Zanussi | ZCM540G1WA | User manual | ZANUSSI ZCM540G1WA Korisnički priručnik

ZANUSSI ZCM540G1WA Korisnički priručnik
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZCM540G1WA
HR Upute za uporabu
Štednjak
MK Упатство за ракување
Шпорет
HR
MK
2
26
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili
korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
SIGURNOST DJECE I OSJETLJIVIH OSOBA
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim ako su
pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su
vrući.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
OPĆA SIGURNOST
•
•
2
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
Ovaj uređaj mora se priključiti na napajanje s kabelom
H05VV-F koji može izdržati temperaturu stražnje ploče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu na nadmorskim
visinama do 2000 m.
Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu na brodovima,
brodicama i plovilima.
Ne postavljajte uređaj iza dekorativnih vrata, kako biste
izbjegli pregrijavanje.
Ne postavljajte uređaj na postolje.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz
upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do
požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata ili
staklenih poklopaca ploče za kuhanja jer mogu oštetiti
površinu, a to može dovesti do loma stakla.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce
ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
S poklopca, prije otvaranja, uklonite sve prolivene tekućine.
Pustite da se površina ploče za kuhanje ohladi prije
zatvaranja poklopca.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Prije provođenja održavanja isključite napajanje.
3
•
•
•
•
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako
biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Sredstva za isključivanje moraju se ugraditi u fiksno ožičenje
u skladu s pravilima za ožičenje.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje koju
je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je u
uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili one
koji su isporučeni s uređajem. Uporaba neodgovarajuće
zaštite može uzrokovati nesreće.
SIGURNOSNE UPUTE
Uređaj je prikladan za sljedeća tržišta: HR MK
SPAJANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
UPOZORENJE! Opasnost od požara
i strujnog udara.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Samo kvalificirana
osoba smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su
priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Kuhinjski ormarić i otvor moraju imati
odgovarajuće dimenzije.
Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih
uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i prikladno mjesto
koje zadovoljava zahtjeve za postavljanje.
Dijelovi uređaja su pod naponom. Kako biste
spriječili dodirivanje opasnih dijelova, uređaj
zatvorite namještajem.
Bočne strane uređaja trebaju biti uz uređaje ili
jedinice iste visine.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili ispod
prozora. Na taj se način sprječava pad vrućeg
posuđa kada se vrata ili prozor otvore.
Osigurajte da su postavljeni stabilizatori kako
bi se spriječilo prevrtanje uređaja. Pogledajte
odjeljak "Postavljanje".
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti
kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim detaljima
napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
Ne dopustite da kabel napajanja dodiruje ili
dođe blizu vrata uređaja, posebice kada su
vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne može
ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Provjerite postoji li
pristup utikaču nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
•
•
Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja
iz električne mreže na svim polovima.
Izolacijski uređaj mora imati kontakte s
otvorom od minimalno 3 mm.
Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu napajanja.
SPAJANJE NA DOVOD PLINA
• Sva spajanja na dovod plina treba izvršiti
kvalificirana osoba.
• Prije postavljanja provjerite jesu li uvjeti
lokalne distribucije (vrsta plina i plinski
pritisak) pogodni za podešavanje uređaja.
• Provjerite kruži li zrak oko uređaja.
• Podaci o dovodu plina nalaze se na nazivnoj
pločici.
• Ovaj uređaj nije spojen na uređaj koji izvlači
proizvode izgaranja. Uređaj obavezno
priključite u skladu s važećim pravilima
postavljanja. Obratite pozornost na zahtjeve
koji se odnose na odgovarajuće
prozračivanje.
UPOTREBA
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda i opekotina.
Opasnost od strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u
domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
UPOZORENJE! Opasnost od požara
i opekotina
•
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu stvoriti
zapaljive pare. Plamen ili zagrijane predmete
držite dalje od masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane, može
uzrokovati vatru pri nižim temperaturama
nego ulje koje se koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili
na uređaj.
•
•
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u dodir
s uređajem kada otvarate vrata.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka
koji sadrže alkohol može izazvati miješanje
alkohola i zraka.
UPOZORENJE! Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje
emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja
posuđe ili druge predmete.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u uređaju
nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika
nema utjecaj na performanse uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku posudu.
Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje
mogu biti trajne.
Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj ploči.
Nemojte dopustiti da iz posuđa za kuhanje
iskipi sav sadržaj.
Pazite da vam predmeti ili posuđe na padnu
na uređaj. Površina se može oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem
ili bez posuđa.
Ne stavljajte aluminijsku foliju na uređaj ili
izravno na dno uređaja.
Punu grijaću ploču ne koristite za izravno
kuhanje. Mora se koristiti s odogvarajućim
posuđem.
Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija ili
posuđe s oštećenim dnom može uzrokovati
ogrebotine. Te predmete uvijek podignite
kada ih morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
U prostoriji u kojoj je uređaj postavljen
osigurajte dobru ventilaciju.
Upotrebljavajte samo stabilno posuđe
odgovarajućeg oblika i promjera većeg od
plamenika.
Pripazite da se plamenik ne ugasi kada brzo
okrenete regulator iz maksimalnog u
minimalni položaj.
Koristite isključivo pribor isporučen s
uređajem.
Ne postavljajte difuzor plamena na plamenik.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju.
Ne smije se koristiti za druge namjene,
primjerice grijanje prostorije.
5
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
UNUTARNJA RASVJETA
UPOZORENJE! Postoji opasnost od
ozljede, vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja, isključite uređaj.
Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost
od puknuća staklenih ploča.
Ako su oštećene, staklene ploče vrata odmah
zamijenite. Obratite se ovlaštenom servisu.
Masnoća i hrana preostale u uređaju mogu
uzrokovati požar.
Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice,
poštujte sigurnosne upute na ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte čistiti
bilo kakvom vrstom deterdženta.
Plamenike ne perite u perilici posuđa.
POKLOPAC
• Ne mijenjajte specifikacije poklopca.
• Poklopac redovito čistite.
• Poklopac ne otvarajte kada na površini ima
prolivene tekućine.
• Isključite sve plamenike prije zatvaranja
poklopca.
• Ne zatvarajte poklopac dok se ploča za
kuhanje i pećnica potpuno ne ohlade.
• Stakleni poklopac može puknuti ako se zagrije
(ako je primjenjivo).
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
•
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi
u ovom uređaju namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz
električne mreže.
Koristite samo žarulje istih karakteristika..
SERVISIRANJE
• Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni
servis.
• Koristite samo originalne rezervne dijelove.
ODLAGANJE
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
•
•
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja
kontaktirajte komunalnu službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili
zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u
uređaju.
Poravnajte vanjske cijevi za plin.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
POLOŽAJ UREĐAJA
Samostojeći uređaj možete postaviti s
ormarićima s jedne ili obje strane i u kutu.
6
Držite razdaljinu oko 1 cm između
uređaja i stražnjeg zida kako biste
bili sigurni da se poklopac otvara.
Za minimalne udaljenosti postavljanja provjerite
tablicu.
Dimenzije
mm
C
B
150
C
A
TEHNIČKI PODACI
električni napon
230 V
Frekvencija
50 - 60 Hz
Klasa uređaja
1
Dimenzije
Minimalne udaljenosti
Dimenzije
mm
A
400
B
650
mm
Visina
855
Širina
500
Dubina
600
OSTALI TEHNIČKI PODACI
Kategorija uređaja:
II2H3B/P
Izvor plina:
G20 (2H) 20 mbara
Zamjena plina:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbara
PROMJERI PREMOSNICA
PLAMENIK
Ø PREMOSNICE1) 1/100 mm
Pomoćno
29 / 30
Brzo
42
1) Vrsta premošćenja ovisi o modelu.
PLINSKI PLAMENICI ZA PRIRODNI PLIN G20 20 mbar
PLAMENIK
NORMALNA SNAGA
kW1)
SMANJENA SNAGA kW1)
OZNAKA MLAZNICE
1/100 mm
Brzo
3,0
0,72 / 0,75
119
Pomoćno
1,0
0,35
70
1) Vrsta slavine ovisi o modelu.
7
PLINSKI PLAMENICI ZA PROPAN-BUTAN PLIN (LPG) G30 30 mbar
PLAMENIK
OZNAKA
NORMALNA SNA‐ SMANJENA SNA‐
NAZIVNI PROTOK PLI‐
MLAZNICE 1/100
GA kW
GA kW
NA g/h
mm
Brzo
3,0
0,72
88
218
Pomoćno
1,0
0,35
50
73
PLINSKI PLAMENICI ZA PROPAN-BUTAN PLIN (LPG) G31 30 mbar
PLAMENIK
NORMALNA
SNAGA kW1)
OZNAKA
SMANJENA SNAGA
MLAZNICE 1/100
1)
kW
mm
NAZIVNI PROTOK
PLINA g/h
Brzo
2,6
0,63
88
186
Pomoćno
0,85
0,31
50
61
1) Vrsta slavine ovisi o modelu.
SPAJANJE NA DOVOD PLINA
UPOZORENJE! Prije priključenja
plina, isključite uređaj iz električnog
napajanja ili isključite osigurač na
razvodnoj ploči.Zatvorite primarni
ventil dovoda plina.
Koristite fiksne priključke ili koristite savitljivu cijev
od nehrđajućeg čelika u skladu s važećim
propisima. Ako koristite savitljive metalne cijevi,
osigurajte da ne dođu u kontakt s pomičnim
dijelovima i da nisu prignječene.
UPOZORENJE! Crijevo napajanja
ne smije dodirivati dio uređaja koji je
prikazan na slici.
UPOZORENJE! Kad je postavljanje
završeno, provjerite da je brtvljenje
svih priključaka crijeva ispravno. Za
provjeru brtve koristite sapunicu, ne
plamen.
8
PRIKLJUČAK FLEKSIBILNIH NEMETALNIH
CRIJEVA
Ako vam je priključak lako dostupan, možete
koristiti fleksibilno crijevo. Fleksibilno crijevo
čvrsto zategnite obujmicama.
Prilikom postavljanja, uvijek koristite držač crijeva
i brtvu. Fleksibilno crijevo može se koristiti kad:
• se ne može zagrijati više od sobne
temperature ili 30 °C,
• nije dulje od 1500 mm,
• nigdje nije stisnuto,
• nije uvrnuto ili zategnuto,
• ne dodiruje oštre rubove ili kutove,
• njegovo stanje može se lako provjeriti.
Kad provjeravate fleksibilno crijevo, osigurajte:
• nema pukotina, rezova, znakova izgorjelosti
na krajevima i cijelom duljinom,
• materijal nije postao krut, već je uobičajeno
elastičan,
• obujmice koje pričvršćuju cijev nisu hrđave,
• rok trajanja nije istekao.
Ako primijetite jedan ili više nedostataka, ne
popravljajte crijevo, već ga zamijenite novim.
Dovodni ventil plina nalazi se na stražnjoj strani
upravljačke ploče.
PRILAGOĐAVANJE RAZLIČITIM VRSTAMA
PLINA
Dopustite samo ovlaštenoj osobi da
izvrši prilagođavanje na različite
vrste plina.
Ako je pećnica postavljena za tekući
plin, možete je pomoću ispravnih
mlaznica prebaciti na tekući plin.
Dotok plina postavlja se prema
potrebi.
Instalacijski komplet možete naručiti
u ovlaštenom servisnom centru.
UPOZORENJE! Prije zamjene
mlaznica, provjerite da se regulatori
plina nalaze u položaju "Off"
(Isključeno). Iskopčajte uređaj iz
napajanja električne mreže. Pustite
da se pećnica ohladi. Postoji
opasnost od ozljeda.
Pećnica je postavljena za unaprijed
određenu vrstu plina. Za promjenu
postavke uvijek koristite brtvu.
C
B
A
D
A.
B.
C.
D.
Točka spajanja plina (samo jedna po pećnici)
Brtva
Prilagodljivi spoj
Držač cijevi za UNP
ZAMJENA MLAZNICA PLOČE ZA KUHANJE
Zamijenite mlaznice kada mijenjate vrstu plina.
1. Skinite metalne nosače posuđa.
2. Skinite poklopce i krune s plamenika.
3. Skinite mlaznice ključem br. 7.
4. Mlaznice zamijenite onima za vrstu plina koju
koristite.
5. Nazivnu pločicu zamijenite (nalazi se pored
cijevi dovoda plina) onom koja odgovara
novoj vrsti dovoda plina.
Pločica se nalazi u vrećici
isporučenoj s uređajem.
Ako se tlak plina mijenja, ili je vrijednost drugačija
od potrebne vrijednosti tlaka, priključite
odgovarajući uređaj za ujednačavanje tlaka na
dovodnu cijev plina.
PODEŠAVANJE MINIMALNE RAZINE PLINA
NA PLAMENIKU PLOČE ZA KUHANJE
1. Iskopčajte uređaj iz električniog napajanja.
2. Skinite regulator funkcija ploče za kuhanje.
Ako nema pristupa do premosnog vijka, prije
početka podešavanja rastavite upravljačku
ploču.
3. Tankim plosnatim odvijačem podesite vijak
za premošćivanje A.
Položaj vijka za premošćivanje ovisi o
modelu A.
A
A
Promjena s prirodnog na tekući plin
1. Potpuno zavijte premosni vijak.
2. Vratite regulator.
Promjena s tekućeg plina na prirodni plin
1. Odvijte otprilike jedan okret premosnog vijka
A.
2. Vratite regulator funkcija ploče za kuhanje.
3. Spojite uređaj na električnu mrežu.
9
4.
5.
6.
7.
8.
UPOZORENJE! Utikač
napajanja utaknite u utiččnicu
naapajanja samo ako su svi
dijelovi na početnim položajima.
Postoji opasnost od ozljeda.
Upalite plamenik.
Pogledajte poglavlje "Ploča za kuhanje svakodnevna uporaba".
Okrenite regulator u položaj najmanjeg
plamena.
Ponovno skinite regulator funkcija ploče za
kuhanje.
Pažljivo zavijte premosni vijak dok plamen ne
postane minimalan i stabilan.
Vratite regulator funkcija ploče za kuhanje.
PORAVNAVANJE UREĐAJA
Koristite male nožice ispod uređaja kako biste
gornju površinu uređaja postavili u istu razinu s
drugim površinama.
ZAŠTITA OD PREVRTANJA
Postavite ispravnu visinu uređaja i područje
uređaja prije nego što pričvrstite zaštitu od
prevrtanja.
1. Zaštitu od prevrtanja postavite 317-322 mm
ispod površine uređaja i 80-85 mm od lijevog
ruba uređaja u okrugli otvor na nosač. Zavijte
je na čvrsti materijal ili koristite odgovarajuće
pojačanje (zid).
80-85
mm
317-322
mm
OPREZ! Provjerite je li zaštita od
prevrtanja na ispravnoj visini.
Provjerite je li površina iza uređaja
glatka.
Morate postaviti zaštitu od prevrtanja. Ako je ne
postavite, uređaj bi se mogao prevrnuti.
Na vašem se uređaju nalazi simbol prikazan na
slici (ako postoji) kako bi vas podsjetio na
postavljanje zaštite od prevrtanja.
10
2. Otvor možete pronaći na stražnjoj lijevoj
strani uređaja. Podignite prednji dio uređaja i
postavite ga na sredinu između kuhinjskih
ormarića. Ukoliko je prostor između
kuhinjskih ormarića pod radnom pločom veći
od širine uređaja, bočne mjere morate
namjestiti prema sredini uređaja.
Ako ste promijenili dimenzije kuhala,
morate ispravno poravnati uređaj
protiv prevrtanja.
OPREZ! Ukoliko je prostor između
kuhinjskih ormarića pod radnom
pločom veći od širine uređaja, bočne
mjere morate namjestiti prema
sredini uređaja.
ELEKTRIČNA INSTALACIJA
Primjenjive vrste kabela za različite faze:
Korak
Min. veličina kabela
1
3x2,5 mm²
3 s nulom
5x1,0 mm²
UPOZORENJE! Kabel za napajanje
ne smije dodirivati dio uređaja koji je
označen na slici.
UPOZORENJE! Proizvođač nije
odgovoran ako ne poštujete
sigurnosne mjere iz poglavlja o
sigurnosti.
Ovaj uređaj nije opremljen utikačem ili kabelom
napajanja.
UPOZORENJE! Prije priključenja
kabela napajanja, izmjerite napon
između faza u kućnoj mreži. Zatim,
prema uputama na priključnoj pločici
na stražnjoj strani pećnice spojite
električnu instalaciju. Taj korak
sprječava instalacijske pogreške i
oštećenje električnih komponenti
uređaja.
OPIS PROIZVODA
OPĆI PREGLED
1
4
8
3
2
1
2 3 4
1 Okretni gumbi za ploču za kuhanje
2 Kontrolni okretni gumb (za temperaturu)
5
6
7
3 Indikator/simbol za temperaturu
4 Lampica/simbol/inidkator za ploču za kuhanje
5 Okretni gumb za funkcije grijanja
6 Grijaći element
7 Lampica
8 Položaji polica
11
IZGLED POVRŠINE ZA KUHANJE
1
2
3
1 Zona kuhanja 1500 W
2 Izlaz pare - broj i položaj ovise o modelu
3 Pomoćni plamenik
4 Brzi plamenik
5 Zona kuhanja 1000 W
145 mm
145 mm
5
4
PRIBOR
• Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje
kolača i mesa.
• Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
• Odjeljak za pohranu
Odjeljak za pohranu nalazi se ispod
unutrašnjosti pećnice. Za pristup odjeljku
podignite donja prednja vratašca, a zatim ih
povucite prema dolje.
UPOZORENJE! Kada uređaj radi
odjeljak za pohranu može biti
vruć.
PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
POČETNO ČIŠĆENJE
Izvadite sav pribor iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve upotrebe.
Pribor vratite natrag na njegovo mjesto.
i maksimalnu
1. Postavite funkciju
temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju
i postavite najvišu
temperaturu. Maksimalna temperatura za tu
funkciju je 210 °C.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
5. Isključite pećnicu i ostavite je da se ohladi.
Pribor može postati topliji nego obično. Pećnica
može ispuštati miris i dim. Provjerite je li protok
zraka u prostoriji dovoljan.
PRETHODNO ZAGRIJAVANJE
Prije prve uporabe unaprijed zagrijte praznu
pećnicu.
PLOČA – SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
12
PALJENJE PLAMENIKA PLOČE ZA KUHANJE
PREGLED PLAMENIKA
Uvijek upalite plamenik prije
stavljanja posuđa.
UPOZORENJE! Prilikom uporabe
otvorenog plamena u kuhinji budite
jako pažljivi. Proizvođač ne snosi
nikakvu odgovornost u slučaju
nepravilnog korištenja plamena.
A
B
1. Postavite plamen blizu plamenika.
2. Regulator ploče okrenite suprotno od smjera
kazaljke na satu u položaj maksimalnog
protoka plina
i pritisnite ga.
3. Držite regulator ploče pritisnutim 10 sekundi
ili kraće kako biste omogućili da se zagrije
termoelement. Ako to ne napravite, dovod
plina će se prekinuti.
4. Nakon što se upali prilagodite plamen.
UPOZORENJE! Regulator ne držite
pritisnut duže od 15 sekundi. Ako se
plamenik ne upali ni nakon 15
sekundi, otpustite regulator, okrenite
ga u isključeni položaj i pričekajte
barem 1 minutu prije ponovnog
pokušaja paljenja plamenika.
Ako nakon nekoliko pokušaja
plamenik ne gori, provjerite jesu li
kruna i poklopac u ispravnom
položaju.
Ako se plamenik slučajno ugasio,
regulator zakrenite u isključeni
položaj i pričekajte barem 1 minutu
prije ponovnog pokušaja paljenja
plamenika.
C
A. Poklopac plamenika
B. Kruna plamenika
C. Termoelement
GAŠENJE PLAMENIKA
Za gašenje plamena, okrenite tipku u položaj
isklj.
.
UPOZORENJE! Uvijek smanjite
plamen ili ga isključite prije skidanja
posuda s plamenika.
STUPANJ KUHANJAZA ELEKTRIČNU ZONU
KUHANJA
Simboli
Funkcija
Položaj za isključeno
1-6
Stupanj kuhanja
Koristite preostalu toplinu radi
smanjenja potrošnje energije. Zonu
kuhanja isključite približno 5-10
minuta prije nego što je kuhanje
završeno.
Okrenite regulator odabrane zone kuhanja na
željeni stupanj kuhanja.
Uključuje se kontrolni indikator ploče za kuhanje.
Za završetak kuhanja, okrenite tipku na položaj
"Isključeno".
Ako se isključe sve zone kuhanja, kontrolna
lampica ploče za kuhanje isključuje se.
13
KORIŠTENJE BRZE PLOČE ZA KUHANJE
Crvena točka u sredini ploče označava brzu
grijaču ploču. Brza grijaća ploča zagrijava se brže
od običnih ploča. Crvene točke su na pločama
napravljene bojom. Mogu se uništiti tijekom
uporabe te čak i potpuno nestati nakon
određenog perioda. To nema nikakav utjecaj na
učinkovitost uređaja.
PLOČA - KORISNI SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
PROMJERI POSUĐA
UPOZORENJE! Koristite isključivo
posuđe promjera koji odgovara
dimenzijama plamenika.
POSUĐE
Električni:
Dno posuđa za kuhanje treba biti što
je moguće deblje i ravnije.
Osigurajte da su dna posuda čista i
suha prije stavljanja na površinu
ploče za kuhanje.
Plin:
UPOZORENJE! Jednu posudu ne
postavljajte na dva plamenika.
UPOZORENJE! Da biste spriječili
prolijevanje i ozljede, na plamenik ne
stavljajte nestabilno ili oštećeno
posuđe.
OPREZ! Osigurajte da ručice posuda
nisu iznad prednjeg ruba površine za
kuhanje.
OPREZ! Pazite da su posude
postavljene na sredinu plamenika
kako bi se postigla maksimalna
stabilnost i manja potrošnja plina.
Plamenik
Promjer posuđa (mm)
Brzo
160 - 220
Pomoćno
120 - 180
PRIMJERI PRIMJENE KUHANJA ZA
ELEKTRIČNU ZONU KUHANJA
Stupanj
kuhanja:
Primjena:
1
Održavanje topline
2
Lagano pirjanje
3
Pirjanje
4
Prženje / završno pečenje
5
Priprema za ključanje
6
Priprema za ključanje / brzo
prženje / prženje
PLOČA – ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
OPĆE INFORMACIJE
• Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
• Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek mora
imati čisto dno.
• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini ploče za
kuhanje ne utječu na njen rad.
• Koristite posebno sredstvo za čišćenje
prikladno za površine ploče za kuhanje.
14
Nehrđajući čelik
• Za rubove od nehrđajućeg čelika na ploči za
kuhanje koristite sredstvo za čišćenje
nehrđajućeg čelika.
• Rub ploče od nehrđajućeg čelika može
promijeniti boju zbog visoke temperature.
• Dijelove od nehrđajućeg čelika operite vodom,
a zatim ih osušite mekom krpom.
ČIŠĆENJE PLOČE ZA KUHANJE
• Odmah uklonite: otopljenu plastiku, plastičnu
foliju, šećer i hranu sa šećerom jer u
protivnom nečistoće mogu uzrokovati
•
•
oštećenja ploče za kuhanje. Pripazite da
izbjegnete opekotine.
Skinite nakon što se ploča za kuhanje
dovoljno ohladi: mrlje od kamenca i vode,
mrlje od masnoće, sjajne mrlje na metalnim
dijelovima. Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom. Nakon
čišćenja ploču za kuhanje obrišite mekom
krpom.
Emajlirane dijelove, poklopce i krune operite u
toploj vodi sa sapunicom te ih pažljivo osušite
prije no što ih vratite natrag.
1. Skinite nosače posuđa kako biste lakše
očistili ploču za kuhanje.
ČIŠĆENJE ELEKTRIČNE GRIJAĆE PLOČE
1. Koristite prašak za čišćenje ili jastučić za
čišćenje.
2. Očistite ploču za kuhanje vlažnom krpom i s
malo sredstva za čišćenje.
3. Zagrijte ploču na nisku temperaturu i ostavite
da se osuši.
4. Za održavanje grijačih ploča u dobrom stanju,
redovito ih namažite uljem za šivaću mašinu.
Ispolirajte ulje upijajućim papirom.
Prilikom postavljanja nosača
budite vrlo oprezni kako biste
spriječili oštećenje ploče za
kuhanje.
2. Obloge od emajla ponekad imaju oštre
rubove i zato pazite kada nosače posuđa
ručno perete i sušite. Ako je potrebno,
uklonite tvrdokorne mrlje pastom za čišćenje.
3. Nakon što očistite nosače posuđa provjerite
jeste li ih postavili u ispravan položaj.
4. Za ispravan rad plamenika osigurajte da su
krakovi nosača posuđa poravnati sa
središtem plamenika.
PERIODIČNO ODRŽAVANJE
Periodično zatražite od najbližeg ovlaštenog
servisa provjeru stanja plinske cijevi i regulatora
tlaka, ako su postavljeni.
NOSAČI POSUĐA
Nosači posuđa nisu otporni na
pranje u perilicama posuđa. Morate
ih ručno prati.
PEĆNICA – SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE PEĆNICE
1. Okrenite tipku funkcija pećnice za odabir
funkcija pećnice.
2. Za odabir temperature okrenite regulator
temperature.
3. Za isključivanje pećnice okrenite sklopke za
funkcije pećnice i temperaturu u ipoložaj
"Isključeno".
Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.
SIGURNOSNI TERMOSTAT
Neispravan rad pećnice ili komponente u kvaru
mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako bi
se to spriječilo, paćnica ima sigurnosni termostat
koji prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura snizi.
FUNKCIJA PEĆNICE
Simbol
Funkcije pećnice
Položaj Isključeno
Upotreba
Pećnica je isključena.
15
Simbol
Funkcije pećnice
Upotreba
Svjetlo pećnice
Za uključivanje svjetla bez funkcije pečenja.
Uobičajeno kuhanje
Za pečenje i prženje na jednom položaju rešetki za
pečenje.
Pečenje s gornjim i donjim
grijačem
Ta funkcija napravljena je za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za upuite za kuhanje pogledajte
poglavlje „Savjeti i preporuke", Pečenje s gornjim i
donjim grijačem. Vrata pećnice moraju biti zatvore‐
na tijekom pečenja tako da se funkcija ne ometa i
da se osigura da pećnica radi s najvišom mogućom
energetskom učinkovitošću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura u unutrašnjosti može se
razlikovati od postavljene temperature. .Snaga
grijanja može biti smanjena. Za opće preporuke ve‐
zano za uštedu energije, pogledajte poglavlje
"Energetska učinkovitost“ , Ušteda energije. Ova
funkcija upotrebljavala se za određivanje klase
energetske učinkovitosti u skladu s EN 60350-1.
Donji Grijač
Za pečenje kolača s hrskavijom donjom stranom i
konzerviranje namirnica.
Brzi roštilj
Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama
i pripremanje tosta.
Brzo zagrijavanje
Za pečenje većih komada mesa ili peradi na jednoj
razini. Za pripremu zapečenih jela i tamnjenje.
Maksimalna temperatura za tu funkciju je 210 °C.
Kuhanje na niskoj temp.
Za pripremanje mekanih, sočnih pečenja.
PEĆNICA - KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
UMETANJE PRIBORA
Mreža za pečenje:
Mreža za pečenje ima poseban oblik
na stražnjoj strani, što pomaže u
cirkulaciji topline.
16
Postavite policu na ispravan položaj. Osigurajte
da ne dodiruje stražnju stranicu pećnice.
Pekač:
Ne gurajte pekač za pecivo skroz do
stražnje stijenke unutrašnjosti. Tako
ćete spriječiti cirkulaciju topline oko
pekača. Hrana može zagorjeti,
posebno u stražnjem dijelu pekača.
Pekač ili duboku pliticu stavite na položaj police.
Osigurajte da ne dodiruje stražnju stranicu
pećnice.
PEĆNICA - SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena pečenja u
tablicama služe kao primjeri. Ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
OPĆE INFORMACIJE
• Uređaj ima četiri položaja polica. Brojite
položaje polica od dna pećnice.
• Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na
staklima vrata. To je normalno. Uvijek se
odmaknite od uređaja kad otvarate vrata
uređaja tijekom kuhanja. Za smanjenje
kondenzacije, uključite uređaj da radi barem
10 minuta prije kuhanja.
• Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.
• Ne stavljajte predmete izravno na dno uređaja
i ne stavljajte aluminijsku foliju na komponente
dok kuhate. Time možete promijeniti rezultate
pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.
PEČENJE PEKARSKIH PROIZVODA
• Prvi put koristite nižu temperaturu.
• Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na različitim
razinama. Nema potrebe za promjenom
postavke temperature ako dođe do
nejednolikog tamnjenja. Razlike se izjednače
tijekom pečenja.
• Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici mogu
iskriviti. Kad se pladnjevi ohlade, vratit će se u
prvotni oblik.
PEČENJE KOLAČA
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4
postavljenog vremena kuhanja.
PEČENJE MESA I RIBE
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja
tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike količine
dima tijekom pečenja, u duboku pliticu dodajte
malo vode. Za sprečavanje kondenzacije dima,
dodajte vode svaki put nakon što se osuši.
NISKO TEMP. PEČENJE
Kada upotrebljavate ovu funkciju,
obroke kuhajte bez pokrova.
Koristite tu funkciju za pripremu mekih komada
mesa i ribe. Funkcija "Nisko temp. pečenje" nije
primjenjiva na recepte poput pečenke u posudi ili
masnog svinjskog pečenja. Za manje komade
mesa, npr. odreske, koristite 125 °C.
VREMENA PRIPREMANJA
Vremena kuhanja ovise o vrsti, konzistentnosti i
volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite najbolje
postavke (postavka topline, vrijeme kuhanja itd.)
za vaše posuđe, recepte i količine tijekom
korištenja uređaja.
17
UOBIČAJENO KUHANJE
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Ravna torta
160 - 170
30 - 40
2
Rolada
150 - 170
20 - 30
2
Sočni kolač
170 - 180
40 - 50
2
Slatko pecivo s kvascem
190 - 200
15 - 30
2
Kolač od dizanog tijesta s jabukama
170 - 190
45 - 60
3
Kolač od prhkog tijesta
170 - 190
50 - 60
3
Cheesecake
170 - 190
70 - 80
2
Rumunjski kolač od dizanog tijesta tradicionalni
160 - 170
30 - 40
2
Rumunjski biskvitni kolač
160 - 170
35 - 50
2
Švicarski kruh
160 - 180
50 - 60
2
Seljački kruh
190 - 210
50 - 60
2
Kremasto tijesto
230 - 250
10 - 15
2
Kolač od dizanog tijesta s nadjevom
170 - 180
25 - 35
2
Pizza
200 - 220
25 - 35
2
Švicarski kolač od jabuka
200 - 220
30 - 40
1
Božićni kolač
170 - 180
60 - 80
2
Quiche lorraine
220 - 230
40 - 50
1
Puslice
100 - 120
40 - 50
2
Mrvičasti kolač
180 - 190
25 - 35
3
Sendvič Victoria
160 - 170
25 - 35
3
Kolač s maslacem
180 - 200
20 - 25
2
Pile, cijelo
200 - 220
60 - 70
2
Pile, polovica
190 - 210
50 - 60
3
Svinjski kotlet
190 - 210
30 - 35
3
PEČENJE S GORNJIM I DONJIM GRIJAČEM
Jelo
Kruh i pizza
18
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pribor
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pribor
Žemlje
190
20 - 30
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Smrznuta pizza 350 g
190
30 - 40
2
Rešetka za pečenje
Torte u pladnju za pečenje
Rolada
180
20 - 30
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Čokoladni kolačić
180
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Sufle
200
30 - 40
2
keramički kalupi na rešetki za
pečenje
Biskvitna podloga za
flan
180
20 - 30
2
podloga za flan na rešetki za
pečenje
Biskvit
150
30 - 40
2
kalup za kolače na rešetki za
pečenje
Riba u škartocu/foliji
300 g
180
20 - 30
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Cijela riba, 200 g
180
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Riblji filet, 300 g
180
30 - 40
2
pizza na rešetki za pečenje
Meso u škartocu / foliji
250 g
200
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Ražnjići 500 g
200
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Kolačići
160
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Macarons
170
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Muffini
180
30 - 40
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Slani kreker
160
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Biskviti od prhkog
tijesta
140
30 - 40
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Torta u kalupu
Riba
Meso
Mali komadi za pečenje
19
Tempera‐
tura (°C)
Jelo
Tartelete
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pribor
170
15 - 25
2
Podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Miješano povrće u
škartocu/foliji 400 g
190
30 - 40
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Omlet
200
20 - 30
2
pizza na rešetki za pečenje
Povrće na podlozi za
pečenje 700 g
190
30 - 40
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Vegetarijansko
BRZI ROŠTILJ
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pile, polovica
200
50 - 60
2
Pile
250
55 - 60
2
Pileća krilca
230
30 - 40
2
Svinjski kotlet
230
40 - 50
2
Biftek, jače pečen
250
35 - 40
2
Svinjetina na roštilju
250
15 - 25
2
Kobasice
250
20 - 30
2
Biftek, srednje pečen
230
25 - 35
2
INFORMACIJE ZA USTANOVE ZA TESTIRANJE
20
Temperatu‐
ra (°C)
Pribor
Položaj re‐
šetke
Vrijeme
(min)
Jelo
Funkce
Sitni kolači (po 16
na plitici)
Uobičajeno
kuhanje
160
podloga za
pečenje
3
20 - 30
Pita od jabuka (2
kalupa Ø20 cm,
dijagonalno po‐
stavljeni)
Uobičajeno
kuhanje
190
Rešetka za
pečenje
1
70 - 80
Biskvit bez masnoće
Uobičajeno
kuhanje
180
Rešetka za
pečenje
2
20 - 30
Prhko tijesto / prutići
Uobičajeno
kuhanje
140
podloga za
pečenje
3
15 - 30
Jelo
Funkce
Temperatu‐
ra (°C)
Pribor
Položaj re‐
šetke
Vrijeme
(min)
Tost
Brzi roštilj
250
Rešetka za
pečenje
3
5 - 10
Goveđi burger
Brzi roštilj
250
rešetka za
pečenje ili ro‐
štilj- / posuda za
pečenje
3
15 - 20
prva
strana;
10 -15
druga
strana
POSTAVKE ZA PIZZU
Prilikom pečenja pizze, za najbolje
rezultate okrenite regulator funkcija
pećnice i temperature pećnice u
položaj Pizza.
PEĆNICA – ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
NAPOMENE O ČIŠĆENJU
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom
namočenom u toplu vodu s blagim sredstvom za
čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake
upotrebe. Nakupljanje masti ili drugih ostataka
hrane može rezultirati požarom.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu
opremu i pustite da se osuši. Koristite meku krpu
namočenu u toplu vodu sa sredstvom za
čišćenje. Pribor ne perite u perilici posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za
čišćenje pećnica.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog materijala,
ne čistite je agresivnim sredstvima, oštrim
predmetima ili u perilici posuđa. To može
uzrokovati oštećenja na neljepljivom sloju.
Nakon svake uporabe očistite vlagu iz pećnice.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili abrazivne
proizvode koji bi mogli oštetiti površinu pećnice.
Očistite upravljačku ploču pećnice uz isti oprez.
SKIDANJE I POSTAVLJANJE STAKLENIH
PLOČA PEĆNICE
Za čišćenje možete izvući unutarnju ploču. Broj
staklenih ploča različit je za različite modele.
UPOZORENJE! Tiejkom postupka
čišćenja vrata pećnice držite lagano
otvorena. Kad ih potpuno otvorite
mogu se slučajno zatvoriti i
uzrokovati slučajnu štetu.
UPOZORENJE! Uređaj ne
upotrebljavajte bez staklenih ploča.
1. Otvorite vrata tako da budu pod kutom od
približno 30°. Kad su lagano otvorena, vrata
sama stoje.
PEĆNICE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ILI
ALUMINIJA
Očistite vrata pećnice samo vlažnom krpom ili
spužvom. Osušite mekanom krpom.
21
4. Držite gornji rub staklenih ploča i povucite ih
prema gore, jednu po jednu.
5. Očistite staklenu ploču sapunicom. Pažljivo
osušite staklenu ploču.
Nakon dovršetka čišćenja umetnite staklene
ploče i postavite vrata pećnice. Gore opisane
korake obavite obrnutim redoslijedom. Najprije
umetnite manju ploču, zatim veću.
30°
OPREZ! Provjerite dali ste ispravno
postavili unutarnje staklo na mjesto.
ZAMJENA ŽARULJE
2. Uhvatite lajsnu (B) na gornjem rubu vrata s
obje strane i pritisnite prema unutra kako
biste otpustili spojnice.
2
B
1
3. Povucite okvir vrata prema naprijed kako
biste ga skinuli.
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
Svjetlo može biti vruće.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
Stražnje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom žaruljom
koja je otpora na toplinu od 300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
UPOZORENJE! Kad izvadite
staklene ploče, vrata pećnice
pokušavaju se zatvoriti.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
ŠTO UČINITI AKO ...
22
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
Uređaj nije priključen na
mrežno napajanje ili nije pra‐
vilno priključen.
Provjerite je li uređaj ispravno
priključen na električno
napajanje.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rokovao kvar. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Osigurač je pregorio.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Plamen se gasi odmah nakon
paljenja.
Termoelement nije dovoljno
zagrijan.
Nakon što se plamen upali,
generator iskre držite pritisnu‐
tim 10 sekundi ili kraće.
Plameni prsten je
neujednačen.
Kruna plamenika blokirana je
ostacima hrane.
Osigurajte da ubrizgivač nije
začepljen i da je kruna
plamenika čista.
Plamenici ne rade.
Nema dovoda plina.
Provjerite priključak plina.
Boja plamena je narančasta
ili žuta.
Pećnica se ne grije.
Plamen na nekim dijelovima
plamenika može izgledati na‐
rančasto ili žuto. To je
normalno.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Nisu postavljene potrebne po‐
stavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je neispravno.
Zamijenite žarulju.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 – 20 minuta
nakon završetka pečenja.
Jela se predugo ili prebrzo
peku.
Temperatura je preniska ili
previsoka.
Po potrebi podesite tempera‐
turu. Slijedite upute iz priruč‐
nika za upotrebu.
SERVISNI PODACI
Ako sami ne možete pronaći rješenje problema,
obratite se vašem zastupniku iliovlaštenom
servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj
pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem
okviru unutrašnjosti pećnice. Ne vadite nazivnu
pločicu iz unutrašnjosti pećnice.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
23
ENERGETSKA UČINKOVITOST
INFORMACIJE O PROIZVODU PLOČE ZA KUHANJE U SKLADU S EU 66/2014
Identifikacija
modela
ZCM540G1WA
Vrsta ploče za
kuhanje
Ploča za kuhanje u samostojećem štednjaku
Broj zona
kuhanja
2
Tehnologija
zagrijavanja
Puna grijaća ploča
Promjer kruž‐
nih zona
kuhanja (Ø)
Stražnja lijeva
Prednja lijeva
14,5 cm
14,5 cm
Potrošnja
energije po zo‐
ni kuhanja (EC
electric
cooking)
Stražnja lijeva
Prednja lijeva
194,9 Wh/kg
187,0 Wh/kg
Broj plinskih
plamenika
2
Energetska
učinkovitost po
plinskom
plameniku (EE
gas burner)
Desni stražnji - pomoćni
nije primjenjivo
Desni prednji - brzi
55,5%
Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje (EE gas hob)
55,5%
Potrošnja energije ploče za kuhanje (EC electric hob)
191,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Kućanski električni aparati za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje - Metode
mjerenja značajki.
EN 30-2-1: Kućanski uređaji za kuhanje s
izgaranjem plina - Dio 2-1 : Racionalna uporaba
energije - Općenito
PLOČA ZA KUHANJE - UŠTEDA ENERGIJE
Ako slijedite savjete navedene ispod, možete
uštedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo količinu
koju trebate.
• Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.
Električne zone kuhanja:
• Prije uključenja zone kuhanja, stavite posuđe
na nju.
• Dno posuđa treba imati isti promjer kao i zona
kuhanja.
24
•
•
Manje posuđe stavite na manje zone kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
• Koristite preostalu toplinu za održavanje
hrane toplom ili za topljenje.
Plinski plamenici:
• Prije uporabe plamenika i nosača posuda
provjerite da su ispravno postavljeni.
• Dno posuđa treba imati ispravan promjer za
veličinu plamenika.
• Posuđe stavite izravno iznad plamenika i na
sredinu.
• Kada tekućina započne ključati, smanjite
plamen kako bi tekućina lagano ključala.
• Ako je moguće, koristite ekspres lonac.
Pogledajte njegov korisnički priručnik.
TABLICA INFORMACIJA O PROIZVODU I INFORMACIJE ZA PEĆNICE U SKLADU S EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Zanussi
Identifikacija modela
ZCM540G1WA
Indeks energetske učinkovitosti
94,9
Klasa energetske učinkovitosti
A
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, kon‐
vencionalni način rada
0,75 kWh/ciklus
Količina unutrašnjosti
1
Izvor topline
Električna struja
Glasnoća
56 l
Vrsta pećnice
Pećnica u samostojećem štednjaku
Masa
41.0 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati za
kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne pećnice
i roštilji - Metode mjerenja značajki.
PEĆNICA - UŠTEDA ENERGIJE
Pećnica sadrži značajke koje vam
pomažu štedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom kuhanja ne
otvarajte vrata prečesto. Brtvu vrata održavajte
čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena.
Da biste povećali uštedu energije, koristite
metalno posuđe.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu unaprijed
prije stavljanja hrane.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30 minuta, 3-10
minuta prije završetka vremena kuhanja smanjite
temperaturu pećnice na minimum, ovisno o
trajanju kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastaviti će kuhati.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje ostale
hrane.
Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela,
vremenske razmake između kuhanja držite što
kraćima.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i održavanje hrane
toplom, odaberite najnižu moguću temperaturu.
Pečenje s gornjim i donjim grijačem
Ta funkcija napravljena je za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za dodatne detalje, pogledajte
poglavlje "Pećnica-svakodnevna uporaba",
funkcije pećnice.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
. Ambalažu
za recikliranje odložite u prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih
uređaja. Uređaje označene simbolom
bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod
odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili
kontaktirajte nadležnu službu.
ne
25
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно
прочитајте ги приложените упатства. Производителот не
сноси одговорност за направена повреда или штета кои се
резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш
чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ЛИЦА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку тоа
го прават под надзор или им биле дадени упатства како
безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат
опасностите поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8 годишна
возраст и лицата со големи и сложени препреки во
развојот освен ако не се под постојан надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3
години освен ако не се под постојан надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете
се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот
кога тој работи или кога се лади. Деловите кои се
достапни се жешки.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
•
26
Само квалификувано лице може да го монтира уредот и
да го замени кабелот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат мора да биде поврзан со електрилно
напојување со вид на кабел H05VV-F за да ја издржи
температурата на задната плоча.
Овој апарат е наменет за употреба за над 2000m
надморска височина.
Овој апарат не се користи на брод, чамец или на пловен
објект.
Не го монтирајте апаратот позади украсена врата за да
се избегне презагревање.
Не поставувајте го апаратот врз платформа.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер или со
посебен систем за далечинско управување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да биде
опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете го
апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр. со капак
или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора да
бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
Не користете силно абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на вратата
или стаклото на капаците со шарки бидејќи тоа може да
предизвика прскање на стаклото.
Металните предмети, како што се ножеви, виљушки,
лажици и капаци, не треба да се оставаат на површината
за готвење бидејќи може да се вжештат.
Отстранете од капакот сѐ што е претечено пред да го
отворите. Дозволете површината за готвење да се
излади пред да го затворите капакот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни
делови се вжештуваат за време на употребата. Треба да
се внимава да не се допираат грејачите.
27
•
•
•
•
•
•
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење или
ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред одржувањето, исклучете го апаратот од струја.
Пред да ја менувате сијалицата во печката, уверете се
дека уредот е исклучен, за да ја избегнете можноста од
струен удар.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да
биде заменет од страна на производителот, негов
Овластен сервисен центар или слично квалификувани
лица за да се избегне опасност.
Средството за исклучување мора да биде вградено во
фиксираниот кабел во согласност со правилата за
поврзување кабли.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици за
плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние кои се
наведени во упатствата за користење како погодни или
заштитници за плоча за готвење кои се дел од самиот
апарат. Користењето на несоодветни заштитници за
површина за готвење може да предизвика незгода.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
Овој апарат е погоден за следниве пазари:
•
HR MK
•
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Апаратот
мора да го монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
28
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за монтирање
дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го пренесувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици и приложените
обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Кујнските плакари и владбнатините мора
да имаат соодветни димензии.
•
•
•
•
Одржувајте минимална оддалеченост од
другите апарати и делови.
Монтирајте го апаратот во сигурно и
погодно место кое ги исполнува потребите
за монтажа.
Некои делови од апаратот имаат струја.
Затворете го апаратот со мебел за да
спречите негово допирање со опасни
делови.
Страните на апаратот мора да останат во
близина на апаратите или до уредите со
иста висина.
Не го монтирајте апаратот во близина на
врата или под прозорец. На овој начин ќе
спречите некој жежок сад за готвење да
падне од апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Потрудете се да монтирате стабилизатори
за да спречите накривување на апаратот.
Видете во поглавјето за Монтажа.
ПОВРЗУВАЊЕ СО СТРУЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
пожар и струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба да биде
направено од квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на плочката
со спецификации се компатибилни со
електричната моќност на мрежата на
електрична енергија.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Не дозволувајте кабелот да дојде во допир
со или да биде близу до вратата на
апаратот, особено кога вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови мора да
се поврзе на таков начин што нема да
може да се извади без алатки.
Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за струја.
Не влечете го кабелот за да го исклучите
апаратот од струја. Секогаш повлекувајте
го приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи на
линија, осигурувачи (осигурувачи на
вртење извадени од држачот), заземјување
и контактори.
Електричната инсталација мора да има
изолациски уред кој што ви овозможува да
го исклучите апаратот од приклучокот за
струја од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со ширина од
најмалку 3 mm.
Целосно затворете ја вратата на апаратот
пред да го поврзeте главниот штекер со
приклучокот за струја.
ПОВРЗУВАЊЕ НА ГАС
• Секое поврзување на гас треба да биде
направено од квалификувано лице.
• Пред монтирањето, уверете се дека
локалните комунални услуги (видот на
гасот и притисокот) одговараат на
барањата за приклучување на апаратот.
• Овозможете кружење на воздух околу
апаратот.
•
•
Информациите за доводот на гас се на
плочката со податоци.
Овој апарат не смее да се поврзува со
уред кој служи за евакуација на запаливи
производи. Овозможете поврзување на
апаратот според тековните прописи за
монтажа. Внимавајте на условите кои се
дадени за соодветната вентилација.
УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
повреда и изгореници.
Опасност од струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна употреба.
Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
Погрижете се отворите за вентилација да
не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате вратата на
апаратот додека тој работи. Може да се
ослободи жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни раце
или кога тој има контакт со вода.
Не употребувајте го апаратот како работна
површина или како простор за складирање.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
пожар и изгореници
•
•
•
•
•
•
При загревање, маснотиите и маслото
можат да испуштаат запаливи пареи.
Држете го огнот или загреаните предмети
подалеку од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото коешто е
многу жешко може да предизвика спонтано
запалување.
Искористеното масло кое може да содржи
остатоци од храна, може да предизвика
пожар на пониска температура од маслото
што се користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи средства
во, блиску до, или на апаратот.
Кога ја отворате вратата, не дозволувајте
апаратот да дојде во контакт со искри или
отворен оган.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки со
алкохол може да предизвика мешање на
алкохол и воздух.
29
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30
За да го заштитите емајлот од оштетување
или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови или
други предмети директно на дното на
апаратот.
– не ставајте вода директно во врелиот
апарат.
– не чувајте влажни чинии или храна во
апаратот откако сте завршиле со
готвењето.
– бидете внимателни при отстранување
или поставување на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект врз
работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни колачи.
Овошните сокови предизвикуваат дамки
кои може да останат постојано.
Не чувајте жешки садови за готвење на
контролната табла.
Не оставајте садовите за готвење да вријат
на суво.
Внимавајте предметите или садовите за
готвење да не паднат на апаратот. Може
да се оштети површината.
Не вклучувајте ги ринглите со празни
садови за готвење или без садови за
готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија на
апаратот или директно на дното на
апаратот.
Немојте да користите тврди жешки садови
за директно готвење. Мора да се користи
со соодветни садови за готвење.
Приборот за готвење направен од лиено
железо, алуминиум или со оштетено дно
може да предизвика гребнатини. Овие
предмети секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Обезбедете добра вентилација во собата
каде е монтиран апаратот.
Користете само стабилни садови за
готвење со правилен облик и дијаметар не
поголем од димензиите на пламениците.
Потрудете се пламенот да не се изгасне
кога брзо ќе го свртите копчето од
максималната во минималната положба.
Користете го само дополнителниот прибор
испорачан заедно со апаратот.
Не монтирајте дифузер за пламен на
пламениците.
•
Овој апарат е наменет само за готвење. Не
смее да се користи за други намени, на
пример за загревање на простории.
ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
повреди, пожар или оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Пред одржување, исклучете го апаратот.
Извадете го приклучокот за струја од
штекерот.
Проверете дали апаратот е ладен. Постои
опасност од кршење на стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените плочи на
вратата ако се оштетени. Стапете во
контакт со Овластен сервисен центар.
Заостанатата мрснотија или храна во
апаратот може да предизвика пожар.
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на материјалот на
површината.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунѓери за чистење, растворувачи или
метални предмети.
Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните упатства на
пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл (доколку
има) со никаков тип на детергент.
Не чистете ги пламениците во машина за
миење садови.
КАПАК
• Не менувајте ги спецификациите на
капакот.
• Редовно чистете го капакот.
• Не отворајте го капакот кога има истурена
храна на површината.
• Пред да го затворите капакот, исклучете ги
сите пламеници.
• Не затворајте го капакот сѐ додека грејната
плоча и печката не се изладат целосно.
• Стаклениот капак може да се скрши кога е
загреан (ако е применливо).
ВНАТРЕШНА СВЕТИЛКА
РАСХОДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
струен удар.
•
•
•
Видот на светилката или на халогената
лампа која се користи за овој апарат е само
за употреба во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во куќата.
Пред да ја замените светилката, исклучете
го апаратот од напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
СЕРВИСИРАЊЕ
• За да го поправите апаратот контактирајте
го Овластениот сервисен центар.
• Користете само оригинални резервни
делови.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или задушување.
•
•
•
•
•
Контактирајте со општинската власт за да
добиете информации за правилно
расходување на апаратот.
Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
Извадете го електричниот кабел блиску до
апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за да
спречите затварање на деца или миленици
во апаратот.
Отворете ги надворешните цевки за гас.
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПОСТАВУВАЊЕ НА АПАРАТОТ
Својот самостоен апарат може да го ставите и
со плакарчиња од едната или двете страни и
во агол.
Оставете околу 1 см меѓу апаратот
и задниот ѕид за да може да се
отвора капакот.
За минимални растојанија за вградување,
проверете ја табелата.
Минимални растојанија
Димензија
A
400
B
650
C
150
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 - 60 Hz
Класа на апаратот
1
Димензијa
B
mm
mm
C
A
Висина
855
Широчина
500
Длабочина
600
31
ДРУГИ ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Категорија на апарат:
II2H3B/P
Оргинален гас:
G20 (2H) 20 mbar
Замена за гас:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
ДИЈАМЕТРИ НА БАЈПАС
ПЛАМЕНИК
Ø БАЈПАС1)1/100 mm
Помошно
29 / 30
Брзо
42
1) Видот на бајпас зависи од моделот.
ПЛАМЕНИЦИ ЗА ПРИРОДЕН ГАС G20 20 mbar
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW1)
ОЗНАКА НА
НАМАЛЕНА МОЌНОСТ kW1) ВБРИЗГУВАЧ 1/100
mm
Брзо
3.0
0.72 / 0.75
119
Помошно
1.0
0.35
70
1) Видот на чешма зависи од моделот.
ПЛАМЕНИЦИ НА ГАС ЗА LPG G30 30 mbar
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW
ОЗНАКА НА
НАМАЛЕНА
ДОТЕК НА
ВБРИЗГУВАЧ 1/100
МОЌНОСТ kW
НОМИНАЛЕН ГАС g/h
mm
Брзо
3.0
0.72
88
218
Помошно
1.0
0.35
50
73
ПЛАМЕНИЦИ НА ГАС ЗА LPG G31 30 mbar
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW1)
НАМАЛЕНА
МОЌНОСТ kW1)
ДОТЕК НА
НОМИНАЛЕН ГАС
g/h
Брзо
2.6
0.63
88
186
Помошно
0.85
0.31
50
61
1) Видот на чешма зависи од моделот.
32
ОЗНАКА НА
ВБРИЗГУВАЧ
1/100 mm
ПОВРЗУВАЊЕ НА ГАС
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Пред да го
поврзете гасот, исклучете го
апаратот од струја или од
прекинувачот во главната табла со
осигурувачи.Затворете го
примарниот вентил за довод на
гас.
Користете фиксни приклучоци или
флексибилно црево обвиткано со челик што
не 'рѓосува во согласност со важечките
прописи. Ако користите флексибилни метални
цевки, бидете внимателни да не дојдат во
допир со подвижните делови или да не бидат
смачкани.
Кога го проверувате флексибилното црево,
проверете:
• да не е напукнато, расечено или подгорено
на двата краја и по целата должина,
• дали материјалот е стврднат, и дали е
соодветно еластичен,
• стегите да не се 'рѓосани,
• рокот на траење да не е поминат.
Ако се забележат една или повеќе
неправилности, не поправајте ја цевката, туку
заменете ја.
Рампата за довод на гас е на задната страна
на контролната табла.
ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ
ВИДОВИ ГАС
Дозволете само овластено лице
да врши приспособување за
различни видови гас.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Цревото за
поврзување со гас не смее да го
допира делот од апаратот што е
прикажан на илустрацијата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Кога ќе
завршите со монтажата,
проверете дали заптивката на
секое црево е соодветна. За да ја
проверите заптивката, користете
сапуница, а не пламен.
ПРИКЛУЧОК СО ФЛЕКСИБИЛНИ
НЕМЕТАЛНИ ЦРЕВА
Ако имате лесен пристап до приклучокот,
можете да користите флексибилно црево.
Флексибилните црева мора да бидат цврсто
прикачени со стегач.
При монтажата, секогаш користете држач за
црево и заптивка. Флексибилно црево може да
се применува кога:
• не може да се загрее повеќе од собна
температура, повисока од 30 °C,
• не е подолга од 1500 mm,
• никаде нема стеснувања,
• не е превиткан или притиснат,
• не доаѓа во допир со остри рабови или
агли,
• неговата состојба може лесно да се
провери.
Ако печката е поставена за
природен гас, можете да ја
промените на течен гас, со
соодветни вбризгувачи.
Протокот на гасот се приспособува
по потреба.
Комплетот за монтажа може да се
нарача од Овластениот сервисен
центар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Пред да ги
замените вбризгувачите,
проверете дали копчињата за гас
се во позиција на Исклучено.
Исклучете го апаратот од
напојувањето со струја. Оставете
ја печката да се излади. Постои
опасност од повреда.
Печката е поставена на фабрички
поставениот гас. За менување на
поставката, секогаш користете ја
заптивката.
33
C
B
A
D
A. Место за поврзување со гас (само едно
место е применливо за печката)
B. Заптивка
C. Флексибилно поврзување
D. Држач за LPG црево
ЗАМЕНА НА ВБРИЗГУВАЧИ НА ПЛОТНА ЗА
ГОТВЕЊЕ
Дизните вбризгувачите при промена на видот
на гас.
1. Отстранете ги држачите за садови.
2. Отстранете ги капаците и круните од
пламеникот.
3. Отстранете ги вбризгувачите со клуч 7.
4. Заменете ги вбризгувачите со оние што се
соодветни за видот на гас што го
користите.
ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА МИНИМАЛНОТО
НИВО НА ГАС НА ПЛАМЕНИКОТ НА
ПОВРШИНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ.
1. Исклучете го апаратот од струја.
2. Извадете го копчето на плочата за
готвење. Ако нема пристап до штрафот за
бајпас, расклопете ја контролната табла
пред да започнете со приспособување.
3. Приспособете ја положбата на шрафот за
бајпас со помош на тенок шрафцигер A.
Моделот ја одредува позицијата на
шрафот за бајпас A.
A
A
Менување од природен гас на течен гас
1. Целосно стегнете го шрафот за бајпас.
2. Вратете го копчето на место.
Менување од течен гас на природен гас
1. Одвртете гo за околу едно свртување
шрафот на бајпасот А.
2. Вратете го назад копчето за плочата за
готвење.
3. Приклучете го апаратот во струја.
4.
5.
5. Заменете ја плочката со спецификации (се
наоѓа близу цревото за довод на гас) со
онаа за новиот тип за довод на гас.
Плочката ќе ја најдете во
пакувањето испорачано со
апаратот.
Ако притисокот за довод на гас не е
константен или различен од потребниот
притисок, морате да монтирате применлив
прилагодувач за притисок на цревото за
довод на гас.
34
6.
7.
8.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Приклучокот за струја ставете
го во штекерот само тогаш
кога сите делови ќе бидат во
нивната првобитна положба.
Постои опасност од повреда.
Запалете го пламеникот.
Видете во поглавје „Плоча за готвење Секојдневна употреба“.
Полека свртете го копчето во минимална
положба.
Извадете го копчето за плочата за
готвење.
Затегајте го полека штрафот на бајпасот
додека пламенот не стане минимален и
стабилен.
Вратете го назад копчето за плочата за
готвење.
НИВЕЛИРАЊЕ НА АПАРАТОТ
Користете мали ногарки на дното од апаратот
за да ја поставите горната површина на ниво
со другите површини.
ЗАШТИТА ОД НАВАЛУВАЊЕ
Определете ја точната висина и местото на
апаратот пред да ја ставите заштитата од
навалување.
ВНИМАНИЕ! Проверете дали
заштитата од навалување е
поставена на соодветната висина.
1. Монтирајте ја заштитата од навалување
317 - 322 mm подолу од горната површина
на апаратот и 80 - 85 mm од страната на
апаратот во кружната дупка на држачот.
Зашрафете ја во цврстиот материјал или
употребете соодветна поткрепа (ѕид).
80-85
mm
317-322
mm
Површината зад апаратот треба
да биде мазна.
Мора да ставите заштита од навалување. Ако
не ставите, апаратот ќе се навали.
Вашиот апарат го има симболот прикажан на
сликата (доколку е применливо) за да ве
потсети за монтирањето на заштита од
навалување.
2. Можете да ја најдете дупката на левата
страна на задниот дел од апаратот.
Кренете го предниот дел од апаратот и
ставете го во средината на просторот меѓу
плакарите. Ако просторот меѓу плакарите
е поголем од ширината на апаратот, мора
да ја порамните страничната мерка со
центарот на апаратот.
Ако сте ги смениле димензиите на
шпоретот, мора правилно да го
порамните уредот против
навалување.
ВНИМАНИЕ! Ако просторот меѓу
плакарите е поголем од ширината
на апаратот, мора да ја порамните
страничната мерка со центарот на
апаратот.
35
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Производителот не одговара ако
не ги следите безбедносните
мерки од поглавјето за
Безбедност.
Апаратот се испорачува без приклучок и
кабел за струја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Пред да го
поврзете кабелот за струја во
штекер, измерете го напонот меѓу
фазите во домашната мрежа.
Потоа, видете на етикетата за
поврзување на задниот дел на
апаратот за да ја користите
правилната електрична
инсталација. Овој редослед на
постапки спречува грешки во
инсталацијата и оштетувања на
електричните делови на апаратот.
Чекор
3 со неутрален
Минимална големина
на кабел
5x1.0 mm²
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Електричниот кабел не смее да го
допира делот од апаратот што е
засенчен на илустрацијата.
Видови кабли кои можат да се применат во
различни фази:
Минимална големина
на кабел
Чекор
1
3x2.5 mm²
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
ГЕНЕРАЛЕН ПРЕГЛЕД
1
4
8
3
2
1
36
2 3 4
1 Копчиња за плочата за готвење
2 Контролно копче (за температура)
5
6
7
3 Показно светло за температура / симбол
4 Светло за плоча за готвење / симбол /
показател
5 Копче за греење на печката
6 Греач
7 Светло
8 Положби на решетките
РАСПОРЕД НА ПОВРШИНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
1
2
3
145 mm
1 Рингла 1500 W
2 Одвод за пареа - бројот и положбата
зависат од моделот
3 Помошен пламеник
4 Брз пламеник
5 Рингла 1000 W
145 mm
5
4
ПРИБОР
• Решетка
За садови за готвење, калапи за торта,
тави за печење.
• Плех за печење
За колачи и кори.
• Оддел за чување
Одделот за чување е под внатрешноста на
печката. За да го користите одделот,
кренете ја долната предна врата, а потоа
повлечете ја надолу.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Одделот
за чување може да стане жежок
кога апаратот работи.
ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПРВО ЧИСТЕЊЕ
Извадете го сиот дополнителен прибор од
рерната.
Видете го поглавјето „Нега и
чистење“.
Исчистете ги печката и додатоците пред
првата употреба.
Ставете ги додатоците во нивната првобитна
позиција.
и
1. Поставете ја функцијата
максималната температура.
2. Оставете ја печката да работи околу еден
час.
3. Поставете ја функцијата
и поставете ја
максималната температура. Највисоката
температура за оваа функција е 210°C.
4. Оставете ја печката да работи околу 15
минути.
5. Исклучете ја печката и оставете да се
излади.
Дополнителниот прибор може да стане
потопол од обично. Печката може да испушта
миризба и чад. Погрижете се да има доволен
проток на воздух во собата.
ПРЕДЗАГРЕВАЊЕ
Загрејте ја празната печка пред првата
употреба.
37
ГРЕЈНА ПЛОЧА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПРЕГЛЕД НА ПЛАМЕНИК
ПАЛЕЊЕ НА ПЛАМЕНИКОТ НА ПЛОЧАТА
ЗА ГОТВЕЊЕ
A
Секогаш прво палете го
пламеникот пред да ставите сад за
готвење.
B
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Бидете
многу внимателни кога користите
отворен оган во кујната.
Производителот одбива секаква
одговорност во случај на
злоупотреба на пламенот.
1. Ставете го пламенот во близина на
пламеникот.
2. Свртете го копчето за површината за
готвење налево, во положба за
максимален проток на гас
и притиснете
го.
3. Притискајте го копчето за површината за
готвење 10 секунди или помалку за да се
загрее термоелементот. Ако не, доводот
на гас ќе се прекине.
4. Регулирајте го пламенот откако ќе се
стабилизира.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не држете
го копчето притиснато подолго од
15 секунди. Ако пламеникот не се
запали по 15 секунди, отпуштете
го копчето, свртете го во
исклучена положба и обидете се
повторно да го запалите
пламеникот по минимум 1 минута.
Ако не можете да го запалите
пламеникот и по неколку обиди,
проверете дали неговата капа и
круната се правилно наместени.
Доколку пламеникот по грешка се
изгасне, свртете го копчето на
позиција за исклучување и
обидете се повторно да го
запалите пламеникот после
минимум 1 минута.
38
C
A. Капак на пламеникот
B. Круна на пламеникот
C. Термоeлемент
ГАСЕЊЕ НА ПЛАМЕНИКОТ
За да го изгаснете пламенот, свртете го
копчето во положба на исклучено
.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Намалете го
или исклучете го пламенот пред
да ги тргнете тенџерињата од
пламеникот.
ПОСТАВКА НА ТОПЛИНАКАЈ ЕЛЕКТРИЧНИ
РИНГЛИ
Знаци
Функција
Положба на исклучено
1-6
Поставки за топлина
Користете ја преостанатата
топлина за да ја намалите
потрошувачката на енергија.
Исклучете ја ринглата околу 5 - 10
минути пред да заврши процесот
на готвење.
Свртете го копчето за одбраната рингла за да
ја поставите потребната јачина на топлината.
Показателот за контрола на грејната плоча се
пали.
За завршување на готвењето, завртете го
копчето во положбата исклучено.
Ако сите рингли се исклучени, показателот за
контрола на грејната плоча се исклучува.
КОРИСТЕЊЕ НА РИНГЛА ЗА БРЗО
ЗАГРЕВАЊЕ
Црвената точка вo средината на плотната е
знак за брза рингла. Брзата рингла се загрева
побрзо од вообичаенитe рингли. Црвените
точки се обоени на ринглите. Тие може да
избледат со користењето и дури и потполно
да исчезнат по одредено време. Ова нема
влијание врз работата на апаратот.
ГРЕЈНА ПЛОЧА - КОРИСНИ ПРЕДЛОЗИ И
СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ДИЈАМЕТРИ НА САДОВИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Користете
само садови за готвење со
дијаметар кој одговара на
димензиите на пламениците.
САДОВИ ЗА ГОТВЕЊЕ
Струја:
Дното на садовите за готвење
треба да е што е можно подебело
и порамно.
Осигурете се дека дното на тавата
е чисто и сува пред да ја ставите
на површината на плочата.
Гас:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не ставајте
ја истата тава на два пламеника.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не ставајте
нестабилни или оштетени
тенџериња на пламеникот за да се
заштитите од преливање и
повреда.
ВНИМАНИЕ! Погрижете се
рачките на тенџерето да не бидат
над предниот раб на плочата за
готвење.
ВНИМАНИЕ! Погрижете се
тенџерињата да бидат поставени
централно на пламеникот за да
постигнете максимална
стабилност и помала
потрошувачка на гас.
Пламеник
Дијаметар на садови
за готвење (mm)
Брзо
160 - 220
Помошно
120 - 180
ПРИМЕРИ НА АПЛИКАЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ ЗА
ЕЛЕКТРИЧНИ РИНГЛИ
Поставу
вање на
топлина
та:
Примена:
1
Одржување топлина
2
Благо крчкање
3
Крчкање
4
Пржење / запекување
5
Зовривање
6
Зовривање / запржување /
пржење
39
ГРЕЈНА ПЛОЧА - ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
• Чистете ja површината за готвење по
секоја употреба.
• Секогаш употребувајте садови за готвење
со чисто дно.
• Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз работата на
површината за готвење.
• Користете специјално средство за чистење
наменето за површини за готвење.
Не’рѓосувачки челик
• За рабовите на површината за готвење од
не'рѓосувачки челик користете специјално
средство за чистење не'рѓосувачки челик.
• Рабовите од не’рѓосувачки челик на
плотната може да ја променат бојата како
резултат на високата температура.
• Измијте ги деловите од не’рѓосувачки
челик со вода, а потоа избришете ги со
мека крпа.
ЧИСТЕЊЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
• Веднаш отстранете: стопена пластика,
пластична фолија, шеќер и храна со шеќер,
во спротивно, нечистотијата може да ја
оштети плочата за готвење. Внимавајте да
не се изгорите.
• Извадете ги откако апаратот е доволно
изладен: прстени од бигор, вода, дамки од
маснотии, светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за готвење со
влажна крпа и неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата за
готвење со мека крпа.
• За чистење на емајлираните делови,
капакот и круната, измијте ги со топла
сапуница и исушете ги внимателно пред да
ги вратите назад.
ЧИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА РИНГЛА
1. Користете прашок за чистење или сунѓер
за чистење.
2. Чистете ја плотната за готвење со влажна
крпа и малку детергент.
3. Загрејте ја ринглата на ниска температура
и оставете ја да се исуши.
4. За да ги одржувате ринглите во добра
состојба, подмачкувајте ги редовно со
масло за подмачкување на машина за
шиење. Исполирајте го маслото со хартија
што впива.
ДРЖАЧИ ЗА САДОВИ
Држачите за садови не се отпорни
на миење во машина за миење
садови. Тие мора да се мијат
рачно.
1. За полесно чистење на површината за
готвење, можете да ги извадите држачите
за садови.
Бидете многу внимателни при
враќањето на држачите за
садови за да спречите
оштетување на горниот дел на
површината за готвење.
2. Облогата од емајл понекогаш може да има
остри рабови, па бидете внимателни кога
ги миете и бришете држачите за садови.
Ако е потребно, отстранете ги
тврдокорните дамки со крем-детергент.
3. Откако ќе ги исчистите држачите за
садови, проверете дали се наместени на
точната положба.
4. За да работат пламениците правилно,
погрижете се рачките на држачите за
садови да бидат порамнети со центарот
на пламеникот.
ПЕРИОДИЧНО ОДРЖУВАЊЕ
Повремено разговарајте со вашиот локален
сервисен центар за да ја проверат состојбата
на цревото за довод на гас и на регулаторот
на притисокот, ако го има.
РЕРНА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
40
ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ НА
ПЕЧКАТА.
1. Завртете го контролното тркалце за
функциите на рерната за да изберете
функција на печката.
2. Завртете го тркалцето за контрола на
температурата за да изберете
температура.
3. За да ја исклучите печката, свртете ги
копчињата за функции и температура на
печката на позиција исклучено.
Светлото се пали кога печката работи.
БЕЗБЕДНОСЕН ТЕРМОСТАТ
Неправилната работа на печката или
дефектните компоненти може да
предизвикаат опасно прегревање. За да се
спречи тоа, печката има безбедносен
термостат што го прекинува напојувањето со
струја. Печката автоматски се вклучува
повторно кога температурата ќе се намали.
ФУНКЦИИ НА РЕРНАТА
Знак
Функции на печката
Примена
Положба на исклучено
Печката е исклучена.
Светло на рерната
За вклучување на светлото без функција за
готвење.
Вообичаено готвење
За печење тесто и месо на едно ниво на
решетката.
Конвенционално печење
Функцијата е направена за штедење на
електрична енергија за време на готвењето. За
упатството за готвење, видете во поглавјето
„ Напомени и корисни совети“, Конвенционално
печење . Вратата на печката треба да биде
затворена за време на готвењето со што
функцијата не би се прекинала и за да се
осигурате дека печката работи со највисока
можна енергетска ефикасност. Кога ја користите
оваа функција, температурата во внатрешноста
може да биде различна од поставената
температура. Јачината на топлината може да
биде намалена. За општи препораки за
штедење на енергија видете во поглавјето
„Енергетска ефикасност“, Штедење на енергија.
Оваа функција се користеше за усогласеност со
класата на енергетска ефикасност според EN
60350-1.
Долен Грејач
За печење колачи со крцкав долен дел и за
конзервирање зимница.
Брзо печење
За печење рамни парчиња храна во големи
количини и за печење тостови од леб.
Брзо загревање
За печење поголеми парчиња месо или живина
на едно ниво. Исто и за запекување и
потпекување.
Највисоката температура за оваа функција е
210°C.
41
Знак
Функции на печката
Бавно готвење
Примена
За подготвување на меко, сочно печено месо.
РЕРНА - КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Плех:
Не туркајте го садот за печење до
крај до задниот ѕид во
внатрешноста на печката. Тоа го
спречува кружењето на топлината
околу садот. Храната може да
загори, особено во задниот дел на
садот.
ВМЕТНУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ
ПРИБОР
Решетка:
Решетката има специјална форма
на задниот дел кој го помага
циркулирањето на топлината.
Ставете ја решетката на соодветната
позиција. Таа не смее да го допира задниот
ѕид на печката.
Ставете го плехот или длабоката тава на
решетката. Таа не смее да го допира задниот
ѕид на печката.
РЕРНА - ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Температурата и времињата на
печење во табелите се дадени
само како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките што се
употребуваат.
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
• Апаратот има пет позиции за поставување.
Бројте ги нивоата на решетките од долниот
дел на апаратот.
• На апаратот или на стаклените плочи на
вратата може да кондензира влага. Тоа е
42
•
•
нормално. Додека готвите, секогаш стојте
подалеку од апаратот кога ја отворате
вратата. За да ја намалите кондензацијата,
загрејте го апаратот околу 10 минути пред
готвењето.
Избришете ја влагата по секоја употреба
на апаратот.
Кога готвите, не ставајте ги предметите
директно на дното на апаратот и не
покривајте кој било дел со алуминиумска
фолија. Тоа може да влијае на резултатите
на печењето и да го оштети емајлот.
ПЕЧЕЊЕ
• Првиот пат употребете ја најниската
температура.
•
•
Колачите и печивата со различна висина
не потемнуваат секогаш еднакво. Нема
потреба да ја менувате поставката за
температура ако потемнувањето е
нееднакво. Разликите се порамнуваат за
време на печењето.
Плеховите во печката може да се
изобличат за време на печењето. Кога
повторно ќе се изладат, изобличувањата ќе
исчезнат.
ПЕЧЕЊЕ КОЛАЧИ
Не отворајте ја вратата на печката пред да
поминат 3/4 од времето за печење.
ГОТВЕЊЕ МЕСО И РИБА
Оставете го месото да постои околу 15 минути
пред да го сечете за да не му истечат
соковите.
За да спречете појава на многу чад во печката
за време на печењето месо, додадете малку
вода во длабоката тава. За спречување на
кондензација на чад, додадете вода секогаш
кога истата ќе се исуши.
БАВНО ГОТВЕЊЕ
Кога ја користите оваа функција,
секогаш гответе ги јадењата
непокриени.
Оваа функција користете ја за подготвување
на меки, сочни парчиња месо и риба. Бавното
готвење не е применливо кај рецепти какви
што се печење во тава или печење на мрсно
свинско месо. Препорачуваме 125 °C за сите
помали парчиња месо, на пр. стекови.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГОТВЕЊЕТО
Времетраењето на готвењето зависи од видот
на храна, нејзината густина и зафатнина.
На почеток, следете го работењето на
рерната кога готвите. Најдете ги најдобрите
поставки (температура, време на готвење
итн.) за вашите садови, рецепти и количества
кога го користите овој апарат.
ВООБИЧАЕНО ГОТВЕЊЕ
Храна
Температура (°C)
Време (min)
Ниво на
решетката
Рамен колач
160 - 170
30 - 40
2
Швајцарски ролат
150 - 170
20 - 30
2
Колач со прелив
170 - 180
40 - 50
2
Кифли со квасец
190 - 200
15 - 30
2
Колач со квасец, со јаболка
170 - 190
45 - 60
3
Колач со ронки
170 - 190
50 - 60
3
Колач со сирење
170 - 190
70 - 80
2
Романска пандишпан торта традиционална
160 - 170
30 - 40
2
Романска пандишпан торта
160 - 170
35 - 50
2
Швајцарски леб
160 - 180
50 - 60
2
Селски леб
190 - 210
50 - 60
2
Кора за торта
230 - 250
10 - 15
2
Полнет колач со квасец
170 - 180
25 - 35
2
Пица
200 - 220
25 - 35
2
43
Храна
Температура (°C)
Време (min)
Ниво на
решетката
Швајцарски колач со јаболка
200 - 220
30 - 40
1
Божиќен колач
170 - 180
60 - 80
2
Француски Киш
220 - 230
40 - 50
1
Пуслици
100 - 120
40 - 50
2
Колач со трошки
180 - 190
25 - 35
3
Викторијанска торта со џем
160 - 170
25 - 35
3
Торта со путер
180 - 200
20 - 25
2
Пиле, цело
200 - 220
60 - 70
2
Половина пиле
190 - 210
50 - 60
3
Печени свински котлети
190 - 210
30 - 35
3
КОНВЕНЦИОНАЛНО ПЕЧЕЊЕ
Храна
Температу
Ниво на
Време (min)
ра (°C)
решетката
Прибор
Леб или пица
Кифлички
190
20 - 30
2
решетка или скара- / тава за
печење
Замрзната пица 350 g
190
30 - 40
2
решетка
Колачи на плех за печење
Швајцарски ролат
180
20 - 30
2
решетка или скара- / тава за
печење
Колаче
180
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Суфле
200
30 - 40
2
шест керамички тавчиња на
решетка
Флан со пандишпан
180
20 - 30
2
основа за флан на решетка
Пандишпан
150
30 - 40
2
плех за колач на решетка
Риба во ќеса 300 g
180
20 - 30
2
решетка или скара- / тава за
печење
Цела риба 200 g
180
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Колачи во плех
Риба
44
Храна
Температу
Ниво на
Време (min)
ра (°C)
решетката
Рибни филети 300 g
Прибор
180
30 - 40
2
тавче за пица на решетка
Месо во ќеса 250 g
200
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Ражени 500 g
200
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Месо
Печена храна во мали парчиња
Колачиња
160
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Макарони
170
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Мафинс Колачи
180
30 - 40
2
решетка или скара- / тава за
печење
Солени крекери
160
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Колачиња од суво
тесто
140
30 - 40
2
решетка или скара- / тава за
печење
Тартелети
170
15 - 25
2
решетка или скара- / тава за
печење
Мешан зеленчук во
ќесе 400 g
190
30 - 40
2
решетка или скара- / тава за
печење
Омлет
200
20 - 30
2
тавче за пица на решетка
Зеленчук на плех 700
g
190
30 - 40
2
решетка или скара- / тава за
печење
Вегетеријанска храна
БРЗО ПЕЧЕЊЕ
Храна
Температура (°C)
Време (min)
Ниво на
решетката
Половина пиле
200
50 - 60
2
Пилешко
250
55 - 60
2
Пилешки крилца
230
30 - 40
2
Печени свински котлети
230
40 - 50
2
Говедски бифтек: добро
печено
250
35 - 40
2
45
Храна
Температура (°C)
Ниво на
решетката
Време (min)
Сланина на скара
250
15 - 25
2
Колбаси
250
20 - 30
2
Говедски бифтек: средно
230
25 - 35
2
ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНСТИТУТИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ
Храна
Функција
Температу
ра (°C)
Прибор
Ниво на
решетката
Време
(min)
Мали колачиња (16
на плех)
Вообичаено
готвење
160
тепсија за
печење
3
20 - 30
Пита со јаболка (2
дијагонално
поставени калапа,
со Ø20 cm)
Вообичаено
готвење
190
решетка
1
70 - 80
Посен пандишпан
Вообичаено
готвење
180
решетка
2
20 - 30
Печива од лиснато
тесто / Кекси
Вообичаено
готвење
140
тепсија за
печење
3
15 - 30
Тост
Брзо печење
250
решетка
3
5 - 10
Бургер со телешка
плескавица
Брзо печење
250
решетка или
скара- / тава за
печење
3
15 - 20
прва
страна;
10 -15
втора
страна
ПОСТАВКА ЗА ПИЦА
Кога правите пица, за најдобри
резултати, свртете ги контролните
копчиња за функциите на рерната
и за температурата на рерната на
позицијата Пица.
РЕРНА- ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
46
ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ЧИСТЕЊЕТО
Предниот дел на печката чистете го со мека
крпа натопена со топла вода и средство за
чистење.
За чистење на металните површини
употребете специјално средство за чистење
за таа намена.
Внатрешноста на рерната чистете ја после
секоја употреба. Насобирањето на мрснотии
или други остатоци од храна може да
резултира со пожар.
Чистете го целиот прибор после секоја
употреба и оставете го да се исуши.
Користете мека крпа натопена со топла вода и
средство за чистење. Не чистете го приборот
во машината за миење садови.
Тврдокорната нечистотија исчистете ја со
специјално средство за чистење печки.
Ако имате нелеплив прибор, не чистете го со
агресивни средства или остри предмети, ниту
пак во машина за миење садови. Тоа може да
предизвика оштетување на нелепливиот слој.
Исчистете ја влагата од внатрешноста пред
секоја употреба.
ПЕЧКИ ОД НЕ’РЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК ИЛИ ОД
АЛУМИНИУМ
Чистете ја вратата на печката само со мокар
сунѓер или крпа. Исушете ја со мека крпа.
Не користете челична жица, киселини или
абразивни материјали, бидејќи тие можат да
ја оштетат површината. Чистете ја
контролната табла на печката со истите мерки
на претпазливост.
ВАДЕЊЕ И МОНТИРАЊЕ НА СТАКЛЕНИТЕ
ПЛОЧИ ОД ВРАТАТА НА ПЕЧКАТА
Стаклените плочи можете да ги извадите за
да ги исчистите. Бројот на стаклени плочи е
различен кај различни модели.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Држете ја
вратата на печката малку
подотворена за време на процесот
на чистење. Кога ќе ја отворите
целосно, таа може случајно да се
затвори и да предизвика
потенцијална штета.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не
користете го уредот без
стаклените плочи.
1. Отворете ја вратата до агол од околу 30°.
Вратата стои сама кога е малку
подотворена.
30°
2. Држете ја облогата на вратата (В) на
горниот раб на вратата од двете страни и
притиснете ја навнатре за да ја
ослободите спојката за запечатување.
2
B
1
3. Повлечете ја декорацијата на вратата
напред и извадете ја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Кога ги
вадите стаклените плочи,
вратата на печката се обидува
да се затвори.
4. Држете го горниот раб на стаклелните
плочи од вратата и повлечете ги нагоре
една по една.
5. Исчистете ја стаклената плоча со
сапуница. Внимателно избришете ја
стаклената плоча.
Кога ќе завршите со чистењето, монтирајте ги
стаклените плочи и вратата на печката.
Направете ја горенаведената постапка по
обратен редослед. Помалата плоча треба да
се монтира прва, а потоа поголемата.
ВНИМАНИЕ! Погрижете се
правилно да ја монтирате
внатрешната стаклена плоча во
лежиштата.
ЗАМЕНА НА СВЕТИЛКАТА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
струен удар.
Ламбата може да биде жешка.
47
1. Исклучете ја печката.
Почекајте да се излади печката.
2. Откачете ја печката од електричното
напојување.
3. Ставете крпа на дното на внатрешноста.
Задна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го отстраните.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со соодветна
светилка отпорна на топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ШТО ДА НАПРАВИТЕ АКО...
Проблем
Не можете да го вклучите
апаратот.
Решение
Апаратот не е поврзан со
напојување за струја или не
е правилно поврзан.
Проверете дали апартот е
правилно поврзан со
електрично напојување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако осигурувачот
постојано прегорува,
разговарајте со
квалификуван електричар.
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
површината за готвење.
Избил осигурувач.
Вклучете ја површината за
готвење повторно и
нагодете го поставувањето
на температурата за
помалку од 10 секунди.
Пламенот се гаси веднаш
по палењето.
Термоелементот не е
доволно загреан.
Откако ќе го запалите
пламенот, држете го
вклучен генераторот на
пареа рамномерно или
помалку од 10 секунди.
Пламенот во прстенот е
нерамномерен.
Круната на пламеникот е
затната со остатоци од
храна.
Проверете да не е затнат
вбризгувачот и да не има
остатоци од храна на
круната од пламеникот.
Пламениците не работат.
Нема довод на гас.
Проверете го
приклучувањето на плин.
Бојата на пламенот е
портоколава или жолта.
48
Можна причина
Пламенот може да биде
портокалов или жолт во
некои делови од
пламеникот. Тоа е
нормално.
Проблем
Можна причина
Рерната не загрева.
Решение
Рерната е исклучена.
Вклучете ја печката.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали поставките
се точни.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
На храната и во
внатрешноста на рерната
се спушта пареа и
кондензација.
Сте ја оставиле храната во
рерната многу долго.
Не оставајте ги јадењата во
рерната подолго од 15 - 20
минути откако ќе заврши
процесот на готвење.
Храната се готви многу
долго или многу брзо.
Температурата е многу
ниска или многу висока.
Ако е потребно,
прилагодете ја
температурата. Следете го
советот од упатството.
ПОДАТОЦИ ЗА СЕРВИС
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот дилер или
во овластениот сервисен центар.
Потребните податоци за сервисниот центар се
на плочката со спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната рамка во
внатрешноста на печката. Не отстранувајте ја
плочката со спецификации од внатрешноста
на печката.
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОВРШИНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ СПОРЕД EУ 66/2014
Идентификац
ија на модел
ZCM540G1WA
Вид плоча за
готвење
Плоча за готвење во самостоен шпорет
Број на
рингли
2
Технологија
на греење
Цврста плоча
Дијаметар на
кружни
рингли (Ø)
Лев заден
Лев преден
14,5 cm
14,5 cm
49
Потрошувачк
а на енергија
по рингла (EC
electric
cooking)
Лев заден
Лев преден
194,9 Wh / kg
187,0 Wh / kg
Број на
пламеници
2
Енергетска
ефикасност
на пламеник
(EE gas
burner)
Десен заден - Помошен
не е применливо
Десен преден - Брз
55.5%
Енергетска ефикасност на површина за готвење на гас (EE gas
hob)
55.5%
Потрошувачка на енергија на плочата за готвење (EC electric hob)
191,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Електрични апарати за готвење
во домаќинство - Дел 2: Површини за готвење
- Методи за мерење перформанси.
EN 30-2-1: Куќни апарати за готвење на гас Дел 2-1: Рационално користење енергија Општо
ПЛОЧА ЗА ГОТВЕЊЕ - ШТЕДЕЊЕ НА
ЕНЕРГИЈА
Можете да заштедите енергија за време на
секојдневното готвење ако ги следите
советите дадени подолу.
• Кога ќе ја загреете водата, користете само
онолку колку што ви е потребно.
• Ако е можно, секогаш ставајте капак на
садот за готвење.
Електрични рингли:
• Пред да ја вклучите ринглата, ставете го
садот на неа.
• Дното на садот треба да биде со ист
дијаметар како и ринглата.
•
Ставете помали садови за готвење на
помалите рингли.
• Ставете го садот за готвење директно во
центарот на ринглата.
• Користете ја преостаната топлина за да ја
зачувата храната топла или да ја стопите.
Пламеници на плин:
• Пред употреба на пламениците и држачите
за тавите, проверете дали се правилно
склопени.
• Дното на садот за готвење треба да
одговара на големината на пламеникот.
• Ставете го садот за готвење директно над
пламеникот, во центарот.
• Кога течноста ќе почне да врие, намалете
го пламенот за да крчка течноста.
• Ако е можно, користете лонец на пареа.
Видете во неговото упатство за користење.
ЕТИКЕТА НА ПРОИЗВОДОТ И ИНФОРМАЦИИ ЗА РЕРНИ СПОРЕД EU 65-66/2014
50
Име на снабдувачот
Zanussi
Идентификација на модел
ZCM540G1WA
Показател за енергетска ефикасност
94.9
Класа на енергетска ефикасност
A
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
конвенционален режим
0,75 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Volume
56 l
Вид печка
Печка во самостоен шпорет
Маса
41.0 kg
EN 60350-1 - Електрични апарати за готвење
во домаќинство - Дел 1: Шпорети, печки, печки
на плин и скари - Методи за мерење на
работата.
За време на готвење што трае подолго од 30
минути, намалете ја температурата на
печката на минимум барем 3 - 10 минути пред
да истече времето, согласно времетраењето
на готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
Користете ја преостанатата топлина за
затоплување храна.
Правете колку што е можно помали паузи
меѓу готвењето кога правите повеќе јадења
истовремено.
ПЕЧКА - ШТЕДЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈА
Печката има функции кои ви
помагаат да заштедите енергија
при секојдневното готвење.
Општи совети
Одржување на топлина кај храната
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи печката. Не
ја отворајте вратата многу често за време на
готвењето. Оддржувајте го чист дихтунгот на
вратата и проверете дали е добро фиксиран
на својата позиција.
Користете метални садови за да го зголемите
штедењето на енергија.
Кога е можно, не ја презагревајте печката
пред да ја ставите храната внатре.
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите преостаната
топлина и да го одржите јадењето топло.
Конвенционално печење
Функција за штедење на електрична енергија
за време на готвењето. За повеќе детали
видете во поглавјето „Печка - секојдневна
употреба“, Функции на печката
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
фрлајте ги апаратите озанчени со симболот
во отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја вашата
општинска канцеларија.
Рециклирајте ги материјалите со симболот
.
Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во
заштитата на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
51
*
867354356-A-292019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising