Whirlpool | DNHVP 63 LM K | Instruction for Use | Whirlpool DNHVP 63 LM K Gebruikershandleiding

Whirlpool DNHVP 63 LM K Gebruikershandleiding
NL
Handleiding voor gebruik en onderhoud
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Deze instructies zijn ook beschikbaar op de website: docs.whirlpool.eu.
UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS UITERST BELANGRIJK.
Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen
tijde moeten worden gelezen en opgevolgd.
Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico’s voor de gebruiker en voor anderen
worden aangegeven.
Alle veiligheidswaarschuwingen komen na het waarschuwingssymbool en de volgende tekst:
GEVAAR:
geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als
deze niet wordt vermeden.
WAARSCHUWING: geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen
veroorzaken als deze niet wordt vermeden.
Alle veiligheidswaarschuwingen specificeren het mogelijke gevaar/risico dat aanwezig is en geven aan hoe
het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat
beperkt kan worden. Houd u aan de volgende instructies:
• De installatie moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur volgens de instructies van de
fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang
geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de
gebruikershandleiding.
• Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden
uitvoert.
• Dit apparaat moet worden geaard. (Niet noodzakelijk voor afzuigkappen van klasse II geïdentificeerd
door het symbool op het etiket met specificaties).
• De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het apparaat aan te kunnen sluiten op het stopcontact.
• Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
• Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
• Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op als u op blote voeten
loopt.
• Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis
indien zij onder toezicht staan of geleerd hebben hoe het apparaat veilig gebruikt moet worden en zij
zich bewust zijn van de gevaren die het met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij zij onder toezicht
staan van volwassenen.
• Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek wordt aangegeven in
de handleiding. Defecte onderdelen moeten vervangen worden door originele onderdelen. Alle andere
NL1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur.
Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
Let er bij het boren van gaten in de muur op dat u geen elektrische aansluitingen of leidingen
beschadigt.
De ventilatiekanalen moeten altijd naar buiten gericht zijn.
De afgevoerde lucht mag niet worden geloosd in een kanaal dat wordt gebruikt voor de afvoer van
rookgassen afkomstig van toestellen op verbranding van gas of andere brandstoffen, maar moet een
eigen uitgang hebben. Alle landelijke voorschriften inzake rookafvoer moeten worden nageleefd.
Wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen
werken, mag de onderdruk in het vertrek 4 Pa (4 x 10-5 bar) niet overschreden worden. Zorg er daarom
voor dat de ruimte voldoende geventileerd is.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor oneigenlijk gebruik van het apparaat of verkeerde
instellingen van de bedieningselementen.
Regelmatig onderhoud en reiniging van het apparaat is de beste garantie voor een goede werking en
optimale prestaties. Reinig regelmatig het aangekoekte vuil van de oppervlakken om vetophoping te
vermijden. Reinig of vervang de filters regelmatig.
Onder de afzuigkap mag nooit geflambeerd worden. Open vlammen kunnen brand veroorzaken.
Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter, omdat de kokende olie vlam kan vatten.
Als de aanwijzingen voor het schoonmaken van de afzuigkap, en voor het vervangen van de filters niet
worden opgevolgd, kan dat brand veroorzaken.
De afzuigkap mag nooit geopend worden als de vetfilters niet geïnstalleerd zijn en moet constant in de
gaten gehouden worden.
Gasapparaten mogen uitsluitend onder de afzuigkap gebruikt worden als er pannen op staan.
Bij het gebruik van meer dan drie gasbranders moet het vermogensniveau 2 of hoger zijn. Zo wordt
oververhitting in het apparaat afgevoerd.
Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn, voordat u ze aanraakt.
De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes worden gebruikt of achtergelaten - gevaar voor
een elektrische schok.
Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen.
Het product is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
Wanneer de kookplaat in gebruik is, kunnen de toegankelijke delen van de afzuigkap heet worden.
BEWAAR DIT BOEKJE, ZODAT U HET LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN.
NL2
verklaring van overeenstemming
• Dit apparaat is ontwikkeld, geproduceerd en in de handel gebracht in overeenstemming met:
- veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2014/35/EG;
- de vereisten voor ecologisch ontwerp van de Europese voorschriften nr. 65/2014, en nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 61591
- de beschermingsvereisten van de Richtlijn “EMC” 2014/30/EC.
De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende installatie is aangesloten, die
volgens de wettelijke voorschriften is geaard.
Tips om energie te bespare
• Schakel de afzuigkap in op de minimumsnelheid wanneer u met koken begint en laat hem nog enkele minuten na het beëindigen van het koken werken.
• Verhoog de snelheid alleen in geval van grote hoeveelheden rook en damp en gebruik de hoogste snelheid (snelheden) alleen in extreme omstandigheden.
• Vervang het/de koolstoffilter(s) wanneer dat nodig is om onaangename luchtjes efficiënt te laten afvoeren.
• Maak de/het vetfilter(s) schoon wanneer dat nodig is om de efficiënte van het vetfilter te behouden.
• Gebruik voor de buizen van het afvoersysteem de maximale diameter zoals aangegeven in deze handleiding om de efficiëntie te optimaliseren en het
lawaai te minimaliseren.
INSTALLATIE
Controleer het apparaat, nadat u het hebt uitgepakt, op eventuele transportschade. Neem in geval van problemen contact op met de dealer of de dichtstbijzijnde
Klantenservice. Om eventuele schade te voorkomen wordt geadviseerd om de oven pas vlak voor de installatie van de piepschuim bodem te halen.
VOORBEREIDING VOOR DE INSTALLATIE
WAARSCHUWING:
dit is een zwaar product; de afzuigkap mag alleen door twee of meer personen worden opgetild en
geïnstalleerd.
De minimumafstand tussen de pannen op de kookplaat en de onderkant van de afzuigkap mag niet minder dan 55 cm bedragen bij elektrische kookplaten en
70 cm voor kookplaten op gas of gemengde kookplaten. Controleer bovendien de afstanden die in de handleiding van de kookplaat zijn vermeld, voordat u de
kap installeert. Indien de installatie-instructies van de kookplaat een grotere afstand voorschrijven, dan dient u zich daar aan te houden.
ELEKTRISCHE AANSLUITIN
Controleer of de elektrische spanning die aangegeven staat op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de voedingsspanning van uw woning.
U kunt deze informatie vinden op de binnenkant van de kap, onder het vetfilter. Vervanging van de voedingskabel (type H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) moet
uitgevoerd worden door een erkend elektricien. Wendt u tot een erkend servicecentrum. Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze na de
installatie worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. Als de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op
het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te installeren die aan de geldende
voorschriften voldoet en die de volledige loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, in overeenstemming met de
installatievoorschriften.
Als de kabel geen stekker heeft, sluit dan de draden aan volgens de onderstande tabel:
Netspanning
en frequentie
220-240 V
50-60 Hz
Aansluiting van de draden
N
L
: geel/groen
: blauw
: bruin
ALGEMENE AANBEVELINGEN
Vóór het gebruik
Verwijder de kartonnen beschermingen, transparante folie en stickers van de accessoires. Controleer het apparaat op eventuele transportschade.
Tijdens het gebruik
Zet geen zware dingen op het apparaat om beschadiging te voorkomen. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden.
MILIEUTIPS
Weggooien van de verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, zoals aangegeven wordt door het recyclingsymbool
. De diverse onderdelen van de verpakking mogen
daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.
Afvalverwerking van het product
- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).
NL3
-
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid
te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.
-
Het symbool
op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden,
maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht.
Afdanken van huishoudelijke apparate
• Dit product is vervaardigd van recyclebare of herbruikbare materialen. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor
afvalverwerking. Snij de voedingskabel door voordat u het apparaat afdankt.
• Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de
vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
OPSPOREN VAN STORINGEN
Het apparaat werkt niet:
• Controleer de hoofdstroomtoevoer en of het apparaat op de elektrische voeding is aangesloten
• Schakel het apparaat uit en weer in om te zien of de storing zich voor blijft doen.
Het afzuigvermogen van de kap is onvoldoende:
• Controleer de afzuigsnelheid en pas deze zo nodig aan;
• Controleer of de filters schoon zijn
• Controleer de ventilatieopeningen op eventuele verstoppingen.
De verlichting werkt niet;
• Controleer het lampje en vervang dit indien nodig
• Controleer of het lampje correct gemonteerd is.
KLANTENSERVICE
Alvorens de Klantenservice in te schakelen:
1. Probeer het probleem zelf op te lossen aan de hand van de suggesties in de “Gids voor het oplossen van problemen”.
2. Schakel het apparaat uit en weer in om te zien of de storing zich voor blijft doen.
Neem, als de storing zich na bovenvermelde suggesties voor blijft doen, contact op het de dichtstbijzijnde Klantenservice.
Geef daarbij altijd het volgende aan:
•
•
•
•
•
Een korte omschrijving van de storing;
Het exacte type en model van het apparaat;
Het servicenummer (nummer na het woord “Service” op het typeplaatje), dat zich op de binnenkant van het apparaat bevindt. Het servicenummer is ook
aangegeven in het garantieboekje;
Uw volledige adres;
Uw telefoonnummer.
Neem, indien reparaties noodzakelijk zijn, contact op met een erkende Klantenservice (om er zeker van te zijn dat er originele vervangingsonderdelen
worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).
REINIGING
WAARSCHUWING:
- Gebruik nooit stoomreinigers.
- Koppel het apparaat los van de netvoeding.
BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per ongeluk in contact komt met het
apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een vochtig doekje.
•
Reinig de oppervlakken met een vochtig doekje. Als de buitenkant zeer vuil is, voeg dan een paar druppels afwasmiddel toe aan het water. Afdrogen met
een droge doek.
BELANGRIJK: gebruik geen schuursponsjes, sponsjes van staalwol of metalen schrapers. Deze kunnen mettertijd het emaillen oppervlak
beschadigen.
•
Gebruik reinigingsmiddelen die speciaal bedoeld zijn voor afzuigkappen en volg de aanwijzingen van de fabrikant op.
BELANGRIJK: reinig de filters minstens eenmaal per maand om olie- of vetresten te verwijderen.
NL4
ONDERHOUD
WAARSCHUWING:
- gebruik beschermende handschoenen.
- koppel het apparaat los van de netvoeding.
VETFILTERS
Het metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet eens per maand
met de hand of in de afwasmachine (kort programma met lage temperatuur)
gereinigd worden. Het kan zijn dat het vetfilter in de afwasmachine glans verliest
en mat wordt, maar dit heeft geen nadelige invloed op het filtervermogen.
Open het afzuigpaneel om het filter te verwijderen (naar boven klappen).
Opmerking: het paneel hoeft niet verwijderd te worden.
Trek aan de handgreep om het filter eruit te halen.
Voer bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit om het
schoongemaakte en goed afgedroogde filter weer te monteren.
KOOLSTOFFILTER (alleen voor modellen met luchtcirculatie)
Houdt onaangename bereidingsluchtjes vast.
Vervang het koolstoffilter om de 4 maanden
Plaatsen of vervangen van het koolstoffilter
1.
2.
3.
4.
Koppel de afzuigkap los van het elektriciteitsnet.
Open het paneel en verwijder het.
Verwijder de vetfilters.
Monteer aan elke kant één koolstoffilter, zodat beide roosters van de motorwaaier bedekt worden. Draai
de filters rechtsom om ze aan de middelste pennen vast te maken.
Ga in omgekeerde volgorde te werk om ze te verwijderen.
Breng de vetfilters en het afzuigpaneel weer aan.
VERVANGEN VAN DE LAMPJES
De afzuigkap is uitgerust met een verlichtingssysteem met led-technologie.
De led-lampjes zorgen voor een optimale verlichting, gaan tien keer langer mee dan gewone lampjes en zorgen voor 90% energiebesparing.
Neem contact op met de technische dienst als de leds vervangen moeten worden.
NL5
BIJGELEVERD MATERIAAL
Haal alle onderdelen uit de verpakkingen. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
•
Kap geassembleerd met motor, lampjes en gemonteerde vetfilters (1 of 2 vetfilters, afhankelijk van het model).
•
Aanwijzingen voor de montage en het gebruik
•
1 Montageschema
•
6 wandpluggen Ø 8mm
•
6 bouten Ø 5x45
•
2 bouten Ø 3.5x7
•
2 ringen Ø 16x2
•
1 rooster voor luchtuitlaat
•
1 beugel voor bevestiging schouw
•
1 VNRF
INSTALLATIE - VOORBEREIDENDE MONTAGE-INSTRUCTIES
De afzuigkap is ontworpen om als “model met luchtafvoer naar buiten” of als “model met luchtcirculatie” geïnstalleerd en gebruikt te worden.
Model met luchtafvoer naar buiten
Damp en stoom worden naar buiten afgezogen door een (niet-bijgeleverde) afvoerpijp die op het verbindingsstuk van de luchtuitlaat van de kap wordt
bevestigd.
Op basis van de aangeschafte afvoerpijp moet voor een goed bevestigingssysteem aan het verbindingsstuk van de luchtuitlaat worden gezorgd.
BELANGRIJK: Als het/de koolstoffilter(s) al geïnstalleerd is/zijn moet(en) dit/ze worden verwijderd.
Uitvoering met luchtcirculatie
De lucht wordt door het/de koolstoffilter(s) gefilterd en in de omliggende ruimte gerecycled.
BELANGRIJK: controleer of de recirculatie van de lucht goed verloopt.
Als de kap geen koolstoffilter(s) heeft, moet dit/moeten deze worden besteld; pas nadat het/de filter(s) is/zijn gemonteerd mag de kap in
gebruik worden genomen.
INSTALLATIE-AFMETINGEN
Bovenkastjes aan de
zijkant
600 mm min
Bovenkastjes aan de
zijkant
middellijn
70 cm (kooktoestellen op gas of gemengd)
55 cm (elektrische kooktoestellen)
oppervlak van de kookplaat
NL6
INSTALLATIE - MONTAGE-INSTRUCTIES
De genummerde instructies hieronder hebben betrekking op de tekeningen op de laatste bladzijden van deze handleiding, waarin u de nummers terugvindt.
BELANGRIJK: het product dat u bezit kan er iets anders uitzien dan zoals het is afgebeeld in deze handleiding, de aanwijzingen voor de
installatie blijven echter hetzelfde.
Het koolstoffilter is NIET bijgeleverd en moet apart aangeschaft worden
1. Teken een verticale middellijn af op de muur.
2. Plaats het boorschema tegen de muur (zet het vast met plakband): de verticale middellijn op het boorschema moet samenvallen met de middellijn dit u op
de muur hebt getekend.
Opmerking: de onderste rand van het boorschema moet overeenkomen met de onderste rand van de afzuigkap.
BELANGRIJK: de onderste rand van het boorschema moet op een minimale afstand van 55 cm zijn (bij elektrische kookplaten) of van 70 cm (bij
kookplaten op gas).
3. Boor 4 gaten zoals op de afbeelding is aangegeven.
4. Verwijder het boorschema van de muur, steek de 2 pluggen en de 2 bouten in de muur, verzeker u ervan dat ze ongeveer 5 mm uitsteken; steek de derde
en vierde plug in de gaten aan de onderkant.
5. Alleen voor uitvoering met afzuiging naar buiten: breng de steun voor de schouw aan op de muur tegen het plafond. Boor gaten en steek pluggen in de
muur zoals aangegeven. Bevestig het steunprofiel.
6. Alleen voor uitvoering met afzuiging naar buiten - afvoer aan de achterkant: maak een gat in de achterwand om de uitlaatpijp doorheen te voeren.
7. Alleen voor uitvoering met afzuiging naar buiten - afvoer door het plafond: Boor een gat in het plafond om de afvoerpijp doorheen te voeren.
8. Bereid de aansluiting op de netvoeding voor.
9. Draai het voorpaneel omhoog.
10. Verwijder het vetfilter.
11. Alleen voor uitvoering met luchtcirculatie: Installeer de koolstoffilter op de motor zoals aangegeven op de afbeelding. Draai de filters om ze aan de
middelste pennen vast te maken.
12. Hang de kap aan de bevestigingsbouten met de daarvoor bedoelde openingen aan de achterkant.
Plaats de ringen en bouten in de onderste veiligheidsgaten.
Bevestig de kap aan de muur door de bevestigingsbouten vast te draaien.
13a.Alleen de uitvoering met afzuiging naar buiten: Sluit de leiding voor de af te voeren rook aan op de luchtuitlaatopening van de kap.
13b.Alleen voor uitvoering met luchtcirculatie: Installeer, op de opening voor de luchtafvoer van de kap, het kunststof rooster.
14. Alleen voor de versie met afzuiging: breng de dampretourklep aan op de bovenste uitgang van de motor. De pijp moet naar buiten gericht worden
(achterste afvoer of afvoer naar het plafond).
15. Alleen voor de uitvoering met afzuiging naar buiten: Monteer de schouw op de daarvoor bedoelde plaats boven de kap over de afvoerpijp. Bevestig de
bovenkant van de schouw, met 2 bouten, aan de montagebeugel.
Controleer of de afzuigkap goed werkt aan de hand van de paragraaf Beschrijving en gebruik van de afzuigkap.
NL7
BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE AFZUIGKAP
1. Bedieningspaneel.
2. Afzuigpaneel.
3. Vetfilters.
4. Led-lampjes.
Bedieningspaneel
a - AAN/UIT-toets verlichting
b - MOTOR AAN/SNELHEID 1
c - MOTOR AAN/SNELHEID 2
d - MOTOR AAN/SNELHEID 3
NL8
ุFP
ุFP
[˓ PP
[
˓ [PP
[
˓ [PP
[
˓ PP
[
˓ [PP
[˓ FP
˓ FP
FP
˓ FP
;FP
!FP
;FP
9
a+]
ØPP
D
E
[ 67[PP
[
˓ [PP
[˓
NL
07/2016
400010910963
Ignis® Geregistreerd handelsmerk/TM Handelsmerk van Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2016. Alle rechten voorbehouden - docs.whirlpool.eu
Gedrukt in Italië
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising