Whirlpool | FI7 871 SC IX HA | Use and care guide | Whirlpool FI7 871 SC IX HA Užívateľská príručka

Whirlpool FI7 871 SC IX HA Užívateľská príručka
Návod na používanie a údržbu
www.hotpoint.eu/register
SLOVENSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
SK
SLOVENSKY
PRÍRUČKA O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPEČNOSTI, NÁVOD NA POUŽÍVANIE
A ÚDRŽBU a NÁVOD NA INŠTALÁCIU
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK HOTPOINT – ARISTON
Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte, prosím,
svoj výrobok na adrese www.hotpoint.eu/register
Register
Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VYHLÁSENIE O ZHODE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Návod na používanie a údržbu
OPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VLOŽENIE ROŠTU A INÉHO PRÍSLUŠENSTVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VYBERANIE A VSÁDZANIE VODIACICH LÍŠT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NASADENIE POSUVNÝCH BEŽCOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AKO POUŽÍVAŤ RÚRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
UŽITOČNÉ TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VYSKÚŠANÉ RECEPTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ČISTENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ÚDRŽBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VYBRATIE DVIEROK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPÄTOVNÉ NASADENIE DVIEROK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VÝMENA ŽIAROVKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPUSTENIE VRCHNÉHO OHRIEVACIEHO TELESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIEŠENIE PROBLÉMOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠTÍTOK S TECHNICKÝMI ÚDAJMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
26
26
27
29
Návod na inštaláciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PREČÍTAJTE SI
A DODRŽIAVAJTE –
DÔLEŽITÉ
Pred použitím spotrebiča si
starostlivo prečítajte tieto
bezpečnostné pokyny.
Odložte si ich pre budúce
použitie.
V týchto pokynoch a na
samotnom spotrebiči sú
uvedené dôležité upozornenia
týkajúce sa bezpečnosti, ktoré
treba vždy dodržiavať.
Výrobca odmieta zodpovednosť
v prípade nedodržania týchto
bezpečnostných pokynov,
nenáležitého používania
spotrebiča alebo nesprávneho
nastavenia ovládania.
BEZPEČNOSTNÉ
UPOZORNENIA
Veľmi malé (0 – 3 roky) a malé
deti (3 – 8 rokov) by sa nemali
zdržiavať v okolí spotrebiča, ak
nebudú pod neustálym
dohľadom.
Deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými,
zmyslovými a mentálnymi
schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností
a znalostí môžu používať tento
spotrebič len v prípade, ak sú
pod dozorom alebo dostali
pokyny týkajúce sa používania
spotrebiča bezpečným
spôsobom a chápu hroziace
nebezpečenstvá. Deti sa so
spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie a používateľskú údržbu
nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
VÝSTRAHA: Spotrebič a jeho
prístupné časti sa počas
používania zohrievajú, deti vo
veku menej ako 8 rokov sa
k spotrebiču nesmú priblížiť,
pokiaľ nie sú pod stálym
dozorom.
VÝSTRAHA: Nedotýkajte sa
ohrevných článkov ani
vnútorného povrchu –
nebezpečenstvo popálenia.
4
Nikdy nenechávajte spotrebič
bez dozoru pri sušení potravín.
Ak je spotrebič vhodný na
použitie teplotnej sondy,
používajte len teplotnú sondu
odporúčanú pre túto rúru.
Oblečenie a iné horľavé
materiály uchovávajte mimo
dosahu spotrebiča, kým všetky
komponenty úplne
nevychladnú.
Prehriate tuky a oleje sa môžu
ľahko vznietiť. Počas prípravy
mastných jedál, jedál s obsahom
oleja alebo alkoholu (napr. rum,
koňak, víno) dávajte vždy veľký
pozor – hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
Na odloženie hrncov
a príslušenstva používajte
rukavice alebo chňapky
a dávajte pozor, aby ste sa
nedotkli ohrevných článkov.
Po ukončení prípravy jedla
dávajte pri otváraní dvierok
spotrebiča pozor. Horúci vzduch
alebo paru nechajte pred
prístupom do rúry postupne
uniknúť.
Neblokujte vetracie otvory na
horúci vzduch na prednej strane
rúry.
POUŽITIE NA URČENÝ ÚČEL
UPOZORNENIE: Spotrebič sa
nesmie zapínať prostredníctvom
externého časovača ani
samostatným diaľkovým
ovládačom.
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti, a nie na
profesionálne účely.
Spotrebič nepoužívajte vonku.
V blízkosti spotrebiča
neskladujte horľavé látky, ako sú
aerosólové nádoby,
a neukladajte ani nepoužívajte
benzín či iné horľavé látky. Ak by
ste spotrebič náhodne zapli,
materiál by sa mohol vznietiť.
Nie je povolené používať ho na
iné účely (napr. vykurovanie
miestností).
INŠTALÁCIA
So spotrebičom musia
manipulovať a inštalovať ho
minimálne dve osoby. Pri
vybaľovaní a inštalácii
spotrebiča používajte ochranné
rukavice.
Inštaláciu a opravy musí
vykonávať kvalifikovaný technik,
v súlade s pokynmi výrobcu
a vnútroštátnymi predpismi.
Nikdy neopravujte ani
nevymieňajte žiadnu časť
spotrebiča, ak to nie je uvedené
v návode na používanie.
Deti nesmú vykonávať
inštalačné práce. Počas inštalácie
by deti nemali byť v blízkosti
spotrebiča. Obaly (plastové
vrecia, polystyrénové časti
a pod.) počas inštalácie a po nej
uchovávajte mimo dosahu detí.
Po vybalení spotrebiča sa uistite,
že sa počas prepravy
nepoškodil. V prípade
problémov sa obráťte na
predajcu alebo najbližšie
servisné stredisko.
Pred vykonávaním inštalačných
prác musíte spotrebič odpojiť od
elektrického napájania.
Počas inštalácie dávajte pozor,
aby ste spotrebičom nepoškodili
napájací kábel.
Spotrebič zapnite až po úplnom
dokončení inštalácie.
Po inštalácii nesmie byť spodná
časť spotrebiča prístupná.
Pred vsadením spotrebiča do
nábytkového príslušenstva
urobte všetky potrebné výrezy
a odstráňte drevené odrezky
a piliny.
Neblokujte minimálnu medzeru
medzi pracovnou doskou
a horným okrajom rúry.
Spotrebič vyberte
z polystyrénovej penovej
základne až tesne pred
inštaláciou.
Neinštalujte spotrebič za
dekoratívne dvierka –
nebezpečenstvo požiaru.
SK
VAROVANIA PRE
POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO
ZARIADENIA
V súlade
s platnými bezpečnostnými
predpismi musí mať zariadenie
namontované na dostupnom
mieste vypínač, ktorý dokáže
vypnúť všetky póly, so
vzdialenosťou medzi kontaktmi
aspoň 3 mm, a zariadenie musí
byť uzemnené.
Poškodený prívodný elektrický
kábel vymeňte za nový
s rovnakými charakteristikami.
Elektrický napájací kábel smie
vymeniť iba kvalifikovaný
technik v súlade s pokynmi
výrobcu a vnútroštátnymi
bezpečnostnými predpismi.
Kontaktujte autorizované
servisné stredisko.
Musí byť možné odpojiť
spotrebič od napájania buď
vytiahnutím zástrčky (pokiaľ je
ľahko dostupná), alebo
prostredníctvom prístupného
viacpólového prepínača
nainštalovaného pred zásuvkou
v súlade s národnými
bezpečnostnými normami pre
elektrotechniku.
Výrobný štítok je umiestnený na
prednom okraji rúry, viditeľný
pri otvorených dvierkach.
V prípade výmeny sieťového
kábla sa obráťte na autorizovaný
servis.
Pri spotrebičoch
s namontovanou zástrčkou,
ktorá nie je vhodná do vašej
elektrickej zásuvky, sa obráťte na
kvalifikovaného technika.
Prívodný elektrický kábel musí
byť dostatočne dlhý, aby sa
spotrebič, zabudovaný do
kuchynskej linky, dal zapojiť do
elektrickej siete. Za prívodný
elektrický kábel neťahajte.
Nepoužívajte predlžovacie káble
ani rozdvojky či adaptéry.
Spotrebič neuvádzajte do
činnosti, ak je poškodený
napájací kábel alebo zástrčka, ak
nepracuje správne alebo ak je
poškodený alebo ak spadol.
Nedovoľte, aby sa prívodný
elektrický kábel dostal do
blízkosti horúcich povrchov.
Po inštalácii spotrebiča nesmú
byť jeho elektrické časti
prístupné používateľom.
Vyhýbajte sa dotyku spotrebiča
vlhkými časťami tela
a nepoužívajte ho, ak ste
naboso.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Nikdy nepoužívajte zariadenie
na čistenie parou.
UPOZORNENIE: Pred výmenou
žiarovky sa uistite, že je
spotrebič vypnutý, aby ste
zabránili možnému zásahu
elektrickým prúdom.
Nepoužívajte drsné abrazívne
čistiace prostriedky ani ostré
kovové škrabky na čistenie skla
dvierok rúry, pretože môžu
poškriabať povrch, čo môže
spôsobiť roztrieštenie skla.
Pri čistení a údržbe používajte
ochranné rukavice.
Pred vykonávaním údržby
musíte spotrebič odpojiť od
elektrického napájania.
Pred čistením alebo údržbou
spotrebiča sa uistite, že
vychladol.
5
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO
MATERIÁLU
Všetky obalové materiály sa môžu
na 100 % recyklovať, ako to
potvrdzuje symbol recyklácie. Z tohto
dôvodu sa rôzne časti obalu musia
likvidovať zodpovedne, v plnom
súlade s platnými predpismi
o likvidácii odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH
SPOTREBIČOV
Pri šrotovaní spotrebiča je potrebné
znefunkčniť ho odrezaním
napájacieho kábla a odmontovaním
dvierok a políc (ak sú súčasťou
výbavy), aby doň nemohli vliezť deti
a zostať uväznené vnútri.
Tento spotrebič je vyrobený
z recyklovateľných alebo znovu
použiteľných materiálov. Zlikvidujte
ho v súlade s miestnymi predpismi
o likvidácii odpadov.
Podrobnejšie informácie
o zaobchádzaní, zbere a recyklácii
tohto spotrebiča dostanete na
miestnom úrade, v zberných
surovinách alebo v obchode, kde ste
spotrebič kúpili.
- Tento spotrebič je označený v súlade
s Európskou smernicou o likvidácii
elektrických a elektronických
zariadení 2012/19/ES (OEEZ).
Zaistením správnej likvidácie
spotrebiča pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym dopadom
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by inak hrozili pri nesprávnej
likvidácii spotrebiča.
RADY NA ÚSPORU
ELEKTRICKEJ ENERGIE
Predohrev rúry používajte, iba ak je to
uvedené v tabuľke na prípravu jedál
alebo v recepte.
Používajte tmavé lakované alebo
smaltované formy na pečenie, pretože
oveľa lepšie pohlcujú teplo.
na spotrebiči alebo na
Symbol
sprievodných dokumentoch znamená,
že s týmto výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s domácim
odpadom, ale je potrebné odovzdať
ho v zbernom dvore pre elektrické
a elektronické zariadenia.
VYHLÁSENIE O ZHODE
Tento spotrebič bol navrhnutý,
vyrobený a distribuovaný v súlade
s európskymi smernicami:
LVD 2014/35/EÚ, EMC 2014/30/EÚ
a RoHS 2011/65/EÚ.
6
Tento spotrebič, ktorý je navrhnutý
tak, že môže prísť do styku
s potravinami, vyhovuje požiadavkám
nariadenia európskeho Parlamentu
č. 1935/2004.
a Rady
Tento spotrebič spĺňa požiadavky
nariadenia Európskeho parlamentu č.
65/2014 a 66/2014 v súlade
s európskou normou EN 60350-1.
SK
Návod na používanie a údržbu
OPIS VÝROBKU
1
2
3
4
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
1. Ovládací panel
2. Ventilátor
3. Okrúhly ohrevný článok
(nie je viditeľný)
4. Vodiace lišty
(úroveň je uvedená v prednej časti
rúry)
5. Dvierka
6. Horný ohrevný článok/gril
7. Svetlo
8. Pripojenie mäsovej sondy
9. Výrobný štítok
(neodstraňujte)
10. Spodný ohrevný článok
(nie je viditeľný)
5
Upozornenie:
Počas pečenia sa môže chladiaci ventilátor prerušovane zapínať a vypínať, aby sa znížila spotreba energie.
Chladiaci ventilátor môže ostať v činnosti určitú dobu aj po ukončení pečenia a vypnutí rúry.
Ak sú počas pečenia dvierka rúry otvorené, ohrevné články sa vypnú.
7
OVLÁDACÍ PANEL
1 2
1. ZAP/VYP
Na zapnutie a vypnutie rúry alebo
zastavenie aktívnej funkcie.
2. AUTOMATICKÉ FUNKCIE
Na posúvanie sa v zozname
automatických funkcií.
3 4
5
6
4. FUNKCIE S MANUÁLNYM
NASTAVENÍM
Na posúvanie sa v zozname
manuálnych funkcií.
5. DISPLEJ
6. NAVIGAČNÉ TLAČIDLÁ
Na zmenu nastavení a hodnôt
funkcie.
3. SPÄŤ
Na návrat do menu
predchádzajúcich nastavení.
7
8
7. TLAČIDLO NA POTVRDENIE
Na potvrdenie zvolenej funkcie
alebo nastavenej hodnoty.
8. ŠTART
Na spustenie funkcie s použitím
špecifických alebo základných
nastavení.
OPIS DISPLEJA
3
2
1. Symbol zvolenej funkcie,
ukazovateľ úrovne pečenia.
1
ECO
7
8
6
4
5
2. Funkcie: rozmrazovanie,
udržiavanie v teple, kysnutie,
zapekanie do hneda, čistenie.
3. Nastavenia funkcie
(teplota, úroveň grilu a pod.)
4. Automatické
5. Eko funkcia
6. Digitálny displej
7. Nastavenie časomeru, doby
prípravy, odloženého štartu
a hodín.
SK
PRÍSLUŠENSTVO
ROŠT
NÁDOBA NA
ODKVAPKÁVANIE
PLECH NA PEČENIE
POSUVNÉ LIŠTY
Používa sa na prípravu
jedál alebo ako držiak na
hrnce, formy na koláče
a iné nádoby vhodné na
pečenie v rúre.
Používa sa ako pekáč
na pečenie mäsa, rýb,
zeleniny, focaccie a pod.
alebo na zachytávanie
štiav pod roštom.
Používa sa na pečenie
akéhokoľvek chleba
a cukrárenských
výrobkov, ale tiež
pečeného mäsa, rýb
pečených v alobale atď.
Uľahčujú ukladanie
príslušenstva do rúry
a vyberanie príslušenstva
z rúry.
Množstvo príslušenstva sa môže meniť v závislosti od zakúpeného modelu.
ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO: Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.
VLOŽENIE ROŠTU A INÉHO PRÍSLUŠENSTVA
1. Vložte rošt vodorovne posúvaním po vodiacich
lištách tak, aby boli zdvihnuté okraje obrátené
nahor.
2. Ostatné príslušenstvo, ako nádoba na
odkvapkávanie a plech na pečenie, sa vsúva
vodorovne, rovnako ako rošt.
9
VYBERANIE A VSÁDZANIE VODIACICH LÍŠT
1. Vodiace lišty vyberiete tak, že nadvihnete
koľajničky (1) a potom opatrne vytiahnete spodnú
časť zo sedla (2): vodiace lišty teraz možno vybrať.
1. Pri opätovnom nasadzovaní vodiacich líšt ich
najprv znova nasaďte do horného sedla.
1
2
2. Nadvihnuté ich zasuňte do priestoru rúry.
3. Zasuňte ich do spodných sediel.
10
NASADENIE POSUVNÝCH BEŽCOV
1. Vyberte vodiace lišty.
2. Vyberte ochranné plasty z posuvných bežcov.
3. Pripevnite vrchnú svorku bežca na vodiacu lištu
a nasuňte, pokiaľ to ide. Druhú svorku spustite na
miesto.
4. Vodiacu lištu zaistíte tak, že potlačíte spodnú časť
svorky pevne o vodiacu lištu. Presvedčte sa, či sa
bežce môžu voľne pohybovať.
SK
5. Zopakujte tieto kroky na druhej vodiacej lište na
tej istej úrovni. Posuvné bežce možno nasadiť na
hociktorej úrovni.
6. Znovu nasaďte vodiace lišty.
7.
Položte príslušenstvo na posuvné bežce
11
FUNKCIE
MANUÁLNY VÝBER
TRADIČNÝ OHREV* 1-9
Na prípravu ľubovoľného jedla iba na úrovni
jedného roštu. Použite 3. úroveň. Na pečenie pizze,
slaných a sladkých tort s tekutou plnkou používajte
naopak 1. alebo 2. úroveň. Pred vložením pokrmu
do rúry ju predohrejte.
KONVENCNE PECENIE
Na pečenie mäsa a koláčov so šťavnatou
plnkou (slaných alebo sladkých) na jednej úrovni.
Použite 3. úroveň. Pred pečením rúru predhrejte.
HORUCI VZDUCH 3–9
Na súčasné pečenie na viacerých (maximálne
troch) úrovniach, aj rôznych jedál, ktoré sa pečú
pri rovnakej teplote (napr.: ryby, zelenina, zákusky).
Túto funkciu možno použiť pri pečení rôznych
jedál tak, aby sa aróma jedného jedla neprenášala
na druhé. Pri pečení na jednej úrovni sa odporúča
používať 3. úroveň. Pri pečení na dvoch úrovniach
použite 1. a 4. úroveň. Pri pečení na troch úrovniach
použite 1., 3. a 5. úroveň. Pred vložením pokrmu do
rúry ju predohrejte.
GRILL 4–9
Na grilovanie rezňov, kebabov a klobás,
gratinovanie zeleniny alebo opekanie chleba.
Odporúča sa vložiť jedlo na 4. alebo 5. úroveň. Pri
grilovaní mäsa používajte odkvapkávaciu nádobu
na zachytávanie šťavy z pečenia. Vložte ju na 3.
alebo 4. úroveň a nalejte do nej približne pol litra
vody. Rúru netreba predhrievať. Počas grilovania
musia dvierka rúry zostať zatvorené.
MAXI PEČENIE 6–9
Na pečenie veľkých kusov mäsa (kusy väčšie
ako 2,5 kg). Používajte 1. alebo 2. úroveň, v závislosti
od veľkosti mäsa. Rúru netreba predhrievať. Je
dobré mäso počas pečenia obracať, aby rovnako
zhnedlo zo všetkých strán. Mäso odporúčame čas
od času podliať, aby sa príliš nevysušilo.
RÝCHLY PREDOHREV 7–9
Na rýchle predhriatie rúry.
ECO HORUCI VZDUCH* 8–9
Na pečenie plnených kusov mäsa
a narezaných plátkov mäsa na jednej
úrovni. Táto funkcia používa miernu, prerušovanú
cirkuláciu vzduchu, aby sa zabránilo nadmernému
vysušovaniu jedla. Pri používaní tejto funkcie
zostane svetielko ECO počas pečenia vypnuté, ale
možno ho znova dočasne zapnúť stlačením tlačidla
OK. Pri používaní cyklu ECO a na optimalizáciu
spotreby energie by sa dvierka rúry nemali otvárať,
až kým jedlo nie je celkom hotové. Odporúčame
použiť 3. úroveň. Rúru netreba predohrievať.
ECO
SETTING 9–9
Na zmenu nastavení rúry (čas, jazyk,
hlasitosť zvukového signálu, jas, ECO
režim, jednotka merania, výkon).
SETTI
Upozornenie: Keď je aktívny Eko režim, jas na displeji sa
po zopár sekundách zníži, aby sa ušetrila energia. Displej
sa automaticky znovu aktivuje po stlačení ľubovoľného
tlačidla atď.
TURBO GRILL 5–9
Na pečenie veľkých kusov mäsa (stehná,
biftek, kurča). Jedlo vložte na strednú úroveň.
Odporúčame používať nádobu na zachytávanie
tuku a šťavy z pečenia: Vložte ju na 1. alebo 2.
úroveň a nalejte do nej približne pol litra pitnej
vody. Rúru netreba predhrievať. Počas grilovania
musia dvierka rúry zostať zatvorené.
* Funkcia použitá ako referenčná pre vyhlásenie
o energetickej účinnosti podľa Nariadenia (EÚ) č. 65/2014
12
SK
AUTOMATICKÁ
MÄSO 1–9
Táto funkcia automaticky zvolí
najlepšiu teplotu funkciu a metódu
pečenia mäsa (hovädzieho, teľacieho, bravčového,
jahňacieho atď.). Teplotu možno upravovať v rámci
daného rozsahu, aby dokonale zodpovedala
rôznym receptom a osobným chutiam. Táto funkcia
občas aktivuje ventilátor s nízkou rýchlosťou, aby sa
zabránilo nadmernému vysušeniu jedla. Použite 2.
úroveň. Rúru netreba predhriať
MASO
HYDINA 2–9
Táto funkcia automaticky zvolí
pre hydinu najvhodnejšiu teplotu
a spôsob pečenia. Teplotu možno upravovať
v rámci daného rozsahu, aby dokonale zodpovedala
rôznym receptom a osobným chutiam. Táto funkcia
občas aktivuje ventilátor s nízkou rýchlosťou, aby sa
zabránilo nadmernému vysušeniu jedla. Použite 2.
úroveň. Rúru netreba predhrievať.
HYDIN
DUSENÉ JEDLÁ 3–9
Funkcia automaticky vyberie najlepší
režim prípravy jedla a teplotu
na pečenie akéhokoľvek jedla pripravovaného
s cestovinami (lasagne, cannelloni, a pod.). Teplotu
možno upravovať v rámci daného rozsahu,
aby dokonale zodpovedala rôznym receptom
a osobným chutiam. Použite 2. úroveň. Rúru
netreba predhriať.
DUSEN
CHLIEB 4–9
Funkcia automaticky vyberie najlepší
režim pečenia a teplotu na pečenie
akéhokoľvek druhu chleba (bagety, rožky, sendvič
a pod.). Teplotu možno upravovať v rámci daného
rozsahu, aby dokonale zodpovedala rôznym
receptom a osobným chutiam. Použite 2. úroveň.
Rúru netreba predhrievať.
CHLIE
PIZZA 5–9
Funkcia automaticky vyberie najlepší
režim pečenia a teplotu na pečenie
akéhokoľvek druhu pizze (tenká pizza, domáca
pizza, focaccia a pod.). Teplotu možno upraviť
v rámci daného rozsahu, aby dokonale zodpovedala
rôznym receptom a osobným chutiam. Použite 2.
úroveň. Rúru netreba predhriať.
PIZZA
SLADKÉ KOLÁČE 6–9
Táto funkcia automaticky zvolí
najvhodnejšiu teplotu a spôsob
pečenia pre všetky druhy koláčov (kysnuté koláče,
plnené koláče, ovocné koláče a pod.). Teplotu
možno upravovať v rámci daného rozsahu,
aby dokonale zodpovedala rôznym receptom
a osobným chutiam. Pri pečení používajte 2. alebo
3. úroveň. Rúru netreba predhrievať.
SLADK
KYSNUTIE 7–9
Na účinné vykysnutie sladkého alebo
pikantného cesta. Vložte cesto na 2.
úroveň. Rúru netreba predhrievať. Na zachovanie
kvality kysnutia neaktivujte funkciu, ak je rúra ešte
horúca po cykle prípravy jedla.
KYSNU
UDRŽIAVANIE V TEPLE 8–9
Na udržiavanie chrumkavosti
a teploty práve upečených jedál
(napr.: mäso, smažené jedlá, nákypy). Odporúča sa
vložiť jedlo do strednej polohy v rúre. Funkcia sa
nedá zapnúť, ak teplota v priestore rúry presahuje
65 °C.
UDRZ
13
POMALÁ PRÍPRAVA 9–9
Jemné pečenie mäsa (pri teplote
90 °C) a rýb (85 °C). Pri tejto funkcii
sa jedlo pripravuje pomaly, aby zostalo mäkké
a šťavnaté. Vďaka nízkej teplote sa jedlo zvonku
nezapečie a výsledok je teda podobný duseniu
v pare.
Odporúčame mäso na pečenie najprv osmažiť na
panvici, aby zhnedlo a šťavy sa uzavreli vo vnútri.
Čas pečenia sa pohybuje od dvoch hodín pre 300
g ryby až po päť hodín pre 3 kg rýb. Čas pečenia sa
pohybuje od 4 hodín pre 1 kg kusy mäsa až po 6 – 7
hodín pri 3 kg kusoch.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak počas pečenia
nebudete otvárať dvierka, aby neuniklo teplo. Na
meranie teploty jedla používajte mäsovú sondu
(ak je priložená) alebo štandardný teplomer do
rúr. Jemné pečenie mäsa (pri teplote 90 °C) a rýb
(85 °C).
POMAL
14
SK
AKO POUŽÍVAŤ RÚRU
Pred začiatkom používania spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny
PRVÉ POUŽITIE SPOTREBIČA
1. ZVOĽTE JAZYK
Pri prvom zapnutí spotrebiča musíte nastaviť jazyk
a čas: Na displeji sa zobrazí „ENGLISH“.
ENGLI
Pomocou alebo sa posúvajte v zozname
dostupných jazykov a vyberte si, ktorý chcete mať
nastavený.
svoj výber potvrďte.
Stlačením
Upozornenie: Jazyk možno meniť aj neskôr pomocou
položky „SETTING“ v menu.
2. NASTAVTE ČAS
Potom, ako si vyberiete jazyk, je potrebné nastaviť
aktuálny čas: Na displeji blikajú dve hodinové číslice.
Pomocou alebo nastavte správnu hodinu
na potvrdenie. Na displeji blikajú dve
a stlačte
minútové číslice.
Pomocou alebo
na potvrdenie.
nastavte minúty a stlačte
Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude
potrebné nastaviť čas znova.
3. NASTAVTE SPOTREBU ENERGIE
Rúra je naprogramovaná na spotrebu elektrickej
energie na úrovni kompatibilnej so sieťou
v domácnosti s menovitým výkonom vyšším ako 3 kW:
Ak vaša domácnosť používa nižší výkon, musíte túto
hodnotu znížiť.
, kým sa na displeji nezobrazí
Stláčajte tlačidlo
.
„SETTING“, potom potvrďte stlačením
zvoľte položku menu „POWER“
Stlačením alebo
.
a potvrďte stlačením
POWER
Pomocou
stlačením
alebo
.
zvoľte „NÍZKY“ a potvrďte
NIZKY
4. ZOHREJTE RÚRU
Z novej rúry môžu vychádzať pachy, ktoré zostali od
výroby. Je to úplne normálne.
Preto prv, než v nej začnete pripravovať jedlo,
odporúča sa zohriať ju naprázdno, aby sa prípadné
pachy odstránili.
Odstráňte z rúry všetky ochranné kartóny a priesvitnú
fóliu a vyberte zvnútra všetko príslušenstvo.
Zohrejte rúru na 200 °C asi na jednu hodinu, najlepšie
s použitím funkcie s cirkuláciou vzduchu (napr.
„Horúci vzduch“ alebo „Konvenčné pečenie“).
Správne dodržujte pokyny na nastavenie funkcie.
Upozorňujeme, že: Po prvom použití spotrebiča sa odporúča
miestnosť vyvetrať.
15
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. VYBERTE FUNKCIU
Stlačením
rúru zapnete a potom sa stlačením
alebo
dostanete do menu pre manuálne
a automatické funkcie.
alebo
, kým sa na displeji nezobrazí
Stláčajte
požadovaná funkcia, a potom ju potvrďte stlačením
.
TRADI
2. NASTAVENIE FUNKCIE
Po zvolení požadovanej funkcie môžete zmeniť jej
nastavenia.
Na displeji sa postupne zobrazia nastavenia, ktoré sa
dajú zmeniť.
TEPLOTA/ÚROVEŇ GRILU
Keď hodnota bliká na displeji,
pomocou alebo ju zmeňte, potom potvrďte
a pokračujte zmenou nasledujúcich
stlačením
nastavení (ak je to možné).
Upozorňujeme, že: Keď už bola funkcia aktivovaná,
pomocou alebo môžete upraviť teplotu.
TRVANIE
potvrďte.
NASTAVTE ČAS UKONČENIA PEČENIA
ČASOVÝ POSUN ŠTARTU
Pri mnohých funkciách, keď už ste nastavili
dobu prípravy jedla, môžete odložiť začiatok
naprogramovaním času ukončenia.
Na displeji sa zobrazí aktuálny nastavený čas
bliká.
ukončenia a ikonka
Pomocou
alebo
nastavte čas, kedy potrebujete
na potvrdenie
mať jedlo hotové, potom stlačte
a spustite funkciu.
Vložte jedlo do rúry a otvorte dvierka. Funkcia sa
spustí automaticky po uplynutí času vypočítaného
tak, aby sa príprava jedla ukončila v čase, ktorý ste
nastavili.
Túto funkciu môžete aktivovať ihneď a čas čakania
.
zrušiť opätovným stlačením
Upozorňujeme, že: naprogramovanie odloženého
začiatku prípravy jedla vždy deaktivuje fázu
predhriatia.
Počas doby čakania môžete pomocou alebo
upraviť naprogramovaný koniec alebo stlačením
zmeniť nastavené hodnoty.
3. AKTIVUJTE FUNKCIU
Keď ste zadali všetky požadované hodnoty, stlačte
, čím spustíte funkciu s použitím špecifických
alebo základných nastavení.
Upozorňujeme, že: Keď už sa príprava jedla začala, na
displeji sa zobrazí odporúčaná najvhodnejšia úroveň
pre každú funkciu.
Keď na displeji bliká ikonka
,
pomocou alebo nastavte čas prípravy jedla
na potvrdenie.
a potom stlačte
Dobu prípravy jedla nastavovať nemusíte, ak chcete
na potvrdenie
riadiť pečenie manuálne: Stlačte
a spustenie funkcie.
V tomto prípade nemôžete nastaviť čas ukončenia
pečenia naprogramovaním odloženého štartu.
Upozorňujeme, že: Čas prípravy jedla, ktorý bol
nastavený počas pečenia, môžete upraviť stlačením
: Pomocou alebo ho upravte pomocou
16
Stlačením
môžete kedykoľvek zastaviť funkciu,
ktorá je momentálne aktívna.
SK
4. PREDOHREV
Niektoré funkcie majú fázu predhriatia rúry: Keď sa
funkcia spustí, na displeji sa ukáže, že bola aktivovaná
fáza predhriatia.
PRED
Ak chcete funkciu zastaviť, kedykoľvek stlačte
. NEZÁVISLÝ ČASOMER
Keď je rúra vypnutá, displej možno použiť ako
nezávislý časomer. Ak chcete funkciu aktivovať,
presvedčte sa, či je rúra vypnutá, a potom stlačte
alebo : Na displeji bude blikať ikonka .
Po skončení tejto fázy sa ozve zvukový signál a na
displeji sa ukáže, že rúra dosiahla nastavenú teplotu.
V tejto chvíli otvorte dvierka, vložte jedlo do rúry,
zatvorte dvierka a začnite pečenie.
Pomocou
alebo
nastavte požadovanú dĺžku
času a nezávislý časomer potom aktivujte stlačením
.
Keď časomer dokončí odpočítavanie zvoleného času,
ozve sa zvukový signál.
Upozorňujeme, že: Ak vložíte jedlo do rúry pred
skončením predohrevu, môže to mať nepriaznivý
účinok na konečný výsledok.
Otvorenie dvierok počas fázy predhrievania ju
pozastaví.
Do času prípravy jedla nie je započítaná fáza
predhriatia.
Teplotu, ktorú chcete dosiahnuť, môžete vždy meniť
alebo .
stlačením
Upozornenie: Časomer neaktivuje žiadne cykly
prípravy jedla.
alebo
zmeňte časomer: Ak chcete
Pomocou
.
časomer vypnúť, kedykoľvek stlačte
5. UKONČENIE PEČENIA
Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí, že
pečenie je ukončené.
Stlačte
, ak chcete pokračovať v pečení
v manuálnom režime (bez naprogramovanej doby
predĺžte čas
prípravy jedla) alebo pomocou
prípravy nastavením novej doby trvania.
V oboch prípadoch nastavená teplota alebo úroveň
grilu zostanú zachované.
ZAPEKANIE
Niektoré funkcie rúry umožňujú zhnednutie povrchu
jedla aktivovaním grilu po skončení pečenia.
Po aktivovaní časomeru môžete zvoliť a aktivovať aj
funkciu.
rúru zapnete a potom zvoľte
Stlačením
požadovanú funkciu.
Po spustení funkcie bude časomer ďalej odpočítavať
nezávisle, bez toho, aby zasahoval do samotnej
funkcie.
TRADI
Ak chcete časomer deaktivovať, najprv stlačte
.
zastavíte aktívnu funkciu, potom stlačte
. ZÁMOK
Klávesy uzamknete stlačením a podržaním
naraz na aspoň päť sekúnd.
, čím
a
STLAC
Keď sa na displeji zobrazí príslušná správa, ak to
a začne sa päťminútový
požadujete, stlačte
cyklus zapekania do hneda.
Zopakovaním tohto postupu klávesy opäť odomknete.
Upozorňujeme, že: Táto funkcia sa dá aktivovať aj počas
prípravy jedla. Z bezpečnostných dôvodov rúru možno
kedykoľvek vypnúť stlačením a podržaním tlačidla
17
UŽITOČNÉ TIPY
AKO ČÍTAŤ TABUĽKU PRÍPRAVY JEDÁL
V tabuľke sú uvedené najvhodnejšie funkcie,
príslušenstvo a úroveň na prípravu rôznych typov
jedál. Čas prípravy jedla sa začína jeho vložením do
rúry, bez zarátania času predohrevu (keď sa vyžaduje).
PIZZA
Plech mierne vymažte, pizza tak bude mať chrumkavý
spodok.
Po uplynutí dvoch tretín času pečenia poukladajte na
pizzu plátky mozzarelly.
Teploty a časy prípravy jedál sú iba približné a závisia
od množstva jedla a typu použitého príslušenstva.
KYSNUTIE
Pred vložením cesta do rúry sa odporúča prikryť ho
vlhkou utierkou.
V porovnaní s kysnutím cesta pri izbovej teplote
(20 – 25 °C) sa čas kysnutia cesta s touto funkciou
skracuje približne o jednu tretinu.
Čas na vykysnutie pizze začína približne od jednej
hodiny pre 1 kg cesta.
Na začiatku použite najnižšie odporúčané hodnoty
a ak jedlo nie je hotové, hodnoty zvýšte.
Používajte dodané príslušenstvo a uprednostňujte
tmavé kovové pekáče a plechy. Okrem toho môžete
použiť nádoby a príslušenstvo z varného skla alebo
kameniny, nezabudnite však, že pečenie sa trochu
predĺži.
PEČENIE RÔZNYCH JEDÁL SÚČASNE
Funkcia „Horuci vzduch“ vám umožňuje pripravovať
rôzne jedlá (ako sú ryby a zelenina) na rôznych
úrovniach zároveň.
Vyberte jedlo, ktoré sa pečie kratšie, a jedlo, ktoré sa
má piecť dlhšie, nechajte v rúre.
ZÁKUSKY
Jemné zákusky pečte s funkciou tradičného pečenia
na jednej úrovni.
Používajte kovové formy na pečenie tmavej farby
a vždy ich uložte na dodaný rošt.
Pri pečení na viacerých úrovniach zvoľte funkciu
Horuci vzduch a po čase vymeňte polohy pekáčov
na roštoch, aby sa zabezpečila optimálna cirkulácia
vzduchu.
Ak chcete zistiť, či je kysnutý koláč upečený, strčte do
stredu drevenú špajľu. Ak bude špajľa po vybratí čistá,
koláč je hotový.
Ak používate pekáče s teflónovým povrchom, okraje
nemastite maslom, pretože koláč by sa okolo okrajov
nemusel zdvihnúť rovnomerne.
Ak sa koláč počas pečenia „naduje“, nabudúce
nastavte nižšiu teplotu a zvážte množstvo tekutín
v zmesi a miešajte ju opatrnejšie.
Pri zákuskoch so šťavnatou plnkou (tvarohové alebo
ovocné koláče) používajte funkciu Konvekčné pečenie.
Ak je základ koláča vlhký, pečte ho na nižšej úrovni
a pred pridaním plnky posypte korpus koláča
strúhankou alebo pomletými sušienkami.
18
MÄSO
Používajte pekáč alebo nádobu z varného skla
vhodnej veľkosti podľa kusa mäsa, ktoré sa má piecť.
Pri pečení mäsa prilejte do pekáča trochu vývaru
a počas pečenia mäso polievajte, aby sa zlepšila jeho
chuť. Po upečení nechajte mäso odstáť v rúre počas
ďalších 10 – 15 minút alebo ho zabaľte do alobalu.
Keď chcete grilovať mäso, zvoľte si kusy rovnakej
hrúbky, dosiahnete tak rovnomerné opečenie. Veľmi
hrubé kusy si vyžadujú dlhší čas prípravy. Aby sa
predišlo spáleniu povrchu mäsa, zvoľte nižšiu polohu
v rúre, aby bolo mäso ďalej od grilu. Po uplynutí
dvoch tretín času pečenia mäso obráťte.
Na zachytávanie šťavy z mäsa sa odporúča vsunúť
priamo pod gril s mäsom nádobu, do ktorej ste vliali
pol litra vody. Podľa potreby obráťte.
SK
TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL
RECEPT
FUNKCIA
SLADK
Kysnuté koláče
Plnený koláč
(tvarohový koláč, závin, ovocný koláč)
SLADK
SLADK
Sušienky/košíčky
Odpaľované cesto
Snehové pusinky
PIZZA
Pizza (tenká, hrubá, focaccia)
PREDOHREV
TEPLOTA
(°C)
ČAS PEČENIA
(Min.)
ÚROVEŇ A
PRÍSLUŠENSTVO
2/3
-
160 – 180
30 – 90
Áno
160 – 180
30 – 90
4
-
160 – 200
30 – 85
3
Áno
160 – 200
35 – 90
4
-
170 – 180
15 – 45
3
Áno
160 – 170
20 – 45
4
1
Áno
160 – 170
20 – 45 ***
5
3
Áno
180 – 200
30 – 40
3
Áno
180 – 190
35 – 45
4
1
Áno
180 – 190
35 – 45 ***
5
3
Áno
90
110 – 150
3
Áno
90
130 – 150
4
1
Áno
90
140 – 160 ***
5
3
-
220 – 250
20 – 40
2
Áno
220 – 240
20 – 40
4
1
Áno
220 – 240
25 - 50 ***
5
3
1
1
Peceň chleba 1 kg
CHLIE
-
180 – 220
50 – 70
2
Rožky
CHLIE
-
180 – 220
30 – 50
2
Áno
180 – 200
30 – 60
4
Áno
250
10 – 20
3
Áno
250
10 – 20
4
Áno
180 – 190
40 – 55
2/3
Áno
180 – 190
45 – 60
4
1
Áno
180 – 190
45 – 70 ***
5
3
Chlieb
PIZZA
Mrazená pizza
Pikantné koláče
(zeleninové, kiš)
FUNKCIE
S MANUÁLNYM NASTAVENÍM
AUTOMATICKÉ
FUNKCIE
PRÍSLUŠENSTVO
1
1
1
1
1
1
1
ECO
Tradicny ohrev
MASO
Mäso
Rošt
Grill
HYDIN
Hydina
Plech na pečenie alebo
tortová forma na rošte
Turbo Grill
DUSEN
Dusené jedlá
Nádoba na odkvapkávanie/
plech na pečenie alebo
pekáč na rošte
Horúci vzduch
Konvenčné pečenie
Eco horuci vzduch
CHLIE
PIZZA
Chlieb
Pizza
Sladké koláče
Nádoba na odkvapkávanie
s 500 ml vody
Plech na pečenie
Odkvapkávacia nádoba
SLADK
19
RECEPT
FUNKCIA
Lístkové cesto /odpaľované
cesto
PREDOHREV
TEPLOTA
(°C)
ČAS PEČENIA
(Min.)
ÚROVEŇ A
PRÍSLUŠENSTVO
3
Áno
190 – 200
20 – 30
Áno
180 – 190
20 – 40
4
1
Áno
180 – 190
20 – 40 ***
5
3
Lasagne/nákyp
DUSEN
-
190 – 200
40 – 65
3
Zapekané cestoviny/Cannelloni
DUSEN
-
190 – 200
25 – 45
3
Jahňacina/teľacina/hovädzie/
bravčové 1 kg
MASO
-
190 – 200
60 – 90
3
Hydina/králik/kačica 1 kg
HYDIN
-
200 – 230
50 – 80
3
Morka/hus 3 kg
HYDIN
-
190 – 200
90 – 150
2
Áno
180 – 200
40 – 60
3
Áno
180 – 200
50 – 60
2
Opečený chlieb
-
3 (vysoká)
3–6
5
Rybie filé/plátky
-
2 (stredná)
20 – 30 *
4
3
Klobásky/kebaby/rebierka/
hamburger
-
2–3
(stredná–vysoká)
15 – 30 *
5
4
Pečené kurča 1 – 1,3 kg
-
2 (stredná)
55 – 70 **
2
1
Krvavý roastbeef 1 kg
-
2 (stredná)
35 – 50 **
3
Jahňacie stehno/koleno
-
2 (stredná)
60 – 90 **
3
Pečené zemiaky
-
2 (stredná)
35 – 55 **
3
Gratinovaná zelenina
-
3 (vysoká)
10 – 25
3
Lasagne a mäso
Áno
200
50 – 100 ***
4
1
Mäso a zemiaky
Áno
200
45 – 100 ***
4
1
Ryby a zelenina
Áno
180
30 – 50 ***
4
1
Úplné jedlo:
Ovocná torta (5. úrov.) / lasagne (3.
úrov.) / mäso (1. úrov.)
Áno
190
40 – 120 ***
5
3
Pečené ryby/ v alobale
(filety, vcelku)
Plnená zelenina
(paradajky, cukety, baklažány)
FUNKCIE
S MANUÁLNYM NASTAVENÍM
AUTOMATICKÉ
FUNKCIE
PRÍSLUŠENSTVO
20
ECO
Tradicny ohrev
MASO
Mäso
Rošt
Grill
HYDIN
Hydina
Plech na pečenie alebo
tortová forma na rošte
Turbo Grill
DUSEN
Dusené jedlá
Horúci vzduch
Konvenčné pečenie
CHLIE
PIZZA
Chlieb
Pizza
Nádoba na odkvapkávanie/
Nádoba na odkvapkávanie
plech na pečenie/ pekáč Nádoba na odkvapkávanie
s 500 ml vody
na rošte
Eco horuci vzduch
SLADK
Sladké koláče
Plech na pečenie
1
1
SK
RECEPT
FUNKCIA
PREDOHREV
TEPLOTA
(°C)
ČAS PEČENIA
(Min.)
Plnené kusy mäsa
ECO
-
200
80 – 120 ***
Kúsky mäsa
(králik, kurča, jahňa)
ECO
-
200
50 – 100 ***
ÚROVEŇ A
PRÍSLUŠENSTVO
3
3
* V polovici prípravy jedlo obráťte.
**Po uplynutí dvoch tretín času pečenia jedlo podľa potreby obrátiť.
***Odhadovaný čas trvania: Jedlá môžete z rúry vybrať v inom čase, v závislosti od osobných preferencií
FUNKCIE
S MANUÁLNYM NASTAVENÍM
AUTOMATICKÉ
FUNKCIE
PRÍSLUŠENSTVO
ECO
Tradicny ohrev
MASO
Mäso
Rošt
Grill
HYDIN
Hydina
Plech na pečenie alebo
tortová forma na rošte
Turbo Grill
DUSEN
Dusené jedlá
Nádoba na odkvapkávanie/
plech na pečenie alebo
pekáč na rošte
Horúci vzduch
Konvenčné pečenie
Eco horuci vzduch
CHLIE
PIZZA
SLADK
Chlieb
Pizza
Sladké koláče
Odkvapkávacia nádoba
Nádoba na odkvapkávanie
s 500 ml vody
Plech na pečenie
21
VYSKÚŠANÉ RECEPTY
RECEPT
FUNKCIA
Sušienky
z treného cesta
Malé koláčiky
Piškótové cesto
bez tuku
2 jablkové
torty
Hrianka
Hamburgery
Zostavené pre certifikačné úrady v súlade s normou IEC
60350-1
PREDOHREV
ÚROVEŇ
TEPL.
(°C)
DOBA
PEČENIA
(Min.)
Áno
3
150
30 – 40
Áno
3
150
25 – 35
Áno
1–4
150
25 – 35
Áno
3
170
20 – 30
Áno
3
160
20 – 30
Áno
1–4
160
25 – 35
Áno
2
170
30 – 40
Forma na tortu na rošte
Áno
2
160
30 – 40
Forma na tortu na rošte
Áno
1–4
160
35 – 45
4. úroveň: Forma na tortu na rošte
Úroveň 1: Forma na pečenie na
rošte
Áno
2
185
70 – 90
Forma na tortu na rošte
Áno
2
175
70 – 90
Forma na tortu na rošte
Áno
1–4
175
75 – 95
4. úroveň: Forma na tortu na rošte
1. úroveň: Forma na tortu na rošte
-
5
3
(vysoká)
4–6
Rošt
5
3
(vysoká)
18 – 30
5. úroveň: Rošt (v polovici pečenia
jedlo obrátiť)
4. úroveň: nádoba na
odkvapkávanie s vodou
-
* Príslušenstvo, ktoré nie je priložené, môžete získať v našom
popredajnom servise.
PRÍSLUŠENSTVO* A POZNÁMKY
Nádoba na odkvapkávanie/plech na
pečenie
Nádoba na odkvapkávanie/plech na
pečenie
4. úroveň: plech na pečenie
1. úroveň: Nádoba na
odkvapkávanie/plech na pečenie
Nádoba na odkvapkávanie/plech na
pečenie
Nádoba na odkvapkávanie/plech na
pečenie
4. úroveň: plech na pečenie
1. úroveň: Nádoba na
odkvapkávanie/plech na pečenie
Trieda energetickej účinnosti (podľa normy IEC 603501): V konkrétnej tabuľke si pozrite, ako urobiť skúšku.
Pokyny v tabuľke nie sú určené na používanie
s posuvnými bežcami. Musíte si vyskúšať rôzne
teploty a časy pečenia a pod. bez posuvných bežcov.
FUNKCIE
S MANUÁLNYM
NASTAVENÍM
22
ECO
Tradicny ohrev
Grill
Turbo Grill
Horúci vzduch
Konvenčné pečenie
Eco horuci vzduch
SK
ČISTENIE
Nepoužívajte čistiace zariadenia
využívajúce paru.
Požadované operácie
vykonávajte, keď je rúra studená.
Pri všetkých činnostiach
používajte ochranné rukavice.
Odpojte rúru od elektrického
napájania.
Nepoužívajte drôtenku, drsné
čistiace potreby alebo abrazívne/
korozívne čistiace prostriedky,
pretože by mohli poškodiť
povrch spotrebiča.
VONKAJŠIE POVRCHY
•
•
Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak
je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko
kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku.
Poutierajte suchou utierkou.
•
Nepoužívajte korozívne alebo abrazívne čistiace
prostriedky. Ak sa niektorý z týchto produktov
dostane neúmyselne do kontaktu s povrchmi
spotrebiča, okamžite ho poutierajte vlhkou utierkou
z mikrovlákna.
•
Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi
prostriedkami.
•
Vybratie dvierok uľahčuje čistenie.
•
Vrchné ohrievacie teleso grilu možno spustiť, aby sa
dal vyčistiť aj vrchný panel rúry.
VNÚTORNÉ POVRCHY
•
Po každom použití nechajte rúru vychladnúť
a potom ju vyčistite, najlepšie, ak je ešte teplá,
a odstráňte zvyšky jedla alebo škvrny spôsobené
zvyškami jedla. V prípade, že sa pri pečení jedla
s vysokým obsahom vody vytvorila kondenzácia,
nechajte rúru úplne vychladnúť a potom ju utrite
handričkou alebo špongiou.
ČISTENIE KATALYTICKÝCH PANELOV
Rúra je vybavená špeciálnymi katalytickými panelmi
uľahčujúcimi čistenie vnútra rúry vďaka špeciálnemu
samočistiacemu povlaku, ktorý je veľmi pórovitý
a absorbuje mastnotu a nečistoty.
Tieto panely sú vsadené do vodiacich líšt: Pri
premiestňovaní a opätovnom zasúvaní vodiacich líšt
dbajte, aby háčiky navrchu zapadli do príslušných
otvorov v paneloch.
Pre najlepšie využitie samočistiacich vlastností
katalytických panelov odporúčame zohrievať rúru na
200 °C zhruba jednu hodinu s funkciou „Konvekčné
pečenie“. Rúra musí byť pritom prázdna.
Potom nechajte rúru vychladnúť
a následne odstráňte prípadné zvyšky jedla pomocou
neabrazívnej špongie.
Upozorňujeme, že: používaním korozívnych alebo
abrazívnych čistiacich prostriedkov, drsných kief, drôteniek
na riad alebo sprejov na čistenie rúry by sa mohli poškodiť
katalytické panely a ich samočistiace vlastnosti.
V prípade, že potrebujete panely vymeniť, obráťte sa na
náš popredajný servis.
PRÍSLUŠENSTVO
Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody,
do ktorej ste pridali umývací prostriedok, a ak je
príslušenstvo horúce, pri manipulácii používajte
rukavice.
Zvyšky jedál sa ľahko dajú odstrániť kefkou alebo
špongiou.
23
ÚDRŽBA
Pri všetkých činnostiach
používajte ochranné rukavice.
Požadované operácie
vykonávajte, keď je rúra studená.
Odpojte rúru od elektrického
napájania.
VYBRATIE DVIEROK
1. Dvierka úplne otvorte.
4. Pevne dvierka chyťte oboma rukami – nedržte ich za
rukoväť.
Dvierka jednoducho vyberiete tak, že ich budete ďalej
zatvárať a pritom ťahať nahor, až kým sa neuvoľnia.
~15°
b
2. Spustite úchytky, pokiaľ sa dá.
a
b
3. Zatvorte dvierka, pokiaľ to ide.
~60°
24
a
5. Dvierka odložte nabok na mäkký povrch.
SK
OPÄTOVNÉ NASADENIE DVIEROK
1. Priložte dvierka k rúre, zarovnajte závesy pántov so
sedlami.
a
b
2. Upevnite vrchnú časť do sedla.
3. Dvierka spustite a potom celkom otvorte.
5. Opatrne potlačte, aby ste skontrolovali, či sú úchytky
v správnej polohe.
6. Skúste dvierka zatvoriť a skontrolujte, či sú
zarovno s ovládacím panelom. Ak nie, zopakujte
predchádzajúce kroky: Pri nesprávnom fungovaní
by sa dvierka mohli poškodiť.
7.
4. Úchytky sklopte do pôvodnej polohy: Dbajte, aby
ste ich sklopili úplne.
25
VÝMENA ŽIAROVKY
1. Odpojte rúru od elektrického napájania.
2. Odskrutkujte kryt svetla, vymeňte žiarovku
a naskrutkujte kryt naspäť.
Upozornenie: Používajte iba žiarovky s výkonom 25 –
40 W/230 V typu E-14, T300 °C, alebo halogénové žiarovky
s výkonom 20 – 40 W/230 V typu G9, T300 °C.
Žiarovka používaná vo vnútri spotrebiča je špeciálne
určená pre domáce spotrebiče a nie je vhodná na bežné
osvetľovanie miestností v domácnosti (Nariadenie ES
244/2009).
Žiarovky dostanete v našom autorizovanom servise.
- Ak používate halogénové žiarovky, nechytajte ich holými
rukami, pretože odtlačky prstov by ich mohli poškodiť.
Rúru nepoužívajte, kým nenamontujete kryt žiarovky.
3. Rúru opäť zapojte k elektrickému napájaniu.
SPUSTENIE VRCHNÉHO OHRIEVACIEHO TELESA
1. Vyberte vodiace lišty.
3. Stiahnite ohrievacie teleso.
1
2
2. Opatrne potiahnite ohrievacie teleso.
26
4. Aby ste ohrevný článok opäť namontovali na miesto,
nadvihnite ho miernym potiahnutím k sebe, uistite
sa, že sa opiera o bočné držiaky.
SK
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Akékoľvek problémy, ktoré vzniknú, alebo poruchy, ktoré sa vyskytnú, sa často môžu vyriešiť jednoducho.
Predtým, než sa obrátite na popredajný servis, skontrolujte nasledujúcu tabuľku a zistite, či môžete problém
vyriešiť sami.
Ak problém pretrváva, zavolajte najbližšie stredisko popredajného servisu.
Pred vykonávaním ktorejkoľvek z nasledujúcich prác
si starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny
PROBLÉM
MOŽNÁ PRÍČINA
Výpadok prúdu.
Rúra nefunguje.
Odpojenie od elektrickej siete.
Porucha.
ODSTRÁNENIE CHYBY
Skontrolujte, či je elektrická sieť
pod napätím a či je rúra pripojená
k elektrickej sieti.
Rúru vypnite a znova zapnite
a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Zvolená funkcia.
Zvoľte inú funkciu. Rúru vypnite a znova
zapnite a skontrolujte, či sa problém
odstránil.
Dvierka sú otvorené.
Zatvorte dvierka a zistite, či problém
pretrváva.
Výpadok prúdu.
Musíte vynulovať čas: Postupujte podľa
pokynov uvedených v časti „Prvé
použitie spotrebiča“.
Rúra sa nezohrieva.
Čas bliká.
Na displeji svieti písmeno „F“ a za Porucha.
ním číslo.
Dvierka sa poriadne nezatvárajú.
Bezpečnostné úchytky sú
v nesprávnej polohe.
Obráťte sa na najbližší popredajný
servis a uveďte číslo, ktoré nasleduje po
písmene „F“.
Presvedčte sa, či sú bezpečnostné
úchytky v správnej polohe, podľa
pokynov na vyberanie a vkladanie
dvierok v časti Údržba.
Príprava jedla sa nezačne a/alebo Zvolená funkcia nie je kompatibilná Vyberte funkciu znovu. Vyberte a znova
s akciou, ktorú si želáte vykonať.
vložte potravinovú sondu.
zaznie zvukový signál.
27
Je aktivovaný ECO režim.
Prejdite do menu nastavení a deaktivujte
ECO režim.
Je zvolená funkcia “Eco horuci
vzduch”.
Zvoľte inú funkciu.
Svetlo nefunguje.
Je potrebné vymeniť žiarovku.
Postupujte podľa pokynov na výmenu
žiarovky uvedených v časti Údržba.
Jas displeja je znížený.
Je aktivovaný ECO režim.
Prejdite do menu nastavení a deaktivujte
ECO režim.
Keď sa stlačia tlačidlá, nič sa
nedeje.
Stlačením a podržaním rúru
Vypnutá rúra.
zapnite a zistite, či problém pretrváva.
Dezaktivujte uzamknutie klávesov
Aktivované uzamknutie klávesov. stlačením tlačidiel
a
súčasne.
Vyčistite povrch ovládacieho panela
Ovládací panel je špinavý.
mikrovláknovou handričkou (pozri
časť „Čistenie”).
Rúra vydáva zvuky, aj keď je
vypnutá.
Chladiaci ventilátor
je zapnutý.
Svetlo sa počas pečenia vypne.
28
Otvorte dvierka alebo počkajte, kým
proces chladenia skončí.
SK
ŠTÍTOK S TECHNICKÝMI ÚDAJMI
Informácie o výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na webovej stránke
docs.hotpoint.eu
WWW
POPREDAJNÝ SERVIS
SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA NÁŠ
POPREDAJNÝ SERVIS
1. Skontrolujte, či môžete problém vyriešiť sami
pomocou niektorého z opatrení popísaných v časti
„Riešenie problémov“.
2. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa
problém odstránil.
AK PORUCHA PRETRVÁVA AJ PO VYKONANÍ
VŠETKÝCH POTREBNÝCH KONTROL, OBRÁŤTE SA
NA VAŠE NAJBLIŽŠIE STREDISKO POPREDAJNÉHO
SERVISU.
Ak chcete získať pomoc, zavolajte na číslo uvedené
v záručnom liste priloženom k výrobku alebo
postupujte podľa pokynov uvedených na našich
webových stránkach. Buďte pripravení poskytnúť:
• stručný opis vyskytnutej poruchy,
• presný typ modelu vášho výrobku,
• kód pomoci (číslo za slovom SERVICE na výrobnom
štítku umiestnenom na výrobku; toto je možné
vidieť na ľavom vnútornom okraji, keď sú dvierka
rúry otvorené).
Kód pomoci je k dispozícii aj vo vašom záručnom liste.
• Vašu úplnú adresu
• Kontaktné telefónne číslo
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Upozornenie: Ak sú potrebné opravy, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko, ktoré zaručuje používanie
originálnych náhradných dielov a správne vykonanie opráv.
Ďalšie informácie o záruke nájdete v priloženom záručnom
liste.
29
x2
90°C
30
SK
20
345
540
95
482
595
89° max
537
572
5,5
6
4
595
538
min 550
min 550
min 500
600
30 mm
min 560
min 500
min 560
583 + 2
30
5
31
=
=
400010853266
001
32
Vytlačené v Taliansku
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising