Electrolux | EKK54506OW | User manual | Electrolux EKK54506OW Uživatelský manuál

Electrolux EKK54506OW Uživatelský manuál
EKK54506OW
CS
SK
Sporák
Sporák
Návod k použití
Návod na používanie
2
33
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................5
3. INSTALACE........................................................................................................8
4. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................13
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................14
6. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................14
7. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY.......................................................................15
8. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................... 16
9. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ ...................................................................... 17
10. TROUBA - FUNKCE HODIN.......................................................................... 18
11. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.......................................................... 20
12. TROUBA - TIPY A RADY............................................................................... 20
13. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA....................................................................27
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 29
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 30
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
Tento spotřebič je určen k použití do nadmořské výšky
2 000 m.
Tento spotřebič není určen k použití na lodích a
plavidlech.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby
nedošlo k jeho přehřátí.
Spotřebič neumísťujte na podstavec.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek nebo skla
vík se závěsy, mohly by poškrábat povrch, což by
mohlo následně vést k rozbití skla.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
ČESKY
•
•
5
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Při manipulaci s odkládací zásuvkou buďte opatrní.
Může být horká.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič je vhodný pro následující
trhy: CZ SK
•
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Kuchyňská skříňka a výklenek musí
mít vhodné rozměry.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
Některé části spotřebiče jsou pod
proudem. Uzavřete spotřebič pomocí
nábytku, abyste zabránili kontaktu s
nebezpečnými částmi.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Zajistěte instalaci stabilizačního
prvku, který bude bránit převržení
spotřebiče. Řiďte se pokyny v části
„Instalace“.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Před zapojením síťové zástrčky do
síťové zásuvky zcela zavřete dvířka
spotřebiče.
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
2.3 Připojení plynu
•
•
•
•
•
Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
Před instalací je nutné zajistit, aby
seřízení spotřebiče odpovídalo
podmínkám místního rozvodu plynu
(druhu plynu a tlaku plynu).
Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče
může obíhat chladný vzduch.
Informace ohledně přívodu plynu
naleznete na typovém štítku.
Tento spotřebič není připojen k
zařízení na odvod spalin. Ujistěte se,
že je spotřebič připojen dle aktuálních
instalačních vyhlášek. Dbejte na
požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
2.4 Použití spotřebiče
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu a popálení.
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nebo přímo na dno
spotřebiče nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
V místě instalace spotřebiče zařiďte
dobrou ventilaci.
Používejte pouze nádobí se správným
tvarem a průměrem dna větším než
jsou rozměry hořáků.
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne,
otočíte-li ovladačem rychle z
maximální do minimální polohy.
Používejte pouze příslušenství
dodávané se spotřebičem.
Na hořáky neinstalujte rozptylovač
plamene.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
•
•
•
•
2.6 Vnitřní osvětlení
•
•
•
•
•
•
Před prováděním údržby spotřebič
vypněte.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi..
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
7
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
Hořáky nemyjte v myčce nádobí.
•
•
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
Vnější plynové potrubí slisujte.
2.8 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
8
www.electrolux.com
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Umístění spotřebiče
Tento volně stojící spotřebič můžete
umístit s kuchyňskou skříňkou po jedné
nebo po obou stranách nebo v rohu.
Pro minimální vzdálenosti při instalaci viz
tabulka.
Minimální vzdálenosti
Rozměry
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Technické údaje
Napětí
220 - 240 V
Frekvence
50 - 60 Hz
Třída spotřebiče
1
Rozměry
mm
Výška
855
Šířka
500
Hloubka
600
B
C
A
3.3 Ostatní technické údaje
Kategorie spotřebiče:
II2H3B/P
Původní plyn:
G20 (2H) 20 mbar
Nový plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Průměr obtoku
HOŘÁK
Ø OBTOKU1) 1/100 mm
Pomocný
29 / 30
Středně rychlý
32
Rychlý
42
1) Typ obtoku závisí na modelu.
ČESKY
9
3.5 Plynové hořáky pro ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝ‐
KON kW1)
SNÍŽENÝ VÝKON kW1)
ZNAČKA PRO
TRYSKU 1/100
mm
3,0
0,72 / 0,75
119
2,0 / 1,9
0,43 / 0,45
96
1,0
0,35
70
Rychlý
Středně rychlý
Pomocný
1) Typ obtoku závisí na modelu.
3.6 Plynové hořáky pro LPG G30 30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON kW
SNÍŽENÝ VÝ‐
KON kW
ZNAČKA PRO JMENOVITÝ PRŮ‐
TRYSKU 1/100 TOK PLYNU g/h
mm
Rychlý
3,0
0,72
88
218
Středně ry‐
chlý
2,0
0,43
71
145
Pomocný
1,0
0,35
50
73
3.7 Plynové hořáky pro LPG G31 30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON kW1)
SNÍŽENÝ VÝ‐
KON kW1)
ZNAČKA
JMENOVITÝ
PRO TRYSKU PRŮTOK PLYNU
1/100 mm
g/h
Rychlý
2,6
0,63
88
186
Středně ry‐
chlý
1,7
0,38
71
121
Pomocný
0,85
0,31
50
61
1) Typ obtoku závisí na modelu.
3.8 Připojení plynu
Použijte pevné přípojky nebo ohebnou
hadici z nerezové oceli v souladu s
platnými předpisy. Pokud použijete
ohebné kovové hadice, dbejte na to, aby
se nikde nedotýkaly pohyblivých částí,
ani nebyly nikde přiskřípnuté.
VAROVÁNÍ!
Trubka plynové přípojky se
nesmí dotýkat části
spotřebiče zobrazené na
obrázku.
3.9 Připojení pružných
nekovových hadic
Pokud je k připojení snadný přístup,
můžete použít pružnou hadici. Pružné
hadice musí být pevně připevněny
pomocí svěrek.
10
www.electrolux.com
Při instalaci vždy použijte držák hadice a
těsnění. Pružnou hadici lze použít za
následujících podmínek:
Trouba je nastavena na
zemní plyn, ale pomocí
správných trysek můžete
přejít na kapalný plyn.
Průtok plynu se upraví podle
potřeby.
•
nesmí se zahřát na vyšší než
pokojovou teplotu, vyšší než 30 °C,
• nesmí být delší než 1 500 mm,
• není v žádném místě zúžená,
• nesmí být zkroucená nebo příliš
napnutá,
• nesmí být v kontaktu s ostrými okraji
nebo rohy,
• lze snadno kontrolovat její stav.
Při kontrole pružné hadice se ujistěte, že:
Instalační sadu lze objednat
u autorizovaného servisního
střediska.
VAROVÁNÍ!
Před výměnou vstřikovacích
trysek se ujistěte, že jsou
ovladače plynových hořáků v
poloze Vypnuto. Spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Nechte troubu vychladnout.
Hrozí nebezpečí úrazu.
•
nemá po celé délce ani na koncích
trhliny, zářezy nebo známky ohoření,
• materiál není ztvrdlý, ale má svou
normální pružnost,
• spojovací svorky nejsou rezavé,
• doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad,
hadici neopravujte, ale vyměňte ji.
Trouba je nastavena na
výchozí typ plynu. Při změně
nastavení vždy použijte
těsnění.
VAROVÁNÍ!
Po dokončení instalace se
ujistěte, že jsou těsnění u
všech spojek v pořádku a
nedochází k úniku. Pro
kontrolu těsnění použijte
mýdlový roztok, nikoliv
plamen.
Přívod plynu je umístěn na zadní straně
ovládacího panelu.
VAROVÁNÍ!
Před připojením plynu
odpojte spotřebič od
elektrické sítě nebo vypněte
pojistku v pojistkové
skříni.Zavřete hlavní kohout
přívodu plynu.
3.10 Přizpůsobení pro různé
druhy plynu
Přizpůsobení pro různé
druhy plynu smí provádět
pouze oprávněná osoba.
C
B
A
D
A. Přípojka plynu (trouba má pouze
jednu přípojku)
B. Těsnění
C. Nastavitelná přípojka
D. Držák trubky pro LPG
3.11 Výměna trysek varné
desky
Při změně druhu plynu vyměňte trysky.
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Demontujte vstřikovací trysky pomocí
nástrčného klíče č. 7.
4. Nahraďte je tryskami potřebnými pro
používaný druh plynu.
ČESKY
11
Změna ze zkapalněného plynu
na zemní plyn
1. Obtokový šroub v poloze A
vyšroubujte o cca jednu otáčku.
2. Namontujte zpět ovladač varné
desky.
3. Znovu připojte spotřebič k elektrické
síti.
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v
blízkosti přívodního plynového
potrubí) za takový, který odpovídá
novému druhu dodávaného plynu.
Tento štítek můžete najít
v sáčku dodávaném se
spotřebičem.
Pokud je přívodní tlak plynu jiný nebo
nestálý v porovnání s požadovaným
tlakem, je nutné instalovat na přívodní
plynové potrubí regulátor tlaku.
3.12 Nastavení minimální
úrovně plynového hořáku varné
desky
1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Odmontujte ovladač varné desky.
Pokud se nelze dostat k obtokovému
šroubu, před provedením nastavení
sejměte ovládací panel.
3. Úzkým plochým šroubovákem
seřiďte obtokový šroub A.
Poloha obtokového šroubu závisí na
daném modelu A.
4.
5.
6.
7.
8.
VAROVÁNÍ!
Zástrčku zapojte do
zásuvky až po
namontování všech
součástí na svá původní
místa. Hrozí nebezpečí
úrazu.
Zapalte hořák.
Viz část „Varná deska - Denní
používání“.
Otočte ovladačem varné desky do
minimální polohy.
Znovu odmontujte ovladač varné
desky.
Obtokový šroub pomalu šroubujte
dovnitř, dokud nedosáhnete
minimální a stabilního plamene.
Namontujte zpět ovladač varné
desky.
3.13 Vyrovnání spotřebiče
A
A
Změna ze zemního plynu na
zkapalněný plyn
1. Plně utáhněte obtokový šroub.
2. Vraťte ovladač zpět.
Pomocí seřiditelných nožiček na spodku
spotřebiče nastavte výšku horní pracovní
plochy do stejné úrovně s ostatními
povrchy.
3.14 Ochrana proti překlopení
Nastavte správnou výšku a umístění
spotřebiče, než připojíte ochranu proti
překlopení.
12
www.electrolux.com
POZOR!
Ujistěte se, že jste ochranu
proti překlopení nainstalovali
ve správné výšce.
80-85
mm
317-322
mm
Přesvědčte se, že je plocha
za spotřebičem hladká.
Je nutné nainstalovat ochranu proti
překlopení. Pokud ji nenainstalujete,
spotřebič se může překlopit.
Na vašem spotřebiči se nachází symbol
zobrazený na obrázku (dle modelu),
který vás upozorňuje na instalaci
ochrany proti překlopení.
2. Tento otvor naleznete na levé straně
zadní části spotřebiče. Nadzdvihněte
přední stranu spotřebiče a umístěte ji
doprostřed prostoru v kuchyňské
lince. Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami kuchyňské linky
větší, než je šířka spotřebiče, pak
musíte pro vystředění spotřebiče
upravit postranní rozměr.
Pokud jste změnili rozměry
sporáku, je nutné správně
vyrovnat zařízení proti
překlopení.
1. Nainstalujte ochranu proti překlopení
ve výšce 317 - 322 mm pod úrovní
horní pracovní plochy a 80 - 85 mm
od strany spotřebiče skrze kruhový
otvor na konzole. Přišroubujte jej do
pevného materiálu nebo použijte
vhodnou oporu (zeď).
POZOR!
Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami
kuchyňské linky větší, než je
šířka spotřebiče, pak musíte
pro vystředění spotřebiče
upravit postranní rozměr.
3.15 Elektrická instalace
VAROVÁNÍ!
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Napájecí kabel se nesmí
dotýkat části spotřebiče
zobrazené na obrázku
stínovaně.
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Celkový pohled
1
2 3 4 5
6
7
8
4
9
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ovladače varné desky
Elektronický programátor
Ovladač teploty
Ukazatel / symbol teploty
Ovladač funkcí trouby
Topné těleso
Osvětlení
Ventilátor
Polohy polic
4.2 Uspořádání varné desky
1
2
5
3
1 Pomocný hořák
2 Výstup páry - počet a poloha závisí
na modelu
3 Středně rychlý hořák
4 Středně rychlý hořák
5 Rychlý hořák
4
4.3 Příslušenství
•
Tvarovaný rošt
•
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
13
14
www.electrolux.com
•
Zásuvka
Zásuvka je umístěna pod vnitřkem
trouby.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 První čištění
současně stiskněte
Vyjměte ze spotřebiče všechno
příslušenství.
a
nebo
.
Když bliká dvojtečka mezi hodinami a
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství vložte zpět do jeho původní
polohy.
5.2 Nastavení času
Před použitím trouby musíte nastavit čas.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti
nebo po výpadku elektrického proudu
displej automaticky bliká.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko volby
.
Rozsvítí se symbol zapnutého časovače.
nebo
2. Pomocí tlačítka
správný denní čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a
na displeji se zobrazí nastavený denní
čas.
Ke změně času zapněte spotřebič a
nastavte
minutami, stisknutím
nastavíte nový čas.
nebo
5.3 Předehřátí
Předehřátí prázdného spotřebiče ke
spálení zbytkové mastnoty.
1. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
2. Nechte spotřebič pracovat jednu
hodinu.
3. Zvolte funkci
a nastavte
maximální teplotu.
4. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
a nastavte
5. Zvolte funkci
maximální teplotu.
6. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Ze spotřebiče může vycházet
zápach a kouř. To je normální jev.
Zajistěte v místnosti dostatečné větrání.
6. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Zapálení hořáku varné
desky
Hořák vždy zapalte předtím
než na něj postavíte nádobu.
VAROVÁNÍ!
Při používání otevřeného
ohně v kuchyni buďte velmi
opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za
chybné použití plamene.
1. Otočte ovladačem funkcí varné
desky proti směru hodinových
ručiček do polohy maximálního
průtoku plynu
a zatlačte na něj
pro zapálení hořáku.
2. Držte ovladač varné desky zatlačený
po dobu 10 nebo méně sekund, aby
se termočlánek zahřál. V opačném
případě se přeruší přívod plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund.
Jestliže se hořák po uplynutí
15 sekund nezapálí,
uvolněte ovladač, otočte ho
do polohy vypnuto a před
dalším pokusem o zapálení
hořáku alespoň jednu minutu
počkejte.
6.2 Přehled hořáku
A
B
Jestliže se hořák ani po
několika pokusech nezapálí,
zkontrolujte, zda je korunka
a její víčko ve správné
poloze.
V případě výpadku
elektrického proudu můžete
hořák zapálit i bez
elektrického zařízení. V
takovém případě přiložte
k hořáku plamen, stiskněte
odpovídající ovladač a
otočte jím do polohy na
maximum. Držte ovladač
zatlačený po dobu 10 nebo
méně sekund, aby se
termočlánek zahřál.
C
D
A.
B.
C.
D.
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
6.3 Vypnutí hořáku
Chcete-li plamen zhasnout, otočte
ovladačem do polohy vypnuto
Jestliže z nějakého důvodu
plamen zhasne, otočte
ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně
jednu minutu a pokuste se
hořák znovu zapálit.
.
VAROVÁNÍ!
Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve
ztlumte nebo zhasněte
plamen.
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když
zapnete elektřinu, po
instalaci nebo po výpadku
proudu. Nejde o závadu.
7. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Nádobí
VAROVÁNÍ!
Nedávejte stejnou pánev na
dva hořáky.
VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění,
nepokládejte na hořák
nestabilní nebo poškozené
nádoby.
15
16
www.electrolux.com
POZOR!
Ujistěte se, že držadla hrnců
nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
POZOR!
Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku,
čímž získají maximální
stabilitu a sníží se spotřeba
plynu.
Hořák
Průměr nádoby
(mm)
Pomocný
120 - 180
Středně rychlý
140 - 220/2401)
Rychlý
160 - 220/2601)
1) Když je na varné desce jediná nádoba.
7.2 Průměry nádobí
VAROVÁNÍ!
Používejte nádoby na vaření
s průměrem vhodným pro
rozměry hořáků.
8. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Části z nerezové oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
8.2 Čištění varné desky
•
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
•
Smaltované části, kryt a korunku
hořáků umyjte vlažnou vodou se
saponátem a před jejich vložením
zpět je řádně osušte.
8.3 Čištění zapalovací svíčky
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté,
aby hořáky dobře zapalovaly, a
kontrolujte průchodnost otvorů v
korunkách hořáků.
8.4 Mřížky pod nádoby
Mřížky pod nádoby nejsou
odolné pro mytí v myčce
nádobí. Musí se mýt ručně.
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější
čištění vyjměte.
Při snímání mřížek pod
nádoby buďte velmi
opatrní, aby nedošlo k
poškození varné desky.
2. Po vyčištění mřížek pod nádoby se
ujistěte, že jsou umístěné ve správné
poloze.
3. Má-li hořák správně fungovat, musí
být ramena mřížek pod nádoby ve
středu hořáku.
ČESKY
8.5 Pravidelná údržba
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu
přívodní plynové trubky a nastavovače
tlaku, je-li instalován.
9. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Zapnutí a vypnutí
spotřebiče
Podle daného modelu má
váš spotřebič kontrolky,
symboly ovladače nebo
ukazatele:
• Kontrolka se rozsvítí,
když je spotřebič v
provozu.
• Symbol ukazuje, zda
ovladač řídí jednu z
varných zón, funkce
trouby nebo teplotu.
• Ukazatel se zobrazí, když
trouba začne hřát.
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením
ovladače funkcí a teploty trouby do
polohy vypnuto.
9.2 Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo
vadné součásti mohou způsobit
nebezpečné přehřátí. Aby se tomu
zabránilo, je tato trouba vybavena
bezpečnostním termostatem, který
přeruší napájení. Po poklesu teploty se
trouba opět automaticky zapne.
9.3 Funkce trouby
Sym‐
bol
Funkce trouby
Použití
Poloha Vypnuto
Trouba je vypnutá.
Horní/spodní ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a
zavařování potravin.
17
18
www.electrolux.com
Sym‐
bol
Funkce trouby
Použití
Horkovzdušné pečení s Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení.
párou
Pokyny k přípravě viz kapitola „Tipy a rady“, Hor‐
kovzdušné pečení s párou. Dvířka trouby by měla
být během pečení zavřená, aby nedošlo k
přerušení funkce a aby trouba fungovala co nej‐
úsporněji. Při použití této funkce se teplota ve
vnitřku trouby může lišit od nastavené teploty.
Může dojít ke snížení tepelného výkonu. Obecná
doporučení ohledně úspory energie viz kapitola
„Energetická účinnost“, Trouba - úspora energie.
Tato funkce byla použita ke splnění energetické
třídy dle normy EN 60350-1.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Pravý horký vzduch
K pečení jídel na dvou úrovních současně a k su‐
šení potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C
nižší než při použití funkce Horní/spodní ohřev.
Odmrazování
K rozmrazování potravin (zeleniny a ovoce). Doba
rozmrazování závisí na množství a velikosti zmra‐
žených potravin.
10. TROUBA - FUNKCE HODIN
10.1 Displej
A
B
C
D
A. Ukazatel funkce TRVÁNÍ a
UKONČENÍ
B. Displej času
C. Ukazatel zapnutého časovače
D. Ukazatel funkce MINUTKA
10.2 Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
ČESKY
19
10.3 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
00:00
Použití
DENNÍ ČAS
K nastavení, změně nebo kontrole den‐
ního času.
dur
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu
spotřebiče (1 min - 10 h).
End
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby, kdy se má
spotřebič vypnout (1 min - 10 h).
ODLOŽENÝ START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a
UKONČENÍ.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání (1 min
- 23 h 59 min). Tato funkce nemá žá‐
dný vliv na provoz spotřebiče.
dur + End
10.4 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat dur.
, dokud
3. Použijte
nebo
k nastavení
času TRVÁNÍ.
Na displeji se zobrazí dur a symbol A.
4. Po uplynutí nastaveného času bliká
dur a na sedm minut zazní zvukový
signál. Spotřebič se automaticky
vypne.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladač funkcí trouby a
ovladač teploty do polohy vypnuto.
10.5 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat End.
, dokud
3. Použijte
nebo
k nastavení
času.
Na displeji se zobrazí End a symbol A.
4. Po uplynutí nastaveného času bliká
End a na sedm minut zazní zvukový
signál. Spotřebič se automaticky
vypne.
5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladač funkcí trouby a
ovladač teploty do polohy vypnuto.
10.6 Nastavení ODLOŽENÉHO
STARTU
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat dur.
3. Použijte
nebo
času TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
, dokud
k nastavení
.
nebo
5. Použijte
času UKONČENÍ.
k nastavení
6. Potvrďte stisknutím .
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zní sedm
minut zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
7. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
8. Otočte ovladač funkcí trouby a
ovladač teploty do polohy vypnuto.
10.7 Nastavení funkce
MINUTKA
1. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
2. Použijte
nebo
k nastavení
potřebného času.
3. Po uplynutí nastaveného času zní
sedm minut zvukový signál. Chcete-li
20
www.electrolux.com
zvukový signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
2. Změnu signálu provedete
opakovaným stisknutím
10.8 Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
a .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
10.9 Změna zvukového signálu
.
3. Uvolněte tlačítko .
Poslední tón se nastaví jako nový
zvukový signál.
4. Počkejte pět sekund na automatické
potvrzení nastavení.
Když je spotřebič odpojen od
elektrické sítě nebo po
výpadku elektrického
proudu, tón zvukového
signálu se nastaví zpět na
výchozí hodnotu.
1. Aktuální zvukový signál přehrajete
stisknutím a podržením tlačítka
.
11. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Tvarovaný rošt má speciálně
tvarovanou zadní část, která
napomáhá šíření tepla.
Zasuňte rošt do příslušné polohy.
Ujistěte se, že se nedotýká zadní stěny
trouby.
Plech na pečení:
Plech na pečení nezasunujte
zcela dozadu k zadní stěně
vnitřku trouby. Zabránili
byste tak cirkulaci tepla
kolem plechu. Jídlo by se
mohlo připálit, obzvláště pak
v zadní části plechu.
Položte plech na pečení nebo hluboký
pekáč do polohy roštu. Ujistěte se, že se
nedotýká zadní stěny trouby.
12. TROUBA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
ČESKY
12.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Spotřebič má čtyři úrovně roštů.
Polohy roštů ve spotřebiči se počítají
zdola.
Tento spotřebič je vybaven
speciálním systémem, který zajišťuje
oběh vzduchu a stálou recyklaci páry.
Tento systém umožňuje pečení a
vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř
měkká a na povrchu mají kůrčičku.
Doba pečení a spotřeba energie jsou
sníženy na minimum.
Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při
otvírání dvířek spotřebiče během
přípravy jídla vždy odstupte.
Kondenzaci snížíte, když spotřebič
vždy před přípravou jídla na 10 minut
předehřejte.
Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou
část spotřebiče nezakrývejte
hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit
výsledky pečení a poškodit smalt.
12.2 Pečení moučných jídel
•
•
•
•
Vaše trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení jako teplotu,
dobu pečení a polohu roštů byste měli
proto upravit podle doporučení
uvedených v tabulkách.
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
•
•
21
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou nejprve nerovnoměrně
zhnědnout. V takovém případě ale
hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
12.3 Pečení moučníků
•
•
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou
3/4 času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy
na pečení, musí být mezi plechy
jedna úroveň drážek volná.
12.4 Pečení masa a ryb
•
•
•
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v
troubě nevytvořily skvrny, které by již
nemusely jít odstranit.
Před podáváním nechte maso
odpočívat asi 15 minut, a teprve
potom ho krájejte, aby nevytekla
šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře
zabráníte dolitím vody pokaždé, když
se odpaří.
12.5 Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
12.6 Horní/spodní ohřev
Jídlo
Množství
(g)
Proužky těsta
250
Plochý koláč 1) 1000
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
150
25 - 30
3
plech na pečení
160 - 170
30 - 35
2
plech na pečení
22
www.electrolux.com
Jídlo
Množství
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Kynutý koláč s
jablky
2000
170 - 190
40 - 50
3
plech na pečení
Koblihy
1500
160 - 170
45 - 55 2)
2
plech na pečení
Celé kuře
1350
200 - 220
60 - 70
2
tvarovaný rošt
1
plech na pečení
3
tvarovaný rošt
1
plech na pečení
3
Tvarovaný rošt
1
plech na pečení
Půlka kuřete
1300
Vepřová kotleta 600
190 - 210
190 - 210
35 + 30
30 - 35
Poloha
roštu
Příslušenství
Dortový kor‐
pus 3)
800
230 - 250
10 - 15
2
plech na pečení
Plněné kynuté
koláče 4)
1200
170 - 180
25 - 35
2
plech na pečení
Pizza
1000
200 - 220
25 - 35
2
plech na pečení
Tvarohový ko‐
láč
2600
170 - 190
60 - 70
2
plech na pečení
Švýcarský ja‐
blečný koláč 4)
1900
200 - 220
30 - 40
1
plech na pečení
Vánoční dort 4) 2400
170 - 180
55 - 65 5)
2
plech na pečení
Slaný lotrinský
koláč 4)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 kruhový plech
(průměr: 26 cm)
Venkovský
chléb 6)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 hliníkové ple‐
chy (délka: 20
cm)
Rumunský pi‐
škot 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 hliníkové ple‐
chy (délka: 25
cm) na stejné
úrovni trouby
Rumunský pi‐
škot – tradiční
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 hliníkové ple‐
chy (délka: 25
cm) na stejné
úrovni trouby
Sladké peči‐
vo 4)
800
200 - 210
10 - 15
2
plech na pečení
Roláda 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
plech na pečení
ČESKY
Poloha
roštu
23
Jídlo
Množství
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Příslušenství
Pusinky
400
100 - 120
40 - 50
2
plech na pečení
Koláč s dro‐
benkou 4)
1500
180 - 190
25 - 35
3
plech na pečení
Máslový ko‐
láč 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
plech na pečení
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
2) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 7 minut.
3) Předehřejte troubu po dobu 20 minut.
4) Předehřejte troubu po dobu 10 - 15 minut.
5) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 10 minut.
6) Nastavte teplotu na 250 °C a předehřejte troubu po dobu 18 minut.
12.7 Pravý horký vzduch
Jídlo
Množství
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Plochý koláč 1) 1000
155
35
2
plech na pe‐
čení
Plochý koláč 1) 1000 +
1000
145
50
1+3
plech na pe‐
čení
Kynutý koláč s
jablky1)
2000
170 - 180
40 - 50
3
plech na pe‐
čení
Koblihy
1200
150 - 160
40 - 50 2)
3
plech na pe‐
čení
Celé kuře
1400
200
50
2
tvarovaný
rošt
1
plech na pe‐
čení
2
tvarovaný
rošt
1
plech na pe‐
čení
Vepřová kotleta 600
180 - 200
30 - 40
Poloha
roštu
Příslušenst
ví
Dortový kor‐
pus 3)
800
230 - 250
10 - 15
2
plech na pe‐
čení
Plněné kynuté
koláče
1200
160 - 170
20 - 30
3
plech na pe‐
čení
Tvarohový ko‐
láč
2600
150 - 170
60 - 70
2
plech na pe‐
čení
24
www.electrolux.com
Jídlo
Množství
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Švýcarský ja‐
blečný koláč 3)
1900
180 - 200
50 - 40
3
plech na pe‐
čení
Vánoční dort 1) 2400
150 - 170
50 - 60 4)
3
plech na pe‐
čení
Slaný lotrinský
koláč3)
1000
210 - 230
35 - 45
2
1 kruhový
plech (prů‐
měr: 26 cm)
Venkovský
chléb 5)
750 + 750
180 - 190
50 - 60
3
plech na pe‐
čení
Rumunský pi‐
škot 1)
600 + 600
150 - 170
40 - 50
2
2 hliníkové
plechy (dél‐
ka: 25 cm)
na stejné
úrovni trouby
Rumunský pi‐
škot – tradiční
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 hliníkové
plechy (dél‐
ka: 25 cm)
na stejné
úrovni trouby
Sladké peči‐
vo 1)
800
190
15
3
plech na pe‐
čení
Sladké peči‐
vo 1)
800 + 800
200
15
1+3
plech na pe‐
čení
Roláda 1)
500
150 - 170
10 - 15
3
plech na pe‐
čení
Pusinky
400
100 - 120
50 - 60
2
plech na pe‐
čení
Pusinky
400 + 400
100 - 120
55 - 65
1+3
plech na pe‐
čení
Koláč s droben‐ 1500
kou1)
170 - 180
20 - 30
2
plech na pe‐
čení
Piškotový ko‐
láč1)
150 - 170
20 - 30
2
plech na pe‐
čení
600
Poloha
roštu
Příslušenst
ví
ČESKY
Jídlo
Množství
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Máslový ko‐
láč 1)
600 + 600
150 - 170
20 - 30
25
Poloha
roštu
Příslušenst
ví
1+3
plech na pe‐
čení
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
2) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 7 minut.
3) Předehřejte troubu po dobu 15 minut.
4) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 10 minut.
5) Nastavte teplotu na 230 °C a předehřejte troubu po dobu 15 minut.
12.8 Horkovzdušné pečení s párou
Jídlo
Teplota Čas
(°C)
(min)
Poloha Příslušenství
roštu
Chléb a pizza
Žemle
190
25 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Bagety/kaiserky
200
40 - 45
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Mražená pizza 350
g
190
25 - 35
2
tvarovaný rošt
Koláče na plechu na pečení
Roláda
180
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Sušenka brownie
180
35 - 45
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Suflé
210
35 - 45
2
šest keramických pečicích šálků
na tvarovaný rošt
Koláčový korpus z
piškotového těsta
180
25 - 35
2
dortový korpus na tvarovaný
rošt
Piškotový koláč
150
35 - 45
2
forma na koláč na tvarovaný
rošt
Ryby v sáčcích 300
g
180
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Celá ryba 200 g
180
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Rybí filé 300 g
180
30 - 40
2
plech na pizzu na tvarovaný rošt
Koláče ve formě
Ryby
26
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota Čas
(°C)
(min)
Poloha Příslušenství
roštu
Maso
Maso v sáčku 250 g 200
35 - 45
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Maso na vidlici 500
g
200
30 - 40
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Sušenky
170
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Makronky
170
40 - 50
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Muffin
180
30 - 40
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Slaný keks
160
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Sušenky z křehkého 140
těsta
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Dortíky
170
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Zeleninová směs v
sáčku 400 g
200
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Omeleta
200
30 - 40
2
plech na pizzu na tvarovaný rošt
Zelenina na pekáči
700 g
190
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Malé kusy pečiva
Vegetariánské
12.9 Informace pro zkušebny
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Příslušenství
Poloha
roštu
Čas
(min)
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Horní/spodní
ohřev
160
plech na peče‐
ní
3
20 - 30
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Pravý horký
vzduch
160
plech na peče‐
ní
1+3
Jablečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Horní/spodní
ohřev
190
tvarovaný rošt
1
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Příslušenství
Poloha
roštu
Piškotová buchta
bez tuku
Horní/spodní
ohřev
180
tvarovaný rošt
2
Piškotová buchta
bez tuku
Pravý horký
vzduch
170
tvarovaný rošt
1+3
30 - 40
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Horní/spodní
ohřev
140
plech na peče‐
ní
3
15 - 30
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Pravý horký
vzduch
140
plech na peče‐
ní
1+3
15 - 30
27
Čas
(min)
13. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Poznámky k čištění
•
•
•
•
•
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
13.2 Spotřebiče z nerezové
oceli nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkým hadříkem nebo
houbou. Osušte je měkkým
hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo
abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly
poškodit povrch trouby.
Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
13.3 Odstranění a instalace
skleněných panelů trouby
Skleněné panely lze při čištění vyjmout.
Počet jednotlivých skleněných panelů se
liší dle modelu.
VAROVÁNÍ!
Při čištění nechte dvířka
trouby lehce otevřená. Když
jsou plně otevřená, může
jejich náhodné zavření něco
poškodit.
VAROVÁNÍ!
Spotřebič bez skleněných
panelů nepoužívejte.
1. Otevírejte dvířka, dokud nedosáhnou
úhlu přibližně 30°. Dvířka zůstanou
při lehkém otevření na svém místě.
28
www.electrolux.com
13.4 Vysazení zásuvky
VAROVÁNÍ!
V zásuvce neskladujte
hořlavé věci a materiály
(jako např. čisticí prostředky,
plastové sáčky, textilní
chňapky, papír nebo čisticí
spreje). Při použití trouby se
může zásuvka značně
zahřát. Hrozí nebezpečí
požáru.
30°
2. Uchopte okrajovou lištu na horní
straně dvířek (B) na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
Zásuvku pod troubou lze při čištění
vyjmout.
1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.
2
B
1
3. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
VAROVÁNÍ!
Při vyjímání skleněných
panelů se mohou dvířka
zavírat.
4. Uchopte horní okraj skleněných
panelů dvířek a vytáhněte je jeden po
druhém nahoru.
5. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše
uvedené kroky v opačném pořadí.
Nejprve vraťte menší a potom větší
panel.
POZOR!
Dávejte pozor, abyste vnitřní
skleněný panel nainstalovali
správně do jeho umístění.
2. Pomalu zásuvku zdvihněte.
3. Zásuvku zcela vytáhněte.
Zásuvku vložíte stejným postupem jako
výše, ale v opačném pořadí.
13.5 Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
ČESKY
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300
°C .
29
4. Nasaďte skleněný kryt.
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
14.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Po zapnutí generátoru ji‐
sker se neobjevují žádné
jiskry.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Viz
schéma zapojení.
Po zapnutí generátoru ji‐
sker se neobjevují žádné
jiskry.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Po zapnutí generátoru ji‐
sker se neobjevují žádné
jiskry.
Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.
Umístěte správně víčko a
korunku hořáku.
Plamen zhasíná ihned po
zapálení.
Termočlánek není dosta‐
tečně zahřátý.
Po zapálení plamene ne‐
chte generátor jisker za‐
pnutý ještě 10 nebo méně
sekund.
Kroužek plamene je nerov‐ Korunka hořáku je ucpaná
noměrný.
zbytky jídla.
Ujistěte se, že není tryska
zanesená a korunka
hořáku je čistá.
Hořáky nefungují.
Zkontrolujte přívod plynu.
Je přerušena dodávka ply‐
nu.
Plamen je oranžový nebo
žlutý.
V některých místech
hořáku může mít plamen
oranžovou či žlutou barvu.
To je normální jev.
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15 - 20 minut.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
30
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
Jedná se o závadu na
elektroinstalaci.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v po‐
jistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu, kon‐
taktujte oddělení péče o
zákazníky.
Na displeji trouby se objeví Došlo k přerušení dodávky Nastavte znovu čas.
„0.00“ a „LED“.
elektrického proudu.
14.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
15.1 Produktové informace pro varnou desku dle směrnice komise
EU 66/2014
Označení mo‐ EKK54506OW
delu
Typ varné
desky
Varná deska na volně stojícím sporáku
Počet plyno‐
vých hořáků
4
ČESKY
Energetická
Levý zadní - pomocný
účinnost ply‐
nových hořáků Pravý zadní - středně rychlý
(EE gas bur‐
Pravý přední - středně rychlý
ner)
Levý přední - rychlý
není k dispozici
Energetická účinnost plynové varné desky (EE gas hob)
55.4%
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná
paliva pro domácnost - část 2-1 :
Hospodárné využití energie - Všeobecně
15.2 Varná deska - úspora
energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
•
•
•
•
•
55.3%
55.5%
55.5%
Před použitím zkontrolujte, zda jsou
hořáky a mřížky pod nádoby správně
nasazeny.
Dno varné nádoby by mělo mít
správné rozměry odpovídající velikosti
hořáku.
Varnou nádobu položte přímo na
hořák do jeho středu.
Když začnou tekutiny vřít, ztlumte
plamen, aby jen mírně perlily.
Je-li to možné, použijte tlakový hrnec.
Viz příslušná uživatelská příručka.
15.3 Produktový list a informace o troubách dle směrnice komise
EU 65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EKK54506OW
Index energetické účinnosti
94,9
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0,84 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0,74 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
54 l
Typ trouby
Trouba ve volně stojícím sporá‐
ku
Hmotnost
44.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
31
32
www.electrolux.com
15.4 Trouba - Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty.
Horkovzdušné pečení s párou
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení. Další podrobnosti viz část
„Trouba - Denní používání“, Funkce
trouby.
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
33
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................34
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 36
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................39
4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 44
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................45
6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................. 46
7. HORÁK - RADY A TIPY................................................................................... 47
8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE..............................................48
9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE ........................................................... 48
10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE...........................................................................50
11. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA......................................................52
12. RÚRA - RADY A TIPY.................................................................................... 52
13. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................59
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 60
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 62
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
34
1.
www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
Tento spotrebič je určený na používanie v nadmorskej
výške do 2 000 m.
Tento spotrebič nie je určený na používanie na
lodiach, loďkách ani plavidlách.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste
predišli prehriatiu.
Spotrebič neinštalujte na podstavec.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok alebo skleného veka varného
panela so závesmi nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
36
www.electrolux.com
•
•
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na
skladovanie. Môže byť horúca.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento spotrebič je vhodný pre
nasledovné trhy: CZ SK
•
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Kuchynská skrinka a príslušný
výklenok musia mať vhodné rozmery.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Niektoré súčasti spotrebiča sú pod
napätím. Spotrebič zabudujte do
nábytku, aby ste zabránili kontaktu s
nebezpečnými časťami.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
•
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Aby ste predišli prevrhnutiu
spotrebiča, nezabudnite nainštalovať
stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
2.3 Prívod plynu
•
•
•
•
•
Všetky práce súvisiace s pripojením
na prívod plynu musí vykonať
kvalifikovaná osoba.
Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a
nastavenie spotrebiča navzájom
kompatibilné.
Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného
vetrania.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia a
popálenín.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
VAROVANIE!
Riziko požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Do spotrebiča ani priamo na jeho dno
neklaďte hliníkovú fóliu.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie. Pri premiestňovaní
týchto predmetov po varnom povrchu
ich vždy nadvihnite.
Zabezpečte dobré vetranie v
miestnosti, kde je spotrebič
nainštalovaný.
Používajte len stabilný kuchynský riad
so správnym tvarom a priemerom
väčším ako rozmery horákov.
Skontrolujte, či plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej polohy.
Používajte iba príslušenstvo dodané
so spotrebičom.
Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
•
Pred údržbou vypnite spotrebič.
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite
zo sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
•
•
•
O správnej likvidácii spotrebiča sa
informujte na mestskom alebo
obecnom úrade.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
SLOVENSKY
•
•
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
Sploštite vonkajšie plynové trubice.
•
39
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.8 Servis
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Minimálne vzdialenosti
Rozmer
mm
A
400
3.1 Umiestnenie spotrebiča
B
650
Váš voľne stojaci spotrebič môžete
nainštalovať so skrinkami na jednej
alebo po oboch stranách a do rohu.
C
150
Minimálne vzdialenosti pre inštaláciu
nájdete v tabuľke.
B
C
A
3.2 Technické údaje
Napätie
220 – 240 V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Trieda spotrebiča
1
Rozmer
mm
Výška
855
Šírka
500
Hĺbka
600
3.3 Ostatné technické údaje
Kategória spotrebiča:
II2H3B/P
Pôvodne nastavený plyn:
G20 (2H) 20 mbar
Náhradný plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Priemery obtokov
HORÁK
Ø OBTOK1) 1/100 mm
Pomocný
29 / 30
40
www.electrolux.com
HORÁK
Ø OBTOK1) 1/100 mm
Stredne rýchly
32
Rýchly
42
1) Typ obtoku závisí od modelu.
3.5 Plynové horáky pre ZEMNÝ PLYN G20 20 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝ‐
KON kW1)
ZNÍŽENÝ VÝKON kW1)
ZNAČKA DÝZY
1/100 mm
3.0
0.72 / 0.75
119
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
1.0
0.35
70
Rýchly
Stredne rýchly
Pomocný
1) Typ obtoku závisí od modelu.
3.6 Plynové horáky pre LPG G30 30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW
ZNÍŽENÝ VÝ‐ ZNAČKA DÝZY
KON kW
1/100 mm
MENOVITÝ PRIE‐
TOK PLYNU g/
hod.
Rýchly
3.0
0.72
88
218
Stredne
rýchly
2.0
0.43
71
145
Pomocný
1.0
0.35
50
73
3.7 Plynové horáky pre LPG G31 30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW1)
ZNÍŽENÝ VÝ‐
KON kW1)
Rýchly
2.6
0.63
88
186
Stredne
rýchly
1.7
0.38
71
121
Pomocný
0.85
0.31
50
61
1) Typ obtoku závisí od modelu.
3.8 Prívod plynu
Použite pevné prípojky alebo antikorovú
ohybnú trubicu, ktoré vyhovujú platným
normám. Ak použijete ohybné kovové
trubice, uistite sa, že sa nedotýkajú
pohyblivých častí alebo že nie sú
pokrútené a stlačené.
ZNAČKA DÝ‐ MENOVITÝ PRIE‐
ZY 1/100 mm
TOK PLYNU g/
hod.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Trubica prívodu plynu sa
nesmie dotýkať časti
spotrebiča zobrazenej na
obrázku.
3.9 Pripojenie ohybných
nekovových trubíc
Ak máte jednoduchý prístup k prípojke,
môžete použiť ohybnú trubicu. Ohybná
trubica musí byť pevne pripojená
pomocou svoriek.
VAROVANIE!
Pred pripojením plynovej
prípojky odpojte spotrebič od
elektrického napájania alebo
vypnite poistky v poistkovej
skrini.Zatvorte hlavný ventil
plynovej prípojky.
3.10 Prispôsobenie rôznym
druhom plynu
Úpravu na iný druh plynu
prenechajte kvalifikovanej
osobe.
Pri montáži vždy použite držiak trubice a
tesnenie. Ohybnú trubicu môžete použiť
v týchto prípadoch:
Rúra je nastavená na zemný
plyn, nastavenie môžete so
správnymi dýzami zmeniť na
kvapalný plyn.
Rýchlosť prietoku plynu sa
dá nastaviť podľa potreby.
•
ak sa nemôže zahriať na vyššiu ako
izbovú teplotu, teda na viac ako 30
°C,
• nie je dlhšia ako 1 500 mm,
• ak sa nikde nezužuje,
• ak nie je skrútená alebo napnutá,
• ak sa nikde nedotýka ostrých hrán
alebo rohov predmetov,
• ak je možné jej stav jednoducho zistiť.
Pri kontrole ohybnej trubice sa uistite, že:
Montážnu súpravu si môžete
objednať v autorizovanom
servisnom stredisku.
VAROVANIE!
Pred výmenou dýz sa uistite,
že sú ovládače plynu vo
vypnutej polohe. Spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
Rúru nechajte vychladnúť.
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
•
na nej nie sú praskliny, zárezy, znaky
obhorenia na koncoch, ale aj po celej
dĺžke,
• materiál nestvrdol a je stále správne
ohybný,
• upevňovacia svorka nezhrdzavela,
• neuplynula doba životnosti.
Ak spozorujete jednu alebo viac chýb,
trubicu/hadicu neopravujte, ale ju
vymeňte.
Rúra je nastavená na
štandardný plyn. Pri zmene
nastavení vždy použite
tesnenie.
VAROVANIE!
Po dokončení inštalácie sa
uistite, že každý spoj
správne tesní a nedochádza
k úniku. Na kontrolu tesnosti
použite mydlový roztok, a
nie plameň.
Prípojka prívodu plynu sa nachádza na
zadnej strane ovládacieho panela.
C
B
A
D
A. Bod pripojenia plynu (pre rúru sa
používa iba jeden bod)
B. Tesnenie
41
42
www.electrolux.com
C. Nastaviteľná prípojka
D. Držiak trubice na propán-bután
A
3.11 Výmena dýz horáka
Dýzy vymeňte pri zmene typu plynu.
1. Odstráňte podstavce na varné
nádoby.
2. Odstráňte kryty a korunky z horáka.
3. Dýzy meňte pomocou zakladacieho
kľúča č. 7.
4. Dýzy vymeňte za tie, ktoré sú
potrebné pre typ použitého plynu.
A
Prepnutie zo zemného plynu na
kvapalný plyn
1. Úplne dotiahnite obtokovú skrutku.
2. Vložte ovládač späť.
Zmena z kvapalného plynu na
zemný plyn
1. Odskrutkujte obtokovú skrutku v
polohe A o približne jednu otáčku.
2. Vráťte späť otočný ovládač varného
panela.
3. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.
5. Typový štítok (nachádza sa v
blízkosti rúrky prívodu plynu)
vymeňte za štítok pre nový druh
privádzaného plynu.
Tento štítok nájdete vo
vrecku priloženom k
spotrebiču.
Ak je tlak prívodu plynu premenlivý alebo
sa líši od požadovaného tlaku,
namontujte na prívodnú plynovú rúrku
vhodný adaptér tlaku.
3.12 Nastavenie minimálnej
úrovne plynu horáka varného
panela
1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odstráňte otočný ovládač varného
panela. Ak nemáte prístup k
obtokovej skrutke, ešte pred začatím
nastavovania odmontujte ovládací
panel.
3. Pomocou tenkého a plochého
skrutkovača nastavte polohu
obtokovej skrutky A.
Model určuje polohu obtokovej
skrutky A.
4.
5.
6.
7.
8.
VAROVANIE!
Zástrčku prívodného
kábla zapojte do
zásuvky iba v prípade,
že všetky diely sú na
svojom pôvodnom
mieste. Hrozí
nebezpečenstvo
poranenia.
Zapáľte horák.
Pozrite si kapitolu „Varný panel každodenné používanie“.
Prestavte otočný ovládač varného
panela do minimálnej polohy.
Opäť odstráňte otočný ovládač
varného panela.
Pomaly doťahujte obtokovú skrutku,
kým nebude plameň minimálny a
stabilný.
Vráťte späť otočný ovládač varného
panela.
SLOVENSKY
43
3.13 Vyrovnanie spotrebiča
Na vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej
polohy a prispôsobenie okolitým
zariadeniam použite malé nožičky v
spodnej časti spotrebiča.
3.14 Ochrana proti prevráteniu
Pred pripevnením ochrany proti
prevráteniu nastavte spotrebič do
správnej výšky a polohy.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby ste
ochranu proti prevráteniu
nainštalovali do správnej
výšky.
1. Ochranu proti prevráteniu
nainštalujte 317 - 322 mm pod
horným povrchom spotrebiča a 80 85 mm od bočnej strany spotrebiča
do kruhového otvoru na konzole.
Priskrutkujte ju k pevnému materiálu
alebo použite vhodnú výstuž (stenu).
80-85
mm
317-322
mm
Uistite sa, že je povrch za
spotrebičom hladký.
Je potrebné nainštalovať ochranu proti
prevráteniu. Ak ju nenainštalujete,
spotrebič sa môže prevrátiť.
Spotrebič má symbol uvedený na
obrázku (ak je použitý), ktorý upozorňuje
na inštaláciu ochrany proti prevráteniu.
2. Otvor nájdete na ľavej strane v
zadnej časti spotrebiča. Nadvihnite
prednú časť spotrebiča a spotrebič
zasuňte do stredu priestoru medzi
skrinkami. Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné upraviť bočnú
vzdialenosť tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
Ak ste zmenili rozmery
sporáka, musíte správne
zarovnať ochranu proti
prevráteniu.
44
www.electrolux.com
UPOZORNENIE!
Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné
upraviť bočnú vzdialenosť
tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
VAROVANIE!
Napájací kábel sa nesmie
dotýkať časti spotrebiča
zatienenej na obrázku.
3.15 Elektrická inštalácia
VAROVANIE!
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
opatrenia uvedené v
príslušnej kapitole.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Celkový prehľad
1
4
9
3
2
1
2 3 4 5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ovládače varného panela
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Ukazovateľ / symbol teploty
Ovládač funkcií rúry
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Úrovne v rúre
SLOVENSKY
45
4.2 Rozloženie varného povrchu
1
2
5
1 Pomocný horák
2 Vývod pary – počet a poloha závisí
od modelu
3 Stredne rýchly horák
4 Stredne rýchly horák
5 Rýchly horák
3
4
4.3 Príslušenstvo
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
•
Na koláče a sušienky.
Skladovacia zásuvka
Skladovacia zásuvka je umiestnená
pod dutinou rúry.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte všetko
príslušenstvo.
Pozrite si časť „Ošetrovanie
a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo dajte späť na jeho
pôvodné miesto.
5.2 Nastavenie času
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
Keď spotrebič pripojíte k elektrickému
napájaniu alebo po výpadku napájacieho
napätia, začne displej automaticky blikať.
1. Stlačte tlačidlo voľby
.
Rozsvieti sa symbol zapnutého
časomera.
2. Pomocou tlačidiel
alebo
nastavte správny denný čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazenie času blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
Ak chcete zmeniť čas, zapnite spotrebič
a súčasne stlačte tlačidlá
a
alebo
.
Keď bliká stĺpec medzi hodinami a
minútami, stlačením tlačidla
nastavte nový čas.
alebo
5.3 Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím treba prázdny
spotrebič zohriať, aby sa vypálil zvyšný
tuk.
a maximálnu
1. Nastavte funkciu
teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
46
www.electrolux.com
3. Nastavte funkciu
a nastavte
maximálnu teplotu.
4. Spotrebič nechajte v činnosti 15
minút.
5. Nastavte funkciu
a nastavte
maximálnu teplotu.
6. Spotrebič nechajte v činnosti 15
minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať
zápach a dym. Je to normálne.
Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Zapálenie horáka varného
panela
Pred položením
kuchynského riadu horák
vždy zapáľte.
VAROVANIE!
Buďte veľmi opatrní, keď
používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť pri
nevhodnom zaobchádzaní s
plameňom.
1. Horák zapáľte otočením ovládača
varného panela proti smeru
hodinových ručičiek do maximálnej
polohy prívodu plynu
a stlačením
ovládača.
2. Otočný ovládač varného panela držte
stlačený 10 alebo menej sekúnd, aby
sa zohrial termočlánok. Ak to
neurobíte, prívod plynu sa preruší.
3. Keď je plameň pravidelný, upravte
ho.
VAROVANIE!
Otočný ovládač nedržte
stlačený dlhšie ako 15
sekúnd. Ak sa horák
nezapáli ani po 15
sekundách, uvoľnite otočný
ovládač, otočte ho do
vypnutej polohy, počkajte
najmenej 1 minútu a potom
skúste znova zapáliť horák.
Ak sa horák ani po
opakovaných pokusoch
nezapáli, skontrolujte, či je v
správnej polohe korunka a
kryt horáka.
Ak nemáte elektrinu, horák
možno zapáliť aj bez
elektrického zapaľovača. V
tomto prípade sa priblížte k
horáku s plameňom, stlačte
príslušný ovládač a otočte
ho do maximálnej polohy.
Otočný ovládač držte
stlačený 10 alebo menej
sekúnd, aby sa zohrial
termočlánok.
Ak plameň na horáku
náhodou zhasne, otočte
otočný ovládač do vypnutej
polohy a pred opakovaním
pokusu o zapálenie horáka
počkajte minimálne 1
minútu.
Generátor iskier sa môže
automaticky spustiť pri
zapnutí napájania, po
inštalácii alebo výpadku
elektriny. Je to normálne.
SLOVENSKY
6.2 Prehľad horákov
A.
B.
C.
D.
A
47
Kryt horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
6.3 Vypínanie horáka
Plameň sa zhasína otočením ovládača
B
do vypnutej polohy
.
VAROVANIE!
Pred odstraňovaním hrncov
z horáka vždy znížte plameň
na minimum alebo ho
vypnite.
C
D
7. HORÁK - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.2 Priemery kuchynského
riadu
VAROVANIE!
Používajte kuchynský riad s
priemerom zodpovedajúcim
veľkosti horákov.
7.1 Kuchynský riad
VAROVANIE!
Jednu varnú nádobu nikdy
nedávajte na dva horáky.
VAROVANIE!
Na horák neklaďte
nestabilné alebo poškodené
nádoby, aby nedošlo k
vyliatiu pokrmu a zraneniu.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že rukoväte nie sú
nad predným okrajom
varného panelu.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby boli varné
nádoby vycentrované nad
horákom, aby bola
zabezpečená maximálna
stabilita a nižšia spotreba
plynu.
Horák
Pomocný
Priemer kuchyn‐
ského riadu (mm)
120 - 180
Stredne rýchly
140 - 220/2401)
Rýchly
160 - 220/2601)
1) Keď sa na varnom paneli používa iba je‐
den hrniec.
48
www.electrolux.com
8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Diely z antikora umyte vodou a utrite
ich dosucha mäkkou handrou.
8.2 Čistenie varného panela
•
•
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu, cukor a potraviny s
obsahom cukru. V opačnom prípade
môžu nečistoty poškodiť varný panel.
Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Nečistoty zo smaltovaných dielov,
viečok a koruniek odstráňte teplou
mydlovou vodou a pred opätovným
nasadením ich dôkladne osušte.
kovovou elektródou. Tieto časti
udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli
ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte,
či nie sú otvory korunky horáka
zanesené.
8.4 Podstavce na varné nádoby
Podstavce na varné nádoby
nie sú vhodné na umývanie
v umývačke riadu. Musíte
ich umývať ručne.
1. V záujme jednoduchšieho čistenia
varného panela odstráňte podstavce
na varné nádoby.
Pri umiestňovaní
podstavcov postupujte
opatrne, aby ste
zabránili poškodeniu
hornej časti varného
panela.
2. Po vyčistení podstavcov na varné
nádoby skontrolujte, či sú v správnej
polohe.
3. Skontrolujte, či sú ramená
podstavcov na varné nádoby
zarovnané so stredom horáka.
8.5 Pravidelná údržba
Pravidelne žiadajte svoje miestne
autorizované servisné stredisko o
kontrolu stavu rúrky na prívod plynu a
adaptéra tlaku, ak je použitý.
8.3 Čistenie zapaľovacej
sviečky
Funkciu zapaľovania zabezpečuje
keramická zapaľovacia sviečka s
9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
SLOVENSKY
9.1 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
žiarovky, symboly
ovládačov alebo
ukazovatele:
• Žiarovka sa rozsvieti, keď
je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či
otočný ovládač ovláda
jednu z varných zón,
funkcií rúry alebo teplotu.
• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.
49
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.
9.2 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť
nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu
predišlo, rúra je vybavená
bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
9.3 Funkcie rúry
Sym‐
bol
Funkcie rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Rúra je vypnutá.
Tradičné pečenie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrov‐
ni.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Vlhké pečenie
Táto funkcia je určená na úsporu energie počas
pečenia. Pokyny ohľadom pečenia nájdete v kapi‐
tole „Rady a tipy“, Vlhké pečenie. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou možnou energetickou účinno‐
sťou. Keď použijete túto funkciu, teplota v dutine
sa môže líšiť od nastavenej teploty. Výkon ohrevu
môže byť znížený. Všeobecné odporúčania na
úsporu energie nájdete v kapitole „Energetická
účinnosť", Rúra – Úspora energie. Táto funkcia sa
použila na súlad s energetickou triedou podľa nor‐
my EN 60350-1.
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hria‐
nok.
Teplovzdušné pečenie
Na pečenie zároveň na dvoch úrovniach a suše‐
nie potravín.Nastavte teplotu o 20-40 °C nižšiu
ako pre Tradičné pečenie.
50
www.electrolux.com
Sym‐
bol
Funkcie rúry
Použitie
Rozmrazovanie
Na rozmrazenie potravín (zeleniny a ovocia). Čas
rozmrazovania závisí od množstva a veľkosti mra‐
zených potravín.
10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE
10.1 Displej
A
B
C
D
A. Ukazovateľ času funkcií TRVANIE a
KONIEC
B. Displej času
C. Ukazovateľ aktívneho časomera
D. Ukazovateľ funkcie KUCHYNSKÝ
ČASOMER
10.2 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
MÍNUS
Na nastavenie času.
HODINY
Na nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Na nastavenie času.
10.3 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
00:00
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu
denného času.
dur
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotre‐
bič v prevádzke (1 min – 10 h).
End
KONIEC
Na nastavenie, kedy sa má spotrebič
vypnúť (1 min – 10 h).
POSUNUTÝ ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KO‐
NIEC.
KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER
Nastavenie odpočítavania času (1 min
– 23 h 59 min). Táto funkcia nemá
vplyv na prevádzku spotrebiča.
dur + End
10.4 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať dur.
, kým
SLOVENSKY
3. Po stlačení
alebo
môžete
nastaviť čas funkcie TRVANIE.
Na displeji sa zobrazí dur a symbol A.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať dur a zaznie zvukový signál na
7 minút. Spotrebič sa vypne
automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
10.5 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
, kým
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať End.
3. Stlačením
alebo
nastavte čas.
Na displeji sa zobrazí End a symbol A.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať End a zaznie zvukový signál
na 7 minút. Spotrebič sa vypne
automaticky.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
10.6 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým
nezačne blikať dur.
3. Čas funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Čas funkcie KONIEC nastavte
stlačením
alebo
.
6. Potvrďte stlačením tlačidla .
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas znie 7 minút
51
zvukový signál. Spotrebič sa vypne
automaticky.
7. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
10.7 Nastavenie funkcie
KUCHYNSKÝ ČASOMER
1. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
2. Po stlačení
alebo
môžete
nastaviť požadovaný čas.
3. Po skončení nastaveného času znie
7 minút zvukový signál. Zvukový
signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
10.8 Zrušenie časových funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.
2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá
a
.
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.
10.9 Zmena zvukového signálu
1. Ak si chcete vypočuť aktuálny
zvukový signál, stlačte a podržte
tlačidlo
.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla
zmeníte signál.
3. Uvoľnite tlačidlo .
Posledný tón, ktorý ste nastavili, je
novým zvukovým signálom.
4. Počkajte 5 sekúnd na automatické
potvrdenie nastavenia.
Ak bol spotrebič odpojený od
sieťového napájania alebo
došlo k výpadku napájania,
nastaví sa pôvodný tón
zvukovej signalizácie.
52
www.electrolux.com
11. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Plech:
Plech na pečenie
nezasúvajte úplne k zadnej
stene dutiny rúry. Tým by sa
zabránilo cirkulácii horúceho
vzduchu okolo plechu. Jedlo
môže prihorieť, najmä v
zadnej časti plechu.
11.1 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Drôtený rošt má špeciálny
tvar zadnej časti, čo
napomáha cirkulácii tepla.
Položte rošt na správnu úroveň rúry.
Skontrolujte, či sa nedotýka zadnej steny
dutiny rúry.
Položte plech alebo hlboký pekáč na
úroveň rúry. Skontrolujte, či sa nedotýka
zadnej steny dutiny rúry.
12. RÚRA - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
•
•
•
12.1 Všeobecné informácie
•
•
Spotrebič má štyri úrovne na
zasunutie príslušenstva. Úrovne sa
číslujú smerom od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas varenia a znižuje
spotrebu energie na minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže
kondenzovať vlhkosť. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslušenstvo alobalom.
Mohlo by to zmeniť výsledky pečenia
a poškodiť smalt.
12.2 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia ako teplotu, čas prípravy
jedla a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
SLOVENSKY
•
•
•
•
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte
nastavenie pre podobný recept.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
12.3 Pečenie koláčov
•
•
Neotvárajte dvierka rúry pred
uplynutím 3/4 nastaveného času
pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
•
•
12.5 Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
12.4 Pečenie mäsa a rýb
•
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby
12.6 Tradičné pečenie
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Prúžky pečiva
250
150
25 - 30
3
plech na peče‐
nie
Plochý koláč 1) 1000
160 - 170
30 - 35
2
plech na peče‐
nie
Kysnutý koláč s 2000
jablkami
170 - 190
40 - 50
3
plech na peče‐
nie
Koláč pečený v 1500
pekáči
160 - 170
45 - 55 2)
2
plech na peče‐
nie
Celé kura
200 - 220
60 - 70
2
drôtený rošt
1
plech na peče‐
nie
3
drôtený rošt
1
plech na peče‐
nie
1350
Kurča, polovica 1300
190 - 210
53
ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré
môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte
odstáť približne 15 minút, aby z neho
nevytiekla šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do
hlbokého pekáča trochu vody.
Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vždy, keď sa odparí.
35 + 30
54
www.electrolux.com
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Bravčová kotle‐ 600
ta
190 - 210
Plackový
chlieb 3)
230 - 250
Plnený kysnutý 1200
koláč 4)
Pizza
Príslušenstvo
3
Drôtený rošt
1
plech na peče‐
nie
10 - 15
2
plech na peče‐
nie
170 - 180
25 - 35
2
plech na peče‐
nie
1000
200 - 220
25 - 35
2
plech na peče‐
nie
Tvarohový ko‐
láč
2600
170 - 190
60 - 70
2
plech na peče‐
nie
Švajčiarsky
jablkový ko‐
láč 4)
1900
200 - 220
30 - 40
1
plech na peče‐
nie
Vianočka 4)
2400
170 - 180
55 - 65 5)
2
plech na peče‐
nie
Slaný lotrinský
koláč 4)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 okrúhla forma
(priemer: 26
cm)
Gazdovský
chlieb 6)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 pohliníkované
formy (dĺžka: 20
cm)
Rumunský pi‐
škótový ko‐
láč 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 pohliníkované
formy (dĺžka: 25
cm) na rovnakej
úrovni rúry
Rumunský pi‐
600 + 600
škótový koláč –
tradičný
160 - 170
30 - 40
2
2 pohliníkované
formy (dĺžka: 25
cm) na rovnakej
úrovni rúry
Kysnuté buch‐
ty 4)
800
200 - 210
10 - 15
2
plech na peče‐
nie
Piškótová rolá‐
da 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
plech na peče‐
nie
Snehové pusin‐ 400
ky
100 - 120
40 - 50
2
plech na peče‐
nie
Koláč s mrve‐
ničkou 4)
180 - 190
25 - 35
3
plech na peče‐
nie
800
1500
30 - 35
Úroveň
v rúre
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Maslový ko‐
láč 1)
600
180 - 200
20 - 25
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
2
plech na peče‐
nie
55
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
2) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 7 minút.
3) Rúru predhrievajte 20 minút.
4) Rúru predhrievajte 10 - 15 minút.
5) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 10 minút.
6) Teplotu nastavte na 250 °C a rúru predhrievajte 18 minút.
12.7 Teplovzdušné pečenie
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Plochý koláč 1) 1000
155
35
2
plech na pe‐
čenie
Plochý koláč 1) 1000 +
1000
145
50
1+3
plech na pe‐
čenie
Kysnutý koláč s 2000
jablkami 1)
170 - 180
40 - 50
3
plech na pe‐
čenie
Koláč pečený v 1200
pekáči
150 - 160
40 - 50 2)
3
plech na pe‐
čenie
Celé kura
200
50
2
drôtený rošt
1
plech na pe‐
čenie
2
drôtený rošt
1
plech na pe‐
čenie
1400
Príslušen‐
stvo
Bravčová kotle‐ 600
ta
180 - 200
Plackový
chlieb 3)
230 - 250
10 - 15
2
plech na pe‐
čenie
Plnený kysnutý 1200
koláč
160 - 170
20 - 30
3
plech na pe‐
čenie
Tvarohový ko‐
láč
2600
150 - 170
60 - 70
2
plech na pe‐
čenie
Švajčiarsky
jablkový ko‐
láč 3)
1900
180 - 200
50 - 40
3
plech na pe‐
čenie
Vianočka 1)
2400
150 - 170
50 - 60 4)
3
plech na pe‐
čenie
800
30 - 40
Úroveň
v rúre
56
www.electrolux.com
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Slaný lotrinský
koláč 3)
1000
210 - 230
35 - 45
2
1 okrúhla for‐
ma (priemer:
26 cm)
Gazdovský
chlieb 5)
750 + 750
180 - 190
50 - 60
3
plech na pe‐
čenie
Rumunský pi‐
škótový ko‐
láč 1)
600 + 600
150 - 170
40 - 50
2
2 pohliníko‐
vané formy
(dĺžka: 25
cm) na rov‐
nakej úrovni
rúry
Rumunský pi‐
600 + 600
škótový koláč –
tradičný
160 - 170
30 - 40
2
2 pohliníko‐
vané formy
(dĺžka: 25
cm) na rov‐
nakej úrovni
rúry
Kysnuté buch‐
ty 1)
800
190
15
3
plech na pe‐
čenie
Kysnuté buch‐
ty 1)
800 + 800
200
15
1+3
plech na pe‐
čenie
Piškótová rolá‐
da 1)
500
150 - 170
10 - 15
3
plech na pe‐
čenie
Snehové pusin‐ 400
ky
100 - 120
50 - 60
2
plech na pe‐
čenie
Snehové pusin‐ 400 + 400
ky
100 - 120
55 - 65
1+3
plech na pe‐
čenie
Koláč s mrve‐
ničkou 1)
1500
170 - 180
20 - 30
2
plech na pe‐
čenie
Piškótový ko‐
láč 1)
600
150 - 170
20 - 30
2
plech na pe‐
čenie
Maslový ko‐
láč 1)
600 + 600
150 - 170
20 - 30
1+3
plech na pe‐
čenie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
2) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 7 minút.
3) Rúru predhrievajte 15 minút.
4) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 10 minút.
5) Teplotu nastavte na 230 °C a rúru predhrievajte 15 minút.
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
SLOVENSKY
57
12.8 Vlhké pečenie
Pokrm
Teplota Čas
(°C)
(min)
Úro‐
veň
v rúre
Príslušenstvo
Chlieb a pizza
Buchtičky
190
25 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Pečivo z chlebového 200
cesta
40 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Mrazená pizza, 350
g
25 - 35
2
drôtený rošt
190
Koláče v plechu na pečenie
Piškótová roláda
180
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Brownies - čokolá‐
dový koláč
180
35 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Nákyp
210
35 - 45
2
šesť keramických zapekacích
foriem na drôtenom rošte
Piškótový korpus
180
25 - 35
2
forma na korpus na drôtenom
rošte
Piškótový koláč
150
35 - 45
2
forma na koláč na drôtenom ro‐
šte
Ryba vo vreckách,
300 g
180
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Celá ryba, 200 g
180
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Rybie filé, 300 g
180
30 - 40
2
forma na pizzu na drôtenom ro‐
šte
Mäso vo vrecku,
250 g
200
35 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Šašlíky, 500 g
200
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
170
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Koláče vo forme
Ryba
Mäso
Drobné pečivo
Sušienky
58
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota Čas
(°C)
(min)
Úro‐
veň
v rúre
Príslušenstvo
Makaróny
170
40 - 50
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Muffiny
180
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Slané keksy
160
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Sušienky z krehké‐
ho cesta
140
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Tortičky
170
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Miešaná zelenina vo 200
vrecku, 400 g
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Omeleta
200
30 - 40
2
forma na pizzu na drôtenom ro‐
šte
Zelenina na plechu,
700 g
190
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Vegetariánske
12.9 Informácie pre skúšobne
Pokrm
Funkcia
Teplota
(°C)
Príslušenstvo
Úroveň
v rúre
Čas
(min)
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Tradičné pe‐
čenie
160
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Teplovzdušné 160
pečenie
plech na peče‐
nie
1+3
Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Tradičné pe‐
čenie
190
drôtený rošt
1
Piškótový koláč
bez tuku
Tradičné pe‐
čenie
180
drôtený rošt
2
Piškótový koláč
bez tuku
Teplovzdušné 170
pečenie
drôtený rošt
1+3
30 - 40
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pe‐
čenie
140
plech na peče‐
nie
3
15 - 30
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné 140
pečenie
plech na peče‐
nie
1+3
15 - 30
SLOVENSKY
59
13. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
VAROVANIE!
Počas čistenia nechajte
dvierka rúry mierne
pootvorené. Dvierka sa pri
plnom otvorení môžu
náhodne zatvoriť, čo môže
spôsobiť poškodenie.
13.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
13.2 Antikorové alebo hliníkové
spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba
vlhkou handričkou alebo
špongiou. Vysušte ich
mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani
abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry.
S rovnakou obozretnosťou
čistite aj ovládací panel rúry.
13.3 Odstránenie a inštalácia
sklenených panelov rúry
Vnútorné sklenené panely môžete po
vybraní vyčistiť. Počet sklenených
panelov sa líši v závislosti od modelu.
VAROVANIE!
Spotrebič nepoužívajte bez
sklenených panelov.
1. Dvierka otvorte do uhla približne 30°.
Dvierka stoja samostatne, keď sú
mierne otvorené.
30°
2. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
3. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
VAROVANIE!
Keď vyberiete sklenené
panely, dvierka rúry sa
pokúšajú zatvoriť.
4. Uchopte horný okraj sklenených
panelov dvierok a nadvihnite ich
jeden po druhom.
60
www.electrolux.com
5. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup. Najprv namontujte menší
panel, potom ten väčší.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že ste vnútorný
sklenený panel namontovali
do lôžok správne.
13.4 Vybratie zásuvky
VAROVANIE!
V zásuvke neskladujte
horľavé predmety (ako napr.
čistiace materiály, plastové
tašky, kuchynské rukavice,
papier ani čistiace spreje).
Pri používaní rúry sa
zásuvka môže zohriať. Hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri
čistení vybrať.
1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
2. Opatrne nadvihnite zásuvku.
3. Zásuvku úplne vytiahnite von.
Ak chcete nainštalovať zásuvku, zvoľte
opačný postup.
13.5 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
SLOVENSKY
61
14.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Keď sa pokúsite aktivovať
generátor iskier, nevychá‐
dza žiadna iskra.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému za‐
pojenia.
Keď sa pokúsite aktivovať
generátor iskier, nevychá‐
dza žiadna iskra.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Keď sa pokúsite aktivovať
generátor iskier, nevychá‐
dza žiadna iskra.
Kryt a korunka horáka nie
sú položené správne.
Položte kryt a korunku ho‐
ráka správne.
Plameň zhasne okamžite
po zapálení.
Termočlánok nie je dosta‐
točne zohriaty.
Po zapálení plameňa držte
generátor iskier aktívny pri‐
bližne 10 sekúnd.
Kruh plameňa nie je rovno‐ Korunka horáka je upchatá Uistite sa, že dýza nie je
merný.
zvyškami potravín.
zablokovaná a korunka ho‐
ráka je čistá.
Horáky nefungujú.
Nie je prívod plynu.
Plameň je zafarbený na
oranžovo alebo žlto.
Skontrolujte plynovú prí‐
pojku.
V niektorých oblastiach ho‐
ráka sa môže plameň zdať
oranžový alebo žltý. Je to
normálne.
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
Nastavte čas.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
62
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
Pomocou domovej poistky
alebo bezpečnostného vy‐
pínača v poistkovej skrini
vypnite rúru a znovu ju za‐
pnite.
Ak sa na displeji znovu zo‐
brazí chybový kód, obráťte
sa na oddelenie starostli‐
vosti o zákazníka.
Na displeji rúry sa zobrazí
„0.00“ a „LED“.
Došlo k výpadku elektric‐
kého napájania.
Znovu nastavte hodiny.
14.2 Servisné údaje
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Informácie o varnom paneli podľa EU 66/2014
Model
EKK54506OW
Typ varného
panela
Varný panel voľne stojaceho sporáka
Počet plyno‐
vých horákov
4
Energetická
účinnosť jed‐
notlivých ply‐
nových horá‐
kov (EE gas
burner)
Ľavý zadný – pomocný
neuvádza sa
Pravý zadný – stredne rýchly
55.3%
Pravý predný – stredne rýchly
55.5%
Ľavý predný – rýchly
55.5%
Energetická účinnosť plynového varného panela (EE gas
hob)
55.4%
SLOVENSKY
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové
palivá pre domácnosť. Časť 2-1:
Racionálne využívanie energie.
Všeobecne
15.2 Varný panel - Úspora
energie
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
•
•
•
•
•
63
Pred použitím horákov a podstavcov
na varné nádoby sa uistite, že sú
správne nainštalované.
Dno kuchynského riadu musí mať
správne rozmery podľa veľkosti
horáka.
Kuchynský riad vždy vycentrujte
priamo nad horákom.
Keď tekutina začne vrieť, znížte
plameň tak, aby tekutina len slabo
vrela.
Ak je to možné, použite tlakový
hrniec. Pozrite si návod na použitie.
15.3 Dátový list produktu a informácie o rúrach podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EKK54506OW
Index energetickej účinnosti
94.9
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0,84 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0,74 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
54 l
Typ rúry
Rúra vnútri voľne stojaceho spo‐
ráka
Hmotnosť
44.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
15.4 Rúra – Úspora energie
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
64
www.electrolux.com
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Vlhké pečenie
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia. Podrobnejšie informácie
nájdete v kapitole „Rúra – každodenné
používanie“, Funkcie rúry.
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
65
66
www.electrolux.com
SLOVENSKY
67
867354334-A-282019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising