Zanussi | ZCK552G1XA | User manual | ZANUSSI ZCK552G1XA Lietotāja rokasgrāmata

ZANUSSI ZCK552G1XA Lietotāja rokasgrāmata
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZCK552G1XA
LV Lietošanas instrukcija
Plīts
LT Naudojimo instrukcija
Viryklė
LT
LV
2
28
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem
un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas
vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā,
pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.
BĒRNU UN NESPĒJĪGU CILVĒKU DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS!
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no
tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības
vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
•
•
•
•
•
•
2
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt
vadu.
Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai līdz 2000 m virs jūras
līmeņa.
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai uz kuģiem, laivām vai
liellaivām.
Lai izvairītos no pārkaršanas, nedrīkst uzstādīt ierīci aiz
dekoratīvām durvīm.
Nenovietojiet ierīci uz pamatnes.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu
bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un
apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības
segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet priekšmetus uz
plīts virsmām.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju vai plīts virsmas stikla vāku tīrīšanai
neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus
metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi
stikls var saplīst.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Pirms atvēršanas noslaukiet no vāka izlijušo šķidrumu. Pirms
vāka aizvēršanas ļaujiet plīts virsmai atdzist.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu vecumam
nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez uzraudzības.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta,
lai neizraisītu elektrošoku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja ieteiktās vai
ierīces lietošanas instrukcijā norādītās plīts vadīklas vai plīts
vadīklas, kas iestrādātas ierīcē. Nepiemērotu plīts vadīklu
lietošana var izraisīt negadījumus.
3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Šī ierīce ir piemērota šādiem tirgiem: LT LV
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst uzstādīt
tikai kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir
smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus
un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Virtuves mēbeles un ierīces iebūvēšanai
paredzētajam atvērumam jābūt piemērotā
lielumā.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm
piemērotu attālumu.
Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un pie
drošām ietaisēm.
Ierīces daļas vada strāvu. Novietojiet ierīcei
apkārt mēbeles, lai novērstu pieskaršanos
bīstamajām daļām.
Ierīces sāni jānovieto pret vienāda augstuma
ierīcēm vai mēbelēm.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem
logiem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis vai
logu, nenokristu ēdiena gatavošanas trauki.
Pārliecinieties, vai ir ierīkoti stabilizatori, lai
novērstu ierīces apgāšanos. Skatiet sadaļu
"Uzstādīšana".
ELEKTRISKIE PIESLĒGUMI
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
4
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē
norādītie parametri atbilst elektrotīkla
parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu
kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar
ierīces durvīm vai atrasties to tuvumā, it īpaši,
ja durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem
•
•
•
•
•
•
elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu
noņemt bez instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai
tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi
piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces:
automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem
izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes
automātslēdži un savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas
ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla
poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp
kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
Pilnībā aizveriet ierīces durvis pirms
kontaktspraudņa ievietošanas elektrotīkla
kontaktligzdā.
GĀZES PIEGĀDES PIESLĒGŠANA
• Gāzes pieslēgšanu var veikt kvalificēts
speciālists.
• Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka
piegādātās gāzes parametri (gāzes veids un
spiediens), kā arī ierīces regulēšanas
nosacījumi ir atbilstoši.
• Pārliecinieties, vai ap ierīci notiek gaisa
cirkulācija.
• Informācija par gāzes piegādi atrodama uz
tehnisko datu plāksnītes.
• Šī ierīce nav pievienota sadegšanas produktu
nosūknēšanas iekārtai. Pārliecinieties, lai
ierīces pieslēgšana notiktu atbilstoši spēkā
esošiem uzstādīšanas noteikumiem.
Pievērsiet uzmanību atbilstošajām prasībām
attiecībā uz ventilāciju.
PIELIETOJUMS
BRĪDINĀJUMS! Pastāv traumu vai
apdegumu gūšanas risks.
Pastāv elektriskās strāvas trieciena
risks.
•
•
•
•
•
Šī iekārta paredzēta tikai izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav
bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota,
rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā
saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ugunsgrēka
vai sprādziena risks.
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzliesmojošu
tvaiku. Gatavojot ar taukvielām un eļļu,
netuviniet tām atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var izraisīt
spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas, var
izraisīt ugunsgrēku pie zemākas temperatūras
nekā eļļa, kas tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz
tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli
uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai
saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu
saturošu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta
un gaisa maisījumu.
•
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
•
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus
priekšmetus nepastarpināti uz ierīces
grīdas.
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē.
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas beigām.
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa
neietekmē ierīces darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo
cepešpannu. Augļu sulas var atstāt
nenotīrāmus traipus.
Nenovietojiet karstus ēdiena gatavošanas
traukus uz vadības paneļa.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet ēdiena
gatavošanas traukiem izvārīties tukšiem.
Uzmanieties, lai uz ierīces neuzkristu nekādi
priekšmeti vai ēdiena gatavošanas trauki. Tā
var sabojāt virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem novietots
tukšs ēdiena gatavošanas trauks, vai bez
ēdiena gatavošanas trauka.
Nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz
ierīces grīdas.
•
•
•
Ēdiena gatavošanas trauki, kas izgatavoti no
čuguna vai alumīnija lējuma, vai kuru apakša
ir bojāta, var saskrāpēt. Pārvietojot šādus
priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr paceliet
tos.
Nodrošiniet labu ventilāciju telpā, kurā tiek
uzstādīta ierīce.
Izmantojiet tikai stabilus, degļiem atbilstošas
formas un diametra ēdiena gatavošanas
traukus.
Pārliecinieties, vai ātri pagriežot regulatoru no
maksimālā līdz minimālajam stāvoklim, deglī
nenodziest liesma.
Izmantojiet tikai piederumus, kas iekļauti
ierīces komplektācijā.
Neuzstādiet liesmas kliedētājus uz degļiem.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai.
To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram,
telpu apsildei.
APKOPE UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pastāv savainojumu
un ierīces aizdegšanās un bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci.
Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta. Pastāv
risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet
tos nekavējoties. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Ierīcē atlikušās taukvielas vai pārtikas atliekas
var izraisīt ugunsgrēku.
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas
materiāla nolietošanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet
tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla
priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus
aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības
norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja tāds
ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.
Nemazgājiet degļus trauku mazgājamajā
mašīnā.
VĀKS
• Nemainiet vāka specifikāciju.
• Regulāri tīriet vāku.
• Neveriet vāku, ja uz virsmas ir šļaksti.
• Pirms vāka aizvēršanas izslēdziet visus
degļus.
• Aizveriet vāku tikai tad, kad plīts virsma un
cepeškrāsns ir pilnībā atdzisušas.
5
•
Sakarsis stikla vāks var saplīst (ja tāds ir).
IERĪCES UTILIZĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai nosmakšanas
risks.
•
IEKŠĒJAIS APGAISMOJUMS
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna
spuldze paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks gūt
elektrošoku!
•
•
Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju
lampas.
•
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no ierīces.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un
utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja
tilpnē un tur sevi ieslēgt.
Saplaciniet ārējās gāzes caurules.
SERVISA IZVĒLNE
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
IERĪCES NOVIETOŠANA
Varat uzstādīt brīvi stāvošo ierīci ar skapjiem
vienā vai abās pusēs vai telpas stūrī.
Saglabājiet apmēram 1 cm attālumu
starp ierīci un aizmugurējo sienu, lai
pārliecinātos, ka plīts vāks atveras.
Minimālos uzstādīšanas attālumus var aplūkot
tabulā.
Minimālie attālumi
Izmērs
mm
A
400
B
650
C
150
TEHNISKIE DATI
Spriegums
220 – 240 V
Frekvence
50 - 60 Hz
Ierīces klase
1
Izmērs
B
C
mm
A
6
Augstums
855
Platums
500
Dziļums
600
CITI TEHNISKIE DATI
Ierīces kategorija:
II2H3B/P
Oriģinālā gāze:
G20 (2H) 20 mbāri
Gāzes maiņa:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbāri
APVADA DIAMETRI
DEGLIS
Ø APVADS1)1/100 mm
Papildu
29 / 30
Vidēji lielas jaudas
32
Jaudīgais
42
1) Apvada veids atkarīgs no modeļa.
GĀZES DEGĻI G20 20 MBĀRU DABASGĀZEI
NORMĀLA JAUDA
kW1)
DEGLIS
Jaudīgais
Vidēji lielas jau‐
das
Papildu
SAMAZINĀTA JAUDA kW1)
DEGĻA SPECIFIKĀCI‐
JA 1/100 mm
3.0
0.72 / 0.75
119
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
1.0
0.35
70
1) Apvada veids atkarīgs no modeļa.
GĀZES DEGĻI SAŠĶIDRINĀTAJAI GĀZEI G30 30 MBĀRI
DEGLIS
NORMĀLA JAUDA SAMAZINĀTA DEGĻA SPECIFIKĀ‐ NOMINĀLĀ GĀZES
kW
JAUDA kW
CIJA 1/100 mm
PLŪSMA, g/h
Jaudīgais
3.0
0.72
88
218
Vidēji lielas
jaudas
2.0
0.43
71
145
Papildu
1.0
0.35
50
73
GĀZES DEGĻI SAŠĶIDRINĀTAJAI GĀZEI G31 30 MBĀRI
DEGLIS
Jaudīgais
NORMĀLA JAU‐ SAMAZINĀTA JAU‐ DEGĻA SPECIFI‐ NOMINĀLĀ GĀZES
KĀCIJA 1/100 mm
PLŪSMA, g/h
DA kW1)
DA kW1)
2.6
0.63
88
186
7
DEGLIS
NORMĀLA JAU‐ SAMAZINĀTA JAU‐ DEGĻA SPECIFI‐ NOMINĀLĀ GĀZES
KĀCIJA 1/100 mm
PLŪSMA, g/h
DA kW1)
DA kW1)
Vidēji lielas
jaudas
1.7
0.38
71
121
Papildu
0.85
0.31
50
61
1) Apvada veids atkarīgs no modeļa.
GĀZES PIEGĀDES PIESLĒGŠANA
Lietojiet fiksētu pieslēgumu vai lietojiet elastīgu
nerūsējoša tērauda cauruli un veiciet darbus
saskaņā ar spēkā esošiem likumiem. Ja
izvēlaties elastīgas metāla caurules, neļaujiet tām
saskarties ar blakus esošajām kustīgajām daļām
un uzmanieties, lai tās netiek saspiestas.
BRĪDINĀJUMS! Kad uzstādīšana
pabeigta, pārliecinieties, ka katras
caurules stiprinājumos nav noplūdes.
Pārbaudot blīvējumu, lietojiet
ziepjūdeni nevis liesmu.
Gāzes piegādes ievads atrodas vadības paneļa
aizmugurē.
BRĪDINĀJUMS! Pirms gāzes
pieslēgšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla vai izslēdziet drošinātāju
kārbā atrodamo drošinātāju.Aizveriet
gāzes padeves galveno vārstu.
BRĪDINĀJUMS! Gāzes pieslēguma
caurule nedrīkst saskarties ar attēlā
norādītajām ierīces daļām.
ELASTĪGAS NEMETĀLA CAURULES
PIESLĒGŠANA
Ja pie savienojuma var viegli piekļūt, jūs varat
izmantot elastīgu cauruli. Elastīgā caurule cieši
jāpievieno, izmantojot apskavas.
Uzstādīšanas laikā vienmēr lietojiet caurules
turētāju un blīvi. Elastīgo cauruli var izmantot, ja:
• tā nevar sakarst vairāk par istabas
temperatūru – vairāk par 30 °C;
• tā nav garāka par 1500 mm;
• tā nekur nesašaurinās;
• tā nav satinusies vai savilkusies;
• tā nesaskaras ar asām malām vai stūriem;
• tās stāvokli var viegli pārbaudīt.
Pārbaudot elastīgo cauruli, pārliecinieties, ka:
• abos galos un visā tās garumā nav plīsumu,
plaisu vai apdeguma pazīmju;
• caurules materiāls nav sacietējis un caurule
vēl arvien ir elastīga;
• stiprinājuma skavas nav sarūsējušas;
• nav beidzies derīguma termiņš.
Ja tiek konstatēts kāds no defektiem, nelabojiet
cauruli, bet nomainiet to.
8
GĀZES TIPA MAIŅA
Ierīci cita veida gāzes izmantošanai
var noregulēt tikai pilnvarota
persona.
Cepeškrāsns ir paredzēta
dabasgāzei, jūs to varat nomainīt uz
sašķidrināto gāzi, izmantojot
pareizas sprauslas.
Attiecīgi tiek pielāgots arī gāzes
padeves ātrums.
Uzstādīšanas komplektu var pasūtīt
pilnvarotā klientu apkalpošanas
centrā.
BRĪDINĀJUMS! Pirms sprauslu
nomaiņas pārliecinieties, vai gāzes
regulatori ir izslēgtā stāvoklī.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Ļaujiet cepeškrāsnij atdzist. Pastāv
risks savainoties.
Cepeškrāsnij gāze ir iestatīta pēc
noklusējuma. Uzstādījuma maiņai
noteikti izmantojiet starplikas
blīvējumu.
C
B
A
2. Noņemiet plīts regulatoru. Ja apvada skrūvei
piekļūt nav iespējams, izjauciet vadības
paneli pirms regulēšanas sākuma.
3. Ar tievo plakano skrūvgriezi noregulējiet
apvada skrūvi A.
Modelis nosaka apvada skrūves pozīciju A.
A
D
A. Gāzes pieslēguma punkts (katrai
cepeškrāsnij izmantojams tikai viens punkts)
B. Blīve
C. Pielāgojams savienojums
D. Sašķidrinātās gāzes caurules turētājs
PLĪTS SPRAUSLU NOMAIŅA
Mainot gāzes tipu, nomainiet arī sprauslas.
1. Noņemiet pannu balstus.
2. Noņemiet vāciņus un degļu kroņus.
3. Noņemiet sprauslas ar 7 mm uzgriežņu
atslēgu.
4. Nomainiet sprauslas ar tādām, kas atbilst
jūsu izmantotās gāzes veidam.
A
Pāreja no dabasgāzes uz sašķidrināto gāzi
1. Pilnībā pievelciet apvada skrūvi.
2. Ievietojiet atpakaļ regulatoru.
Pāreja no sašķidrinātās gāzes uz dabasgāzi
1. Atskrūvējiet par aptuveni vienu pagriezienu
apvada skrūves pozīciju A.
2. Atlieciet vietā plīts regulatoru.
3. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
4.
5.
6.
7.
8.
BRĪDINĀJUMS! Pievienojiet
kontaktdakšu strāvas padevei
tikai, ja visas detaļas ir sākotnējā
pozīcijā. Pastāv risks
savainoties.
Aizdedziet degli.
Skatiet sadaļu "Plīts - izmantošana ikdienā".
Pagrieziet regulatoru uz minimālo liesmas
pozīciju.
Noņemiet vēlreiz plīts regulatoru.
Lēnām pieskrūvējiet apvada skrūvi, līdz
liesma kļūst minimāla un stabila.
Atlieciet vietā plīts regulatoru.
IERĪCES LĪMEŅOŠANA
5. Nomainiet tehnisko datu plāksnīti (tā atrodas
blakus gāzes piegādes caurulei) ar jaunu
plāksnīti, kurā norādīti jaunā gāzes piegādes
tipa parametri.
Šī plāksnīte iekļauta iepakojumā
kopā ar ierīci.
Ja gāzes piegādes spiediens nav patstāvīgs vai
atšķiras no nepieciešamā spiediena,
nepieciešams uzstādīt piemērotu spiedienu
regulējošu iekārtu gāzes padeves caurulei.
MINIMĀLĀ GĀZES LĪMEŅA REGULĒŠANA
PLĪTS DEGLIM
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet mazās kājiņas zem ierīces, lai
nolīmeņotu ierīces augšējo virsmu atbilstoši citām
virsmām.
9
AIZSARDZĪBA PRET SASVĒRŠANOS
Iestatiet pareizo augstumu un vietu iekārtai pirms
sākat uzstādīt aizsargu pret sasvēršanos.
80-85
mm
317-322
mm
UZMANĪBU! Uzstādiet pareizā
augstumā aizsargu pret
sasvēršanos.
Pārliecinieties, vai virsma aiz ierīces
ir gluda.
Jums ir jāuzstāda aizsardzība pret sasvēršanos.
Ja to neuzstādīsiet, ierīce var sasvērties.
Jūsu ierīce ir apzīmēta ar attēlā redzamo simbolu
(ja tāds ir), lai atgādinātu, ka ir jāuzstāda aizsargs
pret sasvēršanos.
2. Caurums atrodas ierīces aizmugures kreisajā
pusē. Paceliet ierīces priekšdaļu un ievietojiet
to starp skapīšiem. Ja atstarpe starp virtuves
skapīšiem ir lielāka nekā plīts platums, tad
nepieciešams noregulēt sānu mērījumu, lai
nocentrētu plīti.
Ja jūs mainījāt plīts izmērus,
novietojiet aizsargu pret sasvēršanos
pareizā vietā.
UZMANĪBU! Ja atstarpe starp
virtuves skapīšiem ir lielāka par
ierīces platumu, tad nepieciešams
noregulēt sānu mērījumu, lai
nocentrētu ierīci.
ELEKTROINSTALĀCIJA
1. Uzstādiet aizsargu pret sasvēršanos 317 322 mm uz leju no ierīces augšējās virsmas
un 80 - 85 mm no ierīces sāna apaļajā
caurumā uz kronšteina. Pieskrūvējiet to pie
cieta materiāla vai piemērota stiprinājuma
(sienas).
BRĪDINĀJUMS! Ražotājs
neuzņemas nekādu atbildību par
bojājumiem, kas radušies,
neievērojot drošības norādījumus,
kas minēti Drošības informācijas
sadaļās.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un barošanas
vadu.
BRĪDINĀJUMS! Strāvas kabelis
nedrīkst saskarties ar attēlā
norādītajām ierīces daļām.
10
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
KOPSKATS
1
1 Plīts virsmas regulatori
2 Laika atskaites taimera regulators
2 3
4
5
6
4
9
7
3
2
8
1
3 Temperatūras regulators
4 Temperatūras indikators / simbols
5 Cepeškrāsns funkciju regulators
6 Sildelements
7 Lampa
8 Ventilators
9 Cepšanas līmeņi
PLĪTS VIRSMAS SHĒMA
1
2
3
1 Papildu deglis
2 Tvaika izvads - numurs un pozīcija ir atkarīgi
no modeļa
3 Vidējas jaudas deglis
4 Vidējas jaudas deglis
5 Jaudīgais deglis
5
PIEDERUMI
• Restots plaukts
4
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
11
•
•
•
Cepamā paplāte
Kūkām un cepumiem.
Cepešpanna ar alumīnija pārklājumu
Kūkām un cepumiem.
Uzglabāšanas nodalījums
Uzglabāšanas nodalījums atrodas zem
cepeškrāsns. Lai izmantotu šo nodalījumu,
paceliet apakšējās priekšējās durvis un
pavelciet uz leju.
BRĪDINĀJUMS! Ierīces darbības
laikā uzglabāšanas nodalījums
var sakarst.
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
PIRMĀ TĪRĪŠANA
Izņemiet no ierīces visus papildpiederumus.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet ierīci un notīriet piederumus pirms pirmās
lietošanas.
Ielieciet atpakaļ piederumus to sākotnējā pozīcijā.
UZKARSĒŠANA
Lai nodedzinātu atlikušos taukus, uzkarsējiet
ierīci, kad tā ir tukša.
normāli. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma istabā ir
pietiekama.
TVAIKA IZPLŪDES VĀKA UZSTĀDĪŠANA
Tikai atsevišķiem modeļiem. Attiecas tikai uz plīts
modeļiem ar baltu vāku.
Karstais gaiss, kas izplūst no tvaika izplūdes, var
izraisīt baltā plīts vāka krāsas maiņu. Šī vieta
kļūst dzeltena. Lai to novērstu, uzstādiet tvaika
izplūdes vāku.
1. Novietojiet vāka āķus zem tvaika izplūdes
atveru priekšējās malas.
2. Pavirziet atpakaļ aizmugurējo malu, lai
noslēgtu vāku.
1. Iestatiet funkciju
un maksimālo
temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties 1 stundu.
3. Iestatiet funkciju
un iestatiet maksimālo
temperatūru. Maksimālā temperatūra šai
funkcijai ir 210 °C.
4. Ļaujiet ierīcei darboties 15 minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā parasti. No
ierīces var izdalīties aromāts un dūmi. Tas ir
PLĪTS VIRSMA – IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
PLĪTS DEGĻA AIZDEGŠANA
Vienmēr aizdedziet degli, pirms
uzliekat uz tā ēdiena gatavošanas
traukus.
12
BRĪDINĀJUMS! Izmantojot atklātu
liesmu virtuvē, rīkojieties uzmanīgi.
Ražotājs neuzņemas nekādu
atbildību, ja uguns tiek lietota
neatbilstoši.
1. Pagrieziet plīts regulatoru pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam maksimālās gāzes
plūsmas pozīcijā
un tad piespiediet to uz
leju, lai aizdedzinātu degli.
2. Turiet nospiestu plīts regulatoru 10 sekundes
vai mazāk, lai termoelements uzsiltu. Ja tas
netiek izdarīts, gāzes piegāde tiks pārtraukta.
3. Noregulējiet liesmu, kad tā ir
nostabilizējusies.
DEGĻA PĀRSKATS
BRĪDINĀJUMS! Neturiet rokturi
nospiestu ilgāk par 15 sekundēm. Ja
pēc 15 sekundēm deglis neaizdegas,
palaidiet rokturi, atgrieziet to izslēgtā
pozīcijā un pamēģiniet atkārtoti
iedegt degli, nogaidot vismaz 1
minūti.
A
B
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem
deglis neaizdegas, pārbaudiet, vai
degļa vainags un tā vāciņš ir pareizā
pozīcijā.
Elektrības padeves pārtraukuma
gadījumā jūs varat iedegt degli bez
elektriskās ierīces. Šajā gadījumā
tuviniet deglim liesmu, nospiediet
attiecīgo regulatoru un pagrieziet to
līdz galam. Turiet nospiestu
regulatoru 10 sekundes vai mazāk,
lai termoelements uzsiltu.
Ja deglis nejauši nodziest, pagrieziet
regulatoru stāvoklī "Izslēgt" un
pamēģiniet atkārtoti iedegt degli,
nogaidot vismaz 1 minūti.
Nospiežot strāvas pogu pēc ierīces
uzstādīšanas vai elektrības piegādes
pārtraukuma, elektriskā aizdedze var
tikt aktivizēta automātiski. Tas ir
normāli.
C
D
A.
B.
C.
D.
Degļa vāciņš
Degļa vainags
Aizdedzes svece
Termoelements
DEGĻU IZSLĒGŠANA
Lai noslāpētu liesmu, pagrieziet regulatoru līdz
izslēgtam stāvoklim
.
BRĪDINĀJUMS! Pirms katlu
noņemšanas no degļa vienmēr
noregulējiet mazāku liesmu vai
izslēdziet to.
PLĪTS VIRSMA - PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
ĒDIENA GATAVOŠANAS TRAUKI
BRĪDINĀJUMS! Nenovietojot vienu
katlu uz diviem degļiem.
BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet
nestabilus un deformētus katlus uz
degļiem, lai nepieļautu izlīšanu vai
savainojumu.
UZMANĪBU! Gādājiet, lai katli
atrastos degļiem pa vidu, kas
nodrošina maksimālu stabilitāti un
zemāku gāzes patēriņu.
ĒDIENA GATAVOŠANAS TRAUKU DIAMETRI
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet degļa
izmēram atbilstoša diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
UZMANĪBU! Gādājiet, lai katlu
rokturi nesniegtos pāri gatavošanas
virsmas malai.
13
Deglis
Papildu
Vidēji lielas jaudas
Ēdiena gatavošanas
trauku diametrs (mm)
120 - 180
140 -
220/2401)
Deglis
Jaudīgais
Ēdiena gatavošanas
trauku diametrs (mm)
160 - 220/2601)
1) Izmantojot uz plīts virsmas vienu katlu.
PLĪTS VIRSMA – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
• Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
• Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas traukus
ar tīrām apakšpusēm.
• Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
• Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli, kas
paredzēts plīts virsmām.
• Mazgājiet nerūsējošā tērauda daļas ar ūdeni,
tad noslaukiet tās ar mīkstu drānu.
PLĪTS TĪRĪŠANA
• Noņemt nekavējoties: izkusušu plastmasu,
plastmasas foliju, cukuru un cukuru saturošu
pārtiku. Pretējā gadījumā netīrumi var sabojāt
plīti. Uzmanieties, lai negūtu apdegumus.
• Noņemt, kad plīts ir pietiekami atdzisusi:
kaļķakmens un ūdens traipus, taukvielu
šļakstus un krāsu izmaiņas uz spīdīgās
metāliskās virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu
un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar mīkstu
drānu.
• Lai notīrītu ar emalju klātās detaļas, vāciņu un
kroņvainagu, nomazgājiet tos ar siltu
ziepjūdeni un pirms uzstādīšanas rūpīgi
nosusiniet.
atvieglotu degļu aizdegšanu, regulāri tīriet
iepriekš minētos elementus un pārbaudiet, vai
nav nosprostotas degļa pārsega atveres.
PANNAS BALSTI
Pannas balsti nav paredzēti
mazgāšanai trauku mazgājamajā
mašīnā. Tos jāmazgā ar rokām.
1. Lai būtu vieglāk notīrīt plīti, pannas balstus
var noņemt.
Lai nepieļautu plīts virsmas
bojājumu, pannas balsti ir
jānovieto ļoti uzmanīgi.
2. Emaljas pārklājumam laiku pa laikam var būt
neapstrādātas malas, tāpēc esiet uzmanīgs,
mazgājot pannu balstus ar rokām un žāvējot.
Ja nepieciešams, notīriet piekaltušas ēdienu
atliekas, izmantojot tīrīšanas līdzekli pastas
veidā.
3. Pēc pannas balstu tīrīšanas pārliecinieties, ka
tie ir pareizajā stāvoklī.
4. Lai degļi darbotos pareizi, pārliecinieties, vai
pannas balsta kājiņas ir novietotas degļa
centrā.
PERIODISKA APKOPE
Periodiski sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru, lai pārbaudītu gāzes piegādes cauruli un
spiediena regulētāju, ja tāds ir.
AIZDEDZES SVEČU TĪRĪŠANA
Šī funkcija tiek nodrošināta, izmantojot keramisko
aizdedzes sveci un metāla elektrodu. Lai
CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
14
IERĪCES IESLĒGŠANA UN ATSLĒGŠANA
Tas, vai jūsu ierīcei ir lampas,
regulatoru simboli vai indikatori, ir
atkarīgs no modeļa:
• Lampa iedegas, kad ierīce
darbojas.
• Simbols norāda, vai regulators
kontrolē kādu no gatavošanas
zonām, cepeškrāsns funkcijām
vai temperatūru.
• Indikators iedegas, kad
cepeškrāsns sakarst.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru, lai
izvēlētos temperatūru.
3. Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet cepeškrāsns
funkciju un temperatūras regulatorus izslēgtā
stāvoklī.
DROŠĪBAS TERMOSTATS
Nepareiza ierīces lietošana vai bojāti komponenti
var izraisīt bīstamu pārkaršanu. Lai to novērstu,
cepeškrāsnij ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal ieslēdzas
automātiski, kad temperatūra pazeminās.
1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru,
lai izvēlētos cepeškrāsns funkciju.
CEPEŠKRĀSNS FUNKCIJAS
Simbols
Cepeškrāsns funkcija
Pielietojums
Izslēgta pozīcija
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Augšējā + apakšējā kar‐
sēšana
Ēdiena gatavošanai un cepšanai vienā plaukta pozīcijā.
Grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu maizi.
Maksimālā temperatūra šai funkcijai ir 210°C.
Apakškarsēšana
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu un lai
konservētu pārtiku.
Konvekcijas gatavošana
Lai grauzdētu vai ceptu un gatavotu ēdienus, kuriem ne‐
pieciešama vienāda gatavošanas temperatūra, izmanto‐
jot vairākus plauktus, vienlaikus nesajaucot aromātus.
Atkausēšana
Lai atkausētu ēdienu (dārzeņus un augļus). Atkausēša‐
nas laiks ir atkarīgs no produktu daudzuma un apjoma.
Izmantojot šo funkciju, temperatūras rokturim jābūt iz‐
slēgtā pozīcijā.
Mitrā cepšana
Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas
laikā. Gatavošanas norādījumus skatiet sadaļā "Ieteiku‐
mi un padomi", Mitrā cepšana. Cepeškrāsns durvīm jā‐
būt aizvērtām cepšanas laikā, lai funkcija netiktu pār‐
traukta un lai cepeškrāsns darbotos ar vislielāko iespēja‐
mo energoefektivitāti. Izmantojot šo funkciju, temperatū‐
ra cepeškrāsns iekšpusē var atšķirties no iestatītās tem‐
peratūras. Karsēšanas jauda var tikt samazināta. Vispā‐
rīgus ieteikumus par enerģijas taupīšanu skatiet nodaļā
"Energoefektivitāte", punktā "Cepeškrāsns – Enerģijas
taupīšana". Šī funkcija tika izmantota, lai nodrošinātu at‐
bilstību energoefektivitātes klasei saskaņā ar EN
60350-1.
15
CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS
LAIKA ATGĀDINĀJUMS
Izmantojiet, lai iestatītu laika atskaiti.
Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns
darbību.
2. Pagrieziet līdz galam taimera regulatoru, pēc
tam pagrieziet to līdz nepieciešamajam laika
periodam.
Kad laiks pagājis, atskan skaņas signāls.
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
temperatūru.
CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Paplāte:
Neievietojiet cepešpannu līdz galam,
līdz pašai cepeškrāsns iekšpuses
aizmugures sieniņai. Tas traucēs
cirkulēt karstajam gaisam ap paplāti.
Ēdiens var piedegt, īpaši paplātes
aizmugurējā daļā.
PIEDERUMU IEVIETOŠANA
Restots plaukts:
Cepeškrāsns plaukta aizmugure ir
veidota īpašā formā, kas palīdz
cirkulēt karstumu.
Ielieciet plauktu pareizā plaukta stāvoklī.
Pārliecinieties, ka tas nepieskaras cepeškrāsns
aizmugurējai sienai.
Ielieciet paplāti vai cepešpannu plaukta stāvoklī.
Pārliecinieties, ka tas nepieskaras cepeškrāsns
aizmugurējai sienai.
CEPEŠKRĀSNS - PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Tabulās uzrādītā temperatūra un
cepšanas laiki ir ir tikai orientējoši.
Tie atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un
daudzuma.
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
• Ierīcei ir četras plauktu pozīcijas. Skaitiet
cepšanas pozīcijas no ierīces apakšas.
16
•
•
Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma, kas
nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi
pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot
produktus tvaika apstākļos un saglabā
ēdienus mīkstus to iekšpusē un kraukšķīgus
ārpusē. Turklāt līdz minimumam tiek
samazināts gatavošanas laiks un
elektroenerģijas patēriņš.
Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem
var uzkrāties mitrums. Tas ir normāli. Atverot
cepeškrāsns durvis gatavošanas laikā,
obligāti stāviet atstatus no ierīces. Lai
samazinātu kondensāciju, pirms gatavošanas
iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni 10
minūtes.
•
•
Pēc katras ierīces lietošanas reizes notīriet
mitrās virsmas.
Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes
priekšmetus un gatavošanas laikā nepārklājiet
ierīces daļas ar alumīnija foliju. Tas var
ietekmēt gatavošanas rezultātus un bojāt
emalju.
CEPŠANA
• Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot ēdienu
savādāk nekā jūsu iepriekšējā ierīce.
Piemērojiet savus ierastos iestatījumus
(temperatūru, gatavošanas laiku un plauktu
pozīciju) tabulā uzrādītajām vērtībām.
• Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
• Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
• Cepšanas laiku var pagarināt par 10 – 15
minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu
līmeņos.
• Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie no sākuma var apbrūnināties
nevienmērīgi. Ja tas notiek, nemainiet
temperatūras iestatījumu. Šīs atšķirības
izlīdzināsies cepšanas laikā.
• Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās atgūs
sākotnējo formu.
KŪKU CEPŠANA
• Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav
pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.
• Ja vienlaikus lietojat divas cepamās paplātes,
atstājiet starp tām vienu tukšu līmeni.
GAĻAS UN ZIVJU PAGATAVOŠANA
• Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo
pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu
nenotīrāmi traipi.
• Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas
pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu
gaļas sulīgumu.
• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā
pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu
kondensāciju, pielejiet ūdeni katru reizi, kad
tas ir iztvaikojis.
GATAVOŠANAS LAIKI
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida, tā
konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi.
Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus
(sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku,
utt.) saviem ēdiena gatavošanas traukiem,
receptēm un daudzumam.
APAKŠĒJAIS + AUGŠĒJAIS SILDELEMENTS
Ēdiens
Daudzums (g)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Konditorejas iz‐
strādājumi
250
150
25 - 30
3
cepamā paplāte
Plātsmaize 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
cepamā paplāte
Pīrāgs no rauga
mīklas ar ābo‐
liem
2000
170 - 190
40 - 50
3
cepamā paplāte
Dziļajā cepeš‐
pannā gatavots
pīrāgs
1500
160 - 170
45 - 55 2)
2
cepamā paplāte
Vista, vesela
1350
200 - 220
60 - 70
2
restots plaukts
1
cepamā paplāte
3
restots plaukts
1
cepamā paplāte
Vista, puse
1300
190 - 210
35 + 30
17
Ēdiens
18
Daudzums (g)
Temperatūra
(°C)
Cūkgaļas kotle‐
tes
600
190 - 210
Pildītā plātsmai‐
ze 3)
800
230 - 250
Pildīts rauga mī‐
klas pīrāgs 4)
1200
Pica
Siera kūka
Laiks (min.)
30 - 35
Plaukta
pozīcija
Piederumi
3
Restots plaukts
1
cepamā paplāte
10 - 15
2
cepamā paplāte
170 - 180
25 - 35
2
cepamā paplāte
1000
200 - 220
25 - 35
2
cepamā paplāte
2600
170 - 190
60 - 70
2
cepamā paplāte
Šveices ābolu
pīrāgs 4)
1900
200 - 220
30 - 40
1
cepamā paplāte
Ziemassvētku
kūka 4)
2400
170 - 180
55 - 65 5)
2
cepamā paplāte
Quiche Lorrai‐
ne 4)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 apaļa paplāte
(diametrs: 26
cm)
Zemnieku mai‐
ze 6)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 paplātes ar
alumīnija pārklā‐
jumu (garums:
20 cm)
Rumāņu biskvīt‐
kūka 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 paplātes ar
alumīnija pārklā‐
jumu (garums:
25 cm) tajā pašā
plaukta pozīcijā
Rumāņu biskvīt‐
kūka, tradicio‐
nālā
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 paplātes ar
alumīnija pārklā‐
jumu (garums:
25 cm) tajā pašā
plaukta pozīcijā
Rauga bulci‐
ņas 4)
800
200 - 210
10 - 15
2
cepamā paplāte
Rulete 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
cepamā paplāte
Bezē
400
100 - 120
40 - 50
2
cepamā paplāte
Drumstalu mai‐
ze 4)
1500
180 - 190
25 - 35
3
cepamā paplāte
Ēdiens
Sviesta kūka 1)
Daudzums (g)
600
Temperatūra
(°C)
180 - 200
Laiks (min.)
20 - 25
Plaukta
pozīcija
2
Piederumi
cepamā paplāte
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
3) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 20 minūtes.
4) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 - 15 minūtes.
5) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 10 minūtes.
6) Iestatiet temperatūru uz 250 °C un iepriekš sakarsējiet cepeškrāsni 18 minūtes.
GATAVOŠANA, IZMANTOJOT VENTILATORU
Ēdiens
Daudzums (g)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta po‐
zīcija
Piederumi
Konditorejas iz‐
strādājumi 1)
250
145
25
3
cepamā pa‐
plāte
Konditorejas iz‐
strādājumi 1)
250 + 250
145
25
1+3
cepamā pa‐
plāte
Plātsmaize 1)
1000
150
30
2
cepamā pa‐
plāte
Plātsmaize 1)
1000 +
1000
155
40
1+3
cepamā pa‐
plāte
Pīrāgs no rauga
mīklas ar ābo‐
liem
2000
170 - 180
40 - 50
3
cepamā pa‐
plāte
Ābolu pīrāgs
1200 +
1200
175
55
2
2 apaļas pa‐
plātes ar alu‐
mīnija pārklā‐
jumu (diame‐
trs: 20 cm)
tajā pašā
plaukta pozī‐
cijā
Kūciņas 1)
500
155
30
2
cepamā pa‐
plāte
Kūciņas 1)
500 + 500
155
40
1+3
cepamā pa‐
plāte
Biskvītkūka bez
taukiem 1)
350
160
30
1
1 apaļas pa‐
plātes ar alu‐
mīnija pārklā‐
jumu (diame‐
trs: 26 cm)
19
Ēdiens
20
Daudzums (g)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta po‐
zīcija
Piederumi
Dziļajā cepeš‐
pannā gatavots
pīrāgs
1200
150 - 160
30 - 35 2)
2
cepamā pa‐
plāte
Vista, vesela
1400
180
55
2
režģis
1
cepamā pa‐
plāte
2
režģis
1
cepamā pa‐
plāte
Cūkgaļas cepe‐
tis
800
170 - 180
45 - 50
Pildīts rauga mī‐
klas pīrāgs
1200
150 - 160
20 - 30
2
cepamā pa‐
plāte
Pica
1000 +
1000
200 - 210
30 - 40
1+3
cepamā pa‐
plāte
Pica
1000
190 - 200
25 - 35
2
cepamā pa‐
plāte
Siera kūka
2600
160 - 170
40 - 50
1
cepamā pa‐
plāte
Šveices ābolu
pīrāgs 3)
1900
180 - 200
30 - 40
2
cepamā pa‐
plāte
Ziemassvētku
kūka 1)
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
cepamā pa‐
plāte
Quiche Lorrai‐
ne 3)
1000
190 - 210
30 - 40
1
1 apaļa pa‐
plāte (diame‐
trs: 26 cm)
Zemnieku mai‐
ze 4)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
cepamā pa‐
plāte
Rumāņu biskvīt‐
kūka 3)
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
2 paplātes ar
alumīnija pār‐
klājumu (ga‐
rums: 25 cm)
tajā pašā
plaukta pozī‐
cijā
Rumāņu biskvīt‐
kūka, tradicio‐
nālā
600 + 600
150 - 160
30 - 40
2
2 paplātes ar
alumīnija pār‐
klājumu (ga‐
rums: 25 cm)
tajā pašā
plaukta pozī‐
cijā
Ēdiens
Daudzums (g)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta po‐
zīcija
Piederumi
Rauga bulci‐
ņas 1)
800
190
15
3
cepamā pa‐
plāte
Rauga bulci‐
ņas 5)
800 + 800
190
15
1+3
cepamā pa‐
plāte
Rulete 1)
500
150 - 160
15 - 20
3
cepamā pa‐
plāte
Bezē
400
110 - 120
30 - 40
2
cepamā pa‐
plāte
Bezē
400 + 400
110 - 120
45 - 55
1+3
cepamā pa‐
plāte
Drumstalu mai‐
ze
1500
160 - 170
25 - 35
3
cepamā pa‐
plāte
Biskvītkūka 1)
600
150 - 160
25 - 35
2
cepamā pa‐
plāte
Sviesta kūka 1)
600 + 600
160 - 170
25 - 35
1+3
cepamā pa‐
plāte
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
3) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 - 15 minūtes.
4) Iestatiet temperatūru uz 250° C un iepriekš sakarsējiet cepeškrāsni 10 - 20 minūtes.
5) Iepriekš sakarsējiet cepeškrāsni 15 minūtes.
MITRĀ CEPŠANA
Ēdiens
Tempera‐
Plaukta
Laiks (min.)
tūra (°C)
pozīcija
Piederumi
Maize un pica
Bulciņas
190
25 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Tīti miltu produkti
200
40 - 45
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Saldēta pica 350 g
190
25 - 35
2
restots plaukts
Rulete
180
20 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Šok. kekss ar riek‐
stiem
180
35 - 45
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Kūkas cepamajā paplātē
21
Ēdiens
Tempera‐
Plaukta
Laiks (min.)
tūra (°C)
pozīcija
Piederumi
Kūkas formā
Suflē
210
35 - 45
2
seši keramikas ramekini uz restotā
plaukta
Biskvītkūkas pīrāga
pamatne
180
25 - 35
2
forma ar līdzenu pamatni uz restotā
plaukta
Biskvītkūka
150
35 - 45
2
kūku forma uz restotā plaukta
Zivs maisiņos 300 g
180
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Vesela zivs 200 g
180
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Zivs fileja 300 g
180
30 - 40
2
picas paplāte uz restotā plaukta
Gaļa maisiņā 250 g
200
35 - 45
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Gaļa uz iesmiem 500
g
200
30 - 40
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Zivs
Gaļa
Nelieli konditorejas izstrādājumi
Cepumi
170
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Mandeļcepumi
170
40 - 50
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Mufini
180
30 - 40
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Sāļie krekeri
160
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Smilšu mīklas cepumi
140
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Tartaletes
170
20 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Dažādi dārzeņi maisi‐
ņā 400 g
200
20 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Omlete
200
30 - 40
2
picas paplāte uz restotā plaukta
Dārzeņi uz paplātes
700 g
190
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepešpan‐
na
Veģetāriešu
22
INFORMĀCIJA PĀRBAUDES IESTĀDĒM
Temperatū‐
ra (°C)
Piederumi
Plaukta po‐
zīcija
Laiks
(min.)
Ēdiens
Funkcija
Mazie plācenīši (16
gabali/plāts)
Augšējā +
apakšējā kar‐
sēšana
160
cepamā paplāte
3
20 - 30
Mazie plācenīši (16
gabali/plāts)
Konvekcijas
gatavošana
150
cepamā paplāte
3
20 - 30
Ābolu pīrāgs (2 trau‐
ki Ø20 cm, diagonāli
izvietoti)
Augšējā +
apakšējā kar‐
sēšana
190
restots plaukts
1
65 - 75
Ābolu pīrāgs (2 trau‐
ki Ø20 cm, diagonāli
izvietoti)
Konvekcijas
gatavošana
180
restots plaukts
2
70 - 80
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Augšējā +
apakšējā kar‐
sēšana
180
restots plaukts
2
20 - 30
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Konvekcijas
gatavošana
160
restots plaukts
2
25 - 35
Smilšu mīklas/kondi‐
torejas izstrādājumi
Augšējā +
apakšējā kar‐
sēšana
140
cepamā paplāte
3
15 - 30
Smilšu mīklas/kondi‐
torejas izstrādājumi
Konvekcijas
gatavošana
140
cepamā paplāte
3
20 - 30
PICAS UZSTĀDĪJUMI
Kad gatavojat picu, pagrieziet
cepeškrāsns funkciju pārslēgu un
temperatūras vadības regulatoru
picas pozīcijā.
CEPEŠKRĀSNS – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
PIEZĪMES PAR TĪRĪŠANU
• Notīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu,
kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas
līdzekli.
• Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam
paredzētu tīrīšanas līdzekli;
• Notīriet ierīces ārpusi pēc katras lietošanas
reizes. Tauku vai citu pārtikas palieku
uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.
•
•
•
piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo
cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras
lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Lietojiet
mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli;
piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst
tīrīt ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem ar
asām šķautnēm vai trauku mazgājamā
mašīnā. Tas var bojāt piedegumdrošo
pārklājumu.
23
IERĪCES NO NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA VAI
ALUMĪNIJA
Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar
mitru drānu vai tikai sūkli. Nosusiniet
ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu, skābes
vai abrazīvus materiālus, jo tie var
sabojāt cepeškrāsns virsmu. Tīriet
cepeškrāsns vadības paneli,
ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
CEPEŠKRĀSNS STIKLA PANEĻU
IZŅEMŠANA UN TĪRĪŠANA
Iekšējos stikla paneļus var izņemt, lai notīrītu.
Dažādu modeļu stikla paneļu skaits atšķiras.
BRĪDINĀJUMS! Tīrīšanas procesa
laikā turiet cepeškrāsns durvis
nedaudz pusvirus. Ja atvērsiet tās
līdz galam, tās var nejauši aizvērties
un potenciāli izraisīt bojājumus.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci, ja
tajā nav ielikti stikla paneļi.
1. Atveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās atrodas
aptuveni 30° leņķī. Kad durvis ir nedaudz
pusvirus, tās paliek šādā stāvoklī pašas.
BRĪDINĀJUMS! Kad stikla
paneļi tiek izņemti, cepeškrāsns
durvis cenšas aizvērties.
4. Satveriet durvju stikla paneļu augšējo malu
un velciet tos uz augšu pa vienam.
5. Notīriet stikla paneli ar ūdeni un ziepēm.
Uzmanīgi noslaukiet stikla paneli.
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla paneļus un
cepeškrāsns durvis. Veiciet augstāk minētās
darbības pretējā secībā. Pirmo uzstādiet mazāko
paneli, pēc tam lielāko.
UZMANĪBU! Ekrāns ar drukātiem
apzīmējumiem uz iekšējā stikla
paneļa jānovieto ar skatu pret durvju
iekšpusi.
UZMANĪBU! Pēc uzstādīšanas
pārliecinieties, ka stikla paneļa
ietvara virsma uz ekrāna, kur atrodas
drukātā teksta zonas, nav raupja,
kad tai pieskaraties.
UZMANĪBU! Iekšējais stikla panelis
noteikti jāuzstāda ligzdā pareizi.
LAMPAS MAIŅA
Ievietojiet ierīces tilpnes apakšā drānu. Tas
novērš lampas stikla pārsega un tilpnes
bojājumus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv elektrošoka
risks! Pirms lampas nomainīšanas
atvienojiet drošinātāju.
Lampa un lampas stikla pārsegs var
būt karsti.
30°
2. Satveriet durvju apmali (B) durvju augšējās
malas abās pusēs un spiediet uz iekšu, lai
atbrīvotu spraudņa blīvi.
2
B
1
24
3. Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai to
izceltu.
1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Izņemiet drošinātājus no drošinātāju kārbas
vai deaktivizējiet atdalītāju.
Aizmugurējā lampa
1. Pagrieziet lampas stikla pārsegu pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu
300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
KO DARĪT, JA ...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Kad cenšaties aktivizēt dzirk‐
steļu ģeneratoru, nerodas
dzirksteles.
Plīts nav pieslēgta elektrotī‐
klam vai nav pieslēgta parei‐
zi.
Pārbaudiet, vai plīts ir pareizi
pievienota strāvas piegādei.
Skatiet savienojuma diagram‐
mu.
Kad cenšaties aktivizēt dzirk‐
steļu ģeneratoru, nerodas
dzirksteles.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces dar‐
bības traucējums ir saistīts\i
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Kad cenšaties aktivizēt dzirk‐
steļu ģeneratoru, nerodas
dzirksteles.
Degļa vāciņš un kronis ir no‐
vietoti nepareizi.
Novietojiet degļa vāciņu un
kroni pareizi.
Liesma izdziest uzreiz pēc ie‐
degšanās.
Termoelements vēl nav pie‐
tiekami uzsilis.
Pēc liesmas aizdegšanās tu‐
riet dzirksteļu ģeneratoru no‐
spiestu 10 sekundes vai ma‐
zāk.
Liesmas riņķis ir nevienmē‐
rīgs.
Degļa kronis ir nosprostots ar
ēdiena paliekām.
Pārbaudiet, vai nav nospros‐
tota galvenā sprausla un deg‐
ļa kronis ir tīri.
Degļi nedarbojas.
Pārtraukta gāzes piegāde.
Pārbaudiet gāzes pieslēgu‐
mu.
Liesma ir oranžā vai dzeltenā
krāsā.
Liesma dažās degļa zonās
var izskatīties oranža vai
dzeltena. Tas ir normāli.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti pā‐
rāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī il‐
gāk par 15 - 20 minūtēm.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Ēdiena gatavošanai nepiecie‐
šams pārāk ilgs laiks, vai arī
tas tiek pagatavots pārāk ātri.
Temperatūra ir pārāk zema
vai pārāk augsta.
Ja nepieciešams, noregulējiet
temperatūru. Ievērojiet rokas‐
grāmatā sniegtās norādes.
APKOPES DATI
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces
tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru.
Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz
tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas ierīces iekšpusē uz priekšējā rāmja.
25
Nenoņemiet ierīces iekšpusē esošo tehnisko datu
plāksnīti.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
ENERGOEFEKTIVITĀTE
INFORMĀCIJA PAR PLĪTI SASKAŅĀ AR ES 66/2014
Modeļa identi‐
fikācija
ZCK552G1XA
Plīts veids
Plīts virsma atsevišķā plītī
Gāzes degļu
skaits
4
Gāzes degļa
energoefektivi‐
tāte (EE gas
burner)
Aizmugurējais kreisais - papildu deglis
nav piemērojams
Aizmugurējais labais - vidējas jaudas deglis
55.3%
Priekšējais labais - vidējas jaudas deglis
55.5%
Priekšējais kreisais - jaudīgais deglis
55.5%
Gāzes plīts energoefektivitāte (EE gas hob)
EN 30-2-1: Mājsaimniecības gatavošanas ierīču
deggāze - 2-1. daļa: Racionāla enerģijas
izmantošana - Vispārīgi
PLĪTS - ENERĢIJAS TAUPĪŠANA
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus ikdienas
gatavošanas laikā var ietaupīt enerģiju.
• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā
tilpumā.
• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena gatavošanas
traukiem vākus.
55.4%
•
•
•
•
•
Pirms degļu un pannas balsta lietošanas
pārliecinieties, vai tie ir salikti pareizi.
Ēdiena gatavošanas trauka apakšējam
diametram jāatbilst degļa izmēram.
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku tieši
virs degļa tā centrā.
Kad šķidrums sāk vārīties, pagrieziet mazāku
liesmu, lai šķidrums lēni vārītos.
Ja tas ir iespējams, izmantojiet spiediena
katlu. Skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu.
PRODUKTA MARĶĒJUMS UN INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 65-66/2014
26
Ražotāja nosaukums
Zanussi
Modeļa noteikšana
ZCK552G1XA
Energoefektivitātes indekss
94.9
Elektroenerģijas patēriņa klase
A
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionālais re‐
žīms
0,84 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, piespiedu ventilāci‐
jas režīms
0,74 kWh/ciklā
Tilpņu skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Tilpums
54 l
Cepeškrāsns veids
Cepeškrāsns atsevišķā plītī
Masa
42.0 kg
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces
ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsnis,
tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas
mērīšanas metodes.
CEPEŠKRĀSNS - ENERĢIJAS TAUPĪŠANA
Cepeškrāsns ir aprīkota ar funkcijām,
kas gatavojot ikdienā, ļauj taupīt
enerģiju.
Vispārēji padomi
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības laikā tās
durvis ir pareizi aizvērtas. Gatavošanas laikā
neveriet durvis pārāk bieži. Uzturiet tīras durvju
starplikas un pārliecinieties, vai tās ir
nostiprinātas vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu enerģijas
taupīšanu.
Pirms ēdiena ievietošanas vēlams neuzkarsēt
cepeškrāsni.
Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30 minūtes,
samaziniet cepeškrāsns temperatūru līdz
minimumam uz 3-10 minūtēm, atkarībā no
gatavošanas laika un gatavošanas ilguma.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās gatavot
ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu ēdienu.
Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp
cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus
vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā
izmantojiet gatavošanas funkcijas ar ventilatoru.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras
iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un
saglabātu ēdienu siltu.
Mitrā cepšana
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā. Sīkāku informāciju skatiet
nodaļā "Cepeškrāsns - izmantošana ikdienā",
punktā "Cepeškrāsns funkcijas".
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
. Ievietojiet iepakojuma materiālus
simbolu
atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
27
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar
žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo.
Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad
prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ ŽMONIŲ SAUGA
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir
žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba
jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą,
ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna
įkaitę.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI
•
•
•
•
•
•
28
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas
asmuo.
Šis prietaisas skirtas naudoti iki 2 000 m aukštyje virš jūros
lygio.
Prietaisas nėra skirtas naudoti laivuose ar kateriuose.
Norėdami išvengti prietaiso perkaitimo, neįrenkite jo už
dekoratyvinių durelių.
Neįrenkite prietaiso ant pagrindo.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira
nuotolinio valdymo sistema.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės
su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą
ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo
apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti prižiūrimas.
Trumpalaikis maisto gaminimo procesas turi būti nuolat
prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto
gaminimo paviršių.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių ar kaitlentės dangčio stiklo nevalykite šiurkščiu
abrazyviniu valikliu ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes
galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių
ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.
Prieš atidarydami, nuo dangčio nuvalykite visus išsiliejimus.
Palaukite, kol kaitlentės paviršius atauš, prieš uždarydami
dangtį.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų negalima
prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į
ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad
prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti elektros
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo naudojimo
instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas kaitlenčių apsaugas
arba prietaise jau integruotas kaitlenčių apsaugas.
29
Netinkamų apsaugų naudojimas gali sukelti nelaimingus
atsitikimus.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Šis prietaisas tinkamas naudoti šiose šalyse:
•
LT LV
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta įrengimo
instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite
apsaugines pirštines ir avėkite uždarą
avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Virtuvės spintelė ir niša privalo būti tinkamų
matmenų.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso dalimis teka elektros srovė.
Montuokite prietaisą balduose, kad
nepaliestumėte pavojingų dalių.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio paties
aukščio prietaisų arba spintelių.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir
po langu. Atidarant duris ar langus, jie gali
nuversti įkaitusius prikaistuvius nuo prietaiso.
Būtinai įrenkite stabilizavimo priemones, kad
prietaisas neapvirstų. Skaitykite skyrių
„Įrengimas“.
ELEKTROS PRIJUNGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
•
•
•
•
•
30
Visus elektros prijungimus privalo įrengti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų
plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros
vardinius duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą
elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
•
•
•
•
•
Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų ir
nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai durelės
yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo
smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų
galima nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
būtų lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite
kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
maitinimo laido. Visada traukite paėmę už
elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją
apsaugančius automatinius jungiklius,
saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami
iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo
maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp
izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3
mm pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles, prieš
įkišdami maitinimo laido kištuką į elektros
tinklo lizdą.
DUJŲ PRIJUNGIMAS
• Visus dujų prijungimus turi įvesti kvalifikuotas
asmuo.
• Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite, ar
vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir slėgis)
atitinka šio prietaiso nustatymą.
• Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą vyktų oro
cirkuliacija.
• Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
• Šis prietaisas nėra prijungtas prie įtaiso,
šalinančio degant susidariusius produktus.
Būtinai prijunkite prietaisą pagal esamas
įrengimo taisykles. Atkreipkite dėmesį į
tinkamo vėdinimo reikalavimus.
NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo ir nudegimų
pavojus.
Elektros smūgio pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų
uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti
karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos
šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba
vietos daiktams laikyti.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir sprogimo
pavojus
•
•
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti lengvai
užsiliepsnojančių garų. Kaitindami riebalus ir
aliejų, būkite atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto likučių,
gali užsiliepsnoti esant žemesnei temperatūrai
nei aliejus, kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite
degių produktų arba degiais produktais
sudrėkintų daiktų.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia
jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali
susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų tiesiai
ant prietaiso dugno;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos
pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir dedate
priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno išblukimas
neturi poveikio prietaiso veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią
kepimo skardą. Vaisių sultys gali palikti
dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant valdymo
skydelio.
Neleiskite virti tuštiems prikaistuviams.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso nenukristų
daiktai arba prikaistuviai. Jie gali pažeisti
paviršių.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite aliuminio folijos ant prietaiso ar
tiesiai ant prietaiso dugno.
Indai iš ketaus, aliuminio arba su sugadintais
dugnais gali subraižyti paviršius. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus reikia
patraukti, juos visada kelkite, o ne traukite.
Pasirūpinkite patalpos, kurioje įrengtas
prietaisas, geru vėdinimu.
Naudokite tik stabilius, tinkamos formos ir
skersmens prikaistuvius, kurių skersmuo yra
didesnis, nei degiklių matmenys.
Patikrinkite, ar liepsna neužgęsta, greitai
pasukus rankenėlę iš didžiausios į mažiausią
padėtį.
Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
Ant degiklio neįrenkite liepsnos sklaidiklio.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį
draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui,
patalpai šildyti.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros
lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti
stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes,
jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Prietaise likę riebalai ir maistas gali sukelti
gaisrą.
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo
nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius.
Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo
kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės
ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina)
jokios rūšies plovikliu.
Neplaukite degiklių indaplovėje.
DANGTIS
• Nekeiskite dangčio techninių savybių.
• Reguliariai nuvalykite dangtį.
31
•
•
•
•
Neatidarykite dangčio, kai paviršiuje yra
išsiliejimų.
Prieš uždengdami dangtį, išjunkite visus
degiklius.
Neuždarykite dangčio, kol kaitlentė ir orkaitė
visiškai neataušo.
Stiklinis dangtis gali įkaitęs sudužti (jeigu
taikytina).
•
ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
VIDINĖ APŠVIETIMO LEMPUTĖ
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba
halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus.
•
Naudokite tik tų pačių techninių duomenų
lemputes .
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai išmesti seną
prietaisą, susisiekite su atitinkama
savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir
pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai
gyvūnai neįstrigtų prietaise.
Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį
aptarnavimo centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
PRIETAISO PASTATYMO VIETA
Atskirai stovintį prietaisą galite montuoti su
spintelėmis iš vienos arba dviejų pusių, o taip pat
statyti kampe.
B
C
A
Tarp prietaiso ir galinės sienos turi
likti 1 cm tarpas, kad būtų galima
atidaryti dangtį.
Minimalius įrengimo atstumus rasite lentelėje.
Mažiausi atstumai
Matmuo
32
mm
A
400
B
650
C
150
TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
220–240 V
Dažnis
50 – 60 Hz
Prietaiso klasė
1
Matmuo
Matmuo
mm
Plotis
500
Gylis
600
mm
Aukštis
855
KITI TECHNINIAI DUOMENYS
Prietaiso kategorija:
II2H3B/P
Pradinės dujos:
G20 (2H) 20 mbar
Pakeistos dujos:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
PRALAIDOS SKERSMENYS
DEGIKLIS
PRALAIDOS SKERSMUO1) 1/100 mm
Pagalbinis
29 / 30
Pusiau spartusis
32
Spartusis
42
1) Pralaidos tipas priklauso nuo modelio.
DUJŲ DEGIKLIAI GAMTINĖMS DUJOMS G20 20 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GALIA, kW1) SUMAŽINTA GALIA, kW1)
Spartusis
Pusiau spartusis
Pagalbinis
PURKŠTUKO ŽENKLI‐
NIMAS, 1/100 mm
3,0
0,72/0,75
119
2,0/1,9
0,43/0,45
96
1,0
0,35
70
1) Pralaidos tipas priklauso nuo modelio.
DUJŲ DEGIKLIAI, SKIRTI SUSKYSTINTOSIOMS DUJOMS G30 30 mbar
DEGIKLIS
Spartusis
ĮPRASTA GALIA, SUMAŽINTA GA‐
kW
LIA, kW
3,0
0,72
PURKŠTUKO ŽEN‐
KLINIMAS, 1/100
mm
88
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
218
33
DEGIKLIS
ĮPRASTA GALIA, SUMAŽINTA GA‐
kW
LIA, kW
PURKŠTUKO ŽEN‐
KLINIMAS, 1/100
mm
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
Pusiau spar‐
tusis
2,0
0,43
71
145
Pagalbinis
1,0
0,35
50
73
DUJŲ DEGIKLIAI, SKIRTI SUSKYSTINTOSIOMS DUJOMS G31 30 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GALIA, SUMAŽINTA GALIA,
kW1)
kW1)
PURKŠTUKO
ŽENKLINIMAS,
1/100 mm
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
Spartusis
2,6
0,63
88
186
Pusiau spar‐
tusis
1,7
0,38
71
121
Pagalbinis
0,85
0,31
50
61
1) Pralaidos tipas priklauso nuo modelio.
DUJŲ PRIJUNGIMAS
Naudokite stabilius arba lanksčius nerūdijančio
plieno vamzdžius pagal galiojančias normas.
Jeigu naudojate lanksčius metalinius vamzdžius,
užtikrinkite, kad jie nesiliestų prie judančių dalių ir
kad nebūtų suspausti.
ĮSPĖJIMAS! Dujų prijungimo
vamzdis neturi liesti jokios prietaiso
dalies, kaip parodyta paveikslėlyje.
LANKSTI JUNGTIS NAUDOJANT NE
METALINIUS VAMZDŽIUS
Jeigu turite paprastą prieigą prie prijungimo,
galite naudoti lankstų vamzdį. Lankstų vamzdį
reikia gerai pritvirtinti spaustukais.
Montuodami visada naudokite vamzdžio laikiklį ir
tarpiklį. Lankstų vamzdį galite naudoti, kai:
• jis negali įkaisti daugiau negu patalpos
temperatūra (daugiau nei 30 °C);
• jis nėra ilgesnis negu 1 500 mm;
• jis niekur neturi susiaurėjimų;
34
• jis nėra susisukęs ar priveržtas;
• jis nesiliečia su aštriais kraštais ar kampais;
• jo būklę lengva patikrinti.
Kai tikrinate lankstų vamzdį, įsitikinkite, ar:
• jo dviejuose galuose ir per visą ilgį nėra
įtrūkimų, įpjovimų, apdegimo požymių;
• medžiaga nėra sukietėjusi, ar ji yra
pakankamai lanksti;
• nesurūdijo sąvaržos;
• nesibaigė jo galiojimo terminas.
Jeigu pastebite vieną ar kelis tokius defektus,
vamzdžio neremontuokite, o pakeiskite.
ĮSPĖJIMAS! Baigę įrengti
patikrinkite, ar visų vamzdžio
montavimo elementų izoliacija
nepralaidi. Naudokite muilo tirpalą, o
ne liepsną sandarikliui tikrinti.
Dujotiekio iškyša yra galinėje valdymo skydelio
pusėje.
ĮSPĖJIMAS! Prieš prijungdami
dujas, atjunkite prietaisą nuo elektros
maitinimo arba išjunkite saugiklį
saugiklių dėžėje.Uždarykite
pagrindinį dujų tiekimo vožtuvą.
PRITAIKYMAS SKIRTINGŲ TIPŲ DUJOMS
Pritaikyti skirtingų tipų dujoms leiskite
tik įgaliotąjam asmeniui.
Jeigu orkaitėje nustatytos gamtinės
dujos ir yra tinkami purkštukai, galite
pakeisti į suskystintąsias dujas.
Dujų tiekimo sparta yra reguliuojama
pagal poreikį.
Įrengimo komplektą galima užsakyti
iš įgaliotojo techninės priežiūros
centro.
ĮSPĖJIMAS! Prieš keisdami
purkštukus, įsitikinkite, kad dujų
rankenėlės būtų išjungimo padėtyje.
Atjunkite prietaisą nuo elektros
tinklo. Palaukite, kol orkaitė atvės.
Galima susižeisti.
Orkaitėje pagal numatymą
nustatytos dujos. Visada naudokite
sandarinimo tarpiklį nuostatai keisti.
C
B
A
D
5. Duomenų lentelę (pritvirtintą greta dujų
tiekimo vamzdžio) pakeiskite nauja, kurioje
būtų nurodytas naujų tiekiamų dujų tipas.
Šią lentelę rasite su prietaisu
pateikiamame maišelyje.
Jei tiekiamas dujų slėgis nėra pastovus ar jis
skiriasi nuo reikalingo, sumontuokite atitinkamą
slėgio reguliavimo įtaisą ant dujų tiekimo
vamzdžio.
KAITLENTĖS DEGIKLIO MINIMALAUS DUJŲ
LYGIO REGULIAVIMAS
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo.
2. Nuimkite kaitlentės rankenėlę. Jeigu nėra
prieigos prie pralaidos varžto, išmontuokite
valdymo skydelį prieš pradėdami reguliuoti.
3. Plonu plokščiu atsuktuvu pareguliuokite
pralaidos varžtą A.
Modelis lemia pralaidos varžto padėtį A.
A
A. Dujų prijungimo taškas (orkaitė prijungiama
tik viename taške)
B. Tarpiklis
C. Reguliuojama jungtis
D. Suskystintųjų dujų vamzdžio laikiklis
KAITLENTĖS PURKŠTUKŲ KEITIMAS
Pakeiskite purkštukus, kai keičiate dujų rūšį.
1. Nuimkite indų statymo atramas.
2. Nuimkite degiklių karūnėles ir dangtelius.
3. Nuimkite purkštukus, naudodami raktą Nr. 7.
4. Pakeiskite purkštukus, reikalingais jūsų
naudojamam dujų tipui.
A
Keitimas iš gamtinių dujų į suskystintąsias
dujas
1. Visiškai priveržkite pralaidos varžtą.
2. Įstatykite rankenėlę atgal į vietą.
Keitimas iš suskystintųjų dujų į gamtines
dujas
1. Atsukite maždaug vieną pasukimą pralaidos
varžtą į padėtį A.
2. Vėl uždėkite kaitlentės rankenėlę.
3. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
35
4.
5.
6.
7.
8.
ĮSPĖJIMAS! Įkiškite maitinimo
laido kištuką į elektros lizdą tik
tuomet, kai vėl tinkamai
sumontuosite visas dalis. Galima
susižeisti.
Uždekite degiklį.
Žr. skyrių „Kaitlentė. Kasdienis naudojimas“.
Kaitlentės rankenėlę pasukite į mažiausios
liepsnos padėtį.
Vėl nuimkite kaitlentės rankenėlę.
Lėtai sukite pralaidos varžtą, kol liepsna taps
minimali ir stabili.
Vėl uždėkite kaitlentės rankenėlę.
PRIETAISO IŠLYGIAVIMAS
Naudodami mažas kojeles prietaiso apačioje,
sulyginkite prietaiso viršų su kitais paviršiais.
APSAUGA NUO PASVIRIMO
Prieš pritvirtindami apsaugą nuo pasvirimo,
nustatykite tinkamą prietaiso aukštį ir jo
pastatymo vietą.
1. Įrenkite apsaugą nuo pasvirimo 317–322 mm
žemiau nuo prietaiso viršaus ir 80–85 mm
nuo prietaiso šono, laikiklio apvalioje skylėje.
Įsriekite ją į tvirtą medžiagą arba naudokite
tinkamas tvirtinimo medžiagas (sieną).
80-85
mm
317-322
mm
DĖMESIO Užtikrinkite, kad apsaugą
nuo pasvirimo įrengsite tinkamame
aukštyje.
Paviršius už prietaiso būtinai turi būti
lygus.
Turite įrengti apsaugą nuo pasvirimo. Jeigu
neįrengsite, prietaisas gali pasvirti.
Šis prietaisas turi paveikslėlyje pavaizduotą
simbolį (jeigu taikytina), kad primintų jums apie
apsaugos nuo pasvirimo įrengimą.
2. Skylę galite rasti prietaiso gale, kairėje
pusėje. Prietaiso priekį pakelkite ir padėkite
viduryje tarp spintelių. Jei tarpas tarp
spintelių yra didesnis už prietaiso plotį, jums
reikia jį išmatuoti, kad galėtumėte prietaisą
pastatyti tiksliai centre.
36
Jeigu pakeitėte viryklės matmenis,
tinkamai išlyginkite apsaugą nuo
pasvirimo.
DĖMESIO Jei tarpas tarp spintelių
yra didesnis už prietaiso plotį, jums
reikia jį išmatuoti, kad galėtumėte
prietaisą pastatyti tiksliai centre.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir
kištuku.
ĮSPĖJIMAS! Maitinimo kabelis neturi
liesti jokios prietaiso dalies, kaip
parodyta paveikslėlyje.
ELEKTROS ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Gamintojas nėra
atsakingas, jeigu jūs nesiimate
saugos skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
GAMINIO APRAŠYMAS
BENDRA APŽVALGA
1
1 Kaitlentės rankenėlės
2 Minučių skaitlio valdymo rankenėlė
2 3
4
5
6
4
9
3
2
1
7
8
3 Temperatūros nustatymo rankenėlė
4 Temperatūros indikatorius / simbolis
5 Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė
6 Kaitinamasis elementas
7 Lemputė
8 Ventiliatorius
9 Lentynėlės padėtys
37
MAISTO GAMINIMO PAVIRŠIŲ IŠDĖSTYMAS
1
2
3
1 Papildomas degiklis
2 Garų išleidimo anga – skaičius ir padėtis
priklauso nuo modelio
3 Pusiau spartusis degiklis
4 Pusiau spartusis degiklis
5 Spartusis degiklis
5
4
PAGALBINIAI REIKMENYS
• Grotelės
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms,
prikaistuviams.
• Kepamoji skarda
Pyragams ir sausainiams kepti.
• Aliuminiu padengta kepimo skarda
Pyragams ir sausainiams kepti.
•
Laikymo stalčius
Laikymo stalčius yra po orkaite. Norėdami
naudoti šį stalčių, apatines priekines dureles
pakelkite, po to patraukite žemyn.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisui veikiant,
laikymo stalčius gali įkaisti.
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
PRADINIS VALYMAS
Išimkite iš prietaiso visus priedus.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus atgal į jų pradines padėtis.
IŠANKSTINIS ĮKAITINIMAS
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų visi jame
likę riebalai.
1. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją
ir nustatykite
didžiausią temperatūrą. Didžiausia
temperatūra veikiant šiai funkcijai yra 210 °C.
38
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš prietaiso
gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai. Tai normalu.
Būtinai užtikrinkite tinkamą patalpų vėdinimą.
GARŲ IŠLEIDIMO ANGOS DANGTELIO
ĮRENGIMAS
Tik rinktiniuose modeliuose. Taikytina tik
kaitlenčių modeliams su baltu dangčiu.
Pro garų išleidimo angą besiveržiantis karštas
oras gali pakeisti balto viryklės dangčio spalvą. Ši
sritis pagelsta. Norėdami to išvengti, įrenkite garų
išleidimo angos dangtelį.
1. Užkabinkite dangtelio kabliukus už garų
išleidimo angų priekinių kraštų apačios.
2. Paspauskite galinį kraštą, kad dangtelis
užsifiksuotų.
KAITLENTĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
KAITLENTĖS DEGIKLIO UŽDEGIMAS
Visada prieš uždėdami prikaistuvius
uždekite degiklį.
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs
virtuvėje naudodami atvirą liepsną.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei liepsna buvo
netinkamai naudojama.
1. Pasukite kaitlentės rankenėlę prieš laikrodžio
rodyklę į maksimalaus dujų srauto padėtį
ir paspauskite degiklį uždegimui.
2. Laikykite kaitlentės rankenėlę nuspaustą
lygiai arba mažiau kaip 10 sekundžių, kad
termopora įkaistų. Priešingu atveju dujų
tiekimas bus pertrauktas.
3. Sureguliuokite liepsną, kai ji taps stabili.
Jeigu nėra elektros, degiklį galite
uždegti be elektros įtaiso. Tokiu
atveju pridėkite prie degiklio liepsnos
šaltinį, paspauskite atitinkamą
rankenėlę ir pasukite ją į maksimalią
padėtį. Laikykite rankenėlę
nuspaustą lygiai arba mažiau kaip 10
sekundžių, kad termopora įkaistų.
Jeigu degiklis netyčia užgęsta,
pasukite rankenėlę į išjungimo padėtį
ir vėl mėginkite uždegti degiklį,
praėjus ne mažiau kaip 1 minutei.
Žiežirbų generatorius gali įsijungti
automatiškai, kai įjungiate maitinimą,
po įrengimo arba maitinimo pertrūkio.
Tai normalu.
DEGIKLIO APŽVALGA
ĮSPĖJIMAS! Nelaikykite rankenėlės
nuspaudę ilgiau nei 15 sekundžių.
Jeigu degiklis neužsidega per
15 sekundžių, atleiskite rankenėlę,
pasukite ją į išjungimo padėtį ir, prieš
mėgindami uždegti degiklį dar kartą,
palaukite ne mažiau kaip 1 minutę.
A
B
Jei po kelių bandymų degiklis
neužsidega, patikrinkite, ar karūnėlė
ir jos dangtelis yra taisyklingoje
padėtyje.
C
D
A. Degiklio dangtelis
39
B. Degiklio karūnėlė
C. Uždegimo žvakė
D. Šiluminis elementas
ĮSPĖJIMAS! Visada sumažinkite
liepsną arba visai išjunkite prieš
nukeldami prikaistuvius nuo degiklio.
DEGIKLIŲ IŠJUNGIMAS
Norėdami išjungti liepsną, pasukite rankenėlę į
išjungimo padėtį
.
KAITLENTĖ – PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
PRIKAISTUVIŲ SKERSMENYS
ĮSPĖJIMAS! Naudokite prikaistuvius,
kurių dugno skersmuo atitinka
degiklių skersmenį.
PRIKAISTUVIAI
ĮSPĖJIMAS! Nedėkite vieno puodo
ant dviejų degiklių.
Degiklis
ĮSPĖJIMAS! Ant degiklio nedėkite
nestabilių arba pažeistų puodų, kad
išvengtumėte išsiliejimo ir
sužalojimo.
DĖMESIO Puodo rankenos neturi
būti išlindę virš priekinio kaitvietės
krašto.
Pagalbinis
Prikaistuvio skersmuo
(mm)
120–180
Pusiau spartusis
140–220/2401)
Spartusis
160–220/2601)
1) Kai ant kaitlentės uždėtas vienas puodas.
DĖMESIO Puodus privaloma statyti
pačiame degiklio viduryje, kad jie
būtų visiškai stabilūs ir sumažėtų
dujų sąnaudos.
KAITLENTĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
BENDRA INFORMACIJA
• Valykite kaitlentę po kiekvieno panaudojimo.
• Visada naudokite prikaistuvius, kurių dugnas
švarus.
• Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant paviršiaus
neturi įtakos kaitlentės veikimui.
• Naudokite specialius, kaitlentei valyti tinkamus
valiklius.
• Nerūdijančiojo plieno dalis nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkštu audiniu.
KAITLENTĖS VALYMAS
• Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį plastiką,
plastikinę foliją, cukrų ir maistą, kurio sudėtyje
yra cukraus. Kitaip šie nešvarumai gali
40
•
•
sugadinti kaitlentę. Būkite atsargūs, kad
išvengtumėte nudegimų.
Kaitlentei pakankamai ataušus pašalinkite:
kalkių nuosėdas, vandens dėmes, riebalų
dėmes, metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir nešveičiamąja
valymo priemone. Nuvalę kaitlentę, ją
nusausinkite minkštu audiniu.
Emaliuotas dalis, dangtelį ir karūnėlę valykite
šiltu, muiluotu vandeniu ir sausai nušluostykite
prieš įtaisydami atgal.
UŽDEGIMO ŽVAKĖS VALYMAS
Ši funkcija veikia naudojant keraminę uždegimo
žvakę su metaliniu elektrodu. Laikykite šias dalis
labai švarias, kad nekiltų uždegimo sunkumų ir
patikrinkite, ar neužsikimšo degiklio karūnėlės
angos.
PRIKAISTUVIŲ ATRAMOS
puodų atramas rankomis ir jas sausinate.
Jeigu reikia, nenusivaliusias dėmes
pašalinkite pastos pavidalo valikliu.
3. Nuvalę prikaistuvių atramas, įsitikinkite, kad
jos yra tinkamose padėtyse.
4. Prikaistuvių atramų kojelės turi būti
sulygiuotos su degiklio centru.
Prikaistuvių atramų negalima plauti
indaplovėje. Jas reikia plauti
rankomis.
1. Kaitlentę lengviau nuvalysite, nuėmę
prikaistuvių atramas.
Prikaistuvių atramas įstatykite
atsargiai, kad nepažeistumėte
kaitlentės viršaus.
2. Kartais emalio dangos kraštai gali būti
grubūs, todėl būkite atsargūs, kai plaunate
PERIODINĖ PRIEŽIŪRA
Reguliariai kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo
centrą dėl dujotiekio įvado ir (jei yra) slėgio
reguliatoriaus patikros.
ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
Priklauso nuo modelio, ar jūsų
prietaise yra lemputės, rankenėlių
simboliai ar indikatoriai:
• Kai prietaisas veikia, užsidega
lemputė.
• Simbolis rodo, ar rankenėlė valdo
vieną iš kaitviečių, orkaitės
funkcijas ar temperatūrą.
• Orkaitei įkaitus, užsidega
indikatorius.
1. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę, kad galėtumėte pasirinkti orkaitės
funkciją.
2. Pasukite temperatūros rankenėlę
temperatūrai pasirinkti.
3. Jeigu norite išjungti prietaisą, pasukite
orkaitės funkcijų ir temperatūros rankenėles į
išjungimo padėtį.
APSAUGINIS TERMOSTATAS
Netinkamai naudojant prietaisą arba sugedus jo
sudedamosioms dalims, jis gali pavojingai
perkaisti. Norint to išvengti, orkaitėje įrengtas
apsauginis termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl
automatiškai įjungiama.
ORKAITĖS FUNKCIJOS
Simbolis
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Išjungimo padėtis
Orkaitė išjungta.
Tradicinis kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
Kepimas ant grotelių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebu‐
čiams.
Didžiausia temperatūra veikiant šiai funkcijai yra 210 °C.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuo‐
ti.
41
Simbolis
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Gaminimas naudojant
ventiliatorių
Skrudinti arba kepti ir skrudinti maistą, kurio gaminimui
reikia tos pačios temperatūros, kai naudojama daugiau
nei viena lentynos padėtis ir nesimaišo kvapai.
Atšildymas
Atšildyti maistą (daržoves ir vaisius). Atšildymo trukmė
priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kiekio ir dydžio.
Temperatūros rankenėlė turi būti išjungimo padėtyje, kad
būtų galima naudoti šią funkciją.
Drėgnas kepimas
Ši funkcija yra skirta taupyti energiją maisto gaminimo
metu. Maisto ruošimo instrukcijas rasite skyriuje „Nau‐
dingi patarimai“, Drėgnas kepimas. Orkaitės durelės tu‐
rėtų būti uždarytos ruošiant maistą, kad funkcija nebūtų
pertraukta ir būtų užtikrinta, jog orkaitė veiktų didžiausiu
efektyvumu. Kai naudosite šią funkciją, temperatūra or‐
kaitėje gali skirtis nuo nustatytos. Gali sumažėti kaitinimo
galia. Bendras energijos taupymo rekomendacijas rasite
skyriuje „Energijos vartojimo efektyvumas“, „Orkaitė.
Energijos taupymas“. Ši funkcija buvo naudojama ener‐
gijos vartojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal stan‐
dartą EN 60350-1.
ORKAITĖ - LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
MINUČIŲ SKAITLYS
Naudokite jį galinei laiko atskaitai nustatyti.
Ši funkcija neturi poveikio prietaiso
veikimui.
2. Iki galo pasukite laikmačio rankenėlę, paskui
nustatykite ją ties reikiama laiko nuostata.
Nustatytam laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalas.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir orkaitės
temperatūrą.
ORKAITĖ - PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
PRIEDŲ ĮSTATYMAS
Grotelės:
Grotelių galas yra specialios formos,
kuri padeda karščio cirkuliacijai.
Įdėkite lentynėlę tinkamoje lentynos padėtyje.
Įsitikinkite, kad ji neliečia orkaitės galinės
sienelės.
Skarda:
42
Nestumkite kepimo skardos iki pat
galinės orkaitės sienelės. Taip
karštis negalės cirkuliuoti aplink
skardą. Maistas gali sudegti, ypač
galinėje skardos dalyje.
Įdėkite skardą ar gilų kepimo indą į lentynos
padėtį. Įsitikinkite, kad ji neliečia orkaitės galinės
sienelės.
ORKAITĖ – PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta temperatūra ir
kepimo laikas yra tik orientacinio
pobūdžio. Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų kokybės ir
kiekio.
BENDROJI INFORMACIJA
• Prietaise yra keturios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo prietaiso
apačios.
• Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę garų
apytaką. Dėl tokios sistemos maistas
ruošiamas garų prisotintoje aplinkoje,
patiekalas būna minkštas viduje ir apskrudęs
iš išorės. Taip sutrumpinamas maisto
gaminimo laikas ir sumažinamos energijos
sąnaudos.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje
arba ant durelių stiklo plokščių. Tai normalu.
Prieš atidarydami prietaiso dureles maisto
gaminimo metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti prieš
gaminimą maždaug 10 minučių pakaitinkite
prietaisą.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise
susikaupusią drėgmę.
• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso dugno
nedėkite jokių daiktų ir prietaiso komponentų
neuždenkite aliuminio folija. Jei nepaisysite
šio nurodymo, gali pakisti gaminimo rezultatai
ir būti pažeistas orkaitės emalis.
KEPIMAS
• Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip negu
anksčiau turėtas prietaisas. Įprastai
naudojamas nuostatas, pavyzdžiui,
temperatūrą, gaminimo trukmę ir lentynų
padėtį, keiskite atsižvelgdami į lentelėse
pateiktas vertes.
• Pirmą kartą naudokite žemesnę temperatūrą.
• Jei nerandate nustatymų konkrečiam receptui,
vadovaukitės panašiais receptais.
• Jei pyragus kepate ne vienoje lentynos
padėtyje, kepimo laiką galima pailginti 10–15
minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose
pradžioje gali skrusti nevienodai. Jei taip
nutinka, nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai suvienodės.
• Kepant skardos orkaitėje gali deformuotis.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
PYRAGŲ KEPIMAS
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo
3/4 kepimui skirto laiko.
• Jeigu kepate dviejose kepimo skardose vienu
metu, tarp jų palikite vieną laisvą lygį.
MĖSOS IR ŽUVIES GAMINIMAS
• Labai riebiam maistui naudokite gilų kepimo
indą, kad orkaitėje neliktų neišvalomų dėmių.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite
maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.
• Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų per
daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite šiek tiek
vandens. Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
43
MAISTO RUOŠIMO TRUKMĖ
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo,
konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai gaminate.
Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo
nuostata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų
prikaistuviams, receptams ir kiekiams, kai
gaminate šiuo prietaisu.
TRADICINIS KAITINIMAS
Patiekalas
44
Kiekis (g)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Priedai
Juostiniai tešlai‐
niai
250
150
25–30
3
kepimo skarda
Paplotis 1)
1 000
160–170
30–35
2
kepimo skarda
Mielinis pyragas
su obuoliais
2 000
170–190
40–50
3
kepimo skarda
Džiovintų vaisių
pyragas
1 500
160–170
45–55 2)
2
kepimo skarda
Viščiukas
1 350
200–220
60–70
2
grotelės
1
kepimo skarda
3
grotelės
1
kepimo skarda
3
Grotelės
1
kepimo skarda
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau
1 300
190–210
Kiaulienos
pjausnys
600
Pudingas 3)
800
230–250
10–15
2
kepimo skarda
Mielinis pyragas
su įdaru 4)
1 200
170–180
25–35
2
kepimo skarda
Pica
1 000
200–220
25–35
2
kepimo skarda
Varškės pyra‐
gas
2 600
170–190
60–70
2
kepimo skarda
Šveicariškas
obuolių apke‐
pas 4)
1 900
200–220
30–40
1
kepimo skarda
Kalėdinis pyra‐
gas 4)
2 400
170–180
55–65 5)
2
kepimo skarda
Lotaringiškas
apkepas 4)
1 000
220–230
40–50
1
1 apskrita skar‐
da (skersmuo:
26 cm)
Kaimiška duo‐
na 6)
750 + 750
180–200
60–70
1
2 aliuminiu
dengtos skardos
(ilgis: 20 cm)
190–210
35 + 30
30–35
Patiekalas
Kiekis (g)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Priedai
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas 1)
600 + 600
160–170
40–50
2
2 aliuminiu
dengtos skardos
(ilgis: 25 cm) toje
pačioje lentynos
padėtyje
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas – tradicinis
600 + 600
160–170
30–40
2
2 aliuminiu
dengtos skardos
(ilgis: 25 cm) toje
pačioje lentynos
padėtyje
Mielinės bande‐
lės 4)
800
200–210
10–15
2
kepimo skarda
Šveicariškas vy‐
niotinis 1)
500
150–170
15–20
1
kepimo skarda
Merengos
400
100–120
40–50
2
kepimo skarda
Trupininis pyra‐
gas 4)
1 500
180–190
25–35
3
kepimo skarda
Sviestinis pyra‐
gas 1)
600
180–200
20–25
2
kepimo skarda
1) Įkaitinkite orkaitę 10 minučių.
2) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 7 minučių.
3) Įkaitinkite orkaitę 20 minučių.
4) Įkaitinkite orkaitę 10–15 minučių.
5) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 10 minučių.
6) Nustatykite 250 °C temperatūrą ir įkaitinkite orkaitę 18 minučių.
KARŠTO ORO SRAUTAS
Patiekalas
Kiekis (g)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Priedai
Juostiniai tešlai‐
niai 1)
250
145
25
3
kepimo pa‐
dėklas
Juostiniai tešlai‐
niai 1)
250 + 250
145
25
1+3
kepimo pa‐
dėklas
Paplotis 1)
1 000
150
30
2
kepimo pa‐
dėklas
Paplotis 1)
1 000 + 1
000
155
40
1+3
kepimo pa‐
dėklas
45
Patiekalas
46
Kiekis (g)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Priedai
Mielinis pyragas
su obuoliais
2 000
170–180
40–50
3
kepimo pa‐
dėklas
Obuolių pyragas
1 200 + 1
200
175
55
2
2 apvalios
aliuminiu pa‐
dengtos
skardos
(skersmuo:
20 cm) toje
pačioje lenty‐
nos padėtyje
Maži pyragai‐
čiai 1)
500
155
30
2
kepimo pa‐
dėklas
Maži pyragai‐
čiai 1)
500 + 500
155
40
1+3
kepimo pa‐
dėklas
Neriebus biskvi‐
tinis pyragas 1)
350
160
30
1
1 aliuminiu
padengta
skarda
(skersmuo:
26 cm)
Džiovintų vaisių
pyragas
1 200
150–160
30–35 2)
2
kepimo pa‐
dėklas
Viščiukas
1 400
180
55
2
grotelės
1
kepimo pa‐
dėklas
2
grotelės
1
kepimo pa‐
dėklas
Kiaulienos
kepsnys
800
170–180
45–50
Įdarytas mielinis
pyragas
1 200
150–160
20–30
2
kepimo pa‐
dėklas
Pica
1 000 + 1
000
200–210
30–40
1+3
kepimo pa‐
dėklas
Pica
1 000
190–200
25–35
2
kepimo pa‐
dėklas
Varškės pyra‐
gas
2 600
160–170
40–50
1
kepimo pa‐
dėklas
Šveicariškas
obuolių apke‐
pas 3)
1 900
180–200
30–40
2
kepimo pa‐
dėklas
Kalėdinis pyra‐
gas 1)
2 400
150–160
35–40 2)
2
kepimo pa‐
dėklas
Patiekalas
Kiekis (g)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Priedai
Lotaringiškas
apkepas 3)
1 000
190–210
30–40
1
1 apskrita
skarda
(skersmuo:
26 cm)
Kaimiška duo‐
na 4)
750 + 750
160–170
40–50
1
kepimo pa‐
dėklas
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas 3)
600 + 600
155–165
40–50
2
2 aliuminiu
dengtos
skardos (il‐
gis: 25 cm)
toje pačioje
lentynos pa‐
dėtyje
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas – tradicinis
600 + 600
150–160
30–40
2
2 aliuminiu
dengtos
skardos (il‐
gis: 25 cm)
toje pačioje
lentynos pa‐
dėtyje
Mielinės bande‐
lės 1)
800
190
15
3
kepimo pa‐
dėklas
Mielinės bande‐
lės 5)
800 + 800
190
15
1+3
kepimo pa‐
dėklas
Šveicariškas vy‐
niotinis 1)
500
150–160
15–20
3
kepimo pa‐
dėklas
Merengos
400
110–120
30–40
2
kepimo pa‐
dėklas
Merengos
400 + 400
110–120
45–55
1+3
kepimo pa‐
dėklas
Trupininis pyra‐
gas
1 500
160–170
25–35
3
kepimo pa‐
dėklas
Biskvitinis pyra‐
gas 1)
600
150–160
25–35
2
kepimo pa‐
dėklas
Sviestinis pyra‐
gas 1)
600 + 600
160–170
25–35
1+3
kepimo pa‐
dėklas
1) Įkaitinkite orkaitę 10 minučių.
2) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 7 minučių.
3) Įkaitinkite orkaitę 10–15 minučių.
4) Nustatykite 250 °C temperatūrą ir įkaitinkite orkaitę 10–20 minučių.
5) Įkaitinkite orkaitę 15 minučių.
47
DRĖGNAS KEPIMAS
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Bandelės
190
25–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Duonos bandelės
200
40–45
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Šaldyta pica 350 g
190
25–35
2
grotelės
Patiekalas
Lentynos
padėtis
Priedai
Duona ir pica
Pyragaičiai kepimo skardoje
Biskvitinis vyniotinis
180
20–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Šokoladinis pyragas
180
35–45
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Suflė
210
35–45
2
šeši keraminiai indeliai ant grotelių
Biskvitinis pagrindas
180
25–35
2
apkepo skarda ant grotelių
Biskvitinis pyragas
150
35–45
2
pyrago formoje ant grotelių
Žuvis maišeliuose,
300 g
180
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Visa žuvis, 200 g
180
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Žuvies filė, 300 g
180
30–40
2
picos kepimo indas ant grotelių
Mėsa maišelyje, 250
g
200
35–45
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Mėsos iešmai, 500 g
200
30–40
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Sausainiai
170
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Migdoliniai sausainiai
170
40–50
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Keksiukai
180
30–40
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Pikantiško skonio kre‐
keriai
160
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Pyragaičiai formoje
Žuvis
Mėsa
Maži kepiniai
48
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Trapios tešlos sausai‐
niai
140
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Tarteletės
170
20–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Įvairios daržovės mai‐
šelyje, 400 g
200
20–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Omletas
200
30–40
2
picos kepimo indas ant grotelių
Daržovės skardoje,
700 g
190
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepimo
indas
Patiekalas
Lentynos
padėtis
Priedai
Vegetariški patiekalai
INFORMACIJA PATIKROS ĮSTAIGOMS
Patiekalas
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Priedai
Lentynos
padėtis
Laikas
(min.)
Maži pyragaičiai (16
vienetų skardoje)
Tradicinis kai‐
tinimas
160
kepimo skarda
3
20–30
Maži pyragaičiai (16
vienetų skardoje)
Gaminimas
naudojant ven‐
tiliatorių
150
kepimo skarda
3
20–30
Obuolių pyragas (2
formos 20 cm skers‐
mens, įdedamos
įstrižai)
Tradicinis kai‐
tinimas
190
grotelės
1
65–75
Obuolių pyragas (2
formos 20 cm skers‐
mens, įdedamos
įstrižai)
Gaminimas
naudojant ven‐
tiliatorių
180
grotelės
2
70–80
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Tradicinis kai‐
tinimas
180
grotelės
2
20–30
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Gaminimas
naudojant ven‐
tiliatorių
160
grotelės
2
25–35
Trapios tešlos kepi‐
niai / sausainių juos‐
telės
Tradicinis kai‐
tinimas
140
kepimo skarda
3
15–30
Trapios tešlos kepi‐
niai / sausainių juos‐
telės
Gaminimas
naudojant ven‐
tiliatorių
140
kepimo skarda
3
20–30
49
PICA
Norėdami geriausiai iškepti picą,
nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
ir orkaitės temperatūros nustatymo
rankenėles ties picos padėtimi.
ORKAITĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
PASTABOS DĖL VALYMO
• Prietaiso priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam
skirtą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti maisto
likučiai gali sukelti gaisrą.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu
orkaičių valikliu.
• Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo
ir palikite juos išdžiūti. Valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite
jų stipraus poveikio priemonėmis, indaplovėje
arba naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
NERŪDIJANČIO PLIENO AR ALIUMINIO
PRIETAISAI
Orkaitės dureles valykite tik drėgna
šluoste ar kempine. Nusausinkite
minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties
arba šveičiamųjų medžiagų, nes jos
gali pažeisti orkaitės paviršių.
Orkaitės valdymo skydelį valykite
vadovaudamiesi tais pačiais
perspėjimais.
ORKAITĖS STIKLO PLOKŠČIŲ IŠĖMIMAS IR
ĮDĖJIMAS
Vidines stiklo plokštes galite išimti ir išvalyti.
Skirtingiems modeliams stiklo plokščių skaičius
gali būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS! Valydami palikite
orkaitės dureles šiek tiek praviras.
Kai atidarysite visiškai, jos gali
netyčia užsidaryti ir sukelti žalos.
50
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite prietaiso
be stiklo plokščių.
1. Atidarykite dureles, kol jos bus nustatytos
maždaug 30° kampu. Šiek tiek praviros
durelės pačios neužsidaro.
30°
2. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pusių
durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir
atleiskite fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
3. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite
ją.
ĮSPĖJIMAS! Kai išimate stiklo
plokštes, orkaitės durelės
mėgina užsidaryti.
4. Laikykite durelių stiklo plokščių viršutinį
kraštą ir traukite jas vieną po kitos.
5. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu.
Atsargiai nusausinkite stiklo plokštę.
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po to
didesnę.
DĖMESIO Vidinės stiklo plokštės
pusė su spauda turi būti nukreipta į
vidinę durelių pusę.
DĖMESIO Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo
plokštės rėmo paviršius padengtose
vietose nebūtų šiurkštus liesti.
DĖMESIO Įsitikinkite, ar tinkamai
įdėjote vidinę stiklo plokštę.
LEMPUTĖS KEITIMAS
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai apsaugo
nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir orkaitės vidaus
pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS! Žūties nuo elektros
srovės pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas
gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių
dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
Galinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C
atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
KĄ DARYTI, JEIGU...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Nėra kibirkšties, kai mėginate
įjungti kibirkščių generatorių.
Kaitlentė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar kaitlentė tinka‐
mai prijungta prie elektros tin‐
klo. Žr. prijungimo schemą.
Nėra kibirkšties, kai mėginate
įjungti kibirkščių generatorių.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutri‐
ko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elektri‐
ką.
Nėra kibirkšties, kai mėginate
įjungti kibirkščių generatorių.
Netinkamai uždėtas degiklio
dangtelis ir karūnėlė.
Tinkamai uždėkite degiklio
dangtelį ir karūnėlę.
Liepsna užgęsta iš karto tik
uždegus.
Nepakankamai įkaito šilumi‐
nis elementas.
Užsidegus liepsnai, laikykite
kibirkščių generatorių įjungtą
ne ilgiau nei 10 sekundžių
Nevienodas liepsnos žiedas.
Degiklio karūnėlę užkimšo
maisto likučiai.
Patikrinkite, ar neužkimštas
purkštukas ir ar degiklio karū‐
nėlė švari.
Degikliai neveikia.
Netiekiamos dujos.
Patikrinkite dujų prijungimą.
Liepsna yra oranžinė arba
geltona.
Lemputė nešviečia.
Liepsna gali atrodyti oranžinė
arba geltona tam tikrose de‐
giklio srityse. Tai normalu.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
51
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote patie‐
kalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuosta‐
tos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Patiekalai kepa per ilgai arba
per trumpai.
Per žema arba per aukšta
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės nau‐
dojimo instrukcijoje pateiktų
nurodymų.
APTARNAVIMO DUOMENYS
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio
aptarnavimo centrui, nurodyti techninių duomenų
lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje,
ant priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės
nuo prietaiso vidaus.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
INFORMACIJA APIE KAITLENTĘ PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014
Modelio žy‐
muo
ZCK552G1XA
Kaitlentės ti‐
pas
Kaitlentė autonominės viryklės viduje
Dujinių degik‐
lių skaičius
4
Dujinio degik‐
lio energijos
vartojimo efek‐
tyvumas (EE
gas burner)
Kairysis galinis. Papildomas
netaikoma
Dešinysis galinis. Pusiau spartusis
55,3 %
Dešinysis priekinis. Pusiau spartusis
55,5 %
Kairysis priekinis. Spartusis
55,5 %
Dujinės viryklės energijos vartojimo efektyvumas (EE gas hob)
EN 30-2-1. Buitiniai virtuvių dujų prietaisai. 2-1
dalis. Racionalus elektros energijos vartojimas.
Bendrieji reikalavimai
52
55,4 %
KAITLENTĖ. ENERGIJOS TAUPYMAS
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų, kasdien
gamindami galėsite sutaupyti energijos.
•
•
•
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek
reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite
dangčiais.
Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai
surinkti degikliai ir prikaistuvių atramos.
Prikaistuvių dugnai turi būti tinkamų
skersmenų pagal degiklio dydį.
•
•
•
Dėkite prikaistuvį tiesiai ant degiklio, jo
viduryje.
Kai skystis pradeda virti, sumažinkite liepsną,
kad skystis lėtai virtų.
Jeigu galima, naudokite slėginį prikaistuvį. Žr.
jo naudojimo instrukciją.
GAMINIO KORTELĖ IR INFORMACIJA APIE ORKAITES PAGAL ES DIREKTYVĄ 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Zanussi
Modelio žymuo
ZCK552G1XA
Energijos efektyvumo indeksas
94,9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
0,84 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant ven‐
tiliatoriaus režimu
0,74 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
54 l
Orkaitės rūšis
Orkaitė autonominės viryklės viduje
Masė
42.0 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo
prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, garinės
orkaitės ir kepintuvai. Eksploatacinių
charakteristikų matavimo metodai.
ORKAITĖ – ENERGIJOS TAUPYMAS
Orkaitėje yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien
ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra tinkamai
uždarytos, kai orkaitė veikia. Neatidarykite
prietaiso durelių per dažnai ruošdami maistą.
Durelių tarpiklis visada turi būti švarus ir
patikrinkite, ar jis gerai pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad galėtumėte
taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite orkaitės,
prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30
minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą iki
minimumo, likus 3–10 minučių iki kepimo
pabaigos pagal gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje
likusio karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems patiekalams
pašildyti.
Kai vienu metu ruošiate kelis patiekalus, darykite
kuo trumpesnes pertraukėles tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo funkcijas
su ventiliatoriumi, kad taupytumėte energiją.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos temperatūros
nuostatą, kad panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą.
Drėgnas kepimas
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Papildomos informacijos rasite
skyriaus „Orkaitė. Kasdienis
naudojimas“ skyrelyje „Orkaitės funkcijos“.
53
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų
ženklu
surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
54
*
55
867354331-A-282019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising