Electrolux | EKM61900OX | User manual | Electrolux EKM61900OX Manuali i perdoruesit

Electrolux EKM61900OX Manuali i perdoruesit
EKM61900OX
SQ
SL
Sobë Gatimi
Štedilnik
Udhëzimet për përdorim
Navodila za uporabo
2
40
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 8
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.............................................................................14
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................15
6. VATRA E GATIMIT - PËRDORIMI I PËRDITSHËM.........................................15
7. VATRA E GATIMIT - UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................... 17
8. VATRA E GATIMIT - KUJDESI DHE PASTRIMI..............................................18
9. FURRA - PËRDORIMI I PËRDITSHËM .......................................................... 19
10. FURRA - FUNKSIONET E ORËS.................................................................. 21
11. FURRA - PËRDORIMI I AKSESORËVE........................................................ 21
12. FURRA - UDHËZIME DHE KËSHILLA...........................................................22
13. FURRA - KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................. 31
14. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 34
15. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................37
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje duhet të lidhet me rrymën me një kabllo të
llojit H05VV-F për t'i rezistuar temperaturës së panelit
të pasmë.
Kjo pajisje është prodhuar për t'u përdorur deri në një
lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.
Kjo pajisje nuk duhet të përdoret në anije, varka ose
mjete ujore.
Mos e instaloni pajisjen prapa një dere dekorative për
të shmangur mbinxehjen.
Mos e instaloni pajisjen mbi një platformë.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë
ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe
mund të shkaktojë zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një
kapak ose me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret.
Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren
vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami
ose xhamin e kapakëve me mentesha të pianurës,
pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të
rezultojë në krisjen e xhamit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët
nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës,
sepse mund të nxehen.
Hiqni derdhjet nga kapaku përpara se ta hapni. Lëreni
sipërfaqen e pianurës të ftohet përpara se ta mbyllni
kapakun.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për
të futur aksesorët ose enët për furrë.
Përpara punimeve të mirëmbajtjes, shkëputni
furnizimin me rrymë elektrike.
Për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike,
sigurohuni që pajisja të fiket përpara se të ndërroni
llambën.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Bëni kujdes kur prekni sirtarin e ruajtjes. Ai mund të
nxehet.
Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën
e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e
pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e
rafteve në rendin e kundërt.
Mjetet e shkëputjes duhet të përfshihen në rrjetin
elektrik sipas rregullave të instalimeve elektrike.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e
pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së
gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i
fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e
pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i
mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë
aksidente.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
Kjo pajisje është e përshtatshme për
tregjet e mëposhtme : AL SI
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Mobilja e kuzhinës dhe zgavra duhet
të kenë dimensione të përshtatshme.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Instalojeni pajisjen në një vend të
sigurt dhe të përshtatshëm që
plotëson kërkesat e instalimit.
Disa pjesë të pajisjes kanë korrent.
Mbylleni pajisjen me mobilie për të
parandaluar prekjen e pjesëve të
rrezikshme.
Anët e pajisjes duhet të jenë pranë
pajisjeve ose njësive me të njëjtën
lartësi.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
Sigurohuni të instaloni një mjet
stabilizues për të penguar animin e
pajisjes. Referojuni kapitullit
"Instalimi".
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj,
veçanërisht kur dera është e nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
•
•
•
•
•
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Mbylleni plotësisht derën e pajisjes,
përpara se të lidhni spinën e rrymës
me prizën e rrymës.
2.3 Lidhja me gazin
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet e gazit duhen kryer
nga një person i kualifikuar.
Para instalimit, sigurohuni që kushtet
e furnizimit lokal (lloji i gazit dhe
presioni i gazit) dhe përshtatja e
pajisjes të jenë të përputhshme.
Sigurohuni që rreth pajisjes të
qarkullojë ajër.
Informacioni mbi furnizimin me gaz
ndodhet në pllakën e specifikimeve.
Kjo pajisje nuk është lidhur me një
pajisje që nxjerr tymrat e djegies.
Sigurohuni që të lidhni pajisjen sipas
rregulloreve ekzistuese për instalimin.
Kushtojini vëmendje kërkesave në
lidhje me ajrosjen e mjaftueshme.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi dhe djegiesh.
Rrezik nga goditja elektrike.
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
SHQIP
•
•
•
•
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe shpërthimi
•
•
•
•
•
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund
të lëshojnë avuj të ndezshëm.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat kur
gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në
kontakt me shkëndija apo flakë të
hapura kur hapni derën.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijojë një përzierje alkooli
dhe ajri.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
7
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin
e kontrollit.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose
enë gatimi të bien mbi pajisje.
Sipërfaqja mund të dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me
enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni fletë alumini në pajisje
ose drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të pajisjes.
Mos e përdorni pllakën e nxehtë të
fortë për gatim të drejtpërdrejtë. Ajo
duhet të përdoret me enët e duhura të
gatimit.
Enët e gatimit prej gize, alumini ose
me fund të dëmtuar mund të
shkaktojnë gërvishtje. Gjithmonë
ngrijini këto objekte peshë kur duhet
t'i lëvizni në sipërfaqen e gatimit.
Dhoma ku instalohet pajisja duhet të
ketë ajrosje të mirë.
Përdorni vetëm enë gatimi të
qëndrueshme me formën e duhur dhe
me diametër më të madh se
dimensionet e vatrës.
Sigurohuni që flaka të mos fiket kur e
rrotulloni çelësin shpejt nga pozicioni
maksimal në atë minimal.
Përdorni vetëm aksesorët e ofruar me
pajisjen.
Mos instaloni një difuzor flake mbi
vatër.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Çaktivizojeni pajisjen përpara
mirëmbajtjes.
Hiqni spinën nga priza elektrike.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
8
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Tregoni kujdes kur e hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
Yndyra dhe ushqimi i mbetur brenda
pajisjes mund të shkaktojë zjarr.
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
Mos i pastroni vatrat në enëlarëse.
2.6 Kapaku
•
•
•
•
•
•
Mos e ndryshoni specifikimin e
kapakut.
Pastrojeni rregullisht kapakun.
Mos e hapni kapakun kur ka rrjedhje
në sipërfaqe.
Përpara se të mbyllni kapakun fikini të
gjitha vatrat.
Mos e mbyllni kapakun derisa vatrat
dhe furra të jenë ftohur tërësisht.
Kapaku i xhamit mund të thërrmohet
gjatë nxehjes (nëse ka).
2.7 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
•
•
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
2.8 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.9 Hedhja e pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e
duhur të hedhjes së pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
Shtypni tubat e jashtëm të gazit.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Vendndodhja e pajisjes
Mund ta instaloni pajisjen e veçantë me
dollapë në një ose në të dy krahët dhe
në qoshe.
Vendoseni pajisjen në një
distancë rreth 1 cm nga muri
në pjesën e pasme për të
garantuar hapjen e kapakut.
Për distanca minimale për montimin,
kontrolloni tabelën.
SHQIP
B
C
A
Distancat minimale
Përmasa
mm
A
400
B
650
Përmasa
mm
C
150
9
3.2 Të dhënat teknike
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 - 60 Hz
Kategoria e pajisjes
1
Përmasat
mm
Lartësia
857
Gjerësia
600
Thellësia
600
3.3 Të dhëna teknike të tjera
Kategoria e pajisjes:
II2H3B/P
Gaz origjinal:
G20 (2H) 20 mbar
Zëvendësimi i gazit:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Diametrat e devijimit
VATRA
Ø DEVIJUESI1) 1/100 mm
Ndihmëse
29 / 30
Gjysmë e shpejtë
32
E shpejtë
42
1) Lloji i devijuesit varet nga modeli.
3.5 Vatra gazi vetëm për GAZ NATYROR G20 20 mbar
VATRA
FUQIA
NORMALE kW1)
FUQIA E REDUKTUAR
SHENJA E
INJEKTORIT
1/100
1)
kW
mm
E shpejtë
3,0
0,72 / 0,75
119
Gjysmë e
shpejtë
2,0 / 1,9
0,43 / 0,45
96
Ndihmëse
1,0
0,35
70
1) Lloji i rubinetit varet nga modeli.
10
www.electrolux.com
3.6 Vatra gazi vetëm për GLN G30 30 mbar
VATRA
FUQIA
FUQIA E
NORMALE kW REDUKTUAR
kW
SHENJA E
INJEKTORIT
1/100 mm
QARKULLIMI
NOMINAL I
GAZIT në g/h
E shpejtë
3,0
0,72
88
218
Gjysmë e
shpejtë
2,0
0,43
71
145
Ndihmëse
1,0
0,35
50
73
3.7 Vatra me gaz për LPG G31 30 mbar
VATRA
FUQIA
NORMALE
kW1)
FUQIA E
REDUKTUAR
kW1)
SHENJA E
INJEKTORIT
1/100 mm
QARKULLIMI
NOMINAL I
GAZIT në g/h
E shpejtë
2,6
0,63
88
186
Gjysmë e
shpejtë
1,7
0,38
71
121
Ndihmëse
0,85
0,31
50
61
1) Lloji i rubinetit varet nga modeli.
3.8 Lidhja me gazin
PARALAJMËRIM!
Tubi i lidhjes së gazit nuk
duhet të prekë pjesën e
pajisjes të treguar në figurë.
PARALAJMËRIM!
Përpara se të lidhni gazin,
shkëputni pajisjen nga
furnizimi me korrent ose fikni
siguresën në kutinë e
siguresave.Mbyllni valvulën
kryesore të furnizimit me
gaz.
Përdorni lidhje të palëvizshme ose
përdorni tuba fleksibël prej inoksi në
përputhje me rregulloren në fuqi. Nëse
përdorni tuba metalikë fleksibël,
sigurohuni që të mos bien në kontakt me
pjesët e lëvizshme dhe që të mos
shtypen.
PARALAJMËRIM!
Kur të ketë përfunduar
instalimi, sigurohuni që
guarnicioni i çdo rakordi tubi
të jetë i saktë. Për të
kontrolluar guarnicionin
përdorni produkte sapuni, jo
flakë.
3.9 Lidhja me tuba fleksibël
jometalikë
Nëse mund të hyni lehtë te lidhja, mund
të përdorni tub fleksibël. Tubi fleksibël
duhet të lidhet fort, duke përdorur
kapëse.
Në instalim përdorni gjithmonë mbajtësin
e tubave dhe rondelën. Tubi fleksibël
mund të vendoset kur:
•
nuk nxehet më shumë se temperatura
e dhomës, ose më shumë se 30°C,
SHQIP
•
nuk duhet të jetë më i gjatë se 1500
mm,
• nuk ka ndonjë ngushtim përgjatë tij,
• nuk është i përdredhur ose i
shtrënguar,
• nuk bie në kontakt me pjesë të
mprehta ose kënde,
• kushtet e tij mund të kontrollohen
lehtë.
Kur kontrolloni tubin fleksibël, sigurohuni
që:
të mos ketë plasaritje, prerje, shenja
djegieje në të dyja skajet si dhe në të
gjithë gjatësinë e tij,
• materiali të mos jetë i ngurtësuar, por
të ketë elasticitetin e duhur,
• mbërthyeset mbajtëse të mos jenë
ndryshkur,
• afati i skadimit nuk ka kaluar.
Nëse vihet re një ose më shumë
anomali, mos e riparoni tubin, por thjesht
zëvendësojeni.
Furra është caktuar në gaz
si opsionin bazë. Për të
ndryshuar cilësimet
gjithmonë përdorni
guarnicionin.
C
B
•
Lidhja e furnizimit me gaz gjendet në
pjesën e pasme të panelit të kontrollit.
3.10 Përshtatja me lloje të
ndryshme gazi
Lejoni vetëm një person të
autorizuar për të kryer
përshtatjen me lloje të
ndryshme gazi.
Furra është caktuar për gaz
natyror, mund ta kaloni në
gaz të lëngët, nëpërmjet
injektorëve të duhur.
Raporti i gazit përshtatet.
11
A
D
A. Pika e lidhjes së gazit (furra ka vetëm
një pikë ku lidhet gazi)
B. Rondela
C. Lidhje e rregullueshme
D. Mbajtësja e tubave GLN
3.11 Zëvendësimi i injektorëve
të vatrës së gatimit
Ndërroni injektorët kur ndryshoni llojin e
gazit.
1.
2.
3.
4.
Hiqni skarat mbajtëse të tenxhereve.
Hiqni kapakët dhe kurorat e vatrës.
Hiqni injektorët me çelësa nr. 7.
Zëvendësojini injektorët me të tjerë të
përshtatshëm për llojin e gazit që
përdorni.
Setin e instalimit mund ta
porosisni nga qendra e
autorizuar e shërbimit.
PARALAJMËRIM!
Përpara se të ndërroni
injektorët, sigurohuni që
çelësat e gazit janë në
pozicionet Fikur. Shkëputeni
pajisjen nga energjia
elektrike. Lëreni furrën të
ftohet. Ka rrezik lëndimi.
5. Zëvendësoni etiketën e specifikimeve
(që është vendosur pranë tubit të
furnizimit me gaz) me një tjetër të
përshtatshme për llojin e gazit.
12
www.electrolux.com
Këtë etiketë mund ta
gjeni në qesen që vjen
me pajisjen.
Nëse presioni i furnizimit me gaz nuk
është konstant ose ndryshe nga presioni
i nevojshëm, instaloni rregulluesin
përkatës të presionit në tubin e furnizimit
me gaz.
3.12 Rregullimi i nivelit minimal
të gazit në vatrën e pianurës
1. Shkëputeni pajisjen nga energjia
elektrike.
2. Hiqni çelësin e pianurës. Nëse nuk
keni akses në vidën anashkaluese,
çmontoni panelin e kontrollit përpara
se të fillojë rregullimi.
3. Rregulloni pozicionin e vidës
anashkaluese me anë të një
kaçavide të hollë e të sheshtë A.
Modeli përcakton pozicionin e vidës
anashkaluese A.
A
A
Kalimi nga përdorimi i gazit
natyror në atë të lëngshëm
4. Ndizni vatrën.
Referojuni kapitullit "Pianura Përdorimi i përditshëm".
5. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
pianurës te pozicioni minimal.
6. Hiqni çelësin e pianurës sërish.
7. Vidhosni ngadalë vidën
anashkaluese derisa flaka të jetë
minimale dhe e qëndrueshme.
8. Vendosni në vend çelësin e pianurës.
3.13 Nivelimi i pajisjes
Përdorni këmbët e vogla poshtë pajisjes
për ta vendosur sipërfaqen e pajisjes në
të njëjtin nivel me sipërfaqet e tjera.
3.14 Mbrojtja kundër
përmbysjes
Përcaktojeni lartësinë e duhur dhe zonën
për pajisjen përpara se të vendosni
mbrojtjen kundër përmbysjes.
1. Fiksoni plotësisht vidën
anashkaluese.
2. Rivendosni çelësin.
KUJDES!
Sigurohuni që ta instaloni në
lartësinë e duhur mbrojtjen
kundër përmbysjes.
Ndryshimi nga gaz i lëngshëm
në gaz natyror
Sigurohuni që sipërfaqja
mbrapa pajisjes të jetë e
lëmuar.
1. Zhvidhosni me pothuajse një rrotullim
vidën anashkaluese, pozicioni A.
2. Vendosni në vend çelësin e pianurës.
3. Lidheni pajisjen me energjinë
elektrike.
PARALAJMËRIM!
Futeni spinën në prizë
vetëm nëse gjitha pjesët
janë vendosur në
pozicionin e tyre fillestar.
Ka rrezik lëndimi.
Duhet të instaloni mbrojtjen kundër
animit. Nëse nuk e instaloni, pajisja
mund të anohet.
Pajisja ka simbolin e treguar në foto
(nëse aplikohet) për t'ju kujtuar mbi
instalimin dhe mbrojtjen kundër animit.
SHQIP
13
KUJDES!
Nëse hapësira midis
dollapëve është më e madhe
se gjerësia e pajisjes, duhet
t'i përshtatni matjet e anëve
për ta vënë pajisjen në
qendër.
3.15 Instalimi elektrik
PARALAJMËRIM!
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi nëse nuk i ndiqni
masat e sigurisë në kapitujt
mbi sigurinë.
Kjo pajisje ofrohet pa prizë ose kordon
elektrik.
PARALAJMËRIM!
Përpara se të lidhni kordonin
elektrik me terminalin, matni
voltazhin midis fazave në
rrjetin e shtëpisë. Pastaj,
referojuni etiketës së lidhjes
mbrapa pajisjes për
instalimin e saktë elektrik.
Kjo radhë hapash eviton
gabimet gjatë instalimit dhe
dëmtimin e komponentëve
elektrikë të pajisjes.
1. Instalojeni mbrojtjen kundër animit
232-237 mm nën sipërfaqen e
sipërme të pajisjes dhe 110-115 mm
nga ana e pajisjes, në vrimën
rrethore që gjendet në kllapë.
Mbërthejeni atë me vidë në
materialin e ngurtë ose përdorni
përforcuesin përkatës (murin).
Llojet e kabllove që përdoren për fazat
e ndryshme:
110-115
mm
232- 237
mm
2. Vrimën mund ta gjeni në anën e
majtë të pjesës së pasme të pajisjes.
Ngrini pjesën e përparme të pajisjes
dhe vendoseni në mes të hapësirës
midis dollapëve. Nëse hapësira midis
dollapëve është më e madhe se
gjerësia e pajisjes, ju duhet të
përshtatni matjet e anëve për ta vënë
pajisjen në qendër.
Nëse i ndryshoni
dimensionet e sobës, duhet
ta pozicioni siç duhet
pajisjen pa majë.
Faza
Përmasat
minimale të
kabllos
1
3x2,5 mm²
3 me nul
5x0,75 mm²
PARALAJMËRIM!
Kordoni elektrik nuk duhet të
prekë pjesën e pajisjes të
hijezuar në figurë.
14
www.electrolux.com
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Pamje e përgjithshme
1 2
3 4 5 6
7
8
9
4
3
10
13
2
11
1
12
Treguesi/simboli/llamba e pianurës
Çelësat e pianurës
Çelësi i kujtuesit të minutave
Çelësi i kontrollit (për temperaturën)
Simboli/treguesi i temperaturës
Avull plus
Çelësi i funksioneve të ngrohjes
Elementi ngrohës
Llamba
Ventilatori
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
12 Relievi i hapësirës së brendshme
13 Pozicionet e rafteve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.2 Skema e sipërfaqes së gatimit
1
2
3
180 mm
5
4
1 Vatra ndihmëse
2 Dalja e avullit - numri dhe pozicioni
varen nga modeli
3 Zonë gatimi 1500 W
4 Vatra gjysmë e shpejtë
5 Vatra e shpejtë
SHQIP
4.3 Aksesorët
•
•
Rafti rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe
të pjekjes.
Tavë për pjekje
•
15
Për ëmbëlsira dhe biskota.
Sirtari për ruajtjen
Sirtari për ruajtjen ndodhet poshtë
hapësirës së furrës.
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga furra.
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen sërish në
pozicionin e tyre fillestar.
5.2 Ngrohja paraprake
Ngroheni paraprakisht furrën bosh
përpara përdorimit të parë.
1. Vendosni funksionin
dhe
temperaturën maksimale.
2. Lëreni furrën të punojë për 1 orë.
3. Vendosni funksionin
dhe vendosni
temperaturën maksimale.
Temperatura maksimale për këtë
funksion është 210°C.
4. Lëreni furrën të punojë për 15
minuta.
5. Vendosni funksionin
, shtypni
butonin Plus Steam
dhe vendosni
temperaturën maksimale.
6. Lëreni furrën të punojë për 15
minuta.
7. Fikeni furrën dhe lëreni të ftohet.
Aksesorët mund të nxehen më shumë
sesa zakonisht. Furra mund të nxjerrë
erë të keqe dhe tym. Sigurohuni që të
ketë ajrosje të mjaftueshme në dhomë.
Për funksionin: PlusSteam
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm",
"Vendosja e funksionit:
PlusSteam".
6. VATRA E GATIMIT - PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Ndezja e vatrës së pianurës
Ndizni gjithnjë vatrën
përpara se të vendosni enët
mbi të.
PARALAJMËRIM!
Bëni shumë kujdes kur
përdorni zjarr të hapur në
mjedisin e kuzhinës.
Prodhuesi nuk mban asnjë
përgjegjësi në rast se flaka
keqpërdoret.
1. Rrotulloni çelësin e pianurës në
drejtim të kundërt të akrepave të orës
deri në pozicionin me qarkullim
maksimal të gazit
dhe shtyjeni
poshtë për të ndezur vatrën.
2. Mbani shtypur çelësin e pianurës për
10 ose më pak sekonda për të
16
www.electrolux.com
mundësuar ngrohjen e termoçiftit. Në
të kundërt, furnizimi me gaz
ndërpritet.
3. Rregullojeni flakën pasi të ndizet
normalisht.
6.2 Pamje e përgjithshme e
vatrës
PARALAJMËRIM!
Mos e mbani çelësin të
shtypur për më shumë se 15
sekonda. Nëse vatra nuk
ndizet pas 15 sekondash,
lëshoni çelësin, rrotullojeni
në pozicionin e fikjes dhe
prisni të paktën 1 minutë
përpara se të provoni të
rindizni vatrën.
Nëse pas disa përpjekjesh
vatra nuk ndizet, kontrolloni
nëse kurora dhe kapaku i saj
janë vendosur mirë.
Në mungesë të korrentit
mund ta ndizni vatrën pa
pajisje elektrike. Në rast të
tillë, afroni një flakë te vatra,
shtypni çelësin përkatës dhe
rrotullojeni në pozicionin
maksimal. Mbajeni çelësin të
shtypur për 10 ose më pak
sekonda që ta lini termoçiftin
të ngrohet.
Nëse vatra fiket
aksidentalisht, kthejeni
çelësin në pozicionin e fikjes
dhe riprovoni ta ndizni sërish
pas të paktën 1 minute.
Gjeneratori i shkëndijave
mund të ndizet automatikisht
kur e lidhni me rrjetin
elektrik, pas instalimit ose
pas ndërprerjes së
energjisë. Kjo është
normale.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Kapaku i vatrës
Kurora e vatrës
Kandela e ndezjes
Termoçifti
6.3 Fikja e vatrës
Për të fikur flakën, rrotullojeni çelësin në
pozicionin e fikjes
.
PARALAJMËRIM!
Gjithnjë uleni flakën ose
fikeni atë përpara se të hiqni
enët nga vatra.
6.4 Përzgjedhja e
nxehtësisëpër zonën elektrike
të gatimit
Simbole Funksioni
t
Pozicioni fikur
1-6
Cilësimet e ngrohjes
Përdorni ngrohtësinë e
mbetur për të ulur konsumin
e energjisë. Çaktivizojeni
zonën e gatimit për 5 - 10
minuta përpara se të ketë
përfunduar procesi i gatimit.
SHQIP
Rrotulloni çelësin për zonën e zgjedhur
të gatimit në cilësimin e nevojshëm të
ngrohjes.
Treguesi i kontrollit të pianurës ndizet.
Për të përfunduar procesin e gatimit,
rrotullojeni çelësin në pozicionin e fikjes.
Nëse çaktivizohen të gjitha zonat e
gatimit, treguesi i kontrollit të pianurës
fiket.
7. VATRA E GATIMIT - UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.2 Diametrat e enëve të
gatimit
PARALAJMËRIM!
Përdorni enë gatimi, diametri
i të cilave korrespondon me
përmasat e vatrave.
7.1 Enët e gatimit
Elektrike:
Fundi i enëve të gatimit
duhet të jetë sa më i trashë
dhe më i rrafshët që të jetë e
mundur.
Sigurohuni që bazamentet e
tiganëve të jenë të pastra
dhe të thata përpara se t'i
vendosni mbi sipërfaqen e
pianurës.
Gaz:
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni të njëjtin tigan
mbi dy vatra.
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni mbi vatër
tenxhere që nuk qëndrojnë
mirë ose janë të dëmtuara
për të parandaluar derdhjen
dhe lëndimet.
KUJDES!
Sigurohuni që dorezat e
tenxhereve të mos
qëndrojnë mbi pjesën e
përparme të sipërfaqes së
vatrës.
KUJDES!
Sigurohuni që tenxheret të
jenë vendosur në qendër
mbi vatër, për të përfituar
stabilitet maksimal dhe
konsumin më të ulët të gazit.
Vatra
Diametri i enës
së gatimit (mm)
Ndihmëse
120 - 180
Gjysmë e shpejtë
140 - 220/2401)
E shpejtë
160 - 220/2601)
1) Kur në pianurë përdoret një tenxhere e
vetme.
7.3 Shembujt e aplikimit në
gatim për zonën elektrike të
gatimit
Cilësi
mi i
nxeht
ësisë:
Përdorimi:
1
Për të mbajtur ngrohtë
2
Për një valë të lehtë
3
Për të zier pak
4
Për skuqje / karamelizim
5
Për vlim
6
Për vlim / skuqje të shpejtë /
skuqje të thellë
17
18
www.electrolux.com
8. VATRA E GATIMIT - KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
Pastroni vatrën pas çdo përdorimi.
Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
• Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në
funksionimin e vatrës.
• Përdorni një pastrues të veçantë të
përshtatshëm për sipërfaqen e vatrës.
Çelik inoks
•
•
•
Për cepat me inoks të vatrës përdorni
pastrues special të përshtatshëm
vetëm për inoks.
Cepi prej inoksi i pllakës mund të
ndryshojë ngjyrë si rezultat i
temperaturës së lartë.
Lani pjesët prej inoksi me ujë dhe
pastaj thajini me një leckë të butë.
8.2 Pastrimi i pianurës
•
•
•
Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
me sheqer, ndryshe pianura mund të
dëmtohet nga papastërtia. Kini kujdes
të shmangni djegiet.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
çngjyrosjet e ndritshme metalike.
Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes.
Pas pastrimit, thajeni pianurën me një
leckë të butë.
Për t'i pastruar pjesët e emaluara,
bekun dhe kurorën, lajini ato me ujë të
ngrohtë dhe sapun dhe thajini me
kujdes përpara se t'i vendosni në
vend.
8.3 Pastrimi i vatrës elektrike
1. Përdorni pastrues pluhur ose
sfungjerin e pastrimit.
2. Pastrojeni vatrën me një leckë të
njomë dhe me pak detergjent.
3. Ngroheni vatrën në temperaturë të
ulët dhe lëreni të thahet.
4. Për t'i mbajtur vatrat në gjendje të
mirë, lyejini rregullisht me vaj për
makinat qepëse. Fshijeni vajin me
letër thithëse.
8.4 Pastrimi i kandelës së
ndezjes
Kjo karakteristikë realizohet nëpërmjet
një kandele ndezëse prej qeramike me
një elektrodë metalike. Këta elementë
mbajini të pastra për të shmangur
vështirësitë në ndezje, si dhe kontrolloni
që vrimat e kurorës së vatrës të mos jenë
të bllokuara.
8.5 Skarat mbështetëse të
tenxhereve
Skarat e enëve nuk janë
rezistente ndaj larjes në
enëlarëse. Ato duhet të
lahen me dorë.
1. Për ta pastruar më mirë pianurën,
hiqni skarat mbështetëse të
tenxhereve.
Tregoni shumë kujdes
kur t'i rivendosni skarat
mbështetëse, për të mos
e dëmtuar pjesën e
sipërme të pianurës.
2. Veshja prej smalti ndonjëherë mund
të ketë cepa të fortë, kështu që bëni
kujdes kur të lani me dorë
mbështetëset e tiganëve dhe kur t'u
thani. Nëse është e nevojshme, hiqni
njollat e forta me një pastrues në
trajtë paste.
3. Pas pastrimit të skarave
mbështetëse të tenxhereve,
sigurohuni që ato të vendosen në
pozicionin e duhur.
4. Në mënyrë që vatra të funksionojë
mirë, sigurohuni që skarat
mbështetëse të tenxhereve të jenë
në qendër të vatrës.
SHQIP
8.6 Mirëmbajtja periodike
Flisni vazhdimisht me qendrën tuaj lokale
të autorizuar të shërbimit që të
19
kontrollojnë gjendjen e tubit të gazit dhe
rregulluesin e presionit, nëse është i
pranishëm.
9. FURRA - PËRDORIMI I PËRDITSHËM
Llamba ndizet kur furra është në punë.
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
9.2 Termostati i sigurisë
9.1 Ndezja dhe fikja e furrës
1. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës për të zgjedhur një funksion
furre.
2. Rrotullojeni çelësin e temperaturës
për të zgjedhur një temperaturë.
3. Për ta fikur furrën, kthejeni çelësat
për funksionet e furrës në
temperaturën në pozicionin e fikjes.
Përdorimi i pasaktë i furrës ose pjesët
me defekt mund të shkaktojnë mbinxehje
të rrezikshme. Për ta parandaluar këtë,
furra ka një termostat sigurie që ndërpret
furnizimin me energji. Furra ndizet
aktivizohet përsëri automatikisht kur bie
temperatura.
9.3 Funksionet e furrës
Simboli
Funksionet e
furrës
Përdorimi
Pozicioni fikur
Furra është e fikur.
Llambushka e
furrës
Për të ndezur llambën pa një funksion gatimi.
PlusSteam
Për të shtuar lagështirë gjatë gatimit. Për të
marrë ngjyrën e duhur dhe për të kore krokante
gjatë pjekjes. Për të dhënë më shumë lëng
gjatë ringrohjes. Për konservimin e frutave ose
perimeve.
Gatim i lehtë me
ventilim
Për përgatitjen e mishit të njomë dhe me lëng
ose për të tharë fruta dhe zarzavate.
Nxehtësia e
poshtme
Për të pjekur kekë me bazë krokante.
+
Gatim tradicional Për të pjekur ushqimin në një pozicion rafti.
Skarë e shpejtë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta në
sasi të mëdha dhe për të thekur bukë.
20
www.electrolux.com
Simboli
Funksionet e
furrës
Përdorimi
Pjekje me skarë
turbo
Për të pjekur copa mishi më të mëdha ose
shpendë me kocka në një pozicion rafti. Për të
bërë gratina dhe për të karamelizuar.
Gatim me ajrim
Për pjekjen dhe gatimin e ushqimeve me të
njëjtën temperaturë gatimi, duke përdorur më
shumë se një raft, pa përzierjen e aromave.
Pjekje me
lagështirë
Ky funksion është projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit. Për udhëzimet e gatimit,
drejtojuni kapitullit "Udhëzime dhe këshilla",
Pjekje me lagështirë. Dera e furrës duhet të
mbyllet gjatë gatimit në mënyrë që funksioni të
mos ndërpritet dhe për t'u siguruar që furra të
funksionoje me efikasitetin më të lartë të
mundshëm të energjisë. Kur përdorni këtë
funksion, temperatura në hapësirën e
brendshme mund të ndryshojë nga temperatura
e vendosur. Fuqia e nxehtësisë mund të
reduktohet. Për rekomandime të përgjithshme
rreth kursimit të energjisë, referojuni kapitullit
"Efikasiteti i energjisë", "Kursimi i energjisë". Ky
funksion është përdorur për të qenë në pajtim
me klasin e efikasitetit të energjisë sipas EN
60350-1.
Ventilator I Plotë
Për të pjekur në dy pozicione të raftit
njëkohësisht dhe për të tharë
ushqimin.Vendosni temperaturën 20 - 40°C më
poshtë se sa për Gatim tradicional.
Shkrirja
Për të shkrirë ushqimin (zarzavate dhe fruta).
Koha e shkrirjes varet nga sasia dhe trashësia e
ushqimit të ngrirë.
9.4 Aktivizimi i funksionit:
PlusSteam
Ky funksion lejon përmirësimin e
lagështirës gjatë gatimit.
PARALAJMËRIM!
Mund të digjeni dhe të
dëmtoni pajisjen.
Lagështira e çliruar mund të shkaktojë
djegie:
•
•
Mos e hapni derën e pajisjes kur
përdorni funksionin: PlusSteam.
Hapeni derën e pajisjes me kujdes
pas përdorimit të funksionit:
PlusSteam.
Referojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
1. Hapni derën e furrës.
2. Mbusheni relievin e hapësirës së
brendshme me ujë rubineti.
Kapaciteti maksimal i relievit të
hapësirës së brendshme është 250
ml.
Mbusheni relievin e hapësirës së
brendshme me ujë vetëm kur furra
është e ftohtë.
3. Vendosni funksionin: PlusSteam
.
4. Shtypni butonin Plus Steam
.
SHQIP
Butoni Plus Steam funksionin vetëm
me funksionin: PlusSteam.
Treguesi ndizet.
5. Rrotullojeni çelësin e temperaturës
për të zgjedhur një temperaturë.
6. Vendosni ushqimin në pajisje dhe
mbylleni derën e furrës.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që pajisja të
jetë ftohur përpara se të
hiqni ujin e mbetur nga
relievi i hapësirës së
brendshme.
KUJDES!
Mos e rimbushni relievin
e hapësirës së
brendshme me ujë gjatë
gatimit ose kur furra
është e nxehtë.
7. Për ta çaktivizuar pajisjen, shtypni
butonin Plus Steam
21
çelësin e funksioneve të furrës dhe
temperaturës në pozicionin e fikjes.
Treguesi i butonit Plus Steam fiket.
8. Hiqni ujin nga relievi i hapësirës së
brendshme.
, rrotullojeni
10. FURRA - FUNKSIONET E ORËS
10.1 Kujtuesi i minutave
Përdoreni për të cilësuar një numërim
mbrapsht.
Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e pajisjes.
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
2. Rrotullojeni çelësin e kohëmatësit
deri në fund, pastaj rrotullojeni deri te
periudha e nevojshme e kohës.
Kur të ketë përfunduar periudha e kohës,
do të dëgjohet një sinjal akustik.
11. FURRA - PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Futja e aksesorëve
Rafti me rrjetë:
Mos e futni tabakanë e
pjekjes plotësisht në paretin
e pasmë të hapësirës së
furrës. Kjo pengon
qarkullimin e nxehtësisë
përreth tabakasë. Ushqimi
mund të digjet, veçanërisht
në pjesën e pasme të
tabakasë.
Vendoseni raftin midis shinave
udhëzuese të mbajtëses së raftit.
Tabakaja:
Shtyjeni tabakanë ose tavën e thellë
midis shufrave udhëzuese të mbajtëses
së raftit. Sigurohuni që të mos prekë
paretin e pasmë të furrës.
22
www.electrolux.com
12. FURRA - UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
12.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
•
•
•
Pajisja ka katër pozicione të raftit.
Numërojini nivelet e raftit pajisjes
duke filluar nga poshtë.
Pajisja ka një sistem të veçantë që
qarkullon ajrin dhe riciklon
vazhdimisht avullin. Me këtë sistem ju
mund të gatuani në një mjedis me
avull dhe ta mbani ushqimi të butë
nga brenda dhe krokant nga jashtë. Ai
ul kohën e gatimit dhe konsumin e
energjisë në minimum.
Në pajisje ose në panelet e dyerve
prej xhami mund të kondensohet
lagështi. Kjo është normale. Qëndroni
gjithmonë pak larg pajisjes kur hapni
derën e pajisjes ndërsa është në
punë. Për të ulur kondensimin,
përdoreni pajisjen bosh për 10 minuta
para gatimit.
Fshini lagështinë e formuar pas çdo
përdorimi të pajisjes.
Mos vendosni objekte drejtpërdrejt
mbi bazën e pajisjes dhe mos i
mbuloni pjesët e pajisjes me letër
alumini gjatë gatimit. Kjo mund të
ndryshojë rezultatet e pjekjes dhe
mund të shkaktojë dëmtimin e smaltit
të furrës.
12.2 Pjekja
•
•
•
Përdorni në fillim temperaturën më të
ulët.
Koha e pjekjes mund të zgjatet me
10-15 minuta, nëse gatuani kekë në
më shumë se një pozicion të rafteve.
Kekët dhe petët në lartësi të
ndryshme nuk skuqen gjithmonë
•
njësoj. Nuk është nevoja të
ndryshohet cilësimi i temperaturës
nëse ndodh skuqje jo e njëtrajtshme.
Diferencat barazohen gjatë pjekjes.
Tavat në furrë mund të deformohen
gjatë pjekjes. Kur tavat ftohen përsëri,
deformimi do të zhduket.
12.3 Pjekja e kekëve
Mos e hapni derën e furrës para se të
ketë kaluar 3/4 e kohës së pjekjes.
Nëse përdorni dy tava për pjekje
njëkohësisht, mbajeni një nivel bosh mes
tyre.
12.4 Gatimi i mishit dhe
peshkut
Lëreni mishin afro 15 minuta përpara se
ta shponi, në mënyrë që lëngu të mos
derdhet jashtë.
Për të parandaluar tymin e tepërt në
furrë gjatë pjekjes, hidhni pak ujë në
tavën e thellë. Për të parandaluar
kondensimin e tymit, shtoni ujë sa herë
që të thahet.
12.5 Kohët e gatimit
Kohët e gatimit varen nga lloji,
shpeshtësia dhe vëllimi i ushqimit.
Fillimisht, kontrolloni funksionimin e
pajisjes kur gatuani. Gjeni përzgjedhjet
më të mira (përzgjedhjet e nxehtësisë,
kohët e gatimit, etj.) për gatesat tuaja,
recetat dhe sasitë përkatëse kur përdorni
pajisjen.
12.6 PlusSteam
+
Përpara ngrohjes paraprake
mbusheni relievin e
hapësirës së brendshme me
ujë vetëm kur furra është e
ftohtë.
Referojuni "Aktivizimi i funksionit :
PlusSteam"
SHQIP
23
Pastiçeri
Ushqim
Uji në
Temperatu Koha
relievin e
ra (°C)
(minuta)
zgavrës (ml)
Pozicion Aksesorët
i i raftit
Bukë e
bardhë.1)
100
180
40 - 50
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Simite.1)
100
200
20 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Pica
shtëpie1)
100
230
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Fokaça.1)
150
190
20 - 30
1
Përdorni tavën e
pjekjes.
Biskota,
100
kuleç,
kruasantë1)
160
10 - 20
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
100
Kek me
kumbulla,
kek me
mollë, roleta
me
kanellë1)
160
75 - 90
2
Përdorni tavën e
kekut.
1) Nxehni paraprakisht furrën bosh për 5 minuta para gatimit.
Gatim nga ngrirja
Ushqim
Uji në
Temperatu Koha
relievin e
ra (°C)
(minuta)
zgavrës (ml)
Pozicioni Aksesorët
i raftit
Picë e
ngrirë1)
150
200
15 - 20
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Lazanja e
ngrirë1)
200
180
35 - 50
2
Përdorni raftin
rrjetë.
Kruasantë
të ngrirë1)
100
170
20 - 30
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
1) Nxehni paraprakisht furrën bosh për 10 minuta para gatimit.
Ripërtëritja e ushqimit
Ushqim
Uji në
Temperatu Koha
relievin e
ra (°C)
(minuta)
zgavrës (ml)
Pozicioni Aksesorët
i raftit
Bukë e
bardhë
100
2
110
15 - 25
Përdorni tavën e
pjekjes.
24
www.electrolux.com
Ushqim
Uji në
Temperatu Koha
relievin e
ra (°C)
(minuta)
zgavrës (ml)
Pozicioni Aksesorët
i raftit
Simite
100
110
10 - 20
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Pica
shtëpie
100
110
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Kulaç
100
110
10 - 20
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Zarzavate
100
110
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Oriz
100
110
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Makarona
100
110
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Mish
100
110
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Pjekje
Ushqim
Uji në
Temperatu Koha
relievin e
ra (°C)
(minuta)
zgavrës (ml)
Pozicioni Aksesorët
i raftit
Mish derri i
pjekur
200
180
65 - 80
2
Përdorni raftin
me rrjetë plus
tavën e pjekjes.
Biftek lope
jo i pjekur
shumë
200
200
45 - 50
2
Përdorni raftin
me rrjetë plus
tavën e pjekjes.
Rosto viçi
200
(e pjekur
mesatarisht
)
200
50 - 55
2
Përdorni raftin
me rrjetë plus
tavën e pjekjes.
Rosto viçi
(e pjekur
mirë)
200
200
55 - 60
2
Përdorni raftin
me rrjetë plus
tavën e pjekjes.
Gjysma
pule
200
210
50 - 60
2
Përdorni raftin
me rrjetë plus
tavën e pjekjes.
Pulë, e
plotë
200
210
60 - 80
2
Përdorni raftin
me rrjetë plus
tavën e pjekjes.
Gjeldeti i
pjekur
200
200
70 - 90
2
Përdorni raftin
me rrjetë plus
tavën e pjekjes.
SHQIP
+
•
PARALAJMËRIM!
Mund të digjeni dhe të
dëmtoni pajisjen.
•
12.7 Konservimi
•
•
•
Përdorni vetëm kavanoza konservimi
me të njëjtat përmasa si në treg.
Vendosni jo më shumë se gjashtë
kavanoza gjysmë litërsh konservimi
në tavën për pjekje.
Mbushini kavanozat në mënyrë të
njëtrajtshme, duke lënë 1 cm ajër në
pjesën e sipërme të secilit kavanoz.
Lërini kapakut lart pa i mbyllur
hermetikisht.
•
•
25
Kavanozat nuk duhet të prekin njëritjetrin.
Vendosni 1/2 litër ujë në tavën e
pjekjes dhe 1/4 litër ujë në zgavrën e
furrës për të pasur lagështirë të
mjaftueshme në furrë.
Zgjidhni funksionin PlusSteam dhe
vendosni temperaturën e duhur,
bazuar në tabelën e mëposhtme.
Kavanozat mund të mbyllen
hermetikisht vetëm kur funksioni
është joaktiv.
Fruta të buta
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicion Aksesorët
i i raftit
Luleshtrydhe/boronica/
manaferra/
160
25 - 30
1
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicion Aksesorët
i i raftit
Dardha/ftonj/kumbulla
160
35 - 40
1
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicion Aksesorët
i i raftit
Kungulleshka/
patëllxhanë/qepë/domate
160
30 - 35
1
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicion Aksesorët
i i raftit
Karota/turshi/rrepa/selino
160
35 - 45
1
Përdorni
tavën e
pjekjes.
Fruta me bërthamë
Përdorni
tavën e
pjekjes.
Zarzavate të buta
Përdorni
tavën e
pjekjes.
Zarzavate turshi
Përdorni
tavën e
pjekjes.
26
www.electrolux.com
12.8 Gatim i lehtë me ventilim
Tharje
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Fasule
60 - 70
Copa speci
Pozicioni i raftit
1 pozicion
2 pozicione
7-9
2
1/3
60 - 70
10 - 12
2
1/3
Zarzavate të
tharbëta
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Kërpudha në
copa
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Erëza
40 - 50
3-5
2
1/3
Gjysma
kumbulle
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Gjyma kajsie
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Feta molle
60 - 70
6-8
2
1/3
Dardhë në feta
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Zarzavate
Fruta
Gatim i ngadaltë
Ushqim
Sasia (kg)
Kaurdisja
në çdo
anë (min.)
Temperatura
(°C)
Pozicion Koha
i i raftit
(minuta)
Fileto e pjekur
mesatarisht
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Rosto viçi (e
pjekur
mesatarisht)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Fileto e
pagatuar mirë
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Fileto, e
pashkëputur
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Mish viçi rosto
mesatare
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Mish lope
Viç
Mish derri
SHQIP
Ushqim
Sasia (kg)
Kaurdisja
në çdo
anë (min.)
Temperatura
(°C)
Pozicion Koha
i i raftit
(minuta)
Fileto e
pagatuar mirë
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Fileto, e
pashkëputur
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Mish derri rosto
mesatare
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
12.9 Gatim tradicional
Pjekja
Ushqim
Temperatura (°C) Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek i sheshtë
160 - 170
25 - 35
2
Kek me maja e me mollë
170 - 190
45 - 55
3
Kek në tavën e kullimit
170 - 180
35 - 45
2
Kek me thërrime
170 - 190
50 - 60
3
Kek me krem bulmeti
170 - 190
60 - 70
2
Bukë e bërë vetë
190 - 210
50 - 60
2
Pandispanjë rumune
165 - 175
35 - 45
2
Pendespanjë rumune tradicionale
165 - 175
35 - 45
2
Bukë qahi
180 - 200
15 - 25
2
Role biskotash
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Pjekje
Ushqim
Temperatura (°C) Koha (minuta)
Peshk, i plotë
200 - 220
40 - 70
Pozicioni i
raftit
2
12.10 Skarë e shpejtë
Ushqim
Temperatura (°C) Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Gjysma pule
230
50 - 60
2
Kotëleta me rosto derri
230
40 - 50
3
27
28
www.electrolux.com
Ushqim
Temperatura (°C) Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Pjekje pastërmaje
250
17 - 25
2
Salsiçe
250
20 - 30
2
Biftek: mesatare
230
25 - 35
2
12.11 Pjekje me skarë turbo
Ushqim
Temperatura (°C) Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Krahë pule
230
30 - 40
2
Kotëleta me rosto derri
230
40 - 50
2
Biftek: i gatuar mirë
250
35 - 40
2
12.12 Gatim me ajrim
Pjekja
Ushqim
Temperatura (°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek me maja me
mbushje
150 - 160
20 - 30
2
Sanduiç "Viktoria"
170 - 190
30 - 40
2
Flan zviceran me mollë
180 - 200
35 - 45
2
Panetone
150 - 160
40 - 50
2
Kek Madeira
170 - 190
50 - 60
2
Mafishe
110 - 120
30 - 40
2
Patate gratin
180 - 200
40 - 50
2
Lazanja
170 - 190
30 - 50
2
Makarona furre
170 - 190
50 - 60
2
12.13 Pjekje me lagështirë
Ushqim
Temper Koha
atura
(minuta)
(°C)
Pozici
oni i
raftit
Aksesorët
Bukë dhe pica
Simite
190
25 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
SHQIP
Ushqim
Temper Koha
atura
(minuta)
(°C)
Pozici
oni i
raftit
Aksesorët
Simite
200
40 - 45
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Pica e ngrirë 350 g
190
25 - 35
2
rafti rrjetë
Kekët në tepsinë e pjekjes
Role biskotash
180
20 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Brauni
180
35 - 45
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Sufle
210
35 - 45
2
gjashtë tasa qeramike në raftin
e telit
Bazë pandispanjë
180
25 - 35
2
tavë baze pandispanje në raft
teli
Pandispanjë
150
35 - 45
2
tavë keku në raft teli
Peshk në letër
alumini 300 g
180
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Peshk i plotë 200 g
180
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Fileta peshku 300 g
180
30 - 40
2
tavë pice mbi raft teli
Mish në letër alumini 200
250 g
35 - 45
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Mish në hell 500 g
30 - 40
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Kekë në forma
Peshk
Mish
200
Artikuj të vegjël të pjekur
Kukit
170
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Amatoreta
170
40 - 50
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Kek me kupa
180
30 - 40
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Biskota me erëza
160
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
29
30
www.electrolux.com
Ushqim
Temper Koha
atura
(minuta)
(°C)
Pozici
oni i
raftit
Aksesorët
Biskota nga brumë i
shkrifët
140
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Tarta të vogla
170
20 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Zarzavate të
përziera në letër
alumini 400 g
200
20 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Omletë
200
30 - 40
2
tavë pice mbi raft teli
Zarzavate në tavë
700 g
190
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Vegjetariane
12.14 Ventilator I Plotë
Pjekja
Ushqim
Temperatura (°C) Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek i sheshtë
140 - 160
40 - 50
1+3
Bukë qahi
190 - 210
10 - 20
1+3
Mafishe
100 - 120
55 - 65
1+3
Kek me gjalpë
150 - 170
20 - 30
1+3
Pica
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 Informacion për institutet e testimit
Ushqim
Funksioni
Tempera Aksesorët
tura (°C)
Pozicio Koha
ni i raftit (minuta
)
Kekë të vegjël (16
copë për tepsi)
Gatim
tradicional
160
tabaka pjekjeje 3
20 - 30
Kekë të vegjël (16
copë për tepsi)
Gatim me
ajrim
150
tabaka pjekjeje 3
20 - 30
Kekë të vegjël (16
copë për tepsi)
Ventilator I
Plotë
160
tabaka pjekjeje 1 + 3
30 - 40
Kek me mollë (2
forma Ø20 cm, të
vendosura
diagonalisht)
Gatim
tradicional
190
rafti rrjetë
65 - 75
1
SHQIP
31
Ushqim
Funksioni
Tempera Aksesorët
tura (°C)
Pozicio Koha
ni i raftit (minuta
)
Kek me mollë (2
forma Ø20 cm, të
vendosura
diagonalisht)
Gatim me
ajrim
180
rafti rrjetë
2
70 - 80
Pandispanjë pa
yndyrë
Gatim
tradicional
180
rafti rrjetë
2
20 - 30
Pandispanjë pa
yndyrë
Gatim me
ajrim
160
rafti rrjetë
2
25 - 35
Pandispanjë pa
yndyrë
Ventilator I
Plotë
170
rafti rrjetë
1+3
30 - 40
Kuleç / Rripa brumi Gatim
të shkrifët
tradicional
140
tabaka pjekjeje 3
15 - 30
Kuleç / Rripa brumi Gatim me
të shkrifët
ajrim
140
tabaka pjekjeje 3
20 - 30
Kuleç / Rripa brumi Ventilator I
të shkrifët
Plotë
140
tabaka pjekjeje 1 + 3
15 - 30
Bukë e thekur
Skarë e
shpejtë
250
rafti rrjetë
3
5 - 10
Qofte lope
Pjekje me
skarë turbo
250
rafti me rrjetë
ose tava e
pjekjes/skarës
3
15 - 20
ana e
parë; 10
-15 ana
e dytë
13. FURRA - KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Shënime mbi pastrimin
Pastroni pjesën e përparme të furrës me
një copë të butë me ujë të ngrohtë dhe
një agjent pastrues të butë.
Për të pastruar sipërfaqet metalike,
përdorni agjent pastrimi për këto
sipërfaqe.
Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo
përdorimi. Grumbullimi i yndyrës ose
mbetjeve të ushqimeve të tjera mund të
shkaktojë zjarr.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo
përdorimi dhe lërini të thahen. Përdorni
një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe
agjent pastrues. Mos i pastroni aksesorët
në enëlarëse.
Ndotjet e forta pastrojini me një pastrues
të posaçëm për furrat.
Nëse keni aksesorë që nuk ngjisin, mos i
pastroni duke përdorur lëndë agresive,
sende me cepa të mprehta ose në
enëlarëse. Kjo mund t'i shkaktojë
dëmtime veshjes së pajisjes.
Fshini lagështinë nga pjesa e brendshme
pas çdo përdorimi.
32
www.electrolux.com
13.2 Furrat prej inoksi ose
alumini
Pastrojeni derën e furrës vetëm me leckë
ose sfungjer të lagur. Thajeni me leckë të
butë.
Mos përdorni tel krues, acide ose
materiale gërryese, pasi ato mund të
dëmtojnë sipërfaqen e furrës. Pastroni
panelin e kontrollit të furrës duke marrë
të njëjtat masa paraprake.
13.3 Pastrimi i relievit të
hapësirës së brendshme
Procedura e pastrimit heq mbetjet e
çmërsit të mbetur nga relievi i hapësirës
së brendshme pas gatimit me avull.
Rekomandojmë të ndiqni
procedurën e pastrimit të
paktën çdo 5-10 cikle të
funksionit: PlusSteam.
1. Vendosni 250 ml uthull të bardhë në
zgavrën e hapësirës së brendshme
në fund të furrës.
Përdorni maksimumi 6% uthull pa
erëza.
2. Lëreni uthullën të tresë çmërsin e
mbetur në temperaturë ambienti për
30 minuta.
3. Pastroni hapësirën e brendshme me
ujë të ngrohtë dhe një leckë të butë.
13.4 Heqja e mbajtëseve të
rafteve
Për të pastruar furrën, hiqni
mbështetëset e rafteve.
KUJDES!
Bëni kujdes kur hiqni
mbajtëset e rafteve.
1. Tërhiqni pjesën ballore të
mbështetëses nga muri anësor.
2. Tërhiqni pjesën e pasme të
mbajtëses së rafteve jashtë murit
anësor dhe hiqeni.
1
2
Montoni aksesorët e hequr sipas rendit
të kundërt.
13.5 Pastrimi i derës së furrës
Dera e furrrës ka dy panele xhami. Mund
të hiqni derën e furrës dhe panelin e
brendshëm të xhamit për ta pastruar.
Dera e furrës mund të
mbyllet nëse përpiqeni të
hiqni panelet e brendshme
prej xhami, përpara se të
hiqni derën e furrës.
KUJDES!
Mos e përdorni pajisjen pa
panelin e brendshëm të
xhamit.
1. Hapeni derën plotësisht dhe mbani të
dyja menteshat.
SHQIP
33
4. Vendoseni derën mbi një leckë të
butë në një sipërfaqe të
qëndrueshme.
2. Ngrini dhe rrotulloni levat plotësisht
mbi të dyja mentesha.
5. Lëshoni sistemin e kyçjes për të
hequr panelin e brendshëm të
xhamit.
6. Rrotulloni dy mbërthyeset me 90°
dhe hiqini nga vendi.
3. Mbylleni derën e furrës deri në
gjysmë në pozicionin e parë të
hapjes. Më pas ngrini dhe tërhiqeni
përpara dhe hiqeni derën nga vendi.
90°
7. Në fillim ngrijeni me kujdes panelin e
xhamit dhe më pas hiqeni atë.
1
2
34
www.electrolux.com
8. Pastrojini panelet prej xhami me ujë
dhe sapun. Thajini me kujdes panelet
prej xhami. Mos i pastroni panelet e
xhamit në lavastovilje.
Kur pastrimi të ketë mbaruar, instaloni
panelin e xhamit dhe derën e furrës.
Kryejini hapat e mësipërm në rend të
kundërt.
Sigurohuni që të instaloni panelet e
brendshme të xhamit siç duhet në vendet
e tyre.
2. Ngrijeni sirtarin ngadalë.
3. Nxirreni sirtarin jashtë plotësisht.
Për të instaluar sirtarin, kryeni hapat e
mësipërm në rendin e kundërt.
13.7 Ndërrimi i llambës
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
Llamba mund të jetë e
nxehtë.
13.6 Heqja e sirtarit
PARALAJMËRIM!
Mos mbani sende që marrin
flakë (p.sh. materiale
pastruese, qese plastike,
doreza furre, letra ose lëndë
pastruese) në sirtar. Sirtari
mund të nxehet gjatë
përdorimit të furrës. Ka
rrezik zjarri.
Sirtari poshtë furrës mund të hiqet, me
qëllim që të pastrohet.
1. Tërhiqeni sirtarin jashtë derisa të
ndalojë.
14. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
1. Fikni furrën.
Prisni derisa furra të ftohet.
2. Shkëputeni furrën nga priza e
korrentit.
3. Vendosni një pëlhurë në fund të
zgavrës.
Llambushka e pasme
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të
llambës për ta hequr.
2. Pastroni kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
4. Montoni kapakun prej xhami.
SHQIP
35
14.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk mund ta aktivizoni
pajisjen.
Pajisja nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pajisja
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Nuk arrini ta aktivizoni ose
ta vini në punë pianurën.
Është djegur siguresa.
Aktivizojeni pianurën
sërish dhe caktojeni
cilësimin e nxehtësisë në
më pak se 10 sekonda.
Nuk ka shkëndijë kur
mundoheni të aktivizoni
ndezësin e shkëndijës.
Pianura nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Kapaku dhe kurora e
gatimit janë vendosur të
paniveluara.
Vendoseni mirë kapakun
dhe kurorën e vatrës.
Termoçifti nuk është
nxehur sa duhet.
Pasi të keni ndezur flakën,
mbajeni ndezësin e
shkëndijës të shtypur për
10 ose më pak sekonda.
Flaka fiket menjëherë pas
ndezjes.
Unaza e flakës nuk është e Kurora e vatrës është e
niveluar.
bllokuar nga mbetjet
ushqimore.
Sigurohuni që injektori të
mos jetë bllokuar si dhe që
kurora e vatrës të jetë e
pastër.
Vatrat nuk funksionojnë.
Kontrolloni lidhjen e gazit.
Nuk furnizohet me gaz.
Ngjyra e flakës është
portokalli ose e verdhë.
Furra nuk nxehet.
Flaka mund të duket
portokalli ose e verdhë në
disa zona të vatrës. Kjo
është normale.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të sakta.
36
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën.
Mbi ushqim dhe në
brendësi të furrës është
formuar avull dhe
kondensim.
Ushqimi i gatuar është
lënë në furrë për një kohë
të gjatë.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Gatimet kërkojnë shumë
kohë ose gatuhen më
shpejt se sa duhet.
Temperatura është tepër e Rregulloni temperaturën
ulët ose tepër e lartë.
nëse është e nevojshme.
Ndiqni këshillat e manualit
të përdorimit.
Përdorimi i funksionit nuk
ka performancë të mirë
gatimi: PlusSteam.
Nuk keni aktivizuar
funksionin PlusSteam.
Referojuni "Aktivizimi i
funksionit : PlusSteam".
Nuk keni mbushur relievin
e hapësirës së brendshme
me ujë.
Referojuni "Aktivizimi i
funksionit : PlusSteam".
Nuk keni aktivizuar mirë
funksionin PlusSteam me
butonin Plus Steam.
Referojuni "Aktivizimi i
funksionit : PlusSteam".
Dëshironi të aktivizoni
Funksioni PlusSteam vihet
funksionin Gatim i lehtë me në punë.
ventilim, por treguesi i
butonit Plus Steam është i
ndezur.
Shtypni butonin Plus
Steam
për të ndaluar
funksionin PlusSteam.
Uji në relievin e hapësirës
së brendshme nuk zien.
Temperatura është shumë
e ulët.
Vendosni temperaturën në
të paktën 110 °C.
Drejtojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Uji del nga relievi i
hapësirës së brendshme.
Në relievin e hapësirës së
brendshme ka shumë ujë.
Çaktivizoni furrën dhe
sigurohuni që pajisja të
jetë e ftohtë. Fshijeni ujin
me një leckë apo me një
sfungjer. Shtoni sasinë e
duhur të ujit në relievin e
hapësirës së brendshme.
Referojuni procedurës
specifike.
14.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj oseme një
qendër shërbimi të autorizuar.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit ndodhen në etiketën e
parametrave. Etiketa e specifikimeve
gjendet në kornizën ballore të hapësirës
së furrës. Mos e hiqni pllakën e
specifikimeve nga pjesa e brendshme e
furrës.
SHQIP
37
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri serial (S.N.)
.........................................
15. EFIKASITETI ENERGJETIK
15.1 Informacioni i produktit për pianurën sipas EU 66/2014
Identifikimi i
modelit
EKM61900OX
Lloji i pianurës Pianurë brenda një sobe gatimi me qëndrim të lirë
Numri i
zonave të
gatimit
1
Teknologjia e
nxehjes
Pllaka e nxehtë e fortë
Diametri i
zonave
rrethore të
gatimit (Ø)
Djathtas, e pasme
18,0 cm
Konsumi i
energjisë për
zonë gatimi
(EC electric
cooking)
Djathtas, e pasme
194,9 Wh/kg
Numri i
vatrave të
gazit
3
Efikasiteti
Prapa majtas - Ndihmëse
energjetik për
vatër gazi (EE Përpara djathtas - Gjysmë e shpejtë
gas burner)
Përpara majtas - E shpejtë
nuk disponohet
Efikasiteti energjetik për pianurën e gazit (EE gas hob)
55,4%
Konsumi i energjisë së pianurës (EC electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 2: Pianurat Metodat e matjes së performancës.
EN 30-2-1: Pajisjet shtëpiake të gatimit
që djegin gaz - Pjesa 2-1 : Përdorimi
racional i energjisë - Të përgjithshme
55,0%
55,7%
15.2 Pianura - Kursimi i
energjisë
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
•
Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm
sasinë që ju nevojitet.
38
www.electrolux.com
•
Nëse është e mundur, vendosni
gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
Zonat elektrike të gatimit:
•
Vendosni enët e gatimit në zonën e
gatimit përpara se ta aktivizoni.
• Fundi i enës së gatimit duhet të ketë
të njëjtin diametër me zonën e gatimit.
• Enët më të vogla vendosini në zonat
më të vogla të gatimit.
• Vendosini enët direkt në qendër të
zonës së gatimit.
• Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta
mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta
shkrirë atë.
Vatrat e gazit:
•
•
•
•
•
Përpara përdorimit të vatrave të gazit
dhe skarave mbështetëse, sigurohuni
që janë montuar siç duhet.
Fundet e enëve të gatimit duhet të
kenë diametrat e duhur për
madhësinë e vatrës.
Vendoseni enën e gatimit menjëherë
mbi vatër dhe në qendër të saj.
Kur lëngu fillon të vlojë, uleni flakën
sa për të zier pak ujin.
Nëse është e mundur, përdorni
tenxhere me presion. Referojuni
manualit të saj të përdorimit.
15.3 Fleta dhe informacioni i produktit për furrat sipas EU
65-66/2014
Emri i furnitorit
Electrolux
Identifikimi i modelit
EKM61900OX
Indeksi i efikasitetit energjetik
94,9
Klasi i efikasitetit të energjisë
A
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi tradicional
0,84 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi me ventilim
0,75 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
58 l
Lloji i furrës
Furrë brenda një sobe gatimi me
qëndrim të lirë
Masa
39.0 kg
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 1:
Diapazonet, furrat, furrat me avull dhe
skarat - Mënyrat e vlerësimit të
performancës.
15.4 Furra - Kursimi i energjisë
Furra ka disa karakteristika
që ju ndihmojnë të kurseni
energji gjatë gatimit të
përditshëm.
Të dhëna të përgjithshme
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur furra është në punë.
Mos e hapni derën shumë shpesh gjatë
gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të
pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar
mirë në vend.
Përdorni pjata metalike për të
përmirësuar kursimin e energjisë.
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të fusni
ushqim brenda.
SHQIP
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në
minimum, 3-10 minuta përpara
përfundimit të kohës së gatimit, në varësi
të kohëzgjatjes së gatimit. Nxehtësia e
mbetur brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të
ngrohur gatimet e tjera.
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
39
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të
mundshëm të temperaturës për të
përdorur nxehtësinë e mbetur dhe për ta
mbajtur ushqimin të ngrohtë.
Pjekje me lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit. Për detaje
shtesë, referojuni kapitullit "Furra Përdorimi i përditshëm", "Funksionet e
furrës".
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet
e gatimit me ventilator për të kursyer
energji.
16. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
40
www.electrolux.com
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 41
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 43
3. NAMESTITEV...................................................................................................46
4. OPIS IZDELKA................................................................................................. 52
5. PRED PRVO UPORABO..................................................................................53
6. KUHALNA PLOŠČA - VSAKODNEVNA UPORABA........................................ 53
7. KUHALNA PLOŠČA - NAMIGI IN NASVETI.................................................... 54
8. KUHALNA PLOŠČA - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....................................55
9. PEČICA - VSAKODNEVNA UPORABA .......................................................... 56
10. PEČICA - ČASOVNE FUNKCIJE................................................................... 58
11. PEČICA - UPORABA DODATNE OPREME.................................................. 58
12. PEČICA - NAMIGI IN NASVETI..................................................................... 59
13. PEČICA - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE......................................................68
14. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 71
15. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 73
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
41
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne
telesne okvare.
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi
le strokovno usposobljena oseba.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta naprava mora biti priključena na električno omrežje
s kablom H05VV-F, da prenese temperaturo hrbtne
plošče.
Ta naprava je namenjena uporabi do 2000 m
nadmorske višine.
Ta naprava ni namenjena uporabi na ladjah, čolnih ali
barkah.
Naprave ne nameščajte za okrasnimi vrati, da
preprečite pregrevanje.
Naprave ne nameščajte na platformo.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ali stekla pokrovov kuhalne
plošče ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali
ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Pred odpiranjem iz pokrova odstranite vso morebitno
razlito tekočino. Površina kuhalne plošče naj se
posuši, preden zaprete pokrov.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
43
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena,
da preprečite možnost udara električnega toka.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Bodite previdni, ko se dotikate predala za
shranjevanje. Lahko se močno segreje.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite
sprednji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od
stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
V primeru fiksnega ožičenja uporabite stikalo za
odklop iz omrežja v skladu s predpisi za ožičenje.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
Ta naprava je primerna za naslednje
trge: AL SI
•
•
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Naprave ne vlecite za ročaj.
Kuhinjska omara in odprtina morata
biti ustreznih mer.
•
•
•
•
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Napravo namestite na varno in
primerno mesto, ki ustreza zahtevam
za namestitev.
Deli naprave so pod električno
napetostjo. Napravo obdajte s
pohištvom, da preprečite stik z
nevarnimi deli.
Stranice naprave morajo biti
nameščene ob napravah ali enotah z
isto višino.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Poskrbite za namestitev pripomočkov
za uravnoteženje, da preprečite nagib
naprave. Oglejte si poglavje »
Namestitev«.
44
www.electrolux.com
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Priključni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko
so vroča.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Preden vtaknete vtič v vtičnico,
povsem zaprite vrata naprave.
2.3 Priključitev plina
•
•
Vse priključitve plina mora opraviti
strokovno usposobljena oseba.
Pred priključitvijo se prepričajte, da so
krajevni pogoji plinske napeljave
(vrsta in tlak plina) in nastavitve
štedilnika usklajeni.
•
•
•
Poskrbite za kroženje zraka okrog
naprave.
Informacije o dovodu plina so na
ploščici za tehnične navedbe.
Ta naprava ni priključena na napravo
za prezračevanje in odvajanje plinov,
ki nastajajo pri gorenju. Napravo
priključite v skladu z veljavnimi
predpisi za namestitev. Bodite pozorni
na zahteve glede ustreznega
prezračevanja.
2.4 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe in
opeklin.
Nevarnost električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz
naprave lahko puhne vroč zrak.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
SLOVENŠČINA
•
Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in
hrane v napravi, ko končate s
pripravo hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov
previdni.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok
pekač. Sadni sokovi povzročajo
madeže, ki so lahko trajni.
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ali neposredno na njeno
dno ne polagajte aluminijaste folije.
Klasičnega električnega kuhališča ne
uporabljajte za neposredno kuhanje.
Uporabljati ga morate z ustrezno
posodo.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko povzroči
praske. Pri prestavljanju na kuhalno
površino jo vedno dvignite.
V prostoru, kjer je nameščena
naprava, poskrbite za dobro
prezračevanje.
Uporabljajte le stabilno posodo
ustrezne oblike in premera, ki je večji
od dimenzij gorilnikov.
Na koncu se še prepričajte, da
plamen pri hitrem zasuku gumba iz
položaja za največjo moč v položaj za
najmanjšo moč ne ugasne.
•
•
•
45
Uporabljajte le opremo, priloženo
napravi.
Na gorilnik ne nameščajte difuzorja
plamena.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
2.5 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
požara ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vzdrževalnimi deli izklopite
napravo.
Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
Preostala maščoba ali hrana v
napravi lahko povzroči požar.
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna
navodila z embalaže.
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
Gorilnikov ne pomivajte v pomivalnem
stroju.
2.6 Pokrov
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij pokrova.
Pokrov redno čistite.
Pokrova ne odpirajte, ko so na
površini razlite tekočine.
Preden zaprete pokrov, izklopite vse
gorilnike.
Pokrova ne zapirajte, dokler kuhalna
plošča in pečica nista povsem mrzli.
Segrevan steklen pokrov se lahko
zdrobi (če je na voljo).
46
www.electrolux.com
•
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.9 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
2.7 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
•
•
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
•
•
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v napravo.
Sploščite zunanje cevi za plin.
2.8 Servis
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Namestitev naprave
B
C
A
Svojo prostostoječo napravo lahko
postavite tako, da ima omarico na eni ali
obeh straneh ali da stoji v kotu.
Med napravo in zadnjo steno
naj bo približno en
centimeter razmaka, da
boste lahko odprli pokrov.
Za najmanjše razdalje za namestitev
preverite razpredelnico.
Najmanjše razdalje
Mera
mm
A
400
B
650
C
150
SLOVENŠČINA
3.2 Tehnični podatki
Mera
mm
Napetost
230 V
Širina
600
Frekvenca
50 - 60 Hz
Globina
600
Razred naprave
1
Mera
mm
Višina
857
47
3.3 Drugi tehnični podatki
Kategorija naprave:
II2H3B/P
Prvotna vrsta plina:
G20 (2H) 20 mbar
Nadomestna vrsta plina:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Premeri obvodov
GORILNIK
Ø OBVODA1)1/100 mm
Pomožni
29 / 30
Srednje hitri
32
Hitri
42
1) Vrsta obvoda je odvisna od modela.
3.5 Plinski gorilniki za ZEMELJSKI PLIN G20 s tlakom 20 mbar
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)1)
ZMANJŠANA MOČ
(kW)1)
OZNAKA ŠOBE
1/100 mm
3,0
0,72/0,75
119
2,0/1,9
0,43/0,45
96
1,0
0,35
70
Hitri
Srednje hitri
Pomožni
1) Vrsta pipe je odvisna od modela.
3.6 Plinski gorilniki za UNP G30 s tlakom 30 mbar
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)
ZMANJŠANA
MOČ (kW)
OZNAKA ŠO‐
BE 1/100 mm
NOMINALNI DO‐
VOD PLINA (g/h)
Hitri
3,0
0,72
88
218
Srednje hitri
2,0
0,43
71
145
Pomožni
1,0
0.35
50
73
48
www.electrolux.com
3.7 Plinski gorilniki za UNP G31 s tlakom 30 mbar
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)1)
ZMANJŠANA
MOČ (kW)1)
OZNAKA ŠO‐ NOMINALNI DO‐
BE 1/100 mm VOD PLINA (g/h)
Hitri
2,6
0,63
88
186
Srednje hitri
1,7
0,38
71
121
Pomožni
0,85
0,31
50
61
1) Vrsta pipe je odvisna od modela.
3.8 Priključitev plina
OPOZORILO!
Pred priključitvijo plina
napravo izključite iz
električnega omrežja ali
izklopite varovalko v omarici
z varovalkami.Zaprite glavni
ventil za dovod plina.
Uporabite stalne priključke ali
uporabljajte gibke cevi iz nerjavnega
jekla v skladu z veljavnimi predpisi. Če
uporabljate kovinske cevi, pazite, da ne
pridejo v stik s premičnimi deli in da se
ne stisnejo.
OPOZORILO!
Priključna cev za plin se ne
sme dotikati dela naprave, ki
je prikazan na sliki.
OPOZORILO!
Ko je namestitev končana,
se prepričajte, da cevne
spojke tesnijo. Zatesnjenost
preverite z milnico in ne
ognjem.
3.9 Povezava z gibkimi
nekovinskimi cevmi
Če imate preprost dostop do priključka,
lahko uporabite gibko cev. Cev mora biti
tesno pritrjena z objemkama.
Pri nameščanju vedno uporabite držalo
za cev in tesnilo. Gibko cev lahko
uporabite, ko:
•
ne more postati bolj vroča, kot je
sobna temperatura, višja od 30 °C,
• ni daljša od 1500 mm,
• nikjer ni zožena,
• ni zvita ali upognjena,
• ni v stiku z ostrimi robovi ali vogali,
• lahko njeno stanje preprosto
preverite.
Pri preverjanju gibke cevi se prepričajte,
da:
•
na njej ni razpok, zarez ali drugih
poškodb - niti na koncih niti na celotni
dolžini,
• je material pravilno prožen in ni otrdel,
• pritrditvene objemke niso zarjavele,
• njen rok uporabe še ni potekel.
V primeru ene ali več nepravilnosti cevi
ne popravljajte, temveč jo zamenjajte.
Dovod plina na plošči je na zadnji strani
upravljalne plošče.
3.10 Prilagoditev na različne
vrste plina
Prilagoditev na različne vrste
plina naj izvrši le
pooblaščena oseba.
Pečica je nastavljena za
delovanje na zemeljski plin,
lahko pa nastavitev
spremenite za delovanje na
utekočinjen plin s pravimi
šobami.
Stopnja plina je prilagojena.
SLOVENŠČINA
49
Namestitveni komplet lahko
naročite v pooblaščenem
servisnem centru.
OPOZORILO!
Pred menjavo šob se
prepričajte, da so gumbi za
plin v položaju OFF.
Napravo izklopite iz
električnega omrežja.
Počakajte, da se pečica
ohladi. Obstaja nevarnost
poškodb.
Pečica je nastavljena na
pogosteje uporabljan plin.
Pri spremembi nastavitve
vedno uporabljajte tesnilo.
C
B
A
D
A. Mesto priključitve plina (za pečico je
na voljo samo eno mesto)
B. Tesnilo
C. Prilagodljivi priključek
D. Držalo za cev za UNP
3.11 Zamenjava šob na kuhalni
plošči
Šobe zamenjajte ob zamenjavi vrste
plina.
1. Odstranite podstavke za posodo.
2. Odstranite pokrove in krone
gorilnikov.
3. Z natičnim ključem št. 7 odstranite
šobe.
4. Zamenjajte jih s tistimi, ki so
potrebne za vrsto plina, ki ga
uporabljate.
5. Ploščico za tehnične navedbe (poleg
priključne cevi za plin) zamenjajte s
ploščico za novo vrsto plina.
Ta ploščica je na voljo v
vrečki, priloženi napravi.
Če je dovodni tlak plina spremenljiv ali se
razlikuje od potrebnega tlaka, na
priključno cev za plin namestite primeren
regulator tlaka.
3.12 Nastavitev najnižje stopnje
plina na gorilniku kuhalne
plošče
1. Izključite napravo iz električnega
omrežja.
2. Odstranite gumb za kuhalno ploščo.
Če ne dosežete nastavitvenega
vijaka, pred začetkom nastavitve
snemite upravljalno ploščo.
3. S tankim in ploščatim izvijačem
nastavite položaj nastavitvenega
vijaka A.
Model določa položaj nastavitvenega
vijaka A.
A
A
Preklop z zemeljskega na
utekočinjen plin
1. Povsem privijte nastavitveni vijak.
2. Gumb namestite nazaj.
50
www.electrolux.com
Preklop z utekočinjenega na
zemeljski plin
1. Nastavitveni vijak A odvijte približno
za en obrat.
2. Gumb za kuhalno ploščo premaknite
nazaj.
3. Napravo priključite na električno
omrežje.
4.
5.
6.
7.
8.
OPOZORILO!
Vtič vtaknite v vtičnico
samo, če so vsi deli spet
na prvotnih položajih.
Obstaja nevarnost
poškodb.
Prižgite gorilnik.
Oglejte si poglavje »Kuhalna plošča Vsakodnevna uporaba«.
Gumb za kuhalno ploščo obrnite v
položaj za najmanjši plamen.
Ponovno odstranite gumb za kuhalno
ploščo.
Nastavitveni vijak privijajte počasi
tako dolgo, dokler plamen ni
najmanjši in stabilen.
Gumb za kuhalno ploščo premaknite
nazaj.
POZOR!
Zaščita pred nagibanjem
mora biti nameščena na
pravi višini.
Poskrbite, da bo površina za
napravo gladka.
Namestiti morate zaščito pred
nagibanjem. Če je ne namestite, se
lahko naprava nagne.
Naprava ima nalepljen simbol, prikazan
na sliki (če je primerno), ki vas opozarja
na namestitev zaščite pred nagibanjem.
3.13 Namestitev naprave v
vodoraven položaj
S pomočjo majhnih nogic na dnu
naprave poravnajte zgornjo površino
naprave z drugimi površinami.
3.14 Zaščita pred nagibanjem
Preden namestite zaščito pred
nagibanjem, določite ustrezno višino in
področje za napravo.
1. Zaščito pred nagibanjem namestite
232 - 237 mm navzdol od vrhnje
površine naprave in 110 - 115 mm od
strani naprave v odprtino na nosilcu.
Privijte jo v trden material ali pa
uporabite primerno ojačitev (steno).
110-115
mm
232- 237
mm
SLOVENŠČINA
2. Odprtina se nahaja na levi strani
hrbtne strani naprave. Dvignite
sprednji del naprave in jo namestite
na sredino med omarici. Če je
prostor med omaricama večji od
širine naprave, morate prilagoditi
stranske mere, da bo naprava stala
na sredini.
Če spremenite mere
štedilnika, morate pravilno
poravnati zaščito pred
nagibanjem.
POZOR!
Če je prostor med
omaricama večji od širine
naprave, morate prilagoditi
stranske mere, da bo
naprava stala na sredini.
3.15 Električna namestitev
OPOZORILO!
Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavij o varnosti,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
Naprava je dobavljena brez vtiča ali
napajalnega kabla.
OPOZORILO!
Preden priključite električni
kabel na priključnico,
izmerite napetost med
fazami v domačem omrežju.
Nato si oglejte nalepko za
priključitev na hrbtni strani
naprave, da boste uporabili
pravo električno napeljavo.
To zaporedje korakov
prepreči napake pri napeljavi
in poškodbe električnih
sestavnih delov naprave.
Primerne vrste kablov za različne
faze:
Faza
Najmanjša veli‐
kost kabla
1
3 x 2,5 mm²
3 z nevtralnim vod‐ 5 x 0,75 mm²
nikom
OPOZORILO!
Napajalni kabel se ne sme
dotikati dela naprave, ki je
označen na sliki.
51
52
www.electrolux.com
4. OPIS IZDELKA
4.1 Splošni pregled
1 2
3 4 5 6
7
8
9
4
3
10
13
2
11
1
12
1 Lučka/simbol/indikator kuhalne
plošče
2 Gumbi za kuhalno ploščo
3 Gumb za odštevalno uro
4 Upravljalni gumb (za nastavitev
temperature)
5 Prikazovalnik/simbol temperature
6 Plus para
7 Gumb za funkcije pečice
8 Grelec
9 Luč
10 Ventilator
11 Nosilci rešetk, odstranljivi
12 Vboklina pečice
13 Položaji rešetk
4.2 Razporeditev kuhalnih površin
1
2
3
180 mm
5
4
4.3 Pripomočki
•
•
1 Pomožni gorilnik
2 Odprtina za uhajanje pare - število in
položaj sta odvisna od modela
3 Kuhališče 1500 W
4 Srednje hitri gorilnik
5 Hitri gorilnik
Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
Pekač za pecivo
•
Za kolače in piškote.
Predal za shranjevanje
Predal za shranjevanje se nahaja pod
pečico.
SLOVENŠČINA
53
5. PRED PRVO UPORABO
1. Nastavite funkcijo
in najvišjo
temperaturo.
2. Pečica naj deluje eno uro.
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3. Nastavite funkcijo
in nastavite
najvišjo temperaturo. Najvišja
temperatura za to funkcijo je 210 °C.
4. Pečica naj deluje 15 minut.
5.1 Prvo čiščenje
Iz pečice odstranite vso opremo in
odstranljive nosilce rešetk.
5. Nastavite funkcijo
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in
čiščenje«.
, pritisnite
tipko Plus para
in nastavite
najvišjo temperaturo.
6. Pečica naj deluje 15 minut.
7. Pečico izklopite in pustite, da se
ohladi.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Pečica lahko oddaja neprijetne
vonjave in dim. V prostoru poskrbite za
zadostno zračenje.
Pred prvo uporabo očistite pečico in
opremo.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
5.2 Predgrevanje
Pred prvo uporabo prazno pečico
predhodno ogrevajte.
Za funkcijo: PlusSteam si
oglejte poglavje »
Vsakodnevna uporaba«, »
Nastavitev funkcije«.
PlusSteam".
6. KUHALNA PLOŠČA - VSAKODNEVNA UPORABA
2. Gumb za kuhalno ploščo držite
pritisnjen 10 sekund ali manj, da se
termočlen segreje. V nasprotnem
primeru je dovod plina prekinjen.
3. Prilagodite plamen, ko se povsem
zaneti.
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Vžig gorilnika kuhalne
plošče
OPOZORILO!
Gumba ne držite
pritisnjenega več kot 15
sekund. Če se gorilnik ne
vžge po 15 sekundah,
spustite gumb, obrnite ga v
položaj za izklop in po
preteku najmanj ene minute
poskusite ponovno prižgati
gorilnik.
Gorilnik vedno prižgite,
preden nanj položite posodo.
OPOZORILO!
Bodite zelo previdni, ko
zanetite ogenj v kuhinji.
Proizvajalec ne prevzema
nobene odgovornosti zaradi
napačne uporabe plamena.
1. Gumb za kuhalno ploščo obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca v
položaj za največji dovod plina
ga pritisnite za vžig gorilnika.
in
Če po nekaj poskusih
gorilnika ni mogoče prižgati,
preverite, ali sta njegova
krona in pokrov v pravilnem
položaju.
54
www.electrolux.com
Če zmanjka električnega
toka, lahko gorilnik prižgete
brez električne naprave. V
tem primeru gorilniku
približajte plamen, pritisnite
potreben gumb in ga obrnite
na največji plamen. Gumb
držite pritisnjen 10 sekund
ali manj, da se termočlen
segreje.
Če plamen gorilnika po
nesreči ugasne, obrnite
gumb v položaj za izklop in
po preteku najmanj ene
minute poskusite ponovno
prižgati gorilnik.
A.
B.
C.
D.
Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vžigalna elektroda
Termočlen
6.3 Izklop gorilnika
Plamen ugasnete tako, da obrnete gumb
v položaj za izklop
.
OPOZORILO!
Preden odmaknete posodo z
gorilnika, vedno zmanjšajte
višino plamena ali ga
povsem ugasnite.
6.4 Stopnja kuhanjaza
električno kuhališče
Generator isker se lahko
samodejno vklopi, ko
vzpostavite povezavo z
električnim omrežjem, po
namestitvi ali izpadu
električne napetosti. To je
povsem običajno.
Simboli
Funkcija
Položaj za izklop
1-6
Stopnje kuhanja
Akumulirano toploto
uporabite za zmanjšanje
porabe energije. Kuhališče
izklopite približno 5 - 10
minut pred koncem kuhanja.
6.2 Pregled gorilnika
A
B
Obrnite gumb za izbrano kuhališče na
potrebno stopnjo kuhanja.
Zasveti indikator upravljanja kuhalne
plošče.
Da dokončate postopek kuhanja, gumb
obrnite v položaj za izklop.
Če so izklopljena vsa kuhališča, indikator
upravljanja kuhalne plošče ugasne.
C
D
7. KUHALNA PLOŠČA - NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto
in suho, preden jo postavite
na kuhalno ploščo.
7.1 Posoda
Elektrika:
Plin:
SLOVENŠČINA
OPOZORILO!
Iste posode ne postavljajte
na dva gorilnika.
OPOZORILO!
Na gorilnik ne postavljajte
nestabilne ali poškodovane
posode, da preprečite razlitje
in telesne poškodbe.
POZOR!
Ročaji posode ne smejo
segati nad sprednji del
kuhalne površine.
POZOR!
Posoda mora biti postavljena
na sredino gorilnika za
najvišjo stabilnost in manjšo
porabo plina.
7.2 Premeri posode
OPOZORILO!
Uporabite posodo s
primernim premerom glede
na velikosti kuhališč.
Gorilnik
Pomožni
Gorilnik
55
Premer posode
(mm)
Srednje hitri
140 - 220/2401)
Hitri
160 - 220/2601)
1) Pri uporabi ene posode na kuhalni plošči.
7.3 Primeri kuhanja za
električno kuhališče
Stop‐
nja
kuha‐
nja:
Uporaba:
1
Ohranjanje toplote
2
Nežno počasno kuhanje
3
Počasno kuhanje
4
Cvrenje/porjavenje
5
Vrenje
6
Vrenje/hitro cvrenje/globoko
cvrenje
Premer posode
(mm)
120 - 180
8. KUHALNA PLOŠČA - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
•
•
8.1 Splošne informacije
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
• Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Nerjavno jeklo
•
Za robove kuhalne plošče iz
nerjavnega jekla uporabljajte posebno
čistilno sredstvo za nerjavno jeklo.
Rob plošče iz nerjavnega jekla lahko
spremeni barvo zaradi visoke
temperature.
Dele iz nerjavnega jekla očistite z
vodo in do suhega obrišite z mehko
krpo.
8.2 Čiščenje kuhalne plošče
•
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko
hrano, v nasprotnem primeru se lahko
zaradi umazanije poškoduje kuhalna
plošča. Pazite, da ne pride do opeklin.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
56
www.electrolux.com
•
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Za čiščenje emajliranih delov,
pokrovov in kron gorilnikov uporabite
toplo milnico, preden jih namestite
nazaj, pa jih dobro osušite.
1. Podstavke za posodo odstranite, da
boste lažje očistili ploščo.
1. Uporabite čistilni prašek ali gobico.
2. Ploščo očistite z vlažno krpo in malo
čistilnega sredstva.
3. Ploščo nastavite na nizko
temperaturo in jo pustite, da se
posuši.
4. Če želite plošče ohraniti v dobrem
stanju, jih redno mažite z oljem za
šivalne stroje. Olje odstranite z
vpojnim papirjem.
Pri vstavljanju
podstavkov za posodo
bodite zelo previdni, da
ne poškodujete kuhalne
plošče.
2. Emajl ima lahko ostre robove, zato
bodite pri ročnem pomivanju in
brisanju podstavkov za posodo
previdni. Po potrebi lahko trdovratne
madeže odstranite s čistilno pasto.
3. Po čiščenju podstavkov za posodo
se prepričajte, da so v pravem
položaju.
4. Za pravilno delovanje gorilnika
poskrbite, da bodo ročice podstavkov
za posodo poravnane s sredino
gorilnika.
8.4 Čiščenje vžigalne svečke
8.6 Redno vzdrževanje
Ta funkcija se izvede preko keramične
vžigalne elektrode s kovinsko elektrodo.
Elektrodi morata biti vedno čisti, da lahko
sprožita iskro. Preverite tudi, da luknjice
na kroni gorilnika niso zamašene.
Vaš serviser naj redno pregleduje stanje
priključne cevi za plin in regulatorja tlaka,
če je nameščen.
8.3 Čiščenje električne kuhalne
plošče
8.5 Podstavki za posodo
Podstavki za posodo niso
primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju. Pomivati
jih morate ročno.
9. PEČICA - VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
9.1 Vklop in izklop pečice
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da
izberete funkcijo pečice.
2. Obrnite gumb za nastavitev
temperature, da izberete želeno
temperaturo.
3. Pečico izklopite tako, da obrnete
gumba za funkcije pečice in
nastavitev temperature v položaj za
izklop.
Lučka zasveti, ko pečica deluje.
9.2 Varnostni termostat
Nepravilno delovanje pečice ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno
pregrevanje. Za preprečitev tega ima
pečica varnostni termostat, ki prekine
dovod napajalne napetosti. Ko se
temperatura zniža, se pečica ponovno
samodejno vklopi.
SLOVENŠČINA
57
9.3 Funkcije pečice
Simbol
Funkcije pečice Uporaba
Položaj za izklop Pečica je izklopljena.
Luč v pečici
Za vklop luči brez funkcije pečice.
PlusSteam
Za dodajanje vlage med pripravo hrane. Za do‐
seganje prave barve in hrustljave skorje med
peko. Za večjo sočnost med segrevanjem. Za
konzerviranje sadja ali zelenjave.
Manj vroči zrak
Za pripravo mehkih, sočnih pečenk ali sušenje
sadja in zelenjave.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom.
Gretje zgoraj/
spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini.
Veliki žar
Za peko velike količine ploskih jedi in za pope‐
kanje kruha.
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s
kostmi na eni višini. Za gratiniranje in dodatno
zapečenost.
Vroči zrak
Za pečenje ali pečenje mesa in peko peciva z
enako temperaturo priprave na več kot eni viši‐
ni, ne da bi se okusi mešali.
Vlažne jedi
Ta funkcija je zasnovana za varčevanje z ener‐
gijo med pečenjem. Za navodila za kuhanje si
oglejte poglavje »Namigi in nasveti«, Vlažne je‐
di. Med pečenjem morajo biti vrata zaprta, da se
funkcija ne prekine in da se zagotovi delovanje
pečice z največjo energijsko učinkovitostjo. Ko
uporabljate to funkcijo, se lahko temperatura v
pečici razlikuje od nastavljene. Moč segrevanja
se lahko zmanjša. Za splošna priporočila za
varčevanje z energijo si oglejte poglavje »Ener‐
gijska učinkovitost«, Pečica - Varčevanje z
energijo. Ta funkcija je bila uporabljena za
skladnost z razredom energijske učinkovitosti v
skladu z EN 60350-1.
Vroči zrak
Za sočasno pečenje na do dveh višinah pečice
in sušenje živil.Temperaturo nastavite za 20 40 °C nižje kot pri funkciji Gretje zgoraj/spodaj.
+
58
www.electrolux.com
Simbol
Funkcije pečice Uporaba
Odtaljevanje
Za odtaljevanje živil (zelenjave in sadja). Čas
odtaljevanja je odvisen od količine in velikosti
zamrznjenih živil.
9.4 Vklop funkcije: PlusSteam
Tipka Plus para deluje samo s
funkcijo: PlusSteam.
Zasveti indikator.
5. Obrnite gumb za nastavitev
temperature, da izberete želeno
temperaturo.
6. Hrano položite v napravo in zaprite
vrata.
Ta funkcija med peko omogoča boljšo
vlažnost.
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin in
poškodb naprave.
Sproščena vlaga lahko povzroči
opekline:
•
•
POZOR!
Vbokline pečice ne
polnite ponovno z vodo
med peko ali ko je
pečica vroča.
7. Če želite izklopiti napravo, pritisnite
Ne odpirajte vrat naprave med
uporabo funkcije: PlusSteam.
Vrata naprave previdno odprite po
koncu uporabe funkcije: PlusSteam.
ter obrnite gumba
tipko Plus para
za funkcije pečice in nastavitev
temperature v položaj za izklop.
Indikator tipke Plus para ugasne.
8. Odstranite vodo iz vbokline pečice.
Oglejte si poglavje »Namigi
in nasveti«.
1. Odprite vrata pečice.
2. Vboklino pečice napolnite z vodo iz
pipe.
V vboklino pečice lahko natočite
največ 250 ml.
Vboklino pečice napolnite z vodo
samo, ko je pečica hladna.
3. Nastavite funkcijo: PlusSteam
4. Pritisnite tipko Plus para
OPOZORILO!
Preden odstranite
preostalo vodo iz
vbokline pečice, se
prepričajte, da je
naprava hladna.
.
.
10. PEČICA - ČASOVNE FUNKCIJE
10.1 Odštevalna ura
Uporabite jo za nastavitev odštevanja
časa.
Ta funkcija ne vpliva na
delovanje naprave.
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
2. Gumb za programsko uro obrnite do
konca, nato pa na potrebno časovno
vrednost.
Po pretečenem nastavljenem času se
oglasi zvočni signal.
11. PEČICA - UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
11.1 Vstavljanje pripomočkov
Mreža za pečenje:
SLOVENŠČINA
Mrežo vstavite med vodili nosilca rešetk.
Pekač:
Pekača ne potiskajte do
zadnje stene pečice, ker s
tem preprečite kroženje
toplote okrog pekača. Hrana
se lahko zažge, še posebej
na zadnjem delu pekača.
59
Pekač ali globok pekač potisnite med
vodili nosilca rešetk. Pazite, da se ne
dotakne zadnje stene pečice.
12. PEČICA - NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Temperature in časi pečenja
v razpredelnicah so le
smernice. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
12.1 Splošne informacije
•
•
•
•
Naprava ima štiri položaje rešetk.
Položaje rešetk štejte od spodaj
navzgor.
Naprava ima poseben sistem
kroženja zraka, ki neprestano
obnavlja paro. To omogoča pripravo
jedi v vlažnem okolju, zato ostanejo
živila sočna v notranjosti in hrustljava
navzven. Skrajša čas pečenja in
zmanjša porabo energije na
najmanjšo mogočo raven.
Vlaga lahko v napravi ali na steklenih
vratih kondenzira. To je običajno. Če
med pripravo hrane odpirate vrata, se
vedno umaknite stran od naprave. Če
želite zmanjšati kondenzacijo, vklopite
napravo 10 minut pred začetkom
priprave hrane.
Po vsaki uporabi naprave očistite
vlago.
•
Med pripravo hrane ne postavljajte
predmetov neposredno na dno
naprave in jih ne prekrivajte z
aluminijasto folijo. To lahko spremeni
rezultate pečenja in poškoduje emajl.
12.2 Pečenje kruha in peciva
•
•
•
•
Prvič uporabite nižjo temperaturo.
Čas pečenja lahko podaljšate za 10 –
15 minut, če pečete na več kot enem
položaju rešetk.
Torte in peciva, ki jih pečete na
različnih višinah, ne bodo
enakomerno zapečeni. Če pride do
neenakomernega porjavenja, ni treba
spreminjati nastavitve temperature.
Razlike se med pečenjem izenačijo.
Pekači v pečici se med pečenjem
lahko zvijejo. Ko se ponovno ohladijo,
se zravnajo.
12.3 Peka tort
Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4
časa pečenja.
Če uporabljate dva pekača sočasno,
med njima pustite en nivo prazen.
12.4 Peka mesa in rib
Preden meso razrežete, počakajte
približno 15 minut, da sok ne izteče.
60
www.electrolux.com
Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v
globok pekač nalijte nekaj vode. Za
preprečitev kondenzacije dima dolijte
vodo vsakokrat, ko izpari.
(nastavitev gretja, čas priprave itd.), ki
najbolj ustrezajo vaši posodi, receptom in
količinam.
12.6 PlusSteam
12.5 Čas priprave
Pred predgrevanjem
napolnite vboklino pečice z
vodo samo, ko je pečica
hladna.
Čas priprave je odvisen od vrste hrane,
njene strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek.
Pri uporabi te naprave poiščite nastavitve
+
Oglejte si »Vklop funkcije«: PlusSteam"
Pekovski izdelki
Jed
Voda v peči‐ Tempera‐
ci (ml)
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj
rešetk
Pripomočki
Bel kruh1)
100
180
40 - 50
2
Uporabite pekač.
Žemlje1)
100
200
20 - 25
2
Uporabite pekač.
Domača
pizza1)
100
230
15 - 25
2
Uporabite pekač.
Fokača1)
150
190
20 - 30
1
Uporabite pekač.
Piškoti, čaj‐
ni kolački,
rogljički1)
100
160
10 - 20
2
Uporabite pekač.
Češpljev
kolač, ja‐
bolčna pita,
cimetovi
zvitki1)
100
160
75 - 90
2
Uporabite tortni
model.
Čas (min.)
Položaj
rešetk
Pripomočki
1) Prazno pečico segrevajte pet minut pred začetkom peke.
Peka zamrznjenih živil
Jed
Voda v peči‐ Tempera‐
ci (ml)
tura (°C)
Zamrznjena 150
pizza1)
200
15 - 20
2
Uporabite pekač.
Zamrznjena 200
lazanja1)
180
35 - 50
2
Uporabite mrežo
za pečenje.
Zamrznjeni
rogljički1)
170
20 - 30
2
Uporabite pekač.
100
1) Prazno pečico segrevajte 10 minut pred začetkom peke.
SLOVENŠČINA
61
Regeneracija živil
Jed
Voda v peči‐ Tempera‐
ci (ml)
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj
rešetk
Pripomočki
Bel kruh
100
110
15 - 25
2
Uporabite pekač.
Žemlje
100
110
10 - 20
2
Uporabite pekač.
Domača
pizza
100
110
15 - 25
2
Uporabite pekač.
Fokača
100
110
10 - 20
2
Uporabite pekač.
Zelenjava
100
110
15 - 25
2
Uporabite pekač.
Riž
100
110
15 - 25
2
Uporabite pekač.
Testenine
100
110
15 - 25
2
Uporabite pekač.
Meso
100
110
15 - 25
2
Uporabite pekač.
Čas (min.)
Položaj
rešetk
Pripomočki
Pečenje mesa
Jed
Voda v peči‐ Tempera‐
ci (ml)
tura (°C)
Pečena svi‐ 200
njina
180
65 - 80
2
Uporabite mrežo
za pečenje in pe‐
kač.
Goveja pe‐
čenka, ma‐
lo zapeče‐
na
200
200
45 - 50
2
Uporabite mrežo
za pečenje in pe‐
kač.
Goveja pe‐
čenka,
srednje za‐
pečena
200
200
50 - 55
2
Uporabite mrežo
za pečenje in pe‐
kač.
Goveja pe‐ 200
čenka, do‐
bro zapeče‐
na
200
55 - 60
2
Uporabite mrežo
za pečenje in pe‐
kač.
Piščanec,
polovica
200
210
50 - 60
2
Uporabite mrežo
za pečenje in pe‐
kač.
Piščanec,
cel
200
210
60 - 80
2
Uporabite mrežo
za pečenje in pe‐
kač.
Pečen pu‐
ran
200
200
70 - 90
2
Uporabite mrežo
za pečenje in pe‐
kač.
62
www.electrolux.com
12.7 Sterilizacija
•
+
•
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin in
poškodb naprave.
•
•
•
Uporabite le kozarce za vlaganje
enakih velikosti.
Na pekač ne postavite več kot šest
pollitrskih kozarcev za vlaganje.
Kozarce enakomerno napolnite, na
vrhu vsakega pustite 1 cm zraka.
Pokrovčke pustite na kozarcih, a jih
ne zaprite nepredušno.
•
•
Kozarci se ne smejo dotikati med
seboj.
Nalijte 1/2 litra vode v pekač in 1/4
litra v vboklino pečice, da bo v pečici
dovolj vlage.
Izberite funkcijo PlusSteam in glede
na spodnjo razpredelnico nastavite
pravo temperaturo.
Kozarce lahko nepredušno zaprete
samo takrat, ko je funkcija izklopljena.
Jagodičevje
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj
rešetk
Pripomočki
Jagode/borovnice/maline
160
25 - 30
1
Uporabite
pekač.
Pečkato in koščičasto sadje
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj
rešetk
Pripomočki
Hruške/kutine/slive
160
35 - 40
1
Uporabite pe‐
kač.
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj
rešetk
Pripomočki
Bučke/jajčevci/čebula/
paradižnik
160
30 - 35
1
Uporabite
pekač.
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj
rešetk
Pripomočki
Korenje/kumarice/repa/
zelena
160
35 - 45
1
Uporabite
pekač.
Mehka zelenjava
Zelenjava v kisu
12.8 Manj vroči zrak
Sušenje
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (h)
60 - 70
7-9
Položaj rešetk
1. položaj
2. položaj
2
1/3
Zelenjava
Fižol
SLOVENŠČINA
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Narezana pa‐
prika
60 - 70
Jušna zelenja‐
va
63
Položaj rešetk
1. položaj
2. položaj
10 - 12
2
1/3
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Koščki gob
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Zelišča
40 - 50
3-5
2
1/3
Polovice sliv
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Polovice mare‐
lic
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Jabolčni krhlji
60 - 70
6-8
2
1/3
Krhlji hrušk
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Sadje
Pečenje z nizko temp.
Jed
Količina
(kg)
Popekanje Temperatura
vsake
(°C)
strani
(min.)
Položaj
rešetk
Čas (min.)
Pljučna pečen‐
ka, srednje pe‐
čena
1,0 - 1,5
2
80 - 100
2
60 - 90
Goveja pečen‐
ka, srednje za‐
pečena
1,5 - 2,0
4
80 - 100
2
160 - 200
Filet rosé
1,0 - 1,5
2
80 - 100
2
50 - 90
Zarebrnica, v
enem kosu
1,5 - 2,0
4
80 - 100
2
100 - 160
Telečja pečen‐
ka, srednje za‐
pečena
1,5 - 2,0
4
80 - 100
2
100 - 160
Filet rosé
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Zarebrnica, v
enem kosu
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Govedina
Teletina
Svinjina
64
www.electrolux.com
Jed
Količina
(kg)
Svinjska pečen‐ 1,5 - 2,0
ka, srednje za‐
pečena
Popekanje Temperatura
vsake
(°C)
strani
(min.)
Položaj
rešetk
Čas (min.)
4
2
100 - 160
80 - 100
12.9 Gretje zgoraj/spodaj
Pečenje kruha in peciva
Jed
Temperatura (°C) Čas (min.)
Položaj rešetk
Pogača
160 - 170
25 - 35
2
Pecivo iz vzhajanega testa z
jabolki
170 - 190
45 - 55
3
Maslen kolač
170 - 180
35 - 45
2
Kolač z drobljencem
170 - 190
50 - 60
3
Skutna pogača
170 - 190
60 - 70
2
Kmečki kruh
190 - 210
50 - 60
2
Romunska biskvitna torta
165 - 175
35 - 45
2
Tradicionalna romunska bis‐
kvitna torta
165 - 175
35 - 45
2
Pekovsko pecivo
180 - 200
15 - 25
2
Rulada
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Pečenje mesa
Jed
Temperatura (°C) Čas (min.)
Riba, cela
200 - 220
40 - 70
Položaj rešetk
2
12.10 Veliki žar
Jed
Temperatura (°C) Čas (min.)
Položaj rešetk
Piščanec, polovica
230
50 - 60
2
Svinjski kotlet
230
40 - 50
3
Peka slanine na žaru
250
17 - 25
2
Klobase
250
20 - 30
2
Goveji zrezek: srednje zape‐
čen
230
25 - 35
2
SLOVENŠČINA
65
12.11 Infra pečenje
Jed
Temperatura (°C) Čas (min.)
Položaj rešetk
Piščančje perutnice
230
30 - 40
2
Svinjski kotlet
230
40 - 50
2
Goveji zrezek: dobro zape‐
čen
250
35 - 40
2
12.12 Vroči zrak
Pečenje kruha in peciva
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Polnjeno pecivo iz kva‐
šenega testa
150 - 160
20 - 30
2
Viktorijin kolač
170 - 190
30 - 40
2
Švicarska jabolčna torta 180 - 200
35 - 45
2
Božični kolač
150 - 160
40 - 50
2
Peščeni kolač
170 - 190
50 - 60
2
Beljakovi poljubčki
110 - 120
30 - 40
2
Gratiniran krompir
180 - 200
40 - 50
2
Lazanja
170 - 190
30 - 50
2
Makaroni v pečici
170 - 190
50 - 60
2
12.13 Vlažne jedi
Jed
Tempe‐ Čas
ratura (min.)
(°C)
Polo‐
žaj re‐
šetk
Pripomočki
Kruh in pica
Žemlje
190
25 - 30
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Žemlje
200
40 - 45
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Zamrznjena pizza,
350 g
190
25 - 35
2
mreža za pečenje
180
20 - 30
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Kolači v pekaču
Rulada
66
www.electrolux.com
Jed
Tempe‐ Čas
ratura (min.)
(°C)
Polo‐
žaj re‐
šetk
Pripomočki
Rjavčki (brownies)
180
35 - 45
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Soufflé/Narastek
210
35 - 45
2
šest keramičnih ramekinov na
mreži za pečenje
Testo za kolač
180
25 - 35
2
Model za testo za kolač na mre‐
ži za pečenje
Biskvit
150
35 - 45
2
model na mreži za pečenje
Ribe v vrečkah, 300
g
180
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Cela riba, 200 g
180
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Ribji fileti, 300 g
180
30 - 40
2
Posoda za pico na mreži za pe‐
čenje
Meso v vrečki, 250 g 200
35 - 45
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Nabodala, 500 g
200
30 - 40
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Piškoti
170
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Makroni
170
40 - 50
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Muffini
180
30 - 40
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Slani krekerji
160
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Piškoti iz krhkega
testa
140
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Tarti
170
20 - 30
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
200
20 - 30
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
Kolači v modelu
Ribe
Meso
Majhni pečeni kosi
Vegetarijansko
Mešana zelenjava v
vrečki, 400 g
SLOVENŠČINA
Polo‐
žaj re‐
šetk
67
Jed
Tempe‐ Čas
ratura (min.)
(°C)
Pripomočki
Omleta
200
30 - 40
2
Posoda za pico na mreži za pe‐
čenje
Zelenjava v pekaču, 190
700 g
25 - 35
2
pekač ali žar-/posoda za peče‐
nje
12.14 Vroči zrak
Pečenje kruha in peciva
Jed
Temperatura (°C) Čas (min.)
Položaj rešetk
Pogača
140 - 160
40 - 50
1+3
Pekovsko pecivo
190 - 210
10 - 20
1+3
Beljakovi poljubčki
100 - 120
55 - 65
1+3
Maslena pogača
150 - 170
20 - 30
1+3
Pica
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 Informacije za preizkuševalne inštitute
Jed
Funkcija
Tempe‐
ratura
(°C)
Pripomočki
Položaj
rešetk
Čas
(min.)
Drobno pecivo (16
kosov/pekač)
Gretje zgoraj/
spodaj
160
pekač za peci‐
vo
3
20 - 30
Drobno pecivo (16
kosov/pekač)
Vroči zrak
150
pekač za peci‐
vo
3
20 - 30
Drobno pecivo (16
kosov/pekač)
Vroči zrak
160
pekač za peci‐
vo
1+3
30 - 40
Jabolčna pita (2
Gretje zgoraj/
modela Ø 20 cm,
spodaj
diagonalno zamak‐
njena)
190
mreža za peče‐ 1
nje
65 - 75
Jabolčna pita (2
Vroči zrak
modela Ø 20 cm,
diagonalno zamak‐
njena)
180
mreža za peče‐ 2
nje
70 - 80
Biskvit brez ma‐
ščob
Gretje zgoraj/
spodaj
180
mreža za peče‐ 2
nje
20 - 30
Biskvit brez ma‐
ščob
Vroči zrak
160
mreža za peče‐ 2
nje
25 - 35
68
www.electrolux.com
Jed
Funkcija
Tempe‐
ratura
(°C)
Pripomočki
Položaj
rešetk
Čas
(min.)
Biskvit brez ma‐
ščob
Vroči zrak
170
mreža za peče‐ 1 + 3
nje
30 - 40
Masleni piškoti/
pecivo iz krhkega
testa
Gretje zgoraj/
spodaj
140
pekač za peci‐
vo
3
15 - 30
Masleni piškoti/
pecivo iz krhkega
testa
Vroči zrak
140
pekač za peci‐
vo
3
20 - 30
Masleni piškoti/
pecivo iz krhkega
testa
Vroči zrak
140
pekač za peci‐
vo
1+3
15 - 30
Popečen kruh
Veliki žar
250
mreža za peče‐ 3
nje
5 - 10
Goveji burger
Infra pečenje
250
mreža za peče‐ 3
nje ali posoda
za žar/pekač
15 - 20
prva
stran; 10
-15 dru‐
ga stran
13. PEČICA - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
13.1 Opombe glede čiščenja
Sprednji del pečice očistite z mehko
krpo, toplo vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite
namensko čistilo.
Notranjost pečice očistite po vsaki
uporabi. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane se lahko vžgejo.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
Opreme ne pomivajte v pomivalnem
stroju.
Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
Če imate pripomočke z zaščito proti
prijemanju, jih ne čistite z agresivnimi
čistili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem
stroju. To lahko poškoduje premaz proti
prijemanju.
Po vsaki uporabi obrišite vlago.
13.2 Pečice iz nerjavnega jekla
ali aluminija
Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali
gobico. Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin
ali abrazivnih sredstev, ki bi lahko
poškodovala površino pečice. Na enak
način očistite upravljalno ploščo na
pečici.
13.3 Čiščenje vbokline pečice
Pri čiščenju se odstranijo ostanki
apnenca s spodnjega dela pečice po
peki s paro.
SLOVENŠČINA
Priporočamo, da upoštevate
postopek čiščenja vsaj na 5 10 ciklov funkcije:
PlusSteam.
1. V vboklino na dnu pečice vlijte 250
ml belega kisa.
Uporabite največ 6-odstotni kis brez
zelišč.
2. Kis naj 30 minut pri temperaturi
okolja raztaplja ostanke apnenca.
3. Notranjost pečice očistite s toplo
vodo in mehko krpo.
13.4 Odstranjevanje nosilcev
rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
69
13.5 Čiščenje vrat pečice
Vrata pečice so sestavljena iz dveh
steklenih plošč. Za čiščenje lahko
snamete vrata pečice in notranjo
stekleno ploščo.
Če poskušate odstraniti
notranjo stekleno ploščo,
preden odstranite vrata
pečice, se lahko vrata
zaprejo.
POZOR!
Naprave ne uporabljajte brez
notranje steklene plošče.
1. Odprite vrata do konca in primite
tečaja.
POZOR!
Pri odstranjevanju nosilcev
rešetk bodite previdni.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Dvignite in povsem obrnite vzvoda na
obeh tečajih.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
1
2
Odstranjeno opremo namestite v
obratnem zaporedju.
3. Vrata pečice zaprite do polovice do
prvega položaja odpiranja. Potem jih
70
www.electrolux.com
dvignite in povlecite naprej ter
snemite s tečajev.
90°
7. Najprej previdno dvignite in nato
odstranite stekleno ploščo.
4. Vrata položite na mehko krpo na
trdno površino.
1
5. Sprostite sistem zapiranja, da boste
lahko sneli notranjo stekleno ploščo.
6. Obrnite zaponki za 90° in ju snemite
z njunega mesta.
2
8. Steklene plošče očistite z vodo in
milom. Temeljito jih osušite.
Steklenih plošč ne pomivajte v
pomivalnem stroju.
Ko končate s čiščenjem, namestite
stekleno ploščo in vrata pečice. Ponovite
zgornje korake v obratnem zaporedju.
Poskrbite, da bo notranja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
SLOVENŠČINA
13.6 Odstranjevanje predala
OPOZORILO!
V predalu ne hranite
vnetljivih predmetov (kot so
pripomočki za čiščenje,
plastične vrečke, kuhinjske
rokavice, papir ali razpršila
za čiščenje). Med uporabo
pečice se predal lahko
segreje. Obstaja nevarnost
požara.
Predal pod pečico lahko odstranite za
čiščenje.
1. Predal vlecite, dokler se ne ustavi.
71
2. Predal počasi dvignite.
3. Predal povsem izvlecite.
Za namestitev predala ponovite prejšnje
korake v obratnem zaporedju.
13.7 Zamenjava žarnice
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
Žarnica je lahko vroča.
1. Izklopite pečico.
Počakajte, da se pečica ohladi.
2. Pečico izključite iz napajanja.
3. Na dno pečice položite krpo.
Luč zadaj
1. Steklen pokrov žarnice obrnite in ga
snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
14. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
14.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Naprave ne morete vklopi‐
ti.
Naprava ni priključena na
napajanje ali je priključena
nepravilno.
Preverite, ali je naprava
pravilno priključena na na‐
pajanje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
72
www.electrolux.com
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Pregorela je varovalka.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10
sekundah nastavite stop‐
njo kuhanja.
Ko poskušate vklopiti ge‐
nerator isker, se iskra ne
sproži.
Kuhalna plošča ni priklju‐
čena na napajanje ali je
priključena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje. Oglejte si
vezalno shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
Pokrov in krona gorilnika
Pokrov in krono gorilnika
sta nameščena nepravilno. namestite pravilno.
Plamen ugasne takoj po
vžigu.
Termočlen ni dovolj segret. Ko plamen zagori, genera‐
tor isker pridržite še deset
sekund ali manj.
Obroč plamena ni enako‐
meren.
Krona gorilnika je zamaše‐ Prepričajte se, da glavni
na z ostanki hrane.
dotok plina ni blokiran in
da je krona gorilnika čista.
Gorilniki ne delujejo.
Ni dovoda plina.
Plamen je oranžne ali ru‐
mene barve.
Pečica se ne segreje.
Preverite priključitev plin‐
ske napeljave.
Plamen je lahko na neka‐
terih delih gorilnika videti
oranžen ali rumen. To je
običajno.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Potrebne nastavitve niso
nastavljene.
Prepričajte se, da so na‐
stavitve pravilne.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na živilih in v notranjosti
pečice se nabirata para in
kondenz.
Hrano ste predolgo pustili
v pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot
15 - 20 minut.
Jedi se pečejo prepočasi
ali prehitro.
Temperatura je prenizka ali Po potrebi prilagodite tem‐
previsoka.
peraturo. Upoštevajte na‐
vodila za uporabo.
Pečenje ni učinkovito s
funkcijo: PlusSteam.
Funkcije PlusSteam niste
vklopili.
Oglejte si »Vklop funkcije«:
PlusSteam".
Vbokline pečice niste na‐
polnili z vodo.
Oglejte si »Vklop funkcije«:
PlusSteam".
SLOVENŠČINA
Težava
73
Mogoči vzrok
Rešitev
Funkcije PlusSteam niste
vklopili pravilno s tipko
Plus para.
Oglejte si »Vklop funkcije«:
PlusSteam".
Vklopiti želite funkcijo Manj Funkcija PlusSteam deluje. Pritisnite tipko Plus para
vroči zrak, a sveti indikator
za izklop funkcije Plus‐
tipke Plus para.
Steam.
Voda v vboklini pečice ne
vre.
Temperatura je prenizka.
Voda izteka iz vbokline pe‐ V vboklini pečice je preveč
čice.
vode.
14.2 Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca alipooblaščen
servisni center.
Temperaturo nastavite vsaj
na 110 °C.
Oglejte si poglavje »Nami‐
gi in nasveti«.
Izklopite pečico in se pre‐
pričajte, da je naprava
hladna. Vodo obrišite s
krpo ali gobo. V vboklino
pečice dodajte pravo količi‐
no vode. Upoštevajte dolo‐
čen postopek.
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti pečice. Ploščice za tehnične
navedbe ne odstranjujte iz notranjosti
pečice.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
15. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
15.1 Informacije o izdelku za kuhalno ploščo v skladu z EU
66/2014
Identifikacija
modela
EKM61900OX
Vrsta kuhalne
plošče
Kuhalna plošča v samostoječem štedilniku
Število kuha‐
lišč
1
74
www.electrolux.com
Tehnologija
segrevanja
Klasično električno kuhališče
Premer krož‐
nih kuhališč
(Ø)
Zadnje desno
18,0 cm
Poraba ener‐ Zadnje desno
gije na kuha‐
lišče (EC elec‐
tric cooking)
194,9 Wh/kg
Število plin‐
3
skih gorilnikov
Energijska
učinkovitost
na plinski go‐
rilnik (EE gas
burner)
Zadaj levo - pomožni
ni pomembno
Spredaj desno - srednje hitri
55.0%
Spredaj levo - hitri
55.7%
Energijska učinkovitost za plinsko kuhalno ploščo (EE gas
hob)
55.4%
Poraba energije kuhalne plošče (EC electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje
učinkovitosti delovanja.
EN 30-2-1: Gospodinjski aparati za
kuhanje na plin - Del 2-1 : Gospodarna
poraba energije - Splošno
15.2 Kuhalna plošča Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
• Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
Električna kuhališča:
•
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
•
Dno posode mora imeti enak premer
kot kuhališče.
• Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
• Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
• Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
Plinski gorilniki:
•
•
•
•
•
Pred uporabo gorilnikov in podstavka
za posodo poskrbite, da bodo ti
pravilno sestavljeni.
Dno posode mora imeti pravi premer
za velikost gorilnika.
Posodo postavite neposredno čez
gorilnik in na sredino.
Ko tekočina zavre, zmanjšajte plamen
za počasno kuhanje tekočine.
Po možnosti uporabite ekonom lonec.
Oglejte si njegova navodila za
uporabo.
15.3 Podatkovna kartica izdelka in informacije za pečice v skladu z
EU 65-66/2014
Ime dobavitelja
Electrolux
SLOVENŠČINA
Identifikacija modela
EKM61900OX
Indeks energijske učinkovitosti
94.9
Razred energijske učinkovitosti
A
75
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter obi‐ 0,84 kWh/cikel
čajnem načinu
Poraba energije pri standardni obremenitvi in na‐
činu z ventilatorjem
0,75 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
58 l
Vrsta pečice
Pečica v samostoječem štedilni‐
ku
Teža
39.0 kg
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
znižajte temperaturo pečice na najnižjo
stopnjo, odvisno od trajanja pečenja.
Akumulirana toplota v pečici še naprej
omogoča pečenje.
15.4 Pečica - Varčevanje z
energijo
Z akumulirano toploto pogrejte ostale
jedi.
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z
energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
Splošni namigi
Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice dobro zaprta. Vrat
med pečenjem ne odpirajte prepogosto.
Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in
preverite, da je dobro nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte,
preden vanjo položite hrano.
Presledki med pečenjem več jedi naj
bodo čim krajši.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije
pečice z ventilatorjem, da prihranite
energijo.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature.
Vlažne jedi
Funkcija je zasnovana za varčevanje z
energijo med pečenjem. Za dodatne
podrobnosti si oglejte poglavje »Pečica Vsakodnevna uporaba«, Funkcije pečice.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do
10 minut pred potekom časa pečenja
16. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
76
www.electrolux.com
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
*
SLOVENŠČINA
77
78
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
79
867354370-A-302019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising