Whirlpool | FI6 874 SC IX HA | Use and care guide | Whirlpool FI6 874 SC IX HA Kasutusjuhend

Whirlpool FI6 874 SC IX HA Kasutusjuhend
Kasutus- ja hooldusjuhend
www.hotpoint.eu/register
EESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
ET
EESTI
TERVISHOIU JA OHUTUSE, KASUTAMISE
JA HOOLDUSE-NING PAIGALDAMISE JUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE HOTPOINT - ARISTON TOOTE
Täielikuma hoolduse ja toe saamiseks registreerige oma seade aadressil
www.hotpoint.eu/register
Register
Tervishoiu- ja ohutusjuhend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KESKKONNAKAITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VASTAVUSDEKLARATSIOON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kasutus- ja hooldusjuhend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TOOTE KIRJELDUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RESTI JA MUUDE TARVIKUTE PAIGALDAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RIIULISOONTE EEMALDAMINE JA ÜMBERPAIGUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KUIDAS PLIITI KASUTADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IGAPÄEVANE KASUTAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KASULIKUD NÄPUNÄITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
JÄRELEPEROOVITUD RETSEPTID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PUHASTAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
HOOLDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
AHJU UKSE EEMALDAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
UKSE TAGASI PAIGUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
LAMBIPIRNI VAHETAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ÜLEMISE KÜTTEKEHA LANGETAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RIKKEOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
TOOTE KIRJELDUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Paigaldusjuhend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
OHUTUSJUHISED
OLULINE! LUGEGE LÄBI JA
JÄRGIGE HOOLIKALT!
Enne seadme kasutamist lugege
läbi ohutusjuhised.
Hoidke need hilisemaks
läbivaatamiseks käepärast.
Nendes juhistes ja seadmel
endal on olulised hoiatused,
mida tuleb pidevalt järgida.
Tootja ei vastuta, kui
ohutusjuhiseid ei järgita, seadet
kasutatakse valesti või
määratakse sobimatud seaded.
Lapsed ei tohi seadet
paigaldada. Hoidke lapsed
seadme paigaldamise ajal sellest
eemal. Jälgige paigaldamise ajal,
et pakkematerjalid (kilekotid,
polüstüreenosad jne) ei satuks
laste kätte.
Veenduge pärast seadme
lahtipakkimist, et see ei ole
transportimisel kahjustada
saanud. Probleemide esinemisel
võtke ühendust edasimüüja või
lähima teenindusega.
Enne paigaldamist tuleb seade
vooluvõrgust lahti ühendada.
HOIATUSED
Jälgige paigaldamise ajal, et
Väga väikesed (0–3 aastat) ja
seade ei kahjustaks toitejuhet.
väikesed lapsed (3–8 aastat)
Aktiveerige seade alles siis, kui
tuleb seadmest eemal hoida, kui
paigaldamine on lõpetatud.
LUBATUD KASUTUS
neid just pidevalt ei jälgita.
Pärast paigaldamist ei tohiks
ETTEVAATUST! Seade ei ole
Lapsed alates 8 eluaastast ja
mõeldud välise taimeri või eraldi seadme allosa enam olla
isikud, kes on piiratud füüsiliste,
ligipääsetav.
kaugjuhtimissüsteemiga
sensoorsete või vaimsete
Tehke mööblis kõik vajalikud
kasutamiseks.
võimetega või ilma kogemuste
Seade on mõeldud kasutamiseks sisselõiked enne ahju
või teadmisteta, võivad seadet
ainult kodustes tingimustes ja ei paigaldamist ja eemaldage kõik
kasutada ainult siis, kui nende
puulaastud ja saepuru.
sobi kommertskasutuseks.
tegevust jälgitakse või neid on
Nõutav vahe ahju ülaserva ja
Ärge kasutage seadet
seadme ohutuks kasutamiseks
tööpinna vahel ei tohi olla
välitingimustes.
juhendatud ja nad mõistavad
Ärge hoidke seadmes plahvatus- takistatud.
sellega seotud ohtusid. Jälgige,
Eemaldage seade
et lapsed seadmega ei mängiks. või tuleohtlikke aineid, nt
polüstüreenaluselt alles
aerosoolipurke. Seadmesse ja
Lapsed ei tohi seadet ilma
paigaldamisel.
selle lähedusse ei või asetada
järelevalveta puhastada ega
Ärge paigaldage seadet
ega seal kasutada bensiini ja
hooldada.
dekoratiivse ukse taha – tuleoht!
muid tuleohtlikke materjale:
HOIATUS! Seade ja selle
seadme kogemata
juurdepääsetavad osad
ELEKTRIGA SEOTUD
sisselülitamisel võib puhkeda
muutuvad kasutamise käigus
HOIATUSED
kuumaks. Alla 8-aastased lapsed tulekahju.
Lähtuge paigaldamisel
Muud kasutusviisid (nt ruumide
tuleb seadmest eemal hoida,
kehtivatest ohutuseeskirjadest;
soojendamine)
pole
lubatud.
välja arvatud juhul, kui nende
vajalik on kõiki poolusi lahutav
tegevust pidevalt jälgitakse.
lahklüliti vähima kontaktivahega
HOIATUS! Hoiduge küttekehade PAIGALDAMINE
3 mm ja seade peab olema
või sisepindade vastu
Seadet tuleb paigaldada ja
maandatud.
puutumisest – põletusoht.
käsitseda kahe või enama
Kui voolujuhe on kahjustatud,
Toiduainete kuivamise ajal ei
inimesega. Kandke
vahetage see täpselt
tohi seadet järelevalveta jätta.
lahtipakkimise ja paigaldamise
samasuguse vastu välja.
Kui seadmega saab kasutada
ajal kaitsekindaid.
Toitejuhet tohib vahetada ainult
andurit, kasutage ainult selle
Seadet võib paigaldada ja
ahjuga kasutamiseks mõeldud
remontida kvalifitseeritud tehnik kvalifitseeritud tehnik vastavalt
tootja juhistele ja kehtivatele
temperatuuriandurit.
vastavalt tootja juhistele ja
ohutuseeskirjadele. Võtke
Hoidke riided ja muud
kohalikele ohutuseeskirjadele.
ühendust volitatud
tuleohtlikud materjalid
Ärge parandage ega asendage
teenindusega.
seadmest eemal, kuni kõik selle
mõnda seadme osa, kui seda
Seadet peab olema võimalik
osad on täielikult maha
kasutusjuhendis otseselt ei
vooluvõrgust lahutada kas
jahtunud.
soovitata!
4
ET
Ülekuumenenud õlid ja rasvad
süttivad kergesti. Olge rasva- ja
õlirikaste ning alkoholi
sisaldavate (nt rumm, konjak,
vein) toitude küpsetamisel alati
ettevaatlik – tuleoht.
Kasutage plaatide ja muude
tarvikute eemaldamiseks
pajalappe. Ärge puudutage
küttekehi!
Olge eriti ettevaatlik
küpsetamise lõpus, kui hakkate
seadme ust avama. Laske kuum
õhk või aur enne ahjust aeglaselt
välja.
Ärge katke ahju esiküljel olevaid
kuumaõhuavasid.
pistikut pesast välja tõmmates
(kui pistik on juurdepääsetav),
või ligipääsetava
mitmepooluselise lüliti abil, mis
on paigaldatud pistikupesast
ülespoole kooskõlas riiklike
elektriohutuseeskirjadega.
Nimiplaat paikneb ahju esiküljel
(nähtav, kui uks on avatud).
Toitekaabli asendamisel võtke
ühendust volitatud
teenindusega.
Kui seadme pistik ei sobi teie
pistikupessa, pöörduge
kvalifitseeritud tehniku poole.
Toitekaabel peab olema piisavalt
pikk, et see ulatuks korpusse
paigaldatud seadmest
vooluvarustuseni. Ärge
tõmmake toitejuhet!
Ärge kasutage
pikendusjuhtmeid,
mitmikpistikupesi ega
adaptereid.
Ärge kasutage seadet, kui selle
toitekaabel või pistik on vigane,
kui see ei tööta korralikult või kui
see on kahjustatud või maha
kukkunud. Hoidke toitekaabel
eemal tulistest pindadest!
Elektriühendus ei tohi pärast
paigaldamist olla kasutajale
ligipääsetav.
Vältige seadme ja märja kehaosa
kokkupuudet! Ärge kasutage
seadet, kui olete paljajalu!
PUHASTAMINE JA
HOOLDAMINE
Ärge kunagi kasutage
aurpuhastusseadmeid!
HOIATUS! Veenduge, et seade
on enne pirni vahetamist välja
lülitatud. Nii väldite võimalikku
elektrilööki.
Ärge kasutage seadme
ukseklaasi puhastamiseks
tugevatoimelisi abrasiivseid
puhasteid ega teravat
metallkraabitsat! Need võivad
pinda kriimustada ja klaas võib
puruneda.
Kandke puhastamise ja
hooldamise ajal kaitsekindaid.
Enne mis tahes hooldamist tuleb
seade vooluvõrgust lahti
ühendada.
Veenduge, et seade oleks enne
mis tahes puhastus- ja
hooldustöid maha jahtunud.
ET
5
KESKKONNAKAITSE
PAKKEMATERJALIDE
KÕRVALDAMINE
Pakkematerjal on 100% taaskäideldav
ja märgistatud taaskäitlemise
sümboliga . Pakendi osad tuleb
kõrvaldada vastutustundlikult ja täies
vastavuses kohalike
jäätmekäitluseeskirjadega.
MAJAPIDAMISSEADMETE
UTILISEERIMINE
Seadme äraviskamisel muutke see
mittekasutatavaks, lõigates ära
toitejuhtme ja eemaldades uksed ja
riiulid (kui need on olemas), nii et
lapsed ei saaks sisse ronida ega lõksu
jääda.
See seade on toodetud ringlusse
võetavatest või taaskasutatavatest
materjalidest. Kõrvaldage seade
vastavalt kohalikele
jäätmekäitluseeskirjadele.
Täpsema teabe saamiseks
majapidamisseadmete jäätmekäitluse
kohta pöörduge oma kohalikku
omavalitsusse, majapidamisseadmete
kogumispunkti või poodi, kust
seadme ostsite.
Seade on märgistatud vastavalt
Euroopa elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete
(WEEE) direktiivile 2012/19/EL.
Õige jäätmekäitluse tagamisega aitate
vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi
loodusele ja inimeste tervisele, mida
selle seadme väär äraviskamine võib
kaasa tuua.
ENERGIASÄÄSTUNIPID
Eelsoojendage ahju ainult siis, kui see
on ette nähtud küpsetustabelis või
retseptis.
Kasutage tumedaid küpsetusvorme,
kuna need neelavad paremini
kuumust.
seadmel või seadmega
Sümbol
kaasapandud dokumentatsioonis
näitab, et seadet ei tohi käidelda
olmejäätmena, vaid et see tuleb
toimetada lähimasse elektri-ja
elektroonikaseadmete kogumispunkti.
VASTAVUSDEKLARATSIOON
See seade on konstrueeritud,
toodetud ja turustatud vastavalt
järgmiste EÜ direktiivide nõuetele:
LVD 2014/35/EL, EMC 2014/30/EL ja
RoHS 2011/65/EL.
6
See seade on ette nähtud
kokkupuuteks toiduainetega, vastab
nr 1935/2004.
Euroopa määrusele
Seade vastab Euroopa määruste nr
65/2014 ja 66/2014 ökodisaini
nõuetele kooskõlas Euroopa
standardiga EN 60350-1.
ET
Kasutus- ja hooldusjuhend
TOOTE
KIRJELDUS
1
2
3
4
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
1. Juhtpaneel
2. Ventilaator
3. Tsirkulaarne küttekeha
(ei ole näha)
4. Riiulisiinid
(taseme number on märgitud ahju
esiküljel)
5. Uks
6. Ülemine küttekeha/grill
7. Lamp
8. Lihatermomeetri ühendus
9. Identimisplaat
(ärge eemaldage)
10. Alumine kütteelement
(pole nähtaval)
5
Pange tähele!
Energiatarbimise vähendamiseks võib jahutusventilaator küpsetamise ajal aeg-ajalt välja ja tagasi sisse lülituda.
Kui küpsetamine on lõpetatud ja ahi välja lülitatud, võib jahutusventilaator veel mõnda aega tööd jätkata.
Kui ahjuuks küpsetamise ajal avada, lülituvad küttekehad välja.
7
JUHTPANEEL
1 2
1. SISSE/VÄLJA
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks või
aktiivse funktsiooni peatamiseks.
2. AUTOMAATFUNKTSIOONID
Automaatfunktsioonide loendis
liikumiseks.
3 4
5
6
4. KÄSIFUNKTSIOONID
Käsifunktsioonide loendis
liikumiseks.
5. DISPLEI
6. NAVIGEERIMISNUPUD
Funktsiooni seadete ja väärtuste
muutmiseks.
3. TAGASI
Eelmisele seadete menüüle
naasmiseks.
7
8
7. KINNITUSNUPP
Valitud funktsiooni või seatud
väärtuse kinnitamiseks.
8. KÄIVITUS
Funktsiooni käivitamiseks
määratud seadete või
põhiseadetega.
DISPLEI KIRJELDUS
3
2
1. Valitud funktsiooni sümbol,
küpsetustasandi näidik
1
ECO
7
8
6
4
5
2. Funktsioonid: sulatamine,
soojas hoidmine, kergitamine,
pruunistamine, puhastamine
3. Funktsiooni seaded
(temperatuur, grillimise tase jms)
4. Automaatne
5. Ökofunktsioon
6. Digitaalne
näidik
7. Taimeri seadmine, küpsetusaeg,
viitkäivitus and ja kell
ET
TARVIKUD
REST
NÕRGUMISPANN
KÜPSETUSPLAAT
Toidu küpsetamiseks või
pannide, koogivormide
ja muude ahjukindlate
küpsetusnõude aluseks.
Kasutamiseks
ahjuplaadina liha, kala,
köögiviljade, foccaccia
jms küpsetamisel või
siis küpsetusmahlade
kogumiseks asetatuna
resti alla.
Ahjusaia ja saiakeste
küpsetamiseks, aga ka
liha, kala küpsetuspaberis
jms valmistamiseks.
Tarvikute arv võib sõltuvalt ostetud mudelist olla erinev.
Muid tarvikuid saab eraldi juurde osta teenindusest.
RESTI JA MUUDE TARVIKUTE PAIGALDAMINE
1. Veenduge, et resti tõstetud äär on ülevalpool, ja
lükake rest rõhtsalt mööda riiulisooni ahju.
2. Muud tarvikud, nt nõrgumispann ja küpsetusplaat,
tuleb sarnaselt restiga rõhtsalt sisse lükata.
9
RIIULISOONTE EEMALDAMINE JA ÜMBERPAIGUTAMINE
1. Riiulisiinide eemaldamiseks, tõstke siine ülespoole
(1) ja tõmmake õrnale alumine osa oma pesast (2)
välja: nüüd saab siinid eemaldada.
1. Riiulisiinide tagasipaigaldamiseks paigutage
kõigepealt oma pessa siinide ülemine osa.
1
2
2. Hoidke neid üleval, libistage küpsetuskambrisse.
3. Laske alla oma kohale alumises pesas.
10
ET
FUNKTSIOONID
MANUAL (KÄSITSI)
CONVENTIONAL (TAVAPÄRANE)* 1–9
Mis tahes tüüpi roogade küpsetamine ainult
ühel ahjutasandil. Kasutage 3. ahjutasandit. Pitsa,
soolaste pirukate või vedela täidisega kookide
küpsetamiseks kasutage 1. või 2. ahjutasandit. Enne,
kui toidu ahju panete, eelkuumutage ahju.
ONVECTION BAKE
C
(KONVEKTSIOONKÜPSETUS)
Liha ja mahlase täidisega pirukate (soolased
või magusad) valmistamine ühel tasandil. Kasutage
3. ahjutasandit. Enne küpsetamise alustamist
eelkuumutage ahju.
FORCED AIR (ÕHU SUNDRINGLUS) 3–9
See funktsioon sobib mitme sama
küpsetustemperatuuri vajava toidu valmistamiseks
korraga mitmel ahjutasandil (nt kala, köögiviljad,
koogid). Seda funktsiooni saab kasutada erinevate
toitude samaaegseks küpsetamiseks, ilma et ühe
toidu lõhn või maitse kanduks üle teisele. Kui
küpsetate ainult ühel ahjutasandil, kasutage 3.
tasandit; kahel tasandil küpsetades kasutage 1.
ja 4. tasandit; kolmel tasandil valmistamisel aga
1., 3. ja 5. tasandile. Enne, kui toidu ahju panete,
eelkuumutage ahju.
GRILL 4–9
Liha, kebabi ja vorstide grillimine, köögiviljade
gratineerimine või leiva röstimine. Soovitame
paigutada toidu 4. või 5. ahjutasandile. Grillimisel
soovitame asetada liha alla küpsetusmahlade
kogumiseks nõrgumispanni: Asetage rasvavann
3. või 4. tasandile, valades sellele umbes 500
ml joogivett. Ahju ei ole vaja eelkuumutada.
Küpsetamise ajal peab ahju uks kinni olema.
MAXI COOKING (MAXI KÜPSETUS) 6–9
Suurte lihatükkide (üle 2,5 kg) küpsetamine.
Sõltuvalt lihatüki suurusest kasutage 1. või 2.
ahjutasandit. Ahju ei ole vaja eelkuumutada.
Soovitame liha küpsetamise ajal keerata, et
see pruunistuks mõlemalt poolt ühtlaselt. Liha
kuivamise vältimiseks oleks hea liha aeg-ajalt
leemega üle kasta.
AST PREHEATING
F
(KIIRE EELKUUMUTAMINE) 7–9
Ahju kiire eelkuumutamine.
ECO FORCED AIR
(SÄÄSTLIK SUNDÕHK)* 8–9
Täidetud praeliha ja lihatükkide
küpsetamiseks ühel tasandil. See funktsioon
kasutab õrna ja hootist õhuringlust, et takistada
toidu kuivamist. Selle ökofunktsiooni kasutamisel
ei sütti küpsetamise ajal tuli. Säästliku tsükli
kasutamiseks ja seega voolutarbe vähendamiseks
ei tohi ahjuust avada enne, kui toit on valmis.
Soovitame kasutada 3. ahjutasandit. Ahju pole vaja
eelkuumutada.
ECO
SETTING (SEADED) 9–9
Ahju seadete muutmine (kellaaeg, keel,
helisignaali tugevus, ekraani heledus, ökorežiim,
mõõtühik, võimsus).
SETTI
Pange tähele! Kui ökorežiim on aktiivne, vähendatakse
mõne sekundi pärast ekraani heledust, et energiat kokku
hoida. Kui mõnele nupule vajutada, aktiveeritakse ekraan
uuesti.
TURBO GRILL 5–9
Suurte lihatükkide (koivad, loomalihapraad,
kanad) grillimiseks. Paigutage toit keskmisele
ahjutasandile. Soovitame asetada liha alla
nõrgumispanni küpsetusmahlade kogumiseks:
Asetage rasvavann 1. või 2. tasandile, valades
sellele umbes 500 ml joogivett. Ahju ei ole vaja
eelkuumutada. Küpsetamise ajal peab ahju uks
kinni olema.
* Funktsiooni kasutatakse Euroopa Liidu energiatõhususe
deklaratsiooni soovituste kohaselt vastavalt määrusele (EL)
nr 65/2014
11
AUTOMATIC
(AUTOMAATFUNKTSIOONID)
MEAT (LIHA) 1–9
See funktsioon valib automaatselt
parima temperatuuri ning
küpsetusviisi liha küpsetamiseks (veis, vasikas,
siga, lammas jne). Seda temperatuuri võib antud
vahemikus muuta, et saavutada ideaalne sobivus eri
retseptide ja maitsetega. Funktsioon aktiveerib aegajalt ventilaatori aeglase töörežiimi, et vältida toidu
liigset kuivamist. Kasutage 2. ahjutasandit. Ahju ei
ole vaja eelkuumutada.
MEAT
POULTRY (LINNULIHA) 2–9
See funktsioon valib automaatselt
parima temperatuuri ning
küpsetusviisi linnuliha küpsetamiseks. Seda
temperatuuri võib antud vahemikus muuta,
et saavutada ideaalne sobivus eri retseptide
ja maitsetega. Funktsioon aktiveerib aeg-ajalt
ventilaatori aeglase töörežiimi, et vältida toidu
liigset kuivamist. Kasutage 2. ahjutasandit. Ahju ei
ole vaja eelkuumutada.
POULT
CASSEROLE (VORMIROOG) 3–9
Funktsioon valib automaatselt parima
küpsetusrežiimi ja temperatuuri
pastatooteid (lasanje, pastatorud jms) sisaldava
roa küpsetamiseks. Seda temperatuuri võib antud
vahemikus muuta, et saavutada ideaalne sobivus eri
retseptide ja maitsetega. Kasutage 2. ahjutasandit.
Ahju ei ole vaja eelkuumutada.
CASSE
BREAD (SAI) 4–9
Funktsioon valib automaatselt parima
küpsetusrežiimi ja temperatuuri
igasuguste pagaritoodete küpsetamiseks (pikk sai,
kuklid, saiapäts jms). Seda temperatuuri võib antud
vahemikus muuta, et saavutada ideaalne sobivus eri
retseptide ja maitsetega. Kasutage 2. ahjutasandit.
Ahju ei ole vaja eelkuumutada.
BREAD
12
PIZZA (PITSA) 5–9
Funktsioon valib automaatselt parima
küpsetusrežiimi ja temperatuuri
igasuguste pitsade küpsetamiseks (õhuke pitsa,
kodune pitsa, focaccia jms). Seda temperatuuri võib
antud vahemikus muuta, et saavutada ideaalne
sobivus eri retseptide ja maitsetega. Kasutage 2.
ahjutasandit. Ahju ei ole vaja eelkuumutada.
PIZZA
ASTRY (KOOGID JA
P
MAGUSTOIDUD) 6–9
See funktsioon valib automaatselt
parima temperatuuri ning küpsetusviisi igat liiki
saiakeste ja pirukate küpsetamiseks (pärmitainast
pirukad, täidisega koogid, puuviljakoogid jne).
Seda temperatuuri võib antud vahemikus muuta,
et saavutada ideaalne sobivus eri retseptide ja
maitsetega. Kasutage 2. või 3. ahjutasandit. Ahju ei
ole vaja eelkuumutada.
pastr
RISING (KERGITAMINE) 7–9
Magusa või soolase taigna tõhus
kergitamine. Paigutage tainas teisele
tasandile. Ahju ei ole vaja eelkuumutada. Kerkimise
kvaliteedi tagamiseks ärge aktiveerige seda
funktsiooni, kui ahi on eelmisest küpsetustsüklist
veel kuum.
risin
WARM KEEPING
(SOOJASHOID) 8–9
Äsja küpsetatud toidu (nt liha,
praetud toidu või lahtiste pirukate) hoidmiseks
sooja ja krõbedana. Paigutage toit keskmisele
ahjutasandile. See funktsioon ei hakka tööle, kui
temperatuur ahjus on kõrgem kui 65 °C.
warm
LOW COOKING (AEGLANE
S
KÜPSETAMINE) 9–9
Liha (temperatuuril 90°C) ja kala
(temperatuuril 85°C) õrnaks küpsetamiseks. See
funktsioon küpsetab toitu aeglaselt, et see jääks
pehmeks ja mahlaseks. Madala temperatuuri tõttu
ei pruunistu toidu pind ja lõpptulemus on sarnane
aurutatud toidule.
Soovitame praeliha enne pannil pruunistada, et
mahlad välja ei nõrguks.
Kala küpsetamine võtab aega alates kahest tunnist
(300 g) kuni nelja-viie tunnini (3 kg). Lihatükid –
alates 4 tundi 1 kg prae puhul ja 6–7 tundi 3 kg prae
puhul.
Parima tulemuse huvides ärge küpsetamise
ajal ahju ust avaga, sest nii pääseb kuumus
välja. Toidu temperatuuri mõõtmiseks kasutage
lihatermomeetrit (kui see on olemas), või tavalist
ahjutermomeetrit. Liha (temperatuuril 90 °C) ja kala
(temperatuuril 85 °C) õrnaks küpsetamiseks.
slow
ET
KUIDAS
PLIITI KASUTADA
Lugege ohutusjuhised enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.
SEADME ESMAKORDNE KASUTAMINE
1. VALIGE KEEL
Seadme esimesel sisselülitamisel tuleb määrata keel ja
kellaaeg: Ekraanil liigub kiri ENGLISH.
Liikuge või abil mööda pakutavate keelte loendit
ja valige soovitud keel.
.
Valiku kinnitamiseks vajutage
Pange tähele! Keelt saab hiljem muuta menüüst „SETTING”.
2. MÄÄRAKE AEG
Pärast keele määramist tuleb sisestada kellaaeg:
Ekraanil vilguvad tunninäidu kaks numbrit.
Tundide seadmiseks vajutage või ja
. Ekraanil vilguvad
kinnitamiseks vajutage
minutinäidu kaks numbrit.
Minutite seadmiseks vajutage
.
kinnitamiseks vajutage
või
ja
Pange tähele! Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust
tuleb kellaaeg uuesti seada.
3. VÕIMSUSTARBE SEADMINE
Ahi on programmeeritud tarbima elektrit koguses, mis
vastab kodusele elektrivõrgule, mille nimivõimsus on
suurem kui 3 kW: kui teie majapidamises on võimalik
tarbitav võimsus väiksem, tuleb seda väärtust
vähendada.
, kuni ekraanile ilmub tekst
Vajutage nuppu
„SETTING” (Seaded), ja vajutage siis kinnituseks nuppu
.
, et valida menüükäsk
Vajutage nuppu või
„POWER” (Toide), ja vajutage siis kinnituseks nuppu
.
POWER
Vajutage või
kinnitamiseks
,et valida „LOW” (Madal) ja vajutage
.
LOW
4. AHJU KUUMUTAMINE
Uus ahi võib eraldada tootmisest jäänud lõhnu. See
on täiesti tavapärane.
Soovitame enne esimest küpsetamist ahju tühjalt
kuumutada, et eemalduksid võimalikud lõhnad.
Eemaldage ahju pealt kõik kile- ja pappkatted ja seest
kõik tarvikud.
Kuumutage ahju umbes tund aega 200 °C juures ja
soovitavalt mõne õhuringlust sisaldava funktsiooniga
(nt “Forced Air” või “Convection Bake”).
Funktsiooni õigesti kasutamiseks järgige juhiseid.
Pange tähele! Pärast seadme esmakordset kasutamist on
soovitatav ruumi tuulutada.
13
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. FUNKTSIOONI VALIMINE
Ahju sisselülitamiseks vajutage nuppu , seejärel
või
automaat- või käsifunktsioonide
vajutage
menüüdes liikumiseks.
või
, kuni ekraanil
Hoidke all nuppu
kuvatakse soovitud funktsioon, ja vajutage siis
.
kinnituseks nuppu
Määrake küpsetamise lõpuaeg nupuga
või
ja vajutage siis nuppu
kinnitamiseks ning
funktsiooni käivitamiseks.
Pange toit ahju ja sulgege uks: Funktsioon hakkab
tööle automaatselt pärast arvutatud aja möödumist,
et küpsetamine lõpeks teie seatud ajal.
CONVE
2. FUNKTSIOONI SEADETE MUUTMINE
Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta selle
seadeid.
Ekraanile kuvatakse järjekorras seaded, mida saab
muuta.
TEMPERATUUR / GRILLIMISE TASE
Funktsiooni koheseks käivitamiseks ja ooteaja
.
tühistamiseks vajutage uuesti nuppu
Pange tähele! Käivitamise viitaja programmeerimisel
keelatakse alati ahju eelsoojendus.
Ooteajal saate nupuga või muuta
programmeeritud lõpuaega või vajutades nuppu
muuta seadeid.
3. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE
Kui olete määranud kõik soovitud väärtused, vajutage
, et käivitada funktsioon määratud seadete
nuppu
või põhiseadetega.
Kui väärtus vilgub ekraanil, vajutage muutmiseks
. Pärast
või ja seejärel vajutage kinnitamiseks
seda muutke järgnevaid seadeid (kui on võimalik).
Pange tähele! Kui küpsetamine on alanud, näitab ekraan
iga funktsiooni jaoks kõige sobivamat tasandit.
Pange tähele! Kui funktsioon on aktiveeritud, saate
temperatuuri muuta nupuga või .
KESTUS
Aktiivse funktsiooni võib igal ajal peatada, selleks
.
vajutage
Kui ekraanil vilgub ikoon
,
saate soovitud küpsetusaja määrata nuppudega
ja kinnitada nupuga
.
või
Kui soovite küpsetamist käsitsi juhtida, ei pea te
, et kinnitada ja
küpsetusaega määrama: Vajutage
käivitada funktsioon.
Sellisel juhul ei saa küpsetusaja lõppu viitkäivitusega
määrata.
Pange tähele! Küpsetamise ajal saab määratud
küpsetusaega muuta nupuga
: Muutke seda nupuga
või ja kinnitage nupuga
.
KÜPSETUSAJA LÕPU SEADMINE
VIITKÄIVITUS
Arvukates funktsioonides saab pärast küpsetusaja
määramist kasutada funktsiooni viitkäivitust,
programmeerides küpsetamise lõpetamise aja.
Ekraanil kuvatakse määratud lõpuaeg ja vilgub ikoon
.
14
ET
4. EELKUUMUTAMINE
Mõnel funktsioonil on ahju eelsoojenduse etapp.
Pärast funktsiooni käivitamist näitab ekraan, et
eelsoojendus on aktiveeritud.
PRE
Kui eelsoojendus on lõppenud, kõlab helisignaal
ja ekraan annab teada, et ahi on jõudnud seatud
temperatuurini.
. TAIMER
Kui ahi on välja lülitatud, saab ekraani kasutada
taimerina. Funktsiooni aktiveerimiseks veenduge, et
või .
ahi on välja lülitatud, ja vajutage siis nuppu
Ekraanil vilgub ikoon .
Soovitud vältuse seadmiseks vajutage
või
ja
.
seejärel vajutage taimeri aktiveerimiseks
Kui taimer on seatud aja lugemisel jõudnud nulli,
kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse teade.
Nüüd saate ukse avada, panna toidu ahju, sulgeda
ukse ja alustada küpsetamist.
Pange tähele! Kui panete toidu ahju enne eelkuumutamise
lõppemist, võib see küpsetustulemusele halvasti mõjuda.
Kui eelsoojendamise ajal avatakse ahju uks, peatatakse
eelsoojendus.
Küpsetusaeg ei sisalda eelsoojenduse aega.
Soovitud sihttemperatuuri saab alati muuta, vajutades
nuppu
või
.
5. KÜPSETAMISE LÕPP
Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et
küpsetamine on lõppenud.
Pange tähele! Taimer ei aktiveeri ühtegi küpsetustsüklit.
Kasutage taimeri aja muutmiseks nuppu
või
.
Nupuga
saate taimeri igal ajal välja lülitada.
Kui taimer on juba aktiveeritud, saate ka valida ja
aktiveerida mõne funktsiooni.
ahju sisselülitamiseks ja valige siis
Vajutage nuppu
soovitud funktsioon.
Kui funktsioon on käivitatud, jätkab taimer sellest
sõltumata aja arvestamist, mõjutamata funktsiooni
tööd.
conve
Vajutage nuppu
, et jätkata küpsetamist
käsirežiimis (ilma programmeeritud küpsetusajata)
küpsetusaja pikendamiseks,
või kasutage nuppu
määrates uue kestuse.
Mõlemal juhul säilivad temperatuuri või
grillimistaseme seaded.
Taimeri väljalülitamiseks vajutage nuppu
aktiivse
.
funktsiooni peatamiseks ja vajutage siis nuppu
. KLAHVILUKK
Nuppude lukustamiseks vajutage samal ajal
ning hoidke all vähemalt viis sekundit.
ja
PRUUNISTAMINE
Ahju mõned funktsioonid võimaldavad toidu
pealispinda pruunistada ja käivitavad selleks pärast
küpsetamise lõppemist grilli.
PRESS
Nuppude avamiseks korrake toimingut.
Pange tähele! Selle funktsiooni saab aktiveerida ka
toiduvalmistamise ajal. Ohutuse tagamiseks on võimalik ahi
igal ajal välja lülitada, hoides all nuppu .
Kui ekraanil kuvatakse vastav teade, vajutage vajaduse
viieminutilise pruunistustsükli
korral nuppu
käivitamiseks.
Taimeri peatamiseks mis tahes ajal vajutage nuppu
.
15
KASULIKUD NÄPUNÄITED
KUIDAS KÜPSETUSTABELIT LUGEDA
Tabelis on eri toitude küpsetamiseks sobivaimad
funktsioonid, tarvikud ja tasemed. Küpsetusaeg
algab hetkest, kui toit pannakse ahju, kuid ei sisalda
eelsoojendamiseks kuluvat aega.
Küpsetustemperatuurid ja ajad on ligikaudsed ning
sõltuvad toidu kogusest ja kasutatavast tarvikust.
KERGITAMINE
Katke tainas enne ahju kerkima panemist niiske
rätikuga.
Seda funktsiooni kasutades väheneb taina
kerkimisaeg toatemperatuuriga (20–25°C) võrreldes
umbes ühe kolmandiku võrra.
Pitsataigna kerkimisaeg on umbes tund 1 kg taigna
kohta.
Kasutage alguses kõige madalamat soovituslikku
seadet ja kui toit ei ole piisavalt küps, siis kasutage
kõrgemaid seadeid.
LIHA
Liha küpsetamiseks kasutage sobiva suurusega mis
tahes tüüpi küpsetusplaati või Pyrexi kööginõud.
Kasutage kaasasolevaid tarvikuid ja eelistatavalt
tumedat värvi metallist koogivorme ja küpsetusplaate.
Kasutada võib ka püreksklaasist ja keraamilisi nõusid,
kuid tuleb meeles pidada, et nende kasutamisel on
küpsetusajad veidi pikemad.
Praetükkide küpsetamisel on hea panni põhja
lihaleent panna ja sellega liha küpsemise ajal maitse
tugevdamiseks kasta. Kui praad on valmis, laske sellel
ahjus seista 10–15 minutit või mähkige fooliumisse.
ERINEVATE TOITUDE SAMAAEGNE KÜPSETAMINE
"Forced Air" funktsioon võimaldab küpsetada
erinevaid toite (nt kala ja köögivilju) eri riiulitel samal
ajal.
Kui soovite liha grillida, valige ühtlase
küpsetustulemuse saavutamiseks võimalikult
võrdse paksusega lõigud. Väga paksud tükid
vajavad küpsemiseks pikemat aega. Liha välispinna
kõrbemise vältimiseks tõstke rest madalamale, et liha
asuks grillelemendist kaugemal. Pöörake lihal 2/3
küpsetusaja möödumisel teine külg.
Võtke lühema küpsetusajaga road ahjust välja varem
ja jätke pikemat küpsemist vajavad toidud kauemaks
ahju.
MAGUSTOIDUD
Õrnade magustoitude küpsetamiseks kasutage
tavapärast küpsetamist ühel ahjutasandil.
Kasutage tumedaid metallist koogivorme ja pange
need alati ahjuga kaasasolevale restile.
Selleks, et küpsetada korraga mitmel ahjutasandil,
tuleb valida funktsioon "Forced Air" ja paigutada
küpsetusvormid eri ahjutasanditele vaheldumisi, et
kuum õhk pääseks ahjus vabalt ringlema.
Kui soovite kontrollida, kas kerkinud kook on täiesti
valmis, torgake koogi keskele hambatikk. Kui tikk on
koogist välja tõmmates puhas, on kook valmis.
Mittenakkuvate vormide kasutamisel ärge määrige
rasvainega vormi servi, sest siis võib kook kerkida
äärtest ebaühtlaselt.
Kui toit küpsetamisel paisub, kasutage järgmisel
korral madalamat temperatuuri ja kaaluge võimalust
vähendada lisatud vedeliku kogust või segada segu
õrnemalt.
Niiske sisuga magustoitude puhul (juustukook või
puuviljapirukas) kasutage funktsiooni “Convection
Bake”.
Juhul kui koogi põhi jääb nätskeks, tõstke vorm
madalamale ahjutasandile ja puistake koogi põhjale
enne täidise lisamist leiva- või biskviidipuru.
PIZZA
Määrige küpsetusplaate, nii saate krõbeda põhjaga
pitsa.
Kui 2/3 küpsetusajast on möödunud, puistake pitsa
üle mozzarella juustuga.
16
Lihaleeme kogumiseks asetage otse resti, millel liha
asub, alla nõrgumispann, kuhu on valatud umbes pool
liitrit vett. Vajaduse korral lisage vett ka küpsetamise
ajal.
ET
KÜPSETUSTABEL
KÜPSETUSAEG
FUNKTSIOON EELKUUMUTUS TEMPERATUUR
(°C)
(min)
RETSEPT
Pärmitaignast
koogid
PASTR
Täidisega kook
(juustukook, struudel,
puuviljatort)
PASTR
PASTR
Küpsised/korvikesed
Tuuletaskud
Besee
PIZZA
Pitsa ((õhuke põhi, paks
põhi, plaadipirukas)
TASE JA
TARVIKUD
2/3
-
160–180
30–90
Jah
160–180
30–90
4
-
160–200
30–85
3
Jah
160–200
35–90
4
-
170 – 180
15 - 45
3
Jah
160–170
20–45
4
1
Jah
160–170
20–45 ***
5
3
Jah
180–200
30–40
3
Jah
180–190
35–45
4
1
Jah
180–190
35–45 ***
5
3
Jah
90
110–150
3
Jah
90
130 - 150
4
1
Jah
90
140–160 ***
5
3
-
220–250
20–40
2
Jah
220–240
20–40
4
1
Jah
220–240
25–50 ***
5
3
1
1
Saiapäts 1 kg
BREAD
-
180 - 220
50 - 70
2
Kuklid
BREAD
-
180 - 220
30 - 50
2
Jah
180–200
30 - 60
4
Jah
250
10–20
3
Jah
250
10 - 20
4
Jah
180–190
40–55
2/3
Jah
180–190
45–60
4
1
Jah
180–190
45–70 ***
5
3
Sai
PIZZA
Sügavkülmutatud
pizza
Soolased pirukad
(köögiviljapirukas, Lotringi
pirukas)
1
1
1
1
1
1
1
ECO
KÄSIFUNKTSIOONID
Conventional (Tavapärane
küpsetamine)
AUTOMAATFUNKTSIOONID
Rest
POULT
MEAT
Meat (Liha)
TARVIKUD
Grill
Poultry (Linnuliha)
Küpsetusplaat või
koogivorm restil
Turbo Grill
Forced Air (Sundõhk)
CASSE
BREAD
Casserole (Vormiroog)
Nõrgumispann /
küpsetusplaat / ahjuplaat restil
Convection Bake
(Konvektsioonküpsetus)
Bread (Sai)
Nõrgumispann
PIZZA
Pizza (Pitsa)
Nõrgumispann 500 ml
veega
Eco Forced Air
(Säästlik sundõhk)
PASTR
Pastry (Kondiitritooted)
Küpsetusplaat
17
KÜPSETUSAEG
FUNKTSIOON EELKUUMUTUS TEMPERATUUR
(°C)
(min)
Jah
190–200
20–30
TASE
JA TARVIKUD
3
Jah
180–190
20-40
4
1
Jah
180–190
20-40 ***
5
3
CASSE
-
190-200
40 - 65
3
CASSE
-
190-200
25 - 45
3
MEAT
-
190–200
60–90
3
POULT
-
200–230
50 - 80
3
POULT
-
190–200
90 - 150
2
Jah
180–200
40–60
3
Jah
180–200
50–60
2
Röstitud sai/leib
-
3 (kõrge)
3–6
5
Kalafilee/lõigud
-
2 (keskmine)
20–30 *
4
3
Vorstid/kebab/ribi/
kotletid
-
2–3
(keskmine–kõrge)
15–30 *
5
4
Praekana 1–1,3 kg
-
2 (keskmine)
55 - 70 **
2
1
Poolküps
loomalihapraad 1 kg
-
2 (keskmine)
35–50 **
3
Lambakoot
-
2 (keskmine)
60–90 **
3
Ahjukartulid
-
2 (keskmine)
35–55 **
3
Köögiviljagratään
-
3 (kõrge)
10–25
3
Lasanje ja liha
Jah
200
50-100 ***
4
1
Liha ja kartulid
Jah
200
45-100 ***
4
1
Kala ja köögiviljad
Jah
180
30 - 50 ***
4
1
Terve söögikord:
Puuviljakook (tase 5)/
lasanje (tase 3)/liha (tase 1)
Jah
190
40–120 ***
5
3
RETSEPT
Volovanid / lehttainast
küpsised
Lasanje/suflee
Küpsetatud pastaroad
/ cannelloni
Lambaliha/vasikaliha/
veiseliha/sealiha 1 kg
Linnuliha/jäneseliha/
pardiliha 1 kg
Kalkunipraad/
hanepraad 3 kg
Küpsetatud kala / kala
küpsetuspaberis (filee,
terve kala)
Täidetud aedvili
(tomatid, suvikõrvitsad,
baklažaanid)
1
1
ECO
KÄSIFUNKTSIOONID
Conventional (Tavapärane
küpsetamine)
AUTOMAATFUNKTSIOONID
18
Rest
POULT
MEAT
Meat (Liha)
TARVIKUD
Grill
Poultry (Linnuliha)
Küpsetusplaat või
koogivorm restil
Turbo Grill
Forced Air (Sundõhk)
CASSE
BREAD
Casserole (Vormiroog)
Nõrgumispann/
Küpsetusplaat/ahjuplaat restil
Convection Bake
(Konvektsioonküpsetus)
Bread (Sai)
Nõrgumispann
PIZZA
Pizza (Pitsa)
Nõrgumispann 500 ml
veega
Eco Forced Air
(Säästlik sundõhk)
PASTR
Pastry (Kondiitritooted)
Küpsetusplaat
ET
KÜPSETUSAEG
FUNKTSIOON EELKUUMUTUS TEMPERATUUR
(°C)
(min)
ECO
200
80-120 ***
RETSEPT
Täidetud praad
Tükkideks lõigatud liha
(küülik, kana, lammas)
*
ECO
-
200
50–100 ***
TASE
JA TARVIKUD
3
3
Keerake toitu poole küpsetusaja möödudes.
** Vajadusel pöörake toit ümber pärast 2/3 küpsetusaja möödumist.
*** Arvestuslik ajakulu. Toidu võib vastavalt isiklikule maitse-eelistusele ahjust välja võtta erineval ajal.
ECO
KÄSIFUNKTSIOONID
Conventional (Tavapärane
küpsetamine)
MEAT
AUTOMAATFUNKTSIOONID
Meat (Liha)
TARVIKUD
Rest
Grill
Turbo Grill
POULT
CASSE
Poultry (Linnuliha)
Küpsetusplaat või
koogivorm restil
Forced Air (Sundõhk)
Casserole (Vormiroog)
Nõrgumispann /
küpsetusplaat / ahjuplaat restil
Convection Bake
(Konvektsioonküpsetus)
BREAD
Bread (Sai)
Nõrgumispann
PIZZA
Pizza (Pitsa)
Nõrgumispann 500 ml
veega
Eco Forced Air
(Säästlik sundõhk)
PASTR
Pastry (Kondiitritooted)
Küpsetusplaat
19
JÄRELEPEROOVITUD RETSEPTID
RETSEPT
TASE
TEMP.
(°C)
KÜPSETUSAEG
(min)
TARVIKUD* JA
MÄRKUSED
Jah
3
150
30–40
Jah
3
150
25–35
Jah
1–4
150
25–35
Nõrgumispann /
küpsetusplaat
Nõrgumispann /
küpsetusplaat
4. tasand: küpsetusplaat
1. tasand: nõrgumispann
/ küpsetusplaat
Jah
3
170
20–30
Nõrgumispann /
küpsetusplaat
Jah
3
160
20–30
Rasvavann/küpsetusplaat
FUNKTSIOON EELKUUMUTUS
Võiküpsised
(Võiküpsis)
Väikesed
koogid
(Väikesed
koogid)
Rasvata
biskviitkook
(Rasvata
biskviittainast
kook)
2 õunakooki
(Õunapirukas)
Röstleib
ja -sai
Kotletid
Jah
1–4
160
25–35
4. tasand: küpsetusplaat
1. tasand: nõrgumispann
/ küpsetusplaat
Jah
2
170
30–40
Koogivorm restil
Jah
2
160
30–40
Koogivorm restil
Jah
1–4
160
35–45
4. tasand: koogivorm
restil
1. tasand: Koogivorm
restil
Jah
2
185
70–90
Koogivorm restil
Jah
2
175
70–90
Koogivorm restil
Jah
1–4
175
75–95
4. tasand: koogivorm
restil
1. tasand: koogivorm
restil
-
5
3 (kõrge)
4–6
Rest
18–30
5. tasand: rest (pöörake
toitu poole küpsetusaja
möödudes)
4. tasand: veega
rasvavann
-
5
* Tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saate osta
teenindusest.
Tabelis antud juhised pole mõeldud kasutamiseks
liugsiinidega. Erinevaid temperatuure, küpsetusaegu,
jms tuleb katsetada ilma liugsiinideta.
KÄSIFUNKTSIOONID
20
Koostatud sertifitseerimisasutusele vastavalt
standardile IEC 60350-1
3 (kõrge)
Energiatõhususe klass (vastavalt standardile
IEC 60350-1): Katse tegemise kohta vaadake vastavat
tabelist.
ECO
Conventional
(Tavapärane küpsetamine)
Grill
Turbo Grill
Forced Air (Sundõhk)
Convection Bake
(Konvektsioonküpsetus)
Eco Forced Air
(Säästlik sundõhk)
ET
PUHASTAMINE
Ärge kasutage
aurupuhastusseadmeid.
Nõutavad toimingud tuleb siis,
kui ahi on külm.
Kasutage kõikide toimingute
juures kaitsekindaid.
Eemaldage ahi vooluvõrgust.
Ärge kasutage traatnuustikut,
abrasiivseid küürimispastasid
ega abrasiivseid/söövitavaid
puhastusvahendeid, kuna need
võivad kahjustada seadme pinda.
VÄLISPIND
•
Puhastage välispindu ainult niiske mikrokiudlapiga.
Kui see on väga must, lisage paar tilka neutraalse pHga puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva
lapiga.
•
Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid
puhastusvahendeid! Juhul kui mõni selline
aine peaks kogemata mõne seadme pinnaga
kokku puutuma, pühkige seade kohe niiske
mikrokiudlapiga puhtaks.
•
Puhastage ukseklaasi sobiva vedela
puhastusvahendiga.
•
Ust on võimalik puhastamise lihtsustamiseks
eemaldada.
•
Ahju lae puhastamiseks saab grilli kütteelemendi alla
lasta.
SISEPIND
•
Pärast iga kasutust laske ahjul jahtuda ja seejärel
puhastage (soovitatavalt siis, kui ahi on veel soe)
ning eemaldage võimalikud toidujäägid ja -plekid.
Suure niiskusesisaldusega toitude küpsetamisel
tekkinud kondensaadi kuivatamiseks laske ahjul
täielikult maha jahtuda ja seejärel kuivatage lapi või
käsnaga.
KATALÜÜTILISTE PINDADE PUHASTAMINE
Ahi on varustatud spetsiaalsete katalüütiliste
paneelidega, mis hõlbustavad ahju sisemuse
puhastamist. Neil on eriline, väga poorne isepuhastuv
kattekiht, mis suudab imada rasva ja tahma.
Paneelid on kinnitatud riiulisiinidele. Riiulisiinide
ümbertõstmisel ja nende uuesti paigaldamisel
veenduge, et ülaosas olevad konksud oleksid
korralikult paneelide vastavates aukudes.
Katalüütiliste paneelide isepuhastustoime tõhusaks
kasutamiseks soovitame ahju kuumutada umbes
tund aega 200 °C juures funktsiooniga “Convection
Bake”Ahi peab sel ajal olema tühi.
Seejärel laske ahjul jahtuda, enne kui
eemaldate allesjäänud toidujäägid
mitteabrasiivse käsnaga.
Pange tähele! Ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid
pesuvahendeid, karedat harja, terasharja või ahjupihuseid,
mis võivad katalüütilist pinda kahjustada ja selle
enesepuhastusvõime rikkuda!
Kui vajate asenduspaneele, pöörduge teenindusse.
TARVIKUD
Leotage tarvikuid pärast kasutamist pesuvees, hoides
neid kinni pajalappidega, juhul kui need on veel
kuumad.
Toidujääke saab kergesti eemaldada pesuharja või
svammiga.
21
HOOLDAMINE
Kasutage kõikide toimingute
juures kaitsekindaid.
Nõutavad toimingud tuleb siis,
kui ahi on külm.
Eemaldage ahi vooluvõrgust.
AHJU UKSE EEMALDAMINE
1. Tehke uks pärani lahti.
4. Võtke uksest mõlema käega kõvasti kinni – ärge
hoidke seda käepidemest.
Ukse eemaldamiseks lükake seda edasi kinni,
tõmmates samal ajal ülespoole, kuni see oma pesast
lahti tuleb.
~15°
b
2. Langetage fiksaatorid lõpuni.
a
a
b
3. Sulgege uks nii tihedalt kui võimalik.
~60°
22
5. Pange uks pehme pinna peale ühele küljele maha.
ET
UKSE TAGASI PAIGUTAMINE
1. Asetage ukse vastu ahju ja joondage hingede
haagid pesadega.
5. Nihutage õrnalt, et veenduda, et fiksaatorid on õiges
asendis.
“CLICK”
2.
Kinnitage ülemine osa oma pessa.
6. Proovige ust sulgeda ja vaadake, et see oleks
juhtpaneeliga ühel joonel. Kui pole, korrake
ülalkirjeldatud toiminguid. Kui uks ei liigu korralikult,
võib see viga saada.
3. Laske uks alla ja seejärel avage täielikult.
7.
4. Langetage fiksaatorid algasendisse tagasi.
Veenduge, et need liiguvad lõpuni alla.
a
b
23
LAMBIPIRNI VAHETAMINE
1. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
2. Keerake kate lahti, vahetage pirn ja keerake kate
tagasi.
Pange tähele! Kasutage ainult hõõglampe 25–40 W / 230
V, tüüp E-14, T300°C, või halogeenlampe 20–40 W / 230 V,
tüüp G9, T300°C.
Seadmes kasutatav lambipirn on loodud spetsiaalselt
kodumasinatele ja ei sobi kodus tubade üldiseks
valgustamiseks (EÜ määrus nr 244/2009).
Pirnid on saadaval teeninduses.
- Kui paigaldate halogeenpirni, ärge võtke pirnist paljaste
kätega kinni, kuna sõrmejäljed võivad seda kahjustada.
Ärge kasutage ahju enne, kui olete lambikatte tagasi
pannud.
3. Ühendage ahi uuesti elektrivõrku.
ÜLEMISE KÜTTEKEHA LANGETAMINE
1. Eemaldage riiulisiinid.
3. Laske küttekeha alla.
1
2
2. Võtke küttekeha ettevaatlikult välja.
24
4. Kütteelemendi asendi taastamiseks tõstke seda
ülespoole ja tõmmake samal ajal natuke enda
poole. Veenduge, et kütteelement jääks külgmistele
tugedele toetuma.
ET
RIKKEOTSING
Enamik tõrgetest või vigadest on tihti lihtsalt kõrvaldatavad.
Enne teenindusega ühenduse võtmist vaadake läbi järgnev tabel, ehk saade vea kõrvaldamisega ise hakkama.
Kui tõrge jääb püsima, võtke ühendust lähima teenindusega.
Enne allkirjeldatud tööde kallale asumist lugege tähelepanelikult
läbi ohutusjuhised
PROBLEEM
VÕIMALIK PÕHJUS
Voolukatkestus.
Ahi ei tööta.
Vooluvõrgust lahutatud.
Tõrge.
LAHENDUS
Kontrollige, kas vool on olemas ja kas
ahi on vooluvõrku ühendatud.
Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et
näha, kas viga püsib.
Valitud funktsioon.
Valige teine funktsioon. Lülitage ahi
välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga
püsib.
Uks on lahti.
Sulgege uks ja kontrollige, kas viga
püsib.
Aeg vilgub.
Voolukatkestus.
Teil on tarvis määrata kellaaeg: Järgige
juhiseid lõigus „Seadme esmakordne
kasutamine”.
Ekraanil on kuvatud täht F ja
selle järel number.
Viga.
Võtke ühendust lähima teenindusega
ja öelge neile F tähele järgnev
number.
Fiksaatorid on vales asendis.
Veenduge, et fiksaatorid on õiges
asendis, nagu on kirjeldatud ukse
eemaldamise ja tagasipaigaldamise
juhistes peatükis Hooldamine.
Ahi ei lähe soojaks.
Uks ei sulgu korralikult.
funktsioon ei ühildu
Küpsetamine ei alga ja/või kõlab Valitud
toiminguga,
mida soovite
helisignaal.
sooritada.
Valige funktsioon uuesti. Eemaldage
lihatermomeeter ja paigaldage tagasi.
25
Ökorežiim aktiveeritud.
Ökorežiimi väljalülitamiseks minge
menüüsse SETTING (Seaded).
Valitud funktsioon „Eco Forced
Air”.
Valige teine funktsioon.
Tuli ei põle.
Pirn vajab vahetamist.
Järgige pirni vahetamise juhiseid
peatükis Hooldamine.
Displei on tumedam.
Ökorežiim aktiveeritud.
Ökorežiimi väljalülitamiseks minge
menüüsse SETTING (Seaded).
Tuli kustub küpsetamise ajal.
Ahi välja lülitatud.
Nuppudele vajutamisel ei toimu
midagi.
Nupulukk on aktiivne.
Juhtpaneel on must.
Ahjust kostab müra isegi siis, kui Jahutusventilaator
see on välja lülitatud.
on sisse lülitatud.
26
Ahju sisselülitamiseks vajutage ja
tehke kindlaks, kas tõrge jäi püsima.
Lülitage välja nupulukk, selleks
ja
vajutage samaaegselt nuppe
.
Puhastage juhtpaneeli pind
mikrokiudlapiga (vt lõiku
„Puhastamine”).
Avage ahju uks ja oodake, kuni
jahutamine jõuab lõpule.
ET
TOOTE KIRJELDUS
WWW
Toote kirjelduse koos seadme energiamärgistusega saate alla laadida meie veebilehelt
docs.hotpoint.eu
MÜÜGIJÄRGNE
TEENINDUS
ENNE TEENINDUSEGA ÜHENDUSE
VÕTMIST
1. Uurige, kas teil on võimalik probleem omal jõul
rikkeotsingu tabelis kirjeldatu abil lahendada.
2. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga
püsib.
KUI TÕRGE JÄÄB PÄRAST KÕIKI VAJALIKKE
KONTROLLE PÜSIMA, VÕTKE ÜHENDUST LÄHIMA
TEENINDUSEGA.
Abi saamiseks helistage tootega kaasas olevas
garantiibrošüüris antud numbrile või järgige juhiseid
meie veebisaidil. Olge valmis, et teilt küsitakse
järgmist teavet:
• tõrke lühikest kirjeldust
• seadme täpset tüüpi ja mudelit
• abikoodi (number, mis on kirjas seadme
andmeplaadil sõna SERVICE järel; seda saab vaadata
ahju ukse parempoolselt siseküljelt, kui uks on
avatud).
Abikood on kirjas ka teie garantiibrošüüris.
• teie täpset aadressi
• kontakttelefoni numbrit
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Pange tähele! Kui seadet on tarvis remontida, võtke
ühendust volitatud teenindusega, kus on garanteeritud,
et remontimisel kasutatakse originaalvaruosi ja remont
tehakse vastavalt ettekirjutustele.
Lisateavet garantii kohta leiate lisatud garantiibrošüürist.
27
x2
90°C
28
ET
345
540
20
95
482
595
89° max
537
572
5,5
6
4
595
538
min 550
min 550
min 500
600
30 mm
min 560
min 500
min 560
583 + 2
30
5
29
=
=
400010859017
001
30
Trükitud Itaalias
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising