Electrolux | EKK54953OW | User manual | Electrolux EKK54953OW Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EKK54953OW Lietotāja rokasgrāmata
EKK54953OW
EKK54953OX
LV
LT
Plīts
Viryklė
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
39
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................5
3. UZSTĀDĪŠANA...................................................................................................8
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 14
5. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS..................................................................... 14
6. PLĪTS VIRSMA – IZMANTOŠANA IKDIENĀ....................................................15
7. PLĪTS VIRSMA - PADOMI UN IETEIKUMI...................................................... 16
8. PLĪTS VIRSMA – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................... 17
9. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ.................................................. 18
10. CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS............................................... 20
11. CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA...............................................22
12. CEPEŠKRĀSNS - PADOMI UN IETEIKUMI.................................................. 22
13. CEPEŠKRĀSNS – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................32
14. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 34
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 36
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS!
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai līdz 2000 m virs
jūras līmeņa.
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai uz kuģiem, laivām
vai liellaivām.
Lai izvairītos no pārkaršanas, nedrīkst uzstādīt ierīci
aiz dekoratīvām durvīm.
Nenovietojiet ierīci uz pamatnes.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju vai plīts virsmas stikla vāku tīrīšanai
neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un
tādējādi stikls var saplīst.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Pirms atvēršanas noslaukiet no vāka izlijušo šķidrumu.
Pirms vāka aizvēršanas ļaujiet plīts virsmai atdzist.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu
vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez
uzraudzības.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir
izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Uzmanieties, pieskaroties uzglabāšanas atvilktnei. Tā
var sakarst.
LATVIEŠU
•
5
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Šī ierīce ir piemērota šādiem tirgiem:
LV LT
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Virtuves mēbeles un ierīces
iebūvēšanai paredzētajam atvērumam
jābūt piemērotā lielumā.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem
un pie drošām ietaisēm.
Ierīces daļas vada strāvu. Novietojiet
ierīcei apkārt mēbeles, lai novērstu
pieskaršanos bīstamajām daļām.
Ierīces sāni jānovieto pret vienāda
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Pārliecinieties, vai ir ierīkoti
stabilizatori, lai novērstu ierīces
apgāšanos. Skatiet sadaļu
"Uzstādīšana".
2.2 Elektriskie pieslēgumi
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai atrasties to
tuvumā, it īpaši, ja durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Pilnībā aizveriet ierīces durvis pirms
kontaktspraudņa ievietošanas
elektrotīkla kontaktligzdā.
6
www.electrolux.com
2.3 Gāzes piegādes
pieslēgšana
•
•
•
•
•
Gāzes pieslēgšanu var veikt
kvalificēts speciālists.
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka
piegādātās gāzes parametri (gāzes
veids un spiediens), kā arī ierīces
regulēšanas nosacījumi ir atbilstoši.
Pārliecinieties, vai ap ierīci notiek
gaisa cirkulācija.
Informācija par gāzes piegādi
atrodama uz tehnisko datu plāksnītes.
Šī ierīce nav pievienota sadegšanas
produktu nosūknēšanas iekārtai.
Pārliecinieties, lai ierīces pieslēgšana
notiktu atbilstoši spēkā esošiem
uzstādīšanas noteikumiem. Pievērsiet
uzmanību atbilstošajām prasībām
attiecībā uz ventilāciju.
2.4 Pielietojums
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu vai
apdegumu gūšanas risks.
Pastāv elektriskās strāvas
trieciena risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
•
•
•
•
•
•
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas.
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē.
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām.
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Uzmanieties, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti vai ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt. Pārvietojot šādus
priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr
paceliet tos.
Nodrošiniet labu ventilāciju telpā, kurā
tiek uzstādīta ierīce.
Izmantojiet tikai stabilus, degļiem
atbilstošas formas un diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
Pārliecinieties, vai ātri pagriežot
regulatoru no maksimālā līdz
minimālajam stāvoklim, deglī
nenodziest liesma.
Izmantojiet tikai piederumus, kas
iekļauti ierīces komplektācijā.
Neuzstādiet liesmas kliedētājus uz
degļiem.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
2.5 Apkope un tīrīšana
•
2.6 Vāks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci.
Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Ierīcē atlikušās taukvielas vai pārtikas
atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
Nemainiet vāka specifikāciju.
Regulāri tīriet vāku.
Neveriet vāku, ja uz virsmas ir šļaksti.
Pirms vāka aizvēršanas izslēdziet
visus degļus.
Aizveriet vāku tikai tad, kad plīts
virsma un cepeškrāsns ir pilnībā
atdzisušas.
Sakarsis stikla vāks var saplīst (ja
tāds ir).
2.7 Iekšējais apgaismojums
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
7
Nemazgājiet degļus trauku
mazgājamajā mašīnā.
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
•
Pirms lampas nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju lampas.
2.8 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no
ierīces.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
Saplaciniet ārējās gāzes caurules.
8
www.electrolux.com
2.9 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
3. UZSTĀDĪŠANA
Minimālie attālumi
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Ierīces novietošana
Varat uzstādīt brīvi stāvošo ierīci ar
skapjiem vienā vai abās pusēs vai telpas
stūrī.
Saglabājiet apmēram 1 cm
attālumu starp ierīci un
aizmugurējo sienu, lai
pārliecinātos, ka plīts vāks
atveras.
Minimālos uzstādīšanas attālumus var
aplūkot tabulā.
B
C
Izmērs
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Tehniskie dati
Spriegums
230 V
Frekvence
50 - 60 Hz
Ierīces klase
1
Izmērs
mm
Augstums
855
Platums
500
Dziļums
600
A
3.3 Citi tehniskie dati
Ierīces kategorija:
II2H3B/P
Oriģinālā gāze:
G20 (2H) 20 mbāri
Gāzes maiņa:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbāri
3.4 Apvada diametri
DEGLIS
Ø APVADS1)1/100 mm
Papildu
29 / 30
LATVIEŠU
DEGLIS
9
Ø APVADS1)1/100 mm
Vidēji lielas jaudas
32
Jaudīgais
42
1) Apvada veids atkarīgs no modeļa.
3.5 Gāzes degļi G20 20 mbāru DABASGĀZEI
DEGLIS
NORMĀLA JAU‐
DA kW1)
SAMAZINĀTA JAUDA
kW1)
DEGĻA SPECIFI‐
KĀCIJA 1/100 mm
Jaudīgais
3.0
0.72 / 0.75
119
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
1.0
0.35
70
Vidēji lielas jau‐
das
Papildu
1) Apvada veids atkarīgs no modeļa.
3.6 Gāzes degļi sašķidrinātajai gāzei G30 30 mbāri
DEGLIS
NORMĀLA
JAUDA kW
SAMAZINĀ‐
TA JAUDA
kW
DEGĻA SPECI‐ NOMINĀLĀ GĀ‐
FIKĀCIJA 1/100 ZES PLŪSMA, g/h
mm
Jaudīgais
3.0
0.72
88
218
Vidēji lielas
jaudas
2.0
0.43
71
145
Papildu
1.0
0.35
50
73
3.7 Gāzes degļi sašķidrinātajai gāzei G31 30 mbāri
DEGLIS
NORMĀLA
JAUDA kW1)
SAMAZINĀTA
JAUDA kW1)
DEGĻA SPE‐
CIFIKĀCIJA
1/100 mm
NOMINĀLĀ GĀ‐
ZES PLŪSMA,
g/h
Jaudīgais
2.6
0.63
88
186
Vidēji lielas
jaudas
1.7
0.38
71
121
Papildu
0.85
0.31
50
61
1) Apvada veids atkarīgs no modeļa.
10
www.electrolux.com
3.8 Gāzes piegādes
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Pirms gāzes pieslēgšanas
atvienojiet ierīci no
elektrotīkla vai izslēdziet
drošinātāju kārbā atrodamo
drošinātāju.Aizveriet gāzes
padeves galveno vārstu.
Lietojiet fiksētu pieslēgumu vai lietojiet
elastīgu nerūsējoša tērauda cauruli un
veiciet darbus saskaņā ar spēkā esošiem
likumiem. Ja izvēlaties elastīgas metāla
caurules, neļaujiet tām saskarties ar
blakus esošajām kustīgajām daļām un
uzmanieties, lai tās netiek saspiestas.
•
tā nesaskaras ar asām malām vai
stūriem;
• tās stāvokli var viegli pārbaudīt.
Pārbaudot elastīgo cauruli,
pārliecinieties, ka:
•
abos galos un visā tās garumā nav
plīsumu, plaisu vai apdeguma
pazīmju;
• caurules materiāls nav sacietējis un
caurule vēl arvien ir elastīga;
• stiprinājuma skavas nav sarūsējušas;
• nav beidzies derīguma termiņš.
Ja tiek konstatēts kāds no defektiem,
nelabojiet cauruli, bet nomainiet to.
BRĪDINĀJUMS!
Kad uzstādīšana pabeigta,
pārliecinieties, ka katras
caurules stiprinājumos nav
noplūdes. Pārbaudot
blīvējumu, lietojiet ziepjūdeni
nevis liesmu.
Gāzes piegādes ievads atrodas vadības
paneļa aizmugurē.
BRĪDINĀJUMS!
Gāzes pieslēguma caurule
nedrīkst saskarties ar attēlā
norādītajām ierīces daļām.
BRĪDINĀJUMS!
Kad uzstādīšana pabeigta,
pārliecinieties, ka katras
caurules stiprinājumos nav
noplūdes. Pārbaudot
blīvējumu, lietojiet ziepjūdeni
nevis liesmu.
3.9 Elastīgas nemetāla
caurules pieslēgšana
Ja pie savienojuma var viegli piekļūt, jūs
varat izmantot elastīgu cauruli. Elastīgā
caurule cieši jāpievieno, izmantojot
apskavas.
Uzstādīšanas laikā vienmēr lietojiet
caurules turētāju un blīvi. Elastīgo cauruli
var izmantot, ja:
•
•
•
•
tā nevar sakarst vairāk par istabas
temperatūru – vairāk par 30 °C;
tā nav garāka par 1500 mm;
tā nekur nesašaurinās;
tā nav satinusies vai savilkusies;
BRĪDINĀJUMS!
Pirms gāzes pieslēgšanas
atvienojiet ierīci no
elektrotīkla vai izslēdziet
drošinātāju kārbā atrodamo
drošinātāju.Aizveriet gāzes
padeves galveno vārstu.
3.10 Gāzes tipa maiņa
Ierīci cita veida gāzes
izmantošanai var noregulēt
tikai pilnvarota persona.
Cepeškrāsns ir paredzēta
dabasgāzei, jūs to varat
nomainīt uz sašķidrināto
gāzi, izmantojot pareizas
sprauslas.
Attiecīgi tiek pielāgots arī
gāzes padeves ātrums.
Uzstādīšanas komplektu var
pasūtīt pilnvarotā klientu
apkalpošanas centrā.
LATVIEŠU
11
BRĪDINĀJUMS!
Pirms sprauslu nomaiņas
pārliecinieties, vai gāzes
regulatori ir izslēgtā stāvoklī.
Atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Ļaujiet
cepeškrāsnij atdzist. Pastāv
risks savainoties.
Cepeškrāsnij gāze ir iestatīta
pēc noklusējuma.
Uzstādījuma maiņai noteikti
izmantojiet starplikas
blīvējumu.
C
B
A
D
A. Gāzes pieslēguma punkts (katrai
cepeškrāsnij izmantojams tikai viens
punkts)
B. Blīve
C. Pielāgojams savienojums
D. Sašķidrinātās gāzes caurules turētājs
3.11 Plīts sprauslu nomaiņa
Mainot gāzes tipu, nomainiet arī
sprauslas.
1. Noņemiet pannu balstus.
2. Noņemiet vāciņus un degļu kroņus.
3. Noņemiet sprauslas ar 7 mm
uzgriežņu atslēgu.
4. Nomainiet sprauslas ar tādām, kas
atbilst jūsu izmantotās gāzes veidam.
5. Nomainiet tehnisko datu plāksnīti (tā
atrodas blakus gāzes piegādes
caurulei) ar jaunu plāksnīti, kurā
norādīti jaunā gāzes piegādes tipa
parametri.
Šī plāksnīte iekļauta
iepakojumā kopā ar
ierīci.
Ja gāzes piegādes spiediens nav
patstāvīgs vai atšķiras no nepieciešamā
spiediena, nepieciešams uzstādīt
piemērotu spiedienu regulējošu iekārtu
gāzes padeves caurulei.
3.12 Minimālā gāzes līmeņa
regulēšana plīts deglim
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Noņemiet plīts regulatoru. Ja apvada
skrūvei piekļūt nav iespējams,
izjauciet vadības paneli pirms
regulēšanas sākuma.
3. Ar tievo plakano skrūvgriezi
noregulējiet apvada skrūvi A.
Modelis nosaka apvada skrūves
pozīciju A.
A
A
Pāreja no dabasgāzes uz
sašķidrināto gāzi
1. Pilnībā pievelciet apvada skrūvi.
2. Ievietojiet atpakaļ regulatoru.
12
www.electrolux.com
Pāreja no sašķidrinātās gāzes
uz dabasgāzi
1. Atskrūvējiet par aptuveni vienu
pagriezienu apvada skrūves pozīciju
A.
2. Atlieciet vietā plīts regulatoru.
3. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
4.
5.
6.
7.
8.
BRĪDINĀJUMS!
Pievienojiet
kontaktdakšu strāvas
padevei tikai, ja visas
detaļas ir sākotnējā
pozīcijā. Pastāv risks
savainoties.
Aizdedziet degli.
Skatiet sadaļu "Plīts - izmantošana
ikdienā".
Pagrieziet regulatoru uz minimālo
liesmas pozīciju.
Noņemiet vēlreiz plīts regulatoru.
Lēnām pieskrūvējiet apvada skrūvi,
līdz liesma kļūst minimāla un stabila.
Atlieciet vietā plīts regulatoru.
Pārliecinieties, vai virsma aiz
ierīces ir gluda.
Jums ir jāuzstāda aizsardzība pret
sasvēršanos. Ja to neuzstādīsiet, ierīce
var sasvērties.
Jūsu ierīce ir apzīmēta ar attēlā redzamo
simbolu (ja tāds ir), lai atgādinātu, ka ir
jāuzstāda aizsargs pret sasvēršanos.
3.13 Ierīces līmeņošana
Izmantojiet mazās kājiņas zem ierīces, lai
nolīmeņotu ierīces augšējo virsmu
atbilstoši citām virsmām.
3.14 Aizsardzība pret
sasvēršanos
Iestatiet pareizo augstumu un vietu
iekārtai pirms sākat uzstādīt aizsargu
pret sasvēršanos.
UZMANĪBU!
Uzstādiet pareizā augstumā
aizsargu pret sasvēršanos.
1. Uzstādiet aizsargu pret sasvēršanos
317 - 322 mm uz leju no ierīces
augšējās virsmas un 80 - 85 mm no
ierīces sāna apaļajā caurumā uz
kronšteina. Pieskrūvējiet to pie cieta
materiāla vai piemērota stiprinājuma
(sienas).
LATVIEŠU
3.15 Elektroinstalācija
80-85
mm
317-322
mm
BRĪDINĀJUMS!
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību par
bojājumiem, kas radušies,
neievērojot drošības
norādījumus, kas minēti
Drošības informācijas
sadaļās.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
BRĪDINĀJUMS!
Strāvas kabelis nedrīkst
saskarties ar attēlā
norādītajām ierīces daļām.
2. Caurums atrodas ierīces aizmugures
kreisajā pusē. Paceliet ierīces
priekšdaļu un ievietojiet to starp
skapīšiem. Ja atstarpe starp virtuves
skapīšiem ir lielāka nekā plīts
platums, tad nepieciešams noregulēt
sānu mērījumu, lai nocentrētu plīti.
Ja jūs mainījāt plīts izmērus,
novietojiet aizsargu pret
sasvēršanos pareizā vietā.
UZMANĪBU!
Ja atstarpe starp virtuves
skapīšiem ir lielāka par
ierīces platumu, tad
nepieciešams noregulēt
sānu mērījumu, lai
nocentrētu ierīci.
13
14
www.electrolux.com
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Vispārējs pārskats
1
2 3 4 5
6
7
8
4
3
9
11
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Plīts virsmas regulatori
Elektronisks programmētājs
Temperatūras regulators
Temperatūras indikators / simbols
Papildu tvaika taustiņš
Cepeškrāsns funkciju regulators
Sildelements
Lampa
Ventilators
Iekšienes izcilnis
Cepšanas līmeņi
4.2 Plīts virsmas shēma
1
5
2
3
4
4.3 Piederumi
•
•
1 Papildu deglis
2 Tvaika izvads - numurs un pozīcija ir
atkarīgi no modeļa
3 Vidējas jaudas deglis
4 Vidējas jaudas deglis
5 Jaudīgais deglis
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku
un cepešu formām.
Cepamā paplāte
•
Kūkām un cepumiem.
Uzglabāšanas atvilktne
Uzglabāšanas atvilktne atrodas zem
cepeškrāsns iekšpuses.
5. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
LATVIEŠU
5.1 Pirmā tīrīšana
5.3 Uzkarsēšana
Izņemiet no cepeškrāsns visus
piederumus.
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms pirmās lietošanas.
Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet
piederumus pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ piederumus to sākotnējā
pozīcijā.
5.2 Laika iestatīšana
Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas jāiestata
laiks.
Pievienojot ierīci elektrotīklam vai pēc
strāvas padeves pārtraukuma, displejs
automātiski sāk mirgot.
1. Atkārtoti nospiediet izvēles taustiņu
.
Iedegas aktivizēta taimera simbols.
2. Lietojiet
vai
taustiņu, lai
iestatītu pareizu diennakts laiku.
Pēc aptuveni piecām sekundēm
indikators pārstāj mirgot un displejs rāda
iestatīto diennakts laiku.
Lai mainītu laiku, aktivizējiet ierīci un
vienlaikus piespiediet
un
vai
15
Par funkciju: PlusSteam
skatiet sadaļu "Funkcijas
aktivizēšana: PlusSteam".
1. Iestatiet funkciju
un maksimālo
temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties 1 stundu.
un iestatiet
3. Iestatiet funkciju
maksimālo temperatūru. Maksimālā
temperatūra šai funkcijai ir 210 °C.
4. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15
minūtes.
5. Iestatiet funkciju
, nospiediet
Papildu tvaika taustiņu
un iestatiet
maksimālo temperatūru.
6. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15
minūtes.
7. Izslēdziet cepeškrāsni un ļaujiet tai
atdzist.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā
parasti. No ierīces var izdalīties aromāts
un dūmi. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma
istabā ir pietiekama.
.
Kad mirgo kols starp stundām un
minūtēm, piespiediet
iestatītu jauno laiku.
vai
, lai
6. PLĪTS VIRSMA – IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Plīts degļa aizdegšana
Vienmēr aizdedziet degli,
pirms uzliekat uz tā ēdiena
gatavošanas traukus.
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojot atklātu liesmu
virtuvē, rīkojieties uzmanīgi.
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību, ja uguns
tiek lietota neatbilstoši.
1. Pagrieziet plīts regulatoru pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam
maksimālās gāzes plūsmas pozīcijā
un tad piespiediet to uz leju, lai
aizdedzinātu degli.
2. Turiet nospiestu plīts regulatoru 10
sekundes vai mazāk, lai
termoelements uzsiltu. Ja tas netiek
izdarīts, gāzes piegāde tiks
pārtraukta.
3. Noregulējiet liesmu, kad tā ir
nostabilizējusies.
16
www.electrolux.com
BRĪDINĀJUMS!
Neturiet rokturi nospiestu
ilgāk par 15 sekundēm. Ja
pēc 15 sekundēm deglis
neaizdegas, palaidiet rokturi,
atgrieziet to izslēgtā pozīcijā
un pamēģiniet atkārtoti
iedegt degli, nogaidot
vismaz 1 minūti.
6.2 Degļa pārskats
A
B
Ja pēc vairākiem
mēģinājumiem deglis
neaizdegas, pārbaudiet, vai
degļa vainags un tā vāciņš ir
pareizā pozīcijā.
Elektrības padeves
pārtraukuma gadījumā jūs
varat iedegt degli bez
elektriskās ierīces. Šajā
gadījumā tuviniet deglim
liesmu, nospiediet attiecīgo
regulatoru un pagrieziet to
līdz galam. Turiet nospiestu
regulatoru 10 sekundes vai
mazāk, lai termoelements
uzsiltu.
Ja deglis nejauši nodziest,
pagrieziet regulatoru stāvoklī
"Izslēgt" un pamēģiniet
atkārtoti iedegt degli,
nogaidot vismaz 1 minūti.
C
D
A.
B.
C.
D.
Degļa vāciņš
Degļa vainags
Aizdedzes svece
Termoelements
6.3 Degļu izslēgšana
Lai noslāpētu liesmu, pagrieziet
regulatoru līdz izslēgtam stāvoklim
BRĪDINĀJUMS!
Pirms katlu noņemšanas no
degļa vienmēr noregulējiet
mazāku liesmu vai izslēdziet
to.
Nospiežot strāvas pogu pēc
ierīces uzstādīšanas vai
elektrības piegādes
pārtraukuma, elektriskā
aizdedze var tikt aktivizēta
automātiski. Tas ir normāli.
7. PLĪTS VIRSMA - PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ēdiena gatavošanas trauki
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojot vienu katlu uz
diviem degļiem.
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojiet nestabilus un
deformētus katlus uz
degļiem, lai nepieļautu
izlīšanu vai savainojumu.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katlu rokturi
nesniegtos pāri gatavošanas
virsmas malai.
.
LATVIEŠU
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katli atrastos
degļiem pa vidu, kas
nodrošina maksimālu
stabilitāti un zemāku gāzes
patēriņu.
7.2 Ēdiena gatavošanas trauku
diametri
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojiet degļa izmēram
atbilstoša diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
17
Deglis
Ēdiena gatavoša‐
nas trauku dia‐
metrs (mm)
Papildu
120 - 180
Vidēji lielas jaudas
140 - 220/2401)
Jaudīgais
160 - 220/2601)
1) Izmantojot uz plīts virsmas vienu katlu.
8. PLĪTS VIRSMA – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Mazgājiet nerūsējošā tērauda daļas ar
ūdeni, tad noslaukiet tās ar mīkstu
drānu.
8.2 Plīts tīrīšana
•
•
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju, cukuru
un cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā netīrumi var sabojāt plīti.
Uzmanieties, lai negūtu apdegumus.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Lai notīrītu ar emalju klātās detaļas,
vāciņu un kroņvainagu, nomazgājiet
tos ar siltu ziepjūdeni un pirms
uzstādīšanas rūpīgi nosusiniet.
8.3 Aizdedzes sveču tīrīšana
Šī funkcija tiek nodrošināta, izmantojot
keramisko aizdedzes sveci un metāla
elektrodu. Lai atvieglotu degļu
aizdegšanu, regulāri tīriet iepriekš
minētos elementus un pārbaudiet, vai
nav nosprostotas degļa pārsega atveres.
8.4 Pannas balsti
Pannas balsti nav paredzēti
mazgāšanai trauku
mazgājamajā mašīnā. Tos
jāmazgā ar rokām.
1. Lai būtu vieglāk notīrīt plīti, pannas
balstus var noņemt.
Lai nepieļautu plīts
virsmas bojājumu,
pannas balsti ir jānovieto
ļoti uzmanīgi.
2. Emaljas pārklājumam laiku pa laikam
var būt neapstrādātas malas, tāpēc
esiet uzmanīgs, mazgājot pannu
balstus ar rokām un žāvējot. Ja
nepieciešams, notīriet piekaltušas
ēdienu atliekas, izmantojot tīrīšanas
līdzekli pastas veidā.
3. Pēc pannas balstu tīrīšanas
pārliecinieties, ka tie ir pareizajā
stāvoklī.
4. Lai degļi darbotos pareizi,
pārliecinieties, vai pannas balsta
kājiņas ir novietotas degļa centrā.
18
www.electrolux.com
8.5 Periodiska apkope
gāzes piegādes cauruli un spiediena
regulētāju, ja tāds ir.
Periodiski sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru, lai pārbaudītu
9. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Cepeškrāsns ieslēgšana un
izslēgšana
1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru, lai izvēlētos cepeškrāsns
funkciju.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru,
lai izvēlētos temperatūru.
3. Lai izslēgtu cepeškrāsni, pagrieziet
cepeškrāsns funkciju un
temperatūras pārslēgu izslēgtā
stāvoklī.
Lampiņa iedegas, kad cepeškrāsns
darbojas.
9.2 Drošības termostats
Nepareiza ierīces lietošana vai bojāti
komponenti var izraisīt bīstamu
pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnij
ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal
ieslēdzas automātiski, kad temperatūra
pazeminās.
9.3 Cepeškrāsns funkcijas
Simbols
Cepeškrāsns
funkcijas
Pielietojums
Izslēgta pozīcija
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Cepeškrāsns
lampa
Lai ieslēgtu lampu bez gatavošanas funkcijas.
PlusSteam
Lai gatavošanas laikā pievienotu mitrumu. Lai
cepšanas laikā iegūtu pareizo krāsu un kraukš‐
ķīgo virskārtu. Lai uzsildīšanas laikā piešķirtu
ēdienam sulīgumu. Augļu vai dārzeņu konservē‐
šanai.
+
Gatavošana, ne‐ Maigu, sulīgu cepešu pagatavošanai vai jebkuru
daudz izmantojot augļu un dārzeņu žāvēšanai.
ventilatoru
Apakšējā karsē‐
šana
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni.
Augš. + apakš‐
karsēšana
Ēdiena gatavošanai un cepšanai vienā plaukta
pozīcijā.
Ātrā Grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos
un grauzdētu maizi.
LATVIEŠU
Simbols
Cepeškrāsns
funkcijas
19
Pielietojums
Infratermiskā gri‐ Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu
lēšana
gaļu ar kauliem vienā plaukta pozīcijā. Lai paga‐
tavotu sacepumus un apbrūninātu.
Gatavošana ar
ventilatoru
Lai grauzdētu vai ceptu un gatavotu ēdienus,
kuriem nepieciešama vienāda gatavošanas
temperatūra, izmantojot vairākus plauktus, vien‐
laikus nesajaucot aromātus.
Mitrā cepšana
Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gata‐
vošanas laikā. Gatavošanas norādījumus ska‐
tiet sadaļā "Ieteikumi un padomi", Mitrā cepša‐
na. Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepša‐
nas laikā, lai funkcija netiktu pārtraukta un lai
cepeškrāsns darbotos ar vislielāko iespējamo
energoefektivitāti. Izmantojot šo funkciju, tem‐
peratūra cepeškrāsns iekšpusē var atšķirties no
iestatītās temperatūras. Karsēšanas jauda var
tikt samazināta. Vispārīgus ieteikumus par ener‐
ģijas taupīšanu skatiet nodaļā "Energoefektivitā‐
te", punktā "Cepeškrāsns – Enerģijas taupīša‐
na". Šī funkcija tika izmantota, lai nodrošinātu
atbilstību energoefektivitātes klasei saskaņā ar
EN 60350-1.
Ventilatora Kar‐
sēšana
Ēdiena vienlaicīgai gatavošanai divu plaukta po‐
zīcijās un ēdiena žāvēšanai.Iestatiet temperatū‐
ru par 20 - 40 °C zemāk nekā funkcijai Augš. +
apakškarsēšana.
Atkausēšana
Lai atkausētu ēdienu (dārzeņus un augļus). At‐
kausēšanas laiks ir atkarīgs no produktu daudz‐
uma un apjoma.
9.4 Funkcijas ieslēgšana:
PlusSteam
Šī funkcija ļauj izmantot mitrumu
gatavošanas laikā.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu un ierīces
bojājumu risks.
Izplūstošais mitrums var izraisīt
apdegumus:
•
•
Neveriet ierīces durvis laikā, kad tiek
lietota funkcija. PlusSteam.
Pēc funkcijas lietošanas atveriet
ierīces durvis. PlusSteam.
Skatiet sadaļu "Noderīgi
ieteikumi un padomi".
1. Atveriet cepeškrāsns durvis.
2. Piepildiet cepeškrāsns tilpnes tvertni
ar krāna ūdeni.
Tilpnes tvertnes maksimālā ietilpība ir
250 ml.
Piepildiet tilpnes tvertni ar ūdeni tikai,
kad cepeškrāsns ir auksta.
3. Iestatiet funkciju: PlusSteam
.
4. Nospiediet papildu tvaika taustiņu
.
Papildu Tvaika taustiņš darbojas tikai
ar funkciju: PlusSteam.
Iedegsies indikators.
20
www.electrolux.com
5. Pagrieziet temperatūras regulatoru,
lai izvēlētos temperatūru.
6. Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī un
aizveriet durvis.
UZMANĪBU!
Neuzpildiet tilpnes tvertni
ar ūdeni gatavošanas
laikā vai kamēr
cepeškrāsns ir karsta.
7. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet papildu
tvaika taustiņu
, pagrieziet
cepeškrāsns funkciju un
temperatūras regulatorus izslēgtā
stāvoklī.
Nodzisīs papildu tvaika taustiņa
indikators.
8. Izlejiet ūdeni no tilpnes tvertnes.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka ierīce
ir atdzisusi, pirms izliet
atlikušo ūdeni no tilpnes
tvertnes.
10. CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS
10.1 Displejs
A
B
C
D
A. DARB. LAIKA un BEIGU laika
indikators
B. Laika displejs
C. Aktivizēta taimera indikators
D. LAIKA ATGĀDINĀJUMA indikators
10.2 Taustiņi
Taustiņš
Funkcija
Apraksts
MĪNUS
Lai iestatītu laiku.
PULKSTENIS
Lai iestatītu pulksteņa funkciju.
PLUS
Lai iestatītu laiku.
Papildu tvaiks
Lai ieslēgtu funkciju: PlusSteam.
10.3 Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa funkcija
00:00
Pielietojums
DIENNAKTS LAIKS
Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu
diennakts laiku.
dur
DARB. LAIKS
Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas (1
min. - 10 h).
End
BEIGAS
Lai iestatītu, kad ierīce izslēdzas (1
min. - 10 h).
LAIKA AIZKAVE
Lai apvienotu funkcijas DARBĪBAS
LAIKS un BEIGAS.
dur + End
LATVIEŠU
Pulksteņa funkcija
21
Pielietojums
LAIKA ATGĀDINĀ‐
JUMS
10.4 Funkcijas DARB. LAIKS
iestatīšana
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
temperatūru.
2. Atkārtoti nospiediet
mirgot dur.
, līdz sāk
3. Piespiediet
vai , lai iestatītu
DARB. LAIKU.
Displejā būs redzams dur un simbols A.
4. Kad laiks beidzas, dur mirgo un
akustiskais signāls skan 7 minūtes.
Ierīce automātiski izslēdzas.
5. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu skaņas signālu.
6. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru un temperatūras
regulatoru izslēgtā stāvoklī.
10.5 Funkcijas BEIGAS
iestatīšana
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
temperatūru.
2. Atkārtoti nospiediet
mirgot End.
, līdz sāk
Lai iestatītu atskaitīšanas laiku (1 min. 23 st. 59 min.). Šī funkcija neietekmē
cepeškrāsns darbību.
3. Piespiediet
vai
DARB. LAIKU.
4. Piespiediet
, lai iestatītu
.
5. Piespiediet
vai
BEIGU laiku.
, lai iestatītu
6. Apstipriniet ar .
Ierīce vēlāk automātiski ieslēdzas,
darbojas iestatītā DARB. LAIKĀ un
apstājas pie iestatītā BEIGU laika.
Iestatītajā laikā akustiskais signāls skan
7 minūtes. Ierīce automātiski izslēdzas.
7. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu signālu.
8. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru un temperatūras
regulatoru izslēgtā stāvoklī.
10.7 Funkcijas LAIKA
ATGĀDINĀJUMS iestatīšana
1. Atkārtoti nospiediet
mirgot
, līdz sāk
.
vai , lai iestatītu
2. Piespiediet
vajadzīgo laiku.
3. Kad iestatītais laiks beidzies, 7
minūtes skanēs skaņas signāls.
Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu skaņas signālu.
3. Piespiediet
vai , lai iestatītu
laiku.
Displejā būs redzams End un simbols A.
4. Kad laiks beidzas, End mirgo un
akustiskais signāls skan 7 minūtes.
Ierīce automātiski izslēdzas.
5. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu signālu.
6. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru un temperatūras
regulatoru izslēgtā stāvoklī.
1. Vairākas reizes nospiediet , līdz
sāk mirgot vajadzīgās funkcijas
indikators.
2. Vienlaicīgi piespiediet un turiet
10.6 LAIKA AIZKAVES
iestatīšana
un
taustiņus.
piespiestus
Pulksteņa funkcija nodziest pēc dažām
sekundēm.
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
temperatūru.
2. Atkārtoti nospiediet
mirgot dur.
, līdz sāk
10.8 Pulksteņa funkciju
atcelšana
10.9 Skaņas signāla maiņa
1. Lai dzirdētu pašreizējo skaņas
signālu, turiet nospiestu
taustiņu.
22
www.electrolux.com
2. Vairakkārt nospiediet
signālu.
, lai mainītu
Kad ierīce ir atvienota no
elektrotīkla, vai elektrības
piegādes pārtraukuma
gadījumā, signāla tonis
atgriežas uz noklusējuma
uzstādījumu.
3. Atlaidiet
taustiņu.
Beidzamā iestatītā skaņa būs jaunais
skaņas signāls.
4. Nogaidiet 5 sekundes, lai iestatījums
apstiprinātos automātiski.
11. CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Paplāte:
Neievietojiet cepešpannu
līdz galam, līdz pašai
cepeškrāsns iekšpuses
aizmugures sieniņai. Tas
traucēs cirkulēt karstajam
gaisam ap paplāti. Ēdiens
var piedegt, īpaši paplātes
aizmugurējā daļā.
11.1 Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Cepeškrāsns plaukta
aizmugure ir veidota īpašā
formā, kas palīdz cirkulēt
karstumu.
Ielieciet plauktu pareizā plaukta stāvoklī.
Pārliecinieties, ka tas nepieskaras
cepeškrāsns aizmugurējai sienai.
Ielieciet paplāti vai cepešpannu plaukta
stāvoklī. Pārliecinieties, ka tas
nepieskaras cepeškrāsns aizmugurējai
sienai.
12. CEPEŠKRĀSNS - PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
12.1 Vispārēja informācija
•
Ierīcei ir četras plauktu pozīcijas.
Skaitiet cepšanas pozīcijas no ierīces
apakšas.
•
Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu
sistēma, kas nodrošina gaisa
cirkulāciju un pastāvīgi pārstrādā
tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot
produktus tvaika apstākļos un saglabā
ēdienus mīkstus to iekšpusē un
kraukšķīgus ārpusē. Turklāt līdz
minimumam tiek samazināts
gatavošanas laiks un elektroenerģijas
patēriņš.
Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju
paneļiem var uzkrāties mitrums. Tas ir
normāli. Atverot cepeškrāsns durvis
gatavošanas laikā, obligāti stāviet
atstatus no ierīces. Lai samazinātu
kondensāciju, pirms gatavošanas
LATVIEŠU
•
•
iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
10 minūtes.
Pēc katras ierīces lietošanas reizes
notīriet mitrās virsmas.
Nenovietojiet uz cepeškrāsns
pamatnes priekšmetus un
gatavošanas laikā nepārklājiet ierīces
daļas ar alumīnija foliju. Tas var
ietekmēt gatavošanas rezultātus un
bojāt emalju.
12.2 Cepšana
•
•
•
•
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
Cepšanas laiku var pagarināt par 10 –
15 minūtēm, cepot kūkas vairākos
plauktu līmeņos.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams
mainīt temperatūras iestatījumu, ja
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī
var deformēties. Kad paplātes
atdzisīs, tās atgūs sākotnējo formu.
12.3 Kūku cepšana
•
•
Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms
nav pagājušas 3/4 no gatavošanas
laika.
Ja vienlaikus lietojat divas cepamās
paplātes, atstājiet starp tām vienu
tukšu līmeni.
12.4 Gaļas un zivju
pagatavošana
•
•
•
Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet
cepamo pannu, lai uz cepeškrāsns
nepaliktu nenotīrāmi traipi.
Pirms pagatavotās gaļas
sagriezšanas pagaidiet aptuveni 15
minūtes, lai saglabātu gaļas sulīgumu.
Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet
cepamajā pannā nedaudz ūdens. Lai
novērstu dūmu kondensāciju, pielejiet
ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.
12.5 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena
veida, tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās
norisi. Izmantojot šo ierīci, atrodiet
labākos iestatījumus (sildīšanas pakāpi,
ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem
ēdiena gatavošanas traukiem, receptēm
un daudzumam.
12.6 PlusSteam
+
Pirms uzkarsēšanas
piepildiet tilpnes tvertni ar
ūdeni tikai, kad cepeškrāsns
ir auksta.
Skatiet sadaļu "Funkcijas ieslēgšana:
PlusSteam"
Konditoreja
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
23
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Baltmaize1) 100
180
35 - 40
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Bulciņas1)
100
200
20 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Mājas pi‐
ca1)
100
230
10 - 20
1
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Focaccia1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
24
www.electrolux.com
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Cepumi,
plāceņi,
kruasāni1)
100
150 - 180
10 - 20
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Plūmju pī‐
rāgs, ābolu
pīrāgs, ka‐
nēļmaizī‐
tes1)
100
180
20
2
Lietojiet kūku
veidni.
1) Uzsildiet tukšā cepeškrāsnī 5 minūtes pirms gatavošanas.
Saldētas pārtikas gatavošana
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Saldēta pi‐
ca1)
150
200 - 210
10 - 20
2
Lietojiet režģi.
Saldēts
kruasāns1)
150
160 - 170
25 - 30
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
1) Uzsildiet tukšā cepeškrāsnī 10 minūtes pirms gatavošanas.
Pārtikas atjaunošana
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Baltmaize
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Bulciņas
100
110
10 - 20
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Pica mājas
gaumē
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Dārzeņi
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Rīsi
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
LATVIEŠU
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Makaroni
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
Gaļa
100
110
15 - 25
2
Izmantojiet ce‐
pešpannu.
25
Cepeša cepšana
Ēdiens
Ūdens
daudzums
(ml) ūdens
atvilktnē
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Cūkas ce‐
petis
200
180
65 - 80
2
Lietojiet režģi ko‐
pā ar cepešpan‐
nu.
Liellopu ce‐ 200
petis
200
50 - 60
2
Lietojiet režģi ko‐
pā ar cepešpan‐
nu.
Vista
200
210
60 - 80
2
Lietojiet režģi ko‐
pā ar cepešpan‐
nu.
Tītara cepe‐ 200
tis
200
70 - 90
2
Lietojiet režģi ko‐
pā ar cepešpan‐
nu.
12.7 PreKonservēšana
+
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu un ierīces
bojājumu risks.
•
•
•
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne
vairāk kā sešas puslitra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi, katras
augšā atstājot 1 cm gaisa. Uzlieciet
•
•
•
•
uz tām vākus, neaizverot tos
hermētiski.
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet 1/2 litru ūdens cepešpannā un
1/4 litru ūdens cepeškrāsns tilpnes
padziļinājumā, lai cepeškrāsnī būtu
pietiekams mitruma līmenis.
Izvēlieties PlusSteam funkciju un
iestatiet pareizu temperatūru, vadoties
pēc zemāk esošās tabulas.
Burciņas drīkst hermētiski noslēgt tikai
pēc tam, kad funkcija ir izslēgta.
Mīksti augļi
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Zemenes, mellenes, ave‐
nes
160
25 - 30
1
Izmantojiet
cepešpannu.
26
www.electrolux.com
Augļi ar kauliņiem
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Bumbieri, cidonijas, plū‐
mes
160
35 - 40
1
Izmantojiet
cepešpannu.
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Cukīni, baklažāni, sīpoli,
tomāti
160
30 - 35
1
Izmantojiet
cepešpannu.
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
35 - 45
1
Izmantojiet
cepešpannu.
Mīksti dārzeņi
Marinēti dārzeņi
Ēdiens
Burkāni, gurķi, rāceņi, se‐ 160
lerija
12.8 Gatavošana, nedaudz izmantojot ventilatoru
Kaltēšana
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (st.)
Pupas
60 - 70
Sakapāti pipari
60 - 70
Plaukta pozīcija
1 stāvoklis
2 stāvokļi
7-9
2
1/3
10 - 12
2
1/3
Dārzeņi skābē‐ 60 - 70
šanai
9 - 11
2
1/3
Sagrieztas sē‐
nes
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Zaļumi
40 - 50
3-5
2
1/3
Plūmju pusītes
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Aprikozu pus‐
ītes
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Ābolu šķēles
60 - 70
6-8
2
1/3
Bumbieru šķē‐
les
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Dārzeņi
Augļi
LATVIEŠU
27
Lēna cepšana
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Katras
Temperatūra
puses ap‐ (°C)
brūnināša‐
na (min.)
Plaukta
pozīcija
Laiks
(min.)
Fileja (vidēji iz‐
cepta)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Liellopu gaļas
cepetis, vidējs
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Fileja sārtā
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Mugura, vienā
gabalā
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Brieža cepetis,
vidēji izcepts
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Fileja sārtā
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Mugura, vienā
gabalā
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Cūkas cepetis,
vidēji izcepts
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Liellopa gaļa
Teļa Gaļa
Cūkgaļa
12.9 Augš. + apakškarsēšana
Cepšana
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Plātsmaize
160 - 170
25 - 35
2
Pīrāgs no rauga mīklas ar
āboliem
170 - 190
45 - 55
3
Dziļajā cepešpannā gatavots
pīrāgs
170 - 180
35 - 45
2
Drumstalkūka
170 - 190
50 - 60
3
Siera kūka
170 - 190
60 - 70
2
Zemnieku maize
190 - 210
50 - 60
2
Rumāņu biskvītkūka
165 - 175
35 - 45
2
Rumāņu biskvītkūka, tradicio‐ 165 - 175
nālā
35 - 45
2
28
www.electrolux.com
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Rauga bulciņas
180 - 200
15 - 25
2
Rulete
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Cepeša cepšana
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Vista, puse
210 - 230
35 - 50
2
Cūkgaļas kotletes
190 - 210
30 - 35
3
Zivs, vesela
200 - 220
40 - 70
2
12.10 Ātrā Grilēšana
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Vista, puse
230
50 - 60
2
Cūkgaļas kotletes
230
40 - 50
3
Grilēts bekons
250
17 - 25
2
Desiņas
250
20 - 30
2
Liellopa steiks: vidēji izcepts
230
25 - 35
2
12.11 Infratermiskā grilēšana
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Vista, puse
200
50 - 60
2
Vista
250
55 - 60
2
Vistu spārniņi
230
30 - 40
2
Cūkgaļas kotletes
230
40 - 50
2
Liellopa steiks: labi izcepts
250
35 - 40
2
LATVIEŠU
29
12.12 Gatavošana ar ventilatoru
Cepšana
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Pildīts rauga mīklas pī‐
rāgs
150 - 160
20 - 30
2
Biskvītkūka ar pildījumu
170 - 190
30 - 40
2
Šveices ābolu pīrāgs
180 - 200
35 - 45
2
Ziemassvētku kūka
150 - 160
40 - 50
2
Madeiras kūka
170 - 190
50 - 60
2
Bezē
110 - 120
30 - 40
2
Kartupeļu sacepums
180 - 200
40 - 50
2
Lazaņja
170 - 190
30 - 50
2
Makaroni cepeškrāsnī
170 - 190
50 - 60
2
Pica
190 - 200
25 - 35
2
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Vista, vesela
200 - 220
55 - 65
2
Cūkgaļas cepetis
170 - 180
45 - 50
2
Cepeša cepšana
Plaukta pozī‐
cija
12.13 Mitrā cepšana
Ēdiens
Tempe‐ Laiks
ratūra (min.)
(°C)
Plauk‐
ta po‐
zīcija
Piederumi
Maize un pica
Bulciņas
190
25 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Tīti miltu produkti
200
40 - 45
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Saldēta pica 350 g
190
25 - 35
2
restots plaukts
Kūkas cepamajā paplātē
Rulete
180
20 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Šok. kekss ar riek‐
stiem
180
35 - 45
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
30
www.electrolux.com
Ēdiens
Tempe‐ Laiks
ratūra (min.)
(°C)
Plauk‐
ta po‐
zīcija
Piederumi
Kūkas formā
Suflē
210
35 - 45
2
seši keramikas ramekini uz res‐
totā plaukta
Biskvītkūkas pīrāga
pamatne
180
25 - 35
2
forma ar līdzenu pamatni uz res‐
totā plaukta
Biskvītkūka
150
35 - 45
2
kūku forma uz restotā plaukta
Zivs maisiņos 300 g
180
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Vesela zivs 200 g
180
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Zivs fileja 300 g
180
30 - 40
2
picas paplāte uz restotā plaukta
Gaļa maisiņā 250 g
200
35 - 45
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Gaļa uz iesmiem
500 g
200
30 - 40
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Zivs
Gaļa
Nelieli konditorejas izstrādājumi
Cepumi
170
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Mandeļcepumi
170
40 - 50
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Mufini
180
30 - 40
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Sāļie krekeri
160
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Smilšu mīklas cepu‐ 140
mi
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Tartaletes
170
20 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Dažādi dārzeņi mai‐ 200
siņā 400 g
20 - 30
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Omlete
200
30 - 40
2
picas paplāte uz restotā plaukta
Dārzeņi uz paplātes
700 g
190
25 - 35
2
cepamā paplāte vai grils/cepeš‐
panna
Veģetāriešu
LATVIEŠU
12.14 Ventilatora Karsēšana
Cepšana
Ēdiens
Temperatūra (°C) Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Plātsmaize
140 - 160
40 - 50
1+3
Rauga bulciņas
190 - 210
10 - 20
1+3
Bezē
100 - 120
55 - 65
1+3
Sviesta kūka
150 - 170
20 - 30
1+3
Pica
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 Informācija pārbaudes iestādēm
Ēdiens
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Piederumi
Plaukta Laiks
pozīcija (min.)
Mazie plācenīši (16 Augš. +
gabali/plāts)
apakškarsē‐
šana
160
cepamā paplā‐
te
3
20 - 30
Mazie plācenīši (16 Gatavoša‐
gabali/plāts)
na ar ventila‐
toru
150
cepamā paplā‐
te
3
20 - 30
Mazie plācenīši (16 Ventilatora
gabali/plāts)
Karsēšana
160
cepamā paplā‐
te
1+3
30 - 40
Ābolu pīrāgs (2
Augš. +
trauki Ø20 cm, dia‐ apakškarsē‐
gonāli izvietoti)
šana
190
restots plaukts
1
65 - 75
Ābolu pīrāgs (2
Gatavoša‐
trauki Ø20 cm, dia‐ na ar ventila‐
gonāli izvietoti)
toru
180
restots plaukts
2
70 - 80
Biskvītkūka bez
taukiem
Augš. +
apakškarsē‐
šana
180
restots plaukts
2
20 - 30
Biskvītkūka bez
taukiem
Gatavoša‐
na ar ventila‐
toru
160
restots plaukts
2
25 - 35
Biskvītkūka bez
taukiem
Ventilatora
Karsēšana
170
restots plaukts
1+3
30 - 40
140
cepamā paplā‐
te
3
15 - 30
Smilšu mīklas/
Augš. +
konditorejas izstrā‐ apakškarsē‐
dājumi
šana
31
32
www.electrolux.com
Ēdiens
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Piederumi
Plaukta Laiks
pozīcija (min.)
Smilšu mīklas/
Gatavoša‐
konditorejas izstrā‐ na ar ventila‐
dājumi
toru
140
cepamā paplā‐
te
3
20 - 30
Smilšu mīklas/
Ventilatora
konditorejas izstrā‐ Karsēšana
dājumi
140
cepamā paplā‐
te
1+3
15 - 30
Grauzdiņš
Ātrā Grilēšana 250
restots plaukts
3
5 - 10
Liellopa burgers
Infratermiskā
grilēšana
režģis vai grils/
cepešpanna
3
15-20
vienā
pusē;
10-15
otrā
pusē
250
13. CEPEŠKRĀSNS – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Piezīmes par tīrīšanu
•
•
•
•
•
•
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar
mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā
ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam
paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras
lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var
izraisīt ugunsgrēku.
piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo
cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas
līdzekli;
Notīriet visus papildpiederumus pēc
katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta
siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
piedegumdrošus papildpiederumus
nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem,
priekšmetiem ar asām šķautnēm vai
trauku mazgājamā mašīnā. Tas var
bojāt piedegumdrošo pārklājumu.
13.2 Ierīces no nerūsējoša
tērauda vai alumīnija
Tīriet cepeškrāsns durvis
tikai ar mitru drānu vai tikai
sūkli. Nosusiniet ar mīkstu
drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu,
skābes vai abrazīvus
materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet
cepeškrāsns vadības paneli,
ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
13.3 Cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājuma tīrīšana
Tīrīšanas procedūra likvidē kaļķakmens
atliekas cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājumā pēc gatavošanas ar tvaiku.
Ieteicams veikt tīrīšanu
vismaz ik pēc 5-10 funkcijas
cikliem: PlusSteam.
1. Ielejiet 250 ml baltā etiķa
cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājumā, kas atrodas
cepeškrāsns pamatnē.
Lietojiet etiķi bez garšaugiem, kas
nav stiprāks par 6 %.
LATVIEŠU
2. Ļaujiet etiķim izšķīdināt atlikušo
kaļķakmeni istabas temperatūrā 30
minūtes.
3. Tīriet cepeškrāsns iekšpusi ar siltu
ūdeni un mīkstu drāniņu.
13.4 Cepeškrāsns stikla paneļu
izņemšana un tīrīšana
Iekšējos stikla paneļus var izņemt, lai
notīrītu. Dažādu modeļu stikla paneļu
skaits atšķiras.
BRĪDINĀJUMS!
Tīrīšanas procesa laikā turiet
cepeškrāsns durvis nedaudz
pusvirus. Ja atvērsiet tās līdz
galam, tās var nejauši
aizvērties un potenciāli
izraisīt bojājumus.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet ierīci, ja tajā nav
ielikti stikla paneļi.
1. Atveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās
atrodas aptuveni 30° leņķī. Kad
durvis ir nedaudz pusvirus, tās paliek
šādā stāvoklī pašas.
BRĪDINĀJUMS!
Kad stikla paneļi tiek
izņemti, cepeškrāsns
durvis cenšas aizvērties.
4. Satveriet durvju stikla paneļu augšējo
malu un velciet tos uz augšu pa
vienam.
5. Notīriet stikla paneli ar ūdeni un
ziepēm. Uzmanīgi noslaukiet stikla
paneli.
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla
paneļus un cepeškrāsns durvis. Veiciet
augstāk minētās darbības pretējā secībā.
Pirmo uzstādiet mazāko paneli, pēc tam
lielāko.
UZMANĪBU!
Ekrāns ar drukātiem
apzīmējumiem uz iekšējā
stikla paneļa jānovieto ar
skatu pret durvju iekšpusi.
UZMANĪBU!
Pēc uzstādīšanas
pārliecinieties, ka stikla
paneļa ietvara virsma uz
ekrāna, kur atrodas drukātā
teksta zonas, nav raupja,
kad tai pieskaraties.
UZMANĪBU!
Iekšējais stikla panelis
noteikti jāuzstāda ligzdā
pareizi.
30°
13.5 Atvilktnes izņemšana
2. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu
spraudņa blīvi.
2
B
1
33
3. Pavelciet durvju apmali uz priekšu,
lai to izceltu.
BRĪDINĀJUMS!
Neglabājiet atvilktnē viegli
uzliesmojošus materiālus
(piemēram, plastmasas
maisiņus, cepeškrāsns
cimdus, papīrus vai tīrīšanas
aerosolus). Cepeškrāsns
lietošanas laikā atvilktne var
sakarst. Pastāv aizdegšanās
risks.
Lai atvilktni, kas atrodas zem
cepeškrāsns, būtu vieglāk tīrīt, to var
izņemt.
1. Izvelciet atvilktni līdz atdurei.
34
www.electrolux.com
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no
elektrotīkla.
3. Ieklājiet cepeškrāsns iekšienes
apakšā audumu.
Aizmugurējā lampa
2. Lēnām paceliet atvilktni.
3. Izvelciet atvilktni līdz galam.
Lai ievietotu atvilktni, veiciet iepriekš
minētās darbības pretējā secībā.
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
13.6 Spuldzes maiņa
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
Lampa var būt karsta.
14. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
14.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Kad cenšaties aktivizēt
dzirksteļu ģeneratoru, ne‐
rodas dzirksteles.
Plīts nav pieslēgta elektro‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pa‐
tīklam vai nav pieslēgta pa‐ reizi pievienota strāvas pie‐
reizi.
gādei. Skatiet savienojuma
diagrammu.
Liesma izdziest uzreiz pēc
iedegšanās.
Risinājums
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts\i ar drošinātāju. Ja
drošinātājs atkārtoti izdeg,
sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Degļa vāciņš un kronis ir
novietoti nepareizi.
Novietojiet degļa vāciņu un
kroni pareizi.
Termoelements vēl nav
pietiekami uzsilis.
Pēc liesmas aizdegšanās
turiet dzirksteļu ģeneratoru
nospiestu 10 sekundes vai
mazāk.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamie iemesli
35
Risinājums
Liesmas riņķis ir nevienmē‐ Degļa kronis ir nosprostots Pārbaudiet, vai nav no‐
rīgs.
ar ēdiena paliekām.
sprostota galvenā sprausla
un degļa kronis ir tīri.
Degļi nedarbojas.
Pārtraukta gāzes piegāde.
Liesma ir oranžā vai dzel‐
tenā krāsā.
Cepeškrāsns nesakarst.
Pārbaudiet gāzes pieslē‐
gumu.
Liesma dažās degļa zonās
var izskatīties oranža vai
dzeltena. Tas ir normāli.
Cepeškrāsns ir deaktivizē‐
ta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Nav iestatīti nepieciešamie Pārliecinieties, vai iestatīju‐
iestatījumi.
mi ir pareizi.
Lampa nedarbojas.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Tvaiki un kondensāts no‐
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
sēžas uz ēdiena un cepeš‐ pārāk ilgi.
krāsns tilpnē.
Pabeidzot gatavošanu, ne‐
atstājiet ēdienus cepeš‐
krāsnī ilgāk par 15 - 20 mi‐
nūtēm.
Ēdiena gatavošanai nepie‐ Temperatūra ir pārāk zema
ciešams pārāk ilgs laiks,
vai pārāk augsta.
vai arī tas tiek pagatavots
pārāk ātri.
Ja nepieciešams, noregu‐
lējiet temperatūru. Ievēro‐
jiet rokasgrāmatā sniegtās
norādes.
Cepeškrāsns displejā rāda
"0.00" un "LED".
Ir bijis strāvas piegādes
pārtraukums.
Atiestatiet pulksteni.
Izmantojot funkciju, gata‐
vošanas rezultāti nav labi.
PlusSteam.
PlusSteam funkcija nav ak‐ Skatiet sadaļu "Funkcijas
tivizēta.
ieslēgšana: PlusSteam".
Jūs neiepildījāt ūdeni tilp‐
nes tvertnē.
Skatiet sadaļu "Funkcijas
ieslēgšana: PlusSteam".
Funkcija PlusSteam nav
Skatiet sadaļu "Funkcijas
pareizi aktivizēta ar papildu ieslēgšana: PlusSteam".
tvaika taustiņu.
Jūs vēlaties aktivizēt Gata‐ Funkcijas PlusSteam dar‐
vošana, nedaudz izmanto‐ bojas.
jot ventilatoru funkciju, bet
deg Papildu tvaika taustiņa
indikators.
Ūdens tilpnes tvertnē ne‐
vārās.
Temperatūra ir pārāk ze‐
ma.
Piespiediet papildu tvaika
taustiņu
, lai apturētu
PlusSteam funkciju.
Iestatiet temperatūru uz
vismaz 110°C.
Skatiet sadaļu "Padomi un
ieteikumi".
36
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
No tilpnes tvertnes tek
ūdens.
Tilpnes tvertnē ir pārāk
daudz ūdens.
Deaktivizējiet cepeškrāsni
un pārliecinieties, ka ierīce
ir auksta. Noslaukiet ūdeni
ar sūkli vai drānu. Pievie‐
nojiet pareizu ūdens
daudzumu tilpnes tvertnē.
Skatiet specifisko procedū‐
ru.
14.2 Apkopes dati
Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces
iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet
ierīces iekšpusē esošo tehnisko datu
plāksnīti.
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE
15.1 Informācija par plīti saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa identi‐ EKK54953OW
fikācija
EKK54953OX
Plīts veids
Plīts virsma atsevišķā plītī
Gāzes degļu
skaits
4
Gāzes degļa
Aizmugurējais kreisais - papildu deglis
energoefekti‐
vitāte (EE gas Aizmugurējais labais - vidējas jaudas deglis
burner)
Priekšējais labais - vidējas jaudas deglis
Priekšējais kreisais - jaudīgais deglis
Gāzes plīts energoefektivitāte (EE gas hob)
EN 30-2-1: Mājsaimniecības
gatavošanas ierīču deggāze - 2-1. daļa:
Racionāla enerģijas izmantošana Vispārīgi
nav piemērojams
55.3%
55.5%
55.5%
55.4%
15.2 Plīts - Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
LATVIEŠU
•
•
•
•
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms degļu un pannas balsta
lietošanas pārliecinieties, vai tie ir
salikti pareizi.
Ēdiena gatavošanas trauka
apakšējam diametram jāatbilst degļa
izmēram.
•
•
•
37
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku
tieši virs degļa tā centrā.
Kad šķidrums sāk vārīties, pagrieziet
mazāku liesmu, lai šķidrums lēni
vārītos.
Ja tas ir iespējams, izmantojiet
spiediena katlu. Skatiet tā lietotāja
rokasgrāmatu.
15.3 Produkta marķējums un informācija atbilstoši ES 65-66/2014
Ražotāja nosaukums
Electrolux
Modeļa noteikšana
EKK54953OW
EKK54953OX
Energoefektivitātes indekss
94.9
Elektroenerģijas patēriņa klase
A
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionā‐
lais režīms
0,84 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, piespiedu
ventilācijas režīms
0,74 kWh/ciklā
Tilpņu skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Skaņas līmenis
54 l
Cepeškrāsns veids
Cepeškrāsns atsevišķā plītī
Masa
EN 60350-1 - Elektriskās
mājsaimniecības ierīces ēdiena
gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsnis,
tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas
mērīšanas metodes.
15.4 Cepeškrāsns - Enerģijas
taupīšana
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas gatavojot
ikdienā, ļauj taupīt enerģiju.
Vispārēji padomi
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
EKK54953OW
42.0 kg
EKK54953OX
44.0 kg
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Pirms ēdiena ievietošanas vēlams
neuzkarsēt cepeškrāsni.
Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam uz 3-10
minūtēm, atkarībā no gatavošanas laika
un gatavošanas ilguma. Atlikušais
siltums cepeškrāsnī turpinās gatavot
ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
38
www.electrolux.com
Uzturiet pēc iespējas īsākus
pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja
gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas
nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas
ar ventilatoru.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu
siltu.
Mitrā cepšana
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā. Sīkāku informāciju
skatiet nodaļā "Cepeškrāsns izmantošana ikdienā", punktā
"Cepeškrāsns funkcijas".
16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
39
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 40
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 42
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................45
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................51
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................51
6. KAITLENTĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS........................................................ 52
7. KAITLENTĖ – PATARIMAI............................................................................... 53
8. KAITLENTĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.......................................................... 54
9. ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS ........................................................... 55
10. ORKAITĖ - LAIKRODŽIO FUNKCIJOS..........................................................57
11. ORKAITĖ - PRIEDŲ NAUDOJIMAS...............................................................59
12. ORKAITĖ – PATARIMAI.................................................................................59
13. ORKAITĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA............................................................ 69
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 71
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 73
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
40
1.
www.electrolux.com
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Šis prietaisas skirtas naudoti iki 2 000 m aukštyje virš
jūros lygio.
Prietaisas nėra skirtas naudoti laivuose ar kateriuose.
Norėdami išvengti prietaiso perkaitimo, neįrenkite jo
už dekoratyvinių durelių.
Neįrenkite prietaiso ant pagrindo.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių ar kaitlentės dangčio stiklo nevalykite šiurkščiu
šveičiamuoju valikliu ar aštriomis metalinėmis
grandyklėmis, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to
stiklas gali sudužti.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Prieš atidarydami, nuo dangčio nuvalykite visus
išsiliejimus. Palaukite, kol kaitlentės paviršius atauš,
prieš uždarydami dangtį.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų. Jaunesnių
nei 8 metų amžiaus vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
42
www.electrolux.com
•
•
•
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Būkite atsargūs, kai liečiate laikymo stalčių. Jis gali
įkaisti.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
Šis prietaisas tinkamas naudoti šiose
šalyse: LV LT
•
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Virtuvės spintelė ir niša privalo būti
tinkamų matmenų.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso dalimis teka elektros srovė.
Įmontuokite prietaisą balduose, kad
negalėtumėte liestis prie pavojingų
dalių.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Būtinai įrenkite stabilizavimo
priemones, kad prietaisas neapvirstų.
Skaitykite skyrių „Įrengimas“.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
2.3 Dujų prijungimas
•
•
•
•
•
Visus dujų prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas asmuo.
Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite,
ar vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir
slėgis) atitinka šio prietaiso
nustatymą.
Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą
vyktų oro cirkuliacija.
Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
Šis prietaisas nėra prijungtas prie
įtaiso, šalinančio degant susidariusius
produktus. Būtinai prijunkite prietaisą
pagal esamas įrengimo taisykles.
Atkreipkite dėmesį į tinkamo vėdinimo
reikalavimus.
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo ir nudegimų
pavojus.
Elektros smūgio pavojus.
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
2.4 Naudojimas
•
43
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Neleiskite virti tuštiems
prikaistuviams.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite aliuminio folijos ant prietaiso
ar tiesiai ant prietaiso dugno.
Indai iš ketaus, aliuminio arba su
sugadintais dugnais gali subraižyti
paviršius. Jeigu tokius indus nuo
maisto gaminimo paviršiaus reikia
patraukti, juos visada kelkite, o ne
traukite.
Pasirūpinkite patalpos, kurioje
įrengtas prietaisas, geru vėdinimu.
Naudokite tik stabilius, tinkamos
formos ir skersmens prikaistuvius,
kurių skersmuo yra didesnis, nei
degiklių matmenys.
Patikrinkite, ar liepsna neužgęsta,
greitai pasukus rankenėlę iš
didžiausios į mažiausią padėtį.
Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
Ant degiklio neįrenkite liepsnos
sklaidiklio.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.5 Valymas ir priežiūra
•
•
•
•
•
2.6 Dangtis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus, išjunkite prietaisą.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Prietaise likę riebalai ir maistas gali
sukelti gaisrą.
Nekeiskite dangčio techninių savybių.
Reguliariai nuvalykite dangtį.
Neatidarykite dangčio, kai paviršiuje
yra išsiliejimų.
Prieš uždengdami dangtį, išjunkite
visus degiklius.
Neuždarykite dangčio, kol kaitlentė ir
orkaitė visiškai neataušo.
Stiklinis dangtis gali įkaitęs sudužti
(jeigu taikytina).
2.7 Vidinė apšvietimo lemputė
•
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Neplaukite degiklių indaplovėje.
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.8 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
•
Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
2.9 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. ĮRENGIMAS
Mažiausi atstumai
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prietaiso pastatymo vieta
Atskirai stovintį prietaisą galite montuoti
su spintelėmis iš vienos arba dviejų
pusių, o taip pat statyti kampe.
Tarp prietaiso ir galinės
sienos turi likti 1 cm tarpas,
kad būtų galima atidaryti
dangtį.
Minimalius įrengimo atstumus rasite
lentelėje.
B
C
A
Matmuo
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Techniniai duomenys
Įtampa
230 V
Dažnis
50 – 60 Hz
Prietaiso klasė
1
Matmuo
mm
Aukštis
855
Plotis
500
Gylis
600
3.3 Kiti techniniai duomenys
Prietaiso kategorija:
II2H3B/P
Pradinės dujos:
G20 (2H) 20 mbar
Pakeistos dujos:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
45
46
www.electrolux.com
3.4 Pralaidos skersmenys
DEGIKLIS
PRALAIDOS SKERSMUO1) 1/100 mm
Pagalbinis
29 / 30
Pusiau spartusis
32
Spartusis
42
1) Pralaidos tipas priklauso nuo modelio.
3.5 Dujų degikliai GAMTINĖMS DUJOMS G20 20 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GALIA,
kW1)
SUMAŽINTA GALIA,
kW1)
PURKŠTUKO
ŽENKLINIMAS,
1/100 mm
Spartusis
3,0
0,72/0,75
119
2,0/1,9
0,43/0,45
96
1,0
0,35
70
Pusiau spartusis
Pagalbinis
1) Pralaidos tipas priklauso nuo modelio.
3.6 Dujų degikliai, skirti suskystintosioms dujoms G30 30 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GA‐
LIA, kW
SUMAŽINTA
GALIA, kW
PURKŠTUKO
ŽENKLINIMAS,
1/100 mm
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
Spartusis
3,0
0,72
88
218
Pusiau spar‐
tusis
2,0
0,43
71
145
Pagalbinis
1,0
0,35
50
73
3.7 Dujų degikliai, skirti suskystintosioms dujoms G31 30 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA
SUMAŽINTA GA‐ PURKŠTUKO
ŽENKLINI‐
GALIA, kW1)
LIA, kW1)
MAS, 1/100
mm
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
Spartusis
2,6
0,63
88
186
Pusiau spar‐
tusis
1,7
0,38
71
121
Pagalbinis
0,85
0,31
50
61
1) Pralaidos tipas priklauso nuo modelio.
LIETUVIŲ
3.8 Dujų prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Prieš prijungdami dujas,
atjunkite prietaisą nuo
elektros maitinimo arba
išjunkite saugiklį saugiklių
dėžėje.Uždarykite pagrindinį
dujų tiekimo vožtuvą.
Naudokite stabilius arba lanksčius
nerūdijančiojo plieno vamzdžius pagal
galiojančias normas. Jeigu naudojate
lanksčius metalinius vamzdžius,
užtikrinkite, kad jie nesiliestų prie
judančių dalių ir kad nebūtų suspausti.
•
jis nesiliečia su aštriais kraštais ar
kampais;
• jo būklę lengva patikrinti.
Kai tikrinate lankstų vamzdį, įsitikinkite,
ar:
•
jo dviejuose galuose ir per visą ilgį
nėra įtrūkimų, įpjovimų, apdegimo
požymių;
• medžiaga nėra sukietėjusi, ar ji yra
pakankamai lanksti;
• nesurūdijo sąvaržos;
• nesibaigė jo galiojimo terminas.
Jeigu pastebite vieną ar kelis tokius
defektus, vamzdžio neremontuokite, o
pakeiskite.
ĮSPĖJIMAS!
Baigę įrengti patikrinkite, ar
visų vamzdžio montavimo
elementų izoliacija
nepralaidi. Naudokite muilo
tirpalą, o ne liepsną
sandarikliui tikrinti.
ĮSPĖJIMAS!
Dujų prijungimo vamzdis
neturi liesti jokios prietaiso
dalies, kaip parodyta
paveikslėlyje.
ĮSPĖJIMAS!
Baigę įrengti patikrinkite, ar
visų vamzdžio montavimo
elementų izoliacija
nepralaidi. Naudokite muilo
tirpalą, o ne liepsną
sandarikliui tikrinti.
3.9 Lanksti jungtis naudojant ne
metalinius vamzdžius
Jeigu turite paprastą prieigą prie
prijungimo, galite naudoti lankstų vamzdį.
Lankstų vamzdį reikia gerai pritvirtinti
spaustukais.
Montuodami visada naudokite vamzdžio
laikiklį ir tarpiklį. Lankstų vamzdį galite
naudoti, kai:
•
•
•
•
jis negali įkaisti daugiau negu
patalpos temperatūra (daugiau nei 30
°C);
jis nėra ilgesnis negu 1 500 mm;
jis niekur neturi susiaurėjimų;
jis nėra susisukęs ar priveržtas;
Dujotiekio iškyša yra galinėje valdymo
skydelio pusėje.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš prijungdami dujas,
atjunkite prietaisą nuo
elektros maitinimo arba
išjunkite saugiklį saugiklių
dėžėje.Uždarykite pagrindinį
dujų tiekimo vožtuvą.
3.10 Pritaikymas skirtingų tipų
dujoms
Pritaikyti skirtingų tipų
dujoms leiskite tik
įgaliotąjam asmeniui.
Jeigu orkaitėje nustatytos
gamtinės dujos ir yra tinkami
purkštukai, galite pakeisti į
suskystintąsias dujas.
Dujų tiekimo sparta yra
reguliuojama pagal poreikį.
Įrengimo komplektą galima
užsakyti iš įgaliotojo
techninės priežiūros centro.
47
48
www.electrolux.com
ĮSPĖJIMAS!
Prieš keisdami purkštukus,
įsitikinkite, kad dujų
rankenėlės būtų išjungimo
padėtyje. Atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
Galima susižeisti.
Orkaitėje pagal numatymą
nustatytos dujos. Visada
naudokite sandarinimo
tarpiklį nuostatai keisti.
C
B
A
D
A. Dujų prijungimo taškas (orkaitė
prijungiama tik viename taške)
B. Tarpiklis
C. Reguliuojama jungtis
D. Suskystintųjų dujų vamzdžio laikiklis
3.11 Kaitlentės purkštukų
keitimas
Pakeiskite purkštukus, kai keičiate dujų
rūšį.
1. Nuimkite indų statymo atramas.
2. Nuimkite degiklių karūnėles ir
dangtelius.
3. Nuimkite purkštukus, naudodami
raktą Nr. 7.
4. Pakeiskite purkštukus, reikalingais
jūsų naudojamam dujų tipui.
5. Duomenų lentelę (pritvirtintą greta
dujų tiekimo vamzdžio) pakeiskite
nauja, kurioje būtų nurodytas naujų
tiekiamų dujų tipas.
Šią lentelę rasite su
prietaisu pateikiamame
maišelyje.
Jei tiekiamas dujų slėgis nėra pastovus
ar jis skiriasi nuo reikalingo,
sumontuokite atitinkamą slėgio
reguliavimo įtaisą ant dujų tiekimo
vamzdžio.
3.12 Kaitlentės degiklio
minimalaus dujų lygio
reguliavimas
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros
maitinimo.
2. Nuimkite kaitlentės rankenėlę. Jeigu
nėra prieigos prie pralaidos varžto,
išmontuokite valdymo skydelį prieš
pradėdami reguliuoti.
3. Plonu plokščiu atsuktuvu
pareguliuokite pralaidos varžtą A.
Modelis lemia pralaidos varžto padėtį
A.
A
A
LIETUVIŲ
Keitimas iš gamtinių dujų į
suskystintąsias dujas
1. Visiškai priveržkite pralaidos varžtą.
2. Įstatykite rankenėlę atgal į vietą.
Keitimas iš suskystintųjų dujų į
gamtines dujas
1. Atsukite maždaug vieną pasukimą
pralaidos varžtą į padėtį A.
2. Vėl uždėkite kaitlentės rankenėlę.
3. Prijunkite prietaisą prie elektros
tinklo.
4.
5.
6.
7.
8.
49
DĖMESIO
Užtikrinkite, kad apsaugą
nuo pasvirimo įrengsite
tinkamame aukštyje.
Paviršius už prietaiso būtinai
turi būti lygus.
Turite įrengti apsaugą nuo pasvirimo.
Jeigu neįrengsite, prietaisas gali pasvirti.
Šis prietaisas turi paveikslėlyje
pavaizduotą simbolį (jeigu taikytina), kad
primintų jums apie apsaugos nuo
pasvirimo įrengimą.
ĮSPĖJIMAS!
Įkiškite maitinimo laido
kištuką į elektros lizdą tik
tuomet, kai vėl tinkamai
sumontuosite visas dalis.
Galima susižeisti.
Uždekite degiklį.
Žr. skyrių „Kaitlentė. Kasdienis
naudojimas“.
Kaitlentės rankenėlę pasukite į
mažiausios liepsnos padėtį.
Vėl nuimkite kaitlentės rankenėlę.
Lėtai sukite pralaidos varžtą, kol
liepsna taps minimali ir stabili.
Vėl uždėkite kaitlentės rankenėlę.
3.13 Prietaiso išlygiavimas
Naudodami mažas kojeles prietaiso
apačioje, sulyginkite prietaiso viršų su
kitais paviršiais.
3.14 Apsauga nuo pasvirimo
Prieš pritvirtindami apsaugą nuo
pasvirimo, nustatykite tinkamą prietaiso
aukštį ir jo pastatymo vietą.
1. Įrenkite apsaugą nuo pasvirimo 317–
322 mm žemiau nuo prietaiso viršaus
ir 80–85 mm nuo prietaiso šono,
laikiklio apvalioje skylėje. Įsriekite ją į
tvirtą medžiagą arba naudokite
tinkamas tvirtinimo medžiagas
(sieną).
50
www.electrolux.com
3.15 Elektros įrengimas
80-85
mm
317-322
mm
ĮSPĖJIMAS!
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu
ir kištuku.
ĮSPĖJIMAS!
Maitinimo kabelis neturi liesti
jokios prietaiso dalies, kaip
parodyta paveikslėlyje.
2. Skylę galite rasti prietaiso gale,
kairėje pusėje. Prietaiso priekį
pakelkite ir padėkite viduryje tarp
spintelių. Jei tarpas tarp spintelių yra
didesnis už prietaiso plotį, jums reikia
jį išmatuoti, kad galėtumėte prietaisą
pastatyti tiksliai centre.
Jeigu pakeitėte viryklės
matmenis, tinkamai
išlyginkite apsaugą nuo
pasvirimo.
DĖMESIO
Jei tarpas tarp spintelių yra
didesnis už prietaiso plotį,
jums reikia jį išmatuoti, kad
galėtumėte prietaisą
pastatyti tiksliai centre.
LIETUVIŲ
51
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Bendra apžvalga
1
2 3 4 5
6
7
8
4
3
9
11
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kaitlentės rankenėlės
Elektroninis valdymas
Temperatūros nustatymo rankenėlė
Temperatūros indikatorius / simbolis
Mygtukas „Plus Steam“
Orkaitės funkcijų nustatymo
rankenėlė
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Ertmės iškala
Lentynėlės padėtys
4.2 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
5
2
3
1 Papildomas degiklis
2 Garų išleidimo anga – skaičius ir
padėtis priklauso nuo modelio
3 Pusiau spartusis degiklis
4 Pusiau spartusis degiklis
5 Spartusis degiklis
4
4.3 Pagalbiniai reikmenys
•
•
•
Grotelės
Virtuvės reikmenims, pyragų
formoms, prikaistuviams.
Kepamoji skarda
Pyragams ir sausainiams kepti.
Laikymo stalčius
Laikymo stalčius yra po orkaite.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus.
52
www.electrolux.com
5.3 Išankstinis įkaitinimas
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus atgal į jų pradines
padėtis.
5.2 Laiko nustatymas
Prieš naudojant orkaitę, pirmiausiai
privaloma nustatyti laiką.
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros srovės tiekimui,
automatiškai pradės žybčioti ekranas.
1. Spaudinėkite pasirinkimo mygtuką
.
Ekrane bus rodomas veikiančio laikmačio
simbolis.
ar
mygtuką
2. Naudokite
tinkamam paros laikui nustatyti.
Maždaug po penkių sekundžių
indikatorius nustos mirksėti ir ekrane bus
rodomas nustatytas paros laikas.
Norėdami pakeisti laiką, įjunkite prietaisą
ir spauskite
ir
tuo pačiu metu arba
Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią
orkaitę.
Funkcijai: „PlusSteam“ žr.
„Funkcijos „PlusSteam“".
1. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
2. Palikite orkaitę veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją
ir nustatykite
didžiausią temperatūrą. Didžiausia
temperatūra veikiant šiai funkcijai yra
210 °C.
4. Palikite orkaitę veikti 15 minučių.
5. Nustatykite funkciją
,
paspauskite mygtuką „Plus
Steam“
ir nustatykite didžiausią
temperatūrą.
6. Palikite orkaitę veikti 15 minučių.
7. Išjunkite orkaitę ir palaukite, kol ji
atvės.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai.
Būtinai užtikrinkite tinkamą patalpų
vėdinimą.
.
Kai mirksi dvitaškis tarp valandų ir
minučių, spauskite
laikui nustatyti.
arba
naujam
6. KAITLENTĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Kaitlentės degiklio
uždegimas
Visada prieš uždėdami
prikaistuvius uždekite
degiklį.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs virtuvėje
naudodami atvirą liepsną.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei liepsna
buvo netinkamai naudojama.
1. Pasukite kaitlentės rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę į maksimalaus dujų
srauto padėtį
ir paspauskite
degiklį uždegimui.
2. Laikykite kaitlentės rankenėlę
nuspaustą lygiai arba mažiau kaip 10
sekundžių, kad termopora įkaistų.
Priešingu atveju dujų tiekimas bus
pertrauktas.
3. Sureguliuokite liepsną, kai ji taps
stabili.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS!
Nelaikykite rankenėlės
nuspaudę ilgiau nei 15
sekundžių. Jeigu degiklis
neužsidega per
15 sekundžių, atleiskite
rankenėlę, pasukite ją į
išjungimo padėtį ir, prieš
mėgindami uždegti degiklį
dar kartą, palaukite ne
mažiau kaip 1 minutę.
6.2 Degiklio apžvalga
A
B
Jei po kelių bandymų
degiklis neužsidega,
patikrinkite, ar karūnėlė ir jos
dangtelis yra taisyklingoje
padėtyje.
Jeigu nėra elektros, degiklį
galite uždegti be elektros
įtaiso. Tokiu atveju pridėkite
prie degiklio liepsnos šaltinį,
paspauskite atitinkamą
rankenėlę ir pasukite ją į
maksimalią padėtį. Laikykite
rankenėlę nuspaustą lygiai
arba mažiau kaip 10
sekundžių, kad termopora
įkaistų.
Jeigu degiklis netyčia
užgęsta, pasukite rankenėlę
į išjungimo padėtį ir vėl
mėginkite uždegti degiklį,
praėjus ne mažiau kaip 1
minutei.
C
D
A.
B.
C.
D.
Degiklio dangtelis
Degiklio karūnėlė
Uždegimo žvakė
Šiluminis elementas
6.3 Degiklių išjungimas
Norėdami išjungti liepsną, pasukite
rankenėlę į išjungimo padėtį
.
ĮSPĖJIMAS!
Visada sumažinkite liepsną
arba visai išjunkite prieš
nukeldami prikaistuvius nuo
degiklio.
Žiežirbų generatorius gali
įsijungti automatiškai, kai
įjungiate maitinimą, po
įrengimo arba maitinimo
pertrūkio. Tai normalu.
7. KAITLENTĖ – PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Prikaistuviai
ĮSPĖJIMAS!
Nedėkite vieno puodo ant
dviejų degiklių.
ĮSPĖJIMAS!
Ant degiklio nedėkite
nestabilių arba pažeistų
puodų, kad išvengtumėte
išsiliejimo ir sužalojimo.
53
54
www.electrolux.com
DĖMESIO
Puodo rankenos neturi būti
išlindę virš priekinio
kaitvietės krašto.
DĖMESIO
Puodus privaloma statyti
pačiame degiklio viduryje,
kad jie būtų visiškai stabilūs
ir sumažėtų dujų sąnaudos.
7.2 Prikaistuvių skersmenys
Degiklis
Pagalbinis
Prikaistuvio
skersmuo (mm)
120–180
Pusiau spartusis
140–220/2401)
Spartusis
160–220/2601)
1) Kai ant kaitlentės uždėtas vienas puo‐
das.
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite prikaistuvius,
kurių dugno skersmuo
atitinka degiklių skersmenį.
8. KAITLENTĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Bendra informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Nerūdijančiojo plieno dalis nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkštu
audiniu.
8.2 Kaitlentės valymas
•
•
Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją, cukrų ir
maistą, kurio sudėtyje yra cukraus.
Kitaip šie nešvarumai gali sugadinti
kaitlentę. Būkite atsargūs, kad
išvengtumėte nudegimų.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
•
Emaliuotas dalis, dangtelį ir karūnėlę
valykite šiltu, muiluotu vandeniu ir
sausai nušluostykite prieš įtaisydami
atgal.
8.3 Uždegimo žvakės valymas
Ši funkcija veikia naudojant keraminę
uždegimo žvakę su metaliniu elektrodu.
Laikykite šias dalis labai švarias, kad
nekiltų uždegimo sunkumų ir patikrinkite,
ar neužsikimšo degiklio karūnėlės angos.
8.4 Prikaistuvių atramos
Prikaistuvių atramų negalima
plauti indaplovėje. Jas reikia
plauti rankomis.
1. Kaitlentę lengviau nuvalysite, nuėmę
prikaistuvių atramas.
Prikaistuvių atramas
įstatykite atsargiai, kad
nepažeistumėte
kaitlentės viršaus.
2. Kartais emalio dangos kraštai gali
būti grubūs, todėl būkite atsargūs, kai
plaunate puodų atramas rankomis ir
jas sausinate. Jeigu reikia,
nenusivaliusias dėmes pašalinkite
pastos pavidalo valikliu.
3. Nuvalę prikaistuvių atramas,
įsitikinkite, kad jos yra tinkamose
padėtyse.
LIETUVIŲ
4. Prikaistuvių atramų kojelės turi būti
sulygiuotos su degiklio centru.
55
8.5 Periodinė priežiūra
Reguliariai kreipkitės į įgaliotąjį
aptarnavimo centrą dėl dujotiekio įvado ir
(jei yra) slėgio reguliatoriaus patikros.
9. ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
Kai orkaitė veikia, užsidega lemputė.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.2 Apsauginis termostatas
9.1 Orkaitės įjungimas ir
išjungimas
1. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę, kad galėtumėte pasirinkti
orkaitės funkciją.
2. Pasukite temperatūros rankenėlę
temperatūrai pasirinkti.
3. Norėdami išjungti orkaitę, pasukite
orkaitės funkcijų ir temperatūros
rankenėles į išjungimo padėtį.
Netinkamai naudojant prietaisą arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, jis
gali pavojingai perkaisti. Norint to
išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis
termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė
vėl automatiškai įjungiama.
9.3 Orkaitės funkcijos
Simbolis
Orkaitės funkci‐ Naudojimo sritis
jos
Išjungimo padė‐
tis
Orkaitė išjungta.
Orkaitės lemputė Įjungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.
„PlusSteam“
Drėgmei pridėti gaminant maistą. Tinkamai
spalvai ir traškiai plutelei gauti kepant. Kad pa‐
tiekalai taptų dar sultingesni juos pašildant. Vai‐
siams ar daržovėms konservuoti.
Nestiprus karšto
oro srautas
Minkštiems, sultingiems kepsniams kepti arba
vaisiams ir daržovėms džiovinti.
Apatinis kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti.
+
Tradicinis kaitini‐ Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padė‐
mas
tyje.
Spartus kepimas Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui gri‐
ant grotelių
lyje ir skrebučių skrudinimui.
56
www.electrolux.com
Simbolis
Orkaitės funkci‐ Naudojimo sritis
jos
Terminis kepi‐
mas ant grotelių
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai
su kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje.
Tinka apkepams ir skrudinti.
Gaminimas su
ventiliatoriumi
Skrudinti arba kepti ir skrudinti maistą, kurio ga‐
minimui reikia tos pačios temperatūros, kai nau‐
dojama daugiau nei viena lentynos padėtis ir
nesimaišo kvapai.
Drėgnas kepi‐
mas
Ši funkcija yra skirta taupyti energiją maisto ga‐
minimo metu. Maisto ruošimo instrukcijas rasite
skyriuje „Naudingi patarimai“, Drėgnas kepimas.
Orkaitės durelės turėtų būti uždarytos ruošiant
maistą, kad funkcija nebūtų pertraukta ir būtų
užtikrinta, jog orkaitė veiktų didžiausiu efektyvu‐
mu. Kai naudosite šią funkciją, temperatūra or‐
kaitėje gali skirtis nuo nustatytos. Gali sumažėti
kaitinimo galia. Bendras energijos taupymo re‐
komendacijas rasite skyriuje „Energijos vartoji‐
mo efektyvumas“, „Orkaitė. Energijos taupy‐
mas“. Ši funkcija buvo naudojama energijos var‐
tojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal stan‐
dartą EN 60350-1.
Karšto oro srau‐
tas
Kepti vienu metu dvejose lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę
temperatūrą nei Tradicinis kaitinimas.
Atitirpinimas
Atšildyti maistą (daržoves ir vaisius). Atšildymo
trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto produkto
kiekio ir dydžio.
9.4 Funkcijos įjungimas:
„PlusSteam“
2. Pripildykite ertmės įdubą vandeniu iš
čiaupo.
Maksimali ertmės įdubos talpa – 250
ml.
Pilkite į ertmės įdubą vandens tik kai
orkaitė yra atvėsus.
3. Nustatykite funkciją „PlusSteam“
Ši funkcija suteikia galimybę padidinti
drėgmės kiekį gaminant maistą.
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
Išsiveržusi drėgmė gali sukelti
nudegimus:
•
•
Neatidarykite prietaiso durelių, kai
naudojate funkciją „PlusSteam“.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles
panaudoję funkciją „PlusSteam“.
Žr. skyrių „Patarimai“.
1. Atidarykite orkaitės dureles.
.
4. Paspauskite mygtuką „Plus
Steam“ .
Mygtukas „Plus Steam“ veikia tik su
funkcija „PlusSteam“.
Įsijungia indikatorius.
5. Pasukite temperatūros rankenėlę
temperatūrai pasirinkti.
6. Įdėkite maistą į prietaisą ir uždarykite
orkaitės dureles.
LIETUVIŲ
DĖMESIO
Nepilkite į orkaitės ertmę
vandens, kai gaminate
maistą arba kai orkaitė
yra įkaitusi.
7. Jeigu norite išjungti prietaisą,
paspauskite mygtuką „Plus
Steam“ , pasukite orkaitės funkcijų
ir temperatūros rankenėles į
išjungimo padėtį.
57
Mygtuko „Plus Steam“ indikatorius
išsijungia.
8. Pašalinkite vandenį iš ertmės įdubos.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš šalindami likusį
vandenį iš ertmės
įdubos, patikrinkite, ar
prietaisas atvėsęs.
10. ORKAITĖ - LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
10.1 Rodinys
A
B
C
D
A. TRUKMĖS ir PABAIGOS laiko
indikatorius
B. Laiko rodinys
C. Veikiančio laikmačio indikatorius
D. LAIKMAČIO indikatorius.
10.2 Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
Aprašas
MAŽINIMAS
Laikui nustatyti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
DIDINIMAS
Laikui nustatyti.
Papildomi garai
Norėdami įjungti funkciją: „PlusSteam“.
10.3 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
00:00
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui nustatyti, pakeisti arba pa‐
tikrinti.
dur
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti (1
min. – 10 val.).
End
PABAIGA
Prietaiso išjungimo laikui nustatyti (1
min. – 10 val.).
ATIDĖTAS PALEIDI‐
MAS
Apima TRUKMĖS ir PABAIGOS funkci‐
ją.
LAIKMATIS
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (1
min.–23 val. 59 min.). Ši funkcija neturi
poveikio prietaiso veikimui.
dur + End
58
www.electrolux.com
10.4 Funkcijos TRUKMĖ
nustatymas
1. Nustatykite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
, kol pradės mirksėti
2. Spaudinėkite
dur.
3. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte TRUKMĖS laiką.
Ekrane rodoma dur ir simbolis A.
4. Laikui pasibaigus, mirksi dur ir 7
minutes skamba garso signalas.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
5. Norėdami išjungti garso signalą,
paspauskite bet kurį mygtuką.
6. Pasukite orkaitės funkcijų ir
temperatūros rankenėlę į išjungimo
padėtį.
10.5 Funkcijos PABAIGA
nustatymas
1. Nustatykite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
2. Spaudinėkite
End.
, kol pradės mirksėti
3. Paspauskite
arba
ir nustatykite
laiką.
Ekrane rodoma End ir simbolis A.
4. Laikui pasibaigus, mirksi End ir 7
minutes skamba garso signalas.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
5. Norėdami išjungti garso signalą,
paspauskite bet kurį mygtuką.
6. Pasukite orkaitės funkcijų ir
temperatūros rankenėlę į išjungimo
padėtį.
10.6 ATIDĖTO PALEIDIMO
funkcijos nustatymas
1. Nustatykite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
, kol pradės mirksėti
2. Spaudinėkite
dur.
3. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte TRUKMĖS laiką.
4. Paspauskite
.
5. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte PABAIGOS laiką.
6. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Prietaisas vėliau automatiškai įsijungs,
veiks nustatytą TRUKMĘ ir sustos
nustatytu PABAIGOS laiku. Nustatytu
laiku 7 minutes girdimas garso signalas.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Norėdami išjungti garso signalą,
paspauskite bet kurį mygtuką.
8. Pasukite orkaitės funkcijų ir
temperatūros rankenėlę į išjungimo
padėtį.
10.7 LAIKMAČIO nustatymas
1. Spaudinėkite
, kol pradės mirksėti
.
2. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte reikiamą laiką.
3. Pasibaigus nustatytam laikui, 7
minutes girdimas garso signalas.
Norėdami išjungti garso signalą,
paspauskite bet kurį mygtuką.
10.8 Laikrodžio funkcijos
atšaukimas
1. Kelis kartus paspauskite , kol
pradės mirksėti reikiamos funkcijos
indikatorius.
2. Mygtukus
ir
paspauskite vienu
metu.
Laikrodžio funkcija išsijungia po kelių
sekundžių.
10.9 Garso signalo keitimas
1. Norėdami girdėti šiuo metu veikiantį
garso signalą, paspauskite ir
palaikykite mygtuką .
2. Norėdami pakeisti signalą, kartotinai
spauskite mygtuką
.
mygtuką.
3. Atleiskite
Paskutinį kartą nustatytas tonas bus
naujasis garso signalas.
4. Palaukite 5 sekundes, kol nuostata
bus automatiškai patvirtinta.
Prietaisą atjungus nuo
maitinimo tinklo arba dingus
maitinimui, signalo tonas
sugrįš į numatytąjį.
LIETUVIŲ
59
11. ORKAITĖ - PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Skarda:
Nestumkite kepimo skardos
iki pat galinės orkaitės
sienelės. Taip karštis
negalės cirkuliuoti aplink
skardą. Maistas gali sudegti,
ypač galinėje skardos dalyje.
11.1 Priedų įstatymas
Grotelės:
Grotelių galas yra specialios
formos, kuri padeda karščio
cirkuliacijai.
Įdėkite lentynėlę tinkamoje lentynos
padėtyje. Įsitikinkite, kad ji neliečia
orkaitės galinės sienelės.
Įdėkite skardą ar gilų kepimo indą į
lentynos padėtį. Įsitikinkite, kad ji neliečia
orkaitės galinės sienelės.
12. ORKAITĖ – PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
•
•
12.1 Bendroji informacija
•
•
•
Prietaise yra keturios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip
sutrumpinamas maisto gaminimo
laikas ir sumažinamos energijos
sąnaudos.
Drėgmė gali kondensuotis prietaiso
viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Tai normalu. Prieš atidarydami
prietaiso dureles maisto gaminimo
metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti
prieš gaminimą maždaug 10 minučių
pakaitinkite prietaisą.
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
prietaise susikaupusią drėgmę.
Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso
dugno nedėkite jokių daiktų ir
prietaiso komponentų neuždenkite
aliuminio folija. Jei nepaisysite šio
nurodymo, gali pakisti gaminimo
rezultatai ir būti pažeistas orkaitės
emalis.
12.2 Kepimas
•
•
•
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose gali skrusti nevienodai.
Jeigu skrunda nevienodai,
60
www.electrolux.com
•
temperatūros nuostatos keisti
nereikia. Skirtumas išnyks kepant.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
12.3 Pyragų kepimas
•
•
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo
skardose vienu metu, tarp jų palikite
vieną laisvą lygį.
12.4 Mėsos ir žuvies
gaminimas
•
•
•
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje
nesusidarytų per daug dūmų, į gilų
kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens.
Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
12.5 Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
12.6 „PlusSteam“
+
Prieš įkaitindami, pripildykite
ertmės įdubą vandens, tik
kai orkaitė yra atvėsus.
Žr. skyrių „Funkcijos aktyvinimas:
„PlusSteam“"
Kepiniai
Patiekalas
Vandens
Tempera‐
kiekis ert‐
tūra (°C)
mės įduboje
(ml)
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Priedai
Balta duo‐
na1)
100
180
35–40
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
Duonos
bandelės1)
100
200
20–25
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
Naminė pi‐
ca1)
100
230
10–20
1
Naudokite kepi‐
mo skardą.
Itališka duo‐ 100
na „Focac‐
cia“1)
190–210
20–25
1
Naudokite kepi‐
mo skardą.
Sausainiai,
paplotėliai,
prancūziš‐
kieji rage‐
liai1)
150–180
10–20
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
100
LIETUVIŲ
Patiekalas
Vandens
Tempera‐
kiekis ert‐
tūra (°C)
mės įduboje
(ml)
Slyvų pyra‐ 100
gas, obuolių
pyragas,
bandelės su
cinamonu1)
180
61
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Priedai
20
2
Naudokite pyrago
formą.
1) Prieš kepdami 5 minutes įkaitinkite tuščią orkaitę.
Šaldytų gaminių kepimas
Patiekalas
Vandens
Tempera‐
kiekis ert‐
tūra (°C)
mės įduboje
(ml)
Laikas
(min.)
Lentynos Priedai
padėtis
Šaldyta pi‐
ca1)
150
200–210
10–20
2
Naudokite grote‐
les.
Šaldyti
prancūziš‐
kieji rage‐
liai1)
150
160–170
25–30
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
1) Prieš kepdami 10 minučių įkaitinkite tuščią orkaitę.
Maisto atgaminimas
Patiekalas
Vandens
Tempera‐
kiekis ert‐
tūra (°C)
mės įduboje
(ml)
Laikas
(min.)
Lentynos Priedai
padėtis
Balta duona 100
110
15–25
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
Duonos
bandelės
100
110
10–20
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
Naminė pi‐
ca
100
110
15–25
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
Itališka
duona „Fo‐
caccia“
100
110
10–20
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
Daržovės
100
110
15–25
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
Ryžiai
100
110
15–25
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
62
www.electrolux.com
Patiekalas
Vandens
Tempera‐
kiekis ert‐
tūra (°C)
mės įduboje
(ml)
Laikas
(min.)
Lentynos Priedai
padėtis
Makaronai
100
110
15–25
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
Mėsa
100
110
15–25
2
Naudokite kepi‐
mo skardą.
Laikas
(min.)
Lentynos Priedai
padėtis
Kepsnių kepimas
Patiekalas
Vandens
Tempera‐
kiekis ert‐
tūra (°C)
mės įduboje
(ml)
Kepta kiau‐ 200
liena
180
65–80
2
Naudokite grote‐
les ir kepimo
skardą.
Jautienos
kepsnys
200
200
50–60
2
Naudokite grote‐
les ir kepimo
skardą.
Viščiukas
200
210
60–80
2
Naudokite grote‐
les ir kepimo
skardą.
Kepta kala‐ 200
kutiena
200
70–90
2
Naudokite grote‐
les ir kepimo
skardą.
12.7 Konservavimas
+
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei šešis pusės litro talpos stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius,
palikdami kiekvieno stiklainio viršuje 1
cm oro tarpą. Uždėkite dangtelius ant
viršaus, jų hermetiškai neuždarydami.
•
•
•
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo skardą įpilkite 1/2 litro
vandens, o į ertmės įdubą – 1/4 litro
vandens, kad orkaitėje būtų
pakankamai drėgmės.
Pasirinkite funkciją „PlusSteam“ ir
nustatykite tinkamą temperatūrą pagal
toliau pateiktą lentelę.
Stiklainius galima hermetiškai uždaryti
tik išjungus funkciją.
LIETUVIŲ
63
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.) Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Priedai
Braškės / mėlynės / avie‐
tės
160
25–30
Naudokite
kepimo skar‐
dą.
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.) Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Priedai
35–40
Naudokite
kepimo skar‐
dą.
1
Kaulavaisiai
Patiekalas
Kriaušės / svarainiai / sly‐ 160
vos
1
Minkštos daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.) Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Priedai
Cukinija / baklažanai /
svogūnai / pomidorai
160
30–35
Naudokite
kepimo skar‐
dą.
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.) Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Priedai
Morkos / agurkai / ropės /
salierai
160
35–45
Naudokite
kepimo skar‐
dą.
1
Marinuotos daržovės
1
12.8 Nestiprus karšto oro srautas
Džiovinimas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pjaustytos pa‐
prikos
Daržovės rau‐
ginimui
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
7–9
2
1/3
60–70
10–12
2
1/3
60–70
9–11
2
1/3
13–15
2
1/3
Daržovės
Pjaustyti grybai 50–60
64
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
40–50
Slyvų puselės
Abrikosų puse‐
lės
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
3–5
2
1/3
60–70
11–13
2
1/3
60–70
9–11
2
1/3
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
2
1/3
Pjaustytos
kriaušės
60–70
7–10
2
1/3
Prieskoniniai
augalai
Vaisiai
Kepimas žemoje temperatūroje
Patiekalas
Kiekis (kg)
Kiekvie‐
Temperatūra
nos pusės (°C)
apkepi‐
mas (min.)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Laikas
(min.)
Vidutinė filė
1,0–1,5
2
80–100
2
60–90
Jautienos keps‐
nys, vidutiniškai
iškeptas
1,5–2,0
4
80–100
2
160–200
Filet rosé
1,0–1,5
2
80–100
2
50–90
Nugarinė, vie‐
nas gabalas
1,5–2,0
4
80–100
2
100–160
Vidutiniškai iš‐
keptas veršie‐
nos kepsnys
1,5–2,0
4
80–100
2
100–160
Filet rosé
1,0–1,5
2
80–100
2
60–100
Nugarinė, vie‐
nas gabalas
1,5–2,0
4
80–100
2
100–160
Vidutiniškai iš‐
keptas kiaulie‐
nos kepsnys
1,5–2,0
4
80–100
2
100–160
Jautiena
Veršiena
Kiauliena
LIETUVIŲ
65
12.9 Tradicinis kaitinimas
Kepimas
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Plokštainis
160–170
25–35
2
Mielinis pyragas su obuoliais
170–190
45–55
3
Džiovintų vaisių pyragas
170–180
35–45
2
Trupininis pyragas
170–190
50–60
3
Varškės pyragas
170–190
60–70
2
Naminė duona
190–210
50–60
2
Rumuniškas biskvitinis pyra‐
gas
165–175
35–45
2
Rumuniškas biskvitinis pyra‐
gas – tradicinis
165–175
35–45
2
Mielinės bandelės
180–200
15–25
2
Biskvitinis vyniotinis
150–170
15–25
2
Lotaringiškas apkepas
215–225
45–55
2
Kepsnių kepimas
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viščiukas, perpjautas pusiau
210–230
35–50
2
Kiaulienos pjausnys
190–210
30–35
3
Žuvis
200–220
40–70
2
12.10 Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viščiukas, perpjautas pusiau
230
50–60
2
Kiaulienos pjausnys
230
40–50
3
Kumpio kepimas ant grotelių
250
17–25
2
Dešrelės
250
20–30
2
Jautienos didkepsnis: viduti‐
niškai iškeptas
230
25–35
2
66
www.electrolux.com
12.11 Terminis kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viščiukas, perpjautas pusiau
200
50–60
2
Viščiukas
250
55–60
2
Viščiuko sparneliai
230
30–40
2
Kiaulienos pjausnys
230
40–50
2
Jautienos didkepsnis: gerai
iškeptas
250
35–40
2
12.12 Gaminimas su ventiliatoriumi
Kepimas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Įdarytas mielinis pyra‐
gas
150–160
20–30
2
Viktorijos pyragaičiai
170–190
30–40
2
Šveicariškas obuolių
apkepas
180–200
35–45
2
Mielinė pynutė
150–160
40–50
2
Keksas su citrina ir ma‐
dera
170–190
50–60
2
Merengos
110–120
30–40
2
Bulvių plokštainis
180–200
40–50
2
Lazanija
170–190
30–50
2
Orkaitėje gaminti maka‐ 170–190
ronai
50–60
2
Pica
190–200
25–35
2
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Viščiukas
200–220
55–65
2
Kiaulienos kepsnys
170–180
45–50
2
Kepsnių kepimas
Lentynos pa‐
dėtis
LIETUVIŲ
67
12.13 Drėgnas kepimas
Patiekalas
Tempe‐ Laikas
ratūra (min.)
(°C)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Priedai
Duona ir pica
Bandelės
190
25–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Duonos bandelės
200
40–45
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Šaldyta pica 350 g
190
25–35
2
grotelės
180
20–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Šokoladinis pyragas 180
35–45
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
210
35–45
2
šeši keraminiai indeliai ant gro‐
telių
Biskvitinis pagrindas 180
25–35
2
apkepo skarda ant grotelių
Biskvitinis pyragas
150
35–45
2
pyrago formoje ant grotelių
Žuvis maišeliuose,
300 g
180
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Visa žuvis, 200 g
180
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Žuvies filė, 300 g
180
30–40
2
picos kepimo indas ant grotelių
Mėsa maišelyje, 250 200
g
35–45
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Mėsos iešmai, 500 g 200
30–40
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Pyragaičiai kepimo skardoje
Biskvitinis vyniotinis
Pyragaičiai formoje
Suflė
Žuvis
Mėsa
Maži kepiniai
Sausainiai
170
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Migdoliniai sausai‐
niai
170
40–50
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
68
www.electrolux.com
Patiekalas
Tempe‐ Laikas
ratūra (min.)
(°C)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Priedai
Keksiukai
180
30–40
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Pikantiško skonio
krekeriai
160
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Trapios tešlos sau‐
sainiai
140
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Tarteletės
170
20–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Vegetariški patiekalai
Įvairios daržovės
maišelyje, 400 g
200
20–30
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
Omletas
200
30–40
2
picos kepimo indas ant grotelių
Daržovės skardoje,
700 g
190
25–35
2
kepimo skarda arba grilio / kepi‐
mo indas
12.14 Karšto oro srautas
Kepimas
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Plokštainis
140–160
40–50
1+3
Mielinės bandelės
190–210
10–20
1+3
Merengos
100–120
55–65
1+3
Sviestinis pyragas
150–170
20–30
1+3
Pica
200–220
35–45
1+3
12.15 Informacija patikros įstaigoms
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Priedai
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Laikas
(min.)
Maži pyragaičiai
Tradicinis kai‐ 160
(16 vienetų skardo‐ tinimas
je)
kepimo skarda
3
20–30
Maži pyragaičiai
Gaminimas su 150
(16 vienetų skardo‐ ventiliatoriumi
je)
kepimo skarda
3
20–30
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Priedai
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Laikas
(min.)
160
kepimo skarda
1+3
30–40
Obuolių pyragas (2 Tradicinis kai‐ 190
formos 20 cm
tinimas
skersmens, įdeda‐
mos įstrižai)
grotelės
1
65–75
Obuolių pyragas (2 Gaminimas su 180
formos 20 cm
ventiliatoriumi
skersmens, įdeda‐
mos įstrižai)
grotelės
2
70–80
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Tradicinis kai‐ 180
tinimas
grotelės
2
20–30
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Gaminimas su 160
ventiliatoriumi
grotelės
2
25–35
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Karšto oro
srautas
grotelės
1+3
30–40
Trapios tešlos kepi‐ Tradicinis kai‐ 140
niai / sausainių
tinimas
juostelės
kepimo skarda
3
15–30
Trapios tešlos kepi‐ Gaminimas su 140
niai / sausainių
ventiliatoriumi
juostelės
kepimo skarda
3
20–30
Trapios tešlos kepi‐ Karšto oro
niai / sausainių
srautas
juostelės
kepimo skarda
1+3
15–30
Maži pyragaičiai
Karšto oro
(16 vienetų skardo‐ srautas
je)
170
140
Skrebutis
Spartus kepi‐ 250
mas ant grote‐
lių
grotelės
3
5–10
Mėsainis su jautie‐
na
Terminis kepi‐ 250
mas ant grote‐
lių
grotelės arba
grilio / kepimo
indas
3
15–20
pirma
pusė;
10–15
antra
pusė
13. ORKAITĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Pastabos dėl valymo
•
Orkaitės priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia
valymo priemone.
69
70
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Orkaitės vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
13.2 Nerūdijančio plieno ar
aliuminio prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna šluoste ar kempine.
Nusausinkite minkštu
audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių.
Orkaitės valdymo skydelį
valykite vadovaudamiesi tais
pačiais perspėjimais.
13.3 Apatinės įdubos valymas
Valant iš apatinės įdubos po maisto
gaminimo naudojant garus pašalinami
kalkių nuosėdų likučiai.
Rekomenduojame atlikti
valymo procesą bent kas 5–
10 ciklų panaudoję funkciją
„PlusSteam“.
1. Įpilkite 250 ml baltojo acto į apatinę
įdubą, esančią orkaitės apačioje.
Naudokite ne stipresnį nei 6 % actą
be žolelių.
2. Palaukite 30 minučių, kol actas
ištirpdys likusias kalkių nuosėdas
aplinkos temperatūroje.
3. Išvalykite įdubą šiltu vandeniu
sudrėkinta minkšta šluoste.
13.4 Orkaitės stiklo plokščių
išėmimas ir įdėjimas
Vidines stiklo plokštes galite išimti ir
išvalyti. Skirtingiems modeliams stiklo
plokščių skaičius gali būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Valydami palikite orkaitės
dureles šiek tiek praviras.
Kai atidarysite visiškai, jos
gali netyčia užsidaryti ir
sukelti žalos.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite prietaiso be
stiklo plokščių.
1. Atidarykite dureles, kol jos bus
nustatytos maždaug 30° kampu. Šiek
tiek praviros durelės pačios
neužsidaro.
30°
2. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
3. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
ĮSPĖJIMAS!
Kai išimate stiklo
plokštes, orkaitės
durelės mėgina
užsidaryti.
LIETUVIŲ
4. Laikykite durelių stiklo plokščių
viršutinį kraštą ir traukite jas vieną po
kitos.
5. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir
stiklo plokštes. Atlikite veiksmus
atvirkščia eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite
mažesnę plokštę, po to didesnę.
DĖMESIO
Vidinės stiklo plokštės pusė
su spauda turi būti nukreipta
į vidinę durelių pusę.
DĖMESIO
Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo
plokštės rėmo paviršius
padengtose vietose nebūtų
šiurkštus liesti.
DĖMESIO
Įsitikinkite, ar tinkamai
įdėjote vidinę stiklo plokštę.
13.5 Kaip išimti stalčių
ĮSPĖJIMAS!
Nelaikykite stalčiuje degių
daiktų (pavyzdžiui, valymo
medžiagų, plastikinių
maišelių, orkaitės pirštinių,
popieriaus arba valymo
purškiklių). Naudojant
orkaitę, stalčius gali įkaisti.
Gali kilti gaisras.
Po orkaite esantį stalčių galima išimti –
taip jį lengviau valyti.
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
71
1. Traukite stalčių, kol jis sustos.
2. Lėtai kilstelėkite.
3. Visiškai ištraukite.
Jeigu norite įdėti stalčių, atlikite pirmiau
minėtus veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
13.6 Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
Galinė lemputė
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
72
www.electrolux.com
14.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Nėra kibirkšties, kai mėgi‐ Kaitlentė neprijungta arba
nate įjungti kibirkščių gene‐ netinkamai prijungta prie
ratorių.
elektros tinklo.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo. Žr. prijungimo
schemą.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Netinkamai uždėtas degik‐
lio dangtelis ir karūnėlė.
Tinkamai uždėkite degiklio
dangtelį ir karūnėlę.
Liepsna užgęsta iš karto tik Nepakankamai įkaito šilu‐
uždegus.
minis elementas.
Užsidegus liepsnai, laikyki‐
te kibirkščių generatorių
įjungtą ne ilgiau nei 10 se‐
kundžių.
Nevienodas liepsnos žie‐
das.
Degiklio karūnėlę užkimšo
maisto likučiai.
Patikrinkite, ar neužkimš‐
tas purkštukas ir ar degiklio
karūnėlė švari.
Degikliai neveikia.
Netiekiamos dujos.
Patikrinkite dujų prijungi‐
mą.
Liepsna yra oranžinė arba
geltona.
Orkaitė nekaista.
Lemputė nešviečia.
Liepsna gali atrodyti oran‐
žinė arba geltona tam tik‐
rose degiklio srityse. Tai
normalu.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudojimo instrukcijoje pa‐
teiktų nurodymų.
Orkaitės ekrane rodoma
„0.00“ ir „LED“.
Nutrūko elektros tiekimas.
Iš naujo nustatykite laik‐
rodį.
Kepimo rezultatai prasti,
kai naudojama funkcija
„PlusSteam“.
Jūs nesuaktyvinote funkci‐
jos „PlusSteam“.
Žr. skyrių „Funkcijos aktyvi‐
nimas: „PlusSteam“".
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
73
Atitaisymo būdas
Nepripildėte įdubos vande‐ Žr. skyrių „Funkcijos aktyvi‐
niu.
nimas: „PlusSteam“".
Jūs tinkamai nesuaktyvino‐ Žr. skyrių „Funkcijos aktyvi‐
te funkcijos „PlusSteam“
nimas: „PlusSteam“".
mygtuku „Plus Steam“.
Norite suaktyvinti funkciją
Nestiprus karšto oro srau‐
tas, bet šviečia papildomų
garų mygtuko indikatorius.
Veikia funkcija „PlusS‐
team“.
Neverda vanduo ertmės
įduboje.
Per žema temperatūra.
Nustatykite bent 110 °C
temperatūrą.
Žr. skyrių „Patarimai“.
Iš ertmės įdubos teka van‐
duo.
Ertmės įduboje per daug
vandens.
Išjunkite orkaitę ir įsitikinki‐
te, kad prietaisas atvėso.
Iššluostykite vandenį
šluoste ar kempine. Į ert‐
mės įdubą pripilkite tinka‐
mą kiekį vandens. Žr. kon‐
kretų procesą.
14.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Paspauskite papildomų
garų mygtuką
, kad iš‐
jungtumėte funkciją
„PlusSteam“.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Informacija apie kaitlentę pagal ES direktyvą 66/2014
Modelio žy‐
muo
EKK54953OW
EKK54953OX
Kaitlentės ti‐
pas
Kaitlentė autonominės viryklės viduje
74
www.electrolux.com
Dujinių degik‐
lių skaičius
4
Dujinio degik‐
lio energijos
vartojimo
efektyvumas
(EE gas bur‐
ner)
Kairysis galinis. Papildomas
netaikoma
Dešinysis galinis. Pusiau spartusis
55,3 %
Dešinysis priekinis. Pusiau spartusis
55,5 %
Kairysis priekinis. Spartusis
55,5 %
Dujinės viryklės energijos vartojimo efektyvumas (EE gas
hob)
EN 30-2-1. Buitiniai virtuvių dujų
prietaisai. 2-1 dalis. Racionalus elektros
energijos vartojimas. Bendrieji
reikalavimai
•
15.2 Kaitlentė. Energijos
taupymas
•
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
•
•
•
55,4 %
Prieš naudojimą patikrinkite, ar
tinkamai surinkti degikliai ir
prikaistuvių atramos.
Prikaistuvių dugnai turi būti tinkamų
skersmenų pagal degiklio dydį.
Dėkite prikaistuvį tiesiai ant degiklio,
jo viduryje.
Kai skystis pradeda virti, sumažinkite
liepsną, kad skystis lėtai virtų.
Jeigu galima, naudokite slėginį
prikaistuvį. Žr. jo naudojimo
instrukciją.
15.3 Gaminio kortelė ir informacija apie orkaites pagal ES
direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EKK54953OW
EKK54953OX
Energijos efektyvumo indeksas
94,9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
0,84 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0,74 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
54 l
Orkaitės rūšis
Orkaitė autonominės viryklės vi‐
duje
LIETUVIŲ
Masė
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
15.4 Orkaitė – energijos
taupymas
EKK54953OW
42.0 kg
EKK54953OX
44.0 kg
75
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Kai vienu metu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą.
Drėgnas kepimas
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Papildomos informacijos
rasite skyriaus „Orkaitė. Kasdienis
naudojimas“ skyrelyje „Orkaitės
funkcijos“.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
867354336-A-272019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising