AEG | EPK35102YM | User manual | Aeg EPK35102YM Brugermanual

Aeg EPK35102YM Brugermanual
EPK35102YM
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Ovn
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 8
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE...................................................................................... 9
6. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 10
7. URFUNKTIONER........................................................................................................11
8. BRUG AF TILBEHØRET............................................................................................. 13
9. EKSTRAFUNKTIONER...............................................................................................13
10. RÅD OG TIP............................................................................................................. 14
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 29
12. FEJLFINDING.......................................................................................................... 33
13. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 35
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
DANSK
3
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige
dele kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
Betjeningspanelet skal forbindes til den specificerede
opvarmningsenhed med matchende stikfarver for at
undgå risiko for farer.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inden du udfører vedligeholdelse, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske
rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Kontakt til afbrydelse skal være indbygget i den faste
ledningsføring i overensstemmelse med reglerne for
ledningsføring.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
• Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
• Køkkenskabet og indhakket skal have
passende mål.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
• Apparatets dele kan være
strømførende. Luk apparatet sammen
med køkkenelementet for at
forhindre, at de farlige dele berøres.
DANSK
• Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
• Indbygningsskabets stabilitet skal
opfylde kravene i DIN 68930.
Kabinettets minimumshøjde (kabinets
minimumshøjde under bordpladen)
600 (600) mm
Kabinetbredde
550 mm
Kabinetdybde
605 (580) mm
Højden foran på apparatet
594 mm
Højden bagest på
apparatet
576 mm
Bredden foran på apparatet
549 mm
Bredden bagest på
apparatet
548 mm
Apparatets dybde
567 mm
Apparatets indbygningsdybde
546 mm
Dybde med åben dør
1017 mm
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste side
550 x 20 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
2.2 El-forbindelse
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
5
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
• Luk apparatets luge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
• Apparatet leveres uden stik og
tilslutningskabel.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
6
www.aeg.com
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug
af ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
• Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge sikkerhedsanvisningen på dens
emballage.
• Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
2.5 Pyrolytisk selvrens
ADVARSEL!
Risiko for personskade /
brand / kemiske emissioner
(dampe) i pyrolyse-tilstand.
• Før du udfører en pyrolytisk
selvrensning eller Ibrugtagning, skal
du først tage følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra
olie eller fedt / belægninger.
– alle udtagelige genstande (inkl.
riste, ovnribber osv., der fulgte
med produktet), herunder evt.
alle non-stick gryder, pander,
bakker, redskaber osv.
• Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
• Hold børn væk fra apparatet, mens
den pyrolytiske rensning er i gang.
DANSK
•
•
•
•
•
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste
køleaftræk.
Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og
produktionsmaterialet, hvorfor
forbrugerne på det kraftigste rådes til
at:
– sørge for god udluftning under
og efter hver pyrolytisk rensning.
– sørge for god udluftning under
og efter første ibrugtagning med
maksimal temperatur.
I modsætning til mennesker kan visse
fugle og krybdyr være ekstremt
følsomme over for potentielle dampe,
der udsendes under rensningen af
alle pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et
område med god udluftning og
må ikke være i nærheden af
apparatet under og efter hver
pyrolytisk rensning og første
ibrugtagning med maksimal
temperatur.
Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
temperaturændringer i nærheden af
alle pyrolytiske ovne, når den
pyrolytiske selvrensning er i gang.
Non-stick overflader på gryder,
pander, bakker, redskaber osv. kan
blive beskadiget af pyrolytisk rensning
ved høj temperatur i alle pyrolytiske
ovne og kan også udgøre en kilde til
skadelige dampe af lavt niveau.
Dampe fra alle pyrolytiske ovne /
madrester, som beskrevet, er ikke
skadelige for mennesker, herunder
børn eller personer med fysiske
lidelser.
2.6 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
• Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
2.7 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.8 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
7
8
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1
2 3
4
5 6
7
13
8
9
5
4
3
2
1
10
11
12
3.2 Tilbehør
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kontrolpanel
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Strømindikator/symbol
Display
Funktionsvælger (til temperaturen)
Temperaturindikator/-symbol
Knapper til kogezoner
Varmelegeme
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Ovnrumsprægning
Rillepositioner
Bradepande
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Til kager og lagkagebunde. Til bagning
og stegning, eller som en drypbakke til
opsamling af fedt.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Knapper til kogezoner
Du kan bruge kogesektionen med
knapperne til kogezonerne.
Du skal læse kapitlet Om
sikkerhed i kogesektionens
brugsanvisning.
4.2 Varmeindstillinger
Knapangivelse
0
Funktion
Slukposition
Knapangivelse
Funktion
Trin til holde varm
1-9
Varmeindstillinger
1. Drej knappen til en nødvendig
varmeindstilling.
2. Drej knappen til slut-positionen for at
afslutte tilberedningsprocessen.
DANSK
4.3 Opkogningsautomatik
9
4.4 Brug af dobbelt-zonen
(hvis relevant)
Er kun relevant for
kogesektioner med
opkogningsautomatik.
Drej knappen med uret for
at aktivere dobbeltzonen.
Drej den ikke gennem stoppositionen.
Opkogningsautomatikken opvarmer
kogezonen på fuld effekt i et stykke tid.
1. Drej knappen til kogezonen med
uret, så langt den kan komme (forbi
det højeste varmetrin).
2. Indstil straks det ønskede varmetrin.
3. Drej knappen til positionen SLUK for
at afbryde funktionen.
1. Drej knappen med uret til positionen
9.
2. Drej knappen langsomt , indtil du
hører et klik. De to kogezoner er
tændt.
3. Se under "Varmetrin" for at indstille
det nødvendige varmetrin.
4.5 Knapper
Sensorfelt/knap
Funktion
Forløb
MINUS
Indstilling af tiden.
UR
Indstilling af en urfunktion.
PLUS
Indstilling af tiden.
4.6 Display
A
G
F
E
A.
B.
C.
D.
B
D
C
Timer / Temperatur
Opvarmnings-/restvarmeindikator
Termometer (kun udvalgte modeller)
Elektronisk lågelås (kun udvalgte
modeller)
E. Timer/minutter
F. Demo-tilstand (kun udvalgte
modeller)
G. Urfunktioner
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Se kapitlet "Urfunktioner"
for at indstille klokkeslættet.
5.1 Rengøring før
ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige
ovnribber i deres oprindelige positioner.
10
www.aeg.com
6. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Ovnfunktion
6.1 Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Funktionsvælgeren kommer
ud.
6.2 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Applikation
Ovnen er slukket.
Slukposition
Lys
Varmluft
Pizza
Til at tænde lampen
uden, at der vælges en
ovnfunktion.
Bagning på op til tre ovnriller samtidig og til tørring af fødevarer.
Indstil temperaturen 20 40 °C lavere end ved
Over-/undervarme.
Til bagning af pizza. Til at
lave intensiv bruning og
en sprød bund.
Til bagning og stegning
på én ristposition.
Over-/undervarme
Undervarme
Til bagning af kager med
sprød bund og til henkogning.
Fugtig varmluft
Applikation
Denne funktion er beregnet til at spare energi under madlavning. Se kapitlet "Råd" vedrørende tilberedningsanvisninger,
Fugtig varmluft. Ovnlågen bør være lukket under tilberedning, så funktionen ikke afbrydes og
for at sikre, at ovnen virker med den højest mulige energieffektivitet. Når
du bruger denne funktion, kan temperaturen i
ovnrummet variere fra
den indstillede temperatur. Restvarmen anvendes.Varmeeffekten kan
reduceres. Få generelle
anbefalinger til at spare
energi i kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparelse. Denne funktion
blev anvendt til at overholde energieffektivitetsklassen iht. EN 60350-1.
Når du bruger denne
funktion, slukkes lampen
automatisk efter 30 sekunder.
Bagning på op til tre ovnriller samtidig og til tørring af fødevarer.
Indstil temperaturen 20 40 °C lavere end ved
Over-/undervarme.
Til at tilføje fugtighed unVarmluft /
der madlavningen. Til at
Varmluft PLUS opnå den rette farve og
sprøde skorpe under
bagning. Til at give større
saftighed under genopvarmning.
DANSK
Ovnfunktion
Grillstegning
Turbogrill
Pyrolyse
Applikation
Til grillstegning af flade
madvarer og til ristning af
brød.
Til stegning af større stege eller fjerkræ på én
ovnrille. Til at lave gratiner og til at brune.
Til aktivering af pyrolytisk
rensning af ovnen. Denne
funktion brænder resterende snavs i ovnen af.
11
6.3 Indstilling af en
ovnfunktion
1. Drej ovnens funktionsvælger for at
vælge en ovnfunktion .
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
temperaturen.
Lampen tændes, når ovnen er i gang.
3. Ovnen slukkes ved at sætte knappen
for ovnfunktioner på sluk-stillingen.
6.4 Indikator for opvarmning
Når ovnfunktionen er aktiv, vises
bjælkerne i displayet
én efter én, når
temperaturen i ovnen øges og
forsvinder, når temperaturen falder.
Lampen kan blive slukket
automatisk ved en
temperatur på under 60 °C
under visse ovnfunktioner.
7. URFUNKTIONER
7.1 Tabel for urfunktionstaster
Urfunktionstast
Egnet til
AKTUEL TID
For at se eller ændre den
aktuelle tid. Den aktuelle
tid kan kun ændres, når
ovnen er slukket.
VARIGHED
Til indstilling af, hvor længe ovnen skal være
tændt. Fungerer kun, når
en ovnfunktion er valgt.
SLUTTID
Til indstilling af, hvornår
ovnen skal slukkes. Fungerer kun, når en ovnfunktion er valgt.
Kombination af VARIGUDSKUDT TID HED og SLUT-funktion.
MINUTUR
Bruges til at indstille en
nedtælling. Denne funktion har ikke indflydelse på
ovnen. MINUTURET kan
aktiveres på et vilkårligt
tidspunkt, også hvis ovnen er slukket.
Urfunktionstast
00:00
OPTÆLLINGSTIMER
Egnet til
Hvis du ikke indstiller en
anden urfunktion, overvåger OPTÆLLINGSTIMER
automatisk, hvor længe
ovnen er i drift.
Den aktiveres, når ovnen
begynder at varme.
Optællingstimeren kan
ikke bruges med funktionerne: VARIGHED, SLUT.
7.2 Indstilling og ændring af
tid
Efter den første forbindelse til nettet skal
du vente, til displayet viser
"12:00". "12" blinker.
1. Tryk på
timerne.
eller
og
for at indstille
2. Tryk på
for at bekræfte, og indstil
minutterne.
Displayet viser
time. "00" blinker.
og den indstillede
12
www.aeg.com
3. Tryk på
eller
for at indstille de
aktuelle minutter.
2. Tryk gentagne gange på
4. Tryk på
for at bekræfte, eller det
indstillede klokkeslæt gemmes
automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
3. Tryk på
eller
for at indstille
minutterne og derefter timerne for
, indtil
begynder at blinke.
for at
VARIGHED-tid. Tryk på
bekræfte.
Tryk gentagne gange på
for at ændre
klokkeslættet, indtil indikatoren for
Displayet blinker og viser
klokkeslættet
4. Tryk på
eller
for at indstille
timerne og derefter minutterne for
blinker på displayet.
7.3 Indstille VARIGHEDfunktionen
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Tryk på
eller
for at indstille
minutterne og derefter timerne. Tryk
for at bekræfte.
på
Når den indstillede Varighed er gået,
udsendes der et signal i 2 minutter.
og tidsindstillingen blinker i displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.4 Indstille SLUT-funktion
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
eller
for at indstille
3. Tryk på
timerne og derefter minutterne. Tryk
på
for at bekræfte.
På den indstillede Slut tid udsendes der
og
et signal i 2 minutter.
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.5 Indstillingen af funktionen
UDSKUDT TID
1. Vælg en ovnfunktion.
SLUT tid. Tryk på
.
for at bekræfte.
og den
Displayet viser
indstillede temperatur.
Ovnen tændes automatisk senere.
Fungerer for den indstillede VARIGHEDtid og stopper ved den indstillede SLUTtid.
På den indstillede SLUT-tid udsendes
der et signal i 2 minutter.
og
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes.
5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
6. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.6 Indstilling af MINUTUR
Minuturet kan både indstilles, når ovnen
er tændt og slukket.
1. Tryk gentagne gange på
begynder at blinke.
, indtil
eller
for at indstille
2. Tryk på
sekunderne og derefter minutterne.
Når den indstillede tid er længere
end 60 minutter, blinker
på
displayet.
3. Indstil timerne.
4. MINUTURET starter automatisk efter
5 sekunder.
Når 90% af den indstillede tid er
gået, udsendes signalet.
5. Når den indstillede tid er gået,
udsendes signalet i 2 minutter.
"00:00" og
blinker på displayet.
Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
DANSK
7.7 OPTÆLLINGSTIMER
Tryk og hold på
og
for at nulstille
optællingstimeren. Timeren begynder at
tælle op.
8. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Isætning af tilbehøret
Grillrist ogbradepandesammen:
Skub bradepanden ind mellem
ovnribbernes skinner og grillristen på
skinnerne ovenover.
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner, .
Bradepande:
Skub bradepanden ind mellem skinnerne
ud for rillen.
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
9. EKSTRAFUNKTIONER
9.1 Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke tændes utilsigtet.
1. Sørg for, at ovnens funktionsvælger
står i sluk-positionen.
2. Tryk og hold
sekunder.
og
samtidig i 2
Signalet lyder. SAFE og
displayet. Lugen er låst.
vises på
Symboletl
tændes også
på displayet, når
pyrolysefunktionen er i
gang.
13
14
www.aeg.com
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen
fra.
9.2 Brug af Panel Lås
Funktionslåsen kan kun aktiveres, når
ovnen er tændt.
Når funktionslåsen er aktiveret, kan
temperatur- og tidsindstillingerne til en
igangværende ovnfunktion ikke ændres
utilsigtet.
1. Vælg en ovnfunktion, og indstil den
som ønsket.
og
nede
2. Tryk på og hold
samtidigt i 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
Loc vises på displayet, når dy
drejer temperaturknappen
eller trykker på en hvilken
som helst knap, når
funktionslåsen er aktiveret.
Når du drejer på knappen til
ovnfunktionerne, slukkes ovnen.
Når ovnen slukkes, mens funktionslåsen
er slået til, skifter funktionslåsen
automatisk til børnesikring. Se under
"Brug af børnesikringen".
Hvis funktionen Pyrolyse er i
gang, er lågen låst, og
vises på displayet.
Gentag trin 2 for at slå funktionslåsen fra.
9.3 Restvarmeindikator
Når du slukker ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren , hvis
temperaturen i ovnen er mere end 40
°C.Drej temperaturknappen til venstre
eller højre for at kontrollere
ovntemperaturen.
9.4 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer indstillingerne.
(°C)
(t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
3
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys, Varighed, Slut tid.
9.5 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
10. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
10.1 Eksempler på tilberedningsanvendelser for kogesektionen
VarmeEgnet til
indstilling
Tid (min.) Råd
1
efter behov
Til at holde tilberedt mad varm.
Læg et låg på kogegrejet.
DANSK
15
VarmeEgnet til
indstilling
Tid (min.) Råd
1-2
Til hollandaisesovs og til smeltning af smør, chokolade og husblas.
5 - 25
Rør med mellemrum.
1-2
Til størknede, luftige omeletter
og bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilberedningen.
2-3
Til småkogning af ris og mælkeretter samt til opvarmning af
færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris. Rør i mælkeretter, når halvdelen af tiden er
gået.
3-4
Til dampning af grøntsager, fisk
og kød.
20 - 45
Tilføj nogle spsk. af væske.
4-5
Til dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst 1/4 l vand til 750 g
kartofler.
4-5
Til kogning af større portioner,
sammenkogte retter og supper.
60 - 150
Tilføj højst 3 l væske til ingredienserne.
6-7
Til let stegning af schnitzel, cordon bleu (kalvekød), koteletter,
frikadeller, pølser, lever, æg,
pandekager, æbleskiver samt
opbagt sauce.
efter behov
Vendes undervejs.
7-8
Til rösti, tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
9
Til kogning af større mængder vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg) og til friturekogning af pommes frites.
10.2 Anbefalinger til
tilberedning
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Tabellerne herunder viser
anbefalede indstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hyldeposition for
specifikke typer mad.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
10.3 Bagning
Brug den laveste temperatur den første
gang.
Bagetiden kan kan forlænges med 10 –
15 minutter, når du bager på mere end
én ribbe.
Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt. Der er ikke
nødvendigt at ændre
temperaturindstillingen, hvis der sker en
ujævn bruning. Forskellene udlignes
under bagning.
Plader i ovnen kan blive forvredet under
bagning. Pladerne retter sig ud, når de er
kølet af.
16
www.aeg.com
10.4 Bagetip
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagens bund er ikke
bagt nok.
Forkert ovnrille.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen
Der er for høj ovntemperaog bliver klæg eller med tur.
vandstriber.
Bagetiden er for kort.
Vælg en lidt lavere ovntemperatur
den næste gang.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en højere ovntemperatur
den næste gang.
Bagetiden er for lang.
Vælg en kortere bagetid den næste gang.
Kagen bliver ujævnt
bagt.
Vælg en længere bagetid og en
lavere ovntemperatur den næste
gang.
Ovntemperaturen er for høj, Vælg en lavere ovntemperatur og
og bagetiden er for kort.
længere bagetid.
Kagedejen er ikke jævnt for- Fordel kagedejen jævnt på bagedelt.
pladen den næste gang.
Kagen er ikke klar på
bagetiden angivet i en
opskrift.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en lidt højere ovntemperatur den næste gang.
10.5 Bagning på én ribbe
BAGVÆRK I FORM
(°C)
(min.)
Tærtebund Varmluft
mørdej, forvarm den tomme ovn
170 - 180
10 - 25
2
Tærtebund rørt kagedej
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Gærkage /
Croissant
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkage /
Frugtkager
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Kvarkkage
Over-/undervarme
170 - 190
60 - 90
1
DANSK
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
Brug ovnens tredje ristposition.
Brug ovnens tredje ristposition.
Brug funktionen: Varmluft.
Brug funktionen: Varmluft.
Brug en bradepande.
Brug en bradepande.
(°C)
(min.)
Kage med chokoladeflager, tør
150 - 160
20 - 40
Frugttærter (på
gærdej/rørt kagedej), brug en bradepande
150
35 - 55
Frugtkager på
mørdej
(°C)
(min.)
160 - 170
40 - 80
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
Forvarm den tomme ovn.
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Brug en bradepande.
(°C)
(min.)
Roulade
180 - 200
10 - 20
3
Rugbrød:
først: 230
20
1
så: 160 - 180
30 - 60
Smørmandelkage /
Sukkerkage
190 - 210
20 - 30
3
Flødeboller / Flødekager
190 - 210
20 - 35
3
17
18
www.aeg.com
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
Forvarm den tomme ovn.
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Brug en bradepande.
(°C)
(min.)
170 - 190
30 - 40
3
Frugttærter (på gær- 170
dej/rørt kagedej),
brug en bradepande
35 - 55
3
Gærkager med blødt 160 - 180
fyld (f.eks. kvark, fløde, creme)
40 - 80
3
Stollen
50 - 70
2
Fletbrød / Kringle
160 - 180
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Lagkagebunde af mørdej
Varmluft
150 - 160
10 - 20
Småt gærbrød, forvarm
den tomme ovn
Varmluft
160
10 - 25
Lagkagebunde af rørt
dej
Varmluft
150 - 160
15 - 20
Småt bagværk af butter- Varmluft
dej, forvarm den tomme
ovn
170 - 180
20 - 30
Lagkagebunde af gærdej
150 - 160
20 - 40
Varmluft
DANSK
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Makroner
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Marengs / Marengs
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Småt gærbrød, forvarm
den tomme ovn
Over-/undervarme
190 - 210
10 - 25
10.6 Souffleer og gratiner
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Småt gærbrød med
smeltet ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Grøntsagsgratin, forvarm den tomme ovn
Turbogrill
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Over-/undervarme
180 - 200
25 - 40
Fiskegratiner
Over-/undervarme
180 - 200
30 - 60
Fyldte grøntsager
Varmluft
160 - 170
30 - 60
Søde souffleer
Over-/undervarme
180 - 200
40 - 60
Pastaretter
Over-/undervarme
180 - 200
45 - 60
10.7 Bagning på flere ribber
Brug funktionen: Varmluft.
Brug bagepladerne.
19
20
www.aeg.com
KAGER/BAGVÆRK
(°C)
(min.)
2 riller
Flødeboller / Flødekager, forvarm den
tomme ovn
160 - 180
25 - 45
1/4
Toscatærte, tør
150 - 160
30 - 45
1/4
SMÅT BAGVÆRK/SMÅ KAGER/BOLLER
(°C)
(min.)
2 riller
3 riller
Småt gærbrød
180
20 - 30
1/4
-
Lagkagebunde
af mørdej
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Lagkagebunde
af rørt dej
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Småt bagværk
170 - 180
af butterdej, forvarm den tomme ovn
30 - 50
1/4
-
Lagkagebunde
af gærdej
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makroner
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Marengs / Marengs
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.8 Tips til stegning
Brug varmeresistent ovngrej.
Steg kød og fisk i store stykker (1 kg eller
mere).
Steg magert kød tildækket.
Dryp stege med deres egen saft
adskillige gange under stegning.
Steg store stege direkte i fadet eller på
grillristen over fadet.
10.9 Stegning
Hæld noget vand i bakken for at
forhindre, at dryppende fedt brænder.
Vend stegen efter 1/2 - 2/3 af
tilberedningstiden.
Brug ovnens første ristposition.
DANSK
OKSEKØD
(°C)
(min.)
Over-/undervarme
230
120 - 150
Roastbeef eller filet, pr. cm i højden
rød, forvarm den
tomme ovn
Turbogrill
190 - 200
5-6
Roastbeef eller filet, pr. cm i højden
medium, forvarm
den tomme ovn
Turbogrill
180 - 190
6-8
Roastbeef eller filet, pr. cm i højden
gennemstegt, forvarm den tomme
ovn
Turbogrill
170 - 180
8 - 10
Grydesteg
1 - 1,5 kg
SVIN
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Bov / Nakke / Skinke m.
ben
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Koteletter / Spareribs
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Farsbrød
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineskank, forkogt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
21
22
www.aeg.com
KALVEKØD
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvesteg
1
160 - 180
90 - 120
Kalveskank
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min.)
Lammekølle / Lammesteg
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammeryg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
(°C)
(min.)
Ryg / Harekølle, for- op til 1
varm den tomme ovn
230
30 - 40
Vildtryg
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kølle
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
LAMMEKØD
Brug funktionen: Turbogrill.
VILDT
Brug funktionen: Over-/undervarme.
(kg)
DANSK
FJERKRÆ
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Udskåret fjerkræ
0,2 - 0,25 hver
200 - 220
30 - 50
Fjerkræ, halveret
0,4 - 0,5 hver
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
FISK (DAMPNING)
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Hel fisk
10.10 Sprød tilberedning
med:Pizza
PIZZA
PIZZA
Brug ovnens første ristposition.
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Tærter
180 - 200
40 - 55
Spinattærte
160 - 180
45 - 60
(°C)
(min.)
Quiche lorraine /
Schweizisk
tærte
170 - 190
45 - 55
Kvarkkage
140 - 160
60 - 90
23
24
www.aeg.com
PIZZA
PIZZA
Brug ovnens første ristposition.
Grøntsagstærte
(°C)
(min.)
160 - 180
50 - 60
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Brug ovnens anden ristposition.
PIZZA
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Flade madbrød
230 - 250
10 - 20
Tærte m/
butterdej
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pirogger
180 - 200
15 - 25
10.11 Grillstegning
(°C)
(min.)
Pizza, tynd
bund, brug
en bradepande
200 - 230
15 - 20
Pizza, tyk
bund
180 - 200
Forvarm den tomme ovn inden
tilberedning.
Grillsteg kun tynde stykker af kød eller
fisk.
Anbring en plade på den første
ristposition for at opsamle fedt.
20 - 30
GRILL
Brug funktionen: Grillstegning
(°C)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Roastbeef
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
DANSK
GRILL
Brug funktionen: Grillstegning
(°C)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lammeryg
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 kg - 1 210 - 230
kg
15 - 30
15 - 30
3/4
10.12 Frosne madvarer
OPTØNING
Brug funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Pizza, frossen
200 - 220
15 - 25
2
Deep pan pizza, frossen
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kold
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynde
200 - 220
20 - 30
3
Pommes frites, tykke
200 - 220
25 - 35
3
Kartoffelbåde / Kroketter
220 - 230
20 - 35
3
Brasede kartofler
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, frisk 170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, fros- 160 - 180
sen
40 - 60
2
Bagt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingevinger
190 - 210
20 - 30
2
25
26
www.aeg.com
10.13 Henkogning
Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
GRØNTSAGER
Brug ikke glas med skrue- og bajonetlåg
eller metaldåser.
Brug ovnens første ristposition.
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
Stil højst seks 1 liters henkogningsglas på
bagepladen.
Fyld glassene ens og luk med en bøjle.
Glassene må ikke røre hinanden.
Gulerødder
50 - 60
5 - 10
Hæld ca. 1/2 liter vand på bagepladen,
så luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
Agurker
50 - 60
-
Blandet pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Ærter / Asparges
50 - 60
15 - 20
Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen
ned til 100 °C, når væsken i glassene
begynder at simre (i 1 liter-glas efter ca.
35 - 60 minutter) (se tabellen).
Indstil temperaturen til 160 - 170 °C.
10.14 Tørring - Varmluft
BLØD FRUGT
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
(min.)
Henkogning til
simring
Jordbær / Blåbær /
Hindbær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
åbner lågen og lader madvarerne køle af
natten over for at færdiggøre tørringen.
Brug den tredje rille til 1 bakke.
Brug den første og fjerde rille til 2
bakker.
GRØNTSAGER
STENFRUGT
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
Ferskner /
Kvæder /
Blommer
35 - 45
10 - 15
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Krydderurter
40 - 50
2-3
Indstil temperaturen til 60 - 70 °C.
DANSK
FRUGT
27
FRUGT
(t)
Blommer
8 - 10
Abrikoser
8 - 10
Æble, i skiver
6-8
(t)
Ærter
6-9
10.15 Fugtig varmluft anbefalet tilbehør
Brug mørke og ikke-reflekterende former
og beholdere. De har en bedre
varmeabsorbering end lyse og
reflekterende fade.
Pizzaform
Ramekiner
Bageform
Mørk, ikke-reflekterenKeramisk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm højde
Tærtebundform
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
10.16 Fugtig varmluft
For at få de bedste resultater skal du
følge forslagene angivet på
nedenstående tabel.
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Pastagratin
200 - 220
45 - 55
Kartoffelgratin
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brødbudding
190 - 200
55 - 70
28
www.aeg.com
(°C)
(min.)
Risbudding
170 - 190
45 - 60
Æblekage, lavet af rørt kagedej (rund form)
160 - 170
70 - 80
Franskbrød
190 - 200
55 - 70
10.17 Oplysninger til
testinstitutter
Tests i overensstemmelse med: EN
60350, IEC 60350.
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Bagværk i form
(°C)
(min.)
Sandkage uden fedt
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Sandkage uden fedt
Over-/undervarme
160
35 - 50
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Varmluft
160
60 - 90
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Over-/undervarme
180
70 - 90
1
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Småkager
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Smørkager / Kagesnitter
Varmluft
140
25 - 40
Smørkager / Kagesnitter,
forvarm den tomme ovn
Over-/undervarme
160
20 - 30
150
20 - 35
Små kager i form, 20 stk./ Varmluft
plade, forvarm den tomme
ovn
DANSK
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Småkager
Brug ovnens tredje ristposition.
Små kager i form, 20 stk./ Over-/undervarme
plade, forvarm den tomme
ovn
(°C)
(min.)
170
20 - 30
BAGNING PÅ FLERE RIBBER. Småkager
(°C)
(min.)
2 riller
3 riller
Smørkager / Kagesnitter
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Små kager i form, 20
stk./plade, forvarm
den tomme ovn
Varmluft
150
23 - 40
1/4
-
GRILL
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
(min.)
Toastbrød
Grillstegning
1-3
5
Oksesteak, vendes undervejs
Grillstegning
24 - 30
4
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
29
30
www.aeg.com
11.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengøringsmidler
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepanden.
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Hverdagsbrug
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe genstande
eller i en opvaskemaskine.
11.2 Fjernelse: ovnribber
Tag ovnribberne og de.
FORSIGTIG!
Vær forsigtig, når du fjerner
ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
Montér det fjernede tilbehør i omvendt
rækkefølge.
11.3 Pyrolyse
FORSIGTIG!
Fjern alt tilbehør og de
udtagelige ovnribber fra
ovnen.
Start ikke pyrolysen, hvis
ovnlågen ikke er lukket helt.
På nogle modeller viser
displayet "C3", hvis denne
fejl opstår.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1
2
ADVARSEL!
Ovnen bliver meget varm.
Der er risiko for
forbrænding.
DANSK
FORSIGTIG!
Hvis en kogesektion
installeres over ovnen, eller
hvis der installeres andre
apparater i det samme skab,
må de ikke bruges, når
pyrolysefunktionen er i
gang. Det kan skade
apparatet.
1. Tør ovnrummet af med en blød klud.
2. Rengør lågens inderside med varmt
vand, så resterne ikke brænder sig
fast pga. den varme luft.
3. Vælg funktionen Pyrolyse. Se kapitlet
"Daglig brug," "Ovnfunktioner".
4. Når
blinker, skal du trykke på
sekunder, efter hver gang der tændes og
slukkes for ovnen.
Husk rengøring slukkes:
• når funktionen pyrolyse er
udført.
• hvis du trykker på
og
samtidigt, mens PYR
blinker på displayet.
11.5 Udtagning og isætning af
lågen
Du kan tage lågen og det indvendige
ovnglas ud for at rengøre det. Antallet af
ovnglas varierer afhængigt af den
enkelte model.
eller
for at indstille
pyrolysevarigheden:
ADVARSEL!
Lågen er tung.
Mulighed
Forløb
P1
Let rensning.
Varighed: 1 t
30 min.
P2
Normal rensning. Varighed: 3 t.
Pyrolysen starter efter 2 sekunder.
Funktionen SLUT TID kan bruges til at
udskyde starten af rengøringen.
Ovnpæren er slukket under pyrolyse.
5. For at ændre pyrolysens
standardlængde (P1 eller P2) skal du
trykke på
31
for at indstille
og
eller .
derefter trykke på
6. Når ovnen har nået den
forudindstillede temperatur, låses
ovnlågen. Displayet viser
og
stregerne på varmeindikatoren, indtil
lågen låses op.
7. Når pyrolysen er færdig, viser
displayet aktuel tid. Ovnlågen
forbliver låst.
8. Når ovnen køler ned, låses lågen
automatisk op.
11.4 Husk rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres
Pyrolyse, blinker PYR i displayet i 10
1. Åbn lågen helt.
2. Tryk låsegrebene (A) helt på de to
lågehængsler.
A
A
3. Sæt ovnlågen i første åbne position
(vinkel på ca. 70°).
4. Hold med en hånd på hver side af
lågen og træk den væk fra ovnen i en
opadgående vinkel.
5. Læg lågen med ydersiden nedad på
en blød klud på et stabilt underlag.
6. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
2
B
1
7. Træk i lågelisten, og tag den ud.
32
www.aeg.com
8. Hold i overkanten af hvert enkelt
ovnglas, og træk det opad og ud af
skinnen.
11.6 Udskiftning af pæren
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
Pæren kan være meget
varm.
1. Sluk ovnen.
Vent, til ovnen er kølet ned.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
9. Rengør ovnglasset med vand og
sæbe. Tør ovnglasset forsigtigt.
Udfør ovenstående trin i modsat
rækkefølge, når rengøringen er afsluttet.
Sæt det mindste glas i først og derefter
det største og lågen.
ADVARSEL!
Sørg for, at glassene er sat i
den rigtige position, da
lågens overflade ellers kan
blive overophedet.
Sørg for at sætte ovnglassene (C, B og A)
på plads i den rigtige rækkefølge. Isæt
først ovnglasset C, som har en firkant
trykt på den venstre side og en trekant
på den højre side. Disse symboler er
også stemplet på lågerammen.
Trekantsymbolet på glasset skal passe til
trekanten på lågerammen, og
firkantsymbolet skal passe til firkanten.
Isæt derefter de to øvrige ovnglas.
ABC
Den øverste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
DANSK
33
12. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Kogezonerne virker ikke.
Følg brugsvejledningen til kogesektionen.
Ovnen kan ikke tændes eller
betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en
strømforsyning, eller det er
tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning er Se under "Automatisk slukaktiveret.
ning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Luk lågen helt.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i
træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Displayet viser "C3".
Luk lågen helt.
Rengøringsfunktionen fungerer ikke. Du lukkede ikke
lågen helt, eller lågelåsen er
defekt.
34
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Displayet viser "F102".
• Du har ikke lukket ovnlågen helt.
• Lågelåsen er defekt.
• Luk lågen helt.
• Sluk for ovnen på hovedsikringen/afbryd ved
hjælp af HFI/HFPI relæet
og start igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis displayet igen viser
"F102".
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
• Sluk for ovnen på hovedsikringen/afbryd ved
hjælp af HFI/HFPI relæet
og start igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Apparatet er tændt, men bli- Demo-funktionen er aktivever ikke varmt. Blæseren vir- ret.
ker ikke. Displayet viser "Demo".
1.
Sluk for ovnen.
2.
Tryk og hold
-knappen nede.
Det første ciffer på displayet og Demo-lampen
begynder at blinke.
Indtast koden 2468 ved
at trykke på knapperne
3.
4.
eller
5.
6.
12.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
for at ændre
værdierne, og tryk på
for at bekræfte.
Det næste ciffer begynder at blinke.
Demo-funktionen deaktiveres, når du bekræfter, at det sidste ciffer
og koden er korrekt.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
DANSK
35
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktinformation og produktinformationsark*
Leverandørens navn
AEG
Identifikation af model
EPK35102YM 940321311
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig
tilstand
1.09 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.69 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
71 l
Type ovn
Underbygningsovn
Vægt
35.0 kg
* For EU ifølge EU-fordninger 65/2014 og 66/2014.
For Hviderusland ifølge STB 2478-2017, bilag G; STB 2477-2017, bilag A og B.
For Ukraine ifølge 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gælder ikke for Rusland.
EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.
13.2 Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt
tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
tilberedningstiden er over 30 minutter,
36
www.aeg.com
slukkes varmelegemerne automatisk
tidligere i visse ovnfunktioner.
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt. Når der slukkes for ovnen,
viser displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
Når du bruger denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter 30 sekunder.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
DANSK
37
38
www.aeg.com
DANSK
39
867335704-F-322019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising