Zanussi | ZCM240G1WA | User manual | ZANUSSI ZCM240G1WA User Manual

ZANUSSI ZCM240G1WA User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZCM240G1WA
ZCM240G1XA
SL Navodila za uporabo
Štedilnik
SI
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali
škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
VARNOST OTROK IN RANLJIVIH OSEB
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne
okvare.
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso
pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so
vroči.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA
•
•
•
2
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
Ta naprava mora biti priključena na električno omrežje s
kablom H05VV-F, da prenese temperaturo hrbtne plošče.
Ta naprava je namenjena uporabi do 2000 m nadmorske
višine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta naprava ni namenjena uporabi na ladjah, čolnih ali
barkah.
Naprave ne nameščajte za okrasnimi vrati, da preprečite
pregrevanje.
Naprave ne nameščajte na platformo.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali ločenim
sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem
brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom ali
požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno kuhanje
je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov
na kuhalnih površinah.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ali stekla pokrovov kuhalne plošče
ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega
kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se lahko
segrejejo.
Pred odpiranjem iz pokrova odstranite vso morebitno razlito
tekočino. Površina kuhalne plošče naj se posuši, preden
zaprete pokrov.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da
preprečite možnost udara električnega toka.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti električnega udara.
3
•
•
V primeru fiksnega ožičenja uporabite stikalo za odklop iz
omrežja v skladu s predpisi za ožičenje.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče, ki
jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi.
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do nezgode.
VARNOSTNA NAVODILA
Ta naprava je primerna za naslednje trge: SI
•
•
NAMESTITEV
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je
težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in
priloženo obutev.
Naprave ne vlecite za ročaj.
Kuhinjska omara in odprtina morata biti
ustreznih mer.
Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
Napravo namestite na varno in primerno
mesto, ki ustreza zahtevam za namestitev.
Deli naprave so pod električno napetostjo.
Napravo obdajte s pohištvom, da preprečite
stik z nevarnimi deli.
Stranice naprave morajo biti nameščene ob
napravah ali enotah z isto višino.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat ali pod
okna. Na ta način preprečite, da bi vroča
posoda padla z naprave, ko odprete vrata ali
okno.
Poskrbite za namestitev pripomočkov za
uravnoteženje, da preprečite nagib naprave.
Oglejte si poglavje »Namestitev«.
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE
OPOZORILO! Nevarnost požara in
električnega udara.
•
4
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
Priključni kabli ne smejo priti v stik ali bližino
vrat naprave, še posebej, ko so vroča.
Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni
mogoče odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv
tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti izolacijsko
napravo, ki omogoča odklop naprave z
omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava
mora imeti med posameznimi kontakti
minimalno razdaljo 3 mm.
Preden vtaknete vtič v vtičnico, povsem
zaprite vrata naprave.
PRIKLJUČITEV PLINA
• Vse priključitve plina mora opraviti strokovno
usposobljena oseba.
• Pred priključitvijo se prepričajte, da so krajevni
pogoji plinske napeljave (vrsta in tlak plina) in
nastavitve štedilnika usklajeni.
• Poskrbite za kroženje zraka okrog naprave.
• Informacije o dovodu plina so na ploščici za
tehnične navedbe.
•
Ta naprava ni priključena na napravo za
prezračevanje in odvajanje plinov, ki nastajajo
pri gorenju. Napravo priključite v skladu z
veljavnimi predpisi za namestitev. Bodite
pozorni na zahteve glede ustreznega
prezračevanja.
UPORABA
OPOZORILO! Nevarnost poškodbe
in opeklin.
Nevarnost električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava je namenjena samo za uporabo v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte brez
nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave lahko
puhne vroč zrak.
Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
požara in eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali
segretih predmetov ne približujte maščobam
in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja, lahko
povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo ostanke
hrane, lahko povzročijo požar pri nižjih
temperaturah od prvič uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z
iskrami ali odprtim ognjem.
Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba
sestavin z alkoholom lahko povzroči mešanico
alkohola in zraka.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– Ne dajajte vode neposredno v vročo
napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane v
napravi, ko končate s pripravo hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali nameščanju
pripomočkov previdni.
Sprememba barve emajla ali nerjavnega jekla
ne vpliva na zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni
sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.
Vroče posode ne postavljajte na upravljalno
ploščo.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne padejo na
napravo. Lahko se poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo ali
brez posode.
Na napravo ali neposredno na njeno dno ne
polagajte aluminijaste folije.
Klasičnega električnega kuhališča ne
uporabljajte za neposredno kuhanje.
Uporabljati ga morate z ustrezno posodo.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko povzroči praske.
Pri prestavljanju na kuhalno površino jo vedno
dvignite.
V prostoru, kjer je nameščena naprava,
poskrbite za dobro prezračevanje.
Uporabljajte le stabilno posodo ustrezne
oblike in premera, ki je večji od dimenzij
gorilnikov.
Na koncu se še prepričajte, da plamen pri
hitrem zasuku gumba iz položaja za največjo
moč v položaj za najmanjšo moč ne ugasne.
Uporabljajte le opremo, priloženo napravi.
Na gorilnik ne nameščajte difuzorja plamena.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene, npr.
ogrevanje prostora.
NEGA IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb, požara ali poškodb
naprave.
•
•
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
•
Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje
barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno naprave.
•
•
Pred vzdrževalnimi deli izklopite napravo.
Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče
steklene plošče lahko počijo.
Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih
takoj zamenjajte. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko
povzroči požar.
Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
5
•
•
•
•
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva.
Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil,
grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice,
upoštevajte varnostna navodila z embalaže.
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite s
čistilnimi sredstvi.
Gorilnikov ne pomivajte v pomivalnem stroju.
POKROV
• Ne spreminjajte specifikacij pokrova.
• Pokrov redno čistite.
• Pokrova ne odpirajte, ko so na površini razlite
tekočine.
• Preden zaprete pokrov, izklopite vse gorilnike.
• Pokrova ne zapirajte, dokler kuhalna plošča in
pečica nista povsem mrzli.
• Segrevan steklen pokrov se lahko zdrobi (če
je na voljo).
•
•
•
Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena
za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz
napajanja.
Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.
SERVIS
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
ODSTRANJEVANJE
OPOZORILO! Nevarnost poškodbe
ali zadušitve.
•
•
•
•
•
Za informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci ali živali zaprli v napravo.
Sploščite zunanje cevi za plin.
NOTRANJA OSVETLITEV
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
NAMESTITEV NAPRAVE
Svojo prostostoječo napravo lahko postavite
tako, da ima omarico na eni ali obeh straneh ali
da stoji v kotu.
Med napravo in zadnjo steno naj bo
približno en centimeter razmaka, da
boste lahko odprli pokrov.
Za najmanjše razdalje za namestitev preverite
razpredelnico.
6
B
C
A
D
Najmanjše razdalje
Mera
mm
A
400
B
650
C
150
D
540
TEHNIČNI PODATKI
Napetost
Frekvenca
50 - 60 Hz
Razred naprave
1
Mera
mm
Višina
850
Širina
500
Globina
500
230 V
DRUGI TEHNIČNI PODATKI
Kategorija naprave:
II2H3B/P
Prvotna vrsta plina:
G20 (2H) 20 mbar
Nadomestna vrsta plina:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
PREMERI OBVODOV
GORILNIK
Ø OBVODA1)1/100 mm
Pomožni
29 / 30
Srednje hitri
32
Hitri
42
1) Vrsta obvoda je odvisna od modela.
PLINSKI GORILNIKI ZA ZEMELJSKI PLIN G20 S TLAKOM 20 mbar
GORILNIK
Hitri
Srednje hitri
Pomožni
NORMALNA MOČ
(kW)1)
ZMANJŠANA MOČ (kW)1)
OZNAKA ŠOBE 1/100
mm
2,6
0,72/0,75
113
2,0/1,9
0,43/0,45
96
1,0
0,35
70
1) Vrsta pipe je odvisna od modela.
7
PLINSKI GORILNIKI ZA UNP G30 S TLAKOM 30 mbar
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)
ZMANJŠANA MOČ
(kW)
OZNAKA ŠOBE NOMINALNI DOVOD
1/100 mm
PLINA (g/h)
Hitri
2,5
0,72
77
182
Srednje hitri
2,0
0,43
71
145
Pomožni
1,0
0,35
50
73
PLINSKI GORILNIKI ZA UNP G31 S TLAKOM 30 mbar
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)1)
ZMANJŠANA MOČ
(kW)1)
OZNAKA ŠOBE
1/100 mm
NOMINALNI DOVOD
PLINA (g/h)
Hitri
2,2
0,63
77
157
Srednje hitri
1,7
0,38
71
121
Pomožni
0,85
0,31
50
61
1) Vrsta pipe je odvisna od modela.
PRIKLJUČITEV PLINA
OPOZORILO! Pred priključitvijo plina
napravo izključite iz električnega
omrežja ali izklopite varovalko v
omarici z varovalkami.Zaprite glavni
ventil za dovod plina.
Uporabite stalne priključke ali uporabljajte gibke
cevi iz nerjavnega jekla v skladu z veljavnimi
predpisi. Če uporabljate kovinske cevi, pazite, da
ne pridejo v stik s premičnimi deli in da se ne
stisnejo.
OPOZORILO! Priključna cev za plin
se ne sme dotikati dela naprave, ki je
prikazan na sliki.
OPOZORILO! Ko je namestitev
končana, se prepričajte, da cevne
spojke tesnijo. Zatesnjenost
preverite z milnico in ne ognjem.
8
POVEZAVA Z GIBKIMI NEKOVINSKIMI CEVMI
Če imate preprost dostop do priključka, lahko
uporabite gibko cev. Cev mora biti tesno pritrjena
z objemkama.
Pri nameščanju vedno uporabite držalo za cev in
tesnilo. Gibko cev lahko uporabite, ko:
• ne more postati bolj vroča, kot je sobna
temperatura, višja od 30 °C,
• ni daljša od 1500 mm,
• nikjer ni zožena,
• ni zvita ali upognjena,
• ni v stiku z ostrimi robovi ali vogali,
• lahko njeno stanje preprosto preverite.
Pri preverjanju gibke cevi se prepričajte, da:
• na njej ni razpok, zarez ali drugih poškodb niti na koncih niti na celotni dolžini,
• je material pravilno prožen in ni otrdel,
• pritrditvene objemke niso zarjavele,
• njen rok uporabe še ni potekel.
V primeru ene ali več nepravilnosti cevi ne
popravljajte, temveč jo zamenjajte.
Dovod plina na plošči je na zadnji strani
upravljalne plošče.
PRILAGODITEV NA RAZLIČNE VRSTE PLINA
Prilagoditev na različne vrste plina
naj izvrši le pooblaščena oseba.
Pečica je nastavljena za delovanje
na zemeljski plin, lahko pa nastavitev
spremenite za delovanje na
utekočinjen plin s pravimi šobami.
Stopnja plina je prilagojena.
Namestitveni komplet lahko naročite
v pooblaščenem servisnem centru.
OPOZORILO! Pred menjavo šob se
prepričajte, da so gumbi za plin v
položaju OFF. Napravo izklopite iz
električnega omrežja. Počakajte, da
se pečica ohladi. Obstaja nevarnost
poškodb.
Pečica je nastavljena na pogosteje
uporabljan plin. Pri spremembi
nastavitve vedno uporabljajte tesnilo.
C
B
A
D
A. Mesto priključitve plina (za pečico je na voljo
samo eno mesto)
B. Tesnilo
C. Prilagodljivi priključek
D. Držalo za cev za UNP
ZAMENJAVA ŠOB NA KUHALNI PLOŠČI
Šobe zamenjajte ob zamenjavi vrste plina.
1. Odstranite podstavke za posodo.
2. Odstranite pokrove in krone gorilnikov.
3. Z natičnim ključem št. 7 odstranite šobe.
4. Zamenjajte jih s tistimi, ki so potrebne za
vrsto plina, ki ga uporabljate.
5. Ploščico za tehnične navedbe (poleg
priključne cevi za plin) zamenjajte s ploščico
za novo vrsto plina.
Ta ploščica je na voljo v vrečki,
priloženi napravi.
Če je dovodni tlak plina spremenljiv ali se
razlikuje od potrebnega tlaka, na priključno cev
za plin namestite primeren regulator tlaka.
NASTAVITEV NAJNIŽJE STOPNJE PLINA NA
GORILNIKU KUHALNE PLOŠČE
1. Izključite napravo iz električnega omrežja.
2. Odstranite gumb za kuhalno ploščo. Če ne
dosežete nastavitvenega vijaka, pred
začetkom nastavitve snemite upravljalno
ploščo.
3. S tankim in ploščatim izvijačem nastavite
položaj nastavitvenega vijaka A.
Model določa položaj nastavitvenega vijaka
A.
A
A
Preklop z zemeljskega na utekočinjen plin
1. Povsem privijte nastavitveni vijak.
2. Gumb namestite nazaj.
Preklop z utekočinjenega na zemeljski plin
1. Nastavitveni vijak A odvijte približno za en
obrat.
2. Gumb za kuhalno ploščo premaknite nazaj.
3. Napravo priključite na električno omrežje.
9
4.
5.
6.
7.
8.
OPOZORILO! Vtič vtaknite v
vtičnico samo, če so vsi deli spet
na prvotnih položajih. Obstaja
nevarnost poškodb.
Prižgite gorilnik.
Oglejte si poglavje »Kuhalna plošča Vsakodnevna uporaba«.
Gumb za kuhalno ploščo obrnite v položaj za
najmanjši plamen.
Ponovno odstranite gumb za kuhalno ploščo.
Nastavitveni vijak privijajte počasi tako dolgo,
dokler plamen ni najmanjši in stabilen.
Gumb za kuhalno ploščo premaknite nazaj.
nosilcu. Privijte jo v trden material ali pa
uporabite primerno ojačitev (steno).
80-85
mm
317-322
mm
ZAŠČITA PRED NAGIBANJEM
Preden namestite zaščito pred nagibanjem,
določite ustrezno višino in področje za napravo.
POZOR! Zaščita pred nagibanjem
mora biti nameščena na pravi višini.
Poskrbite, da bo površina za
napravo gladka.
Namestiti morate zaščito pred nagibanjem. Če je
ne namestite, se lahko naprava nagne.
Naprava ima nalepljen simbol, prikazan na sliki
(če je primerno), ki vas opozarja na namestitev
zaščite pred nagibanjem.
2. Odprtina se nahaja na levi strani hrbtne strani
naprave. Dvignite sprednji del naprave in jo
namestite na sredino med omarici. Če je
prostor med omaricama večji od širine
naprave, morate prilagoditi stranske mere, da
bo naprava stala na sredini.
Če spremenite mere štedilnika,
morate pravilno poravnati zaščito
pred nagibanjem.
POZOR! Če je prostor med
omaricama večji od širine naprave,
morate prilagoditi stranske mere, da
bo naprava stala na sredini.
ELEKTRIČNA NAMESTITEV
OPOZORILO! Če ne upoštevate
varnostnih navodil iz poglavij o
varnosti, proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
Naprava je dobavljena brez vtiča ali napajalnega
kabla.
1. Zaščito pred nagibanjem namestite 317 - 322
mm navzdol od vrhnje površine naprave in 80
- 85 mm od strani naprave v odprtino na
10
OPOZORILO! Preden priključite
električni kabel na priključnico,
izmerite napetost med fazami v
domačem omrežju. Nato si oglejte
nalepko za priključitev na hrbtni
strani naprave, da boste uporabili
pravo električno napeljavo. To
zaporedje korakov prepreči napake
pri napeljavi in poškodbe električnih
sestavnih delov naprave.
Primerne vrste kablov za različne faze:
Najmanjša velikost ka‐
bla
Faza
1
3 x 2,5 mm²
3 z nevtralnim vod‐
nikom
5 x 1,0 mm²
OPOZORILO! Napajalni kabel se ne
sme dotikati dela naprave, ki je
označen na sliki.
OPIS IZDELKA
SPLOŠNI PREGLED
1
2 3 4 5
1 Gumbi za kuhalno ploščo
2 Gumb za generator isker
6
3 Upravljalni gumb (za nastavitev temperature)
4 Prikazovalnik/simbol temperature
4
9
3
2
1
7
8
5 Lučka/simbol/indikator kuhalne plošče
6 Gumb za funkcije pečice
7 Grelec
8 Luč
9 Položaji rešetk
11
RAZPOREDITEV KUHALNIH POVRŠIN
1
2
3
145 mm
5
1 Kuhališče 1500 W
2 Odprtina za uhajanje pare - število in položaj
sta odvisna od modela
3 Pomožni gorilnik
4 Hitri gorilnik
5 Srednje hitri gorilnik
4
PRIPOMOČKI
• Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
• Predal za shranjevanje
Predal za shranjevanje se nahaja pod pečico.
Za uporabo predala dvignite spodnja sprednja
vrata in jih nato potegnite dol.
OPOZORILO! Predal za
shranjevanje se lahko med
delovanjem naprave segreje.
PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
PRVO ČIŠČENJE
Iz pečice odstranite vso opremo.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in opremo.
Opremo namestite nazaj v prvotni položaj.
PREDGREVANJE
Pred prvo uporabo prazno pečico predhodno
ogrevajte.
1. Nastavite funkcijo
in najvišjo temperaturo.
2. Pečica naj deluje eno uro.
3. Nastavite funkcijo
in nastavite najvišjo
temperaturo. Najvišja temperatura za to
funkcijo je 210 °C.
4. Pečica naj deluje 15 minut.
5. Pečico izklopite in pustite, da se ohladi.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot običajno.
Pečica lahko oddaja neprijetne vonjave in dim. V
prostoru poskrbite za zadostno zračenje.
KUHALNA PLOŠČA - VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
12
VŽIG GORILNIKA KUHALNE PLOŠČE
Gorilnik vedno prižgite, preden nanj
položite posodo.
OPOZORILO! Bodite zelo previdni,
ko zanetite ogenj v kuhinji.
Proizvajalec ne prevzema nobene
odgovornosti zaradi napačne
uporabe plamena.
PREGLED GORILNIKA
A
1. Pritisnite in držite gumb za iskro
.
2. Sočasno obrnite gumb za kuhalno ploščo v
nasprotni smeri urnega kazalca v položaj za
B
največji dovod plina
in ga pritisnite za vžig
gorilnika.
3. Ko se gorilnik vžge, spustite gumb za iskro,
vendar držite gumb v tem položaju 10 sekund
ali manj, da se bo termočlen lahko segrel. V
nasprotnem primeru se bo dovod plina
prekinil.
4. Prilagodite plamen, ko se povsem zaneti.
OPOZORILO! Gumba ne držite
pritisnjenega več kot 15 sekund. Če
se gorilnik ne vžge po 15 sekundah,
spustite gumb, obrnite ga v položaj
za izklop in po preteku najmanj ene
minute poskusite ponovno prižgati
gorilnik.
Če po nekaj poskusih gorilnika ni
mogoče prižgati, preverite, ali sta
njegova krona in pokrov v pravilnem
položaju.
Če zmanjka električnega toka, lahko
gorilnik prižgete brez električne
naprave. V tem primeru gorilniku
približajte plamen, pritisnite potreben
gumb in ga obrnite na največji
plamen. Gumb držite pritisnjen 10
sekund ali manj, da se termočlen
segreje.
Če plamen gorilnika po nesreči
ugasne, obrnite gumb v položaj za
izklop in po preteku najmanj ene
minute poskusite ponovno prižgati
gorilnik.
Generator isker se lahko samodejno
vklopi, ko vzpostavite povezavo z
električnim omrežjem, po namestitvi
ali izpadu električne napetosti. To je
povsem običajno.
C
D
A.
B.
C.
D.
Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vžigalna elektroda
Termočlen
IZKLOP GORILNIKA
Plamen ugasnete tako, da obrnete gumb v
položaj za izklop
.
OPOZORILO! Preden odmaknete
posodo z gorilnika, vedno zmanjšajte
višino plamena ali ga povsem
ugasnite.
STOPNJA KUHANJAZA ELEKTRIČNO
KUHALIŠČE
Simboli
Funkcija
Položaj za izklop
1-6
Stopnje kuhanja
Akumulirano toploto uporabite za
zmanjšanje porabe energije.
Kuhališče izklopite približno 5 - 10
minut pred koncem kuhanja.
Obrnite gumb za izbrano kuhališče na potrebno
stopnjo kuhanja.
Zasveti indikator upravljanja kuhalne plošče.
Da dokončate postopek kuhanja, gumb obrnite v
položaj za izklop.
Če so izklopljena vsa kuhališča, indikator
upravljanja kuhalne plošče ugasne.
13
UPORABA HITRE KUHALNE PLOŠČE
Rdeča pika na sredini kuhalne plošče označuje
hitro ploščo. Hitra kuhalna plošča se segreje
hitreje od običajnih plošč. Rdeče pike so narisane
na ploščah. Med uporabo se lahko njihova
intenzivnost poslabša in po določenem času
lahko celo povsem izginejo. To ne vpliva na
delovanje plošče.
KUHALNA PLOŠČA - NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
Gorilnik
POSODA
Elektrika:
Dno posode mora biti čim bolj debelo
in ravno.
Dno posode mora biti čisto in suho,
preden jo postavite na kuhalno
ploščo.
Plin:
OPOZORILO! Iste posode ne
postavljajte na dva gorilnika.
Premer posode (mm)
Pomožni
120 - 180
Srednje hitri
140 - 220/2401)
Hitri
160 - 220/2601)
1) Pri uporabi ene posode na kuhalni plošči.
PRIMERI KUHANJA ZA ELEKTRIČNO
KUHALIŠČE
Stopnja
kuhanja:
OPOZORILO! Na gorilnik ne
postavljajte nestabilne ali
poškodovane posode, da preprečite
razlitje in telesne poškodbe.
POZOR! Ročaji posode ne smejo
segati nad sprednji del kuhalne
površine.
POZOR! Posoda mora biti
postavljena na sredino gorilnika za
najvišjo stabilnost in manjšo porabo
plina.
Uporaba:
1
Ohranjanje toplote
2
Nežno počasno kuhanje
3
Počasno kuhanje
4
Cvrenje/porjavenje
5
Vrenje
6
Vrenje/hitro cvrenje/globoko cvre‐
nje
PREMERI POSODE
OPOZORILO! Uporabite posodo s
primernim premerom glede na
velikosti kuhališč.
KUHALNA PLOŠČA - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
SPLOŠNE INFORMACIJE
• Ploščo očistite po vsaki uporabi.
14
•
•
Vedno uporabljajte posodo s čistim dnom.
Praske ali temni madeži na površini ne
vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo za
površine kuhalnih plošč.
Nerjavno jeklo
•
•
•
Za robove kuhalne plošče iz nerjavnega jekla
uporabljajte posebno čistilno sredstvo za
nerjavno jeklo.
Rob plošče iz nerjavnega jekla lahko
spremeni barvo zaradi visoke temperature.
Dele iz nerjavnega jekla očistite z vodo in do
suhega obrišite z mehko krpo.
ČIŠČENJE KUHALNE PLOŠČE
• Takoj odstranite: stopljeno plastiko, plastično
folijo, sladkor in sladko hrano, v nasprotnem
primeru se lahko zaradi umazanije poškoduje
kuhalna plošča. Pazite, da ne pride do
opeklin.
• Odstranite, ko je plošča že dovolj hladna:
ostanke vodnega kamna in vode, maščobne
madeže in svetla kovinska obarvanja. Ploščo
očistite z vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z mehko
krpo.
• Za čiščenje emajliranih delov, pokrovov in
kron gorilnikov uporabite toplo milnico, preden
jih namestite nazaj, pa jih dobro osušite.
ČIŠČENJE ELEKTRIČNE KUHALNE PLOŠČE
1. Uporabite čistilni prašek ali gobico.
2. Ploščo očistite z vlažno krpo in malo
čistilnega sredstva.
3. Ploščo nastavite na nizko temperaturo in jo
pustite, da se posuši.
4. Če želite plošče ohraniti v dobrem stanju, jih
redno mažite z oljem za šivalne stroje. Olje
odstranite z vpojnim papirjem.
ČIŠČENJE VŽIGALNE SVEČKE
Ta funkcija se izvede preko keramične vžigalne
elektrode s kovinsko elektrodo. Elektrodi morata
biti vedno čisti, da lahko sprožita iskro. Preverite
tudi, da luknjice na kroni gorilnika niso
zamašene.
PODSTAVKI ZA POSODO
Podstavki za posodo niso primerni
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Pomivati jih morate ročno.
1. Podstavke za posodo odstranite, da boste
lažje očistili ploščo.
Pri vstavljanju podstavkov za
posodo bodite zelo previdni, da
ne poškodujete kuhalne plošče.
2. Emajl ima lahko ostre robove, zato bodite pri
ročnem pomivanju in brisanju podstavkov za
posodo previdni. Po potrebi lahko trdovratne
madeže odstranite s čistilno pasto.
3. Po čiščenju podstavkov za posodo se
prepričajte, da so v pravem položaju.
4. Za pravilno delovanje gorilnika poskrbite, da
bodo ročice podstavkov za posodo
poravnane s sredino gorilnika.
REDNO VZDRŽEVANJE
Vaš serviser naj redno pregleduje stanje
priključne cevi za plin in regulatorja tlaka, če je
nameščen.
PEČICA - VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
VKLOP IN IZKLOP PEČICE
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da izberete
funkcijo pečice.
2. Obrnite gumb za nastavitev temperature, da
izberete želeno temperaturo.
3. Pečico izklopite tako, da obrnete gumba za
funkcije pečice in nastavitev temperature v
položaj za izklop.
Lučka zasveti, ko pečica deluje.
VARNOSTNI TERMOSTAT
Nepravilno delovanje pečice ali okvarjeni deli
lahko povzročijo nevarno pregrevanje. Za
preprečitev tega ima pečica varnostni termostat,
ki prekine dovod napajalne napetosti. Ko se
temperatura zniža, se pečica ponovno
samodejno vklopi.
15
FUNKCIJE PEČICE
Simbol
Funkcija pečice
Uporaba
Položaj za izklop
Pečica je izklopljena.
Luč v pečici
Za vklop luči brez funkcije pečice.
Gretje zgoraj/spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini.
Peka z gretjem zgoraj in
spodaj
Ta funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo
med pečenjem. Za navodila za kuhanje si oglejte
poglavje »Namigi in nasveti«, Peka z gretjem zgoraj
in spodaj. Med pečenjem morajo biti vrata zaprta,
da se funkcija ne prekine in da se zagotovi delova‐
nje pečice z največjo energijsko učinkovitostjo. Ko
uporabljate to funkcijo, se lahko temperatura v peči‐
ci razlikuje od nastavljene. Moč segrevanja se lahko
zmanjša. Za splošna priporočila za varčevanje z
energijo si oglejte poglavje »Energijska učinkovi‐
tost«, Varčevanje z energijo. Ta funkcija je bila upo‐
rabljena za skladnost z razredom energijske učinko‐
vitosti v skladu z EN 60350-1.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hra‐
ne.
Veliki žar
Za peko velike količine ploskih jedi in za popekanje
kruha.
Hitro segrevanje
Za pečenje večjih kosov mesa in perutnine na eni
višini. Za gratiniranje in dodatno zapečenost.
Najvišja temperatura za to funkcijo je 210 °C.
Pečenje z nizko temp.
Za pripravo mehkih, sočnih pečenk.
PEČICA - UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
VSTAVLJANJE PRIPOMOČKOV
Mreža za pečenje:
Mreža za pečenje je na zadnji strani
posebej oblikovana, kar pomaga pri
kroženju toplote.
16
Mrežo namestite na pravi položaj. Pazite, da se
ne dotakne zadnje stene pečice.
Pekač:
Pekača ne potiskajte do zadnje
stene pečice, ker s tem preprečite
kroženje toplote okrog pekača.
Hrana se lahko zažge, še posebej na
zadnjem delu pekača.
Pekač ali globok pekač postavite na položaj za
rešetko. Pazite, da se ne dotakne zadnje stene
pečice.
PEČICA - NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
Temperature in časi pečenja v
razpredelnicah so le smernice.
Odvisni so od recepta, kakovosti in
količine uporabljenih sestavin.
SPLOŠNE INFORMACIJE
• Naprava ima štiri položaje rešetk. Položaje
rešetk štejte od spodaj navzgor.
• Vlaga lahko v napravi ali na steklenih vratih
kondenzira. To je običajno. Če med pripravo
hrane odpirate vrata, se vedno umaknite stran
od naprave. Če želite zmanjšati kondenzacijo,
vklopite napravo 10 minut pred začetkom
priprave hrane.
• Po vsaki uporabi naprave očistite vlago.
• Med pripravo hrane ne postavljajte predmetov
neposredno na dno naprave in jih ne
prekrivajte z aluminijasto folijo. To lahko
spremeni rezultate pečenja in poškoduje
emajl.
PEČENJE KRUHA IN PECIVA
• Prvič uporabite nižjo temperaturo.
• Torte in peciva, ki jih pečete na različnih
višinah, ne bodo enakomerno zapečeni. Če
pride do neenakomernega porjavenja, ni treba
spreminjati nastavitve temperature. Razlike se
med pečenjem izenačijo.
• Pekači v pečici se med pečenjem lahko
zvijejo. Ko se ponovno ohladijo, se zravnajo.
PEKA TORT
Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4 časa
pečenja.
PEKA MESA IN RIB
Preden meso razrežete, počakajte približno 15
minut, da sok ne izteče.
Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v globok pekač
nalijte nekaj vode. Za preprečitev kondenzacije
dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.
PEČENJE Z NIZKO TEMP.
Pri uporabi te funkcije jedi vedno
pripravljajte brez pokrova.
To funkcijo uporabite za pripravo nemastnih in
mehkih kosov mesa in ribe. Funkcija Pečenje z
nizko temp. ni primerna za recepte, kot je dušeno
meso ali mastna svinjska pečenka. Za manjše
kose mesa, kot so npr. zrezki, nastavite
temperaturo 125 °C.
ČAS PRIPRAVE
Čas priprave je odvisen od vrste hrane, njene
strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek. Pri
uporabi te naprave poiščite nastavitve (nastavitev
gretja, čas priprave itd.), ki najbolj ustrezajo vaši
posodi, receptom in količinam.
17
GRETJE ZGORAJ IN SPODAJ
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Pogača
160 - 170
30 - 40
2
Rulada
150 - 170
20 - 30
2
Maslen kolač
170 - 180
40 - 50
2
Pekovsko pecivo
190 - 200
15 - 30
2
Pecivo iz kvašenega testa z jabolki
170 - 190
45 - 60
3
Kolač z drobljencem
170 - 190
50 - 60
3
Skutna pogača
170 - 190
70 - 80
2
Tradicionalna romunska biskvitna
torta
160 - 170
30 - 40
2
Romunska biskvitna torta
160 - 170
35 - 50
2
Švicarski kruh
160 - 180
50 - 60
2
Kmečki kruh
190 - 210
50 - 60
2
Sadni kruh
230 - 250
10 - 15
2
Polnjeno pecivo iz kvašenega testa
170 - 180
25 - 35
2
Pica
200 - 220
25 - 35
2
Švicarska jabolčna torta
200 - 220
30 - 40
1
Božični kolač
170 - 180
60 - 80
2
Quiche Lorraine
220 - 230
40 - 50
1
Beljakovi poljubčki
100 - 120
40 - 50
2
Drobljenec
180 - 190
25 - 35
3
Viktorijin kolač
160 - 170
25 - 35
3
Maslena pogača
180 - 200
20 - 25
2
Piščanec, cel
200 - 220
60 - 70
2
Piščanec, polovica
190 - 210
50 - 60
3
Svinjski kotlet
190 - 210
30 - 35
3
PEKA Z GRETJEM ZGORAJ IN SPODAJ
Jed
Kruh in pica
18
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Pripomočki
Jed
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Pripomočki
Žemlje
190
20 - 30
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Zamrznjena pizza, 350
g
190
30 - 40
2
mreža za pečenje
Rulada
180
20 - 30
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Rjavčki (brownies)
180
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Soufflé/Narastek
200
30 - 40
2
šest keramičnih ramekinov na
mreži za pečenje
Testo za kolač
180
20 - 30
2
Model za testo za kolač na mreži
za pečenje
Biskvit
150
30 - 40
2
model na mreži za pečenje
Ribe v vrečkah, 300 g
180
20 - 30
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Cela riba, 200 g
180
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Ribji fileti, 300 g
180
30 - 40
2
Posoda za pico na mreži za pe‐
čenje
Meso v vrečki, 250 g
200
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Nabodala, 500 g
200
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Piškoti
160
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Makroni
170
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Muffini
180
30 - 40
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Slani krekerji
160
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Kolači v pekaču
Kolači v modelu
Ribe
Meso
Majhni pečeni kosi
19
Tempera‐
tura (°C)
Jed
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Pripomočki
Piškoti iz krhkega testa
140
30 - 40
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Tarti
170
15 - 25
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Mešana zelenjava v
vrečki, 400 g
190
30 - 40
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Omleta
200
20 - 30
2
Posoda za pico na mreži za pe‐
čenje
Zelenjava v pekaču,
700 g
190
30 - 40
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Vegetarijansko
VELIKI ŽAR
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Piščanec, polovica
200
50 - 60
2
Piščanec
250
55 - 60
2
Piščančje perutnice
230
30 - 40
2
Svinjski kotlet
230
40 - 50
2
Goveji zrezek: dobro zapečen
250
35 - 40
2
Peka slanine na žaru
250
15 - 25
2
Klobase
250
20 - 30
2
Goveji zrezek: srednje zapečen
230
25 - 35
2
INFORMACIJE ZA PREIZKUŠEVALNE INŠTITUTE
20
Temperatu‐
ra (°C)
Pripomočki
Položaj re‐
Čas (min.)
šetk
Jed
Funkcija
Drobno pecivo (16
kosov/pekač)
Gretje zgoraj/
spodaj
160
pekač za pecivo
3
20 - 30
Jabolčna pita (2 mo‐
dela Ø 20 cm, dia‐
gonalno zamaknje‐
na)
Gretje zgoraj/
spodaj
190
mreža za peče‐
nje
1
70 - 80
Biskvit brez maščob
Gretje zgoraj/
spodaj
180
mreža za peče‐
nje
2
20 - 30
Jed
Funkcija
Temperatu‐
ra (°C)
Pripomočki
Položaj re‐
Čas (min.)
šetk
Masleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega testa
Gretje zgoraj/
spodaj
140
pekač za pecivo
3
15 - 30
Popečen kruh
Veliki žar
250
mreža za peče‐
nje
3
5 - 10
Goveji burger
Veliki žar
250
mreža za peče‐
nje ali posoda
za žar/pekač
3
15 - 20
prva
stran;
10 -15
druga
stran
PROGRAM ZA PIZZO
Ko pečete pico, obrnite upravljalna
gumba za funkcije pečice in
temperaturo pečice v položaj za
pico, da boste dosegli najboljši
rezultat.
PEČICA - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
OPOMBE GLEDE ČIŠČENJA
Sprednji del pečice očistite z mehko krpo, toplo
vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite
namensko čistilo.
Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi.
Nakopičena maščoba ali drugi ostanki hrane se
lahko vžgejo.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pustite,
da se posuši. Uporabite mehko krpo s toplo vodo
in čistilno sredstvo. Opreme ne pomivajte v
pomivalnem stroju.
Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim
čistilom za pečice.
Če imate pripomočke z zaščito proti prijemanju,
jih ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti
ali v pomivalnem stroju. To lahko poškoduje
premaz proti prijemanju.
Po vsaki uporabi obrišite vlago.
PEČICE IZ NERJAVNEGA JEKLA ALI
ALUMINIJA
Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali gobico.
Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin ali
abrazivnih sredstev, ki bi lahko poškodovala
površino pečice. Na enak način očistite
upravljalno ploščo na pečici.
ODSTRANJEVANJE IN NAMEŠČANJE
STEKLENIH PLOŠČ PEČICE
Notranje steklene plošče lahko odstranite in jih
očistite. Število steklenih plošč je različno za
različne modele.
OPOZORILO! Med čiščenjem naj
bodo vrata pečice priprta. Ko jih
povsem odprete, se lahko po nesreči
zaprejo in povzročijo morebitne
poškodbe.
OPOZORILO! Naprave ne
uporabljajte brez steklenih plošč.
1. Vrata odprite do kota približno 30°. Vrata
stojijo sama, ko so priprta.
21
4. Držite zgornji rob steklenih plošč vrat in
plošče eno za drugo povlecite navzgor.
5. Stekleno ploščo očistite z vodo in milom.
Stekleno ploščo temeljito osušite.
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene
plošče in vrata pečice. Ponovite zgornje korake v
obratnem zaporedju. Najprej vstavite manjšo
ploščo, nato pa večjo.
30°
POZOR! Poskrbite, da bo notranja
steklena plošča vstavljena na pravo
mesto.
2. Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu vrat
na obeh straneh in pritisnite navznoter, da
sprostite zaponko.
2
B
1
3. Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.
OPOZORILO! Ko odstranjujete
steklene plošče, se skušajo vrata
pečice zapreti.
ZAMENJAVA ŽARNICE
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
Žarnica je lahko vroča.
1. Izklopite pečico.
Počakajte, da se pečica ohladi.
2. Pečico izključite iz napajanja.
3. Na dno pečice položite krpo.
Luč zadaj
1. Steklen pokrov žarnice obrnite in ga snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico,
odporno proti visoki temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
KAJ STORITE V PRIMERU ...
Težava
Naprave ne morete vklopiti.
22
Mogoči vzrok
Rešitev
Naprava ni priključena na na‐
pajanje ali je priključena ne‐
pravilno.
Preverite, ali je naprava pra‐
vilno priključena na napaja‐
nje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Pregorela je varovalka.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Ko poskušate vklopiti genera‐
tor isker, se iskra ne sproži.
Kuhalna plošča ni priključena
na napajanje ali je priključena
nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna ploš‐
ča pravilno priključena na na‐
pajanje. Oglejte si vezalno
shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Pokrov in krona gorilnika sta
nameščena nepravilno.
Pokrov in krono gorilnika na‐
mestite pravilno.
Plamen ugasne takoj po vži‐
gu.
Termočlen ni dovolj segret.
Ko plamen zagori, generator
isker pridržite še deset se‐
kund ali manj.
Obroč plamena ni enakome‐
ren.
Krona gorilnika je zamašena
z ostanki hrane.
Prepričajte se, da glavni do‐
tok plina ni blokiran in da je
krona gorilnika čista.
Gorilniki ne delujejo.
Ni dovoda plina.
Preverite priključitev plinske
napeljave.
Plamen je oranžne ali rumene
barve.
Pečica se ne segreje.
Plamen je lahko na nekaterih
delih gorilnika videti oranžen
ali rumen. To je običajno.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Potrebne nastavitve niso na‐
stavljene.
Prepričajte se, da so nastavit‐
ve pravilne.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na živilih in v notranjosti peči‐
ce se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne pu‐
ščajte v pečici dlje kot 15 - 20
minut.
Jedi se pečejo prepočasi ali
prehitro.
Temperatura je prenizka ali
previsoka.
Po potrebi prilagodite tempe‐
raturo. Upoštevajte navodila
za uporabo.
SERVISNI PODATKI
Če rešitve težave ne morete najti sami, se obrnite
na prodajalca alipooblaščen servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo
na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za
tehnične navedbe se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti pečice. Ploščice za tehnične navedbe
ne odstranjujte iz notranjosti pečice.
23
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
INFORMACIJE O IZDELKU ZA KUHALNO PLOŠČO V SKLADU Z EU 66/2014
Identifikacija
modela
ZCM240G1WA
ZCM240G1XA
Vrsta kuhalne
plošče
Kuhalna plošča v samostoječem štedilniku
Število kuha‐
lišč
1
Tehnologija
segrevanja
Klasično električno kuhališče
Premer krož‐
nih kuhališč
(Ø)
Zadnje levo
14,5 cm
Poraba energi‐
je na kuhališče
(EC electric
cooking)
Zadnje levo
194,9 Wh/kg
Število plinskih
gorilnikov
3
Energijska
učinkovitost na
plinski gorilnik
(EE gas bur‐
ner)
Zadaj desno - pomožni
ni pomembno
Spredaj desno - hitri
56,0 %
Spredaj levo - srednje hitri
55,3 %
Energijska učinkovitost za plinsko kuhalno ploščo (EE gas hob)
55,7 %
Poraba energije kuhalne plošče (EC electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za kuhanje z
elektriko - 2. del: Kuhalne plošče - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
EN 30-2-1: Gospodinjski aparati za kuhanje na
plin - Del 2-1 : Gospodarna poraba energije Splošno
KUHALNA PLOŠČA - VARČEVANJE Z
ENERGIJO
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko varčujete z
energijo, če upoštevate spodnje namige.
24
•
Pri segrevanju vode uporabite samo potrebno
količino.
• Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
Električna kuhališča:
• Pred vklopom kuhališča nanj postavite
posodo.
• Dno posode mora imeti enak premer kot
kuhališče.
• Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
• Posodo postavite neposredno na sredino
kuhališča.
•
Uporabite akumulirano toploto, da ohranite
hrano toplo ali da jo stopite.
Plinski gorilniki:
• Pred uporabo gorilnikov in podstavka za
posodo poskrbite, da bodo ti pravilno
sestavljeni.
• Dno posode mora imeti pravi premer za
velikost gorilnika.
•
•
•
Posodo postavite neposredno čez gorilnik in
na sredino.
Ko tekočina zavre, zmanjšajte plamen za
počasno kuhanje tekočine.
Po možnosti uporabite ekonom lonec. Oglejte
si njegova navodila za uporabo.
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA IN INFORMACIJE ZA PEČICE V SKLADU Z EU 65-66/2014
Ime dobavitelja
Zanussi
Identifikacija modela
ZCM240G1WA
ZCM240G1XA
Indeks energijske učinkovitosti
94.9
Razred energijske učinkovitosti
A
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običajnem
načinu
0,75 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
56 l
Vrsta pečice
Pečica v samostoječem štedilniku
Teža
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za kuhanje z
elektriko - 1. del: štedilniki, pečice, parne pečice
in žari - Postopki za merjenje učinkovitosti
delovanja.
PEČICA - VARČEVANJE Z ENERGIJO
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z energijo med
vsakodnevnim pečenjem.
Splošni namigi
Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem pečice
dobro zaprta. Vrat med pečenjem ne odpirajte
prepogosto. Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in
preverite, da je dobro nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte, preden
vanjo položite hrano.
ZCM240G1WA
43.0 kg
ZCM240G1XA
43.0 kg
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10 minut
pred potekom časa pečenja znižajte temperaturo
pečice na najnižjo stopnjo, odvisno od trajanja
pečenja. Akumulirana toplota v pečici še naprej
omogoča pečenje.
Z akumulirano toploto pogrejte ostale jedi.
Presledki med pečenjem več jedi naj bodo čim
krajši.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in ohraniti
topel obrok, izberite najnižjo možno nastavitev
temperature.
Peka z gretjem zgoraj in spodaj
Funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo
med pečenjem. Za dodatne podrobnosti si oglejte
poglavje »Pečica - Vsakodnevna uporaba«,
Funkcije pečice.
25
SKRB ZA OKOLJE
simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
.
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih s
26
*
27
867354365-A-292019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising