Electrolux | EKG51153OW | User manual | Electrolux EKG51153OW Kasutusjuhend

Electrolux EKG51153OW Kasutusjuhend
EKG51153OW
ET
Pliit
Kasutusjuhend
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................7
4. TOOTE KIRJELDUS.........................................................................................14
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 15
6. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE..............................................................15
7. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..................................................................16
8. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS..................................................................17
9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE ............................................................... 18
10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID.......................................................................20
11. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE................................................................. 20
12. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.................................................................. 20
13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................. 23
14. VEAOTSING...................................................................................................25
15. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 26
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Katmata osad on kuumad.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge jätke
toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.
Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage
seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
Ärge hoidke keeduväljadel esemeid.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Kui kaanel on vedelikku, tuleb see enne kaane
avamist ära pühkida. Enne kaane sulgemist tuleb
pliidipinnal lasta jahtuda.
Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge
puudutage kütteelemente seadmes. Tarvikute või
ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage
alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Olge hoiusahtli käsitsemisel ettevaatlik. See võib
minna kuumaks.
2. OHUTUSJUHISED
See seade sobib järgmiste turgude
puhul: EE
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud elektrik!
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kunagi tõmmake seadet
käepidemest.
Köögimööbli ja niši mõõtmed peavad
olema sobivad.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja
kõrvale.
Mõned seadme osad on voolu all.
Katke seade mööbliga, et vältida
ohtlike osade vastu minemist.
Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete
külgi.
Ärge paigaldage seadet alusele.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
EESTI
nõud ukse või akna avamisel seadme
pealt maha kukkuda.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu
seadme ust, eriti siis, kui uks on
kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne toitejuhtme pistikusse
sisestamist sulgege korralikult
seadme uks.
2.3 Gaasiühendus
•
•
Kõik gaasiühendused peab
ühendama kvalifitseeritud tehnik.
Enne seadme paigaldamist
veenduge, et kohaliku ühendusvõrgu
tingimused (gaasi tüüp ja rõhk) ning
•
•
•
5
seadme seadistused on omavahel
kooskõlas.
Veenduge, et seadme ümber oleks
tagatud õhuringlus.
Teave gaasivarustuse kohta on kirjas
andmeplaadil.
See seade ei ole ühendatud
seadmega, mis põlemissaadusi
väljutaks. Veenduge, et ühendate
seadme vastavalt kehtivatele
paigalduseeskirjadele. Pöörake
tähelepanu piisava ventilatsiooni
tagamisele.
2.4 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastus- või põletusoht!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
6
www.electrolux.com
•
•
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu seadmes pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili värvi muutumine ei mõjuta
seadme tööd. Tegemist ei ole
defektiga garantii seisukohast.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ja ärge laske nõudel
ega muudel esemetel seadmele
kukkuda. Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage alumiiniumfooliumit
seadmele või vahetult seadme
põhjale.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad tekitada
kriimustusi. Kui teil on vaja nõusid
pliidil liigutada, tõstke need alati üles.
Ruumis, kuhu seade paigaldatakse,
peab olema tagatud hea ventilatsioon.
Kasutage ainult korralikke terveid
keedunõusid, mille põhi on põletite
diameetrist suurem.
Veenduge, et leek ei kustu, kui
keerate nuppu kiiresti
maksimaalasendist
minimaalasendisse.
Kasutage ainult seadmega
kaasasolevaid tarvikuid.
•
•
Ärge paigutage põletitele
leegihajutajat.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.5 Hooldus ja puhastus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja.
Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud
teeninduskeskusse.
Seadmesse jäänud rasv või toit võib
põhjustada tulekahju.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
Ärge peske põleteid
nõudepesumasinas.
2.6 Kaas
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke kaane tehnilisi omadusi.
Puhastage kaant regulaarselt.
Ärge avage kaant, kui selle pinnal on
vedelikku.
Enne kaane sulgemist lülitage kõik
põletid välja.
Ärge sulgege kaant enne, kui pliit ja
ahi on täielikult maha jahtunud.
Kuumutamisel võib klaasist kaas (kui
see on olemas) puruneda.
EESTI
•
•
2.7 Sisevalgusti
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult ühesuguste tehniliste
näitajatega lampe.
2.8 Gaasigrill
HOIATUS!
Tulekahju-, plahvatus- ja
põletusoht!
•
Ärge jätke grillimise ajal seadet
järelevalveta. Katmata osad lähevad
kuumaks.
•
2.9 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Suruge välised gaasitorud lamedaks.
2.10 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Seadme asukoht
B
C
A
Eraldiseisva seadme võib paigaldada
kas kappide vahele või kõrvale või ka
nurka.
D
Jätke seadme ja tagumise
seina vahele ligikaudu 1 cm
laiune vahe, et kaant oleks
võimalik takistusteta avada.
Paigaldamise minimaalsed
vahekaugused leiate tabelist.
7
Grilli kasutamisel hoidke lapsed
seadmest eemal.
Ärge kunagi kasutage grilli suletud
ahjuuksega. Jätke ahjuuks lahti.
Süttimis- või süsinikmonoksiidi
eraldumise oht!
Ärge pange ahjuriiulit toiduga kõige
ülemisele riiulitasandile.
D
Minimaalsed vahed
Mõõtmed
mm
A
400
8
www.electrolux.com
Mõõtmed
mm
Sagedus
50 - 60 Hz
B
650
Seadme klass
1
C
150
D
20
Mõõdud
mm
Kõrgus
855
Laius
500
Sügavus
600
3.2 Tehnilised andmed
Pinge
220 - 240 V
3.3 Muud tehnilised andmed
Seadme kategooria:
II2H3B/P
Esialgne gaasi tüüp:
G20 (2H) 20 mbar
Gaasi asendamine:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Möödaviikude diameetrid
PÕLETI
Ø MÖÖDAVIIK1) 1/100 mm
Lisapõleti
29 / 30
Poolkiire
32
Kiire
42
Ahi
44
1) Möödaviigu tüüp sõltub mudelist.
3.5 Gaasipõletid MAAGAASILE G20 20 mbar
PÕLETI
TAVAVÕIMSUS
kW
VÄHENDATUD VÕIM‐
SUS kW
INJEKTORI TÄHIS
1/100 mm
3.0
0.72 / 0.751)
119
Poolkiire
2.0 / 1.91)
0.43 / 0.451)
96
Lisapõleti
1.0
0.35
70
Ahi
2.7
0.90
120
Grill
1.9
-
108
Kiire
1) Möödaviigu tüüp sõltub mudelist.
EESTI
9
3.6 Gaasipõletid vedelgaasile G30 30 mbar
PÕLETI
TAVAVÕIM‐
SUS kW
VÄHENDA‐
TUD VÕIM‐
SUS kW
INJEKTORI TÄ‐ GAASI NIMIVOOL
HIS 1/100 mm
g/h
Kiire
3.0
0.72
88
218.14
Poolkiire
2.0
0.43
71
145.43
Lisapõleti
1.0
0.35
50
72.71
Ahi
2.7
0.90
80
196.33
Grill
1.9
-
71
138.16
3.7 Gaasipõletid vedelgaasile G31 30 mbar
PÕLETI
TAVAVÕIM‐
SUS kW
VÄHENDATUD
VÕIMSUS kW
INJEKTORI
TÄHIS 1/100
mm
GAASI NIMI‐
VOOL g/h
Kiire
2.6
0.63
88
185.68
Poolkiire
1.7
0.38
71
121.40
Lisapõleti
0.85
0.31
50
60.70
Ahi
2.35
0.78
80
167.82
Grill
1.65
-
71
117.83
3.8 Gaasiühendus
Kasutage fikseeritud ühendusi või
roostevabast terasest painduvat toru
vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Painduvate metalltorude kasutamisel
jälgige, et need ei puutuks vastu liikuvaid
osi või et neid ei muljutaks.
3.9 Painduvate mittemetallist
torude ühendus
Kui ühenduskoha juurdepääs on hea,
võite kasutada painduvat toru. Painduv
toru peab olema klambritega tihedalt
kinnitatud.
Paigaldamisel kasutage alati toruhoidikut
ja tihendit. Painduva toru saab
paigaldada, kui:
•
HOIATUS!
Gaasi ühendustoru ei tohi
kokku puutuda joonisel
näidatud seadme osaga.
see ei lähe kuumemaks kui
toatemperatuur, mitte üle 30 °C;
• toru ei ole pikem kui 1500 mm;
• kuskil pole kitsenevaid kohti;
• see pole sõlmes ega keerdus;
• see ei puutu vastu teravaid servi ega
nurki;
• selle seisukorda saab hõlpsalt
kontrollida.
Painduva toru kontrollimisel veenduge,
et:
•
poleks näha pragusid, sisselõikeid
ega jälgi põletusest nii toru otstes kui
ka kogu ulatuses;
10
www.electrolux.com
•
toru materjal ei ole muutunud jäigaks;
see peab olema elastne;
• kinnitusklambrid ei ole roostes;
• kasutusaeg ei ole möödas.
Kui märkate torul kahjustusi, siis ärge
seda parandage, vaid asendage uuega.
HOIATUS!
Pärast paigaldamist
veenduge, et kõigi
toruliitmike kinnituskohtades
pole lekkeid. Tihendi
kontrollimiseks kasutage
seebilahust, mitte leeki.
Gaasivarustusramp on juhtpaneeli
tagaküljel.
HOIATUS!
Enne gaasivarustusega
ühendamist eemaldage
seade vooluvõrgust või
lülitage kaitsekilbist
peakaitse välja.Sulgege
gaasivarustuse peaventiil.
3.10 Reguleerimine vastavalt
eri gaasitüüpidele
Gaasitüüpide järgi
reguleerimist tohib teostada
ainult vastava tegevusloaga
töötaja.
Kui seadme tüübiks on
maagaas, võite selle õigete
injektorite abil seadistada
vedelgaasile.
Gaasitase reguleeritakse
sobivaks.
Ahi on seadistatud vaikimisi
valitud gaasitüübi jaoks.
Seade muutmiseks kasutage
alati tihendit.
C
B
A
D
A. Gaasiühenduse punkt (ühele ahjule
on mõeldud ainult üks punkt)
B. Tihend
C. Reguleeritav ühendus
D. Vedelgaasitoru hoidik
3.11 Pliidi injektorite
asendamine
Asendage injektorid, kui vahetate gaasi
tüüpi.
1. Eemaldage anumatoed.
2. Eemaldage põletite katted ja kroonid.
3. Eemaldage injektorid 7 mm
mutrivõtme abil.
4. Asendage injektorid gaasi tüübile
vastavate sobivate injektoritega.
Paigalduskomplekti saate
tellida volitatud
teeninduskeskusest.
HOIATUS!
Enne injektorite
tagasiasetamist veenduge,
et gaasinupud on väljasasendis. Eemaldage seade
vooluvõrgust. Laske ahjul
maha jahtuda. Vigastusoht!
5. Asendage andmesilt (asub
gaasivarustuse toru lähedal) sildiga,
mis vastab uut tüüpi
gaasivarustusele.
Andmesildi leiate
seadme juurde kuuluvast
kotist.
EESTI
Kui gaasivarustuse rõhk ei ole püsiv või
kui see erineb vajalikust survest, tuleb
gaasitorule paigaldada sobiv
rõhumuundur.
7. Keerake möödaviigukruvi aeglaselt
kinni-suunas, kuni leek muutub
minimaalseks ja ühtlaseks.
8. Pange tagasi pliidi nupp.
3.12 Pliidipõleti minimaalse
gaasitaseme reguleerimine
3.13 Ahju injektori vahetamine
1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage pliidi nupp. Kui puudub
juurdepääs möödaviigukruvile, tuleb
juhtpaneel enne reguleerimist
eemaldada.
3. Reguleerige õhukese kruvikeerajaga
möödaviigukruvi asendit A.
Mudelist oleneb möödaviigukruvi
asend A.
1. Eemaldage ahjuõõne põhjaplaat A,
et pääseda ligi ahju põletile B.
B
A
A
A
2. Keerake lahti põletit kinni hoidev
kruvi C.
Üleminek maagaasilt
vedelgaasile
1. Keerake möödaviigukruvi täiesti
kinni.
2. Pange nupp tagasi.
C
Üleminek vedelgaasilt
maagaasile
1. Keerake möödaviigukruvi ühe
keerme võrra lahti asendisse A.
2. Pange tagasi pliidi nupp.
3. Ühendage seade vooluvõrku.
HOIATUS!
Ühendage toitepistik
pistikupesasse alles siis,
kui kõik osad on tagasi
esialgsetele kohtadel.
Vigastusoht!
4. Süüdake põleti.
Vt "Pliit – igapäevane kasutamine".
5. Keerake pliidi nupp minimaalsesse
asendisse.
6. Eemaldage uuesti pliidi nupp.
3. Eemaldage põleti ettevaatlikult
injektori toendilt D.
11
12
www.electrolux.com
D
A
E
F
4. Viige see aeglaselt vasakule poole.
Veenduge, et põleti puks jääb põleti
jätkuosale. Ärge avaldage survet
sädesüüteühenduse F ega
termoelemendi E juhtmele.
5. Keerake põleti injektor D lahti 7 mm
mutrivõtme abil ja asendage see
teisega.
Pange põleti kokku vastupidises
järjekorras.
Asendage gaasivarustusrambi juures
olev gaasi tüüpi tähistav kleebis uuega.
3.14 Ahjupõleti minimaalse
gaasitaseme reguleerimine
1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage ahjufunktsioonide nupp.
Kui puudub juurdepääs
möödaviigukruvile, tuleb juhtpaneel
enne reguleerimist eemaldada.
3. Reguleerige õhukese kruvikeerajaga
möödaviigukruvi asendit A.
Mudelist oleneb möödaviigukruvi
asend A.
Üleminek maagaasilt
vedelgaasile
1. Keerake möödaviigukruvi täiesti
kinni.
2. Pange nupp tagasi.
3. Ühendage seade vooluvõrku.
Üleminek vedelgaasilt
maagaasile
1. Keerake möödaviigukruvi ühe
keerme võrra lahti asendisse A.
2. Pange tagasi ahjufunktsioonide
nupp.
3. Ühendage seade vooluvõrku.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HOIATUS!
Ühendage toitepistik
pistikupesasse alles siis,
kui kõik osad on tagasi
esialgsetele kohtadel.
Vigastusoht!
Süüdake põleti.
Vt "Ahi – igapäevane kasutamine".
Keerake ahjufunktsioonide nupp
minimaalsesse asendisse.
Eemaldage uuesti ahjufunktsioonide
nupp.
Keerake möödaviigukruvi aeglaselt
kinni-suunas, kuni leek muutub
minimaalseks ja ühtlaseks.
Pange tagasi ahjufunktsioonide
nupp.
Valige ahjufunktsioonide nupu abil
maksimaalne gaasi pealevool ja
EESTI
laske ahjul vähemalt 10 minutit
kuumeneda.
10. Keerake ahjufunktsioonide nupp
kiiresti maksimaalselt asendilt
minimaalse gaasi pealevoolu
asendisse.
Kontrollige leeki. Veenduge, et leek ei
kustu, kui nuppu kiiresti
minimaalasendisse keerate. Ahju
põletikroonil peab olema väike tavaline
leek. Kui leek kustub, reguleerige uuesti
ahju põletit.
veenduge, et põleti on õigesti
tagapaneeli külge lükatud.
Testige grilli injektoreid.
3.16 Seadme loodimine
3.15 Gaasigrilli injektori
paigaldamine
1. Keerake lahti kruvid, mis hoiavad
grillipõletit asendis A.
A
Pliidi pealispinna seadmiseks ühele
tasemele teiste pindadega kasutage
seadme all olevaid väikeseid tugijalgu.
3.17 Elektriühendus
HOIATUS!
Tootja ei vastuta
tagajärgede eest, kui te ei
järgi jaotises "Ohutusinfo"
toodud ettevaatusabinõusid.
2. Keerake põleti injektor lahti 7 mm
mutrivõtme abil ja asendage see
õigega.
3. Pange põleti kokku vastupidises
järjekorras. Enne kruvi kinnitamist
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja
toitepistik.
HOIATUS!
Toitekaabel ei tohi kokku
puutuda joonisel näidatud
seadme osaga.
13
14
www.electrolux.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Ülevaade
1
2 3 4 5
6
4
8
7
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Pliidi nupud
Sädemegeneraatori nupp
Ahjuvalgusti nupp
Minutilugeja nupud
Ahju funktsioonide nupp
Grill
Valgusti
Ahjuriiuli tasandid
4.2 Pliidipinna skeem
1
5
2
3
4
4.3 Tarvikud
•
•
•
1 Lisapõleti
2 Auru väljalaskeava – hulk ja asend
sõltub mudelist
3 Poolkiire põleti
4 Poolkiire põleti
5 Kiirpõleti
Traatrest
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetusplaat
Kookidele ja küpsistele.
Alumiiniumist küpsetusplaat
•
•
Kookidele ja küpsistele.
Grilli kaitseserv
Nuppude kaitsmiseks grilli kasutamise
ajal.
Hoiusahtel
Hoiusahtel asub ahjuõõnsuse all.
EESTI
15
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Esmane puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud.
Vt jaotist "Puhastus ja
hooldus".
Enne esmakordset kasutamist tuleb
seade puhastada.
Pange kõik tarvikud oma kohale tagasi.
1. Valige maksimaalne temperatuur.
2. Laske seadmel umbes tund aega
töötada.
HOIATUS!
Tarvikud võivad tavalisest
kuumemaks minna.
Seade võib väljastada lõhna ja tossu.
Tegu pole veaga. Veenduge, et õhk saab
piisavalt liikuda.
Laske ahjul maha jahtuda. Niisutage
pehme lapp soojas nõudepesuvees ja
puhastage sellega ahju sisemust.
5.2 Eelkuumutus
Eelsoojendage tühja seadet, et põletada
ära allesjäänud rasv.
6. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Pliidi põleti süütamine
Süüdake põleti alati enne
nõude pliidile asetamist.
HOIATUS!
Lahtise tulega tuleb köögis
väga ettevaatlikult ümber
käia. Tootja ei vastuta selle
nõude eiramisest tulenevate
tagajärgede eest.
1. Vajutage ja hoidke
sädemegeneraatori nuppu .
2. Samal ajal keerake pliidi
funktsioonide nuppu vastupäeva
maksimaalse gaasi pealevoolu
asendini
ja vajutage siis põleti
süütamiseks.
3. Kui põleti süttib, vabastage
sädemegeneraatori nupp, kuid jätke
nupp umbes 10 sekundiks valitud
asendisse; et termoelement saaks
soojeneda. Vastasel korral katkeb
gaasi pealevool.
4. Kui leek on normaalne, võite seda
reguleerida.
HOIATUS!
Ärge hoidke nuppu sees
kauem kui 15 sekundit. Kui
põleti 15 sekundi jooksul ei
sütti, vabastage nupp,
keerake see väljalülitatud
asendisse ja püüdke põleti
uuesti süüdata, kuid mitte
varem kui 1 minuti pärast.
Kui põletit ei õnnestu
süüdata ka mitme katsega,
kontrollige, kas põleti kroon
ja kaas on õiges asendis.
Juhul, kui elektrit ei ole, võite
põleti süüdata ka ilma
elektrilise seadmeta. Sel
juhul viige leek põleti juurde,
vajutage vastav nupp sisse
ja keerake maksimaalsesse
asendisse. Hoidke nuppu 10
sekundit (või veidi vähem)
sissevajutatuna, et
termoelement saaks
soojeneda.
16
www.electrolux.com
Kui põleti leek peaks
kogemata kustuma, keerake
nupp väljas-asendisse ja
proovige põletit 1 minuti
pärast uuesti süüdata.
Sädemetekitaja võib
automaatselt käivituda, kui
pärast paigaldamist või
voolukatkestust voolu sisse
lülitate. Viga ei ole.
A.
B.
C.
D.
Põleti kaas
Põletikroon
Süüteküünal
Termoelement
6.3 Põleti väljalülitamine
Leegi kinnikeeramiseks keerake nupp
väljas-asendisse
.
HOIATUS!
Enne toidunõude põletilt ära
võtmist keerake tuli
väiksemaks või lülitage
hoopis välja.
6.2 Põleti ülevaade
A
B
C
D
7. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
ETTEVAATUST!
Jälgige, et nõud asetseksid
täpselt põleti kohal – nii ei
lähe need ümber ja ka
gaasikulu on väiksem.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Nõud
HOIATUS!
Ärge asetage ühte nõud
korraga kahele põletile.
HOIATUS!
Ärge pange põletile
ebatasase põhjaga või
mõlkis nõusid, et vältida
ümberminekut ja vigastusi.
ETTEVAATUST!
Jälgige, et potikäepidemed
ei ulatuks üle pliidi serva.
7.2 Keedunõude läbimõõt
HOIATUS!
Kasutage ainult selliseid
keedunõusid, mille põhja
läbimõõt vastab põletite
suurusele.
Põleti
Lisapõleti
Nõude läbimõõt
(mm)
120 - 180
EESTI
Põleti
Nõude läbimõõt
(mm)
Poolkiire
140 - 220/2401)
Kiire
160 - 220/2601)
1) Kui pliidil kasutatakse ainult ühte nõud.
8. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Roostevabast terasest osi peske
veega ja kuivatage seejärel pehme
lapiga.
8.2 Pliidi puhastamine
•
•
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile ja suhkrut sisaldava toidu
jäägid. Vastasel korral võib mustus
pliiti kahjustada.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliit pehme
lapiga.
Emailitud osade, kaane ja krooni
puhastamiseks peske neid sooja
seebiveega ja kuivatage enne
tagasipanekut hoolikalt.
8.3 Süüteseadme puhastamine
Süütamine toimub keraamilise
süüteküünla metallelektroodi abil. Hoidke
need osad väga puhtad, et ennetada
süütamistõrkeid ja veenduge, et põleti
krooni avaused ei ole ummistunud.
8.4 Anumatoed
Anumatoed ei ole
nõudepesumasinakindlad.
Neid tuleb pesta käsitsi.
1. Pliidi hõlpsamaks puhastamiseks
saab anumatoed eemaldada.
Olge anumatugede
paigutamisel äärmiselt
ettevaatlik, et vältida
pliidiplaadi kahjustamist.
2. Emailkattel võib leiduda karedaid
servi, seega olge anumatugede
käsitsi pesemisel ja kuivatamisel
ettevaatlik. Vajaduse korral
eemaldage tugevad plekid
puhastuspastaga.
3. Pärast anumatugede puhastamist
kontrollige, kas need on õiges
asendis.
4. Põleti korrektse töö tagamiseks
veenduge, et anumatugede labad
jäävad põleti keskmesse.
8.5 Perioodiline hooldus
Paluge volitatud teenusepakkujalt
regulaarselt gaasitoru ja rõhumuunduri
seisukorra kontrollimist.
17
18
www.electrolux.com
9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Ahju funktsioonid
Ahju funktsioon
1 - 81)
Rakendus
Välja lülitatud
Seade on välja lülitatud.
Soojusastmed
Ahju temperatuuritasemete vahemik.
Grill
Lamedate toiduainete grillimiseks grilliala kes‐
kel. Röstimiseks.
Ahjuvalgusti
Ahju sisemuse valgustamiseks.
Selle funktsiooni kasutamiseks vajutage ahju‐
valgusti nuppu.
1) 1 - 140°C, 2 - 155°C, 3 - 170°C, 4 - 185°C, 5 - 205°C, 6 - 220°C, 7 - 235°C, 8 - 250°C
9.2 Ahju gaasipõleti süütamine
ETTEVAATUST!
Ahju põleti sisselülitamisel
peab ahju uks olema avatud.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et kaas on lahti.
Ahju kasutamise ajal peab
kaas olema avatud, et
vältida ülekuumenemist.
Ahju ohutusseade:
Gaasiahjul on termoelement.
See peatab gaasi
pealevoolu, kui leek kustub.
Vastasel korral katkeb gaasi
pealevool.
9.3 Ahju gaasipõleti käsitsi
süütamine
Juhul, kui elektrit ei ole, võite ahju põleti
süüdata ka ilma elektrilise seadmeta.
1. Avage ahjuuks.
2. Hoidke leeki ahjuõõne põhjas asuva
augu juures.
1. Avage ahjuuks.
2. Vajutage ja hoidke
sädemegeneraatori nuppu .
3. Samal ajal keerake ahjufunktsioonide
nuppu vastupäeva maksimaalse
kuumuseni ja vajutage siis põleti
süütamiseks.
4. Kui põleti süttib, vabastage
sädemegeneraatori nupp, kuid jätke
ahjufunktsioonide nupp umbes 15
sekundiks valitud asendisse; et
termoelement saaks soojeneda.
3. Samal ajal vajutage
ahjufunktsioonide nupp alla ja
keerake seda vastupäeva
maksimaalse gaasi pealevoolu
asendini.
4. Kui leek on süttinud, hoidke gaasi
nuppu umbes 15 sekundit või vähem
sissevajutatuna , et termoelement
jõuaks soojeneda.
EESTI
Ärge hoidke
ahjufunktsioonide nuppu
sees kauem kui 15 sekundit.
Kui ahju põleti 15 sekundi
jooksul ei sütti, vabastage
ahjufunktsioonide nupp,
keerake see väljasasendisse, avage ahju uks ja
püüdke põleti uuesti
süüdata, kuid mitte varem
kui 1 minuti pärast.
19
A
9.4 Pärast ahju gaasipõleti
süütamist
1. Vabastage ahjufunktsioonide nupp.
2. Sulgege ahjuuks.
3. Keerake ahjufunktsioonide nuppu, et
valida vajalik soojusaste.
Jälgige, et leek tuleks välja kõigist ahju
põhjas olevatest aukudest.
9.5 Ahju põleti väljalülitamine
Leegi kinnikeeramiseks keerake nupp
väljas-asendisse
.
9.6 Grilli kasutamine
Grilli temperatuuri ei ole
võimalik reguleerida.
Madalama temperatuuri või
pikema küpsetusaja
saamiseks peab grillipann
olema leegist kaugemal.
Enne grilli kasutamist asetage ukse
kohale grilli kaitseserv A. Veenduge, et
kaks kinnitusdetaili lähevad täpselt
ahjuõõnsuse eesmise raami ülaosas
olevatesse avadesse (otse juhtpaneeli
all).
Ärge pange liha vahetult
plaadile ega pannile.
ETTEVAATUST!
Ärge pange liha kõige
kõrgemale riiulitasandile.
Tuleoht!
1. Avage ahjuuks.
2. Vajutage ja hoidke
sädemegeneraatori nuppu.
3. Keerake ahju juhtnupp grilliasendisse
. Vajutage nuppu ja hoidke.
4. Vabastage sädemegeneraatori nupp.
5. Hoidke ahju juhtnuppu selles asendis
umbes 15 sekundit. Enne leegi
ilmumist ärge nuppu vabastage.
6. Vabastage ahju juhtnupp.
Kui grill ei sütti või kogemata kustub,
laske ahjunupp lahti ja keerake see
väljas-asendisse. Avage ahjuuks. Pärast
minuti möödumist proovige grilli uuesti
süüdata.
7. Eelsoojendage grilli 5 kuni 10 minutit.
8. Asetage rest koos lihaga 3.
ahjutasandile.
9. Vedeliku kogumiseks asetage
küpsetusplaat või pann grillresti alla
2. tasandile.
10. Hoidke ahjuust veidi praokil.
Ajutise toitekatkestuse korral avage
ahjuuks, asetage kohale grilli kaitseserv
ja hoidke leeki grillipõleti juures ning
keerake ahjunupp grilliasendisse
.
20
www.electrolux.com
9.7 Grillipõleti väljalülitamine
Leegi kinnikeeramiseks keerake nupp
väljas-asendisse
.
10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID
10.1 Minutilugeja
Kasutage seda pöördloendusaja
seadistamiseks.
Keerake taimeri nuppu niikaugele kui see
läheb, seejärel keerake see vajalikule
ajaperioodile.
Kui aeg saab täis, kõlab helisignaal.
See funktsioon ei mõjuta
seadme tööd.
11. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Küpsetusplaat:
Ärge lükake küpsetusplaati
päris vastu ahju tagaseina.
Vastasel korral ei saa kuum
õhk plaadi ümber vabalt
liikuda. Toit võib kõrbema
minna, eriti plaadi tagaosas.
11.1 Tarvikute sisestamine
Traatrest:
Traatresti tagaosa on
spetsiaalse kujuga, et
soodustada kuuma õhu
ringlemist.
Pange küpsetusplaat või sügav pann
ahjutasandile. Veenduge, et see ei
puutuks vastu ahju tagaseina.
Lükake ahjurest õigele ahjutasandile.
Veenduge, et see ei puutuks vastu ahju
tagaseina.
12. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
EESTI
12.1 Üldine teave
12.3 Kookide küpsetamine
•
•
•
•
•
Seadmes on neli riiulitasandit.
Alustage tasandite arvestamist alati
seadme põhjast.
Niiskus võib kondenseeruda
seadmesse või selle
klaaspaneelidele. Tegu pole veaga.
Kui avate ahju ukse toidu
valmistamise ajal, hoiduge alati
tahapoole. Kondenseerumise
vähendamiseks laske ahjul enne
küpsetamise alustamist 10 minutit
töötada.
Kuivatage ahjust niiskus iga kord
pärast seadme kasutamist.
Küpsetades ärge pange nõusid otse
ahju põhjale ega katke ahju osi
fooliumiga kinni. See võib muuta
küpsetamise tulemusi ja kahjustada
ahjuemaili.
•
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele
jääv ahjutasand tühi.
12.4 Liha ja kala küpsetamine
•
•
•
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida
ahju püsivate plekkide tekkimist.
Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse
panni veidi vett. Suitsu
kondenseerumise vältimiseks lisage
vett kohe, kui see on ära auranud.
12.2 Küpsetamine
12.5 Toiduvalmistamise ajad
•
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
•
•
Esimesel korral kasutage madalamat
temperatuuri.
Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu alati võrdselt.
Ebaühtlase pruunistamise puhul pole
vaja temperatuuriseadistust muuta.
Küpsetamise käigus erinevused
võrdsustuvad.
Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid
veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle
maha jahtuvad, taastub esialgne kuju.
21
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel
seadme tööd. Leidke selle seadme
kasutamisel parimad seaded
(soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne)
oma keedunõudele, retseptidele ja
kogustele.
12.6 Küpsetustabelid
Toit
Eelkuumu‐
tusaeg
(min)
Termo‐
staadi
asend
Aeg (min.) Ahju
ta‐
sand
Tarvikud
Väike kook
15
2-3
20 - 30
3
alumiiniumistküpse‐
tusplaat
Rasvavaba
keeks
15
2-3
30 - 40
3
1 vorm (läbimõõt: 26
cm) traatrestil
Õunakook
15
4
75 - 85
3
2 vormi (läbimõõt: 20
cm) traatrestil
Taignaribad
15
1
30 - 40
3
alumiiniumistküpse‐
tusplaat
Burgerid
15
Grill –
sees
70 - 801)
3
traatrestil ja plaadil ta‐
sandil 2
22
www.electrolux.com
Toit
Eelkuumu‐
tusaeg
(min)
Termo‐
staadi
asend
Aeg (min.) Ahju
ta‐
sand
Tarvikud
Röstleib/-sai
15
Grill –
sees
3-4
ahjurest
3
1) Pöörake 40 min järel
Toit / nõu (IEC
60350-1)
Eelkuu‐
mutus‐
aeg
(min)
Termo‐
staadi
asend
Aeg (min.) Ahju
Tarvikud
tasand
Küpsetamine alumiiniumplaadil
Rullbiskviit
15
3
25 - 35
3
alumiiniumist küpsetus‐
plaat
Juustukook
15
3
60 - 70
3
alumiiniumist küpsetus‐
plaat
Talupojaleib
15
4
85 - 95
3
alumiiniumist küpsetus‐
plaat
Kaneelirullid
15
5
15 - 25
3
alumiiniumist küpsetus‐
plaat
Õhuke kook
15
2
30 - 40
3
alumiiniumist küpsetus‐
plaat
Besee
15
1
40 - 50
3
alumiiniumist küpsetus‐
plaat
Küpsetamine vormides
Madeira kook
15
4-5
95 - 105
3
plaat traatrestil
Rikkaliku puu‐
viljatäidisega
kook
15
4
115 - 125
3
plaat traatrestil
Victoria kook
15
4
30 - 40
3
2 vormi traatrestil, dia‐
gonaalpaigutus
Rumeenia
keeks – tradit‐
siooniline
15
4
55 - 65
3
2 plaati traatrestil
Pitsa
15
5-6
30 - 40
3
alumiiniumist küpsetus‐
plaat
Pitsa
15
5
30 - 40
3
küpsetusplaat
5-6
50 - 60
3
plaat traatrestil
Pitsa
Quiche Lorraine 15
Toit
EESTI
Toit / nõu (IEC
60350-1)
Eelkuu‐
mutus‐
aeg
(min)
Termo‐
staadi
asend
Aeg (min.) Ahju
Tarvikud
tasand
Lasanje
15
5
40 - 50
3
klaasist ahjunõu traa‐
trestil
Makaroni-ahju‐
road
15
5-6
50 - 60
3
klaasist ahjunõu traa‐
trestil
Forell
15
7
30 - 401)
3
traatrestil ja plaadil ta‐
sandil 2
Kana
15
Grill –
sees
95 - 1101)
grilli‐
grillimisvarras
misvar‐
ras
Seapraad
15
5
70 - 801)
2
küpsetusplaat
Pool kana
15
Grill –
sees
70 - 801)
3
traatrestil ja plaadil ta‐
sandil 2
23
Liha
Küpsetamine plaadil
Kaneelirullid
15
5
10 - 20
3
küpsetusplaat
Besee
15
1
35 - 45
3
küpsetusplaat
1) Pöörake, kui 1/2–2/3 küpsetusajast on möödunud.
13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Juhised puhastamiseks
•
•
•
•
•
Puhastage seadme esikülge pehme
lapiga ning sooja vee ja
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade
puhastamiseks tavalist puhastusainet.
Puhastage seadme sisemust pärast
igakordset kasutamist. Rasva või
muude toidujääkide kogunemine võib
kaasa tuua tulekahju.
Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
Pärast iga kasutuskorda puhastage
kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga.
•
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid,
siis ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas.
See võib teflonpinda kahjustada.
13.2 Roostevabast terasest või
alumiiniumist seadmed
Puhastage ahjuust ainult
niiske käsnaga. Kuivatage
pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla,
happeid ega abrasiivseid
materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada.
Puhastage ahju juhtpaneeli,
järgides samu
ettevaatusabinõusid.
24
www.electrolux.com
13.3 Ahju klaaspaneelide
eemaldamine ja paigaldamine
Sisemised klaaspaneelid võib
puhastamiseks eemaldada. Erinevate
mudelite puhul on klaaspaneelide arv
erinev.
HOIATUS!
Hoidke puhastamise ajal uks
kergelt lahti. Kui uks on
lõpuni lahti, võib see
ootamatult sulguda ja
põhjustada kahjustusi.
HOIATUS!
Ärge kasutage seadet ilma
klaaspaneelideta.
1. Avage uks, nii et see oleks umbes
30° nurga all. Veidi avatud asendis
jääb uks lahti.
30°
4. Hoidke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõstke need
ükshaaval välja.
5. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.
Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneelid ja ahju uks tagasi kohale.
Korrake ülaltoodud samme vastupidises
järjestuses. Pange esmalt kohale
väiksem paneel, seejärel suurem.
ETTEVAATUST!
Sisemise klaaspaneeli
trükitud pind peab jääma
ukse sisemisele poolele.
ETTEVAATUST!
Pärast paigaldamist
veenduge, et klaaspaneeli
raami pind ei oleks kirja
piirkonnas puudutades kare.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
sisemise klaaspaneeli oma
kohale õigesti.
13.4 Sahtli eemaldamine
2. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
HOIATUS!
Ärge hoidke sahtlis
kergestisüttivaid esemeid
(nagu puhastusmaterjalid,
kilekotid, ahjukindad, paber
või puhastuspihustid). Ahju
kasutades võib sahtel
kuumaks minna. Tuleoht!
Puhastamise hõlbustamiseks saab ahju
allosas oleva sahtli välja võtta.
1. Tõmmake sahtel lõpuni välja.
2
B
1
3. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
HOIATUS!
Kui te ukspaneele välja
tõstate, üritab uks
sulguda.
2. Tõstke aeglaselt sahtlit.
EESTI
3. Tõmmake sahtel täielikult välja.
Sahtli paigaldamiseks sooritage
ülalkirjeldatud toiming vastupidises
järjekorras.
13.5 Lambi asendamine
Asetage seadme põhjale riidest lapp.
See hoiab ära lambi klaasist katte ja
ahjuõõne purunemise.
HOIATUS!
Surmava elektrilöögi oht!
Enne lambi asendamist
ühendage kaitse lahti.
Ahjuvalgusti ja selle klaasist
kate võivad olla kuumad.
25
1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või
lülitage kaitselüliti välja.
Tagumine valgusti
1. Valgusti klaaskatte eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga.
4. Paigaldage klaaskate.
14. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
14.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Sädemegeneraatori sisse‐
lülitamisel ei teki sädet.
Pliit ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti elektrivõrku ühenda‐
dus korralik.
tud. Vaadake ühendusjoo‐
nist.
Sädemegeneraatori sisse‐
lülitamisel ei teki sädet.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Sädemegeneraatori sisse‐
lülitamisel ei teki sädet.
Põleti kübar ja kroon on
vales asendis.
Paigutage põleti kübar ja
kroon õigesse asendisse.
Leek kustub kohe pärast
süütamist.
Termoelement ei ole piisa‐
valt soojenenud.
Pärast leegi süttimist hoid‐
ke sädemegeneraatorit
umbes 10 sekundit (või
veidi vähem) sees.
Leegiring pole ühtlane.
Põleti kroon on toidujäät‐
metest ummistunud.
Veenduge, et gaasipõleti
pole ummistunud ja põleti
kroon on puhas.
Põletid ei tööta.
Puudub gaasi pealevool.
Kontrollige gaasiühendust.
26
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade teeb imelikke hääli.
Kuumenedes ja maha jah‐
tudes mõned seadme me‐
tallosad paisuvad ja tõm‐
buvad kokku. Need helid ei
viita rikkele.
Leek peab olema oranž või
kollane.
Põleti mõnes piirkonnas
võib leegi värvus olla oranž
või kollane. Tegu pole vea‐
ga.
Valgusti ei põle.
Lamp on rikkis.
Asendage valgusti uue
vastu.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐ Toit on jäänud liiga kauaks Kui küpsetamine on lõppe‐
neb auru ja kondensvett.
ahju.
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15 - 20 minuti pärast
välja võtta.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seaded pole
määratud.
Veenduge, et seadistused
on õiged.
Toidu valmimiseks kulub
liiga palju aega või toit val‐
mib liiga kiiresti.
Temperatuur on liiga ma‐
dal või liiga kõrge.
Reguleerige vajadusel
temperatuuri. Järgige ju‐
hendis toodud nõuandeid.
14.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. See andmesilt asub ees
ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti
seadme küljest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
15. ENERGIATÕHUSUS
15.1 Keeduplaadi tooteteave vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus EKG51153OW
Keeduplaadi
tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev keeduplaat
Gaasipõletite
arv
4
EESTI
Gaasipõletite
energiatõhu‐
sus (EE gas
burner)
Tagumine vasak – lisapõleti
ei ole kohaldatav
Parem tagumine – poolkiire
55.3%
Eesmine parem – poolkiire
55.3%
Eesmine vasak – kiire
55.5%
Gaasipliidi energiatõhusus (EE gas hob)
EN 30-2-1: Kodused gaaskuumutusega
toiduvalmistusseadmed - Osa 2-1 :
Energia säästmine - Üldist
15.2 Pliit - Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
27
55.4%
•
•
•
•
•
Enne kasutamist kontrollige, kas
põletid ja anumatoed on õigesti
paigaldatud.
Keenõu põhi peab vastama põleti
suurusele.
Asetage keedunõu otse põleti kohale
selle keskele.
Kui vedelik hakkab keema, keerake
tuli väiksemaks, nii et vedelik vaid
vaevu mullitaks.
Võimalusel kasutage kiirkeetjat. Vt
selle kasutusjuhendit.
15.3 Ahjude tootekirjeldus ja andmed vastavalt määrusele EL
65-66/2014
Tarnija nimi
Electrolux
Mudeli tunnus
EKG51153OW
Energiatõhususe indeks
95.8
Energiatõhususe klass
A
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises re‐
žiimis
1.54 kWh/tsüklis
5.53 MJ/tsüklis
Sisekambrite arv
1
Kuumuseallikas
Gaas
Maht
51 l
Ahju tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev küp‐
setusahi
Mass
41.0 kg
EN 15181 Gaasiküttega praeahjude
energiakulu mõõtmise meetod.
15.4 Ahi - Energia kokkuhoid
Seadmel on omadused, mis aitavad
säästa energiat igapäevasel
toiduvalmistamisel.
•
Üldised nõuanded
– Veenduge, et seadme uks on
töötamise ajal suletud ja avage
seda küpsetamise ajal võimalikult
vähe.
– Energia kokkuhoiu tagamiseks
kasutage metallnõusid.
– Kui võimalik, pange toidud ahju
enne selle kuumutamist.
28
www.electrolux.com
– Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt
küpsetusajast vähemalt 3 - 10
minutit enne küpsetusaja lõppu
ahju temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
•
– Muude toitude soojendamiseks
kasutage jääkkuumust.
Soojashoidmine – kui soovite
kasutada jääkkuumust toidu
soojashoidmiseks, valige madalaim
võimalik temperatuur.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
EESTI
29
30
www.electrolux.com
EESTI
31
867354320-A-272019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising