Electrolux | EKK64983OW | User manual | Electrolux EKK64983OW Uživatelský manuál

Electrolux EKK64983OW Uživatelský manuál
EKK64983OW
EKK64983OX
CS
SK
Sporák
Sporák
Návod k použití
Návod na používanie
2
39
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................5
3. INSTALACE........................................................................................................8
4. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................14
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................14
6. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................15
7. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY.......................................................................16
8. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................... 17
9. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ ...................................................................... 18
10. TROUBA - FUNKCE HODIN.......................................................................... 20
11. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.......................................................... 21
12. TROUBA - TIPY A RADY............................................................................... 22
13. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA....................................................................31
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 34
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 36
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen k použití do nadmořské výšky
2 000 m.
Tento spotřebič není určen k použití na lodích a
plavidlech.
Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby
nedošlo k jeho přehřátí.
Spotřebič neumísťujte na podstavec.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek nebo skla
vík se závěsy, mohly by poškrábat povrch, což by
mohlo následně vést k rozbití skla.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
Před otevřením víka vždy odstraňte z jeho povrchu
rozlité tekutiny. Před zavřením víka nechte povrch
varné desky vychladnout.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Při manipulaci s odkládací zásuvkou buďte opatrní.
Může být horká.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič je vhodný pro následující
trhy: CZ SK
•
•
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
5
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Kuchyňská skříňka a výklenek musí
mít vhodné rozměry.
•
•
•
•
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky pro instalaci.
Některé části spotřebiče jsou pod
proudem. Uzavřete spotřebič pomocí
nábytku, abyste zabránili kontaktu s
nebezpečnými částmi.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Zajistěte instalaci stabilizačního
prvku, který bude bránit převržení
spotřebiče. Řiďte se pokyny v části
„Instalace“.
6
www.electrolux.com
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Před zapojením síťové zástrčky do
síťové zásuvky zcela zavřete dvířka
spotřebiče.
•
•
•
•
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu a popálení.
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
2.3 Připojení plynu
•
Před instalací je nutné zajistit, aby
seřízení spotřebiče odpovídalo
podmínkám místního rozvodu plynu
(druhu plynu a tlaku plynu).
Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče
může obíhat chladný vzduch.
Informace ohledně přívodu plynu
naleznete na typovém štítku.
Tento spotřebič není připojen k
zařízení na odvod spalin. Ujistěte se,
že je spotřebič připojen dle aktuálních
instalačních vyhlášek. Dbejte na
požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
ČESKY
•
•
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nebo přímo na dno
spotřebiče nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
V místě instalace spotřebiče zařiďte
dobrou ventilaci.
Používejte pouze nádobí se správným
tvarem a průměrem dna větším než
jsou rozměry hořáků.
•
•
•
•
7
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne,
otočíte-li ovladačem rychle z
maximální do minimální polohy.
Používejte pouze příslušenství
dodávané se spotřebičem.
Na hořáky neinstalujte rozptylovač
plamene.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prováděním údržby spotřebič
vypněte.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
Hořáky nemyjte v myčce nádobí.
2.6 Víko
•
•
•
Neměňte technické parametry víka.
Víko čistěte pravidelně.
Víko neotvírejte, když jsou na povrchu
rozlité zbytky potravin.
8
www.electrolux.com
•
•
•
Před zavřením víka vypněte všechny
hořáky.
Víko nezavírejte, dokud varná deska
a trouba zcela nevychladly.
Skleněné víko se může roztříštit, když
se zahřeje (je-li součástí spotřebiče).
•
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.8 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.9 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
2.7 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
•
•
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
Vnější plynové potrubí slisujte.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Umístění spotřebiče
B
Tento volně stojící spotřebič můžete
umístit s kuchyňskou skříňkou po jedné
nebo po obou stranách nebo v rohu.
C
A
Mezi spotřebičem a zdí za
ním musí být vzdálenost
alespoň 1 cm, aby šlo
otevírat víko.
Pro minimální vzdálenosti při instalaci viz
tabulka.
Minimální vzdálenosti
Rozměry
mm
A
400
B
650
C
150
ČESKY
3.2 Technické údaje
Rozměry
mm
Napětí
230 V
Šířka
600
Frekvence
50 - 60 Hz
Hloubka
600
Třída spotřebiče
1
Rozměry
mm
Výška
857
3.3 Ostatní technické údaje
Kategorie spotřebiče:
II2H3B/P
Původní plyn:
G20 (2H) 20 mbar
Nový plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Průměr obtoku
HOŘÁK
Ø OBTOKU1) 1/100 mm
Pomocný
29 / 30
Středně rychlý
32
Rychlý
42
1) Typ obtoku závisí na modelu.
3.5 Plynové hořáky pro ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝ‐
KON kW1)
SNÍŽENÝ VÝKON kW1)
ZNAČKA PRO
TRYSKU 1/100
mm
3.0
0.72 / 0.75
119
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
1.0
0.35
70
Rychlý
Středně rychlý
Pomocný
1) Typ kohoutu závisí na modelu.
3.6 Plynové hořáky pro LPG G30 30 mbar
HOŘÁK
Rychlý
NORMÁLNÍ
VÝKON kW
SNÍŽENÝ VÝ‐
KON kW
ZNAČKA PRO
TRYSKU 1/100
mm
JMENOVITÝ
PRŮTOK PLYNU
g/h
3.0
0.72
88
218
9
10
www.electrolux.com
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON kW
SNÍŽENÝ VÝ‐
KON kW
ZNAČKA PRO
TRYSKU 1/100
mm
JMENOVITÝ
PRŮTOK PLYNU
g/h
Středně ry‐
chlý
2.0
0.43
71
145
Pomocný
1.0
0.35
50
73
3.7 Plynové hořáky pro LPG G31 30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ SNÍŽENÝ VÝKON
ZNAČKA
JMENOVITÝ
PRO TRYSKU PRŮTOK PLYNU
VÝKON kW1)
kW1)
1/100 mm
g/h
Rychlý
2.6
0.63
88
186
Středně ry‐
chlý
1.7
0.38
71
121
Pomocný
0.85
0.31
50
61
1) Typ kohoutu závisí na modelu.
3.8 Připojení plynu
VAROVÁNÍ!
Po dokončení instalace se
ujistěte, že jsou těsnění u
všech spojek v pořádku a
nedochází k úniku. Pro
kontrolu těsnění použijte
mýdlový roztok, nikoliv
plamen.
VAROVÁNÍ!
Před připojením plynu
odpojte spotřebič od
elektrické sítě nebo vypněte
pojistku v pojistkové
skříni.Zavřete hlavní kohout
přívodu plynu.
Použijte pevné přípojky nebo ohebnou
hadici z nerezové oceli v souladu s
platnými předpisy. Pokud použijete
ohebné kovové hadice, dbejte na to, aby
se nikde nedotýkaly pohyblivých částí,
ani nebyly nikde přiskřípnuté.
3.9 Připojení pružných
nekovových hadic
Pokud je k připojení snadný přístup,
můžete použít pružnou hadici. Pružné
hadice musí být pevně připevněny
pomocí svěrek.
Při instalaci vždy použijte držák hadice a
těsnění. Pružnou hadici lze použít za
následujících podmínek:
•
VAROVÁNÍ!
Trubka plynové přípojky se
nesmí dotýkat části
spotřebiče zobrazené na
obrázku.
nesmí se zahřát na vyšší než
pokojovou teplotu, vyšší než 30 °C,
• nesmí být delší než 1 500 mm,
• není v žádném místě zúžená,
• nesmí být zkroucená nebo příliš
napnutá,
• nesmí být v kontaktu s ostrými okraji
nebo rohy,
• lze snadno kontrolovat její stav.
Při kontrole pružné hadice se ujistěte, že:
ČESKY
•
nemá po celé délce ani na koncích
trhliny, zářezy nebo známky ohoření,
• materiál není ztvrdlý, ale má svou
normální pružnost,
• spojovací svorky nejsou rezavé,
• doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad,
hadici neopravujte, ale vyměňte ji.
Přívod plynu je umístěn na zadní straně
ovládacího panelu.
3.10 Přizpůsobení pro různé
druhy plynu
Přizpůsobení pro různé
druhy plynu smí provádět
pouze oprávněná osoba.
11
A. Přípojka plynu (trouba má pouze
jednu přípojku)
B. Těsnění
C. Nastavitelná přípojka
D. Držák trubky pro LPG
3.11 Výměna trysek varné
desky
Při změně druhu plynu vyměňte trysky.
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Demontujte vstřikovací trysky pomocí
nástrčného klíče č. 7.
4. Nahraďte je tryskami potřebnými pro
používaný druh plynu.
Trouba je nastavena na
zemní plyn, ale pomocí
správných trysek můžete
přejít na kapalný plyn.
Průtok plynu se upraví podle
potřeby.
Instalační sadu lze objednat
u autorizovaného servisního
střediska.
VAROVÁNÍ!
Před výměnou vstřikovacích
trysek se ujistěte, že jsou
ovladače plynových hořáků v
poloze Vypnuto. Spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Nechte troubu vychladnout.
Hrozí nebezpečí úrazu.
Trouba je nastavena na
výchozí typ plynu. Při změně
nastavení vždy použijte
těsnění.
C
B
A
D
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v
blízkosti přívodního plynového
potrubí) za takový, který odpovídá
novému druhu dodávaného plynu.
Tento štítek můžete najít
v sáčku dodávaném se
spotřebičem.
Pokud je přívodní tlak plynu jiný nebo
nestálý v porovnání s požadovaným
tlakem, je nutné instalovat na přívodní
plynové potrubí regulátor tlaku.
3.12 Nastavení minimální
úrovně plynového hořáku varné
desky
1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Odmontujte ovladač varné desky.
Pokud se nelze dostat k obtokovému
šroubu, před provedením nastavení
sejměte ovládací panel.
3. Úzkým plochým šroubovákem
seřiďte obtokový šroub A.
12
www.electrolux.com
Poloha obtokového šroubu závisí na
daném modelu A.
3.13 Vyrovnání spotřebiče
A
A
Změna ze zemního plynu na
zkapalněný plyn
1. Plně utáhněte obtokový šroub.
2. Vraťte ovladač zpět.
Změna ze zkapalněného plynu
na zemní plyn
1. Obtokový šroub v poloze A
vyšroubujte o cca jednu otáčku.
2. Namontujte zpět ovladač varné
desky.
3. Znovu připojte spotřebič k elektrické
síti.
4.
5.
6.
7.
8.
VAROVÁNÍ!
Zástrčku zapojte do
zásuvky až po
namontování všech
součástí na svá původní
místa. Hrozí nebezpečí
úrazu.
Zapalte hořák.
Viz část „Varná deska - Denní
používání“.
Otočte ovladačem varné desky do
minimální polohy.
Znovu odmontujte ovladač varné
desky.
Obtokový šroub pomalu šroubujte
dovnitř, dokud nedosáhnete
minimální a stabilního plamene.
Namontujte zpět ovladač varné
desky.
Pomocí seřiditelných nožiček na spodku
spotřebiče nastavte výšku horní pracovní
plochy do stejné úrovně s ostatními
povrchy.
3.14 Ochrana proti překlopení
Nastavte správnou výšku a umístění
spotřebiče, než připojíte ochranu proti
překlopení.
POZOR!
Ujistěte se, že jste ochranu
proti překlopení nainstalovali
ve správné výšce.
Přesvědčte se, že je plocha
za spotřebičem hladká.
Je nutné nainstalovat ochranu proti
překlopení. Pokud ji nenainstalujete,
spotřebič se může překlopit.
Na vašem spotřebiči se nachází symbol
zobrazený na obrázku (dle modelu),
který vás upozorňuje na instalaci
ochrany proti překlopení.
ČESKY
POZOR!
Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami
kuchyňské linky větší, než je
šířka spotřebiče, pak musíte
pro vystředění spotřebiče
upravit postranní rozměr.
3.15 Elektrická instalace
1. Nainstalujte ochranu proti překlopení
ve výšce 232 - 237 mm pod úrovní
horní pracovní plochy a 110 - 115
mm od strany spotřebiče skrze
kruhový otvor na konzole.
Přišroubujte jej do pevného materiálu
nebo použijte vhodnou oporu (zeď).
VAROVÁNÍ!
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
110-115
mm
232- 237
mm
2. Tento otvor naleznete na levé straně
zadní části spotřebiče. Nadzdvihněte
přední stranu spotřebiče a umístěte ji
doprostřed prostoru v kuchyňské
lince. Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami kuchyňské linky
větší, než je šířka spotřebiče, pak
musíte pro vystředění spotřebiče
upravit postranní rozměr.
Pokud jste změnili rozměry
sporáku, je nutné správně
vyrovnat zařízení proti
překlopení.
VAROVÁNÍ!
Napájecí kabel se nesmí
dotýkat části spotřebiče
zobrazené na obrázku
stínovaně.
13
14
www.electrolux.com
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Celkový pohled
1
2 3 4 5
6
7
8
4
3
9
12
2
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ovladače varné desky
Displej
Ovladač (teploty)
Ukazatel / symbol teploty
S párou
Ovladač pečicích funkcí
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Vlis vnitřku trouby
Polohy polic
4.2 Uspořádání varné desky
1
2
5
3
1 Pomocný hořák
2 Výstup páry - počet a poloha závisí
na modelu
3 Středně rychlý hořák
4 Středně rychlý hořák
5 Rychlý hořák
4
4.3 Příslušenství
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Hluboký pekáč / plech
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
Zásuvka
Zásuvka je umístěna pod vnitřkem
trouby.
ČESKY
5.1 První čištění
5.3 Předehřátí
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
5.2 Nastavení času
Před použitím trouby musíte nastavit čas.
15
Ohledně funkce: PlusSteam
viz část „Denní používání“,
Nastavení funkce
PlusSteam.
1. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu
hodinu.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti
nebo po výpadku elektrického proudu
displej automaticky bliká.
a nastavte
3. Zvolte funkci
maximální teplotu. Maximální teplota
při této funkci je 210 °C.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko volby
5. Zvolte funkci
.
Rozsvítí se symbol zapnutého časovače.
S párou
a nastavte maximální
teplotu.
6. Nechte troubu pracovat 15 minut.
7. Troubu vypněte a nechte ji
vychladnout.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Z trouby může vycházet zápach
a kouř. Zajistěte v místnosti dostatečné
větrání.
2. Pomocí tlačítka
nebo
nastavte
správný denní čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a
na displeji se zobrazí nastavený denní
čas.
Ke změně času zapněte spotřebič a
současně stiskněte
a
nebo
.
, stiskněte tlačítko
Když bliká dvojtečka mezi hodinami a
minutami, stisknutím
nastavíte nový čas.
nebo
6. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Zapálení hořáku varné
desky
Hořák vždy zapalte předtím
než na něj postavíte nádobu.
VAROVÁNÍ!
Při používání otevřeného
ohně v kuchyni buďte velmi
opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za
chybné použití plamene.
1. Otočte ovladačem funkcí varné
desky proti směru hodinových
ručiček do polohy maximálního
průtoku plynu
a zatlačte na něj
pro zapálení hořáku.
2. Držte ovladač varné desky zatlačený
po dobu 10 nebo méně sekund, aby
se termočlánek zahřál. V opačném
případě se přeruší přívod plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
16
www.electrolux.com
VAROVÁNÍ!
Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund.
Jestliže se hořák po uplynutí
15 sekund nezapálí,
uvolněte ovladač, otočte ho
do polohy vypnuto a před
dalším pokusem o zapálení
hořáku alespoň jednu minutu
počkejte.
6.2 Přehled hořáku
A
B
Jestliže se hořák ani po
několika pokusech nezapálí,
zkontrolujte, zda je korunka
a její víčko ve správné
poloze.
V případě výpadku
elektrického proudu můžete
hořák zapálit i bez
elektrického zařízení. V
takovém případě přiložte
k hořáku plamen, stiskněte
odpovídající ovladač a
otočte jím do polohy na
maximum. Držte ovladač
zatlačený po dobu 10 nebo
méně sekund, aby se
termočlánek zahřál.
C
D
A.
B.
C.
D.
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
6.3 Vypnutí hořáku
Chcete-li plamen zhasnout, otočte
ovladačem do polohy vypnuto
Jestliže z nějakého důvodu
plamen zhasne, otočte
ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně
jednu minutu a pokuste se
hořák znovu zapálit.
.
VAROVÁNÍ!
Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve
ztlumte nebo zhasněte
plamen.
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když
zapnete elektřinu, po
instalaci nebo po výpadku
proudu. Nejde o závadu.
7. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Nádobí
VAROVÁNÍ!
Nedávejte stejnou pánev na
dva hořáky.
VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění,
nepokládejte na hořák
nestabilní nebo poškozené
nádoby.
ČESKY
POZOR!
Ujistěte se, že držadla hrnců
nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
POZOR!
Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku,
čímž získají maximální
stabilitu a sníží se spotřeba
plynu.
Hořák
17
Průměr nádoby
(mm)
Pomocný
120 - 180
Středně rychlý
140 - 220/2401)
Rychlý
160 - 220/2601)
1) Když je na varné desce jediná nádoba.
7.2 Průměry nádobí
VAROVÁNÍ!
Používejte nádoby na vaření
s průměrem vhodným pro
rozměry hořáků.
8. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Části z nerezové oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
8.2 Čištění varné desky
•
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
•
Smaltované části, krytky a korunky
hořáků umyjte vlažnou vodou se
saponátem a před jejich vložením
zpět je řádně osušte.
8.3 Čištění zapalovací svíčky
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté,
aby hořáky dobře zapalovaly, a
kontrolujte průchodnost otvorů v
korunkách hořáků.
8.4 Mřížky pod nádoby
Mřížky pod nádoby nejsou
odolné pro mytí v myčce
nádobí. Musí se mýt ručně.
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější
čištění vyjměte.
Při snímání mřížek pod
nádoby buďte velmi
opatrní, aby nedošlo k
poškození varné desky.
2. Po vyčištění mřížek pod nádoby se
ujistěte, že jsou umístěné ve správné
poloze.
3. Má-li hořák správně fungovat, musí
být ramena mřížek pod nádoby ve
středu hořáku.
18
www.electrolux.com
8.5 Pravidelná údržba
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu
přívodní plynové trubky a nastavovače
tlaku, je-li instalován.
9. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.2 Bezpečnostní termostat
9.1 Zapnutí a vypnutí trouby
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout,
otočte ovladači funkcí trouby a
teploty do polohy vypnuto.
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato
trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět
automaticky zapne.
9.3 Funkce trouby
Symbol
Funkce trouby
Použití
Poloha Vypnuto
Trouba je vypnutá.
Osvětlení trouby
Zapne osvětlení bez pečicí funkce.
PlusSteam
K dodání vlhkosti během přípravy. K získání
správné barvy a křupavé kůrky při pečení. K za‐
jištění větší šťavnatosti při ohřevu. K zavařování
ovoce a zeleniny.
Teplovzdušný
ohřev
K přípravě měkkých a šťavnatých pečení nebo
k sušení ovoce a zeleniny.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem.
Horní/spodní
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrov‐
ni trouby.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství
a opékání chleba.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. K zapékání a pečení
dozlatova.
+
ČESKY
Symbol
Funkce trouby
Použití
Horkovzdušné
pečení
K pečení masa nebo moučných jídel při stejné
teplotě na několika roštech bez mísení vůní.
Horkovzdušné
pečení s párou
Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení.
Pokyny k přípravě viz kapitola „Tipy a rady“,
Horkovzdušné pečení s párou. Dvířka trouby by
měla být během pečení zavřená, aby nedošlo k
přerušení funkce a aby trouba fungovala co nej‐
úsporněji. Při použití této funkce se teplota ve
vnitřku trouby může lišit od nastavené teploty.
Může dojít ke snížení tepelného výkonu. Obe‐
cná doporučení ohledně úspory energie viz ka‐
pitola „Energetická účinnost“, Trouba - úspora
energie. Tato funkce byla použita ke splnění
energetické třídy dle normy EN 60350-1.
Pravý horký
vzduch
K pečení jídel na dvou úrovních současně a k
sušení potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 40 °C nižší než při použití funkce Horní/spodní
ohřev.
Odmrazování
K rozmrazování potravin (zeleniny a ovoce).
Doba rozmrazování závisí na množství a vel‐
ikosti zmražených potravin.
9.4 Zapnutí funkce: PlusSteam
Tato funkce umožňuje zlepšení vlhkosti
během přípravy jídla.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
Vlhkost může způsobit popálení:
•
•
19
Neotvírejte dvířka spotřebiče,
používáte-li funkci: PlusSteam.
Po použití funkce PlusSteam otvírejte
dvířka spotřebiče opatrně.
Viz část „Tipy a rady“.
1. Otevřete dvířka trouby.
2. Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z
kohoutku.
Maximální objem vlisu vnitřku trouby
je 250 ml.
Naplňte vlis vnitřku trouby vodou
pouze tehdy, když je trouba chladná.
3. Nastavte funkci: PlusSteam
4. Stiskněte tlačítko S párou
.
.
Tlačítko S párou funguje pouze s
funkcí: PlusSteam.
Kontrolka se rozsvítí.
5. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
6. Vložte jídlo do spotřebiče a zavřete
dvířka trouby.
POZOR!
Neplňte vlis vnitřku
trouby vodou během
přípravy jídla nebo když
je trouba horká.
7. Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka
S párou
a otočením ovladače
funkcí a teploty trouby do polohy
vypnuto.
Kontrolka tlačítka S párou zhasne.
8. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ!
Před odstraněním vody z
vlisu vnitřku trouby se
ujistěte, že je spotřebič
vychladlý.
20
www.electrolux.com
10. TROUBA - FUNKCE HODIN
10.1 Displej
A
B
C
D
A. Ukazatel funkce TRVÁNÍ a
UKONČENÍ
B. Displej času
C. Ukazatel zapnutého časovače
D. Ukazatel funkce MINUTKA
10.2 Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
S párou
Zapnutí funkce: PlusSteam.
10.3 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
00:00
Použití
DENNÍ ČAS
K nastavení, změně nebo kontrole den‐
ního času.
dur
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu
spotřebiče (1 min - 10 h).
End
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby, kdy se má
spotřebič vypnout (1 min - 10 h).
ODLOŽENÝ START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a
UKONČENÍ.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání (1 min
- 23 h 59 min). Tato funkce nemá žá‐
dný vliv na provoz spotřebiče.
dur + End
10.4 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat dur.
, dokud
3. Použijte
nebo
k nastavení
času TRVÁNÍ.
Na displeji se zobrazí dur a symbol A.
4. Po uplynutí nastaveného času bliká
dur a na sedm minut zazní zvukový
signál. Spotřebič se automaticky
vypne.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladač funkcí trouby a
ovladač teploty do polohy vypnuto.
ČESKY
10.5 Nastavení funkce
UKONČENÍ
10.7 Nastavení funkce
MINUTKA
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
1. Opakovaně stiskněte
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat End.
, dokud
3. Použijte
nebo
k nastavení
času.
Na displeji se zobrazí End a symbol A.
4. Po uplynutí nastaveného času bliká
End a na sedm minut zazní zvukový
signál. Spotřebič se automaticky
vypne.
5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladač funkcí trouby a
ovladač teploty do polohy vypnuto.
10.6 Nastavení ODLOŽENÉHO
STARTU
nezačne blikat
21
, dokud
.
2. Použijte
nebo
k nastavení
potřebného času.
3. Po uplynutí nastaveného času zní
sedm minut zvukový signál. Chcete-li
zvukový signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
10.8 Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
a .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat dur.
10.9 Změna zvukového signálu
3. Použijte
nebo
času TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
, dokud
k nastavení
.
5. Použijte
nebo
času UKONČENÍ.
k nastavení
6. Potvrďte stisknutím .
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zní sedm
minut zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
7. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
8. Otočte ovladač funkcí trouby a
ovladač teploty do polohy vypnuto.
1. Aktuální zvukový signál přehrajete
stisknutím a podržením tlačítka
2. Změnu signálu provedete
opakovaným stisknutím
11.1 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
.
3. Uvolněte tlačítko .
Poslední tón se nastaví jako nový
zvukový signál.
4. Počkejte pět sekund na automatické
potvrzení nastavení.
Když je spotřebič odpojen od
elektrické sítě nebo po
výpadku elektrického
proudu, tón zvukového
signálu se nastaví zpět na
výchozí hodnotu.
11. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
.
22
www.electrolux.com
Zasuňte rošt mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
12. TROUBA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
12.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Spotřebič má čtyři úrovně roštů.
Polohy roštů ve spotřebiči se počítají
zdola.
Tento spotřebič je vybaven
speciálním systémem, který zajišťuje
oběh vzduchu a stálou recyklaci páry.
Tento systém umožňuje pečení a
vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř
měkká a na povrchu mají kůrčičku.
Doba pečení a spotřeba energie jsou
sníženy na minimum.
Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při
otvírání dvířek spotřebiče během
přípravy jídla vždy odstupte.
Kondenzaci snížíte, když spotřebič
vždy před přípravou jídla na 10 minut
předehřejte.
Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou
část spotřebiče nezakrývejte
hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit
výsledky pečení a poškodit smalt.
12.2 Pečení moučných jídel
•
•
•
•
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou zhnědnout nerovnoměrně. Jeli zhnědnutí nerovnoměrné, není
nutné měnit nastavení teploty. Rozdíly
se během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
12.3 Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
12.4 Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely
jít odstranit.
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
ČESKY
12.5 Doby přípravy
12.6 PlusSteam
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
23
+
Před předehřátím trouby
naplňte vlis vnitřku trouby
vodou pouze tehdy, když je
trouba chladná.
Viz „Zapnutí funkce: PlusSteam“
Pekárna
Jídlo
Množství vo‐ Teplota
dy ve vlisu
(°C)
(ml)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Bílý chléb1) 100
180
40 - 50
2
Použijte plech na
pečení.
Bagety/
kaiserky1)
100
200
20 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Domácí piz‐ 100
za1)
230
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Italský
chléb Fo‐
caccia 1)
150
190
20 - 30
1
Použijte plech na
pečení.
Sušenky,
100
čajové ko‐
láčky, crois‐
santy1)
160
10 - 20
2
Použijte plech na
pečení.
Švestkový
koláč, ja‐
blečný ko‐
láč,
skořicové
rolky1)
160
75 - 90
2
Použijte koláčo‐
vou formu.
100
1) Před přípravou předehřejte v prázdné troubě pět minut.
Příprava zmrazených potravin
Jídlo
Množství vo‐ Teplota
dy ve vlisu
(°C)
(ml)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Mražená
pizza1)
150
200
15 - 20
2
Použijte plech na
pečení.
Lasagne,
mražené1)
200
180
35 - 50
2
Použijte tvarova‐
ný rošt.
24
www.electrolux.com
Jídlo
Množství vo‐ Teplota
dy ve vlisu
(°C)
(ml)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Mražený
croissant1)
100
20 - 30
2
Použijte plech na
pečení.
170
1) Před přípravou předehřejte v prázdné troubě 10 minut.
Ohřev jídla
Jídlo
Množství
vody ve vli‐
su (ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Bílý chléb
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Bagety/
kaiserky
100
110
10 - 20
2
Použijte plech na
pečení.
Domácí piz‐ 100
za
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Italský
chléb Fo‐
caccia
100
110
10 - 20
2
Použijte plech na
pečení.
Zelenina
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Rýže
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Těstoviny
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Maso
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Jídlo
Množství
vody ve vli‐
su (ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Vepřová
pečeně
200
180
65 - 80
2
Použijte tvarova‐
ný rošt a plech
na pečení.
Hovězí pe‐
čeně, ne‐
propečená
200
200
45 - 50
2
Použijte tvarova‐
ný rošt a plech
na pečení.
Hovězí pe‐
čeně,
středně
propečená
200
200
50 - 55
2
Použijte tvarova‐
ný rošt a plech
na pečení.
Pečení masa
ČESKY
25
Jídlo
Množství
vody ve vli‐
su (ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Hovězí pe‐
čeně, pro‐
pečená
200
200
55 - 60
2
Použijte tvarova‐
ný rošt a plech
na pečení.
Půlka
kuřete
200
210
50 - 60
2
Použijte tvarova‐
ný rošt a plech
na pečení.
Celé kuře
200
210
60 - 80
2
Použijte tvarova‐
ný rošt a plech
na pečení.
Krůtí peče‐
ně
200
200
70 - 90
2
Použijte tvarova‐
ný rošt a plech
na pečení.
12.7 Zavařování
+
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Na plech na pečení nedávejte více
než šest půllitrových zavařovacích
sklenic.
Sklenice plňte rovnoměrně a nahoře
nechte 1 cm vzduchu. Víčka položte
•
•
•
•
na sklenice, ale neuzavírejte je
hermeticky.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Nalijte 1/2 litru vody do plechu na
pečení a 1/4 litru vody do vlisu uvnitř
trouby, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Zvolte funkci PlusSteam a nastavte
správnou teplotu podle údajů v níže
uvedené tabulce.
Sklenice lze hermeticky uzavřít pouze
tehdy, když je funkce vypnutá.
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenstv
í
Jahody / Borůvky / Maliny
160
25 - 30
1
Použijte
plech na pe‐
čení.
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenstv
í
35 - 40
1
Použijte
plech na pe‐
čení.
Peckoviny
Jídlo
Hrušky / Kdoule / Švestky 160
26
www.electrolux.com
Měkká zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenst
ví
Cuketa / Lilek / Cibule /
Rajčata
160
30 - 35
1
Použijte
plech na pe‐
čení.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenst
ví
Mrkev / Okurky / Tuřín /
Celer
160
35 - 45
1
Použijte
plech na pe‐
čení.
Nakládaná zelenina
12.8 Teplovzdušný ohřev
Sušení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Zelenina
Fazole
60 - 70
7-9
2
1/3
Nakrájená pa‐
prika
60 - 70
10 - 12
2
1/3
Zelenina do po‐ 60 - 70
lévky
9 - 11
2
1/3
Nakrájené hou‐ 50 - 60
by
13 - 15
2
1/3
Byliny
40 - 50
3-5
2
1/3
Švestky napůl
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Meruňky napůl
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Jablečné plátky 60 - 70
6-8
2
1/3
Hruškové plát‐
ky
7 - 10
2
1/3
Ovoce
60 - 70
Nízkoteplotní pečení
Jídlo
Hovězí
Množství
(kg)
Osmah‐
Teplota (°C)
nout na
obou stra‐
nách (min)
Poloha
roštu
Čas (min)
ČESKY
27
Jídlo
Množství
(kg)
Osmah‐
Teplota (°C)
nout na
obou stra‐
nách (min)
Poloha
roštu
Čas (min)
Filet, středně
propečený
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Hovězí pečeně,
středně prope‐
čená
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Růžový filet
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Hřbet, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Telecí pečeně,
středně prope‐
čená
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Růžový filet
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Hřbet, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Vepřová peče‐
1.5 - 2.0
ně, středně pro‐
pečená
4
80 - 100
2
100 - 160
Telecí
Vepřové
12.9 Horní/spodní ohřev
Pečení moučných jídel
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plochý koláč
160 - 170
25 - 35
2
Kynutý koláč s jablky
170 - 190
45 - 55
3
Koblihy
170 - 180
35 - 45
2
Drobenkový koláč
170 - 190
50 - 60
3
Tvarohový koláč
170 - 190
60 - 70
2
Venkovský chléb
190 - 210
50 - 60
2
Rumunský piškot
165 - 175
35 - 45
2
Rumunský piškot – tradiční
165 - 175
35 - 45
2
Sladké pečivo
180 - 200
15 - 25
2
Roláda
150 - 170
15 - 25
2
Slaný lotrinský koláč
215 - 225
45 - 55
2
28
www.electrolux.com
Pečení masa
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Ryba, celá
200 - 220
40 - 70
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Půlka kuřete
230
50 - 60
2
Vepřová kotleta
230
40 - 50
3
Grilovaná slanina
250
17 - 25
2
Klobásy
250
20 - 30
2
Hovězí steak: středně prope‐
čený
230
25 - 35
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Kuřecí křídla
230
30 - 40
2
Vepřová kotleta
230
40 - 50
2
Hovězí steak: dobře prope‐
čený
250
35 - 40
2
2
12.10 Velkoplošný gril
Poloha roštu
12.11 Turbo gril
Poloha roštu
12.12 Horkovzdušné pečení
Pečení moučných jídel
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plněné kynuté koláče
150 - 160
20 - 30
2
Piškotový dort
170 - 190
30 - 40
2
Švýcarský jablečný ko‐
láč z lineckého těsta
180 - 200
35 - 45
2
Jemná bábovka
150 - 160
40 - 50
2
Linecký koláč
170 - 190
50 - 60
2
Pusinky
110 - 120
30 - 40
2
Zapečené brambory
180 - 200
40 - 50
2
Lasagne
170 - 190
30 - 50
2
Makarony
170 - 190
50 - 60
2
ČESKY
29
12.13 Horkovzdušné pečení s párou
Jídlo
Teplota Čas
(°C)
(min)
Poloha Příslušenství
roštu
Chléb a pizza
Žemle
190
25 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Bagety/kaiserky
200
40 - 45
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Mražená pizza 350
g
190
25 - 35
2
tvarovaný rošt
Koláče na plechu na pečení
Roláda
180
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Sušenka brownie
180
35 - 45
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Suflé
210
35 - 45
2
šest keramických pečicích šálků
na tvarovaný rošt
Koláčový korpus z
piškotového těsta
180
25 - 35
2
dortový korpus na tvarovaný
rošt
Piškotový koláč
150
35 - 45
2
forma na koláč na tvarovaný
rošt
Ryby v sáčcích 300
g
180
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Celá ryba 200 g
180
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Rybí filé 300 g
180
30 - 40
2
plech na pizzu na tvarovaný rošt
Maso v sáčku 250 g 200
35 - 45
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Maso na vidlici 500
g
200
30 - 40
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Sušenky
170
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Makronky
170
40 - 50
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Koláče ve formě
Ryby
Maso
Malé kusy pečiva
30
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota Čas
(°C)
(min)
Poloha Příslušenství
roštu
Muffin
180
30 - 40
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Slaný keks
160
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Sušenky z křehkého 140
těsta
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Dortíky
170
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Zeleninová směs v
sáčku 400 g
200
20 - 30
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Omeleta
200
30 - 40
2
plech na pizzu na tvarovaný rošt
Zelenina na pekáči
700 g
190
25 - 35
2
plech na pečení nebo hluboký
pekáč
Vegetariánské
12.14 Pravý horký vzduch
Pečení moučných jídel
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plochý koláč
140 - 160
40 - 50
1+3
Sladké pečivo
190 - 210
10 - 20
1+3
Pusinky
100 - 120
55 - 65
1+3
Máslový koláč
150 - 170
20 - 30
1+3
Pizza
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 Informace pro zkušebny
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Příslušenství
Poloha
roštu
Čas
(min)
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Horní/spodní
ohřev
160
plech na peče‐
ní
3
20 - 30
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Horkovzdušné 150
pečení
plech na peče‐
ní
3
20 - 30
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Pravý horký
vzduch
plech na peče‐
ní
1+3
30 - 40
160
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Příslušenství
Poloha
roštu
Čas
(min)
Jablečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Horní/spodní
ohřev
190
tvarovaný rošt
1
65 - 75
Jablečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Horkovzdušné 180
pečení
tvarovaný rošt
2
70 - 80
Piškotová buchta
bez tuku
Horní/spodní
ohřev
180
tvarovaný rošt
2
20 - 30
Piškotová buchta
bez tuku
Horkovzdušné 160
pečení
tvarovaný rošt
2
25 - 35
Piškotová buchta
bez tuku
Pravý horký
vzduch
170
tvarovaný rošt
1+3
30 - 40
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Horní/spodní
ohřev
140
plech na peče‐
ní
3
15 - 30
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Horkovzdušné 140
pečení
plech na peče‐
ní
3
20 - 30
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Pravý horký
vzduch
140
plech na peče‐
ní
1+3
15 - 30
Topinky
Velkoplošný
gril
250
tvarovaný rošt
3
5 - 10
Hovězí hamburger
Turbo gril
250
tvarovaný rošt
nebo grilovací
pánev / plech
na pečení
3
15 - 20
první
strana;
10 - 15
druhá
strana
31
13. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár. Riziko je vyšší u
grilovacího pekáče.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky,
ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce
32
www.electrolux.com
nádobí. Mohlo by dojít k poškození
nepřilnavého povrchu.
Po každém použití setřete z vnitřku
trouby vlhkost.
13.2 Trouby z nerezové oceli
nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte
se stejnou opatrností.
13.3 Čištění vlisu vnitřku trouby
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Tímto čisticím postupem se odstraní
zbytkový vodní kámen z vlisu vnitřku
trouby po přípravě jídel pomocí páry.
Doporučujeme tento čisticí
postup provádět alespoň po
každém pátém až desátém
použití funkce: PlusSteam.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
250 ml bílého octa.
Použijte maximálně 6% ocet bez
bylinek.
2. Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní
kámen při pokojové teplotě po dobu
30 minut.
3. Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou
a měkkým hadrem.
13.4 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
13.5 Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena dvěma
skleněnými panely. Dvířka trouby a
vnitřní skleněný panel lze za účelem
čištění demontovat.
Jestliže se pokusíte
vytáhnout vnitřní skleněný
panel předtím, než
odstraníte dvířka trouby,
mohou se dvířka náhle
zavřít.
POZOR!
Spotřebič bez vnitřního
skleněného panelu
nepoužívejte.
1. Dvířka trouby zcela otevřete a
podržte oba dveřní závěsy.
ČESKY
33
5. Uvolněte blokovací systém a
vytáhněte vnitřní skleněný panel.
2. Zvedněte a zcela otočte páčky na
obou závěsech.
6. Otočte dva spojovací díly o 90° a
vytáhněte je z jejich umístění.
90°
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
zdvihněte a vytáhněte směrem
dopředu z jejich umístění.
7. Skleněný panel nejprve opatrně
nadzdvihněte a poté jej vytáhněte.
1
4. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
2
8. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v
myčce nádobí.
34
www.electrolux.com
Po vyčištění skleněný panel a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše
uvedené kroky v opačném pořadí.
Ujistěte se, že jste vnitřní skleněný panel
usadili do správné polohy.
2. Pomalu zásuvku zdvihněte.
3. Zásuvku zcela vytáhněte.
Zásuvku vložíte stejným postupem jako
výše, ale v opačném pořadí.
13.7 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Zadní žárovka
13.6 Vysazení zásuvky
VAROVÁNÍ!
V zásuvce neskladujte
hořlavé věci a materiály
(jako např. čisticí prostředky,
plastové sáčky, textilní
chňapky, papír nebo čisticí
spreje). Při použití trouby se
může zásuvka značně
zahřát. Hrozí nebezpečí
požáru.
Zásuvku pod troubou lze při čištění
vyjmout.
1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
ČESKY
35
14.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Po zapnutí generátoru ji‐
sker se neobjevují žádné
jiskry.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Viz
schéma zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.
Umístěte správně víčko a
korunku hořáku.
Termočlánek není dosta‐
tečně zahřátý.
Po zapálení plamene ne‐
chte generátor jisker za‐
pnutý ještě 10 nebo méně
sekund.
Plamen zhasíná ihned po
zapálení.
Kroužek plamene je nerov‐ Korunka hořáku je ucpaná
noměrný.
zbytky jídla.
Ujistěte se, že není tryska
zanesená a korunka
hořáku je čistá.
Hořáky nefungují.
Zkontrolujte přívod plynu.
Je přerušena dodávka ply‐
nu.
Plamen je oranžový nebo
žlutý.
Trouba nehřeje.
V některých místech
hořáku může mít plamen
oranžovou či žlutou barvu.
To je normální jev.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15 - 20 minut.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na displeji trouby se objeví Došlo k přerušení dodávky Nastavte znovu čas.
„0.00“ a „LED“.
elektrického proudu.
Pečení pomocí funkce
PlusSteam nevede k do‐
brému výsledku..
Nezapnuli jste funkci Plus‐
Steam.
Viz „Zapnutí funkce: Plus‐
Steam“.
36
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Vlis vnitřku trouby jste ne‐
naplnili vodou.
Viz „Zapnutí funkce: Plus‐
Steam“.
Funkci PlusSteam jste ne‐
zapnuli správně pomocí
tlačítka S párou.
Viz „Zapnutí funkce: Plus‐
Steam“.
Chcete zapnout funkci Te‐ Funkce PlusSteam je spu‐
plovzdušný ohřev, ale svítí štěna.
kontrolka tlačítka S párou.
Funkci PlusSteam vypnete
stisknutím tlačítka S párou
Voda ve vlisu vnitřku trou‐
by se nevaří.
Teplota je příliš nízká.
Nastavte teplotu na ale‐
spoň 110 °C.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Z vlisu vnitřku trouby vyté‐
ká voda.
Ve vlisu vnitřku trouby je
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a ujistěte
se, že je spotřebič již
chladný. Vodu vytřete hou‐
bou nebo hadříkem. Do vli‐
su vnitřku trouby přilijte
správné množství vody.
Řiďte se specifickým po‐
stupem.
14.2 Servisní údaje
.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
15.1 Produktové informace pro varnou desku dle směrnice komise
EU 66/2014
Označení mo‐ EKK64983OW
delu
EKK64983OX
Typ varné
desky
Varná deska na volně stojícím sporáku
ČESKY
Počet plyno‐
vých hořáků
4
Energetická
Levý zadní - pomocný
účinnost ply‐
nových hořáků Pravý zadní - středně rychlý
(EE gas bur‐
Pravý přední - středně rychlý
ner)
Levý přední - rychlý
není k dispozici
Energetická účinnost plynové varné desky (EE gas hob)
55,2 %
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná
paliva pro domácnost - část 2-1 :
Hospodárné využití energie - Všeobecně
15.2 Varná deska - úspora
energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
•
•
•
•
•
55,0 %
55,0 %
55,7 %
Před použitím zkontrolujte, zda jsou
hořáky a mřížky pod nádoby správně
nasazeny.
Dno varné nádoby by mělo mít
správné rozměry odpovídající velikosti
hořáku.
Varnou nádobu položte přímo na
hořák do jeho středu.
Když začnou tekutiny vřít, ztlumte
plamen, aby jen mírně perlily.
Je-li to možné, použijte tlakový hrnec.
Viz příslušná uživatelská příručka.
15.3 Produktový list a informace o troubách dle směrnice komise
EU 65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EKK64983OW
EKK64983OX
Index energetické účinnosti
94,9
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0,84 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0,75 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
58 l
Typ trouby
Trouba ve volně stojícím sporá‐
ku
Hmotnost
37
EKK64983OW
43.0 kg
EKK64983OX
39.0 kg
38
www.electrolux.com
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
15.4 Trouba - Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Horkovzdušné pečení s párou
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení. Další podrobnosti viz část
„Trouba - Denní používání“, Funkce
trouby.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty.
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
39
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................40
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 42
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................45
4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 50
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................51
6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................. 52
7. HORÁK - RADY A TIPY................................................................................... 53
8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE..............................................54
9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE ........................................................... 54
10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE...........................................................................57
11. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA......................................................58
12. RÚRA - RADY A TIPY.................................................................................... 59
13. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................69
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 72
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 74
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
40
1.
www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia
alebo trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Tento spotrebič je určený na používanie v nadmorskej
výške do 2 000 m.
Tento spotrebič nie je určený na používanie na
lodiach, loďkách ani plavidlách.
Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste
predišli prehriatiu.
Spotrebič neinštalujte na podstavec.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok alebo skleného veka varného
panela so závesmi nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Pred otvorením veka utrite prípadné tekutiny rozliate
na veku. Pred zatvorením veka nechajte povrch
varného panela vychladnúť.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na
skladovanie. Môže byť horúca.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento spotrebič je vhodný pre
nasledovné trhy: CZ SK
•
2.1 Inštalácia
•
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Kuchynská skrinka a príslušný
výklenok musia mať vhodné rozmery.
•
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Niektoré súčasti spotrebiča sú pod
napätím. Spotrebič zabudujte do
nábytku, aby ste zabránili kontaktu s
nebezpečnými časťami.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Aby ste predišli prevrhnutiu
spotrebiča, nezabudnite nainštalovať
stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
SLOVENSKY
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
2.3 Prívod plynu
•
Všetky práce súvisiace s pripojením
na prívod plynu musí vykonať
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
43
Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a
nastavenie spotrebiča navzájom
kompatibilné.
Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného
vetrania.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia a
popálenín.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Do spotrebiča ani priamo na jeho dno
neklaďte hliníkovú fóliu.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie. Pri premiestňovaní
týchto predmetov po varnom povrchu
ich vždy nadvihnite.
Zabezpečte dobré vetranie v
miestnosti, kde je spotrebič
nainštalovaný.
Používajte len stabilný kuchynský riad
so správnym tvarom a priemerom
väčším ako rozmery horákov.
Skontrolujte, či plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej polohy.
Používajte iba príslušenstvo dodané
so spotrebičom.
Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred údržbou vypnite spotrebič.
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite
zo sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
SLOVENSKY
2.6 Veko
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky
tohto veka.
Veko pravidelne čistite.
Veko neotvárajte, keď je na povrchu
vyliata voda.
Pred zatvorením veka vypnite všetky
horáky.
Veko nezatvárajte, kým varný panel a
rúra úplne nevychladnú.
Sklenené veko môže pri zahriatí
prasknúť (ak je k dispozícii).
45
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.8 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.9 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
2.7 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
•
•
•
•
O správnej likvidácii spotrebiča sa
informujte na mestskom alebo
obecnom úrade.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
Sploštite vonkajšie plynové trubice.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Umiestnenie spotrebiča
B
C
A
Váš voľne stojaci spotrebič môžete
nainštalovať so skrinkami na jednej
alebo po oboch stranách a do rohu.
Medzi spotrebičom a stenou
ponechajte vzdialenosť
približne 1 cm, aby sa dalo
otvoriť veko.
Minimálne vzdialenosti pre inštaláciu
nájdete v tabuľke.
Minimálne vzdialenosti
Rozmer
mm
A
400
B
650
46
www.electrolux.com
Rozmer
mm
C
150
3.2 Technické údaje
Napätie
230 V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Trieda spotrebiča
1
Rozmer
mm
Výška
857
Šírka
600
Hĺbka
600
3.3 Ostatné technické údaje
Kategória spotrebiča:
II2H3B/P
Pôvodne nastavený plyn:
G20 (2H) 20 mbar
Náhradný plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Priemery obtokov
HORÁK
Ø OBTOK1) 1/100 mm
Pomocný
29 / 30
Stredne rýchly
32
Rýchly
42
1) Typ obtoku závisí od modelu.
3.5 Plynové horáky pre ZEMNÝ PLYN G20 20 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝ‐
KON kW1)
ZNÍŽENÝ VÝKON kW1)
ZNAČKA DÝZY
1/100 mm
3.0
0.72 / 0.75
119
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
1.0
0.35
70
Rýchly
Stredne rýchly
Pomocný
1) Typ kohútika závisí od modelu.
3.6 Plynové horáky pre LPG G30 30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW
ZNÍŽENÝ VÝ‐
KON kW
ZNAČKA DÝZY MENOVITÝ PRIE‐
1/100 mm
TOK PLYNU g/
hod.
Rýchly
3.0
0.72
88
218
Stredne
rýchly
2.0
0.43
71
145
Pomocný
1.0
0.35
50
73
SLOVENSKY
47
3.7 Plynové horáky pre propán-bután G31 30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY ZNÍŽENÝ VÝKON ZNAČKA DÝ‐ MENOVITÝ PRIE‐
ZY 1/100 mm
TOK PLYNU g/
VÝKON kW1)
kW1)
hod.
Rýchly
2.6
0.63
88
186
Stredne
rýchly
1.7
0.38
71
121
Pomocný
0.85
0.31
50
61
1) Typ kohútika závisí od modelu.
3.8 Prívod plynu
VAROVANIE!
Pred pripojením plynovej
prípojky odpojte spotrebič od
elektrického napájania alebo
vypnite poistky v poistkovej
skrini.Zatvorte hlavný ventil
plynovej prípojky.
Použite pevné prípojky alebo antikorovú
ohybnú trubicu, ktoré vyhovujú platným
normám. Ak použijete ohybné kovové
trubice, uistite sa, že sa nedotýkajú
pohyblivých častí alebo že nie sú
pokrútené a stlačené.
3.9 Pripojenie ohybných
nekovových trubíc
Ak máte jednoduchý prístup k prípojke,
môžete použiť ohybnú trubicu. Ohybná
trubica musí byť pevne pripojená
pomocou svoriek.
Pri montáži vždy použite držiak trubice a
tesnenie. Ohybnú trubicu môžete použiť
v týchto prípadoch:
•
ak sa nemôže zahriať na vyššiu ako
izbovú teplotu, teda na viac ako 30
°C,
• nie je dlhšia ako 1 500 mm,
• ak sa nikde nezužuje,
• ak nie je skrútená alebo napnutá,
• ak sa nikde nedotýka ostrých hrán
alebo rohov predmetov,
• ak je možné jej stav jednoducho zistiť.
Pri kontrole ohybnej trubice sa uistite, že:
•
VAROVANIE!
Trubica prívodu plynu sa
nesmie dotýkať časti
spotrebiča zobrazenej na
obrázku.
VAROVANIE!
Po dokončení inštalácie sa
uistite, že každý spoj
správne tesní a nedochádza
k úniku. Na kontrolu tesnosti
použite mydlový roztok, a
nie plameň.
na nej nie sú praskliny, zárezy, znaky
obhorenia na koncoch, ale aj po celej
dĺžke,
• materiál nestvrdol a je stále správne
ohybný,
• upevňovacia svorka nezhrdzavela,
• neuplynula doba životnosti.
Ak spozorujete jednu alebo viac chýb,
rúrku/hadicu neopravujte, ale ju vymeňte.
Prípojka prívodu plynu sa nachádza na
zadnej strane ovládacieho panela.
3.10 Prispôsobenie rôznym
druhom plynu
Úpravu na iný druh plynu
prenechajte kvalifikovanej
osobe.
48
www.electrolux.com
Rúra je nastavená na zemný
plyn, nastavenie môžete so
správnymi dýzami zmeniť na
kvapalný plyn.
Rýchlosť prietoku plynu sa
dá nastaviť podľa potreby.
Montážnu súpravu si môžete
objednať v autorizovanom
servisnom stredisku.
VAROVANIE!
Pred výmenou dýz sa uistite,
že sú ovládače plynu vo
vypnutej polohe. Spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
Rúru nechajte vychladnúť.
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
Rúra je nastavená na
štandardný plyn. Pri zmene
nastavení vždy použite
tesnenie.
C
B
A
D
A. Bod pripojenia plynu (pre rúru sa
používa iba jeden bod)
B. Tesnenie
C. Nastaviteľná prípojka
D. Držiak trubice na propán-bután
3.11 Výmena dýz horáka
5. Typový štítok (nachádza sa v
blízkosti rúrky prívodu plynu)
vymeňte za štítok pre nový druh
privádzaného plynu.
Tento štítok nájdete vo
vrecku priloženom k
spotrebiču.
Ak je tlak prívodu plynu premenlivý alebo
sa líši od požadovaného tlaku,
namontujte na prívodnú plynovú rúrku
vhodný adaptér tlaku.
3.12 Nastavenie minimálnej
úrovne plynu horáka varného
panela
1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odstráňte otočný ovládač varného
panela. Ak nemáte prístup k
obtokovej skrutke, ešte pred začatím
nastavovania odmontujte ovládací
panel.
3. Pomocou tenkého a plochého
skrutkovača nastavte polohu
obtokovej skrutky A.
Model určuje polohu obtokovej
skrutky A.
A
Dýzy vymeňte pri zmene typu plynu.
1. Odstráňte podstavce na varné
nádoby.
2. Odstráňte kryty a korunky z horáka.
3. Dýzy meňte pomocou zakladacieho
kľúča č. 7.
4. Dýzy vymeňte za tie, ktoré sú
potrebné pre typ použitého plynu.
A
SLOVENSKY
Prepnutie zo zemného plynu na
kvapalný plyn
1. Úplne dotiahnite obtokovú skrutku.
2. Vložte ovládač späť.
Zmena z kvapalného plynu na
zemný plyn
1. Odskrutkujte obtokovú skrutku v
polohe A o približne jednu otáčku.
2. Vráťte späť otočný ovládač varného
panela.
3. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.
4.
5.
6.
7.
8.
VAROVANIE!
Zástrčku prívodného
kábla zapojte do
zásuvky iba v prípade,
že všetky diely sú na
svojom pôvodnom
mieste. Hrozí
nebezpečenstvo
poranenia.
Zapáľte horák.
Pozrite si kapitolu „Varný panel každodenné používanie“.
Prestavte otočný ovládač varného
panela do minimálnej polohy.
Opäť odstráňte otočný ovládač
varného panela.
Pomaly doťahujte obtokovú skrutku,
kým nebude plameň minimálny a
stabilný.
Vráťte späť otočný ovládač varného
panela.
49
3.14 Ochrana proti prevráteniu
Pred pripevnením ochrany proti
prevráteniu nastavte spotrebič do
správnej výšky a polohy.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby ste
ochranu proti prevráteniu
nainštalovali do správnej
výšky.
Uistite sa, že je povrch za
spotrebičom hladký.
Je potrebné nainštalovať ochranu proti
prevráteniu. Ak ju nenainštalujete,
spotrebič sa môže prevrátiť.
Spotrebič má symbol uvedený na
obrázku (ak je použitý), ktorý upozorňuje
na inštaláciu ochrany proti prevráteniu.
3.13 Vyrovnanie spotrebiča
Na vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej
polohy a prispôsobenie okolitým
zariadeniam použite malé nožičky v
spodnej časti spotrebiča.
1. Ochranu proti prevráteniu
nainštalujte 232 - 237 mm pod
horným povrchom spotrebiča a 110 115 mm od bočnej strany spotrebiča
do kruhového otvoru na konzole.
Priskrutkujte ju k pevnému materiálu
alebo použite vhodnú výstuž (stenu).
50
www.electrolux.com
3.15 Elektrická inštalácia
110-115
mm
VAROVANIE!
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
opatrenia uvedené v
príslušnej kapitole.
232- 237
mm
2. Otvor nájdete na ľavej strane v
zadnej časti spotrebiča. Nadvihnite
prednú časť spotrebiča a spotrebič
zasuňte do stredu priestoru medzi
skrinkami. Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné upraviť bočnú
vzdialenosť tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
VAROVANIE!
Napájací kábel sa nesmie
dotýkať časti spotrebiča
zatienenej na obrázku.
Ak ste zmenili rozmery
sporáka, musíte správne
zarovnať ochranu proti
prevráteniu.
UPOZORNENIE!
Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné
upraviť bočnú vzdialenosť
tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Celkový prehľad
1
2 3 4 5
6
4
3
12
7
8
9
2
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ovládače varného panela
Displej
Otočný ovládač (teploty)
Ukazovateľ / symbol teploty
Plus Para
Ovládač funkcií ohrevu
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Priehlbina dutiny
Úrovne v rúre
SLOVENSKY
51
4.2 Rozloženie varného povrchu
1
2
5
3
4
4.3 Príslušenstvo
•
•
1 Pomocný horák
2 Vývod pary – počet a poloha závisí
od modelu
3 Stredne rýchly horák
4 Stredne rýchly horák
5 Rýchly horák
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
•
Skladovacia zásuvka
Skladovacia zásuvka je umiestnená
pod dutinou rúry.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.2 Nastavenie času
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
Keď spotrebič pripojíte k elektrickému
napájaniu alebo po výpadku napájacieho
napätia, začne displej automaticky blikať.
1. Stlačte tlačidlo voľby .
Rozsvieti sa symbol zapnutého
časomera.
2. Pomocou tlačidiel
alebo
nastavte správny denný čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazenie času blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
Ak chcete zmeniť čas, zapnite spotrebič
a súčasne stlačte tlačidlá
a
alebo
.
Keď bliká stĺpec medzi hodinami a
minútami, stlačením tlačidla
nastavte nový čas.
alebo
5.3 Predhriatie
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
52
www.electrolux.com
Pre funkciu: PlusSteam
pozrite si kapitolu
„Každodenné používanie“,
Nastavenie funkcie:
PlusSteam".
1. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.
a nastavte
3. Nastavte funkciu
maximálnu teplotu. Maximálna
teplota pre túto funkciu je 210 °C.
4. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
5. Nastavte funkciu
, stlačte
tlačidlo Plus Para
a nastavte
maximálnu teplotu.
6. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
7. Rúru vypnite a nechajte ju
vychladnúť.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže produkovať zápach
a dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Zapálenie horáka varného
panela
Pred položením
kuchynského riadu horák
vždy zapáľte.
VAROVANIE!
Buďte veľmi opatrní, keď
používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť pri
nevhodnom zaobchádzaní s
plameňom.
1. Horák zapáľte otočením ovládača
varného panela proti smeru
hodinových ručičiek do maximálnej
polohy prívodu plynu
a stlačením
ovládača.
2. Otočný ovládač varného panela držte
stlačený 10 alebo menej sekúnd, aby
sa zohrial termočlánok. Ak to
neurobíte, prívod plynu sa preruší.
3. Keď je plameň pravidelný, upravte
ho.
VAROVANIE!
Otočný ovládač nedržte
stlačený dlhšie ako 15
sekúnd. Ak sa horák
nezapáli ani po 15
sekundách, uvoľnite otočný
ovládač, otočte ho do
vypnutej polohy, počkajte
najmenej 1 minútu a potom
skúste znova zapáliť horák.
Ak sa horák ani po
opakovaných pokusoch
nezapáli, skontrolujte, či je v
správnej polohe korunka a
kryt horáka.
Ak nemáte elektrinu, horák
možno zapáliť aj bez
elektrického zapaľovača. V
tomto prípade sa priblížte k
horáku s plameňom, stlačte
príslušný ovládač a otočte
ho do maximálnej polohy.
Otočný ovládač držte
stlačený 10 alebo menej
sekúnd, aby sa zohrial
termočlánok.
Ak plameň na horáku
náhodou zhasne, otočte
otočný ovládač do vypnutej
polohy a pred opakovaním
pokusu o zapálenie horáka
počkajte minimálne 1
minútu.
SLOVENSKY
A.
B.
C.
D.
Generátor iskier sa môže
automaticky spustiť pri
zapnutí napájania, po
inštalácii alebo výpadku
elektriny. Je to normálne.
53
Viečko horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
6.3 Vypínanie horáka
6.2 Prehľad horákov
Plameň sa zhasína otočením ovládača
do vypnutej polohy
.
VAROVANIE!
Pred odstraňovaním hrncov
z horáka vždy znížte plameň
na minimum alebo ho
vypnite.
A
B
C
D
7. HORÁK - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby boli varné
nádoby vycentrované nad
horákom, aby bola
zabezpečená maximálna
stabilita a nižšia spotreba
plynu.
7.1 Kuchynský riad
VAROVANIE!
Jednu varnú nádobu nikdy
nedávajte na dva horáky.
VAROVANIE!
Na horák neklaďte
nestabilné alebo poškodené
nádoby, aby nedošlo k
vyliatiam pokrmu a
zraneniam.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že rukoväte nie sú
nad predným okrajom
varného panelu.
7.2 Priemery kuchynského
riadu
VAROVANIE!
Používajte kuchynský riad s
priemerom zodpovedajúcim
veľkosti horákov.
Horák
Pomocný
Priemer kuchyn‐
ského riadu (mm)
120 - 180
Stredne rýchly
140 - 220/2401)
Rýchly
160 - 220/2601)
1) Keď sa na varnom paneli používa iba je‐
den hrniec.
54
www.electrolux.com
8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Diely z antikora umyte vodou a utrite
ich dosucha mäkkou handrou.
8.2 Čistenie varného panela
•
•
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Nečistoty zo smaltovaných dielov,
viečok a koruniek odstráňte teplou
mydlovou vodou a pred opätovným
nasadením ich dôkladne osušte.
kovovou elektródou. Tieto časti
udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli
ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte,
či nie sú otvory korunky horáka
zanesené.
8.4 Podstavce na varné nádoby
Podstavce na varné nádoby
nie sú vhodné na umývanie
v umývačke riadu. Musíte
ich umývať ručne.
1. V záujme jednoduchšieho čistenia
varného panela odstráňte podstavce
na varné nádoby.
Pri umiestňovaní
podstavcov postupujte
opatrne, aby ste
zabránili poškodeniu
hornej časti varného
panela.
2. Po vyčistení podstavcov na varné
nádoby skontrolujte, či sú v správnej
polohe.
3. Skontrolujte, či sú ramená
podstavcov na varné nádoby
zarovnané so stredom horáka, aby
horák správne fungoval.
8.5 Pravidelná údržba
Pravidelne žiadajte svoje miestne
autorizované servisné stredisko o
kontrolu stavu rúrky na prívod plynu a
adaptéra tlaku, ak je použitý.
8.3 Čistenie zapaľovacej
sviečky
Funkciu zapaľovania zabezpečuje
keramická zapaľovacia sviečka s
9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Zapnutie a vypnutie rúry
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
SLOVENSKY
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte
ovládače funkcií rúry a teploty do
polohy Vyp.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v
prevádzke.
55
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po
poklese teploty sa rúra opäť automaticky
zapne.
9.2 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
9.3 Funkcie rúry
Symbol
Funkcie rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Rúra je vypnutá.
Osvetlenie rúry
Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie peče‐
nia.
PlusSteam
Na pridanie vlhkosti počas pečenia. Pre správ‐
ne sfarbenie a chrumkavú kôrku počas pečenia.
Zabraňuje vysušeniu počas opätovného zohrie‐
vania. Na zaváranie ovocia a zeleniny.
+
Ventilátor s mier‐ Na prípravu jemného, šťavnatého pečeného
nym ohrevom
mäsa alebo na sušenie ovocia a zeleniny.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavou spodnou ča‐
sťou.
Tradičné pečenie Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej
úrovni.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hrianok.
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni. Na gratinovanie a za‐
pekanie.
Teplovzdušné
pečenie – Venti‐
látor s ohrevom
Na pečenie mäsových alebo nemäsových po‐
krmov pri rovnakej teplote rúry vo viacerých
úrovniach bez rizika prenosu vône.
56
www.electrolux.com
Symbol
Funkcie rúry
Použitie
Vlhké pečenie
Táto funkcia je určená na úsporu energie počas
pečenia. Pokyny ohľadom pečenia nájdete v ka‐
pitole „Rady a tipy“, Vlhké pečenie. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou možnou energetickou účin‐
nosťou. Keď použijete túto funkciu, teplota v du‐
tine sa môže líšiť od nastavenej teploty. Výkon
ohrevu môže byť znížený. Všeobecné odporú‐
čania na úsporu energie nájdete v kapitole
„Energetická účinnosť", Rúra – Úspora energie.
Táto funkcia sa použila na súlad s energetickou
triedou podľa normy EN 60350-1.
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie zároveň na dvoch úrovniach a su‐
šenie potravín.Nastavte teplotu o 20-40 °C niž‐
šiu ako pre Tradičné pečenie.
Rozmrazovanie
Na rozmrazenie potravín (zeleniny a ovocia).
Čas rozmrazovania závisí od množstva a veľko‐
sti mrazených potravín.
9.4 Zapnutie funkcie:
PlusSteam
Táto funkcia umožňuje vylepšiť vlhkosť
počas pečenia.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť
popáleniny:
•
•
Spotrebič neotvárajte, keď je táto
funkcia aktívna: PlusSteam.
Po skončení funkcie opatrne otvorte
dvierka spotrebiča: PlusSteam.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
1. Otvorte dvierka rúry.
2. Priehlbinu dutiny rúry naplňte vodou
z vodovodného kohútika.
Maximálna kapacita priehlbiny dutiny
je 250 ml.
Priehlbinu dutiny plňte vodou len
vtedy, keď je rúra studená.
3. Nastavte funkciu: PlusSteam
.
4. Stlačte tlačidlo Plus Para
.
Tlačidlo Plus Para je funkčné iba pri
funkcii: PlusSteam.
Ukazovateľ sa rozsvieti.
5. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
6. Do spotrebiča vložte jedlo a zatvorte
dvierka rúry.
UPOZORNENIE!
Priehlbinu dutiny rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.
7. Ak chcete spotrebič vypnúť, stlačte
,otočte otočné
tlačidlo Plus Para
ovládače funkcií rúry a teploty do
polohy vypnutia.
Ukazovateľ tlačidla Plus Para zhasne.
8. Odstráňte vodu z priehlbiny dutiny
rúry.
VAROVANIE!
Pred odstránením
zvyšnej vody z priehlbiny
dutiny rúry skontrolujte,
či je spotrebič studený.
SLOVENSKY
57
10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE
10.1 Displej
A
B
C
D
A. Ukazovateľ času funkcií TRVANIE a
KONIEC
B. Displej času
C. Ukazovateľ aktívneho časomera
D. Ukazovateľ funkcie KUCHYNSKÝ
ČASOMER
10.2 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
MINUS
Na nastavenie času.
CLOCK
Na nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Na nastavenie času.
Plus Para
Zapnutie funkcie: PlusSteam.
10.3 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
00:00
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu
denného času.
dur
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotre‐
bič v prevádzke (1 min – 10 h).
End
KONIEC
Na nastavenie, kedy sa má spotrebič
vypnúť (1 min – 10 h).
POSUNUTÝ ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KO‐
NIEC.
KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER
Nastavenie odpočítavania času (1 min
– 23 h 59 min). Táto funkcia nemá
vplyv na prevádzku spotrebiča.
dur + End
10.4 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať dur.
, kým
3. Po stlačení
alebo
môžete
nastaviť čas funkcie TRVANIE.
Na displeji sa zobrazí dur a symbol A.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať dur a zaznie zvukový signál na
7 minút. Spotrebič sa vypne
automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
58
www.electrolux.com
10.5 Nastavenie funkcie
KONIEC
10.7 Nastavenie funkcie
KUCHYNSKÝ ČASOMER
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
1. Opakovane stláčajte
, kým
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať End.
3. Stlačením
alebo
nastavte čas.
Na displeji sa zobrazí End a symbol A.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať End a zaznie zvukový signál
na 7 minút. Spotrebič sa vypne
automaticky.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
10.6 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým
nezačne blikať dur.
3. Čas funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Čas funkcie KONIEC nastavte
stlačením
alebo
.
6. Potvrďte stlačením tlačidla .
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas znie 7 minút
zvukový signál. Spotrebič sa vypne
automaticky.
7. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
nezačne blikať
2. Po stlačení
alebo
môžete
nastaviť požadovaný čas.
3. Po skončení nastaveného času znie
7 minút zvukový signál. Zvukový
signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
10.8 Zrušenie časových funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.
2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá
11.1 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
a
.
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.
10.9 Zmena zvukového signálu
1. Ak si chcete vypočuť aktuálny
zvukový signál, stlačte a podržte
tlačidlo
.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla
zmeníte signál.
3. Uvoľnite tlačidlo .
Posledný tón, ktorý ste nastavili, je
novým zvukovým signálom.
4. Počkajte 5 sekúnd na automatické
potvrdenie nastavenia.
Ak bol spotrebič odpojený od
sieťového napájania alebo
došlo k výpadku napájania,
nastaví sa pôvodný tón
zvukovej signalizácie.
11. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
, kým
.
SLOVENSKY
59
Rošt položte medzi vodiace lišty zvolenej
úrovne rúry.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlbokú panvicu zasuňte medzi vodiace
lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt
na vodiacich lištách.
12. RÚRA - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
12.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
Spotrebič má štyri úrovne v rúre.
Úrovne sa číslujú smerom od dna
spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas pečenia a znižuje
spotrebu energie na minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže
kondenzovať vlhkosť. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
pečením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
•
Neumiestňujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslušenstvo alobalom.
Mohlo by to zmeniť výsledky pečenia
a poškodiť smalt.
12.2 Pečenie
•
•
•
•
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach neopečú vždy rovnako
dohneda. Ak sa vyskytne
nerovnomerné zhnednutie, nie je
potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
12.3 Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
12.4 Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť
trvalé.
60
www.electrolux.com
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého
pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu
zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa
odparí.
12.5 Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
12.6 PlusSteam
+
Pred predhriatím naplňte
priehlbinu dutiny rúry vodou
iba keď je rúra studená.
Pozrite si časť „Zapnutie funkcie:
PlusSteam"
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
Pečivo
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Biely
chlieb1)
100
180
40 - 50
2
Použite plech na
pečenie.
Pečivo z
chlebového
cesta1)
100
200
20 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Domáca
pizza1)
100
230
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Posúchy1)
150
190
20 - 30
1
Použite plech na
pečenie.
Koláčiky,
100
pagáče,
croissanty1)
160
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.
Slivkový ko‐ 100
láč, jablkový
koláč, škori‐
cové rož‐
ky1)
160
75 - 90
2
Použite formu na
koláče
1) Pred pečením 5 minút predhrievajte v prázdnej rúre.
Príprava mrazených pokrmov
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Mrazená
pizza1)
150
15 - 20
2
Použite plech na
pečenie.
200
SLOVENSKY
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
61
Mrazené la‐ 200
sagne1)
180
35 - 50
2
Použite drôtený
rošt.
Mrazený
croissant1)
170
20 - 30
2
Použite plech na
pečenie.
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
100
1) Pred pečením 10 minút predhrievajte v prázdnej rúre.
Regenerácia jedla
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Biely chlieb 100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Pečivo z
100
chlebového
cesta
110
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.
Domáca
pizza
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.
Zelenina
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Ryža
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Cestoviny
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Mäso
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Pečenie mäsa
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Bravčové
pečené
200
180
65 - 80
2
Použite drôtený
rošt aj plech na
pečenie.
Hovädzie
200
pečené, ne‐
prepečené
200
45 - 50
2
Použite drôtený
rošt aj plech na
pečenie.
62
www.electrolux.com
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Hovädzie
pečené,
stredne
prepečené
200
200
50 - 55
2
Použite drôtený
rošt aj plech na
pečenie.
Hovädzie
pečené,
prepečené
200
200
55 - 60
2
Použite drôtený
rošt aj plech na
pečenie.
Kurča, po‐
lovica
200
210
50 - 60
2
Použite drôtený
rošt aj plech na
pečenie.
Celé kura
200
210
60 - 80
2
Použite drôtený
rošt aj plech na
pečenie.
Pečený mo‐ 200
riak
200
70 - 90
2
Použite drôtený
rošt aj plech na
pečenie.
12.7 Zaváranie
+
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť pollitrových zaváracích
pohárov.
Poháre plňte rovnomerne, nechajte 1
cm vzduchu na vrchu každého
•
•
•
•
pohára. Viečka nechajte na vrchu bez
hermetického zatvorenia.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Nalejte 1/2 litra vody do plechu na
pečenie a 1/4 litra vody na reliéf
priehlbiny dutiny, aby v rúre bola
dostatočná vlhkosť.
Vyberte funkciu PlusSteam a nastavte
správnu teplotu na základe tabuľky
nižšie.
Poháre sú hermeticky uzavreté iba
keď je funkcia vypnutá.
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Jahody/čučoriedky/maliny
160
25 - 30
1
Použite plech
na pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Hrušky/dule/slivky
160
35 - 40
1
Použite plech
na pečenie.
Kôstkovice
SLOVENSKY
63
Mäkká zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Cuketa/baklažán/cibuľa/
paradajky
160
30 - 35
1
Použite
plech na pe‐
čenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Mrkva/čalamáda/repa/
zeler
160
35 - 45
1
Použite
plech na pe‐
čenie.
Nakladaná zelenina
12.8 Ventilátor s miernym ohrevom
Sušenie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Zelenina
Strukoviny
60 - 70
7-9
2
1/3
Kotlety na pa‐
prike
60 - 70
10 - 12
2
1/3
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Nakrájané hu‐
by
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Bylinky
40 - 50
3-5
2
1/3
Rozpolené sliv‐ 60 - 70
ky
11 - 13
2
1/3
Rozpolené
marhule
9 - 11
2
1/3
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
2
1/3
Hruškové plát‐
ky
7 - 10
2
1/3
Ovocie
60 - 70
60 - 70
64
www.electrolux.com
Pomalé pečenie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Prudké
opečenie
z každej
strany
(min.)
Teplota (°C)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Hovädzie peče‐ 1.5 - 2.0
né, stredne pre‐
pečené
4
80 - 100
2
160 - 200
Hovädzie
Filety, stredne
prepečené
Teľacie
Ružová fileta
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Karé, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Teľacie, stredne 1.5 - 2.0
prepečené
4
80 - 100
2
100 - 160
Bravčové
Ružová fileta
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Karé, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Bravčové, stred‐ 1.5 - 2.0
ne prepečené
4
80 - 100
2
100 - 160
12.9 Tradičné pečenie
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Plochý koláč
160 - 170
25 - 35
2
Kysnutý koláč s jablkami
170 - 190
45 - 55
3
Koláč pečený v pekáči
170 - 180
35 - 45
2
Koláč s mrveničkou
170 - 190
50 - 60
3
Tvarohový koláč
170 - 190
60 - 70
2
Gazdovský chlieb
190 - 210
50 - 60
2
Rumunský piškótový koláč
165 - 175
35 - 45
2
Rumunský piškótový koláč –
tradičný
165 - 175
35 - 45
2
Kysnuté buchty
180 - 200
15 - 25
2
Piškótová roláda
150 - 170
15 - 25
2
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Slaný lotrinský koláč
215 - 225
45 - 55
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Celá ryba
200 - 220
40 - 70
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Kurča, polovica
230
50 - 60
2
Bravčová kotleta
230
40 - 50
3
Grilovaná slanina
250
17 - 25
2
Klobásy
250
20 - 30
2
Hovädzí steak: stredne pre‐
pečený
230
25 - 35
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Kuracie krídla
230
30 - 40
2
Bravčová kotleta
230
40 - 50
2
Hovädzí steak: prepečený
250
35 - 40
2
65
Úroveň v rúre
2
Pečenie mäsa
Úroveň v rúre
2
12.10 Rýchly gril
Úroveň v rúre
12.11 Turbo gril
Úroveň v rúre
12.12 Teplovzdušné pečenie – Ventilátor s ohrevom
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Plnený kysnutý koláč
150 - 160
20 - 30
2
Viktóriin koláč
170 - 190
30 - 40
2
Švajčiarsky jablkový ko‐ 180 - 200
láč
35 - 45
2
Vianočka
150 - 160
40 - 50
2
Linecké koláče
170 - 190
50 - 60
2
Snehové pusinky
110 - 120
30 - 40
2
Zapečené zemiaky
180 - 200
40 - 50
2
Lasagne
170 - 190
30 - 50
2
66
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Zapekané makaróny
170 - 190
50 - 60
Úroveň v rú‐
re
2
12.13 Vlhké pečenie
Pokrm
Teplota Čas
(°C)
(min)
Úro‐
veň
v rúre
Príslušenstvo
Chlieb a pizza
Buchtičky
190
25 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Pečivo z chlebového 200
cesta
40 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Mrazená pizza, 350
g
25 - 35
2
drôtený rošt
190
Koláče v plechu na pečenie
Piškótová roláda
180
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Brownies - čokolá‐
dový koláč
180
35 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Nákyp
210
35 - 45
2
šesť keramických zapekacích
foriem na drôtenom rošte
Piškótový korpus
180
25 - 35
2
forma na korpus na drôtenom
rošte
Piškótový koláč
150
35 - 45
2
forma na koláč na drôtenom ro‐
šte
Ryba vo vreckách,
300 g
180
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Celá ryba, 200 g
180
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Rybie filé, 300 g
180
30 - 40
2
forma na pizzu na drôtenom ro‐
šte
200
35 - 45
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Koláče vo forme
Ryba
Mäso
Mäso vo vrecku,
250 g
SLOVENSKY
Úro‐
veň
v rúre
67
Pokrm
Teplota Čas
(°C)
(min)
Príslušenstvo
Šašlíky, 500 g
200
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Sušienky
170
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Makaróny
170
40 - 50
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Muffiny
180
30 - 40
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Slané keksy
160
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Sušienky z krehké‐
ho cesta
140
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Tortičky
170
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Miešaná zelenina vo 200
vrecku, 400 g
20 - 30
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Omeleta
200
30 - 40
2
forma na pizzu na drôtenom ro‐
šte
Zelenina na plechu,
700 g
190
25 - 35
2
plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie
Drobné pečivo
Vegetariánske
12.14 Teplovzdušné pečenie
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Plochý koláč
140 - 160
40 - 50
1+3
Kysnuté buchty
190 - 210
10 - 20
1+3
Snehové pusinky
100 - 120
55 - 65
1+3
Maslový koláč
150 - 170
20 - 30
1+3
Pizza
200 - 220
35 - 45
1+3
68
www.electrolux.com
12.15 Informácie pre skúšobne
Pokrm
Funkcia
Teplota
(°C)
Príslušenstvo
Úroveň
v rúre
Čas
(min)
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Tradičné pe‐
čenie
160
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Teplovzdušné 150
pečenie – Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Teplovzdušné 160
pečenie
plech na peče‐
nie
1+3
30 - 40
Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Tradičné pe‐
čenie
190
drôtený rošt
1
65 - 75
Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Teplovzdušné 180
pečenie – Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
drôtený rošt
2
70 - 80
Piškótový koláč
bez tuku
Tradičné pe‐
čenie
180
drôtený rošt
2
20 - 30
Piškótový koláč
bez tuku
Teplovzdušné 160
pečenie – Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
drôtený rošt
2
25 - 35
Piškótový koláč
bez tuku
Teplovzdušné 170
pečenie
drôtený rošt
1+3
30 - 40
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pe‐
čenie
140
plech na peče‐
nie
3
15 - 30
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné 140
pečenie – Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné 140
pečenie
plech na peče‐
nie
1+3
15 - 30
Hrianky
Rýchly gril
250
drôtený rošt
3
5 - 10
Hovädzí burger
Turbo gril
250
drôtený rošt
3
alebo pekáč na
grilovanie/
pečenie
15-20
prvá
strana;
10-15
druhá
strana
SLOVENSKY
69
13. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie
umývať v umývačke riadu.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
13.3 Čistenie priehlbiny dutiny
rúry
Proces čistenia odstraňuje zvyšky
vodného kameňa z priehlbiny dutiny rúry
po procese pečenia s vlhkosťou.
Odporúčame, aby ste
postupovali podľa procesu
čistenia minimálne každý
piaty až desiaty cyklus
funkcie: PlusSteam.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 250 ml octu.
Použite maximálne 6 % ocot bez
byliniek.
2. Počkajte 30 minút, kým ocot
nerozpustí zostatkový vodný kameň
pri okolitej teplote.
3. Dutinu rúry poutierajte vlhkou
handrou namočenou vo vlažnej vode.
13.4 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
Po každom použití vyčistite vlhkosť z
dutiny.
13.2 Antikorové alebo hliníkové
rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
70
www.electrolux.com
1
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
13.5 Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry majú dva sklenené panely.
Dvierka rúry a vnútorný sklenený panel
môžete vybrať a vyčistiť ich.
Ak by ste sa pokúšali
vnútorný sklenený panel
vybrať, kým sú dvierka
namontované, mohli by sa
dvierka zatvoriť.
3. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
Potom ich nadvihnite a potiahnite
vpred a vyberte z lôžka.
UPOZORNENIE!
Spotrebič nepoužívajte bez
vnútorného skleneného
panela.
1. Úplne otvorte dvierka a uchopte oba
závesy.
4. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
2. Úplne nadvihnite príchytky na oboch
závesoch a preklopte ich.
5. Uvoľnite blokovací systém a vyberte
vnútorný sklenený panel.
SLOVENSKY
6. Otočte obidve úchytky o 90° a
vyberte ich z ich lôžok.
90°
7. Sklenený panel najprv opatrne
nadvihnite a potom vyberte.
13.6 Vybratie zásuvky
VAROVANIE!
V zásuvke neskladujte
horľavé predmety (ako napr.
čistiace materiály, plastové
tašky, kuchynské rukavice,
papier ani čistiace spreje).
Pri používaní rúry sa
zásuvka môže zohriať. Hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri
čistení vybrať.
1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
1
2
8. Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte. Sklenené panely neumývajte
v umývačke riadu.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenený panel a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup.
Uistite sa, že vnútorný sklenený panel je
namontovaný správne.
2. Opatrne nadvihnite zásuvku.
3. Zásuvku úplne vytiahnite von.
Ak chcete nainštalovať zásuvku, zvoľte
opačný postup.
13.7 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
71
72
www.electrolux.com
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Keď sa pokúsite aktivovať
generátor iskier, nevychá‐
dza žiadna iskra.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému za‐
pojenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Viečko a korunka horáka
nie sú položené správne.
Položte kryt a korunku ho‐
ráka správne.
Termočlánok nie je dosta‐
točne zohriaty.
Po zapálení plameňa držte
generátor iskier aktívny pri‐
bližne 10 sekúnd alebo
kratšie.
Plameň zhasne okamžite
po zapálení.
Kruh plameňa nie je rovno‐ Korunka horáka je upchatá Uistite sa, že dýza nie je
merný.
zvyškami potravín.
zablokovaná a korunka ho‐
ráka je čistá.
Horáky nefungujú.
Nie je prívod plynu.
Plameň je zafarbený na
oranžovo alebo žlto.
Rúra sa nezohrieva.
Skontrolujte plynovú prí‐
pojku.
V niektorých oblastiach ho‐
ráka sa môže plameň zdať
oranžový alebo žltý. Je to
normálne.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Nesvieti žiarovka.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
SLOVENSKY
73
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Na displeji rúry sa zobrazí
„0.00“ a „LED“.
Došlo k výpadku elektric‐
kého napájania.
Znovu nastavte hodiny.
Pri použití nasledujúcej
funkcie nie je účinnosť pe‐
čenia uspokojivá: Plus‐
Steam.
Nenastavili ste funkciu
PlusSteam.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: PlusSteam".
Priehlbinu dutiny rúry ste
nenaplnili vodou.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: PlusSteam".
Nenastavili ste správne
Pozrite si časť „Zapnutie
funkciu PlusSteam s tlačid‐ funkcie: PlusSteam".
lom Plus Para.
Chcete zapnúť funkciu Ve‐ Funkcia PlusSteam je spu‐ Stlačte tlačidlo Plus Para
ntilátor s miernym ohre‐
stená.
, aby ste vypli funkciu
vom, ale svieti tlačidlo Plus
PlusSteam.
Para.
Voda v priehlbine dutiny
rúry nevrie.
Teplota je príliš nízka.
Nastavte teplotu na mini‐
málne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
Z priehlbiny dutiny rúry vy‐
teká voda.
V priehlbine dutiny rúry je
priveľa vody.
Vypnite rúru a skontrolujte,
či spotrebič vychladol. Vo‐
du poutierajte handrou ale‐
bo špongiou. Do reliéfu du‐
tiny rúry pridajte správne
množstvo vody. Pozrite si
konkrétny postup.
14.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
74
www.electrolux.com
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Informácie o varnom paneli podľa EU 66/2014
Model
EKK64983OW
EKK64983OX
Typ varného
panela
Varný panel voľne stojaceho sporáka
Počet plyno‐
vých horákov
4
Energetická
účinnosť jed‐
notlivých ply‐
nových horá‐
kov (EE gas
burner)
Ľavý zadný – pomocný
neuvádza sa
Pravý zadný – stredne rýchly
55.0%
Pravý predný – stredne rýchly
55.0%
Ľavý predný – rýchly
55.7%
Energetická účinnosť plynového varného panela (EE gas
hob)
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové
palivá pre domácnosť. Časť 2-1:
Racionálne využívanie energie.
Všeobecne
15.2 Varný panel - Úspora
energie
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
•
•
•
•
•
55.2%
Pred použitím horákov a podstavcov
na varné nádoby sa uistite, že sú
správne nainštalované.
Dno kuchynského riadu musí mať
správne rozmery podľa veľkosti
horáka.
Kuchynský riad vždy vycentrujte
priamo nad horákom.
Keď tekutina začne vrieť, znížte
plameň tak, aby tekutina len slabo
vrela.
Ak je to možné, použite tlakový
hrniec. Pozrite si návod na použitie.
15.3 Dátový list produktu a informácie o rúrach podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EKK64983OW
EKK64983OX
Index energetickej účinnosti
94.9
SLOVENSKY
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0,84 kWh/cyklus
75
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0,75 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
58 l
Typ rúry
Rúra vnútri voľne stojaceho spo‐
ráka
Hmotnosť
EKK64983OW
43.0 kg
EKK64983OX
39.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
15.4 Rúra – Úspora energie
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
Vlhké pečenie
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia. Podrobnejšie informácie
nájdete v kapitole „Rúra – každodenné
používanie“, Funkcie rúry.
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867354367-A-272019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising