Electrolux | EKK54953OX | User manual | Electrolux EKK54953OX Manuali i perdoruesit

Electrolux EKK54953OX Manuali i perdoruesit
EKK54953OW
EKK54953OX
SQ
MK
Sobë Gatimi
Шпорет
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
2
39
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 8
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.............................................................................14
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................14
6. VATRA E GATIMIT - PËRDORIMI I PËRDITSHËM.........................................15
7. VATRA E GATIMIT - UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................... 16
8. VATRA E GATIMIT - KUJDESI DHE PASTRIMI..............................................17
9. FURRA - PËRDORIMI I PËRDITSHËM .......................................................... 18
10. FURRA - FUNKSIONET E ORËS.................................................................. 20
11. FURRA - PËRDORIMI I AKSESORËVE........................................................ 22
12. FURRA - UDHËZIME DHE KËSHILLA...........................................................23
13. FURRA - KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................. 32
14. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 34
15. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................37
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria për fëmijët dhe personat vulnerabël
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
Kjo pajisje është prodhuar për t'u përdorur deri në një
lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.
Kjo pajisje nuk duhet të përdoret në anije, varka ose
mjete ujore.
Mos e instaloni pajisjen prapa një dere dekorative për
të shmangur mbinxehjen.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e instaloni pajisjen mbi një platformë.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë
ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe
mund të shkaktojë zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një
kapak ose me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret.
Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren
vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami
ose xhamin e kapakëve me mentesha të pianurës,
pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të
rezultojë në krisjen e xhamit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët
nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës,
sepse mund të nxehen.
Hiqni derdhjet nga kapaku përpara se ta hapni. Lëreni
sipërfaqen e pianurës të ftohet përpara se ta mbyllni
kapakun.
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse. Fëmijët
nën 8 vjeç duhet të mbahen larg, nëse nuk
mbikëqyren vazhdimisht.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për
të futur aksesorët ose enët për furrë.
Përpara punimeve të mirëmbajtjes, shkëputni
furnizimin me rrymë elektrike.
SHQIP
•
•
•
•
5
Për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike,
sigurohuni që pajisja të fiket përpara se të ndërroni
llambën.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Bëni kujdes kur prekni sirtarin e ruajtjes. Ai mund të
nxehet.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e
pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së
gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i
fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e
pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i
mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë
aksidente.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
Kjo pajisje është e përshtatshme për
tregjet e mëposhtme : AL MK
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Mobilja e kuzhinës dhe zgavra duhet
të kenë dimensione të përshtatshme.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Sigurohuni që pajisja të jetë e
instaluar poshtë dhe pranë
strukturave të sigurta.
•
•
•
•
Disa pjesë të pajisjes kanë korrent.
Mbylleni pajisjen me mobilie për të
parandaluar prekjen e pjesëve të
rrezikshme.
Anët e pajisjes duhet të jenë pranë
pajisjeve ose njësive me të njëjtën
lartësi.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
Sigurohuni të instaloni një mjet
stabilizues për të penguar animin e
pajisjes. Referojuni kapitullit
"Instalimi".
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj,
veçanërisht kur dera është e nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Mbylleni plotësisht derën e pajisjes,
përpara se të lidhni spinën e rrymës
me prizën e rrymës.
2.3 Lidhja me gazin
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet e gazit duhen kryer
nga një person i kualifikuar.
Para instalimit, sigurohuni që kushtet
e furnizimit lokal (lloji i gazit dhe
presioni i gazit) dhe përshtatja e
pajisjes të jenë të përputhshme.
Sigurohuni që rreth pajisjes të
qarkullojë ajër.
Informacioni mbi furnizimin me gaz
ndodhet në pllakën e specifikimeve.
Kjo pajisje nuk është lidhur me një
pajisje që nxjerr tymrat e djegies.
Sigurohuni që të lidhni pajisjen sipas
rregulloreve ekzistuese për instalimin.
Kushtojini vëmendje kërkesave në
lidhje me ajrosjen e mjaftueshme.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi dhe djegiesh.
Rrezik nga goditja elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe shpërthimi
•
•
•
•
•
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund
të lëshojnë avuj të ndezshëm.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat kur
gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në
kontakt me shkëndija apo flakë të
hapura kur hapni derën.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijojë një përzierje alkooli
dhe ajri.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin
e kontrollit.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose
enë gatimi të bien mbi pajisje.
Sipërfaqja mund të dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me
enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni fletë alumini në pajisje
ose drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të pajisjes.
Enët e gatimit prej gize, alumini ose
me fund të dëmtuar mund të
shkaktojnë gërvishtje. Gjithmonë
ngrijini këto objekte peshë kur duhet
t'i lëvizni në sipërfaqen e gatimit.
Dhoma ku instalohet pajisja duhet të
ketë ajrosje të mirë.
Përdorni vetëm enë gatimi të
qëndrueshme me formën e duhur dhe
me diametër më të madh se
dimensionet e vatrës.
Sigurohuni që flaka të mos fiket kur e
rrotulloni çelësin shpejt nga pozicioni
maksimal në atë minimal.
Përdorni vetëm aksesorët e ofruar me
pajisjen.
Mos instaloni një difuzor flake mbi
vatër.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
7
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çaktivizojeni pajisjen përpara
mirëmbajtjes.
Hiqni spinën nga priza elektrike.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Yndyra dhe ushqimi i mbetur brenda
pajisjes mund të shkaktojë zjarr.
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
Mos i pastroni vatrat në enëlarëse.
2.6 Kapaku
•
•
•
•
•
•
Mos e ndryshoni specifikimin e
kapakut.
Pastrojeni rregullisht kapakun.
Mos e hapni kapakun kur ka rrjedhje
në sipërfaqe.
Përpara se të mbyllni kapakun fikini të
gjitha vatrat.
Mos e mbyllni kapakun derisa vatrat
dhe furra të jenë ftohur tërësisht.
Kapaku i xhamit mund të thërrmohet
gjatë nxehjes (nëse ka).
8
www.electrolux.com
2.7 Drita e brendshme
•
•
•
•
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
•
2.8 Hedhja e pajisjes
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e
duhur të hedhjes së pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
Shtypni tubat e jashtëm të gazit.
2.9 Shërbimi
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
3. INSTALIMI
Distancat minimale
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Përmasa
mm
A
400
3.1 Vendndodhja e pajisjes
B
650
Mund ta instaloni pajisjen e veçantë me
dollapë në një ose në të dy krahët dhe
në qoshe.
C
150
Vendoseni pajisjen në një
distancë rreth 1 cm nga muri
në pjesën e pasme për të
garantuar hapjen e kapakut.
Për distanca minimale për montimin,
kontrolloni tabelën.
B
C
A
3.2 Të dhënat teknike
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 - 60 Hz
Kategoria e pajisjes
1
Përmasat
mm
Lartësia
855
Gjerësia
500
Thellësia
600
SHQIP
9
3.3 Të dhëna teknike të tjera
Kategoria e pajisjes:
II2H3B/P
Gaz origjinal:
G20 (2H) 20 mbar
Zëvendësimi i gazit:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Diametrat e devijimit
VATRA
Ø DEVIJUESI1)1/100 mm
Ndihmëse
29 / 30
Gjysmë e shpejtë
32
E shpejtë
42
1) Lloji i devijuesit varet nga modeli.
3.5 Vatra gazi vetëm për GAZ NATYROR G20 20 mbar
VATRA
FUQIA
NORMALE kW1)
FUQIA E REDUKTUAR
SHENJA E
INJEKTORIT 1/100
kW1)
mm
E shpejtë
3.0
0.72 / 0.75
119
Gjysmë e
shpejtë
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
Ndihmëse
1.0
0.35
70
1) Lloji i devijuesit varet nga modeli.
3.6 Vatrat me gaz për LPG G30 30 mbar
VATRA
FUQIA
FUQIA E
NORMALE kW REDUKTUAR
kW
SHENJA E
INJEKTORIT
1/100 mm
QARKULLIMI
NOMINAL I GAZIT
në g/h
E shpejtë
3.0
0.72
88
218
Gjysmë e
shpejtë
2.0
0.43
71
145
Ndihmëse
1.0
0.35
50
73
3.7 Vatra me gaz për LPG G31 30 mbar
VATRA
E shpejtë
FUQIA
NORMALE
kW1)
FUQIA E
REDUKTUAR
kW1)
SHENJA E
INJEKTORIT
1/100 mm
QARKULLIMI
NOMINAL I
GAZIT në g/h
2.6
0.63
88
186
10
www.electrolux.com
VATRA
FUQIA
NORMALE
kW1)
FUQIA E
REDUKTUAR
kW1)
SHENJA E
INJEKTORIT
1/100 mm
QARKULLIMI
NOMINAL I
GAZIT në g/h
Gjysmë e
shpejtë
1.7
0.38
71
121
Ndihmëse
0.85
0.31
50
61
1) Lloji i devijuesit varet nga modeli.
3.8 Lidhja me gazin
PARALAJMËRIM!
Përpara se të lidhni gazin,
shkëputni pajisjen nga
furnizimi me korrent ose fikni
siguresën në kutinë e
siguresave.Mbyllni valvulën
kryesore të furnizimit me
gaz.
Përdorni lidhje të palëvizshme ose
përdorni tuba fleksibël prej inoksi në
përputhje me rregulloren në fuqi. Nëse
përdorni tuba metalikë fleksibël,
sigurohuni që të mos bien në kontakt me
pjesët e lëvizshme dhe që të mos
shtypen.
3.9 Lidhja me tuba fleksibël jometalikë
Nëse mund të hyni lehtë te lidhja, mund
të përdorni tub fleksibël. Tubi fleksibël
duhet të lidhet fort, duke përdorur
kapëse.
Në instalim përdorni gjithmonë mbajtësin
e tubave dhe guarnicionin. Tubi fleksibël
mund të vendoset kur:
•
nuk nxehet më shumë se temperatura
e dhomës, ose më shumë se 30°C,
• nuk duhet të jetë më i gjatë se 1500
mm,
• nuk ka ndonjë ngushtim përgjatë tij,
• nuk është i përdredhur ose i
shtrënguar,
• nuk bie në kontakt me pjesë të
mprehta ose kënde,
• kushtet e tij mund të kontrollohen
lehtë.
Kur kontrolloni tubin fleksibël, sigurohuni
që:
•
PARALAJMËRIM!
Tubi i lidhjes së gazit nuk
duhet të prekë pjesën e
pajisjes të treguar në figurë.
PARALAJMËRIM!
Kur të ketë përfunduar
instalimi, sigurohuni që
guarnicioni i çdo rakordi tubi
të jetë i saktë. Për të
kontrolluar guarnicionin
përdorni produkte sapuni, jo
flakë.
të mos ketë plasaritje, prerje, shenja
djegieje në të dyja skajet si dhe në të
gjithë gjatësinë e tij,
• materiali të mos jetë i ngurtësuar, por
të ketë elasticitetin e duhur,
• mbërthyeset mbajtëse të mos jenë
ndryshkur,
• afati i skadimit të mos ketë kaluar.
Nëse vihen re një ose më shumë
anomali, mos u përpiqni ta ndreqni tubin
por thjesht zëvendësojeni atë.
SHQIP
PARALAJMËRIM!
Kur të ketë përfunduar
instalimi, sigurohuni që
guarnicioni i çdo rakordi tubi
të jetë i saktë. Për të
kontrolluar guarnicionin
përdorni produkte sapuni, jo
flakë.
Lidhja e furnizimit me gaz gjendet në
pjesën e pasme të panelit të kontrollit.
PARALAJMËRIM!
Përpara se të lidhni gazin,
shkëputni pajisjen nga
furnizimi me korrent ose fikni
siguresën në kutinë e
siguresave.Mbyllni valvulën
kryesore të furnizimit me
gaz.
3.10 Përshtatja me lloje të
ndryshme gazi
Lejoni vetëm një person të
autorizuar për të kryer
përshtatjen me lloje të
ndryshme gazi.
11
C
B
A
D
A. Pika e lidhjes së gazit (furra ka vetëm
një pikë ku lidhet gazi)
B. Rondela
C. Lidhje e rregullueshme
D. Mbajtësja e tubave GLN
3.11 Zëvendësimi i injektorëve
të vatrës së gatimit
Ndërroni injektorët kur ndryshoni llojin e
gazit.
1.
2.
3.
4.
Hiqni skarat mbajtëse të tenxhereve.
Hiqni kapakët dhe kurorat e vatrës.
Hiqni injektorët me çelësa nr. 7.
Zëvendësojini injektorët me të tjerë të
përshtatshëm për llojin e gazit që
përdorni.
Furra është caktuar për gaz
natyror, mund ta kaloni në
gaz të lëngët, nëpërmjet
injektorëve të duhur.
Raporti i gazit përshtatet.
Setin e instalimit mund ta
porosisni nga qendra e
autorizuar e shërbimit.
PARALAJMËRIM!
Përpara se të ndërroni
injektorët, sigurohuni që
çelësat e gazit janë në
pozicionet Fikur. Shkëputeni
pajisjen nga energjia
elektrike. Lëreni furrën të
ftohet. Ka rrezik lëndimi.
Furra është caktuar në gaz
si opsionin bazë. Për të
ndryshuar cilësimet
gjithmonë përdorni
guarnicionin.
5. Zëvendësoni etiketën e specifikimeve
(që është vendosur pranë tubit të
furnizimit me gaz) me një tjetër të
përshtatshme për llojin e gazit.
Këtë etiketë mund ta
gjeni në qesen që vjen
me pajisjen.
Nëse presioni i furnizimit me gaz nuk
është konstant ose ndryshe nga presioni
i nevojshëm, instaloni rregulluesin
përkatës të presionit në tubin e furnizimit
me gaz.
12
www.electrolux.com
3.12 Rregullimi i nivelit minimal
të gazit në vatrën e pianurës
1. Shkëputeni pajisjen nga energjia
elektrike.
2. Hiqni çelësin e pianurës. Nëse nuk
keni akses në vidën anashkaluese,
çmontoni panelin e kontrollit përpara
se të fillojë rregullimi.
3. Rregulloni pozicionin e vidës
anashkaluese me anë të një
kaçavide të hollë e të sheshtë A.
Modeli përcakton pozicionin e vidës
anashkaluese A.
A
3.13 Nivelimi i pajisjes
Përdorni këmbët e vogla poshtë pajisjes
për ta vendosur sipërfaqen e pajisjes në
të njëjtin nivel me sipërfaqet e tjera.
3.14 Mbrojtja kundër
përmbysjes
A
Kalimi nga përdorimi i gazit
natyror në atë të lëngshëm
1. Fiksoni plotësisht vidën
anashkaluese.
2. Rivendosni çelësin.
Ndryshimi nga gaz i lëngshëm
në gaz natyror
1. Zhvidhosni me pothuajse një rrotullim
vidën anashkaluese, pozicioni A.
2. Vendosni në vend çelësin e pianurës.
3. Lidheni pajisjen me energjinë
elektrike.
4.
5.
6.
7.
8.
PARALAJMËRIM!
Futeni spinën në prizë
vetëm nëse gjitha pjesët
janë vendosur në
pozicionin e tyre fillestar.
Ka rrezik lëndimi.
Ndizni vatrën.
Referojuni kapitullit "Pianura Përdorimi i përditshëm".
Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
pianurës te pozicioni minimal.
Hiqni çelësin e pianurës sërish.
Vidhosni ngadalë vidën
anashkaluese derisa flaka të jetë
minimale dhe e qëndrueshme.
Vendosni në vend çelësin e pianurës.
Përcaktojeni lartësinë e duhur dhe zonën
për pajisjen përpara se të vendosni
mbrojtjen kundër përmbysjes.
KUJDES!
Sigurohuni që ta instaloni në
lartësinë e duhur mbrojtjen
kundër përmbysjes.
Sigurohuni që sipërfaqja
mbrapa pajisjes të jetë e
lëmuar.
Duhet të instaloni mbrojtjen kundër
animit. Nëse nuk e instaloni, pajisja
mund të anohet.
Pajisja ka simbolin e treguar në foto
(nëse aplikohet) për t'ju kujtuar mbi
instalimin dhe mbrojtjen kundër animit.
SHQIP
13
dollapëve është më e madhe se
gjerësia e pajisjes, ju duhet të
përshtatni matjet e anëve për ta vënë
pajisjen në qendër.
Nëse i ndryshoni
dimensionet e sobës, duhet
ta pozicioni siç duhet
pajisjen pa majë.
1. Instalojeni mbrojtjen kundër animit
317-322 mm nën sipërfaqen e
sipërme të pajisjes dhe 80-85 mm
nga ana e pajisjes, në vrimën
rrethore që gjendet në kllapë.
Mbërthejeni atë me vidë në
materialin e ngurtë ose përdorni
përforcuesin përkatës (murin).
80-85
mm
317-322
mm
KUJDES!
Nëse hapësira midis
dollapëve është më e madhe
se gjerësia e pajisjes, duhet
t'i përshtatni matjet e anëve
për ta vënë pajisjen në
qendër.
3.15 Instalimi elektrik
PARALAJMËRIM!
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi nëse nuk i ndiqni
masat e sigurisë në kapitujt
mbi sigurinë.
Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe kabllo
elektrike.
PARALAJMËRIM!
Kordoni elektrik nuk duhet të
prekë pjesën e pajisjes të
hijezuar në figurë.
2. Vrimën mund ta gjeni në anën e
majtë të pjesës së pasme të pajisjes.
Ngrini pjesën e përparme të pajisjes
dhe vendoseni në mes të hapësirës
midis dollapëve. Nëse hapësira midis
14
www.electrolux.com
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Pamje e përgjithshme
1
2 3 4 5
6
7
8
4
3
9
11
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Çelësat e pianurës
Programuesi elektronik
Çelësi i temperaturës
Simboli/treguesi i temperaturës
Butoni Plus Steam
Çelësi i funksioneve të furrës
Elementi ngrohës
Llamba
Ventilatori
Relievi i zgavrës
Pozicionet e rafteve
4.2 Skema e sipërfaqes së gatimit
1
5
2
3
4
4.3 Aksesorët
•
•
1 Vatra ndihmëse
2 Dalja e avullit - numri dhe pozicioni
varen nga modeli
3 Vatra gjysmë e shpejtë
4 Vatra gjysmë e shpejtë
5 Vatra e shpejtë
Rafti rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe
të pjekjes.
Tavë për pjekje
•
Për ëmbëlsira dhe biskota.
Sirtari për ruajtjen
Sirtari për ruajtjen ndodhet poshtë
hapësirës së furrës.
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Pastrimi i parë
Nxirri të gjithë aksesorët nga furra.
SHQIP
5.3 Ngrohja paraprake
Referojuni kapitullit "Kujdesi
dhe pastrimi".
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
Kthejini aksesorët në pozicionin e tyre
fillestar.
5.2 Vendosja e orës
Për të vënë në përdorim furrën, vendosni
në fillim orën.
Kur lidhni pajisjen me rrjetin elektrik ose
në rast ndërprerjeje të energjisë
elektrike, ekrani pulson automatikisht.
1. Shtypni butonin e përzgjedhjes
Simboli i aktivizimit të kohëmatësit
ndizet.
.
ose
për të vendosur
2. Përdorni
orën e duhur të ditës.
Pas rreth pesë sekondash, pulsimi do të
ndalet dhe në ekran do të afishohet ora
që keni vendosur.
Për të ndryshuar orën, aktivizoni pajisjen
dhe shtypni
ose
dhe
15
në të njëjtën kohë
.
Ngroheni paraprakisht furrën bosh
përpara përdorimit të parë.
Për funksionin: PlusSteam
referojuni "Aktivizimi i
funksionit : PlusSteam".
1. Vendosni funksionin
dhe
temperaturën maksimale.
2. Lëreni furrën të punojë për 1 orë.
dhe vendosni
3. Vendosni funksionin
temperaturën maksimale.
Temperatura maksimale për këtë
funksion është 210°C.
4. Lëreni furrën të punojë për 15
minuta.
5. Vendosni funksionin
, shtypni
butonin Plus Steam
dhe vendosni
temperaturën maksimale.
6. Lëreni furrën të punojë për 15
minuta.
7. Fikeni furrën dhe lëreni të ftohet.
Aksesorët mund të nxehen më shumë
sesa zakonisht. Furra mund të nxjerrë
erë të keqe dhe tym. Sigurohuni që të
ketë ajrosje të mjaftueshme në dhomë.
Kur pulsojnë dy pikat vertikale mes orëve
dhe minutave, shtypni
vendosur orën e re.
ose
për të
6. VATRA E GATIMIT - PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Ndezja e vatrës së pianurës
Ndizni gjithnjë vatrën
përpara se të vendosni enët
mbi të.
PARALAJMËRIM!
Bëni shumë kujdes kur
përdorni zjarr të hapur në
mjedisin e kuzhinës.
Prodhuesi nuk mban asnjë
përgjegjësi në rast se flaka
keqpërdoret.
1. Rrotulloni çelësin e pianurës në
drejtim të kundërt të akrepave të orës
deri në pozicionin me qarkullim
maksimal të gazit
dhe shtyjeni
poshtë për të ndezur vatrën.
2. Mbani shtypur çelësin e pianurës për
10 ose më pak sekonda për të
mundësuar ngrohjen e termoçiftit. Në
të kundërt, furnizimi me gaz
ndërpritet.
3. Rregullojeni flakën pasi të ndizet
normalisht.
16
www.electrolux.com
PARALAJMËRIM!
Mos e mbani çelësin të
shtypur për më shumë se 15
sekonda. Nëse vatra nuk
ndizet pas 15 sekondash,
lëshoni çelësin, rrotullojeni
në pozicionin e fikjes dhe
prisni të paktën 1 minutë
përpara se të provoni të
rindizni vatrën.
6.2 Pamje e përgjithshme e
vatrës
A
B
Nëse pas disa përpjekjesh
vatra nuk ndizet, kontrolloni
nëse kurora dhe kapaku i saj
janë vendosur mirë.
Në mungesë të korrentit
mund ta ndizni vatrën pa
pajisje elektrike. Në rast të
tillë, afroni një flakë te vatra,
shtypni çelësin përkatës dhe
rrotullojeni në pozicionin
maksimal. Mbajeni çelësin të
shtypur për 10 ose më pak
sekonda që ta lini termoçiftin
të ngrohet.
Nëse vatra fiket
aksidentalisht, kthejeni
çelësin në pozicionin e fikjes
dhe riprovoni ta ndizni sërish
pas të paktën 1 minute.
C
D
A.
B.
C.
D.
Kapaku i vatrës
Kurora e vatrës
Kandela e ndezjes
Termoçifti
6.3 Fikja e vatrës
Për të fikur flakën, rrotullojeni çelësin në
pozicionin e fikjes
.
PARALAJMËRIM!
Gjithnjë uleni flakën ose
fikeni atë përpara se të hiqni
enët nga vatra.
Gjeneratori i shkëndijave
mund të ndizet automatikisht
kur e lidhni me rrjetin
elektrik, pas instalimit ose
pas ndërprerjes së
energjisë. Kjo është
normale.
7. VATRA E GATIMIT - UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Enët e gatimit
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni të njëjtin tigan
mbi dy vatra.
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni mbi vatër
tenxhere që nuk qëndrojnë
mirë ose janë të dëmtuara
për të parandaluar derdhjen
dhe lëndimet.
SHQIP
KUJDES!
Sigurohuni që dorezat e
tenxhereve të mos
qëndrojnë mbi pjesën e
përparme të sipërfaqes së
vatrës.
KUJDES!
Sigurohuni që tenxheret të
jenë vendosur në qendër
mbi vatër, për të përfituar
stabilitet maksimal dhe
konsumin më të ulët të gazit.
Vatra
17
Diametri i enës
së gatimit (mm)
Ndihmëse
120 - 180
Gjysmë e shpejtë
140 - 220/2401)
E shpejtë
160 - 220/2601)
1) Kur në pianurë përdoret një tenxhere e
vetme.
7.2 Diametrat e enëve të
gatimit
PARALAJMËRIM!
Përdorni enë gatimi, diametri
i të cilave korrespondon me
përmasat e vatrave.
8. VATRA E GATIMIT - KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
•
•
•
Pastroni pjanuren pas çdo përdorimi.
Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në
funksionimin e pjanures.
Përdorni një pastrues të veçantë që
mund të përdoret për sipërfaqen e
pjanures.
Lani pjesët prej inoksi me ujë dhe
pastaj thajini me një leckë të butë.
8.2 Pastrimi i pianurës
•
•
Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
me sheqer. Nëse nuk e bëni, pianura
mund të dëmtohet nga papastërtia.
Kini kujdes të shmangni djegiet.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
çngjyrosjet e ndritshme metalike.
•
Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes.
Pas pastrimit, thajeni pianurën me një
leckë të butë.
Për t'i pastruar pjesët e emaluara,
bekun dhe kurorën, lajini ato me ujë të
ngrohtë dhe sapun dhe thajini me
kujdes përpara se t'i vendosni në
vend.
8.3 Pastrimi i kandelës së
ndezjes
Kjo karakteristikë realizohet nëpërmjet
një kandele ndezëse prej qeramike me
një elektrodë metalike. Këta elementë
mbajini të pastra për të shmangur
vështirësitë në ndezje, si dhe kontrolloni
që vrimat e kurorës së vatrës të mos jenë
të bllokuara.
8.4 Skarat mbështetëse të
tenxhereve
Skarat e enëve nuk janë
rezistente ndaj larjes në
enëlarëse. Ato duhet të
lahen me dorë.
18
www.electrolux.com
1. Për ta pastruar më mirë pianurën,
hiqni skarat mbështetëse të
tenxhereve.
Tregoni shumë kujdes
kur t'i rivendosni skarat
mbështetëse, për të mos
e dëmtuar pjesën e
sipërme të pianurës.
2. Veshja prej smalti ndonjëherë mund
të ketë cepa të fortë, kështu që bëni
kujdes kur të lani me dorë
mbështetëset e tiganëve dhe kur t'u
thani. Nëse është e nevojshme, hiqni
njollat e forta me një pastrues në
trajtë paste.
3. Pas pastrimit të skarave
mbështetëse të tenxhereve,
sigurohuni që ato të vendosen në
pozicionin e duhur.
4. Në mënyrë që vatra të funksionojë
mirë, sigurohuni që skarat
mbështetëse të tenxhereve të jenë
drejtvendosur me qendrën e vatrës.
8.5 Mirëmbajtja periodike
Flisni vazhdimisht me qendrën tuaj lokale
të autorizuar të shërbimit që të
kontrollojnë gjendjen e tubit të gazit dhe
rregulluesin e presionit, nëse është i
pranishëm.
9. FURRA - PËRDORIMI I PËRDITSHËM
Llamba ndizet kur furra është në punë.
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
9.2 Termostati i sigurisë
9.1 Ndezja dhe fikja e furrës
1. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës për të zgjedhur një funksion
furre.
2. Rrotullojeni çelësin e temperaturës
për të zgjedhur një temperaturë.
3. Për ta fikur furrën, kthejeni çelësat
për funksionet e furrës në
temperaturën në pozicionin e fikjes.
Përdorimi i pasaktë i pajisjes ose pjesët
me defekt mund të shkaktojnë mbinxehje
të rrezikshme. Për ta parandaluar këtë,
furra ka një termostat sigurie që ndërpret
furnizimin me energji. Furra ndizet
aktivizohet përsëri automatikisht kur bie
temperatura.
9.3 Funksionet e furrës
Simboli
+
Funksionet e
furrës
Përdorimi
Pozicioni fikur
Furra është e fikur.
Llambushka e
furrës
Për të ndezur llambën pa një funksion gatimi.
PlusSteam
Për të shtuar lagështirë gjatë gatimit. Për të
marrë ngjyrën e duhur dhe për të kore krokante
gjatë pjekjes. Për të dhënë më shumë lëng
gjatë ringrohjes. Për konservimin e frutave ose
perimeve.
SHQIP
Simboli
Funksionet e
furrës
Përdorimi
Gatim i lehtë me
ventilim
Për përgatitjen e mishit të njomë dhe me lëng
ose për të tharë fruta dhe zarzavate.
Nxehtësia e
poshtme
Për të pjekur kekë me bazë krokante.
19
Gatim tradicional Për të pjekur ushqimin në një pozicion rafti.
Skarë e shpejtë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta në
sasi të mëdha dhe për të thekur bukë.
Pjekje me skarë
turbo
Për të pjekur copa mishi më të mëdha ose
shpendë me kocka në një pozicion rafti. Për të
bërë gratina dhe për të karamelizuar.
Gatim me ajrim
Për pjekjen dhe gatimin e ushqimeve me të
njëjtën temperaturë gatimi, duke përdorur më
shumë se një raft, pa përzierjen e aromave.
Pjekje me
lagështirë
Ky funksion është projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit. Për udhëzimet e gatimit,
drejtojuni kapitullit "Udhëzime dhe këshilla",
Pjekje me lagështirë. Dera e furrës duhet të
mbyllet gjatë gatimit në mënyrë që funksioni të
mos ndërpritet dhe për t'u siguruar që furra të
funksionoje me efikasitetin më të lartë të
mundshëm të energjisë. Kur përdorni këtë
funksion, temperatura në hapësirën e
brendshme mund të ndryshojë nga temperatura
e vendosur. Fuqia e nxehtësisë mund të
reduktohet. Për rekomandime të përgjithshme
rreth kursimit të energjisë, referojuni kapitullit
"Efikasiteti i energjisë", "Kursimi i energjisë". Ky
funksion është përdorur për të qenë në pajtim
me klasin e efikasitetit të energjisë sipas EN
60350-1.
Ventilator I Plotë
Për të pjekur në dy pozicione të raftit
njëkohësisht dhe për të tharë
ushqimin.Vendosni temperaturën 20 - 40°C më
poshtë se sa për Gatim tradicional.
Shkrirja
Për të shkrirë ushqimin (zarzavate dhe fruta).
Koha e shkrirjes varet nga sasia dhe trashësia e
ushqimit të ngrirë.
20
www.electrolux.com
9.4 Aktivizimi i funksionit:
PlusSteam
Ky funksion lejon përmirësimin e
lagështirës gjatë gatimit.
PARALAJMËRIM!
Mund të digjeni dhe të
dëmtoni pajisjen.
Lagështira e çliruar mund të shkaktojë
djegie:
•
•
Mos e hapni derën e pajisjes kur
përdorni funksionin: PlusSteam.
Hapeni derën e pajisjes me kujdes
pas përdorimit të funksionit:
PlusSteam.
Referojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
1. Hapni derën e furrës.
2. Mbusheni relievin e hapësirës së
brendshme me ujë rubineti.
Kapaciteti maksimal i relievit të
hapësirës së brendshme është 250
ml.
Mbusheni relievin e hapësirës së
brendshme me ujë vetëm kur furra
është e ftohtë.
3. Vendosni funksionin: PlusSteam
4. Shtypni butonin Plus Steam
.
Butoni Plus Steam funksionin vetëm
me funksionin: PlusSteam.
Treguesi ndizet.
5. Rrotullojeni çelësin e temperaturës
për të zgjedhur një temperaturë.
6. Vendosni ushqimin në pajisje dhe
mbylleni derën e furrës.
KUJDES!
Mos e rimbushni relievin
e hapësirës së
brendshme me ujë gjatë
gatimit ose kur furra
është e nxehtë.
7. Për ta çaktivizuar pajisjen, shtypni
, rrotullojeni
butonin Plus Steam
çelësin e funksioneve të furrës dhe
temperaturës në pozicionin e fikjes.
Treguesi i butonit Plus Steam fiket.
8. Hiqni ujin nga relievi i hapësirës së
brendshme.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që pajisja të
jetë ftohur përpara se të
hiqni ujin e mbetur nga
relievi i hapësirës së
brendshme.
.
10. FURRA - FUNKSIONET E ORËS
10.1 Ekrani
A
B
C
D
A. Treguesi i KOHËZGJATJES dhe
PËRFUNDIMIT
B. Afishimi i kohës
C. Treguesi aktiv i kohëmatësit
D. Treguesi i KUJTUESIT TË
MINUTAVE
10.2 Butonat
Butoni
Funksioni
Përshkrimi
MINUS
Për vendosjen e orës.
ORA
Për të vendosur funksionin e orës.
SHQIP
Butoni
Funksioni
Përshkrimi
PLUS
Për vendosjen e orës.
Avull plus
Për të aktivizuar funksionin:
PlusSteam.
21
10.3 Tabela e funksioneve të orës
Funksioni i orës
00:00
Aplikimi
ORA DITORE
Për të vendosur, ndryshuar ose
kontrolluar orën ditore.
dur
KOHËZGJATJA
Për të vendosur sa kohë do të jetë në
punë pajisja (1 min - 10 orë).
End
PËRFUNDIMI
Për të caktuar kur çaktivizohet pajisja
(1 min - 10 orë).
dur + End
SHTYRJA E
PROGRAMIT
Për të kombinuar funksionin e
KOHËZGJATJES dhe PËRFUNDIMIT.
KUJTUESI I
MINUTAVE
Për të vendosur numërimin mbrapsht
(1 min - 23 orë e 59 minuta). Ky
funksion nuk ndikon në funksionimin e
pajisjes.
10.4 Vendosja e
KOHËZGJATJES
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
vazhdimisht derisa dur të
2. Shtypni
fillojë të pulsojë.
3. Shtypni
ose
për të vendosur
KOHËZGJATJEN.
Ekrani shfaq dur dhe simbolin A.
4. Kur përfundon koha, pulson dur dhe
bie një sinjal akustik për 7 minuta.
Pajisja çaktivizohet automatikisht.
5. Shtypni një buton çfarëdo për të
ndaluar sinjalin akustik.
6. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës dhe çelësin e temperaturës në
pozicionin e fikjes.
10.5 Vendosja e
PËRFUNDIMIT
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
2. Shtypni
vazhdimisht derisa End të
fillojë të pulsojë.
3. Shtypni
ose
për të vendosur
kohën.
Ekrani shfaq End dhe simbolin A.
4. Kur përfundon koha, pulson End dhe
bie një sinjal akustik për 7 minuta.
Pajisja çaktivizohet automatikisht.
5. Shtypni një buton çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
6. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës dhe çelësin e temperaturës në
pozicionin e fikjes.
10.6 Vendosja e SHTYRJES
SË PROGRAMIT
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
vazhdimisht derisa dur të
2. Shtypni
fillojë të pulsojë.
3. Shtypni
ose
për të caktuar
kohën për KOHËZGJATJEN.
4. Shtypni
.
5. Shtypni
ose
për të caktuar
kohën për PËRFUNDIMIN.
22
www.electrolux.com
6. Shtypni
për ta konfirmuar.
Pajisja ndizet automatikisht më vonë,
punon për kohën e vendosur të
KOHËZGJATJES dhe ndalon në kohën e
vendosur të PËRFUNDIMIT. Kur arrihet
koha e vendosur, bie një sinjal akustik
për 7 minuta. Pajisja çaktivizohet
automatikisht.
7. Shtypni një buton çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
8. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës dhe çelësin e temperaturës në
pozicionin e fikjes.
10.7 Vendosja e TREGUESIT
TË MINUTAVE
1. Shtypni
vazhdimisht derisa
fillojë të pulsojë.
të
2. Shtypni
ose
për të vendosur
kohën e nevojshme.
3. Kur përfundon koha e vendosur,
tingëllon një sinjal akustik për 7
minuta. Shtypni një buton çfarëdo për
të ndaluar sinjalin akustik.
2. Shtypni dhe mbani shtypur butonat
dhe
njëkohësisht.
Pas pak sekondash funksioni i orës fiket.
10.9 Ndryshimi i sinjalit akustik
1. Për të dëgjuar sinjalin aktual akustik,
shtypni dhe mbani shtypur butonin
.
2. Shtypni
vazhdimisht për të
ndryshuar sinjalin.
3. Lëshoni butonin .
Toni i fundit që vendosni është sinjali i ri
akustik.
4. Prisni 5 sekonda që cilësimi të
konfirmohet automatikisht.
Kur pajisja shkëputet nga
rrjeti kryesor i rrymës ose
pas një ndërprerjeje të
energjisë, toni i sinjalit
rikthehet sërish te ai i
parazgjedhuri.
10.8 Anulimi i funksioneve të
orës
1. Shtypni
vazhdimisht, derisa
treguesi i funksionit të dëshiruar të
fillojë pulsimin.
11. FURRA - PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Futja e aksesorëve
Rafti me rrjetë:
Pjesa e pasme e raftit me
rrjetë ka një formë të
veçantë, e cila ndihmon
qarkullimin e ajrit.
Vendoseni raftin në pozicionin e duhur të
raftit. Sigurohuni që të mos prekë paretin
e pasmë të furrës.
Tabakaja:
SHQIP
Mos e futni tabakanë e
pjekjes plotësisht në paretin
e pasmë të hapësirës së
furrës. Kjo pengon
qarkullimin e nxehtësisë
përreth tabakasë. Ushqimi
mund të digjet, veçanërisht
në pjesën e pasme të
tabakasë.
23
Vendoseni tabakanë ose tavën e thellë
mbi pozicionin e raftit. Sigurohuni që të
mos prekë paretin e pasmë të furrës.
12. FURRA - UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
12.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
•
•
•
Pajisja ka katër pozicione të raftit.
Numërojini nivelet e raftit pajisjes
duke filluar nga poshtë.
Pajisja ka një sistem të veçantë që
qarkullon ajrin dhe riciklon
vazhdimisht avullin. Me këtë sistem ju
mund të gatuani në një mjedis me
avull dhe ta mbani ushqimi të butë
nga brenda dhe krokant nga jashtë. Ai
ul kohën e gatimit dhe konsumin e
energjisë në minimum.
Në pajisje ose në panelet e dyerve
prej xhami mund të kondensohet
lagështi. Kjo është normale. Qëndroni
gjithmonë pak larg pajisjes kur hapni
derën e pajisjes ndërsa është në
punë. Për të ulur kondensimin,
përdoreni pajisjen bosh për 10 minuta
para gatimit.
Fshini lagështinë e formuar pas çdo
përdorimi të pajisjes.
Mos vendosni objekte drejtpërdrejt
mbi bazën e pajisjes dhe mos i
mbuloni pjesët e pajisjes me letër
alumini gjatë gatimit. Kjo mund të
ndryshojë rezultatet e pjekjes dhe
mund të shkaktojë dëmtimin e smaltit
të furrës.
12.2 Pjekja
•
•
•
•
Përdorni në fillim temperaturën më të
ulët.
Koha e pjekjes mund të zgjatet me
10-15 minuta, nëse gatuani kekë në
më shumë se një pozicion të rafteve.
Kekët dhe petët në lartësi të
ndryshme nuk skuqen gjithmonë
njësoj. Nuk është nevoja të
ndryshohet cilësimi i temperaturës
nëse ndodh skuqje jo e njëtrajtshme.
Diferencat barazohen gjatë pjekjes.
Tavat në furrë mund të deformohen
gjatë pjekjes. Kur tavat ftohen përsëri,
deformimi do të zhduket.
12.3 Pjekja e kekëve
•
•
Mos e hapni derën e furrës para se të
ketë kaluar 3/4 e kohës së pjekjes.
Nëse përdorni dy tava për pjekje
njëkohësisht, mbajeni një nivel bosh
mes tyre.
12.4 Gatimi i mishit dhe
peshkut
•
•
•
Përdorni një tavë të thellë për
ushqimet me shumë yndyrë, për të
ruajtur furrën nga njollat që mund të
mos ikin më.
Lëreni mishin afro 15 minuta përpara
se ta shponi, në mënyrë që lëngu të
mos derdhet jashtë.
Për të parandaluar tymin e tepërt në
furrë gjatë pjekjes, hidhni pak ujë në
24
www.electrolux.com
tavën e thellë. Për të parandaluar
kondensimin e tymit, shtoni ujë sa
herë që të thahet.
12.6 PlusSteam
Përpara ngrohjes paraprake
mbusheni relievin e
hapësirës së brendshme me
ujë vetëm kur furra është e
ftohtë.
12.5 Kohët e gatimit
Kohët e gatimit varen nga lloji,
shpeshtësia dhe vëllimi i ushqimit.
Fillimisht, kontrolloni funksionimin e
pajisjes kur gatuani. Gjeni përzgjedhjet
më të mira (përzgjedhjet e nxehtësisë,
kohët e gatimit, etj.) për gatesat tuaja,
recetat dhe sasitë përkatëse kur përdorni
pajisjen.
+
Referojuni "Aktivizimi i funksionit :
PlusSteam"
Pastiçeri
Ushqim
Uji në
Temperatu Koha
relievin e
ra (°C)
(minuta)
zgavrës (ml)
Pozicion Aksesorët
i i raftit
Bukë e
bardhë.1)
100
180
35 - 40
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Simite.1)
100
200
20 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Pica
shtëpie1)
100
230
10 - 20
1
Përdorni tavën e
pjekjes.
Fokaça.1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Përdorni tavën e
pjekjes.
Biskota,
100
kuleç,
kruasantë1)
150 - 180
10 - 20
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Kek me
100
kumbulla,
kek me
mollë, roleta
me
kanellë1)
180
20
2
Përdorni tavën e
kekut.
1) Nxehni paraprakisht furrën bosh për 5 minuta para gatimit.
Gatim nga ngrirja
Ushqim
Uji në
Temperatu Koha
relievin e
ra (°C)
(minuta)
zgavrës (ml)
Pozicioni Aksesorët
i raftit
Picë e
ngrirë1)
150
2
200 - 210
10 - 20
Përdorni raftin
rrjetë.
SHQIP
Ushqim
Uji në
Temperatu Koha
relievin e
ra (°C)
(minuta)
zgavrës (ml)
Pozicioni Aksesorët
i raftit
Kruasantë
të ngrirë1)
150
2
160 - 170
25 - 30
25
Përdorni tavën e
pjekjes.
1) Nxehni paraprakisht furrën bosh për 10 minuta para gatimit.
Ripërtëritja e ushqimit
Ushqim
Uji në
Temperatu Koha
relievin e
ra (°C)
(minuta)
zgavrës (ml)
Pozicioni Aksesorët
i raftit
Bukë e
bardhë
100
110
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Simite
100
110
10 - 20
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Pica
shtëpie
100
110
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Kulaç
100
110
10 - 20
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Zarzavate
100
110
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Oriz
100
110
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Makarona
100
110
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Mish
100
110
15 - 25
2
Përdorni tavën e
pjekjes.
Pjekje
Ushqim
Uji në
Temperatu Koha
relievin e
ra (°C)
(minuta)
zgavrës (ml)
Pozicioni Aksesorët
i raftit
Mish derri i
pjekur
200
180
65 - 80
2
Përdorni raftin
me rrjetë plus
tavën e pjekjes.
Biftek lope
200
200
50 - 60
2
Përdorni raftin
me rrjetë plus
tavën e pjekjes.
Pulë
200
210
60 - 80
2
Përdorni raftin
me rrjetë plus
tavën e pjekjes.
26
www.electrolux.com
Ushqim
Uji në
Temperatu Koha
relievin e
ra (°C)
(minuta)
zgavrës (ml)
Pozicioni Aksesorët
i raftit
Gjeldeti i
pjekur
200
2
•
•
70 - 90
+
•
PARALAJMËRIM!
Mund të digjeni dhe të
dëmtoni pajisjen.
•
12.7 Konservimi
•
200
Përdorni vetëm kavanoza konservimi
me të njëjtat përmasa si në treg.
Vendosni jo më shumë se gjashtë
kavanoza gjysmë litërsh konservimi
në tavën për pjekje.
Mbushini kavanozat në mënyrë të
njëtrajtshme, duke lënë 1 cm ajër në
pjesën e sipërme të secilit kavanoz.
Lërini kapakut lart pa i mbyllur
hermetikisht.
•
•
Përdorni raftin
me rrjetë plus
tavën e pjekjes.
Kavanozat nuk duhet të prekin njëritjetrin.
Vendosni 1/2 litër ujë në tavën e
pjekjes dhe 1/4 litër ujë në zgavrën e
furrës për të pasur lagështirë të
mjaftueshme në furrë.
Zgjidhni funksionin PlusSteam dhe
vendosni temperaturën e duhur,
bazuar në tabelën e mëposhtme.
Kavanozat mund të mbyllen
hermetikisht vetëm kur funksioni
është joaktiv.
Fruta të buta
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicion Aksesorët
i i raftit
Luleshtrydhe/boronica/
manaferra/
160
25 - 30
1
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicion Aksesorët
i i raftit
Dardha/ftonj/kumbulla
160
35 - 40
1
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicion Aksesorët
i i raftit
Kungulleshka/
patëllxhanë/qepë/domate
160
30 - 35
1
Përdorni
tavën e
pjekjes.
Fruta me bërthamë
Përdorni
tavën e
pjekjes.
Zarzavate të buta
Përdorni
tavën e
pjekjes.
SHQIP
Zarzavate turshi
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicion Aksesorët
i i raftit
Karota/turshi/rrepa/selino
160
35 - 45
1
Përdorni
tavën e
pjekjes.
12.8 Gatim i lehtë me ventilim
Tharje
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Fasule
60 - 70
Copa speci
Pozicioni i raftit
1 pozicion
2 pozicione
7-9
2
1/3
60 - 70
10 - 12
2
1/3
Zarzavate të
tharbëta
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Kërpudha në
copa
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Erëza
40 - 50
3-5
2
1/3
Gjysma
kumbulle
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Gjyma kajsie
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Feta molle
60 - 70
6-8
2
1/3
Dardhë në feta
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Zarzavate
Fruta
Gatim i ngadaltë
Ushqim
Sasia (kg)
Kaurdisja
në çdo
anë (min.)
Temperatura
(°C)
Pozicion Koha
i i raftit
(minuta)
Fileto e pjekur
mesatarisht
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Rosto viçi (e
pjekur
mesatarisht)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Mish lope
Viç
Fileto e
pagatuar mirë
27
28
www.electrolux.com
Ushqim
Sasia (kg)
Kaurdisja
në çdo
anë (min.)
Temperatura
(°C)
Pozicion Koha
i i raftit
(minuta)
Fileto, e
pashkëputur
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Mish viçi rosto
mesatare
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Fileto e
pagatuar mirë
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Fileto, e
pashkëputur
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Mish derri rosto
mesatare
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Mish derri
12.9 Gatim tradicional
Pjekja
Ushqim
Temperatura (°C) Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek i sheshtë
160 - 170
25 - 35
2
Kek me maja e me mollë
170 - 190
45 - 55
3
Kek në tavën e kullimit
170 - 180
35 - 45
2
Kek me thërrime
170 - 190
50 - 60
3
Kek me krem bulmeti
170 - 190
60 - 70
2
Bukë e bërë vetë
190 - 210
50 - 60
2
Pandispanjë rumune
165 - 175
35 - 45
2
Pendespanjë rumune tradicionale
165 - 175
35 - 45
2
Bukë qahi
180 - 200
15 - 25
2
Role biskotash
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Pjekje
Ushqim
Temperatura (°C) Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Gjysma pule
210 - 230
35 - 50
2
Kotëleta me rosto derri
190 - 210
30 - 35
3
Peshk, i plotë
200 - 220
40 - 70
2
SHQIP
12.10 Skarë e shpejtë
Ushqim
Temperatura (°C) Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Gjysma pule
230
50 - 60
2
Kotëleta me rosto derri
230
40 - 50
3
Pjekje pastërmaje
250
17 - 25
2
Salsiçe
250
20 - 30
2
Biftek: mesatare
230
25 - 35
2
12.11 Pjekje me skarë turbo
Ushqim
Temperatura (°C) Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Gjysma pule
200
50 - 60
2
Pulë
250
55 - 60
2
Krahë pule
230
30 - 40
2
Kotëleta me rosto derri
230
40 - 50
2
Biftek: i gatuar mirë
250
35 - 40
2
12.12 Gatim me ajrim
Pjekja
Ushqim
Temperatura (°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek me maja me
mbushje
150 - 160
20 - 30
2
Sanduiç "Viktoria"
170 - 190
30 - 40
2
Flan zviceran me mollë
180 - 200
35 - 45
2
Panetone
150 - 160
40 - 50
2
Kek Madeira
170 - 190
50 - 60
2
Mafishe
110 - 120
30 - 40
2
Patate gratin
180 - 200
40 - 50
2
Lazanja
170 - 190
30 - 50
2
Makarona furre
170 - 190
50 - 60
2
Pica
190 - 200
25 - 35
2
29
30
www.electrolux.com
Pjekje
Ushqim
Temperatura (°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Pulë, e plotë
200 - 220
55 - 65
2
Rosto derri
170 - 180
45 - 50
2
12.13 Pjekje me lagështirë
Ushqim
Temper Koha
atura
(minuta)
(°C)
Pozici
oni i
raftit
Aksesorët
Bukë dhe pica
Simite
190
25 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Simite
200
40 - 45
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Pica e ngrirë 350 g
190
25 - 35
2
rafti rrjetë
Kekët në tepsinë e pjekjes
Role biskotash
180
20 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Brauni
180
35 - 45
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Sufle
210
35 - 45
2
gjashtë tasa qeramike në raftin
e telit
Bazë pandispanjë
180
25 - 35
2
tavë baze pandispanje në raft
teli
Pandispanjë
150
35 - 45
2
tavë keku në raft teli
Peshk në letër
alumini 300 g
180
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Peshk i plotë 200 g
180
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Fileta peshku 300 g
180
30 - 40
2
tavë pice mbi raft teli
Mish në letër alumini 200
250 g
35 - 45
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Mish në hell 500 g
30 - 40
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Kekë në forma
Peshk
Mish
200
SHQIP
Ushqim
Temper Koha
atura
(minuta)
(°C)
Pozici
oni i
raftit
Aksesorët
Artikuj të vegjël të pjekur
Kukit
170
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Amatoreta
170
40 - 50
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Kek me kupa
180
30 - 40
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Biskota me erëza
160
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Biskota nga brumë i
shkrifët
140
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Tarta të vogla
170
20 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Zarzavate të
përziera në letër
alumini 400 g
200
20 - 30
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Omletë
200
30 - 40
2
tavë pice mbi raft teli
Zarzavate në tavë
700 g
190
25 - 35
2
tepsi pjekjeje ose tavë pjekjeje/
skare
Vegjetariane
12.14 Ventilator I Plotë
Pjekja
Ushqim
Temperatura (°C) Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek i sheshtë
140 - 160
40 - 50
1+3
Bukë qahi
190 - 210
10 - 20
1+3
Mafishe
100 - 120
55 - 65
1+3
Kek me gjalpë
150 - 170
20 - 30
1+3
Pica
200 - 220
35 - 45
1+3
31
32
www.electrolux.com
12.15 Informacion për institutet e testimit
Ushqim
Funksioni
Tempera Aksesorët
tura (°C)
Pozicio Koha
ni i raftit (minuta
)
Kekë të vegjël (16
copë për tepsi)
Gatim
tradicional
160
tabaka pjekjeje 3
20 - 30
Kekë të vegjël (16
copë për tepsi)
Gatim me
ajrim
150
tabaka pjekjeje 3
20 - 30
Kekë të vegjël (16
copë për tepsi)
Ventilator I
Plotë
160
tabaka pjekjeje 1 + 3
30 - 40
Kek me mollë (2
forma Ø20 cm, të
vendosura
diagonalisht)
Gatim
tradicional
190
rafti rrjetë
1
65 - 75
Kek me mollë (2
forma Ø20 cm, të
vendosura
diagonalisht)
Gatim me
ajrim
180
rafti rrjetë
2
70 - 80
Pandispanjë pa
yndyrë
Gatim
tradicional
180
rafti rrjetë
2
20 - 30
Pandispanjë pa
yndyrë
Gatim me
ajrim
160
rafti rrjetë
2
25 - 35
Pandispanjë pa
yndyrë
Ventilator I
Plotë
170
rafti rrjetë
1+3
30 - 40
Kuleç / Rripa brumi Gatim
të shkrifët
tradicional
140
tabaka pjekjeje 3
15 - 30
Kuleç / Rripa brumi Gatim me
të shkrifët
ajrim
140
tabaka pjekjeje 3
20 - 30
Kuleç / Rripa brumi Ventilator I
të shkrifët
Plotë
140
tabaka pjekjeje 1 + 3
15 - 30
Bukë e thekur
Skarë e
shpejtë
250
rafti rrjetë
3
5 - 10
Qofte lope
Pjekje me
skarë turbo
250
rafti me rrjetë
ose tava e
pjekjes/skarës
3
15 - 20
ana e
parë; 10
-15 ana
e dytë
13. FURRA - KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Shënime mbi pastrimin
•
Pastroni pjesën e përparme të furrës
me një copë të butë me ujë të ngrohtë
dhe një agjent pastrues të butë.
SHQIP
•
•
•
•
•
Për të pastruar sipërfaqet metalike,
përdorni agjent pastrimi për këto
sipërfaqe.
Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo
përdorimi. Grumbullimi i yndyrës ose
mbetjeve të ushqimeve të tjera mund
të shkaktojë zjarr.
Ndotjet e forta pastrojini me një
pastrues të posaçëm për furrat.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo
përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të
ngrohtë dhe agjent pastrues.
Nëse keni aksesorë që nuk ngjisin,
mos i pastroni duke përdorur lëndë
agresive, sende me cepa të mprehta
ose në enëlarëse. Kjo mund t'i
shkaktojë dëmtime veshjes së
pajisjes.
13.2 Pajisjet prej inoksi ose
alumini
Pastrojeni derën e furrës
vetëm me leckë ose sfungjer
të lagur. Thajeni me leckë të
butë.
Mos përdorni tel krues, acide
ose materiale gërryese, pasi
ato mund të dëmtojnë
sipërfaqen e furrës. Pastroni
panelin e kontrollit të furrës
duke marrë të njëjtat masa
paraprake.
33
3. Pastroni hapësirën e brendshme me
ujë të ngrohtë dhe një leckë të butë.
13.4 Heqja dhe instalimi i
paneleve prej xhami të furrës
Mund t'i hiqni panelet e brendshme prej
xhami për t'i pastruar. Numri i paneleve
prej xhami është i ndryshëm për modele
të ndryshme.
PARALAJMËRIM!
Gjatë procesit të pastrimit,
mbajeni derën e furrës
paksa të hapur. Kur e hapni
plotësisht, dera mund të
mbyllet aksidentalisht dhe
mund të shkaktojë dëmtime.
PARALAJMËRIM!
Mos e përdorni pajisjen pa
panelet prej xhami.
1. Hapeni derën derisa ajo të arrijë një
kënd prej rreth 30°. Kur e hapni pak,
dera qëndron vetë.
30°
13.3 Pastrimi i relievit të
hapësirës së brendshme
Procedura e pastrimit heq mbetjet e
çmërsit të mbetur nga relievi i hapësirës
së brendshme pas gatimit me avull.
Rekomandojmë të ndiqni
procedurën e pastrimit të
paktën çdo 5-10 cikle të
funksionit: PlusSteam.
1. Vendosni 250 ml uthull të bardhë në
zgavrën e hapësirës së brendshme
në fund të furrës.
Përdorni maksimumi 6% uthull pa
erëza.
2. Lëreni uthullën të tresë çmërsin e
mbetur në temperaturë ambienti për
30 minuta.
2. Kapeni kornizën (B) në skajin e
sipërm të derës nga të dyja anët dhe
shtyjeni brenda për të çliruar
mbërtheckën.
2
B
1
3. Tërhiqeni kornizën e derës përpara
për ta hequr.
34
www.electrolux.com
PARALAJMËRIM!
Kur nxirrni panelet prej
xhami, dera e furrës ka
tendencën të mbyllet.
4. Mbani skajin e sipërm të paneleve
prej xhami të derës dhe tërhiqni
panelet lart një nga një.
5. Pastrojeni panelin prej xhami me ujë
dhe sapun. Fshini me kujdes panelin
prej xhami.
Kur të ketë përfunduar procedura e
pastrimit, montoni panelet prej xhami dhe
derën e furrës. Kryejini hapat e mësipërm
në rend të kundërt. Në fillim vendosni
panelin më të vogël të ndjekur nga ai më
i madhi.
KUJDES!
Korniza dekorative në
panelin e brendshëm prej
xhami duhet të vendoset
përballë anës së brendshme
të derës.
KUJDES!
Sigurohuni që pas instalimit
sipërfaqja e kornizës së
panelit prej xhami në
kornizën dekorative të mos
jetë e ashpër kur e prekni.
KUJDES!
Sigurohuni që panelin e
brendshëm prej xhami ta
instaloni në mbajtëset e
duhura.
13.5 Heqja e sirtarit
PARALAJMËRIM!
Mos mbani sende që marrin
flakë (p.sh. materiale
pastruese, qese plastike,
doreza furre, letra ose lëndë
pastruese) në sirtar. Sirtari
mund të nxehet gjatë
përdorimit të furrës. Ka
rrezik zjarri.
14. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Sirtari poshtë furrës mund të hiqet, me
qëllim që të pastrohet.
1. Tërhiqeni sirtarin jashtë derisa të
ndalojë.
2. Ngrijeni sirtarin ngadalë.
3. Nxirreni sirtarin jashtë plotësisht.
Për të instaluar sirtarin, kryeni hapat e
mësipërm në rendin e kundërt.
13.6 Ndërrimi i llambës
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
Llamba mund të jetë e
nxehtë.
1. Fikni furrën.
Prisni derisa furra të ftohet.
2. Shkëputeni furrën nga priza e
korrentit.
3. Vendosni një pëlhurë në fund të
zgavrës.
Llambushka e pasme
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të
llambës për ta hequr.
2. Pastroni kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
4. Montoni kapakun prej xhami.
SHQIP
35
14.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk ka shkëndijë kur
mundoheni të aktivizoni
ndezësin e shkëndijës.
Pianura nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Kapaku dhe kurora e
gatimit janë vendosur të
paniveluara.
Vendoseni mirë kapakun
dhe kurorën e vatrës.
Termoçifti nuk është
nxehur sa duhet.
Pasi të keni ndezur flakën,
mbajeni ndezësin e
shkëndijës të shtypur për
10 ose më pak sekonda.
Flaka fiket menjëherë pas
ndezjes.
Unaza e flakës nuk është e Kurora e vatrës është e
niveluar.
bllokuar nga mbetjet
ushqimore.
Sigurohuni që injektori të
mos jetë bllokuar si dhe që
kurora e vatrës të jetë e
pastër.
Vatrat nuk funksionojnë.
Kontrolloni lidhjen e gazit.
Nuk furnizohet me gaz.
Ngjyra e flakës është
portokalli ose e verdhë.
Furra nuk nxehet.
Flaka mund të duket
portokalli ose e verdhë në
disa zona të vatrës. Kjo
është normale.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të sakta.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën.
Mbi ushqim dhe në
brendësi të furrës është
formuar avull dhe
kondensim.
Ushqimi i gatuar është
lënë në furrë për një kohë
të gjatë.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Gatimet kërkojnë shumë
kohë ose gatuhen më
shpejt se sa duhet.
Temperatura është tepër e Rregulloni temperaturën
ulët ose tepër e lartë.
nëse është e nevojshme.
Ndiqni këshillat e manualit
të përdorimit.
Në ekran shfaqet "0.00"
dhe "LED".
Ka pasur ndërprerje të
energjisë.
Rivendosni orën.
36
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Përdorimi i funksionit nuk
ka performancë të mirë
gatimi: PlusSteam.
Nuk keni aktivizuar
funksionin PlusSteam.
Referojuni "Aktivizimi i
funksionit : PlusSteam".
Nuk keni mbushur relievin
e hapësirës së brendshme
me ujë.
Referojuni "Aktivizimi i
funksionit : PlusSteam".
Nuk keni aktivizuar mirë
funksionin PlusSteam me
butonin Plus Steam.
Referojuni "Aktivizimi i
funksionit : PlusSteam".
Dëshironi të aktivizoni
Funksioni PlusSteam vihet
funksionin Gatim i lehtë me në punë.
ventilim, por treguesi i
butonit Plus Steam është i
ndezur.
Shtypni butonin Plus
Steam
për të ndaluar
funksionin PlusSteam.
Uji në relievin e hapësirës
së brendshme nuk zien.
Temperatura është shumë
e ulët.
Vendosni temperaturën në
të paktën 110 °C.
Drejtojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Uji del nga relievi i
hapësirës së brendshme.
Në relievin e hapësirës së
brendshme ka shumë ujë.
Çaktivizoni furrën dhe
sigurohuni që pajisja të
jetë e ftohtë. Fshijeni ujin
me një leckë apo me një
sfungjer. Shtoni sasinë e
duhur të ujit në relievin e
hapësirës së brendshme.
Referojuni procedurës
specifike.
14.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar.
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e përparme të kasës
së brendshme të pajisjes. Mos e hiqni
pllakën e specifikimeve nga kasa e
brendshme e pajisjes.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit gjenden në pllakën e
Ju rekomandojmë që t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri i serisë (S.N.)
.........................................
SHQIP
37
15. EFIKASITETI ENERGJETIK
15.1 Informacioni i produktit për pianurën sipas EU 66/2014
Identifikimi i
modelit
EKK54953OW
EKK54953OX
Lloji i pianurës Pianurë brenda një sobe gatimi me qëndrim të lirë
Numri i
vatrave të
gazit
4
Efikasiteti
Prapa majtas - Ndihmëse
energjetik për
vatër gazi (EE Prapa djathtas - Gjysmë e shpejtë
gas burner)
Përpara djathtas - Gjysmë e shpejtë
Përpara majtas - E shpejtë
15.2 Pianura - Kursimi i
energjisë
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
•
•
Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm
sasinë që ju nevojitet.
Nëse është e mundur, vendosni
gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
55,3%
55,5%
55,5%
Efikasiteti energjetik për pianurën e gazit (EE gas hob)
EN 30-2-1: Pajisjet shtëpiake të gatimit
që djegin gaz - Pjesa 2-1 : Përdorimi
racional i energjisë - Të përgjithshme
nuk disponohet
•
•
•
•
•
55,4%
Përpara përdorimit të vatrave të gazit
dhe skarave mbështetëse, sigurohuni
që janë montuar siç duhet.
Fundet e enëve të gatimit duhet të
kenë diametrat e duhur për
madhësinë e vatrës.
Vendoseni enën e gatimit menjëherë
mbi vatër dhe në qendër të saj.
Kur lëngu fillon të vlojë, uleni flakën
sa për të zier pak ujin.
Nëse është e mundur, përdorni
tenxhere me presion. Referojuni
manualit të saj të përdorimit.
15.3 Fleta dhe informacioni i produktit për furrat sipas EU
65-66/2014
Emri i furnitorit
Electrolux
Identifikimi i modelit
EKK54953OW
EKK54953OX
Indeksi i efikasitetit energjetik
94,9
Kategoria e efikasitetit të energjisë
A
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi tradicional
0,84 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi me ventilim
0,74 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
38
www.electrolux.com
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
54 l
Lloji i furrës
Furrë brenda një sobe gatimi me
qëndrim të lirë
Masa
EKK54953OW
42.0 kg
EKK54953OX
44.0 kg
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 1:
Diapazonet, furrat, furrat me avull dhe
skarat - Mënyrat e vlerësimit të
performancës.
minimum, 3-10 minuta përpara
përfundimit të kohës së gatimit, në varësi
të kohëzgjatjes së gatimit. Nxehtësia e
mbetur brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
15.4 Furra - Kursimi i energjisë
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të
ngrohur gatimet e tjera.
Furra ka disa karakteristika
që ju ndihmojnë të kurseni
energji gjatë gatimit të
përditshëm.
Të dhëna të përgjithshme
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur furra është në punë.
Mos e hapni derën shumë shpesh gjatë
gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të
pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar
mirë në vend.
Përdorni pjata metalike për të
përmirësuar kursimin e energjisë.
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të fusni
ushqim brenda.
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet
e gatimit me ventilator për të kursyer
energji.
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të
mundshëm të temperaturës për të
përdorur nxehtësinë e mbetur dhe për ta
mbajtur ushqimin të ngrohtë.
Pjekje me lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit. Për detaje
shtesë, referojuni kapitullit "Furra Përdorimi i përditshëm", "Funksionet e
furrës".
16. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
39
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 40
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 42
3. МОНТАЖА....................................................................................................... 46
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 52
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 52
6. ГРЕЈНА ПЛОЧА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................ 53
7. ГРЕЈНА ПЛОЧА - КОРИСНИ ПРЕДЛОЗИ И СОВЕТИ................................. 55
8. ГРЕЈНА ПЛОЧА - ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ........................................................55
9. РЕРНА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА .......................................................... 56
10. РЕРНА - ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ....................................................... 59
11. РЕРНА - КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ...................................................... 61
12. РЕРНА - ПОМОШ И СОВЕТИ...................................................................... 62
13. РЕРНА- ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ......................................................................72
14. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................75
15. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 77
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
40
1.
www.electrolux.com
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
Овој апарат е наменет за употреба за над 2000m
надморска височина.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Овој апарат не се користи на брод, чамец или на
пловен објект.
Не го монтирајте апаратот позади украсена врата
за да се избегне презагревање.
Не поставувајте го апаратот врз платформа.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер
или со посебен систем за далечинско управување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да
биде опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете
го апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр.
со капак или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора
да бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Не користете силно абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата или стаклото на капаците со шарки
бидејќи тоа може да предизвика прскање на
стаклото.
Металните предмети, како што се ножеви,
виљушки, лажици и капаци, не треба да се
оставаат на површината за готвење бидејќи може
да се вжештат.
Отстранете од капакот сѐ што е претечено пред да
го отворите. Дозволете површината за готвење да
се излади пред да го затворите капакот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите. Апаратот не смее да биде на
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
дофат на деца помали од 8 години освен ако не се
под постојан надзор.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред одржувањето, исклучете го апаратот од
струја.
Пред да ја менувате сијалицата во печката,
уверете се дека уредот е исклучен, за да ја
избегнете можноста од струен удар.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Внимавајте кога ја допирате фиоката за
складирање. Може да се вжешти.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици
за плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние
кои се наведени во упатствата за користење како
погодни или заштитници за плоча за готвење кои
се дел од самиот апарат. Користењето на
несоодветни заштитници за површина за готвење
може да предизвика незгода.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
Овој апарат е погоден за следниве
пазари: AL MK
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
•
•
•
•
•
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Кујнските плакари и владбнатините
мора да имаат соодветни
димензии.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Проверете дали апаратот е
монтиран под и во близина на
безбедна структура.
Некои делови од апаратот имаат
струја. Затворете го апаратот со
мебел за да спречите негово
допирање со опасни делови.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
Страните на апаратот мора да
останат во близина на апаратите
или до уредите со иста висина.
Не го монтирајте апаратот во
близина на врата или под прозорец.
На овој начин ќе спречите некој
жежок сад за готвење да падне од
апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Потрудете се да монтирате
стабилизатори за да спречите
накривување на апаратот. Видете
во поглавјето за Монтажа.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
•
•
•
43
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 mm.
Целосно затворете ја вратата на
апаратот пред да го поврзeте
главниот штекер со приклучокот за
струја.
2.3 Поврзување на гас
•
•
•
•
•
Секое поврзување на гас треба да
биде направено од квалификувано
лице.
Пред монтирањето, уверете се
дека локалните комунални услуги
(видот на гасот и притисокот)
одговараат на барањата за
приклучување на апаратот.
Овозможете кружење на воздух
околу апаратот.
Информациите за доводот на гас се
на плочката со податоци.
Овој апарат не смее да се поврзува
со уред кој служи за евакуација на
запаливи производи. Овозможете
поврзување на апаратот според
тековните прописи за монтажа.
Внимавајте на условите кои се
дадени за соодветната
вентилација.
2.4 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреда и
изгореници.
Опасност од струен удар.
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од пожар и
изгореници
•
•
•
•
•
•
При загревање, маснотиите и
маслото можат да испуштаат
запаливи пареи. Држете го огнот
или загреаните предмети подалеку
од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото
коешто е многу жешко може да
предизвика спонтано запалување.
Искористеното масло кое може да
содржи остатоци од храна, може да
предизвика пожар на пониска
температура од маслото што се
користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно
на дното на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Не чувајте жешки садови за
готвење на контролната табла.
Не оставајте садовите за готвење
да вријат на суво.
Внимавајте предметите или
садовите за готвење да не паднат
на апаратот. Може да се оштети
површината.
Не вклучувајте ги ринглите со
празни садови за готвење или без
садови за готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија
на апаратот или директно на дното
на апаратот.
Приборот за готвење направен од
лиено железо, алуминиум или со
оштетено дно може да предизвика
гребнатини. Овие предмети
секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Обезбедете добра вентилација во
собата каде е монтиран апаратот.
Користете само стабилни садови за
готвење со правилен облик и
дијаметар не поголем од
димензиите на пламениците.
Потрудете се пламенот да не се
изгасне кога брзо ќе го свртите
копчето од максималната во
минималната положба.
Користете го само дополнителниот
прибор испорачан заедно со
апаратот.
Не монтирајте дифузер за пламен
на пламениците.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
МАКЕДОНСКИ
45
2.5 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Пред одржување, исклучете го
апаратот.
Извадете го приклучокот за струја
од штекерот.
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата ако се оштетени.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
Заостанатата мрснотија или храна
во апаратот може да предизвика
пожар.
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
материјалот на површината.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните
упатства на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(доколку има) со никаков тип на
детергент.
Не чистете ги пламениците во
машина за миење садови.
2.6 Капак
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на
капакот.
Редовно чистете го капакот.
Не отворајте го капакот кога има
истурена храна на површината.
Пред да го затворите капакот,
исклучете ги сите пламеници.
Не затворајте го капакот сѐ додека
грејната плоча и печката не се
изладат целосно.
Стаклениот капак може да се скрши
кога е загреан (ако е применливо).
2.7 Внатрешна светилка
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
•
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
2.8 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
•
Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во апаратот.
Отворете ги надворешните цевки
за гас.
2.9 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
46
www.electrolux.com
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Минимални растојанија
Димензија
mm
A
400
3.1 Поставување на апаратот
B
650
Својот самостоен апарат може да го
ставите и со плакарчиња од едната
или двете страни и во агол.
C
150
Оставете околу 1 см меѓу
апаратот и задниот ѕид за
да може да се отвора
капакот.
За минимални растојанија за
вградување, проверете ја табелата.
B
C
3.2 Технички податоци
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 - 60 Hz
Класа на апаратот
1
Димензијa
mm
Висина
855
Широчина
500
Длабочина
600
A
3.3 Други технички податоци
Категорија на апарат:
II2H3B/P
Оргинален гас:
G20 (2H) 20 mbar
Замена за гас:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
3.4 Дијаметри на бајпас
ПЛАМЕНИК
Ø БАЈПАС1)1/100 mm
Помошно
29 / 30
Полу-брзо
32
Брзо
42
1) Видот на бајпас зависи од моделот.
МАКЕДОНСКИ
3.5 Пламеници за ПРИРОДЕН ГАС G20 20 mbar
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW1)
НАМАЛЕНА
МОЌНОСТ kW1)
ОЗНАКА НА
ВБРИЗГУВАЧ
1/100 mm
3.0
0.72 / 0.75
119
Полу-брзо
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
Помошно
1.0
0.35
70
Брзо
1) Видот на бајпас зависи од моделот.
3.6 Пламеници на гас за LPG G30 30 mbar
ПЛАМЕНИ
К
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW
НАМАЛЕНА
МОЌНОСТ
kW
ОЗНАКА НА
ВБРИЗГУВАЧ
1/100 mm
ДОТЕК НА
НОМИНАЛЕН
ГАС g/h
Брзо
3.0
0.72
88
218
Полу-брзо
2.0
0.43
71
145
Помошно
1.0
0.35
50
73
3.7 Пламеници на гас за LPG G31 30 mbar
ПЛАМЕНИ
К
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ
kW1)
НАМАЛЕНА
МОЌНОСТ kW1)
ОЗНАКА НА
ВБРИЗГУВА
Ч 1/100 mm
ДОТЕК НА
НОМИНАЛЕН
ГАС g/h
Брзо
2.6
0.63
88
186
Полу-брзо
1.7
0.38
71
121
Помошно
0.85
0.31
50
61
1) Видот на бајпас зависи од моделот.
3.8 Поврзување на гас
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Пред да го поврзете гасот,
исклучете го апаратот од
струја или од прекинувачот
во главната табла со
осигурувачи.Затворете го
примарниот вентил за
довод на гас.
Користете фиксни приклучоци или
флексибилно црево обвиткано со
челик што не 'рѓосува во согласност со
важечките прописи. Ако користите
флексибилни метални цевки, бидете
внимателни да не дојдат во допир со
подвижните делови или да не бидат
смачкани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Цревото за поврзување со
гас не смее да го допира
делот од апаратот што е
прикажан на
илустрацијата.
47
48
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога ќе завршите со
монтажата, проверете
дали заптивката на секое
црево е соодветна. За да
ја проверите заптивката,
користете сапуница, а не
пламен.
3.9 Приклучок со
флексибилни неметални
црева
Ако имате лесен пристап до
приклучокот, можете да користите
флексибилно црево. Флексибилните
црева мора да бидат цврсто
прикачени со стегач.
При монтажата, секогаш користете
држач за црево и заптивка.
Флексибилно црево може да се
применува кога:
•
не може да се загрее повеќе од
собна температура, повисока од 30
°C,
• не е подолга од 1500 mm,
• никаде нема стеснувања,
• не е превиткан или притиснат,
• не доаѓа во допир со остри рабови
или агли,
• неговата состојба може лесно да се
провери.
Кога го проверувате флексибилното
црево, проверете:
•
да не е напукнато, расечено или
подгорено на двата краја и по
целата должина,
• дали материјалот е стврднат, и
дали е соодветно еластичен,
• стегите да не се 'рѓосани,
• рокот на траење да не е поминат.
Ако се забележат една или повеќе
неправилности, не поправајте го
цревото, туку заменете го.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога ќе завршите со
монтажата, проверете
дали заптивката на секое
црево е соодветна. За да
ја проверите заптивката,
користете сапуница, а не
пламен.
Рампата за довод на гас е на задната
страна на контролната табла.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Пред да го поврзете гасот,
исклучете го апаратот од
струја или од прекинувачот
во главната табла со
осигурувачи.Затворете го
примарниот вентил за
довод на гас.
3.10 Приспособување на
различни видови гас
Дозволете само овластено
лице да врши
приспособување за
различни видови гас.
Ако печката е поставена за
природен гас, можете да ја
промените на течен гас, со
соодветни вбризгувачи.
Протокот на гасот се
приспособува по потреба.
Комплетот за монтажа
може да се нарача од
Овластениот сервисен
центар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Пред да ги замените
вбризгувачите, проверете
дали копчињата за гас се
во позиција на Исклучено.
Исклучете го апаратот од
напојувањето со струја.
Оставете ја печката да се
излади. Постои опасност
од повреда.
Печката е поставена на
фабрички поставениот гас.
За менување на
поставката, секогаш
користете ја заптивката.
МАКЕДОНСКИ
C
B
A
D
A. Место за поврзување со гас (само
едно место е применливо за
печката)
B. Заптивка
C. Флексибилно поврзување
D. Држач за LPG црево
3.11 Замена на вбризгувачи
на плотна за готвење
Дизните вбризгувачите при промена
на видот на гас.
1. Отстранете ги држачите за садови.
2. Отстранете ги капаците и круните
од пламеникот.
3. Отстранете ги вбризгувачите со
клуч 7.
4. Заменете ги вбризгувачите со оние
што се соодветни за видот на гас
што го користите.
49
Ако притисокот за довод на гас не е
константен или различен од
потребниот притисок, морате да
монтирате применлив прилагодувач за
притисок на цревото за довод на гас.
3.12 Приспособување на
минималното ниво на гас на
пламеникот на површината за
готвење.
1. Исклучете го апаратот од струја.
2. Извадете го копчето на плочата за
готвење. Ако нема пристап до
штрафот за бајпас, расклопете ја
контролната табла пред да
започнете со приспособување.
3. Приспособете ја положбата на
шрафот за бајпас со помош на
тенок шрафцигер A.
Моделот ја одредува позицијата на
шрафот за бајпас A.
A
A
Менување од природен гас на
течен гас
1. Целосно стегнете го шрафот за
бајпас.
2. Вратете го копчето на место.
Менување од течен гас на
природен гас
5. Заменете ја плочката со
спецификации (се наоѓа близу
цревото за довод на гас) со онаа
за новиот тип за довод на гас.
Плочката ќе ја најдете
во пакувањето
испорачано со
апаратот.
1. Одвртете гo за околу едно
свртување шрафот на бајпасот А.
2. Вратете го назад копчето за
плочата за готвење.
3. Приклучете го апаратот во струја.
50
www.electrolux.com
4.
5.
6.
7.
8.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Приклучокот за струја
ставете го во штекерот
само тогаш кога сите
делови ќе бидат во
нивната првобитна
положба. Постои
опасност од повреда.
Запалете го пламеникот.
Видете во поглавје „Плоча за
готвење - Секојдневна употреба“.
Полека свртете го копчето во
минимална положба.
Извадете го копчето за плочата за
готвење.
Затегајте го полека штрафот на
бајпасот додека пламенот не стане
минимален и стабилен.
Вратете го назад копчето за
плочата за готвење.
Мора да ставите заштита од
навалување. Ако не ставите, апаратот
ќе се навали.
Вашиот апарат го има симболот
прикажан на сликата (доколку е
применливо) за да ве потсети за
монтирањето на заштита од
навалување.
3.13 Нивелирање на апаратот
Користете мали ногарки на дното од
апаратот за да ја поставите горната
површина на ниво со другите
површини.
3.14 Заштита од навалување
Определете ја точната висина и
местото на апаратот пред да ја
ставите заштитата од навалување.
ВНИМАНИЕ!
Проверете дали заштитата
од навалување е
поставена на соодветната
висина.
Површината зад апаратот
треба да биде мазна.
1. Монтирајте ја заштитата од
навалување 317 - 322 mm подолу
од горната површина на апаратот
и 80 - 85 mm од страната на
апаратот во кружната дупка на
држачот. Зашрафете ја во
цврстиот материјал или
употребете соодветна поткрепа
(ѕид).
МАКЕДОНСКИ
80-85
mm
317-322
mm
51
ВНИМАНИЕ!
Ако просторот меѓу
плакарите е поголем од
ширината на апаратот,
мора да ја порамните
страничната мерка со
центарот на апаратот.
3.15 Електрична инсталација
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Производителот не
одговара ако не ги следите
безбедносните мерки од
поглавјето за Безбедност.
2. Можете да ја најдете дупката на
левата страна на задниот дел од
апаратот. Кренете го предниот дел
од апаратот и ставете го во
средината на просторот меѓу
плакарите. Ако просторот меѓу
плакарите е поголем од ширината
на апаратот, мора да ја порамните
страничната мерка со центарот на
апаратот.
Ако сте ги смениле
димензиите на шпоретот,
мора правилно да го
порамните уредот против
навалување.
Апаратот е снабден со приклучок и
кабел за струја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Електричниот кабел не
смее да го допира делот
од апаратот што е
засенчен на илустрацијата.
52
www.electrolux.com
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Генерален преглед
1
2 3 4 5
6
7
8
4
3
9
11
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Копчиња за плочата за готвење
Електронски програматор
Копче за температура
Показно светло за температура /
симбол
Копче за дополнителна пареа
Копче за функции на рерната
Греач
Светло
Вентилатор
Моделирана внатрешност
Положби на решетките
4.2 Распоред на површината за готвење
1
5
2
3
4
4.3 Прибор
•
•
1 Помошен пламеник
2 Одвод за пареа - бројот и
положбата зависат од моделот
3 Полубрз пламеник
4 Полубрз пламеник
5 Брз пламеник
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Плех за печење
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
•
За колачи и кори.
Фиока за чување
Фиоката за чување е под
внатрешноста на печката.
МАКЕДОНСКИ
5.1 Прво чистење
Извадете го сиот дополнителен
прибор од рерната.
Видете го поглавјето „Нега
и чистење“.
Исчистете ги печката и додатоците
пред првата употреба.
Ставете ги додатоците во нивната
првобитна позиција.
5.2 Поставување на времето
Мора да го поставите времето пред да
почнете да работите со рерната.
Кога ќе го поврзете апаратот со
електричната мрежа или во случај на
прекин на напојувањето, екранот
автоматски трепка.
1. Притискајте го копчето за избор
.
Се пали симболот за вклучен тајмер.
2. Користете го копчето
или
за
да го поставите точното време во
денот.
По околу 5 секунди, трепкањето
престанува и на екранот се прикажува
поставеното точно време.
За да го промените времето, вклучете
го апаратот и притиснете ги
истовремено
и
или
.
Кога трепкаат двете точки меѓу
часовите и минутите, притиснете
53
или
за да го поставите новото
време.
5.3 Предзагревање
Загрејте ја празната печка пред
првата употреба.
За функција: Видете во
„Активирање на
функцијата ПареаПлус:
ПареаПлус".
1. Поставете ја функцијата
и
максималната температура.
2. Оставете гја печката да работи
околу еден час.
3. Поставете ја функцијата
и
поставете ја максималната
температура. Највисоката
температура за оваа функција е
210°C.
4. Оставете ја печката да работи
околу 15 минути.
5. Поставете ја функцијата
,
притиснете на копчето Пареа Плус
и поставете ја максималната
температура.
6. Оставете ја печката да работи
околу 15 минути.
7. Исклучете ја печката и оставете да
се излади.
Дополнителниот прибор може да
стане потопол од обично. Печката
може да испушта миризба и чад.
Погрижете се да има доволен проток
на воздух во собата.
6. ГРЕЈНА ПЛОЧА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Палење на пламеникот на
плочата за готвење
Секогаш прво палете го
пламеникот пред да
ставите сад за готвење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Бидете многу внимателни
кога користите отворен
оган во кујната.
Производителот одбива
секаква одговорност во
случај на злоупотреба на
пламенот.
1. Свртете го копчето за површината
за готвење налево, во положба за
максимален проток на гас
и
54
www.electrolux.com
притиснете го за да го запалите
пламеникот.
2. Притискајте го копчето за
површината за готвење 10 секунди
или помалку за да се загрее
термоелементот. Ако не, доводот
на гас ќе се прекине.
3. Регулирајте го пламенот откако ќе
се стабилизира.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не држете го копчето
притиснато подолго од 15
секунди. Ако пламеникот
не се запали по 15
секунди, отпуштете го
копчето, свртете го во
исклучена положба и
обидете се повторно да го
запалите пламеникот по
минимум 1 минута.
Ако не можете да го
запалите пламеникот и по
неколку обиди, проверете
дали неговата капа и
круната се правилно
наместени.
Во случај на прекин во
снабдувањето со струја,
можете да го запалите
пламеникот без
електричен уред. Во тој
случај, приближете
отворен пламен до
пламеникот, притиснете го
соодветното копче и
свртете го до
максималната положба.
Притиснете го копчето 10
секунди или помалку за да
се загрее термоелементот.
Доколку пламеникот по
грешка се изгасне, свртете
го копчето на позиција за
исклучување и обидете се
повторно да го запалите
пламеникот после
минимум 1 минута.
Свеќичката се вклучува
автоматски кога ќе го
вклучите приклучокот на
струја, после монтажата
или после прекин на
електричната струја. Тоа е
нормално.
6.2 Преглед на пламеник
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Капак на пламеникот
Круна на пламеникот
Свеќичка за палење
Термоeлемент
6.3 Гасење на пламеникот
За да го изгаснете пламенот, свртете
го копчето во положба на исклучено
.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Намалете го или исклучете
го пламенот пред да ги
тргнете тенџерињата од
пламеникот.
МАКЕДОНСКИ
55
7. ГРЕЈНА ПЛОЧА - КОРИСНИ ПРЕДЛОЗИ И
СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.2 Дијаметри на садовите за
готвење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Користете само садови за
готвење со дијаметар кој
одговара на димензиите на
пламениците.
7.1 Садови за готвење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте ја истата тава
на два пламеника.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте нестабилни
или оштетени тенџериња
на пламеникот за да се
заштитите од преливање и
повреда.
ВНИМАНИЕ!
Погрижете се рачките на
тенџерето да не бидат над
предниот раб на плочата
за готвење.
Пламеник
Дијаметар на
садови за
готвење (mm)
Помошно
120 - 180
Полу-брзо
140 - 220/2401)
Брзо
160 - 220/2601)
1) Кога едно тенџере се користи на
површината за готвење.
ВНИМАНИЕ!
Погрижете се тенџерињата
да бидат поставени
централно на пламеникот
за да постигнете
максимална стабилност и
помала потрошувачка на
гас.
8. ГРЕЈНА ПЛОЧА - ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
•
•
8.1 Општи информации
•
•
•
Чистете ja површината за готвење
по секоја употреба.
Секогаш употребувајте садови за
готвење со чисто дно.
Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз
работата на површината за
готвење.
Користете специјално средство за
чистење наменето за површини за
готвење.
Измијте ги деловите од
не’рѓосувачки челик со вода, а
потоа избришете ги со мека крпа.
8.2 Чистење на плочата за
готвење
•
Веднаш отстранете: стопена
пластика, пластична фолија и храна
што содржи шеќер. Во спротивно,
нечистотијата може да предизвика
оштетување на плотната за
готвење. Внимавајте да не се
изгорите.
56
www.electrolux.com
•
•
Извадете ги откако апаратот е
доволно изладен: прстени од
бигор, вода, дамки од маснотии,
светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за
готвење со влажна крпа и
неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата
за готвење со мека крпа.
За чистење на емајлираните
делови, капакот и круната, измијте
ги со топла сапуница и исушете ги
внимателно пред да ги вратите
назад.
8.3 Чистење на свеќичката
Оваа функција се добива преку
керамичка свеќичка за палење со
метална електрода. Секогаш држете
ги овие компоненти многу чисти за да
избегнете отежнато палење и редовно
проверувајте да не се затнати дупките
од круната на пламеникот.
8.4 Држачи за садови
Држачите за садови не се
отпорни на миење во
машина за миење садови.
Тие мора да се мијат
рачно.
Бидете многу
внимателни при
враќањето на држачите
за садови за да
спречите оштетување
на горниот дел на
површината за
готвење.
2. Облогата од емајл понекогаш
може да има остри рабови, па
бидете внимателни кога ги миете и
бришете држачите за садови. Ако
е потребно, отстранете ги
тврдокорните дамки со кремдетергент.
3. Откако ќе ги исчистите држачите
за садови, проверете дали се
наместени на точната положба.
4. За да работат пламениците
правилно, погрижете се рачките на
држачите за садови да бидат
порамнети со центарот на
пламеникот.
8.5 Периодично одржување
Повремено разговарајте со вашиот
локален сервисен центар за да ја
проверат состојбата на цревото за
довод на гас и на регулаторот на
притисокот, ако го има.
1. За полесно чистење на
површината за готвење, можете да
ги извадите држачите за садови.
9. РЕРНА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
9.1 Вклучување и
исклучување на печката.
1. Завртете го контролното тркалце
за функциите на рерната за да
изберете функција на печката.
2. Завртете го тркалцето за контрола
на температурата за да изберете
температура.
3. За да ја исклучите печката,
свртете ги копчињата за функции и
температура на печката на
позиција исклучено.
Светлото се пали кога печката работи.
9.2 Безбедносен термостат
Неправилната работа на апаратот или
дефектните компоненти може да
предизвикаат опасно прегревање. За
да се спречи тоа, печката има
безбедносен термостат што го
прекинува напојувањето со струја.
Печката автоматски се вклучува
повторно кога температурата ќе се
намали.
МАКЕДОНСКИ
57
9.3 Функции на рерната
Знак
Функции на
рерната
Примена
Положба на
исклучено
Печката е исклучена.
Светло на
печката
За вклучување на светлото без функција за
готвење.
ПареаПлус
За додавање влажност за време на
готвењето. За да ја добиете вистинската боја
и крцкавост за време на печењето. За да
биде посочно за време на повторното
загревање. За правење зимница од овошје и
зеленчук.
Готвење со
слаб
вентилатор
За подготовка на меки, сочни печења или за
сушење на било кое овошје и зеленчук.
Долен Грејач
За печење колачи со крцкав долен дел.
Вообичаено
готвење
За печење тесто и месо на едно ниво на
решетката.
Брзо печење
За печење рамни парчиња храна во големи
количини и за печење тостови од леб.
Tурбо печење
За печење на поголеми парчиња месо или
живина со коски на една позиција на
решетка. Исто и за запекување и
потпекување.
Готвење со
вентилатор
За печење или истовремено печење месо и
тесто за кои е потребна иста температура, со
користење на повеќе нивоа, без мешање на
вкусовите.
+
58
www.electrolux.com
Знак
Функции на
рерната
Примена
Влажно печење
Функцијата е направена за штедење на
електрична енергија за време на готвењето.
За упатството за готвење, видете во
поглавјето „ Напомени и корисни совети“,
Влажно печење. Вратата на печката треба
да биде затворена за време на готвењето со
што функцијата не би се прекинала и за да
се осигурате дека печката работи со
највисока можна енергетска ефикасност.
Кога ја користите оваа функција,
температурата во внатрешноста може да
биде различна од поставената температура.
Јачината на топлината може да биде
намалена. За општи препораки за штедење
на енергија видете во поглавјето „Енергетска
ефикасност“, Печка - Штедење на енергија.
Оваа функција се користеше за дефинирање
на класата на енергетска ефикасност EN
60350-1.
Готвење Со
Вентилатор
За да печете истовремено на 2 нивоа на
решетката и за да сушите храна.Поставете
ја температурата за 20 - 40 °C пониско
отколку кај Вообичаено готвење.
Одмрзнување
За одмрзнување на храна (зеленчук и
овошје). Времето за одмрзнување зависи од
количеството и големината на замрзнатата
храна.
9.4 Вклучување на
функцијата: ПареаПлус
Оваа функција овозможува
подобрување на влажноста за време
на готвењето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од изгореници и
оштетување на апаратот.
Ослободената пареа може да
предизвика изгореници:
•
•
Не отворајте ја вратата на апаратот
кога е вклучена функцијата:
ПареаПлус.
Внимателно отворете ја вратата на
апаратот после работата на
функцијата: ПареаПлус.
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
1. Отворете ја вратата на печката.
2. Наполнете ја изгравираната
внатрешност со вода од чешма.
Максималниот капацитет на
изгравираната внатрешност за
вода е 250 ml.
Полнете ја изгравираната
внатрешност со вода само кога
рерната е ладна.
3. Поставете ја функцијата:
ПареаПлус
.
4. Притиснете го копчето за Пареа
.
Плус
Копчето Пареа Плус работи само
со функцијата: ПареаПлус.
Показното светло се пали.
МАКЕДОНСКИ
5. Завртете го тркалцето за контрола
на температурата за да изберете
температура.
6. Ставете храна во апаратот и
затворете ја вратата на печката.
ВНИМАНИЕ!
Не полнете ја
гравираната
внатрешност со вода
за време на готвењето
или кога рерната е
жешка.
7. За да го исклучите апаратот,
притиснете на копчето Пареа Плус
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Осигурете се дека
апаратот е ладен пред
да ја извадите
преостанатата вода од
изгравираната
внатрешност.
, свртете ги тркалцата за
10. РЕРНА - ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
10.1 Екрaн
A
B
C
D
A. Показател за ВРЕМЕТРАЕЊЕ и
КРАЈ
B. Екран за време
C. Показател за вклучен тајмер
D. Показател за ПОТСЕТНИК ЗА
МИНУТИ
10.2 Копчиња
Копче
Функција
Опис
МИНУС
За да го поставите времето.
ЧАСОВНИК
За да ја поставите функцијата на
часовникот.
ПЛУС
За да го поставите времето.
Плус пареа
За вклучување на функцијата:
ПареаПлус.
10.3 Табела со функции за часовник
Функција часовник
59
функциите на рерната и
температурата на позиција
исклучено.
Показното светло копчето Пареа Плус
се гаси.
8. Извадете ја водата од
изгравираната внатрешност.
Примена
00:00
ТОЧНО ВРЕМЕ
За да го поставите, промените или
проверите точното време.
dur
ВРЕМЕТРАЕЊЕ
За да поставите колку долго работи
апаратот (1 мин - 10 ч).
60
www.electrolux.com
Функција часовник
End
dur + End
Примена
КРАЈ
За да поставите кога ќе се исклучи
апаратот (1 мин - 10 ч).
ОДЛОЖУВАЊЕ НА
ВРЕМЕ
За комбинација со функцијата
ТРАЕЊЕ и КРАЈ.
ПОТСЕТНИК ВО
МИНУТИ
За да поставите одбројување на
време (1 минута - 23 часа и 59
минути). Оваа функција нема
влијание врз работата на апаратот.
10.4 Поставување на
ТРАЕЊЕ
10.6 Поставување на
ОДЛОЖУВАЊЕ ВРЕМЕ
1. Нагодете ги функцијата и
температура на печката.
1. Нагодете ги функцијата и
температура на печката.
повеќе пати се
2. Притиснете на
додека dur не почне да трепка.
повеќе пати се
2. Притиснете на
додека dur не почне да трепка.
3. Притиснете на
или
за да го
поставите ВРЕМЕТРАЕЊЕ.
На екранот се прикажува dur и симбол
A.
4. Кога ќе истече времето dur трепка
и се огласува звучен сигнал 7
минути. Апаратот автоматски се
исклучува.
5. Притиснете кое било копче за да
го исклучите звучниот сигнал.
6. Свртете го копчето за функција на
рерната и копчето за температура
во положба исклучено.
3. Притиснете на
или
за да го
поставите ВРЕМЕТРАЕЊЕ.
10.5 Поставување на КРАЈ
1. Нагодете ги функцијата и
температура на печката.
2. Притиснете на
повеќе пати се
додека End не почне да трепка.
3. Притиснете на
или
за да го
поставите времето.
На екранот се прикажува End и
симбол A.
4. Кога ќе истече времето End трепка
и се огласува звучен сигнал 7
минути. Апаратот автоматски се
исклучува.
5. Притиснете го кое било копче за
да го исклучите сигналот.
6. Свртете го копчето за функција на
рерната и копчето за температура
во положба исклучено.
4. Притиснете
.
или
5. Притиснете на
поставите КРАЈ.
за да го
6. Притиснете го
за да потврдите.
Апаратот автоматски се вклучува
покасно, работи за време на
поставеното ВРЕМЕТРАЕЊЕ и запира
на поставенето време за КРАЈ. На
поставеното време се огласува звучен
сигнал 7 минути. Апаратот автоматски
се исклучува.
7. Притиснете го кое било копче за
да го исклучите сигналот.
8. Свртете го копчето за функција на
рерната и копчето за температура
во положба исклучено.
10.7 Поставување на
ПОТСЕТНИК ВО МИНУТИ
1. Притиснете на
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
2. Допрете го
или
за да го
поставите неопходното време.
3. Кога поставеното време ќе истече,
се огласува звучен сигнал 7
минути. Притиснете кое било копче
за да го исклучите звучниот
сигнал.
МАКЕДОНСКИ
10.8 Откажување на
функциите на часовникот
1. Повеќе пати притискајте го
додека не почне да трепка
индикаторот за соодветната
функција.
2. Притиснете ги и држете ги
61
2. Притиснете го копчето повеќе пати
за да го промените сигналот.
3. Пуштете го копчето .
Последниот тон којшто ќе го поставите
е новиот звучен сигнал.
4. Почекајте 5 секунди за да се
потврди поставката автоматски.
Кога апаратот е исклучен
од штекерот за струја, или
после прекин на струјата,
звучниот сигнал се враќа
на фабрички поставениот
тон.
истовремено
и .
Функцијата на часовникот се гасне по
неколку секунди.
10.9 Промена на звучниот
сигнал
1. За да го слушнете тековниот
звучен сигнал, притиснете го и
задржете го копчето
.
11. РЕРНА - КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
11.1 Вметнување на
дополнителниот прибор
Решетка:
Решетката има специјална
форма на задниот дел кој
го помага циркулирањето
на топлината.
Плех:
Не туркајте го садот за
печење до крај до задниот
ѕид во внатрешноста на
печката. Тоа го спречува
кружењето на топлината
околу садот. Храната може
да загори, особено во
задниот дел на садот.
Ставете го плехот или длабоката тава
на решетката. Таа не смее да го
допира задниот ѕид на печката.
Ставете ја решетката на соодветната
позиција. Таа не смее да го допира
задниот ѕид на печката.
62
www.electrolux.com
12. РЕРНА - ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Температурата и
времињата на печење во
табелите се дадени само
како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките
што се употребуваат.
•
•
Колачите и печивата со различна
висина не потемнуваат секогаш
еднакво. Нема потреба да ја
менувате поставката за
температура ако потемнувањето е
нееднакво. Разликите се
порамнуваат за време на
печењето.
Плеховите во печката може да се
изобличат за време на печењето.
Кога повторно ќе се изладат,
изобличувањата ќе исчезнат.
12.1 Општи информации
12.3 Печење колачи
•
•
•
•
•
•
Апаратот има четири позиции на
решетката. Бројте ги нивоата на
решетките од долниот дел на
апаратот.
Апаратот е опремен со специјален
систем кој обезбедува струење на
воздухот и постојано кружење на
пареата. Со овој систем може да
готвите во опкружување со пареа,
со што јадењата ќе останат сочни
одвнатре, а крцкави однадвор. Тоа
ги намалува времето на готвење и
потрошувачката на енергија на
минимум.
На апаратот или на стаклените
плочи на вратата може да
кондензира влага. Тоа е нормално.
Додека готвите, секогаш стојте
подалеку од апаратот кога ја
отворате вратата. За да ја
намалите кондензацијата, загрејте
го апаратот околу 10 минути пред
готвењето.
Избришете ја влагата по секоја
употреба на апаратот.
Кога готвите, не ставајте ги
предметите директно на дното на
апаратот и не покривајте кој било
дел со алуминиумска фолија. Тоа
може да влијае на резултатите на
печењето и да го оштети емајлот.
12.2 Печење
•
•
Првиот пат употребете ја
најниската температура.
Времето на печење може да се
продолжи за 10-15 минути доколку
печете колачи на повеќе нивоа.
•
Не отворајте ја вратата на печката
пред да поминат 3/4 од времето за
печење.
Ако користите два плеха за печење
истовремено, оставете го нивото
помеѓу нив празно.
12.4 Готвење месо и риба
•
•
•
Користете длабока тава за многу
мрсна храна за да спречите појава
на трајни дамки во печката.
Оставете го месото да постои околу
15 минути пред да го сечете за да
не му истечат соковите.
За да спречете појава на многу чад
во печката за време на печењето
месо, додадете малку вода во
длабоката тава. За спречување на
кондензација на чад, додадете
вода секогаш кога истата ќе се
исуши.
12.5 Времетраење на
готвењето
Времетраењето на готвењето зависи
од видот на храна, нејзината густина и
зафатнина.
На почеток, следете го работењето на
рерната кога готвите. Најдете ги
најдобрите поставки (температура,
време на готвење итн.) за вашите
садови, рецепти и количества кога го
користите овој апарат.
МАКЕДОНСКИ
12.6 ПареаПлус
+
Пред загревањето
наполнете ја
изгравираната
внатрешност со вода само
кога печката е ладна.
Пекарски производи
Храна
Вода во
Температ
вдлабнатин ура (°C)
ата во
внатрешнос
та (ml)
Време
(мин.)
Ниво на Прибор
решетка
та
Бел леб1)
100
180
35 - 40
2
Користете го
плехот за
печење.
Кифлички1) 100
200
20 - 25
2
Користете го
плехот за
печење.
Домашна
пица1)
100
230
10 - 20
1
Користете го
плехот за
печење.
Фокачиа 1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Користете го
плехот за
печење.
Колачиња,
земички,
кроасан1)
100
150 - 180
10 - 20
2
Користете го
плехот за
печење.
180
20
2
Употребете
калап за торта.
Торта со
100
сливи, пита
со јаболка,
банички со
цимет1)
1) Загрејте ја празната печка 5 минути пред готвењето.
Готвење смрзната храна
Храна
Вода во
Температ
вдлабнатин ура (°C)
ата во
внатрешнос
та (ml)
Време
(мин.)
Ниво на
решетка
та
Прибор
Смрзната
пица1)
150
10 - 20
2
Употребете
решетка.
200 - 210
63
Видете во „Активирање на функцијата:
ПареаПлус"
64
www.electrolux.com
Храна
Вода во
Температ
вдлабнатин ура (°C)
ата во
внатрешнос
та (ml)
Време
(мин.)
Ниво на
решетка
та
Прибор
Смрзнат
кроасан1)
150
25 - 30
2
Користете го
плехот за
печење.
160 - 170
1) Загрејте ја празната печка 10 минути пред готвењето.
Освежување на храната
Храна
Вода во
Температу Време
вдлабнатин ра (°C)
(мин.)
ата во
внатрешно
ста (ml)
Ниво на
решетка
та
Прибор
Бел леб
100
110
15 - 25
2
Користете го
плехот за
печење.
Кифлички
100
110
10 - 20
2
Користете го
плехот за
печење.
Домашна
пица
100
110
15 - 25
2
Користете го
плехот за
печење.
Фокача
(кора од
тесто со
облога)
100
110
10 - 20
2
Користете го
плехот за
печење.
Зеленчук
100
110
15 - 25
2
Користете го
плехот за
печење.
Ориз
100
110
15 - 25
2
Користете го
плехот за
печење.
Тестенини
100
110
15 - 25
2
Користете го
плехот за
печење.
Месо
100
110
15 - 25
2
Користете го
плехот за
печење.
МАКЕДОНСКИ
65
Печење
Храна
Вода во
Температу Време
вдлабнатин ра (°C)
(мин.)
ата во
внатрешно
ста (ml)
Ниво на
решетка
та
Прибор
Печено
свинско
200
180
65 - 80
2
Употребете
решетка и плех
за печење.
Печено
говедско
200
200
50 - 60
2
Употребете
решетка и плех
за печење.
Пилешко
месо
200
210
60 - 80
2
Употребете
решетка и плех
за печење.
Печена
мисирка
200
200
70 - 90
2
Употребете
решетка и плех
за печење.
12.7 Конзервирање
+
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од изгореници и
оштетување на апаратот.
•
•
•
Користете само тегли за
конзервирање со иста димензија
како оние што се достапни на
пазарот.
Не ставајте повеќе од шест тегли
од по половина литар на плехот за
печење.
Наполнете ги теглите рамномерно,
оставајќи 1 cm воздух на горниот
дел од секоја тегла. Оставете ги
•
•
•
•
капаците на горниот дел без да ги
затворите херметички.
Теглите не смеат да се допираат.
Ставете 1/2 литар вода на плехот
за печење и 1/4 литар вода во
вдлабината на внатрешноста за да
и даде дополнителна влажност на
печката.
Одберете ја функцијата ПареаПлус
и поставете ја точната
температура, според табалата
дадена подолу.
Теглите може да се затворат
херметички само кога функцијата е
исклучена.
Меко овошје
Храна
Температура Време
(°C)
(мин.)
Ниво на Прибор
решетка
та
Јагоди / Боровници /
Малини
160
1
25 - 30
Користете го
плехот за
печење.
66
www.electrolux.com
Костенесто овошје
Храна
Температура
(°C)
Време
(мин.)
Ниво на Прибор
решетка
та
Круши / Дуњи / Сливи
160
35 - 40
1
Храна
Температура
(°C)
Време
(мин.)
Ниво на Прибор
решетка
та
Тиквици / Модри
патлиџани / Кромиди /
Домати
160
30 - 35
1
Храна
Температура
(°C)
Време
(мин.)
Ниво на Прибор
решетка
та
Моркови / Кисели
краставички / Репки /
Целери
160
35 - 45
1
Користете го
плехот за
печење.
Мек зеленчук
Користете
го плехот за
печење.
Туршија
Користете
го плехот за
печење.
12.8 Готвење со слаб вентилатор
Сушење
Храна
Температура
(°C)
Време (час)
Мешунки
60 - 70
Кременадли
со пиперки
Ниво на решетката
1 позиција
2 позиции
7-9
2
1/3
60 - 70
10 - 12
2
1/3
Зеленчук за
закиселување
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Исецкани
печурки
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Билки
40 - 50
3-5
2
1/3
Сливи на
половина
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Кајсии на
половина
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Зеленчук
Овошје
МАКЕДОНСКИ
Храна
Температура
(°C)
Време (час)
Резанки од
јаболка
60 - 70
Резанки од
праски
60 - 70
Ниво на решетката
1 позиција
2 позиции
6-8
2
1/3
7 - 10
2
1/3
Бавно Готвење
Храна
Количина
(kg)
Потпекув
ање на
секоја
страна
(мин.)
Температура Ниво на Време
(°C)
решетка (мин.)
та
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Средно печено 1.5 - 2.0
говедско месо
4
80 - 100
2
160 - 200
Говедско Месо
Филе, средно
Телешко месо
Филе розе
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Слабина, едно
парче
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Печено
телешно
средно
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Филе розе
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Слабина, едно
парче
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Печено
1.5 - 2.0
свинско средно
4
80 - 100
2
100 - 160
Свинско
12.9 Вообичаено готвење
Печење
Храна
Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Рамен колач
160 - 170
25 - 35
2
Колач со квасец, со јаболка
170 - 190
45 - 55
3
Колач со прелив
170 - 180
35 - 45
2
67
68
www.electrolux.com
Храна
Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Колач со ронки
170 - 190
50 - 60
3
Колач со сирење
170 - 190
60 - 70
2
Селски леб
190 - 210
50 - 60
2
Романска пандишпан торта
165 - 175
35 - 45
2
Романска пандишпан торта
- традиционална
165 - 175
35 - 45
2
Кифли со квасец
180 - 200
15 - 25
2
Швајцарски ролат
150 - 170
15 - 25
2
Француски Киш
215 - 225
45 - 55
2
Храна
Температура
(°C)
Време (мин.)
Половина пиле
210 - 230
35 - 50
2
Печени свински котлети
190 - 210
30 - 35
3
Риба, цела
200 - 220
40 - 70
2
Храна
Температура
(°C)
Време (мин.)
Половина пиле
230
50 - 60
2
Печени свински котлети
230
40 - 50
3
Сланина на скара
250
17 - 25
2
Колбаси
250
20 - 30
2
Говедски бифтек: средно
230
25 - 35
2
Храна
Температура
(°C)
Време (мин.)
Половина пиле
200
50 - 60
2
Пилешко месо
250
55 - 60
2
Пилешки крилца
230
30 - 40
2
Печени свински котлети
230
40 - 50
2
Печење
Ниво на
решетката
12.10 Брзо печење
Ниво на
решетката
12.11 Tурбо печење
Ниво на
решетката
МАКЕДОНСКИ
Храна
Температура
(°C)
Време (мин.)
Говедски бифтек: добро
печено
250
35 - 40
Ниво на
решетката
2
12.12 Готвење со вентилатор
Печење
Храна
Температура (°C) Време (мин.)
Ниво на
решетката
Полнет колач со
квасец
150 - 160
20 - 30
2
Викторијанска торта
со џем
170 - 190
30 - 40
2
Швајцарски колач со
јаболка
180 - 200
35 - 45
2
Божиќен колач
150 - 160
40 - 50
2
Мадеира колач
170 - 190
50 - 60
2
Пуслици
110 - 120
30 - 40
2
Потпечени компири
180 - 200
40 - 50
2
Лазањи
170 - 190
30 - 50
2
Макарони во рерна
170 - 190
50 - 60
2
Пица
190 - 200
25 - 35
2
Печење
Храна
Температура (°C) Време (мин.)
Ниво на
решетката
Пиле, цело
200 - 220
55 - 65
2
Печено свинско
170 - 180
45 - 50
2
12.13 Влажно печење
Храна
Темпе Време
ратура (мин.)
(°C)
Ниво
на
решет
ката
Прибор
Леб или пица
Кифлички
190
25 - 30
2
решетка или скара- / тава за
печење
69
70
www.electrolux.com
Храна
Темпе Време
ратура (мин.)
(°C)
Ниво
на
решет
ката
Прибор
Кифлички
200
40 - 45
2
решетка или скара- / тава за
печење
Замрзната пица
350 g
190
25 - 35
2
решетка
Колачи на плех за печење
Швајцарски ролат
180
20 - 30
2
решетка или скара- / тава за
печење
Колаче
180
35 - 45
2
решетка или скара- / тава за
печење
Суфле
210
35 - 45
2
шест керамички тавчиња на
решетка
Флан со
пандишпан
180
25 - 35
2
основа за флан на решетка
Пандишпан
150
35 - 45
2
плех за колач на решетка
Риба во ќеса 300 g
180
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Цела риба 200 g
180
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Рибни филети 300
g
180
30 - 40
2
тавче за пица на решетка
Месо во ќеса 250 g 200
35 - 45
2
решетка или скара- / тава за
печење
Ражени 500 g
30 - 40
2
решетка или скара- / тава за
печење
Колачи во плех
Риба
Месо
200
Печена храна во мали парчиња
Колачиња
170
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Макарони
170
40 - 50
2
решетка или скара- / тава за
печење
Мафинс Колачи
180
30 - 40
2
решетка или скара- / тава за
печење
МАКЕДОНСКИ
Храна
Темпе Време
ратура (мин.)
(°C)
Ниво
на
решет
ката
Прибор
Солени крекери
160
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Колачиња од суво
тесто
140
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Тартелети
170
20 - 30
2
решетка или скара- / тава за
печење
Мешан зеленчук во 200
ќесе 400 g
20 - 30
2
решетка или скара- / тава за
печење
Омлет
200
30 - 40
2
тавче за пица на решетка
Зеленчук на плех
700 g
190
25 - 35
2
решетка или скара- / тава за
печење
Вегетеријанска храна
12.14 Готвење Со Вентилатор
Печење
Храна
Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Рамен колач
140 - 160
40 - 50
1+3
Кифли со квасец
190 - 210
10 - 20
1+3
Пуслици
100 - 120
55 - 65
1+3
Торта со путер
150 - 170
20 - 30
1+3
Пица
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 Информации за институти за тестирање
Храна
Функција
Темпера Прибор
тура (°C)
Ниво
на
решетк
ата
Време
(мин.)
Мали колачиња
(16 на плех)
Вообичаено
готвење
160
тепсија за
печење
3
20 - 30
Мали колачиња
(16 на плех)
Готвење со
вентилатор
150
тепсија за
печење
3
20 - 30
Мали колачиња
(16 на плех)
Готвење Со
Вентилатор
160
тепсија за
печење
1+3
30 - 40
71
72
www.electrolux.com
Храна
Функција
Темпера Прибор
тура (°C)
Ниво
на
решетк
ата
Време
(мин.)
Пита со јаболка (2 Вообичаено
дијагонално
готвење
поставени калапа,
со Ø20 cm)
190
решетка
1
65 - 75
Пита со јаболка (2 Готвење со
дијагонално
вентилатор
поставени калапа,
со Ø20 cm)
180
решетка
2
70 - 80
Посен пандишпан Вообичаено
готвење
180
решетка
2
20 - 30
Посен пандишпан Готвење со
вентилатор
160
решетка
2
25 - 35
Посен пандишпан Готвење Со
Вентилатор
170
решетка
1+3
30 - 40
Печива од
лиснато тесто /
Кекси
Вообичаено
готвење
140
тепсија за
печење
3
15 - 30
Печива од
лиснато тесто /
Кекси
Готвење со
вентилатор
140
тепсија за
печење
3
20 - 30
Печива од
лиснато тесто /
Кекси
Готвење Со
Вентилатор
140
тепсија за
печење
1+3
15 - 30
Тост
Брзо печење
250
решетка
3
5 - 10
Бургер со
телешка
плескавица
Tурбо
печење
250
решетка или
скара- / тава
за печење
3
15 - 20
прва
страна;
10 -15
втора
страна
13. РЕРНА- ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
13.1 Забелешки за чистењето
•
Предниот дел на печката чистете го
со мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
•
•
За чистење на металните површини
употребете специјално средство за
чистење за таа намена.
Внатрешноста на рерната чистете
ја после секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или
други остатоци од храна може да
резултира со пожар.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
Тврдокорната нечистотија
исчистете ја со специјално
средство за чистење печки.
Чистете го целиот прибор после
секоја употреба и оставете го да се
исуши. Користете мека крпа
натопена со топла вода и средство
за чистење.
Ако имате нелеплив прибор, не
чистете го со агресивни средства
или остри предмети, ниту пак во
машина за миење садови. Тоа
може да предизвика оштетување на
нелепливиот слој.
13.4 Вадење и монтирање на
стаклените плочи од вратата
на печката
Стаклените плочи можете да ги
извадите за да ги исчистите. Бројот на
стаклени плочи е различен кај
различни модели.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Држете ја вратата на
печката малку
подотворена за време на
процесот на чистење. Кога
ќе ја отворите целосно, таа
може случајно да се
затвори и да предизвика
потенцијална штета.
13.2 Уреди од не’рѓосувачки
челик или од алуминиум
Чистете ја вратата на
печката само со мокар
сунѓер или крпа. Исушете
ја со мека крпа.
Не користете челична
жица, киселини или
абразивни материјали,
бидејќи тие можат да ја
оштетат површината.
Чистете ја контролната
табла на печката со истите
мерки на претпазливост.
73
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете го уредот без
стаклените плочи.
1. Отворете ја вратата до агол од
околу 30°. Вратата стои сама кога
е малку подотворена.
30°
13.3 Чистење на изгравирана
внатрешност
Процедурата на чистење го
отстранува преостанатиот бигор од
долната изгравирана површина после
процесот на готвење на пареа.
Препорачуваме да ја
следите процедурата за
чистење на најмалку секој
5 - 10 циклус на
функцијата: ПареаПлус.
1. Ставете 250 ml вински оцет во
изгравираната внатрешност во
дното на печката.
Користете 6% вински оцет без
тревки.
2. Оставете винскиот оцет да го
раствори преостанатиот бигор на
собна температура 30 минути.
3. Исчистете ја вратата од печката со
топла вода и мека крпа.
2. Држете ја облогата на вратата (В)
на горниот раб на вратата од
двете страни и притиснете ја
навнатре за да ја ослободите
спојката за запечатување.
2
B
1
3. Повлечете ја декорацијата на
вратата напред и извадете ја.
74
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога ги вадите
стаклените плочи,
вратата на печката се
обидува да се затвори.
4. Држете го горниот раб на
стаклелните плочи од вратата и
повлечете ги нагоре една по една.
5. Исчистете ја стаклената плоча со
сапуница. Внимателно избришете
ја стаклената плоча.
Кога ќе завршите со чистењето,
монтирајте ги стаклените плочи и
вратата на печката. Направете ја
горенаведената постапка по обратен
редослед. Помалата плоча треба да
се монтира прва, а потоа поголемата.
ВНИМАНИЕ!
Отпечатениот дел на
внатрешната стаклена
плоча мора да биде свртен
кон внатрешната страна на
вратата.
ВНИМАНИЕ!
Откако ќе ја монтирате,
проверете дали
површината на рамката на
стаклената плоча на
отпечатените места е
груба на допир.
ВНИМАНИЕ!
Погрижете се правилно да
ја монтирате внатрешната
стаклена плоча во
лежиштата.
13.5 Вадење на фиоката
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Немојте да чувате
запаливи предмети во
фиоката (материјали за
чистење, пластични кеси,
хартија или спреј за
чистење). При употреба на
рерната, фиоката може за
се вжешти. Постои
опасност од пожар.
Фиоката под рерната може да се
извади за да се исчисти.
1. Извлечете ја фиоката колку што
оди.
2. Полека подигнете ја.
3. Целосно извлечете ја фиоката
надвор.
За да ја монтирате фиоката,
повторете ги горенаведените чекори
по обратен редослед.
13.6 Замена на светилката
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Ламбата може да биде
жешка.
1. Исклучете ја печката.
Почекајте да се излади печката.
2. Откачете ја печката од
електричното напојување.
3. Ставете крпа на дното на
внатрешноста.
Задна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
МАКЕДОНСКИ
75
14. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
14.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Нема искра кога се
Површината за готвење
обидувате да го вклучите не е поврзана со
генераторот на искри.
напојување за струја или
не е правилно поврзана.
Избил осигурувач.
Решение
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Видете во дијаграмот за
поврзување.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува, разговарајте
со квалификуван
електричар.
Капата и круната на
Ставете ги капата и
пламениците не се точно круната на пламениците
поставени.
правилно.
Пламенот се гаси
веднаш по палењето.
Термоелементот не е
доволно загреан.
Откако ќе го запалите
пламенот, држете го
вклучен генераторот на
пареа рамномерно или
помалку од 10 секунди.
Пламенот во прстенот е
нерамномерен.
Круната на пламеникот е
затната со остатоци од
храна.
Проверете да не е затнат
вбризгувачот и да не има
остатоци од храна на
круната од пламеникот.
Пламениците не работат. Нема довод на гас.
Проверете го
приклучувањето на плин.
Бојата на пламенот е
портоколава или жолта.
Пламенот може да биде
портокалов или жолт во
некои делови од
пламеникот. Тоа е
нормално.
Рерната не загрева.
Рерната е исклучена.
Вклучете ја печката.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Часовникот не е
поставен.
Поставете го часовникот.
76
www.electrolux.com
Проблем
Можна причина
Решение
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
На храната и во
Сте ја оставиле храната
внатрешноста на рерната во рерната многу долго.
се спушта пареа и
кондензација.
Не оставајте ги јадењата
во рерната подолго од 15
- 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
Храната се готви многу
долго или многу брзо.
Температурата е многу
ниска или многу висока.
Ако е потребно,
прилагодете ја
температурата. Следете
го советот од упатството.
На екранот се прикажува
"0.00" и „LED“.
Имало прекин во
струјата.
Наместете го повторно
часовникот.
Функцијата не дава
добри резултати при
готвењето: ПареаПлус.
Не сте ја активирале
функцијата ПареаПлус.
Видете во „Активирање
на функцијата:
ПареаПлус".
Не сте ја наполниле
изгравираната
внатрешност со вода.
Видете во „Активирање
на функцијата:
ПареаПлус".
Не сте ја вклучиле
правилно функцијата
ПареаПлус со копчето
Пареа Плус.
Видете во „Активирање
на функцијата:
ПареаПлус".
Функцијата ПареаПлус
работи.
Притиснете на копчето
Сакате да ја активирате
функцијата Готвење со
слаб вентилатор, но
показното светло за
копчето Пареа Плус е
вклучено.
Пареа Плус
за да ја
запрете функцијата
ПареаПлус.
Водата во изгравираната Темературата е премногу Поставете ја
внатрешност не врие.
ниска.
температурата на
најмалку од 110 °C.
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Водата истекува од
изгравираната
внатрешност.
Има премногу вода во
изгравираната
внатрешност.
Исклучете ја рерната и
проверете дали апаратот
е ладен. Избришете ја
водата со сунѓер или
крпа. Додајте точна
количина вода во
изгравираната
внатрешност. Видете во
посебната процедура.
МАКЕДОНСКИ
14.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
продавач или во Овластениот
сервисен центар.
77
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на апаратот.
Не отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
апаратот.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производот (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
15. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
15.1 Информации за површината за готвење според EУ
66/2014
Идентификац EKK54953OW
ија на модел EKK54953OX
Вид плоча за
готвење
Плоча за готвење во самостоен шпорет
Број на
пламеници
4
Енергетска
ефикасност
на пламеник
(EE gas
burner)
Лев заден - Помошен
не е применливо
Десен заден - Полубрз
55.3%
Десен преден - Полубрз
55.5%
Лев преден - Брз
55.5%
Енергетска ефикасност на површина за готвење на гас
(EE gas hob)
EN 30-2-1: Куќни апарати за готвење
на гас - Дел 2-1: Рационално
користење енергија - Општо
•
•
15.2 Плоча за готвење Штедење на енергија
•
Можете да заштедите енергија за
време на секојдневното готвење ако ги
следите советите дадени подолу.
•
•
Кога ќе ја загреете водата,
користете само онолку колку што ви
е потребно.
•
55.4%
Ако е можно, секогаш ставајте
капак на садот за готвење.
Пред употреба на пламениците и
држачите за тавите, проверете
дали се правилно склопени.
Дното на садот за готвење треба да
одговара на големината на
пламеникот.
Ставете го садот за готвење
директно над пламеникот, во
центарот.
Кога течноста ќе почне да врие,
намалете го пламенот за да крчка
течноста.
78
www.electrolux.com
•
Ако е можно, користете лонец на
пареа. Видете во неговото упатство
за користење.
15.3 Етикета на производот и информации за рерни според EU
65-66/2014
Име на снабдувачот
Electrolux
Идентификација на модел
EKK54953OW
EKK54953OX
Показател за енергетска ефикасност
94.9
Класа на енергетска ефикасност
A
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, конвенционален режим
0,84 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, режим со форсиран вентилатор
0,74 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Јачина на звук
54 l
Вид печка
Печка во самостоен шпорет
Маса
EN 60350-1 - Електрични апарати за
готвење во домаќинство - Дел 1:
Шпорети, печки, печки на плин и скари
- Методи за мерење на работата.
15.4 Печка - штедење на
енергија
Печката има функции кои
ви помагаат да заштедите
енергија при секојдневното
готвење.
Општи совети
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи
печката. Не ја отворајте вратата многу
често за време на готвењето.
Оддржувајте го чист дихтунгот на
вратата и проверете дали е добро
фиксиран на својата позиција.
Користете метални садови за да го
зголемите штедењето на енергија.
EKK54953OW
42.0 kg
EKK54953OX
44.0 kg
Кога е можно, не ја презагревајте
печката пред да ја ставите храната
внатре.
За време на готвење што трае
подолго од 30 минути, намалете ја
температурата на печката на минимум
барем 3 - 10 минути пред да истече
времето, согласно времетраењето на
готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
Користете ја преостанатата топлина
за затоплување храна.
Правете колку што е можно помали
паузи меѓу готвењето кога правите
повеќе јадења истовремено.
Готвење со вентилатор
Кога е можно, користете ги функциите
за готвење со вентилатор за да
заштедите енергија.
МАКЕДОНСКИ
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите
преостаната топлина и да го одржите
јадењето топло.
79
повеќе детали видете во поглавјето
„Печка - секојдневна употреба“,
Функции на печката
Влажно печење
Функција за штедење на електрична
енергија за време на готвењето. За
16. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
867354338-A-272019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising