Electrolux | EKG51152OW | User manual | Electrolux EKG51152OW Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EKG51152OW Lietotāja rokasgrāmata
EKG51152OW
LV
LT
Plīts
Viryklė
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
31
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. UZSTĀDĪŠANA...................................................................................................7
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 14
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.......................................................... 15
6. PLĪTS VIRSMA – IZMANTOŠANA IKDIENĀ....................................................15
7. PLĪTS VIRSMA - PADOMI UN IETEIKUMI...................................................... 16
8. PLĪTS VIRSMA – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................... 17
9. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ.................................................. 18
10. CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS............................................... 20
11. CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA...............................................20
12. CEPEŠKRĀSNS - PADOMI UN IETEIKUMI.................................................. 22
13. CEPEŠKRĀSNS – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................24
14. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 27
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 28
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS!
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez
pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Pirms atvēršanas noslaukiet no vāka izlijušo šķidrumu.
Pirms vāka aizvēršanas ļaujiet plīts virsmai atdzist.
Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir
izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
Uzmanieties, pieskaroties uzglabāšanas atvilktnei. Tā
var sakarst.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Šī ierīce ir piemērota šādiem tirgiem:
LV LT
•
2.1 Uzstādīšana
•
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Ievērojiet piesardzību, pārvietojot
ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
•
•
•
•
•
Virtuves mēbeles un ierīces
iebūvēšanai paredzētajam atvērumam
jābūt piemērotā lielumā.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem
un pie drošām ietaisēm.
Ierīces daļas vada strāvu. Novietojiet
ierīcei apkārt mēbeles, lai novērstu
pieskaršanos bīstamajām daļām.
Ierīces sāni jānovieto pret vienāda
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
Nenovietojiet ierīci uz pamatnes.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
LATVIEŠU
2.2 Elektriskie pieslēgumi
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai atrasties to
tuvumā, it īpaši, ja durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdžiem,
drošinātājiem (no turētājiem
izskrūvējamiem drošinātājiem),
zemējuma noplūdes automātslēdžiem
un savienotājiem.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Pilnībā aizveriet ierīces durvis pirms
kontaktspraudņa ievietošanas
elektrotīkla kontaktligzdā.
2.3 Gāzes piegādes
pieslēgšana
•
Gāzes pieslēgšanu var veikt
kvalificēts speciālists.
•
•
•
•
5
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka
piegādātās gāzes parametri (gāzes
veids un spiediens), kā arī ierīces
regulēšanas nosacījumi ir atbilstoši.
Pārliecinieties, vai ap ierīci notiek
gaisa cirkulācija.
Informācija par gāzes piegādi
atrodama uz tehnisko datu plāksnītes.
Šī ierīce nav pievienota sadegšanas
produktu nosūknēšanas iekārtai.
Pārliecinieties, lai ierīces pieslēgšana
notiktu atbilstoši spēkā esošiem
uzstādīšanas noteikumiem. Pievērsiet
uzmanību atbilstošajām prasībām
attiecībā uz ventilāciju.
2.4 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu vai
apdegumu gūšanas risks.
Pastāv elektriskās strāvas
trieciena risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
Izmantojiet šo ierīci tikai
mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas krāsas maiņa neietekmē
ierīces darbību. Garantijas
likumdošanas izpratnē tas nav
defekts.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Sargieties, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt. Pārvietojot šādus
priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr
paceliet tos.
•
•
•
•
•
•
Nodrošiniet labu ventilāciju telpā, kurā
tiek uzstādīta ierīce.
Izmantojiet tikai stabilus, degļiem
atbilstošas formas un diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
Pārliecinieties, vai ātri pagriežot
regulatoru no maksimālā līdz
minimālajam stāvoklim, deglī
nenodziest liesma.
Izmantojiet tikai piederumus, kas
iekļauti ierīces komplektācijā.
Neuzstādiet liesmas kliedētājus uz
degļiem.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci.
Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai
pārtikas atliekas var izraisīt
ugunsgrēku.
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
Nemazgājiet degļus trauku
mazgāšanas mašīnā.
LATVIEŠU
2.6 Vāks
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet vāka specifikāciju.
Regulāri tīriet vāku.
Neveriet vāku, ja uz virsmas ir šļaksti.
Pirms vāka aizvēršanas izslēdziet
visus degļus.
Aizveriet vāku tikai tad, kad plīts
virsma un cepeškrāsns ir pilnībā
atdzisušas.
Sakarsis stikla vāks var saplīst (ja
tāds ir).
•
•
7
Neatstājiet ierīci nepieskatītu
grilēšanas laikā. Pieejamās
sastāvdaļas ir karstas.
Neļaujiet bērniem atrasties
cepeškrāsns tuvumā grila lietošanas
laikā.
Grilēšanas laikā cepeškrāsns durvīm
jābūt atvērtām. Atstājiet cepeškrāsns
durvis atvērtas. Pastāv aizdegšanās
vai oglekļa oksīda emisiju risks.
Nelieciet cepeškrāsns pannu ar
ēdienu augstākajā līmenī.
2.9 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
2.7 Iekšējais apgaismojums
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt elektrošoku!
•
•
Pirms lampas nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju lampas.
2.8 Gāzes grils
•
•
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no
ierīces.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu
bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Saplaciniet ārējās gāzes caurules.
2.10 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka,
sprādziena vai apdegumu
gūšanas risks.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Ierīces novietošana
Varat uzstādīt brīvi stāvošo ierīci ar
skapjiem vienā vai abās pusēs vai telpas
stūrī.
Saglabājiet apmēram 1 cm
attālumu starp ierīci un
aizmugurējo sienu, lai
pārliecinātos, ka plīts vāks
atveras.
Minimālos uzstādīšanas attālumus var
aplūkot tabulā.
8
www.electrolux.com
B
C
A
Izmērs
mm
C
150
D
20
3.2 Tehniskie dati
D
D
Minimālie attālumi
Izmērs
mm
A
400
B
650
Spriegums
220 – 240 V
Frekvence
50 - 60 Hz
Ierīces klase
1
Izmērs
mm
Augstums
855
Platums
500
Dziļums
600
3.3 Citi tehniskie dati
Ierīces kategorija:
II2H3B/P
Oriģinālā gāze:
G20 (2H) 20 mbāri
Gāzes maiņa:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbāri
3.4 Apvada diametri
DEGLIS
Ø APVADS1) 1/100 mm
Papildu
29 / 30
Vidēji lielas jaudas deglis
32
Jaudīgais deglis
42
Cepeškrāsns
44
1) Apvada veids atkarīgs no modeļa.
3.5 Gāzes degļi G20 20 mbāru DABASGĀZEI
DEGLIS
Jaudīgais deglis
Vidēja jauda
Papildu
NORMĀLA JAU‐
DA kW
SAMAZINĀTA JAUDA
kW
DEGĻA SPECIFI‐
KĀCIJA 1/100 mm
3.0
0.72 / 0.751)
119
2.0 / 1.91)
0.43 / 0.451)
96
1.0
0.35
70
LATVIEŠU
DEGLIS
9
NORMĀLA JAU‐
DA kW
SAMAZINĀTA JAUDA
kW
DEGĻA SPECIFI‐
KĀCIJA 1/100 mm
Cepeškrāsns
2.7
0.90
120
Grils
1.9
-
108
1) Apvada veids atkarīgs no modeļa.
3.6 Gāzes degļi sašķidrinātajai gāzei G30 30 mbāri
DEGLIS
NORMĀLA
JAUDA kW
SAMAZINĀ‐
TA JAUDA
kW
DEGĻA SPECI‐ NOMINĀLĀ GĀ‐
FIKĀCIJA 1/100 ZES PLŪSMA, g/h
mm
Jaudīgais
deglis
3,0
0,72
88
218,14
Vidēji lielas
jaudas deg‐
lis
2,0
0,43
71
145,43
Papildu
1,0
0,35
50
72,71
Cepeš‐
krāsns
2,7
0,90
80
196,33
Grils
1,9
-
71
138,16
3.7 Gāzes degļi sašķidrinātajai gāzei G31 30 mbāri
DEGLIS
NORMĀLA
JAUDA kW
SAMAZINĀTA
JAUDA kW
DEGĻA SPE‐
CIFIKĀCIJA
1/100 mm
NOMINĀLĀ GĀ‐
ZES PLŪSMA,
g/h
Jaudīgais
deglis
2,6
0,63
88
185,68
Vidēji lielas
jaudas deg‐
lis
1,7
0,38
71
121,40
Papildu
0,85
0,31
50
60,70
Cepeš‐
krāsns
2,35
0,78
80
167,82
Grils
1,65
-
71
117,83
3.8 Gāzes piegādes
pieslēgšana
Lietojiet fiksētu pieslēgumu vai lietojiet
elastīgu nerūsējoša tērauda cauruli un
veiciet darbus saskaņā ar spēkā esošiem
likumiem. Ja izvēlaties elastīgas metāla
caurules, neļaujiet tām saskarties ar
blakus esošajām kustīgajām daļām un
uzmanieties, lai tās netiek saspiestas.
10
www.electrolux.com
BRĪDINĀJUMS!
Pirms gāzes pieslēgšanas
atvienojiet ierīci no
elektrotīkla vai izslēdziet
drošinātāju kārbā atrodamo
drošinātāju.Aizveriet gāzes
padeves galveno vārstu.
BRĪDINĀJUMS!
Gāzes pieslēguma caurule
nedrīkst saskarties ar attēlā
norādītajām ierīces daļām.
3.10 Gāzes tipa maiņa
Ierīci cita veida gāzes
izmantošanai var noregulēt
tikai pilnvarota persona.
3.9 Elastīgas nemetāla
caurules pieslēgšana
Ja cepeškrāsns ir paredzēta
sašķidrinātajai gāzei, jūs to
varat nomainīt uz dabasgāzi,
izmantojot pareizas
sprauslas.
Attiecīgi tiek pielāgots arī
gāzes padeves ātrums.
Ja pie savienojuma var viegli piekļūt, jūs
varat izmantot elastīgu cauruli. Elastīgā
caurule cieši jāpievieno, izmantojot
apskavas.
Uzstādīšanas laikā vienmēr lietojiet
caurules turētāju un blīvi. Elastīgo cauruli
var izmantot, ja:
Uzstādīšanas komplektu var
pasūtīt pilnvarotā klientu
apkalpošanas centrā.
•
tā nevar sakarst vairāk par istabas
temperatūru – vairāk par 30 °C;
• tā nav garāka par 1500 mm;
• tā nekur nesašaurinās;
• tā nav satinusies vai savilkusies;
• tā nesaskaras ar asām malām vai
stūriem;
• tās stāvokli var viegli pārbaudīt.
Pārbaudot elastīgo cauruli,
pārliecinieties, ka:
BRĪDINĀJUMS!
Pirms sprauslu nomaiņas
pārliecinieties, vai gāzes
regulatori ir izslēgtā stāvoklī.
Atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Ļaujiet
cepeškrāsnij atdzist. Pastāv
risks savainoties.
•
abos galos un visā tās garumā nav
plīsumu, plaisu vai apdeguma
pazīmju;
• caurules materiāls nav sacietējis un
caurule vēl arvien ir elastīga;
• stiprinājuma skavas nav sarūsējušas;
• nav beidzies derīguma termiņš.
Ja tiek konstatēts kāds no defektiem,
nelabojiet cauruli, bet nomainiet to.
BRĪDINĀJUMS!
Kad uzstādīšana pabeigta,
pārliecinieties, ka katras
caurules stiprinājumos nav
noplūdes. Pārbaudot
blīvējumu, lietojiet ziepjūdeni
nevis liesmu.
Gāzes piegādes ievads atrodas vadības
paneļa aizmugurē.
Cepeškrāsnij gāze ir iestatīta
pēc noklusējuma.
Uzstādījuma maiņai noteikti
izmantojiet starplikas
blīvējumu.
C
B
A
D
A. Gāzes pieslēguma punkts (katrai
cepeškrāsnij izmantojams tikai viens
punkts)
LATVIEŠU
B. Blīve
C. Pielāgojams savienojums
D. Sašķidrinātās gāzes caurules turētājs
11
A
3.11 Plīts sprauslu nomaiņa
Mainot gāzes tipu, nomainiet arī
sprauslas.
1. Noņemiet pannu balstus.
2. Noņemiet vāciņus un degļu kroņus.
3. Noņemiet sprauslas ar 7 mm
uzgriežņu atslēgu.
4. Nomainiet sprauslas ar tādām, kas
atbilst jūsu izmantotās gāzes veidam.
A
Pāreja no dabasgāzes uz
sašķidrināto gāzi
1. Pilnībā pievelciet apvada skrūvi.
2. Ievietojiet atpakaļ regulatoru.
Pāreja no sašķidrinātās gāzes
uz dabasgāzi
1. Atskrūvējiet par aptuveni vienu
pagriezienu apvada skrūves pozīciju
A.
2. Atlieciet vietā plīts regulatoru.
3. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
5. Nomainiet tehnisko datu plāksnīti (tā
atrodas blakus gāzes piegādes
caurulei) ar jaunu plāksnīti, kurā
norādīti jaunā gāzes piegādes tipa
parametri.
Šī plāksnīte iekļauta
iepakojumā kopā ar
ierīci.
Ja gāzes piegādes spiediens nav
patstāvīgs vai atšķiras no nepieciešamā
spiediena, nepieciešams uzstādīt
piemērotu spiedienu regulējošu iekārtu
gāzes padeves caurulei.
3.12 Minimālā gāzes līmeņa
regulēšana plīts deglim
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Noņemiet plīts regulatoru. Ja apvada
skrūvei piekļūt nav iespējams,
izjauciet vadības paneli pirms
regulēšanas sākuma.
3. Ar tievo plakano skrūvgriezi
noregulējiet apvada skrūvi A.
Modelis nosaka apvada skrūves
pozīciju A.
4.
5.
6.
7.
8.
BRĪDINĀJUMS!
Pievienojiet
kontaktdakšu strāvas
padevei tikai, ja visas
detaļas ir sākotnējā
pozīcijā. Pastāv risks
savainoties.
Aizdedziet degli.
Skatiet sadaļu "Plīts - izmantošana
ikdienā".
Pagrieziet regulatoru uz minimālo
liesmas pozīciju.
Noņemiet vēlreiz plīts regulatoru.
Lēnām pieskrūvējiet apvada skrūvi,
līdz liesma kļūst minimāla un stabila.
Atlieciet vietā plīts regulatoru.
3.13 Cepeškrāsns sprauslas
nomaiņa
1. Lai piekļūtu cepeškrāsns gāzes
deglim B, noņemiet cepeškrāsns
iekšienes apakšējo paneli A.
12
www.electrolux.com
B
5. Ar 7 mm uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet degļa sprauslu D un
uzstādiet tā vietā citu.
Samontējiet degli, veicot darbības pretējā
secībā.
A
Nomainiet gāzes tipa uzlīmi, kas atrodas
gāzes piegādes ievada tuvumā, ar tādu,
kas atbilst jaunajam gāzes tipam.
3.14 Minimālā gāzes līmeņa
regulēšana cepeškrāsns deglim
2. Palaidiet vaļīgāk skrūvi C, ar kuru
piestiprināts vietā deglis.
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Noņemiet cepeškrāsns funkciju
regulatoru. Ja apvada skrūvei piekļūt
nav iespējams, izjauciet vadības
paneli pirms regulēšanas sākuma.
3. Ar tievo plakano skrūvgriezi
noregulējiet apvada skrūvi A.
Modelis nosaka apvada skrūves
pozīciju A .
A
C
3. Uzmanīgi noņemiet degli no
sprauslas balsta D.
D
E
Pāreja no dabasgāzes uz
sašķidrināto gāzi
1. Pilnībā pievelciet apvada skrūvi.
2. Ievietojiet atpakaļ regulatoru.
3. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
4. Lēni pārvietojiet to uz kreiso pusi.
Pārliecinieties, vai degļa ieliktnis nav
noslīdējis no degļa uzmavas. Esiet
uzmanīgi, neizstiepiet termoelementa
temperatūras pārveidotāja vadu E.
Pāreja no sašķidrinātās gāzes
uz dabasgāzi
1. Atskrūvējiet par aptuveni vienu
pagriezienu apvada skrūves pozīciju
A.
2. Uzlieciet vietā cepeškrāsns funkciju
regulatoru.
LATVIEŠU
3. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
BRĪDINĀJUMS!
Pievienojiet
kontaktdakšu strāvas
padevei tikai, ja visas
detaļas ir sākotnējā
pozīcijā. Pastāv risks
savainoties.
4. Aizdedziet degli.
Skatiet sadaļu "Cepeškrāsns izmantošana ikdienā".
5. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru minimālā pozīcijā.
6. Noņemiet vēlreiz cepeškrāsns
funkciju regulatoru.
7. Lēnām pieskrūvējiet apvada skrūvi,
līdz liesma kļūst minimāla un stabila.
8. Uzlieciet vietā cepeškrāsns funkciju
regulatoru.
9. Iestatiet maksimālo gāzes plūsmas
pozīciju uz cepeškrāsns funkciju
regulatora un ļaujiet cepeškrāsnij
sasilt vismaz 10 minūtes.
10. Ātri pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru no maksimālā līdz
minimālajam gāzes plūsmas
iestatījumam.
Pārbaudiet liesmu. Pārliecinieties, vai,
pagriežot regulatoru no maksimālā līdz
minimālajam gāzes plūsmas stāvoklim,
deglī nenodziest liesma. Virs
cepeškrāsns gāzes degļa vainaga jābūt
nelielai, stabilai liesmai. Ja liesma
izdziest, noregulējiet cepeškrāsns degli
atkal.
3.15 Gāzes grila sprauslas
maiņa
1. Palaidiet vaļīgāk skrūvi, ar kuru
piestiprināts grila deglis A.
A
13
2. Ar 7 mm uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet degļa sprauslu un
uzstādiet tās vietā citu.
3. Samontējiet degli, veicot darbības
pretējā secībā. Pirms skrūves
ieskrūvēšanas pārliecinieties, vai
deglis pareizi iebīdīts līdz
aizmugurējam panelim.
Pārbaudiet grila sprauslas.
3.16 Ierīces līmeņošana
Izmantojiet mazās kājiņas zem ierīces, lai
nolīmeņotu ierīces augšējo virsmu
atbilstoši citām virsmām.
3.17 Elektroinstalācija
BRĪDINĀJUMS!
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību par
bojājumiem, kas radušies,
neievērojot drošības
norādījumus, kas minēti
Drošības informācijas
sadaļās.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
14
www.electrolux.com
BRĪDINĀJUMS!
Strāvas kabelis nedrīkst
saskarties ar attēlā
norādītajām ierīces daļām.
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Vispārējs pārskats
1
2
3 4
5
4
8
6
7
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Plīts virsmas regulatori
Lampas un rotējošā iesma taustiņš
Laika atskaites taimera regulators
Cepeškrāsns funkciju regulators
Grils
Lampa
Rotējošā iesma padziļinājums
Cepšanas līmeņi
1
4.2 Plīts virsmas shēma
1
5
2
3
4
1 Papildu deglis
2 Tvaika izvads - numurs un pozīcija ir
atkarīgi no modeļa
3 Vidējas jaudas deglis
4 Vidējas jaudas deglis
5 Jaudīgais deglis
LATVIEŠU
4.3 Piederumi
•
•
•
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku
un cepešu formām.
Cepamā paplāte
Kūkām un cepumiem.
Cepešpanna ar alumīnija
pārklājumu
Kūkām un cepumiem.
•
•
•
15
Grozāmais iesms
Lielāku gaļas un putnu gaļas cepešu
cepšanai.
Grila deflektors
Vadības rokturu aizsardzībai grila
lietošanas laikā.
Uzglabāšanas atvilktne
Uzglabāšanas atvilktne atrodas zem
cepeškrāsns.
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet no ierīces visus
papildpiederumus.
Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ papildpiederumus to
sākotnējā pozīcijā.
5.2 Uzkarsēšana
Lai nodedzinātu atlikušos taukus,
uzkarsējiet ierīci, kad tā ir tukša.
mazgāšanas līdzekļa maisījumā un iztīriet
cepeškrāsns iekšpusi.
5.3 Tvaika izplūdes vāka
uzstādīšana
Tikai atsevišķiem modeļiem. Attiecas
tikai uz plīts modeļiem ar baltu vāku.
Karstais gaiss, kas izplūst no tvaika
izplūdes, var izraisīt baltā plīts vāka
krāsas maiņu. Šī vieta kļūst dzeltena. Lai
to novērstu, uzstādiet tvaika izplūdes
vāku.
1. Novietojiet vāka āķus zem tvaika
izplūdes atveru priekšējās malas.
2. Pavirziet atpakaļ aizmugurējo malu,
lai noslēgtu vāku.
1. Iestatiet maksimālo temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties aptuveni 1
stundu.
BRĪDINĀJUMS!
Papildpiederumi var kļūt
karstāki nekā parasti.
No ierīces var izdalīties aromāts un dūmi.
Tas ir normāli. Pārbaudiet, vai gaisa
plūsma ir pietiekama.
Ļaujiet cepeškrāsnij atdzist. Samērcējiet
drāniņu silta ūdens un parasta šķidrā
6. PLĪTS VIRSMA – IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Plīts degļa aizdegšana
Vienmēr aizdedziet degli,
pirms uzliekat uz tā ēdiena
gatavošanas traukus.
16
www.electrolux.com
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojot atklātu liesmu
virtuvē, rīkojieties uzmanīgi.
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību, ja uguns
tiek lietota neatbilstoši.
Ja deglis nejauši nodziest,
pagrieziet regulatoru stāvoklī
"Izslēgt" un pamēģiniet
atkārtoti iedegt degli,
nogaidot vismaz 1 minūti.
Nospiežot strāvas pogu pēc
ierīces uzstādīšanas vai
elektrības piegādes
pārtraukuma, elektriskā
aizdedze var tikt aktivizēta
automātiski. Tas ir normāli.
1. Pagrieziet plīts regulatoru pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam
maksimālās gāzes plūsmas pozīcijā
un tad piespiediet to uz leju, lai
aizdedzinātu degli.
2. Turiet nospiestu plīts regulatoru 10
sekundes vai mazāk, lai
termoelements uzsiltu. Ja tas netiek
izdarīts, gāzes piegāde tiks
pārtraukta.
3. Noregulējiet liesmu, kad tā ir
nostabilizējusies.
6.2 Degļa pārskats
A
BRĪDINĀJUMS!
Neturiet rokturi nospiestu
ilgāk par 15 sekundēm. Ja
pēc 15 sekundēm deglis
neaizdegas, palaidiet rokturi,
atgrieziet to izslēgtā pozīcijā
un pamēģiniet atkārtoti
iedegt degli, nogaidot
vismaz 1 minūti.
Ja pēc vairākiem
mēģinājumiem deglis
neaizdegas, pārbaudiet, vai
degļa vainags un tā vāciņš ir
pareizā pozīcijā.
Elektrības padeves
pārtraukuma gadījumā jūs
varat iedegt degli bez
elektriskās ierīces. Šajā
gadījumā tuviniet deglim
liesmu, nospiediet attiecīgo
regulatoru un pagrieziet to
līdz galam. Turiet nospiestu
regulatoru 10 sekundes vai
mazāk, lai termoelements
uzsiltu.
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Degļa vāciņš
Degļa vainags
Aizdedzes svece
Termoelements
6.3 Degļu izslēgšana
Lai noslāpētu liesmu, pagrieziet
regulatoru līdz izslēgtam stāvoklim
BRĪDINĀJUMS!
Pirms katlu noņemšanas no
degļa vienmēr noregulējiet
mazāku liesmu vai izslēdziet
to.
7. PLĪTS VIRSMA - PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
.
LATVIEŠU
7.1 Ēdiena gatavošanas trauki
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojot vienu pannu uz
diviem degļiem.
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojiet nestabilus un
deformētus katlus uz
degļiem, lai nepieļautu
izlīšanu vai savainojumu.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katlu rokturi
nesniegtos pāri gatavošanas
virsmas malai.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katli atrastos
degļiem pa vidu, kas
nodrošina maksimālu
stabilitāti un zemāku gāzes
patēriņu.
17
7.2 Ēdiena gatavošanas trauku
diametri
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojiet degļa izmēram
atbilstoša diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
Deglis
Ēdiena gatavoša‐
nas trauku dia‐
metrs (mm)
Papildu
120 - 180
Vidēji lielas jaudas
140 - 220/2401)
Jaudīgais
160 - 220/2601)
1) Izmantojot uz plīts virsmas vienu katlu.
8. PLĪTS VIRSMA – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Mazgājiet nerūsējošā tērauda daļas ar
ūdeni, tad noslaukiet tās ar mīkstu
drānu.
8.2 Plīts tīrīšana
•
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju un
cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā netīrumi var sabojāt plīti.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
•
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Lai notīrītu ar emalju klātās detaļas,
vāciņu un kroņvainagu, nomazgājiet
tos ar siltu ziepjūdeni un pirms
uzstādīšanas rūpīgi nosusiniet.
8.3 Aizdedzes sveču tīrīšana
Šī funkcija tiek nodrošināta, izmantojot
keramisko aizdedzes sveci un metāla
elektrodu. Lai atvieglotu degļu
aizdegšanu, regulāri tīriet iepriekš
minētos elementus un pārbaudiet, vai
nav nosprostotas degļa pārsega atveres.
8.4 Pannas balsti
Pannas balsti nav paredzēti
mazgāšanai trauku
mazgājamajā mašīnā. Tos
jāmazgā ar rokām.
1. Lai būtu vieglāk notīrīt plīti, pannas
balstus var noņemt.
18
www.electrolux.com
Lai nepieļautu plīts
virsmas bojājumu,
pannas balsti ir jānovieto
ļoti uzmanīgi.
2. Emaljas pārklājumam var laiku pa
laikam būt neapstrādātas malas,
tāpēc esiet uzmanīgs, mazgājot
pannu balstus ar rokām un žāvējot.
Ja nepieciešams, notīriet piekaltušas
ēdienu atliekas, izmantojot tīrīšanas
līdzekli pastas veidā.
3. Pēc pannas balstu tīrīšanas
pārliecinieties, ka tie ir pareizajā
stāvoklī.
4. Lai degļi darbotos pareizi,
pārliecinieties, vai pannas balsta
kājiņas ir novietotas degļa centrā.
8.5 Periodiska apkope
Periodiski sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru, lai pārbaudītu
gāzes piegādes cauruli un spiediena
regulētāju, ja tāds ir.
9. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Cepeškrāsns funkcijas
Cepeškrāsns funkcija
1 - 81)
Lietojums
Izslēgta pozīcija
Ierīce ir izslēgta.
Sildīšanas pakāpes
Temperatūras līmeņu regulēšanas diapazons
cepeškrāsnij.
Grilēšana
Lai grilētu plānus pārtikas produktus, novieto‐
tus grila vidū. Lai grauzdētu maizi.
Cepeškrāsns lampa
Lai apgaismotu cepeškrāsns iekšieni.
Lai izmantotu šo funkciju, nospiediet lampas
un grozāmā iesma taustiņu.
Grozāmais iesms
Lai ceptu gaļu uz iesma. Lai izmantotu šo
funkciju, nospiediet cepeškrāsns lampas un
grozāmā iesma taustiņu.
1) 1 - 140 °C, 2 - 155 °C, 3 - 170 °C, 4 - 185 °C, 5 - 205 °C, 6 - 220 °C, 7 - 235 °C, 8 - 250
°C
9.2 Cepeškrāsns gāzes degļa
manuālā aizdegšana
Cepeškrāsns drošības
ierīce:
Gāzes cepeškrāsnij ir
termoelements. Tas aptur
gāzes plūsmu, ja liesma
nodziest.
1. Atveriet cepeškrāsns durvis.
2. Tuviniet liesmu pie atveres
cepeškrāsns iekšpusē lejasdaļā.
LATVIEŠU
19
9.5 Grila lietošana
Grila temperatūru nevar
noregulēt. Lai iegūtu zemāku
temperatūru vai paildzinātu
gatavošanas laiku, grila
panna jānovieto tālāk no
liesmas.
3. Vienlaikus piespiediet cepeškrāsns
funkciju regulatoru un pagrieziet to
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam
līdz maksimālajai gāzes plūsmas
pozīcijai.
4. Kad liesma iedegas, turiet
cepeškrāsns funkciju regulatoru
piespiestu maksimālās gāzes
plūsmas pozīcijā 15 sekundes vai
mazāk, lai ļautu termoelementam
sasilt.
Neturiet cepeškrāsns
funkcijas regulatoru
nospiestu ilgāk par 15
sekundēm. Ja pēc 15
sekundēm cepeškrāsns
deglis neaizdegas, atlaidiet
cepeškrāsns funkciju rokturi,
pagrieziet to izslēgtā
pozīcijā, atveriet
cepeškrāsns durvis un
pamēģiniet atkārtoti iedegt
degli, nogaidot vismaz 1
minūti.
A
Nelieciet gaļu tieši uz seklās
vai dziļās cepešpannas.
UZMANĪBU!
Nedrīkst likt gaļu augstākajā
līmenī. Pastāv aizdegšanās
risks.
9.3 Pēc gāzes degļa
aizdedzināšanas
1. Atlaidiet cepeškrāsns funkciju
regulatoru.
2. Aizveriet cepeškrāsns durvis.
3. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru uz vajadzīgo siltuma
pakāpi.
Kontrolējiet liesmu, izmantojot
cepeškrāsns apakšā esošās atveres.
1. Atveriet cepeškrāsns durvis.
2. Tuviniet liesmu grila degļa atverēm.
3. Pagrieziet gāzes cepeškrāsns
vadības regulatoru pret grila
iestatījumu . Piespiediet regulatoru
un turiet to piespiestu aptuveni 15
sekundes. Neatlaidiet to, līdz iedegas
liesma.
9.4 Cepeškrāsns degļa
izslēgšana
Lai noslāpētu liesmu, pagrieziet
regulatoru līdz izslēgtam stāvoklim.
Pirms grila izmantošanas uzstādiet virs
durvīm grila deflektoru A . Pārliecinieties,
ka abi fiksatori pareizi nofiksējas atverēs
cepeškrāsns iekšpuses priekšējā rāmja
augšējā daļā (zem vadības paneļa).
.
20
www.electrolux.com
Ja grils neieslēdzas vai
nejauši izslēdzas,
atlaidiet cepeškrāsns
vadības regulatoru un
pagrieziet to pozīcijā
Izslēgts. Atveriet
cepeškrāsns durvis. Pēc
vienas minūtes mēģiniet
aizdegt grila degli
vēlreiz.
4. Pirms lietošanas sakarsējiet grilu 5–
10 minūtes.
5. Novietojiet cepeškrāsns plauktu sar
gaļu plaukta 3. pozīcijā.
6. Ievietojiet seklo vai dziļo cepešpannu
zemāk, 2. pozīcijā, lai savāktu ēdiena
sulas.
7. Turiet cepeškrāsns durvis pievērtas.
9.6 Grila degļa izslēgšana
Lai noslāpētu liesmu, pagrieziet
regulatoru līdz izslēgtam stāvoklim.
.
10. CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS
10.1 Laika atgādinājums
Izmantojiet, lai iestatītu laika atskaiti.
Šī funkcija neietekmē
cepeškrāsns darbību.
Pagrieziet līdz galam taimera regulatoru,
pēc tam pagrieziet to līdz
nepieciešamajam laika periodam.
Kad laiks pagājis, atskan skaņas signāls.
11. CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
11.1 Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Cepeškrāsns plaukta
aizmugure ir veidota īpašā
formā, kas palīdz cirkulēt
karstumu.
Ielieciet plauktu pareizā plaukta stāvoklī.
Pārliecinieties, ka tas nepieskaras
cepeškrāsns aizmugurējai sienai.
Paplāte:
Neievietojiet cepešpannu
līdz galam, līdz pašai
cepeškrāsns iekšpuses
aizmugures sieniņai. Tas
traucēs cirkulēt karstajam
gaisam ap paplāti. Ēdiens
var piedegt, īpaši paplātes
aizmugurējā daļā.
Ielieciet paplāti vai cepešpannu plaukta
stāvoklī. Pārliecinieties, ka tas
nepieskaras cepeškrāsns aizmugurējai
sienai.
LATVIEŠU
11.2 Rotējošā iesma lietošana
BRĪDINĀJUMS!
Ievērojiet piesardzību,
izmantojot rotējošo iesmu.
Dakšiņas un iesms ir asi.
Pastāv risks savainoties.
21
4. Uzstādiet uz iesma pirmo dakšiņu,
pēc tam uz rotējošā iesma uzlieciet
gaļu un uzstādiet otro dakšiņu.
Pārliecinieties, vai gaļa atrodas
iesma vidū.
BRĪDINĀJUMS!
Rotējošā iesma noņemšanai
izmantojiet cimdus.
Grozāmais iesms un grils ir
karsti. Iespējams gūt
apdegumus.
Grozāmais iesms
neapstājas, atverot
cepeškrāsns durvis.
UZMANĪBU!
Maksimāli pieļaujamais
svars uz grozāmā iesma ir 4
- 5 kg.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Balsta āķis
Dakšiņas
Iesms
Turis
1. Atveriet cepeškrāsns durvis.
2. Ievietojiet rotējošā iesma rokturi
iesmā.
3. Ievietojiet atbalsta skavu
padziļinājumā cepeškrāsns tilpnes
augšdaļā.
5. Nostipriniet dakšiņas ar skrūvēm.
6. Ievietojiet iesma galu rotējošā iesma
padziļinājumā.
Skatiet sadaļu "Izstrādājuma
apraksts".
7. Uzstādiet iesma priekšējo daļu uz
iesma atbalsta skavas.
8. Noņemiet rotējošā iesma rokturi.
9. Aizdedziet grilu.
Skatiet sadaļu "Cepeškrāsns izmantošana ikdienā".
10. Nospiediet cepeškrāsns lampas un
grozāmā iesma taustiņu.
11. Pārliecinieties, ka grozāmais iesms
griežas.
12. Aizveriet krāsns durvis.
Kad gaļa ir gatava, piespiediet grozāmā
iesma taustiņu. Izslēdziet grilu. Uzstādiet
grozāmā iesma rokturi. No cepeškrāsns
uzmanīgi izņemiet grozāmo iesmu un
cepešpannu.
22
www.electrolux.com
12. CEPEŠKRĀSNS - PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
12.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
Ierīcei ir četras plauktu pozīcijas.
Skaitiet cepšanas pozīcijas no ierīces
apakšas.
Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju
paneļiem var uzkrāties mitrums. Tas ir
normāli. Atverot cepeškrāsns durvis
gatavošanas laikā, obligāti stāviet
atstatus no ierīces. Lai samazinātu
kondensāciju, pirms gatavošanas
iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
10 minūtes.
Pēc katras ierīces lietošanas reizes
notīriet mitrās virsmas.
Nenovietojiet uz cepeškrāsns
pamatnes priekšmetus un
gatavošanas laikā nepārklājiet ierīces
daļas ar alumīnija foliju. Tas var
ietekmēt gatavošanas rezultātus un
bojāt emalju.
12.2 Cepšana
•
•
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams
mainīt temperatūras iestatījumu, ja
•
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī
var deformēties. Kad paplātes
atdzisīs, tās atgūs sākotnējo formu.
12.3 Kūku cepšana
•
•
Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms
nav pagājušas 3/4 no gatavošanas
laika.
Ja vienlaikus lietojat divas cepamās
paplātes, atstājiet starp tām vienu
tukšu līmeni.
12.4 Gaļas un zivju
pagatavošana
•
•
•
Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet
cepamo pannu, lai uz cepeškrāsns
nepaliktu nenotīrāmi traipi.
Pirms pagatavotās gaļas
sagriezšanas pagaidiet aptuveni 15
minūtes, lai saglabātu gaļas sulīgumu.
Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet
cepamajā pannā nedaudz ūdens. Lai
novērstu dūmu kondensāciju, pielejiet
ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.
12.5 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena
veida, tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās
norisi. Izmantojot šo ierīci, atrodiet
labākos iestatījumus (sildīšanas pakāpi,
ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem
ēdiena gatavošanas traukiem, receptēm
un daudzumam.
12.6 Kulinārijas tabulas
Ēdiens
Uzsildīša‐
nas laiks
(min.)
Termo‐
stata
stāvok‐
lis
Laiks
(min.)
Plauk‐ Piederumi
ta po‐
zīcija
Maza kūka
15
2-3
20 - 30
3
alumīnija cepamā pa‐
plāte
LATVIEŠU
23
Ēdiens
Uzsildīša‐
nas laiks
(min.)
Termo‐
stata
stāvok‐
lis
Laiks
(min.)
Plauk‐ Piederumi
ta po‐
zīcija
Biskvītkūka
bez taukiem
15
2-3
30 - 40
3
1 forma (diametrs:
26 cm) uz restotā
plaukta
Ābolu pīrāgs
15
4
75 - 85
3
2 formas (diametrs:
20 cm) uz restotā
plaukta
Konditorejas
izstrādājumi
15
1
30 - 40
3
alumīnija cepamā pa‐
plāte
Burgeri
15
Grils ieslēgts
70 - 801)
3
restotais plaukts un
paplāte 2. līmenī
Grauzdiņš
15
Grils ieslēgts
3-4
3
restots plaukts
1) Apgrieziet pēc 40 min.
Pārtika/ēdiens
(IEC 60350-1)
Uzsildī‐
šanas
laiks
(min.)
Termo‐ Laiks
stata
(min.)
stāvok‐
lis
Plauk‐
ta po‐
zīcija
Piederumi
Cepšana alumīnija paplātē
Rulete
15
3
25 - 35
3
alumīnija cepamā pa‐
plāte
Siera kūka
15
3
60 - 70
3
alumīnija cepamā pa‐
plāte
Zemnieku mai‐
ze
15
4
85 - 95
3
alumīnija cepamā pa‐
plāte
Zviedru maizī‐
tes
15
5
15 - 25
3
alumīnija cepamā pa‐
plāte
Plātsmaize
15
2
30 - 40
3
alumīnija cepamā pa‐
plāte
Bezē
15
1
40 - 50
3
alumīnija cepamā pa‐
plāte
Madeiras kūka
15
4-5
95 - 105
3
paplāte uz restotā
plaukta
Bagātīgs augļu
pīrāgs
15
4
115 - 125
3
paplāte uz restotā
plaukta
Cepšana formās
24
www.electrolux.com
Pārtika/ēdiens
(IEC 60350-1)
Uzsildī‐
šanas
laiks
(min.)
Termo‐ Laiks
stata
(min.)
stāvok‐
lis
Plauk‐
ta po‐
zīcija
Piederumi
Biskvītkūka ar
pildījumu
15
4
30 - 40
3
2 formas uz restotā
plaukta, diagonāli izvie‐
totas
Rumāņu biskvīt‐ 15
kūka, tradicio‐
nālā
4
55 - 65
3
2 paplātes uz restotā
plaukta
Pica
Pica
15
5-6
30 - 40
3
alumīnija cepamā pa‐
plāte
Pica
15
5
30 - 40
3
cepamā paplāte
5-6
50 - 60
3
paplāte uz restotā
plaukta
Quiche Lorraine 15
Trauks
Lazanja
15
5
40 - 50
3
Pyrex paplāte uz resto‐
tā plaukta
Makaroni ce‐
peškrāsnī
15
5-6
50 - 60
3
Pyrex paplāte uz resto‐
tā plaukta
Forele
15
7
30 - 401)
3
restotais plaukts un pa‐
plāte 2. līmenī
Vista
15
Grils ieslēgts
95 - 1101)
grozā‐
mais
iesms
grozāmais iesms
Cūkgaļas cepe‐ 15
tis
5
70 - 801)
2
cepamā paplāte
Vista, puse
Grils ieslēgts
70 - 801)
3
restotais plaukts un pa‐
plāte 2. līmenī
Gaļa
15
Cepšana cepešpannā
Zviedru maizī‐
tes
15
5
10 - 20
3
cepamā paplāte
Bezē
15
1
35 - 45
3
cepamā paplāte
1) Apmēram pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika apgrieziet otrādi.
13. CEPEŠKRĀSNS – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
LATVIEŠU
13.1 Piezīmes par tīrīšanu
•
•
•
•
•
•
Tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet
parastu tīrīšanas līdzekli.
Tīriet ierīces iekšpusi pēc katras
lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var
izraisīt ugunsgrēku.
Piekaltušus netīrumus tīriet ar
speciālo cepeškrāsnij paredzēto
tīrīšanas līdzekli.
Tīriet visus papildpiederumus pēc
katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta
siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
Piedegumdrošus papildpiederumus
nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem,
priekšmetiem ar asām šķautnēm vai
trauku mazgājamā mašīnā. Tas var
bojāt piedegumdrošo pārklājumu.
13.2 Ierīces no nerūsējoša
tērauda vai alumīnija
Tīriet cepeškrāsns durvis
tikai ar mitru sūkli.
Nosusiniet ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu,
skābes vai abrazīvus
materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet
cepeškrāsns vadības paneli,
ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
13.3 Cepeškrāsns stikla paneļu
izņemšana un tīrīšana
Iekšējos stikla paneļus var izņemt, lai
notīrītu. Dažādu modeļu stikla paneļu
skaits atšķiras.
BRĪDINĀJUMS!
Tīrīšanas procesa laikā turiet
cepeškrāsns durvis nedaudz
pusvirus. Ja atvērsiet tās līdz
galam, tās var nejauši
aizvērties un potenciāli
izraisīt bojājumus.
25
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet ierīci, ja tajā nav
ielikti stikla paneļi.
1. Atveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās
atrodas aptuveni 30° leņķī. Kad
durvis ir nedaudz pusvirus, tās paliek
šādā stāvoklī pašas.
30°
2. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu
spraudņa blīvi.
2
B
1
3. Pavelciet durvju apmali uz priekšu,
lai to izceltu.
BRĪDINĀJUMS!
Kad stikla paneļi tiek
izņemti, cepeškrāsns
durvis cenšas aizvērties.
4. Satveriet durvju stikla paneļu augšējo
malu un velciet tos uz augšu pa
vienam.
5. Notīriet stikla paneli ar ūdeni un
ziepēm. Uzmanīgi noslaukiet stikla
paneli.
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla
paneļus un cepeškrāsns durvis. Veiciet
augstāk minētās darbības pretējā secībā.
Pirmo uzstādiet mazāko paneli, pēc tam
lielāko.
26
www.electrolux.com
UZMANĪBU!
Ekrāns ar drukātiem
apzīmējumiem uz iekšējā
stikla paneļa jānovieto ar
skatu pret durvju iekšpusi.
UZMANĪBU!
Pēc uzstādīšanas
pārliecinieties, ka stikla
paneļa ietvara virsma uz
ekrāna, kur atrodas drukātā
teksta zonas, nav raupja,
kad tai pieskaraties.
UZMANĪBU!
Iekšējais stikla panelis
noteikti jāuzstāda ligzdā
pareizi.
13.4 Atvilktnes izņemšana
BRĪDINĀJUMS!
Neglabājiet atvilktnē viegli
uzliesmojošus materiālus
(piemēram, plastmasas
maisiņus, cepeškrāsns
cimdus, papīrus vai tīrīšanas
aerosolus). Cepeškrāsns
lietošanas laikā atvilktne var
sakarst. Pastāv aizdegšanās
risks.
Lai atvilktni, kas atrodas zem
cepeškrāsns, būtu vieglāk tīrīt, to var
izņemt.
1. Izvelciet atvilktni līdz atdurei.
2. Lēnām paceliet atvilktni.
3. Izvelciet atvilktni līdz galam.
Lai ievietotu atvilktni, veiciet iepriekš
minētās darbības pretējā secībā.
13.5 Lampas maiņa
Ievietojiet ierīces tilpnes apakšā drānu.
Tas novērš lampas stikla pārsega un
tilpnes bojājumus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv elektrošoka risks!
Pirms lampas nomainīšanas
atvienojiet drošinātāju.
Lampa un lampas stikla
pārsegs var būt karsti.
1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Izņemiet drošinātājus no drošinātāju
kārbas vai deaktivizējiet atdalītāju.
Aizmugurējā lampa
1. Pagrieziet lampas stikla pārsegu
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
LATVIEŠU
27
14. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
14.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kad cenšaties aktivizēt
dzirksteļu ģeneratoru, ne‐
rodas dzirksteles.
Plīts nav pieslēgta elektro‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pa‐
tīklam vai nav pieslēgta pa‐ reizi pievienota strāvas pa‐
reizi.
devei. Skatiet savienojuma
diagrammu.
Kad cenšaties aktivizēt
dzirksteļu ģeneratoru, ne‐
rodas dzirksteles.
Nostrādājis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts\i ar drošinātāju. Ja
drošinātājs nostrādā atkār‐
toti, sazinieties ar kvalificē‐
tu elektriķi.
Kad cenšaties aktivizēt
dzirksteļu ģeneratoru, ne‐
rodas dzirksteles.
Degļa vāciņš un kronis ir
novietoti nepareizi.
Novietojiet degļa vāciņu un
kroni pareizi.
Liesma izdziest uzreiz pēc
iedegšanās.
Termoelements vēl nav
pietiekami uzsilis.
Pēc liesmas aizdegšanās
turiet dzirksteļu ģeneratoru
nospiestu 10 sekundes vai
mazāk.
Liesmas riņķis ir nevienmē‐ Degļa kronis ir nosprostots Pārbaudiet, vai nav no‐
rīgs.
ar ēdiena paliekām.
sprostota galvenā sprausla
un degļa kronis ir tīri.
Degļi nedarbojas.
Pārtraukta gāzes padeve.
Pārbaudiet gāzes pieslē‐
gumu.
Ierīce ir trokšņaina.
Dažas ierīces metāla deta‐
ļas izplešas un saraujas,
kad tās sakarst vai at‐
dziest. Šīs skaņas ir nor‐
mālas.
Liesma ir oranžā vai dzel‐
tenā krāsā.
Liesma dažās degļa zonās
var izskatīties oranža vai
dzeltena. Tas ir normāli.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Tvaiki un kondensāts no‐
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
sēžas uz ēdiena un cepeš‐ pārāk ilgi.
krāsns tilpnē.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nomainiet lampu.
Pabeidzot gatavošanu, ne‐
atstājiet ēdienus cepeš‐
krāsnī ilgāk par 15 - 20 mi‐
nūtēm.
Nav iestatīti nepieciešamie Pārliecinieties, vai iestatīju‐
iestatījumi.
mi ir pareizi.
28
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Grozāmais iesms negrie‐
žas.
Grozāmais iesms nav pa‐
reizi ievietots rotējošā ies‐
ma atverē.
Skatiet sadaļu "Grozāmā
iesma izmantošana".
Ēdiena gatavošanai nepie‐ Temperatūra ir pārāk zema
ciešams pārāk ilgs laiks,
vai pārāk augsta.
vai arī tas tiek pagatavots
pārāk ātri.
14.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru.
Ja nepieciešams, noregu‐
lējiet temperatūru. Ievēro‐
jiet rokasgrāmatā sniegtās
norādes.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces
iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet
ierīces iekšpusē esošo tehnisko datu
plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE
15.1 Informācija par plīti saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa identi‐ EKG51152OW
fikācija
Plīts veids
Plīts virsma atsevišķā plītī
Gāzes degļu
skaits
4
Gāzes degļa
Aizmugurējais kreisais - papildu deglis
energoefekti‐
vitāte (EE gas Aizmugurējais labais - vidējas jaudas deglis
burner)
Priekšējais labais - vidējas jaudas deglis
nav piemērojams
55.3%
55.3%
Priekšējais kreisais - jaudīgais deglis
55.5%
Gāzes plīts energoefektivitāte (EE gas hob)
55.4%
EN 30-2-1: Mājsaimniecības
gatavošanas ierīču deggāze - 2-1. daļa:
Racionāla enerģijas izmantošana Vispārīgi
15.2 Plīts - Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
LATVIEŠU
•
•
•
•
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms degļu un pannas balsta
lietošanas pārliecinieties, vai tie ir
salikti pareizi.
Ēdiena gatavošanas trauka
apakšējam diametram jāatbilst degļa
izmēram.
•
•
•
29
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku
tieši virs degļa tā centrā.
Kad šķidrums sāk vārīties, pagrieziet
mazāku liesmu, lai šķidrums lēni
vārītos.
Ja tas ir iespējams, izmantojiet
spiediena katlu. Skatiet tā lietotāja
rokasgrāmatu.
15.3 Produkta marķējums un informācija atbilstoši ES 65-66/2014
Ražotāja nosaukums
Electrolux
Modeļa identifikācija
EKG51152OW
Energoefektivitātes indekss
95.8
Elektroenerģijas patēriņa klase
A
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionā‐
lais režīms
1.54 kWh/ciklā
5.53 MJ/ciklā
Tilpņu skaits
1
Karstuma avots
Gāze
Skaņas līmenis
51 l
Cepeškrāsns veids
Cepeškrāsns atsevišķā plītī
Masa
43.0 kg
EN 15181 Gāzes apkures krāšņu
energopatēriņa mērīšana.
15.4 Cepeškrāsns - Enerģijas
taupīšana
Ierīce aprīkota ar funkcijām, kas ļauj
taupīt enerģiju, gatavojot ikdienā.
•
Vispārēji padomi
– Pārliecinieties, ka cepeškrāsns
durvis ir cieši aizvērtas, kad ierīce
darbojas, un centieties tās turēt
maksimāli aizvērtas gatavošanas
laikā.
– Izmantojiet metāla traukus, lai
palielinātu energoefektivitāti.
– Kad iespējams, ievietojiet ēdienu
cepeškrāsnī, to neuzkarsējot.
•
– Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā
30 minūtes, samaziniet
cepeškrāsns temperatūru līdz
minimumam uz 3-10 minūtēm,
atkarībā no gatavošanas laika un
gatavošanas ilguma. Atlikušais
siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
– Izmantojiet atlikušo siltumu, lai
uzsildītu ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana - ja
vēlaties izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu, izvēlieties
zemāko iespējamo temperatūras
iestatījumu.
30
www.electrolux.com
16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
31
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 32
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 33
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................36
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................43
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................44
6. KAITLENTĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS........................................................ 44
7. KAITLENTĖ – PATARIMAI............................................................................... 45
8. KAITLENTĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.......................................................... 46
9. ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS ........................................................... 47
10. ORKAITĖ - LAIKRODŽIO FUNKCIJOS..........................................................48
11. ORKAITĖ - PRIEDŲ NAUDOJIMAS...............................................................49
12. ORKAITĖ – PATARIMAI.................................................................................50
13. ORKAITĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA............................................................ 53
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 55
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 56
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
32
1.
www.electrolux.com
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės su
riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti
gaisrą.
Niekada negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
33
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Prieš atidarydami, nuo dangčio nuvalykite visus
išsiliejimus. Palaukite, kol kaitlentės paviršius atauš,
prieš uždarydami dangtį.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Būkite atsargūs, kai liečiate laikymo stalčių. Jis gali
įkaisti.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
Šis prietaisas tinkamas naudoti šiose
šalyse: LV LT
•
•
2.1 Įrengimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
•
•
•
•
•
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Virtuvės spintelė ir niša privalo būti
tinkamų matmenų.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso dalimis teka elektros srovė.
Montuokite prietaisą balduose, kad
nepaliestumėte pavojingų dalių.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Neįrenkite prietaiso ant pagrindo.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
34
www.electrolux.com
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
2.3 Dujų prijungimas
•
Visus dujų prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite,
ar vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir
slėgis) atitinka šio prietaiso
nustatymą.
Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą
vyktų oro cirkuliacija.
Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
Šis prietaisas nėra prijungtas prie
įtaiso, šalinančio degant susidariusius
produktus. Būtinai prijunkite prietaisą
pagal esamas įrengimo taisykles.
Atkreipkite dėmesį į tinkamo vėdinimo
reikalavimus.
2.4 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo ir nudegimų
pavojus.
Elektros smūgio pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
LIETUVIŲ
•
•
•
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Neleiskite virti tuštiems
prikaistuviams.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite aliuminio folijos ant prietaiso
ar tiesiai ant prietaiso dugno.
Indai iš ketaus, aliuminio arba su
sugadintais dugnais gali subraižyti
paviršius. Jeigu tokius indus nuo
maisto gaminimo paviršiaus reikia
patraukti, juos visada kelkite, o ne
traukite.
Pasirūpinkite patalpos, kurioje
įrengtas prietaisas, geru vėdinimu.
Naudokite tik stabilius, tinkamos
formos ir skersmens prikaistuvius,
kurių skersmuo yra didesnis, nei
degiklių matmenys.
•
•
•
•
35
Patikrinkite, ar liepsna neužgęsta,
greitai pasukus rankenėlę iš
didžiausios į mažiausią padėtį.
Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
Ant degiklio neįrenkite liepsnos
difuzoriaus.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus, išjunkite prietaisą.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Neplaukite degiklių indaplovėje.
2.6 Dangtis
•
•
•
•
•
Nekeiskite dangčio techninių savybių.
Reguliariai nuvalykite dangtį.
Neatidarykite dangčio, kai paviršiuje
yra išsiliejimų.
Prieš uždengdami dangtį, išjunkite
visus degiklius.
Neuždarykite dangčio, kol kaitlentė ir
orkaitė visiškai neataušo.
36
www.electrolux.com
•
Stiklinis dangtis gali įkaitęs sudužti
(jeigu taikytina).
•
•
2.7 Vidinė apšvietimo lemputė
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro, sprogimo ir
nudegimų pavojus.
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
2.8 Dujinis grilis
•
2.9 Seno prietaiso išmetimas
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai
kepate ant grotelių. Neuždengtos
dalys būna įkaitę.
Naudodami grilį, neleiskite artyn
vaikų.
Niekada nenaudokite grilio su
uždarytomis orkaitės durelėmis.
Orkaitės dureles palikite atviras. Gali
kilti gaisras arba išsiskirti anglies
monoksidas.
Nedėkite orkaitės lentynos su maistu į
aukščiausią lentynos lygį.
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
2.10 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prietaiso pastatymo vieta
Atskirai stovintį prietaisą galite montuoti
su spintelėmis iš vienos arba dviejų
pusių, o taip pat statyti kampe.
Tarp prietaiso ir galinės
sienos turi likti 1 cm tarpas,
kad būtų galima atidaryti
dangtį.
Minimalius įrengimo atstumus rasite
lentelėje.
B
C
A
D
D
LIETUVIŲ
Mažiausi atstumai
Matmuo
mm
Dažnis
50 – 60 Hz
A
400
Prietaiso klasė
1
B
650
C
150
Matmuo
mm
D
20
Aukštis
855
Plotis
500
Gylis
600
3.2 Techniniai duomenys
Įtampa
220–240 V
3.3 Kiti techniniai duomenys
Prietaiso kategorija:
II2H3B/P
Pradinės dujos:
G20 (2H) 20 mbar
Pakeistos dujos:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Pralaidos skersmenys
DEGIKLIS
PRALAIDOS SKERSMUO1)1/100 mm
Pagalbinis
29 / 30
Pusiau spartusis
32
Spartusis
42
Orkaitė
44
1) Pralaidos tipas priklauso nuo modelio.
3.5 Dujų degikliai GAMTINĖMS DUJOMS G20 20 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GALIA,
kW
SUMAŽINTA GALIA,
kW
PURKŠTUKO
ŽENKLINIMAS,
1/100 mm
Spartusis
3,0
0,72 / 0,751)
119
2,0 / 1,91)
0,43 / 0,451)
96
Pagalbinis
1,0
0,35
70
Orkaitė
2,7
0,90
120
Grilis
1,9
-
108
Pusiau spartusis
1) Pralaidos tipas priklauso nuo modelio.
37
38
www.electrolux.com
3.6 Dujų degikliai, skirti suskystintosioms dujoms G30 30 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GA‐
LIA, kW
SUMAŽINTA
GALIA, kW
PURKŠTUKO
ŽENKLINIMAS,
1/100 mm
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
Spartusis
3,0
0,72
88
218,14
Pusiau spar‐
tusis
2,0
0,43
71
145,43
Pagalbinis
1,0
0,35
50
72,71
Orkaitė
2,7
0,90
80
196,33
Grilis
1,9
-
71
138,16
3.7 Dujų degikliai, skirti suskystintosioms dujoms G31 30 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA
GALIA, kW
SUMAŽINTA GA‐ PURKŠTUKO
LIA, kW
ŽENKLINI‐
MAS, 1/100
mm
Spartusis
2,6
0,63
88
185,68
Pusiau spar‐
tusis
1,7
0,38
71
121,40
Pagalbinis
0,85
0,31
50
60,70
Orkaitė
2,35
0,78
80
167,82
Grilis
1,65
-
71
117,83
3.8 Dujų prijungimas
Naudokite stabilius arba lanksčius
nerūdijančio plieno vamzdžius pagal
galiojančias normas. Jeigu naudojate
lanksčius metalinius vamzdžius,
užtikrinkite, kad jie nesiliestų prie
judančių dalių ir kad nebūtų suspausti.
3.9 Lanksti jungtis naudojant ne
metalinius vamzdžius
Jeigu turite paprastą prieigą prie
prijungimo, galite naudoti lankstų vamzdį.
Lankstų vamzdį reikia gerai pritvirtinti
spaustukais.
Montuodami visada naudokite vamzdžio
laikiklį ir tarpiklį. Lankstų vamzdį galite
naudoti, kai:
•
ĮSPĖJIMAS!
Dujų prijungimo vamzdis
neturi liesti jokios prietaiso
dalies, kaip parodyta
paveikslėlyje.
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
jis negali įkaisti daugiau negu
patalpos temperatūra (daugiau nei 30
°C);
• jis nėra ilgesnis negu 1 500 mm;
• jis niekur neturi susiaurėjimų;
• jis nėra susisukęs ar priveržtas;
• jis nesiliečia su aštriais kraštais ar
kampais;
• jo būklę lengva patikrinti.
Kai tikrinate lankstų vamzdį, įsitikinkite,
ar:
LIETUVIŲ
•
jo dviejuose galuose ir per visą ilgį
nėra įtrūkimų, įpjovimų, apdegimo
požymių;
• medžiaga nėra sukietėjusi, ar ji yra
pakankamai lanksti;
• nesurūdijo sąvaržos;
• nesibaigė jo galiojimo terminas.
Jeigu pastebite vieną ar kelis tokius
defektus, vamzdžio neremontuokite, o
pakeiskite.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš keisdami purkštukus,
įsitikinkite, kad dujų
rankenėlės būtų išjungimo
padėtyje. Atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
Galima susižeisti.
Orkaitėje pagal numatymą
nustatytos dujos. Visada
naudokite sandarinimo
tarpiklį nuostatai keisti.
ĮSPĖJIMAS!
Baigę įrengti patikrinkite, ar
visų vamzdžio montavimo
elementų izoliacija
nepralaidi. Naudokite muilo
tirpalą, o ne liepsną
sandarikliui tikrinti.
Dujotiekio iškyša yra galinėje valdymo
skydelio pusėje.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš prijungdami dujas,
atjunkite prietaisą nuo
elektros maitinimo arba
išjunkite saugiklį saugiklių
dėžėje.Uždarykite pagrindinį
dujų tiekimo vožtuvą.
3.10 Pritaikymas skirtingų tipų
dujoms
Pritaikyti skirtingų tipų
dujoms leiskite tik
įgaliotąjam asmeniui.
Jeigu orkaitėje nustatytos
suskystintosios dujos ir yra
tinkami purkštukai, galite
pakeisti į gamtines dujas.
Dujų tiekimo sparta yra
reguliuojama pagal poreikį.
Įrengimo komplektą galima
užsakyti iš įgaliotojo
techninės priežiūros centro.
39
C
B
A
D
A. Dujų prijungimo taškas (orkaitė
prijungiama tik viename taške)
B. Tarpiklis
C. Reguliuojama jungtis
D. Suskystintųjų dujų vamzdžio laikiklis
3.11 Kaitlentės purkštukų
keitimas
Pakeiskite purkštukus, kai keičiate dujų
rūšį.
1. Nuimkite indų statymo atramas.
2. Nuimkite degiklių karūnėles ir
dangtelius.
3. Nuimkite purkštukus, naudodami
raktą Nr. 7.
4. Pakeiskite purkštukus, reikalingais
jūsų naudojamam dujų tipui.
40
www.electrolux.com
Keitimas iš gamtinių dujų į
suskystintąsias dujas
1. Visiškai priveržkite pralaidos varžtą.
2. Įstatykite rankenėlę atgal į vietą.
Keitimas iš suskystintųjų dujų į
gamtines dujas
5. Duomenų lentelę (pritvirtintą greta
dujų tiekimo vamzdžio) pakeiskite
nauja, kurioje būtų nurodytas naujų
tiekiamų dujų tipas.
Šią lentelę rasite su
prietaisu pateikiamame
maišelyje.
Jei tiekiamas dujų slėgis nėra pastovus
ar jis skiriasi nuo reikalingo,
sumontuokite atitinkamą slėgio
reguliavimo įtaisą ant dujų tiekimo
vamzdžio.
3.12 Kaitlentės degiklio
minimalaus dujų lygio
reguliavimas
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros
maitinimo.
2. Nuimkite kaitlentės rankenėlę. Jeigu
nėra prieigos prie pralaidos varžto,
išmontuokite valdymo skydelį prieš
pradėdami reguliuoti.
3. Plonu plokščiu atsuktuvu
pareguliuokite pralaidos varžtą A.
Modelis lemia pralaidos varžto padėtį
A.
1. Atsukite maždaug vieną pasukimą
pralaidos varžtą į padėtį A.
2. Vėl uždėkite kaitlentės rankenėlę.
3. Prijunkite prietaisą prie elektros
tinklo.
4.
5.
6.
7.
8.
ĮSPĖJIMAS!
Įkiškite maitinimo laido
kištuką į elektros lizdą tik
tuomet, kai vėl tinkamai
sumontuosite visas dalis.
Galima susižeisti.
Uždekite degiklį.
Žr. skyrių „Kaitlentė. Kasdienis
naudojimas“.
Kaitlentės rankenėlę pasukite į
mažiausios liepsnos padėtį.
Vėl nuimkite kaitlentės rankenėlę.
Lėtai sukite pralaidos varžtą, kol
liepsna taps minimali ir stabili.
Vėl uždėkite kaitlentės rankenėlę.
3.13 Orkaitės lemputės
keitimas
1. Nuimkite apatinę orkaitės plokštę A,
kad būtų galima pasiekti orkaitės
degiklį B.
B
A
A
A
2. Atsukite varžtą C, kuris laiko degiklį.
LIETUVIŲ
41
valdymo skydelį prieš pradėdami
reguliuoti.
3. Plonu plokščiu atsuktuvu
pareguliuokite pralaidos varžtą A.
Modelis lemia pralaidos varžto padėtį
A.
A
C
3. Atsargiai patraukite degiklį nuo
purkštuko atramos D.
D
E
Keitimas iš gamtinių dujų į
suskystintąsias dujas
1. Visiškai priveržkite pralaidos varžtą.
2. Įstatykite rankenėlę atgal į vietą.
3. Prijunkite prietaisą prie elektros
tinklo.
4. Lėtai patraukite jį į kairę. Degiklio
įvorė būtinai turi likti degiklio lizde.
Netraukite termoporos laidininko E
jėga.
5. Atsukite degiklio purkštuką D,
naudodami 7 mm atsuktuvą ir
pakeiskite jį kitu.
Sumontuokite degiklį, atlikdami veiksmus
atvirkštine tvarka.
Pakeiskite dujų tipo lipduką, esantį prie
dujų tiekimo iškyšos.
3.14 Orkaitės degiklio
minimalaus dujų lygio
reguliavimas
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros
maitinimo.
2. Nuimkite orkaitės funkcijų nustatymo
rankenėlę. Jeigu nėra prieigos prie
pralaidos varžto, išmontuokite
Keitimas iš suskystintųjų dujų į
gamtines dujas
1. Atsukite maždaug vieną pasukimą
pralaidos varžtą į padėtį A.
2. Vėl uždėkite orkaitės funkcijų
nustatymo rankenėlę.
3. Prijunkite prietaisą prie elektros
tinklo.
ĮSPĖJIMAS!
Įkiškite maitinimo laido
kištuką į elektros lizdą tik
tuomet, kai vėl tinkamai
sumontuosite visas dalis.
Galima susižeisti.
4. Uždekite degiklį.
Žr. skyrių „Orkaitė. Kasdienis
naudojimas“.
5. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę į minimalią padėtį.
6. Vėl nuimkite orkaitės funkcijų
nustatymo rankenėlę.
42
www.electrolux.com
7. Lėtai sukite pralaidos varžtą, kol
liepsna taps minimali ir stabili.
8. Vėl uždėkite orkaitės funkcijų
nustatymo rankenėlę.
9. Nustatykite maksimalaus dujų srauto
padėtį orkaitės funkcijų rankenėle ir
palaukite, kol orkaitė bent 10 minučių
įkais.
10. Greitai pasukite orkaitės funkcijų
rankenėlę iš didžiausio į mažiausią
dujų srauto padėtį.
Valdykite liepsną. Patikrinkite, ar liepsna
neužgęsta, pasukus rankenėlę iš
didžiausio į mažiausią dujų srauto padėtį.
Turi būti maža pastovi liepsna virš
orkaitės degiklio karūnėlės. Jeigu liepsna
užgęsta, vėl pareguliuokite dujinį degiklį.
3.15 Dujinio grilio purkštuko
keitimas
1. Atsukite varžtus, kurie laiko grilio
degiklį padėtyje A.
A
3. Sumontuokite degiklį, atlikdami
veiksmus atvirkštine tvarka. Prieš
užsukdami varžtą, įsitikinkite, kad
degiklis būtų tinkamai įstumtas į
galinę sienelę.
Išbandykite grilio purkštukus.
3.16 Prietaiso išlygiavimas
Naudodami mažas kojeles prietaiso
apačioje, sulyginkite prietaiso viršų su
kitais paviršiais.
3.17 Elektros įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu
ir kištuku.
2. Atsukite degiklio purkštuką,
naudodami 7 mm atsuktuvą ir
pakeiskite jį tinkamu.
ĮSPĖJIMAS!
Maitinimo kabelis neturi liesti
jokios prietaiso dalies, kaip
parodyta paveikslėlyje.
LIETUVIŲ
43
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Bendra apžvalga
1
2
3 4
5
4
8
6
7
3
2
1
1 Kaitlentės rankenėlės
2 Lemputės ir sukamojo iešmo
mygtukas
3 Minučių skaitlio valdymo rankenėlė
4 Orkaitės funkcijų nustatymo
rankenėlė
5 Grilis
6 Lemputė
7 Sukamojo iešmo anga
8 Lentynėlės padėtys
4.2 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
5
2
3
4
4.3 Priedai
•
•
•
1 Pagalbinis degiklis
2 Garų išleidimo anga – skaičius ir
padėtis priklauso nuo modelio
3 Pusiau spartusis degiklis
4 Pusiau spartusis degiklis
5 Spartusis degiklis
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms,
kepimo skardoms.
Kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Aliuminiu padengta kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
•
•
•
Sukamasis iešmas
Skirtas dideliems mėsos gabalams ir
paukštienai kepti.
Grilio kreiptuvas
Rankenėlėms apsaugoti, kai
naudojate grilį.
Laikymo stalčius
Laikymo stalčius yra po orkaite.
44
www.electrolux.com
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus atgal į jų pradines
padėtis.
5.2 Išankstinis įkaitinimas
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų
visi jame likę riebalai.
1. Nustatykite didžiausią temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti maždaug 1
valandą.
minkšta šluoste, sudrėkinta šiltu
vandeniu su nedideliu kiekiu švelnaus
ploviklio.
5.3 Garų išleidimo angos
dangtelio įrengimas
Tik rinktiniuose modeliuose. Taikytina tik
kaitlenčių modeliams su baltu dangčiu.
Pro garų išleidimo angą besiveržiantis
karštas oras gali pakeisti balto viryklės
dangčio spalvą. Ši sritis pagelsta.
Norėdami to išvengti, įrenkite garų
išleidimo angos dangtelį.
1. Užkabinkite dangtelio kabliukus už
garų išleidimo angų priekinių kraštų
apačios.
2. Paspauskite galinį kraštą, kad
dangtelis užsifiksuotų.
ĮSPĖJIMAS!
Priedai gali įkaisti labiau nei
įprastai.
Iš prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis
dūmai. Tai normalu. Būtinai užtikrinkite
tinkamą vėdinimą.
Palaukite, kol orkaitė atvės. Paskui
atvėsusios orkaitės vidų išvalykite
6. KAITLENTĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Kaitlentės degiklio
uždegimas
Visada prieš uždėdami
prikaistuvius uždekite
degiklį.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs virtuvėje
naudodami atvirą liepsną.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei liepsna
buvo netinkamai naudojama.
1. Pasukite kaitlentės rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę į maksimalaus dujų
srauto padėtį
ir paspauskite
degiklį uždegimui.
2. Laikykite kaitlentės rankenėlę
nuspaustą lygiai arba mažiau kaip 10
sekundžių, kad termopora įkaistų.
Priešingu atveju dujų tiekimas bus
pertrauktas.
LIETUVIŲ
3. Sureguliuokite liepsną, kai ji taps
stabili.
ĮSPĖJIMAS!
Nelaikykite rankenėlės
nuspaudę ilgiau nei 15
sekundžių. Jeigu degiklis
neužsidega per
15 sekundžių, atleiskite
rankenėlę, pasukite ją į
išjungimo padėtį ir, prieš
mėgindami uždegti degiklį
dar kartą, palaukite ne
mažiau kaip 1 minutę.
Žiežirbų generatorius gali
įsijungti automatiškai, kai
įjungiate maitinimą, po
įrengimo arba maitinimo
pertrūkio. Tai normalu.
6.2 Degiklio apžvalga
A
Jei po kelių bandymų
degiklis neužsidega,
patikrinkite, ar karūnėlė ir jos
dangtelis yra taisyklingoje
padėtyje.
Jeigu nėra elektros, degiklį
galite uždegti be elektros
įtaiso. Tokiu atveju pridėkite
prie degiklio liepsnos šaltinį,
paspauskite atitinkamą
rankenėlę ir pasukite ją į
maksimalią padėtį. Laikykite
rankenėlę nuspaustą lygiai
arba mažiau kaip 10
sekundžių, kad termopora
įkaistų.
Jeigu degiklis netyčia
užgęsta, pasukite rankenėlę
į išjungimo padėtį ir vėl
mėginkite uždegti degiklį,
praėjus ne mažiau kaip 1
minutei.
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Degiklio dangtelis
Degiklio karūnėlė
Uždegimo žvakė
Termopora
6.3 Degiklių išjungimas
Norėdami išjungti liepsną, pasukite
rankenėlę į išjungimo padėtį
.
ĮSPĖJIMAS!
Visada sumažinkite liepsną
arba visai išjunkite prieš
nukeldami prikaistuvius nuo
degiklio.
7. KAITLENTĖ – PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Prikaistuviai
ĮSPĖJIMAS!
Nedėkite vieno puodo ant
dviejų degiklių.
ĮSPĖJIMAS!
Ant degiklio nedėkite
nestabilių arba pažeistų
puodų, kad išvengtumėte
išsiliejimo ir sužalojimo.
DĖMESIO
Puodo rankenos neturi būti
išlindę virš priekinio
kaitvietės krašto.
45
46
www.electrolux.com
DĖMESIO
Puodus privaloma statyti
pačiame degiklio viduryje,
kad jie būtų visiškai stabilūs
ir sumažėtų dujų sąnaudos.
7.2 Prikaistuvių skersmenys
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite prikaistuvius,
kurių dugno skersmuo
atitinka degiklių skersmenį.
Degiklis
Pagalbinis
Prikaistuvio
skersmuo (mm)
120–180
Pusiau spartusis
140–220/2401)
Spartusis
160–220/2601)
1) Kai ant kaitlentės uždėtas vienas puo‐
das.
8. KAITLENTĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Bendroji informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Nerūdijančio plieno dalis nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkštu
audiniu.
8.2 Kaitlentės valymas
•
•
•
Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją ir maistą,
kurio sudėtyje yra cukraus. Kitaip šie
nešvarumai gali sugadinti kaitlentę.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Emaliuotas dalis, dangtelį ir karūnėlę
valykite šiltu, muiluotu vandeniu ir
sausai nušluostykite prieš įtaisydami
atgal.
8.3 Uždegimo žvakės valymas
Ši funkcija veikia naudojant keraminę
uždegimo žvakę su metaliniu elektrodu.
Laikykite šias dalis labai švarias, kad
nekiltų uždegimo sunkumų ir patikrinkite,
ar neužsikimšo degiklio karūnėlės angos.
8.4 Prikaistuvių atramos
Prikaistuvių atramų negalima
plauti indaplovėje. Jas reikia
plauti rankomis.
1. Kaitlentę lengviau nuvalysite nuėmę
prikaistuvių atramas.
Prikaistuvių atramas
įstatykite atsargiai, kad
nepažeistumėte
kaitlentės viršaus.
2. Kartais emalio dangos kraštai gali
būti grubūs, todėl būkite atsargūs, kai
plaunate puodų atramas rankomis ir
jas sausinate. Jeigu reikia,
nenusivaliusias dėmes pašalinkite
pastos pavidalo valikliu.
3. Nuvalę prikaistuvių atramas,
įsitikinkite, ar jos yra tinkamose
padėtyse.
4. Prikaistuvių atramų kojelės turi būti
degiklio centre – tada degiklis veiks
tinkamai.
8.5 Periodinė priežiūra
Reguliariai kreipkitės į įgaliotąjį
aptarnavimo centrą dėl dujotiekio įvado ir
(jei yra) slėgio reguliatoriaus patikros.
LIETUVIŲ
47
9. ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
1–81)
Naudojimo sritis
Išjungimo padėtis
Prietaisas yra išjungtas.
Kaitinimo lygiai
Orkaitės temperatūros lygių reguliavimo inter‐
valas.
Kepimas ant grotelių
Plokštiems patiekalams grotelių viduryje kepti.
Skrebučiams kepti.
Orkaitės lemputė
Apšviečia orkaitės vidų.
Norėdami naudoti šią funkciją, paspauskite
lemputės ir sukamojo iešmo mygtuką.
Sukamasis iešmas
Kepamai mėsai ant iešmo užmauti. Norėdami
naudoti šią funkciją, paspauskite orkaitės lem‐
putės ir sukamojo iešmo mygtuką.
1) 1 – 140 °C, 2 – 155 °C, 3 – 170 °C, 4 – 185 °C, 5 – 205 °C, 6 – 220 °C, 7 – 235 °C, 8 –
250 °C
9.2 Rankinis orkaitės dujinio
degiklio uždegimas
Apsauginis orkaitės
įtaisas:
Dujinėje orkaitėje yra
termopora. Ji nutraukia dujų
tiekimą, jei liepsna užgęsta.
1. Atidarykite orkaitės dureles.
2. Liepsną laikykite greta angos
orkaitės dugne.
4. Kai užsidega liepsna, laikykite
orkaitės funkcijų rankenėlę
nuspaustą maksimalaus dujų srauto
padėtyje 15 ar mažiau sekundžių,
kad įšiltų termopora.
Nelaikykite orkaitės funkcijų
rankenėlės nuspaudę ilgiau
nei 15 sekundžių. Jeigu
orkaitės degiklis neužsidega
per 15 sekundžių, atleiskite
orkaitės funkcijų rankenėlę,
pasukite ją į išjungimo
padėtį, atidarykite orkaitės
dureles ir, prieš mėgindami
uždegti degiklį dar kartą,
palaukite ne mažiau kaip 1
minutę.
9.3 Uždegus orkaitės dujinį
degiklį
3. Tuo pačiu metu paspauskite orkaitės
funkcijų rankenėlę ir pasukite ją prieš
laikrodžio rodyklę į maksimalaus dujų
srauto padėtį.
1. Atleiskite orkaitės funkcijų rankenėlę.
2. Uždarykite orkaitės dureles.
3. Pasukite orkaitės funkcijų rankenėlę
reikiamam kaitinimo lygiui nustatyti.
48
www.electrolux.com
Kontroliuokite liepsną pro orkaitės dugne
esančias angas.
DĖMESIO
Nedėkite mėsos į
aukščiausią lentynos lygį.
Gali kilti gaisras.
9.4 Orkaitės degiklio išjungimas
Norėdami išjungti liepsną, pasukite
rankenėlę į išjungimo padėtį
.
9.5 Grilio naudojimas
1. Atidarykite orkaitės dureles.
2. Liepsną laikykite prie grilio degiklio
angų.
3. Pasukite dujinės orkaitės valdymo
rankenėlę į grilio padėtį . Įstumkite
rankenėlę ir laikykite nuspaustą
maždaug 15 sekundžių. Neatleiskite
jos, kol neužsidegs liepsna.
Grilio temperatūros
neįmanoma reguliuoti.
Norėdami nustatyti žemesnę
temperatūrą arba sulėtinti
gaminimo trukmę, grotelių
prikaistuvį atitraukite nuo
liepsnos.
Prieš pradėdami naudoti grilį, įtaisykite
grilio kreiptuvą A virš durelių. Įsitikinkite,
ar du laikikliai tinkamai įstatyti į angas,
esančias orkaitės priekinio rėmo
viršutinėje dalyje (po valdymo skydeliu).
A
4.
5.
6.
7.
Jeigu grilis neįsijungia
arba jeigu jis netyčia
išsijungia, atleiskite
orkaitės valdymo
rankenėlę ir pasukite ją į
išjungimo padėtį.
Atidarykite orkaitės
dureles. Po vienos
minutės pamėginkite vėl
uždegti grilį.
Įkaitinkite grilį 5–10 minučių.
Įdėkite orkaitės lentyną su mėsa į 3ią lentynos padėtį.
Po apačia, 2-oje lentynos padėtyje
padėkite kepimo skardą arba kepimo
indą, kad subėgtų sultys.
Orkaitės dureles palikite šiek tiek
praviras.
9.6 Grilio degiklio išjungimas
Norėdami išjungti liepsną, pasukite
rankenėlę į išjungimo padėtį
.
Nedėkite mėsos tiesiai į
skardą arba indą.
10. ORKAITĖ - LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
10.1 Minučių skaitlys
Naudokite jį galinei laiko atskaitai
nustatyti.
Ši funkcija neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Iki galo pasukite laikmačio rankenėlę,
paskui nustatykite ją ties reikiama laiko
nuostata.
Nustatytam laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalas.
LIETUVIŲ
49
11. ORKAITĖ - PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
11.2 Sukamojo iešmo
naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Naudodami sukamąjį iešmą,
būkite atsargūs. Šakutės ir
iešmas yra aštrūs. Galima
susižeisti.
11.1 Priedų įstatymas
Vielinė lentynėlė:
Vielinė lentynėlė gale yra
specialios formos, kuri
padeda karščio cirkuliacijai.
ĮSPĖJIMAS!
Sukamajam iešmui išimti
naudokite orkaitės pirštines.
Sukamasis iešmas ir
grotelės yra karšti. Galima
nusideginti.
Sukamasis iešmas
nesustos, jeigu atidarysite
orkaitės dureles.
DĖMESIO
Maksimalus leidžiamas ant
sukamojo iešmo kepamo
maisto produkto svoris yra
4–5 kg.
Įdėkite lentynėlę tinkamoje lentynos
padėtyje. Įsitikinkite, ar ji neliečia orkaitės
galinės sienelės.
Skarda:
Nestumkite kepimo skardos
iki pat galinės orkaitės
sienelės. Taip karštis
negalės cirkuliuoti aplink
skardą. Maistas gali sudegti,
ypač galinėje skardos dalyje.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Įdėkite skardą ar gilų kepimo indą į
lentynos padėtį. Įsitikinkite, ar ji neliečia
orkaitės galinės sienelės.
Atraminis kabliukas
Šakutės
Iešmas
Rankena
1. Atidarykite orkaitės dureles.
2. Įtaisykite sukamojo iešmo rankeną į
iešmą.
3. Įdėkite atraminį kabliuką į angą
orkaitės viršuje.
50
www.electrolux.com
4. Pirmą šakutę sumontuokite iešme,
po to užmaukite mėsą ant sukamojo
iešmo ir sumontuokite antrąją šakutę.
Mėsa būtinai turi būti iešmo viduryje.
5. Šakutes priveržkite varžtais.
6. Įtaisykite iešmo galą į sukamojo
iešmo skylę.
Žr. skyrių „Gaminio aprašymas“.
7. Priekinę iešmo dalį padėkite ant
atraminio kabliuko.
8. Nuimkite sukamojo iešmo rankeną.
9. Uždekite grilį.
Žr. skyrių „Orkaitė. Kasdienis
naudojimas“.
10. Paspauskite orkaitės apšvietimo ir
sukamojo iešmo mygtuką.
11. Įsitikinkite, ar sukamasis iešmas
sukasi.
12. Uždarykite dureles.
Kai mėsa paruošta, spauskite sukamojo
iešmo mygtuką. Išjunkite grilį. Įdėkite
sukamojo iešmo rankenėlę. Atsargiai
išimkite sukamąjį iešmą ir kepimo indą iš
orkaitės.
12. ORKAITĖ – PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
12.1 Bendroji informacija
•
•
Prietaise yra keturios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
Drėgmė gali kondensuotis prietaiso
viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Tai – normalu. Prieš atidarydami
prietaiso dureles maisto gaminimo
metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti
prieš gaminimą maždaug 10 minučių
pakaitinkite prietaisą.
•
•
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
prietaise susikaupusią drėgmę.
Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso
dugno nedėkite jokių daiktų ir
prietaiso komponentų neuždenkite
aliuminio folija. Jei nepaisysite šio
nurodymo, gali pakisti gaminimo
rezultatai ir būti pažeistas orkaitės
emalis.
12.2 Kepimas
•
•
•
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose gali skrusti nevienodai.
Jeigu skrunda nevienodai,
temperatūros nuostatos keisti
nereikia. Skirtumas išnyks kepant.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
LIETUVIŲ
12.3 Pyragų kepimas
•
•
•
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo
skardose vienu metu, tarp jų palikite
vieną laisvą lygį.
12.5 Maisto ruošimo trukmė
12.4 Mėsos ir žuvies
gaminimas
•
•
51
Kad kepimo metu orkaitėje
nesusidarytų per daug dūmų, į gilų
kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens.
Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
12.6 Kepimo lentelės
Patiekalas
Įkaitinimo
laikas
(min.)
Termo‐
stato
padėtis
Laikas
(min.)
Lenty‐ Priedai
nos
padė‐
tis
Pyragėlis
15
2–3
20–30
3
aliuminiokepimo skar‐
da
Biskvitinis py‐
ragas be rie‐
balų
15
2–3
30–40
3
1 kepimo forma
(skersmuo: 26 cm)
ant grotelių
Obuolių pyra‐
gas
15
4
75–85
3
2 kepimo formos
(skersmuo: 20 cm)
ant grotelių
Juostiniai teš‐
lainiai
15
1
30–40
3
aliuminiokepimo skar‐
da
Suvožtiniai
15
Grilis –
įjungtas
70–801)
3
grotelės ir skarda 2ame lygyje
Skrebutis
15
Grilis –
įjungtas
3–4
3
grotelės
1) Apverskite po 40 min.
Maistas / patie‐ Įkaitini‐
kalas (IEC
mo lai‐
60350-1)
kas
(min.)
Termo‐ Laikas
stato
(min.)
padėtis
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Priedai
3
aliuminio kepimo skar‐
da
Kepimas aliuminio skardoje
Biskvitinis vy‐
niotinis
15
3
25–35
52
www.electrolux.com
Maistas / patie‐ Įkaitini‐
kalas (IEC
mo lai‐
60350-1)
kas
(min.)
Termo‐ Laikas
stato
(min.)
padėtis
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Priedai
Varškės pyra‐
gas
15
3
60–70
3
aliuminio kepimo skar‐
da
Naminė duona
15
4
85–95
3
aliuminio kepimo skar‐
da
Švediškos ban‐
delės
15
5
15–25
3
aliuminio kepimo skar‐
da
Plokštainis
15
2
30–40
3
aliuminio kepimo skar‐
da
Merengos
15
1
40–50
3
aliuminio kepimo skar‐
da
4–5
95–105
3
skarda ant grotelių
Riebūs vaisiniai 15
pyragai
4
115–125
3
skarda ant grotelių
Viktorijos pyra‐
gaičiai
15
4
30–40
3
2 kepimo formos ant
grotelių, pakreiptos
skersai
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas – tradicinis
15
4
55–65
3
2 skardos ant grotelių
Pica
15
5–6
30–40
3
aliuminio kepimo skar‐
da
Pica
15
5
30–40
3
kepimo skarda
Lotaringiškas
apkepas
15
5–6
50–60
3
skarda ant grotelių
15
5
40–50
3
skarda „Pyrex“ ant gro‐
telių
5–6
50–60
3
skarda „Pyrex“ ant gro‐
telių
7
30–401)
3
grotelės ir skarda 2ame lygyje
Kepimas kepimo formose
Keksas su citri‐
na ir madera
15
Pica
Patiekalas
Lazanija
Orkaitėje ga‐
15
minti makaronai
Mėsa
Upėtakis
15
LIETUVIŲ
Maistas / patie‐ Įkaitini‐
kalas (IEC
mo lai‐
60350-1)
kas
(min.)
Termo‐ Laikas
stato
(min.)
padėtis
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Priedai
Viščiukas
15
Grilis – 95–1101)
įjungtas
suka‐
sukamasis iešmas
masis
iešmas
Kiaulienos
kepsnys
15
5
70–801)
2
kepimo skarda
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau
15
Grilis – 70–801)
įjungtas
3
grotelės ir skarda 2ame lygyje
Kepimas skardoje
Švediškos ban‐
delės
15
5
10–20
3
kepimo skarda
Merengos
15
1
35–45
3
kepimo skarda
1) Apverskite praėjus 1/2–2/3 gaminimo laiko.
13. ORKAITĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
13.2 Nerūdijančio plieno ar
aliuminio prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna kempine.
Nusausinkite minkštu
audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių.
Orkaitės valdymo pultą
valykite vadovaudamiesi tais
pačiais perspėjimais.
13.3 Orkaitės stiklo plokščių
išėmimas ir įdėjimas
Vidines stiklo plokštes galite išimti ir
išvalyti. Skirtingiems modeliams stiklo
plokščių skaičius gali būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Valydami palikite orkaitės
dureles šiek tiek praviras.
Kai atidarysite visiškai, jos
gali netyčia užsidaryti ir
sukelti žalos.
53
54
www.electrolux.com
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite prietaiso be
stiklo plokščių.
1. Atidarykite dureles, kol jos bus
nustatytos maždaug 30° kampu. Šiek
tiek praviros durelės pačios
neužsidaro.
DĖMESIO
Vidinės stiklo plokštės pusė
su spauda turi būti nukreipta
į vidinę durelių pusę.
DĖMESIO
Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo
plokštės rėmo paviršius
padengtose vietose nebūtų
šiurkštus liesti.
DĖMESIO
Įsitikinkite, ar tinkamai
įdėjote vidinę stiklo plokštę.
30°
13.4 Kaip išimti stalčių
2. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
ĮSPĖJIMAS!
Nelaikykite stalčiuje degių
daiktų (pavyzdžiui, valymo
medžiagų, plastikinių
maišelių, orkaitės pirštinių,
popieriaus arba valymo
purškiklių). Naudojant
orkaitę, stalčius gali įkaisti.
Gali kilti gaisras.
Po orkaite esantį stalčių galima išimti –
taip jį lengviau valyti.
2
1. Traukite stalčių, kol jis sustos.
B
1
3. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
ĮSPĖJIMAS!
Kai išimate stiklo
plokštes, orkaitės
durelės mėgina
užsidaryti.
4. Laikykite durelių stiklo plokščių
viršutinį kraštą ir traukite jas vieną po
kitos.
5. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir
stiklo plokštes. Atlikite veiksmus
atvirkščia eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite
mažesnę plokštę, po to didesnę.
2. Lėtai kilstelėkite.
3. Visiškai ištraukite.
Jeigu norite įdėti stalčių, atlikite pirmiau
minėtus veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
13.5 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
55
Galinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
14.1 Ką daryti, jeigu..
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Nėra žiežirbos, kai mėgina‐ Kaitlentė neprijungta arba
te įjungti žiežirbų generato‐ netinkamai prijungta prie
rių.
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo. Žr. prijungimo
schemą.
Nėra žiežirbos, kai mėgina‐ Suveikė saugiklis.
te įjungti žiežirbų generato‐
rių.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl perdegusio sau‐
giklio. Jeigu saugiklis pa‐
kartotinai suveikia, kreipki‐
tės į kvalifikuotą elektriką.
Nėra žiežirbos, kai mėgina‐ Netinkamai uždėtas degik‐
te įjungti žiežirbų generato‐ lio dangtelis ir karūnėlė.
rių.
Tinkamai uždėkite degiklio
dangtelį ir karūnėlę.
Liepsna užgęsta iš karto tik Termopora nepakankamai
uždegus.
įkaito.
Užsidegus liepsnai, žie‐
žirbų generatorių laikykite
įjungtą lygiai ar mažiau
kaip 10 sekundžių
Nevienodas liepsnos žie‐
das.
Degiklio karūnėlę užkimšo
maisto likučiai.
Patikrinkite, ar neužkimš‐
tas purkštukas ir ar degiklio
karūnėlė švari.
Degikliai neveikia.
Nėra dujų tiekimo.
Patikrinkite dujų prijungi‐
mą.
Prietaisas kelia triukšmą.
Kai kurios prietaiso metali‐
nės dalys išsiplečia ir susi‐
traukia, kai jos įkaista arba
ataušta. Triukšmas yra
normalu.
56
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Liepsna yra oranžinė arba
geltona.
Lemputė nešviečia.
Atitaisymo būdas
Liepsna gali atrodyti oran‐
žinė arba geltona tam tik‐
rose degiklio srityse. Tai
normalu.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Sukamasis iešmas nesisu‐ Sukamasis iešmas netin‐
Žr. skyrių „Sukamojo iešmo
ka.
kamai įdėtas į iešmo angą. naudojimas“.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
14.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Jeigu reikia, pareguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudotojo vadove pateiktų
instrukcijų.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Informacija apie kaitlentę pagal ES direktyvą 66/2014
Modelio žy‐
muo
EKG51152OW
Kaitlentės ti‐
pas
Kaitlentė autonominės viryklės viduje
Dujinių degik‐
lių skaičius
4
LIETUVIŲ
Dujinio degik‐
lio energijos
vartojimo
efektyvumas
(EE gas bur‐
ner)
Kairysis galinis. Papildomas
netaikoma
Dešinysis galinis. Pusiau spartusis
55,3 %
Dešinysis priekinis. Pusiau spartusis
55,3 %
Kairysis priekinis. Spartusis
55,5 %
57
Dujinės viryklės energijos vartojimo efektyvu‐ 55,4 %
mas (EE gas hob)
EN 30-2-1. Buitiniai virtuvių dujų
prietaisai. 2-1 dalis. Racionalus elektros
energijos vartojimas. Bendrieji
reikalavimai
•
15.2 Kaitlentė. Energijos
taupymas
•
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
•
•
•
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Prieš naudojimą patikrinkite, ar
tinkamai surinkti degikliai ir
prikaistuvių atramos.
Prikaistuvių dugnai turi būti tinkamų
skersmenų pagal degiklio dydį.
Dėkite prikaistuvį tiesiai ant degiklio,
jo viduryje.
Kai skystis pradeda virti, sumažinkite
liepsną, kad skystis lėtai virtų.
Jeigu galima, naudokite slėginį
prikaistuvį. Žr. jo naudojimo
instrukciją.
15.3 Gaminio kortelė ir informacija apie orkaites pagal ES
direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio identifikatorius
EKG51152OW
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
95,8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant įprastą veikseną
1,54 kWh/ciklui
5,53 MJ/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Dujos
Tūris
51 l
Orkaitės rūšis
Orkaitė autonominės viryklės vi‐
duje
Masė
43.0 kg
EN 15181. Dujinių orkaičių suvartojamos
energijos matavimo metodas.
58
www.electrolux.com
15.4 Orkaitė – energijos
taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
•
Bendri patarimai
– Įsitikinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir gaminant maistą laikykite
jas kuo daugiau uždarytas.
– Naudokite metalinius indus, kad
pagerintumėte energijos taupymą.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
•
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo likus 3–10 minutėms
iki kepimo programos pabaigos
pagal gaminimo trukmę. Dėl
orkaitėje likusio karščio patiekalas
ir toliau keps.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite žemiausią galimą
temperatūros nuostatą.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
59
867354319-A-292019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising