Zanussi | ZCK242G1WA | User manual | ZANUSSI ZCK242G1WA Uživatelský manuál

ZANUSSI ZCK242G1WA Uživatelský manuál
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZCK242G1WA
CS Návod k použití
Sporák
SK Návod na používanie
Sporák
CZ
SK
2
25
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
BEZPEČNOST DĚTÍ A POSTIŽENÝCH OSOB
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých
následků.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
•
•
2
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen
kvalifikovaná osoba.
Tento spotřebič je určen k použití do nadmořské výšky 2 000
m.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič není určen k použití na lodích a plavidlech.
Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k
jeho přehřátí.
Spotřebič neumísťujte na podstavec.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez
dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou
desku.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čistění skleněných dvířek nebo skla vík se závěsy,
mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.
Před otevřením víka vždy odstraňte z jeho povrchu rozlité
tekutiny. Před zavřením víka nechte povrch varné desky
vychladnout.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým
proudem.
3
•
•
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce
spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný,
případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití
nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič je vhodný pro následující trhy:
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
CZ SK
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Kuchyňská skříňka a výklenek musí mít
vhodné rozměry.
Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních
spotřebičů a nábytku.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje požadavky pro
instalaci.
Některé části spotřebiče jsou pod proudem.
Uzavřete spotřebič pomocí nábytku, abyste
zabránili kontaktu s nebezpečnými částmi.
Strany spotřebiče musí být umístěny vedle
spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné
výšky.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či
okna.
Zajistěte instalaci stabilizačního prvku, který
bude bránit převržení spotřebiče. Řiďte se
pokyny v části „Instalace“.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se
nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče,
obzvláště, jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem u
živých či izolovaných částí musí být
připevněna tak, aby nešla odstranit bez
použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační zařízení:
ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky
šroubového typu se musí odstranit z držáku),
ochranné zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení všech
napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační
zařízení musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Před zapojením síťové zástrčky do síťové
zásuvky zcela zavřete dvířka spotřebiče.
PŘIPOJENÍ PLYNU
• Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
• Před instalací je nutné zajistit, aby seřízení
spotřebiče odpovídalo podmínkám místního
rozvodu plynu (druhu plynu a tlaku plynu).
• Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče může
obíhat chladný vzduch.
• Informace ohledně přívodu plynu naleznete
na typovém štítku.
• Tento spotřebič není připojen k zařízení na
odvod spalin. Ujistěte se, že je spotřebič
připojen dle aktuálních instalačních vyhlášek.
Dbejte na požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu a
popálení.
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k domácímu
použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k
uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké
ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji, držte
plameny a ohřáté předměty mimo jejich
dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin,
může způsobit požár při nižších teplotách než
olej, který se používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout směs
vzduchu s alkoholem.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně barvy
smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné předměty
přímo na dno spotřebiče.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte vlhká
jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání příslušenství
buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném povrchu
nebo nerezové oceli nemají vliv na výkon
spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký
plech. Ovocné šťávy mohou zanechat trvalé
skvrny.
Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly varné
nádoby či jiné předměty. Mohl by se poškodit
jeho povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nebo přímo na dno spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou způsobit
poškrábání. Tyto předměty při přesouvání na
varné desce vždy zdvihněte.
V místě instalace spotřebiče zařiďte dobrou
ventilaci.
Používejte pouze nádobí se správným tvarem
a průměrem dna větším než jsou rozměry
hořáků.
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne, otočíte-li
ovladačem rychle z maximální do minimální
polohy.
Používejte pouze příslušenství dodávané se
spotřebičem.
Na hořáky neinstalujte rozptylovač plamene.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným
účelům, například k vytápění místností.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
Před prováděním údržby spotřebič vypněte.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl.
Mohlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou
způsobit požár.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili
poškození materiálu jeho povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými
částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho
balení.
Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Hořáky nemyjte v myčce nádobí.
VÍKO
• Neměňte technické parametry víka.
• Víko čistěte pravidelně.
• Víko neotvírejte, když jsou na povrchu rozlité
zbytky potravin.
• Před zavřením víka vypněte všechny hořáky.
• Víko nezavírejte, dokud varná deska a trouba
zcela nevychladly.
• Skleněné víko se může roztříštit, když se
zahřeje (je-li součástí spotřebiče).
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE
Tento volně stojící spotřebič můžete umístit s
kuchyňskou skříňkou po jedné nebo po obou
stranách nebo v rohu.
Mezi spotřebičem a zdí za ním musí
být vzdálenost alespoň 1 cm, aby šlo
otevírat víko.
Pro minimální vzdálenosti při instalaci viz tabulka.
6
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají speciální či
halogenové žárovky pouze pro použití v
domácích spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od
napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
OBSLUHA
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
LIKVIDACE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu
či udušení.
•
•
•
•
•
Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a
zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
Vnější plynové potrubí slisujte.
Rozměry
B
C
A
mm
C
150
D
540
TECHNICKÉ ÚDAJE
D
Napětí
230 V
Frekvence
50 - 60 Hz
Třída spotřebiče
1
Minimální vzdálenosti
Rozměry
Rozměry
mm
mm
Výška
850
A
400
Šířka
500
B
650
Hloubka
500
OSTATNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Kategorie spotřebiče:
II2H3B/P
Původní plyn:
G20 (2H) 20 mbar
Nový plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
PRŮMĚR OBTOKU
HOŘÁK
Ø OBTOKU1) 1/100 mm
Pomocný
29 / 30
Středně rychlý
32
Rychlý
42
1) Typ obtoku závisí na modelu.
PLYNOVÉ HOŘÁKY PRO ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
HOŘÁK
Rychlý
Středně rychlý
NORMÁLNÍ VÝKON
kW1)
SNÍŽENÝ VÝKON kW1)
ZNAČKA PRO TRYSKU
1/100 mm
2.6
0.72 / 0.75
113
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
7
NORMÁLNÍ VÝKON
kW1)
HOŘÁK
Pomocný
SNÍŽENÝ VÝKON kW1)
1.0
0.35
ZNAČKA PRO TRYSKU
1/100 mm
70
1) Typ kohoutu závisí na modelu.
PLYNOVÉ HOŘÁKY PRO LPG G30 30 mbar
HOŘÁK
ZNAČKA PRO
NORMÁLNÍ VÝ‐
JMENOVITÝ PRŮTOK
SNÍŽENÝ VÝKON kW TRYSKU 1/100
KON kW
PLYNU g/h
mm
Rychlý
2.5
0.72
77
182
Středně ry‐
chlý
2.0
0.43
71
145
Pomocný
1.0
0.35
50
73
PLYNOVÉ HOŘÁKY PRO LPG G31 30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝ‐
KON kW1)
SNÍŽENÝ VÝKON
kW1)
ZNAČKA PRO
JMENOVITÝ PRŮTOK
TRYSKU 1/100
PLYNU g/h
mm
Rychlý
2.2
0.63
77
157
Středně ry‐
chlý
1.7
0.38
71
121
Pomocný
0.85
0.31
50
61
1) Typ kohoutu závisí na modelu.
PŘIPOJENÍ PLYNU
VAROVÁNÍ! Před připojením plynu
odpojte spotřebič od elektrické sítě
nebo vypněte pojistku v pojistkové
skříni.Zavřete hlavní kohout přívodu
plynu.
Použijte pevné přípojky nebo ohebnou hadici z
nerezové oceli v souladu s platnými předpisy.
Pokud použijete ohebné kovové hadice, dbejte
na to, aby se nikde nedotýkaly pohyblivých částí,
ani nebyly nikde přiskřípnuté.
8
VAROVÁNÍ! Trubka plynové přípojky
se nesmí dotýkat části spotřebiče
zobrazené na obrázku.
VAROVÁNÍ! Po dokončení instalace
se ujistěte, že jsou těsnění u všech
spojek v pořádku a nedochází k
úniku. Pro kontrolu těsnění použijte
mýdlový roztok, nikoliv plamen.
PŘIPOJENÍ PRUŽNÝCH NEKOVOVÝCH
HADIC
Pokud je k připojení snadný přístup, můžete
použít pružnou hadici. Pružné hadice musí být
pevně připevněny pomocí svěrek.
Při instalaci vždy použijte držák hadice a těsnění.
Pružnou hadici lze použít za následujících
podmínek:
• nesmí se zahřát na vyšší než pokojovou
teplotu, vyšší než 30 °C,
• nesmí být delší než 1 500 mm,
• není v žádném místě zúžená,
• nesmí být zkroucená nebo příliš napnutá,
• nesmí být v kontaktu s ostrými okraji nebo
rohy,
• lze snadno kontrolovat její stav.
Při kontrole pružné hadice se ujistěte, že:
• nemá po celé délce ani na koncích trhliny,
zářezy nebo známky ohoření,
• materiál není ztvrdlý, ale má svou normální
pružnost,
• spojovací svorky nejsou rezavé,
• doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad, hadici
neopravujte, ale vyměňte ji.
Přívod plynu je umístěn na zadní straně
ovládacího panelu.
C
B
A
D
A. Přípojka plynu (trouba má pouze jednu
přípojku)
B. Těsnění
C. Nastavitelná přípojka
D. Držák trubky pro LPG
VÝMĚNA TRYSEK VARNÉ DESKY
Při změně druhu plynu vyměňte trysky.
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Demontujte vstřikovací trysky pomocí
nástrčného klíče č. 7.
4. Nahraďte je tryskami potřebnými pro
používaný druh plynu.
PŘIZPŮSOBENÍ PRO RŮZNÉ DRUHY PLYNU
Přizpůsobení pro různé druhy plynu
smí provádět pouze oprávněná
osoba.
Trouba je nastavena na zemní plyn,
ale pomocí správných trysek můžete
přejít na kapalný plyn.
Průtok plynu se upraví podle
potřeby.
Instalační sadu lze objednat u
autorizovaného servisního střediska.
VAROVÁNÍ! Před výměnou
vstřikovacích trysek se ujistěte, že
jsou ovladače plynových hořáků v
poloze Vypnuto. Spotřebič odpojte
od elektrické sítě. Nechte troubu
vychladnout. Hrozí nebezpečí úrazu.
Trouba je nastavena na výchozí typ
plynu. Při změně nastavení vždy
použijte těsnění.
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v blízkosti
přívodního plynového potrubí) za takový,
který odpovídá novému druhu dodávaného
plynu.
Tento štítek můžete najít v sáčku
dodávaném se spotřebičem.
Pokud je přívodní tlak plynu jiný nebo nestálý v
porovnání s požadovaným tlakem, je nutné
instalovat na přívodní plynové potrubí regulátor
tlaku.
NASTAVENÍ MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ
PLYNOVÉHO HOŘÁKU VARNÉ DESKY
1. Odpojte spotřebič od sítě.
9
2. Odmontujte ovladač varné desky. Pokud se
nelze dostat k obtokovému šroubu, před
provedením nastavení sejměte ovládací
panel.
3. Úzkým plochým šroubovákem seřiďte
obtokový šroub A.
Poloha obtokového šroubu závisí na daném
modelu A.
Na vašem spotřebiči se nachází symbol
zobrazený na obrázku (dle modelu), který vás
upozorňuje na instalaci ochrany proti překlopení.
A
A
Změna ze zemního plynu na zkapalněný plyn
1. Plně utáhněte obtokový šroub.
2. Vraťte ovladač zpět.
Změna ze zkapalněného plynu na zemní plyn
1. Obtokový šroub v poloze A vyšroubujte o cca
jednu otáčku.
2. Namontujte zpět ovladač varné desky.
3. Znovu připojte spotřebič k elektrické síti.
4.
5.
6.
7.
8.
VAROVÁNÍ! Zástrčku zapojte do
zásuvky až po namontování
všech součástí na svá původní
místa. Hrozí nebezpečí úrazu.
Zapalte hořák.
Viz část „Varná deska - Denní používání“.
Otočte ovladačem varné desky do minimální
polohy.
Znovu odmontujte ovladač varné desky.
Obtokový šroub pomalu šroubujte dovnitř,
dokud nedosáhnete minimální a stabilního
plamene.
Namontujte zpět ovladač varné desky.
1. Nainstalujte ochranu proti překlopení ve
výšce 317 - 322 mm pod úrovní horní
pracovní plochy a 80 - 85 mm od strany
spotřebiče skrze kruhový otvor na konzole.
Přišroubujte jej do pevného materiálu nebo
použijte vhodnou oporu (zeď).
80-85
mm
317-322
mm
OCHRANA PROTI PŘEKLOPENÍ
Nastavte správnou výšku a umístění spotřebiče,
než připojíte ochranu proti překlopení.
POZOR! Ujistěte se, že jste ochranu
proti překlopení nainstalovali ve
správné výšce.
Přesvědčte se, že je plocha za
spotřebičem hladká.
Je nutné nainstalovat ochranu proti překlopení.
Pokud ji nenainstalujete, spotřebič se může
překlopit.
10
2. Tento otvor naleznete na levé straně zadní
části spotřebiče. Nadzdvihněte přední stranu
spotřebiče a umístěte ji doprostřed prostoru v
kuchyňské lince. Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami kuchyňské linky větší,
než je šířka spotřebiče, pak musíte pro
vystředění spotřebiče upravit postranní
rozměr.
Pokud jste změnili rozměry sporáku,
je nutné správně vyrovnat zařízení
proti překlopení.
Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a
napájecím kabelem.
VAROVÁNÍ! Napájecí kabel se
nesmí dotýkat části spotřebiče
zobrazené na obrázku stínovaně.
POZOR! Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami kuchyňské linky
větší, než je šířka spotřebiče, pak
musíte pro vystředění spotřebiče
upravit postranní rozměr.
ELEKTRICKÁ INSTALACE
VAROVÁNÍ! Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či škody
způsobené nedodržením
bezpečnostních pokynů uvedených v
kapitolách o bezpečnosti.
POPIS SPOTŘEBIČE
CELKOVÝ POHLED
1
1 Ovladače varné desky
2 Ovladač funkce Minutka
2 3 4
5
4
8
3
2
1
6
7
3 Ovladač (teploty)
4 Ukazatel / symbol teploty
5 Ovladač pečicích funkcí
6 Topný článek
7 Osvětlení
8 Polohy polic
11
USPOŘÁDÁNÍ VARNÉ DESKY
1
2
3
1 Středně rychlý hořák
2 Výstup páry - počet a poloha závisí na
modelu
3 Pomocný hořák
4 Rychlý hořák
5 Středně rychlý hořák
5
4
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
• Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
• Úložný prostor
Úložný prostor je umístěn pod vnitřkem
trouby. Chcete-li tento prostor využít,
zdvihněte přední dolní dvířka a zatáhněte
směrem dolů.
VAROVÁNÍ! Při provozu
spotřebiče se může úložný
prostor velmi ohřát.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
PRVNÍ ČIŠTĚNÍ
Vyjměte z trouby všechno příslušenství.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i příslušenství
vyčistěte.
Příslušenství vložte zpět do jeho původní polohy.
1. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu hodinu.
3. Zvolte funkci
a nastavte maximální
teplotu. Maximální teplota při této funkci je
210 °C.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
5. Troubu vypněte a nechte ji vychladnout.
Příslušenství se může zahřát více než obvykle. Z
trouby může vycházet zápach a kouř. Zajistěte v
místnosti dostatečné větrání.
PŘEDEHŘÁTÍ
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
12
ZAPÁLENÍ HOŘÁKU VARNÉ DESKY
Hořák vždy zapalte předtím než na
něj postavíte nádobu.
VAROVÁNÍ! Při používání
otevřeného ohně v kuchyni buďte
velmi opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za chybné
použití plamene.
1. Otočte ovladačem funkcí varné desky proti
směru hodinových ručiček do polohy
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když zapnete
elektřinu, po instalaci nebo po
výpadku proudu. Nejde o závadu.
PŘEHLED HOŘÁKU
a zatlačte na
maximálního průtoku plynu
něj pro zapálení hořáku.
2. Držte ovladač varné desky zatlačený po dobu
10 nebo méně sekund, aby se termočlánek
zahřál. V opačném případě se přeruší přívod
plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
VAROVÁNÍ! Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund. Jestliže se
hořák po uplynutí 15 sekund
nezapálí, uvolněte ovladač, otočte
ho do polohy vypnuto a před dalším
pokusem o zapálení hořáku alespoň
jednu minutu počkejte.
Jestliže se hořák ani po několika
pokusech nezapálí, zkontrolujte, zda
je korunka a její víčko ve správné
poloze.
V případě výpadku elektrického
proudu můžete hořák zapálit i bez
elektrického zařízení. V takovém
případě přiložte k hořáku plamen,
stiskněte odpovídající ovladač a
otočte jím do polohy na maximum.
Držte ovladač zatlačený po dobu 10
nebo méně sekund, aby se
termočlánek zahřál.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
VYPNUTÍ HOŘÁKU
Chcete-li plamen zhasnout, otočte ovladačem do
polohy vypnuto
.
VAROVÁNÍ! Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve ztlumte nebo
zhasněte plamen.
Jestliže z nějakého důvodu plamen
zhasne, otočte ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně jednu
minutu a pokuste se hořák znovu
zapálit.
VARNÁ DESKA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
NÁDOBÍ
VAROVÁNÍ! Nedávejte stejnou
pánev na dva hořáky.
13
VAROVÁNÍ! Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění, nepokládejte
na hořák nestabilní nebo poškozené
nádoby.
POZOR! Ujistěte se, že držadla
hrnců nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
POZOR! Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku, čímž
získají maximální stabilitu a sníží se
spotřeba plynu.
Hořák
Pomocný
Průměr nádoby (mm)
120 - 180
Středně rychlý
140 - 220/2401)
Rychlý
160 - 220/2601)
1) Když je na varné desce jediná nádoba.
PRŮMĚRY NÁDOBÍ
VAROVÁNÍ! Používejte nádoby na
vaření s průměrem vhodným pro
rozměry hořáků.
VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VŠEOBECNÉ INFORMACE
• Varnou desku po každém použití očistěte.
• Varné náčiní používejte vždy s čistou spodní
stranou.
• Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu
nemají vliv na funkci varné desky.
• Použijte speciální čisticí prostředek vhodný na
povrch varné desky.
• Části z nerezové oceli omyjte vodou a pak
osušte měkkým hadrem.
ČIŠTĚNÍ VARNÉ DESKY
• Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo obsahující cukr.
Pokud tak neučiníte, nečistota může varnou
desku poškodit. Vyvarujte se popálení.
• Odstraňte po dostatečném vychladnutí
varné desky: skvrny od vodního kamene,
vodové kroužky, tukové skvrny nebo kovově
lesklé zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním mycím
prostředkem. Po vyčištění varnou desku
osušte měkkým hadrem.
• Smaltované části, krytky a korunky hořáků
umyjte vlažnou vodou se saponátem a před
jejich vložením zpět je řádně osušte.
14
ČIŠTĚNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté, aby
hořáky dobře zapalovaly, a kontrolujte
průchodnost otvorů v korunkách hořáků.
MŘÍŽKY POD NÁDOBY
Mřížky pod nádoby nejsou odolné
pro mytí v myčce nádobí. Musí se
mýt ručně.
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější čištění
vyjměte.
Při snímání mřížek pod nádoby
buďte velmi opatrní, aby nedošlo
k poškození varné desky.
2. Při ručním mytí mřížek pod nádoby buďte
opatrní při jejich osušování, protože
smaltování může mít někdy drsné hrany. V
případě potřeby odstraňte odolné skvrny
pomocí pastového čisticího prostředku.
3. Po vyčištění mřížek pod nádoby se ujistěte,
že jsou umístěné ve správné poloze.
4. Má-li hořák správně fungovat, musí být
ramena mřížek pod nádoby ve středu hořáku.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu přívodní
plynové trubky a nastavovače tlaku, je-li
instalován.
TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TROUBY
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na požadovanou
teplotu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout, otočte
ovladači funkcí trouby a teploty do polohy
vypnuto.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v provozu.
BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné součásti
mohou způsobit nebezpečné přehřátí. Aby se
tomu zabránilo, je tato trouba vybavena
bezpečnostním termostatem, který přeruší
napájení. Po poklesu teploty se trouba opět
automaticky zapne.
FUNKCE TROUBY
Symbol
Funkce trouby
Použití
Poloha Vypnuto
Trouba je vypnutá.
Osvětlení trouby
Zapne osvětlení bez pečicí funkce.
Horní/spodní ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Tradiční pečení moučných
jídel
Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení. Po‐
kyny k přípravě viz kapitola „Tipy a rady“, Tradiční
pečení moučných jídel. Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fungovala co nejúsporněji. Při
použití této funkce se teplota ve vnitřku trouby mů‐
že lišit od nastavené teploty. Může dojít ke snížení
tepelného výkonu. Obecná doporučení ohledně
úspory energie viz kapitola „Energetická účinnost“,
Úspora energie. Tato funkce byla použita ke splně‐
ní energetické třídy dle normy EN 60350-1.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování
potravin.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a
opékání chleba.
Rychlý ohřev
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže na jedné
úrovni. K zapékání a pečení dozlatova.
Maximální teplota při této funkci je 210 °C.
15
Symbol
Funkce trouby
Nízkoteplotní pečení
Použití
K přípravě měkkých a šťavnatých pečení.
TROUBA - FUNKCE HODIN
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času.
Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz spotřebiče.
1. Zvolte funkci trouby a teplotu.
2. Otočte ovladačem časovače, co nejdále to
lze, a poté jím otočte na požadovaný čas.
V okamžiku uplynutí dané doby zazní zvukový
signál.
TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VLOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tvarovaný rošt:
Tvarovaný rošt má speciálně
tvarovanou zadní část, která
napomáhá šíření tepla.
Zasuňte rošt do příslušné polohy. Ujistěte se, že
se nedotýká zadní stěny trouby.
Plech na pečení:
Plech na pečení nezasunujte zcela
dozadu k zadní stěně vnitřku trouby.
Zabránili byste tak cirkulaci tepla
kolem plechu. Jídlo by se mohlo
připálit, obzvláště pak v zadní části
plechu.
Položte plech na pečení nebo hluboký pekáč do
polohy roštu. Ujistěte se, že se nedotýká zadní
stěny trouby.
TROUBA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v tabulkách
jsou pouze orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství použitých
přísad.
16
VŠEOBECNÉ INFORMACE
• Spotřebič má čtyři úrovně roštů. Polohy roštů
ve spotřebiči se počítají zdola.
• Ve spotřebiči nebo na skleněných panelech
dvířek se může srážet vlhkost. To je normální
jev. Při otvírání dvířek spotřebiče během
přípravy jídla vždy odstupte. Kondenzaci
snížíte, když spotřebič vždy před přípravou
jídla na 10 minut předehřejte.
• Po každém použití spotřebiče setřete vlhkost.
•
Při přípravě jídel na dno spotřebiče nestavte
žádné předměty a žádnou část spotřebiče
nezakrývejte hliníkovou fólií. Mohlo by to
ovlivnit výsledky pečení a poškodit smalt.
PEČENÍ MOUČNÝCH JÍDEL
• Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li zhnědnutí
nerovnoměrné, není nutné měnit nastavení
teploty. Rozdíly se během pečení vyrovnají.
• Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
PEČENÍ MOUČNÍKŮ
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4 času
nutného k pečení.
PEČENÍ MASA A RYB
Před podáváním nechte maso odpočívat asi 15
minut, a teprve potom ho krájejte, aby nevytekla
šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte trochu
vody, aby se při pečení tolik nekouřilo.
Kondenzaci kouře zabráníte dolitím vody
pokaždé, když se odpaří.
NÍZKOTEPLOTNÍ PEČENÍ
Když používáte tuto funkce, vždy
připravujte jídla bez pokličky.
Tuto funkci použijte k přípravě libových, měkkých
kousků masa a ryb. Funkce Nízkoteplotní pečení
není vhodná pro dušení masa nebo pro pečení
tučného vepřového masa. U menších kousků
masa, např. steaků, použijte teplotu 125 °C.
DOBY PŘÍPRAVY
Doba přípravy záleží na druhu potravin, jejich
konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho výsledek.
Postupně si najděte nejlepší nastavení
(nastavení teploty, dobu pečení, apod.) pro
nádobí, recepty a množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
KONVENČNÍ OHŘEV
Jídlo
Plochý koláč
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
160 - 170
30 - 40
2
Roláda
150 - 170
20 - 30
2
Koblihy
170 - 180
40 - 50
2
Sladké pečivo
190 - 200
15 - 30
2
Kynutý koláč s jablkem
170 - 190
45 - 60
3
Drobenkový koláč
170 - 190
50 - 60
3
Tvarohový koláč
170 - 190
70 - 80
2
Rumunský piškot – tradiční
160 - 170
30 - 40
2
Rumunský piškot
160 - 170
35 - 50
2
Švýcarský chléb
160 - 180
50 - 60
2
Venkovský chléb
190 - 210
50 - 60
2
Dortový korpus
230 - 250
10 - 15
2
Plněné kynuté koláče
170 - 180
25 - 35
2
Pizza
200 - 220
25 - 35
2
17
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Švýcarský jablečný koláč z linecké‐
ho těsta
200 - 220
30 - 40
1
Jemná bábovka
170 - 180
60 - 80
2
Slaný lotrinský koláč
220 - 230
40 - 50
1
Pusinky
100 - 120
40 - 50
2
Koláč s drobenkou
180 - 190
25 - 35
3
Piškotový dort
160 - 170
25 - 35
3
Máslový koláč
180 - 200
20 - 25
2
Celé kuře
200 - 220
60 - 70
2
Půlka kuřete
190 - 210
50 - 60
3
Vepřová kotleta
190 - 210
30 - 35
3
TRADIČNÍ PEČENÍ MOUČNÝCH JÍDEL
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Příslušenství
Chléb a pizza
Žemle
190
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Mražená pizza 350 g
190
30 - 40
2
tvarovaný rošt
Koláče na plechu na pečení
Roláda
180
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Sušenka brownie
180
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Suflé
200
30 - 40
2
šest keramických pečicích šálků
na tvarovaný rošt
Koláčový korpus z pi‐
škotového těsta
180
20 - 30
2
dortový korpus na tvarovaný rošt
Piškotový koláč
150
30 - 40
2
forma na koláč na tvarovaný rošt
180
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Koláče ve formě
Ryby
Ryby v sáčcích 300 g
18
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Příslušenství
Celá ryba 200 g
180
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Rybí filé 300 g
180
30 - 40
2
plech na pizzu na tvarovaný rošt
Maso v sáčku 250 g
200
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Maso na vidlici 500 g
200
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Sušenky
160
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Makronky
170
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Muffin
180
30 - 40
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Slaný keks
160
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Sušenky z křehkého
těsta
140
30 - 40
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Dortíky
170
15 - 25
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Zeleninová směs v
sáčku 400 g
190
30 - 40
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Omeleta
200
20 - 30
2
plech na pizzu na tvarovaný rošt
Zelenina na pekáči
700 g
190
30 - 40
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Maso
Malé kusy pečiva
Vegetariánské
VELKOPLOŠNÝ GRIL
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Půlka kuřete
200
50 - 60
2
Kuře
250
55 - 60
2
Kuřecí křídla
230
30 - 40
2
Vepřová kotleta
230
40 - 50
2
19
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Hovězí steak: dobře propečený
250
35 - 40
2
Grilovaná slanina
250
15 - 25
2
Klobásy
250
20 - 30
2
Hovězí steak: středně propečený
230
25 - 35
2
INFORMACE PRO ZKUŠEBNY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Příslušenství
Poloha ro‐
Čas (min)
štu
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Horní/spodní
ohřev
160
plech na pečení
3
20 - 30
Jablečný koláč (2
formy, Ø 20 cm, po‐
ložené úhlopříčně)
Horní/spodní
ohřev
190
tvarovaný rošt
1
70 - 80
Piškotová buchta
bez tuku
Horní/spodní
ohřev
180
tvarovaný rošt
2
20 - 30
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Horní/spodní
ohřev
140
plech na pečení
3
15 - 30
Topinky
Velkoplošný
gril
250
tvarovaný rošt
3
5 - 10
Hovězí hamburger
Velkoplošný
gril
250
tvarovaný rošt
nebo grilovací
pánev / plech
na pečení
3
15 - 20
první
strana;
10 - 15
druhá
strana
PŘÍPRAVA PIZZY
Při pečení pizzy dosáhnete
nejlepších výsledků otočením
ovladačů funkcí a teploty trouby do
polohy Pizza.
TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
POZNÁMKY K ČIŠTĚNÍ
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem
namočeným v roztoku teplé vody a slabého
mycího prostředku.
20
K čištění kovových ploch používejte speciální
čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém
použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký hadr
a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního
prostředku k čištění trouby.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je
agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mohlo
by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
Po každém použití setřete z vnitřku trouby
vlhkost.
TROUBY Z NEREZOVÉ OCELI NEBO HLINÍKU
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým hadříkem
nebo houbou. Osušte je měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky, kyseliny
nebo abrazivní (pískové) prostředky, protože by
mohly poškodit povrch trouby. Ovládací panel
vyčistěte se stejnou opatrností.
ODSTRANĚNÍ A INSTALACE SKLENĚNÝCH
PANELŮ TROUBY
Skleněné panely lze při čištění vyjmout. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ! Při čištění nechte
dvířka trouby lehce otevřená. Když
jsou plně otevřená, může jejich
náhodné zavření něco poškodit.
VAROVÁNÍ! Spotřebič bez
skleněných panelů nepoužívejte.
1. Otevírejte dvířka, dokud nedosáhnou úhlu
přibližně 30°. Dvířka zůstanou při lehkém
otevření na svém místě.
30°
2. Uchopte okrajovou lištu na horní straně
dvířek (B) na obou stranách a zatlačením
směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.
2
B
1
3. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
VAROVÁNÍ! Při vyjímání
skleněných panelů se mohou
dvířka zavírat.
4. Uchopte horní okraj skleněných panelů
dvířek a vytáhněte je jeden po druhém
nahoru.
5. Skleněný panel omyjte vodou s mycím
prostředkem. Skleněný panel pečlivě osušte.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka trouby
opět nasaďte. Proveďte výše uvedené kroky v
opačném pořadí. Nejprve vraťte menší a potom
větší panel.
POZOR! Dávejte pozor, abyste
vnitřní skleněný panel nainstalovali
správně do jeho umístění.
VÝMĚNA ŽÁROVKY
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
21
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Problém
Možná příčina
Po zapnutí generátoru jisker
se neobjevují žádné jiskry.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná de‐
ska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka spaluje opakovaně,
obraťte se na autorizovaného
elektrikáře.
Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.
Umístěte správně víčko a ko‐
runku hořáku.
Plamen zhasíná ihned po za‐
pálení.
Termočlánek není dostatečně
zahřátý.
Po zapálení plamene nechte
generátor jisker zapnutý ještě
10 nebo méně sekund.
Kroužek plamene je nerovno‐
měrný.
Korunka hořáku je ucpaná
zbytky jídla.
Ujistěte se, že není tryska za‐
nesená a korunka hořáku je
čistá.
Hořáky nefungují.
Je přerušena dodávka plynu.
Zkontrolujte přívod plynu.
Plamen je oranžový nebo žlu‐
tý.
Trouba nehřeje.
V některých místech hořáku
může mít plamen oranžovou
či žlutou barvu. To je normál‐
ní jev.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo
nízká.
Nastavte teplotu podle
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
SERVISNÍ ÚDAJE
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte
se na svého prodejce nebo autorizované servisní
středisko.
22
Řešení
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na
typovém štítku. Typový štítek se nachází na
předním rámu vnitřní části trouby. Nesundávejte
typový štítek z vnitřní části trouby.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
PRODUKTOVÉ INFORMACE PRO VARNOU DESKU DLE SMĚRNICE KOMISE EU 66/2014
Označení mo‐
delu
ZCK242G1WA
Typ varné des‐
ky
Varná deska na volně stojícím sporáku
Počet plyno‐
vých hořáků
4
Energetická
účinnost ply‐
nových hořáků
(EE gas bur‐
ner)
Levý zadní - středně rychlý
55.3%
Pravý zadní - pomocný
není k dispozici
Pravý přední - rychlý
56.0%
Levý přední - středně rychlý
55.3%
Energetická účinnost plynové varné desky (EE gas hob)
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro
domácnost - část 2-1 : Hospodárné využití
energie - Všeobecně
VARNÁ DESKA - ÚSPORA ENERGIE
Během každodenního pečení můžete ušetřit
energii, budete-li se řídit níže uvedenými radami.
• Při ohřevu vody používejte pouze takové
množství, které potřebujete.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
•
•
•
•
•
55.5%
Před použitím zkontrolujte, zda jsou hořáky a
mřížky pod nádoby správně nasazeny.
Dno varné nádoby by mělo mít správné
rozměry odpovídající velikosti hořáku.
Varnou nádobu položte přímo na hořák do
jeho středu.
Když začnou tekutiny vřít, ztlumte plamen,
aby jen mírně perlily.
Je-li to možné, použijte tlakový hrnec. Viz
příslušná uživatelská příručka.
PRODUKTOVÝ LIST A INFORMACE O TROUBÁCH DLE SMĚRNICE KOMISE EU 65-66/2014
Název dodavatele
Zanussi
Označení modelu
ZCK242G1WA
Index energetické účinnosti
94.9
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenční
režim
0,75 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
23
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
56 l
Typ trouby
Trouba ve volně stojícím sporáku
Hmotnost
41.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro
domácnost - část 1: Sporáky, trouby, parní trouby
a grily - Metody měření funkce.
TROUBA - ÚSPORA ENERGIE
Trouba je vybavena funkcemi, které
vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že jsou
dvířka trouby řádně zavřená. Během přípravy
jídla neotvírejte dvířka příliš často. Těsnění
dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je řádně
uchyceno ve své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte kovové
nádobí.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu, než do ní
vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut, snižte
teplotu trouby na minimum 3 - 10 minut před
koncem pečení (v závislosti na době pečení).
Pečení nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu jiného
jídla.
Když připravujete několik jídel najednou, snažte
se, aby prodlevy při pečení byly co nejkratší.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování teploty
pokrmu, zvolte nejnižší možné nastavení teploty.
Tradiční pečení moučných jídel
Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení.
Další podrobnosti viz část „Trouba - Denní
používání“, Funkce trouby.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
24
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou
alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ
nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sú horúce.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26
Tento spotrebič je určený na používanie v nadmorskej výške
do 2 000 m.
Tento spotrebič nie je určený na používanie na lodiach,
loďkách ani plavidlách.
Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste predišli
prehriatiu.
Spotrebič neinštalujte na podstavec.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača
ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje
nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom povrchu
nenechávajte žiadne predmety.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok alebo skleného veka varného
panela so závesmi nepoužívajte abrazívne prostriedky ani
ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo
môže spôsobiť rozbitie skla.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela,
pretože sa môžu zohriať.
Pred otvorením veka utrite prípadné tekutiny rozliate na
veku. Pred zatvorením veka nechajte povrch varného panela
vychladnúť.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného
panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča,
alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako
vhodné v návode na použitie, alebo ochranné lišty varného
panela zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných
ochranných líšt môže spôsobiť nehody.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento spotrebič je vhodný pre nasledovné trhy:
•
CZ SK
INŠTALÁCIA
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
VAROVANIE! Tento spotrebič smie
nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so
spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič,
pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné
rukavice a uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Kuchynská skrinka a príslušný výklenok
musia mať vhodné rozmery.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné
miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
Niektoré súčasti spotrebiča sú pod napätím.
Spotrebič zabudujte do nábytku, aby ste
zabránili kontaktu s nebezpečnými časťami.
Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené
spotrebiče alebo zariadenia nanajvýš rovnakej
výšky.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod
okno. Predídete tak zhodeniu horúceho
kuchynského riadu zo spotrebiča pri otvorení
dverí alebo okna.
Aby ste predišli prevrhnutiu spotrebiča,
nezabudnite nainštalovať stabilizačné
pomôcky. Pozrite si časť „Inštalácia”.
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať
kvalifikovaný elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú
kompatibilné s elektrickým napätím zdroja
napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické káble
dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok
spotrebiča najmä vtedy, keď sú dvierka
horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a izolovaných
častí treba namontovať tak, aby sa nedalo
odstrániť bez nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky
až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa
uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte
do nej sieťovú zástrčku.
27
•
•
•
•
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za sieťové
káble. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie
spotrebiča od elektrickej siete na všetkých
póloch. Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do sieťovej
zásuvky, úplne zavrite dvierka spotrebiča.
PRÍVOD PLYNU
• Všetky práce súvisiace s pripojením na prívod
plynu musí vykonať kvalifikovaná osoba.
• Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch (druhu
plynu a tlak plynu) a nastavenie spotrebiča
navzájom kompatibilné.
• Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
• Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
• Tento spotrebič nie je pripojený k zariadeniu,
ktoré odvádza spaliny. Dbajte na to, aby ste
spotrebič zapojili podľa aktuálnych
inštalačných predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného vetrania.
POUŽITIE
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
zranenia a popálenín.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na použitie v
domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť k
úniku horúceho vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky,
ani keď je v kontakte s vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo
odkladací povrch.
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
28
•
•
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať
horľavé výpary. Pri príprave pokrmov musia
byť plamene alebo horúce predmety v
dostatočnej vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi horúcich
olejov, môžu spôsobiť spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať zvyšky
pokrmov, môže spôsobiť požiar pri nižšej
teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani otvorený
plameň.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Použitím
prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť
zmes alkoholu so vzduchom.
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene
farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety
neklaďte priamo na dno spotrebiča,
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v spotrebiči
nenechávajte vlhký riad ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej ocele
nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký
pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvrny, ktoré
môžu byť trvalé.
Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
Nenechajte obsah kuchynského riadu vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič nespadli
predmety alebo kuchynský riad. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s prázdnym
kuchynským riadom ani bez riadu.
Do spotrebiča ani priamo na jeho dno
neklaďte hliníkovú fóliu.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie. Pri premiestňovaní týchto
predmetov po varnom povrchu ich vždy
nadvihnite.
Zabezpečte dobré vetranie v miestnosti, kde
je spotrebič nainštalovaný.
Používajte len stabilný kuchynský riad so
správnym tvarom a priemerom väčším ako
rozmery horákov.
•
•
•
•
Skontrolujte, či plameň nezhasne pri rýchlom
otočení ovládača z maximálnej do minimálnej
polohy.
Používajte iba príslušenstvo dodané so
spotrebičom.
Na horák neinštalujte rozptyľovač plameňa.
Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad na
vykurovanie miestnosti.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred údržbou vypnite spotrebič.
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený. Hrozí
riziko, že sklenené panely prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok poškodené,
bezodkladne ich nechajte vymeniť. Obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu
spôsobiť požiar.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli
znehodnoteniu povrchového materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite
žiadnym čistiacim prostriedkom.
Horáky sa nesmú umývať v umývačke riadu.
VEKO
• Nemeňte technické charakteristiky tohto veka.
• Veko pravidelne čistite.
• Veko neotvárajte, keď je na povrchu vyliata
voda.
• Pred zatvorením veka vypnite všetky horáky.
• Veko nezatvárajte, kým varný panel a rúra
úplne nevychladnú.
•
Sklenené veko môže pri zahriatí prasknúť (ak
je k dispozícii).
VNÚTORNÉ OSVETLENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená len pre
domáce spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od
zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými technickými
parametrami .
SERVIS
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné súčiastky.
LIKVIDÁCIA
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
•
O správnej likvidácii spotrebiča sa informujte
na mestskom alebo obecnom úrade.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri
spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Sploštite vonkajšie plynové trubice.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
UMIESTNENIE SPOTREBIČA
Váš voľne stojaci spotrebič môžete nainštalovať
so skrinkami na jednej alebo po oboch stranách a
do rohu.
29
Medzi spotrebičom a stenou
ponechajte vzdialenosť približne 1
cm, aby sa dalo otvoriť veko.
Minimálne vzdialenosti pre inštaláciu nájdete v
tabuľke.
Rozmer
mm
B
650
C
150
D
540
TECHNICKÉ ÚDAJE
B
C
A
Napätie
230 V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Trieda spotrebiča
1
D
Rozmer
Minimálne vzdialenosti
Rozmer
A
mm
mm
Výška
850
Šírka
500
Hĺbka
500
400
OSTATNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Kategória spotrebiča:
II2H3B/P
Pôvodne nastavený plyn:
G20 (2H) 20 mbar
Náhradný plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
PRIEMERY OBTOKOV
HORÁK
Pomocný
29 / 30
Stredne rýchly
32
Rýchly
42
1) Typ obtoku závisí od modelu.
30
Ø OBTOK1) 1/100 mm
PLYNOVÉ HORÁKY PRE ZEMNÝ PLYN G20 20 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝKON
kW1)
Rýchly
Stredne rýchly
ZNÍŽENÝ VÝKON kW1)
ZNAČKA DÝZY 1/100
mm
2.6
0.72 / 0.75
113
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
1.0
0.35
70
Pomocný
1) Typ kohútika závisí od modelu.
PLYNOVÉ HORÁKY PRE LPG G30 30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝ‐
ZNAČKA DÝZY MENOVITÝ PRIETOK
ZNÍŽENÝ VÝKON kW
KON kW
1/100 mm
PLYNU g/hod.
Rýchly
2.5
0.72
77
182
Stredne
rýchly
2.0
0.43
71
145
Pomocný
1.0
0.35
50
73
PLYNOVÉ HORÁKY PRE PROPÁN-BUTÁN G31 30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝ‐
KON kW1)
ZNÍŽENÝ VÝKON
kW1)
ZNAČKA DÝZY
1/100 mm
MENOVITÝ PRIETOK
PLYNU g/hod.
Rýchly
2.2
0.63
77
157
Stredne rých‐
ly
1.7
0.38
71
121
Pomocný
0.85
0.31
50
61
1) Typ kohútika závisí od modelu.
PRÍVOD PLYNU
VAROVANIE! Pred pripojením
plynovej prípojky odpojte spotrebič
od elektrického napájania alebo
vypnite poistky v poistkovej
skrini.Zatvorte hlavný ventil plynovej
prípojky.
Použite pevné prípojky alebo antikorovú ohybnú
trubicu, ktoré vyhovujú platným normám. Ak
použijete ohybné kovové trubice, uistite sa, že sa
nedotýkajú pohyblivých častí alebo že nie sú
pokrútené a stlačené.
VAROVANIE! Trubica prívodu plynu
sa nesmie dotýkať časti spotrebiča
zobrazenej na obrázku.
31
VAROVANIE! Po dokončení
inštalácie sa uistite, že každý spoj
správne tesní a nedochádza k úniku.
Na kontrolu tesnosti použite mydlový
roztok, a nie plameň.
PRIPOJENIE OHYBNÝCH NEKOVOVÝCH
TRUBÍC
Ak máte jednoduchý prístup k prípojke, môžete
použiť ohybnú trubicu. Ohybná trubica musí byť
pevne pripojená pomocou svoriek.
Pri montáži vždy použite držiak trubice a
tesnenie. Ohybnú trubicu môžete použiť v týchto
prípadoch:
• ak sa nemôže zahriať na vyššiu ako izbovú
teplotu, teda na viac ako 30 °C,
• nie je dlhšia ako 1 500 mm,
• ak sa nikde nezužuje,
• ak nie je skrútená alebo napnutá,
• ak sa nikde nedotýka ostrých hrán alebo
rohov predmetov,
• ak je možné jej stav jednoducho zistiť.
Pri kontrole ohybnej trubice sa uistite, že:
• na nej nie sú praskliny, zárezy, znaky
obhorenia na koncoch, ale aj po celej dĺžke,
• materiál nestvrdol a je stále správne ohybný,
• upevňovacia svorka nezhrdzavela,
• neuplynula doba životnosti.
Ak spozorujete jednu alebo viac chýb, rúrku/
hadicu neopravujte, ale ju vymeňte.
Prípojka prívodu plynu sa nachádza na zadnej
strane ovládacieho panela.
Rúra je nastavená na štandardný
plyn. Pri zmene nastavení vždy
použite tesnenie.
C
B
A
D
A. Bod pripojenia plynu (pre rúru sa používa iba
jeden bod)
B. Tesnenie
C. Nastaviteľná prípojka
D. Držiak trubice na propán-bután
VÝMENA DÝZ HORÁKA
Dýzy vymeňte pri zmene typu plynu.
1. Odstráňte podstavce na varné nádoby.
2. Odstráňte kryty a korunky z horáka.
3. Dýzy meňte pomocou zakladacieho kľúča č.
7.
4. Dýzy vymeňte za tie, ktoré sú potrebné pre
typ použitého plynu.
PRISPÔSOBENIE RÔZNYM DRUHOM PLYNU
Úpravu na iný druh plynu
prenechajte kvalifikovanej osobe.
Rúra je nastavená na zemný plyn,
nastavenie môžete so správnymi
dýzami zmeniť na kvapalný plyn.
Rýchlosť prietoku plynu sa dá
nastaviť podľa potreby.
Montážnu súpravu si môžete
objednať v autorizovanom servisnom
stredisku.
VAROVANIE! Pred výmenou dýz sa
uistite, že sú ovládače plynu vo
vypnutej polohe. Spotrebič odpojte
od elektrickej siete. Rúru nechajte
vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
32
5. Typový štítok (nachádza sa v blízkosti rúrky
prívodu plynu) vymeňte za štítok pre nový
druh privádzaného plynu.
Tento štítok nájdete vo vrecku
priloženom k spotrebiču.
Ak je tlak prívodu plynu premenlivý alebo sa líši
od požadovaného tlaku, namontujte na prívodnú
plynovú rúrku vhodný adaptér tlaku.
NASTAVENIE MINIMÁLNEJ ÚROVNE PLYNU
HORÁKA VARNÉHO PANELA
1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odstráňte otočný ovládač varného panela.
Ak nemáte prístup k obtokovej skrutke, ešte
pred začatím nastavovania odmontujte
ovládací panel.
3. Pomocou tenkého a plochého skrutkovača
nastavte polohu obtokovej skrutky A.
Model určuje polohu obtokovej skrutky A.
Uistite sa, že je povrch za
spotrebičom hladký.
Je potrebné nainštalovať ochranu proti
prevráteniu. Ak ju nenainštalujete, spotrebič sa
môže prevrátiť.
Spotrebič má symbol uvedený na obrázku (ak je
použitý), ktorý upozorňuje na inštaláciu ochrany
proti prevráteniu.
A
A
Prepnutie zo zemného plynu na kvapalný
plyn
1. Úplne dotiahnite obtokovú skrutku.
2. Vložte ovládač späť.
Zmena z kvapalného plynu na zemný plyn
1. Odskrutkujte obtokovú skrutku v polohe A o
približne jednu otáčku.
2. Vráťte späť otočný ovládač varného panela.
3. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.
4.
5.
6.
7.
8.
VAROVANIE! Zástrčku
prívodného kábla zapojte do
zásuvky iba v prípade, že všetky
diely sú na svojom pôvodnom
mieste. Hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
Zapáľte horák.
Pozrite si kapitolu „Varný panel - každodenné
používanie“.
Prestavte otočný ovládač varného panela do
minimálnej polohy.
Opäť odstráňte otočný ovládač varného
panela.
Pomaly doťahujte obtokovú skrutku, kým
nebude plameň minimálny a stabilný.
Vráťte späť otočný ovládač varného panela.
1. Ochranu proti prevráteniu nainštalujte 317 322 mm pod horným povrchom spotrebiča a
80 - 85 mm od bočnej strany spotrebiča do
kruhového otvoru na konzole. Priskrutkujte ju
k pevnému materiálu alebo použite vhodnú
výstuž (stenu).
OCHRANA PROTI PREVRÁTENIU
Pred pripevnením ochrany proti prevráteniu
nastavte spotrebič do správnej výšky a polohy.
UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby
ste ochranu proti prevráteniu
nainštalovali do správnej výšky.
33
80-85
mm
317-322
mm
UPOZORNENIE! Ak je priestor
medzi skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné upraviť
bočnú vzdialenosť tak, aby bol
spotrebič vycentrovaný.
ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné opatrenia
uvedené v príslušnej kapitole.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
2. Otvor nájdete na ľavej strane v zadnej časti
spotrebiča. Nadvihnite prednú časť
spotrebiča a spotrebič zasuňte do stredu
priestoru medzi skrinkami. Ak je priestor
medzi skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné upraviť bočnú
vzdialenosť tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
VAROVANIE! Napájací kábel sa
nesmie dotýkať časti spotrebiča
zatienenej na obrázku.
Ak ste zmenili rozmery sporáka,
musíte správne zarovnať ochranu
proti prevráteniu.
POPIS VÝROBKU
CELKOVÝ PREHĽAD
1
1 Ovládače varného panela
2 Ovládač kuchynského časomera
2 3 4
5
4
8
3
2
1
34
6
7
3 Otočný ovládač (teploty)
4 Ukazovateľ / symbol teploty
5 Ovládač funkcií ohrevu
6 Ohrevný článok
7 Osvetlenie
8 Úrovne v rúre
ROZLOŽENIE VARNÉHO POVRCHU
1
2
3
1 Stredne rýchly horák
2 Vývod pary – počet a poloha závisí od
modelu
3 Pomocný horák
4 Rýchly horák
5 Stredne rýchly horák
5
4
PRÍSLUŠENSTVO
• Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené
pokrmy.
• Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
• Odkladacia priehradka
Odkladacia priehradka sa nachádza pod
dutinou rúry. Ak ju chcete použiť, nadvihnite
spodné predné dvierka a potiahnite ich
smerom nadol.
VAROVANIE! Odkladacia
priehradka sa pri zapnutom
spotrebiči môže zohriať.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
PRVÉ ČISTENIE
Z rúry vyberte všetky súčasti.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo dajte späť na jeho pôvodné miesto.
1. Nastavte funkciu
a maximálnu teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu hodinu.
3. Nastavte funkciu
a nastavte maximálnu
teplotu. Maximálna teplota pre túto funkciu je
210 °C.
4. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
5. Rúru vypnite a nechajte ju vychladnúť.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než zvyčajne.
Rúra môže produkovať zápach a dym.
Zabezpečte dostatočné vetranie v miestnosti.
PREDHRIATIE
Pred prvým použitím prázdnu rúru predhrejte.
VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ZAPÁLENIE HORÁKA VARNÉHO PANELA
Pred položením kuchynského riadu
horák vždy zapáľte.
35
VAROVANIE! Buďte veľmi opatrní,
keď používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nevhodnom
zaobchádzaní s plameňom.
1. Horák zapáľte otočením ovládača varného
panela proti smeru hodinových ručičiek do
Generátor iskier sa môže
automaticky spustiť pri zapnutí
napájania, po inštalácii alebo
výpadku elektriny. Je to normálne.
PREHĽAD HORÁKOV
a
maximálnej polohy prívodu plynu
stlačením ovládača.
2. Otočný ovládač varného panela držte
stlačený 10 alebo menej sekúnd, aby sa
zohrial termočlánok. Ak to neurobíte, prívod
plynu sa preruší.
3. Keď je plameň pravidelný, upravte ho.
A
B
VAROVANIE! Otočný ovládač
nedržte stlačený dlhšie ako 15
sekúnd. Ak sa horák nezapáli ani po
15 sekundách, uvoľnite otočný
ovládač, otočte ho do vypnutej
polohy, počkajte najmenej 1 minútu
a potom skúste znova zapáliť horák.
C
D
Ak sa horák ani po opakovaných
pokusoch nezapáli, skontrolujte, či je
v správnej polohe korunka a kryt
horáka.
A.
B.
C.
D.
Viečko horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
Ak nemáte elektrinu, horák možno
zapáliť aj bez elektrického
zapaľovača. V tomto prípade sa
priblížte k horáku s plameňom,
stlačte príslušný ovládač a otočte ho
do maximálnej polohy. Otočný
ovládač držte stlačený 10 alebo
menej sekúnd, aby sa zohrial
termočlánok.
VYPÍNANIE HORÁKA
Plameň sa zhasína otočením ovládača do
vypnutej polohy
.
VAROVANIE! Pred odstraňovaním
hrncov z horáka vždy znížte plameň
na minimum alebo ho vypnite.
Ak plameň na horáku náhodou
zhasne, otočte otočný ovládač do
vypnutej polohy a pred opakovaním
pokusu o zapálenie horáka počkajte
minimálne 1 minútu.
HORÁK - RADY A TIPY
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
KUCHYNSKÝ RIAD
VAROVANIE! Jednu varnú nádobu
nikdy nedávajte na dva horáky.
36
VAROVANIE! Na horák neklaďte
nestabilné alebo poškodené nádoby,
aby nedošlo k vyliatiam pokrmu a
zraneniam.
UPOZORNENIE! Uistite sa, že
rukoväte nie sú nad predným
okrajom varného panelu.
UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby
boli varné nádoby vycentrované nad
horákom, aby bola zabezpečená
maximálna stabilita a nižšia spotreba
plynu.
PRIEMERY KUCHYNSKÉHO RIADU
VAROVANIE! Používajte kuchynský
riad s priemerom zodpovedajúcim
veľkosti horákov.
Horák
Pomocný
Priemer kuchynského
riadu (mm)
120 - 180
Stredne rýchly
140 - 220/2401)
Rýchly
160 - 220/2601)
1) Keď sa na varnom paneli používa iba jeden
hrniec.
VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
• Varný panel očistite po každom použití.
• Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
• Škrabance a tmavé škvrny na povrchu
neovplyvňujú funkčnosť varného panela.
• Používajte špeciálny čistič určený na povrch
varného panela.
• Diely z antikora umyte vodou a utrite ich
dosucha mäkkou handrou.
ČISTENIE VARNÉHO PANELA
• Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s cukrom,
inak môžu nečistoty spôsobiť poškodenie
varného panela. Dávajte pozor, aby ste sa
nepopálili.
• Po dostatočnom vychladnutí varného
panela odstráňte: usadeniny vodného
kameňa, škvrny od vody, mastné škvrny,
lesklé kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s neabrazívnym
čistiacim prostriedkom. Po čistení utrite varný
panel mäkkou handričkou.
• Nečistoty zo smaltovaných dielov, viečok a
koruniek odstráňte teplou mydlovou vodou a
pred opätovným nasadením ich dôkladne
osušte.
časti udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli
ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte, či nie sú
otvory korunky horáka zanesené.
PODSTAVCE NA VARNÉ NÁDOBY
Podstavce na varné nádoby nie sú
vhodné na umývanie v umývačke
riadu. Musíte ich umývať ručne.
1. V záujme jednoduchšieho čistenia varného
panela odstráňte podstavce na varné
nádoby.
Pri umiestňovaní podstavcov
postupujte opatrne, aby ste
zabránili poškodeniu hornej časti
varného panela.
2. Smaltovaný povrch môže mať niekedy drsné
okraje, preto buďte opatrní pri ručnom
umývaní a sušení podstavcov na varné
nádoby. V prípade potreby odstráňte odolné
škvrny použitím čistiacej pasty.
3. Po vyčistení podstavcov na varné nádoby
skontrolujte, či sú v správnej polohe.
4. Skontrolujte, či sú ramená podstavcov na
varné nádoby zarovnané so stredom horáka,
aby horák správne fungoval.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Pravidelne žiadajte svoje miestne autorizované
servisné stredisko o kontrolu stavu rúrky na
prívod plynu a adaptéra tlaku, ak je použitý.
ČISTENIE ZAPAĽOVACEJ SVIEČKY
Funkciu zapaľovania zabezpečuje keramická
zapaľovacia sviečka s kovovou elektródou. Tieto
37
RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ZAPNUTIE A VYPNUTIE RÚRY
1. Otočením otočného ovládača funkcií rúry
nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte teplotu.
3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte ovládače
funkcií rúry a teploty do polohy Vyp.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v prevádzke.
BEZPEČNOSTNÝ TERMOSTAT
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné súčasti
môžu spôsobiť nebezpečné prehriatie. Aby sa
tomu predišlo, rúra je vybavená bezpečnostným
termostatom, ktorý preruší dodávku energie. Po
poklese teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
FUNKCIE RÚRY
Symbol
38
Funkcia rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Rúra je vypnutá.
Osvetlenie rúry
Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie pečenia.
Tradičné pečenie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Tradičné pečenie
Táto funkcia je určená na úsporu energie počas pe‐
čenia. Pokyny ohľadom pečenia nájdete v kapitole
„Rady a tipy“, Tradičné pečenie. Dvierka rúry majú
byť počas pečenia zatvorené, aby nebola preruše‐
ná funkcia a aby bola zabezpečená prevádzka s
najvyššou možnou energetickou účinnosťou. Keď
použijete túto funkciu, teplota v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty. Výkon ohrevu sa môže zní‐
žiť. Všeobecné odporúčania na úsporu energie
nájdete v kapitole „Energetická účinnosť", Úspora
energie. Táto funkcia bola použitá na stanovenie
energetickej triedy podľa normy EN 60350-1.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na
zaváranie.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hrianok.
Rýchly ohrev
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny na
jednej úrovni. Na gratinovanie a zapekanie.
Maximálna teplota pre túto funkciu je 210 °C.
Pomalé pečenie
Na prípravu jemného a šťavnatého pečeného mä‐
sa.
RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE
KUCHYNSKÝ ČASOMER
Slúži na nastavenie odpočítavania času.
Táto funkcia nemá vplyv na
prevádzku spotrebiča.
2. Otočte ovládač časovača do krajnej polohy a
potom ho nastavte na požadovaný časový
úsek.
Po uplynutí daného časového úseku zaznie
zvukový signál.
1. Nastavte funkciu rúry a teplotu.
RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Plech:
Plech na pečenie nezasúvajte úplne
k zadnej stene dutiny rúry. Tým by
sa zabránilo cirkulácii horúceho
vzduchu okolo plechu. Jedlo môže
prihorieť, najmä v zadnej časti
plechu.
VKLADANIE PRÍSLUŠENSTVA
Drôtený rošt:
Drôtený rošt má špeciálny tvar
zadnej časti, čo napomáha cirkulácii
tepla.
Položte rošt na správnu úroveň rúry. Skontrolujte,
či sa nedotýka zadnej steny dutiny rúry.
Položte plech alebo hlboký pekáč na úroveň rúry.
Skontrolujte, či sa nedotýka zadnej steny dutiny
rúry.
RÚRA - RADY A TIPY
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia uvedené v
tabuľkách sú iba orientačné. Závisia
od konkrétneho receptu, množstva a
kvality použitých prísad.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
• Spotrebič má štyri úrovne v rúre. Úrovne sa
číslujú smerom od dna spotrebiča.
• V spotrebiči alebo na sklenených paneloch
dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť. Je to
normálne. Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
•
•
zníženia kondenzácie nechajte spotrebič
zapnutý 10 minút pred pečením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na dno rúry
ani neprikrývajte časti rúry alebo jej
príslušenstvo alobalom. Mohlo by to zmeniť
výsledky pečenia a poškodiť smalt.
PEČENIE
• Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach
neopečú vždy rovnako dohneda. Ak sa
vyskytne nerovnomerné zhnednutie, nie je
potrebné zmeniť nastavenie teploty. Rozdiely
sa stratia počas pečenia.
39
•
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia vykriviť.
Keď plechy znova vychladnú, deformácia
zmizne.
PEČENIE KOLÁČOV
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím 3/4
nastaveného času pečenia.
PEČENIE MÄSA A RÝB
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť približne
15 minút, aby z neho nevytiekla šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš
mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča trochu
vody. Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vždy, keď sa odparí.
Táto funkcia slúži na prípravu jemných, chudých
kúskov mäsa a rýb. Funkciu pomalého pečenia
nemôžete použiť pre niektoré recepty ako napr.
dusenie mäsa alebo mastné bravčové pečené.
Používajte teplotu 125 °C pre menšie kusy mäsa
napr. steaky.
ČAS PEČENIA
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri používaní
spotrebiča sami zistíte najvhodnejšie nastavenia
(varný stupeň, čas pečenia, atď.) pre kuchynský
riad, recepty a množstvá, ktoré používate.
POMALÉ PEČENIE
Ak používate túto funkciu, vždy
pripravujte pokrmy bez pokrievky.
TRADIČNÉ PEČENIE
Pokrm
40
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Plochý koláč
160 - 170
30 - 40
2
Piškótová roláda
150 - 170
20 - 30
2
Koláč pečený v pekáči
170 - 180
40 - 50
2
Kysnuté buchty
190 - 200
15 - 30
2
Kysnutý koláč s jablkami
170 - 190
45 - 60
3
Koláč s mrveničkou
170 - 190
50 - 60
3
Tvarohový koláč
170 - 190
70 - 80
2
Rumunský piškótový koláč – tradič‐
ný
160 - 170
30 - 40
2
Rumunský piškótový koláč
160 - 170
35 - 50
2
Švajčiarsky chlieb
160 - 180
50 - 60
2
Gazdovský chlieb
190 - 210
50 - 60
2
Plackový chlieb
230 - 250
10 - 15
2
Plnený kysnutý koláč
170 - 180
25 - 35
2
Pizza
200 - 220
25 - 35
2
Švajčiarsky jablkový koláč
200 - 220
30 - 40
1
Vianočka
170 - 180
60 - 80
2
Slaný lotrinský koláč
220 - 230
40 - 50
1
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Snehové pusinky
100 - 120
40 - 50
2
Koláče s mrveničkou
180 - 190
25 - 35
3
Viktóriin koláč
160 - 170
25 - 35
3
Maslový koláč
180 - 200
20 - 25
2
Celé kura
200 - 220
60 - 70
2
Kurča, polovica
190 - 210
50 - 60
3
Bravčová kotleta
190 - 210
30 - 35
3
TRADIČNÉ PEČENIE
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Chlieb a pizza
Buchtičky
190
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Mrazená pizza, 350 g
190
30 - 40
2
drôtený rošt
Koláče v plechu na pečenie
Piškótová roláda
180
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Brownies - čokoládové
sušienky
180
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Nákyp
200
30 - 40
2
šesť keramických zapekacích fo‐
riem na drôtenom rošte
Piškótový korpus
180
20 - 30
2
forma na korpus na drôtenom
rošte
Piškótový koláč
150
30 - 40
2
forma na koláč na drôtenom ro‐
šte
Ryba vo vreckách, 300
g
180
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Celá ryba, 200 g
180
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Rybie filé, 300 g
180
30 - 40
2
forma na pizzu na drôtenom ro‐
šte
Koláče vo forme
Ryba
Mäso
41
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Mäso vo vrecku, 250 g
200
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Šašlíky, 500 g
200
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Sušienky
160
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Makaróny
170
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Muffiny
180
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Slané keksy
160
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Sušienky z krehkého
cesta
140
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Tortičky
170
15 - 25
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Miešaná zelenina vo
vrecku, 400 g
190
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Omeleta
200
20 - 30
2
forma na pizzu na drôtenom ro‐
šte
Zelenina na plechu,
700 g
190
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Drobné pečivo
Vegetariánske
RÝCHLY GRIL
Pokrm
42
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kurča, polovica
200
50 - 60
2
Kurča
250
55 - 60
2
Kuracie krídla
230
30 - 40
2
Bravčová kotleta
230
40 - 50
2
Hovädzí steak: prepečený
250
35 - 40
2
Grilovaná slanina
250
15 - 25
2
Klobásy
250
20 - 30
2
Pokrm
Teplota (°C)
Hovädzí steak: stredne prepeče‐
ný
230
Čas (min)
Úroveň v rúre
25 - 35
2
INFORMÁCIE PRE SKÚŠOBNE
Teplota (°C)
Príslušenstvo
Úroveň
v rúre
Pokrm
Funkcia
Čas (min)
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Tradičné pe‐
čenie
160
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Tradičné pe‐
čenie
190
drôtený rošt
1
70 - 80
Piškótový koláč bez
tuku
Tradičné pe‐
čenie
180
drôtený rošt
2
20 - 30
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pe‐
čenie
140
plech na peče‐
nie
3
15 - 30
Hrianky
Rýchly gril
250
drôtený rošt
3
5 - 10
Hovädzí burger
Rýchly gril
250
drôtený rošt ale‐
bo pekáč na gri‐
lovanie/pečenie
3
15-20
prvá
strana;
10-15
druhá
strana
PIZZA
Keď pečiete pizzu, najlepšie
výsledky dosiahnete otočením
ovládačov funkcií rúry a teploty rúry
do polohy Pizza.
RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
POZNÁMKY K ČISTENIU
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou
namočenou v teplej vode s prídavkom mierneho
čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný
čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál môže mať
na následok vznik požiaru.
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo
a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú handričku
namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v
umývačke riadu.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čistiacim
prostriedkom pre rúry na pečenie.
43
Ak máte príslušenstvo s nelepivým povrchom,
nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrými
predmetmi ani v umývačke riadu. Môže to
spôsobiť poškodenie nepriľnavého povrchu.
Po každom použití vyčistite vlhkosť z dutiny.
ANTIKOROVÉ ALEBO HLINÍKOVÉ RÚRY
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou alebo
špongiou. Vysušte ich mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky, kyseliny
ani abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť
povrch rúry. S rovnakou obozretnosťou čistite aj
ovládací panel rúry.
ODSTRÁNENIE A INŠTALÁCIA SKLENENÝCH
PANELOV RÚRY
Vnútorné sklenené panely môžete po vybraní
vyčistiť. Počet sklenených panelov sa líši v
závislosti od modelu.
VAROVANIE! Počas čistenia
nechajte dvierka rúry mierne
pootvorené. Dvierka sa pri plnom
otvorení môžu náhodne zatvoriť, čo
môže spôsobiť poškodenie.
VAROVANIE! Spotrebič
nepoužívajte bez sklenených
panelov.
1. Dvierka otvorte do uhla približne 30°. Dvierka
stoja samostatne, keď sú mierne otvorené.
30°
2. Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji
dvierok po oboch stranách a zatlačte ho
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
44
dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie
západky.
2
B
1
3. Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.
VAROVANIE! Keď vyberiete
sklenené panely, dvierka rúry sa
pokúšajú zatvoriť.
4. Uchopte horný okraj sklenených panelov
dvierok a nadvihnite ich jeden po druhom.
5. Sklenený panel umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte sklenené
panely a dvierka rúry. Zvoľte opačný postup.
Najprv namontujte menší panel, potom ten väčší.
UPOZORNENIE! Uistite sa, že ste
vnútorný sklenený panel namontovali
do lôžok správne.
VÝMENA OSVETLENIA
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou žiarovkou
odolnou teplotám do 300 °C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Problém
Keď sa pokúsite aktivovať ge‐
nerátor iskier, nevychádza
žiadna iskra.
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel nie je pripojený
ku zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný panel
správne pripojený k zdroju
elektrického napájania. Pozri‐
te si schému zapojenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou po‐
ruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane, ob‐
ráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Viečko a korunka horáka nie
sú položené správne.
Položte kryt a korunku horáka
správne.
Plameň zhasne okamžite po
zapálení.
Termočlánok nie je dostatoč‐
ne zohriaty.
Po zapálení plameňa držte
generátor iskier aktívny pri‐
bližne 10 sekúnd alebo krat‐
šie.
Kruh plameňa nie je rovno‐
merný.
Korunka horáka je upchatá
zvyškami potravín.
Uistite sa, že dýza nie je za‐
blokovaná a korunka horáka
je čistá.
Horáky nefungujú.
Nie je prívod plynu.
Skontrolujte plynovú prípojku.
Plameň je zafarbený na oran‐
žovo alebo žlto.
Rúra sa nezohrieva.
V niektorých oblastiach horá‐
ka sa môže plameň zdať
oranžový alebo žltý. Je to
normálne.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastavenia
správne.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa skon‐
denzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Príprava jedla trvá veľmi dlho
alebo naopak, jedlá sú hotové
príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte te‐
plotu. Postupujte podľa poky‐
nov v návode.
SERVISNÉ ÚDAJE
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné
stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku. Typový
štítok sa nachádza na prednom ráme vnútorného
priestoru rúry. Neodstraňujte typový štítok z
dutiny rúry.
45
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
INFORMÁCIE O VARNOM PANELI PODĽA EU 66/2014
Model
ZCK242G1WA
Typ varného
panela
Varný panel voľne stojaceho sporáka
Počet plyno‐
vých horákov
4
Energetická
účinnosť jed‐
notlivých ply‐
nových horá‐
kov (EE gas
burner)
Ľavý zadný – stredne rýchly
55.3%
Pravý zadný – pomocný
neuvádza sa
Pravý predný – rýchly
56.0%
Ľavý predný – stredne rýchly
55.3%
Energetická účinnosť plynového varného panela (EE gas hob)
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové palivá
pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne využívanie
energie. Všeobecne
VARNÝ PANEL - ÚSPORA ENERGIE
Ak budete postupovať podľa nižšie uvedených
tipov, môžete pri každodennom varení ušetriť
energiu.
• Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
• Na kuchynský riad podľa možností vždy
položte pokrievku.
•
•
•
•
•
55.5%
Pred použitím horákov a podstavcov na varné
nádoby sa uistite, že sú správne
nainštalované.
Dno kuchynského riadu musí mať správne
rozmery podľa veľkosti horáka.
Kuchynský riad vždy vycentrujte priamo nad
horákom.
Keď tekutina začne vrieť, znížte plameň tak,
aby tekutina len slabo vrela.
Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite
si návod na použitie.
DÁTOVÝ LIST PRODUKTU A INFORMÁCIE O RÚRACH PODĽA EU 65-66/2014
46
Názov dodávateľa
Zanussi
Model
ZCK242G1WA
Index energetickej účinnosti
94.9
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný re‐
žim
0,75 kWh/cyklus
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
56 l
Typ rúry
Rúra vnútri voľne stojaceho sporáka
Hmotnosť
41.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre
domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a
grily. Metódy merania výkonových parametrov.
závislosti od času pečenia) znížte teplotu v rúre
na minimum. Pokrm sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev ostatných
pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz,
zachovajte čo najkratšie prestávky medzi
pečením.
RÚRA – ÚSPORA ENERGIE
Rúra má funkcie, ktoré vám pomôžu
usporiť energiu pri každodennom
pečení.
Uchovanie teploty jedla
Všeobecné rady
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas prevádzky
rúry zatvorené. Počas pečenia neotvárajte príliš
často dvierka. Tesnenie dvierok udržiavajte čisté
a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite kovový
riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako 30
minút, 3-10 minút pred ukončením pečenia (v
Tradičné pečenie
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia. Podrobnejšie informácie nájdete v
kapitole „Rúra – každodenné používanie“,
Funkcie rúry.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
recykláciu.
. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.
47
*
867354362-A-272019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising