Zanussi | ZCK242G1XA | User manual | ZANUSSI ZCK242G1XA Használati utasítás

ZANUSSI ZCK242G1XA Használati utasítás
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZCK242G1WA
ZCK242G1XA
HU Használati útmutató
Tűzhely
HU
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor.
A készülék elérhető részei forróak.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
•
•
2
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét
csak képesített személy végezheti el.
A készülék a tengerszint felett legfeljebb 2000 m
magasságig történő használatra készült.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék nem használható hajón, csónakon vagy egyéb
úszó alkalmatosságon.
A túlmelegedés elkerülése érdekében ne telepítse a
készüléket dekorációs ajtó mögé.
Ne telepítse a készüléket lábazatra.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön
távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az olaj
vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz
keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például
egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja felügyelet
nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a készüléket tartsa
folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit a
főzőfelületeken.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a
sütőajtó üvegének és a főzőlap zsanéros üvegfedelének
tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az
üveg megrepedését eredményezheti.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések,
kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
Levétele előtt távolítson el minden kiömlött anyagot a
fedőről. A fedő főzőedényre való felhelyezése előtt hagyja
lehűlni a főzőlapot.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati dugaszt
a fali aljzatból.
Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki
van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést.
3
•
•
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Ezt a készüléket a következő piacokra terveztük:
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
HU
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy helyezheti
üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál
fogva.
A konyhai készülék házának és a fülkének
megfelelő méretűnek kell lenniük.
Tartsa meg a minimális távolságot a többi
készüléktől és egységtől.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő, biztonságos
helyre telepítse.
A készülék alkatrészei feszültség alatt állnak.
A készüléket bútorban helyezze el, hogy
megelőzze veszélyes részeinek megérintését.
A készüléket azonos magasságú készülékek
vagy egységek mellett helyezze el.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy
ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az ajtó vagy
ablak kinyitásával leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Szereljen fel egy stabilizáló eszközt a
készülék megbillenésének
megakadályozására. Olvassa el az „Üzembe
helyezés” c. szakaszt.
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne
kerüljenek közel, illetve ne érjenek hozzá a
készülék ajtajához, különösen akkor, ha az
forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek
érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy
szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani
azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése
laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót
hozzá.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha ne
vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést
alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő
megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót
és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely
lehetővé teszi, hogy minden fázison
leválassza a készüléket az elektromos
hálózatról. A szigetelőberendezésnek
legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Teljesen csukja be a készülék ajtaját, mielőtt
csatlakoztatja a dugaszt a hálózati aljzatba.
•
GÁZCSATLAKOZTATÁS
• Minden gázcsatlakoztatást szakképzett
személynek kell elvégeznie.
• Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a helyi
szolgáltatási feltételek (gáztípus és
gáznyomás) valamint a készülék beállítása
összhangban van-e egymással.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék körül.
• A gázellátásra vonatkozó adatok az
adattáblán találhatóak.
• A készülék nem csatlakozik égéstermékelvezető eszközhöz. A készüléket a hatályos
telepítési szabályoknak megfelelően
csatlakoztassa. Ügyeljen a megfelelő
szellőzésre vonatkozó követelmények
betartására.
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- és
égésveszély.
Vigyázat! Áramütés-veszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási célokra
használható.
Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai
nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket felügyelet
nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés közben
kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő
távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves kézzel,
vagy amikor az vízzel érintkezik.
Ne használja a készüléket munka- vagy
tárolófelületként.
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
robbanásveszély
•
A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony
gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy olajjal
való főzéskor tartsa azoktól távol a nyílt lángot
és a forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott gőzök
öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt olaj az
első használatkor alkalmazott hőfoknál
alacsonyabb értéken is tüzet okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne
legyen a készülék közelében, amikor kinyitja
az ajtót.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az
alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos
levegőelegyet hozhatnak létre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat
közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja a
nedves edényeket vagy az ételt a
készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy berakásakor
óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a készülék
teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú sütemények
esetében mély tepsit használjon a sütéshez.
A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből elforrjon a
folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat vagy
főzőedényt a készülékre. A készülék felülete
megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény nélkül ne
kapcsolja be a főzőzónákat.
Ne tegyen alufóliát a készülékre vagy
közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
Az öntöttvasból vagy alumínium öntvényből
készült, illetve sérült aljú edények
megkarcolhatják a készülék felületét. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a főzőfelületen
odébb szeretné helyezni ezeket.
A készüléket jó szellőzéssel rendelkező
helyiségben helyezze üzembe.
Kizárólag stabil főzőedényt használjon,
melynek formája megfelelő, átmérője pedig
meghaladja az égők méretét.
Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a
nagylángról kislángra való gyors átváltásnál.
5
•
•
•
Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat
használja.
Ne helyezzen lángelosztót az égőre.
A készülék kizárólag ételkészítési célokat
szolgál. Tilos bármilyen más célra, például
helyiség fűtésére használni.
•
Az üvegfedő (ha van) felforrósodva
elrepedhet.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés, tűz vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
konnektorból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy az
üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját haladéktalanul
cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felület károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon semmilyen súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ,
tartsa be a tisztítószer csomagolásán
feltüntetett biztonsági utasításokat.
Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha
van) semmilyen mosószerrel.
Az égőket tilos mosogatógépben tisztítani.
FEDÉL
• Ne változtassa meg a fedél műszaki
jellemzőit.
• Rendszeresen tisztítsa meg a fedelet.
• Ne nyissa fel a fedelet, ha kifröccsent étel van
a felületén.
• A fedél lezárása előtt kapcsolja ki az összes
égőt.
• Ne zárja le a fedelet, amíg a tűzhely és a sütő
le nem hűlt teljes mértékben.
BELSŐ VILÁGÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
•
•
•
A készüléknél használt izzó vagy halogén
lámpa csak háztartási készülékeknél
alkalmazható. Otthona világítására ne
használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki
jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.
SZERVIZ
• A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
ÁRTALMATLANÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal.
Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.
A készülék közelében vágja át a hálózati
kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és kedvenc
állatok készülékben rekedését.
Lapítsa ki a külső gázvezetékeket.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
6
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
A szabadon álló készülékét üzembe helyezheti
úgy, hogy egyik vagy mindkét oldalán szekrények
vannak, illetve sarokban is elhelyezhető.
A készülék és a hátsó fal között
hagyjon 1 cm távolságot, hogy fel
tudja nyitni a fedelét.
Méretek
Tekintse meg a táblázatot a legkisebb illesztési
távolságokkal kapcsolatban.
mm
B
650
C
150
D
540
MŰSZAKI ADATOK
B
C
A
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Készülék osztály
1
D
Méretek
Minimális távolságok
Méretek
A
mm
mm
Magasság
850
Szélesség
500
Mélység
500
400
EGYÉB MŰSZAKI ADATOK
Készülék kategóriája:
II2HS3B/P
Eredeti gáz:
G20 (2H) 25 mbar
Gázcsere:
G25.1 (2HS) 25 mbar
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
KIEGYENLÍTŐ FÚVÓKÁK ÁTMÉRŐI
ÉGŐ
Ø KIEGYENLÍTŐ FÚVÓKA1) 1/100 mm
Kisegítő
29 / 30
Normál
32
Erős
42
1) A kiegyenlítő fúvóka típusa a készüléktípustól függ.
7
GÁZÉGŐK G20 JELZÉSŰ 25 mbar-OS FÖLDGÁZHOZ
ÉGŐ
NORMÁL TELJESÍT‐ CSÖKKENTETT TELJESÍT‐
MÉNY (kW)1)
MÉNY (kW)1)
FÚVÓKA JELÖLÉSE:
1/100 mm
Gyors
2.6
0.72 / 0.75
106
Normál
2.0 / 1.9
0.45
92
Kisegítő
1.03
0.35
70
1) A kiegyenlítő fúvóka típusa a készüléktípustól függ.
GÁZÉGŐK G25,1 JELZÉSŰ 25 mbar-OS FÖLDGÁZHOZ
ÉGŐ
NORMÁL TELJESÍT‐ CSÖKKENTETT TELJESÍT‐
MÉNY (kW)1)
MÉNY (kW)1)
Gyors
FÚVÓKA JELÖLÉSE:
1/100 mm
2.8
0.72 / 0.75
125
Normál
2.0
0.43 / 0.45
106
Kisegítő
1.03
0.35
74
1) A kiegyenlítő fúvóka típusa a készüléktípustól függ.
GÁZÉGŐK G30 30 mbar JELZÉSŰ LPG CSEPPFOLYÓS GÁZHOZ
ÉGŐ
NORMÁL TELJE‐ CSÖKKENTETT TEL‐ FÚVÓKA JELÖ‐ NÉVLEGES GÁZHO‐
SÍTMÉNY (kW)
JESÍTMÉNY (kW) LÉSE: 1/100 mm
ZAM (g/ó)
Erős
2.5
0.72
77
182
Normál
2.0
0.43
71
145
Kisegítő
1.0
0.35
50
73
GÁZÉGŐK G31 JELZÉSŰ, 30 mbar-OS CSEPPFOLYÓS GÁZHOZ (LPG)
ÉGŐ
NORMÁL TELJE‐
SÍTMÉNY (kW)1)
CSÖKKENTETT
TELJESÍTMÉNY
(kW)1)
Erős
2.2
0.63
77
157
Normál
1.7
0.38
71
121
Kisegítő
0.85
0.31
50
61
1) A csap típusa a készüléktípustól függ.
8
FÚVÓKA JELÖ‐ NÉVLEGES GÁZHO‐
LÉSE: 1/100 mm
ZAM (g/ó)
GÁZCSATLAKOZTATÁS
FIGYELMEZTETÉS! A gáz
csatlakoztatása előtt húzza ki a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
aljzatból, vagy a biztosítódobozban
kapcsolja le a biztosítót.Zárja el a
gázellátás főcsapját.
Alkalmazzon fix csatlakoztatásokat, vagy
használjon flexibilis rozsdamentes csövet a
hatályos rendelkezések szerint. Flexibilis
fémcsövek alkalmazása esetén ügyeljen arra,
hogy azok ne érintkezzenek mozgó
alkatrészekkel, és ne nyomódjanak össze.
•
az anyag nem keményedett meg, hanem
megfelelő rugalmasságot mutat,
• a szorítóbilincsek nem rozsdásodtak el,
• szavatossági ideje nem járt le.
Ha egy vagy több hibát észlel, ne javítsa meg a
csövet, hanem cserélje ki.
A gázellátást biztosító csonk a kezelőpanel hátsó
felén található.
ÁTÁLLÍTÁS MÁS GÁZTÍPUSRA
A különböző gáztípusoknak
megfelelő beállításokat illetékes
szakember végezze.
Ha a készüléket gyárilag földgázhoz
állították be, akkor a megfelelő
fúvókákkal átállíthatja azt
cseppfolyós gázra.
A gázadagolást ennek megfelelően
kell módosítani.
FIGYELMEZTETÉS! A gázvezeték
nem érintkezhet a készülék ábrán
jelzett részével.
FIGYELMEZTETÉS! Ha végzett a
beszereléssel, győződjön meg róla,
hogy a csövek illesztéseinél a
tömítés nem ereszt-e. A tömítést
szappanos vízzel ellenőrizze, ne
lánggal!
NEMFÉM FLEXIBILIS CSÖVEK
CSATLAKOZTATÁSA
Ha a körülmények lehetővé teszik a
gázcsatlakozáshoz való egyszerű hozzáférést,
alkalmazhat flexibilis csövet is. A flexibilis csövet
szorítóbilincsekkel szorosan kell csatlakoztatni.
Felszereléskor mindig használjon csőtartót és
tömítőgyűrűt. A flexibilis cső akkor használható,
amikor:
• nem melegedhet fel annál jobban, mint a
szobahőmérséklet, azaz 30 °C-nál,
• nem hosszabb 1500 mm-nél,
• sehol sem csípődik össze,
• nem csavarodik vagy szorul meg,
• nem érintkezik éles szélekkel vagy sarkokkal,
• állapota könnyen ellenőrizhető.
A flexibilis cső ellenőrzésekor győződjön meg az
alábbiakról:
• nem láthatók rajta törések, vágások,
égésnyomok, sem a végződéseknél, sem
pedig a cső teljes hosszán,
FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt a
fúvókákat kicserélné, ellenőrizze,
hogy az összes gázszabályzó gomb
kikapcsolt állásban van-e.
Feszültségmentesítse a készüléket.
Hagyja lehűlni a készüléket. Sérülés
veszélye áll fenn!
A készülék egy alapértelmezettnek
tekintett gázhoz van beállítva. A
beállítás módosításakor mindig
használjon tömítést.
C
B
A
D
A. A gáz csatlakoztatási pontja (csak az egyik
pontot kell bekötni)
B. Tömítés
C. Állítható csatlakozás
D. Cseppfolyós gáz csőtartó
A FŐZŐLAP FÚVÓKÁINAK CSERÉJE
A gáztípus módosításakor cserélje ki a fúvókákat.
1. Vegye le az edénytartókat.
9
2. Vegye le az égőfedeleket és a koronákat a
gázégőről.
3. A fúvókákat egy 7-es csőkulcssal szerelje ki.
4. A használandó gáz típusának megfelelő
fúvókákra cserélje ki a fúvókákat.
Átállás cseppfolyós gázról földgázra
1. Körülbelül egy fordulattal csavarja ki a
kiegyenlítő csavart (A).
2. Helyezze vissza a főzőlap
szabályozógombját.
3. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos
hálózathoz.
4.
5.
5. A gázcsatlakozó melletti adattáblát cserélje ki
az új gáztípusnak megfelelő táblára.
Ez a tábla a készülékhez
mellékelt csomagban található.
Ha a gáznyomás ingadozik, vagy a szükséges
nyomástól eltér, a gázcsatlakozóra megfelelő
nyomásszabályozót kell szerelni.
A FŐZŐLAP ÉGŐJÉNEK MINIMUM GÁZ
HELYZETÉHEZ TARTOZÓ GÁZMENNYISÉG
BEÁLLÍTÁSA
1. Húzza ki a konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
2. Vegye le a főzőlap szabályozógombját.
Amennyiben nem fér hozzá a kiegyenlítő
csavarhoz, szerelje le a kezelőpanelt a
beállítás megkedése előtt.
3. Egy vékony, laposfejű csavarhúzóval állítsa
be a kiegyenlítő csavart A.
A készülék típusa meghatározza a
kiegyenlítő csavar A helyzetét.
A
A
Átállás földgázról cseppfolyós gázra
1. Teljesen hajtsa be a kiegyenlítő csavart.
2. Tegye vissza a szabályozógombot.
10
6.
7.
8.
FIGYELMEZTETÉS! Csak akkor
csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót, ha minden
alkatrészt visszaszerelt az
eredeti helyére. Sérülés veszélye
áll fenn!
Gyújtsa be az égőt.
Olvassa el a „Főzőlap - Napi használat” című
fejezetet.
A főzőlap gombját forgassa a minimum
állásba.
Vegye le ismét a főzőlap szabályozógombját.
Lassan forgassa a kiegyenlítő csavart, míg
eléri a legkisebb és stabil lángnagyságot.
Helyezze vissza a főzőlap
szabályozógombját.
BILLENÉSGÁTLÓ
Állítsa be a helyes magasságot és területet a
készülék számára, mielőtt felszereli a
billenésgátlót.
VIGYÁZAT! Ellenőrizze, hogy a
helyes magasságban szerelte-e fel a
billenésgátlót.
Ügyeljen arra, hogy a tűzhely
mögötti felület sima legyen.
Fel kell szerelnie a billenésgátlót. Ha nem szereli
be, akkor hátrabillenhet a készülék.
Az Ön készülékén az alábbi képen látható
szimbólum (nem minden típusnál) figyelmezteti
Önt a billenésgátló felszerelésére.
tér közepére. Ha a konyhaszekrények közötti
tér nagysága meghaladja a tűzhely
szélességét, akkor a tűzhely középre
állításához módosítania kell az oldalméretet.
Amennyiben módosulnak a tűzhely
méretei, a billenésgátlót ismét be kell
állítani.
1. A készülék tetejétől lefelé számítva 317 - 322
mm-re és a készülék oldalától 80 - 85 mm-es
távolságra, a tartón lévő kör alakú nyílásba
szerelje be a billenésgátlót. Csavarozza
szilárd anyagba vagy alkalmazzon (fali)
megerősítést.
80-85
mm
317-322
mm
VIGYÁZAT! Ha a konyhaszekrények
közötti tér nagysága meghaladja a
készülék szélességét, akkor a
készülék középre állításához
módosítania kell az oldalméretet.
ELEKTROMOS BEKÖTÉS
FIGYELMEZTETÉS! A gyártó
semmilyen felelősséget nem vállal,
ha a biztonságra vonatkozó
fejezetekben található
óvintézkedéseket nem tartja be.
Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel
kerül szállításra.
FIGYELMEZTETÉS! A hálózati
vezeték nem érintkezhet a
készüléknek az ábrán árnyékolással
jelzett részével.
2. Egy nyílás található a készülék hátulján, a bal
oldalon. Emelje meg a készülék elejét, és
helyezze a készüléket a szekrények közötti
11
TERMÉKLEÍRÁS
ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS
1
1 A főzőlap kezelőszervei
2 A Percszámláló gombja
2 3 4
5
6
7
4
8
3 Hőmérséklet-szabályozó gomb
4 Hőmérséklet-visszajelző / szimbólum
5 Sütőfunkciók szabályozógombja
6 Fűtőbetét
7 Sütőtér világítás
8 Polcszintek
3
2
1
FŐZŐFELÜLET ELRENDEZÉSE
1
2
3
1 Normál égő
2 Gőzkimenet - száma és helye a modelltől
függően változhat.
3 Kisegítő égő
4 Erős égő
5 Normál égő
5
4
KIEGÉSZÍTŐK
• Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
• Sütőtepsi
Tortákhoz és süteményekhez.
• Tárolórekesz
A tárolórekesz a sütőtér alatt található. A
rekesz használatához emelje fel és hajtsa le
az ajtót.
12
FIGYELMEZTETÉS! A
tárolórekesz felforrósodhat,
amikor a készülék működik.
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
KEZDETI TISZTÍTÁS
Távolítson el minden tartozékot a sütőből.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a sütőt és a
tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat az eredeti
helyükre.
A GŐZKIMENET FEDELÉNEK
FELSZERELÉSE
Csak egyes típusok esetén. Csak a fehér fedéllel
rendelkező főzőlapokra vonatkozik.
A gőzkimenetnél kilépő forró levegő a főzőlap
fehér fedelének elszíneződését okozhatja. Ez a
terület sárgás színűvé válik. Ennek
megakadályozására szereljen fedelet a
gőzkimenetre.
1. Illessze a fedél kampóit a gőzkimenet
nyílásainak elülső éle alá.
2. A záráshoz nyomja le a fedél hátsó szélét.
ELŐMELEGÍTÉS
Az első használat előtt hevítse fel az üres sütőt.
1. Állítsa be a
funkciót és a maximális
hőmérsékletet.
2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
, majd állítsa be a maximális
3. Állítsa be a
hőmérsékletet. E funkció maximális
hőmérséklete 210 °C.
4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
5. Kapcsolja ki a sütőt, és hagyja lehűlni.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a tartozékok.
Szagot és füstöt bocsáthat ki a sütő.
Gondoskodjon megfelelő légáramlásról a
helyiségben.
FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A GÁZÉGŐ BEGYÚJTÁSA
A főzőedény ráhelyezése előtt
mindig gyújtsa meg az égőt.
FIGYELMEZTETÉS! Ha a
konyhában nyílt lángot használ,
legyen nagyon óvatos. Nyílt láng
helytelen használata esetén a gyártó
minden felelősséget elhárít.
1. A gázégő begyújtásához fordítsa el a főzőlap
gombját az óramutató járásával ellentétes
felmelegedjen. Ha nem tartja benyomva a
gombot, a gázellátás megszakad.
3. Az égő begyújtása után állítsa be a lángot.
FIGYELMEZTETÉS! Ne tartsa a
gombot 15 másodpercnél tovább
benyomva. Ha az égő 15 másodperc
elteltével sem gyullad be, engedje fel
a gombot, forgassa kikapcsolt
helyzetbe, és legalább 1 perc
várakozás után próbálja meg újra
begyújtani az égőt.
Ha az égő néhány kísérlet után nem
gyullad meg, ellenőrizze, hogy az
égő koronája és fedele megfelelő
helyzetben van-e.
irányban a maximális fokozatra ( ), majd
nyomja le.
2. Legfeljebb 10 másodpercig tartsa nyomva a
főzőlap gombját, hogy a hőérzékelő
13
Amennyiben nincs elektromos áram,
begyújthatja az égőt az elektromos
eszköz nélkül is. Ilyen esetben vigye
a lángot az égő közelébe, nyomja be
a megfelelő gombot, és forgassa a
maximális gáznyitás állásába.
Legfeljebb 10 másodpercig tartsa
nyomva a gombot, hogy a
hőérzékelő felmelegedjen.
Ha az égő véletlenül leáll, fordítsa a
gombot kikapcsolt helyzetbe, és
legalább 1 perc várakozás után
próbálja meg újra begyújtani az égőt.
A.
B.
C.
D.
Égőfedél
Égőkorona
Gyújtógyertya
Hőérzékelő
AZ ÉGŐ KIKAPCSOLÁSA
A gázellátás megszakításához a gombot
forgassa el a ki
állásra.
FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt az
edényt az égőről levenné, a lángot
mindig vegye lejjebb, vagy kapcsolja
le.
A szikragyújtó automatikusan
elindulhat, amikor az elektromos
hálózat főkapcsolóját felkapcsolja,
illetve a készülék beszerelése vagy
egy áramkimaradás után. Ez
normális.
ÉGŐK ÁTTEKINTÉSE
A
B
C
D
FŐZŐLAP – HASZNOS TANÁCSOK ÉS
JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
FŐZŐEDÉNY
FIGYELMEZTETÉS! Ne tegyen egy
főzőedényt két égőre.
14
FIGYELMEZTETÉS! Ne tegyen az
égőkre instabil vagy sérült edényeket
– ezekből kifolyhat az étel, és
sérüléseket okozhat.
VIGYÁZAT! Vigyázzon rá, hogy az
edények fogantyúja ne nyúljon túl a
főzőfelület elülső szélén.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy az
edények az égők felett központosan
helyezkedjenek el a maximális
stabilitás és az alacsonyabb
gázfogyasztás érdekében.
A FŐZŐEDÉNY ÁTMÉRŐJE
FIGYELMEZTETÉS! Az égők
méretének megfelelő átmérőjű
edényeket használjon.
Égőfej
Kisegítő
Égőfej
A főzőedény átmérője
(mm)
Normál
140 - 220/2401)
Erős
160 - 220/2601)
1) Amikor egyetlen főzőedény van használatban
a főzőlapon.
A főzőedény átmérője
(mm)
120 - 180
FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
• Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
• Mindig olyan főzőedényeket használjon,
amelyeknek tiszta az alja.
• A felületen megjelenő karcolások vagy sötét
foltok nem befolyásolják a főzőlap működését.
• Használjon a főzőlapok tisztításához
megfelelő tisztítószert.
• A rozsdamentes acél részeket mossa le
vízzel, majd törölje szárazra puha ruhával.
A FŐZŐLAP TISZTÍTÁSA
• Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot, valamint a
cukortartalmú ételeket, máskülönben a
szennyeződés károsíthatja a főzőlapot. Az
égési sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el.
• Távolítsa el, miután a főzőlap megfelelően
lehűlt: vízkőkarikák, vízgyűrűk, zsírfoltok,
fényes, fémes elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített ruhával
tisztítsa meg a főzőlapot. A tisztítás után puha
ruhával törölje szárazra a főzőlapot.
• A zománcozott részek, az égőfedelek és a
koronák tisztításához használjon meleg
szappanos vizet, majd a visszahelyezés előtt
gondosan törölje őket szárazra.
A SZIKRAGYÚJTÓ TISZTÍTÁSA
A gyújtást egy fém elektródát tartalmazó kerámia
gyújtógyertya biztosítja. Ezeket az alkatrészeket
a megfelelő gyújtás érdekében rendszeresen
tisztítsa meg, és ellenőrizze, hogy az égőrózsa
nyílásai nincsenek-e eltömődve.
EDÉNYTARTÓK
Az edénytartó rácsok
mosogatógépben nem
mosogathatók. Ezeket kézzel kell
elmosogatni.
1. Az edénytartók a főzőlap könnyebb tisztítása
érdekében levehetőek.
Legyen nagyon óvatos, amikor
az edénytartókat visszahelyezi,
hogy az égősapkák károsodását
elkerülje.
2. A zománcbevonat esetenként durva élekkel
rendelkezhet, ezért körültekintően járjon el az
edénytartók kézzel történő lemosásakor és
szárításakor. A makacs szennyeződések
eltávolításához szükség esetén használjon
tisztítópasztát.
3. A tisztítás után ellenőrizze, hogy az
edénytartók megfelelően vannak-e
elhelyezve.
4. Az égők megfelelő működése érdekében
biztosítsa, hogy az edénytartókarok az égő
közepére mutassanak.
15
IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS
A helyi márkaszervizzel időközönként
ellenőriztesse a gázcső állapotát, és a
nyomásszabályzó állapotát, ha ilyet felszereltek.
SÜTŐ – NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A SÜTŐ BE-/KIKAPCSOLÁSA
1. A sütőfunkció kiválasztásához forgassa el a
sütőfunkciók gombját.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot
a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.
3. A sütő kikapcsolásához forgassa a
sütőfunkciók gombját és a hőmérsékletszabályzót kikapcsolt állásba.
A lámpa a sütő működésekor kapcsol be.
BIZTONSÁGI TERMOSZTÁT
A sütő nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes
túlmelegedést okozhat. Ennek megakadályozása
céljából a sütő biztonsági hőkapcsolóval
rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást.
A sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
SÜTŐFUNKCIÓ
Szimbólum
16
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kikapcsolt állás
A sütő ki van kapcsolva.
Sütőlámpa
A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata
nélkül.
Alsó + felső sütés
Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.
Alsó + felső tésztasütés
A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson
meg a sütés során. Főzési tanácsokért olvassa el a
„Hasznos tanácsok és javaslatok” c. fejezetben a
Alsó + felső tésztasütés szakaszt. A sütőajtót sütés
közben be kell csukni, hogy a funkció ne legyen
megszakítva, és hogy a sütő a lehető legnagyobb
energiahatékonysággal működjön. A funkció hasz‐
nálatakor a sütőtér hőmérséklete eltérhet a beállí‐
tott hőmérséklettől. A fűtési teljesítmény lecsökken‐
het. Az energiatakarékosságra vonatkozó általános
javaslatokért olvassa el az „Energiahatékonyság”
fejezet Energiatakarékosság c. szakaszát. A funk‐
ció megfelel az EN 60350-1 sz. szabvány szerinti
energiahatékonysági besorolásnak.
Alsó Sütés
Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel
tartósításához.
Szimbólum
Sütőfunkció
Alkalmazás
Grill + Felső Sütés
Lapos étel grillezése nagy mennyiségben, és ke‐
nyér pirítása.
Gyors felfűtés
Nagyobb húsdarabok vagy szárnyasok sütése egy
szinten. Csőben sütéshez és pirításhoz.
E funkció maximális hőmérséklete 210 °C.
Hőlégbefúvás, kis hőfok
Különösen porhanyós, szaftos sültek készítéséhez.
SÜTŐ – ÓRAFUNKCIÓK
PERCSZÁMLÁLÓ
A visszaszámlálási idő beállítására használhatja.
Ez a funkció nincs hatással a
készülék működésére.
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a hőmérsékletet.
2. Forgassa el ütközésig az időzítő gombját,
majd forgassa a kívánt időtartamra.
Amikor az idő letelt, egy hangjelzés hallható.
SÜTŐ – TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
TARTOZÉKOK BEHELYEZÉSE
Huzalpolc:
Tepsi:
Ne tolja be teljesen a tepsit a sütőtér
hátsó falához. Ez megakadályozná,
hogy a forró levegő a tepsi körül
áramolhasson. Az étel megéghet,
különösen a tepsi hátsó részén.
A huzalpolc hátsó része speciális
alakú, hogy segítse a hő áramlását.
Helyezze a mély tepsit vagy tálcát a polcszintre.
Ellenőrizze, hogy nem ér-e a sütő hátsó falához.
Helyezze a polcot a megfelelő polcszintre.
Ellenőrizze, hogy nem ér-e a sütő hátsó falához.
SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
17
A táblázatban szereplő hőmérsékleti
értékek és sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak. A valós
értékek a receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
• A készülék négy polcszinttel rendelkezik. A
polcszintek számozása a készülék aljától
felfelé történik.
• A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy
az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség.
Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor
sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A
páralecsapódás csökkentése érdekében a
sütés megkezdése előtt 10 percig
üzemeltesse a készüléket.
• Törölje le a nedvességet a készülék minden
használata után.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül
a sütőtér aljára, és a készülék egységeit ne
takarja le sütés közben alufóliával. Ez
hatással lehet a sütés eredményére, és
károsíthatja a sütő zománcozását.
TÉSZTASÜTÉS
• A legelső alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
• A különböző magasságokra helyezett torták
és sütemények nem mindig egyenletesen
barnulnak. Egyenetlen barnulás esetén nem
szükséges megváltoztatni a hőmérsékletbeállítást. Sütés közben a különbségek
kiegyenlítődnek.
• A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.
SÜTEMÉNYEK SÜTÉSE
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési
idő 3/4-e el nem telt.
HÚSOK ÉS HALAK SÜTÉSE
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés
előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.
Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a
mély tepsibe. A füst lecsapódásának megelőzése
érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet.
LASSÚ SÜTÉS
Az ételt mindig fedő nélkül készítse,
amikor ezt a funkciót használja.
Ezzel a funkcióval szaftos, puha húst és halat
készíthet el. A lassú sütés funkció nem
alkalmazható olyan receptekhez, mint például
serpenyős sülthöz vagy zsíros sertéssülthöz. A
kisebb húsdarabokat, pl. a steak-et 125 °C-on
készítse.
SÜTÉSI IDŐTARTAMOK
A sütés időtartama az étel fajtájától, annak
állagától és mennyiségétől függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben.
Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérsékletbeállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez,
receptjeihez és mennyiségeihez, miközben
használja a készüléket.
ALSÓ + FELSŐ SÜTÉS
Ételek
18
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Lepény
160 - 170
30 - 40
2
Keksztekercs
150 - 170
20 - 30
2
Tepsis sütemény
170 - 180
40 - 50
2
Zsemlék
190 - 200
15 - 30
2
Kelt almás sütemény
170 - 190
45 - 60
3
Prézlikalács
170 - 190
50 - 60
3
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Sajttorta
170 - 190
70 - 80
2
Üres kalács
160 - 170
30 - 40
2
Töltött kalács
160 - 170
35 - 50
2
Svájci kenyér
160 - 180
50 - 60
2
Parasztkenyér
190 - 210
50 - 60
2
Gyümölcskosár
230 - 250
10 - 15
2
Kelt tészta töltelékkel
170 - 180
25 - 35
2
Pizza
200 - 220
25 - 35
2
Svájci almás lepény
200 - 220
30 - 40
1
Karácsonyi püspökkenyér
170 - 180
60 - 80
2
Quiche Lorraine
220 - 230
40 - 50
1
Habcsók
100 - 120
40 - 50
2
Morzsasütemény
180 - 190
25 - 35
3
Victoria szendvics
160 - 170
25 - 35
3
Vajas sütemény
180 - 200
20 - 25
2
Csirke egészben
200 - 220
60 - 70
2
Fél csirke
190 - 210
50 - 60
3
Sertésborda
190 - 210
30 - 35
3
ALSÓ + FELSŐ TÉSZTASÜTÉS
Ételek
Hőmérsék‐
Idő (perc)
let (°C)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Kenyér és pizza
Molnárka
190
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Fagyasztott pizza, 350
g
190
30 - 40
2
huzalpolc
Keksztekercs
180
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Brownie
180
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
200
30 - 40
2
hat kerámia ramekin huzalpol‐
con
Sütemény sütő tálcán
Sütés sütőformában
Szufflé
19
Ételek
Hőmérsék‐
Idő (perc)
let (°C)
Polcma‐
gasság
Kiegészítők
Piskóta tortaalap
180
20 - 30
2
tortasütő forma huzalpolcon
Piskótatészta
150
30 - 40
2
tortasütő forma huzalpolcon
Hal tasakokban, 300 g
180
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Hal egészben, 200 g
180
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Halfilé, 300 g
180
30 - 40
2
pizzasütő tálca huzalpolcon
Hús tasakban, 250 g
200
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Nyárson sült hús, 500
g
200
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Aprósütemények
160
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Habcsók
170
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Muffin
180
30 - 40
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Sós aprósütemény
160
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Aprósütemény omlós
tésztából
140
30 - 40
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Gyümölcslepény
170
15 - 25
2
sütő tálca vagy mély tepsi
190
30 - 40
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Omlett
200
20 - 30
2
pizzasütő tálca huzalpolcon
Zöldségek tálcán, 700
g
190
30 - 40
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Hal
Hús
Aprósütemény sütése
Vegetáriánus
Vegyes zöldségek ta‐
sakban, 400 g
GRILL + FELSŐ SÜTÉS
Ételek
20
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fél csirke
200
50 - 60
2
Csirke
250
55 - 60
2
Csirke szárny
230
30 - 40
2
Sertésborda
230
40 - 50
2
Bifsztek: jól átsütve
250
35 - 40
2
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Grill sonka
250
15 - 25
2
Kolbászok
250
20 - 30
2
Bifsztek: közepesen
230
25 - 35
2
TÁJÉKOZTATÁS A BEVIZSGÁLÓ INTÉZETEK SZÁMÁRA
Hőmérsék‐
let (°C)
Kiegészítők
Polcma‐
gasság
Ételek
Funkció
Idő (perc)
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Alsó + felső
sütés
160
sütő tálca
3
20 - 30
Almás pite (2 forma,
átmérő: 20 cm, átló‐
san elhelyezve)
Alsó + felső
sütés
190
huzalpolc
1
70 - 80
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Alsó + felső
sütés
180
huzalpolc
2
20 - 30
Linzer / omlós tész‐
ták
Alsó + felső
sütés
140
sütő tálca
3
15 - 30
Pirítós
Grill + Felső
Sütés
250
huzalpolc
3
5 - 10
Marhahús hambur‐
ger
Grill + Felső
Sütés
250
huzalpolc vagy
grill- / mély hús‐
sütő tepsi
3
15 - 20
egyik
oldal;
10 -15
másik
oldal
PIZZASÜTÉS
A legjobb eredmények elérése
érdekében pizza sütésekor forgassa
a sütőfunkció és a hőmérséklet
kapcsológombjait a Pizza állásba.
SÜTŐ – ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
TISZTÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
MEGJEGYZÉSEK
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres
puha ruhával tisztítsa meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel
végezze.
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a
sütő belsejét. A lerakódott zsír vagy egyéb
ételmaradék tüzet okozhat.
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg
az összes tartozékot. Meleg vízzel és
tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt
21
használjon. A tartozékokat tilos mosogatógépben
tisztítani.
A makacs szennyeződéseket az erre a célra
kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel tisztítsa
meg.
Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne
tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles
szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Ezek a
letapadást gátló teflon bevonat sérülését
okozhatják.
Minden használat után tisztítsa meg a sütőteret.
2. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső szélénél
lévő ajtószegélyt (B), majd nyomja befelé,
hogy elengedjen a kapocs tömítése.
ROZSDAMENTES ACÉL VAGY ALUMÍNIUM
SÜTŐK
A sütőajtó tisztításához csak nedves szivacsot
vagy törlőruhát használjon. Puha ronggyal törölje
szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú
vagy súroló hatású szereket, mivel azok
károsíthatják a sütő felületét. A sütő
kezelőpaneljét ugyanilyen elővigyázatosan
tisztítsa meg.
3. Húzza előre a díszlécet az eltávolításhoz
A SÜTŐ ÜVEGLAPJAINAK LE- ÉS
FELSZERELÉSE
A tisztításhoz a belső üveglapok eltávolíthatók.
Az üveglapok száma modellenként változik.
FIGYELMEZTETÉS! A sütő ajtaját
résnyire hagyja nyitva a tisztítási
munka során. Ha teljesen kinyitja,
akkor véletlen becsukódhat, és
sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a
készüléket az üveglapok nélkül.
1. Nyissa ki az ajtót körülbelül 30°-os szögbe.
Az ajtó önmagától megáll az enyhén nyitott
helyzetben.
30°
22
2
B
1
FIGYELMEZTETÉS! Amikor
kiveszi az üveglapokat, a
sütőajtó megpróbál becsukódni.
4. Tartsa meg az ajtó üveglapjait egyenként a
felső szélüknél fogva, és felfele húzza ki
őket.
5. Tisztítsa meg az üveglapokat mosószeres
vízzel. Óvatosan törölje szárazra az
üveglapot.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére. Ismételje
meg fordított sorrendben a fenti lépéseket.
Először a kisebb lapot helyezze vissza, majd a
nagyobbat.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy a
belső üveglapot megfelelően
helyezze be a helyére.
A HŰTŐLÁMPA CSERÉJE
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
A lámpa forró lehet.
1. Kapcsolja ki a sütőt.
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
Hátsó lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat eltávolításához
forgassa azt.
2. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig
hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
MIT TEGYEK, HA...
Jelenség
A szikragyújtó működtetése‐
kor nincs szikra.
Lehetséges ok
Javítási mód
A főzőlap nincs csatlakoztat‐
va az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap jól
van-e csatlakoztatva az elekt‐
romos hálózathoz. Lásd a
kapcsolási rajzot.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosíték
okozza-e a problémát. Ha a
biztosíték többször is leolvad,
hívjon szakképzett villanysze‐
relőt.
Az égőfedél és a korona hely‐
telenül illeszkedik.
Megfelelően illessze az égő‐
fedelet és a koronát.
Begyújtás után azonnal kial‐
szik a láng.
A hőérzékelő nem melegszik
fel eléggé.
A láng begyújtása után legfel‐
jebb 10 másodpercig tartsa
nyomva a szikragyújtó gom‐
bot.
A lánggyűrű egyenetlen.
Az égőkoronát ételmaradvá‐
nyok zárják el.
Ellenőrizze, hogy a fúvóka
nincs-e eltömődve, és az
égőkorona tiszta-e.
Az égők nem működnek.
Nincs gázellátás.
Ellenőrizze a gázcsatlako‐
zást.
A láng színe narancssárga
vagy sárga.
A sütő nem melegszik fel.
Az égő bizonyos részein a
láng narancssárgának vagy
sárgának tűnhet. Ez normális
jelenség.
A készülék kikapcsolt állapot‐
ban van.
Kapcsolja be a sütőt.
Nem végezte el a szükséges
beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégezte-e
a szükséges beállításokat.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibáso‐
dott.
Cserélje ki az izzót.
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.
Túl hosszú időbe telik az éte‐
lek elkészítése, vagy túl gyor‐
san elkészülnek.
A hőmérséklet túl alacsony
vagy túl magas.
Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet. Kövesse a fel‐
használói kézikönyv utasítá‐
sait.
23
A SZERVIZ SZÁMÁRA SZÜKSÉGES ADATOK
Ha nem talál megoldást egyedül a problémára,
forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok az
adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütőtér
elülső keretén található. Ne távolítsa el az
adattáblát a készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
ENERGIAHATÉKONYSÁG
TERMÉKISMERTETŐ FŐZŐLAPHOZ AZ EU 66/2014 SZABVÁNY SZERINT
A készülék
azonosítójele
ZCK242G1WA
ZCK242G1XA
Főzőlap típusa
Szabadon álló tűzhely főzőlappal
Gázégők szá‐
ma
4
Energiaosztály
gázégőnként
(EE gas bur‐
ner)
Bal hátsó - Normál
55.3%
Jobb hátsó - Kisegítő
nem alkalmazható
Jobb első - Erős
56.0%
Bal első - Normál
55.3%
Energiaosztály gázfőzőlap esetén (EE gas hob)
EN 30-2-1: Háztartási gázüzemű főzőkészülékek
- 2-1 rész: Ésszerű energiafelhasználás Általános rész
FŐZŐLAP - ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A mindennapos főzés közben energiát takaríthat
meg az alábbi ötletek betartásával.
• Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
• Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a
főzőedényre.
55.5%
•
•
•
•
•
Használat előtt ellenőrizze, hogy az égők és
az edénytartók megfelelően vannak-e
elhelyezve.
Az edényalj átmérőjének megfelelően kell
illeszkednie az égő átmérőjéhez.
A főzőedényt közvetlenül az égő fölé és
annak közepére helyezze.
Amikor a folyadék forrni kezd, csökkentse a
lángot, hogy a folyadék enyhén gyöngyözzön.
Ha szükséges, használjon kuktát. Olvassa el
annak kezelési útmutatóját.
SÜTŐKRE VONATKOZÓ TERMÉKINFORMÁCIÓ AZ EU 65-66/2014 SZÁMÚ RENDELKEZÉSNEK
MEGFELELŐEN.
24
Gyártó neve
Zanussi
A készülék azonosítójele
ZCK242G1WA
ZCK242G1XA
Energiahatékonysági szám
94.9
Energiahatékonysági osztály
A
Villamosenergia-fogyasztás normál adag hagyományos
sütésmódja esetén
0,75 kWh/ciklus
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Térfogat
56 l
Sütő típusa
Szabadon álló tűzhely sütővel
Tömeg
EN 60350-1 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők,
gőzsütők és grillezők - A teljesítmény mérésére
szolgáló módszerek.
ZCK242G1WA
39.0 kg
ZCK242G1XA
40.0 kg
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés során a
befejezés előtt csökkentse a sütő hőmérsékletét
a minimum értékre, a sütés hosszától függően 3 10 perc időtartamra. A sütőben levő maradékhő
tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek felmelegítéséhez is
használhatja.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések közötti
szünet legyen a lehető legrövidebb.
SÜTŐ - ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A sütő több funkcióval is segít
energiát megtakarítani a
mindennapos főzés során.
Ételek melegen tartása
Általános javaslatok
A maradékhőt használhatja az étel melegen
tartásához. Ehhez válassza a lehető
legalacsonyabb hőmérséklet-beállítást.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő működése
közben az ajtaja legyen becsukva. Főzés közben
ne nyissa ki gyakran a készülék ajtaját. Tartsa
tisztán az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém edényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor csak lehetséges, az ételt még felfűtés
előtt helyezze a sütőbe.
Alsó + felső tésztasütés
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során. További
részletekért olvassa el a „Sütő - Napi használat”
fejezet Sütőfunkciók című szakaszát.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A
tiltó
25
*
26
27
867354392-A-342019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising