Electrolux | EKK54951OX | User manual | Electrolux EKK54951OX Kasutusjuhend

Electrolux EKK54951OX Kasutusjuhend
EKK54951OX
ET
Pliit
Kasutusjuhend
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 5
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................8
4. TOOTE KIRJELDUS.........................................................................................13
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 14
6. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE..............................................................14
7. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..................................................................15
8. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS..................................................................16
9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE ............................................................... 17
10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID.......................................................................19
11. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE................................................................. 21
12. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.................................................................. 22
13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................. 32
14. VEAOTSING...................................................................................................34
15. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 36
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
See seade on mõeldud kasutamiseks kõrgusel kuni
2000 m merepinnast.
See seade pole mõeldud kasutamiseks laevadel,
paatides või muudel alustel.
Ülekuumenemise vältimiseks ärge paigaldage seda
seadet katteukse taha.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge paigaldage seadet alusele.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Süttimisoht: Ärge hoidke keeduväljadel
mingeid esemeid.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage pliidi ukseklaasi või hingedega klaasi
puhastamiseks karedaid, abrasiivseid puhasteid ega
teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi
pinda kriimustada, mille tagajärjel võib see puruneda.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Kui kaanel on vedelikku, tuleb see enne kaane
avamist ära pühkida. Enne kaane sulgemist tuleb
pliidipinnal lasta jahtuda.
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks. Alla 8-aastased lapsed
tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nad on
täiskasvanu pideva järelvalve all.
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
EESTI
•
•
•
5
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Olge hoiusahtli käsitsemisel ettevaatlik. See võib
minna kuumaks.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
See seade sobib järgmiste turgude
puhul: EE
•
2.1 Paigaldamine
•
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge kunagi tõmmake seadet
käepidemest.
Köögimööbli ja niši mõõtmed peavad
olema sobivad.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja
kõrvale.
Mõned seadme osad on voolupinge
all. Katke need osad mööbliga, et
vältida nende vastu minemist.
•
Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete
külgi.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Paigaldage seadme alla stabiilne
alus, et see ei saaks ümber minna. Vt
jaotist "Paigaldamine".
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu
seadme ust, eriti siis, kui uks on
kuum.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne toitejuhtme pistikusse
sisestamist sulgege korralikult
seadme uks.
2.3 Gaasiühendus
•
•
•
•
•
Kõik gaasiühendused peab
ühendama kvalifitseeritud tehnik.
Enne seadme paigaldamist
veenduge, et kohaliku ühendusvõrgu
tingimused (gaasi tüüp ja rõhk) ning
seadme seadistused on omavahel
kooskõlas.
Veenduge, et seadme ümber oleks
tagatud õhuringlus.
Teave gaasivarustuse kohta on kirjas
andmeplaadil.
See seade ei ole ühendatud
seadmega, mis põlemissaadusi
väljutaks. Veenduge, et ühendate
seadme vastavalt kehtivatele
paigalduseeskirjadele. Pöörake
tähelepanu piisava ventilatsiooni
tagamisele.
2.4 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastus- või põletusoht!
Elektrilöögi oht!
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge pange vett vahetult kuuma
seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu seadmes pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Mahlasemate kookide puhul kasutage
sügavat vormi. Puuviljamahlad
tekitavad püsivaid plekke.
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage alumiiniumfooliumit
seadmele või vahetult seadme
põhjale.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad tekitada
kriimustusi. Kui teil on vaja nõusid
pliidil liigutada, tõstke need alati üles.
Ruumis, kuhu seade paigaldatakse,
peab olema tagatud hea ventilatsioon.
Kasutage ainult korralikke terveid
keedunõusid, mille põhi on põletite
diameetrist suurem.
Veenduge, et leek ei kustu, kui
keerate nuppu kiiresti
maksimaalasendist
minimaalasendisse.
Kasutage ainult seadmega
kaasasolevaid tarvikuid.
Ärge paigutage põletitele
leegihajutajat.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.5 Hooldus ja puhastus
•
•
•
•
•
•
2.6 Kaas
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja.
Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Ärge muutke kaane tehnilisi omadusi.
Puhastage kaant regulaarselt.
Ärge avage kaant, kui selle pinnal on
vedelikku.
Enne kaane sulgemist lülitage kõik
põletid välja.
Ärge sulgege kaant enne, kui pliit ja
ahi on täielikult maha jahtunud.
Kuumutamisel võib klaasist kaas (kui
see on olemas) puruneda.
2.7 Sisevalgusti
•
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
7
Rasv ja seadmesse kogunenud
toidujäänused võivad põhjustada
tulekahju.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
Ärge peske põleteid
nõudepesumasinas.
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
tehniliste näitajatega lampe .
8
www.electrolux.com
2.8 Jäätmekäitlus
•
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
•
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
Suruge välised gaasitorud lamedaks.
2.9 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
3. PAIGALDAMINE
Minimaalsed vahed
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Mõõtmed
mm
A
400
3.1 Seadme asukoht
B
650
Eraldiseisva seadme võib paigaldada
kas kappide vahele või kõrvale või ka
nurka.
C
150
Jätke seadme ja tagumise
seina vahele ligikaudu 1 cm
laiune vahe, et kaant oleks
võimalik takistusteta avada.
Paigaldamise minimaalsed
vahekaugused leiate tabelist.
B
C
3.2 Tehnilised andmed
Pinge
230 V
Sagedus
50 - 60 Hz
Seadme klass
1
Mõõdud
mm
Kõrgus
855
Laius
500
Sügavus
600
A
3.3 Muud tehnilised andmed
Seadme kategooria:
II2H3B/P
Esialgne gaasi tüüp:
G20 (2H) 20 mbar
Gaasi asendamine:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
EESTI
9
3.4 Möödaviikude diameetrid
PÕLETI
Ø MÖÖDAVIIK1) 1/100 mm
Lisapõleti
29 / 30
Poolkiire
32
Kiire
42
1) Möödaviigu tüüp sõltub mudelist.
3.5 Gaasipõletid G20 20 mbar MAAGAASILE
PÕLETI
TAVAVÕIMSUS
kW1)
VÄHENDATUD VÕIM‐
SUS kW1)
INJEKTORI TÄHIS
1/100 mm
3.0
0.72 / 0.75
119
Poolkiire
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
Lisapõleti
1.0
0.35
70
Kiire
1) Möödaviigu tüüp sõltub mudelist.
3.6 Gaasipõletid vedelgaasile G30 30 mbar
PÕLETI
TAVAVÕIM‐
SUS kW
VÄHENDA‐
TUD VÕIM‐
SUS kW
INJEKTORI TÄ‐ GAASI NIMIVOOL
HIS 1/100 mm
g/h
Kiire
3.0
0.72
88
218
Poolkiire
2.0
0.43
71
145
Lisapõleti
1.0
0.35
50
73
3.7 Gaasipõletid G31 30 mbar vedelgaasile
PÕLETI
TAVAVÕIM‐
SUS kW1)
VÄHENDATUD
VÕIMSUS kW1)
INJEKTORI
TÄHIS 1/100
mm
GAASI NIMI‐
VOOL g/h
Kiire
2.6
0.63
88
186
Poolkiire
1.7
0.38
71
121
Lisapõleti
0.85
0.31
50
61
1) Möödaviigu tüüp sõltub mudelist.
3.8 Gaasiühendus
Kasutage fikseeritud ühendusi või
roostevabast terasest painduvat toru
vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Painduvate metalltorude kasutamisel
jälgige, et need ei puutuks vastu liikuvaid
osi või et neid ei muljutaks.
10
www.electrolux.com
HOIATUS!
Enne gaasivarustusega
ühendamist eemaldage
seade vooluvõrgust või
lülitage kaitsekilbist
peakaitse välja.Sulgege
gaasivarustuse peaventiil.
HOIATUS!
Gaasi ühendustoru ei tohi
kokku puutuda joonisel
näidatud seadme osaga.
3.10 Reguleerimine vastavalt
eri gaasitüüpidele
Gaasitüüpide järgi
reguleerimist tohib teostada
ainult vastava tegevusloaga
töötaja.
3.9 Painduvate mittemetallist
torude ühendus
Kui ühenduskoha juurdepääs on hea,
võite kasutada painduvat toru. Painduv
toru peab olema klambritega tihedalt
kinnitatud.
Kui seadme tüübiks on
maagaas, võite selle õigete
injektorite abil seadistada
vedelgaasile.
Gaasitase reguleeritakse
sobivaks.
Paigaldamisel kasutage alati toruhoidikut
ja tihendit. Painduva toru saab
paigaldada, kui:
Paigalduskomplekti saate
tellida volitatud
teeninduskeskusest.
•
see ei lähe kuumemaks kui
toatemperatuur, mitte üle 30 °C;
• toru ei ole pikem kui 1500 mm;
• kuskil pole kitsenevaid kohti;
• see pole sõlmes ega keerdus;
• see ei puutu vastu teravaid servi ega
nurki;
• selle seisukorda saab hõlpsalt
kontrollida.
Painduva toru kontrollimisel veenduge,
et:
HOIATUS!
Enne injektorite
tagasiasetamist veenduge,
et gaasinupud on väljasasendis. Eemaldage seade
vooluvõrgust. Laske ahjul
maha jahtuda. Vigastusoht!
•
poleks näha pragusid, sisselõikeid
ega jälgi põletusest nii toru otstes kui
ka kogu ulatuses;
• toru materjal ei ole muutunud jäigaks;
see peab olema elastne;
• kinnitusklambrid ei ole roostes;
• kasutusaeg ei ole möödas.
Kui märkate torul kahjustusi, siis ärge
seda parandage, vaid asendage uuega.
HOIATUS!
Pärast paigaldamist
veenduge, et kõigi
toruliitmike kinnituskohtades
pole lekkeid. Tihendi
kontrollimiseks kasutage
seebilahust, mitte leeki.
Gaasivarustusramp on juhtpaneeli
tagaküljel.
Ahi on seadistatud vaikimisi
valitud gaasitüübi jaoks.
Seade muutmiseks kasutage
alati tihendit.
C
B
A
D
A. Gaasiühenduse punkt (ühele ahjule
on mõeldud ainult üks punkt)
B. Tihend
EESTI
C. Reguleeritav ühendus
D. Vedelgaasitoru hoidik
A
3.11 Pliidi injektorite
asendamine
Asendage injektorid, kui vahetate gaasi
tüüpi.
1. Eemaldage anumatoed.
2. Eemaldage põletite katted ja kroonid.
3. Eemaldage injektorid 7 mm
mutrivõtme abil.
4. Asendage injektorid gaasi tüübile
vastavate sobivate injektoritega.
A
Üleminek maagaasilt
vedelgaasile
1. Keerake möödaviigukruvi täiesti
kinni.
2. Pange nupp tagasi.
Üleminek vedelgaasilt
maagaasile
1. Keerake möödaviigukruvi ühe
keerme võrra lahti asendisse A.
2. Pange tagasi pliidi nupp.
3. Ühendage seade vooluvõrku.
5. Asendage andmesilt (asub
gaasivarustuse toru lähedal) sildiga,
mis vastab uut tüüpi
gaasivarustusele.
Andmesildi leiate
seadme juurde kuuluvast
kotist.
Kui gaasivarustuse rõhk ei ole püsiv või
kui see erineb vajalikust survest, tuleb
gaasitorule paigaldada sobiv
rõhumuundur.
3.12 Pliidipõleti minimaalse
gaasitaseme reguleerimine
1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage pliidi nupp. Kui puudub
juurdepääs möödaviigukruvile, tuleb
juhtpaneel enne reguleerimist
eemaldada.
3. Reguleerige õhukese kruvikeerajaga
möödaviigukruvi asendit A.
Mudelist oleneb möödaviigukruvi
asend A.
4.
5.
6.
7.
8.
HOIATUS!
Ühendage toitepistik
pistikupesasse alles siis,
kui kõik osad on tagasi
esialgsetele kohtadel.
Vigastusoht!
Süüdake põleti.
Vt "Pliit – igapäevane kasutamine".
Keerake pliidi nupp minimaalsesse
asendisse.
Eemaldage uuesti pliidi nupp.
Keerake möödaviigukruvi aeglaselt
kinni-suunas, kuni leek muutub
minimaalseks ja ühtlaseks.
Pange tagasi pliidi nupp.
3.13 Seadme loodimine
Pliidi pealispinna seadmiseks ühele
tasemele teiste pindadega kasutage
seadme all olevaid väikeseid tugijalgu.
11
12
www.electrolux.com
3.14 Kaldumiskaitse
80-85
mm
Enne kaldumiskaitse paigaldamist valige
seadme jaoks õige kõrgus ja asukoht.
317-322
mm
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
kaldumiskaitse õigel
kõrgusel.
Veenduge, et pliidi taga olev
pind oleks sile.
Te peate paigaldama kaldumiskaitse.
Vastasel juhul võib seade kaldu vajuda.
Kui teie seadmel on joonisel kujutatud
sümbol, siis aitab see teil meeles pidada,
et seadmele tuleb paigaldada
kaldumiskaitse.
2. Augu leiate seadme tagant vasakult
poolt. Tõstke seadme esikülge ja
asetage see kappide vahelisse
tühimikku. Kui kappide vahele jääv
ruum on suurem kui seadme laius,
siis kohandage külgmõõte nii, et
seade jääks keskele.
Kui te pliidi mõõtmeid
muudate, siis kohandage
vastavalt ka kaldumiskaitset.
ETTEVAATUST!
Kui kappide vahele jääv
ruum on suurem kui seadme
laius, siis kohandage
külgmõõte nii, et seade
jääks keskele.
3.15 Elektriühendus
1. Paigaldage kaldumiskaitse 317 - 322
mm seadme ülapinnast ja 80 - 85
mm seadme servast asuva toendi
ümmargusse auku. Kruvige see
tahke materjali külge või kasutage
sobivat tuge (seina).
HOIATUS!
Tootja ei vastuta
tagajärgede eest, kui te ei
järgi jaotises "Ohutusinfo"
toodud ettevaatusabinõusid.
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja
toitepistik.
HOIATUS!
Toitekaabel ei tohi kokku
puutuda joonisel välja
toodud seadme osaga.
EESTI
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Ülevaade
1
2 3 4 5
6
7
8
4
3
9
12
2
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pliidi nupud
Elektronprogrammeerija
Temperatuuri nupp
Temperatuuri indikaator/sümbol
Lisaauru nupp
Ahju funktsioonide juhtnupp
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Ahjuriiuli tugi, eemaldatav
Süvend
Ahjuriiuli tasandid
4.2 Pliidipinna skeem
1
5
2
3
1 Lisapõleti
2 Auru väljalaskeava – hulk ja asend
sõltub mudelist
3 Poolkiire põleti
4 Poolkiire põleti
5 Kiirpõleti
4
4.3 Tarvikud
•
Traatrest
•
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetusplaat
13
14
www.electrolux.com
•
•
Kookidele ja küpsistele.
Grill/küpsetuspann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või
rasva kogumiseks.
Teleskoopsiinid
•
Restidele ja plaatidele.
Hoiusahtel
Hoiusahtel asub ahjuõõnsuse all.
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Kui tundide ja minutite vahel olev koolon
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
vilgub, vajutage uue aja valimiseks
või
.
5.1 Esmane puhastamine
5.3 Eelkuumutus
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Eelkuumutage ahju enne esimest
kasutamist.
Vt jaotist "Puhastus ja
hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
5.2 Kellaaja seadmine
Seadme vooluvõrku ühendamisel või
elektrikatkestuse korral hakkab ekraan
automaatselt vilkuma.
5. Valige funktsioon
1. Vajutage valikunuppu .
Süttib taimeri sisselülitamise sümbol.
2. Kellaaja valimiseks vajutage nuppu
või .
Umbes viie sekundi pärast vilkumine
lakkab ja ekraanil kuvatakse valitud
kellaaeg.
Kellaaja muutmiseks lülitage seade sisse
ja
või
1. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur.
2. Laske ahjul tund aega töötada.
ja määrake
3. Valige funktsioon
maksimaalne temperatuur.
Maksimaalne temperatuur selle
funktsiooni puhul on 210 °C.
4. Laske ahjul 15 minutit töötada.
Enne ahju kasutamist peate määrama
kellaaja.
ja vajutage samaaegselt
Teavet funktsiooni
PlusSteam kohta vt "Kuidas
aktiveerida funktsioon
PlusSteam".
, vajutage
lisaauru nuppu
ja määrake
maksimaalne temperatuur.
6. Laske ahjul 15 minutit töötada.
7. Lülitage ahi välja ja laske sel maha
jahtuda.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Ahjust võib tulla lõhna ja suitsu.
Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda.
.
6. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Pliidi põleti süütamine
Süüdake põleti alati enne
nõude pliidile asetamist.
EESTI
HOIATUS!
Lahtise tulega tuleb köögis
väga ettevaatlikult ümber
käia. Tootja ei vastuta selle
nõude eiramisest tulenevate
tagajärgede eest.
Kui põleti leek peaks
kogemata kustuma, keerake
nupp väljas-asendisse ja
proovige põletit 1 minuti
pärast uuesti süüdata.
Sädemetekitaja võib
automaatselt käivituda, kui
pärast paigaldamist või
voolukatkestust voolu sisse
lülitate. Viga ei ole.
1. Keerake pliidifunktsioonide nuppu
vastupäeva maksimaalsesse gaasi
pealevoolu asendisse
ja vajutage
siis põleti süütamiseks.
2. Hoidke pliidi nuppu 10 sekundit (või
veidi vähem) sissevajutatuna, et
termoelement saaks soojeneda.
Vastasel korral katkeb gaasi
pealevool.
3. Kui leek on normaalne, võite seda
reguleerida.
6.2 Põleti ülevaade
A
HOIATUS!
Ärge hoidke nuppu sees
kauem kui 15 sekundit. Kui
põleti 15 sekundi jooksul ei
sütti, vabastage nupp,
keerake see väljalülitatud
asendisse ja püüdke põleti
uuesti süüdata, kuid mitte
varem kui 1 minuti pärast.
Kui põletit ei õnnestu
süüdata ka mitme katsega,
kontrollige, kas põleti kroon
ja kaas on õiges asendis.
Juhul, kui elektrit ei ole, võite
põleti süüdata ka ilma
elektrilise seadmeta. Sel
juhul viige leek põleti juurde,
vajutage vastav nupp sisse
ja keerake maksimaalsesse
asendisse. Hoidke nuppu 10
sekundit (või veidi vähem)
sissevajutatuna, et
termoelement saaks
soojeneda.
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Põleti kaas
Põletikroon
Süüteküünal
Termoelement
6.3 Põleti väljalülitamine
Leegi kinnikeeramiseks keerake nupp
väljas-asendisse
.
HOIATUS!
Enne toidunõude põletilt ära
võtmist keerake tuli
väiksemaks või lülitage
hoopis välja.
7. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Nõud
HOIATUS!
Ärge asetage ühte nõud
korraga kahele põletile.
15
16
www.electrolux.com
HOIATUS!
Ärge pange põletile
ebatasase põhjaga või
mõlkis nõusid, et vältida
ümberminekut ja vigastusi.
ETTEVAATUST!
Jälgige, et potikäepidemed
ei ulatuks üle pliidi serva.
ETTEVAATUST!
Jälgige, et nõud asetseksid
täpselt põleti kohal – nii ei
lähe need ümber ja ka
gaasikulu on väiksem.
Põleti
Nõude läbimõõt
(mm)
Lisapõleti
120 - 180
Poolkiire
140 - 220/2401)
Kiire
160 - 220/2601)
1) Kui pliidil kasutatakse ainult ühte nõud.
7.2 Keedunõude läbimõõt
HOIATUS!
Kasutage ainult selliseid
keedunõusid, mille põhja
läbimõõt vastab põletite
suurusele.
8. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Roostevabast terasest osi peske
veega ja kuivatage seejärel pehme
lapiga.
8.2 Pliidi puhastamine
•
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
toiduplekid. Vastasel korral võib
mustus pliiti kahjustada. Püüdke
vältida toidu pinnale kõrbemist.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
•
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliit pehme
lapiga.
Emailitud osade, kaane ja krooni
puhastamiseks peske neid sooja
seebiveega ja kuivatage enne
tagasipanekut hoolikalt.
8.3 Süüteseadme puhastamine
Süütamine toimub keraamilise
süüteküünla metallelektroodi abil. Hoidke
need osad väga puhtad, et ennetada
süütamistõrkeid ja veenduge, et põleti
krooni avaused ei ole ummistunud.
8.4 Anumatoed
Anumatoed ei ole
nõudepesumasinakindlad.
Neid tuleb pesta käsitsi.
1. Pliidi hõlpsamaks puhastamiseks
saab anumatoed eemaldada.
Olge anumatugede
paigutamisel äärmiselt
ettevaatlik, et vältida
pliidiplaadi kahjustamist.
EESTI
2. Emailkattel võib leiduda karedaid
servi, seega olge anumatugede
käsitsi pesemisel ja kuivatamisel
ettevaatlik. Vajaduse korral
eemaldage tugevad plekid
puhastuspastaga.
3. Pärast anumatugede puhastamist
kontrollige, kas need on õiges
asendis.
17
4. Põleti korrektse töö tagamiseks
veenduge, et anumatugede labad
jäävad kohakuti põleti keskosaga,.
8.5 Perioodiline hooldus
Paluge volitatud teenusepakkujalt
regulaarselt gaasitoru ja rõhumuunduri
seisukorra kontrollimist.
9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Tuli süttib, kui ahi töötab.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.2 Ohutustermostaat
9.1 Ahju sisse- ja väljalülitamine
1. Ahju funktsiooni valimiseks keerake
ahjufunktsioonide nuppu.
2. Temperatuuri valimiseks keerake
temperatuuri nuppu.
3. Ahju väljalülitamiseks keerake
ahjufunktsioonide ja -temperatuuri
nupud väljas-asendisse.
Seadme vale kasutamine või katkised
osad võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui
temperatuur on langenud.
9.3 Ahju funktsioonid
Sümbol
Ahju funktsioo‐
nid
Rakendus
Väljas-asend
Ahi on väljas.
Ahjuvalgusti
Valgusti sisselülitamiseks ilma küpsetusfunkt‐
sioonita.
PlusSteam
Niiskuse lisamiseks küpsetamise ajal. Õige vär‐
vi ja krõbeda kooriku saavutamiseks. Mahlasu‐
se lisamiseks. Puu- ja köögiviljade säilitami‐
seks.
Kerge pöördõhk
Õrnade ja mahlaste praadide valmistamiseks
või puu- ja köögivilja kuivatamiseks.
Alumine kuumus
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks.
Tavaline küpse‐
tamine
Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
+
18
www.electrolux.com
Sümbol
Ahju funktsioo‐
nid
Rakendus
Kiirgrillimine
Lamedate toiduainete suures koguses grillimi‐
seks ja röstimiseks.
Turbogrillimine
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide
röstimiseks ühel riiulitasandil. Gratineerimiseks
ja pruunistamiseks.
Ventilaatoriga
küpsetamine
Ühesuguse küpsetustemperatuuriga toitude
küpsetamiseks või röstimiseks ja küpsetami‐
seks rohkem kui ühel ahjuriiulil, ilma maitsete
segunemiseta.
Niiskusega küp‐
setus
Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmi‐
seks. Küpsetusjuhiste leidmiseks vt peatükki
"Nõuandeid ja näpunäiteid", Niiskusega küpse‐
tus. Ahjuuks peaks küpsetamise ajal olema su‐
letud, et kasutatavat funktsiooni mitte katkesta‐
da ning tagada, et ahi töötaks võimalikult suure
energiatõhususega. Selle funktsiooni kasutami‐
sel võib ahju sisemine temperatuur erineda vali‐
tud temperatuurist. Kuumutusvõimsust võidakse
vähendada. Üldisi energiasäästusoovitusi vt
jaotisest "Energiatõhusus", Ahi – Energia sääst‐
mine. Vastavalt standardile EN 60350-1 kasutati
seda funktsiooni energiatõhususe klassi mää‐
ratlemiseks.
Pöördõhuga küp‐ Küpsetamiseks korraga kuni kahel tasandil ja
setamine
toidu kuivatamiseks.Seadke ahju temperatuur
20–40 °C madalamaks kui Tavaline küpsetami‐
ne.
Sulatamine
Toidu sulatamiseks (puu- ja juurviljad). Sulatus‐
aeg sõltub külmutatud toiduainete kogusest ja
kaalust.
9.4 Funktsiooni sisselülitamine:
PlusSteam
See funktsioon võimaldab küpsetamisel
tõhusamat niiskuse kasutamist.
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
Eralduv aur võib põhjustada põletust:
•
•
Ärge avage seadme ust ajal, kui
kasutate funktsiooni PlusSteam.
Olge ukse avamisel ettevaatlik, kui
olete kasutanud funktsiooni
PlusSteam.
Vt jaotist "Vihjeid ja
näpunäiteid".
1. Avage ahjuuks.
2. Täitke veeanum kraaniveega.
Veeanuma maksimaalne maht on
250 ml.
Veeanuma täitmisel peab ahi olema
külm.
3. Valige funktsioon: PlusSteam
.
4. Vajutage lisaauru nuppu
.
Lisaauru nuppu saab kasutada ainult
funktsiooniga PlusSteam.
Indikaator süttib.
EESTI
5. Temperatuuri valimiseks keerake
temperatuuri nuppu.
6. Pange toit ahju ja sulgege uks.
ETTEVAATUST!
Küpsetamise ajal või
siis, kui ahi on veel
kuum, ei tohi
veeanumasse vett
valada.
7. Seadme väljalülitamiseks vajutage
lisaauru nuppu
19
ahjufunktsioonide ja temperatuuri
nupud väljas-asendisse.
Lisaauru nupu indikaator kustub.
8. Eemaldage veeanumast vesi.
HOIATUS!
Enne vee eemaldamist
veeanumast peab ahi
olema kindlasti maha
jahtunud.
, keerake
10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID
10.1 Displei
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Kestuse ja lõpuaja indikaator
Kellaaja ekraan
Aktiivse taimeri indikaator
Minutilugej indikaator
10.2 Nupud
Nupp
Funktsioon
Kirjeldus
MIINUS
Kellaaja valimiseks.
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
PLUSS
Kellaaja valimiseks.
Aurutamine pluss
Funktsiooni sisselülitamiseks: PlusS‐
team.
10.3 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
00:00
Rakendus
KELLAAEG
Kellaaja määramiseks, muutmiseks või
kontrollimiseks.
dur
KESTUS
Seadme tööaja kestuse määramiseks.
End
LÕPP
Seadme väljalülitusaja määramiseks.
EDASILÜKKAMINE
KESTUSE ja LÕPU funktsiooni kombi‐
neerimiseks.
MINUTILUGEJA
Pöördloendusaja valimiseks (1 min –
23 h 59 min). See funktsioon ei mõjuta
seadme tööd.
dur + End
20
www.electrolux.com
10.4 KESTUSE määramine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni dur hakkab
3. Vajutage
või
vajaliku aja
valimiseks.
Ekraanil kuvatakse dur ja A.
4. Kui valitud aeg saab täis dur kõlab 7
minutit helisignaal. Seade lülitub
automaatselt välja.
5. Vajutage suvalist nuppu, et
helisignaal välja lülitada.
6. Seadme väljalülitamiseks keerake
ahjufunktsioonide nupp ja
temperatuurinupp väljas-asendisse.
10.5 LÕPU määramine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni End hakkab
3. Puudutage
või , et valida sobiv
aeg.
Ekraanil kuvatakse End ja A.
4. Kui valitud aeg saab täis End kõlab 7
minutit helisignaal. Seade lülitub
automaatselt välja.
5. Kasutage suvalist nuppu, et signaal
välja lülitada.
6. Seadme väljalülitamiseks keerake
ahjufunktsioonide nupp ja
temperatuurinupp väljas-asendisse.
10.6 EDASILÜKKAMISE
valimine
või
.
5. Vajutage
või
valimiseks.
vajaliku aja
6. Kinnitamiseks vajutage
.
1. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
või
vajaliku aja
2. Vajutage
valimiseks.
3. Kui valitud aeg saab täis, kõlab 7
minutit helisignaal. Vajutage suvalist
nuppu, et helisignaal välja lülitada.
10.8 Kellafunktsioonide
tühistamine
1. Vajutage järjest , kuni soovitud
funktsiooni indikaator hakkab
vilkuma.
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt
nuppe
ja .
Kellafunktsioon lülitub mõne sekundi
pärast välja.
10.9 Helisignaali muutmine
1. Olemasoleva helisignaali
kuulamiseks vajutage ja hoidke
korduvalt nuppu
2. Vajutage järjest , kuni dur hakkab
vilkuma.
3. KESTUSE jaoks tundide
määramiseks puudutage
10.7 MINUTILUGEJA valimine
nuppu .
2. Seadistuse muutmiseks vajutage
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
4. Vajutage
Seade lülitub hiljem automaatselt sisse,
töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab
töö valitud LÕPU ajal. Kui valitud aeg
saab täis, kõlab 7 minutit helisignaal.
Seade lülitub automaatselt välja.
7. Kasutage suvalist nuppu, et signaal
välja lülitada.
8. Seadme väljalülitamiseks keerake
ahjufunktsioonide nupp ja
temperatuurinupp väljas-asendisse.
.
.
lahti.
3. Laske nupp
Uueks helisignaaliks jääb viimati valitud
toon.
4. Oodake 5 sekundit, kuni seade
automaatselt kinnitatakse.
Seadme vooluvõrgust
väljalülitamisel või pärast
voolukatkestust
rakendatakse uuesti
vaikimisi valitud toon.
EESTI
21
11. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11.1 Tarvikute sisestamine
Traatrest:
11.2 Teleskoopsiinid
Lükake ahjurest riiulitoe juhtsoonte
vahele.
Küpsetusplaat:
Ärge lükake küpsetusplaati
päris vastu ahju tagaseina.
Vastasel korral ei saa kuum
õhk plaadi ümber vabalt
liikuda. Toit võib kõrbema
minna, eriti plaadi tagaosas.
Teleskoopsiine on võimalik
paigutada eri tasanditele,
välja arvatud 4. tasand.
Teleskoopsiinide paigaldamine
1. Keerake teleskoopsiini umbes 90°.
2. Libistage teleskoopsiini tagaosas
olev fiksaator ahjuriiuli toe külge.
Veenduge, et paigaldate
teleskoopsiini ahju õigele poolele.
1 cm
Lükake küpsetusplaat või sügav pann
riiuliraami juhtsoonte vahele. Veenduge,
et see ei puutuks vastu ahju tagaseina.
Traatrest koos sügava panniga:
Lükake sügav pann restitugede
juhikutesse ja traatrest selle kohal
olevatesse juhikutesse.
3. Keerake teleskoopsiin õigesse
asendisse. Teleskoopsiini ühes otsas
asuv kinnitusdetail peab olema
suunatud ülespoole.
4. Lükake teleskoopsiin lõpuni ahju
tagaseinani.
5. Lükake teleskoopsiini eesmine osa
ahjuriiuli toe vastu. Kui eesmise osa
fiksaator õigesti kohale kinnitub,
kostab klõpsatus.
6. Teise teleskoopsiini paigaldamiseks
korrake samu toiminguid. Jälgige, et
22
www.electrolux.com
mõlemad teleskoopsiinid oleksid
samal kõrgusel.
Traatrest:
Teleskoopsiinide eemaldamine
1. Vajutage ja hoidke teleskoopsiini
eesmises osas asuvat fiksaatorit.
Sügav pann:
Asetage sügav pann teleskoopsiinidele.
2
1
2. Tõmmake siini eesmine osa ahjuriiuli
toe küljest eemale.
3. Keerake teleskoopsiini umbes 90°.
4. Tõmmake siini tagumine osa
ahjuriiuli toe küljest eemale.
5. Teise teleskoopsiini eemaldamiseks
korrake samu toiminguid.
11.3 Teleskoopsiinid – tarvikute
sisestamine
Traatrest koos sügava panniga:
Pange traatrest ja sügav pann koos
teleskoopsiinidele.
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
ETTEVAATUST!
Enne ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema
täielikult ahju sisse lükatud.
12. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
EESTI
12.1 Üldine teave
12.3 Kookide küpsetamine
•
•
•
•
•
•
Seadmes on neli riiulitasandit.
Alustage tasandite arvestamist alati
seadme põhjast.
Seadmes on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav erisüsteem. See
võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu
seest pehme ja pealt krõbedana.
Ahjus ringlev õhk kiirendab toidu
küpsemist ja vähendab energiatarvet
miinimumini.
Niiskus võib kondenseeruda
seadmesse või selle
klaaspaneelidele. See on normaalne.
Kui avate ahju ukse toidu
valmistamise ajal, hoiduge alati
tahapoole. Kondenseerumise
vähendamiseks laske ahjul enne
küpsetamise alustamist 10 minutit
töötada.
Kuivatage ahjust niiskus iga kord
pärast seadme kasutamist.
Küpsetades ärge pange nõusid otse
ahju põhjale ega katke ahju osi
fooliumiga kinni. See võib muuta
küpsetamise tulemusi ja kahjustada
ahjuemaili.
12.2 Küpsetamine
•
•
•
•
Esimesel korral kasutage madalamat
temperatuuri.
Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega
10-15 minuti võrra pikendada.
Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu alati võrdselt.
Ebaühtlase pruunistamise puhul pole
vaja temperatuuriseadistust muuta.
Küpsetamise käigus erinevused
võrdsustuvad.
Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid
veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle
maha jahtuvad, taastub esialgne kuju.
•
23
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele
jääv ahjutasand tühi.
12.4 Liha ja kala küpsetamine
•
•
•
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida
ahju püsivate plekkide tekkimist.
Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse
panni veidi vett. Suitsu
kondenseerumise vältimiseks lisage
vett kohe, kui see on ära auranud.
12.5 Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel
seadme tööd. Leidke selle seadme
kasutamisel parimad seaded
(soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne)
oma keedunõudele, retseptidele ja
kogustele.
12.6 PlusSteam
+
Enne eelsoojendamist peab
veeanuma täitmise ajal
olema ahi külm.
Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon
PlusSteam"
Pagarikoda
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Saiad1)
100
180
35 - 40
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
24
www.electrolux.com
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Kuklid1)
100
200
20 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kodune pit‐
sa1)
100
230
10 - 20
1
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Focaccia 1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Küpsised,
100
koogikesed,
croissant1)
150 - 180
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Ploomikook, 100
õunakook,
kaneelirul‐
lid1)
180
20
2
Kasutage koogi‐
vormi.
1) Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 5 minutit.
Külmutatud küpsetised
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Külmutatud 150
pitsa1)
200 - 210
10 - 20
2
Kasutage ahju‐
resti.
Külmutatud 150
croissant1)
160 - 170
25 - 30
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
1) Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 10 minutit.
Valmistoidu soojendamine
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Sai
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kuklid
100
110
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kodune pit‐ 100
sa
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Focaccia
110
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
100
EESTI
25
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Juurvili
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Riis
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Pasta
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Liha
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Röstitud
sealiha
200
180
65 - 80
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
Rostbiif
200
200
50 - 60
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
Kana
200
210
60 - 80
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
Kalkuni‐
praad
200
200
70 - 90
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
Röstimine
12.7 Hoidised
+
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
•
•
•
Kasutage ainult ühesuguse
suurusega hoidisepurke.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem
kui kuus pooleliitrist purki.
Täitke purgid ühtlaselt, jättes
ülemisest servast 1 cm vaba ruumi.
Jätke kaaned purkide peale, kuid ärge
hermeetiliselt kinni keerake.
•
•
•
•
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile 1/2 liitrit vett
ja ahju põhjal olevasse õõnsusse 1/4
liitrit vett, et ahjus oleks piisavalt
niiskust.
Valige funktsioon PlusSteam ja
seejärel õige temperatuur vastavalt
alltoodud tabelile.
Purgid võib hermeetiliselt sulgeda
alles pärast funktsiooni lõppu.
26
www.electrolux.com
Pehmed puuviljad
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Maasikad / mustikad /
vaarikad
160
25 - 30
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Pirnid/küdooniad/ploomid
160
35 - 40
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Suvikõrvits/baklažaan/
sibulad/tomatid
160
30 - 35
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Porgandid/kurgid/kaali‐
kad/seller
160
35 - 45
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Luuviljalised
Pehmed juurviljad
Marineeritud köögiviljad
12.8 Kerge pöördõhk
Kuivatamine
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Oad
60 - 70
Piprakarbo‐
naad
Ahju tasand
1. tasand
2. tasand
7-9
2
1/3
60 - 70
10 - 12
2
1/3
Köögivili ha‐
pendamiseks
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Seeneviilud
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Ürdid
40 - 50
3-5
2
1/3
Juurvili
Puuviljad
EESTI
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
27
Ahju tasand
1. tasand
2. tasand
Poolitatud ploo‐ 60 - 70
mid
11 - 13
2
1/3
Poolitatud apri‐ 60 - 70
koosid
9 - 11
2
1/3
Õunaviilud
60 - 70
6-8
2
1/3
Pirniviilud
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Küpsetamine madalal t°
Toit
Kogus (kg)
Pruunista‐ Temperatuur
mine mõ‐ (°C)
lemalt kül‐
jelt (min)
Ahju ta‐
sand
Aeg (min.)
Filee, poolküps
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Rostbiif, pool‐
küps
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Filee, seest roo‐ 1.0 - 1.5
sakas
2
80 - 100
2
50 - 90
Seljatükk, ühe
tükina
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Vasikapraad,
keskmine
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Filee, seest roo‐ 1.0 - 1.5
sakas
2
80 - 100
2
60 - 100
Seljatükk, ühe
tükina
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Seapraad, kesk‐ 1.5 - 2.0
mine
4
80 - 100
2
100 - 160
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Ahju tasand
Õhuke kook
160 - 170
25 - 35
2
Pärmitaignast õunakook
170 - 190
45 - 55
3
Veiseliha
Vasikaliha
Sealiha
12.9 Tavaline küpsetamine
Küpsetamine
28
www.electrolux.com
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Ahju tasand
Plaadikook
170 - 180
35 - 45
2
Purukook
170 - 190
50 - 60
3
Juustukook
170 - 190
60 - 70
2
Talupojaleib
190 - 210
50 - 60
2
Rumeenia keeks
165 - 175
35 - 45
2
Rumeenia keeks – traditsioo‐
niline
165 - 175
35 - 45
2
Pärmitaignast kuklid
180 - 200
15 - 25
2
Rullbiskviit
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Röstimine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Ahju tasand
Pool kana
210 - 230
35 - 50
2
Seakarbonaad
190 - 210
30 - 35
3
Terve kala
200 - 220
40 - 70
2
12.10 Kiirgrillimine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Ahju tasand
Pool kana
230
50 - 60
2
Seakarbonaad
230
40 - 50
3
Grillpeekon
250
17 - 25
2
Vorstid
250
20 - 30
2
Biifsteek: poolküps
230
25 - 35
2
12.11 Turbogrillimine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Ahju tasand
Pool kana
200
50 - 60
2
Kana
250
55 - 60
2
Kanatiivad
230
30 - 40
2
Seakarbonaad
230
40 - 50
2
Biifsteek: täisküps
250
35 - 40
2
EESTI
29
12.12 Ventilaatoriga küpsetamine
Küpsetamine
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Pärmitaignast pirukas
150 - 160
20 - 30
2
Victoria kook
170 - 190
30 - 40
2
Šveitsi õunakook
180 - 200
35 - 45
2
Jõulukook
150 - 160
40 - 50
2
Madeira kook
170 - 190
50 - 60
2
Besee
110 - 120
30 - 40
2
Kartuligratään
180 - 200
40 - 50
2
Lasanje
170 - 190
30 - 50
2
Makaroni-ahjuroad
170 - 190
50 - 60
2
Pitsa
190 - 200
25 - 35
2
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Kana, terve
200 - 220
55 - 65
2
Seapraad
170 - 180
45 - 50
2
Röstimine
Ahju tasand
12.13 Niiskusega küpsetus
Toit
Tempe‐ Aeg
ratuur (min.)
(°C)
Ahju
Tarvikud
tasand
Leib ja pitsa
Kuklid
190
25 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Kuklid
200
40 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Külmutatud pitsa
350 g
190
25 - 35
2
ahjurest
Koogid küpsetusplaadil
Rullbiskviit
180
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Šokolaadikook
180
35 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Koogid vormis
30
www.electrolux.com
Toit
Tempe‐ Aeg
ratuur (min.)
(°C)
Ahju
Tarvikud
tasand
Suflee
210
35 - 45
2
kuus keraamilist ahjuvormi traa‐
trestil
Biskviittaignast põhi
180
25 - 35
2
pirukavorm traatrestil
Tordipõhi
150
35 - 45
2
koogivorm traatrestil
Kala küpsetuskotis
300 g
180
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Terve kala, 200 g
180
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Kalafilee, 300 g
180
30 - 40
2
pitsaplaat traatrestil
Liha küpsetuskotis
250 g
200
35 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Lihavardad 500 g
200
30 - 40
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Küpsised
170
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Makroonid
170
40 - 50
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Muffinid
180
30 - 40
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Soolaküpsised
160
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Muretainaküpsised
140
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Korvikesed
170
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Juurviljasegu kotis
400 g
200
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Omlett
200
30 - 40
2
pitsaplaat traatrestil
Juurviljad ahjuplaa‐
dil 700 g
190
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Kala
Liha
Väikesed küpsetised
Taimetoitlastele
EESTI
12.14 Pöördõhuga küpsetamine
Küpsetamine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Ahju tasand
Õhuke kook
140 - 160
40 - 50
1+3
Pärmitaignast kuklid
190 - 210
10 - 20
1+3
Besee
100 - 120
55 - 65
1+3
Tordipõhi
150 - 170
20 - 30
1+3
Pitsa
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 Teave testimisasutustele
Toit
Funktsioon
Tempe‐
ratuur
(°C)
Tarvikud
Ahju ta‐ Aeg
sand
(min.)
Väikesed koogid
(16 tk küpsetus‐
plaadil)
Tavaline küp‐
setamine
160
küpsetusplaat
3
20 - 30
Väikesed koogid
(16 tk küpsetus‐
plaadil)
Ventilaatoriga
küpsetamine
150
küpsetusplaat
3
20 - 30
Väikesed koogid
(16 tk küpsetus‐
plaadil)
Pöördõhuga
küpsetamine
160
küpsetusplaat
1+3
30 - 40
Õunakook (2 vor‐
mi, Ø 20 cm, dia‐
gonaalselt)
Tavaline küp‐
setamine
190
ahjurest
1
65 - 75
Õunakook (2 vor‐
mi, Ø 20 cm, dia‐
gonaalselt)
Ventilaatoriga
küpsetamine
180
ahjurest
2
70 - 80
Rasvavaba keeks
Tavaline küp‐
setamine
180
ahjurest
2
20 - 30
Rasvavaba keeks
Ventilaatoriga
küpsetamine
160
ahjurest
2
25 - 35
Rasvavaba keeks
Pöördõhuga
küpsetamine
170
ahjurest
1+3
30 - 40
Liivaküpsised/
soolapulgad
Tavaline küp‐
setamine
140
küpsetusplaat
3
15 - 30
Liivaküpsised/
soolapulgad
Ventilaatoriga
küpsetamine
140
küpsetusplaat
3
20 - 30
Liivaküpsised/
soolapulgad
Pöördõhuga
küpsetamine
140
küpsetusplaat
1+3
15 - 30
31
32
www.electrolux.com
Toit
Funktsioon
Tempe‐
ratuur
(°C)
Tarvikud
Ahju ta‐ Aeg
sand
(min.)
Röstleib/-sai
Kiirgrillimine
250
ahjurest
3
5 - 10
Veiselihaburger
Turbogrillimi‐
ne
250
ahjurest või
grill-/küpsetus‐
pann
3
15 - 20
ühelt
poolt; 10
-15 tei‐
selt
poolt
13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Juhised puhastamiseks
•
•
•
•
•
•
Puhastage ahju esikülge pehme
lapiga ning sooja vee ja
pehmetoimelise pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade
puhastamiseks vastavat
puhastusainet.
Puhastage ahju sisemust pärast iga
kasutuskorda. Rasva või muude
toidujääkide kogunemine võib kaasa
tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht
suurem.
Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
Pärast iga kasutuskorda puhastage
kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga.
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid,
siis ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas.
See võib teflonpinda kahjustada.
13.2 Roostevabast terasest või
alumiiniumist seadmed
Puhastage ahjuust ainult
niiske lapi või käsnaga.
Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla,
happeid ega abrasiivseid
materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada.
Puhastage ahju juhtpaneeli,
järgides samu
ettevaatusabinõusid.
13.3 Veeanuma puhastamine
Puhastamisel eemaldatakse pärast
niiskusrežiimil küpsetamist veeanumasse
kogunenud lubjasettejäägid.
Puhastamistoimingut tuleks
teostada vähemalt igal 5.
kuni 10. korral pärast
funktsiooni PlusSteam.
1. Kallake ahju põhjal olevasse
veeanumasse 250 ml söögiäädikat.
Kasutage vähemalt 6%-list ilma
lisanditeta äädikat.
2. Laske 30 minuti jooksul
toatemperatuuril äädikal
lubjasettejäägid lahustada.
3. Puhastage ahi sooja vee ja pehme
lapiga.
13.4 Restitugede
Ahju puhastamiseks eemaldage
restitoed .
EESTI
ETTEVAATUST!
Olge restitugede
eemaldamisel ettevaatlik.
1. Tõmmake ahjuriiuli tugede esiosa
külgseina küljest lahti.
33
Katalüütilise pinna värvimuutused ei
avalda mõju katalüütilisele
puhastamisele.
13.6 Ahju klaaspaneelide
eemaldamine ja paigaldamine
Sisemised klaaspaneelid võib
puhastamiseks eemaldada. Erinevate
mudelite puhul on klaaspaneelide arv
erinev.
HOIATUS!
Hoidke puhastamise ajal uks
kergelt lahti. Kui uks on
lõpuni lahti, võib see
ootamatult sulguda ja
põhjustada kahjustusi.
2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
1
2
HOIATUS!
Ärge kasutage seadet ilma
klaaspaneelideta.
1. Avage uks, nii et see oleks umbes
30° nurga all. Veidi avatud asendis
jääb uks lahti.
30°
Paigaldage väljavõetud tagasi
vastupidises järjekorras.
13.5 Katalüütiline puhastus
Katalüütilise kattega ahjuseinad on
isepuhastuvad. Selline pind imab
endasse rasva.
Enne katalüütilise puhastamise
sisselülitamist:
•
•
•
eemaldage kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed;
puhastage ahju põhja sooja vee ja
neutraalse pesuvahendiga;
puhastage sisemist ukseklaasi
sisepinda sooja vee ja pehme lapiga.
1. Valige funktsioon .
2. Valige maksimaalne temperatuur ja
laske ahjul 1 tund töötada.
3. Lülitage ahi välja.
4. Ahju jahtumise ajal puhastage ahju
sisemust niiske ja pehme lapiga.
2. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
2
B
1
3. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
34
www.electrolux.com
HOIATUS!
Kui te ukspaneele välja
tõstate, üritab uks
sulguda.
4. Hoidke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõstke need
ükshaaval välja.
5. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.
Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneelid ja ahju uks tagasi kohale.
Korrake ülaltoodud samme vastupidises
järjestuses. Pange esmalt kohale
väiksem paneel, seejärel suurem.
ETTEVAATUST!
Sisemise klaaspaneeli
trükitud pind peab jääma
ukse sisemisele poolele.
ETTEVAATUST!
Pärast paigaldamist
veenduge, et klaaspaneeli
raami pind ei oleks kirja
piirkonnas puudutades kare.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
sisemise klaaspaneeli oma
kohale õigesti.
13.7 Sahtli eemaldamine
HOIATUS!
Ärge hoidke sahtlis
kergestisüttivaid esemeid
(nagu puhastusmaterjalid,
kilekotid, ahjukindad, paber
või puhastuspihustid). Ahju
kasutades võib sahtel
kuumaks minna. Tuleoht!
14. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Puhastamise hõlbustamiseks saab ahju
allosas oleva sahtli välja võtta.
1. Tõmmake sahtel lõpuni välja.
2. Tõstke aeglaselt sahtlit.
3. Tõmmake sahtel täielikult välja.
Sahtli paigaldamiseks sooritage
ülalkirjeldatud toiming vastupidises
järjekorras.
13.8 Lambi asendamine
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja.
Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
Tagumine valgusti
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Paigaldage klaaskate.
EESTI
35
14.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Sädemegeneraatori sisse‐
lülitamisel ei teki sädet.
Pliit ei ole vooluvõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti vooluvõrku ühenda‐
dus korralik.
tud. Vaadake ühendusjoo‐
nist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
vallandub korduvalt uuesti,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Põleti kübar ja kroon on
vales asendis.
Paigutage põleti kübar ja
kroon õigesse asendisse.
Leek kustub kohe pärast
süütamist.
Termoelement ei ole piisa‐
valt soojenenud.
Pärast leegi süttimist hoid‐
ke sädemegeneraatorit ak‐
tiveerituna umbes 10 se‐
kundit (või veidi vähem).
Leegiring pole ühtlane.
Põleti kroon on toidujäät‐
metest ummistunud.
Veenduge, et gaasipõleti
pole ummistunud ja põleti
kroon on puhas.
Põletid ei tööta.
Puudub gaasi pealevool.
Kontrollige gaasiühendust.
Leek peab olema oranž või
kollane.
Ahi ei kuumene.
Ahjuvalgusti ei põle.
Põleti mõnes piirkonnas
võib leegi värvus olla oranž
või kollane. Tegu pole vea‐
ga.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Vajalikud seaded pole
määratud.
Veenduge, et seaded on
õiged.
Kell ei ole seadistatud.
Seadistage kell.
Ahjuvalgusti on rikkis.
Asendage valgusti uuega.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐ Toit on jäänud liiga kauaks Kui küpsetamine on lõppe‐
neb auru ja kondensvett.
ahju.
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15–20 minuti pärast
välja võtta.
Toidu valmimiseks kulub
liiga palju aega või toit val‐
mib liiga kiiresti.
Temperatuur on liiga ma‐
dal või liiga kõrge.
Reguleerige vajadusel
temperatuuri. Järgige ju‐
hendis toodud nõuandeid.
Ahju ekraanil kuvatakse
"0.00" ja "LED".
On olnud elektrikatkestus.
Seadistage kell uuesti.
Funktsiooni kasutamine ei
anna head tulemust:
PlusSteam.
Te pole funktsiooni PlusS‐
team sisse lülitanud.
Vt "Kuidas aktiveerida
funktsioon: PlusSteam".
36
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Te ei valanud veeanumas‐
se vett.
Vt "Kuidas aktiveerida
funktsioon: PlusSteam".
Te ei lülitanud funktsiooni
PlusSteam Lisaauru nup‐
uga õigesti sisse.
Vt "Kuidas aktiveerida
funktsioon: PlusSteam".
Soovite sisse lülitada
funktsiooni Kerge pöör‐
dõhk, kuid Lisaauru nupu
indikaator põleb.
Funktsioon PlusSteam töö‐ Vajutage Lisaauru nuppu
tab.
, et peatada funktsioon
PlusSteam.
Veeanumas olev vesi ei
kee.
Temperatuur on liiga ma‐
dal.
Seadke temperatuuriks vä‐
hemalt 110 °C.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpu‐
näiteid".
Vesi valgub veeanumast
välja.
Veeanumas on liiga palju
vett.
Lülitage ahi välja ja veen‐
duge, et seade on maha
jahtunud. Eemaldage liigne
vesi lapi või käsnaga. Lisa‐
ge veeanumasse õige ko‐
gus vett. Vt vastavat toi‐
mingu kirjeldust.
14.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. See andmesilt asub ees
ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti
seadme küljest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
15. ENERGIATÕHUSUS
15.1 Keeduplaadi tooteteave vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus EKK54951OX
Keeduplaadi
tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev keeduplaat
Gaasipõletite
arv
4
EESTI
Gaasipõletite
energiatõhu‐
sus (EE gas
burner)
Tagumine vasak – lisapõleti
ei ole kohaldatav
Parem tagumine – poolkiire
55.3%
Eesmine parem – poolkiire
55.5%
Eesmine vasak – kiire
55.5%
Gaasipliidi energiatõhusus (EE gas hob)
EN 30-2-1: Kodused gaaskuumutusega
toiduvalmistusseadmed - Osa 2-1 :
Energia säästmine - Üldist
15.2 Pliit - Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
37
55.4%
•
•
•
•
•
Enne kasutamist kontrollige, kas
põletid ja anumatoed on õigesti
paigaldatud.
Keenõu põhi peab vastama põleti
suurusele.
Asetage keedunõu otse põleti kohale
selle keskele.
Kui vedelik hakkab keema, keerake
tuli väiksemaks, nii et vedelik vaid
vaevu mullitaks.
Võimalusel kasutage kiirkeetjat. Vt
selle kasutusjuhendit.
15.3 Ahjude tootekirjeldus ja andmed vastavalt määrusele EL
65-66/2014
Tarnija nimi
Electrolux
Mudeli tunnus
EKK54951OX
Energiatõhususe indeks
94.9
Energiatõhususe klass
A
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises re‐
žiimis
0,84 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhure‐
žiimis
0,75 kWh/tsüklis
Sisekambrite arv
1
Kuumuseallikas
Elekter
Mahutavus
58 l
Ahju tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev küp‐
setusahi
Mass
44.0 kg
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid – jõudluse
mõõtemeetodid.
15.4 Ahi - Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
38
www.electrolux.com
Üldised nõuanded
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Võimalusel ärge enne toidu sissepanekut
ahju eelkuumutage.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt küpsetusajast
vähemalt 3 - 10 minutit enne küpsetusaja
lõppu ahju temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab küpsetamist
jätkata.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur.
Niiskusega küpsetus
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks. Lisateabe saamiseks vt
jaotist "Ahi – Igapäevane kasutamine",
Ahju funktsioonid.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
EESTI
39
867354341-A-272019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising