Electrolux | EKC60309FX | User manual | Electrolux EKC60309FX Brugermanual

Electrolux EKC60309FX Brugermanual
EKC60309FW
EKC60309FX
DA
FI
Komfur
Liesi
Brugsanvisning
Käyttöohje
2
28
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 9
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE......................................................................... 10
6. KOGESEKTION – DAGLIG BRUG...................................................................11
7. KOGESEKTION - TIPS OG RÅD..................................................................... 11
8. KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING........................... 12
9. OVN – DAGLIG BRUG .................................................................................... 13
10. OVN - BRUG AF TILBEHØRET..................................................................... 14
11. OVN - TIPS OG RÅD......................................................................................15
12. OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING............................................21
13. FEJLFINDING.................................................................................................24
14. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................26
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL!
Risiko for kvælning, personskade eller
permanent invaliditet.
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
Dette apparat er beregnet til brug op til en højde på
2000 m over havets overflade.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt på
skibe, både eller fartøjer.
Undlad at installere apparatet bag en dekorativ dør for
at undgå overophedning.
Apparatet må ikke installeres på en platform.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre kogesektionens
glaslåge eller glasset i de hængslede låg. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet,
skal du slukke for apparatet for ikke at risikere
elektrisk stød.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren
skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
DANSK
•
•
•
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Vær forsigtig, når du rør ved opbevaringsskuffen. Den
kan blive meget varm.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
Køkkenskabet og indhakket skal have
passende mål.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
Sørg for, at apparatet er installeret
under og opad stabile
køkkenelementer.
Apparatets dele kan være
strømførende. Luk apparatet sammen
med køkkenelementet for at forhindre,
at de farlige dele berøres.
Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme
højde.
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
•
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Sørg for at montere stabiliserende
midler for at forhindre, at apparatet
kan vælte. Se
installationsvejledningen.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
Netledninger må ikke komme i
berøring med eller nær ved
apparatets låge, især når lågen er
varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Luk apparatets låge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade og
forbrændinger.
Risiko for elektrisk stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sluk altid apparatet efter brug.
Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
•
Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
•
•
•
•
•
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indeholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding af
alkohol og luft.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
Sæt ikke aluminiumsfolie på apparatet
eller direkte på apparatets bund.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser. Løft altid disse
DANSK
•
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluk for apparatet inden
vedligeholdelse.
Træk stikket ud af stikkontakten.
Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Lågen er tung!
Fedt og madrester i apparatet kan
skabe brand.
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på emballagen.
•
2.5 Indvendig belysning
•
Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Det må ikke bruges til anden
belysning.
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
•
Før pæren skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
Brug kun pærer med samme
specifikationer.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
2.7 Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Placering af apparatet
Det fritstående apparat kan monteres
med elementer på en eller to sider og i
hjørnet.
Se tabellen for minimale
monteringsafstande.
7
Rengør ikke katalytisk emalje (hvis
relevant) med nogen form for
rengøringsmiddel.
B
C
A
8
www.electrolux.com
Minimumsafstande
Mål
mm
A
400
B
650
C
150
Tippesikringen skal monteres. Ellers kan
apparatet risikere at vælte.
Dit apparat viser symbolet, som vises på
billedet (hvis relevant) for at huske dig på
at installere tippesikringen.
3.2 Tekniske data
Spænding
230 V
Frekvens
50 - 60 Hz
Apparatklasse
1
Mål
mm
Højde
900
Bredde
600
Dybde
600
3.3 Justering af apparatet
1. Montér tippesikringen 232 - 237 mm
nede fra apparatets øverste
overflade og 110 - 115 mm fra siden
af apparatet i det runde hul på et
beslag. Skru den godt ind i massivt
materiale, eller brug evt. forstærkning
(væg).
Brug de små fødder under apparatet til at
nivellere apparatets overflade i forhold til
de andre køkkenelementer.
3.4 Tippesikring
110-115
mm
232- 237
mm
Indstil apparatet i den rigtige højde, før
tippesikringen monteres.
FORSIGTIG!
Sørg for at montere
tippesikringen i den korrekte
højde.
Sørg for, at overfladen bag
komfuret er plan.
2. Hullet er placeret på venstre side bag
på apparatet. Løft apparatets forside,
og stil det ind i midten af
mellemrummet mellem
køkkenelementerne. Hvis afstanden
mellem køkkenelementerne er større
end komfurets bredde, skal
afstanden justeres, sådan at
komfuret står i midten.
DANSK
Dette apparat er forsynet med et
netkabel og uden et netstik.
Hvis du har ændret
komfurets mål, bør du
nivellere tippesikringen
korrekt.
ADVARSEL!
El-kablet må ikke røre den
del af apparatet som er
gråskraveret på
illustrationen.
FORSIGTIG!
Hvis afstanden mellem
køkkenelementerne er større
end komfurets bredde, skal
afstanden justeres, sådan at
komfuret står i midten.
3.5 Elektrisk installation
ADVARSEL!
Producenten er ikke
ansvarlig, hvis du ikke følger
sikkerhedsforskrifterne i
kapitlerne om sikkerhed.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over apparatet
1
2
3
4 5
6
4
7
3
10
8
2
1
1
2
3
4
5
9
6
7
8
9
10
Knapper til kogesektion
Temperaturindikator/-symbol
Termostatknap
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Kogesektionslampe/symbol/
kontrollampe
Varmeelement
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
9
10
www.electrolux.com
4.2 Oversigt over kogesektionen
1
2
140 mm
180 mm
210 mm
5
1
2
3
4
5
140 mm
4
3
4.3 Tilbehør
•
•
•
Kogezone, 1200 W
Kogezone, 1800 W
Kogezone, 1200 W
Restvarmeindikator
Kogezone, 2300 W
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
Grill/bradepande
•
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
Opbevaringsskuffe
Opbevaringsskuffen er under
ovnrummet.
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra apparatet.
Se kapitlet "Vedligeholdelse
og rengøring".
3. Vælg funktionen
og indstil den
maksimale temperatur.
Maksimumtemperaturen for denne
funktion er 210 °C.
4. Lad apparatet være tændt i 15
minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end
normalt. Apparatet kan udsende lugt og
røg. Dette er normalt. Sørg for, at der er
tilstrækkelig udluftning i rummet.
Gør apparatet og tilbehøret rent, inden
du tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
5.3 Mekanisk dørlås
5.2 Forvarmning
1. Tryk på lågelåsen, og hold den inde.
Forvarm det tomme apparat for at
brænde det tiloversblevne fedt af.
1. Vælg funktionen
og maks.
temperatur.
2. Lad apparatet være tændt i en time.
Lågen kan ikke åbnes af børn.
Sådan åbnes apparatets låge:
DANSK
11
2. Åbn lågen.
Tryk ikke på dørlåsen, når du lukker
ovnlågen!
Den mekaniske dørlås
annulleres ikke, når der
slukkes for apparatet.
6. KOGESEKTION – DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Varmetrin
Symbo‐
ler
Funktion
Slukposition
1-9
Drej betjeningsknappen til det ønskede
varmetrin.
Kontrollampen giver sig til at lyse.
Afslut tilberedningen ved at dreje
knappen til sluk-position.
Hvis alle kogezoner er deaktiverede
slukker kontrolindikatoren.
6.2 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
Varmetrin
Brug restvarmen til at
nedsætte energiforbruget.
Sluk for kogezonen ca. 5 10 minutter før
madlavningen er afsluttet.
Indikatoren tænder, når en kogezone er
varm.
7. KOGESEKTION - TIPS OG RÅD
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Kogegrej
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Kogegrej af emaljeret stål
eller med alu- eller
kobberbund kan give
misfarvninger på
glaskeramikken.
7.2 Eksempler på anvendelse
Data i tabellen er kun
vejledende.
12
www.electrolux.com
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
1
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige om‐
eletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilbered‐
ningen.
2-3
Videre kogning af ris og
mælkeretter, opvarmning af
færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt
i mælkeretter under tilbered‐
ningen.
3-4
Dampning af grøntsager,
fisk, kød.
20 - 45
Tilføj nogle spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
6-7
Nænsom stegning af:
efter
schnitzler, cordon bleu (kal‐ behov
vekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandeka‐
ger, æbleskiver.
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede
kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friture‐
kogning af pommes frites.
5 - 15
8. KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
8.2 Rengøring af
kogesektionen
•
•
Fjern straks: Smeltet plastik,
plastfolie, sukker og sukkerholdige
madvarer. Ellers kan snavset
beskadige kogesektionen. Vær
forsigtig for at undgå forbrændinger.
Sæt specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
DANSK
•
kogesektionen med en fugtig klud og
ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med
13
eddike og rengør glasoverfladen med
en fugtig klud.
9. OVN – DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Aktivering og deaktivering
af apparatet
Afhænger af model, hvis
apparatet har
kontrollamper,
knapsymboler eller
indikatorer:
• Lampen tændes, når
apparatet er i gang.
• Symbolet viser, om
funktionsvælgeren styrer
en af kogezonerne,
ovnfunktionerne eller
temperaturen.
• Indikatoren tændes, når
ovnen varmer op.
1. Drej knappen for ovnfunktioner for at
vælge en ovnfunktion.
2. Drej termostatknappen for at vælge
en temperatur.
3. Drej apparatets funktionsvælgere og
termostatknap hen på slukpositionen
for at slukke for apparatet.
9.2 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller
defekte komponenter kan medføre farlig
overopvarmning. For at hindre dette er
ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder
strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
9.3 Ovnfunktioner
Sym‐
bol
Ovnfunktion
Egnet til
Slukposition
Ovnen er slukket.
Over- undervarme
Til bagning og stegning på én ristposition.
Lille Grill
Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af
brød
Maksimumtemperaturen for denne funktion er 210
°C.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund og til hen‐
kogning.
14
www.electrolux.com
Sym‐
bol
Ovnfunktion
Egnet til
Varmluft
Til samtidig stegning eller stegning/bagning af
mad, der skal have samme tilberedningstempera‐
tur, på flere riller end én, uden at de forskellige
retter får afsmag af hinanden.
Optøning
Til optøning af mad (grønt og frugt). Optøningsti‐
den afhænger af de frosne madvarers mængde
og omfang.
Termostatknappen skal stå i slukket position for at
kunne bruge denne funktion.
Bagning med fugt
Denne funktion er beregnet til at spare energi un‐
der madlavning. Se kapitlet "Råd" vedrørende til‐
beredningsanvisninger, Bagning med fugt. Ovnlå‐
gen bør være lukket under tilberedning, så funkti‐
onen ikke afbrydes og for at sikre, at ovnen virker
med den højest mulige energieffektivitet. Når du
bruger denne funktion, kan temperaturen i ovn‐
rummet variere fra den indstillede temperatur.
Varmeeffekten kan reduceres. Få generelle anbe‐
falinger til energibesparelser i kapitlet "Energief‐
fektivitet", Ovn - Energibesparelse. Denne funkti‐
on blev anvendt til at overholde energieffektivi‐
tetsklassen iht. EN 60350-1.
10. OVN - BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10.1 Isætning af tilbehør
Grillrist:
Sæt risten ind mellem skinnerne ud for
den valgte rille.
Bakke:
Skub ikke bagepladen helt
hen til ovnrummets bagvæg.
Dette forbindrer, at varmen
cirkulerer rundt om pladen.
Maden kan brænde på, især
på den bageste del af
pladen.
Skub bakken eller bradepanden ind
mellem ovnribbens skinner. Sørg for, at
den ikke rør ovnens bagvæg.
Rist og grill/bradepande sammen:
DANSK
15
Skub grill / bradepanden ind mellem
ovnribbens skinner og risten på
skinnerne ovenover.
11. OVN - TIPS OG RÅD
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
11.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
Apparatet har fire ovnriller. Tæl
ribberne fra bunden af apparatet.
Ovnen har et specielt system, der
cirkulerer luften og konstant
genbruger dampen. Med dette system
er det muligt at bruge damp ved
tilberedningen, så maden bliver mør
indvendig og sprød på overfladen. Det
mindsker tilberedningstiden og
energiforbruget.
Dampen kan sætte sig som fugt i
apparatet eller på ovnruderne. Det er
normalt. Stå altid på afstand af
apparatet, når du åbner dets låge
under tilberedning. Tænd apparatet
10 minutter inden tilberedning for at
mindske kondenseringen.
Tør fugt væk, hver gang du har brugt
apparatet.
Stil ikke genstandene direkte på
apparatets bund, og dæk ikke nogen
af dets dele med alufolie, når du
tilbereder mad. Dette kan ændre
stege-/bageresultaterne og beskadige
emaljen.
11.2 Bagning
•
•
•
•
•
•
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du
havde før. Tilpas dine sædvanlige
indstillinger såsom temperatur,
tilberedningstid og ovnrille efter
tabellernes angivelser.
Brug den laveste temperatur den
første gang.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til
en speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
Bagetiden kan kan forlænges med 10
– 15 minutter, når du bager på mere
end én ribbe.
Kager og bagværk med forskellig
højde kan brune ujævnt i starten. I så
fald bør temperaturindstillingen ikke
ændres. Forskellene udlignes under
bagningen.
Plader i ovnen kan blive forvredet
under bagning. Pladerne retter sig ud,
når de er kølet af.
11.3 Bagning af kager
•
•
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
Hvis du bruger to bageplader på
samme tid, bør der være en tom rille
mellem dem.
11.4 Tilberedning af kød og fisk
•
•
Brug en bradepande til mad med
meget fedt for at forhindre, at ovnen
får pletter, der ikke kan fjernes.
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
16
www.electrolux.com
•
Tilføj lidt vand i bradepanden for at
forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det
tørrer ud, for at forhindre
røgkondensation.
11.5 Tilberedningstider
Hold øje med ydelsen i starten, når du
laver lav mad. Find de bedste
indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og
mængderne, når du bruger dette
apparat.
Tilberedningstiderne afhænger af
madvarens type, konsistens og volumen.
11.6 Almindelig madlavning
Madvare
Mængde
(g)
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Kagesnitter
250
150
25 - 30
3
bageplade
Flad kage 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
bageplade
Æblekage med 2000
gær
170 - 190
40 - 50
3
bageplade
Bradepandeka‐ 1500
ge
160 - 170
45 - 55 2)
2
bageplade
Kylling, hel
1350
200 - 220
60 - 70
2
grillrist
1
bageplade
Fjerkræ, halve‐ 1300
ret
190 - 210
35 + 30
3
grillrist
1
bageplade
Svinekotelet
190 - 210
3
Trådrist
1
bageplade
600
230 - 250
10 - 15
2
bageplade
Fyldt kage med 1200
gær 4)
170 - 180
25 - 35
2
bageplade
Pizza
1000
200 - 220
25 - 35
2
bageplade
Kvarkkage
2600
170 - 190
60 - 70
2
bageplade
Schweizisk
æbletærte 4)
1900
200 - 220
30 - 40
1
bageplade
Julekage 4)
2400
170 - 180
55 - 65 5)
2
bageplade
Quiche Lorrai‐
ne 4)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 rund plade
(diameter: 26
cm)
Flan brød 3)
800
30 - 35
Ovnrille Tilbehør
DANSK
17
Madvare
Mængde
(g)
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Ovnrille Tilbehør
Bondebrød 6)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 aluminiumbe‐
lagte plader
(længde: 20 cm)
Rumænsk
sandkage 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 aluminiumbe‐
lagte plader
(længde: 25 cm)
på den samme
rille
Rumænsk
600 + 600
sandkage - tra‐
ditionel
160 - 170
30 - 40
2
2 aluminiumbe‐
lagte plader
(længde: 25 cm)
på den samme
rille
Gærboller 4)
800
200 - 210
10 - 15
2
bageplade
Roulade 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
bageplade
Marengs
400
100 - 120
40 - 50
2
bageplade
Æblekage m.
smuldredej 4)
1500
180 - 190
25 - 35
3
bageplade
Smørkage 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
bageplade
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
2) Lad kagen stå i ovnen i 7 minutter, efter du har slukket for apparatet.
3) Forvarm ovnen i 20 minutter.
4) Forvarm ovnen i 10 - 15 minutter.
5) Lad kagen stå i ovnen i 10 minutter, efter du har slukket for apparatet.
6) Indstil temperaturen til 250 °C og forvarm ovnen i 18 minutter.
11.7 Varmluft
Madvare
Mængde
(g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Kagesnitter 1)
250
145
25
3
bageplade
Kagesnitter 1)
250 + 250
145
25
1+3
bageplade
Flad kage 1)
1000
150
30
2
bageplade
Flad kage 1)
1000 +
1000
155
40
1+3
bageplade
170 - 180
40 - 50
3
bageplade
Æblekage med 2000
gær
Ovnrille Tilbehør
18
www.electrolux.com
Madvare
Mængde
(g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Lukket æblet‐
ærte
1200 +
1200
175
55
2
2 runde alu‐
miniumbelag‐
te plader
(diameter: 20
cm) på den
samme rille
Små kager 1)
500
155
30
2
bageplade
Små kager 1)
500 + 500
155
40
1+3
bageplade
Sukkerbrøds‐
kage uden
fedt 1)
350
160
30
1
1 rund alumi‐
niumbelagt
plade (dia‐
meter: 26
cm)
Bradepandeka‐ 1200
ge
150 - 160
30 - 35 2)
2
bageplade
Kylling, hel
180
55
2
grillrist
1
bageplade
2
grillrist
1
bageplade
Flæskesteg
1400
800
170 - 180
45 - 50
Ovnrille Tilbehør
Fyldt kage med 1200
gær
150 - 160
20 - 30
2
bageplade
Pizza
1000 +
1000
200 - 210
30 - 40
1+3
bageplade
Pizza
1000
190 - 200
25 - 35
2
bageplade
Kvarkkage
2600
160 - 170
40 - 50
1
bageplade
Schweizisk æb‐ 1900
leflan 3)
180 - 200
30 - 40
2
bageplade
Julekage 1)
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
bageplade
Quiche Lorrai‐
ne 3)
1000
190 - 210
30 - 40
1
1 rund plade
(diameter: 26
cm)
Bondebrød 4)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
bageplade
DANSK
19
Madvare
Mængde
(g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille Tilbehør
Rumænsk
sandkage 3)
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
2 aluminium‐
belagte pla‐
der (længde:
25 cm) på
den samme
rille
Rumænsk
600 + 600
sandkage - tra‐
ditionel
150 - 160
30 - 40
2
2 aluminium‐
belagte pla‐
der (længde:
25 cm) på
den samme
rille
Gærboller 1)
800
190
15
3
bageplade
Gærboller 5)
800 + 800
190
15
1+3
bageplade
Roulade 1)
500
150 - 160
15 - 20
3
bageplade
Marengs
400
110 - 120
30 - 40
2
bageplade
Marengs
400 + 400
110 - 120
45 - 55
1+3
bageplade
Æblekage m.
smuldredej
1500
160 - 170
25 - 35
3
bageplade
Sandkage 1)
600
150 - 160
25 - 35
2
bageplade
Smørkage 1)
600 + 600
160 - 170
25 - 35
1+3
bageplade
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
2) Lad kagen stå i ovnen i 7 minutter, efter du har slukket for apparatet.
3) Forvarm ovnen i 10 - 15 minutter.
4) Indstil temperaturen til 250 °C og forvarm ovnen i 10 - 20 minutter.
5) Forvarm ovnen i 15 minutter.
11.8 Bagning med fugt
Madvare
Tempe‐ Tid
ratur
(min.)
(°C)
Ovnril‐ Tilbehør
le
Brød og pizza
Boller
190
25 - 30
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Boller
200
40 - 45
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Frossen pizza 350 g 190
25 - 35
2
grillrist
20
www.electrolux.com
Madvare
Tempe‐ Tid
ratur
(min.)
(°C)
Ovnril‐ Tilbehør
le
Kager på bageplade
Roulade
180
20 - 30
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Brownie
180
35 - 45
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
210
35 - 45
2
seks keramiske ramekiner på
grillrist
Sukkerbund til tærte 180
25 - 35
2
flanform på grillrist
Formkage
150
35 - 45
2
kageform på grillrist
Fisk i poser 300 g
180
25 - 35
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Hel fisk 200 g
180
25 - 35
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Fiskefilet 300 g
180
30 - 40
2
pizzaform på rist
Kød i pose 250 g
200
35 - 45
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Kødspid 500 g
200
30 - 40
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Cookies
170
25 - 35
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Macaroner
170
40 - 50
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Muffins
180
30 - 40
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Salt kiks
160
25 - 35
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Småkager af mørdej 140
25 - 35
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Tarteletter
20 - 30
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Kager i form
Soufflé
Fisk
Kød
Småt bagværk
Vegetarisk
170
DANSK
21
Madvare
Tempe‐ Tid
ratur
(min.)
(°C)
Ovnril‐ Tilbehør
le
Blandede grøntsa‐
ger i pose 400 g
200
20 - 30
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
Omelet
200
30 - 40
2
pizzaform på rist
Grøntsager på bak‐
ke 700 g
190
25 - 35
2
bageplade eller grill-/bradepan‐
de
11.9 Oplysninger til testinstitutter
Madvare
Funktion
Tempe‐
ratur
(°C)
Tilbehør
Ovnrille Tid
(min.)
Små kager i form
(16 stk./plade)
Over- under‐
varme
160
bageplade
3
20 - 30
Små kager i form
(16 stk./plade)
Varmluft
150
bageplade
3
20 - 30
Æbletærte (2 for‐
me, Ø20 cm, for‐
skudt på skrå)
Over- under‐
varme
190
grillrist
1
65 - 75
Æbletærte (2 for‐
me, Ø20 cm, for‐
skudt på skrå)
Varmluft
180
grillrist
2
70 - 80
Sukkerbrødskage
uden fedt
Over- under‐
varme
180
grillrist
2
20 - 30
Sukkerbrødskage
uden fedt
Varmluft
160
grillrist
2
25 - 35
Mørdejskage/kage‐ Over- under‐
snitter
varme
140
bageplade
3
15 - 30
Mørdejskage/kage‐ Varmluft
snitter
140
bageplade
3
20 - 30
12. OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Bemærkninger om
rengøring
•
Aftør apparatets front med en blød
klud opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
•
•
•
•
Metalflader rengøres med et specifikt
rengøringsmiddel.
Rengør altid apparatet indvendigt
efter brug. Ophobning af fedt eller
andre madrester kan medføre brand.
Risikoen er højere for bradepanden.
Fastsiddende snavs fjernes med et
specielt ovnrensemiddel.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og
lad det tørre. Brug en blød klud
22
www.electrolux.com
•
opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
Hvis der anvendes non-stick-tilbehør:
Brug ikke skrappe rengøringsmidler,
skarpe genstande eller
opvaskemaskine til rengøring. Det
kan beskadige non-stickbelægningen.
12.2 Tilbehør af rustfrit stål eller
aluminium
Rengør kun ovnlågen med
en fugtig klud eller svamp.
Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller
slibende midler. De kan
beskadige ovnens
udvendige flader. Brug
samme fremgangsmåde til
at rengøre ovnens
betjeningspanel.
12.4 Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har tre ovnglas.Du kan fjerne
ovnlågen og det indvendige glas for at
rengøre det.
Ovnlågen kan smække i,
hvis du prøver at fjerne
ovnglassene, mens
ovnlågen sidder på.
FORSIGTIG!
Brug ikke apparatet uden
ovnglasset.
1. Åbn lågen helt, og hold på de to
hængsler.
12.3 Udtagning af ovnribber
For at rengøre ovnen fjernes
ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
2. Løft armene på de to hængsler, og
drej dem.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1
2
3. Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne
position. Træk den så fremad, og tag
den ud af lejerne.
Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
DANSK
23
7. Løft forsigtigt et glas ad gangen og
fjern det. Start fra det øverste glas.
1
4. Læg lågen på et fast underlag, med
et blødt stykke stof under.
2
8. Rengør glasset med vand og sæbe.
Tør ovnglassene omhyggeligt.
Når rengøringen er udført, skal glasset
og ovnlågen monteres. Udfør
ovennævnte trin i modsat rækkefølge.
Sørg for at sætte ovnglassene (A og B)
på plads i den rigtige rækkefølge.
A
B
5. Udløs låsesystemet, så det inderste
glas kan tages ud.
Sørg for at sætte det midterste ovnglas
korrekt i lejerne.
6. Drej de to holdere 90°, og tag dem
ud af deres leje.
90°
24
www.electrolux.com
12.5 Udtagning af skuffen
ADVARSEL!
Opbevar ikke brændbare
genstande (såsom
rensesvampe, plasticposer,
grillhandsker, papir eller
rensesprays) i skuffen. Når
du bruger ovnen kan skuffen
blive varm. Der er risiko for
brand.
2. Løft skuffen langsomt.
3. Træk skuffen helt ud
Montér skuffen i modsat rækkefølge.
12.6 Udskiftning af pæren
Læg en klud i bunden af apparatets rum.
Det forhindrer, at glasset og rummet
beskadiges.
ADVARSEL!
Fare for dødsfald ved
elektrisk stød! Afbryd
sikringen, inden du udskifter
pæren.
Pæren og glasset kan blive
varmt.
Opbevaringsskuffen under ovnen kan
tages ud for at lette rengøringen.
1. Træk kurven så langt ud, den kan
komme.
1. Sluk for apparatet.
2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller
sluk på gruppeafbryderen.
Den bageste pære
1. Drej dækglasset mod uret for at
fjerne det.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
13. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
13.1 Hvis noget går galt...
Fejl
Mulige årsager
Afhjælpning
Du kan ikke tænde for ap‐
paratet.
Apparatet er ikke sluttet til Kontrollér, om apparatet er
en strømforsyning, eller det tilsluttet korrekt til strømfor‐
er forkert tilsluttet.
syningen.
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis sikringen springer
flere gange i træk.
DANSK
25
Fejl
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnens/kogesektionens
display viser en fejlkode,
som ikke er i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
Sluk for apparatet med
ejendommens/husets sik‐
ring, eller slå relæet på tav‐
len fra, og tænd igen.
Kontakt kundeservice, hvis
fejlkoden vises på display‐
et igen.
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Sikringen er sprunget.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrin‐
net på under 10 sekunder.
Restvarmeindikator tænder Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrække‐
lig længe til at være varm.
Pæren ikke lyser.
Udskift pæren.
Pæren er defekt.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe
kondensvand på maden og i ovnen.
i ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ov‐
nen længere end 15-20 mi‐
nutter efter tilberedningen.
Ovnen bliver ikke varm.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Maden er for kort eller lang Temperaturen er for lav el‐ Justér om nødvendigt tem‐
tid om at blive færdig.
ler for høj.
peraturen. Følg vejlednin‐
gen i brugsanvisningen.
13.2 Serviceoplysninger
Hvis du ikke selv kan løse problemet:
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter.
Typeskiltet er placeret på apparatets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecentret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
26
www.electrolux.com
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktoplysninger for kogesektion i overensstemmelse med
EU 66/2014
Identifikation
af model
EKC60309FW
EKC60309FX
Type koge‐
sektion
Kogesektion i fritstående komfur
Antal kogezo‐
ner
4
Opvarmnings‐ Keramisk kogeplade
teknologi
Diameter af
Bageste venstre
runde kogezo‐ Bageste højre
ner (Ø)
Forreste højre
Forreste venstre
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
21,0 cm
Energiforbrug
pr. kogezone
(EC electric
cooking)
188,3 Wh/kg
182,1 Wh/kg
188,3 Wh/kg
180,8 Wh/kg
Bageste venstre
Bageste højre
Forreste højre
Forreste venstre
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 2: Kogesektioner Metoder til måling af ydeevne.
•
14.2 Kogesektion Energibesparelse
•
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
•
Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
•
•
•
•
184,9 Wh/kg
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Kogegrejets bund skal have den
samme diameter som kogezonen.
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
14.3 Produktkort og information for ovne i henhold til EU
65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Identifikation af model
EKC60309FW
EKC60309FX
Energieffektivitetsindeks
94.9
Energieffektivitetsklasse
A
DANSK
27
Energiforbrug med en standardmængde, alminde‐ 0,84 kWh/cyklus
lig tilstand
Energiforbrug med en standardmængde, blæsert‐
vungen tilstand
0,75 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
57 l
Type ovn
Ovn i fritstående komfur
Vægt
EN 60350-1 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 1: Komfurer, ovne,
dampovne og grillapparater - Metoder til
måling af ydeevne.
14.4 Ovn - Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Generelle råd
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalfade til at øge
energibesparelsen.
Stil om muligt maden i ovnen uden at
forvarme den.
Når madlavningen tager over 30
minutter, skal ovntemperaturen
EKC60309FW
46.0 kg
EKC60309FX
46.0 kg
reduceres mest muligt 3 - 10 minutter, før
tilberedningstiden er gået, afhængigt af
madlavningens varighed. Restvarmen i
ovnen bliver ved med at tilberede
maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt tilberedningsfunktionerne
med blæser for at spare energi.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Bagning med fugt
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning. Få yderligere
oplysninger i kapitlet "Ovn - Daglig brug",
Ovnfunktioner.
15. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
28
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 29
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 31
3. ASENNUS........................................................................................................ 33
4. TUOTEKUVAUS...............................................................................................35
5. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 36
6. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................37
7. KEITTOTASO - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ........................................................ 37
8. KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS......................................................... 38
9. UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ .....................................................................39
10. UUNI - LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN................................................40
11. UUNI - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ.................................................................... 41
12. UUNI - HOITO JA PUHDISTUS..................................................................... 47
13. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 50
14. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 52
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
29
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän
vammautumisen vaara.
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi korkeintaan
2000 metriä merenpinnan yläpuolella.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi laivoissa,
veneissä tai aluksissa.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laitetta ei saa asentaa kalusteoven taakse, jotta se ei
ylikuumenisi.
Älä asenna laitetta tason päälle.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
keittotason lasiluukun tai saranalla varustettujen
lasikansien puhdistamisessa, sillä ne voivat
naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin
särkyminen.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois
päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
SUOMI
•
•
•
•
31
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Ole varovainen koskettaessasi säilytyslaatikkoa. Se
voi kuumentua.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Älä koskaan vedä laitetta sen
kahvasta kiinni pitäen.
Keittiön kaapin ja asennuspaikan on
oltava saman kokoiset.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
Laitteen osat ovat jännitteenalaisia.
Sulje laite kalusteella estääksesi
pääsyn vaarallisiin osiin.
•
•
•
Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Varmista, että asennat sen vakaasti
laitteen kallistumisen estämiseksi. Lue
ohjeet Asennus-luvusta.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkuun tai päästä niitä sen
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
lähelle, varsinkaan luukun ollessa
kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
•
•
•
•
•
•
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Tulipalo- ja
henkilövahinkovaara.
Sähköiskun vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi
luukkua.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
•
•
•
•
•
•
Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
SUOMI
•
•
•
Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle
tai suoraan laitteen pohjalle.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa pintaa. Nosta ne aina irti
keittotasosta liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
•
•
2.5 Sisävalo
•
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Käytä ainoastaan kodinkoneisiin
tarkoitettuja hehkulamppuja tai
halogeenilamppua. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
•
Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
2.7 Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Laitteen sijoittaminen
Voit asentaa laitteen yhden kaapin
viereen, kahden kaapin väliin ja
nurkkaan.
Katso asennuksen vähimmäisetäisyydet
taulukosta.
33
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
B
C
A
34
www.electrolux.com
Vähimmäisetäisyydet
Mitat
mm
A
400
B
650
C
150
Kaatumiseste on asennettava paikalleen.
Jos sitä ei asenneta, laite voi kallistua.
Laitteessa on kuvan mukainen symboli
(jos soveltuu), joka muistuttaa
kallistussuojan asentamisesta.
3.2 Tekniset tiedot
Jännite
230 V
Taajuus
50 - 60 Hz
Laitteen luokitus
1
Mitat
mm
Korkeus
900
Leveys
600
Syvyys
600
3.3 Laitteen tasapainottaminen
1. Asenna kaatumiseste 232 - 237 mm
laitteen yläreunan alapuolelle ja 110 115 mm päähän laitteen sivusta
kannattimen pyöreään reikään.
Kiinnitä se tiukasti ruuveilla vankkaan
materiaaliin tai käytä sopivaa
vahviketta (seinä).
Aseta laitteen ylätaso samalle tasolle
muiden pintojen kanssa säätämällä
laitteen alla olevia pieniä jalkoja.
3.4 Kallistussuoja
110-115
mm
232- 237
mm
Määritä laitteen oikea korkeus ja leveys
ennen kuin kiinnität kallistussuojan.
HUOMIO!
Varmista, että asennat
kallistussuojan oikealle
korkeudelle.
Tarkista, että laitteen takana
oleva seinäpinta on
tasainen.
2. Reikä on laitteen takaosan
vasemmalla puolella. Nosta laitteen
etuosaa ja aseta se keskelle
kalusteiden väliin. Jos työtason ja
kalusteiden välinen tila on suurempi
kuin laitteen leveys, sivumittaa on
säädettävä laitteen keskittämiseksi.
SUOMI
Laitteen mukana toimitetaan virtajohto
ilman pistoketta.
Jos olet muuttanut lieden
mittoja, kohdista
kaatumiseste oikein.
VAROITUS!
Virtajohto ei saa olla
kosketuksessa kuvaan
merkityn laitteen osan
kanssa.
HUOMIO!
Jos työtason ja kalusteiden
välinen tila on suurempi kuin
laitteen leveys, sivumittaa on
säädettävä laitteen
keskittämiseksi.
3.5 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita
ei ole noudatettu.
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Laitteen osat
1
2
3
4 5
6
4
7
3
10
8
2
1
1
2
3
4
5
9
6
7
8
9
10
Keittotason kytkimet
Lämpötilan merkkivalo / symboli
Lämpötilan valitsin
Uunin toimintojen väännin
Keittotason merkkivalo / symboli /
osoitin
Lämpövastus
Valo
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
35
36
www.electrolux.com
4.2 Keittoalueet
1
2
140 mm
180 mm
210 mm
5
•
Keittoalue 1200 W
Keittoalue 1800 W
Keittoalue 1200 W
Jälkilämmön merkkivalo
Keittoalue 2300 W
140 mm
4
3
4.3 Lisävarusteet
•
1
2
3
4
5
Ritilä
Käytetään keittoastioiden,
kakkuvuokien ja paistien alustana.
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
•
•
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
Säilytyslaatikko
Säilytyslaatikko on uunitilan
alapuolella.
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito
ja puhdistus".
Puhdista laite ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
5.2 Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen
rasvan polttamiseksi pois.
1. Valitse toiminto
ja
maksimilämpötila.
2. Anna laitteen käydä 1 tunti.
3. Valitse toiminto
ja aseta
maksimilämpötila. Tämän toiminnon
maksimilämpötila on 210 °C.
4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja
savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että
huoneen ilmavirtaus on riittävä.
5.3 Luukun mekaaninen lukitus
Lapset eivät saa avata luukkua.
Luukun avaaminen:
1. Vedä luukun lukosta.
SUOMI
37
2. Avaa luukku.
Älä vedä luukun lukosta sulkiessasi
uuninluukkua!
Kun laite kytketään pois
toiminnasta, luukun
mekaaninen lukitus ei poistu
käytöstä.
6. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sähkökeittoalueen
lämpöasetus
Symbo‐
lit
Toiminto
Pois toiminnasta
1-9
Tehotasot
Käytä jälkilämpöä
vähentääksesi energian
kulutusta. Kytke keittoalue
pois toiminnasta noin 5 - 10
minuuttia ennen ruoanlaiton
päättämistä.
Käännä säädin haluamasi tehotason
kohdalle.
Keittotason säätimen merkkivalo syttyy.
Kun lopetat keittoalueen käytön, käännä
väännin off-asentoon.
Jos kaikki keittoalueet on kytketty pois
päältä, keittotason säätimen merkkivalo
sammuu.
6.2 Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön
vuoksi.
Merkkivalo osoittaa, milloin keittoalue on
kuuma.
7. KEITTOTASO - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Keittoastiat
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Emaloidusta teräksestä
valmistetut tai alumiini- tai
kuparipohjaiset keittoastiat
voivat aiheuttaa
värimuutoksia keraamiseen
pintaan.
7.2 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
38
www.electrolux.com
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
1
Valmiiden ruokien lämpimä‐
näpito.
tarpeen Aseta keittoastian päälle
mukaan kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulatta‐
minen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, 20 - 45
liha.
Lisää joitakin ruokalusikalli‐
sia nestettä.
4-5
Höyryssä kypsennetyt peru‐
nat.
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kyp‐
60 sentäminen, pataruoat ja kei‐ 150
tot.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan,
tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐
cordon bleun, kotlettien, pyö‐ mukaan välissä.
ryköiden, makkaroiden, mak‐
san, kastikepohjan, kanan‐
munien, ohukaisten ja munk‐
kien paistaminen.
7-8
Voimakas paistaminen: sipu‐ 5 - 15
liperunat, ulkofilee, pihvit.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
20 - 60
Vinkkejä
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
8. KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Yleistä
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
•
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
8.2 Keittotason puhdistaminen
•
•
Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
SUOMI
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
•
39
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
9. UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
9.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan ja pois toiminnasta
Laitteen lamput, säätimien
symbolit ja merkkivalot
ovat mallikohtaisia:
• Lamppu syttyy uunin
toiminnan aikana.
• Symboli osoittaa,
säätääkö valitsin jotakin
keittoaluetta, uunin
toimintoja vai lämpötilaa.
• Merkkivalo syttyy uunin
kuumenemisen aikana.
1. Käännä uunin toimintojen väännin
haluamasi toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan väännin
haluamasi lämpötilan kohdalle.
3. Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä uunin toimintojen
vääntimet ja lämpötilan väännin Offasentoon.
9.2 Ylikuumenemissuoja
Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on turvatermostaatti, joka
katkaisee virransyötön. Uunin virta
kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun
lämpötila on laskenut normaalille tasolle.
9.3 Uunin toiminnot
Sym‐
boli
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Ylä + alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä ta‐
solla.
Grillaus
Matalien ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
Tämän toiminnon maksimilämpötila on 210 °C.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilömi‐
nen.
40
www.electrolux.com
Sym‐
boli
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Kiertoilma
Saman paistolämpötilan vaativien ruokien paista‐
minen samanaikaisesti useammalla kannatinta‐
solla ilman, että tuoksut sekoittuvat.
Sulatus
Ruoan sulattaminen (vihannekset ja hedelmät).
Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja
koosta.
Tämä toiminto edellyttää, että lämpötilan väännin
on Pois toiminnasta -asennossa.
Kostea kiertoilma
Tämä toiminto säästää energiaa paistamisen ai‐
kana. Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja
vinkkejä", Kostea kiertoilma. Uunin luukun on olta‐
va kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei kes‐
keytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdolli‐
simman suuri. Kun käytät tätä toimintoa, uunin si‐
sälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuksesta.
Kuumennusteho voi laskea. Katso yleisiä ener‐
gian säästämiseen liittyviä suosituksia luvusta
"Energiatehokkuus", Uuni - Energiansäästö. Tä‐
män toiminnon avulla noudatetaan energiatehok‐
kuusluokan vaatimuksia standardin EN 60350-1
mukaisesti.
10. UUNI - LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Aseta ritilä haluamasi ohjauskiskojen
väliin.
Leivinpelti:
Älä paina leivinpeltiä
kokonaan uunikammion
takaseinään. Muutoin lämpö
ei kierrä leivinpellin
ympärillä. Ruoka voi tällöin
palaa, erityisesti leivinpellin
takaosassa.
Työnnä leivinpelti tai uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Varmista, ettei se kosketa uunin
takaseinään.
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
SUOMI
41
Paina uunipannu kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
11. UUNI - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
11.1 Yleistä
•
•
•
•
•
Uunissa on neljä kannatintasoa.
Laske kannatintasot uunin pohjasta
alkaen.
Laitteessa on erityinen järjestelmä,
joka kierrättää ilmaa ja höyryä
jatkuvasti. Kyseisen järjestelmän
avulla ruoka paistuu jatkuvasti
kosteassa ympäristössä, minkä
ansiosta se on sisältä mehevää ja
ulkopinnalta rapeaa. Se vähentää
paistoajan ja energian kulutuksen
minimiin.
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tämä on
normaalia. Pysyttele sopivalla
etäisyydellä laitteesta avatessasi
luukkua toiminnan aikana.
Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä
laitetta 10 minuuttia ennen ruokien
kypsentämistä.
Poista kosteus jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Älä aseta mitään esinettä suoraan
uunin pohjalle, älä myöskään aseta
osiin alumiinifoliota kypsennyksen
aikana. Tämä voi vaikuttaa
kypsennystuloksiin ja vaurioittaa
emalipintaa.
11.2 Leivonnaisten paistaminen
•
•
•
•
•
•
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin
entinen laitteesi. Käytä aikaisemmin
käyttämiesi asetusten (esim.
lämpötila, paistoaika) ja
kannatintasojen sijaan taulukossa
mainittuja asetuksia.
Käytä ensimmäisellä kerralla
alhaisempaa lämpötilaa.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi
sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen
asetuksia.
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää
paistoaikaa 10 – 15 minuuttia.
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti
paistamisen alkuvaiheessa. Tässä
tapauksessa lämpötila-asetusta ei
pidä muuttaa. Erot tasaantuvat
paistumisen jatkuessa.
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
11.3 Kakkujen leipominen
•
•
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin
3/4 paistoajasta on kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
42
www.electrolux.com
11.4 Lihan ja kalan
kypsentäminen
•
•
•
11.5 Paistoajat
Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin
ei jää pysyviä tahroja.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia
ennen sen leikkaamista, jotta sen
neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa
savua paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry
ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen
kuivuttua loppuun.
Kypsennysaika riippuu ruokalajin
tyypistä, sen koostumuksesta ja
määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika,
jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille
laitetta käyttäessä.
11.6 Ylä- ja alalämpö
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Pasteijat
250
150
25 - 30
3
leivinpelti
Matala kak‐
ku 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
leivinpelti
Hiivalla koho‐
tettu omena‐
kakku
2000
170 - 190
40 - 50
3
leivinpelti
Pannukakku
1500
160 - 170
45 - 55 2)
2
leivinpelti
Kana, kokonai‐ 1350
nen
200 - 220
60 - 70
2
ritilä
1
leivinpelti
Puolikas kana
190 - 210
3
ritilä
1
leivinpelti
3
Uuniritilä
1
leivinpelti
1300
Porsaankyljyk‐
set
600
Piirakka 3)
800
190 - 210
35 + 30
30 - 35
Kanna‐
tintaso
Lisävarusteet
230 - 250
10 - 15
2
leivinpelti
Täytetty hiivalla 1200
kohotettu kak‐
ku 4)
170 - 180
25 - 35
2
leivinpelti
Pizza
1000
200 - 220
25 - 35
2
leivinpelti
Juustokakku
2600
170 - 190
60 - 70
2
leivinpelti
Sveitsiläinen
omenapiirak‐
ka 4)
1900
200 - 220
30 - 40
1
leivinpelti
SUOMI
Kanna‐
tintaso
43
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Lisävarusteet
Joulukakku 4)
2400
170 - 180
55 - 65 5)
2
leivinpelti
Kinkkupiiras 4)
1000
220 - 230
40 - 50
1
yksi pyöreä vuo‐
ka (halkaisija 26
cm)
Maalaisleipä 6) 750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
kaksi alumiini‐
vuokaa (pituus:
20 cm)
Romanialainen 600 + 600
sokerikakku 1)
160 - 170
40 - 50
2
kaksi alumiini‐
vuokaa (pituus:
25 cm) samalla
kannatintasolla
Romanialainen 600 + 600
sokerikakku –
perinteinen
160 - 170
30 - 40
2
kaksi alumiini‐
vuokaa (pituus:
25 cm) samalla
kannatintasolla
Hiivasämpy‐
lät 4)
800
200 - 210
10 - 15
2
leivinpelti
Kääretorttu 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
leivinpelti
Marenki
400
100 - 120
40 - 50
2
leivinpelti
Murotaikina‐
kakku 4)
1500
180 - 190
25 - 35
3
leivinpelti
Voikakku 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
leivinpelti
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
2) Jätä kakku uuniin seitsemäksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
3) Esikuumenna uunia 20 minuutin ajan.
4) Esikuumenna uunia 10 - 15 minuutin ajan.
5) Jätä kakku uuniin kymmeneksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
6) Aseta lämpötila 250 °C ja esikuumenna uunia 18 minuutin ajan.
11.7 Kiertoilma
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Pasteijat 1)
250
145
25
3
leivinpelti
Pasteijat 1)
250 + 250
145
25
1+3
leivinpelti
150
30
2
leivinpelti
Matala kakku 1) 1000
Kanna‐
tintaso
Lisävarus‐
teet
44
www.electrolux.com
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Matala kakku 1) 1000 +
1000
155
40
Hiivalla koho‐
tettu omena‐
kakku
170 - 180
2000
Omenapiirakka 1200 +
1200
Kanna‐
tintaso
Lisävarus‐
teet
1+3
leivinpelti
40 - 50
3
leivinpelti
175
55
2
kaksi pyöre‐
ää alumiini‐
vuokaa (hal‐
kaisija 20
cm) samalla
kannatinta‐
solla
Pienet kakut 1)
500
155
30
2
leivinpelti
Pienet kakut 1)
500 + 500
155
40
1+3
leivinpelti
Vähärasvainen
sokerikakku 1)
350
160
30
1
yksi pyöreä
alumiinivuo‐
ka (halkaisija
26 cm)
Pannukakku
1200
150 - 160
30 - 35 2)
2
leivinpelti
Kana, kokonai‐
nen
1400
180
55
2
ritilä
1
leivinpelti
Porsaanpaisti
800
2
ritilä
1
leivinpelti
170 - 180
45 - 50
Täytetty hiivalla 1200
kohotettu kakku
150 - 160
20 - 30
2
leivinpelti
Pizza
1000 +
1000
200 - 210
30 - 40
1+3
leivinpelti
Pizza
1000
190 - 200
25 - 35
2
leivinpelti
Juustokakku
2600
160 - 170
40 - 50
1
leivinpelti
Sveitsiläinen
omenapiirak‐
ka 3)
1900
180 - 200
30 - 40
2
leivinpelti
Joulukakku 1)
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
leivinpelti
Kinkkupiiras 3)
1000
190 - 210
30 - 40
1
yksi pyöreä
vuoka (hal‐
kaisija 26
cm)
SUOMI
Kanna‐
tintaso
45
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Lisävarus‐
teet
Maalaisleipä 4)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
leivinpelti
Romanialainen
sokerikakku 3)
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
kaksi alumii‐
nivuokaa (pi‐
tuus: 25 cm)
samalla kan‐
natintasolla
Romanialainen
sokerikakku –
perinteinen
600 + 600
150 - 160
30 - 40
2
kaksi alumii‐
nivuokaa (pi‐
tuus: 25 cm)
samalla kan‐
natintasolla
Hiivasämpy‐
lät 1)
800
190
15
3
leivinpelti
Hiivasämpy‐
lät 5)
800 + 800
190
15
1+3
leivinpelti
Kääretorttu 1)
500
150 - 160
15 - 20
3
leivinpelti
Marenki
400
110 - 120
30 - 40
2
leivinpelti
Marenki
400 + 400
110 - 120
45 - 55
1+3
leivinpelti
Hedelmäkakku
1500
160 - 170
25 - 35
3
leivinpelti
Sokerikakku 1)
600
150 - 160
25 - 35
2
leivinpelti
Voikakku 1)
600 + 600
160 - 170
25 - 35
1+3
leivinpelti
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
2) Jätä kakku uuniin seitsemäksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
3) Esikuumenna uunia 10 - 15 minuutin ajan.
4) Aseta lämpötila 250 °C ja esikuumenna uunia 10 - 20 minuutin ajan.
5) Esikuumenna uunia 15 minuutin ajan.
11.8 Kostea kiertoilma
Ruokalaji
Lämpö‐ Aika
tila (°C) (min)
Kanna‐ Lisävarusteet
tintaso
Leipä ja pizza
Pullat
190
25 - 30
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Sämpylät
200
40 - 45
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Pakastepizza 350 g
190
25 - 35
2
ritilä
Leivonnaiset leivinpellillä
46
www.electrolux.com
Ruokalaji
Lämpö‐ Aika
tila (°C) (min)
Kanna‐ Lisävarusteet
tintaso
Kääretorttu
180
20 - 30
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Brownie
180
35 - 45
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Kohokas
210
35 - 45
2
kuusi keraamista annosvuokaa
ritilällä
Torttupohja
180
25 - 35
2
torttuvuoka ritilällä
Sokerikakku
150
35 - 45
2
kakkuvuoka ritilän päällä
Kalat pusseissa,
300 g
180
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Kokonainen kala,
200 g
180
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Kalafilee, 300 g
180
30 - 40
2
pizzapannu ritilällä
Liha pussissa, 250 g 200
35 - 45
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Lihavartaat, 500 g
200
30 - 40
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Pikkuleivät
170
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Macaronit
170
40 - 50
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Muffinssit
180
30 - 40
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Suolakeksit
160
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Murotaikinapikkulei‐
vät
140
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Leivonnaiset
170
20 - 30
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Vihannessekoitus
pussissa, 400 g
200
20 - 30
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Munakas
200
30 - 40
2
pizzapannu ritilällä
Vihannekset leivin‐
pellillä, 700 g
190
25 - 35
2
leivinpelti tai grilli-/uunipannu
Vuokakakku
Kala
Liha
Pienet leivonnaiset
Kasvisruoat
SUOMI
11.9 Tietoja testilaitokselle
Ruokalaji
Toiminto
Lämpöti‐ Lisävarusteet
la (°C)
Kanna‐
tintaso
Aika
(min)
Pienet kakut (16
kpl/pelti)
Ylä + alaläm‐
pö
160
leivinpelti
3
20 - 30
Pienet kakut (16
kpl/pelti)
Kiertoilma
150
leivinpelti
3
20 - 30
Omenapiiras (2
vuokaa, Ø 20 cm)
Ylä + alaläm‐
pö
190
ritilä
1
65 - 75
Omenapiiras (2
vuokaa, Ø 20 cm)
Kiertoilma
180
ritilä
2
70 - 80
Rasvaton sokeri‐
kakku
Ylä + alaläm‐
pö
180
ritilä
2
20 - 30
Rasvaton sokeri‐
kakku
Kiertoilma
160
ritilä
2
25 - 35
Murokeksit / taiki‐
nasuikaleet
Ylä + alaläm‐
pö
140
leivinpelti
3
15 - 30
Murokeksit / taiki‐
nasuikaleet
Kiertoilma
140
leivinpelti
3
20 - 30
12. UUNI - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Puhdistukseen liittyviä
huomautuksia
•
•
•
•
•
•
Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa
erityistä puhdistusainetta.
Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
Jos käytät tarttumattomia varusteita,
älä puhdista niitä voimakkailla
pesuaineilla, teräväreunaisilla
esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Muutoin
tarttumaton pinta voi vaurioitua.
12.2 Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset laitteet
Puhdista uuninluukku
käyttäen ainoastaan kosteaa
liinaa tai sientä. Kuivaa
pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa,
happoja tai hankaavia
aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa.
Noudata vastaavaa
varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
12.3 Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
47
48
www.electrolux.com
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
2. Nosta ja käännä saranoissa olevia
vipuja.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot
takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
12.4 Uuninluukun
puhdistaminen
Uuninluukussa on kolme lasilevyä.Voit
poistaa uuninluukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
3. Sulje uuninluukku puoliväliin
ensimmäiseen avausasentoon. Vedä
luukkua sen jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
HUOMIO!
Älä käytä uunia ilman
lasilevyjä.
1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä
kiinni molemmista saranoista.
4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan päälle.
SUOMI
49
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen. Noudata
edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Varmista, että lasilevyt (A ja B) tulevat
oikeaan järjestykseen.
A
B
5. Vapauta lukitusjärjestelmä, jotta voit
irrottaa lasilevyt.
6. Käännä kahta kiinnitintä 90° ja vedä
ne irti paikoiltaan.
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
90°
7. Nosta ensin varoen ja poista lasilevyt
sen jälkeen yksi kerrallaan. Aloita
ylimmästä levystä.
1
2
8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt
varoen.
12.5 Laatikon irrotus
VAROITUS!
Älä säilytä laatikossa
tulenarkoja esineitä (kuten
puhdistustarvikkeita,
muovipusseja, patalappuja,
paperia tai
puhdistussuihkeita). Laatikko
voi kuumentua uunia
käytettäessä. Tulipalon
vaara.
Uunin alapuolella oleva laatikko voidaan
irrottaa puhdistamista varten.
50
www.electrolux.com
1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se
pysähtyy.
VAROITUS!
Sähköiskuvaara! Irrota
sulake ennen lampun
vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
Takalamppu
2. Nosta laatikkoa hitaasti.
3. Vedä laatikko kokonaan ulos.
Asenna laatikko takaisin paikalleen
suorittamalla edellä kuvatut vaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
12.6 Lampun vaihtaminen
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin
vaurioitumisen.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimin‐
taan.
Laitetta ei ole kytketty säh‐ Tarkista, onko laite kytketty
köverkkoon tai se on liitetty oikein sähköverkkoon.
sähköverkkoon virheelli‐
sesti.
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
51
Korjaustoimenpide
Uunin/keittotason näytössä Kyseessä on sähköhäiriö.
näkyy virhekoodi, jota ei
ole tässä luettelossa.
Kytke uuni pois päältä ir‐
rottamalla ja kiinnittämällä
sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
Käänny kuluttajaneuvon‐
nan puoleen, ellei virhe‐
koodi katoa näytöstä.
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Sulake on palanut.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehota‐
so 10 sekunnin kuluessa.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska Jos alue on toiminut riittä‐
sitä on käytetty vain vähän vän kauan ollakseen kuu‐
aikaa.
ma, ota yhteys valtuutet‐
tuun huoltoliikkeeseen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Höyryä ja kosteutta muo‐
Ruoka on jätetty uuniin
dostuu ruokaan ja uunin si‐ liian pitkäksi ajaksi.
sälle.
Älä jätä ruokia uuniin
15-20 minuuttia pitemmäk‐
si ajaksi kypsennyksen jäl‐
keen.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Kypsentämiseen kuluu lii‐
kaa tai liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen Säädä tarvittaessa lämpö‐
tai liian korkea.
tilaa. Noudata ohjekirjan
ohjeita.
13.2 Huoltotiedot
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
laitteen sisäosan etukehyksessä. Älä
poista arvokilpeä laitteen sisäosasta.
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun.
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
52
www.electrolux.com
14. ENERGIATEHOKKUUS
14.1 Keittotason tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
EKC60309FW
EKC60309FX
Keittotaso‐
tyyppi
Keittotason sisäosa Vapaasti seisova liesi
Keittoalueiden 4
määrä
Kuumennus‐
tekniikka
Säteilevä lämmitin
Pyöreiden
keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla takana
Oikealla takana
Oikealla edessä
Vasemmalla edessä
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
21,0 cm
Energiankulu‐
tus keittoaluet‐
ta kohti (EC
electric coo‐
king)
Vasemmalla takana
Oikealla takana
Oikealla edessä
Vasemmalla edessä
188,3 Wh/kg
182,1 Wh/kg
188,3 Wh/kg
180,8 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 2:
Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat.
•
14.2 Keittotaso Energiansäästö
•
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
•
Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
•
•
•
•
184,9 Wh/kg
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
Keittoastian pohjan tulee vastata
keittoalueen halkaisijaa.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
14.3 Uunien tuoteseloste ja -tiedot standardin EU 65-66/2014
mukaisesti
Toimittajan nimi
Electrolux
Mallin tunnus
EKC60309FW
EKC60309FX
Energialuokka
94,9
Energiatehokkuusluokka
A
SUOMI
53
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alaläm‐
pö -toiminnossa
0,84 kWh/kierros
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toi‐
minnossa
0,75 kWh/kierros
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Äänimer.voimak
57 l
Uunityyppi
Uunin sisäosa Vapaasti seisova
liesi
Massa
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
14.4 Uuni - Energiansäästö
EKC60309FW
46.0 kg
EKC60309FX
46.0 kg
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä kypsennysajan pituudesta
riippuen. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Yleisohjeita
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä
avaa luukkua liian usein kypsennyksen
aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja
varmista, että se on hyvin kiinni
paikoillaan.
Käytä metallisia astioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen kuin asetat ruoka-ainekset uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana. Katso lisätietoa luvusta "Uuni Päivittäinen käyttö", Uunitoiminnot.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
54
www.electrolux.com
SUOMI
55
867354317-A-272019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising