Zanussi | ZCM640H1WA | User manual | ZANUSSI ZCM640H1WA Korisnički priručnik

ZANUSSI ZCM640H1WA Korisnički priručnik
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZCM640H1WA
HR Upute za uporabu
Štednjak
SL Navodila za uporabo
Štedilnik
HR
SI
2
28
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili
korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
SIGURNOST DJECE I OSJETLJIVIH OSOBA
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim ako su
pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su
vrući.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
OPĆA SIGURNOST
•
•
2
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
Ovaj uređaj mora se priključiti na napajanje s kabelom
H05VV-F koji može izdržati temperaturu stražnje ploče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu na nadmorskim
visinama do 2000 m.
Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu na brodovima,
brodicama i plovilima.
Ne postavljajte uređaj iza dekorativnih vrata, kako biste
izbjegli pregrijavanje.
Ne postavljajte uređaj na postolje.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz
upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do
požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata ili
staklenih poklopaca ploče za kuhanja jer mogu oštetiti
površinu, a to može dovesti do loma stakla.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce
ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
S poklopca, prije otvaranja, uklonite sve prolivene tekućine.
Pustite da se površina ploče za kuhanje ohladi prije
zatvaranja poklopca.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Prije provođenja održavanja isključite napajanje.
3
•
•
•
•
•
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako
biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice
polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
Sredstva za isključivanje moraju se ugraditi u fiksno ožičenje
u skladu s pravilima za ožičenje.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje koju
je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je u
uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili one
koji su isporučeni s uređajem. Uporaba neodgovarajuće
zaštite može uzrokovati nesreće.
SIGURNOSNE UPUTE
Uređaj je prikladan za sljedeća tržišta: HR SI
•
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Samo kvalificirana
osoba smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su
priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Kuhinjski ormarić i otvor moraju imati
odgovarajuće dimenzije.
Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih
uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i prikladno mjesto
koje zadovoljava zahtjeve za postavljanje.
Dijelovi uređaja su pod naponom. Kako biste
spriječili dodirivanje opasnih dijelova, uređaj
zatvorite namještajem.
Bočne strane uređaja trebaju biti uz uređaje ili
jedinice iste visine.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili ispod
prozora. Na taj se način sprječava pad vrućeg
posuđa kada se vrata ili prozor otvore.
Osigurajte da su postavljeni stabilizatori kako
bi se spriječilo prevrtanje uređaja. Pogledajte
odjeljak "Postavljanje".
SPAJANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
UPOZORENJE! Opasnost od požara
i strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti
kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim detaljima
napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
Ne dopustite da kabel napajanja dodiruje ili
dođe blizu vrata uređaja, posebice kada su
vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne može
ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Provjerite postoji li
pristup utikaču nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
•
•
•
•
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja
iz električne mreže na svim polovima.
Izolacijski uređaj mora imati kontakte s
otvorom od minimalno 3 mm.
Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu napajanja.
SPAJANJE NA DOVOD PLINA
• Sva spajanja na dovod plina treba izvršiti
kvalificirana osoba.
• Prije postavljanja provjerite jesu li uvjeti
lokalne distribucije (vrsta plina i plinski
pritisak) pogodni za podešavanje uređaja.
• Provjerite kruži li zrak oko uređaja.
• Podaci o dovodu plina nalaze se na nazivnoj
pločici.
• Ovaj uređaj nije spojen na uređaj koji izvlači
proizvode izgaranja. Uređaj obavezno
priključite u skladu s važećim pravilima
postavljanja. Obratite pozornost na zahtjeve
koji se odnose na odgovarajuće
prozračivanje.
UPOTREBA
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda i opekotina.
Opasnost od strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u
domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
UPOZORENJE! Opasnost od požara
i opekotina
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu stvoriti
zapaljive pare. Plamen ili zagrijane predmete
držite dalje od masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
•
•
•
•
Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane, može
uzrokovati vatru pri nižim temperaturama
nego ulje koje se koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili
na uređaj.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u dodir
s uređajem kada otvarate vrata.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka
koji sadrže alkohol može izazvati miješanje
alkohola i zraka.
UPOZORENJE! Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje
emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja
posuđe ili druge predmete.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u uređaju
nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika
nema utjecaj na performanse uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku posudu.
Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje
mogu biti trajne.
Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj ploči.
Nemojte dopustiti da iz posuđa za kuhanje
iskipi sav sadržaj.
Pazite da vam predmeti ili posuđe na padnu
na uređaj. Površina se može oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem
ili bez posuđa.
Ne stavljajte aluminijsku foliju na uređaj ili
izravno na dno uređaja.
Punu grijaću ploču ne koristite za izravno
kuhanje. Mora se koristiti s odogvarajućim
posuđem.
Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija ili
posuđe s oštećenim dnom može uzrokovati
ogrebotine. Te predmete uvijek podignite
kada ih morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
U prostoriji u kojoj je uređaj postavljen
osigurajte dobru ventilaciju.
Upotrebljavajte samo stabilno posuđe
odgovarajućeg oblika i promjera većeg od
plamenika.
Pripazite da se plamenik ne ugasi kada brzo
okrenete regulator iz maksimalnog u
minimalni položaj.
Koristite isključivo pribor isporučen s
uređajem.
Ne postavljajte difuzor plamena na plamenik.
5
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju.
Ne smije se koristiti za druge namjene,
primjerice grijanje prostorije.
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
UPOZORENJE! Postoji opasnost od
ozljede, vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja, isključite uređaj.
Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost
od puknuća staklenih ploča.
Ako su oštećene, staklene ploče vrata odmah
zamijenite. Obratite se ovlaštenom servisu.
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su
teška!
Masnoća i hrana preostale u uređaju mogu
uzrokovati požar.
Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice,
poštujte sigurnosne upute na ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte čistiti
bilo kakvom vrstom deterdženta.
Plamenike ne perite u perilici posuđa.
POKLOPAC
• Ne mijenjajte specifikacije poklopca.
• Poklopac redovito čistite.
• Poklopac ne otvarajte kada na površini ima
prolivene tekućine.
• Isključite sve plamenike prije zatvaranja
poklopca.
• Ne zatvarajte poklopac dok se ploča za
kuhanje i pećnica potpuno ne ohlade.
• Stakleni poklopac može puknuti ako se zagrije
(ako je primjenjivo).
UNUTARNJA RASVJETA
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
•
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi
u ovom uređaju namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz
električne mreže.
Koristite samo žarulje istih karakteristika..
SERVISIRANJE
• Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni
servis.
• Koristite samo originalne rezervne dijelove.
ODLAGANJE
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
•
•
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja
kontaktirajte komunalnu službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili
zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u
uređaju.
Poravnajte vanjske cijevi za plin.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
POLOŽAJ UREĐAJA
Samostojeći uređaj možete postaviti s
ormarićima s jedne ili obje strane i u kutu.
6
Držite razdaljinu oko 1 cm između
uređaja i stražnjeg zida kako biste
bili sigurni da se poklopac otvara.
Za minimalne udaljenosti postavljanja provjerite
tablicu.
Dimenzije
mm
C
B
150
C
A
TEHNIČKI PODACI
električni napon
230 V
Frekvencija
50 - 60 Hz
Klasa uređaja
1
Dimenzije
Minimalne udaljenosti
Dimenzije
mm
A
400
B
650
mm
Visina
857
Širina
600
Dubina
600
OSTALI TEHNIČKI PODACI
Kategorija uređaja:
II2H3B/P
Izvor plina:
G20 (2H) 20 mbara
Zamjena plina:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbara
PROMJERI PREMOSNICA
PLAMENIK
Ø PREMOSNICE1) 1/100 mm
Pomoćno
29 / 30
Polu-brzo
32
Brzo
42
1) Vrsta premošćenja ovisi o modelu.
PLINSKI PLAMENICI ZA PRIRODNI PLIN G20 20 mbar
PLAMENIK
Brzo
Polu-brzo
NORMALNA SNAGA
kW1)
SMANJENA SNAGA kW1)
OZNAKA MLAZNICE
1/100 mm
3,0
0,72 / 0,75
119
2,0 / 1,9
0,43 / 0,45
96
7
PLAMENIK
NORMALNA SNAGA
kW1)
Pomoćno
SMANJENA SNAGA kW1)
1,0
0,35
OZNAKA MLAZNICE
1/100 mm
70
1) Vrsta slavine ovisi o modelu.
PLINSKI PLAMENICI ZA PROPAN-BUTAN PLIN (LPG) G30 30 mbar
PLAMENIK
NORMALNA SNA‐ SMANJENA SNA‐
GA kW
GA kW
OZNAKA
MLAZNICE 1/100
mm
NAZIVNI PROTOK
PLINA g/h
Brzo
3,0
0,72
88
218
Polu-brzo
2,0
0,43
71
145
Pomoćno
1,0
0,35
50
73
PLINSKI PLAMENICI ZA PROPAN-BUTAN PLIN (LPG) G31 30 mbar
PLAMENIK
Brzo
NORMALNA
SNAGA kW1)
OZNAKA
SMANJENA SNAGA
MLAZNICE 1/100
1)
kW
mm
NAZIVNI PROTOK
PLINA g/h
2,6
0,63
88
186
Polu-brzo
1,7
0,38
71
121
Pomoćno
0,85
0,31
50
61
1) Vrsta slavine ovisi o modelu.
SPAJANJE NA DOVOD PLINA
UPOZORENJE! Prije priključenja
plina, isključite uređaj iz električnog
napajanja ili isključite osigurač na
razvodnoj ploči.Zatvorite primarni
ventil dovoda plina.
Koristite fiksne priključke ili koristite savitljivu cijev
od nehrđajućeg čelika u skladu s važećim
propisima. Ako koristite savitljive metalne cijevi,
osigurajte da ne dođu u kontakt s pomičnim
dijelovima i da nisu prignječene.
8
UPOZORENJE! Crijevo napajanja
ne smije dodirivati dio uređaja koji je
prikazan na slici.
UPOZORENJE! Kad je postavljanje
završeno, provjerite da je brtvljenje
svih priključaka crijeva ispravno. Za
provjeru brtve koristite sapunicu, ne
plamen.
PRIKLJUČAK FLEKSIBILNIH NEMETALNIH
CRIJEVA
Ako vam je priključak lako dostupan, možete
koristiti fleksibilno crijevo. Fleksibilno crijevo
čvrsto zategnite obujmicama.
Prilikom postavljanja, uvijek koristite držač crijeva
i brtvu. Fleksibilno crijevo može se koristiti kad:
• se ne može zagrijati više od sobne
temperature ili 30 °C,
• nije dulje od 1500 mm,
• nigdje nije stisnuto,
• nije uvrnuto ili zategnuto,
• ne dodiruje oštre rubove ili kutove,
• njegovo stanje može se lako provjeriti.
Kad provjeravate fleksibilno crijevo, osigurajte:
• nema pukotina, rezova, znakova izgorjelosti
na krajevima i cijelom duljinom,
• materijal nije postao krut, već je uobičajeno
elastičan,
• obujmice koje pričvršćuju cijev nisu hrđave,
• rok trajanja nije istekao.
Ako primijetite jedan ili više nedostataka, ne
popravljajte crijevo, već ga zamijenite novim.
Dovodni ventil plina nalazi se na stražnjoj strani
upravljačke ploče.
A.
B.
C.
D.
Točka spajanja plina (samo jedna po pećnici)
Brtva
Prilagodljivi spoj
Držač cijevi za UNP
ZAMJENA MLAZNICA PLOČE ZA KUHANJE
Zamijenite mlaznice kada mijenjate vrstu plina.
1. Skinite metalne nosače posuđa.
2. Skinite poklopce i krune s plamenika.
3. Skinite mlaznice ključem br. 7.
4. Mlaznice zamijenite onima za vrstu plina koju
koristite.
PRILAGOĐAVANJE RAZLIČITIM VRSTAMA
PLINA
Dopustite samo ovlaštenoj osobi da
izvrši prilagođavanje na različite
vrste plina.
Ako je pećnica postavljena za tekući
plin, možete je pomoću ispravnih
mlaznica prebaciti na tekući plin.
Dotok plina postavlja se prema
potrebi.
5. Nazivnu pločicu zamijenite (nalazi se pored
cijevi dovoda plina) onom koja odgovara
novoj vrsti dovoda plina.
Instalacijski komplet možete naručiti
u ovlaštenom servisnom centru.
UPOZORENJE! Prije zamjene
mlaznica, provjerite da se regulatori
plina nalaze u položaju "Off"
(Isključeno). Iskopčajte uređaj iz
napajanja električne mreže. Pustite
da se pećnica ohladi. Postoji
opasnost od ozljeda.
Pećnica je postavljena za unaprijed
određenu vrstu plina. Za promjenu
postavke uvijek koristite brtvu.
C
B
Pločica se nalazi u vrećici
isporučenoj s uređajem.
Ako se tlak plina mijenja, ili je vrijednost drugačija
od potrebne vrijednosti tlaka, priključite
odgovarajući uređaj za ujednačavanje tlaka na
dovodnu cijev plina.
PODEŠAVANJE MINIMALNE RAZINE PLINA
NA PLAMENIKU PLOČE ZA KUHANJE
1. Iskopčajte uređaj iz električniog napajanja.
2. Skinite regulator funkcija ploče za kuhanje.
Ako nema pristupa do premosnog vijka, prije
početka podešavanja rastavite upravljačku
ploču.
3. Tankim plosnatim odvijačem podesite vijak
za premošćivanje A.
Položaj vijka za premošćivanje ovisi o
modelu A.
A
A
D
A
9
Promjena s prirodnog na tekući plin
1. Potpuno zavijte premosni vijak.
2. Vratite regulator.
Na vašem se uređaju nalazi simbol prikazan na
slici (ako postoji) kako bi vas podsjetio na
postavljanje zaštite od prevrtanja.
Promjena s tekućeg plina na prirodni plin
1. Odvijte otprilike jedan okret premosnog vijka
A.
2. Vratite regulator funkcija ploče za kuhanje.
3. Spojite uređaj na električnu mrežu.
4.
5.
6.
7.
8.
UPOZORENJE! Utikač
napajanja utaknite u utiččnicu
naapajanja samo ako su svi
dijelovi na početnim položajima.
Postoji opasnost od ozljeda.
Upalite plamenik.
Pogledajte poglavlje "Ploča za kuhanje svakodnevna uporaba".
Okrenite regulator u položaj najmanjeg
plamena.
Ponovno skinite regulator funkcija ploče za
kuhanje.
Pažljivo zavijte premosni vijak dok plamen ne
postane minimalan i stabilan.
Vratite regulator funkcija ploče za kuhanje.
PORAVNAVANJE UREĐAJA
1. Zaštitu od prevrtanja postavite 232-237 mm
ispod površine uređaja i 110-115 mm od
lijevog ruba uređaja u okrugli otvor na nosač.
Zavijte je na čvrsti materijal ili koristite
odgovarajuće pojačanje (zid).
110-115
mm
232- 237
mm
Koristite male nožice ispod uređaja kako biste
gornju površinu uređaja postavili u istu razinu s
drugim površinama.
ZAŠTITA OD PREVRTANJA
Postavite ispravnu visinu uređaja i područje
uređaja prije nego što pričvrstite zaštitu od
prevrtanja.
OPREZ! Provjerite je li zaštita od
prevrtanja na ispravnoj visini.
Provjerite je li površina iza uređaja
glatka.
Morate postaviti zaštitu od prevrtanja. Ako je ne
postavite, uređaj bi se mogao prevrnuti.
10
2. Otvor možete pronaći na stražnjoj lijevoj
strani uređaja. Podignite prednji dio uređaja i
postavite ga na sredinu između kuhinjskih
ormarića. Ukoliko je prostor između
kuhinjskih ormarića pod radnom pločom veći
od širine uređaja, bočne mjere morate
namjestiti prema sredini uređaja.
Ako ste promijenili dimenzije kuhala,
morate ispravno poravnati uređaj
protiv prevrtanja.
OPREZ! Ukoliko je prostor između
kuhinjskih ormarića pod radnom
pločom veći od širine uređaja, bočne
mjere morate namjestiti prema
sredini uređaja.
ELEKTRIČNA INSTALACIJA
UPOZORENJE! Proizvođač nije
odgovoran ako ne poštujete
sigurnosne mjere iz poglavlja o
sigurnosti.
Primjenjive vrste kabela za različite faze:
Korak
Min. veličina kabela
1
3x2,5 mm²
3 s nulom
5x1,0 mm²
UPOZORENJE! Kabel za napajanje
ne smije dodirivati dio uređaja koji je
označen na slici.
Ovaj uređaj nije opremljen utikačem ili kabelom
napajanja.
UPOZORENJE! Prije priključenja
kabela napajanja, izmjerite napon
između faza u kućnoj mreži. Zatim,
prema uputama na priključnoj pločici
na stražnjoj strani pećnice spojite
električnu instalaciju. Taj korak
sprječava instalacijske pogreške i
oštećenje električnih komponenti
uređaja.
OPIS PROIZVODA
GENERAL OVERVIEW
1
2
3
3
4
5
6
7
4
3
8
10
2
1
9
1 Gumb za generiranje iskre
2 Okretni gumbi za ploču za kuhanje
3 Kontrolni okretni gumb (za temperaturu)
4 Indikator/simbol za temperaturu
5 Lampica/simbol/inidkator za ploču za kuhanje
6 Okretni gumb za funkcije grijanja
7 Grijaći element
8 Lampica
9 Nosač polica, uklonjivo
10 Položaji polica
11
IZGLED POVRŠINE ZA KUHANJE
1
2
3
180 mm
5
1 Pomoćni plamenik
2 Izlaz pare - broj i položaj ovise o modelu
3 Zona kuhanja 1500 W
4 Polu-brzi plamenik
5 Brzi plamenik
4
PRIBOR
• Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje
kolača i mesa.
• Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
• Odjeljak za pohranu
Odjeljak za pohranu nalazi se ispod
unutrašnjosti pećnice. Za pristup odjeljku
podignite donja prednja vratašca, a zatim ih
povucite prema dolje.
UPOZORENJE! Kada uređaj radi
odjeljak za pohranu može biti
vruć.
PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
POČETNO ČIŠĆENJE
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice za
police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na njihovo
mjesto.
PRETHODNO ZAGRIJAVANJE
Prije prve uporabe unaprijed zagrijte praznu
pećnicu.
12
i maksimalnu
1. Postavite funkciju
temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju
i postavite najvišu
temperaturu. Maksimalna temperatura za tu
funkciju je 210 °C.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
5. Isključite pećnicu i ostavite je da se ohladi.
Pribor može postati topliji nego obično. Pećnica
može ispuštati miris i dim. Provjerite je li protok
zraka u prostoriji dovoljan.
PLOČA – SVAKODNEVNA UPORABA
Ako se plamenik slučajno ugasio,
regulator zakrenite u isključeni
položaj i pričekajte barem 1 minutu
prije ponovnog pokušaja paljenja
plamenika.
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
PALJENJE PLAMENIKA PLOČE ZA KUHANJE
Uvijek upalite plamenik prije
stavljanja posuđa.
Uređaj za stvaranje iskri automatski
se uključuje kada se prebacite na
dovod električne struje nakon
postavljanja ili prekida napajanja. To
je normalno.
UPOZORENJE! Prilikom uporabe
otvorenog plamena u kuhinji budite
jako pažljivi. Proizvođač ne snosi
nikakvu odgovornost u slučaju
nepravilnog korištenja plamena.
1. Pritisnite i zadržite tipku generatora iskre
2. Istovremeno regulator ploče okrenite u
smjeru suprotno od kazaljki na satu, na
PREGLED PLAMENIKA
.
A
i
položaj maksimalnog protoka plina
pritisnite ga za paljenje plamenika.
3. Otpustite tipku generatora iskre kada se
plamenik upali, ali regulator držite u tom
položaju približno 10 sekundi kako biste
omogućili zagrijavanje termoelementa. Ako to
ne napravite, dovod plina će se prekinuti.
4. Nakon što se upali prilagodite plamen.
UPOZORENJE! Regulator ne držite
pritisnut duže od 15 sekundi. Ako se
plamenik ne upali ni nakon 15
sekundi, otpustite regulator, okrenite
ga u isključeni položaj i pričekajte
barem 1 minutu prije ponovnog
pokušaja paljenja plamenika.
Ako nakon nekoliko pokušaja
plamenik ne gori, provjerite jesu li
kruna i poklopac u ispravnom
položaju.
U slučaju odsutnosti električne
energije možete upaliti plamenik bez
električnog uređaja. U tom slučaju
približite plameniku plamen, pritisnite
odgovarajući regulator i okrenite ga
na maksimalni položaj. Držite
regulator pritisnutim 10 sekundi ili
kraće kako biste omogućili da se
zagrije termoelement.
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Poklopac plamenika
Kruna plamenika
Svjećica za paljenje
Termoelement
GAŠENJE PLAMENIKA
Za gašenje plamena, okrenite tipku u položaj
isklj.
.
UPOZORENJE! Uvijek smanjite
plamen ili ga isključite prije skidanja
posuda s plamenika.
STUPANJ KUHANJAZA ELEKTRIČNU ZONU
KUHANJA
Simboli
Funkcija
Položaj za isključeno
13
Simboli
1-6
Funkcija
Stupanj kuhanja
Koristite preostalu toplinu radi
smanjenja potrošnje energije. Zonu
kuhanja isključite približno 5-10
minuta prije nego što je kuhanje
završeno.
Okrenite regulator odabrane zone kuhanja na
željeni stupanj kuhanja.
Uključuje se kontrolni indikator ploče za kuhanje.
Za završetak kuhanja, okrenite tipku na položaj
"Isključeno".
Ako se isključe sve zone kuhanja, kontrolna
lampica ploče za kuhanje isključuje se.
PLOČA - KORISNI SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
POSUĐE
Električni:
Dno posuđa za kuhanje treba biti što
je moguće deblje i ravnije.
Osigurajte da su dna posuda čista i
suha prije stavljanja na površinu
ploče za kuhanje.
Plin:
UPOZORENJE! Jednu posudu ne
postavljajte na dva plamenika.
UPOZORENJE! Da biste spriječili
prolijevanje i ozljede, na plamenik ne
stavljajte nestabilno ili oštećeno
posuđe.
OPREZ! Osigurajte da ručice posuda
nisu iznad prednjeg ruba površine za
kuhanje.
OPREZ! Pazite da su posude
postavljene na sredinu plamenika
kako bi se postigla maksimalna
stabilnost i manja potrošnja plina.
PROMJERI POSUĐA
UPOZORENJE! Koristite isključivo
posuđe promjera koji odgovara
dimenzijama plamenika.
14
Plamenik
Promjer posuđa (mm)
Pomoćni
120 - 180
Polu-brzi
140 - 220/2401)
Brzi
160 - 220/2601)
1) Kad se na ploči za kuhanje koristi samo jedna
posuda.
PRIMJERI PRIMJENE KUHANJA ZA
ELEKTRIČNU ZONU KUHANJA
Stupanj
kuhanja:
Primjena:
1
Održavanje topline
2
Lagano pirjanje
3
Pirjanje
4
Prženje / završno pečenje
5
Priprema za ključanje
6
Priprema za ključanje / brzo
prženje / prženje
PLOČA – ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
OPĆE INFORMACIJE
• Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
• Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek mora
imati čisto dno.
• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini ploče za
kuhanje ne utječu na njen rad.
• Koristite posebno sredstvo za čišćenje
prikladno za površine ploče za kuhanje.
Nehrđajući čelik
• Za rubove od nehrđajućeg čelika na ploči za
kuhanje koristite sredstvo za čišćenje
nehrđajućeg čelika.
• Rub ploče od nehrđajućeg čelika može
promijeniti boju zbog visoke temperature.
• Dijelove od nehrđajućeg čelika operite vodom,
a zatim ih osušite mekom krpom.
ČIŠĆENJE PLOČE ZA KUHANJE
• Odmah uklonite: otopljenu plastiku, plastičnu
foliju, šećer i hranu sa šećerom jer u
protivnom nečistoće mogu uzrokovati
oštećenja ploče za kuhanje. Pripazite da
izbjegnete opekotine.
• Skinite nakon što se ploča za kuhanje
dovoljno ohladi: mrlje od kamenca i vode,
mrlje od masnoće, sjajne mrlje na metalnim
dijelovima. Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom. Nakon
čišćenja ploču za kuhanje obrišite mekom
krpom.
• Emajlirane dijelove, poklopce i krune operite u
toploj vodi sa sapunicom te ih pažljivo osušite
prije no što ih vratite natrag.
ČIŠĆENJE ELEKTRIČNE GRIJAĆE PLOČE
1. Koristite prašak za čišćenje ili jastučić za
čišćenje.
2. Očistite ploču za kuhanje vlažnom krpom i s
malo sredstva za čišćenje.
3. Zagrijte ploču na nisku temperaturu i ostavite
da se osuši.
4. Za održavanje grijačih ploča u dobrom stanju,
redovito ih namažite uljem za šivaću mašinu.
Ispolirajte ulje upijajućim papirom.
ČIŠĆENJE GENERATORA ISKRE
Ta se funkcija ostvaruje putem keramičke
svjećice za paljenje i metalne elektrode. Te
dijelove održavajte posebno čistima kako bi se
spriječile poteškoće prilikom paljenja i
provjeravajte da rupice na kruni plamenika nisu
začepljene.
NOSAČI POSUĐA
Nosači posuđa nisu otporni na
pranje u perilicama posuđa. Morate
ih ručno prati.
1. Skinite nosače posuđa kako biste lakše
očistili ploču za kuhanje.
Prilikom postavljanja nosača
budite vrlo oprezni kako biste
spriječili oštećenje ploče za
kuhanje.
2. Obloge od emajla ponekad imaju oštre
rubove i zato pazite kada nosače posuđa
ručno perete i sušite. Ako je potrebno,
uklonite tvrdokorne mrlje pastom za čišćenje.
3. Nakon što očistite nosače posuđa provjerite
jeste li ih postavili u ispravan položaj.
4. Za ispravan rad plamenika osigurajte da su
krakovi nosača posuđa poravnati sa
središtem plamenika.
PERIODIČNO ODRŽAVANJE
Periodično zatražite od najbližeg ovlaštenog
servisa provjeru stanja plinske cijevi i regulatora
tlaka, ako su postavljeni.
PEĆNICA – SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE PEĆNICE
1. Okrenite tipku funkcija pećnice za odabir
funkcija pećnice.
2. Za odabir temperature okrenite regulator
temperature.
3. Za isključivanje pećnice okrenite sklopke za
funkcije pećnice i temperaturu u ipoložaj
"Isključeno".
Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.
15
SIGURNOSNI TERMOSTAT
Neispravan rad pećnice ili komponente u kvaru
mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako bi
se to spriječilo, paćnica ima sigurnosni termostat
koji prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura snizi.
FUNKCIJA PEĆNICE
Simbol
Funkcije pećnice
Upotreba
Položaj Isključeno
Pećnica je isključena.
Svjetlo pećnice
Za uključivanje svjetla bez funkcije pečenja.
Uobičajeno kuhanje
Za pečenje i prženje na jednom položaju rešetki za
pečenje.
Pečenje s gornjim i donjim
grijačem
Ta funkcija napravljena je za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za upuite za kuhanje pogledajte
poglavlje „Savjeti i preporuke", Pečenje s gornjim i
donjim grijačem. Vrata pećnice moraju biti zatvore‐
na tijekom pečenja tako da se funkcija ne ometa i
da se osigura da pećnica radi s najvišom mogućom
energetskom učinkovitošću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura u unutrašnjosti može se
razlikovati od postavljene temperature. .Snaga
grijanja može biti smanjena. Za opće preporuke ve‐
zano za uštedu energije, pogledajte poglavlje
"Energetska učinkovitost“ , Ušteda energije. Ova
funkcija upotrebljavala se za određivanje klase
energetske učinkovitosti u skladu s EN 60350-1.
Donji Grijač
Za pečenje kolača s hrskavijom donjom stranom i
konzerviranje namirnica.
Brzi roštilj
Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama
i pripremanje tosta.
Brzo zagrijavanje
Za pečenje većih komada mesa ili peradi na jednoj
razini. Za pripremu zapečenih jela i tamnjenje.
Maksimalna temperatura za tu funkciju je 210 °C.
Kuhanje na niskoj temp.
Za pripremanje mekanih, sočnih pečenja.
PEĆNICA - KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
16
UMETANJE PRIBORA
Mreža za pečenje:
Stavite policu između vodilica police.
Pekač:
Ne gurajte pekač za pecivo skroz do
stražnje stijenke unutrašnjosti. Tako
ćete spriječiti cirkulaciju topline oko
pekača. Hrana može zagorjeti,
posebno u stražnjem dijelu pekača.
Duboki pekač ili duboku pliticu umetnite između
vodilica police. Osigurajte da ne dodiruje stražnju
stranicu pećnice.
PEĆNICA - SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena pečenja u
tablicama služe kao primjeri. Ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
OPĆE INFORMACIJE
• Uređaj ima četiri položaja polica. Brojite
položaje polica od dna pećnice.
• Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na
staklima vrata. To je normalno. Uvijek se
odmaknite od uređaja kad otvarate vrata
uređaja tijekom kuhanja. Za smanjenje
kondenzacije, uključite uređaj da radi barem
10 minuta prije kuhanja.
• Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.
• Ne stavljajte predmete izravno na dno uređaja
i ne stavljajte aluminijsku foliju na komponente
dok kuhate. Time možete promijeniti rezultate
pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.
PEČENJE PEKARSKIH PROIZVODA
• Prvi put koristite nižu temperaturu.
• Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na različitim
razinama. Nema potrebe za promjenom
postavke temperature ako dođe do
nejednolikog tamnjenja. Razlike se izjednače
tijekom pečenja.
•
Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici mogu
iskriviti. Kad se pladnjevi ohlade, vratit će se u
prvotni oblik.
PEČENJE KOLAČA
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4
postavljenog vremena kuhanja.
PEČENJE MESA I RIBE
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja
tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike količine
dima tijekom pečenja, u duboku pliticu dodajte
malo vode. Za sprečavanje kondenzacije dima,
dodajte vode svaki put nakon što se osuši.
NISKO TEMP. PEČENJE
Kada upotrebljavate ovu funkciju,
obroke kuhajte bez pokrova.
Koristite tu funkciju za pripremu mekih komada
mesa i ribe. Funkcija "Nisko temp. pečenje" nije
primjenjiva na recepte poput pečenke u posudi ili
masnog svinjskog pečenja. Za manje komade
mesa, npr. odreske, koristite 125 °C.
VREMENA PRIPREMANJA
Vremena kuhanja ovise o vrsti, konzistentnosti i
volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite najbolje
postavke (postavka topline, vrijeme kuhanja itd.)
za vaše posuđe, recepte i količine tijekom
korištenja uređaja.
17
UOBIČAJENO KUHANJE
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Ravna torta
160 - 170
30 - 40
2
Rolada
150 - 170
20 - 30
2
Sočni kolač
170 - 180
40 - 50
2
Slatko pecivo s kvascem
190 - 200
15 - 30
2
Kolač od dizanog tijesta s jabukama
170 - 190
45 - 60
3
Kolač od prhkog tijesta
170 - 190
50 - 60
3
Cheesecake
170 - 190
70 - 80
2
Rumunjski kolač od dizanog tijesta tradicionalni
160 - 170
30 - 40
2
Rumunjski biskvitni kolač
160 - 170
35 - 50
2
Švicarski kruh
160 - 180
50 - 60
2
Seljački kruh
190 - 210
50 - 60
2
Kremasto tijesto
230 - 250
10 - 15
2
Kolač od dizanog tijesta s nadjevom
170 - 180
25 - 35
2
Pizza
200 - 220
25 - 35
2
Švicarski kolač od jabuka
200 - 220
30 - 40
1
Božićni kolač
170 - 180
60 - 80
2
Quiche lorraine
220 - 230
40 - 50
1
Puslice
100 - 120
40 - 50
2
Mrvičasti kolač
180 - 190
25 - 35
3
Sendvič Victoria
160 - 170
25 - 35
3
Kolač s maslacem
180 - 200
20 - 25
2
Pile, cijelo
200 - 220
60 - 70
2
Pile, polovica
190 - 210
50 - 60
3
Svinjski kotlet
190 - 210
30 - 35
3
PEČENJE S GORNJIM I DONJIM GRIJAČEM
Jelo
Kruh i pizza
18
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pribor
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pribor
Žemlje
190
20 - 30
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Smrznuta pizza 350 g
190
30 - 40
2
Rešetka za pečenje
Torte u pladnju za pečenje
Rolada
180
20 - 30
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Čokoladni kolačić
180
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Sufle
200
30 - 40
2
keramički kalupi na rešetki za
pečenje
Biskvitna podloga za
flan
180
20 - 30
2
podloga za flan na rešetki za
pečenje
Biskvit
150
30 - 40
2
kalup za kolače na rešetki za
pečenje
Riba u škartocu/foliji
300 g
180
20 - 30
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Cijela riba, 200 g
180
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Riblji filet, 300 g
180
30 - 40
2
pizza na rešetki za pečenje
Meso u škartocu / foliji
250 g
200
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Ražnjići 500 g
200
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Kolačići
160
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Macarons
170
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Muffini
180
30 - 40
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Slani kreker
160
25 - 35
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Biskviti od prhkog
tijesta
140
30 - 40
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Torta u kalupu
Riba
Meso
Mali komadi za pečenje
19
Tempera‐
tura (°C)
Jelo
Tartelete
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pribor
170
15 - 25
2
Podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Miješano povrće u
škartocu/foliji 400 g
190
30 - 40
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Omlet
200
20 - 30
2
pizza na rešetki za pečenje
Povrće na podlozi za
pečenje 700 g
190
30 - 40
2
podloga za pečenje ili roštilj- /
pladanj za pečenje
Vegetarijansko
BRZI ROŠTILJ
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pile, polovica
200
50 - 60
2
Pile
250
55 - 60
2
Pileća krilca
230
30 - 40
2
Svinjski kotlet
230
40 - 50
2
Biftek, jače pečen
250
35 - 40
2
Svinjetina na roštilju
250
15 - 25
2
Kobasice
250
20 - 30
2
Biftek, srednje pečen
230
25 - 35
2
INFORMACIJE ZA USTANOVE ZA TESTIRANJE
20
Temperatu‐
ra (°C)
Pribor
Položaj re‐
šetke
Vrijeme
(min)
Jelo
Funkce
Sitni kolači (po 16
na plitici)
Uobičajeno
kuhanje
160
podloga za
pečenje
3
20 - 30
Pita od jabuka (2
kalupa Ø20 cm,
dijagonalno po‐
stavljeni)
Uobičajeno
kuhanje
190
Rešetka za
pečenje
1
70 - 80
Biskvit bez masnoće
Uobičajeno
kuhanje
180
Rešetka za
pečenje
2
20 - 30
Prhko tijesto / prutići
Uobičajeno
kuhanje
140
podloga za
pečenje
3
15 - 30
Jelo
Funkce
Temperatu‐
ra (°C)
Pribor
Položaj re‐
šetke
Vrijeme
(min)
Tost
Brzi roštilj
250
Rešetka za
pečenje
3
5 - 10
Goveđi burger
Brzi roštilj
250
rešetka za
pečenje ili ro‐
štilj- / posuda za
pečenje
3
15 - 20
prva
strana;
10 -15
druga
strana
POSTAVKE ZA PIZZU
Prilikom pečenja pizze, za najbolje
rezultate okrenite regulator funkcija
pećnice i temperature pećnice u
položaj Pizza.
PEĆNICA – ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
NAPOMENE O ČIŠĆENJU
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom
namočenom u toplu vodu s blagim sredstvom za
čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake
upotrebe. Nakupljanje masti ili drugih ostataka
hrane može rezultirati požarom.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu
opremu i pustite da se osuši. Koristite meku krpu
namočenu u toplu vodu sa sredstvom za
čišćenje. Pribor ne perite u perilici posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za
čišćenje pećnica. Ne koristite sredtsvo za
čišćenje pećnice na katalitičkim površinama.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog materijala,
ne čistite je agresivnim sredstvima, oštrim
predmetima ili u perilici posuđa. To može
uzrokovati oštećenja na neljepljivom sloju.
Nakon svake uporabe očistite vlagu iz pećnice.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili abrazivne
proizvode koji bi mogli oštetiti površinu pećnice.
Očistite upravljačku ploču pećnice uz isti oprez.
SKIDANJE VODILICA POLICA
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice polica.
OPREZ! Pažljivo skidajte vodilice
polica.
1. Prednji dio nosača police povucite dalje od
bočne stijenke.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s bočne
stjenke i uklonite ga.
PEĆNICE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ILI
ALUMINIJA
Očistite vrata pećnice samo vlažnom krpom ili
spužvom. Osušite mekanom krpom.
21
1
2
Uklonjeni pribor postavite obrnutim redoslijedom.
KATALITIČKO ČIŠĆENJE
Stranice s katalitičkom oblogom same se čiste.
One apsorbiraju masnoću.
Prije nego uključite katalitičko čišćenje:
• izvadite sav pribor .
• očistite dno pećnice toplom vodom i blagim
deterdžentom.
• očistite unutarnje staklo vrata pećnice mlakom
vodom i mekom krpom.
1. Postavite temperaturu pećnice na maksimum
i pustite da radi 1 sat.
2. Isključite pećnicu.
3. Kad se pećnica ohladi, očistite unutrašnjost
mekanom mokrom krpom.
Mrlje ili promjena boje katalitičke obloge ne
utječe na značajke katalitičkog čišćenja.
ČIŠĆENJE VRATA PEĆNICE
Vrata pećnice imaju dvije staklene ploče. Možete
skinuti vrata pećnice i unutarnju staklenu ploču
kako biste ih očistili.
Vrata pećnice bi se mogla zatvoriti
ako unutarnju staklenu ploču
pokušate skinuti prije nego skinete
vrata pećnice.
2. Podignite i okrenite ručice do kraja na
objema šarkama.
3. Zatvorite vrata pećnice napola, do prvog
položaja. Zatim podignite i povucite vrata
prema naprijed i izvadite ih iz ležišta.
OPREZ! Uređaj ne upotrebljavajte
bez unutarnjih staklenih ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i pridržite obje šarke.
4. Stavite vrata na stabilnu površinu zaštićenu
mekom krpom.
22
8. Staklene ploče očistite vodom i sapunicom.
Pažljivo osušite staklene ploče. Staklene
ploče ne perite u perilici posuđa.
Kad završite čišćenje, postavite staklenu ploču i
vrata pećnice. Gore opisane korake obavite
obrnutim redoslijedom.
Osigurajte da unutarnju staklenu ploču postavite
ispravno na mjesto.
5. Otpustite sustav zaključavanja kako biste
skinuli unutarnju staklenu ploču.
ZAMJENA ŽARULJE
6. Dva pričvrsna elementa okrenite za 90° i
izvucite ih iz ležišta.
90°
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
Svjetlo može biti vruće.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
Stražnje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom žaruljom
koja je otpora na toplinu od 300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
7. Prvo pažljivo podignite, a zatim skinite
staklenu ploču.
1
2
23
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
ŠTO UČINITI AKO ...
Problem
Mogući uzrok
Uređaj ne možete uključiti.
Uređaj nije priključen na
mrežno napajanje ili nije pra‐
vilno priključen.
Provjerite je li uređaj ispravno
priključen na električno
napajanje.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rokovao kvar. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Osigurač je pregorio.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Kad pokušate aktivirati gene‐
rator iskre, ne stvara se iskra.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rokovao kvar. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Poklopac i kruna plamenika
nepravilno su postavljeni.
Pravilno postavite poklopac i
krunu plamenika.
Plamen se gasi odmah nakon
paljenja.
Termoelement nije dovoljno
zagrijan.
Nakon što se plamen upali,
generator iskre držite pritisnu‐
tim 10 sekundi ili kraće.
Plameni prsten je
neujednačen.
Kruna plamenika blokirana je
ostacima hrane.
Osigurajte da ubrizgivač nije
začepljen i da je kruna
plamenika čista.
Plamenici ne rade.
Nema dovoda plina.
Provjerite priključak plina.
Boja plamena je narančasta
ili žuta.
Pećnica se ne grije.
Svjetlo ne radi.
24
rješenje
Plamen na nekim dijelovima
plamenika može izgledati na‐
rančasto ili žuto. To je
normalno.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Nisu postavljene potrebne po‐
stavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Svjetlo je neispravno.
Zamijenite žarulju.
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 – 20 minuta
nakon završetka pečenja.
Jela se predugo ili prebrzo
peku.
Temperatura je preniska ili
previsoka.
Po potrebi podesite tempera‐
turu. Slijedite upute iz priruč‐
nika za upotrebu.
SERVISNI PODACI
Ako sami ne možete pronaći rješenje problema,
obratite se vašem zastupniku iliovlaštenom
servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj
pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem
okviru unutrašnjosti pećnice. Ne vadite nazivnu
pločicu iz unutrašnjosti pećnice.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
ENERGETSKA UČINKOVITOST
INFORMACIJE O PROIZVODU PLOČE ZA KUHANJE U SKLADU S EU 66/2014
Identifikacija
modela
ZCM640H1WA
Vrsta ploče za
kuhanje
Ploča za kuhanje u samostojećem štednjaku
Broj zona
kuhanja
1
Tehnologija
zagrijavanja
Puna grijaća ploča
Promjer kruž‐
nih zona
kuhanja (Ø)
Stražnja desna
18,0 cm
Potrošnja
energije po zo‐
ni kuhanja (EC
electric
cooking)
Stražnja desna
194.9 Wh/kg
Broj plinskih
plamenika
3
25
Energetska
učinkovitost po
plinskom
plameniku (EE
gas burner)
Lijevi stražnji - pomoćni
not applicable
Desni prednji - polubrzi
55.0%
Lijevi prednji - brzi
55.7%
Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje (EE gas hob)
55.4%
Potrošnja energije ploče za kuhanje (EC electric hob)
194.9 Wh/kg
EN 60350-2 - Kućanski električni aparati za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje - Metode
mjerenja značajki.
EN 30-2-1: Kućanski uređaji za kuhanje s
izgaranjem plina - Dio 2-1 : Racionalna uporaba
energije - Općenito
PLOČA ZA KUHANJE - UŠTEDA ENERGIJE
Ako slijedite savjete navedene ispod, možete
uštedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo količinu
koju trebate.
• Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.
Električne zone kuhanja:
• Prije uključenja zone kuhanja, stavite posuđe
na nju.
• Dno posuđa treba imati isti promjer kao i zona
kuhanja.
•
•
Manje posuđe stavite na manje zone kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
• Koristite preostalu toplinu za održavanje
hrane toplom ili za topljenje.
Plinski plamenici:
• Prije uporabe plamenika i nosača posuda
provjerite da su ispravno postavljeni.
• Dno posuđa treba imati ispravan promjer za
veličinu plamenika.
• Posuđe stavite izravno iznad plamenika i na
sredinu.
• Kada tekućina započne ključati, smanjite
plamen kako bi tekućina lagano ključala.
• Ako je moguće, koristite ekspres lonac.
Pogledajte njegov korisnički priručnik.
TABLICA INFORMACIJA O PROIZVODU I INFORMACIJE ZA PEĆNICE U SKLADU S EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Zanussi
Identifikacija modela
ZCM640H1WA
Indeks energetske učinkovitosti
95.0
Klasa energetske učinkovitosti
A
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, kon‐
vencionalni način rada
0.76 kWh/ciklus
Količina unutrašnjosti
1
Izvor topline
Električna struja
Glasnoća
60 l
Vrsta pećnice
Pećnica u samostojećem štednjaku
Masa
43.0 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati za
kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne pećnice
i roštilji - Metode mjerenja značajki.
26
PEĆNICA - UŠTEDA ENERGIJE
Pećnica sadrži značajke koje vam
pomažu štedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom kuhanja ne
otvarajte vrata prečesto. Brtvu vrata održavajte
čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena.
Da biste povećali uštedu energije, koristite
metalno posuđe.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu unaprijed
prije stavljanja hrane.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30 minuta, 3-10
minuta prije završetka vremena kuhanja smanjite
temperaturu pećnice na minimum, ovisno o
trajanju kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastaviti će kuhati.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje ostale
hrane.
Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela,
vremenske razmake između kuhanja držite što
kraćima.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i održavanje hrane
toplom, odaberite najnižu moguću temperaturu.
Pečenje s gornjim i donjim grijačem
Ta funkcija napravljena je za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za dodatne detalje, pogledajte
poglavlje "Pećnica-svakodnevna uporaba",
funkcije pećnice.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
. Ambalažu
za recikliranje odložite u prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih
uređaja. Uređaje označene simbolom
bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod
odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili
kontaktirajte nadležnu službu.
ne
27
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali
škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
VARNOST OTROK IN RANLJIVIH OSEB
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne
okvare.
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso
pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so
vroči.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA
•
•
•
28
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
Ta naprava mora biti priključena na električno omrežje s
kablom H05VV-F, da prenese temperaturo hrbtne plošče.
Ta naprava je namenjena uporabi do 2000 m nadmorske
višine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta naprava ni namenjena uporabi na ladjah, čolnih ali
barkah.
Naprave ne nameščajte za okrasnimi vrati, da preprečite
pregrevanje.
Naprave ne nameščajte na platformo.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali ločenim
sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem
brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom ali
požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno kuhanje
je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov
na kuhalnih površinah.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ali stekla pokrovov kuhalne plošče
ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega
kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se lahko
segrejejo.
Pred odpiranjem iz pokrova odstranite vso morebitno razlito
tekočino. Površina kuhalne plošče naj se posuši, preden
zaprete pokrov.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da
preprečite možnost udara električnega toka.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti električnega udara.
29
•
•
•
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del
nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce
rešetk namestite v obratnem zaporedju.
V primeru fiksnega ožičenja uporabite stikalo za odklop iz
omrežja v skladu s predpisi za ožičenje.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče, ki
jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi.
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do nezgode.
VARNOSTNA NAVODILA
Ta naprava je primerna za naslednje trge:
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE
HR SI
NAMESTITEV
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je
težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in
priloženo obutev.
Naprave ne vlecite za ročaj.
Kuhinjska omara in odprtina morata biti
ustreznih mer.
Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
Napravo namestite na varno in primerno
mesto, ki ustreza zahtevam za namestitev.
Deli naprave so pod električno napetostjo.
Napravo obdajte s pohištvom, da preprečite
stik z nevarnimi deli.
Stranice naprave morajo biti nameščene ob
napravah ali enotah z isto višino.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat ali pod
okna. Na ta način preprečite, da bi vroča
posoda padla z naprave, ko odprete vrata ali
okno.
Poskrbite za namestitev pripomočkov za
uravnoteženje, da preprečite nagib naprave.
Oglejte si poglavje »Namestitev«.
OPOZORILO! Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
Priključni kabli ne smejo priti v stik ali bližino
vrat naprave, še posebej, ko so vroča.
Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni
mogoče odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv
tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti izolacijsko
napravo, ki omogoča odklop naprave z
omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava
mora imeti med posameznimi kontakti
minimalno razdaljo 3 mm.
•
Preden vtaknete vtič v vtičnico, povsem
zaprite vrata naprave.
•
PRIKLJUČITEV PLINA
• Vse priključitve plina mora opraviti strokovno
usposobljena oseba.
• Pred priključitvijo se prepričajte, da so krajevni
pogoji plinske napeljave (vrsta in tlak plina) in
nastavitve štedilnika usklajeni.
• Poskrbite za kroženje zraka okrog naprave.
• Informacije o dovodu plina so na ploščici za
tehnične navedbe.
• Ta naprava ni priključena na napravo za
prezračevanje in odvajanje plinov, ki nastajajo
pri gorenju. Napravo priključite v skladu z
veljavnimi predpisi za namestitev. Bodite
pozorni na zahteve glede ustreznega
prezračevanja.
•
UPORABA
•
OPOZORILO! Nevarnost poškodbe
in opeklin.
Nevarnost električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava je namenjena samo za uporabo v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte brez
nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave lahko
puhne vroč zrak.
Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
požara in eksplozije.
•
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali
segretih predmetov ne približujte maščobam
in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja, lahko
povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo ostanke
hrane, lahko povzročijo požar pri nižjih
temperaturah od prvič uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z
iskrami ali odprtim ognjem.
Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba
sestavin z alkoholom lahko povzroči mešanico
alkohola in zraka.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje
barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo
napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane v
napravi, ko končate s pripravo hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali nameščanju
pripomočkov previdni.
Sprememba barve emajla ali nerjavnega jekla
ne vpliva na zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni
sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.
Vroče posode ne postavljajte na upravljalno
ploščo.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne padejo na
napravo. Lahko se poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo ali
brez posode.
Na napravo ali neposredno na njeno dno ne
polagajte aluminijaste folije.
Klasičnega električnega kuhališča ne
uporabljajte za neposredno kuhanje.
Uporabljati ga morate z ustrezno posodo.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko povzroči praske.
Pri prestavljanju na kuhalno površino jo vedno
dvignite.
V prostoru, kjer je nameščena naprava,
poskrbite za dobro prezračevanje.
Uporabljajte le stabilno posodo ustrezne
oblike in premera, ki je večji od dimenzij
gorilnikov.
Na koncu se še prepričajte, da plamen pri
hitrem zasuku gumba iz položaja za največjo
moč v položaj za najmanjšo moč ne ugasne.
Uporabljajte le opremo, priloženo napravi.
Na gorilnik ne nameščajte difuzorja plamena.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene, npr.
ogrevanje prostora.
NEGA IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb, požara ali poškodb
naprave.
•
Pred vzdrževalnimi deli izklopite napravo.
31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče
steklene plošče lahko počijo.
Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih
takoj zamenjajte. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite
previdni. Vrata so težka!
Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko
povzroči požar.
Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva.
Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil,
grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice,
upoštevajte varnostna navodila z embalaže.
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite s
čistilnimi sredstvi.
Gorilnikov ne pomivajte v pomivalnem stroju.
POKROV
• Ne spreminjajte specifikacij pokrova.
• Pokrov redno čistite.
• Pokrova ne odpirajte, ko so na površini razlite
tekočine.
• Preden zaprete pokrov, izklopite vse gorilnike.
• Pokrova ne zapirajte, dokler kuhalna plošča in
pečica nista povsem mrzli.
• Segrevan steklen pokrov se lahko zdrobi (če
je na voljo).
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
NAMESTITEV NAPRAVE
Svojo prostostoječo napravo lahko postavite
tako, da ima omarico na eni ali obeh straneh ali
da stoji v kotu.
Med napravo in zadnjo steno naj bo
približno en centimeter razmaka, da
boste lahko odprli pokrov.
Za najmanjše razdalje za namestitev preverite
razpredelnico.
32
NOTRANJA OSVETLITEV
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
•
•
•
Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena
za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz
napajanja.
Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.
SERVIS
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
ODSTRANJEVANJE
OPOZORILO! Nevarnost poškodbe
ali zadušitve.
•
•
•
•
•
Za informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci ali živali zaprli v napravo.
Sploščite zunanje cevi za plin.
Mera
mm
C
B
150
C
A
TEHNIČNI PODATKI
Napetost
230 V
Frekvenca
50 - 60 Hz
Razred naprave
1
Mera
Najmanjše razdalje
Mera
mm
A
400
B
650
mm
Višina
857
Širina
600
Globina
600
DRUGI TEHNIČNI PODATKI
Kategorija naprave:
II2H3B/P
Prvotna vrsta plina:
G20 (2H) 20 mbar
Nadomestna vrsta plina:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
PREMERI OBVODOV
GORILNIK
Ø OBVODA1)1/100 mm
Pomožni
29 / 30
Srednje hitri
32
Hitri
42
1) Vrsta obvoda je odvisna od modela.
PLINSKI GORILNIKI ZA ZEMELJSKI PLIN G20 S TLAKOM 20 mbar
GORILNIK
Hitri
Srednje hitri
NORMALNA MOČ
(kW)1)
ZMANJŠANA MOČ (kW)1)
OZNAKA ŠOBE 1/100
mm
3,0
0,72/0,75
119
2,0/1,9
0,43/0,45
96
33
NORMALNA MOČ
(kW)1)
GORILNIK
Pomožni
ZMANJŠANA MOČ (kW)1)
1,0
0,35
OZNAKA ŠOBE 1/100
mm
70
1) Vrsta pipe je odvisna od modela.
PLINSKI GORILNIKI ZA UNP G30 S TLAKOM 30 mbar
GORILNIK
NORMALNA MOČ ZMANJŠANA MOČ
(kW)
(kW)
OZNAKA ŠOBE
1/100 mm
NOMINALNI DOVOD
PLINA (g/h)
Hitri
3,0
0,72
88
218
Srednje hitri
2,0
0,43
71
145
Pomožni
1,0
0.35
50
73
PLINSKI GORILNIKI ZA UNP G31 S TLAKOM 30 mbar
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)1)
Hitri
ZMANJŠANA MOČ
(kW)1)
OZNAKA ŠOBE
1/100 mm
NOMINALNI DOVOD
PLINA (g/h)
2,6
0,63
88
186
Srednje hitri
1,7
0,38
71
121
Pomožni
0,85
0,31
50
61
1) Vrsta pipe je odvisna od modela.
PRIKLJUČITEV PLINA
OPOZORILO! Pred priključitvijo plina
napravo izključite iz električnega
omrežja ali izklopite varovalko v
omarici z varovalkami.Zaprite glavni
ventil za dovod plina.
Uporabite stalne priključke ali uporabljajte gibke
cevi iz nerjavnega jekla v skladu z veljavnimi
predpisi. Če uporabljate kovinske cevi, pazite, da
ne pridejo v stik s premičnimi deli in da se ne
stisnejo.
34
OPOZORILO! Priključna cev za plin
se ne sme dotikati dela naprave, ki je
prikazan na sliki.
OPOZORILO! Ko je namestitev
končana, se prepričajte, da cevne
spojke tesnijo. Zatesnjenost
preverite z milnico in ne ognjem.
POVEZAVA Z GIBKIMI NEKOVINSKIMI CEVMI
Če imate preprost dostop do priključka, lahko
uporabite gibko cev. Cev mora biti tesno pritrjena
z objemkama.
Pri nameščanju vedno uporabite držalo za cev in
tesnilo. Gibko cev lahko uporabite, ko:
• ne more postati bolj vroča, kot je sobna
temperatura, višja od 30 °C,
• ni daljša od 1500 mm,
• nikjer ni zožena,
• ni zvita ali upognjena,
• ni v stiku z ostrimi robovi ali vogali,
• lahko njeno stanje preprosto preverite.
Pri preverjanju gibke cevi se prepričajte, da:
• na njej ni razpok, zarez ali drugih poškodb niti na koncih niti na celotni dolžini,
• je material pravilno prožen in ni otrdel,
• pritrditvene objemke niso zarjavele,
• njen rok uporabe še ni potekel.
V primeru ene ali več nepravilnosti cevi ne
popravljajte, temveč jo zamenjajte.
Dovod plina na plošči je na zadnji strani
upravljalne plošče.
ZAMENJAVA ŠOB NA KUHALNI PLOŠČI
Šobe zamenjajte ob zamenjavi vrste plina.
1. Odstranite podstavke za posodo.
2. Odstranite pokrove in krone gorilnikov.
3. Z natičnim ključem št. 7 odstranite šobe.
4. Zamenjajte jih s tistimi, ki so potrebne za
vrsto plina, ki ga uporabljate.
PRILAGODITEV NA RAZLIČNE VRSTE PLINA
Prilagoditev na različne vrste plina
naj izvrši le pooblaščena oseba.
Pečica je nastavljena za delovanje
na zemeljski plin, lahko pa nastavitev
spremenite za delovanje na
utekočinjen plin s pravimi šobami.
Stopnja plina je prilagojena.
Namestitveni komplet lahko naročite
v pooblaščenem servisnem centru.
OPOZORILO! Pred menjavo šob se
prepričajte, da so gumbi za plin v
položaju OFF. Napravo izklopite iz
električnega omrežja. Počakajte, da
se pečica ohladi. Obstaja nevarnost
poškodb.
Pečica je nastavljena na pogosteje
uporabljan plin. Pri spremembi
nastavitve vedno uporabljajte tesnilo.
C
B
5. Ploščico za tehnične navedbe (poleg
priključne cevi za plin) zamenjajte s ploščico
za novo vrsto plina.
Ta ploščica je na voljo v vrečki,
priloženi napravi.
Če je dovodni tlak plina spremenljiv ali se
razlikuje od potrebnega tlaka, na priključno cev
za plin namestite primeren regulator tlaka.
NASTAVITEV NAJNIŽJE STOPNJE PLINA NA
GORILNIKU KUHALNE PLOŠČE
1. Izključite napravo iz električnega omrežja.
2. Odstranite gumb za kuhalno ploščo. Če ne
dosežete nastavitvenega vijaka, pred
začetkom nastavitve snemite upravljalno
ploščo.
3. S tankim in ploščatim izvijačem nastavite
položaj nastavitvenega vijaka A.
Model določa položaj nastavitvenega vijaka
A.
A
A
D
A. Mesto priključitve plina (za pečico je na voljo
samo eno mesto)
B. Tesnilo
C. Prilagodljivi priključek
D. Držalo za cev za UNP
A
Preklop z zemeljskega na utekočinjen plin
1. Povsem privijte nastavitveni vijak.
2. Gumb namestite nazaj.
35
Preklop z utekočinjenega na zemeljski plin
1. Nastavitveni vijak A odvijte približno za en
obrat.
2. Gumb za kuhalno ploščo premaknite nazaj.
3. Napravo priključite na električno omrežje.
4.
5.
6.
7.
8.
OPOZORILO! Vtič vtaknite v
vtičnico samo, če so vsi deli spet
na prvotnih položajih. Obstaja
nevarnost poškodb.
Prižgite gorilnik.
Oglejte si poglavje »Kuhalna plošča Vsakodnevna uporaba«.
Gumb za kuhalno ploščo obrnite v položaj za
najmanjši plamen.
Ponovno odstranite gumb za kuhalno ploščo.
Nastavitveni vijak privijajte počasi tako dolgo,
dokler plamen ni najmanjši in stabilen.
Gumb za kuhalno ploščo premaknite nazaj.
NAMESTITEV NAPRAVE V VODORAVEN
POLOŽAJ
1. Zaščito pred nagibanjem namestite 232 - 237
mm navzdol od vrhnje površine naprave in
110 - 115 mm od strani naprave v odprtino
na nosilcu. Privijte jo v trden material ali pa
uporabite primerno ojačitev (steno).
110-115
mm
S pomočjo majhnih nogic na dnu naprave
poravnajte zgornjo površino naprave z drugimi
površinami.
ZAŠČITA PRED NAGIBANJEM
Preden namestite zaščito pred nagibanjem,
določite ustrezno višino in področje za napravo.
POZOR! Zaščita pred nagibanjem
mora biti nameščena na pravi višini.
Poskrbite, da bo površina za
napravo gladka.
Namestiti morate zaščito pred nagibanjem. Če je
ne namestite, se lahko naprava nagne.
Naprava ima nalepljen simbol, prikazan na sliki
(če je primerno), ki vas opozarja na namestitev
zaščite pred nagibanjem.
36
232- 237
mm
2. Odprtina se nahaja na levi strani hrbtne strani
naprave. Dvignite sprednji del naprave in jo
namestite na sredino med omarici. Če je
prostor med omaricama večji od širine
naprave, morate prilagoditi stranske mere, da
bo naprava stala na sredini.
Če spremenite mere štedilnika,
morate pravilno poravnati zaščito
pred nagibanjem.
POZOR! Če je prostor med
omaricama večji od širine naprave,
morate prilagoditi stranske mere, da
bo naprava stala na sredini.
ELEKTRIČNA NAMESTITEV
OPOZORILO! Če ne upoštevate
varnostnih navodil iz poglavij o
varnosti, proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
Naprava je dobavljena brez vtiča ali napajalnega
kabla.
OPOZORILO! Preden priključite
električni kabel na priključnico,
izmerite napetost med fazami v
domačem omrežju. Nato si oglejte
nalepko za priključitev na hrbtni
strani naprave, da boste uporabili
pravo električno napeljavo. To
zaporedje korakov prepreči napake
pri napeljavi in poškodbe električnih
sestavnih delov naprave.
Faza
3 z nevtralnim vod‐
nikom
Najmanjša velikost ka‐
bla
5 x 1,0 mm²
OPOZORILO! Napajalni kabel se ne
sme dotikati dela naprave, ki je
označen na sliki.
Primerne vrste kablov za različne faze:
Najmanjša velikost ka‐
bla
Faza
1
3 x 2,5 mm²
OPIS IZDELKA
SPLOŠNI PREGLED
1
2
3
3
4
5
6
7
4
3
8
10
2
1
9
1 Gumb za generator isker
2 Gumbi za kuhalno ploščo
3 Upravljalni gumb (za nastavitev temperature)
4 Prikazovalnik/simbol temperature
5 Lučka/simbol/indikator kuhalne plošče
6 Gumb za funkcije pečice
7 Grelec
8 Luč
9 Nosilci rešetk, odstranljivi
10 Položaji rešetk
37
RAZPOREDITEV KUHALNIH POVRŠIN
1
2
3
180 mm
5
1 Pomožni gorilnik
2 Odprtina za uhajanje pare - število in položaj
sta odvisna od modela
3 Kuhališče 1500 W
4 Srednje hitri gorilnik
5 Hitri gorilnik
4
PRIPOMOČKI
• Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
• Predal za shranjevanje
Predal za shranjevanje se nahaja pod pečico.
Za uporabo predala dvignite spodnja sprednja
vrata in jih nato potegnite dol.
OPOZORILO! Predal za
shranjevanje se lahko med
delovanjem naprave segreje.
PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
PRVO ČIŠČENJE
Iz pečice odstranite vso opremo in odstranljive
nosilce rešetk.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in
čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in opremo.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk namestite
nazaj v prvotni položaj.
PREDGREVANJE
Pred prvo uporabo prazno pečico predhodno
ogrevajte.
in najvišjo temperaturo.
1. Nastavite funkcijo
2. Pečica naj deluje eno uro.
3. Nastavite funkcijo
in nastavite najvišjo
temperaturo. Najvišja temperatura za to
funkcijo je 210 °C.
4. Pečica naj deluje 15 minut.
5. Pečico izklopite in pustite, da se ohladi.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot običajno.
Pečica lahko oddaja neprijetne vonjave in dim. V
prostoru poskrbite za zadostno zračenje.
KUHALNA PLOŠČA - VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
38
VŽIG GORILNIKA KUHALNE PLOŠČE
Gorilnik vedno prižgite, preden nanj
položite posodo.
OPOZORILO! Bodite zelo previdni,
ko zanetite ogenj v kuhinji.
Proizvajalec ne prevzema nobene
odgovornosti zaradi napačne
uporabe plamena.
PREGLED GORILNIKA
A
1. Pritisnite in držite gumb za iskro
.
2. Sočasno obrnite gumb za kuhalno ploščo v
nasprotni smeri urnega kazalca v položaj za
B
največji dovod plina
in ga pritisnite za vžig
gorilnika.
3. Ko se gorilnik vžge, spustite gumb za iskro,
vendar držite gumb v tem položaju 10 sekund
ali manj, da se bo termočlen lahko segrel. V
nasprotnem primeru se bo dovod plina
prekinil.
4. Prilagodite plamen, ko se povsem zaneti.
OPOZORILO! Gumba ne držite
pritisnjenega več kot 15 sekund. Če
se gorilnik ne vžge po 15 sekundah,
spustite gumb, obrnite ga v položaj
za izklop in po preteku najmanj ene
minute poskusite ponovno prižgati
gorilnik.
Če po nekaj poskusih gorilnika ni
mogoče prižgati, preverite, ali sta
njegova krona in pokrov v pravilnem
položaju.
Če zmanjka električnega toka, lahko
gorilnik prižgete brez električne
naprave. V tem primeru gorilniku
približajte plamen, pritisnite potreben
gumb in ga obrnite na največji
plamen. Gumb držite pritisnjen 10
sekund ali manj, da se termočlen
segreje.
Če plamen gorilnika po nesreči
ugasne, obrnite gumb v položaj za
izklop in po preteku najmanj ene
minute poskusite ponovno prižgati
gorilnik.
Generator isker se lahko samodejno
vklopi, ko vzpostavite povezavo z
električnim omrežjem, po namestitvi
ali izpadu električne napetosti. To je
povsem običajno.
C
D
A.
B.
C.
D.
Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vžigalna elektroda
Termočlen
IZKLOP GORILNIKA
Plamen ugasnete tako, da obrnete gumb v
položaj za izklop
.
OPOZORILO! Preden odmaknete
posodo z gorilnika, vedno zmanjšajte
višino plamena ali ga povsem
ugasnite.
STOPNJA KUHANJAZA ELEKTRIČNO
KUHALIŠČE
Simboli
Funkcija
Položaj za izklop
1-6
Stopnje kuhanja
Akumulirano toploto uporabite za
zmanjšanje porabe energije.
Kuhališče izklopite približno 5 - 10
minut pred koncem kuhanja.
Obrnite gumb za izbrano kuhališče na potrebno
stopnjo kuhanja.
Zasveti indikator upravljanja kuhalne plošče.
Da dokončate postopek kuhanja, gumb obrnite v
položaj za izklop.
Če so izklopljena vsa kuhališča, indikator
upravljanja kuhalne plošče ugasne.
39
KUHALNA PLOŠČA - NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
Gorilnik
POSODA
Elektrika:
Dno posode mora biti čim bolj debelo
in ravno.
Dno posode mora biti čisto in suho,
preden jo postavite na kuhalno
ploščo.
Plin:
OPOZORILO! Iste posode ne
postavljajte na dva gorilnika.
Premer posode (mm)
Pomožni
120 - 180
Srednje hitri
140 - 220/2401)
Hitri
160 - 220/2601)
1) Pri uporabi ene posode na kuhalni plošči.
PRIMERI KUHANJA ZA ELEKTRIČNO
KUHALIŠČE
Stopnja
kuhanja:
OPOZORILO! Na gorilnik ne
postavljajte nestabilne ali
poškodovane posode, da preprečite
razlitje in telesne poškodbe.
POZOR! Ročaji posode ne smejo
segati nad sprednji del kuhalne
površine.
POZOR! Posoda mora biti
postavljena na sredino gorilnika za
najvišjo stabilnost in manjšo porabo
plina.
Uporaba:
1
Ohranjanje toplote
2
Nežno počasno kuhanje
3
Počasno kuhanje
4
Cvrenje/porjavenje
5
Vrenje
6
Vrenje/hitro cvrenje/globoko cvre‐
nje
PREMERI POSODE
OPOZORILO! Uporabite posodo s
primernim premerom glede na
velikosti kuhališč.
KUHALNA PLOŠČA - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
SPLOŠNE INFORMACIJE
• Ploščo očistite po vsaki uporabi.
• Vedno uporabljajte posodo s čistim dnom.
• Praske ali temni madeži na površini ne
vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo za
površine kuhalnih plošč.
Nerjavno jeklo
40
•
•
•
Za robove kuhalne plošče iz nerjavnega jekla
uporabljajte posebno čistilno sredstvo za
nerjavno jeklo.
Rob plošče iz nerjavnega jekla lahko
spremeni barvo zaradi visoke temperature.
Dele iz nerjavnega jekla očistite z vodo in do
suhega obrišite z mehko krpo.
ČIŠČENJE KUHALNE PLOŠČE
• Takoj odstranite: stopljeno plastiko, plastično
folijo, sladkor in sladko hrano, v nasprotnem
primeru se lahko zaradi umazanije poškoduje
•
•
kuhalna plošča. Pazite, da ne pride do
opeklin.
Odstranite, ko je plošča že dovolj hladna:
ostanke vodnega kamna in vode, maščobne
madeže in svetla kovinska obarvanja. Ploščo
očistite z vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z mehko
krpo.
Za čiščenje emajliranih delov, pokrovov in
kron gorilnikov uporabite toplo milnico, preden
jih namestite nazaj, pa jih dobro osušite.
ČIŠČENJE ELEKTRIČNE KUHALNE PLOŠČE
1. Uporabite čistilni prašek ali gobico.
2. Ploščo očistite z vlažno krpo in malo
čistilnega sredstva.
3. Ploščo nastavite na nizko temperaturo in jo
pustite, da se posuši.
4. Če želite plošče ohraniti v dobrem stanju, jih
redno mažite z oljem za šivalne stroje. Olje
odstranite z vpojnim papirjem.
ČIŠČENJE VŽIGALNE SVEČKE
Ta funkcija se izvede preko keramične vžigalne
elektrode s kovinsko elektrodo. Elektrodi morata
biti vedno čisti, da lahko sprožita iskro. Preverite
tudi, da luknjice na kroni gorilnika niso
zamašene.
PODSTAVKI ZA POSODO
Podstavki za posodo niso primerni
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Pomivati jih morate ročno.
1. Podstavke za posodo odstranite, da boste
lažje očistili ploščo.
Pri vstavljanju podstavkov za
posodo bodite zelo previdni, da
ne poškodujete kuhalne plošče.
2. Emajl ima lahko ostre robove, zato bodite pri
ročnem pomivanju in brisanju podstavkov za
posodo previdni. Po potrebi lahko trdovratne
madeže odstranite s čistilno pasto.
3. Po čiščenju podstavkov za posodo se
prepričajte, da so v pravem položaju.
4. Za pravilno delovanje gorilnika poskrbite, da
bodo ročice podstavkov za posodo
poravnane s sredino gorilnika.
REDNO VZDRŽEVANJE
Vaš serviser naj redno pregleduje stanje
priključne cevi za plin in regulatorja tlaka, če je
nameščen.
PEČICA - VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
VKLOP IN IZKLOP PEČICE
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da izberete
funkcijo pečice.
2. Obrnite gumb za nastavitev temperature, da
izberete želeno temperaturo.
3. Pečico izklopite tako, da obrnete gumba za
funkcije pečice in nastavitev temperature v
položaj za izklop.
Lučka zasveti, ko pečica deluje.
VARNOSTNI TERMOSTAT
Nepravilno delovanje pečice ali okvarjeni deli
lahko povzročijo nevarno pregrevanje. Za
preprečitev tega ima pečica varnostni termostat,
ki prekine dovod napajalne napetosti. Ko se
temperatura zniža, se pečica ponovno
samodejno vklopi.
FUNKCIJE PEČICE
Simbol
Funkcija pečice
Položaj za izklop
Uporaba
Pečica je izklopljena.
41
Simbol
Funkcija pečice
Uporaba
Luč v pečici
Za vklop luči brez funkcije pečice.
Gretje zgoraj/spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini.
Peka z gretjem zgoraj in
spodaj
Ta funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo
med pečenjem. Za navodila za kuhanje si oglejte
poglavje »Namigi in nasveti«, Peka z gretjem zgoraj
in spodaj. Med pečenjem morajo biti vrata zaprta,
da se funkcija ne prekine in da se zagotovi delova‐
nje pečice z največjo energijsko učinkovitostjo. Ko
uporabljate to funkcijo, se lahko temperatura v peči‐
ci razlikuje od nastavljene. Moč segrevanja se lahko
zmanjša. Za splošna priporočila za varčevanje z
energijo si oglejte poglavje »Energijska učinkovi‐
tost«, Varčevanje z energijo. Ta funkcija je bila upo‐
rabljena za skladnost z razredom energijske učinko‐
vitosti v skladu z EN 60350-1.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hra‐
ne.
Veliki žar
Za peko velike količine ploskih jedi in za popekanje
kruha.
Hitro segrevanje
Za pečenje večjih kosov mesa in perutnine na eni
višini. Za gratiniranje in dodatno zapečenost.
Najvišja temperatura za to funkcijo je 210 °C.
Pečenje z nizko temp.
Za pripravo mehkih, sočnih pečenk.
PEČICA - UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
VSTAVLJANJE PRIPOMOČKOV
Mreža za pečenje:
42
Mrežo vstavite med vodili nosilca rešetk.
Pekač:
Pekača ne potiskajte do zadnje
stene pečice, ker s tem preprečite
kroženje toplote okrog pekača.
Hrana se lahko zažge, še posebej na
zadnjem delu pekača.
Pekač ali globok pekač potisnite med vodili
nosilca rešetk. Pazite, da se ne dotakne zadnje
stene pečice.
PEČICA - NAMIGI IN NASVETI
PEKA TORT
Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4 časa
pečenja.
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
Temperature in časi pečenja v
razpredelnicah so le smernice.
Odvisni so od recepta, kakovosti in
količine uporabljenih sestavin.
SPLOŠNE INFORMACIJE
• Naprava ima štiri položaje rešetk. Položaje
rešetk štejte od spodaj navzgor.
• Vlaga lahko v napravi ali na steklenih vratih
kondenzira. To je običajno. Če med pripravo
hrane odpirate vrata, se vedno umaknite stran
od naprave. Če želite zmanjšati kondenzacijo,
vklopite napravo 10 minut pred začetkom
priprave hrane.
• Po vsaki uporabi naprave očistite vlago.
• Med pripravo hrane ne postavljajte predmetov
neposredno na dno naprave in jih ne
prekrivajte z aluminijasto folijo. To lahko
spremeni rezultate pečenja in poškoduje
emajl.
PEČENJE KRUHA IN PECIVA
• Prvič uporabite nižjo temperaturo.
• Torte in peciva, ki jih pečete na različnih
višinah, ne bodo enakomerno zapečeni. Če
pride do neenakomernega porjavenja, ni treba
spreminjati nastavitve temperature. Razlike se
med pečenjem izenačijo.
• Pekači v pečici se med pečenjem lahko
zvijejo. Ko se ponovno ohladijo, se zravnajo.
PEKA MESA IN RIB
Preden meso razrežete, počakajte približno 15
minut, da sok ne izteče.
Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v globok pekač
nalijte nekaj vode. Za preprečitev kondenzacije
dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.
PEČENJE Z NIZKO TEMP.
Pri uporabi te funkcije jedi vedno
pripravljajte brez pokrova.
To funkcijo uporabite za pripravo nemastnih in
mehkih kosov mesa in ribe. Funkcija Pečenje z
nizko temp. ni primerna za recepte, kot je dušeno
meso ali mastna svinjska pečenka. Za manjše
kose mesa, kot so npr. zrezki, nastavite
temperaturo 125 °C.
ČAS PRIPRAVE
Čas priprave je odvisen od vrste hrane, njene
strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek. Pri
uporabi te naprave poiščite nastavitve (nastavitev
gretja, čas priprave itd.), ki najbolj ustrezajo vaši
posodi, receptom in količinam.
GRETJE ZGORAJ IN SPODAJ
Jed
Pogača
Temperatura (°C)
160 - 170
Čas (min.)
30 - 40
Položaj rešetk
2
43
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Rulada
150 - 170
20 - 30
2
Maslen kolač
170 - 180
40 - 50
2
Pekovsko pecivo
190 - 200
15 - 30
2
Pecivo iz kvašenega testa z jabolki
170 - 190
45 - 60
3
Kolač z drobljencem
170 - 190
50 - 60
3
Skutna pogača
170 - 190
70 - 80
2
Tradicionalna romunska biskvitna
torta
160 - 170
30 - 40
2
Romunska biskvitna torta
160 - 170
35 - 50
2
Švicarski kruh
160 - 180
50 - 60
2
Kmečki kruh
190 - 210
50 - 60
2
Sadni kruh
230 - 250
10 - 15
2
Polnjeno pecivo iz kvašenega testa
170 - 180
25 - 35
2
Pica
200 - 220
25 - 35
2
Švicarska jabolčna torta
200 - 220
30 - 40
1
Božični kolač
170 - 180
60 - 80
2
Quiche Lorraine
220 - 230
40 - 50
1
Beljakovi poljubčki
100 - 120
40 - 50
2
Drobljenec
180 - 190
25 - 35
3
Viktorijin kolač
160 - 170
25 - 35
3
Maslena pogača
180 - 200
20 - 25
2
Piščanec, cel
200 - 220
60 - 70
2
Piščanec, polovica
190 - 210
50 - 60
3
Svinjski kotlet
190 - 210
30 - 35
3
PEKA Z GRETJEM ZGORAJ IN SPODAJ
Jed
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Pripomočki
Kruh in pica
Žemlje
44
190
20 - 30
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Jed
Zamrznjena pizza, 350
g
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Pripomočki
190
30 - 40
2
mreža za pečenje
Rulada
180
20 - 30
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Rjavčki (brownies)
180
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Soufflé/Narastek
200
30 - 40
2
šest keramičnih ramekinov na
mreži za pečenje
Testo za kolač
180
20 - 30
2
Model za testo za kolač na mreži
za pečenje
Biskvit
150
30 - 40
2
model na mreži za pečenje
Ribe v vrečkah, 300 g
180
20 - 30
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Cela riba, 200 g
180
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Ribji fileti, 300 g
180
30 - 40
2
Posoda za pico na mreži za pe‐
čenje
Meso v vrečki, 250 g
200
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Nabodala, 500 g
200
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Piškoti
160
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Makroni
170
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Muffini
180
30 - 40
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Slani krekerji
160
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Piškoti iz krhkega testa
140
30 - 40
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Kolači v pekaču
Kolači v modelu
Ribe
Meso
Majhni pečeni kosi
45
Tempera‐
tura (°C)
Jed
Tarti
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Pripomočki
170
15 - 25
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Mešana zelenjava v
vrečki, 400 g
190
30 - 40
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Omleta
200
20 - 30
2
Posoda za pico na mreži za pe‐
čenje
Zelenjava v pekaču,
700 g
190
30 - 40
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Vegetarijansko
VELIKI ŽAR
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Piščanec, polovica
200
50 - 60
2
Piščanec
250
55 - 60
2
Piščančje perutnice
230
30 - 40
2
Svinjski kotlet
230
40 - 50
2
Goveji zrezek: dobro zapečen
250
35 - 40
2
Peka slanine na žaru
250
15 - 25
2
Klobase
250
20 - 30
2
Goveji zrezek: srednje zapečen
230
25 - 35
2
INFORMACIJE ZA PREIZKUŠEVALNE INŠTITUTE
46
Temperatu‐
ra (°C)
Pripomočki
Položaj re‐
Čas (min.)
šetk
Jed
Funkcija
Drobno pecivo (16
kosov/pekač)
Gretje zgoraj/
spodaj
160
pekač za pecivo
3
20 - 30
Jabolčna pita (2 mo‐
dela Ø 20 cm, dia‐
gonalno zamaknje‐
na)
Gretje zgoraj/
spodaj
190
mreža za peče‐
nje
1
70 - 80
Biskvit brez maščob
Gretje zgoraj/
spodaj
180
mreža za peče‐
nje
2
20 - 30
Masleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega testa
Gretje zgoraj/
spodaj
140
pekač za pecivo
3
15 - 30
Jed
Funkcija
Temperatu‐
ra (°C)
Pripomočki
Položaj re‐
Čas (min.)
šetk
Popečen kruh
Veliki žar
250
mreža za peče‐
nje
3
5 - 10
Goveji burger
Veliki žar
250
mreža za peče‐
nje ali posoda
za žar/pekač
3
15 - 20
prva
stran;
10 -15
druga
stran
PROGRAM ZA PIZZO
Ko pečete pico, obrnite upravljalna
gumba za funkcije pečice in
temperaturo pečice v položaj za
pico, da boste dosegli najboljši
rezultat.
PEČICA - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
OPOMBE GLEDE ČIŠČENJA
Sprednji del pečice očistite z mehko krpo, toplo
vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite
namensko čistilo.
Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi.
Nakopičena maščoba ali drugi ostanki hrane se
lahko vžgejo.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pustite,
da se posuši. Uporabite mehko krpo s toplo vodo
in čistilno sredstvo. Opreme ne pomivajte v
pomivalnem stroju.
Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim
čistilom za pečice. Na katalitične površine ne
nanašajte čistil za pečice.
Če imate pripomočke z zaščito proti prijemanju,
jih ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti
ali v pomivalnem stroju. To lahko poškoduje
premaz proti prijemanju.
Po vsaki uporabi obrišite vlago.
PEČICE IZ NERJAVNEGA JEKLA ALI
ALUMINIJA
Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali gobico.
Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin ali
abrazivnih sredstev, ki bi lahko poškodovala
površino pečice. Na enak način očistite
upravljalno ploščo na pečici.
ODSTRANJEVANJE NOSILCEV REŠETK
Preden začnete s čiščenjem pečice, odstranite
nosilce rešetk.
POZOR! Pri odstranjevanju nosilcev
rešetk bodite previdni.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran
od stranske stene.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
47
1
2
Odstranjeno opremo namestite v obratnem
zaporedju.
KATALITIČNO ČIŠČENJE
Notranjost pečice s katalitičnim premazom je
samočistilna. Vsrka maščobo.
Pred vklopom katalitičnega čiščenja:
• Odstranite vse pripomočke .
• Dno pečice očistite s toplo vodo in blagim
čistilnim sredstvom.
• Notranje steklo vrat očistite s toplo vodo in
mehko krpo.
1. Nastavite najvišjo temperaturo in pustite, da
pečica deluje eno uro.
2. Izklopite pečico.
3. Ko se pečica ohladi, notranjost očistite z
mokro mehko krpo.
Madeži in sprememba barve katalitičnega
premaza ne vplivajo na katalitično čiščenje.
ČIŠČENJE VRAT PEČICE
Vrata pečice so sestavljena iz dveh steklenih
plošč. Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in
notranjo stekleno ploščo.
Če poskušate odstraniti notranjo
stekleno ploščo, preden odstranite
vrata pečice, se lahko vrata zaprejo.
2. Dvignite in povsem obrnite vzvoda na obeh
tečajih.
3. Vrata pečice zaprite do polovice do prvega
položaja odpiranja. Potem jih dvignite in
povlecite naprej ter snemite s tečajev.
POZOR! Naprave ne uporabljajte
brez notranje steklene plošče.
1. Odprite vrata do konca in primite tečaja.
4. Vrata položite na mehko krpo na trdno
površino.
48
8. Steklene plošče očistite z vodo in milom.
Temeljito jih osušite. Steklenih plošč ne
pomivajte v pomivalnem stroju.
Ko končate s čiščenjem, namestite stekleno
ploščo in vrata pečice. Ponovite zgornje korake v
obratnem zaporedju.
Poskrbite, da bo notranja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
5. Sprostite sistem zapiranja, da boste lahko
sneli notranjo stekleno ploščo.
ZAMENJAVA ŽARNICE
6. Obrnite zaponki za 90° in ju snemite z
njunega mesta.
90°
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
Žarnica je lahko vroča.
1. Izklopite pečico.
Počakajte, da se pečica ohladi.
2. Pečico izključite iz napajanja.
3. Na dno pečice položite krpo.
Luč zadaj
1. Steklen pokrov žarnice obrnite in ga snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico,
odporno proti visoki temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
7. Najprej previdno dvignite in nato odstranite
stekleno ploščo.
1
2
49
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
KAJ STORITE V PRIMERU ...
Težava
Naprave ne morete vklopiti.
Mogoči vzrok
Naprava ni priključena na na‐
pajanje ali je priključena ne‐
pravilno.
Preverite, ali je naprava pra‐
vilno priključena na napaja‐
nje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Pregorela je varovalka.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Ko poskušate vklopiti genera‐
tor isker, se iskra ne sproži.
Kuhalna plošča ni priključena
na napajanje ali je priključena
nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna ploš‐
ča pravilno priključena na na‐
pajanje. Oglejte si vezalno
shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Pokrov in krona gorilnika sta
nameščena nepravilno.
Pokrov in krono gorilnika na‐
mestite pravilno.
Plamen ugasne takoj po vži‐
gu.
Termočlen ni dovolj segret.
Ko plamen zagori, generator
isker pridržite še deset se‐
kund ali manj.
Obroč plamena ni enakome‐
ren.
Krona gorilnika je zamašena
z ostanki hrane.
Prepričajte se, da glavni do‐
tok plina ni blokiran in da je
krona gorilnika čista.
Gorilniki ne delujejo.
Ni dovoda plina.
Preverite priključitev plinske
napeljave.
Plamen je oranžne ali rumene
barve.
Pečica se ne segreje.
Luč ne sveti.
50
Rešitev
Plamen je lahko na nekaterih
delih gorilnika videti oranžen
ali rumen. To je običajno.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Potrebne nastavitve niso na‐
stavljene.
Prepričajte se, da so nastavit‐
ve pravilne.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Na živilih in v notranjosti peči‐
ce se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne pu‐
ščajte v pečici dlje kot 15 - 20
minut.
Jedi se pečejo prepočasi ali
prehitro.
Temperatura je prenizka ali
previsoka.
Po potrebi prilagodite tempe‐
raturo. Upoštevajte navodila
za uporabo.
SERVISNI PODATKI
Če rešitve težave ne morete najti sami, se obrnite
na prodajalca alipooblaščen servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo
na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za
tehnične navedbe se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti pečice. Ploščice za tehnične navedbe
ne odstranjujte iz notranjosti pečice.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
INFORMACIJE O IZDELKU ZA KUHALNO PLOŠČO V SKLADU Z EU 66/2014
Identifikacija
modela
ZCM640H1WA
Vrsta kuhalne
plošče
Kuhalna plošča v samostoječem štedilniku
Število kuha‐
lišč
1
Tehnologija
segrevanja
Klasično električno kuhališče
Premer krož‐
nih kuhališč
(Ø)
Zadnje desno
18,0 cm
Poraba energi‐
je na kuhališče
(EC electric
cooking)
Zadnje desno
194,9 Wh/kg
Število plinskih
gorilnikov
3
51
Energijska
učinkovitost na
plinski gorilnik
(EE gas bur‐
ner)
Zadaj levo - pomožni
ni pomembno
Spredaj desno - srednje hitri
55.0%
Spredaj levo - hitri
55.7%
Energijska učinkovitost za plinsko kuhalno ploščo (EE gas hob)
55.4%
Poraba energije kuhalne plošče (EC electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za kuhanje z
elektriko - 2. del: Kuhalne plošče - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
EN 30-2-1: Gospodinjski aparati za kuhanje na
plin - Del 2-1 : Gospodarna poraba energije Splošno
KUHALNA PLOŠČA - VARČEVANJE Z
ENERGIJO
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko varčujete z
energijo, če upoštevate spodnje namige.
• Pri segrevanju vode uporabite samo potrebno
količino.
• Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
Električna kuhališča:
• Pred vklopom kuhališča nanj postavite
posodo.
• Dno posode mora imeti enak premer kot
kuhališče.
•
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
• Posodo postavite neposredno na sredino
kuhališča.
• Uporabite akumulirano toploto, da ohranite
hrano toplo ali da jo stopite.
Plinski gorilniki:
• Pred uporabo gorilnikov in podstavka za
posodo poskrbite, da bodo ti pravilno
sestavljeni.
• Dno posode mora imeti pravi premer za
velikost gorilnika.
• Posodo postavite neposredno čez gorilnik in
na sredino.
• Ko tekočina zavre, zmanjšajte plamen za
počasno kuhanje tekočine.
• Po možnosti uporabite ekonom lonec. Oglejte
si njegova navodila za uporabo.
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA IN INFORMACIJE ZA PEČICE V SKLADU Z EU 65-66/2014
Ime dobavitelja
Zanussi
Identifikacija modela
ZCM640H1WA
Indeks energijske učinkovitosti
95.0
Razred energijske učinkovitosti
A
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običajnem
načinu
0,76 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
60 l
Vrsta pečice
Pečica v samostoječem štedilniku
Teža
43.0 kg
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za kuhanje z
elektriko - 1. del: štedilniki, pečice, parne pečice
in žari - Postopki za merjenje učinkovitosti
delovanja.
52
PEČICA - VARČEVANJE Z ENERGIJO
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z energijo med
vsakodnevnim pečenjem.
Splošni namigi
Z akumulirano toploto pogrejte ostale jedi.
Presledki med pečenjem več jedi naj bodo čim
krajši.
Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem pečice
dobro zaprta. Vrat med pečenjem ne odpirajte
prepogosto. Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in
preverite, da je dobro nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte, preden
vanjo položite hrano.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10 minut
pred potekom časa pečenja znižajte temperaturo
pečice na najnižjo stopnjo, odvisno od trajanja
pečenja. Akumulirana toplota v pečici še naprej
omogoča pečenje.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in ohraniti
topel obrok, izberite najnižjo možno nastavitev
temperature.
Peka z gretjem zgoraj in spodaj
Funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo
med pečenjem. Za dodatne podrobnosti si oglejte
poglavje »Pečica - Vsakodnevna uporaba«,
Funkcije pečice.
SKRB ZA OKOLJE
simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
.
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih s
53
*
54
55
867354359-A-292019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising