Electrolux | EKK54553OX | User manual | Electrolux EKK54553OX Používateľská príručka

Electrolux EKK54553OX Používateľská príručka
EKK54553OW
EKK54553OX
SK
Sporák
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 5
3. INŠTALÁCIA.......................................................................................................8
4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 14
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................14
6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................. 15
7. HORÁK - RADY A TIPY................................................................................... 16
8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE..............................................17
9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE ........................................................... 18
10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE...........................................................................19
11. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA......................................................21
12. RÚRA - RADY A TIPY.................................................................................... 22
13. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................32
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 34
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 36
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
Tento spotrebič je určený na používanie v nadmorskej
výške do 2 000 m.
Tento spotrebič nie je určený na používanie na
lodiach, loďkách ani plavidlách.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste
predišli prehriatiu.
Spotrebič neinštalujte na podstavec.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok alebo skleného veka varného
panela so závesmi nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Pred otvorením veka utrite prípadné tekutiny rozliate
na veku. Pred zatvorením veka nechajte povrch
varného panela vychladnúť.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
SLOVENSKY
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na
skladovanie. Môže byť horúca.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento spotrebič je vhodný pre
nasledovné trhy: SK
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Kuchynská skrinka a príslušný
výklenok musia mať vhodné rozmery.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
•
•
•
•
Niektoré súčasti spotrebiča sú pod
napätím. Spotrebič zabudujte do
nábytku, aby ste zabránili kontaktu s
nebezpečnými časťami.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Aby ste predišli prevrhnutiu
spotrebiča, nezabudnite nainštalovať
stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
2.3 Prívod plynu
•
•
•
•
•
Všetky práce súvisiace s pripojením
na prívod plynu musí vykonať
kvalifikovaná osoba.
Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a
nastavenie spotrebiča navzájom
kompatibilné.
Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného
vetrania.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia a
popálenín.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
VAROVANIE!
Riziko požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
SLOVENSKY
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Do spotrebiča ani priamo na jeho dno
neklaďte hliníkovú fóliu.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie. Pri premiestňovaní
týchto predmetov po varnom povrchu
ich vždy nadvihnite.
Zabezpečte dobré vetranie v
miestnosti, kde je spotrebič
nainštalovaný.
Používajte len stabilný kuchynský riad
so správnym tvarom a priemerom
väčším ako rozmery horákov.
Skontrolujte, či plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej polohy.
Používajte iba príslušenstvo dodané
so spotrebičom.
•
•
7
Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred údržbou vypnite spotrebič.
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite
zo sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
2.6 Veko
•
•
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky
tohto veka.
Veko pravidelne čistite.
Veko neotvárajte, keď je na povrchu
vyliata voda.
Pred zatvorením veka vypnite všetky
horáky.
Veko nezatvárajte, kým varný panel a
rúra úplne nevychladnú.
Sklenené veko môže pri zahriatí
prasknúť (ak je k dispozícii).
8
www.electrolux.com
•
•
•
2.7 Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
O správnej likvidácii spotrebiča sa
informujte na mestskom alebo
obecnom úrade.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
Sploštite vonkajšie plynové trubice.
2.9 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Umiestnenie spotrebiča
B
C
A
Váš voľne stojaci spotrebič môžete
nainštalovať so skrinkami na jednej
alebo po oboch stranách a do rohu.
Medzi spotrebičom a stenou
ponechajte vzdialenosť
približne 1 cm, aby sa dalo
otvoriť veko.
Minimálne vzdialenosti pre inštaláciu
nájdete v tabuľke.
Minimálne vzdialenosti
Rozmer
mm
A
400
B
650
C
150
SLOVENSKY
3.2 Technické údaje
Rozmer
mm
Napätie
220 – 240 V
Šírka
500
Frekvencia
50 - 60 Hz
Hĺbka
600
Trieda spotrebiča
1
Rozmer
mm
Výška
855
3.3 Ostatné technické údaje
Kategória spotrebiča:
II2H3B/P
Pôvodne nastavený plyn:
G20 (2H) 20 mbar
Náhradný plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Priemery obtokov
HORÁK
Ø OBTOK1) 1/100 mm
Pomocný
29 / 30
Stredne rýchly
32
Rýchly
42
1) Typ obtoku závisí od modelu.
3.5 Plynové horáky pre ZEMNÝ PLYN G20 20 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝ‐
KON kW1)
ZNÍŽENÝ VÝKON kW1)
ZNAČKA DÝZY
1/100 mm
3.0
0.72 / 0.75
119
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
1.0
0.35
70
Rýchly
Stredne rýchly
Pomocný
1) Typ obtoku závisí od modelu.
3.6 Plynové horáky pre LPG G30 30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW
ZNÍŽENÝ VÝ‐ ZNAČKA DÝZY
KON kW
1/100 mm
MENOVITÝ PRIE‐
TOK PLYNU g/
hod.
Rýchly
3.0
0.72
88
218
Stredne
rýchly
2.0
0.43
71
145
9
10
www.electrolux.com
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW
Pomocný
1.0
ZNÍŽENÝ VÝ‐ ZNAČKA DÝZY
KON kW
1/100 mm
0.35
50
MENOVITÝ PRIE‐
TOK PLYNU g/
hod.
73
3.7 Plynové horáky pre LPG G31 30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW1)
ZNÍŽENÝ VÝ‐
KON kW1)
ZNAČKA DÝ‐ MENOVITÝ PRIE‐
ZY 1/100 mm
TOK PLYNU g/
hod.
Rýchly
2.6
0.63
88
186
Stredne
rýchly
1.7
0.38
71
121
Pomocný
0.85
0.31
50
61
1) Typ obtoku závisí od modelu.
3.8 Prívod plynu
Použite pevné prípojky alebo antikorovú
ohybnú trubicu, ktoré vyhovujú platným
normám. Ak použijete ohybné kovové
trubice, uistite sa, že sa nedotýkajú
pohyblivých častí alebo že nie sú
pokrútené a stlačené.
•
ak sa nemôže zahriať na vyššiu ako
izbovú teplotu, teda na viac ako 30
°C,
• nie je dlhšia ako 1 500 mm,
• ak sa nikde nezužuje,
• ak nie je skrútená alebo napnutá,
• ak sa nikde nedotýka ostrých hrán
alebo rohov predmetov,
• ak je možné jej stav jednoducho zistiť.
Pri kontrole ohybnej trubice sa uistite, že:
•
VAROVANIE!
Trubica prívodu plynu sa
nesmie dotýkať časti
spotrebiča zobrazenej na
obrázku.
3.9 Pripojenie ohybných
nekovových trubíc
Ak máte jednoduchý prístup k prípojke,
môžete použiť ohybnú trubicu. Ohybná
trubica musí byť pevne pripojená
pomocou svoriek.
Pri montáži vždy použite držiak trubice a
tesnenie. Ohybnú trubicu môžete použiť
v týchto prípadoch:
na nej nie sú praskliny, zárezy, znaky
obhorenia na koncoch, ale aj po celej
dĺžke,
• materiál nestvrdol a je stále správne
ohybný,
• upevňovacia svorka nezhrdzavela,
• neuplynula doba životnosti.
Ak spozorujete jednu alebo viac chýb,
trubicu/hadicu neopravujte, ale ju
vymeňte.
VAROVANIE!
Po dokončení inštalácie sa
uistite, že každý spoj
správne tesní a nedochádza
k úniku. Na kontrolu tesnosti
použite mydlový roztok, a
nie plameň.
Prípojka prívodu plynu sa nachádza na
zadnej strane ovládacieho panela.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Pred pripojením plynovej
prípojky odpojte spotrebič od
elektrického napájania alebo
vypnite poistky v poistkovej
skrini.Zatvorte hlavný ventil
plynovej prípojky.
3.10 Prispôsobenie rôznym
druhom plynu
Úpravu na iný druh plynu
prenechajte kvalifikovanej
osobe.
11
C. Nastaviteľná prípojka
D. Držiak trubice na propán-bután
3.11 Výmena dýz horáka
Dýzy vymeňte pri zmene typu plynu.
1. Odstráňte podstavce na varné
nádoby.
2. Odstráňte kryty a korunky z horáka.
3. Dýzy meňte pomocou zakladacieho
kľúča č. 7.
4. Dýzy vymeňte za tie, ktoré sú
potrebné pre typ použitého plynu.
Rúra je nastavená na zemný
plyn, nastavenie môžete so
správnymi dýzami zmeniť na
kvapalný plyn.
Rýchlosť prietoku plynu sa
dá nastaviť podľa potreby.
Montážnu súpravu si môžete
objednať v autorizovanom
servisnom stredisku.
VAROVANIE!
Pred výmenou dýz sa uistite,
že sú ovládače plynu vo
vypnutej polohe. Spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
Rúru nechajte vychladnúť.
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
Rúra je nastavená na
štandardný plyn. Pri zmene
nastavení vždy použite
tesnenie.
C
B
A
D
A. Bod pripojenia plynu (pre rúru sa
používa iba jeden bod)
B. Tesnenie
5. Typový štítok (nachádza sa v
blízkosti rúrky prívodu plynu)
vymeňte za štítok pre nový druh
privádzaného plynu.
Tento štítok nájdete vo
vrecku priloženom k
spotrebiču.
Ak je tlak prívodu plynu premenlivý alebo
sa líši od požadovaného tlaku,
namontujte na prívodnú plynovú rúrku
vhodný adaptér tlaku.
3.12 Nastavenie minimálnej
úrovne plynu horáka varného
panela
1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odstráňte otočný ovládač varného
panela. Ak nemáte prístup k
obtokovej skrutke, ešte pred začatím
nastavovania odmontujte ovládací
panel.
3. Pomocou tenkého a plochého
skrutkovača nastavte polohu
obtokovej skrutky A.
Model určuje polohu obtokovej
skrutky A.
12
www.electrolux.com
3.13 Vyrovnanie spotrebiča
A
A
Prepnutie zo zemného plynu na
kvapalný plyn
1. Úplne dotiahnite obtokovú skrutku.
2. Vložte ovládač späť.
Zmena z kvapalného plynu na
zemný plyn
1. Odskrutkujte obtokovú skrutku v
polohe A o približne jednu otáčku.
2. Vráťte späť otočný ovládač varného
panela.
3. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.
4.
5.
6.
7.
8.
VAROVANIE!
Zástrčku prívodného
kábla zapojte do
zásuvky iba v prípade,
že všetky diely sú na
svojom pôvodnom
mieste. Hrozí
nebezpečenstvo
poranenia.
Zapáľte horák.
Pozrite si kapitolu „Varný panel každodenné používanie“.
Prestavte otočný ovládač varného
panela do minimálnej polohy.
Opäť odstráňte otočný ovládač
varného panela.
Pomaly doťahujte obtokovú skrutku,
kým nebude plameň minimálny a
stabilný.
Vráťte späť otočný ovládač varného
panela.
Na vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej
polohy a prispôsobenie okolitým
zariadeniam použite malé nožičky v
spodnej časti spotrebiča.
3.14 Ochrana proti prevráteniu
Pred pripevnením ochrany proti
prevráteniu nastavte spotrebič do
správnej výšky a polohy.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby ste
ochranu proti prevráteniu
nainštalovali do správnej
výšky.
Uistite sa, že je povrch za
spotrebičom hladký.
Je potrebné nainštalovať ochranu proti
prevráteniu. Ak ju nenainštalujete,
spotrebič sa môže prevrátiť.
Spotrebič má symbol uvedený na
obrázku (ak je použitý), ktorý upozorňuje
na inštaláciu ochrany proti prevráteniu.
SLOVENSKY
13
spotrebiča, je potrebné upraviť bočnú
vzdialenosť tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
Ak ste zmenili rozmery
sporáka, musíte správne
zarovnať ochranu proti
prevráteniu.
1. Ochranu proti prevráteniu
nainštalujte 317 - 322 mm pod
horným povrchom spotrebiča a 80 85 mm od bočnej strany spotrebiča
do kruhového otvoru na konzole.
Priskrutkujte ju k pevnému materiálu
alebo použite vhodnú výstuž (stenu).
80-85
mm
317-322
mm
UPOZORNENIE!
Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné
upraviť bočnú vzdialenosť
tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
3.15 Elektrická inštalácia
VAROVANIE!
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
opatrenia uvedené v
príslušnej kapitole.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
VAROVANIE!
Napájací kábel sa nesmie
dotýkať časti spotrebiča
zatienenej na obrázku.
2. Otvor nájdete na ľavej strane v
zadnej časti spotrebiča. Nadvihnite
prednú časť spotrebiča a spotrebič
zasuňte do stredu priestoru medzi
skrinkami. Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
14
www.electrolux.com
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Celkový prehľad
1
2 3 4 5
6
7
8
4
9
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ovládače varného panela
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Ukazovateľ / symbol teploty
Ovládač funkcií rúry
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Úrovne v rúre
4.2 Rozloženie varného povrchu
1
2
5
3
4
4.3 Príslušenstvo
•
•
1 Pomocný horák
2 Vývod pary – počet a poloha závisí
od modelu
3 Stredne rýchly horák
4 Stredne rýchly horák
5 Rýchly horák
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
•
Na koláče a sušienky.
Skladovacia zásuvka
Skladovacia zásuvka je umiestnená
pod dutinou rúry.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte všetko
príslušenstvo.
SLOVENSKY
Pozrite si časť „Ošetrovanie
a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo dajte späť na jeho
pôvodné miesto.
alebo
Pred prvým použitím treba prázdny
spotrebič zohriať, aby sa vypálil zvyšný
tuk.
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
Keď spotrebič pripojíte k elektrickému
napájaniu alebo po výpadku napájacieho
napätia, začne displej automaticky blikať.
1. Stlačte tlačidlo voľby .
Rozsvieti sa symbol zapnutého
časomera.
alebo
2. Pomocou tlačidiel
nastavte správny denný čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazenie času blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
Ak chcete zmeniť čas, zapnite spotrebič
a
minútami, stlačením tlačidla
nastavte nový čas.
5.3 Prvé zohriatie rúry
5.2 Nastavenie času
a súčasne stlačte tlačidlá
15
Keď bliká stĺpec medzi hodinami a
alebo
.
a maximálnu
1. Nastavte funkciu
teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu
a nastavte
maximálnu teplotu. Maximálna
teplota pre túto funkciu je 210 °C.
4. Spotrebič nechajte v činnosti 15
minút.
a nastavte
5. Nastavte funkciu
maximálnu teplotu.
6. Spotrebič nechajte v činnosti 15
minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať
zápach a dym. Je to normálne.
Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Zapálenie horáka varného
panela
Pred položením
kuchynského riadu horák
vždy zapáľte.
VAROVANIE!
Buďte veľmi opatrní, keď
používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť pri
nevhodnom zaobchádzaní s
plameňom.
1. Horák zapáľte otočením ovládača
varného panela proti smeru
hodinových ručičiek do maximálnej
polohy prívodu plynu
a stlačením
ovládača.
2. Otočný ovládač varného panela držte
stlačený 10 alebo menej sekúnd, aby
sa zohrial termočlánok. Ak to
neurobíte, prívod plynu sa preruší.
3. Keď je plameň pravidelný, upravte
ho.
VAROVANIE!
Otočný ovládač nedržte
stlačený dlhšie ako 15
sekúnd. Ak sa horák
nezapáli ani po 15
sekundách, uvoľnite otočný
ovládač, otočte ho do
vypnutej polohy, počkajte
najmenej 1 minútu a potom
skúste znova zapáliť horák.
16
www.electrolux.com
Ak sa horák ani po
opakovaných pokusoch
nezapáli, skontrolujte, či je v
správnej polohe korunka a
kryt horáka.
6.2 Prehľad horákov
A
Ak nemáte elektrinu, horák
možno zapáliť aj bez
elektrického zapaľovača. V
tomto prípade sa priblížte k
horáku s plameňom, stlačte
príslušný ovládač a otočte
ho do maximálnej polohy.
Otočný ovládač držte
stlačený 10 alebo menej
sekúnd, aby sa zohrial
termočlánok.
B
C
D
Ak plameň na horáku
náhodou zhasne, otočte
otočný ovládač do vypnutej
polohy a pred opakovaním
pokusu o zapálenie horáka
počkajte minimálne 1
minútu.
A.
B.
C.
D.
Kryt horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
Generátor iskier sa môže
automaticky spustiť pri
zapnutí napájania, po
inštalácii alebo výpadku
elektriny. Je to normálne.
do vypnutej polohy
6.3 Vypínanie horáka
Plameň sa zhasína otočením ovládača
.
VAROVANIE!
Pred odstraňovaním hrncov
z horáka vždy znížte plameň
na minimum alebo ho
vypnite.
7. HORÁK - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Kuchynský riad
VAROVANIE!
Jednu varnú nádobu nikdy
nedávajte na dva horáky.
VAROVANIE!
Na horák neklaďte
nestabilné alebo poškodené
nádoby, aby nedošlo k
vyliatiu pokrmu a zraneniu.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že rukoväte nie sú
nad predným okrajom
varného panelu.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby boli varné
nádoby vycentrované nad
horákom, aby bola
zabezpečená maximálna
stabilita a nižšia spotreba
plynu.
SLOVENSKY
7.2 Priemery kuchynského
riadu
VAROVANIE!
Používajte kuchynský riad s
priemerom zodpovedajúcim
veľkosti horákov.
Horák
Priemer kuchyn‐
ského riadu (mm)
Pomocný
Horák
17
Priemer kuchyn‐
ského riadu (mm)
Stredne rýchly
140 - 220/2401)
Rýchly
160 - 220/2601)
1) Keď sa na varnom paneli používa iba je‐
den hrniec.
120 - 180
8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Diely z antikora umyte vodou a utrite
ich dosucha mäkkou handrou.
8.2 Čistenie varného panela
•
•
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu, cukor a potraviny s
obsahom cukru. V opačnom prípade
môžu nečistoty poškodiť varný panel.
Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Nečistoty zo smaltovaných dielov,
viečok a koruniek odstráňte teplou
mydlovou vodou a pred opätovným
nasadením ich dôkladne osušte.
8.3 Čistenie zapaľovacej
sviečky
Funkciu zapaľovania zabezpečuje
keramická zapaľovacia sviečka s
kovovou elektródou. Tieto časti
udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli
ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte,
či nie sú otvory korunky horáka
zanesené.
8.4 Podstavce na varné nádoby
Podstavce na varné nádoby
nie sú vhodné na umývanie
v umývačke riadu. Musíte
ich umývať ručne.
1. V záujme jednoduchšieho čistenia
varného panela odstráňte podstavce
na varné nádoby.
Pri umiestňovaní
podstavcov postupujte
opatrne, aby ste
zabránili poškodeniu
hornej časti varného
panela.
2. Smaltovaný povrch môže mať
niekedy drsné okraje, preto buďte
opatrní pri ručnom umývaní a sušení
podstavcov na varné nádoby. V
prípade potreby odstráňte odolné
škvrny použitím čistiacej pasty.
3. Po vyčistení podstavcov na varné
nádoby skontrolujte, či sú v správnej
polohe.
4. Skontrolujte, či sú ramená
podstavcov na varné nádoby
zarovnané so stredom horáka.
18
www.electrolux.com
8.5 Pravidelná údržba
kontrolu stavu rúrky na prívod plynu a
adaptéra tlaku, ak je použitý.
Pravidelne žiadajte svoje miestne
autorizované servisné stredisko o
9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
žiarovky, symboly
ovládačov alebo
ukazovatele:
• Žiarovka sa rozsvieti, keď
je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či
otočný ovládač ovláda
jednu z varných zón,
funkcií rúry alebo teplotu.
• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.
9.2 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť
nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu
predišlo, rúra je vybavená
bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
9.3 Funkcie rúry
Sym‐
bol
Funkcie rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Rúra je vypnutá.
Osvetlenie rúry
Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie pečenia.
Tradičné pečenie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrov‐
ni.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Teplovzdušné pečenie
– Ventilátor s ohrevom
Na pečenie mäsových alebo nemäsových po‐
krmov pri rovnakej teplote rúry vo viacerých úrov‐
niach bez rizika prenosu vône.
Teplovzdušné pečenie
Na pečenie zároveň na dvoch úrovniach a suše‐
nie potravín.Nastavte teplotu o 20-40 °C nižšiu
ako pre Tradičné pečenie.
SLOVENSKY
Sym‐
bol
19
Funkcie rúry
Použitie
Vlhké pečenie
Táto funkcia je určená na úsporu energie počas
pečenia. Pokyny ohľadom pečenia nájdete v kapi‐
tole „Rady a tipy“, Vlhké pečenie. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou možnou energetickou účinno‐
sťou. Keď použijete túto funkciu, teplota v dutine
sa môže líšiť od nastavenej teploty. Výkon ohrevu
môže byť znížený. Všeobecné odporúčania na
úsporu energie nájdete v kapitole „Energetická
účinnosť", Rúra – Úspora energie. Táto funkcia sa
použila na súlad s energetickou triedou podľa nor‐
my EN 60350-1.
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni. Na gratinovanie a zape‐
kanie.
Pizza
Na prípravu pizze. Na intenzívnejšie zhnednutie
povrchu a chrumkavú spodnú časť.
Rozmrazovanie
Na rozmrazenie potravín (zeleniny a ovocia). Čas
rozmrazovania závisí od množstva a veľkosti mra‐
zených potravín.
10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE
10.1 Displej
A
B
C
D
A. Ukazovateľ času funkcií TRVANIE a
KONIEC
B. Displej času
C. Ukazovateľ aktívneho časomera
D. Ukazovateľ funkcie KUCHYNSKÝ
ČASOMER
10.2 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
MÍNUS
Na nastavenie času.
HODINY
Na nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Na nastavenie času.
20
www.electrolux.com
10.3 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
00:00
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu
denného času.
dur
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotre‐
bič v prevádzke (1 min – 10 h).
End
KONIEC
Na nastavenie, kedy sa má spotrebič
vypnúť (1 min – 10 h).
POSUNUTÝ ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KO‐
NIEC.
KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER
Nastavenie odpočítavania času (1 min
– 23 h 59 min). Táto funkcia nemá
vplyv na prevádzku spotrebiča.
dur + End
10.4 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať dur.
, kým
3. Po stlačení
alebo
môžete
nastaviť čas funkcie TRVANIE.
Na displeji sa zobrazí dur a symbol A.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať dur a zaznie zvukový signál na
7 minút. Spotrebič sa vypne
automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
10.5 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať End.
, kým
alebo
nastavte čas.
3. Stlačením
Na displeji sa zobrazí End a symbol A.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať End a zaznie zvukový signál
na 7 minút. Spotrebič sa vypne
automaticky.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
10.6 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým
nezačne blikať dur.
3. Čas funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Čas funkcie KONIEC nastavte
stlačením
alebo
.
6. Potvrďte stlačením tlačidla .
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas znie 7 minút
zvukový signál. Spotrebič sa vypne
automaticky.
7. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
10.7 Nastavenie funkcie
KUCHYNSKÝ ČASOMER
1. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
.
, kým
SLOVENSKY
2. Po stlačení
alebo
môžete
nastaviť požadovaný čas.
3. Po skončení nastaveného času znie
7 minút zvukový signál. Zvukový
signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
10.8 Zrušenie časových funkcií
2. Opakovaným stláčaním tlačidla
zmeníte signál.
3. Uvoľnite tlačidlo .
Posledný tón, ktorý ste nastavili, je
novým zvukovým signálom.
4. Počkajte 5 sekúnd na automatické
potvrdenie nastavenia.
Ak bol spotrebič odpojený od
sieťového napájania alebo
došlo k výpadku napájania,
nastaví sa pôvodný tón
zvukovej signalizácie.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.
2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá
21
a
.
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.
10.9 Zmena zvukového signálu
1. Ak si chcete vypočuť aktuálny
zvukový signál, stlačte a podržte
tlačidlo
.
11. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Drôtený rošt má špeciálny
tvar zadnej časti, čo
napomáha cirkulácii tepla.
Položte rošt na správnu úroveň rúry.
Skontrolujte, či sa nedotýka zadnej steny
dutiny rúry.
Plech:
Plech na pečenie
nezasúvajte úplne k zadnej
stene dutiny rúry. Tým by sa
zabránilo cirkulácii horúceho
vzduchu okolo plechu. Jedlo
môže prihorieť, najmä v
zadnej časti plechu.
Položte plech alebo hlboký pekáč na
úroveň rúry. Skontrolujte, či sa nedotýka
zadnej steny dutiny rúry.
22
www.electrolux.com
12. RÚRA - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
12.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Spotrebič má štyri úrovne na
zasunutie príslušenstva. Úrovne sa
číslujú smerom od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas varenia a znižuje
spotrebu energie na minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže
kondenzovať vlhkosť. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslušenstvo alobalom.
Mohlo by to zmeniť výsledky pečenia
a poškodiť smalt.
12.2 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia ako teplotu, čas prípravy
jedla a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
•
•
•
•
•
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte
nastavenie pre podobný recept.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
12.3 Pečenie koláčov
•
•
Neotvárajte dvierka rúry pred
uplynutím 3/4 nastaveného času
pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
12.4 Pečenie mäsa a rýb
•
•
•
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby
ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré
môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte
odstáť približne 15 minút, aby z neho
nevytiekla šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do
hlbokého pekáča trochu vody.
Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vždy, keď sa odparí.
12.5 Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
SLOVENSKY
23
12.6 Tradičné pečenie
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Prúžky pečiva
250
150
25 - 30
3
plech na peče‐
nie
Plochý koláč 1) 1000
160 - 170
30 - 35
2
plech na peče‐
nie
Kysnutý koláč s 2000
jablkami
170 - 190
40 - 50
3
plech na peče‐
nie
Koláč pečený v 1500
pekáči
160 - 170
45 - 55 2)
2
plech na peče‐
nie
Celé kura
200 - 220
60 - 70
2
drôtený rošt
1
plech na peče‐
nie
3
drôtený rošt
1
plech na peče‐
nie
3
Drôtený rošt
1
plech na peče‐
nie
1350
Kurča, polovica 1300
190 - 210
35 + 30
Bravčová kotle‐ 600
ta
190 - 210
Plackový
chlieb 3)
230 - 250
10 - 15
2
plech na peče‐
nie
Plnený kysnutý 1200
koláč 4)
170 - 180
25 - 35
2
plech na peče‐
nie
Pizza
1000
200 - 220
25 - 35
2
plech na peče‐
nie
Tvarohový ko‐
láč
2600
170 - 190
60 - 70
2
plech na peče‐
nie
Švajčiarsky
jablkový ko‐
láč 4)
1900
200 - 220
30 - 40
1
plech na peče‐
nie
Vianočka 4)
2400
170 - 180
55 - 65 5)
2
plech na peče‐
nie
Slaný lotrinský
koláč 4)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 okrúhla forma
(priemer: 26
cm)
Gazdovský
chlieb 6)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 pohliníkované
formy (dĺžka: 20
cm)
800
30 - 35
24
www.electrolux.com
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Rumunský pi‐
škótový ko‐
láč 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 pohliníkované
formy (dĺžka: 25
cm) na rovnakej
úrovni rúry
Rumunský pi‐
600 + 600
škótový koláč –
tradičný
160 - 170
30 - 40
2
2 pohliníkované
formy (dĺžka: 25
cm) na rovnakej
úrovni rúry
Kysnuté buch‐
ty 4)
800
200 - 210
10 - 15
2
plech na peče‐
nie
Piškótová rolá‐
da 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
plech na peče‐
nie
Snehové pusin‐ 400
ky
100 - 120
40 - 50
2
plech na peče‐
nie
Koláč s mrve‐
ničkou 4)
1500
180 - 190
25 - 35
3
plech na peče‐
nie
Maslový ko‐
láč 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
plech na peče‐
nie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
2) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 7 minút.
3) Rúru predhrievajte 20 minút.
4) Rúru predhrievajte 10 - 15 minút.
5) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 10 minút.
6) Teplotu nastavte na 250 °C a rúru predhrievajte 18 minút.
12.7 Ventilátor s ohrevom
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Prúžky peči‐
va 1)
250
145
25
3
plech na pe‐
čenie
Prúžky peči‐
va 1)
250 + 250
145
25
1+3
plech na pe‐
čenie
Plochý koláč 1) 1000
150
30
2
plech na pe‐
čenie
Plochý koláč 1) 1000 +
1000
155
40
1+3
plech na pe‐
čenie
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Kysnutý koláč s 2000
jablkami
170 - 180
40 - 50
3
plech na pe‐
čenie
Jablkový koláč
1200 +
1200
175
55
2
2 okrúhle hli‐
níkové formy
(priemer: 20
cm) na rov‐
nakej úrovni
rúry
Malé koláči‐
ky 1)
500
155
30
2
plech na pe‐
čenie
Malé koláči‐
ky 1)
500 + 500
155
40
1+3
plech na pe‐
čenie
Piškótový koláč 350
bez tuku 1)
160
30
1
1 okrúhla hli‐
níková forma
(priemer: 26
cm)
Koláč pečený v 1200
pekáči
150 - 160
30 - 35 2)
2
plech na pe‐
čenie
Celé kura
180
55
2
drôtený rošt
1
plech na pe‐
čenie
2
drôtený rošt
1
plech na pe‐
čenie
1400
45 - 50
Úroveň
v rúre
25
Príslušen‐
stvo
Bravčové peče‐ 800
né
170 - 180
Plnený kysnutý 1200
koláč
150 - 160
20 - 30
2
plech na pe‐
čenie
Pizza
1000 +
1000
200 - 210
30 - 40
1+3
plech na pe‐
čenie
Pizza
1000
190 - 200
25 - 35
2
plech na pe‐
čenie
Tvarohový ko‐
láč
2600
160 - 170
40 - 50
1
plech na pe‐
čenie
Švajčiarsky
jablkový ko‐
láč 3)
1900
180 - 200
30 - 40
2
plech na pe‐
čenie
Vianočka 1)
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
plech na pe‐
čenie
26
www.electrolux.com
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Slaný lotrinský
koláč 3)
1000
190 - 210
30 - 40
1
1 okrúhla for‐
ma (priemer:
26 cm)
Gazdovský
chlieb 4)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
plech na pe‐
čenie
Rumunský pi‐
škótový ko‐
láč 3)
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
2 hliníkové
formy (dĺžka:
25 cm) na
rovnakej
úrovni rúry
Rumunský pi‐
600 + 600
škótový koláč –
tradičný
150 - 160
30 - 40
2
2 hliníkové
formy (dĺžka:
25 cm) na
rovnakej
úrovni rúry
Kysnuté buch‐
ty 1)
800
190
15
3
plech na pe‐
čenie
Kysnuté buch‐
ty 5)
800 + 800
190
15
1+3
plech na pe‐
čenie
Piškótová rolá‐
da 1)
500
150 - 160
15 - 20
3
plech na pe‐
čenie
Snehové pusin‐ 400
ky
110 - 120
30 - 40
2
plech na pe‐
čenie
Snehové pusin‐ 400 + 400
ky
110 - 120
45 - 55
1+3
plech na pe‐
čenie
Koláče s mrve‐
ničkou
1500
160 - 170
25 - 35
3
plech na pe‐
čenie
Piškótový ko‐
láč 1)
600
150 - 160
25 - 35
2
plech na pe‐
čenie
Maslový ko‐
láč 1)
600 + 600
160 - 170
25 - 35
1+3
plech na pe‐
čenie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
2) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 7 minút.
3) Rúru predhrievajte 10 - 15 minút.
4) Teplotu nastavte na 250 ℃ a rúru predhrievajte 10 - 20 minút.
5) Rúru predhrievajte 15 minút.
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
SLOVENSKY
27
12.8 Teplovzdušné pečenie
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Prúžky peči‐
va 1)
250
155
20
3
plech na pe‐
čenie
Prúžky peči‐
va 1)
250 + 250
150
20
1+3
plech na pe‐
čenie
Plochý koláč 1) 1000
155
35
2
plech na pe‐
čenie
Plochý koláč 1) 1000 +
1000
145
50
1+3
plech na pe‐
čenie
Kysnutý koláč s 2000
jablkami 1)
170 - 180
40 - 50
3
plech na pe‐
čenie
Jablkový ko‐
láč 1)
1200 +
1200
175
55
1
2 okrúhle hli‐
níkové formy
(priemer: 20
cm)
Malé koláči‐
ky 1)
500
150
35
3
plech na pe‐
čenie
Malé koláči‐
ky 1)
500 + 500
145
30
1+3
plech na pe‐
čenie
Piškótový koláč 350
bez tuku 1)
160
30
3
1 okrúhla hli‐
níková forma
(priemer: 26
cm)
Koláč pečený v 1200
pekáči
150 - 160
40 - 50 2)
3
plech na pe‐
čenie
Celé kura
200
50
2
drôtený rošt
1
plech na pe‐
čenie
2
drôtený rošt
1
plech na pe‐
čenie
1400
Príslušen‐
stvo
Bravčová kotle‐ 600
ta
180 - 200
Plackový
chlieb 3)
230 - 250
10 - 15
2
plech na pe‐
čenie
Plnený kysnutý 1200
koláč
160 - 170
20 - 30
3
plech na pe‐
čenie
Tvarohový ko‐
láč
150 - 170
60 - 70
2
plech na pe‐
čenie
800
2600
30 - 40
Úroveň
v rúre
28
www.electrolux.com
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Švajčiarsky
jablkový ko‐
láč 3)
1900
180 - 200
50 - 40
3
plech na pe‐
čenie
Vianočka 1)
2400
150 - 170
50 - 60 4)
3
plech na pe‐
čenie
Slaný lotrinský
koláč 3)
1000
210 - 230
35 - 45
2
1 okrúhla for‐
ma (priemer:
26 cm)
Gazdovský
chlieb 5)
750 + 750
180 - 190
50 - 60
3
plech na pe‐
čenie
Rumunský pi‐
škótový ko‐
láč 1)
600 + 600
150 - 170
40 - 50
2
2 hliníkové
formy (dĺžka:
25 cm) na
rovnakej
úrovni rúry
Rumunský pi‐
600 + 600
škótový koláč –
tradičný
160 - 170
30 - 40
2
2 hliníkové
formy (dĺžka:
25 cm) na
rovnakej
úrovni rúry
Kysnuté buch‐
ty 1)
800
190
15
3
plech na pe‐
čenie
Kysnuté buch‐
ty 1)
800 + 800
200
15
1+3
plech na pe‐
čenie
Piškótová rolá‐
da 1)
500
150 - 170
10 - 15
3
plech na pe‐
čenie
Snehové pusin‐ 400
ky
100 - 120
50 - 60
2
plech na pe‐
čenie
Snehové pusin‐ 400 + 400
ky
100 - 120
55 - 65
1+3
plech na pe‐
čenie
Koláč s mrve‐
ničkou 1)
1500
170 - 180
20 - 30
2
plech na pe‐
čenie
Piškótový ko‐
láč 1)
600
150 - 170
20 - 30
2
plech na pe‐
čenie
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Maslový ko‐
láč 1)
600 + 600
150 - 170
20 - 30
Úroveň
v rúre
1+3
29
Príslušen‐
stvo
plech na pe‐
čenie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
2) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 7 minút.
3) Rúru predhrievajte 15 minút.
4) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 10 minút.
5) Teplotu nastavte na 230 ℃ a rúru predhrievajte 15 minút.
12.9 Vlhké pečenie
Pokrm
Teplota Čas
(°C)
(min)
Úro‐
veň
v rúre
Príslušenstvo
Chlieb a pizza
Buchtičky
190
25 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Pečivo z chlebového 200
cesta
40 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Mrazená pizza, 350
g
25 - 35
2
drôtený rošt
190
Koláče v plechu na pečenie
Piškótová roláda
180
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Brownies - čokolá‐
dový koláč
180
35 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Nákyp
210
35 - 45
2
šesť keramických zapekacích
foriem na drôtenom rošte
Piškótový korpus
180
25 - 35
2
forma na korpus na drôtenom
rošte
Piškótový koláč
150
35 - 45
2
forma na koláč na drôtenom ro‐
šte
Ryba vo vreckách,
300 g
180
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Celá ryba, 200 g
180
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Koláče vo forme
Ryba
30
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota Čas
(°C)
(min)
Úro‐
veň
v rúre
Príslušenstvo
Rybie filé, 300 g
180
30 - 40
2
forma na pizzu na drôtenom ro‐
šte
Mäso vo vrecku,
250 g
200
35 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Šašlíky, 500 g
200
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Sušienky
170
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Makaróny
170
40 - 50
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Muffiny
180
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Slané keksy
160
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Sušienky z krehké‐
ho cesta
140
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Tortičky
170
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Miešaná zelenina vo 200
vrecku, 400 g
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Omeleta
200
30 - 40
2
forma na pizzu na drôtenom ro‐
šte
Zelenina na plechu,
700 g
190
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Mäso
Drobné pečivo
Vegetariánske
12.10 Turbo grilovanie
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Hrianky 1)
500
230
200
Kurča, polovica 1200
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
3-5
3
drôtený rošt
25 + 25
2
drôtený rošt
1
plech na pe‐
čenie
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
(g)
Bravčová kotle‐ 500
ta
Teplota
(°C)
Čas (min)
230
20 + 20
31
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
2
drôtený rošt
1
plech na pe‐
čenie
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
12.11 Funkcia Pizza
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Pizza
1000
200 - 210
20 - 30
2
plech na pe‐
čenie
Celé kura
1400
165 - 175
55 - 65
2
plech na pe‐
čenie
Kurča, polovica 1350
165 - 175
30 + 35
3
plech na pe‐
čenie
Slaný lotrinský
koláč 1)
210 - 220
20 - 30
2
plech na pe‐
čenie
1000
1) Rúru predhrievajte 10 - 15 minút.
12.12 Informácie pre skúšobne
Pokrm
Funkcia
Teplota
(°C)
Príslušenstvo
Úroveň
v rúre
Čas
(min)
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Tradičné pe‐
čenie
160
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Teplovzdušné 150
pečenie – Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Teplovzdušné 160
pečenie
plech na peče‐
nie
1+3
30 - 40
Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Tradičné pe‐
čenie
190
drôtený rošt
1
65 - 75
Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Teplovzdušné 180
pečenie – Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
drôtený rošt
2
70 - 80
32
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota
(°C)
Príslušenstvo
Úroveň
v rúre
Čas
(min)
Piškótový koláč
bez tuku
Tradičné pe‐
čenie
180
drôtený rošt
2
20 - 30
Piškótový koláč
bez tuku
Teplovzdušné 160
pečenie – Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
drôtený rošt
2
25 - 35
Piškótový koláč
bez tuku
Teplovzdušné 170
pečenie
drôtený rošt
1+3
30 - 40
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pe‐
čenie
140
plech na peče‐
nie
3
15 - 30
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné 140
pečenie – Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné 140
pečenie
plech na peče‐
nie
1+3
15 - 30
Hovädzí burger
Turbo gril
drôtený rošt
3
alebo pekáč na
grilovanie/
pečenie
250
15-20
prvá
strana;
10-15
druhá
strana
13. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
•
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
13.2 Antikorové alebo hliníkové
spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba
vlhkou handričkou alebo
špongiou. Vysušte ich
mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani
abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry.
S rovnakou obozretnosťou
čistite aj ovládací panel rúry.
SLOVENSKY
13.3 Odstránenie a inštalácia
sklenených panelov rúry
Vnútorné sklené panely môžete po
vybraní vyčistiť. Počet sklenených
panelov sa líši v závislosti od modelu.
VAROVANIE!
Počas čistenia nechajte
dvierka rúry mierne
pootvorené. Dvierka sa pri
plnom otvorení môžu
náhodne zatvoriť, čo môže
spôsobiť poškodenie.
VAROVANIE!
Spotrebič nepoužívajte bez
sklenených panelov.
1. Dvierka otvorte do uhla približne 30°.
Dvierka stoja samostatne, keď sú
mierne otvorené.
UPOZORNENIE!
Sklenený panel s potlačou
na vnútornej strane musí
smerovať tvárou k vnútornej
strane dvierok.
UPOZORNENIE!
Po inštalácii skontrolujte, či
nie je povrch skleného
panela na mieste potlače na
dotyk drsný.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že ste vnútorný
sklenený panel namontovali
do lôžok správne.
30°
13.4 Vybratie zásuvky
2. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
VAROVANIE!
V zásuvke neskladujte
horľavé predmety (ako napr.
čistiace materiály, plastové
tašky, kuchynské rukavice,
papier ani čistiace spreje).
Pri používaní rúry sa
zásuvka môže zohriať. Hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri
čistení vybrať.
2
1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
B
1
3. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
VAROVANIE!
Keď vyberiete sklenené
panely, dvierka rúry sa
pokúšajú zatvoriť.
33
4. Uchopte horný okraj sklenených
panelov dvierok a nadvihnite ich
jeden po druhom.
5. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup. Najprv namontujte menší
panel, potom ten väčší.
34
www.electrolux.com
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
2. Opatrne nadvihnite zásuvku.
3. Zásuvku úplne vytiahnite von.
Ak chcete nainštalovať zásuvku, zvoľte
opačný postup.
13.5 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Keď sa pokúsite aktivovať
generátor iskier, nevychá‐
dza žiadna iskra.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému za‐
pojenia.
Keď sa pokúsite aktivovať
generátor iskier, nevychá‐
dza žiadna iskra.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Keď sa pokúsite aktivovať
generátor iskier, nevychá‐
dza žiadna iskra.
Kryt a korunka horáka nie
sú položené správne.
Položte kryt a korunku ho‐
ráka správne.
Plameň zhasne okamžite
po zapálení.
Termočlánok nie je dosta‐
točne zohriaty.
Po zapálení plameňa držte
generátor iskier aktívny pri‐
bližne 10 sekúnd.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
35
Riešenie
Kruh plameňa nie je rovno‐ Korunka horáka je upchatá Uistite sa, že dýza nie je
merný.
zvyškami potravín.
zablokovaná a korunka ho‐
ráka je čistá.
Horáky nefungujú.
Nie je prívod plynu.
Plameň je zafarbený na
oranžovo alebo žlto.
Skontrolujte plynovú prí‐
pojku.
V niektorých oblastiach ho‐
ráka sa môže plameň zdať
oranžový alebo žltý. Je to
normálne.
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Nastavte čas.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
Pomocou domovej poistky
alebo bezpečnostného vy‐
pínača v poistkovej skrini
vypnite rúru a znovu ju za‐
pnite.
Ak sa na displeji znovu zo‐
brazí chybový kód, obráťte
sa na oddelenie starostli‐
vosti o zákazníka.
Na displeji rúry sa zobrazí
„0.00“ a „LED“.
Došlo k výpadku elektric‐
kého napájania.
Znovu nastavte hodiny.
14.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
36
www.electrolux.com
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Informácie o varnom paneli podľa EU 66/2014
Model
EKK54553OW
EKK54553OX
Typ varného
panela
Varný panel voľne stojaceho sporáka
Počet plyno‐
vých horákov
4
Energetická
účinnosť jed‐
notlivých ply‐
nových horá‐
kov (EE gas
burner)
Ľavý zadný – pomocný
neuvádza sa
Pravý zadný – stredne rýchly
55.3%
Pravý predný – stredne rýchly
55.3%
Ľavý predný – rýchly
55.5%
Energetická účinnosť plynového varného panela (EE gas
hob)
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové
palivá pre domácnosť. Časť 2-1:
Racionálne využívanie energie.
Všeobecne
15.2 Varný panel - Úspora
energie
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
•
•
•
•
•
55.4%
Pred použitím horákov a podstavcov
na varné nádoby sa uistite, že sú
správne nainštalované.
Dno kuchynského riadu musí mať
správne rozmery podľa veľkosti
horáka.
Kuchynský riad vždy vycentrujte
priamo nad horákom.
Keď tekutina začne vrieť, znížte
plameň tak, aby tekutina len slabo
vrela.
Ak je to možné, použite tlakový
hrniec. Pozrite si návod na použitie.
15.3 Dátový list produktu a informácie o rúrach podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EKK54553OW
EKK54553OX
Index energetickej účinnosti
94.9
SLOVENSKY
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0,84 kWh/cyklus
37
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0,74 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
54 l
Typ rúry
Rúra vnútri voľne stojaceho spo‐
ráka
Hmotnosť
EKK54553OW
42.0 kg
EKK54553OX
44.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
15.4 Rúra – Úspora energie
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
Vlhké pečenie
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia. Podrobnejšie informácie
nájdete v kapitole „Rúra – každodenné
používanie“, Funkcie rúry.
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
38
www.electrolux.com
SLOVENSKY
39
867354327-A-282019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising