Whirlpool | FI7 871 SC IX HA | Use and care guide | Whirlpool FI7 871 SC IX HA Упътване за употреба

Whirlpool FI7 871 SC IX HA Упътване за употреба
Ръководство за употреба и поддръжка
www.hotpoint.eu/register
БЪЛГАРСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
BG
БЪЛГАРСКИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА и РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ИЗДЕЛИЕ НА HOTPOINT - ARISTON
За по-пълно съдействие и поддръжка, моля, регистрирайте закупеното
изделие на www.hotpoint.eu/register
Индекс
Ръководство за здраве и безопасност при работа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ръководство за употреба и поддръжка
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ПОСТАВЯНЕ НА РЕШЕТЪЧНИЯ РАФТ И ДРУГИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА НОСАЧИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
МОНТИРАНЕ НА ПЛЪЗГАЧИТЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРНАТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ИЗПИТАНИ РЕЦЕПТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ПОДДРЪЖКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СВАЛЯНЕ НА ВРАТАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОВТОРНО СЛАГАНЕ НА ВРАТИЧКАТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СМЯНА НА ЛАМПАТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СМЪКВАНЕ НА ГОРНИЯ НАГРЕВАТЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УРЕДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
26
26
27
29
Ръководство за монтаж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНО Е ДА ГИ ПРОЧЕТЕТЕ
И ДА ГИ СПАЗВАТЕ
Преди използването на уреда
прочетете внимателно тези
указания за безопасността.
Запазете ги за бъдещи
справки.
В тези инструкции и на самия
уред са представени важни
предупреждения за
безопасността, които трябва
да се прочетат и да се
съблюдават винаги.
Производителят отказва
всякаква отговорност при
неспазване на тези указания за
безопасността, във връзка с
неподходяща употреба на
уреда или неправилна
настройка на органите за
управление.
вътрешните повърхности
– опасност от изгаряния.
Никога не оставяйте уреда без
наблюдение по време на
сушене на храни.
Ако уредът е подходящ за
използване на сонда,
използвайте само
температурна сонда,
препоръчана за тази фурна.
Пазете дрехите и други
запалими материи далеч от
уреда, докато всички негови
компоненти изстинат напълно.
Прегретите мазнини и олио
могат лесно да се възпламенят.
Винаги бъдете особено
внимателни при готвене на
храни, богати на мазнини,
олио или при добавяне на
алкохол (напр. ром, коняк,
вино) - опасност от възникване
на пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА
Използвайте ръкавици за
БЕЗОПАСНОСТ
фурна при изваждане на
Много малки (0-3 год.) и малки съдове и принадлежности,
деца (3-8 год.) трябва да стоят
като внимавате да не
далеч от уреда, освен ако не са докосвате нагревателните
под постоянно наблюдение.
елементи.
Този уред може да се използва В края на готвенето бъдете
от деца на 8 години и повнимателни при отваряне на
големи, както и от лица с
вратичката; оставете топлия
ограничени физически,
въздух или парата да излязат
сетивни или умствени
постепенно, преди да
възможности или с
боравите с уреда.
недостатъчен опит и познания Не закривайте отворите за
само ако са под надзор или са горещ въздух от предната
им дадени инструкции за
страна на фурната.
употребата на уреда по
безопасен начин и разбират
възможните опасности. Децата ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА
не трябва да си играят с уреда. ВНИМАНИЕ: Уредът не е
предназначен да се използва с
Почистването и поддръжката
външен таймер или с отделна
от потребителя не трябва да
система с дистанционно
се извършва от деца без
управление.
надзор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и Този уред е предназначен
само за домашна,
неговите открити части се
непрофесионална употреба.
нагорещяват по време на
употреба. Деца под 8-годишна Не използвайте този уред на
възраст трябва да стоят далеч открито.
от уреда, ако не се наблюдават Не съхранявайте избухливи
или запалими вещества, напр.
непрекъснато.
кутии с аерозол, и не
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
поставяйте бензин или други
Избягвайте да докосвате
нагревателните елементи или възпламеними материали във
4
или в близост до уреда: може
да избухне пожар, ако уредът
бъде включен случайно.
Не е позволено използване за
никакви други цели (например
за отопление на помещения).
МОНТИРАНЕ
Боравенето и монтирането на
уреда трябва да се извършва
от две или повече лица.
Използвайте предпазни
ръкавици за разопаковането и
монтажа на уреда.
Всички монтажни и ремонтни
дейности трябва да се
извършват от квалифициран
техник, в съответствие с
инструкциите на
производителя и местните
изисквания за безопасност. Не
поправяйте и не подменяйте
части от уреда, ако това не е
изрично посочено в
ръководството на
потребителя.
Монтажът не трябва да се
извършва от деца. По време на
монтажа децата трябва да
стоят далеч от уреда. По време
на и след монтажа
съхранявайте опаковъчните
материали (полиетиленови
пликове, части от полистирол
и др.) далеч от обсега на деца.
След като разопаковате уреда,
проверете дали не е повреден
по време на
транспортирането. В случай на
проблеми се обърнете към
доставчика или към найблизкия сервиз за поддръжка.
Уредът трябва да е изключен
от електрическата мрежа
преди извършване на каквито
и да било монтажни дейности.
По време на монтирането се
уверете, че уредът не
поврежда захранващия кабел.
Активирайте уреда едва след
завършване на монтажа.
След монтирането долната
част на уреда не трябва да
бъде повече достъпна.
Извършете всичката работа по
BG
рязането на шкафа, преди да
поставите уреда в нишата, и
внимателно отстранете всички
дървени парченца и
стърготини.
Не покривайте предвиденото
минимално пространство
между работния плот и горния
ръб на фурната.
Извадете фурната от нейната
основа от полистиролова пяна
едва по време на
монтирането.
Не монтирайте уреда зад
декоративна врата - опасност
от пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОТНОСНО
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
За да отговаря монтирането на
действащата нормативна
уредба за безопасността,
трябва да се постави
многополюсен прекъсвач с
минимална контактна
междина от 3 mm, а уредът
трябва да е заземен.
Ако захранващият кабел е
повреден, заменете го с
идентичен такъв. Смяната на
захранващия кабел трябва да
се извърши от квалифициран
техник, в съответствие с
инструкциите на
производителя и местните
изисквания за безопасност.
Свържете се с оторизиран
сервизен център.
Трябва да е възможно уредът
да се изключи от захранването
чрез изваждане на щепсела,
ако е достъпен, или чрез
достъпен многополюсен
превключвател, монтиран
след контакта в съответствие с
националните стандарти за
електрическа безопасност.
Табелката с данни се намира
на предния ръб на фурната
(вижда се при отворена
вратичка).
Ако е необходима смяната на
захранващия кабел, се
свържете с оторизиран
сервизен център.
Ако поставеният щепсел не е
подходящ за контакт,
свържете се с квалифициран
електротехник.
Захранващият кабел трябва да
бъде достатъчно дълъг, за да
позволи свързване на уреда
към контакта на
електрозахранването, след
като уредът се постави на
мястото му. Не дърпайте
захранващия кабел.
Не използвайте удължители,
разклонители или адаптери.
Не използвайте уреда, ако
захранващият кабел или
щепселът са повредени, ако
уредът не работи правилно
или ако е повреден или е
падал. Пазете кабела далеч от
горещи повърхности.
След инсталирането
електрическите компоненти
трябва да бъдат достъпни за
потребителя.
Не докосвайте уреда с която и
да било влажна част на тялото
и не работете с него, когато
сте с боси крака.
ПОЧИСТВАНЕ И
ПОДДРЪЖКА
Никога не използвайте уреди
за почистване с пара.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете
се, че уредът е изключен
преди смяна на крушката за
избягване на възможността от
токов удар.
Не използвайте груби
абразивни почистващи
препарати или остри метални
стъргалки за почистване на
стъклото на вратичката на
уреда, тъй като те могат да
надраскат повърхността, което
може да доведе до счупване
на стъклото.
При почистване и поддръжка
слагайте предпазни ръкавици.
Уредът трябва да е изключен
от електрическата мрежа
преди извършване на каквито
и да било дейности по
поддръжката.
Уверете се, че уредът се е
охладил, преди да извършвате
дейности по почистване или
поддръжка.
5
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА
ОПАКОВЪЧНИТЕ
МАТЕРИАЛИ
Опаковъчният материал е 100%
годен за рециклиране и е маркиран
със символа за рециклиране .
Затова различните части на
опаковката трябва да се изхвърлят
отговорно и в пълно съответствие с
разпоредбите на местните органи,
отговорни за събиране на
отпадъците.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА
ДОМАКИНСКИ УРЕДИ
Когато изхвърляте уреда, го
направете неизползваем, като
отрежете захранващия кабел и
отстраните вратите и рафтовете
(ако има) така, че децата да не могат
лесно да се качват вътре и да
остават затворени.
Този уред е произведен с
материали, годни за рециклиране
или за повторно използване. При
изхвърлянето му спазвайте
местните разпоредби за изхвърляне
на отпадъци.
За повече информация относно
третирането, възстановяването и
рециклирането на домакински
уреди се обърнете към съответната
градска управа, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
уреда.
Този уред е маркиран в
съответствие с Европейската
директива 2012/19/ЕО относно
отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (WEEE).
Като се погрижите за правилното
изхвърляне на този продукт, вие ще
помогнете да се избегнат
евентуални отрицателни
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха
възникнали при неподходящо
третиране на този продукт като
отпадък.
върху уреда или
Символът
придружаващата го документация
показва, че този уред не трябва да
се третира като битов отпадък, а да
бъде предаден в съответния
събирателен пункт, предназначен
за рециклиране на електрическа и
електронна апаратура.
СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА
ЕНЕРГИЯ
Загрявайте предварително фурната
само ако това е указано в
готварската таблица или във Вашата
рецепта.
Използвайте тъмни лакирани или
емайлирани форми за печене, тъй
като те поглъщат топлината подобре.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Този уред е проектиран,
конструиран и предлаган на пазара
в съответствие с изискванията на
Европейските Директиви:
Директива за ниско напрежение
(LVD) 2014/35/ЕС, Директива за
електромагнитна съвместимост
(ЕМС) 2014/30/ЕС и Директива RoHS
2011/65/ЕС.
6
Този уред е предназначен за
съприкосновение с хранителни
продукти и съответства на
Европейска разпоредба
№1935/2004.
Този уред отговаря на изискванията
за екологичен дизайн на
Европейския регламенти № 65/2014
и №. 66/2014, в съответствие с
Европейски стандарт EN 60350-1.
BG
Ръководство за употреба и поддръжка
ОПИСАНИЕ НА
ПРОДУКТА
1
2
3
4
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
5
1. Панел за управление
2. Вентилатор
3. Кръгъл нагревател
(не се вижда)
4. Носачи
(нивото е посочено на
предната стена на фурната)
5. Вратичка
6. Горен нагревател/грил
7. Лампа
8. Свързване на термометър за
месо
9. Заводска табелка
(не премахвайте)
10. Долен нагревател
(не се вижда)
Моля, имайте предвид:
По време на готвене вентилаторът за охлаждане може да се включи на определени интервали, за да се намали
потреблението на енергия.
След изключване на фурната в края на готвенето охлаждащият вентилатор може да продължи да работи за известно
време.
Когато вратичката на фурната се отвори по време на готвене, нагревателите се изключват.
7
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1 2
1. ВКЛ./ИЗКЛ.
За включване и изключване
на фурната и спиране на
изпълняваната функция.
2. АВТОМАТИЧНИ ФУНКЦИИ
За преглед на списъка с
автоматични функции.
3 4
5
6
4. РЪЧНИ ФУНКЦИИ
За преглед на списъка с ръчни
функции.
5. ДИСПЛЕЙ
6. БУТОНИ ЗА НАВИГАЦИЯ
За промяна на настройките и
стойностите на функция.
3. НАЗАД
За връщане към предходното
меню с настройки.
7
8
7.
БУТОН ЗА
ПОТВЪРЖДАВАНЕ
За потвърждаване на избрана
функция или зададена стойност.
8. СТАРТ
За стартиране на функция
с посочените или базови
настройки.
ОПИСАНИЕ НА ДИСПЛЕЯ
3
2
1. Символ на избраната функция,
индикатор за нивото на готвене.
1
ECO
7
8
6
4
5
2. Функции: размразяване,
поддържане на топлината,
втасване, запичане, почистване.
3. Настройки на функция
(температура, ниво на грила и др.)
4. Автоматично
5. Функция Еко
6. Цифров дисплей
7. Настройване на таймера,
времето за готвене, отложения
старт и часовника.
BG
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РЕШЕТЪЧЕН РАФТ
ТАВА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ
ТАВА ЗА ПЕЧЕНЕ
ПЛЪЗГАЧИ
Използвайте за
приготвяне на храна
или като опора за тави,
форми за кейкове и
други огнеупорни
готварски съдове.
Използвайте като тава
за фурна за приготвяне
на месо, риба,
зеленчуци, фокачи и
др., или разположете
под решетъчния
рафт за отцеждане на
сосовете при готвене.
Използвайте за
приготвяне на
всички видове хляб и
сладкиши, а също така и
на печени меса, риба в
пергамент и др.
Плъзгачите улесняват
поставянето и
изваждането на
принадлежностите от
фурната.
Броят на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Други принадлежности, които не са приложени, могат да бъдат закупени
отделно от отдела за следпродажбено обслужване.
ПОСТАВЯНЕ НА РЕШЕТЪЧНИЯ РАФТ И ДРУГИТЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1. Вкарайте решетъчния рафт в носачите, като
внимавате повдигнатият страничен ръб да е
нагоре и го плъзнете навътре.
2. Другите принадлежности, например тавата
за отцеждане и тавата за печене, се поставят
хоризонтално по същия начин като решетъчния
рафт.
9
СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА НОСАЧИТЕ
1. За да свалите носач, го повдигнете (1) и
внимателно издърпайте долната му част от
гнездото й (2): след това може да извадите
носача.
1. За да поставите носачите обратно, първо ги
поставете в горните им гнезда.
1
2
2. Задръжте ги нагоре и ги плъзнете в отделението
за готвене.
3. Свалете ги, така че да се позиционират в долните
гнезда.
10
BG
МОНТИРАНЕ НА ПЛЪЗГАЧИТЕ
1. Свалете носачите.
2. Махнете предпазните пластмаси от плъзгачите.
3. Закрепете горната скоба на плъзгача към носача
и я вкарайте докрай навътре. Спуснете на
мястото ѝ втората скоба.
4. За да закрепите носача, натиснете долната част
на щипката здраво към носача. Проверете дали
плъзгачите се движат свободно.
5. Повторете описаните стъпки за другия носач на
същото ниво. Плъзгачите могат да се монтират на
всяко ниво.
6. Репозиционирайте водачите.
7.
Поставете принадлежностите на плъзгачите
11
ФУНКЦИИ
РЪЧЕН РЕЖИМ
CONVENTIONAL (КОНВЕНЦИОНАЛНО)* 1-9
За готвене на всякакви ястия само на едно
ниво. Използвайте 3-тия рафт. За печене на
пица, солени пайове и сладкиши с течни плънки
използвайте 1-вия или 2-рия рафт. Загрейте
предварително фурната, преди да поставите
храната.
ONVECTION BAKE
C
(ПЕЧЕНЕ С КОНВЕКЦИЯ)
За приготвяне на месо и кейкове със
сочна плънка (солена или сладка) на един рафт.
Използвайте 3-тия рафт. Загрейте предварително
фурната преди готвенето.
FORCED AIR (ФОРСИРАН ВЪЗДУХ) 3-9
За приготвяне едновременно на
разнообразни храни, които изискват една и съща
температура на готвене на различни рафтове
(най-много три), напр.: риба, зеленчуци, кейкове).
Тази функция може да се използва за готвене на
различни храни без преминаване на миризмите
от едната храна към другата. Използвайте ниво
3, когато готвите само на един рафт; за готвене
на два рафта използвайте 1-во и 4-то ниво; за
готвене на три рафта използвайте 1-во, 3-то и
5-то ниво. Загрейте предварително фурната,
преди да поставите храната.
GRILL (ГРИЛ) 4-9
За печене на грил на пържоли, кебап,
наденици, приготвяне на зеленчуков огретен и
препичане на хляб. Препоръчваме Ви да сложите
храната на 4-тия или 5-тия рафт. Когато печете
месо, препоръчваме да използвате тавата за
печене, за да събирате отделяните сокове:
Поставете я на 3-тия или 4-тия рафт, като налеете
около половин литър вода. Не е необходимо
предварително загряване на фурната. По време
на готвенето вратичката на фурната трябва да
остане затворена.
TURBO GRILL (ТУРБО ГРИЛ) 5-9
За печене на едри парчета месо (джолан,
говеждо печено, пиле). Слагайте храната на
средните нива. Препоръчваме да използвате
тавата за отцеждане, за да събирате отделяните
при готвенето сокове: Поставете я на 1-вия или
2-рия рафт, като налеете около половин литър
вода. Не е необходимо предварително загряване
на фурната. По време на готвенето вратичката на
фурната трябва да остане затворена.
MAXI COOKING (МАКСИ ГОТВЕНЕ) 6-9
За печене на едри парчета месо (над
2,5 kg). Използвайте 1-вия или 2-рия
рафт в зависимост от размера на парчето
месо. Не е необходимо фурната да се загрява
предварително. Препоръчваме да обръщате
месото по време на готвене, за да постигнете
равномерно запичане от двете страни.
Препоръчително е месото периодично да се
полива със соса, за да се избегне прекомерно
изсушаване.
FAST PREHEATING
(БЪРЗО ПОДГРЯВАНЕ) 7-9
За бързо предварително загряване на
фурната.
ECO FORCED AIR*
(ЕКО ФОРСИРАН ВЪЗДУХ) 8-9
За приготвяне на пълнени печени рула и късове
месо на един рафт. Тази функция създава слаба,
периодично прекъсваща циркулация на въздуха,
която предотвратява прекомерното изсъхване
на храната. При използване на тази функция
светлината ЕКО не свети по време на готвенето,
но може да се включи временно чрез натискане
на бутона ОК. За да използвате програмата ЕКО
и съответно да оптимизирате потреблението
на енергия, трябва да не отваряте вратичката
на фурната, докато ястието не стане готово.
Препоръчваме Ви да използвате 3-тия рафт.
Не е необходимо предварително загряване на
фурната.
(НАСТРОЙКИ) 9-9
SETTI SЗаETTING
промяна на настройките на
фурната (език, час, сила на звуковия
сигнал, яркост, Еко режим, мерителна единица,
мощност).
ECO
Моля, имайте предвид: При включен режим Еко
яркостта на дисплея автоматично намалява след
няколко секунди, за да се пести енергия. Яркостта се
увеличава отново, когато натиснете някой от бутоните.
* Функцията се използва като еталонна в декларацията
за енергийната ефективност съгласно регламент (ЕС)
65/2014
12
BG
АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ
MEAT (МЕСО) 1-9
Тази функция автоматично избира
най-добрата температура и метод
за приготвяне на месо (говеждо, телешко,
свинско, агнешко и др.). Температурата може да
се променя в предварително зададен диапазон,
така че да задоволи идеално различните рецепти
и отделните вкусове. Тази функция от време на
време активира вентилатора при ниска скорост,
за да предотврати пресушаването на храната.
Използвайте второто ниво. Не е необходимо
предварително загряване на фурната
MEAT
POULTRY (ПТИЧЕ МЕСО) 2-9
Тази функция автоматично избира
най-добрата температура и метод
за готвене за птиче месо. Температурата може да
се променя в предварително зададен диапазон,
така че да задоволи идеално различните рецепти
и отделните вкусове. Тази функция от време на
време активира вентилатора при ниска скорост,
за да предотврати пресушаването на храната.
Използвайте второто ниво. Не е необходимо
предварително загряване на фурната.
POULT
CASSEROLE (КАСЕРОЛ) 3-9
Тази функция автоматично избира
най-добрия режим и температура
на готвене, за изпичане на всякакви ястия,
които се приготвят с паста (лазаня, канелони
и др). Температурата може да се променя в
предварително зададен диапазон, така че
да задоволи идеално различните рецепти и
отделните вкусове. Използвайте 2-рия рафт.
Не е необходимо предварително загряване на
фурната.
BREAD (ХЛЯБ) 4-9
BREAD Тази функция автоматично избира
най-добрия режим и температура
на готвене, за печене на всякакъв вид хляб
(багети, земели, многослойни сандвичи и
др.). Температурата може да се променя в
предварително зададен диапазон, така че
да задоволи идеално различните рецепти и
отделните вкусове. Използвайте 2-рия рафт.
Не е необходимо предварително загряване на
фурната.
CASSE
PIZZA (ПИЦА) 5-9
Тази функция автоматично
избира най-добрия режим и
температура на готвене, за печене на всякакъв
вид пица (тънка пица, домашна пица, фокача
и др.). Температурата може да се променя в
предварително зададен диапазон, така че
да задоволи идеално различните рецепти и
отделните вкусове. Използвайте 2-рия рафт.
Не е необходимо предварително загряване на
фурната.
PASTRY (ДЕСЕРТИ) 6-9
PASTR Тази
функция автоматично избира
най-добрата температура и метод
за готвене за всички видове сладкиши (сладкиши
с мая, с пълнеж, тартове и т.н.). Температурата
може да се променя в предварително зададен
диапазон, така че да задоволи идеално
различните рецепти и отделните вкусове.
Използвайте 2-рия или 3-тия рафт. Не е
необходимо предварително загряване на
фурната.
RISING (ВТАСВАНЕ) 7-9
RISIN За добро втасване на сладко или
солено тесто. Поставете тестото
на 2-рия рафт. Не е необходимо предварително
загряване на фурната. За да осигурите
качествено втасване, не включвайте функцията,
ако фурната е все още гореща след предходното
готвене.
PIZZA
WARM KEEPING (ПОДДЪРЖАНЕ
НА ТОПЛИНАТА) 8-9
За запазване на току-що сготвена храна
гореща и хрупкава (напр. месо, пържени храни
или фланове). Сложете храната на средния
рафт. Функцията няма да се активира, ако
температурата във фурната е над 65°C.
WARM
13
SLOW COOKING (БАВНО ГОТВЕНЕ)
9-9
За бавно готвене на месо (на 90
°C) и риба (на 85 °C). С тази функция храната
се готви бавно, като така остава мека и сочна.
Благодарение на ниската температура, храната
не се запича отвън и крайният резултат е
подобен на готвенето на пара.
Препоръчваме парчетата месо предварително
да се запържат в тиган, което позволява да се
запази сочността на месото.
Времето за готвене варира от два часа за риба
с тегло 300 g до четири или пет часа за риба
с тегло 3 kg. За месо продължителността на
готвене варира от 4 часа за 1 kg месно руло до
6-7 часа за 3 kg месно руло.
За оптимални резултати не отваряйте вратичката
на фурната по време на готвене, за да не излиза
топлината навън. Използвайте сонда за месо (ако
има) или стандартен термометър за фурна, за да
измерите температурата на храната. За бавно
готвене на месо (на 90 °C) и риба (на 85 °C).
SLOW
14
BG
ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ФУРНАТА
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно ръководството
за здраве и безопасност при работа
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА ЗА ПРЪВ ПЪТ
1. ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК
Когато включите уреда за първи път, трябва да
изберете език и да сверите часовника: На дисплея
ще се изведе “ENGLISH”.
ENGLI
Използвайте или за преглед на списъка от
налични езици и изберете необходимия.
, за да потвърдите избора си.
Натиснете
Моля, имайте предвид: По-късно може да
промените езика от меню "Setting".
2. СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА
След като изберете език, трябва да сверите
часовника: Двете цифри за часа ще мигат на
дисплея.
3. ЗАДАВАНЕ НА КОНСУМИРАНАТА МОЩНОСТ
Фурната е програмирана за свързване към
домашна електрическа инсталация, която
позволява включване на уреди с мощност над 3
kW: Ако вашата електрическа инсталация е за помалка мощност, трябва да намалите максималната
мощност на фурната.
, докато видите на
Натискайте бутона
за
дисплея “SETTING”, след което натиснете
потвърждение.
изберете елемент от менюто
Чрез или
.
„POWER“ и потвърдете с
POWER
Чрез или
изберете “LOW” и натиснете
да потвърдите.
, за
LOW
Чрез или сверете часа и потвърдете с
:
Двете цифри за минутите ще мигат на дисплея.
Чрез
.
или
сверете минутите и потвърдете с
Моля, имайте предвид: След продължително прекъсване
на захранващото напрежение може да се наложи отново
да сверите часовника.
4. ЗАГРЯВАНЕ НА ФУРНАТА
Новата фурна може да изпуска миризми, свързани
с процеса на нейното производство. Това е
напълно нормално.
Преди да започнете да готвите храна във фурната
препоръчваме да я нагреете празна, за да
премахнете остатъчните миризми.
Свалете предпазния картон или прозрачното
фолио от фурната и извадете намиращите се в нея
приспособления.
Нагрейте фурната до 200 °C и я оставете така
за около час, като за по-добър ефект включите
циркулацията на въздуха (например „Forced Air“
или „Convection Bake“).
Спазвайте указанията за правилно настройване на
функцията.
Моля, имайте предвид: След първото използване на уреда
се препоръчва да проветрите помещението.
15
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
1. ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ
Натиснете
, за да включите фурната, след което
или
, за да превъртите
използвайте
менютата за ръчните и автоматичните функции.
или
, докато
Продължете да натискате
необходимата ви функция се покаже на дисплея и
.
потвърдете с
STATI
2. НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИЯТА
След като изберете необходимата функция, можете
да промените настройките й.
Дисплеят показва последователно настройките,
които могат да се променят.
ТЕМПЕРАТУРА / НИВО НА ГРИЛА
Когато стойността мига на дисплея,
използвайте или , за да я промените,
за потвърждение
след което натиснете
и продължете, за да промените следващите
настройки (ако е възможно).
Моля, имайте предвид: След активиране на
функцията може да регулирате температурата с
помощта на или .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Моля, имайте предвид: Можете да регулирате
зададеното време за готвене по време на готвене,
: Използвайте или за
като натиснете
за потвърждение.
регулиране и
ЗАДАВАНЕ НА КРАЙ НА ВРЕМЕТО ЗА ГОТВЕНЕ
ОТЛОЖЕН СТАРТ
При много функции след като зададете време за
готвене можете да отложите старта на функцията,
като програмирате крайния час.
На дисплея се извежда текущия краен час, който е
мига.
зададен, и иконата
Чрез
или
изберете необходимия краен
за
час за готвене и след това натиснете
потвърждение и стартиране на функцията.
Поставете храната във фурната и затворете
вратичката. Функцията ще стартира автоматично
след период от време, който е изчислен така, че
готвенето да завърши в зададения час.
Възможно е да активирате тази функция незабавно
и да отмените изчакването, като натиснете
отново.
Моля, имайте предвид: Програмирането на
отложен час за стартиране на готвенето винаги
отменя фазата за подгряване на фурната.
Докато тече изчакването, можете да използвате
или за регулиране на програмирания краен час,
, за да промените зададените
или да натиснете
стойности.
3. АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА
След като сте въвели необходимите стойности,
за стартиране на функцията с
натиснете
посочените или базови настройки.
Когато иконата
мига на дисплея,
чрез или изберете необходимото време
за
за готвене и след това натиснете
потвърждение.
Не е необходимо да задавате времето за готвене,
ако искате да управлявате готвенето ръчно.
, за да потвърдите и да стартирате
Натиснете
функцията.
В такъв случай не може да задавате края на
времето за готвене, като програмирате отложен
старт.
16
Моля, имайте предвид: След началото на готвенето
дисплеят ще препоръча най-подходящото ниво за
всяка функция.
Можете да натиснете
по всяко време, за да
поставите текущо активната функция на пауза.
4. PREHEATING (ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ)
Някои функции включват фаза за предварително
загряване на фурната. След стартиране на
функцията на дисплея се показва индикация за
активиране на фазата за подгряване.
PRE
За да спрете функцията по всяко време,
докато е активирана, натиснете
BG
. ТАЙМЕР
Когато фурната е изключена, дисплеят може да се
използва като таймер. За да активирате функцията,
проверете дали фурната е изключена и след това
или : Иконата мига на дисплея.
натиснете
Когато тази фаза приключи, се чува звуков сигнал
и на дисплея се извежда информация, че фурната е
достигнала зададената температура.
Чрез
или
изберете продължителността на
, за
изчакването и след това натиснете бутона
да активирате таймера.
Ще се чуе звуков сигнал и ще се изведе индикация
на дисплея след като таймерът завърши обратното
отброяване на избраното време.
На този етап отворете вратичката, поставете
храната във фурната и започнете готвенето.
Моля, имайте предвид: Ако поставите храната във
фурната преди предварителното загряване да
завърши, качеството на приготвеното ястие може
да се влоши.
Отварянето на вратичката по време на фазата за
предварително загряване поставя функцията в
режим на пауза.
Времето за готвене не включва фаза за подгряване.
Винаги можете да промените температурата, която
или
искате да бъде достигната , като натиснете
.
5. КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО
Чува се звуков сигнал и на дисплея се извежда
информация, че готвенето е завършено.
Натиснете
, за да продължите готвенето в
ръчен режим (без програмирано време за готвене),
, за да удължите времето за
или използвайте
готвене, като зададете нова продължителност.
И в двата случая настройките за температура или
ниво на грила се запазват.
ЗАПИЧАНЕ
Някои функции на фурната позволяват да запечете
отвън храната чрез включване на грила, след като
основното готвене приключи.
PRESS
Когато на дисплея се изведе съответното
съобщение, при необходимост натиснете
стартирате петминутен цикъл на запичане.
Моля, имайте предвид: Таймерът не активира
никоя от програмите за готвене.
или
променете таймера; натиснете
Чрез
за да изключите таймера по всяко време.
,
След като таймерът е активиран, можете също да
изберете и активирате функция.
, за да включите фурната, след което
Натиснете
изберете необходимата функция.
След стартиране на функцията таймерът
продължава да отброява независимо, без да се
намесва в работата на функцията.
CONVE
За да деактивирате таймера, първо натиснете
, за да спрете активната функция, след което
.
натиснете
. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ
За да блокирате бутоните, натиснете едновременно
и
в течение на поне пет секунди.
Направете същото, за да отключите бутоните.
, за да
Моля, имайте предвид: Тази функция може да се активира
и по време на готвене. По съображения, свързани с
безопасността, фурната може да се изключи по всяко
време с натискане и задържане на
17
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА СЕ ЧЕТЕ ГОТВАРСКАТА ТАБЛИЦА
В таблицата са посочени най-подходящите
функции, принадлежности и нива за приготвяне
на различни типове храни. Времената за готвене
започват от момента, в който храната се постави
във фурната и не включват предварителното
загряване (когато се изисква такова).
Convection Bake ("Печене с конвекция").
Температурите и времената за готвене са
приблизителни и зависят от количеството на
храната и от използваните принадлежности.
ПИЦА
Намажете леко тавите за печене с мазнина, за да се
гарантира, че пицата има хрупкава основа.
Поставете моцарелата по пицата при изтичане на
две трети от времето за готвене.
В началото използвайте най-ниските препоръчвани
стойности и ако храната не се сготви добре,
преминете към по-високи стойности.
Използвайте доставените с фурната
принадлежности или метални форми за кейкове и
тави за фурна (за предпочитане тъмно оцветени).
Може да използвате също съдове и аксесоари
от огнеупорно стъкло (Пирекс) или каменинови
такива, но имайте предвид, че времената за
готвене ще бъдат малко по-дълги.
ЕДНОВРЕМЕННО ПРИГОТВЯНЕ НА НЯКОЛКО
ЯСТИЯ
“Forced Air” (Функцията Вентилатор) позволява
едновременно да приготвяте различни ястия
(например риба и зеленчуци) на различни нива във
фурната.
Извадете храната, която изисква по-малко време
за готвене и оставете във фурната храната, която
изисква по-дълго време за готвене.
ДЕСЕРТИ
Гответе фини десерти на един рафт само с
конвенционалната функция.
Използвайте тъмни метални форми за кейкове и
винаги ги поставяйте на предоставения решетъчен
рафт.
За да печете на повече от един рафт, изберете
функцията за форсиран въздух “Forced Air” и
разположете шахматно формите за кейкове
на рафтовете, което подпомага оптималната
циркулация на горещия въздух.
За да проверите дали кейк с мая е изпечен,
поставете дървена клечка за зъби в центъра на
кейка. Ако клечката за зъби излезе чиста, кейкът е
готов.
Ако използвате незалепващи форми за кейкове, не
мажете с масло ръбовете, тъй като десертът може
да не се надигне равномерно около ръбовете.
Ако изделието се „надува“ по време на печене,
използвайте по-ниска температура следващия
път и обмислете намаляването на количеството
течност, която добавяте, или по-внимателно
разбъркване на сместа.
За сладкиши с влажни плънки (чийзкейк или
плодови пайове) използвайте функцията
18
Ако долната част на кейка е недопечена, свалете
рафта на по-долно ниво и преди добавяне на
плънката поръсете основата на кейка с галета от
хляб или бисквити.
ВТАСВАНЕ
Винаги е най-добре да покриете тестото с влажна
кърпа, преди да го поставите във фурната.
Времето за втасване на тестото с тази функция се
намалява с приблизително една трета в сравнение
със стайна температура (20 - 25°C).
Времето за втасване на пица започва от около час
за 1 kg тесто.
МЕСО
Използвайте какъвто и да е вид съд за печене или
съдове „Пирекс“, подходящи за размера на парчето
месо, което трябва да се пече.
За печене на големи парчета месо, най-добре е
да прибавите малко бульон на дъното на тигана,
поливайки със сос месото по време на печене,
за да придадете вкус. Когато месото се опече,
оставете го във фурната за около 10—15 минути
или го обвийте в алуминиево фолио.
Когато искате да печете месо на скара, изберете
парчета с равномерна дебелина, за да се постигне
равномерно опичане. Много дебелите парчета
месо изискват по-дълго време за печене. За да
предпазите месото от изгаряне отвън, свалете
решетъчния рафт на по-долно ниво, с което
храната се поставя далеч от грила. Обърнете
месото при изтичане на две трети от времето за
готвене.
За да съберете отделените сокове по време на
готвене, се препоръчва да поставите тава за
отцеждане с половин литър вода под грила, на
който е поставено месото. Долейте, когато е
необходимо.
BG
ГОТВАРСКА ТАБЛИЦА
РЕЦЕПТА
Кейкове,
замесени с мая
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НИВО И ПРИНАДФУНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ
(°C)
НА ГОТВЕНЕТО (мин)
ЛЕЖНОСТИ
2/3
PASTR
160-180
30-90
Кейк с плънка
(чийзкейк, щрудел,
плодов тарт)
PASTR
PASTR
Бисквити/
тарталети
Сладкиши от
парено тесто
Целувки
PIZZA
Пица (тънка,
дебела, фокача)
1
Да
160 - 180
30 - 90
4
-
160 - 200
30 - 85
3
Да
160 - 200
35 - 90
4
-
170 - 180
15 - 45
3
Да
160 - 170
20 - 45
4
1
Да
160 - 170
20 - 45 ***
5
3
Да
180 - 200
30 - 40
3
Да
180 - 190
35 - 45
4
1
Да
180 - 190
35 - 45 ***
5
3
Да
90
110 - 150
3
Да
90
130 - 150
4
1
Да
90
140 - 160 ***
5
3
-
220 - 250
20 - 40
2
Да
220 - 240
20 - 40
4
1
Да
220 - 240
25 - 50 ***
5
3
1
Самун хляб 1 kg
BREAD
-
180 - 220
50 - 70
2
Кифлички
BREAD
-
180 - 220
30 - 50
2
Да
180 - 200
30 - 60
4
Да
250
10 - 20
3
Да
250
10 - 20
4
Да
180 - 190
40 - 55
2/3
Да
180 - 190
45 - 60
4
1
Да
180 - 190
45 - 70 ***
5
3
Хляб
Замразена пица
PIZZA
Солени кейкове
(зеленчуков тарт,
киш)
РЪЧНИ
ФУНКЦИИ
1
1
1
1
1
1
1
ECO
Conventional
(Конвенционално
готвене)
АВТОМАТИЧНИ
ФУНКЦИИ
MEAT
Meat (Месо)
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Решетъчен рафт
Grill (Грил)
POULT
Poultry (Птици)
Turbo Grill (Турбо грил)
Forced Air (Форсиран
въздух)
CASSE
Casserole (Касерол)
Тава за печене или форма Тава за отцеждане / тава за
за кейк на решетъчния
печене / тава за фурна на
рафт
решетъчния рафт
Convection Bake (Печене
с конвекция)
BREAD
PIZZA
Bread (Хляб)
Pizza (Пица)
Тава за отцеждане
Тава за отцеждане с
половин литър вода
Eco Forced Air (Еко форсиран
въздух)
PASTR
Pastry (Сладки)
Тава за печене
19
ТЕМПЕРАТУРА
ФУНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ
(°C)
РЕЦЕПТА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА
ГОТВЕНЕТО
(мин)
НИВО И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Да
190 - 200
20-30
3
Да
180 - 190
20 - 40
4
1
Да
180 - 190
20 - 40 ***
5
3
CASSE
-
190 - 200
40 - 65
3
CASSE
-
190 - 200
25 - 45
3
MEAT
-
190 - 200
60 - 90
3
POULT
-
200-230
50 - 80
3
POULT
-
190 - 200
90 - 150
2
Да
180 - 200
40 - 60
3
Да
180 - 200
50 - 60
2
-
3 (висока)
3-6
5
-
2 (средна)
20-30 *
4
3
-
2-3
(средно висока)
15 - 30 *
5
4
Печено пиле 1-1,3 kg
-
2 (средна)
55 - 70 **
2
1
Говеждо печено алангле
1 kg
-
2 (средна)
35 - 50 **
3
Агнешки бут / джолан
-
2 (средна)
60 - 90 **
3
Картофи на фурна
-
2 (средна)
35 - 55 **
3
Зеленчуков огретен
-
3 (висока)
10 - 25
3
Лазаня и месо
Да
200
50 - 100 ***
4
1
Месо и картофи
Да
200
45 - 100 ***
4
1
Риба и зеленчуци
Да
180
30 - 50 ***
4
1
Пълно меню:
Тарт (ниво 5) / лазаня (ниво
3) / месо (ниво 1)
Да
190
40 - 120 ***
5
3
Сладки с пълнеж /
хрупкави бисквити
Лазаня/суфле
Печена паста /
Канелони
Агнешко/Телешко/
Говеждо/Свинско 1 kg
Птици/заешко/патешко
1 kg
Пуйка/Гъска 3 kg
Печена риба / в хартия
за печене (филе, цяла)
Пълнени зеленчуци
(домати, тиквички,
патладжани)
Препечен хляб
Рибни филета /
филийки
Наденици/Кебап/
Ребра/Хамбургери
РЪЧНИ
ФУНКЦИИ
1
ECO
Conventional
(Конвенционално
готвене)
АВТОМАТИЧНИ
ФУНКЦИИ
MEAT
Meat (Месо)
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Решетъчен рафт
20
1
Grill (Грил)
POULT
Poultry (Птици)
Turbo Grill (Турбо грил)
Forced Air (Форсиран
въздух)
CASSE
BREAD
PIZZA
Bread (Хляб)
Pizza (Пица)
Casserole (Касерол)
Тава за печене или форма Тава за отцеждане/Тава за
за кейк на решетъчния
печене/Тава за фурна на
рафт
решетъчния рафт
Convection Bake (Печене
с конвекция)
Тава за отцеждане
Eco Forced Air (Еко форсиран
въздух)
Тава за отцеждане с
половин литър вода
PASTR
Pastry (Сладки)
Тава за печене
ТЕМПЕРАТУРА
ФУНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ
(°C)
РЕЦЕПТА
Печено месо с
плънка
Месо, нарязано
на късове
(заешко, пилешко,
агнешко)
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ГОТВЕНЕТО (мин)
BG
НИВО И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ECO
-
200
80 - 120 ***
3
ECO
-
200
50 - 100 ***
3
* Обърнете храната при изтичане на половината от времето за готвене.
** Обърнете храната при изтичане на две трети от времето за готвене.
*** Приблизителна продължителност на готвенето: Можете да извадите ястията от фурната по различно
време в зависимост от личните ви предпочитания
РЪЧНИ
ФУНКЦИИ
АВТОМАТИЧНИ
ФУНКЦИИ
ECO
Conventional
(Конвенционално
готвене)
MEAT
Meat (Месо)
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Решетъчен рафт
Grill (Грил)
POULT
Poultry (Птици)
Turbo Grill (Турбо грил)
CASSE
Casserole (Касерол)
Тава за печене или форма Тава за отцеждане / тава за
за кейк на решетъчния
печене / тава за фурна на
рафт
решетъчния рафт
Forced Air (Форсиран
въздух)
Convection Bake (Печене
с конвекция)
BREAD
PIZZA
Bread (Хляб)
Pizza (Пица)
Тава за отцеждане
Тава за отцеждане с
половин литър вода
Eco Forced Air (Еко
форсиран въздух)
PASTR
Pastry (Сладки)
Тава за печене
21
ИЗПИТАНИ РЕЦЕПТИ
РЕЦЕПТА
Маслени
сладки
Съставени за сертификационните власти съгласно
стандарта IEC 60350-1
ПРОДЪЛЖИТЕЛ- ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*
ТЕМПЕРА- НОСТ
ФУНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
НИВО
НА ГОТВЕНЕЗАГРЯВАНЕ
ТУРА (°C)
И БЕЛЕЖКИ
ТО (мин)
Тава за отцеждане/тава
Да
3
150
30 - 40
за печене
Тава за отцеждане/тава
Да
3
150
25 - 35
за печене
Ниво 4: тава за печене
Ниво 1: Тава за
Да
1-4
150
25 - 35
отцеждане/тава за
печене
Дребни
сладки
Обезмаслен
пандишпан
2 ябълкови
пайове
Препечен
хляб
Хамбургери
3
170
20 - 30
Да
3
160
20 - 30
Да
1-4
160
25 - 35
Да
2
170
30 - 40
Да
2
160
30 - 40
Да
1-4
160
35 - 45
Да
2
185
70 - 90
Да
2
175
70 - 90
Да
1-4
175
75 - 95
-
5
3 (висока)
4-6
Решетъчен рафт
18 - 30
Ниво 5: Решетъчен рафт
(обърнете храната при
изтичане на половината
от времето за готвене)
Ниво 4: тава за
отцеждане с вода
-
5
* Можете да се сдобиете с всички непредоставени
принадлежности от отдела за следпродажбено
обслужване.
Насоките в таблицата не се отнасят при използване
на плъзгачите. Ще трябва да изпробвате различни
РЪЧНИ
ФУНКЦИИ
22
Тава за отцеждане/тава
за печене
Тава за отцеждане/тава
за печене
Ниво 4: тава за печене
Ниво 1: Тава за
отцеждане/тава за
печене
Да
3 (висока)
форма за кейк на
решетъчния рафт
форма за кейк на
решетъчния рафт
Ниво 4: форма за кейк
на решетъчния рафт
Рафт 1: Тава за печене
на решетъчния рафт
форма за кейк на
решетъчния рафт
форма за кейк на
решетъчния рафт
Ниво 4: форма за кейк
на решетъчния рафт
Ниво 1: форма за кейк
на решетъчния рафт
температури, времена за готвене и др. без
плъзгачите.
Клас на енергийна ефективност (в съответствие
със стандарт IEC 60350-1): Вижте съответната
таблица, за да проведете теста.
ECO
Conventional
(Конвенционално
готвене)
Grill (Грил)
Turbo Grill (Турбо грил)
Forced Air (Форсиран
въздух)
Convection Bake (Печене
с конвекция)
Eco Forced Air (Еко
форсиран въздух)
BG
ПОЧИСТВАНЕ
Не използвайте уреди за
почистване с пара.
операции, когато фурната е
студена.
Използвайте предпазни
ръкавици за всички операции.
Изпълнявайте необходимите
Изключете фурната от
електрозахранването.
Не използвайте стоманена
вълна, стъргалки или
абразивни/разяждащи
почистващи препарати, тъй
като те могат да повредят
повърхностите на уреда.
ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ
•
•
Почистете повърхностите на фурната с влажна
микрофибърна кърпа. Ако са силно замърсени,
добавете няколко капки миещ препарат с
неутрален pH. Подсушете със суха кърпа.
•
Да не се използват корозивни или абразивни
почистващи препарати. Ако подобен продукт
случайно попадне върху повърхността на уреда,
почистете незабавно с влажна микрофибърна
кърпа.
•
Почистете стъклото на вратичката с подходящ
течен препарат за почистване.
•
Вратичката на фурната може се свали за по-лесно
почистване.
•
Горният нагревател на грила може да бъде свален
надолу, за да почистите тавана на фурната.
ВЪТРЕШНИ ПОВЪРХНОСТИ
•
След всяко готвене изчакайте фурната да се
охлади и я почистете (за предпочитане, докато
е още топла), за да отстраните отлаганията
и петната от храната. За отстраняване на
кондензиралата влага при готвене на храни с
голямо съдържание на вода, изчакайте фурната
да се охлади напълно и избършете влагата с
кърпа или гъба.
ПОЧИСТВАНЕ НА КАТАЛИТИЧНИТЕ ПАНЕЛИ
Тази фурна е оборудвана със специални
каталитични панели, които улесняват почистването
на отделението за готвене благодарение на
специалното самопочистващо покритие, което е
много поресто и може да абсорбира мазнини и
замърсявания.
Панелите са свързани с носачите за полиците.
Когато размествате и закрепвате носачите за
полиците се уверете, че куките отгоре са вмъкнати
в съответните отвори в панелите.
За да се възползвате най-добре от
самопочистващите свойства на каталитичните
панели, препоръчваме да нагреете фурната до
200°C и да поддържате тази температура в течение
на около един час, като използвате функцията
“Convection Bake”. По това време фурната трябва да
е празна.
Винаги оставяйте фурната да се охлади преди
да премахнете възможните остатъци от храна с
помощта на
неабразивна гъба.
Моля, имайте предвид: Използването на корозивни или
абразивни препарати, груби четки, тел за търкане или
спрейове за фурна, може да повреди каталитичната
повърхност и да влоши самопочистващите ѝ свойства.
Моля, свържете се с отдела за следпродажбено
обслужване при необходимост от замяна на панелите.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Веднага след употреба накиснете
принадлежностите във вода с добавен течен миещ
препарат, като използвате ръкавици за фурна, ако
принадлежностите все още са горещи.
Остатъци от храна могат да се премахнат с
помощта на четка или гъба.
23
ПОДДРЪЖКА
Използвайте предпазни
ръкавици за всички операции.
Изпълнявайте необходимите
операции, когато фурната е
студена.
Изключете фурната от
електрозахранването.
СВАЛЯНЕ НА ВРАТАТА
1. Отворете напълно вратичката
4. Хванете здраво вратичката с две ръце (не я
хващайте за дръжката).
Откачете вратичката, като я затворите още малко и
същевременно я изтегляте нагоре, за да излезе от
гнездата.
~15°
b
2. Свалете държачите възможно най-долу.
a
a
b
3. Затворете вратичката доколкото е възможно.
~60°
24
5. Оставете вратичката на подходящо място върху
мека повърхност.
BG
ПОВТОРНО СЛАГАНЕ НА ВРАТИЧКАТА
1. Придвижете вратичката към фурната и изравнете
кукичките на пантите с гнездата им.
a
b
2. Закрепете горната част в гнездото й.
3. Спуснете вратичката надолу и я отворете докрай.
5. Натиснете леко, за да проверите дали
фиксаторите са разположени правилно.
6. Пробвайте да затворите вратичката и проверете
дали тя застава успоредно на таблото за
управление. Ако това не е така, повторете
посочените по-горе стъпки. Вратичката може да
се повреди, ако не функционира правилно.
7.
4. Завъртете фиксаторите до първоначалното им
положение. Проверете дали фиксаторите са
завъртени докрай.
25
СМЯНА НА ЛАМПАТА
1. Изключете фурната от електрозахранването.
2. Развийте капачката на осветителното тяло,
сменете лампата и завийте отново капачката.
Моля, имайте предвид: Използвайте само лампи с
нажежаема жичка 25-40 W / 230 V тип E-14, T300°C или
халогенни лампи 20-40 W / 230 V тип G9, T300°C.
Лампата, използвана в изделието, е предназначена
специално за домакински уреди и не е подходяща за
осветяване на помещения в дома (Регламент на ЕО
244/2009).
Лампите могат да се закупят от нашия отдел за
следпродажбено обслужване.
- Не пипайте балона на халогенна лампа, тъй като
оставащите по него отпечатъци могат да я повредят.
Не използвайте фурната преди да поставите на място
капачката на лампата.
3. Свържете отново фурната към електрическата
мрежа.
СМЪКВАНЕ НА ГОРНИЯ НАГРЕВАТЕЛ
1. Свалете носачите.
3. Свалете надолу нагревателя.
1
2
2. Внимателно извадете нагревателя.
26
4. За да поставите нагревателния елемент отново,
повдигнете го и го издърпайте леко към себе
си, като се уверите, че той се блокира на
страничните опори.
BG
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Всички възникващи проблеми или неизправности често могат да се разрешат лесно.
Преди да се свързвате със Сервиза за следпродажбено обслужване, проверете следната таблица, за да
видите дали можете да разрешите проблема самостоятелно.
Ако проблемът продължава да възниква, свържете се с най-близкия Сервиз за следпродажбено
обслужване.
Прочетете внимателно инструкциите относно безопасността
преди да изпълнявате следните дейности
ПРОБЛЕМ
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
Няма захранване с
електроенергия.
Фурната не работи.
Уредът е изключен от мрежата.
Неизправност.
Проверете дали има напрежение в
мрежата и дали фурната е включена
към мрежата.
Изключете и включете уреда отново,
за да видите дали проблемът не е
отстранен.
Избрана функция.
Изберете различна функция.
Изключете и включете уреда отново,
за да видите дали проблемът не е
отстранен.
Вратичката е отворена.
Затворете вратичката и проверете
дали проблемът не е отстранен.
Няма захранване с
електроенергия.
Трябва да нулирате времето:
Следвайте инструкциите в раздела
„Използване на уреда за пръв път“.
Фурната не загрява.
Времето мига.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКАТА
На дисплея се изписва буквата F Неизправност.
и число.
Свържете се с най-близкия център
за следпродажбено обслужване на
клиенти и съобщете числото след
буквата F.
държачи са в
Вратичката не се затваря добре. Предпазните
неправилна позиция.
Уверете се, че предпазните държачи
са в правилна позиция, като
следвате инструкциите за сваляне
и поставяне на вратичката в раздел
“Поддръжка”.
Готвенето не започва и/или се
чува звуков сигнал.
Избраната функция не е
съвместима с действието, което
искате да изпълните.
Изберете функцията отново. Махнете
и след това поставете сондата отново.
27
Активиран е режим ECO.
Отидете в меню “SETTING”, за да
деактивирате режим ECO.
Светлината изгасва по време на
готвене.
Избрана е функция Eco Forced Air. Изберете различна функция.
Осветлението не работи.
Необходимо е да смените лампата.
Следвайте инструкциите за смяна на
лампата в раздела „Поддръжка“.
Яркостта на дисплея е
понижена.
Активиран е режим ECO.
Отидете в меню “SETTING”, за да
деактивирате режим ECO.
Натиснете и задръжте за
включване на фурната и вижте
дали проблемът продължава да се
Фурната е изключена.
проявява.
Деактивирайте заключването на
При натискане на бутоните не се Активирано е заключването на
бутоните, като натиснете
и
бутоните.
случва нищо.
едновременно.
Почистете повърхността на
Контролният панел е замърсен.
командното табло с кърпа
от микрофибър (вж. раздел
„Почистване“).
Фурната издава шум, дори
когато е изключена.
28
Вентилаторът за охлаждане
е включен.
Отворете вратичката и изчакайте
процесът на охлаждане да завърши.
BG
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УРЕДА
Листовката с енергийните показатели на този уред може да бъде свалена от нашия уебсайт
docs.hotpoint.eu
WWW
СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ
ПРЕДИ СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
1. Проверете дали можете да отстраните сами
проблема с помощта на мерките, посочени
в ръководството за отстраняване на
неизправности.
2. Изключете и включете уреда отново, за да видите
дали проблемът не е отстранен.
АКО ПРОБЛЕМЪТ ПРОДЪЛЖАВА ДА ВЪЗНИКВА,
СЛЕД КАТО СТЕ ИЗПЪЛНИЛИ ВСИЧКИ
НЕОБХОДИМИ ПРОВЕРКИ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С
НАЙ-БЛИЗКИЯ ЦЕНТЪР ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ.
За техническа помощ се обадете на номера,
посочен на приложената към продукта
гаранционна книжка или следвайте инструкциите в
уебсайта ни. Бъдете готови да посочите:
• Кратко описание на възникналата неизправност
• Точния тип и модел на изделието
• Кода за техническо обслужване (номера след
думата SERVICE на идентификационната табелка,
поставена на изделието; може да се намери от
дясната страна на вътрешния ръб при отворена
вратичка на фурната).
Кодът за техническа помощ е посочен също в
гаранционната книжка.
• пълния си адрес
• Телефонен номер за контакт
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Моля, имайте предвид: Ако е необходим ремонт,
свържете се с упълномощен сервизен център, който
със сигурност използва оригинални резервни части и
изпълнява ремонта правилно.
Моля, направете справка с приложената гаранционна
книжка за повече информация относно гаранцията.
29
x2
90°C
30
BG
20
345
540
95
482
595
89° max
537
572
5,5
6
4
595
538
min 550
min 550
min 500
600
30 mm
min 560
min 500
min 560
583 + 2
30
5
31
=
=
400010853266
001
32
Отпечатано в Италия
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising