Electrolux | EKK51351OW | User manual | Electrolux EKK51351OW Vartotojo vadovas

Electrolux EKK51351OW Vartotojo vadovas
EKK51351OW
LT
Viryklė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 5
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................8
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................13
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................14
6. KAITLENTĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS........................................................ 14
7. KAITLENTĖ – PATARIMAI............................................................................... 16
8. KAITLENTĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.......................................................... 16
9. ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS ........................................................... 17
10. ORKAITĖ - LAIKRODŽIO FUNKCIJOS..........................................................18
11. ORKAITĖ - PRIEDŲ NAUDOJIMAS...............................................................19
12. ORKAITĖ – PATARIMAI.................................................................................19
13. ORKAITĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA............................................................ 27
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 29
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 30
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Šis prietaisas skirtas naudoti iki 2 000 m aukštyje virš
jūros lygio.
Prietaisas nėra skirtas naudoti laivuose ar kateriuose.
Norėdami išvengti prietaiso perkaitimo, neįrenkite jo
už dekoratyvinių durelių.
Neįrenkite prietaiso ant pagrindo.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių ar kaitlentės dangčio stiklo nevalykite šiurkščiu
abrazyviniu valikliu ar aštriais metaliniais gremžtukais,
nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali
sudužti.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Prieš atidarydami, nuo dangčio nuvalykite visus
išsiliejimus. Palaukite, kol kaitlentės paviršius atauš,
prieš uždarydami dangtį.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
LIETUVIŲ
•
•
•
5
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Būkite atsargūs, kai liečiate laikymo stalčių. Jis gali
įkaisti.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
Šis prietaisas tinkamas naudoti šiose
šalyse: LT
2.1 Įrengimas
•
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Virtuvės spintelė ir niša privalo būti
tinkamų matmenų.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso dalimis teka elektros srovė.
Montuokite prietaisą balduose, kad
nepaliestumėte pavojingų dalių.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Būtinai įrenkite stabilizavimo
priemones, kad prietaisas neapvirstų.
Skaitykite skyrių „Įrengimas“.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
2.3 Dujų prijungimas
•
•
•
•
•
Visus dujų prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas asmuo.
Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite,
ar vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir
slėgis) atitinka šio prietaiso
nustatymą.
Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą
vyktų oro cirkuliacija.
Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
Šis prietaisas nėra prijungtas prie
įtaiso, šalinančio degant susidariusius
produktus. Būtinai prijunkite prietaisą
pagal esamas įrengimo taisykles.
Atkreipkite dėmesį į tinkamo vėdinimo
reikalavimus.
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo ir nudegimų
pavojus.
Elektros smūgio pavojus.
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
2.4 Naudojimas
•
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neleiskite virti tuštiems
prikaistuviams.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite aliuminio folijos ant prietaiso
ar tiesiai ant prietaiso dugno.
Indai iš ketaus, aliuminio arba su
sugadintais dugnais gali subraižyti
paviršius. Jeigu tokius indus nuo
maisto gaminimo paviršiaus reikia
patraukti, juos visada kelkite, o ne
traukite.
Pasirūpinkite patalpos, kurioje
įrengtas prietaisas, geru vėdinimu.
Naudokite tik stabilius, tinkamos
formos ir skersmens prikaistuvius,
kurių skersmuo yra didesnis, nei
degiklių matmenys.
Patikrinkite, ar liepsna neužgęsta,
greitai pasukus rankenėlę iš
didžiausios į mažiausią padėtį.
Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
Ant degiklio neįrenkite liepsnos
sklaidiklio.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.5 Valymas ir priežiūra
•
•
•
•
2.6 Dangtis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus, išjunkite prietaisą.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Prietaise likę riebalai ir maistas gali
sukelti gaisrą.
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Nekeiskite dangčio techninių savybių.
Reguliariai nuvalykite dangtį.
Neatidarykite dangčio, kai paviršiuje
yra išsiliejimų.
Prieš uždengdami dangtį, išjunkite
visus degiklius.
Neuždarykite dangčio, kol kaitlentė ir
orkaitė visiškai neataušo.
Stiklinis dangtis gali įkaitęs sudužti
(jeigu taikytina).
2.7 Vidinė apšvietimo lemputė
•
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
7
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Neplaukite degiklių indaplovėje.
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.8 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
8
www.electrolux.com
•
•
•
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
2.9 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. ĮRENGIMAS
Mažiausi atstumai
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prietaiso pastatymo vieta
Atskirai stovintį prietaisą galite montuoti
su spintelėmis iš vienos arba dviejų
pusių, o taip pat statyti kampe.
Tarp prietaiso ir galinės
sienos turi likti 1 cm tarpas,
kad būtų galima atidaryti
dangtį.
Minimalius įrengimo atstumus rasite
lentelėje.
B
C
A
Matmuo
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Techniniai duomenys
Įtampa
220–240 V
Dažnis
50 – 60 Hz
Prietaiso klasė
1
Matmuo
mm
Aukštis
855
Plotis
500
Gylis
600
3.3 Kiti techniniai duomenys
Prietaiso kategorija:
II2H3B/P
Pradinės dujos:
G20 (2H) 20 mbar
Pakeistos dujos:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Pralaidos skersmenys
DEGIKLIS
PRALAIDOS SKERSMUO1) 1/100 mm
Pagalbinis
29 / 30
LIETUVIŲ
DEGIKLIS
PRALAIDOS SKERSMUO1) 1/100 mm
Pusiau spartusis
32
Spartusis
42
1) Pralaidos tipas priklauso nuo modelio.
3.5 Dujų degikliai GAMTINĖMS DUJOMS G20 20 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GALIA,
kW1)
SUMAŽINTA GALIA,
kW1)
PURKŠTUKO
ŽENKLINIMAS,
1/100 mm
Spartusis
3,0
0,72/0,75
119
2,0/1,9
0,43/0,45
96
1,0
0,35
70
Pusiau spartusis
Pagalbinis
1) Pralaidos tipas priklauso nuo modelio.
3.6 Dujų degikliai, skirti suskystintosioms dujoms G30 30 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GA‐
LIA, kW
SUMAŽINTA
GALIA, kW
PURKŠTUKO
ŽENKLINIMAS,
1/100 mm
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
Spartusis
3,0
0,72
88
218
Pusiau spar‐
tusis
2,0
0,43
71
145
Pagalbinis
1,0
0,35
50
73
3.7 Dujų degikliai, skirti suskystintosioms dujoms G31 30 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA
SUMAŽINTA GA‐ PURKŠTUKO
ŽENKLINI‐
GALIA, kW1)
LIA, kW1)
MAS, 1/100
mm
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
Spartusis
2,6
0,63
88
186
Pusiau spar‐
tusis
1,7
0,38
71
121
Pagalbinis
0,85
0,31
50
61
1) Pralaidos tipas priklauso nuo modelio.
3.8 Dujų prijungimas
Naudokite stabilius arba lanksčius
nerūdijančio plieno vamzdžius pagal
galiojančias normas. Jeigu naudojate
lanksčius metalinius vamzdžius,
užtikrinkite, kad jie nesiliestų prie
judančių dalių ir kad nebūtų suspausti.
9
10
www.electrolux.com
Dujotiekio iškyša yra galinėje valdymo
skydelio pusėje.
ĮSPĖJIMAS!
Dujų prijungimo vamzdis
neturi liesti jokios prietaiso
dalies, kaip parodyta
paveikslėlyje.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš prijungdami dujas,
atjunkite prietaisą nuo
elektros maitinimo arba
išjunkite saugiklį saugiklių
dėžėje.Uždarykite pagrindinį
dujų tiekimo vožtuvą.
3.10 Pritaikymas skirtingų tipų
dujoms
3.9 Lanksti jungtis naudojant ne
metalinius vamzdžius
Pritaikyti skirtingų tipų
dujoms leiskite tik
įgaliotąjam asmeniui.
Jeigu turite paprastą prieigą prie
prijungimo, galite naudoti lankstų vamzdį.
Lankstų vamzdį reikia gerai pritvirtinti
spaustukais.
Jeigu orkaitėje nustatytos
gamtinės dujos ir yra tinkami
purkštukai, galite pakeisti į
suskystintąsias dujas.
Dujų tiekimo sparta yra
reguliuojama pagal poreikį.
Montuodami visada naudokite vamzdžio
laikiklį ir tarpiklį. Lankstų vamzdį galite
naudoti, kai:
•
jis negali įkaisti daugiau negu
patalpos temperatūra (daugiau nei 30
°C);
• jis nėra ilgesnis negu 1 500 mm;
• jis niekur neturi susiaurėjimų;
• jis nėra susisukęs ar priveržtas;
• jis nesiliečia su aštriais kraštais ar
kampais;
• jo būklę lengva patikrinti.
Kai tikrinate lankstų vamzdį, įsitikinkite,
ar:
Įrengimo komplektą galima
užsakyti iš įgaliotojo
techninės priežiūros centro.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš keisdami purkštukus,
įsitikinkite, kad dujų
rankenėlės būtų išjungimo
padėtyje. Atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
Galima susižeisti.
•
jo dviejuose galuose ir per visą ilgį
nėra įtrūkimų, įpjovimų, apdegimo
požymių;
• medžiaga nėra sukietėjusi, ar ji yra
pakankamai lanksti;
• nesurūdijo sąvaržos;
• nesibaigė jo galiojimo terminas.
Jeigu pastebite vieną ar kelis tokius
defektus, vamzdžio neremontuokite, o
pakeiskite.
ĮSPĖJIMAS!
Baigę įrengti patikrinkite, ar
visų vamzdžio montavimo
elementų izoliacija
nepralaidi. Naudokite muilo
tirpalą, o ne liepsną
sandarikliui tikrinti.
Orkaitėje pagal numatymą
nustatytos dujos. Visada
naudokite sandarinimo
tarpiklį nuostatai keisti.
C
B
A
D
LIETUVIŲ
A. Dujų prijungimo taškas (orkaitė
prijungiama tik viename taške)
B. Tarpiklis
C. Reguliuojama jungtis
D. Suskystintųjų dujų vamzdžio laikiklis
3.11 Kaitlentės purkštukų
keitimas
11
išmontuokite valdymo skydelį prieš
pradėdami reguliuoti.
3. Plonu plokščiu atsuktuvu
pareguliuokite pralaidos varžtą A.
Modelis lemia pralaidos varžto padėtį
A.
A
Pakeiskite purkštukus, kai keičiate dujų
rūšį.
1. Nuimkite indų statymo atramas.
2. Nuimkite degiklių karūnėles ir
dangtelius.
3. Nuimkite purkštukus, naudodami
raktą Nr. 7.
4. Pakeiskite purkštukus, reikalingais
jūsų naudojamam dujų tipui.
A
Keitimas iš gamtinių dujų į
suskystintąsias dujas
1. Visiškai priveržkite pralaidos varžtą.
2. Įstatykite rankenėlę atgal į vietą.
Keitimas iš suskystintųjų dujų į
gamtines dujas
1. Atsukite maždaug vieną pasukimą
pralaidos varžtą į padėtį A.
2. Vėl uždėkite kaitlentės rankenėlę.
3. Prijunkite prietaisą prie elektros
tinklo.
5. Duomenų lentelę (pritvirtintą greta
dujų tiekimo vamzdžio) pakeiskite
nauja, kurioje būtų nurodytas naujų
tiekiamų dujų tipas.
Šią lentelę rasite su
prietaisu pateikiamame
maišelyje.
Jei tiekiamas dujų slėgis nėra pastovus
ar jis skiriasi nuo reikalingo,
sumontuokite atitinkamą slėgio
reguliavimo įtaisą ant dujų tiekimo
vamzdžio.
3.12 Kaitlentės degiklio
minimalaus dujų lygio
reguliavimas
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros
maitinimo.
2. Nuimkite kaitlentės rankenėlę. Jeigu
nėra prieigos prie pralaidos varžto,
4.
5.
6.
7.
8.
ĮSPĖJIMAS!
Įkiškite maitinimo laido
kištuką į elektros lizdą tik
tuomet, kai vėl tinkamai
sumontuosite visas dalis.
Galima susižeisti.
Uždekite degiklį.
Žr. skyrių „Kaitlentė. Kasdienis
naudojimas“.
Kaitlentės rankenėlę pasukite į
mažiausios liepsnos padėtį.
Vėl nuimkite kaitlentės rankenėlę.
Lėtai sukite pralaidos varžtą, kol
liepsna taps minimali ir stabili.
Vėl uždėkite kaitlentės rankenėlę.
12
www.electrolux.com
3.13 Prietaiso išlygiavimas
Naudodami mažas kojeles prietaiso
apačioje, sulyginkite prietaiso viršų su
kitais paviršiais.
3.14 Apsauga nuo pasvirimo
Prieš pritvirtindami apsaugą nuo
pasvirimo, nustatykite tinkamą prietaiso
aukštį ir jo pastatymo vietą.
1. Įrenkite apsaugą nuo pasvirimo 317–
322 mm žemiau nuo prietaiso viršaus
ir 80–85 mm nuo prietaiso šono,
laikiklio apvalioje skylėje. Įsriekite ją į
tvirtą medžiagą arba naudokite
tinkamas tvirtinimo medžiagas
(sieną).
80-85
mm
DĖMESIO
Užtikrinkite, kad apsaugą
nuo pasvirimo įrengsite
tinkamame aukštyje.
317-322
mm
Paviršius už prietaiso būtinai
turi būti lygus.
Turite įrengti apsaugą nuo pasvirimo.
Jeigu neįrengsite, prietaisas gali pasvirti.
Šis prietaisas turi paveikslėlyje
pavaizduotą simbolį (jeigu taikytina), kad
primintų jums apie apsaugos nuo
pasvirimo įrengimą.
2. Skylę galite rasti prietaiso gale,
kairėje pusėje. Prietaiso priekį
pakelkite ir padėkite viduryje tarp
spintelių. Jei tarpas tarp spintelių yra
didesnis už prietaiso plotį, jums reikia
jį išmatuoti, kad galėtumėte prietaisą
pastatyti tiksliai centre.
Jeigu pakeitėte viryklės
matmenis, tinkamai
išlyginkite apsaugą nuo
pasvirimo.
DĖMESIO
Jei tarpas tarp spintelių yra
didesnis už prietaiso plotį,
jums reikia jį išmatuoti, kad
galėtumėte prietaisą
pastatyti tiksliai centre.
LIETUVIŲ
13
3.15 Elektros įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu
ir kištuku.
ĮSPĖJIMAS!
Maitinimo kabelis neturi liesti
jokios prietaiso dalies, kaip
parodyta paveikslėlyje.
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Bendra apžvalga
1
2
3 4
5
6
7
4
10
3
2
1
1
2
3
4
5
6
8
9
7
8
9
10
Žiežirbų generatoriaus mygtukas
Kaitlentės rankenėlės
Minučių skaitlio valdymo rankenėlė
Temperatūros nustatymo rankenėlė
Temperatūros indikatorius / simbolis
Orkaitės funkcijų nustatymo
rankenėlė
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Lentynėlės padėtys
14
www.electrolux.com
4.2 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
5
2
3
1 Papildomas degiklis
2 Garų išleidimo anga – skaičius ir
padėtis priklauso nuo modelio
3 Pusiau spartusis degiklis
4 Pusiau spartusis degiklis
5 Spartusis degiklis
4
4.3 Pagalbiniai reikmenys
•
•
•
Grotelės
Virtuvės reikmenims, pyragų
formoms, prikaistuviams.
Kepamoji skarda
Pyragams ir sausainiams kepti.
Laikymo stalčius
Laikymo stalčius yra po orkaite.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus atgal į jų pradines
padėtis.
1. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją
ir nustatykite
didžiausią temperatūrą. Didžiausia
temperatūra veikiant šiai funkcijai yra
210 °C.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15
minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis
dūmai. Tai normalu. Būtinai užtikrinkite
tinkamą patalpų vėdinimą.
5.2 Išankstinis įkaitinimas
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų
visi jame likę riebalai.
6. KAITLENTĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
LIETUVIŲ
6.1 Kaitlentės degiklio
uždegimas
Jeigu nėra elektros, degiklį
galite uždegti be elektros
įtaiso. Tokiu atveju pridėkite
prie degiklio liepsnos šaltinį,
paspauskite atitinkamą
rankenėlę ir pasukite ją į
maksimalią padėtį. Laikykite
rankenėlę nuspaustą lygiai
arba mažiau kaip 10
sekundžių, kad termopora
įkaistų.
Visada prieš uždėdami
prikaistuvius uždekite
degiklį.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs virtuvėje
naudodami atvirą liepsną.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei liepsna
buvo netinkamai naudojama.
Jeigu degiklis netyčia
užgęsta, pasukite rankenėlę
į išjungimo padėtį ir vėl
mėginkite uždegti degiklį,
praėjus ne mažiau kaip 1
minutei.
1. Nuspauskite ir palaikykite kibirkščių
generatoriaus mygtuką .
2. Tuo pačiu metu pasukite kaitlentės
rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę į
maksimalaus dujų srauto padėtį
ir
paspauskite degikliui uždegti.
3. Atleiskite kibirkščių generatoriaus
mygtuką, kai degiklis užsidega,
tačiau laikykite rankenėlę šioje
padėtyje dar maždaug 10 sekundžių;
tai leis termoporai įšilti. Priešingu
atveju dujų tiekimas bus pertrauktas.
4. Sureguliuokite liepsną, kai ji taps
stabili.
Žiežirbų generatorius gali
įsijungti automatiškai, kai
įjungiate maitinimą, po
įrengimo arba maitinimo
pertrūkio. Tai normalu.
6.2 Degiklio apžvalga
ĮSPĖJIMAS!
Nelaikykite rankenėlės
nuspaudę ilgiau nei 15
sekundžių. Jeigu degiklis
neužsidega per
15 sekundžių, atleiskite
rankenėlę, pasukite ją į
išjungimo padėtį ir, prieš
mėgindami uždegti degiklį
dar kartą, palaukite ne
mažiau kaip 1 minutę.
Jei po kelių bandymų
degiklis neužsidega,
patikrinkite, ar karūnėlė ir jos
dangtelis yra taisyklingoje
padėtyje.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Degiklio dangtelis
Degiklio karūnėlė
Uždegimo žvakė
Šiluminis elementas
6.3 Degiklių išjungimas
Norėdami išjungti liepsną, pasukite
rankenėlę į išjungimo padėtį
.
15
16
www.electrolux.com
ĮSPĖJIMAS!
Visada sumažinkite liepsną
arba visai išjunkite prieš
nukeldami prikaistuvius nuo
degiklio.
7. KAITLENTĖ – PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.2 Prikaistuvių skersmenys
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite prikaistuvius,
kurių dugno skersmuo
atitinka degiklių skersmenį.
7.1 Prikaistuviai
ĮSPĖJIMAS!
Nedėkite vieno puodo ant
dviejų degiklių.
ĮSPĖJIMAS!
Ant degiklio nedėkite
nestabilių arba pažeistų
puodų, kad išvengtumėte
išsiliejimo ir sužalojimo.
DĖMESIO
Puodo rankenos neturi būti
išlindę virš priekinio
kaitvietės krašto.
Degiklis
Pagalbinis
Prikaistuvio
skersmuo (mm)
120–180
Pusiau spartusis
140–220/2401)
Spartusis
160–220/2601)
1) Kai ant kaitlentės uždėtas vienas puo‐
das.
DĖMESIO
Puodus privaloma statyti
pačiame degiklio viduryje,
kad jie būtų visiškai stabilūs
ir sumažėtų dujų sąnaudos.
8. KAITLENTĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.2 Kaitlentės valymas
•
8.1 Bendra informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Nerūdijančiojo plieno dalis nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkštu
audiniu.
•
Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją, cukrų ir
maistą, kurio sudėtyje yra cukraus.
Kitaip šie nešvarumai gali sugadinti
kaitlentę. Būkite atsargūs, kad
išvengtumėte nudegimų.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
LIETUVIŲ
•
Emaliuotas dalis, dangtelį ir karūnėlę
valykite šiltu, muiluotu vandeniu ir
sausai nušluostykite prieš įtaisydami
atgal.
8.3 Uždegimo žvakės valymas
Ši funkcija veikia naudojant keraminę
uždegimo žvakę su metaliniu elektrodu.
Laikykite šias dalis labai švarias, kad
nekiltų uždegimo sunkumų ir patikrinkite,
ar neužsikimšo degiklio karūnėlės angos.
8.4 Prikaistuvių atramos
Prikaistuvių atramų negalima
plauti indaplovėje. Jas reikia
plauti rankomis.
17
2. Kartais emalio dangos kraštai gali
būti grubūs, todėl būkite atsargūs, kai
plaunate puodų atramas rankomis ir
jas sausinate. Jeigu reikia,
nenusivaliusias dėmes pašalinkite
pastos pavidalo valikliu.
3. Nuvalę prikaistuvių atramas,
įsitikinkite, kad jos yra tinkamose
padėtyse.
4. Prikaistuvių atramų kojelės turi būti
sulygiuotos su degiklio centru.
8.5 Periodinė priežiūra
Reguliariai kreipkitės į įgaliotąjį
aptarnavimo centrą dėl dujotiekio įvado ir
(jei yra) slėgio reguliatoriaus patikros.
1. Kaitlentę lengviau nuvalysite, nuėmę
prikaistuvių atramas.
Prikaistuvių atramas
įstatykite atsargiai, kad
nepažeistumėte
kaitlentės viršaus.
9. ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Prietaiso įjungimas ir
išjungimas
Priklauso nuo modelio, ar
jūsų prietaise yra
lemputės, rankenėlių
simboliai ar indikatoriai:
• Kai prietaisas veikia,
užsidega lemputė.
• Simbolis rodo, ar
rankenėlė valdo vieną iš
kaitviečių, orkaitės
funkcijas ar temperatūrą.
• Orkaitei įkaitus, užsidega
indikatorius.
1. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę, kad galėtumėte pasirinkti
orkaitės funkciją.
2. Pasukite temperatūros rankenėlę
temperatūrai pasirinkti.
3. Jeigu norite išjungti prietaisą,
pasukite orkaitės funkcijų ir
temperatūros rankenėles į išjungimo
padėtį.
9.2 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, jis
gali pavojingai perkaisti. Norint to
išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis
termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė
vėl automatiškai įjungiama.
18
www.electrolux.com
9.3 Orkaitės funkcijos
Sim‐
bolis
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Išjungimo padėtis
Orkaitė išjungta.
Tradicinis kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
Kepimas ant grotelių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Didžiausia temperatūra veikiant šiai funkcijai yra
210 °C.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
Gaminimas su ventilia‐
toriumi
Skrudinti arba kepti ir skrudinti maistą, kurio gami‐
nimui reikia tos pačios temperatūros, kai naudoja‐
ma daugiau nei viena lentynos padėtis ir nesimai‐
šo kvapai.
Atitirpinimas
Atšildyti maistą (daržoves ir vaisius). Atšildymo
trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto produkto
kiekio ir dydžio.
Temperatūros rankenėlė turi būti išjungimo padė‐
tyje, kad būtų galima naudoti šią funkciją.
Drėgnas kepimas
Ši funkcija yra skirta taupyti energiją maisto gami‐
nimo metu. Maisto ruošimo instrukcijas rasite sky‐
riuje „Naudingi patarimai“, Drėgnas kepimas. Or‐
kaitės durelės turėtų būti uždarytos ruošiant mais‐
tą, kad funkcija nebūtų pertraukta ir būtų užtikrin‐
ta, jog orkaitė veiktų didžiausiu efektyvumu. Kai
naudosite šią funkciją, temperatūra orkaitėje gali
skirtis nuo nustatytos. Gali sumažėti kaitinimo ga‐
lia. Bendras energijos taupymo rekomendacijas
rasite skyriuje „Energijos vartojimo efektyvumas“,
„Orkaitė. Energijos taupymas“. Ši funkcija buvo
naudojama energijos vartojimo efektyvumo klasei
nustatyti pagal standartą EN 60350-1.
10. ORKAITĖ - LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
10.1 Minučių skaitlys
Naudokite jį galinei laiko atskaitai
nustatyti.
Ši funkcija neturi poveikio
prietaiso veikimui.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
2. Iki galo pasukite laikmačio rankenėlę,
paskui nustatykite ją ties reikiama
laiko nuostata.
Nustatytam laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalas.
LIETUVIŲ
19
11. ORKAITĖ - PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Skarda:
Nestumkite kepimo skardos
iki pat galinės orkaitės
sienelės. Taip karštis
negalės cirkuliuoti aplink
skardą. Maistas gali sudegti,
ypač galinėje skardos dalyje.
11.1 Priedų įstatymas
Grotelės:
Grotelių galas yra specialios
formos, kuri padeda karščio
cirkuliacijai.
Įdėkite lentynėlę tinkamoje lentynos
padėtyje. Įsitikinkite, kad ji neliečia
orkaitės galinės sienelės.
Įdėkite skardą ar gilų kepimo indą į
lentynos padėtį. Įsitikinkite, kad ji neliečia
orkaitės galinės sienelės.
12. ORKAITĖ – PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
•
•
12.1 Bendroji informacija
•
•
•
Prietaise yra keturios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip
sutrumpinamas maisto gaminimo
laikas ir sumažinamos energijos
sąnaudos.
Drėgmė gali kondensuotis prietaiso
viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Tai normalu. Prieš atidarydami
prietaiso dureles maisto gaminimo
metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti
prieš gaminimą maždaug 10 minučių
pakaitinkite prietaisą.
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
prietaise susikaupusią drėgmę.
Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso
dugno nedėkite jokių daiktų ir
prietaiso komponentų neuždenkite
aliuminio folija. Jei nepaisysite šio
nurodymo, gali pakisti gaminimo
rezultatai ir būti pažeistas orkaitės
emalis.
12.2 Kepimas
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas, pavyzdžiui, temperatūrą,
gaminimo trukmę ir lentynų padėtį,
keiskite atsižvelgdami į lentelėse
pateiktas vertes.
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
Jei nerandate nustatymų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
12.3 Pyragų kepimas
•
•
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo
skardose vienu metu, tarp jų palikite
vieną laisvą lygį.
•
•
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje
nesusidarytų per daug dūmų, į gilų
kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens.
Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
12.5 Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
12.4 Mėsos ir žuvies
gaminimas
•
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
12.6 Tradicinis kaitinimas
Patiekalas
Kiekis (g)
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Juostiniai teš‐
lainiai
250
150
25–30
3
kepimo skarda
Paplotis 1)
1 000
160–170
30–35
2
kepimo skarda
Mielinis pyra‐
gas su obuo‐
liais
2 000
170–190
40–50
3
kepimo skarda
Džiovintų vaisių 1 500
pyragas
160–170
45–55 2)
2
kepimo skarda
Viščiukas
200–220
60–70
2
grotelės
1
kepimo skarda
3
grotelės
1
kepimo skarda
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau
1 350
1 300
190–210
35 + 30
Lenty‐
Priedai
nos pa‐
dėtis
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis (g)
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Kiaulienos
pjausnys
600
190–210
Pudingas 3)
800
230–250
Mielinis pyra‐
gas su įdaru 4)
1 200
Pica
30–35
21
Lenty‐
Priedai
nos pa‐
dėtis
3
Grotelės
1
kepimo skarda
10–15
2
kepimo skarda
170–180
25–35
2
kepimo skarda
1 000
200–220
25–35
2
kepimo skarda
Varškės pyra‐
gas
2 600
170–190
60–70
2
kepimo skarda
Šveicariškas
obuolių apke‐
pas 4)
1 900
200–220
30–40
1
kepimo skarda
Kalėdinis pyra‐
gas 4)
2 400
170–180
55–65 5)
2
kepimo skarda
Lotaringiškas
apkepas 4)
1 000
220–230
40–50
1
1 apskrita skar‐
da (skersmuo:
26 cm)
Kaimiška duo‐
na 6)
750 + 750
180–200
60–70
1
2 aliuminiu
dengtos skar‐
dos (ilgis: 20
cm)
Rumuniškas
600 + 600
biskvitinis pyra‐
gas 1)
160–170
40–50
2
2 aliuminiu
dengtos skar‐
dos (ilgis: 25
cm) toje pačioje
lentynos padė‐
tyje
Rumuniškas
600 + 600
biskvitinis pyra‐
gas – tradicinis
160–170
30–40
2
2 aliuminiu
dengtos skar‐
dos (ilgis: 25
cm) toje pačioje
lentynos padė‐
tyje
Mielinės ban‐
delės 4)
800
200–210
10–15
2
kepimo skarda
Šveicariškas
vyniotinis 1)
500
150–170
15–20
1
kepimo skarda
Merengos
400
100–120
40–50
2
kepimo skarda
22
www.electrolux.com
Patiekalas
Kiekis (g)
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lenty‐
Priedai
nos pa‐
dėtis
Trupininis pyra‐ 1 500
gas 4)
180–190
25–35
3
kepimo skarda
Sviestinis pyra‐ 600
gas 1)
180–200
20–25
2
kepimo skarda
1) Įkaitinkite orkaitę 10 minučių.
2) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 7 minučių.
3) Įkaitinkite orkaitę 20 minučių.
4) Įkaitinkite orkaitę 10–15 minučių.
5) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 10 minučių.
6) Nustatykite 250 °C temperatūrą ir įkaitinkite orkaitę 18 minučių.
12.7 Karšto oro srautas
Patiekalas
Kiekis (g)
Temperatū‐ Laikas (min.)
ra (°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Priedai
Juostiniai teš‐
lainiai 1)
250
145
25
3
kepimo pa‐
dėklas
Juostiniai teš‐
lainiai 1)
250 + 250
145
25
1+3
kepimo pa‐
dėklas
Paplotis 1)
1 000
150
30
2
kepimo pa‐
dėklas
Paplotis 1)
1 000 + 1
000
155
40
1+3
kepimo pa‐
dėklas
Mielinis pyra‐
gas su obuo‐
liais
2 000
170–180
40–50
3
kepimo pa‐
dėklas
Obuolių pyra‐
gas
1 200 + 1
200
175
55
2
2 apvalios
aliuminiu pa‐
dengtos
skardos
(skersmuo:
20 cm) toje
pačioje lenty‐
nos padėtyje
Maži pyragai‐
čiai 1)
500
155
30
2
kepimo pa‐
dėklas
Maži pyragai‐
čiai 1)
500 + 500
155
40
1+3
kepimo pa‐
dėklas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis (g)
Temperatū‐ Laikas (min.)
ra (°C)
Neriebus bisk‐
vitinis pyra‐
gas 1)
350
160
30
1
1 aliuminiu
padengta
skarda
(skersmuo:
26 cm)
Džiovintų vaisių 1 200
pyragas
150–160
30–35 2)
2
kepimo pa‐
dėklas
Viščiukas
180
55
2
grotelės
1
kepimo pa‐
dėklas
2
grotelės
1
kepimo pa‐
dėklas
1 400
170–180
45–50
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
23
Priedai
Kiaulienos
kepsnys
800
Įdarytas mieli‐
nis pyragas
1 200
150–160
20–30
2
kepimo pa‐
dėklas
Pica
1 000 + 1
000
200–210
30–40
1+3
kepimo pa‐
dėklas
Pica
1 000
190–200
25–35
2
kepimo pa‐
dėklas
Varškės pyra‐
gas
2 600
160–170
40–50
1
kepimo pa‐
dėklas
Šveicariškas
obuolių apke‐
pas 3)
1 900
180–200
30–40
2
kepimo pa‐
dėklas
Kalėdinis pyra‐
gas 1)
2 400
150–160
35–40 2)
2
kepimo pa‐
dėklas
Lotaringiškas
apkepas 3)
1 000
190–210
30–40
1
1 apskrita
skarda
(skersmuo:
26 cm)
Kaimiška duo‐
na 4)
750 + 750
160–170
40–50
1
kepimo pa‐
dėklas
Rumuniškas
600 + 600
biskvitinis pyra‐
gas 3)
155–165
40–50
2
2 aliuminiu
dengtos
skardos (il‐
gis: 25 cm)
toje pačioje
lentynos pa‐
dėtyje
24
www.electrolux.com
Patiekalas
Kiekis (g)
Temperatū‐ Laikas (min.)
ra (°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Priedai
Rumuniškas
600 + 600
biskvitinis pyra‐
gas – tradicinis
150–160
30–40
2
2 aliuminiu
dengtos
skardos (il‐
gis: 25 cm)
toje pačioje
lentynos pa‐
dėtyje
Mielinės ban‐
delės 1)
800
190
15
3
kepimo pa‐
dėklas
Mielinės ban‐
delės 5)
800 + 800
190
15
1+3
kepimo pa‐
dėklas
Šveicariškas
vyniotinis 1)
500
150–160
15–20
3
kepimo pa‐
dėklas
Merengos
400
110–120
30–40
2
kepimo pa‐
dėklas
Merengos
400 + 400
110–120
45–55
1+3
kepimo pa‐
dėklas
Trupininis pyra‐ 1 500
gas
160–170
25–35
3
kepimo pa‐
dėklas
Biskvitinis pyra‐ 600
gas 1)
150–160
25–35
2
kepimo pa‐
dėklas
Sviestinis pyra‐ 600 + 600
gas 1)
160–170
25–35
1+3
kepimo pa‐
dėklas
1) Įkaitinkite orkaitę 10 minučių.
2) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 7 minučių.
3) Įkaitinkite orkaitę 10–15 minučių.
4) Nustatykite 250 °C temperatūrą ir įkaitinkite orkaitę 10–20 minučių.
5) Įkaitinkite orkaitę 15 minučių.
12.8 Drėgnas kepimas
Patiekalas
Tempe‐ Laikas
ratūra (min.)
(°C)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Priedai
Duona ir pica
Bandelės
190
25–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
LIETUVIŲ
Lenty‐
nos
padė‐
tis
25
Patiekalas
Tempe‐ Laikas
ratūra (min.)
(°C)
Priedai
Duonos bandelės
200
40–45
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Šaldyta pica 350 g
190
25–35
2
grotelės
180
20–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Šokoladinis pyragas 180
35–45
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
210
35–45
2
šeši keraminiai indeliai ant gro‐
telių
Biskvitinis pagrindas 180
25–35
2
apkepo skarda ant grotelių
Biskvitinis pyragas
150
35–45
2
pyrago formoje ant grotelių
Žuvis maišeliuose,
300 g
180
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Visa žuvis, 200 g
180
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Žuvies filė, 300 g
180
30–40
2
picos kepimo indas ant grotelių
Mėsa maišelyje, 250 200
g
35–45
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Mėsos iešmai, 500 g 200
30–40
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Pyragaičiai kepimo skardoje
Biskvitinis vyniotinis
Pyragaičiai formoje
Suflė
Žuvis
Mėsa
Maži kepiniai
Sausainiai
170
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Migdoliniai sausai‐
niai
170
40–50
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Keksiukai
180
30–40
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Pikantiško skonio
krekeriai
160
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
26
www.electrolux.com
Patiekalas
Tempe‐ Laikas
ratūra (min.)
(°C)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Priedai
Trapios tešlos sau‐
sainiai
140
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Tarteletės
170
20–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Vegetariški patiekalai
Įvairios daržovės
maišelyje, 400 g
200
20–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Omletas
200
30–40
2
picos kepimo indas ant grotelių
Daržovės skardoje,
700 g
190
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
12.9 Informacija patikros įstaigoms
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Priedai
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Laikas
(min.)
Maži pyragaičiai
Tradicinis kai‐ 160
(16 vienetų skardo‐ tinimas
je)
kepimo skarda
3
20–30
Maži pyragaičiai
Gaminimas su 150
(16 vienetų skardo‐ ventiliatoriumi
je)
kepimo skarda
3
20–30
Obuolių pyragas (2 Tradicinis kai‐ 190
formos 20 cm
tinimas
skersmens, įdeda‐
mos įstrižai)
grotelės
1
65–75
Obuolių pyragas (2 Gaminimas su 180
formos 20 cm
ventiliatoriumi
skersmens, įdeda‐
mos įstrižai)
grotelės
2
70–80
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Tradicinis kai‐ 180
tinimas
grotelės
2
20–30
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Gaminimas su 160
ventiliatoriumi
grotelės
2
25–35
kepimo skarda
3
15–30
Trapios tešlos kepi‐ Tradicinis kai‐ 140
niai / sausainių
tinimas
juostelės
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Trapios tešlos kepi‐ Gaminimas su 140
niai / sausainių
ventiliatoriumi
juostelės
Priedai
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Laikas
(min.)
kepimo skarda
3
20–30
27
13. ORKAITĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
13.2 Nerūdijančio plieno ar
aliuminio prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna šluoste ar kempine.
Nusausinkite minkštu
audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių.
Orkaitės valdymo skydelį
valykite vadovaudamiesi tais
pačiais perspėjimais.
13.3 Orkaitės stiklo plokščių
išėmimas ir įdėjimas
Vidines stiklo plokštes galite išimti ir
išvalyti. Skirtingiems modeliams stiklo
plokščių skaičius gali būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Valydami palikite orkaitės
dureles šiek tiek praviras.
Kai atidarysite visiškai, jos
gali netyčia užsidaryti ir
sukelti žalos.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite prietaiso be
stiklo plokščių.
1. Atidarykite dureles, kol jos bus
nustatytos maždaug 30° kampu. Šiek
tiek praviros durelės pačios
neužsidaro.
30°
2. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
28
www.electrolux.com
Po orkaite esantį stalčių galima išimti –
taip jį lengviau valyti.
1. Traukite stalčių, kol jis sustos.
2
B
1
3. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
ĮSPĖJIMAS!
Kai išimate stiklo
plokštes, orkaitės
durelės mėgina
užsidaryti.
4. Laikykite durelių stiklo plokščių
viršutinį kraštą ir traukite jas vieną po
kitos.
5. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir
stiklo plokštes. Atlikite veiksmus
atvirkščia eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite
mažesnę plokštę, po to didesnę.
DĖMESIO
Vidinės stiklo plokštės pusė
su spauda turi būti nukreipta
į vidinę durelių pusę.
DĖMESIO
Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo
plokštės rėmo paviršius
padengtose vietose nebūtų
šiurkštus liesti.
DĖMESIO
Įsitikinkite, ar tinkamai
įdėjote vidinę stiklo plokštę.
13.4 Kaip išimti stalčių
ĮSPĖJIMAS!
Nelaikykite stalčiuje degių
daiktų (pavyzdžiui, valymo
medžiagų, plastikinių
maišelių, orkaitės pirštinių,
popieriaus arba valymo
purškiklių). Naudojant
orkaitę, stalčius gali įkaisti.
Gali kilti gaisras.
2. Lėtai kilstelėkite.
3. Visiškai ištraukite.
Jeigu norite įdėti stalčių, atlikite pirmiau
minėtus veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
13.5 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Galinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
LIETUVIŲ
29
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
14.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Nėra kibirkšties, kai mėgi‐ Kaitlentė neprijungta arba
nate įjungti kibirkščių gene‐ netinkamai prijungta prie
ratorių.
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo. Žr. prijungimo
schemą.
Nėra kibirkšties, kai mėgi‐ Perdegė saugiklis.
nate įjungti kibirkščių gene‐
ratorių.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Nėra kibirkšties, kai mėgi‐ Netinkamai uždėtas degik‐
nate įjungti kibirkščių gene‐ lio dangtelis ir karūnėlė.
ratorių.
Tinkamai uždėkite degiklio
dangtelį ir karūnėlę.
Liepsna užgęsta iš karto tik Nepakankamai įkaito šilu‐
uždegus.
minis elementas.
Užsidegus liepsnai, laikyki‐
te kibirkščių generatorių
įjungtą ne ilgiau nei 10 se‐
kundžių
Nevienodas liepsnos žie‐
das.
Degiklio karūnėlę užkimšo
maisto likučiai.
Patikrinkite, ar neužkimš‐
tas purkštukas ir ar degiklio
karūnėlė švari.
Degikliai neveikia.
Netiekiamos dujos.
Patikrinkite dujų prijungi‐
mą.
Liepsna yra oranžinė arba
geltona.
Lemputė nešviečia.
Liepsna gali atrodyti oran‐
žinė arba geltona tam tik‐
rose degiklio srityse. Tai
normalu.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudojimo instrukcijoje pa‐
teiktų nurodymų.
30
www.electrolux.com
14.2 Aptarnavimo duomenys
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Informacija apie kaitlentę pagal ES direktyvą 66/2014
Modelio žy‐
muo
EKK51351OW
Kaitlentės ti‐
pas
Kaitlentė autonominės viryklės viduje
Dujinių degik‐
lių skaičius
4
Dujinio degik‐
lio energijos
vartojimo
efektyvumas
(EE gas bur‐
ner)
Kairysis galinis. Papildomas
netaikoma
Dešinysis galinis. Pusiau spartusis
55,3 %
Dešinysis priekinis. Pusiau spartusis
55,3 %
Kairysis priekinis. Spartusis
55,5 %
Dujinės viryklės energijos vartojimo efektyvumas (EE gas
hob)
EN 30-2-1. Buitiniai virtuvių dujų
prietaisai. 2-1 dalis. Racionalus elektros
energijos vartojimas. Bendrieji
reikalavimai
•
15.2 Kaitlentė. Energijos
taupymas
•
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
•
•
•
55,4 %
Prieš naudojimą patikrinkite, ar
tinkamai surinkti degikliai ir
prikaistuvių atramos.
Prikaistuvių dugnai turi būti tinkamų
skersmenų pagal degiklio dydį.
Dėkite prikaistuvį tiesiai ant degiklio,
jo viduryje.
Kai skystis pradeda virti, sumažinkite
liepsną, kad skystis lėtai virtų.
Jeigu galima, naudokite slėginį
prikaistuvį. Žr. jo naudojimo
instrukciją.
LIETUVIŲ
31
15.3 Gaminio kortelė ir informacija apie orkaites pagal ES
direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EKK51351OW
Energijos efektyvumo indeksas
94,9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
0,84 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0,74 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
54 l
Orkaitės rūšis
Orkaitė autonominės viryklės vi‐
duje
Masė
44.0 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
15.4 Orkaitė – energijos
taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Kai vienu metu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą.
Drėgnas kepimas
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Papildomos informacijos
rasite skyriaus „Orkaitė. Kasdienis
naudojimas“ skyrelyje „Orkaitės
funkcijos“.
32
www.electrolux.com
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
33
34
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
35
867354330-A-272019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising