Electrolux | EKC60304OW | User manual | Electrolux EKC60304OW Brukermanual

Electrolux EKC60304OW Brukermanual
EKC60304OW
NO
Komfyr
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 5
3. MONTERING......................................................................................................7
4. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................... 10
5. FØR FØRSTE GANGS BRUK..........................................................................11
6. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK.................................................................... 11
7. KOKETOPP - RÅD OG TIPS............................................................................12
8. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING.................................................. 13
9. OVN – DAGLIG BRUK .....................................................................................13
10. STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET ............................................................ 15
11. OVN – RÅD OG TIPS..................................................................................... 15
12. OVN – STELL OG RENGJØRING .................................................................21
13. FEILSØKING.................................................................................................. 24
14. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................26
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler
er varme.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
Dette produktet må kobles til strømforsyningen med
en H05VV-F-kabel for å håndtere temperaturen på
bakpanelet.
Denne enheten er beregnet på bruk opptil 2000 m
over havnivå.
Dette produktet skal ikke brukes på skip eller båter.
For å unngå overoppheting, ikke installer produktet
bak en dekorativ dør.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke monter produktet på en plattform som ikke er
beregnet på dette produktet.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
eller hengslede lokk på koketoppen, da dette kan ripe
opp glasset og føre til at glasset blir matt.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene. Barn yngre enn 8 år må holdes på
avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen
for å unngå fare for elektrisk støt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
NORSK
•
•
•
•
5
Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen. Den
kan bli varm.
For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten
på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
Innretningene for frakobling må være inkorporert i den
faste strøminstallasjonen i samsvar med
installasjonsreglene.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet har enten utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i anvisningene, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet.
Bruk av upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
Kjøkkenskapet og fordypningen må
være i passende dimensjoner.
Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile
konstruksjoner.
Deler av produktet bærer strøm. Dekk
produktet med møbler for å forhindre
berøring av farlige deler.
Sidene på produktet må være på
høyde med apparater eller enheter av
samme høyde.
Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
•
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
Sørg for å montere en stabiliserende
hjelp for å hindre at produktet tipper
fremover. Se installasjonskapittelet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
Ikke la nettkablene berøre eller
komme nær produktets dør, spesielt
ikke når døren er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Lukk døren til produktet helt, før du
setter støpselet i stikkontakten.
•
•
•
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade og
brannskader.
Risiko for elektrisk støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun for
husholdningsbruk.
Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av produktet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til
produktet når produktet er i bruk.
Varm damp kan strømme ut.
Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med produktet når
du åpner døren.
Åpne døren til produktet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i produktet direkte på
bunnen.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på produktets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
Bruk en grill – /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke la gryter koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
Legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på platetoppen.
Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
NORSK
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå av produktet før vedlikehold.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Fett og matrester i produktet kan
forårsake brann.
Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for
vaskemiddel.
7
2.5 Innvendig belysning
•
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
2.7 Service
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering av produktet
B
C
A
Du kan sette på plass det frittstående
produktet med skap på en eller begge
sider, og i et hjørne.
Se tabellen for minimumsavstander for
tilpasning.
Minimum avstand
Dimensjoner
mm
A
400
B
650
8
www.electrolux.com
Dimensjoner
mm
C
150
Produktet ditt har symbolet som er vist
på bildet (avhengig av modell) for å
minne deg på å montere vippesikringen.
3.2 Tekniske data
Energitilførsel
230 V
Frekvens
50 – 60 Hz
Produktklasse
1
Dimensjoner
mm
Høyde
900
Bredde
600
Dybde
600
3.3 Nivellering av produktet
1. Monter vippesikringen 232 – 237 mm
fra toppen av produktet og 110 – 115
mm fra siden av produktet til det
runde hullet på braketten. Skru den
fast i massivt materiale eller egnet
forsterkning (vegg).
De små bena under produktet brukes til
å justere høyden slik at overflaten på
produktet er i høyde med tilstøtende
benkeplater.
110-115
mm
232- 237
mm
3.4 Vippesikring
Still inn riktig høyde og velg riktig
plassering for produktet, før du monterer
vippesikringen.
FORSIKTIG!
Sørg for at du monterer
vippesikringen i korrekt
høyde.
Sørg for at veggen bak
produktet er jevn.
Du må installere vippesikringen. Hvis
ikke kan produktet velte.
2. Du finner hullet på venstre side bak
på produktet. Løft fronten til
produktet og sett den midt mellom
skapene. Dersom avstanden mellom
benkeskapene er større enn
produktets bredde, må du justere
avstanden til sidene hvis du vil at
produktet skal stå sentrert i
åpningen.
NORSK
Hvis du har endret målene
på komfyren, må du justere
tippesikringen riktig.
FORSIKTIG!
Dersom avstanden mellom
benkeskapene er større enn
produktets bredde, må du
justere avstanden til sidene
hvis du vil at produktet skal
stå sentrert i åpningen.
3.5 Elektrisk installasjon
ADVARSEL!
Produsenten er ikke
ansvarlig om du ikke følger
sikkerhetsreglene i kapitlene
om sikkerhet.
Produktet leveres uten plugg eller en
strømkabel.
ADVARSEL!
Før du kobler strømkabelen
til terminalen, mål
spenningen mellom fasene i
huset strømnettverk.
Deretter kan du se
tilkoblingsetiketten på
baksiden av produktet for å
bruke riktig elektrisk
installasjon. Denne
rekkefølgen hindrer
monteringsfeil og skader på
elektriske komponenter i
produktet.
Gjeldende kabeltyper ulike faser:
Fase
Min. kabelstørrel‐
se
1
3x10,0 mm²
3 med nøytral
5x1,5 mm²
ADVARSEL!
Strømledningen må ikke
komme i kontakt med den
delen av produktet som er
skyggelagt i figuren.
9
10
www.electrolux.com
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Generell oversikt
1
2
3
4 5
6
4
7
3
10
8
2
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Brytere til komfyrtoppen
Temperaturindikator/symbol
Termostatbryter
Bryter til ovnsfunksjonene
Koketopplampe/symbol/indikator
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
1
2
3
4
5
Kokesone 1200 W
Kokesone 1800 W
Kokesone 1200 W
Restvarmeindikator
Kokesone 2300 W
4.2 Oversikt over platetoppen
1
2
140 mm
180 mm
210 mm
5
140 mm
4
3
4.3 Tilbehør
•
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
Grill-/stekepanne
•
Til baking og steking eller som panne
for å samle opp fett.
Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen er under
stekeovnsrommet.
NORSK
11
5. FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er
normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i
rommet.
5.1 Første gangs rengjøring
5.3 Mekanisk dørlås
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger fra produktet.
Døren kan ikke åpnes av barn.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Åpne døren til produktet:
1. Trekk og hold dørlåsen.
Rengjør produktet og alt tilbehør før
første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
5.2 Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å
brenne av gjenværende fett.
og maksimal
1. Velg ovnsfunksjon
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
3. Velg ovnsfunksjonen
og angi
maksimal temperatur.
Maksimumstemperatur for denne
funksjonen er 210 °C.
4. La produktet være i bruk i 15
minutter.
2. Åpne døren.
Ikke trekk i dørlåsen når du lukker
ovnens dør!
Den mekaniske dørlåsen
deaktiveres ikke når
produktet slås av.
6. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Varmeinnstilling
Symbo‐
ler
Funksjon
Av-posisjon
1-9
Effekttrinn
Bruk restvarmen til å
redusere energiforbruket.
Deaktiver kokesonen i ca. 5
– 10 minutter før
kokeprosessen er fullført.
Drei betjeningsbryteren til ønsket
effekttrinn.
Komfyrtoppindikatoren tennes.
For å fullføre tilberedningen, må du dreie
bryteren til av-posisjonen.
Hvis alle kokesonene er slått av, slokker
indikatoren.
12
www.electrolux.com
6.2 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrenningsfare som følge
av restvarme.
Indikatoren tennes når en kokesone er
varm.
7. KOKETOPP - RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.2 Eksempler på
tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
7.1 Kokekar
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Kokekar av emaljert stål eller
med aluminiums- eller
kobberbunn kan misfarge
den glasskeramiske
overflaten.
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-2
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
2-3
Svelling av ris og melkeret‐
ter, varming av ferdigretter.
25 - 50
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om mel‐
keretter når halve tilbered‐
ningstiden har gått.
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett noen spiseskjeer med
væske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks. ¼ l vann til 750
g poteter.
4-5
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
NORSK
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, ko‐
behov
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
5 - 15
13
Tips
8. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør koketoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke koketoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
8.2 Rengjøring av koketoppen
•
Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
•
•
inneholder sukker. Hvis ikke kan
smusset forårsake skade på
komfyrtoppen. Vær varsom slik at du
unngår forbrenninger. Plasser
skrapen på glassflaten i en skarp
vinkel og skyv bladet bortover flaten.
Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettflekker,
blank misfarging av metallet. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: bruk en oppløsning av
vann og edikk og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
9. OVN – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.1 Slå produktet på og av
Det avhenger av modellen
om produktet har
brytersymboler, eller
indikatorer eller lys:
• Lampen lyser når
produktet er i bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren
kontrollerer kokesonen,
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
• Indikatoren lyser når
ovnen varmes opp.
14
www.electrolux.com
1. Drei ovnsfunksjonsbryteren for å
velge en stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. For å slå av produktet, drei bryteren
til ovnsfunksjonen og
termostatbryteren til Av-posisjonen
("Off").
9.2 Sikkerhetstermostat
Feil bruk av produktet eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette har
ovnen en sikkerhetstermostat som
avbryter strømforsyningen. Ovnen slår
seg automatisk på igjen når
temperaturen faller.
9.3 Ovnfunksjoner
Sym‐
bol
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av-posisjon
Ovnen er av.
Over-/undervarme
For å bake og steke på én brettplassering.
Min. Grill
For å grille flate matvarer og riste brød.
Maksimumstemperatur for denne funksjonen er
210 °C.
Undervarme
For å bake kaker med sprø bunn og for hermeti‐
sering.
Varmluft
For å steke eller bake matretter som skal ha sam‐
me steketemperatur i mer enn én høyde, uten at
rettenes smaker blandes.
Tine
For å tine mat (grønnsaker og frukt). Tiden det tar
å tine avhenger av mengden og størrelsen på den
frosne maten.
For å bruke denne funksjonen må temperaturbry‐
teren være i av-posisjonen.
Fuktige Steking av
bakst
Denne funksjonen er utviklet for å spare energi
under matlaging. For matlagningsinstruksjonene,
se kapittelet "Råd og tips", Fuktige Steking av
bakst. Stekeovnsdøren bør lukkes under tilbered‐
ning slik at funksjonen ikke forstyrres, og for å si‐
kre at ovnen er i drift med høyest mulig energief‐
fektivitet. Når du bruker denne funksjonen kan
temperaturen i ovnsrommet variere fra den angit‐
te temperaturen. Varmeeffekten kan reduseres.
Se «energieffektivitet» for generelle anbefalinger
for energisparing. Kapittel: Energisparing for
ovn.Denne funksjonen ble brukt for å overholde
energieffektivitetsklasse i henhold til EN 60350-1.
NORSK
15
10. STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
10.1 Sette på plass tilbehøret
Rist:
Skyv brettet eller pannen inn i sporene
på brettstigen. Se til at det ikke berører
veggen bak ovnen.
Rist og grill-/stekepanne sammen:
Skyv grill – /stekepannen inn mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
Skyv risten inn sporene på brettstigen.
Panne/brett:
Ikke skyv stekebrettet helt
inn til den bakre veggen i
ovnsrommet. Dette forhindre
varmen fra å sirkulere rundt
brettet. Maten kan bli brent,
spesielt på den bakre delen
av brettet.
11. OVN – RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
11.1 Generell informasjon
•
•
Produktet har fire brettplasseringer.
Tell hylleposisjonene fra bunnen av
produktet.
Produktet har et spesielt system som
gjør at luften sirkulerer og hele tiden
resirkulerer dampen. Dette systemet
gjør det mulig å tilberede maten med
damp, slik at den blir myk inni og sprø
utenpå. Tilberedningstiden og
16
www.electrolux.com
•
•
•
strømforbruket reduseres til et
minimum.
Fuktighet kan kondensere inne i
produktet eller på glasspanelene på
døren. Dette er normalt. Hold alltid litt
avstand fra produktet når du åpner
produktets dør under tilberedning. For
å redusere kondensen, kan du la
produktet stå på i 10 minutter før du
setter inn maten.
Tørk vekk eventuell fuktighet etter
hvert bruk av produktet .
Ikke sett gjenstander rett på bunnen
av produktet og ikke dekk til
komponenter med aluminiumsfolie
under tilberedningen. Det kan endre
stekeresultatene og skade
emaljebelegget.
•
11.3 Bake kaker
•
•
•
•
•
•
Ovnen kan muligens steke på en
annen måte enn det gamle produktet
gjorde. Sammenlign de vanlige
innstillingene som temperatur,
tilberedningstid og brettplasseringer
med verdiene i tabellene.
Still inn en lavere temperatur den
første gangen.
Hvis du ikke finner opplysningene for
en spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
Steketiden kan forlenges med 10–15
minutter hvis du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige
høyde brunes ikke alltid likt i
begynnelsen. Hvis dette skjer, må du
ikke endre temperaturinnstillingen.
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av
steketiden er gått.
Hvis du bruker to stekebrett samtidig,
må du la et nivå skille dem.
11.4 Tilberedning av fisk og
kjøtt
•
11.2 Steking av bakst
•
Forskjellene utjevnes under
stekeprosessen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg
under stekingen. Når stekebrettene
blir kalde, får de tilbake sin
opprinnelige form.
•
•
Bruk en grill - /stekepanne som er
beregnet på svært fet mat for å
forhindre at ovnen får permanente
flekker.
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
For å unngå for mye røyk i ovnen
under steking, tilsetter du litt vann i
grill - /stekepannen. For å unngå
røykkondens, tilsett vann hver gang
vannet tørker opp.
11.5 Steketider
Steketider er avhengig av typen mat,
konsistens og mengde.
I begynnelsen, må du følge med på
maten du tilbereder. Finn de beste
innstillingene (varmeinnstilling,
tilberedningstid, osv.) for kokekar,
oppskriftene og mengdene du bruker
sammen med dette produktet.
11.6 Over- og undervarme
Matvarer
Mengde
(g)
Temperatur Tid (min)
(°C)
Skuff‐
plasse‐
ring
Praktisk tilbe‐
hør
Gjærbakst
250
150
25 – 30
3
stekebrett
Kakebunn 1)
1000
160 – 170
30 – 35
2
stekebrett
Eplekake
2000
170 – 190
40 – 50
3
stekebrett
Kake i langpan‐ 1500
ne
160 – 170
45 – 55 2)
2
stekebrett
NORSK
Matvarer
Mengde
(g)
Temperatur Tid (min)
(°C)
Hel kylling
1350
200 – 220
Kylling, delt i to 1300
Svinekotelett
600
190 – 210
190 – 210
60 – 70
35 + 30
30 – 35
Skuff‐
plasse‐
ring
17
Praktisk tilbe‐
hør
2
rist
1
stekebrett
3
rist
1
stekebrett
3
Rist
1
stekebrett
Tertebunn 3)
800
230 – 250
10 – 15
2
stekebrett
Fylt gjær‐
bakst 4)
1200
170 – 180
25 – 35
2
stekebrett
Pizza
1000
200 – 220
25 – 35
2
stekebrett
Ostekake
2600
170 – 190
60 – 70
2
stekebrett
Epleterte 4)
1900
200 – 220
30 – 40
1
stekebrett
Julekake 4)
2400
170 – 180
55 – 65 5)
2
stekebrett
Quiche Lorrai‐
ne 4)
1000
220 – 230
40 – 50
1
1 rund form
(diameter: 26
cm)
Bondebrød 6)
750 + 750
180 – 200
60 – 70
1
2 aluminiums‐
former (lengde:
20 cm)
Rumensk for‐
mkake 1)
600 + 600
160 – 170
40 – 50
2
2 aluminiums‐
former (lengde:
25 cm) på sam‐
me brettplasse‐
ring
Rumensk for‐
mkake – tradi‐
sjonell
600 + 600
160 – 170
30 – 40
2
2 aluminiums‐
former (lengde:
25 cm) på sam‐
me brettplasse‐
ring
Rundstykker 4) 800
200 – 210
10 – 15
2
stekebrett
Rullekake 1)
500
150 – 170
15 – 20
1
stekebrett
Marengs
400
100 – 120
40 – 50
2
stekebrett
180 – 190
25 – 35
3
stekebrett
Smuldrekake 4) 1500
18
www.electrolux.com
Matvarer
Mengde
(g)
Temperatur Tid (min)
(°C)
Rørekake1)
600
180 – 200
20 – 25
Skuff‐
plasse‐
ring
2
Praktisk tilbe‐
hør
stekebrett
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
2) La kaken bli stående i stekeovnen i syv minutter etter at du har slått av produktet.
3) Forvarm ovnen i 20 minutter.
4) Forvarm ovnen i 10 – 15 minutter.
5) La kaken bli stående i stekeovnen i ti minutter etter at du har slått av produktet.
6) Sett temperaturen på 250 °C og forvarm ovnen i 18 minutter.
11.7 Varmluft
Matvarer
Mengde
(g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Gjærbakst 1)
250
145
25
3
stekebrett
Gjærbakst 1)
250 + 250
145
25
1+3
stekebrett
Kakebunn 1)
1000
150
30
2
stekebrett
Kakebunn 1)
1000 +
1000
155
40
1+3
stekebrett
Eplekake
2000
170 - 180
40 - 50
3
stekebrett
175
55
2
2 runde alu‐
miniumsfor‐
mer (diame‐
ter: 20 cm)
på samme
brettplasse‐
ring
Kremet eplepai 1200 +
1200
Skuff‐
plasse‐
ring
Praktisk til‐
behør
Småkaker 1)
500
155
30
2
stekebrett
Småkaker 1)
500 + 500
155
40
1+3
stekebrett
Fettfritt sukker‐
brød 1)
350
160
30
1
1 rund alumi‐
niumsform
(diameter: 26
cm)
Kake i langpan‐ 1200
ne
150 - 160
30 - 35 2)
2
stekebrett
Hel kylling
180
55
2
rist
1
stekebrett
1400
NORSK
Matvarer
Mengde
(g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Svinestek
800
170 - 180
45 - 50
Skuff‐
plasse‐
ring
19
Praktisk til‐
behør
2
rist
1
stekebrett
Fylt gjærbakst
1200
150 - 160
20 - 30
2
stekebrett
Pizza
1000 +
1000
200 - 210
30 - 40
1+3
stekebrett
Pizza
1000
190 - 200
25 - 35
2
stekebrett
Ostekake
2600
160 - 170
40 - 50
1
stekebrett
Epleterte 3)
1900
180 - 200
30 - 40
2
stekebrett
Julekake 1)
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
stekebrett
Quiche Lorrai‐
ne 3)
1000
190 - 210
30 - 40
1
1 rund form
(diameter: 26
cm)
Bondebrød 4)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
stekebrett
Rumensk for‐
mkake 3)
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
2 alumini‐
umsformer
(lengde: 25
cm) på sam‐
me brettplas‐
sering
Rumensk
svampkake –
tradisjonell
600 + 600
150 - 160
30 - 40
2
2 alumini‐
umsformer
(lengde: 25
cm) på sam‐
me brettplas‐
sering
Rundstykker av 800
gjærdeig 1)
190
15
3
stekebrett
Rundstykker av 800 + 800
gjærdeig 5)
190
15
1+3
stekebrett
Rullekake 1)
500
150 - 160
15 - 20
3
stekebrett
Marengs
400
110 - 120
30 - 40
2
stekebrett
Marengs
400 + 400
110 - 120
45 - 55
1+3
stekebrett
Smuldrekake
1500
160 - 170
25 - 35
3
stekebrett
Formkake 1)
600
150 - 160
25 - 35
2
stekebrett
20
www.electrolux.com
Matvarer
Mengde
(g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Rørekake 1)
600 + 600
160 - 170
25 - 35
Skuff‐
plasse‐
ring
1+3
Praktisk til‐
behør
stekebrett
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
2) La kaken bli stående i stekeovnen i syv minutter etter at du har slått av produktet.
3) Forvarm ovnen i 10 – 15 minutter.
4) Sett temperaturen på 250 °C og forvarm ovnen i 10 – 20 minutter.
5) Forvarm ovnen i 15 minutter.
11.8 Fuktige Steking av bakst
Matvarer
Tempe‐ Tid (min) Skuff‐ Praktisk tilbehør
ratur
plasse‐
(°C)
ring
Brød og pizza
Boller
190
25 – 30
2
rist eller grill-/stekepanne
Rundstykker
200
40 – 45
2
rist eller grill-/stekepanne
Frossen pizza 350 g 190
25 – 35
2
rist
Kaker på stekebrett
Rullekake
180
20 – 30
2
rist eller grill-/stekepanne
Brownie
180
35 – 45
2
rist eller grill-/stekepanne
Soufflé
210
35 – 45
2
keramisk ildfast form på rist
Gratengbase
180
25 – 35
2
gratengform på rist
Formkake
150
35 – 45
2
bakeform på rist
Fisk i poser 300 g
180
25 – 35
2
rist eller grill-/stekepanne
Hel fisk 200 g
180
25 – 35
2
rist eller grill-/stekepanne
Fiskefileter 300 g
180
30 – 40
2
pizzaform på rist
Kjøtt i pose 250 g
200
35 – 45
2
rist eller grill-/stekepanne
Kjøtt på spyd 500 g
200
30 – 40
2
rist eller grill-/stekepanne
Kjeks
170
25 – 35
2
rist eller grill-/stekepanne
Makroner
170
40 – 50
2
rist eller grill-/stekepanne
Formkaker
Fisk
Kjøtt
Småbakst
NORSK
Matvarer
Tempe‐ Tid (min) Skuff‐ Praktisk tilbehør
ratur
plasse‐
(°C)
ring
Muffins
180
30 – 40
2
rist eller grill-/stekepanne
Pikantkake
160
25 – 35
2
rist eller grill-/stekepanne
Sandkaker
140
25 – 35
2
rist eller grill-/stekepanne
Terteskjell
170
20 – 30
2
rist eller grill-/stekepanne
Blandede grønnsa‐
ker i pose 400 g
200
20 – 30
2
rist eller grill-/stekepanne
Omelett
200
30 – 40
2
pizzaform på rist
Grønnsaker på brett 190
700 g
25 – 35
2
rist eller grill-/stekepanne
Vegetarisk
11.9 Informasjon for testinstitutter
Matvarer
Funksjon
Tempe‐
ratur
(°C)
Praktisk tilbe‐
hør
Skuff‐
plasse‐
ring
Tid
(min)
Småkaker (16 stk.
per stekebrett)
Over-/under‐
varme
160
bakebrett
3
20 - 30
Småkaker (16 stk.
per stekebrett)
Varmluft
150
bakebrett
3
20 - 30
Eplepai (2 former
Over-/under‐
Ø 20 cm, diagonalt varme
plassert)
190
stekerist
1
65 - 75
Eplepai (2 former
Varmluft
Ø 20 cm, diagonalt
plassert)
180
stekerist
2
70 - 80
Fettfri formkake
Over-/under‐
varme
180
stekerist
2
20 - 30
Fettfri formkake
Varmluft
160
stekerist
2
25 - 35
Mørdeigsbakst/
butterdeigbakst
Over-/under‐
varme
140
bakebrett
3
15 - 30
Mørdeigsbakst/
butterdeigbakst
Varmluft
140
bakebrett
3
20 - 30
12. OVN – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
21
22
www.electrolux.com
12.1 Merknader om rengjøring
•
•
•
•
•
•
Rengjør produktets forside med en
myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk
et dedikert vaskemiddel.
Rengjør produktet innvendig etter
hvert bruk. Fettoppsamling eller andre
matrester kan føre til brann. Risikoen
er høyere for grillpannen.
Rengjør hardnakket smuss med
ovnsrens.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og
la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel.
Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake
skade på slippbelegget.
12.2 Produkter i rustfritt stål
eller aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med
en våt klut eller svamp. Tørk
den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull,
syre eller skurende
produkter, da de kan skade
overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme
måte.
1
2
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
12.4 Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har tre glasspaneler.Du kan
fjerne ovnsdøren og de indre
glasspanelene for rengjøring.
Ovnsdøren kan smelle igjen
hvis du prøver å ta ut
glasspanelene før du fjerner
ovnsdøren.
FORSIKTIG!
Ikke bruk produktet uten
glasspanelene.
1. Åpne døren helt, og hold de to
dørhengslene.
12.3 Fjerne ovnsstigene
For å rengjøre ovnen fjerner du
ovnsstigene.
1. Trekk den fremre delen av
ovnsstigen ut fra sideveggen.
2. Løft og drei spakene på de to
hengslene.
2. Trekk den bakre delen av
ovnsstigene ut fra veggen og ta den
ut.
NORSK
23
6. Drei de to festene 90° og ta dem ut
av holderne.
3. Lukk ovnsdøren til første åpne
posisjon. Trekk så døren utover og ta
den ut av holderen.
90°
7. Løft først forsiktig opp og fjern så
glasspanelene én etter én. Begynn
med det øverste panelet.
4. Legg døren på et mykt tøystykke på
et stabilt underlag.
1
2
8. Rengjør glasspanelene med vann og
såpe. Tørk glasspanelene godt.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelene og ovnsdøren igjen.
Gjenta trinnene ovenfor i motsatt
rekkefølge.
Sørg for at glasspanelene (A og B)
settes på plass igjen i riktig rekkefølge.
5. Frigjør låsesystemet for å fjerne
glasspanelene.
24
www.electrolux.com
A
B
Pass på at du setter det midterste
glasspanelet riktig i holderne.
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Løft skuffen langsomt.
3. Trekk skuffen helt ut.
Du setter inn skuffen ved å følge
ovennevnte fremgangsmåte i omvendt
rekkefølge.
12.6 Skifte lyspære
Legg en klut nederst innvendig i
produktet. Det hindrer skade på
lampedekselet og ovnsrommet.
12.5 Ta ut skuffen
ADVARSEL!
Ikke oppbevar brennbare
ting (f.eks.
rengjøringsprodukter,
plastposer, grytekluter, papir
eller rengjøringsspray) i
skuffen. Skuffen kan bli varm
når stekeovnen er i bruk. Det
er fare for brann.
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for
rengjøring.
13. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut
sikringen før du skifter
pæren.
Ovnslampen og lampens
glass kan være veldig
varme.
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller
slå av skillebryteren.
Baklampe
1. Drei glassdekselet mot urviserne for
å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.
4. Monter glassdekselet.
NORSK
25
13.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke slå på produk‐ Produktet er ikke koblet til
tet.
en strømforsyning eller er
koblet feil.
Kontroller om produktet er
riktig koblet til strømforsy‐
ningen.
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Ovnen blir ikke varm.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Sikringen har gått.
Ovns-/komfyrtoppdisplayet Det er en elektrisk feil.
viser en feilkode som ikke
står i denne tabellen.
Slå av produktet ved hjelp
av sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikringsbok‐
sen og slå den på igjen.
Hvis displayet viser feilko‐
den igjen, må du kontakte
kundeservice.
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Sikringen har gått.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen
det har gått 10 sekunder.
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
Kontakt servicesenteret
fordi den var bare i bruk en dersom stekesonen fortsatt
kort stund.
er varm i lang tid.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns‐
rommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilbered‐
ningen er ferdig.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er Sørg for at innstillingene er
ikke valgt.
riktige.
Det tar for lang tid å tilbere‐ Temperaturen er for lav el‐ Juster temperaturen om
de maten eller den blir for ler for høy.
nødvendig. Følg rådene i
fort ferdigstekt.
bruksanvisningen.
13.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til produktet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
26
www.electrolux.com
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformasjon for komfyrtopp i henhold til EU 66/2014
Modellidentifi‐
kasjon
EKC60304OW
Komfyrtopptype
Komfyrtopp inni frittstående komfyr
Antall kokeso‐ 4
ner
Varmeteknolo‐ Stråleovn
gi
Diameter på
Venstre bakside
runde kokeso‐ Høyre bakside
ner (Ø)
Høyre framside
Venstre framside
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
21,0 cm
Energiforbruk
per kokesone
(EC electric
cooking)
188,3 Wh/kg
182,1 Wh/kg
188,3 Wh/kg
180,8 Wh/kg
Venstre bakside
Høyre bakside
Høyre framside
Venstre framside
Komfyrtoppens energiforbruk(EC electric hob)
EN 60350-2 – Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging –
Del 2: Komfyrtopp – Metoder for måling
av ytelse.
14.2 Komfyrtopp –
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
•
•
•
•
•
•
184,9 Wh/kg
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Bunnen av kokekaret og kokesonene
må ha samme diameter.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
14.3 Produktbeskrivelse og informasjon for ovner i henhold til EU
65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Modellidentifikasjon
EKC60304OW
NORSK
Energieffektivitetsindeks
94,9
Energieffektivitetsklasse
A
27
Energiforbruk med standard matmengde, over- og 0,84 kWh/syklus
undervarme
Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐
tvunget modus
0,75 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
57 l
Type ovn
Ovn inni frittstående komfyr
Masse
46.0 kg
EN 60350-1 – Elektriske
kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner,
dampovner og griller – metoder for
måling av ytelse.
14.4 Ovn – Energisparende
3-10 minutter før slutten av steketiden,
avhengig av hvor lang den er.
Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
energi under matlaging.
Generelle tips
Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Ikke åpne døren for
ofte under matlaging. Hold dørpakningen
ren og sørg for at den sitter godt på
plass.
Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare energi.
Holde maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling.
Fuktige Steking av bakst
Funksjonen er laget med tanke på å
spare energi når man lager mat. For flere
detaljer se "Stekeovn – Daglig bruk,
Ovnsfunksjoner.
Sett om mulig maten i ovnen uten
forvarming.
Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30 minutter,
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
867354318-A-262019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising