačte tlačidlo . Keď indikátor nočnej funkcie
svieti, funkcia je zapnutá. Keď sa funkcia
Eco Night
aktivuje, spotrebič automaticky prispôsobí spotrebu
energie podľa zvoleného času, t.j. cez deň bude
spotrebúvať menej energie ako v noci.
2.6. ALARM OTVORENÝCH DVERÍ
Rozbliká sa ikona alarmu
a zaznie zvukový signál.
Alarm sa zapne, keď dvierka ostanú otvorené dlhšie
ako 2 minúty. Ak chcete alarm dverí vypnúť, zavrite
dvierka alebo jedným stlačením tlačidla Zastaviť alarm
stlmte zvukový alarm.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: V záujme optimálnej
prevádzky musí byť funkcia zapnutá cez noc a cez
deň. Funkcia zostáva zapnutá až do deaktivácie (alebo
sa deaktivuje pri výpadku napájania alebo vypnutí
spotrebiča). Ak chcete funkciu dezaktivovať, stlačte
znova tlačidlo . Keď indikátor nočnej funkcie Eco
Night
nesvieti, funkcia je vypnutá.
2.7. RÝCHLE MRAZENIE*
Poznámka: Deklarovaná hodnota spotreby elektrickej
energie spotrebiča sa vzťahuje na prevádzku
s vypnutou nočnou funkciou Eko.
Množstvo čerstvých potravín (v kg), ktoré možno
za 24 hodín zmraziť, je uvedené na údajovom
štítku spotrebiča.
Táto funkcia sa môže použiť pre optimálny výkon
spotrebiča 24 hodín pred umiestnením čerstvých
potravín do mrazničky. Pre aktiváciu/deaktiváciu
funkcie postupujte podľa pokynov uvedených
v Príručke rýchlym spustením. Funkciu Rýchle
mrazenie zvyčajne stačí nechať zapnutú 24 hodín od
vloženia čerstvých potravín; Funkcia Rýchle mrazenie
sa automaticky vypne po 50 hodinách.
Upozornenie:
V záujme úspory energie pri mrazení malých množstiev
potravín je funkciu rýchleho mrazenia možné po
niekoľkých hodinách deaktivovať.
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
6
2.11. ĽADOVÝ POMOCNÍK*
2.9. REGULÁCIA MRAZENIA*
Regulácia mrazenia predstavuje najnovšiu technológiu,
ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore
na minimum vďaka inovačnému a od chladničky úplne
nezávislému vzduchovému systému. Výrazne sa znižuje
„spálenie“ potravín mrazom a zachovávajú si pôvodnú
kvalitu a sfarbenie.
Ak chcete aktivovať funkciu Regulácia mrazenia,
vyberte funkciu v menu, nastavte na >ON< a stlačte
tlačidlo OK na potvrdenie výberu. Rovnakým spôsobom
funkciu dezaktivujte nastavením na >OFF<.
Funkcia pracuje správne v definovanom rozpätí teplôt:
medzi -22 °C a ­24 °C.
Ak zapnete túto funkciu a teplota v mrazničke je
nastavená na vyššiu hodnotu ako ­22 °C, teplota sa
automaticky prestaví na ­22 °C, aby spĺňala kritériá
stanoveného rozpätia.
Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazničke prestavíte
na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa
automaticky vypne.
V prípade, že je aktivované Rýchle mrazenie, funkcia
Regulácia mrazenia nie je prístupná, pokiaľ nie je
funkcia Rýchle mrazenie vypnutá.
AKO VYROBIŤ KOCKY ĽADU
Misku na ľadové kocky môžete vybrať potiahnutím
k sebe.
UPOZORNENIE: plňte výlučne pitnou vodou
(maximálna hladina = 2/3 celkovej kapacity).
alebo
Ľadového pomocníka dajte späť do priestoru
mrazničky alebo doň vložte priečinok na ľadové kocky.
Dávajte pozor, aby ste nerozliali vodu.
2.10. AUTOMATICKÉ ODMRAZOVANIE
Tento výrobok je navrhnutý tak, aby sa odmrazoval
automaticky podľa podmienok používania a okolitej
vlhkosti.
Mrazničky No Frost (Bez tvorby námrazy) zabezpečujú
cirkuláciu chladného vzduchu v uskladňovacích
oblastiach a bránia v tvorbe ľadu, čím sa kompletne
eliminuje nevyhnutnosť odmrazovania.
Mrazené potraviny sa neprilepujú k stenám, štítky
zostávajú čitateľné a uskladňovací priestor zostáva na
poriadku.
V kombinácii s funkciou Profreeze dochádza nielen
k ovládaniu senzora, ale zároveň k riadeniu výkonu
chladenia presne podľa miesta potreby, čím sa
optimalizuje spotreba energie.
Počkajte, kým sa vytvoria ľadové kocky (odporúča sa
počkať asi 4 hodiny).
POZNÁMKA: Ľadový pomocník je vyberateľný. Je
možné umiestniť ho v horizontálnej polohe kamkoľvek
do priestoru mrazničky a v prípade, ak nie je potrebné
vyrábať ľadové kocky, ho môžete vybrať von zo
spotrebiča.
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
7
ľadového pomocníka zo spotrebiča a kocky ľadu
z neho vybrať na mieste, kde vám to najlepšie vyhovuje
(napríklad: priamo na stole).
AKO SA VYBERAJÚ ĽADOVÉ KOCKY
Uistite sa, že úložný kôš je na svojom mieste pod
priečinkom na ľad. Ak nie je, zasuňte ho na miesto.
Jednu z páčok otáčajte pevne v smere hodinových
ručičiek, kým sa priečinok mierne nepretočí. Kocky
ľadu vypadnú do úložného koša.
alebo
V prípade potreby zopakujte krok 2 aj v prípade druhej
polovice priečinka.
Ak chcete získať ľad, zľahka zdvihnite úložný kôš
smerom k sebe.
2.12. LED OSVETĽOVACÍ SYSTÉM*
Systém osvetlenia v priestore mrazničky používa LED
svetlo, ktoré umožňuje lepšie osvetlenie, ako aj veľmi
nízku spotrebu energie. Ak systém LED osvetlenia
nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.
POZNÁMKA: podľa potreby môžete vybrať celého
3. POUŽÍVANIE
3.1. AKO ZVÝŠIŤ SKLADOVACIU KAPACITU
MRAZNIČKY
3.2. POZNÁMKY
•
Ako zvýšite skladovaciu kapacitu mrazničky:
• vytiahnutím košíkov/klapiek*, aby sa zmestili
rozmernejšie produkty.
• umiestnením potravín priamo na police mrazničky.
• vybratím ľadového pomocníka*.
• vybratím stojana na fľaše*.
•
•
•
•
Neblokujte potravinami výstupy vzduchu (na zadnej
vnútornej stene výrobku).
Ak je mraznička vybavená klapkou, jej odňatím je
možné maximalizovať úložnú kapacitu.
Všetky poličky, sklápacie držiaky a vyťahovacie
košíky sa dajú vybrať.
Vnútorné teploty spotrebiča môže ovplyvňovať
teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, ako
aj umiestnenie spotrebiča. Teplotu treba nastaviť
vzhľadom na tieto faktory.
Pokiaľ nie je uvedené inak, príslušenstvo spotrebiča
nie je vhodné umývať v umývačkách riadu.
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
8
4. TIPY NA USKLADNENIE POTRAVÍN
Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie
mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie
čerstvých potravín v priestore mrazničky.
Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín,
ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedený na
výrobnom štítku (…kg/24 h).
Ak máte v mrazničke malé množstvo potravín,
odporúčame používať jej najchladnejšie oblasti,
ktoré sú v hornej alebo strednej oblasti v závislosti od
modelu (pozrite si opis spotrebiča, kde sú znázornené
oblasti vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín).
4.1. DOBA USKLADNENIA MRAZENÝCH
POTRAVÍN
V tabuľke sú uvedené odporúčané časy skladovania
zmrazených čerstvých potravín.
POTRAVINY
Mäso
Hovädzie
Bravčové, teľacie
Jahňacie
Králik
Sekané mäso/droby
Klobásy
DOBA
USKLADNENIA
(mesiace)
8 – 12
6–9
6–8
4–6
2–3
1–2
Hydina
Kura
Morka
Drobky
5–7
6
2–3
Kôrovce
Kraby, homáre
Krab, homár
1–2
1–2
Mäkkýše
Ustrice, vylúpnuté
1–2
Ryby
„mastné“ (losos, sleď, makrela)
„chudé“ (treska, morský jazyk)
2–3
3–4
Dusené mäso
Mäso, hydina
2–3
Mliečne výrobky
Maslo
Syr
Šľahačka
Zmrzlina
Vajcia
6
3
1–2
2–3
8
Polievky a omáčky
Polievka
Mäsová omáčka
Paštéta
Lečo
2–3
2–3
1
8
Pečivo a chlieb
Chlieb
Koláče (obyčajné)
Torty (pečené)
Palacinky
Nepečené zákusky
Slaný koláč
Pizza
1–2
4
2–3
1–2
2–3
1–2
1–2
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
9
POTRAVINY
4.2. RADY NA MRAZENIE A UCHOVÁVANIE
ČERSTVÝCH POTRAVÍN
OVOCIE A ZELENINA
Ovocie
Jablká
Marhule
Černice
Čierne/červené ríbezle
Čerešne
Broskyne
Hrušky
Slivky
Maliny
Jahody
Rebarbora
Ovocné šťavy (pomarančová,
citrónová, grepová)
Zelenina
Špargľa
Bazalka
Fazuľka
Artičoky
Brokolica
Ružičkový kel
Karfiol
Mrkva
Zeler
Huby (šampiňóny)
Petržlen
Paprika
Hrášok
Fazuľové struky
Špenát
Paradajky
Cuketa
DOBA
USKLADNENIA
(mesiace)
•
12
8
8 – 12
8 – 12
10
10
8 – 12
10
8 – 12
10
10
•
•
Pred mrazením čerstvé potraviny zabaľte
a uzatvorte do: alobalu, priľnavej fólie, vodotesných
a vzduchotesných plastových vreciek,
polyetylénových nádobiek s vekami alebo nádobiek
určených do mrazničky, ktoré sú vhodné na
mrazenie čerstvých potravín.
Potraviny musia byť čerstvé, zrelé a náležitej kvality,
aby bolo možné zaručiť vysokú kvalitu mrazeného
jedla.
Čerstvá zelenina a ovocie sa musí prednostne
mraziť bezprostredne po zbere, aby sa zachovala
pôvodná nutričná hodnota, konzistencia, farba
a chuť.
Niektoré druhy mäsa, najmä divina, by sa mali pred
zmrazením zavesiť.
Poznámka:
• Pred umiestnením do mrazničky vždy nechajte
horúce potraviny vychladnúť.
• Úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny
okamžite skonzumujte. Potraviny po rozmrazení
nezmrazujte, pokiaľ sa potravina po rozmrazení
nevarila. Po uvarení je možné rozmrazenú potravinu
opakovane zmraziť.
• Nezmrazujte fľaše s kvapalinami.
4–6
8 – 10
6–8
12
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
10 – 12
6–8
8
6–8
10 – 12
12
12
12
8 – 10
8 – 10
4.3. POUŽÍVANIE CHLADIACICH VLOŽIEK*
Chladiace vložky pomáhajú uchovať mrazené potraviny
v prípade výpadku napájania. V záujme optimálneho
použitia ich uložte nad potraviny umiestnené v hornom
priečinku.
4.4. MRAZENÉ JEDLÁ: RADY NA NAKUPOVANIE
Pri kúpe zmrazených potravín:
• Skontrolujte, či obal nie je poškodený (mrazená
potravina v poškodenom obale môže byť
pokazená). Ak je balenie vyduté alebo sú jeho
časti vlhké, potravina nemusela byť uskladnená
v optimálnych podmienkach a mohol už začať
proces jej rozmrazovania.
• Zmrazené potraviny nakupujte až ako posledné
a prenášajte ich v tepelne izolovaných taškách.
• Po príchode domov mrazené potraviny dajte ihneď
do mrazničky.
• Ak sa potravina medzičasom čo i len čiastočne
rozmrazila, znova ju nezmrazujte. Spotrebujte do 24
hodín.
• Snažte sa nevystavovať potraviny zmenám teploty.
Dodržiavajte dátum spotreby na obale.
• Vždy dodržiavajte informácie o náležitom
uskladnení na obale.
Odporúčame každú zmrazenú potravinu označiť
názvom a dátumom. Ceduľky vám pomôžu pri
rozpoznávaní potravín a zistení, dokedy ich treba
skonzumovať, kým sa nepokazia. Rozmrazené jedlo
znovu nezmrazujte.
10
5. FUNKČNÉ ZVUKY
Zvuky vychádzajúce z vášho spotrebiča sú
normálne, pretože má niekoľko ventilátorov
a motorov na reguláciu výkonu, ktoré sa
automaticky zapínajú a vypínajú.
Niektoré funkčné zvuky možno zredukovať
• vyrovnaním spotrebiča a jeho inštaláciou na
vodorovný podklad,
• oddelením spotrebiča, aby nebol v kontakte
s nábytkom,
• skontrolovaním, či sú vnútorné komponenty správne
umiestnené,
• skontrolovaním, či sa fľaše a nádoby navzájom
nedotýkajú.
Niektoré z funkčných zvukov, ktoré môžete počuť:
Zvuk syčania pri prvom zapnutí
spotrebiča alebo po dlhom
vyradení z prevádzky.
Zvuk bublania, keď chladivo
vstupuje do rozvodov.
Zvuk BRRR vydáva bežiaci
kompresor.
Bzukot, keď sa do prevádzky
uvedie
vodný ventil alebo ventilátor.
Praskanie, keď sa uvedie do
činnosti kompresor alebo keď ľad
spadne do nádobky na ľad; prudké
cvaknutie, keď sa kompresor
zapína a vypína.
Klikanie sa ozýva z termostatu,
ktorý nastavuje, ako často sa má
spustiť kompresor.
11
6. ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA
Ak sú na potravinách stále viditeľné ľadové kryštály, je
možné ich opakovane zamraziť, hoci tým môže utrpieť
ich chuť a vôňa.
6.1. NEPRÍTOMNOSŤ/DOVOLENKA
V prípade dlhodobejšej neprítomnosti sa odporúča
spotrebovať potraviny a spotrebič odpojiť od napájania
v záujme úspory energie.
Ak zistíte, že jedlo nie je v dobrom stave, radšej ho
vyhoďte.
6.2. SŤAHOVANIE
Výpadky prúdu trvajúce do 24 hodín
1. Dvere spotrebiča neotvárajte. Skladované jedlo
vďaka tomu zostane v chlade čo najdlhšie.
1. Vyberte všetky vnútorné časti.
2. Dobre ich zabaľte a dohromady omotajte lepiacou
páskou, aby do seba nenarážali alebo sa nestratili.
3. Zaskrutkujte nastaviteľné nožičky tak, aby sa
nedotýkali podkladu.
4. Zatvorte a prelepte dvere lepiacou páskou
a pomocou lepiacej pásky pripevnite k spotrebiču aj
sieťový kábel.
Výpadky prúdu trvajúce viac ako 24 hodín
1. Vyprázdnite priestor mrazničky a potraviny
umiestnite do prenosnej mrazničky. Ak tento typ
mrazničky nemáte k dispozícii a nie sú k dispozícii
balíky s umelým ľadom, skúste ako prvé
spotrebovať potraviny, ktoré sa najrýchlejšie kazia.
2. Vyprázdnite zásobník na ľad.
6.3. VÝPADOK NAPÁJANIA
V prípade výpadku prúdu zavolajte miestnemu
dodávateľovi elektrickej energie a spýtajte sa, ako dlho
výpadok potrvá.
Poznámka: Nezabúdajte, že v plnom spotrebiči sa
chlad udrží dlhšie ako v čiastočne naplnenom.
7. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Pred každým čistením alebo údržbou vytiahnite sieťový
kábel zo zásuvky alebo odpojte prívod elektriny.
Spotrebič pravidelne čistite handričkou a vlažnou
vodou s pridaním neutrálneho čistiaceho prostriedku
špeciálne určeného na interiér chladničky. Nikdy
nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Nikdy
nečistite časti chladničky horľavými kvapalinami.
Výpary môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo
výbuchu. Vonkajšie povrchy spotrebiča a tesnenie
čistite vlhkou handričkou a dosucha utrite mäkkou
handričkou.
Nepoužívajte parné čističe.
Kondenzátor umiestnený na zadnej strane chladničky
treba pravidelne čistiť vysávačom.
Dôležité:
• Tlačidlá a displej ovládacieho panela sa nesmú
čistiť alkoholom ani látkami s obsahom alkoholu, ale
suchou handričkou.
• Potrubia chladiaceho systému sa nachádzajú
v blízkosti odmrazovacej nádobky a môžu byť
horúce. Pravidelne ich čistite vysávačom.
• Ak chcete vybrať alebo vložiť sklenenú poličku,
posuňte nahor prednú časť poličky, aby ste
prekročili zarážku.
12
8. NÁVOD NA ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
8.1. SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA POPREDAJNÝ SERVIS…
Problémy s fungovaním môžu často vzniknúť z drobností, ktoré viete nájsť a napraviť sami bez akýchkoľvek
nástrojov.
PROBLÉM
Spotrebič nefunguje:
•
•
Ak sa v odmrazovacej nádobe
nachádza voda:
•
Ak sú okraje skrine spotrebiča, ktoré
sa dostávajú do kontaktu s tesnením
na dvierkach, teplé na dotyk:
•
Ak svetlo nefunguje:
•
•
•
Ak sa zdá, že motor je v prevádzke
príliš dlho:
•
•
•
•
•
•
Ak je teplota spotrebiča príliš
vysoká:
Ak sa dvierka nedajú riadne otvoriť
a zatvoriť:
•
•
•
•
•
•
•
•
RIEŠENIE
Je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou
hodnotou napätia?
Skontrolovali ste ochranné zariadenia a poistky elektrického
systému vo vašej domácnosti?
Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádoba môže
byť dokonca plná do polovice. Uistite sa, že spotrebič je vo
vodorovnej polohe a že voda nepreteká.
Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to
normálne.
Skontrolovali ste ochranné zariadenia a poistky elektrického
systému vo vašej domácnosti?
Je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou
hodnotou napätia?
V prípade, ak sú diódy LED pokazené, používateľ musí
kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ,
ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu alebo
autorizovaní predajcovia.
Čas prevádzky motora závisí od rôznych faktorov: frekvencia
otvárania dvierok, množstvo uskladneného jedla, teplota
v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.
Nenachádza sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) prach
a nečistoty?
Sú dvierka riadne zatvorené?
Sú správne nasadené tesnenia na dvierkach?
Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor
prirodzene pracuje dlhšie.
Ak boli dvierka spotrebiča istý čas otvorené alebo po vložení
veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby
dokázal vychladiť interiér spotrebiča.
Sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne?
Bolo do spotrebiča vložené veľké množstvo potravín?
Skontrolujte, či sa dvierka neotvárajú príliš často.
Skontrolujte, či sa dvierka dajú riadne zatvoriť.
Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dvierok.
Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú
výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe.
Skontrolujte, či tesnenia na dvierkach nie sú znečistené alebo
lepkavé.
Zaistite, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.
13
8.2. PORUCHY
V prípade výskytu prevádzkových alarmov dôjde k ich zobrazeniu aj v podobe LED číslic (napr. Failure1
(Porucha 1), Failure 2 (Porucha 2) atď.) – v tomto prípade sa obráťte na linku popredajného servisu a uveďte kód
alarmu. Zaznie zvukový alarm, rozsvieti sa ikona alarmu
a písmeno F na digitálnom displeji bude blikať
s nižšie uvedenými kódmi poruchy:
Poruchový kód
Zobrazenie
Chyba 2
Písmeno F striedavo bliká a zhasína na 0,5 s.
Dva razy blikne a potom je 5 s zhasnuté. Schéma sa zopakuje.
x2
Chyba 3
Písmeno F striedavo bliká a zhasína na 0,5 s.
Tri razy blikne a potom je 5 s zhasnuté. Schéma sa zopakuje.
x3
Chyba 6
Písmeno F striedavo bliká a zhasína na 0,5 s.
Šesť ráz blikne a potom je 5 s zhasnuté. Schéma sa zopakuje.
x6
9. POPREDAJNÝ SERVIS
Prv, než sa obrátite na popredajný servis:
Znovu spotrebič zapnite a zistite, či sa problém vyriešil. Ak nie, odpojte spotrebič od napájania, asi hodinu
počkajte a znovu ho zapojte.
Ak všetko skontrolujete podľa Návodu na odstraňovanie porúch, spotrebič znova zapnete a nefunguje správne,
kontaktujte popredajný servis a opíšte im problém.
Uveďte:
• model a sériové číslo spotrebiča (uvedené na výkonnostnom štítku),
• charakter problému,
•
•
•
servisné číslo ( uvedené po slove SERVICE na štítku s údajmi vo vnútri spotrebiča),
vašu úplnú adresu,
vaše telefónne číslo s predvoľbou.
Poznámka:
Smer otvárania dverí možno zmeniť. Ak túto operáciu vykoná popredajný servis, nevzťahuje sa na ňu záruka.
14
Ostatné:
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK (VERZIA 1)
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
15
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
16
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK (VERZIA 2)
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
17
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
18
VYBRATIE/VLOŽENIE INTERIÉRU MRAZNIČKY
2
1
1
1
2
2
3
3
3
19
1
3
mm
~10
4
2
k!
clic
20
19514530501
SK
Whirlpool je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA
07/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising