Whirlpool | FI7 871 SC IX HA | Use and care guide | Whirlpool FI7 871 SC IX HA Kasutusjuhend

Whirlpool FI7 871 SC IX HA Kasutusjuhend
Kasutus- ja hooldusjuhend
www.hotpoint.eu/register
EESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
ET
EESTI
TERVISHOIU JA OHUTUSE, KASUTAMISE
JA HOOLDAMISE ning
PAIGALDAMISE JUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE HOTPOINT-ARISTONI TOOTE
Täielikuma hoolduse ja toe saamiseks registreerige oma seade aadressil
www.hotpoint.eu/register
Register
Tervishoiu- ja ohutusjuhend
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KESKKONNAKAITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VASTAVUSDEKLARATSIOON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kasutus- ja hooldusjuhend
TOOTE KIRJELDUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RESTI JA MUUDE TARVIKUTE PAIGALDAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RIIULISOONTE EEMALDAMINE JA ÜMBERPAIGUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LIUGSIINIDE PAIGALDAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KUIDAS PLIITI KASUTADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
IGAPÄEVANE KASUTAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KASULIKUD NÄPUNÄITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
JÄRELEPEROOVITUD RETSEPTID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PUHASTAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
HOOLDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AHJU UKSE EEMALDAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UKSE TAGASI PAIGUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAMBIPIRNI VAHETAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÜLEMISE KÜTTEKEHA LANGETAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIKKEOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOOTE KIRJELDUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
26
26
27
29
Paigaldusjuhend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
OHUTUSJUHISED
OLULINE! LUGEGE LÄBI JA
JÄRGIGE HOOLIKALT!
Enne seadme kasutamist lugege
läbi ohutusjuhised.
Hoidke need hilisemaks
läbivaatamiseks käepärast.
Nendes juhistes ja seadmel
endal on olulised hoiatused,
mida tuleb pidevalt järgida.
Tootja ei vastuta, kui
ohutusjuhiseid ei järgita, seadet
kasutatakse valesti või
määratakse sobimatud seaded.
paigaldada. Hoidke lapsed
seadme paigaldamise ajal sellest
eemal. Jälgige paigaldamise ajal,
et pakkematerjalid (kilekotid,
polüstüreenosad jne) ei satuks
laste kätte.
Veenduge pärast seadme
lahtipakkimist, et see ei ole
transportimisel kahjustada
saanud. Probleemide esinemisel
võtke ühendust edasimüüja või
lähima teenindusega.
Enne paigaldamist tuleb seade
vooluvõrgust lahti ühendada.
Jälgige paigaldamise ajal, et
HOIATUSED
seade ei kahjustaks toitejuhet.
Väga väikesed (0–3 aastat) ja
Aktiveerige seade alles siis, kui
väikesed lapsed (3–8 aastat)
paigaldamine on lõpetatud.
tuleb seadmest eemal hoida, kui LUBATUD KASUTUS
Pärast paigaldamist ei tohiks
ETTEVAATUST! Seade ei ole
neid just pidevalt ei jälgita.
mõeldud välise taimeri või eraldi seadme allosa enam olla
Lapsed alates 8 eluaastast ja
ligipääsetav.
kaugjuhtimissüsteemiga
isikud, kes on piiratud füüsiliste,
Tehke mööblis kõik vajalikud
kasutamiseks.
sensoorsete või vaimsete
Seade on mõeldud kasutamiseks sisselõiked enne ahju
võimetega või ilma kogemuste
ainult kodustes tingimustes ja ei paigaldamist ja eemaldage kõik
või teadmisteta, võivad seadet
puulaastud ja saepuru.
sobi kommertskasutuseks.
kasutada ainult siis, kui nende
Nõutav vahe ahju ülaserva ja
Ärge kasutage seadet
tegevust jälgitakse või neid on
tööpinna vahel ei tohi olla
välitingimustes.
seadme ohutuks kasutamiseks
Ärge hoidke seadmes plahvatus- takistatud.
juhendatud ja nad mõistavad
Eemaldage seade
või tuleohtlikke aineid, nt
sellega seotud ohtusid. Jälgige,
polüstüreenaluselt alles
et lapsed seadmega ei mängiks. aerosoolipurke. Seadmesse ja
paigaldamisel.
selle lähedusse ei või asetada
Lapsed ei tohi seadet ilma
Ärge paigaldage seadet
ega seal kasutada bensiini ja
järelevalveta puhastada ega
dekoratiivse ukse taha – tuleoht!
muid tuleohtlikke materjale:
hooldada.
seadme kogemata
HOIATUS! Seade ja selle
ELEKTRIGA SEOTUD
sisselülitamisel võib puhkeda
juurdepääsetavad osad
HOIATUSED
tulekahju.
muutuvad kasutamise käigus
Lähtuge paigaldamisel
kuumaks. Alla 8-aastased lapsed Muud kasutusviisid (nt ruumide
kehtivatest ohutuseeskirjadest;
soojendamine)
pole
lubatud.
tuleb seadmest eemal hoida,
vajalik on kõiki poolusi lahutav
välja arvatud juhul, kui nende
lahklüliti vähima kontaktivahega
tegevust pidevalt jälgitakse.
PAIGALDAMINE
3 mm ja seade peab olema
HOIATUS! Hoiduge küttekehade Seadet tuleb paigaldada ja
maandatud.
või sisepindade vastu
käsitseda kahe või enama
Kui voolujuhe on kahjustatud,
puutumisest – põletusoht.
inimesega. Kandke
vahetage see täpselt
Toiduainete kuivamise ajal ei
lahtipakkimise ja paigaldamise
samasuguse vastu välja.
tohi seadet järelevalveta jätta.
ajal kaitsekindaid.
Toitejuhet tohib vahetada ainult
Kui seadmega saab kasutada
Seadet võib paigaldada ja
andurit, kasutage ainult selle
remontida kvalifitseeritud tehnik kvalifitseeritud tehnik vastavalt
tootja juhistele ja kehtivatele
ahjuga kasutamiseks mõeldud
vastavalt tootja juhistele ja
ohutuseeskirjadele. Võtke
temperatuuriandurit.
kohalikele ohutuseeskirjadele.
ühendust volitatud
Hoidke riided ja muud
Ärge parandage ega asendage
teenindusega.
tuleohtlikud materjalid
mõnda seadme osa, kui seda
Seadet peab olema võimalik
seadmest eemal, kuni kõik selle
kasutusjuhendis otseselt ei
vooluvõrgust lahutada kas
osad on täielikult maha
soovitata!
pistikut pesast välja tõmmates
jahtunud.
Lapsed ei tohi seadet
(kui pistik on juurdepääsetav),
Ülekuumenenud õlid ja rasvad
4
süttivad kergesti. Olge rasva- ja
õlirikaste ning alkoholi
sisaldavate (nt rumm, konjak,
vein) toitude küpsetamisel alati
ettevaatlik – tuleoht.
Kasutage plaatide ja muude
tarvikute eemaldamiseks
pajalappe. Ärge puudutage
küttekehi!
Olge eriti ettevaatlik
küpsetamise lõpus, kui hakkate
seadme ust avama. Laske kuum
õhk või aur enne ahjust aeglaselt
välja.
Ärge katke ahju esiküljel olevaid
kuumaõhuavasid.
ET
või ligipääsetava
mitmepooluselise lüliti abil, mis
on paigaldatud pistikupesast
ülespoole kooskõlas riiklike
elektriohutuseeskirjadega.
Nimiplaat paikneb ahju esiküljel
(nähtav, kui uks on avatud).
Toitekaabli asendamisel võtke
ühendust volitatud
teenindusega.
Kui seadme pistik ei sobi teie
pistikupessa, pöörduge
kvalifitseeritud tehniku poole.
Toitekaabel peab olema piisavalt
pikk, et see ulatuks korpusse
paigaldatud seadmest
vooluvarustuseni. Ärge
tõmmake toitejuhet!
Ärge kasutage
pikendusjuhtmeid,
mitmikpistikupesi ega
adaptereid.
Ärge kasutage seadet, kui selle
toitekaabel või pistik on vigane,
kui see ei tööta korralikult või kui
see on kahjustatud või maha
kukkunud. Hoidke toitekaabel
eemal tulistest pindadest!
Elektriühendus ei tohi pärast
paigaldamist olla kasutajale
ligipääsetav.
Vältige seadme ja märja kehaosa
kokkupuudet! Ärge kasutage
seadet, kui olete paljajalu!
PUHASTAMINE JA
HOOLDAMINE
Ärge kunagi kasutage
aurpuhastusseadmeid!
HOIATUS! Veenduge, et seade
on enne pirni vahetamist välja
lülitatud. Nii väldite võimalikku
elektrilööki.
Ärge kasutage seadme
ukseklaasi puhastamiseks
tugevatoimelisi abrasiivseid
puhasteid ega teravat
metallkraabitsat! Need võivad
pinda kriimustada ja klaas võib
puruneda.
Kandke puhastamise ja
hooldamise ajal kaitsekindaid.
Enne mis tahes hooldamist tuleb
seade vooluvõrgust lahti
ühendada.
Veenduge, et seade oleks enne
mis tahes puhastus- ja
hooldustöid maha jahtunud.
5
KESKKONNAKAITSE
PAKKEMATERJALIDE
KÕRVALDAMINE
Pakkematerjal on 100% taaskäideldav
ja märgistatud taaskäitlemise
sümboliga . Pakendi osad tuleb
kõrvaldada vastutustundlikult ja täies
vastavuses kohalike
jäätmekäitluseeskirjadega.
MAJAPIDAMISSEADMETE
UTILISEERIMINE
Seadme äraviskamisel muutke see
mittekasutatavaks, lõigates ära
toitejuhtme ja eemaldades uksed ja
riiulid (kui need on olemas), nii et
lapsed ei saaks sisse ronida ega lõksu
jääda.
See seade on toodetud ringlusse
võetavatest või taaskasutatavatest
materjalidest. Kõrvaldage seade
vastavalt kohalikele
jäätmekäitluseeskirjadele.
Täpsema teabe saamiseks
majapidamisseadmete jäätmekäitluse
kohta pöörduge oma kohalikku
omavalitsusse, majapidamisseadmete
kogumispunkti või poodi, kust
seadme ostsite.
Seade on märgistatud vastavalt
Euroopa elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete
(WEEE) direktiivile 2012/19/EL.
Õige jäätmekäitluse tagamisega aitate
vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi
loodusele ja inimeste tervisele, mida
selle seadme väär äraviskamine võib
kaasa tuua.
ENERGIASÄÄSTUNIPID
Eelsoojendage ahju ainult siis, kui see
on ette nähtud küpsetustabelis või
retseptis.
Kasutage tumedaid küpsetusvorme,
kuna need neelavad paremini
kuumust.
seadmel või seadmega
Sümbol
kaasapandud dokumentatsioonis
näitab, et seadet ei tohi käidelda
olmejäätmena, vaid et see tuleb
toimetada lähimasse elektri-ja
elektroonikaseadmete kogumispunkti.
VASTAVUSDEKLARATSIOON
See seade on konstrueeritud,
toodetud ja turustatud vastavalt
järgmiste EÜ direktiivide nõuetele:
LVD 2014/35/EL, EMC 2014/30/EL ja
RoHS 2011/65/EL.
6
See seade on ette nähtud
kokkupuuteks toiduainetega, vastab
nr 1935/2004.
Euroopa määrusele
Seade vastab Euroopa määruste nr
65/2014 ja 66/2014 ökodisaini
nõuetele kooskõlas Euroopa
standardiga EN 60350-1.
ET
Kasutus- ja hooldusjuhend
TOOTE
KIRJELDUS
1
2
3
4
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
1. Juhtpaneel
2. Ventilaator
3. Tsirkulaarne küttekeha
(ei ole näha)
4. Riiulisiinid
(taseme number on märgitud ahju
esiküljel)
5. Uks
6. Ülemine küttekeha/grill
7. Lamp
8. Lihatermomeetri ühendus
9. Identimisplaat
(ärge eemaldage)
10. Alumine küttekeha
(ei ole näha)
5
Pange tähele!
Energiatarbimise vähendamiseks võib jahutusventilaator küpsetamise ajal aeg-ajalt välja ja tagasi sisse lülituda.
Kui küpsetamine on lõpetatud ja ahi välja lülitatud, võib jahutusventilaator veel mõnda aega tööd jätkata.
Kui ahjuuks küpsetamise ajal avada, lülituvad küttekehad välja.
7
JUHTPANEEL
1 2
3 4
5
6
4. KÄSIFUNKTSIOONID
Käsifunktsioonide loendis
liikumiseks.
1. SISSE/VÄLJA
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks või
aktiivse funktsiooni peatamiseks.
2. AUTOMAATFUNKTSIOONID
Automaatfunktsioonide loendis
liikumiseks.
5. KUVA
6. NAVIGEERIMISNUPUD
Funktsiooni seadete ja väärtuste
muutmiseks.
3. TAGASI
Eelmisele seadete menüüle
naasmiseks.
7
8
7. KINNITUSNUPP
Valitud funktsiooni või seatud
väärtuse kinnitamiseks.
8. KÄIVITUS
Funktsiooni käivitamiseks
määratud seadete või
põhiseadetega.
DISPLEI KIRJELDUS
3
2
1. Funktsiooni sümbol valitud,
küpsetamise tasemenäidik.
1
ECO
7
8
6
4
5
2. Funktsioonid: sulatamine,
soojas hoidmine, kergitamine,
pruunistamine, puhastamine.
3. Funktsiooni seaded
(temperatuur, grillimise tase jms)
4. Automaatne
5. Ökofunktsioon
6. Digiekraan
7. Taimeri seadmine, küpsetusaeg,
viitkäivitus and ja kell.
ET
TARVIKUD
REST
NÕRGUMISPANN
KÜPSETUSPLAAT
Toidu küpsetamiseks või
pannide, koogivormide
ja muude ahjukindlate
küpsetusnõude aluseks.
Kasutamiseks
ahjuplaadina liha, kala,
köögiviljade, foccaccia
jms küpsetamisel või
siis küpsetusmahlade
kogumiseks asetatuna
resti alla.
Lihtsustavad tarvikute ahju
Ahjusaia ja saiakeste
küpsetamiseks, aga ka
asetamist ja ahjust välja
liha, kala küpsetuspaberis võtmist.
jms valmistamiseks.
LIUGSIINID
Tarvikute arv võib sõltuvalt ostetud mudelist olla erinev.
LISATARVIKUD: Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.
RESTI JA MUUDE TARVIKUTE PAIGALDAMINE
1. Veenduge, et resti tõstetud äär on ülevalpool, ja
lükake rest rõhtsalt mööda riiulisooni ahju.
2. Muud tarvikud, nt nõrgumispann ja küpsetusplaat,
tuleb sarnaselt restiga rõhtsalt sisse lükata.
9
RIIULISOONTE EEMALDAMINE JA ÜMBERPAIGUTAMINE
1. Riiulisiinide eemaldamiseks, tõstke siine ülespoole
(1) ja tõmmake õrnale alumine osa oma pesast (2)
välja: nüüd saab siinid eemaldada.
1. Riiulisiinide tagasipaigaldamiseks paigutage
kõigepealt oma pessa siinide ülemine osa.
1
2
2. Hoidke neid üleval, libistage küpsetuskambrisse.
3. Laske alla oma kohale alumises pesas.
10
ET
LIUGSIINIDE PAIGALDAMINE
1. Eemaldage riiulisiinid.
2. Võtke ära liugsiinide plastkatted.
3. Kinnitage siini ülemine klamber riiulisoone külge ja
libistage see nii kaugele, kui see liigub. Laske teine
klamber alla oma kohta.
4. Siini kinnitamiseks lükake klambri alumine osa
tugevalt vastu riiulisiini. Veenduge, et siinid liiguvad
vabalt.
5. Korrake toimingut teisel samal tasemel asuval
riiulisiinil. Liugsiinid võib kinnitada ükskõik millisele
tasemele.
6. Paigaldage riiulisiinid tagasi.
7.
Asetage tarvikud liugsiinidele.
11
FUNKTSIOONID
MANUAL (KÄSITSI)
CONVENTIONAL (TAVAPÄRANE)* 1–9
Mis tahes tüüpi roogade küpsetamine ainult
ühel ahjutasandil. Kasutage 3. ahjutasandit. Pitsa,
soolaste pirukate või vedela täidisega kookide
küpsetamiseks kasutage 1. või 2. ahjutasandit. Enne,
kui toidu ahju panete, eelkuumutage ahju.
ONVECTION BAKE
C
(KONVEKTSIOONKÜPSETUS)
Liha ja mahlase täidisega pirukate (soolased
või magusad) valmistamine ühel tasandil. Kasutage
3. ahjutasandit. Enne küpsetamise alustamist
eelkuumutage ahju.
FORCED AIR (ÕHU SUNDRINGLUS) 3–9
See funktsioon sobib mitme sama
küpsetustemperatuuri vajava toidu valmistamiseks
korraga mitmel ahjutasandil (nt kala, köögiviljad,
koogid). Seda funktsiooni saab kasutada erinevate
toitude samaaegseks küpsetamiseks, ilma et ühe
toidu lõhn või maitse kanduks üle teisele. Kui
küpsetate ainult ühel ahjutasandil, kasutage 3.
tasandit; kahel tasandil küpsetades kasutage 1.
ja 4. tasandit; kolmel tasandil valmistamisel aga
1., 3. ja 5. tasandile. Enne, kui toidu ahju panete,
eelkuumutage ahju.
GRILL 4–9
Liha, kebabi ja vorstide grillimine, köögiviljade
gratineerimine või leiva röstimine. Soovitame
paigutada toidu 4. või 5. ahjutasandile. Grillimisel
soovitame asetada liha alla küpsetusmahlade
kogumiseks nõrgumispanni: Asetage rasvavann
3. või 4. tasandile, valades sellele umbes 500
ml joogivett. Ahju ei ole vaja eelkuumutada.
Küpsetamise ajal peab ahju uks kinni olema.
MAXI COOKING (MAXI KÜPSETUS) 6–9
Suurte lihatükkide (üle 2,5 kg) küpsetamine.
Sõltuvalt lihatüki suurusest kasutage 1. või
2. ahjutasandit. Ahju ei ole vaja eelkuumutada.
Soovitame liha küpsetamise ajal keerata, et
see pruunistuks mõlemalt poolt ühtlaselt. Liha
kuivamise vältimiseks oleks hea liha aeg-ajalt
leemega üle kasta.
FAST PREHEATING (KIIRE
EELKUUMUTAMINE) 7–9
Ahju kiire eelkuumutamine.
ECO FORCED AIR (SÄÄSTLIK
SUNDÕHK)* 8–9
Täidetud praeliha ja lihatükkide küpsetamiseks ühel
tasandil. See funktsioon kasutab õrna ja hootist
õhuringlust, et takistada toidu kuivamist. Selle
funktsiooni kasutamisel ei sütti tuli ECO, kuid selle
saab ajutiselt tagasi sisse lülitada, vajutades nuppu
OK. Säästliku tsükli kasutamiseks ja seega
voolutarbe vähendamiseks ei tohi ahjuust avada
enne, kui toit on valmis. Soovitame kasutada 3.
ahjutasandit. Ahju pole vaja eelkuumutada.
ECO
SETTING (SEADED) 9–9
Ahju seadete muutmine (kellaaeg, keel,
helisignaali tugevus, ekraani heledus,
ökorežiim, mõõtühik, võimsus).
SETTI
Pange tähele! Kui ökorežiim on aktiivne, vähendatakse
mõne sekundi pärast ekraani heledust, et energiat kokku
hoida. Kui mõnele nupule vajutada, aktiveeritakse ekraan
uuesti.
TURBO GRILL 5–9
Suurte lihatükkide (koivad, loomalihapraad,
kanad) grillimiseks. Paigutage toit keskmisele
ahjutasandile. Soovitame asetada liha alla
nõrgumispanni küpsetusmahlade kogumiseks:
Asetage rasvavann 1. või 2. tasandile, valades
sellele umbes 500 ml joogivett. Ahju ei ole vaja
eelkuumutada. Küpsetamise ajal peab ahju uks
kinni olema.
* Funktsiooni kasutatakse Euroopa Liidu energiatõhususe
deklaratsiooni soovituste kohaselt vastavalt määrusele (EL) nr
65/2014
12
ET
AUTOMATIC
(AUTOMAATFUNKTSIOONID)
MEAT (LIHA) 1–9
See funktsioon valib automaatselt
parima temperatuuri ning
küpsetusviisi liha küpsetamiseks (veis, vasikas,
siga, lammas jne). Seda temperatuuri võib antud
vahemikus muuta, et saavutada ideaalne sobivus
eri retseptide ja maitsetega. Funktsioon aktiveerib
aeg-ajalt ventilaatori aeglase töörežiimi, et vältida
toidu liigset kuivamist. Kasutage 2. ahjutasandit.
Ahju pole vaja eelkuumutada.
MEAT
POULTRY (LINNULIHA) 2–9
See funktsioon valib automaatselt
parima temperatuuri ning
küpsetusviisi linnuliha küpsetamiseks. Seda
temperatuuri võib antud vahemikus muuta,
et saavutada ideaalne sobivus eri retseptide
ja maitsetega. Funktsioon aktiveerib aeg-ajalt
ventilaatori aeglase töörežiimi, et vältida toidu
liigset kuivamist. Kasutage 2. ahjutasandit. Ahju ei
ole vaja eelkuumutada.
POULT
CASSEROLE (VORMIROOG) 3–9
Funktsioon valib automaatselt
parima küpsetusrežiimi ja
temperatuuri pastatooteid (lasanje, pastatorud jms)
sisaldava roa küpsetamiseks. Seda temperatuuri
võib antud vahemikus muuta, et saavutada ideaalne
sobivus eri retseptide ja maitsetega. Kasutage 2.
ahjutasandit. Ahju ei ole vaja eelkuumutada.
PIZZA (PITSA) 5–9
Funktsioon valib automaatselt
parima küpsetusrežiimi ja
temperatuuri igasuguste pitsade küpsetamiseks
(õhuke pitsa, kodune pitsa, focaccia jms). Seda
temperatuuri võib antud vahemikus muuta, et
saavutada ideaalne sobivus eri retseptide ja
maitsetega. Kasutage 2. ahjutasandit. Ahju ei ole
vaja eelkuumutada.
PIZZA
PASTRY (KOOGID JA
MAGUSTOIDUD) 6–9
See funktsioon valib automaatselt
parima temperatuuri ning küpsetusviisi igat liiki
saiakeste ja pirukate küpsetamiseks (pärmitainast
pirukad, täidisega koogid, puuviljakoogid jne).
Seda temperatuuri võib antud vahemikus muuta,
et saavutada ideaalne sobivus eri retseptide ja
maitsetega. Kasutage 2. või 3. ahjutasandit. Ahju ei
ole vaja eelkuumutada.
pastr
RISING (KERGITAMINE) 7–9
Magusa või soolase taigna tõhus
kergitamine. Paigutage tainas teisele
tasandile. Ahju ei ole vaja eelkuumutada. Kerkimise
kvaliteedi tagamiseks ärge aktiveerige seda
funktsiooni, kui ahi on eelmisest küpsetustsüklist
veel kuum.
risin
CASSE
WARM KEEPING (SOOJASHOID)
8–9
Äsja küpsetatud toidu (nt liha, praetud toidu või
lahtiste pirukate) hoidmiseks sooja ja krõbedana.
Paigutage toit keskmisele ahjutasandile. See
funktsioon ei hakka tööle, kui temperatuur ahjus on
kõrgem kui 65 °C.
warm
BREAD (SAI) 4–9
Funktsioon valib automaatselt
parima küpsetusrežiimi ja
temperatuuri igasuguste pagaritoodete
küpsetamiseks (pikk sai, kuklid, saiapäts jms).
Seda temperatuuri võib antud vahemikus muuta,
et saavutada ideaalne sobivus eri retseptide ja
maitsetega. Kasutage 2. ahjutasandit. Ahju ei ole
vaja eelkuumutada.
BREAD
13
SLOW COOKING (AEGLANE
KÜPSETAMINE) 9–9
Liha (temperatuuril 90°C) ja kala
(temperatuuril 85°C) õrnaks küpsetamiseks. See
funktsioon küpsetab toitu aeglaselt, et see jääks
pehmeks ja mahlaseks. Madala temperatuuri tõttu
ei pruunistu toidu pind ja lõpptulemus on sarnane
aurutatud toidule.
Soovitame praeliha enne pannil pruunistada, et
mahlad välja ei nõrguks.
Kala küpsetamine võtab aega alates kahest tunnist
(300 g) kuni nelja-viie tunnini (3 kg). Lihatükid –
alates 4 tundi 1 kg prae puhul ja 6–7 tundi 3 kg prae
puhul.
Parima tulemuse huvides ärge küpsetamise
ajal ahju ust avaga, sest nii pääseb kuumus
välja. Toidu temperatuuri mõõtmiseks kasutage
lihatermomeetrit (kui see on olemas), või tavalist
ahjutermomeetrit. Liha (temperatuuril 90 °C) ja kala
(temperatuuril 85 °C) õrnaks küpsetamiseks.
slow
14
ET
KUIDAS
PLIITI KASUTADA
Lugege ohutusjuhised enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.
SEADME ESMAKORDNE KASUTAMINE
1. VALIGE KEEL
Seadme esimesel sisselülitamisel tuleb määrata keel ja
kellaaeg: Ekraanil liigub kiri ENGLISH.
engli
Liikuge või abil mööda pakutavate keelte loendit
ja valige soovitud keel.
.
Valiku kinnitamiseks vajutage
Pange tähele! Keelt saab hiljem muuta menüüst
„SETTING” (Seaded).
2. MÄÄRAKE AEG
Pärast keele määramist tuleb sisestada kellaaeg:
Ekraanil vilguvad tunninäidu kaks numbrit.
3. VÕIMSUSTARBE SEADMINE
Ahi on programmeeritud tarbima elektrit koguses, mis
vastab kodusele elektrivõrgule, mille nimivõimsus on
suurem kui 3 kW: kui teie majapidamises on võimalik
tarbitav võimsus väiksem, tuleb seda väärtust
vähendada.
, kuni ekraanile ilmub tekst
Vajutage nuppu
„SETTING” (Seaded), ja vajutage siis kinnituseks nuppu
.
, et valida menüükäsk
Vajutage nuppu või
„POWER” (Toide), ja vajutage siis kinnituseks nuppu
.
POWER
Vajutage või
kinnitamiseks
,et valida „LOW” (Madal) ja vajutage
.
LOW
Tundide seadmiseks vajutage või ja
. Ekraanil vilguvad
kinnitamiseks vajutage
minutinäidu kaks numbrit.
Minutite seadmiseks vajutage
.
kinnitamiseks vajutage
või
ja
Pange tähele! Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust
tuleb kellaaeg uuesti seada.
4. AHJU KUUMUTAMINE
Uus ahi võib eraldada tootmisest jäänud lõhnu. See
on täiesti tavapärane.
Soovitame enne esimest küpsetamist ahju tühjalt
kuumutada, et eemalduksid võimalikud lõhnad.
Eemaldage ahju pealt kõik kile- ja pappkatted ja seest
kõik tarvikud.
Kuumutage ahju umbes tund aega 200 °C juures ja
soovitavalt mõne õhuringlust sisaldava funktsiooniga
(nt Sundõhk või Konvektsioonküpsetus).
Funktsiooni õigesti kasutamiseks järgige juhiseid.
Pange tähele! Pärast seadme esmakordset kasutamist on
soovitatav ruumi tuulutada.
15
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. FUNKTSIOONI VALIMINE
Ahju sisselülitamiseks vajutage nuppu
, seejärel vajutage
või
automaat- või
käsifunktsioonide menüüdes liikumiseks.
või
, kuni ekraanil
Hoidke all nuppu
kuvatakse soovitud funktsioon, ja vajutage siis
.
kinnituseks nuppu
KÜPSETUSAJA LÕPU SEADMINE
VIITKÄIVITUS
Arvukates funktsioonides saab pärast küpsetusaja
määramist kasutada funktsiooni viitkäivitust,
programmeerides küpsetamise lõpetamise aja.
Ekraanil kuvatakse määratud lõpuaeg ja vilgub ikoon
.
CONVE
2. FUNKTSIOONI SEADETE MUUTMINE
Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta selle
seadeid.
Ekraanile kuvatakse järjekorras seaded, mida saab
muuta.
Määrake küpsetamise lõpuaeg nupuga
või
ja vajutage siis nuppu
kinnitamiseks ning
funktsiooni käivitamiseks.
Pange toit ahju ja sulgege uks: Funktsioon hakkab
tööle automaatselt pärast arvutatud aja möödumist,
et küpsetamine lõpeks teie seatud ajal.
TEMPERATUUR / GRILLIMISE TASE
Funktsiooni koheseks käivitamiseks ja ooteaja
.
tühistamiseks vajutage uuesti nuppu
Kui väärtus vilgub ekraanil,
vajutage muutmiseks või ja seejärel vajutage
. Pärast seda muutke järgnevaid
kinnitamiseks
seadeid (kui on võimalik).
Pange tähele! Käivitamise viitaja programmeerimisel
keelatakse alati ahju eelsoojendus.
Ooteajal saate nupuga või muuta
programmeeritud lõpuaega või vajutades nuppu
muuta seadeid.
Pange tähele! Kui funktsioon on aktiveeritud, saate
temperatuuri muuta nupuga või .
KESTUS
3. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE
Kui olete määranud kõik soovitud väärtused, vajutage
, et käivitada funktsioon määratud seadete
nuppu
või põhiseadetega.
Pange tähele! Kui küpsetamine on alanud, näitab
ekraan iga funktsiooni jaoks kõige sobivamat tasandit.
Kui ekraanil vilgub ikoon
,
saate soovitud küpsetusaja määrata nuppudega
ja kinnitada nupuga
.
või
Kui soovite küpsetamist käsitsi juhtida, ei pea te
, et kinnitada ja
küpsetusaega määrama: Vajutage
käivitada funktsioon.
Sellisel juhul ei saa küpsetusaja lõppu viitkäivitusega
määrata.
Pange tähele! Küpsetamise ajal saab määratud
: Muutke seda
küpsetusaega muuta nupuga
.
nupuga või ja kinnitage nupuga
16
Aktiivse funktsiooni võib igal ajal peatada, selleks
.
vajutage
ET
4. EELKUUMUTAMINE
Mõnel funktsioonil on ahju eelsoojenduse etapp.
Pärast funktsiooni käivitamist näitab ekraan, et
eelsoojendus on aktiveeritud.
PRE
Kui eelsoojendus on lõppenud, kõlab helisignaal
ja ekraan annab teada, et ahi on jõudnud seatud
temperatuurini.
Nüüd saate ukse avada, panna toidu ahju, sulgeda
ukse ja alustada küpsetamist.
Pange tähele! Kui panete toidu ahju enne
eelkuumutamise lõppemist, võib see
küpsetustulemusele halvasti mõjuda.
Kui eelsoojendamise ajal avatakse ahju uks,
peatatakse eelsoojendus.
Küpsetusaeg ei sisalda eelsoojenduse aega.
Soovitud sihttemperatuuri saab alati muuta, vajutades
või .
nuppu
5. KÜPSETAMISE LÕPP
Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et
küpsetamine on lõppenud.
Vajutage nuppu
, et jätkata küpsetamist
käsirežiimis (ilma programmeeritud küpsetusajata)
küpsetusaja pikendamiseks,
või kasutage nuppu
määrates uue kestuse.
Mõlemal juhul säilivad temperatuuri või
grillimistaseme seaded.
PRUUNISTAMINE
Ahju mõned funktsioonid võimaldavad toidu
pealispinda pruunistada ja käivitavad selleks pärast
küpsetamise lõppemist grilli.
PRESS
Kui ekraanil kuvatakse vastav teade, vajutage vajaduse
viieminutilise pruunistustsükli
korral nuppu
käivitamiseks.
Taimeri peatamiseks mis tahes ajal vajutage nuppu
.
. TAIMER
Kui ahi on välja lülitatud, saab ekraani kasutada
taimerina. Funktsiooni aktiveerimiseks veenduge, et
või .
ahi on välja lülitatud, ja vajutage siis nuppu
Ekraanil vilgub ikoon .
Soovitud vältuse seadmiseks vajutage
või
ja
.
seejärel vajutage taimeri aktiveerimiseks
Kui taimer on seatud aja lugemisel jõudnud nulli,
kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse teade.
Pange tähele! Taimer ei aktiveeri ühtegi
küpsetustsüklit.
või
Kasutage taimeri aja muutmiseks nuppu
saate taimeri igal ajal välja lülitada.
Nupuga
.
Kui taimer on juba aktiveeritud, saate ka valida ja
aktiveerida mõne funktsiooni.
ahju sisselülitamiseks ja valige siis
Vajutage nuppu
soovitud funktsioon.
Kui funktsioon on käivitatud, jätkab taimer sellest
sõltumata aja arvestamist, mõjutamata funktsiooni
tööd.
conve
Taimeri väljalülitamiseks vajutage nuppu
aktiivse
.
funktsiooni peatamiseks ja vajutage siis nuppu
. KLAHVILUKK
Nuppude lukustamiseks vajutage samal ajal
ning hoidke all vähemalt viis sekundit.
ja
Nuppude avamiseks korrake toimingut.
Pange tähele! Selle funktsiooni saab aktiveerida ka
toiduvalmistamise ajal. Ohutuse tagamiseks on võimalik ahi
igal ajal välja lülitada, hoides all nuppu .
17
KASULIKUD NÄPUNÄITED
KUIDAS KÜPSETUSTABELIT LUGEDA
Tabelis on eri toitude küpsetamiseks sobivaimad
funktsioonid, tarvikud ja tasemed. Küpsetusaeg
algab hetkest, kui toit pannakse ahju, kuid ei sisalda
eelsoojendamiseks kuluvat aega.
PIZZA
Määrige küpsetusplaate, nii saate krõbeda põhjaga
pitsa.
Kui 2/3 küpsetusajast on möödunud, puistake pitsa
üle mozzarella juustuga.
Küpsetustemperatuurid ja ajad on ligikaudsed ning
sõltuvad toidu kogusest ja kasutatavast tarvikust.
KERGITAMINE
Katke tainas enne ahju kerkima panemist niiske
rätikuga.
Seda funktsiooni kasutades väheneb taina
kerkimisaeg toatemperatuuriga (20–25°C) võrreldes
umbes ühe kolmandiku võrra.
Pitsataigna kerkimisaeg on umbes tund 1 kg taigna
kohta.
Kasutage alguses kõige madalamat soovituslikku
seadet ja kui toit ei ole piisavalt küps, siis kasutage
kõrgemaid seadeid.
Kasutage kaasasolevaid tarvikuid ja eelistatavalt
tumedat värvi metallist koogivorme ja küpsetusplaate.
Kasutada võib ka püreksklaasist ja keraamilisi nõusid,
kuid tuleb meeles pidada, et nende kasutamisel on
küpsetusajad veidi pikemad.
ERINEVATE TOITUDE SAMAAEGNE KÜPSETAMINE
Sundõhu funktsioon võimaldab küpsetada erinevaid
toite (nt kala ja köögivilju) eri riiulitel samal ajal.
Võtke lühema küpsetusajaga road ahjust välja varem
ja jätke pikemat küpsemist vajavad toidud kauemaks
ahju.
MAGUSTOIDUD
Õrnade magustoitude küpsetamiseks kasutage
tavapärast küpsetamist ühel ahjutasandil.
Kasutage tumedaid metallist koogivorme ja pange
need alati ahjuga kaasasolevale restile.
Selleks, et küpsetada korraga mitmel ahjutasandil,
tuleb valida funktsioon Sundõhk ja paigutada
küpsetusvormid eri ahjutasanditele vaheldumisi, et
kuum õhk pääseks ahjus vabalt ringlema.
Kui soovite kontrollida, kas kerkinud kook on täiesti
valmis, torgake koogi keskele hambatikk. Kui tikk on
koogist välja tõmmates puhas, on kook valmis.
Mittenakkuvate vormide kasutamisel ärge määrige
rasvainega vormi servi, sest siis võib kook kerkida
äärtest ebaühtlaselt.
Kui toit küpsetamisel paisub, kasutage järgmisel
korral madalamat temperatuuri ja kaaluge võimalust
vähendada lisatud vedeliku kogust või segada segu
õrnemalt.
Niiske sisuga magustoitude puhul (juustukook
või puuviljapirukas) kasutage funktsiooni
Konvektsioonküpsetus.
Juhul kui koogi põhi jääb nätskeks, tõstke vorm
madalamale ahjutasandile ja puistake koogi põhjale
enne täidise lisamist leiva- või biskviidipuru.
18
LIHA
Liha küpsetamiseks kasutage sobiva suurusega mis
tahes tüüpi küpsetusplaati või Pyrexi kööginõud.
Praetükkide küpsetamisel on hea panni põhja
lihaleent panna ja sellega liha küpsemise ajal maitse
tugevdamiseks kasta. Kui praad on valmis, laske sellel
ahjus seista 10–15 minutit või mähkige fooliumisse.
Kui soovite liha grillida, valige ühtlase
küpsetustulemuse saavutamiseks võimalikult
võrdse paksusega lõigud. Väga paksud tükid
vajavad küpsemiseks pikemat aega. Liha välispinna
kõrbemise vältimiseks tõstke rest madalamale, et liha
asuks grillelemendist kaugemal. Pöörake lihal 2/3
küpsetusaja möödumisel teine külg.
Lihaleeme kogumiseks asetage otse resti, millel liha
asub, alla nõrgumispann, kuhu on valatud umbes pool
liitrit vett. Vajaduse korral lisage vett ka küpsetamise
ajal.
ET
KÜPSETUSTABEL
FUNKTSIOON
RETSEPT
PASTR
Pärmitaignast koogid
PASTR
Täidisega kook
(juustukook, struudel, puuviljatort)
PASTR
Küpsised/korvikesed
Tuuletaskud
Besee
PIZZA
Pitsa ((õhuke põhi, paks põhi,
plaadipirukas)
EELKUU- TEMPERATUUR KÜPSETUSAEG
MUTUS
(°C)
(min)
TASE JA
TARVIKUD
2/3
-
160–180
30–90
Jah
160–180
30–90
4
-
160–200
30–85
3
Jah
160–200
35–90
4
-
170 – 180
15 - 45
3
Jah
160–170
20–45
4
1
Jah
160–170
20–45 ***
5
3
Jah
180–200
30–40
3
Jah
180–190
35–45
4
1
Jah
180–190
35–45 ***
5
3
Jah
90
110–150
3
Jah
90
130 - 150
4
1
Jah
90
140–160 ***
5
3
-
220–250
20–40
2
Jah
220–240
20–40
4
1
Jah
220–240
25–50 ***
5
3
1
1
Saiapäts 1 kg
BREAD
-
180 - 220
50 - 70
2
Kuklid
BREAD
-
180 - 220
30 - 50
2
Jah
180–200
30 - 60
4
Jah
250
10–20
3
Jah
250
10 - 20
4
Jah
180–190
40–55
2/3
Jah
180–190
45–60
4
1
Jah
180–190
45–70 ***
5
3
Sai
PIZZA
Sügavkülmutatud pizza
Soolased pirukad
(köögiviljapirukas, Lotringi pirukas)
KÄSIFUNKTSIOONID
Conventional (Tavapärane
küpsetamine)
AUTOMAATFUNKTSIOONID
TARVIKUD
MEAT
Meat (Liha)
Rest
1
1
1
1
1
1
1
ECO
Grill
POULT
Poultry (Linnuliha)
Küpsetusplaat või
koogivorm restil
Turbo Grill
CASSE
Casserole (Vormiroog)
Nõrgumispann /
küpsetusplaat / ahjuplaat
restil
Forced Air (Sundõhk)
BREAD
Bread (Sai)
Nõrgumispann
Convection Bake
(Konvektsioonküpsetus)
PIZZA
Eco Forced Air (Säästlik sundõhk)
PASTR
Pizza (Pitsa)
Pastry (Kondiitritooted)
Nõrgumispann 500 ml
veega
Küpsetusplaat
19
FUNKTSIOON
Jah
190–200
20–30
TASE
JA TARVIKUD
3
Jah
180–190
20-40
4
1
Jah
180–190
20-40 ***
5
3
CASSE
-
190-200
40 - 65
3
CASSE
-
190-200
25 - 45
3
MEAT
-
190–200
60–90
3
Linnuliha/jäneseliha/pardiliha 1
kg
POULT
-
200–230
50 - 80
3
Kalkunipraad/hanepraad 3 kg
Küpsetatud kala / kala
küpsetuspaberis
(filee, terve kala)
Täidetud aedvili
(tomatid, suvikõrvitsad, baklažaanid)
POULT
-
190–200
90 - 150
2
Jah
180–200
40–60
3
Jah
180–200
50–60
2
Röstitud sai/leib
-
3 (kõrge)
3–6
5
Kalafilee/lõigud
-
2 (keskmine)
20–30 *
4
3
Vorstid/kebab/ribi/kotletid
-
2–3
(keskmine–kõrge)
15–30 *
5
4
Praekana 1–1,3 kg
-
2 (keskmine)
55 - 70 **
2
1
Poolküps loomalihapraad 1 kg
-
2 (keskmine)
35–50 **
3
Lambakoot
-
2 (keskmine)
60–90 **
3
Ahjukartulid
-
2 (keskmine)
35–55 **
3
Köögiviljagratään
-
3 (kõrge)
10–25
3
Lasanje ja liha
Jah
200
50-100 ***
4
1
Liha ja kartulid
Jah
200
45-100 ***
4
1
Kala ja köögiviljad
Jah
180
30 - 50 ***
4
1
Terve söögikord:
Kook (5. tasand) / lasanje (3. tasand) /
liha (1. tasand)
Jah
190
40–120 ***
5
3
RETSEPT
Volovanid / lehttainast küpsised
Lasanje/suflee
Küpsetatud pastaroad /
cannelloni
Lambaliha / vasikaliha / veiseliha
1 kg
KÄSIFUNKTSIOONID
Conventional (Tavapärane
küpsetamine)
AUTOMAATFUNKTSIOONID
TARVIKUD
20
MEAT
Meat (Liha)
Rest
EELKUU- TEMPERATUUR KÜPSETUSAEG
MUTUS
(°C)
(min)
1
1
ECO
Grill
POULT
Poultry (Linnuliha)
Küpsetusplaat või
koogivorm restil
Turbo Grill
CASSE
Casserole (Vormiroog)
Nõrgumispann /
küpsetusplaat / ahjuplaat
restil
Forced Air (Sundõhk)
BREAD
Bread (Sai)
Nõrgumispann
Convection Bake
(Konvektsioonküpsetus)
PIZZA
Eco Forced Air (Säästlik sundõhk)
PASTR
Pizza (Pitsa)
Pastry (Kondiitritooted)
Nõrgumispann 500 ml
veega
Küpsetusplaat
ET
FUNKTSIOON
ECO
RETSEPT
Täidetud praad
Tükkideks lõigatud liha
(küülik, kana, lammas)
EELKUU- TEMPERATUUR KÜPSETUSAEG
MUTUS
(°C)
(min)
ECO
-
200
80-120 ***
TASE
JA TARVIKUD
3
-
200
50–100 ***
3
* Keerake toitu poole küpsetusaja möödudes.
** Vajadusel pöörake toit ümber pärast 2/3 küpsetusaja möödumist.
***Arvestuslik ajakulu. Toidu võib vastavalt isiklikule maitse-eelistusele ahjust välja võtta erineval ajal.
KÄSIFUNKTSIOONID
AUTOMAATFUNKTSIOONID
TARVIKUD
ECO
Conventional (Tavapärane
küpsetamine)
MEAT
Meat (Liha)
Rest
Grill
POULT
Poultry (Linnuliha)
Küpsetusplaat või
koogivorm restil
Turbo Grill
CASSE
Casserole (Vormiroog)
Nõrgumispann /
küpsetusplaat / ahjuplaat
restil
Forced Air (Sundõhk)
BREAD
Convection Bake
(Konvektsioonküpsetus)
PIZZA
Eco Forced Air (Säästlik
sundõhk)
PASTR
Bread (Sai)
Pizza (Pitsa)
Pastry (Kondiitritooted)
Nõrgumispann
Nõrgumispann 500 ml
veega
Küpsetusplaat
21
JÄRELEPEROOVITUD RETSEPTID
Koostatud sertifitseerimisasutusele vastavalt
standardile IEC 60350-1
EELKUUMUTUS
TASE
TEMP.
(°C)
KÜPSETUSAEG (min)
TARVIKUD* JA MÄRKUSED
Jah
3
150
30–40
Nõrgumispann / küpsetusplaat
Jah
3
150
25–35
Nõrgumispann / küpsetusplaat
Jah
1–4
150
25–35
4. tasand: küpsetusplaat
1. tasand: Nõrgumispann /
küpsetusplaat
Jah
3
170
20–30
Nõrgumispann / küpsetusplaat
Jah
3
160
20–30
Rasvavann/küpsetusplaat
Jah
1–4
160
25–35
4. tasand: küpsetusplaat
1. tasand: Nõrgumispann /
küpsetusplaat
Jah
2
170
30–40
Koogivorm restil
Jah
2
160
30–40
Koogivorm restil
Jah
1–4
160
35–45
4. tasand: Koogivorm restil
1. tasand: Koogivorm restil
Jah
2
185
70–90
Koogivorm restil
Jah
2
175
70–90
Koogivorm restil
Jah
1–4
175
75–95
4. tasand: Koogivorm restil
1. tasand: Koogivorm restil
Röstleib ja -sai
-
5
3
(kõrge)
4–6
Rest
Kotletid
-
5
3
(kõrge)
18–30
5. tasand: rest (pöörake toitu poole
küpsetusaja möödudes)
4. tasand: veega rasvavann
FUNKTSIOON
RETSEPT
Võiküpsised
Väikesed
koogid
Rasvata
biskviitkook
2 õunakooki
* Tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saate osta
teenindusest.
Tabelis antud juhised pole mõeldud kasutamiseks
liugsiinidega. Erinevaid temperatuure, küpsetusaegu,
jms tuleb katsetada ilma liugsiinideta.
KÄSIFUNKTSIOONID
22
Energiatõhususe klass (vastavalt standardile IEC
60350-1): Katse tegemise kohta vaadake vastavat
tabelist.
ECO
Conventional (Tavapärane
küpsetamine)
Grill
Turbo Grill
Forced Air (Sundõhk)
Convection Bake
(Konvektsioonküpsetus)
Eco Forced Air (Säästlik
sundõhk)
ET
PUHASTAMINE
Ärge kasutage
aurupuhastusseadmeid.
Nõutavad toimingud tuleb siis,
kui ahi on külm.
Kasutage kõikide toimingute
juures kaitsekindaid.
Eemaldage ahi vooluvõrgust.
Ärge kasutage traatnuustikut,
abrasiivseid küürimispastasid
ega abrasiivseid/söövitavaid
puhastusvahendeid, kuna need
võivad kahjustada seadme pinda.
VÄLISPIND
•
Puhastage välispindu ainult niiske mikrokiudlapiga.
Kui see on väga must, lisage paar tilka neutraalse pHga puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva
lapiga.
•
Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid
puhastusvahendeid! Juhul kui mõni selline
aine peaks kogemata mõne seadme pinnaga
kokku puutuma, pühkige seade kohe niiske
mikrokiudlapiga puhtaks.
•
Puhastage ukseklaasi sobiva vedela
puhastusvahendiga.
•
Ust on võimalik puhastamise lihtsustamiseks
eemaldada.
•
Ahju lae puhastamiseks saab grilli kütteelemendi alla
lasta.
SISEPIND
•
Pärast iga kasutust laske ahjul jahtuda ja seejärel
puhastage (soovitatavalt siis, kui ahi on veel soe)
ning eemaldage võimalikud toidujäägid ja -plekid.
Suure niiskusesisaldusega toitude küpsetamisel
tekkinud kondensaadi kuivatamiseks laske ahjul
täielikult maha jahtuda ja seejärel kuivatage lapi või
käsnaga.
KATALÜÜTILISTE PINDADE PUHASTAMINE
Ahi on varustatud spetsiaalsete katalüütiliste
paneelidega, mis hõlbustavad ahju sisemuse
puhastamist. Neil on eriline, väga poorne isepuhastuv
kattekiht, mis suudab imada rasva ja tahma.
Paneelid on kinnitatud riiulisiinidele. Riiulisiinide
ümbertõstmisel ja nende uuesti paigaldamisel
veenduge, et ülaosas olevad konksud oleksid
korralikult paneelide vastavates aukudes.
Katalüütiliste paneelide isepuhastustoime
tõhusaks kasutamiseks soovitame ahju kuumutada
umbes tund aega 200 °C juures funktsiooniga
Konvektsioonküpsetus. Ahi peab sel ajal olema tühi.
Seejärel laske ahjul jahtuda, enne kui
eemaldate allesjäänud toidujäägid
mitteabrasiivse käsnaga.
Pange tähele! Ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid
pesuvahendeid, karedat harja, terasharja või ahjupihuseid,
mis võivad katalüütilist pinda kahjustada ja selle
enesepuhastusvõime rikkuda!
Kui vajate asenduspaneele, pöörduge teenindusse.
TARVIKUD
Leotage tarvikuid pärast kasutamist pesuvees, hoides
neid kinni pajalappidega, juhul kui need on veel
kuumad.
Toidujääke saab kergesti eemaldada pesuharja või
svammiga.
23
HOOLDAMINE
Kasutage kõikide toimingute
juures kaitsekindaid.
Nõutavad toimingud tuleb siis,
kui ahi on külm.
Eemaldage ahi vooluvõrgust.
AHJU UKSE EEMALDAMINE
1. Tehke uks pärani lahti.
4. Võtke uksest mõlema käega kõvasti kinni – ärge
hoidke seda käepidemest.
Ukse eemaldamiseks lükake seda edasi kinni,
tõmmates samal ajal ülespoole, kuni see oma pesast
lahti tuleb.
~15°
b
2. Langetage fiksaatorid lõpuni.
a
a
b
3. Sulgege uks nii tihedalt kui võimalik.
~60°
24
5. Pange uks pehme pinna peale ühele küljele maha.
ET
UKSE TAGASI PAIGUTAMINE
1. Asetage ukse vastu ahju ja joondage hingede
haagid pesadega.
a
b
2.
Kinnitage ülemine osa oma pessa.
3. Laske uks alla ja seejärel avage täielikult.
5. Nihutage õrnalt, et veenduda, et fiksaatorid on õiges
asendis.
6. Proovige ust sulgeda ja vaadake, et see oleks
juhtpaneeliga ühel joonel. Kui pole, korrake
ülalkirjeldatud toiminguid. Kui uks ei liigu korralikult,
võib see viga saada.
7.
4. Langetage fiksaatorid algasendisse tagasi.
Veenduge, et need liiguvad lõpuni alla.
25
LAMBIPIRNI VAHETAMINE
1. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
2. Keerake kate lahti, vahetage pirn ja keerake kate
tagasi.
Pange tähele! Kasutage ainult hõõglampe 25–40 W / 230
V, tüüp E-14, T300°C, või halogeenlampe 20–40 W / 230 V,
tüüp G9, T300°C.
Seadmes kasutatav lambipirn on loodud spetsiaalselt
kodumasinatele ja ei sobi kodus tubade üldiseks
valgustamiseks (EÜ määrus nr 244/2009).
Pirnid on saadaval teeninduses.
- Kui paigaldate halogeenpirni, ärge võtke pirnist paljaste
kätega kinni, kuna sõrmejäljed võivad seda kahjustada.
Ärge kasutage ahju enne, kui olete lambikatte tagasi
pannud.
3. Ühendage ahi uuesti elektrivõrku.
ÜLEMISE KÜTTEKEHA LANGETAMINE
1. Eemaldage riiulisiinid.
3. Laske küttekeha alla.
1
2
2. Võtke küttekeha ettevaatlikult välja.
26
4. Kütteelemendi asendi taastamiseks tõstke seda
ülespoole ja tõmmake samal ajal natuke enda
poole. Veenduge, et kütteelement jääks külgmistele
tugedele toetuma.
ET
RIKKEOTSING
Enamik tõrgetest või vigadest on tihti lihtsalt kõrvaldatavad.
Enne teenindusega ühenduse võtmist vaadake läbi järgnev tabel, ehk saade vea kõrvaldamisega ise hakkama.
Kui tõrge jääb püsima, võtke ühendust lähima teenindusega.
Enne allkirjeldatud tööde kallale asumist lugege tähelepanelikult
läbi ohutusjuhised
PROBLEEM
VÕIMALIK PÕHJUS
Voolukatkestus.
Ahi ei tööta.
Vooluvõrgust lahutatud.
Tõrge.
LAHENDUS
Kontrollige, kas vool on olemas ja kas
ahi on vooluvõrku ühendatud.
Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et
näha, kas viga püsib.
Valitud funktsioon.
Valige teine funktsioon. Lülitage ahi välja
ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Uks on lahti.
Sulgege uks ja kontrollige, kas viga
püsib.
Voolukatkestus.
Teil on tarvis määrata kellaaeg: Järgige
juhiseid lõigus „Seadme esmakordne
kasutamine”.
Ahi ei lähe soojaks.
Aeg vilgub.
Ekraanil on kuvatud täht F ja selle Viga.
järel number.
Võtke ühendust lähima teenindusega ja
öelge neile F tähele järgnev number.
Uks ei sulgu korralikult.
Fiksaatorid on vales asendis.
Veenduge, et fiksaatorid on õiges
asendis, nagu on kirjeldatud ukse
eemaldamise ja tagasipaigaldamise
juhistes peatükis Hooldamine.
Küpsetamine ei alga ja/või kõlab
helisignaal.
Valitud funktsioon ei ühildu
Valige funktsioon uuesti. Eemaldage
toiminguga, mida soovite sooritada. lihatermomeeter ja paigaldage tagasi.
27
Ökorežiim aktiveeritud.
Ökorežiimi väljalülitamiseks minge
menüüsse SETTING (Seaded).
Valitud funktsioon „Eco Forced Air”
(Säästlik sundõhk).
Valige teine funktsioon.
Tuli ei põle.
Pirn vajab vahetamist.
Järgige pirni vahetamise juhiseid
peatükis Hooldamine.
Displei on tumedam.
Ökorežiim aktiveeritud.
Ökorežiimi väljalülitamiseks minge
menüüsse SETTING (Seaded).
Tuli kustub küpsetamise ajal.
Ahi välja lülitatud.
Nuppudele vajutamisel ei toimu
midagi.
Nupulukk on aktiivne.
Juhtpaneel on must.
Ahjust kostab müra isegi siis, kui Jahutusventilaator
on sisse lülitatud.
see on välja lülitatud.
28
Ahju sisselülitamiseks vajutage ja
tehke kindlaks, kas tõrge jäi püsima.
Lülitage välja nupulukk, selleks
vajutage samaaegselt nuppe
ja
.
Puhastage juhtpaneeli pind
mikrokiudlapiga (vt lõiku
„Puhastamine”).
Avage ahju uks ja oodake, kuni
jahutamine jõuab lõpule.
ET
TOOTE KIRJELDUS
Toote kirjelduse koos seadme energiamärgistusega saate alla laadida meie veebilehelt
docs.hotpoint.eu
WWW
MÜÜGIJÄRGNE
TEENINDUS
ENNE TEENINDUSEGA ÜHENDUSE
VÕTMIST
1. Uurige, kas teil on võimalik probleem omal jõul
rikkeotsingu tabelis kirjeldatu abil lahendada.
2. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga
püsib.
KUI TÕRGE JÄÄB PÄRAST KÕIKI VAJALIKKE
KONTROLLE PÜSIMA, VÕTKE ÜHENDUST LÄHIMA
TEENINDUSEGA.
Abi saamiseks helistage tootega kaasas olevas
garantiibrošüüris antud numbrile või järgige juhiseid
meie veebisaidil. Olge valmis, et teilt küsitakse
järgmist teavet:
• tõrke lühikest kirjeldust
• seadme täpset tüüpi ja mudelit
• abikoodi (number, mis on kirjas seadme
andmeplaadil sõna SERVICE järel; seda saab vaadata
ahju ukse parempoolselt siseküljelt, kui uks on
avatud).
Abikood on kirjas ka teie garantiibrošüüris.
• teie täpset aadressi
• kontakttelefoni numbrit
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Pange tähele! Kui seadet on tarvis remontida, võtke
ühendust volitatud teenindusega, kus on garanteeritud,
et remontimisel kasutatakse originaalvaruosi ja remont
tehakse vastavalt ettekirjutustele.
Lisateavet garantii kohta leiate lisatud garantiibrošüürist.
29
x2
90°C
30
ET
20
345
540
95
482
595
89° max
537
572
5,5
6
4
595
538
min 550
min 550
min 500
600
30 mm
min 560
min 500
min 560
583 + 2
30
5
31
=
=
400010853266
001
32
Trükitud Itaalias
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising