Whirlpool | DNHVP 63 LM K | Instruction for Use | Whirlpool DNHVP 63 LM K Használati útmutató

Whirlpool DNHVP 63 LM K Használati útmutató
HU
Használati és karbantartási kézkönyv
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Ezek az utasítások elérhetőek a webhelyen is: docs.whirlpool.eu.
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA A RENDKÍVÜLI FONTOSSÁGÚ.
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és
mindenkor figyelembe kell venni.
Ez a biztonsággal kapcsolatos figyelemfelhívó szimbólum, ami a potenciális kockázatokra figyelmezteti
a felhasználókat.
Minden biztonsági figyelmeztetés előtt a figyelemfelhívó szimbólum és a következők állnak:
Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést
VESZÉLY:
okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést
okozhat.
Valamennyi biztonsági figyelmeztetés specifikálja az adott potenciális veszélyt/kockázatot, és jelzi, hogy
miként lehet csökkenteni a készülék helytelen használatából adódó sérülés, károsodás és áramütés
kockázatát. Tartsa be a következő utasításokat:
• A készülék telepítését vagy karbantartását specializált szakembernek kell végeznie, betartva a gyártó
előírásait és a helyi biztonsági normákat. A használati útmutatóban kifejezetten megadott eseteket
leszámítva tilos a készülék házilagos javítása vagy cseréje.
• Mielőtt bármilyen telepítési műveletre kerülne sor, a készüléket le kell csatlakoztatni az elektromos
hálózatról.
• Kötelező a készülék földelése. (A II. osztályba tartozó, a műszaki adatokat tartalmazó címkén
szimbólummal jelölt elszívóknál nem szükséges.)
• A hálózati tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a készülék csatlakozását
a hálózati aljzathoz.
• Tilos a készüléket a hálózati zsinórt húzva lecsatlakoztatni a hálózatról.
• A felszerelés megtörténte után a felhasználó ne férhessen többé hozzá az elektromos alkatrészekhez.
• Tilos a készüléket nedves testrésszel megérinteni vagy mezítláb használni.
• A készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek akkor használhatják, ha számukra
biztosítják a felügyeletet, vagy ha megtanították őket a készülék biztonságos használatára, és ha
tudatában vannak az ezzel járó veszélyeknek. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást
és a karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve ha azt felnőttek felügyelik.
• Az útmutatóban kifejezetten javasolt eseteket leszámítva tilos a készülék alkatrészeinek házilagos
javítása vagy cseréje. A hibás alkatrészeket eredeti alkatrészek felhasználásával kell kicserélni. Az összes
H1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
egyéb karbantartási műveletet szakembernek kell elvégeznie.
Ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak gyermekek a készülékkel.
Fal vagy mennyezet fúrása esetén ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek elektromos csatlakozások és/vagy
csővezetékek.
A szellőzőcsatornákat mindig a szabadba kell kivezetni.
Az elszívott levegőt külön kell kivezetni, vagyis tilos azt a gáz- vagy egyéb tüzelésű készülékek
füstjeinek elvezetésére szolgáló csőbe bevezetni. A levegő elvezetésére vonatkozó minden országos
előírást be kell tartani.
Ha a készüléket gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő egyéb berendezéssel együtt használja, a
környezeti negatív nyomás nem haladhatja meg a 4 Pa (4 x 10-5 bar) értéket. Ennek érdekében
gondoskodjon arról, hogy a helyiség szellőzése megfelelő legyen.
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű használattal vagy a kezelőszervek
hibás beállításával kapcsolatban.
A rendszeres karbantartás és tisztítás lényeges a készülék zökkenőmentes működéséhez kiváló
teljesítményéhez. A zsírosodás elkerülése érdekében rendszeresen távolítsa el a szennyeződéslerakódásokat a piszkos felületekről. Rendszeresen tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket.
Soha ne készítsen flambírozott (lángon készülő) ételt a készülék alatt. A nyílt láng használata tüzet
okozhat.
Sütéskor soha ne hagyja az edényt felügyelet nélkül, mivel a sütőolaj begyulladhat.
Az elszívó tisztítására és a szűrők cseréjére vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása tüzet
eredményezhet.
A füstelszívó készüléket soha nem szabad kinyitni beszerelt zsírszűrő nélkül, és állandó felügyelet alatt
kell tartani.
Az elszívókészülék alatt a gázkészülékeket kizárólag rajtuk lévő edényekkel szabad használni.
Amikor háromnál több gáz főzőlapot használ, az elszívót legalább 2. teljesítményszinten kell
üzemeltetni. Ez kiküszöböli a hőtorlódást a készülékben.
Az izzók megérintése előtt először győződjön meg arról, hogy hidegek-e.
Ne használja vagy hagyja magára a készüléket megfelelően beszerelt izzó nélkül, mert ez áramütés
veszélyével jár.
Valamennyi üzembe helyezési és karbantartási művelethez használjon védőkesztyűt.
A termék nem alkalmas kültéri használatra.
Amikor a főzőlap működik, a szagelszívó elérhető részei felmelegedhetnek.
ŐRIZZE MEG EZT A FÜZETET, MERT KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉGE LEHET RÁ.
H2
Megfelelőségi nyilatkozat
• Ennek a készüléknek a tervezése, gyártása és forgalmazása a következőkkel összhangban történik:
- az alacsony feszültségre vonatkozó 2014/35/EK számú irányelv biztonsági célkitűzései;
- a 65/2014 és a 66/2014 sz. európai rendelet ecodesign követelményei az EN 61591 sz. európai szabvánnyal összhangba
- a 2014/30/EK számú („EMC”) irányelv védelmi követelményei.
A készülék elektromos szempontból csak akkor biztonságos, ha csatlakoztatása előírásszerűen földelt hálózathoz történik.
Energiatakarékossági tippe
• Kapcsolja be az elszívót minimális sebességgel a főzés megkezdésekor, és hagyja üzemelni néhány percig a főzés befejezése után.
• A sebességet csak nagy mennyiségű füst és gőz esetén növelje, és csak szélsőséges helyzetekben használja a fokozott sebesség(ek)et.
• Cserélje ki a szénszűrő(ke)t, amikor az szükséges a jó szagcsökkentési hatékonyság fenntartása érdekében.
• Tisztítsa meg a zsírszűrő(ke)t, amikor az szükséges a jó zsírszűrési hatékonyság fenntartása érdekében.
• A kivezető rendszernél használja a jelen kézikönyvben jelzett maximális átmérőt a hatékonyság optimalizálása és a zaj minimalizálása érdekében.
FELSZERELÉS
A készülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Problémák esetén forduljon a kereskedőhöz vagy a legközelebbi
vevőszolgálathoz. A sérülések elkerülése érdekében csak az üzembe helyezéskor vegye ki a készüléket a hungarocell csomagolásból.
A FELSZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
FIGYELMEZTETÉS:
A készülék nehéz; az elszívó emelését és telepítését két vagy több személynek kell végeznie.
A konyhai elszívó legalacsonyabb része és a főzőfelületen levő lábasok tartója közötti távolságnak elektromos tűzhely esetén legalább 50 cm, gáz- vagy vegyes
tűzhely esetén pedig legalább 65 cm nagyságúnak kell lennie. Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze a tűzhely használati útmutatójában feltüntetett minimum
távolságokat is. Amennyiben a tűzhely üzembe helyezési útmutatója nagyobb távolságot ír elő, úgy azt kell betartani.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁ
Győződjön meg arról, hogy a készülék adatlapján megadott feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Ez az információ a készülék belsejében, a zsírszűrő
alatt található. A (H05 VV-F 3 x 0,75 mm² típusú) hálózati zsinór cseréjét kizárólag villanyszerelő szakember végezheti. Forduljon hivatalos szervizhez.
Ha a készüléknek van hálózati csatlakozója, akkor azt a hatályos előírásoknak megfelelő és az üzembe helyezés után jól hozzáférhető konnektorba kell
csatlakoztatni. Ha a készüléknek nincs hálózati csatlakozója (közvetlen hálózati csatlakoztatás), vagy ha a hálózati csatlakozó nem hozzáférhető helyen van,
akkor olyan szabványos kétpólusú megszakítót kell alkalmazni, amely a III. túlfeszültségi kategória körülményei esetén az üzembe helyezési előírások szerint
biztosítja a teljes áramtalanítást.
H a kábel nem rendelkezik csatlakozódugóval, csatlakoztassa a vezetékeket az alábbi táblázat szerint:
Hálózati feszültség
és frekvencia
220–240 V
50–60 Hz
Vezetékek
N
L
: sárga/zöld
: kék
: barna
ÁLTALÁNOS JAVASLATOK
Használat előtt
Távolítsa el a karton védőelemeket, a védőfóliát és az öntapadó címkéket a tartozékokról. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék szállítás közben.
Használat közben
A sérülések elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen súlyt a készülékre. Ne tegye ki a készüléket légköri hatásoknak.
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
A csomagolás hulladékba helyezése
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével
. A csomagolás különféle részeinek hulladékba helyezését ezért
felelősségteljesen és a hulladékok elhelyezését szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes összhangban végezze.
A termék kiselejtezése
- Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK európai irányelv (WEEE) szerinti jelzéssel van ellátva.
-
A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív
következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.
H3
-
A terméken vagy a kísérő dokumentációban lévő
szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell
szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra.
A háztartási készülékek kiselejtezés
• Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok felhasználásával készült. Megsemmisítését a hulladék-elhelyezésre vonatkozó helyi
előírásokkal összhangban kell végezni. A kiselejtezés előtt vágja el hálózati tápkábelt.
• A háztartási elektromos készülékek kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a helyi illetékes
hatósághoz, a háztartási hulladékok gyűjtését végző szolgáltatóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a készüléket vásárolta.
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A készülék nem működik:
• Ellenőrizze, hogy van-e hálózati tápfeszültség, és hogy a készülék csatlakoztatva van-e az áramforráshoz
• Kapcsolja ki, majd indítsa be újra a készüléket annak ellenőrzésére, hogy fennáll-e még a hiba.
Az elszívó elszívási szintje nem kielégítő:
• Ellenőrizze az elszívási sebességet, és szükség esetén állítsa be;
• Ellenőrizze, hogy a szűrők tiszták-e
• Ellenőrizze a szellőzőnyílásokat, van-e bármilyen akadály.
A világítás nem működik;
• Ellenőrizze az izzót, és szükség esetén cserélje ki
• Ellenőrizze, hogy az izzó megfelelően van-e beillesztve.
VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:
1. Nézze meg, hogy saját maga meg tudja-e oldani a problémát a “Hibaelhárítási útmutató” javaslatai alapján.
2. Kapcsolja ki, majd indítsa be újra a készüléket annak ellenőrzésére, hogy fennáll-e még a probléma.
Ha a fenti ellenőrzés után a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a legközelebbi vevőszolgálathoz.
A következőket kell mindig közölni:
•
•
•
•
•
A probléma rövid bemutatása;
A készülék pontos típusa és modellje
A készülék belsejében található szervizkód (az adattáblán a “Service” szó után álló szám). A szervizkód a garanciafüzetben is megtalálható
Az Ön pontos címe
Az Ön telefonszáma.
Ha javításra van szükség, akkor forduljon hivatalos vevőszolgálathoz (csak így garantált ugyanis az eredeti cserealkatrészek használata és az előírásszerű
javítás).
TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS:
- Soha nem szabad gőzzel tisztító berendezést használni.
- Válassza le a készüléket a táphálózatról.
FONTOS: Ne használjon dörzshatású vagy korrozív mosószereket. Ha bármilyen ilyen termék véletlenül érintkezésbe kerül a készülékkel,
nedves ruhával azonnal törölje le.
•
Egy nedves törlőkendővel tisztítsa meg a felületeket. Ha nagyon piszkos, néhány csepp mosogatószert vízben öntsön a vízbe. Száraz ruhával törölje át.
FONTOS: Ne használjon súrolószivacsot, illetve fém kaparóeszközt vagy dörzspárnát. Kis idő múlva ezek károsíthatják a zománcozott felületet.
•
Kifejezetten a készülék tisztítására kifejlesztett mosószereket használjon, és kövesse a gyártó utasításait.
FONTOS: Legalább havonta tisztítsa meg a szűrőket, hogy eltávolítsa az esetleges olaj- vagy zsírmaradványokat.
H4
KARBANTARTÁS
FIGYELEM:
- használjon védőkesztyűt.
- válassza le a készüléket a táphálózatról.
ZSÍRSZŰRŐK
A fém zsírszűrő élettartama korlátlan, és azt havonta egyszer kézzel vagy alacsony
hőmérsékletre és rövid ciklusra állított mosogatógépben kell tisztítani. Előfordulhat,
hogy a mosogatógépben tisztított zsírszűrő elszíneződik, de ez a szűrési
hatékonyságot nem befolyásolja.
Nyissa fel az elszívólapot (forgassa felfelé).
Megjegyzés: A lapot nem kell eltávolítani.
A szűrő kiemeléséhez húzza meg a fogantyút.
A szűrő kimosása és megszáradása után a felszerelést a fentiekkel ellentétes
sorrendben végezze.
SZÉNSZŰRŐ (csak a keringetéses típusoknál)
Megfogja a főzés során keletkező kellemetlen szagokat.
A szénszűrőt 4 havonta kell cserélni
A szénszűrő felszerelése vagy cseréje
1.
2.
3.
4.
Válassza le a készüléket a táphálózatról.
Nyissa fel az elszívólapot, és vegye le.
Vegye ki a zsírszűrőbetéteket.
Helyezzen be egy szénszűrőz mindkét oldalon, a motorlapátkerekeinek védőrácsai fölé van rögzítve. A
szűrőket az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva rögzítse őket a középső peckekhez.
Az eltávolításhoz fordított sorrendben hajtsa végre.
Helyezze vissza a zsírszűrőket és az elszívólapot.
IZZÓCSERE
Az elszívó világítási rendszere a LED technológián alapul.
A LED-ek optimális megvilágítást biztosítanak, miközben élettartamuk akár tízszer hosszabb a hagyományos izzóknál, de 90%-kal kevesebb energiafogyasztás
mellett.
Csere esetén vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
H5
TARTOZÉKKÉNT ADOTT ANYAGOK
Vegyen ki minden tartozékot a csomagokból. Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e.
•
Motorral, világítással és behelyezett zsírszűrőkkel szerelt készülék (1 vagy 2 zsírszűrő, a modelltől függően).
•
Használati és szerelési útmutató
•
1 db szerelési sablon
•
6 db 8 mm átmérőjű fali tipli
•
6 db 5x45 méretű csavar
•
2 db 3,5x7 méretű csavar
•
2 db 16x2 méretű alátét
•
1 db levegőkimeneti rács
•
1 db kéményrögzítő kengyel
•
1 db visszacsapószelepe füsthöz
ÜZEMBE HELYEZÉS - ELŐZETES SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
A készüléket kivezetéses változatban vagy keringetéses változatban történő használatra tervezték.
Külső kivezetési üzemmód
A főzési gőzök az elszívás után a szabadba vezetődnek ki egy szellőzőcsövön (nem tartozék) keresztül, amely a készülék levegőkimeneti csatlakozójához van
rögzítve.
A beszerzett szellőzőcső alapján kell gondoskodni a levegőkimeneti csatlakozóhoz történő megfelelő rögzítés módjáról.
FONTOS: Ha már bent van(nak), vegye ki a szénszűrő(ke)t.
Keringetéses változat
A levegőt előbb szénszűrő(k) szűri(k) meg, majd a készülék visszaáramoltatja a környező légtérbe.
FONTOS: Ellenőrizze, hogy a levegő visszaáramoltatása megfelelően történik-e.
Ha a készülék nem rendelkezik szénszűrővel/szénszűrőkkel, akkor rendelje meg és még használat előtt szerelje be az(oka)t.
ÜZEMBE HELYEZÉSI MÉRETEK
Oldalsó függőegységek
600 mm min
Oldalsó függőegységek
középvonal
70 cm (gáz- vagy vegyes tűzhely)
55 cm (elektromos tűzhely)
főzőlap felszíne
H6
ÜZEMBE HELYEZÉS - SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
Az alábbiakban látható sorszámozott utasítások a következő oldalakon látható, ugyanilyen számozású rajzokra vonatkoznak.
FONTOS: Az ön birtokában lévő termék megjelenésében kissé eltérhet a kézikönyvben bemutatott terméktől, azonban az üzembe helyezési
utasítások ugyanazok maradnak.
A szénszűrő NEM tartozék, így azt külön meg kell vásárolni.
1. Jelölje meg a középső függőleges vonalat a falon.
2. Helyezze a fúrási sablont a falra (rögzítse ragasztószalaggal): a fúrási sémán található függőleges felezővonalnak egybe kell esnie a falra húzott
felezővonallal.
Megjegyzés: A fúrási séma alsó széle egybe esik az elszívó alsó szélével.
FONTOS: A fúrási séma alsó peremének legalább 55 cm (elektromos tűzhelynél) vagy 70 cm (gázfőzőlapnál) távolságban kell lennie.
3. Az ábra szerinti módon készítsen 4 furatot.
4. Távolítsa el a fúrási sablont a falról, helyezzen be a falba 2 tiplit és 2 csavart, ügyelve arra, hogy kb. 5 mm-rel kinyúljanak; illessze a harmadik és negyedik
tiplit az alsó furatokba.
5. Csak kivezetéses változatnál: A kéményrögzítő-kengyelt tegye fel a mennyezethez csatlakozó falra. Az ábra szerinti módon végezze el a fúrást, és helyezze
be a fali tipliket. Rögzítse a kengyelt.
6. Csak kivezetéses változatnál - hátsó kivezetés: Készítsen lyukat a hátsó falon a kivezető cső átvezetéséhez.
7. Csak kivezetéses változatnál - kivezetés a mennyezetnél: Fúrjon egy lyukat a mennyezetbe a kivezető cső átvezetéséhez.
8. Készítse elő a csatlakoztatást a háztartás hálózatára.
9. Forgassa az előlapot felfele.
10. Távolítsa el a zsírszűrőt.
11. Csak keringetéses változatnál: Helyezze be a szénszűrőket a motorra a képen látható módon. A szűrőket elforgatva rögzítse őket a középső peckekhez.
12. Akassza az elszívót a rögzítőcsavarokra a megfelelő hátsó lyukakon keresztül.
Illessze az alátéteket és a csavarokat az alsó biztonsági furatokba.
Rögzítse az elszívót a falhoz a két rögzítőcsavar további becsavarásával.
13a.Csak kivezetéses változatnál: Csatlakoztassa a szellőzőcsövet az elszívó levegőkimeneti nyílásához.
13b.Csak keringetéses változatnál: Szerelje fel a műanyag rácsot az elszívó levegőkimeneti nyílására.
14. Csak elszívásos változatnál: Illessze be a füstök visszacsapószelepét a felső motorkimenetre. A csövet ki kell vezetni a kültérbe (hátsó vagy mennyezeten
keresztüli kivezetés).
15. Csak kivezetéses változatnál: Szerelje fel a kéményt az elszívó fölött meghatározott helyre, hogy lefedje a gázelvezető csövet. Rögzítse a felső kéményt 2
csavarral a rögzítőkengyelhez.
A készülék bemutatása és használata című rész leírása alapján ellenőrizze a készülék működését.
H7
A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA ÉS HASZNÁLATA
1. Kezelőlap.
2. Elszívólap.
3. Zsírszűrők.
4. LED lámpák.
Kezelőlap
a - Világítás BE/KI
b - MOTOR BE/1. SEBESSÉG
c - MOTOR BE/2. SEBESSÉG
d - MOTOR BE/3. SEBESSÉG
H8
ุFP
ุFP
[˓ PP
[
˓ [PP
[
˓ [PP
[
˓ PP
[
˓ [PP
[˓ FP
˓ FP
FP
˓ FP
;FP
!FP
;FP
9
a+]
ØPP
D
E
[ 67[PP
[
˓ [PP
[˓
HU
07/2016
400010910963
Ignis® Bejegyzett védjegy/TM A Whirlpool vállalatcsoport védjegye © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2016. Minden jog fenntartva - docs.whirlpool.eu
Nyomtatva Olaszországban
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising