Electrolux | EKC54952OK | User manual | Electrolux EKC54952OK Kasutusjuhend

Electrolux EKC54952OK Kasutusjuhend
EKC54952OK
EKC54952OW
EKC54952OX
ET
HU
Pliit
Tűzhely
Kasutusjuhend
Használati útmutató
2
36
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 5
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................8
4. TOOTE KIRJELDUS.........................................................................................10
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 11
6. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE..............................................................11
7. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..................................................................12
8. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS..................................................................13
9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE ............................................................... 14
10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID.......................................................................16
11. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE................................................................. 17
12. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.................................................................. 19
13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................. 28
14. VEAOTSING...................................................................................................31
15. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 33
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
Tagapaneeli temperatuuri tõttu tuleb selle seadme
vooluvõrku ühendamisel kasutada H05VV-F tüüpi
juhet.
See seade on mõeldud kasutamiseks kõrgusel kuni
2000 m merepinnast.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade pole mõeldud kasutamiseks laevadel,
paatides või muudel alustel.
Ülekuumenemise vältimiseks ärge paigaldage seda
seadet katteukse taha.
Ärge paigaldage seadet alusele.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Süttimisoht: Ärge hoidke keeduväljadel
mingeid esemeid.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage pliidi ukseklaasi või hingedega klaasi
puhastamiseks karedaid, abrasiivseid puhasteid ega
teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi
pinda kriimustada, mille tagajärjel võib see puruneda.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks. Alla 8-aastased lapsed
tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nad on
täiskasvanu pideva järelvalve all.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Olge hoiusahtli käsitsemisel ettevaatlik. See võib
minna kuumaks.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Lahtiühendamine kohapealsest juhtmesüsteemist
peab olema kooskõlas elektrijuhtmeid käsitlevate
eeskirjadega.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge kunagi tõmmake seadet
käepidemest.
•
•
•
•
•
•
Köögimööbli ja niši mõõtmed peavad
olema sobivad.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja
kõrvale.
Mõned seadme osad on voolupinge
all. Katke need osad mööbliga, et
vältida nende vastu minemist.
Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete
külgi.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
5
6
www.electrolux.com
•
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Paigaldage seadme alla stabiilne
alus, et see ei saaks ümber minna. Vt
jaotist "Paigaldamine".
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu
seadme ust, eriti siis, kui uks on
kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne toitejuhtme pistikusse
sisestamist sulgege korralikult
seadme uks.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastus- või põletusoht!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– ärge pange vett vahetult kuuma
seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu seadmes pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Mahlasemate kookide puhul kasutage
sügavat vormi. Puuviljamahlad
tekitavad püsivaid plekke.
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage alumiiniumfooliumit
seadmele või vahetult seadme
põhjale.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad tekitada
kriimustusi. Kui teil on vaja nõusid
pliidil liigutada, tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.4 Hooldus ja puhastus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja.
Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Rasv ja seadmesse kogunenud
toidujäänused võivad põhjustada
tulekahju.
•
•
•
•
7
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
2.5 Sisevalgusti
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
tehniliste näitajatega lampe .
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
2.7 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
8
www.electrolux.com
3. PAIGALDAMINE
3.3 Seadme loodimine
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Seadme asukoht
Eraldiseisva seadme võib paigaldada
kas kappide vahele või kõrvale või ka
nurka.
Paigaldamise minimaalsed
vahekaugused leiate tabelist.
Pliidi pealispinna seadmiseks ühele
tasemele teiste pindadega kasutage
seadme all olevaid väikeseid tugijalgu.
3.4 Kaldumiskaitse
B
C
A
Enne kaldumiskaitse paigaldamist valige
seadme jaoks õige kõrgus ja asukoht.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
kaldumiskaitse õigel
kõrgusel.
Minimaalsed vahed
Mõõtmed
mm
A
400
B
650
C
150
3.2 Tehnilised andmed
Pinge
230 V
Sagedus
50 - 60 Hz
Seadme klass
1
Mõõdud
mm
Kõrgus
858
Laius
500
Sügavus
600
Veenduge, et pliidi taga olev
pind oleks sile.
Te peate paigaldama kaldumiskaitse.
Vastasel juhul võib seade kaldu vajuda.
Kui teie seadmel on joonisel kujutatud
sümbol, siis aitab see teil meeles pidada,
et seadmele tuleb paigaldada
kaldumiskaitse.
EESTI
3.5 Elektriühendus
HOIATUS!
Tootja ei vastuta
tagajärgede eest, kui te ei
järgi jaotises "Ohutusinfo"
toodud ettevaatusabinõusid.
Toitekaabel ega -pistik selle seadme
juurde ei kuulu.
HOIATUS!
Enne toitejuhtme kontakti
ühendamist kontrollige,
milline on teie koduse
majapidamise
faasidevaheline pinge. Õige
elektriühenduse
kasutamiseks vaadake
seadme taga olevat
ühendussilti. Nii talitades
hoiate ära paigaldusvead ja
seadme elektriliste osade
kahjustamise.
1. Paigaldage kaldumiskaitse 317 - 322
mm seadme ülapinnast ja 80 - 85
mm seadme servast asuva toendi
ümmargusse auku. Kruvige see
tahke materjali külge või kasutage
sobivat tuge (seina).
80-85
mm
317-322
mm
Soovitatavad kaablitüübid erinevate
faaside jaoks:
2. Augu leiate seadme tagant vasakult
poolt. Tõstke seadme esikülge ja
asetage see kappide vahelisse
tühimikku. Kui kappide vahele jääv
ruum on suurem kui seadme laius,
siis kohandage külgmõõte nii, et
seade jääks keskele.
Kui te pliidi mõõtmeid
muudate, siis kohandage
vastavalt ka kaldumiskaitset.
ETTEVAATUST!
Kui kappide vahele jääv
ruum on suurem kui seadme
laius, siis kohandage
külgmõõte nii, et seade
jääks keskele.
Faas
Min. kaabli suu‐
rus
1
3x6,0 mm²
3 neutraalsega
5x1,5 mm²
HOIATUS!
Toitekaabel ei tohi kokku
puutuda joonisel välja
toodud seadme osaga.
9
10
www.electrolux.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Ülevaade
7 1
1 2 3 4 5 6
8
9
10
4
3
13
2
11
1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pliidi nupud
Temperatuuri nupp
Temperatuuri indikaator/sümbol
Elektronprogrammeerija
Pliidi tuli/sümbol/indikaator
Ahju funktsioonide juhtnupp
Lisaauru nupp
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Ahjuriiuli tugi, eemaldatav
Süvend
Ahjuriiuli tasandid
4.2 Pliidipinna skeem
1
2
140 mm
3
140 mm
250 mm
120/180 mm
6
1 Keeduväli 1200 W
2 Auru väljalaskeava – hulk ja asend
sõltub mudelist
3 Keeduväli 900 / 2000 W
4 Keeduväli 1200 W
5 Jääkkuumuse indikaator
6 Keeduväli 700 / 1700 W
140 mm
5
4
4.3 Tarvikud
•
•
•
Traatrest
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetusplaat
Kookidele ja küpsistele.
Grill/küpsetuspann
•
•
Küpsetamiseks ja röstimiseks või
rasva kogumiseks.
Teleskoopsiinid
Restidele ja plaatidele.
Hoiusahtel
Hoiusahtel asub ahjuõõnsuse all.
EESTI
11
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Esmane puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Vt jaotist "Puhastus ja
hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
5.2 Kellaaja valimine
Enne ahju kasutamist peate määrama
kellaaja.
vilgub, kui ühendate seadme
elektrivõrku, kui on olnud elektrikatkestus
või kui taimer pole seadistatud.
Õige aja valimiseks vajutage nuppe
või .
Umbes viie sekundi pärast vilkumine
lakkab ja ekraanil kuvatakse valitud
kellaaeg.
5.3 Kellaaja muutmine
Vajutage järjest , kuni ekraanil hakkab
vilkuma kellaaja indikaator.
Uue kellaaja seadistamist vt jaotisest
"Kellaaja seadmine".
5.4 Eelkuumutus
Eelkuumutage ahju enne esimest
kasutamist.
Teavet funktsiooni
PlusSteam kohta vt "Kuidas
aktiveerida funktsioon
PlusSteam".
1. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur.
2. Laske ahjul tund aega töötada.
3. Valige funktsioon
ja määrake
maksimaalne temperatuur.
Maksimaalne temperatuur selle
funktsiooni puhul on 210 °C.
4. Laske ahjul 15 minutit töötada.
5. Valige funktsioon
Kellaaega ei saa muuta, kui
töötavad funktsioonid Kestus
või Lõpp
.
6. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Soojusaste
Sümbo‐
lid
Funktsioon
Väljas-asend
, vajutage
lisaauru nuppu
ja määrake
maksimaalne temperatuur.
6. Laske ahjul 15 minutit töötada.
7. Lülitage ahi välja ja laske sel maha
jahtuda.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Ahjust võib tulla lõhna ja suitsu.
Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda.
Sümbo‐
lid
Funktsioon
Topeltala
1-9
Soojusastmed
12
www.electrolux.com
Kasutage jääkkuumust, et
vähendada elektritarvet.
Lülitage keeduväli umbes
5-10 minutit enne
toiduvalmistamise lõppemist
välja.
Keerake valitud keeduvälja nuppu, et
valida sobiv soojusaste.
Süttib pliidi juhtindikaator.
Toiduvalmistamise lõpetamiseks keerake
nupp väljas-asendisse.
Välimise ringi sisselülitamiseks:
keerake nuppu päripäeva üle kerge
takistuse asendisse
. Õige
soojusastme valimiseks keerake nuppu
vastupäeva.
Välimise ringi väljalülitamiseks:
keerake nupp väljas-asendisse.
Indikaator kustub.
6.3 Jääkkuumuse indikaator
HOIATUS!
Jääkkuumusega kaasneb
põletusoht!
Kui kõik keeduväljad on välja lülitatud,
kustub ka pliidi juhtindikaator.
6.2 Välimiste ringide sisse- ja
väljalülitamine
Jääkkuumuse indikaator süttib, kui
keeduväli on tuline.
Soojeneva pinna suurust saab
kohandada vastavalt keedunõu
mõõtmetele.
7. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Terasemail- või
alumiiniumnõud või
vaskpõhjaga nõud võivad
jätta klaaskeraamilisele
pinnale plekke.
7.1 Nõud
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
7.2 Näiteid pliidi kasutamisest
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kuumusaste Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
1
Valmistatud toidu soojas‐
hoidmiseks.
vasta‐
Pange keedunõule kaas
valt va‐ peale.
jaduse‐
le
1-2
Hollandi kaste, sulatamine:
või, šokolaad, želatiin.
5 - 25
1-2
Kalgendamine: kohevad om‐ 10 - 40
letid, küpsetatud munad.
Aeg-ajalt segage.
Valmistage kaane all.
EESTI
Kuumusaste Kasutamine:
Aeg
(min.)
13
Näpunäited
2-3
Riisi ja piimatoitude keetmine 25 - 50
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tu‐
leb poole valmistamise järel
segada.
3-4
Köögivilja, kala, liha auruta‐
mine.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit
vedelikku.
4-5
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750
g kartulite kohta.
4-5
Suuremate toidukoguste,
hautiste ja suppide valmista‐
mine.
60 150
Kuni 3 l vedelikku ning kom‐
ponendid.
6-7
Kergelt praadimine: eskalo‐
pid, vasikalihast cordon bleu,
karbonaad, kotletid, vorstid,
maks, keedutainas, munad,
pannkoogid, sõõrikud.
vasta‐
Pöörake poole aja möödu‐
valt va‐ des.
jaduse‐
le
7-8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 - 15
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐
kartulite valmistamine.
Pöörake poole aja möödu‐
des.
8. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
8.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
•
•
toiduplekid. Vastasel korral võib
mustus pliiti kahjustada. Püüdke
vältida toidu pinnale kõrbemist. Pange
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage tera pliidi
pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliit pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
14
www.electrolux.com
9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Tuli süttib, kui ahi töötab.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.2 Ohutustermostaat
9.1 Ahju sisse- ja väljalülitamine
1. Ahju funktsiooni valimiseks keerake
ahjufunktsioonide nuppu.
2. Temperatuuri valimiseks keerake
temperatuuri nuppu.
3. Ahju väljalülitamiseks keerake
ahjufunktsioonide ja -temperatuuri
nupud väljas-asendisse.
Seadme vale kasutamine või katkised
osad võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui
temperatuur on langenud.
9.3 Ahju funktsioonid
Sümbol
Ahju funktsioo‐
nid
Rakendus
Väljas-asend
Ahi on väljas.
Ahjuvalgusti
Valgusti sisselülitamiseks ilma küpsetusfunkt‐
sioonita.
PlusSteam
Niiskuse lisamiseks küpsetamise ajal. Õige vär‐
vi ja krõbeda kooriku saavutamiseks. Mahlasu‐
se lisamiseks. Puu- ja köögiviljade säilitami‐
seks.
Kerge pöördõhk
Õrnade ja mahlaste praadide valmistamiseks
või puu- ja köögivilja kuivatamiseks.
Alumine kuumus
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks.
Tavaline küpse‐
tamine
Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Kiirgrillimine
Lamedate toiduainete suures koguses grillimi‐
seks ja röstimiseks.
Turbogrillimine
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide
röstimiseks ühel riiulitasandil. Gratineerimiseks
ja pruunistamiseks.
+
EESTI
Sümbol
15
Ahju funktsioo‐
nid
Rakendus
Ventilaatoriga
küpsetamine
Ühesuguse küpsetustemperatuuriga toitude
küpsetamiseks või röstimiseks ja küpsetami‐
seks rohkem kui ühel ahjuriiulil, ilma maitsete
segunemiseta.
Niiskusega küp‐
setus
Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmi‐
seks. Küpsetusjuhiste leidmiseks vt peatükki
"Nõuandeid ja näpunäiteid", Niiskusega küpse‐
tus. Ahjuuks peaks küpsetamise ajal olema su‐
letud, et kasutatavat funktsiooni mitte katkesta‐
da ning tagada, et ahi töötaks võimalikult suure
energiatõhususega. Selle funktsiooni kasutami‐
sel võib ahju sisemine temperatuur erineda vali‐
tud temperatuurist. Kuumutusvõimsust võidakse
vähendada. Üldisi energiasäästusoovitusi vt
jaotisest "Energiatõhusus", Ahi – Energia sääst‐
mine. Vastavalt standardile EN 60350-1 kasutati
seda funktsiooni energiatõhususe klassi mää‐
ratlemiseks.
Pöördõhuga küp‐ Küpsetamiseks korraga kuni kahel tasandil ja
setamine
toidu kuivatamiseks.Seadke ahju temperatuur
20–40 °C madalamaks kui Tavaline küpsetami‐
ne.
Sulatamine
Toidu sulatamiseks (puu- ja juurviljad). Sulatus‐
aeg sõltub külmutatud toiduainete kogusest ja
kaalust.
9.4 Funktsiooni sisselülitamine:
PlusSteam
See funktsioon võimaldab küpsetamisel
tõhusamat niiskuse kasutamist.
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
Eralduv aur võib põhjustada põletust:
•
•
Ärge avage seadme ust ajal, kui
kasutate funktsiooni PlusSteam.
Olge ukse avamisel ettevaatlik, kui
olete kasutanud funktsiooni
PlusSteam.
Vt jaotist "Vihjeid ja
näpunäiteid".
1. Avage ahjuuks.
2. Täitke veeanum kraaniveega.
Veeanuma maksimaalne maht on
250 ml.
Veeanuma täitmisel peab ahi olema
külm.
3. Valige funktsioon: PlusSteam
.
4. Vajutage lisaauru nuppu
.
Lisaauru nuppu saab kasutada ainult
funktsiooniga PlusSteam.
Indikaator süttib.
5. Temperatuuri valimiseks keerake
temperatuuri nuppu.
6. Pange toit ahju ja sulgege uks.
ETTEVAATUST!
Küpsetamise ajal või
siis, kui ahi on veel
kuum, ei tohi
veeanumasse vett
valada.
7. Seadme väljalülitamiseks vajutage
lisaauru nuppu
, keerake
16
www.electrolux.com
ahjufunktsioonide ja temperatuuri
nupud väljas-asendisse.
Lisaauru nupu indikaator kustub.
8. Eemaldage veeanumast vesi.
HOIATUS!
Enne vee eemaldamist
veeanumast peab ahi
olema kindlasti maha
jahtunud.
10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID
10.1 Ekraan
A
B
C
A. Funktsiooni indikaatorid
B. Kellaaja ekraan
C. Funktsiooni indikaator
10.2 Nupud
Nupp
Funktsioon
Kirjeldus
MIINUS
Kellaaja valimiseks.
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
PLUSS
Kellaaja valimiseks.
Aurutamine pluss
Funktsiooni sisselülitamiseks: PlusS‐
team.
10.3 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
Rakendus
KELLAAEG
Kellaaja määramiseks, muutmiseks või kontrollimiseks.
KESTUS
Seadme tööaja kestuse määramiseks.
LÕPP
Seadme väljalülitusaja määramiseks.
EDASILÜKKAMI‐ KESTUSE ja LÕPU funktsiooni kombineerimiseks.
NE
MINUTILUGEJA
Pöördloendusaja valimiseks. See funktsioon ei mõjuta
seadme tööd. MINUTILUGEJA saab määrata igal ajal,
ka siis, kui seade on välja lülitatud.
10.4 KESTUSE määramine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
EESTI
3. Vajutage
või
valimiseks.
Ekraanil kuvatakse
KESTUSE aja
.
ja kostab
4. Kui aeg saab täis, vilgub
helisignaal. Seade lülitub
automaatselt välja.
5. Vajutage suvalist nuppu, et
helisignaal välja lülitada.
6. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
10.5 LÕPU määramine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
3. Puudutage
, kuni
või
hakkab
, et valida aeg.
5. Vajutage
aeg.
või
17
, et valida LÕPU
6. Kinnitamiseks vajutage .
Seade lülitub hiljem automaatselt sisse,
töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab
töö valitud LÕPU ajal. Kui valitud aeg
saab täis, kostab helisignaal.
7. Seade lülitub automaatselt välja.
Kasutage suvalist nuppu, et signaal
välja lülitada.
8. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
10.7 MINUTILUGEJA
määramine
1. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
ja
4. Kui aeg saab täis, vilgub
kostab helisignaal. Seade lülitub
automaatselt välja.
5. Kasutage suvalist nuppu, et signaal
välja lülitada.
6. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
või
vajaliku aja
2. Vajutage
valimiseks.
Minutilugeja hakkab automaatselt tööle 5
sekundi pärast.
3. Kui valitud aeg saab täis, kostab
helisignaal. Vajutage suvalist nuppu,
et helisignaal välja lülitada.
4. Keerake ahjufunktsioonide nupp ja
temperatuurinupp väljas-asendisse.
10.6 EDASILÜKKAMISE
valimine
10.8 Kellafunktsioonide
tühistamine
Ekraanil kuvatakse
.
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
3. Vajutage
või
KESTUSE aeg.
, et valida
4. Vajutage
hakkab
1. Vajutage järjest , kuni soovitud
funktsiooni indikaator hakkab
vilkuma.
2. Vajutage ja hoidke .
Kellafunktsioon lülitub mõne sekundi
pärast välja.
.
11. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11.1 Tarvikute sisestamine
Traatrest:
Lükake ahjurest riiulitoe juhtsoonte
vahele.
18
www.electrolux.com
Küpsetusplaat:
Ärge lükake küpsetusplaati
päris vastu ahju tagaseina.
Vastasel korral ei saa kuum
õhk plaadi ümber vabalt
liikuda. Toit võib kõrbema
minna, eriti plaadi tagaosas.
Lükake küpsetusplaat või sügav pann
riiuliraami juhtsoonte vahele. Veenduge,
et see ei puutuks vastu ahju tagaseina.
Traatrest koos sügava panniga:
Lükake sügav pann restitugede
juhikutesse ja traatrest selle kohal
olevatesse juhikutesse.
1 cm
3. Keerake teleskoopsiin õigesse
asendisse. Teleskoopsiini ühes otsas
asuv kinnitusdetail peab olema
suunatud ülespoole.
4. Lükake teleskoopsiin lõpuni ahju
tagaseinani.
5. Lükake teleskoopsiini eesmine osa
ahjuriiuli toe vastu. Kui eesmise osa
fiksaator õigesti kohale kinnitub,
kostab klõpsatus.
6. Teise teleskoopsiini paigaldamiseks
korrake samu toiminguid. Jälgige, et
mõlemad teleskoopsiinid oleksid
samal kõrgusel.
Teleskoopsiinide eemaldamine
1. Vajutage ja hoidke teleskoopsiini
eesmises osas asuvat fiksaatorit.
11.2 Teleskoopsiinid
Teleskoopsiine on võimalik
paigutada eri tasanditele,
välja arvatud 4. tasand.
Teleskoopsiinide paigaldamine
1. Keerake teleskoopsiini umbes 90°.
2. Libistage teleskoopsiini tagaosas
olev fiksaator ahjuriiuli toe külge.
Veenduge, et paigaldate
teleskoopsiini ahju õigele poolele.
2
1
2. Tõmmake siini eesmine osa ahjuriiuli
toe küljest eemale.
3. Keerake teleskoopsiini umbes 90°.
4. Tõmmake siini tagumine osa
ahjuriiuli toe küljest eemale.
5. Teise teleskoopsiini eemaldamiseks
korrake samu toiminguid.
EESTI
11.3 Teleskoopsiinid – tarvikute
sisestamine
19
Asetage sügav pann teleskoopsiinidele.
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
ETTEVAATUST!
Enne ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema
täielikult ahju sisse lükatud.
Traatrest:
Traatrest koos sügava panniga:
Pange traatrest ja sügav pann koos
teleskoopsiinidele.
Sügav pann:
12. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
12.1 Üldine teave
•
•
Seadmes on neli riiulitasandit.
Alustage tasandite arvestamist alati
seadme põhjast.
Seadmes on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav erisüsteem. See
võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu
seest pehme ja pealt krõbedana.
Ahjus ringlev õhk kiirendab toidu
•
•
•
küpsemist ja vähendab energiatarvet
miinimumini.
Niiskus võib kondenseeruda
seadmesse või selle
klaaspaneelidele. See on normaalne.
Kui avate ahju ukse toidu
valmistamise ajal, hoiduge alati
tahapoole. Kondenseerumise
vähendamiseks laske ahjul enne
küpsetamise alustamist 10 minutit
töötada.
Kuivatage ahjust niiskus iga kord
pärast seadme kasutamist.
Küpsetades ärge pange nõusid otse
ahju põhjale ega katke ahju osi
fooliumiga kinni. See võib muuta
küpsetamise tulemusi ja kahjustada
ahjuemaili.
12.2 Küpsetamine
•
Esimesel korral kasutage madalamat
temperatuuri.
20
www.electrolux.com
•
•
•
Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega
10-15 minuti võrra pikendada.
Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu alati võrdselt.
Ebaühtlase pruunistamise puhul pole
vaja temperatuuriseadistust muuta.
Küpsetamise käigus erinevused
võrdsustuvad.
Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid
veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle
maha jahtuvad, taastub esialgne kuju.
12.3 Kookide küpsetamine
•
•
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele
jääv ahjutasand tühi.
•
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse
panni veidi vett. Suitsu
kondenseerumise vältimiseks lisage
vett kohe, kui see on ära auranud.
12.5 Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel
seadme tööd. Leidke selle seadme
kasutamisel parimad seaded
(soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne)
oma keedunõudele, retseptidele ja
kogustele.
12.6 PlusSteam
Enne eelsoojendamist peab
veeanuma täitmise ajal
olema ahi külm.
12.4 Liha ja kala küpsetamine
•
•
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida
ahju püsivate plekkide tekkimist.
Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
+
Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon
PlusSteam"
Pagarikoda
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Saiad1)
100
180
35 - 40
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kuklid1)
100
200
20 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kodune pit‐
sa1)
100
230
10 - 20
1
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Focaccia 1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Küpsised,
100
koogikesed,
croissant1)
150 - 180
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
EESTI
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Ploomikook, 100
õunakook,
kaneelirul‐
lid1)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
180
20
2
Kasutage koogi‐
vormi.
21
1) Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 5 minutit.
Külmutatud küpsetised
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Külmutatud 150
pitsa1)
200 - 210
10 - 20
2
Kasutage ahju‐
resti.
Külmutatud 150
croissant1)
160 - 170
25 - 30
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
1) Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 10 minutit.
Valmistoidu soojendamine
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Sai
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kuklid
100
110
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Kodune pit‐ 100
sa
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Juurvili
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Riis
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Pasta
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
Liha
100
110
15 - 25
2
Kasutage küpse‐
tusplaati.
22
www.electrolux.com
Röstimine
Toit
Vee kogus
veeanumas
(ml)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Röstitud
sealiha
200
180
65 - 80
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
Rostbiif
200
200
50 - 60
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
Kana
200
210
60 - 80
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
Kalkuni‐
praad
200
200
70 - 90
2
Kasutage ahju‐
resti ja küpsetus‐
plaati.
12.7 Hoidised
•
•
+
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
•
•
•
Kasutage ainult ühesuguse
suurusega hoidisepurke.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem
kui kuus pooleliitrist purki.
Täitke purgid ühtlaselt, jättes
ülemisest servast 1 cm vaba ruumi.
Jätke kaaned purkide peale, kuid ärge
hermeetiliselt kinni keerake.
•
•
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile 1/2 liitrit vett
ja ahju põhjal olevasse õõnsusse 1/4
liitrit vett, et ahjus oleks piisavalt
niiskust.
Valige funktsioon PlusSteam ja
seejärel õige temperatuur vastavalt
alltoodud tabelile.
Purgid võib hermeetiliselt sulgeda
alles pärast funktsiooni lõppu.
Pehmed puuviljad
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Maasikad / mustikad /
vaarikad
160
25 - 30
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Pirnid/küdooniad/ploomid
160
35 - 40
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Luuviljalised
EESTI
23
Pehmed juurviljad
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Suvikõrvits/baklažaan/
sibulad/tomatid
160
30 - 35
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Porgandid/kurgid/kaali‐
kad/seller
160
35 - 45
1
Kasutage
küpsetus‐
plaati.
Marineeritud köögiviljad
12.8 Kerge pöördõhk
Kuivatamine
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Oad
60 - 70
Piprakarbo‐
naad
Ahju tasand
1. tasand
2. tasand
7-9
2
1/3
60 - 70
10 - 12
2
1/3
Köögivili ha‐
pendamiseks
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Seeneviilud
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Ürdid
40 - 50
3-5
2
1/3
Poolitatud ploo‐ 60 - 70
mid
11 - 13
2
1/3
Poolitatud apri‐ 60 - 70
koosid
9 - 11
2
1/3
Õunaviilud
60 - 70
6-8
2
1/3
Pirniviilud
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Juurvili
Puuviljad
Küpsetamine madalal t°
Toit
Veiseliha
Kogus (kg)
Pruunista‐ Temperatuur
mine mõ‐ (°C)
lemalt kül‐
jelt (min)
Ahju ta‐
sand
Aeg (min.)
24
www.electrolux.com
Toit
Kogus (kg)
Pruunista‐ Temperatuur
mine mõ‐ (°C)
lemalt kül‐
jelt (min)
Ahju ta‐
sand
Aeg (min.)
Filee, poolküps
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Rostbiif, pool‐
küps
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Filee, seest roo‐ 1.0 - 1.5
sakas
2
80 - 100
2
50 - 90
Seljatükk, ühe
tükina
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Vasikapraad,
keskmine
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Filee, seest roo‐ 1.0 - 1.5
sakas
2
80 - 100
2
60 - 100
Seljatükk, ühe
tükina
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Seapraad, kesk‐ 1.5 - 2.0
mine
4
80 - 100
2
100 - 160
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Ahju tasand
Õhuke kook
160 - 170
25 - 35
2
Pärmitaignast õunakook
170 - 190
45 - 55
3
Plaadikook
170 - 180
35 - 45
2
Purukook
170 - 190
50 - 60
3
Juustukook
170 - 190
60 - 70
2
Talupojaleib
190 - 210
50 - 60
2
Rumeenia keeks
165 - 175
35 - 45
2
Rumeenia keeks – traditsioo‐
niline
165 - 175
35 - 45
2
Pärmitaignast kuklid
180 - 200
15 - 25
2
Rullbiskviit
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Vasikaliha
Sealiha
12.9 Tavaline küpsetamine
Küpsetamine
EESTI
25
Röstimine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Ahju tasand
Pool kana
210 - 230
35 - 50
2
Seakarbonaad
190 - 210
30 - 35
3
Terve kala
200 - 220
40 - 70
2
12.10 Kiirgrillimine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Ahju tasand
Pool kana
230
50 - 60
2
Seakarbonaad
230
40 - 50
3
Grillpeekon
250
17 - 25
2
Vorstid
250
20 - 30
2
Biifsteek: poolküps
230
25 - 35
2
12.11 Turbogrillimine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Ahju tasand
Pool kana
200
50 - 60
2
Kana
250
55 - 60
2
Kanatiivad
230
30 - 40
2
Seakarbonaad
230
40 - 50
2
Biifsteek: täisküps
250
35 - 40
2
12.12 Ventilaatoriga küpsetamine
Küpsetamine
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Pärmitaignast pirukas
150 - 160
20 - 30
2
Victoria kook
170 - 190
30 - 40
2
Šveitsi õunakook
180 - 200
35 - 45
2
Jõulukook
150 - 160
40 - 50
2
Madeira kook
170 - 190
50 - 60
2
Besee
110 - 120
30 - 40
2
Kartuligratään
180 - 200
40 - 50
2
Lasanje
170 - 190
30 - 50
2
26
www.electrolux.com
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Makaroni-ahjuroad
170 - 190
50 - 60
2
Pitsa
190 - 200
25 - 35
2
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Kana, terve
200 - 220
55 - 65
2
Seapraad
170 - 180
45 - 50
2
Röstimine
Ahju tasand
12.13 Niiskusega küpsetus
Toit
Tempe‐ Aeg
ratuur (min.)
(°C)
Ahju
Tarvikud
tasand
Leib ja pitsa
Kuklid
190
25 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Kuklid
200
40 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Külmutatud pitsa
350 g
190
25 - 35
2
ahjurest
Koogid küpsetusplaadil
Rullbiskviit
180
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Šokolaadikook
180
35 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Suflee
210
35 - 45
2
kuus keraamilist ahjuvormi traa‐
trestil
Biskviittaignast põhi
180
25 - 35
2
pirukavorm traatrestil
Tordipõhi
150
35 - 45
2
koogivorm traatrestil
Kala küpsetuskotis
300 g
180
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Terve kala, 200 g
180
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Kalafilee, 300 g
180
30 - 40
2
pitsaplaat traatrestil
Koogid vormis
Kala
Liha
EESTI
Toit
Tempe‐ Aeg
ratuur (min.)
(°C)
Ahju
Tarvikud
tasand
Liha küpsetuskotis
250 g
200
35 - 45
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Lihavardad 500 g
200
30 - 40
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Küpsised
170
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Makroonid
170
40 - 50
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Muffinid
180
30 - 40
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Soolaküpsised
160
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Muretainaküpsised
140
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Korvikesed
170
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Juurviljasegu kotis
400 g
200
20 - 30
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Omlett
200
30 - 40
2
pitsaplaat traatrestil
Juurviljad ahjuplaa‐
dil 700 g
190
25 - 35
2
küpsetusplaat või grill- / ahju‐
plaat
Väikesed küpsetised
Taimetoitlastele
12.14 Pöördõhuga küpsetamine
Küpsetamine
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Ahju tasand
Õhuke kook
140 - 160
40 - 50
1+3
Pärmitaignast kuklid
190 - 210
10 - 20
1+3
Besee
100 - 120
55 - 65
1+3
Tordipõhi
150 - 170
20 - 30
1+3
Pitsa
200 - 220
35 - 45
1+3
27
28
www.electrolux.com
12.15 Teave testimisasutustele
Toit
Funktsioon
Tempe‐
ratuur
(°C)
Tarvikud
Ahju ta‐ Aeg
sand
(min.)
Väikesed koogid
(16 tk küpsetus‐
plaadil)
Tavaline küp‐
setamine
160
küpsetusplaat
3
20 - 30
Väikesed koogid
(16 tk küpsetus‐
plaadil)
Ventilaatoriga
küpsetamine
150
küpsetusplaat
3
20 - 30
Väikesed koogid
(16 tk küpsetus‐
plaadil)
Pöördõhuga
küpsetamine
160
küpsetusplaat
1+3
30 - 40
Õunakook (2 vor‐
mi, Ø 20 cm, dia‐
gonaalselt)
Tavaline küp‐
setamine
190
ahjurest
1
65 - 75
Õunakook (2 vor‐
mi, Ø 20 cm, dia‐
gonaalselt)
Ventilaatoriga
küpsetamine
180
ahjurest
2
70 - 80
Rasvavaba keeks
Tavaline küp‐
setamine
180
ahjurest
2
20 - 30
Rasvavaba keeks
Ventilaatoriga
küpsetamine
160
ahjurest
2
25 - 35
Rasvavaba keeks
Pöördõhuga
küpsetamine
170
ahjurest
1+3
30 - 40
Liivaküpsised/
soolapulgad
Tavaline küp‐
setamine
140
küpsetusplaat
3
15 - 30
Liivaküpsised/
soolapulgad
Ventilaatoriga
küpsetamine
140
küpsetusplaat
3
20 - 30
Liivaküpsised/
soolapulgad
Pöördõhuga
küpsetamine
140
küpsetusplaat
1+3
15 - 30
Röstleib/-sai
Kiirgrillimine
250
ahjurest
3
5 - 10
Veiselihaburger
Turbogrillimi‐
ne
250
ahjurest või
grill-/küpsetus‐
pann
3
15 - 20
ühelt
poolt; 10
-15 tei‐
selt
poolt
13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
EESTI
13.1 Juhised puhastamiseks
•
•
•
•
•
•
Puhastage ahju esikülge pehme
lapiga ning sooja vee ja
pehmetoimelise pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade
puhastamiseks vastavat
puhastusainet.
Puhastage ahju sisemust pärast iga
kasutuskorda. Rasva või muude
toidujääkide kogunemine võib kaasa
tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht
suurem.
Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
Pärast iga kasutuskorda puhastage
kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga.
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid,
siis ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas.
See võib teflonpinda kahjustada.
13.2 Roostevabast terasest või
alumiiniumist seadmed
Puhastage ahjuust ainult
niiske lapi või käsnaga.
Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla,
happeid ega abrasiivseid
materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada.
Puhastage ahju juhtpaneeli,
järgides samu
ettevaatusabinõusid.
13.4 Restitugede
Ahju puhastamiseks eemaldage
restitoed .
ETTEVAATUST!
Olge restitugede
eemaldamisel ettevaatlik.
1. Tõmmake ahjuriiuli tugede esiosa
külgseina küljest lahti.
2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
1
2
13.3 Veeanuma puhastamine
Puhastamisel eemaldatakse pärast
niiskusrežiimil küpsetamist veeanumasse
kogunenud lubjasettejäägid.
Puhastamistoimingut tuleks
teostada vähemalt igal 5.
kuni 10. korral pärast
funktsiooni PlusSteam.
1. Kallake ahju põhjal olevasse
veeanumasse 250 ml söögiäädikat.
Kasutage vähemalt 6%-list ilma
lisanditeta äädikat.
29
2. Laske 30 minuti jooksul
toatemperatuuril äädikal
lubjasettejäägid lahustada.
3. Puhastage ahi sooja vee ja pehme
lapiga.
Paigaldage väljavõetud tagasi
vastupidises järjekorras.
13.5 Katalüütiline puhastus
Katalüütilise kattega ahjuseinad on
isepuhastuvad. Selline pind imab
endasse rasva.
Enne katalüütilise puhastamise
sisselülitamist:
•
eemaldage kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed;
30
www.electrolux.com
•
•
puhastage ahju põhja sooja vee ja
neutraalse pesuvahendiga;
puhastage sisemist ukseklaasi
sisepinda sooja vee ja pehme lapiga.
1. Valige funktsioon .
2. Valige maksimaalne temperatuur ja
laske ahjul 1 tund töötada.
3. Lülitage ahi välja.
4. Ahju jahtumise ajal puhastage ahju
sisemust niiske ja pehme lapiga.
Katalüütilise pinna värvimuutused ei
avalda mõju katalüütilisele
puhastamisele.
13.6 Ahju klaaspaneelide
eemaldamine ja paigaldamine
Sisemised klaaspaneelid võib
puhastamiseks eemaldada. Erinevate
mudelite puhul on klaaspaneelide arv
erinev.
HOIATUS!
Hoidke puhastamise ajal uks
kergelt lahti. Kui uks on
lõpuni lahti, võib see
ootamatult sulguda ja
põhjustada kahjustusi.
HOIATUS!
Ärge kasutage seadet ilma
klaaspaneelideta.
1. Avage uks, nii et see oleks umbes
30° nurga all. Veidi avatud asendis
jääb uks lahti.
30°
2
B
1
3. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
HOIATUS!
Kui te ukspaneele välja
tõstate, üritab uks
sulguda.
4. Hoidke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõstke need
ükshaaval välja.
5. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.
Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneelid ja ahju uks tagasi kohale.
Korrake ülaltoodud samme vastupidises
järjestuses. Pange esmalt kohale
väiksem paneel, seejärel suurem.
ETTEVAATUST!
Sisemise klaaspaneeli
trükitud pind peab jääma
ukse sisemisele poolele.
ETTEVAATUST!
Pärast paigaldamist
veenduge, et klaaspaneeli
raami pind ei oleks kirja
piirkonnas puudutades kare.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
sisemise klaaspaneeli oma
kohale õigesti.
13.7 Sahtli eemaldamine
2. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
HOIATUS!
Ärge hoidke sahtlis
kergestisüttivaid esemeid
(nagu puhastusmaterjalid,
kilekotid, ahjukindad, paber
või puhastuspihustid). Ahju
kasutades võib sahtel
kuumaks minna. Tuleoht!
EESTI
Puhastamise hõlbustamiseks saab ahju
allosas oleva sahtli välja võtta.
31
13.8 Lambi asendamine
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Tõmmake sahtel lõpuni välja.
1. Lülitage ahi välja.
Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
Tagumine valgusti
2. Tõstke aeglaselt sahtlit.
3. Tõmmake sahtel täielikult välja.
Sahtli paigaldamiseks sooritage
ülalkirjeldatud toiming vastupidises
järjekorras.
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Paigaldage klaaskate.
14. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
14.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Seade ei käivitu.
Seade ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas seade on
ühendatud või ei ole ühen‐ õigesti elektrivõrku ühen‐
dus korralik.
datud.
Pliiti ei saa käivitada või
kasutada.
Lahendus
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Kaitse on vallandunud.
Käivitage pliit uuesti ja
määrake vähemalt 10 se‐
kundi jooksul kuumusaste.
Jääkkuumuse indikaator ei Keeduväli ei ole kuum,
lülitu sisse.
sest see töötas vaid lühi‐
kest aega.
Kui keeduväli on töötanud
piisavalt kaua, et olla
kuum, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Välimist ringi ei saa sisse
lülitada.
Lülitage kõigepealt sisse
sisemine ring.
32
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Vajalikud seaded pole
määratud.
Veenduge, et seaded on
õiged.
Kell ei ole seadistatud.
Seadistage kell.
Ahjuvalgusti on rikkis.
Asendage valgusti uuega.
Ahjuvalgusti ei põle.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐ Toit on jäänud liiga kauaks Kui küpsetamine on lõppe‐
neb auru ja kondensvett.
ahju.
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15–20 minuti pärast
välja võtta.
Toidu valmimiseks kulub
liiga palju aega või toit val‐
mib liiga kiiresti.
Temperatuur on liiga ma‐
dal või liiga kõrge.
Reguleerige vajadusel
temperatuuri. Järgige ju‐
hendis toodud nõuandeid.
Ekraanil on näit "12.00".
On olnud elektrikatkestus.
Seadistage kell uuesti.
Ahju ei saa käivitada või
kasutada. Ekraanil kuva‐
takse "400" ja kostab heli‐
signaal.
Ahi ei ole elektrivõrku õi‐
gesti ühendatud.
Kontrollige, kas ahi on
elektrivõrku ühendatud õi‐
gesti (vt ühendusjoonist).
Funktsiooni kasutamine ei
anna head tulemust:
PlusSteam.
Te pole funktsiooni PlusS‐
team sisse lülitanud.
Vt "Kuidas aktiveerida
funktsioon: PlusSteam".
Te ei valanud veeanumas‐
se vett.
Vt "Kuidas aktiveerida
funktsioon: PlusSteam".
Te ei lülitanud funktsiooni
PlusSteam Lisaauru nup‐
uga õigesti sisse.
Vt "Kuidas aktiveerida
funktsioon: PlusSteam".
Soovite sisse lülitada
funktsiooni Kerge pöör‐
dõhk, kuid Lisaauru nupu
indikaator põleb.
Funktsioon PlusSteam töö‐ Vajutage Lisaauru nuppu
tab.
, et peatada funktsioon
PlusSteam.
Veeanumas olev vesi ei
kee.
Temperatuur on liiga ma‐
dal.
Seadke temperatuuriks vä‐
hemalt 110 °C.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpu‐
näiteid".
Vesi valgub veeanumast
välja.
Veeanumas on liiga palju
vett.
Lülitage ahi välja ja veen‐
duge, et seade on maha
jahtunud. Eemaldage liigne
vesi lapi või käsnaga. Lisa‐
ge veeanumasse õige ko‐
gus vett. Vt vastavat toi‐
mingu kirjeldust.
EESTI
14.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
15. ENERGIATÕHUSUS
15.1 Keeduplaadi tooteteave vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus EKC54952OK
EKC54952OW
EKC54952OX
Keeduplaadi
tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev keeduplaat
Keeduväljade
arv
4
Kuumutamis‐
viis
Kiirgekuumusallikas
Ringikujuliste
keeduväljade
läbimõõt (Ø)
Vasak tagumine
Parem eesmine
Vasak eesmine
14,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Mitteringikuju‐ Parem tagumine
lise keeduväl‐
ja pikkus (P)
ja laius (L)
L 14,0 cm
P 25,0 cm
Keeduvälja
energiatarbi‐
mine (EC
electric coo‐
king)
181,8 Wh/kg
184,3 Wh/kg
181,8 Wh/kg
190,1 Wh/kg
Vasak tagumine
Parem tagumine
Parem eesmine
Vasak eesmine
Pliidi energiatarbimine (EC electric hob)
EN 60350-2 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks.
15.2 Pliit - Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
33
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. See andmesilt asub ees
ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti
seadme küljest eemaldage.
184,5 Wh/kg
•
•
•
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Keedunõu põhi peaks olema
keeduväljaga samade mõõtmetega.
34
www.electrolux.com
•
•
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
•
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
15.3 Ahjude tootekirjeldus ja andmed vastavalt määrusele EL
65-66/2014
Tarnija nimi
Electrolux
Mudeli tunnus
EKC54952OK
EKC54952OW
EKC54952OX
Energiatõhususe indeks
94.9
Energiatõhususe klass
A
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises re‐
žiimis
0,84 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhure‐
žiimis
0,75 kWh/tsüklis
Sisekambrite arv
1
Kuumuseallikas
Elekter
Maht
58 l
Ahju tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev küp‐
setusahi
Mass
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
15.4 Ahi - Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Üldised nõuanded
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
EKC54952OK
44.0 kg
EKC54952OW
43.0 kg
EKC54952OX
44.0 kg
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Võimalusel ärge enne toidu sissepanekut
ahju eelkuumutage.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt küpsetusajast
vähemalt 3 - 10 minutit enne küpsetusaja
lõppu ahju temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab küpsetamist
jätkata.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
EESTI
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur.
35
Niiskusega küpsetus
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks. Lisateabe saamiseks vt
jaotist "Ahi – Igapäevane kasutamine",
Ahju funktsioonid.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
36
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................37
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 39
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 42
4. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 44
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................45
6. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT....................................................................... 46
7. FŐZŐLAP – HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK................................. 47
8. FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...............................................................48
9. SÜTŐ – NAPI HASZNÁLAT ............................................................................ 48
10. SÜTŐ – ÓRAFUNKCIÓK................................................................................51
11. SÜTŐ – TARTOZÉKOK HASZNÁLATA......................................................... 52
12. SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................... 54
13. SÜTŐ – ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................64
14. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 67
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 69
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
37
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
A hátsó panel hőmérsékletének elviseléséhez a
készüléket H05VV-F típusú kábellel csatlakoztassa az
elektromos hálózathoz.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék a tengerszint felett legfeljebb 2000 m
magasságig történő használatra készült.
A készülék nem használható hajón, csónakon vagy
egyéb úszó alkalmatosságon.
A túlmelegedés elkerülése érdekében ne telepítse a
készüléket dekorációs ajtó mögé.
Ne telepítse a készüléket lábazatra.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy
külön távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az
olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
FIGYELEM! Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket tartsa folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit
sem a főzőfelületeken.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének és a főzőlap
zsanéros üvegfedelének tisztítására, mivel ezek
megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen,
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból
a dugvilláját. Amennyiben a készülék kötésdobozon
keresztül közvetlenül csatlakozik az elektromos
hálózathoz, vegye ki a biztosítékot a készülék
elektromos hálózatról történő leválasztásához. Egyéb
esetben forduljon a márkaszervizhez.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 évesnél
fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet
mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a
készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze
áramütést.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Legyen óvatos, amikor megérinti a tárolórekeszt.
Felforrósodhat.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
A rögzített kábelezést a bekötési szabályok
betartásával el kell látni megszakító eszközökkel.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
A konyhai készülék házának és a
fülkének megfelelő méretűnek kell
lenniük.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készüléket biztonságos szerkezetek
alá és mellé helyezze.
A készülék alkatrészei feszültség alatt
állnak. A készüléket bútorban
helyezze el, hogy megelőzze
veszélyes részeinek megérintését.
A készüléket azonos magasságú
készülékek vagy egységek mellett
helyezze el.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Szereljen fel egy stabilizáló eszközt a
készülék megbillenésének
megakadályozására. Olvassa el az
„Üzembe helyezés” c. szakaszt.
•
•
•
•
•
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához,
különösen akkor, ha az forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Teljesen csukja be a készülék ajtaját,
mielőtt csatlakoztatja a dugaszt a
hálózati aljzatba.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- és égésveszély.
Vigyázat! Áramütés-veszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély
•
A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
•
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
•
•
•
41
Ne tegyen alufóliát a készülékre vagy
közvetlenül a készülék sütőterének
aljára.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják a készülék
felületét. Az ilyen tárgyakat mindig
emelje fel, ha a főzőfelületen odébb
szeretné helyezni ezeket.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
konnektorból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
A készülékben maradt zsír vagy étel
tüzet okozhat.
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa a katalitikus
zománcréteget (ha van) semmilyen
mosószerrel.
2.5 Belső világítás
•
Az izzó illetve halogén lámpa olyan
típusú, amely kizárólag háztartási
készülékekhez használható. Otthona
kivilágítására ne használja.
42
www.electrolux.com
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
•
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
•
•
•
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
2.7 Szerviz
2.6 Ártalmatlanítás
•
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
3.1 A készülék elhelyezése
A szabadon álló készülékét üzembe
helyezheti úgy, hogy egyik vagy mindkét
oldalán szekrények vannak, illetve
sarokban is elhelyezhető.
Tekintse meg a táblázatot a legkisebb
illesztési távolságokkal kapcsolatban.
3.2 Műszaki adatok
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Készülék osztály
1
Méretek
mm
Magasság
858
Szélesség
500
Mélység
600
3.3 A készülék vízszintbe
állítása
B
C
A
Minimális távolságok
Méretek
mm
A
400
B
650
C
150
A készülék alján található kis lábak
beállításával a készülék tetejét a többi
felület magasságához igazíthatja.
MAGYAR
43
3.4 Billenésgátló
Állítsa be a helyes magasságot és
területet a készülék számára, mielőtt
felszereli a billenésgátlót.
80-85
mm
317-322
mm
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a helyes
magasságban szerelte-e fel
a billenésgátlót.
Ügyeljen arra, hogy a
tűzhely mögötti felület sima
legyen.
Fel kell szerelnie a billenésgátlót. Ha
nem szereli be, akkor hátrabillenhet a
készülék.
Az Ön készülékén az alábbi képen
látható szimbólum (nem minden típusnál)
figyelmezteti Önt a billenésgátló
felszerelésére.
2. Egy nyílás található a készülék
hátulján, a bal oldalon. Emelje meg a
készülék elejét, és helyezze a
készüléket a szekrények közötti tér
közepére. Ha a konyhaszekrények
közötti tér nagysága meghaladja a
tűzhely szélességét, akkor a tűzhely
középre állításához módosítania kell
az oldalméretet.
Amennyiben módosulnak a
tűzhely méretei, a
billenésgátlót ismét be kell
állítani.
VIGYÁZAT!
Ha a konyhaszekrények
közötti tér nagysága
meghaladja a készülék
szélességét, akkor a
készülék középre állításához
módosítania kell az
oldalméretet.
3.5 Elektromos bekötés
1. A készülék tetejétől lefelé számítva
317 - 322 mm-re és a készülék
oldalától 80 - 85 mm-es távolságra, a
tartón lévő kör alakú nyílásba
szerelje be a billenésgátlót.
Csavarozza szilárd anyagba vagy
alkalmazzon (fali) megerősítést.
FIGYELMEZTETÉS!
A gyártó semmilyen
felelősséget nem vállal, ha a
biztonságra vonatkozó
fejezetekben található
óvintézkedéseket nem tartja
be.
A készülék dugasz és csatlakozókábel
nélkül kerül szállításra.
44
www.electrolux.com
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt csatlakoztatja a
készülék tápkábelét a
hálózati konnektorhoz, mérje
meg az épület elektromos
hálózatában a fázisok közötti
feszültséget. Ezután tekintse
meg a készülék hátulján
található bekötési rajzot a
megfelelő elektromos
üzembe helyezés
érdekében. A lépések ilyen
sorrendben való
elvégzésével
kiküszöbölhetőek az üzembe
helyezési hibák és a
készülék elektromos
alkatrészeinek károsodása.
Fázis
Min. méretű kábel
3 nullavezetékkel
5x1,5 mm²
FIGYELMEZTETÉS!
A hálózati vezeték nem
érintkezhet a készüléknek az
ábrán árnyékolással jelzett
részével.
A különböző fázisokhoz használandó
kábeltípusok:
Fázis
Min. méretű kábel
1
3x6,0 mm²
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Általános áttekintés
1 2 3 4 5 6
4
3
13
7 1
8
9
10
2
11
1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A főzőlap kezelőszervei
Hőmérséklet-szabályozó gomb
Hőmérséklet-visszajelző / szimbólum
Elektronikus programkapcsoló
Főzőlap lámpája / szimbóluma /
visszajelzője
Sütőfunkciók szabályozógombja
Plusz gőz gomb
Fűtőbetét
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polcvezető sín, eltávolítható
Sütőtér mélyedése
Polcszintek
MAGYAR
45
4.2 Főzőfelület elrendezése
1
2
140 mm
3
140 mm
250 mm
120/180 mm
6
1 Főzőzóna 1200 W
2 Gőzkimenet - száma és helye a
modelltől függően változhat.
3 Főzőzóna 900 / 2000 W
4 Főzőzóna 1200 W
5 Maradékhő visszajelző
6 Főzőzóna 700 / 1700 W
140 mm
5
4
4.3 Kiegészítők
•
•
•
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütőtepsi
Tortákhoz és süteményekhez.
Mély tepsi
•
•
Sütemények és húsok sütéséhez,
illetve zsírfelfogó edényként.
Teleszkópos sütősín
Polcokhoz és tálcákhoz.
Tárolófiók
A tárolófiók a sütőtér alatt található.
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
5.2 Az óra beállítása
A sütő működtetése előtt be kell állítania
az órát.
Amikor a készüléket az elektromos
hálózatra csatlakoztatja, vagy
áramszünetet követően, illetve ha az óra
nincs beállítva, a
kezd.
szimbólum villogni
A
vagy
gombot nyomja meg a
pontos idő beállítására.
Körülbelül öt másodperc elteltével a
villogás megszűnik, a kijelző pedig a
beállított időt mutatja.
5.3 Az idő módosítása
Az Időtartam
vagy
Befejezés
funkció
működése alatt nem
módosítható az óra
beállítása.
gombot
Nyomja meg többször a
mindaddig, míg a Pontos idő funkció
visszajelzője villogni nem kezd.
Új időpont beállításához kövesse „Az óra
beállítása” című részben leírtakat.
46
www.electrolux.com
5.4 Előmelegítés
Az első használat előtt hevítse fel az
üres sütőt.
A következő funkció esetén:
PlusSteam, lásd: „A
következő funkció
bekapcsolása: PlusSteam".
1. Állítsa be a
funkciót és a
maximum hőmérsékletet.
2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
5. Állítsa be a
funkciót, nyomja
meg a Plusz gőz gombot
, majd
állítsa be a maximális hőmérsékletet.
6. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
7. Kapcsolja ki a sütőt, és hagyja
lehűlni.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a
tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki
a sütő. Gondoskodjon megfelelő
légáramlásról a helyiségben.
3. Állítsa be a , majd állítsa be a
maximális hőmérsékletet. E funkció
maximális hőmérséklete 210 °C.
6. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
6.1 Az elektromos főzőzóna
Szimbó‐ Funkció
lumok
Kikapcsolt állás
Kétkörös zóna
1-9
Hőfokbeállítások
A maradékhőt használja az
energiafogyasztás
csökkentésére. A sütési
folyamat befejezése előtt
körülbelül 5 - 10 perccel
kapcsolja ki a főzőzónát.
A kiválasztott főzőzóna gombját forgassa
el a megfelelő hőfokbeállításra.
A főzőlap szabályozójának visszajelzője
világítani kezd.
A főzési folyamat befejezéséhez
forgassa a szabályozógombot a
kikapcsolt állásba.
Amikor valamennyi főzőzóna kikapcsolt,
a tűzhely szabályozójának visszajelzője
kialszik.
6.2 A külső körök be- és
kikapcsolása
A ténylegesen melegítő felület nagyságát
a főzőedény méretéhez tudja igazítani.
A külső kör bekapcsolása: fordítsa a
gombot az óramutató járásával
megegyező irányba, egy enyhe
ellenállással szemben a
helyzetbe.
Ezután fordítsa a gombot az óramutató
járásával ellentétes irányba, a megfelelő
hőfokbeállításra.
A külső kör kikapcsolása: forgassa az
időzítő gombot kikapcsolt állásba. A
visszajelző kialszik.
6.3 Maradékhő visszajelző
FIGYELMEZTETÉS!
A maradékhő miatt égési
sérülés veszélye áll fenn.
A visszajelző világít, amikor egy
főzőzóna forró.
MAGYAR
47
7. FŐZŐLAP – HASZNOS TANÁCSOK ÉS
JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
7.2 Példák különböző főzési
alkalmazásokra
A táblázatban szereplő
adatok csak útmutatásul
szolgálnak.
7.1 Főzőedény
A főzőedény alja legyen
minél vastagabb és
laposabb.
A zománcozott acél-, illetve
az alumínium- vagy rézaljú
edények az üvegkerámia
felület elszíneződését
válthatják ki.
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
1
Főtt ételek melegen tartásá‐
ra.
szük‐
ség
szerint
Tegyen fedőt a főzőedényre.
1-2
Hollandi mártás, olvasztás:
vaj, csokoládé, zselatin.
5 - 25
Időnként keverje meg.
1-2
Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás.
10 - 40
Fedővel lefedve készítse.
2-3
Rizs és tejalapú ételek főzé‐ 25 - 50
se, készételek felmelegítése.
A folyadék mennyisége leg‐
alább kétszerese legyen a ri‐
zsének, a főzés félidejében
keverje meg a tejalapú éte‐
leket.
3-4
Zöldségek, hal gőzölése, hús 20 - 45
párolása.
Adjon hozzá néhány evőka‐
nálnyi folyadékot.
4-5
Burgonya párolása.
20 - 60
750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.
4-5
Nagyobb mennyiségű étel,
raguk és levesek készítése.
60 150
Legfeljebb 3 l folyadék plusz
a hozzávalók.
6-7
Kímélő sütés: bécsi szelet,
szük‐
borjúhús, cordon bleu, borda, ség
húspogácsa, kolbász, máj,
szerint
rántás, tojás, palacsinta,
fánk.
Félidőben fordítsa meg.
48
www.electrolux.com
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
7-8
Erős sütés, burgonyatallér,
bélszín, marhaszeletek.
5 - 15
Félidőben fordítsa meg.
9
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sül‐
tek), burgonya bő olajban sütése.
8. FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
8.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényt használjon,
melynek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
ajánlott tisztítószert.
Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
8.2 A főzőlap tisztítása
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
•
•
valamint a cukortartalmú ételeket. Ha
ezt nem teszi meg, a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el. Állítsa éles szögben az
üvegkerámia felületre a kaparókést,
majd csúsztassa végig a pengét a
felületen.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa meg
az üvegfelületet.
9. SÜTŐ – NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
9.1 A sütő be-/kikapcsolása
1. A sütőfunkció kiválasztásához
forgassa el a sütőfunkciók gombját.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó
gombot a kívánt hőmérséklet
kiválasztásához.
3. A sütő kikapcsolásához forgassa a
sütőfunkciók gombját és a
hőmérséklet-szabályzót kikapcsolt
állásba.
A lámpa a sütő működésekor kapcsol be.
9.2 Biztonsági felszerelés
A készülék nem megfelelő használata
vagy a részegységek meghibásodása
veszélyes túlmelegedést okozhat. Ennek
megakadályozása céljából a sütő
biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A
sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
MAGYAR
49
9.3 Sütőfunkció
Szimbólum
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kikapcsolt állás
A sütő ki van kapcsolva.
Sütőlámpa
A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció haszná‐
lata nélkül.
PlusSteam
Nedvesség hozzáadása a sütés során. Megfe‐
lelő színű és ropogós kéreg elérése. Újramele‐
gítéskor szaftosabb állag elérése. Gyümölcsök
vagy zöldségek tartósításához.
Hőlégbefúvás,
kis hőfok
Különösen porhanyós, szaftos sültek készítésé‐
hez, vagy bármely gyümölcs és zöldség aszalá‐
sához.
Alsó Sütés
Ropogós aljú sütemények sütéséhez.
Alsó + felső sü‐
tés
Egy szinten történő tészta- és hússütés számá‐
ra.
Grill + Felső Sü‐
tés
Lapos étel grillezése nagy mennyiségben, és
kenyér pirítása.
Infrasütés
Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott
szárnyas sütése egy polcszinten. Csőben sü‐
téshez és pirításhoz.
Légkeveréses
sütés
Többféle étel egyszerre való sütése azonos hő‐
mérsékleten, egynél több polcmagasságon
anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zama‐
tát.
Hőlégbefúvás
(Nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarít‐
son meg a sütés során. Főzési tanácsokért ol‐
vassa el a „Hasznos tanácsok és javaslatok” c.
fejezetben a Hőlégbefúvás (Nedves) szakaszt.
A sütőajtót sütés közben be kell csukni, hogy a
funkció ne legyen megszakítva, és hogy a sütő
a lehető legnagyobb energiahatékonysággal
működjön. A funkció használatakor a sütőtér
hőmérséklete eltérhet a beállított hőmérséklet‐
től. A fűtési teljesítmény lecsökkenhet. Az ener‐
giatakarékosságra vonatkozó általános javasla‐
tokért olvassa el az „Energiahatékonyság” feje‐
zet Sütő - Energiatakarékosság c. szakaszát. A
funkció megfelel az EN 60350-1 sz. szabvány
szerinti energiahatékonysági besorolásnak.
+
50
www.electrolux.com
Szimbólum
Sütőfunkció
Alkalmazás
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
Sütés egyszerre maximum két sütőszinten, illet‐
ve aszalás.20 - 40 °C-kal alacsonyabbra állítsa
a sütő hőmérsékletét, mint a Alsó + felső sütés
funkció esetén.
Felolvasztás
Élelmiszerek felolvasztásához (zöldségek és
gyümölcsök). A felolvasztás időtartama a fa‐
gyasztott étel méretétől és mennyiségétől függ.
9.4 A funkció bekapcsolása:
PlusSteam
Ez a funkció sütés közben
páraképződést eredményez.
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
A kiszabaduló pára égési sérülést
eredményezhet:
•
•
Ne nyissa ki a készülék ajtaját a
következő funkció használata közben:
PlusSteam.
A következő funkció befejeződése
után óvatosan nyissa ki a készülék
ajtaját: PlusSteam.
Olvassa el a „Hasznos
tanácsok és javaslatok” c.
fejezetet.
1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Csapvízzel töltse fel a sütőtér
mélyedését.
A sütőtér mélyedésének maximális
űrtartalma 250 ml.
A sütőtér mélyedését kizárólag akkor
töltse fel vízzel, amikor a sütő hideg.
3. Állítsa be a funkciót: PlusSteam
.
4. Nyomja meg a Plusz gőz
gombot.
A Plusz gőz gomb kizárólag a
következő funkcióval együtt
használható: PlusSteam.
A visszajelző világítani kezd.
5. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó
gombot a kívánt hőmérséklet
kiválasztásához.
6. Helyezze az ételt a készülékbe, majd
csukja be a sütőajtót.
VIGYÁZAT!
Ne töltsön vizet a sütőtér
mélyedésébe sütés
közben vagy amikor a
sütő forró.
7. A készülék kikapcsolásához nyomja
, majd
meg a Plusz gőz gombot
forgassa a sütőfunkciók és a
hőmérséklet szabályozó gombjait
kikapcsolt pozícióba.
A Plusz gőz gomb visszajelzője kialszik.
8. Távolítsa el a sütőtér
bemélyedéséből a vizet.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt hozzáfogna a
megmaradt víznek a
sütőtér bemélyedéséből
való eltávolításához,
győződjön meg arról,
hogy a készülék kihűlt.
MAGYAR
51
10. SÜTŐ – ÓRAFUNKCIÓK
10.1 Kijelző
A
B
C
A. Funkciók visszajelzői
B. Időkijelző
C. Funkció visszajelző
10.2 Gombok
Gomb
Funkció
Leírás
MÍNUSZ
A pontos idő beállítása.
ÓRA
Egy órafunkció beállítása.
PLUSZ
A pontos idő beállítása.
Plusz gőz
A funkció bekapcsolása: PlusSteam.
10.3 Órafunkciók táblázata
Óra funkció
Alkalmazás
ÓRA
A pontos idő beállításához, módosításához vagy ellen‐
őrzéséhez.
IDŐTARTAM
Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működjön a
készülék.
BEFEJEZÉS
Annak beállítása, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.
KÉSLELTETÉSI
IDŐ
Az IDŐTARTAM és BEFEJEZÉS funkciók kombinálása.
PERCSZÁMLÁ‐
LÓ
Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs ha‐
tással a készülék működésére. Bármikor, a készülék ki‐
kapcsolt állapotában is beállíthatja a PERCSZÁMLÁLÓ
funkciót.
10.4 Az IDŐTARTAM beállítása
3. Az IDŐTARTAM beállításához
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
A kijelzőn
2. Nyomja meg többször a
amíg a
kezd.
gombot,
szimbólum villogni nem
nyomja meg a
vagy
gombot.
jelenik meg.
4. Befejezéskor a
visszajelző villog,
és hangjelzés hallható. A készülék
automatikusan kikapcsol.
52
www.electrolux.com
5. A hangjelzés leállításához nyomja
meg bármelyik gombot.
6. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.
10.5 A BEFEJEZÉS beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
szimbólum villogni nem
amíg a
kezd.
3. Az idő beállításához nyomja meg a
vagy
A kijelzőn
gombot.
jelenik meg.
4. Befejezéskor a
visszajelző villog,
és hangjelzés hallható. A készülék
automatikusan kikapcsol.
5. A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot.
6. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.
10.6 A KÉSLELTETÉSI IDŐ
beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
szimbólum villogni nem
amíg a
kezd.
3. Az IDŐTARTAM beállításához
nyomja meg a
vagy
gombot.
gombot.
4. Nyomja meg az
5. A BEFEJEZÉS idejének
beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
6. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
A készülék később automatikusan
bekapcsol, majd a beállított IDŐTARTAM
alatt működik, végül leáll a BEFEJEZÉS
beállított időpontjában. A beállított
időpontban hangjelzés hallható.
7. A készülék automatikusan kikapcsol.
A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot.
8. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.
10.7 A PERCSZÁMLÁLÓ
beállítása
1. Nyomja meg többször a
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
2. A szükséges idő beállításához
vagy
gombot.
nyomja meg a
A készülék 5 másodperc elteltével
automatikusan elindítja a Percszámláló
funkciót.
3. Befejezéskor hangjelzés hallható. A
hangjelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot.
4. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzót.
10.8 Az óra funkciók törlése
1. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a megfelelő funkció
visszajelzője villogni nem kezd.
2. Nyomja meg és tartsa megnyomva a
gombot.
Az óra funkció kijelzése néhány
másodperc múlva eltűnik.
11. SÜTŐ – TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
11.1 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
gombot,
MAGYAR
Helyezze be a sütőpolcot a polctartó
vezetősínjei közé.
Tepsi:
Ne tolja be teljesen a tepsit a
sütőtér hátsó falához. Ez
megakadályozná, hogy a
forró levegő a tepsi körül
áramolhasson. Az étel
megéghet, különösen a tepsi
hátsó részén.
53
A teleszkópos sütősínek
behelyezése
1. Forgassa el kb. 90 fokkal a
teleszkópos polctartót.
2. Csúsztassa a teleszkópos polctartó
hátsó végén található reteszt egy
polctartó sínre. Gondoskodjon arról,
hogy a futókereket a sütő megfelelő
oldalára helyezte-e.
1 cm
Tolja a mély tepsit vagy tálcát a polctartó
vezetősínjei közé. Ellenőrizze, hogy nem
ér-e a sütő hátsó falához.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Tolja a mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
11.2 Teleszkópos sütősín
A teleszkópos sütősíneket
bármelyik polcszinten
elhelyezheti, a 4. szint
kivételével.
3. Fordítsa a megfelelő pozícióba a
sütősínt. A teleszkópos polctartó
egyik végén lévő ütköző felfelé
nézzen.
4. Nyomja be végig a sütősínt a sütő
hátsó faláig.
5. Nyomja a teleszkópos polctartó
elülső végét a polctartó sínre.
Amennyiben az elülső végen
található zár megfelelően reteszel,
kattanás hallható.
6. A második teleszkópos polctartó
behelyezéséhez hajtsa végre
ugyanezeket a lépéseket.
Gondoskodjon arról, hogy a két
teleszkópos polctartó azonos szinten
legyen.
A teleszkópos sütősínek
eltávolítása
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
teleszkópos polctartó elülső végén
található reteszt.
54
www.electrolux.com
Huzalpolc:
2
1
2. Húzza el a sütősín elülső végét a
polctartóról.
3. Forgassa el kb. 90 fokkal a
teleszkópos polctartót.
4. Távolítsa el a sütősín végét a
polctartóról.
5. A második teleszkópos polctartó
eltávolításához hajtsa végre
ugyanezeket a lépéseket.
Mély tepsi:
Helyezze a mély tepsit a teleszkópos
polctartókra.
11.3 Teleszkópos polctartók - a
tartozékok behelyezése
A teleszkópos polctartók segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit
együtt a teleszkópos polctartókra.
VIGYÁZAT!
Mielőtt becsukná a sütőajtót,
ellenőrizze, hogy a
teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
12. SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
MAGYAR
12.1 Általános tudnivalók
12.3 Sütemények sütése
•
•
•
•
•
•
A készülék négy polcszinttel
rendelkezik. A polcszintek számozása
a készülék aljától felfelé történik.
A sütő egy speciális rendszerrel van
ellátva, ami keringeti a levegőt, és a
gőzt folyamatosan visszavezeti. A
rendszerrel egyszerre párolhat és
süthet, így az elkészített ételek belül
puhák, kívül pedig ropogósak lesznek.
Minimálisra csökkenti a sütési időt és
az energiafogyasztást.
A nedvesség lecsapódhat a
készüléken vagy az ajtó üveglapjain.
Ez normális jelenség. Mindig álljon
hátrébb a készüléktől, amikor sütés
közben kinyitja a készülék ajtaját. A
páralecsapódás csökkentése
érdekében a sütés megkezdése előtt
10 percig üzemeltesse a készüléket.
Törölje le a nedvességet a készülék
minden használata után.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat
közvetlenül a sütőtér aljára, és a
készülék egységeit ne takarja le sütés
közben alufóliával. Ez hatással lehet a
sütés eredményére, és károsíthatja a
sütő zománcozását.
12.2 Tésztasütés
•
•
•
•
A legelső alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre
több polcszinten süt süteményeket.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények nem mindig
egyenletesen barnulnak. Egyenetlen
barnulás esetén nem szükséges
megváltoztatni a hőmérsékletbeállítást. Sütés közben a
különbségek kiegyenlítődnek.
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik
újra lehűlnek, a torzulás megszűnik.
•
55
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg
a sütési idő 3/4-e el nem telt.
Ha egyszerre két sütőtálcát használ,
legyen egy üres szint közöttük.
12.4 Húsok és halak sütése
•
•
•
Nagyon zsíros húsok sütésekor
használjon mély tepsit, hogy megóvja
a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg
rá is éghetnek.
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a
szeletelés előtt, hogy a szaftja ne
folyjon ki.
Hússütés közben a túlzott
füstképződés megelőzése érdekében
öntsön egy kis vizet a mély tepsibe. A
füst lecsapódásának megelőzése
érdekében mindig pótolja az
elpárolgott vizet.
12.5 Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától,
annak állagától és mennyiségétől függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés
közben. Találja meg a legjobb
beállításokat (hőmérséklet-beállítás,
sütési idő stb.) sütőedényeihez,
receptjeihez és mennyiségeihez,
miközben használja a készüléket.
12.6 PlusSteam
+
Az előmelegítés előtt
kizárólag akkor töltse fel
vízzel a sütőtér mélyedését,
amikor a sütő hideg.
Lásd az alábbi szakaszt: „A következő
funkció bekapcsolása: PlusSteam"
56
www.electrolux.com
Pékáruk
Étel
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐ Idő (perc)
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében
(ml)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Fehér ke‐
nyér1)
100
180
35 - 40
2
Használjon sütő
tálcát.
Zsemle1)
100
200
20 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
Házi pizza1) 100
230
10 - 20
1
Használjon sütő
tálcát.
Focaccia 1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Használjon sütő
tálcát.
Aprósüte‐
mények,
lángosok,
croissant1)
100
150 - 180
10 - 20
2
Használjon sütő
tálcát.
Szilvatorta,
almás pite,
fahéjas te‐
kercsek1)
100
180
20
2
Használjon sütő‐
formát.
Polcma‐
gasság
Tartozékok
1) Melegítse elő az üres sütőben 5 percig a sütés előtt.
Fagyasztott ételek elkészítése
Étel
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐ Idő (perc)
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében
(ml)
Fagyasztott 150
pizza1)
200 - 210
10 - 20
2
Használjon hu‐
zalpolcot.
Fagyasztott 150
croissant1)
160 - 170
25 - 30
2
Használjon sütő
tálcát.
1) Melegítse elő az üres sütőben 10 percig a sütés előtt.
Étel regenerálása
Étel
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐ Idő (perc)
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében
(ml)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Fehér ke‐
nyér
100
2
Használjon sütő
tálcát.
110
15 - 25
MAGYAR
Étel
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐ Idő (perc)
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében
(ml)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Zsemle
100
110
10 - 20
2
Használjon sütő
tálcát.
Házi pizza
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Használjon sütő
tálcát.
Zöldségek
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
Rizs
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
Tésztafel‐
fújt
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
Hús
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
57
Sültek
Étel
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐ Idő (perc)
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében
(ml)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Sertés ros‐
ton
200
180
65 - 80
2
A huzalpolcot sü‐
tő tálcával hasz‐
nálja.
Marha hát‐
szín
200
200
50 - 60
2
A huzalpolcot sü‐
tő tálcával hasz‐
nálja.
Csirke
200
210
60 - 80
2
A huzalpolcot sü‐
tő tálcával hasz‐
nálja.
Pulykasült
200
200
70 - 90
2
A huzalpolcot sü‐
tő tálcával hasz‐
nálja.
12.7 Tartósítás
+
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
•
•
•
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
A sütőtálcára ne tegyen hat darab fél
literes befőzőüvegnél többet.
Egyenletesen töltse meg a
befőzőüvegeket, és hagyjon 1 cm
levegőt az üvegek tetejétől számítva.
58
www.electrolux.com
•
•
Hagyja a tetőket a befőzőüvegeken
anélkül, hogy hermetikusan lezárná
azokat.
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön 1/2 liter vizet a sütő tálcába
és 1/4 liter vizet a sütőtér
bemélyedésébe, hogy elegendő
páratartalmat biztosítson a sütőben.
•
•
Állítsa be a PlusSteam funkciót és a
megfelelő hőmérsékletet az alábbi
táblázat alapján.
Csak a funkció kikapcsolásakor
zárhatók le a befőzőüvegek
hermetikusan.
Bogyós gyümölcsök
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Földieper / áfonya / málna 160
Idő (perc)
Polcma‐ Tartozékok
gasság
25 - 30
1
Használjon
sütő tálcát.
Csonthéjas gyümölcs
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐ Tartozékok
gasság
Körte / birsalma / szilva
160
35 - 40
1
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Cukkini / padlizsán /
hagyma / paradicsom
160
30 - 35
1
Használjon
sütő tálcát.
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
35 - 45
1
Használjon
sütő tálcát.
Használjon
sütő tálcát.
Puha zöldségek
Savanyúságnak való zöldségek
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Sárgarépa / karalábé / fe‐ 160
hérrépa / zeller
12.8 Hőlégbefúvás, kis hőfok
Aszalás
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
Bab
60 - 70
Paprika csíkok
Zöldség sa‐
vanyúsághoz
Polcmagasság
1. pozíció
2. pozíció
7-9
2
1/3
60 - 70
10 - 12
2
1/3
60 - 70
9 - 11
2
1/3
13 - 15
2
1/3
Zöldségek
Gomba, aprított 50 - 60
MAGYAR
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
40 - 50
Szilva, felezett
59
Polcmagasság
1. pozíció
2. pozíció
3-5
2
1/3
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Kajszibarack
felek
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Almaszeletek
60 - 70
6-8
2
1/3
Körte szeletek
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Mindkét
oldal bar‐
nítása
(perc)
Hőmérséklet
(°C)
Polcma‐
gasság
Idő (perc)
Filé (közepesen 1.0 - 1.5
átsütve)
2
80 - 100
2
60 - 90
Marha hátszín
(közepesen át‐
sütve)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Filé (rózsaszí‐
nűre sütve)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Karaj (egyben)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Borjúsült, kö‐
zepesen
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Filé (rózsaszí‐
nűre sütve)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Karaj (egyben)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Sertéssült, kö‐
zepesen
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Fűszernövény
Gyümölcs
Hőlégbefúvás, Kis Hőfok
Étel
Mennyiség
(kg)
Marhahús
Borjú
Sertés
60
www.electrolux.com
12.9 Alsó + felső sütés
Tésztasütés
Étel
Hőmérséklet (°C) Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Lepény
160 - 170
25 - 35
2
Kelt almás sütemény
170 - 190
45 - 55
3
Tepsis sütemény
170 - 180
35 - 45
2
Prézlikalács
170 - 190
50 - 60
3
Sajttorta
170 - 190
60 - 70
2
Parasztkenyér
190 - 210
50 - 60
2
Töltött kalács
165 - 175
35 - 45
2
Üres kalács
165 - 175
35 - 45
2
Zsemlék
180 - 200
15 - 25
2
Keksztekercs
150 - 170
15 - 25
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Sültek
Étel
Hőmérséklet (°C) Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Fél csirke
210 - 230
35 - 50
2
Sertésborda
190 - 210
30 - 35
3
Hal egészben
200 - 220
40 - 70
2
12.10 Grill + Felső Sütés
Étel
Hőmérséklet (°C) Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Fél csirke
230
50 - 60
2
Sertésborda
230
40 - 50
3
Grill sonka
250
17 - 25
2
Kolbászok
250
20 - 30
2
Bifsztek: közepesen
230
25 - 35
2
MAGYAR
12.11 Infrasütés
Étel
Hőmérséklet (°C) Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Fél csirke
200
50 - 60
2
Csirke
250
55 - 60
2
Csirke szárny
230
30 - 40
2
Sertésborda
230
40 - 50
2
Bifsztek: jól átsütve
250
35 - 40
2
12.12 Légkeveréses sütés
Tésztasütés
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Kelt tészta töltelékkel
150 - 160
20 - 30
2
Lekváros piskóta
170 - 190
30 - 40
2
Svájci almás lepény
180 - 200
35 - 45
2
Karácsonyi püspökke‐
nyér
150 - 160
40 - 50
2
Homoktorta
170 - 190
50 - 60
2
Habcsók
110 - 120
30 - 40
2
Burgonyafelfújt
180 - 200
40 - 50
2
Lasagne
170 - 190
30 - 50
2
Sült makaróni
170 - 190
50 - 60
2
Pizza
190 - 200
25 - 35
2
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Csirke egészben
200 - 220
55 - 65
2
Sertéssült
170 - 180
45 - 50
2
Sültek
12.13 Hőlégbefúvás (Nedves)
Étel
Kenyér és pizza
Hőmér‐ Idő
séklet (perc)
(°C)
Polc‐
Tartozékok
magas‐
ság
Polcmagas‐
ság
61
62
www.electrolux.com
Étel
Hőmér‐ Idő
séklet (perc)
(°C)
Polc‐
Tartozékok
magas‐
ság
Molnárka
190
25 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Zsemle
200
40 - 45
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Fagyasztott pizza,
350 g
190
25 - 35
2
huzalpolc
Sütemény sütő tálcán
Keksztekercs
180
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Brownie
180
35 - 45
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Szufflé
210
35 - 45
2
hat kerámia ramekin huzalpol‐
con
Piskóta tortaalap
180
25 - 35
2
tortaforma rácson
Piskótatészta
150
35 - 45
2
tortasütő forma huzalpolcon
Hal tasakokban, 300 180
g
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Hal egészben, 200 g 180
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Halfilé, 300 g
180
30 - 40
2
pizzaserpenyő rácson
Hús tasakban, 250 g 200
35 - 45
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Nyárson sült hús,
500 g
30 - 40
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Sütés sütőformában
Hal
Hús
200
Aprósütemény sütése
Aprósütemények
170
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Habcsók
170
40 - 50
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Muffin
180
30 - 40
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Sós aprósütemény
160
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Aprósütemény om‐
lós tésztából
140
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Gyümölcslepény
170
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
200
20 - 30
2
sütő tálca vagy mély tepsi
Vegetáriánus
Vegyes zöldségek
tasakban, 400 g
MAGYAR
Étel
Hőmér‐ Idő
séklet (perc)
(°C)
Polc‐
Tartozékok
magas‐
ság
Omlett
200
30 - 40
2
pizzaserpenyő rácson
Zöldségek tálcán,
700 g
190
25 - 35
2
sütő tálca vagy mély tepsi
12.14 Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok
Tésztasütés
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Lepény
140 - 160
40 - 50
1+3
Zsemlék
190 - 210
10 - 20
1+3
Habcsók
100 - 120
55 - 65
1+3
Vajas sütemény
150 - 170
20 - 30
1+3
Pizza
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára
Étel
Funkció
Hőmér‐
séklet
(°C)
Tartozékok
Polcma‐ Idő
gasság (perc)
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Alsó + felső
sütés
160
sütő tálca
3
20 - 30
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Légkeveréses 150
sütés
sütő tálca
3
20 - 30
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Hőlégbefúvás, 160
Nagy Hőfok
sütő tálca
1+3
30 - 40
190
huzalpolc
1
65 - 75
Almás pite (2 for‐
Légkeveréses 180
ma, átmérő: 20 cm, sütés
átlósan elhelyezve)
huzalpolc
2
70 - 80
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Alsó + felső
sütés
180
huzalpolc
2
20 - 30
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Légkeveréses 160
sütés
huzalpolc
2
25 - 35
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Hőlégbefúvás, 170
Nagy Hőfok
huzalpolc
1+3
30 - 40
Almás pite (2 for‐
Alsó + felső
ma, átmérő: 20 cm, sütés
átlósan elhelyezve)
63
64
www.electrolux.com
Étel
Funkció
Hőmér‐
séklet
(°C)
Tartozékok
Polcma‐ Idő
gasság (perc)
140
sütő tálca
3
15 - 30
Linzer / omlós tész‐ Légkeveréses 140
ták
sütés
sütő tálca
3
20 - 30
Linzer / omlós tész‐ Hőlégbefúvás, 140
ták
Nagy Hőfok
sütő tálca
1+3
15 - 30
Pirítós
250
huzalpolc
3
5 - 10
250
huzalpolc vagy
grill- / mély
hússütő tepsi
3
15 - 20
egyik ol‐
dal; 10
-15 má‐
sik oldal
Linzer / omlós tész‐ Alsó + felső
ták
sütés
Grill + Felső
Sütés
Marhahús hambur‐ Infrasütés
ger
13. SÜTŐ – ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
13.1 Tisztítással kapcsolatos
megjegyzések
•
•
•
•
•
•
A sütő elejét meleg vizes és enyhe
tisztítószeres puha ruhával tisztítsa
meg.
A fémfelületek tisztítását speciális
tisztítószerrel végezze.
Minden használat után alaposan
tisztítsa meg a sütő belsejét. A
lerakódott zsír vagy egyéb
ételmaradék tüzet okozhat. A veszély
mértéke nagyobb a grillezőedény
esetében.
A makacs szennyeződéseket az erre
a célra kifejlesztett speciális
sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.
Minden használat után tisztítsa és
szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel
megnedvesített puha kendőt
használjon.
Ha teflon bevonatú tartozékokkal
rendelkezik, ne tisztítsa azokat
agresszív tisztítószerekkel, éles szélű
tárgyakkal vagy mosogatógépben.
Ezek a letapadást gátló teflon bevonat
sérülését okozhatják.
13.2 Rozsdamentes acél vagy
alumínium készülékek
A sütőajtó tisztításához csak
nedves szivacsot vagy
törlőruhát használjon. Puha
ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon
acélgyapotot, savtartalmú
vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a
sütő felületét. A sütő
kezelőpaneljét ugyanilyen
elővigyázatosan tisztítsa
meg.
13.3 A sütőtér bemélyedésének
tisztítása
A tisztítási eljárás eltávolítja a gőzsütés
után a sütőtér bemélyedésében
lerakódott vízkő maradványokat.
MAGYAR
Javasoljuk, hogy a tisztítási
eljárást a következő funkció
legalább minden 5 - 10.
ciklusa után végezze el:
PlusSteam.
1. Töltsön 250 ml fehér ecetet a sütő
aljánál található sütőtéri mélyedésbe.
Legfeljebb 6%-os, növényi
kivonatoktól mentes ecetet
használjon.
2. 30 percig hagyja környezeti
hőmérsékleten, hogy az ecet feloldja
a vízkő maradványokat.
3. Langyos vízzel és puha ruhával
tisztítsa meg a sütőteret.
13.4 A polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor
kiveszi a polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
65
13.5 Katalitikus tisztítás
A katalitikus bevonattal rendelkező
sütőtér öntisztuló. Magába szívja a
lerakódó zsiradékot.
Mielőtt bekapcsolná a katalitikus tisztítási
funkciót:
•
•
•
vegyen ki minden tartozékot és a
kivehető polcvezető síneket.
tisztítsa meg a sütőtér alját kímélő
mosogatószeres oldattal.
langyos vízzel és puha ruhával
tisztítsa meg a belső üvegajtót.
funkciót.
1. Állítsa be a
2. Állítsa a sütő hőmérsékletét a
maximális értékre, és hagyja
működni 1 órán át.
3. Kapcsolja ki a sütőt.
4. Miután a sütő lehűlt, nedves puha
ruhával tisztítsa meg a sütőteret.
A katalitikus bevonat elszíneződése vagy
a rajta megjelenő foltok nincsenek
hatással a Katalitikus tisztításra.
13.6 A sütő üveglapjainak leés felszerelése
A tisztításhoz a belső üveglapok
eltávolíthatók. Az üveglapok száma
modellenként változik.
2. Húzza el a polctartó sín hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
1
2
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
FIGYELMEZTETÉS!
A sütő ajtaját résnyire hagyja
nyitva a tisztítási munka
során. Ha teljesen kinyitja,
akkor véletlen becsukódhat,
és sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a készüléket
az üveglapok nélkül.
1. Nyissa ki az ajtót körülbelül 30°-os
szögbe. Az ajtó önmagától megáll az
enyhén nyitott helyzetben.
66
www.electrolux.com
VIGYÁZAT!
Győződjön meg arról, hogy
behelyezés után az üveglap
kerete a filmnyomott
részeken nem érdes
felületű-e, amikor hozzáér.
30°
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy a belső
üveglapot megfelelően
helyezze be a helyére.
2. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő ajtószegélyt (B), majd
nyomja befelé, hogy elengedjen a
kapocs tömítése.
2
B
1
3. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz.
FIGYELMEZTETÉS!
Amikor kiveszi az
üveglapokat, a sütőajtó
megpróbál becsukódni.
4. Tartsa meg az ajtó üveglapjait
egyenként a felső szélüknél fogva, és
felfele húzza ki őket.
5. Tisztítsa meg az üveglapot
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére.
Ismételje meg fordított sorrendben a fenti
lépéseket. Először a kisebb lapot
helyezze vissza, majd a nagyobbat.
VIGYÁZAT!
A belső üveglap filmnyomott
oldalának az ajtó belseje felé
kell néznie.
13.7 A rekesz eltávolítása
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tároljon gyúlékony
anyagokat (pl. tisztítószert,
műanyag zacskót,
edényfogó kesztyűt, papírt
vagy tisztító aeroszolt) a
rekeszben. A sütő
használata közben a rekesz
felmelegszik. Tűzveszély!
A sütő alatti rekesz a könnyebb
tisztításhoz kivehető.
1. Ütközésig húzza ki a rekeszt.
2. Óvatosan emelje felfelé a rekeszt.
3. Húzza ki teljesen a rekeszt.
A rekesz visszahelyezéséhez fordított
sorrendben hajtsa végre a fenti
műveletet.
13.8 A hűtőlámpa cseréje
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
A lámpa forró lehet.
1. Kapcsolja ki a sütőt.
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
MAGYAR
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
Hátsó lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
67
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegfedelet.
14. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
14.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet bekapcsolni a
készüléket.
A készülék nincs csatla‐
Ellenőrizze, hogy a készü‐
koztatva az elektromos há‐ lék jól van-e csatlakoztatva
lózathoz, vagy csatlakozta‐ az elektromos hálózathoz.
tása nem megfelelő.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
Leolvadt a biztosíték.
Indítsa el újra a főzőlapot,
és 10 másodpercen belül
állítsa be a hőfokot.
Nem kezd világítani a ma‐
radékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem for‐ Ha a főzőzóna elég ideig
rósodott fel, mert csak rö‐ működött, és forrónak kel‐
vid ideje van működésben. lene lennie, forduljon a
márkaszervizhez.
A külső kört nem sikerül
bekapcsolni.
A sütő nem melegszik fel.
A világítás nem működik.
Először a belső kört kell
bekapcsolni.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
Nem végezte el a szüksé‐
ges beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégez‐
te-e a szükséges beállítá‐
sokat.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A világítás izzója meghibá‐ Cserélje ki az izzót.
sodott.
68
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Gőz- és páralecsapódás
az ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a A sütés befejezése után az
sütőben.
edényeket ne hagyja 15 20 percnél hosszabb ideig
a sütőben.
Túl hosszú időbe telik az
A hőmérséklet túl alacsony Szükség esetén módosítsa
ételek elkészítése, vagy túl vagy túl magas.
a hőmérsékletet. Kövesse
gyorsan elkészülnek.
a felhasználói kézikönyv
utasításait.
A kijelzőn „12.00” látható.
Áramkimaradás volt.
Állítsa be újra az órát.
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt. Hang‐
jelzés hallható, és a kijel‐
zőn „400” felirat látható.
A sütőt nem megfelelően
csatlakoztatta az elektro‐
mos hálózathoz.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz
(lásd a bekötési rajzot, ha
van).
A következő funkció hasz‐
nálatakor a sütés eredmé‐
nyessége nem megfelelő:
PlusSteam.
Nem kapcsolta be a PlusS‐ Lásd az alábbi szakaszt:
team funkciót.
„A következő funkció be‐
kapcsolása: PlusSteam".
Nem töltötte fel vízzel a sü‐ Lásd az alábbi szakaszt:
tőtér mélyedését.
„A következő funkció be‐
kapcsolása: PlusSteam".
Nem megfelelően kapcsol‐ Lásd az alábbi szakaszt:
ta be a PlusSteam funkciót „A következő funkció be‐
a Plusz gőz gombbal.
kapcsolása: PlusSteam".
Szeretné bekapcsolni a
Hőlégbefúvás, kis hőfok
funkciót, de a Plusz gőz
gomb visszajelzője világít.
A PlusSteam funkció mű‐
ködik.
Nyomja meg a Plusz gőz
gombot a PlusSteam
funkció leállításához.
A sütőtér bemélyedésében A hőmérséklet túl ala‐
levő víz nem forr fel.
csony.
A hőmérsékletet legalább
110 °C-ra állítsa be.
Olvassa el a „Hasznos ta‐
nácsok és javaslatok” c. fe‐
jezetet.
A víz kifolyik a sütőtér be‐
mélyedéséből.
Kapcsolja ki a sütőt, és
győződjön meg arról, hogy
a készülék lehűlt. A kifolyt
vizet egy szivaccsal vagy
ruhával távolítsa el. Megfe‐
lelő mennyiségű vizet tölt‐
sön a sütőtér bemélyedé‐
sébe. Tekintse át az idevo‐
natkozó eljárást.
Túl sok víz van a sütőtér
bemélyedésében.
MAGYAR
14.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz.
69
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a készülék sütőterének elülső
keretén található. Ne távolítsa el az
adattáblát a készülék sütőterének
keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG
15.1 Termékismertető főzőlaphoz az EU 66/2014 szabvány szerint
A készülék
azonosítójele
EKC54952OK
EKC54952OW
EKC54952OX
Főzőlap típu‐
sa
Szabadon álló tűzhely főzőlappal
Főzőzónák
száma
4
Fűtési techno‐ Hősugárzó főzőlap
lógia
Kör alakú fő‐
zőzónák át‐
mérője (Ø)
Bal hátsó
Jobb első
Bal első
14,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Nem kör alakú Jobb hátsó
főzőzóna
hosszúsága
(H) és széles‐
sége (Sz)
Sz: 14,0 cm
H: 25,0 cm
Energiafo‐
gyasztás főző‐
zónánként
(EC electric
cooking)
181,8 Wh / kg
184,3 Wh / kg
181,8 Wh / kg
190,1 Wh / kg
Bal hátsó
Jobb hátsó
Jobb első
Bal első
Főzőlap energiafogyasztása (EC electric hob)
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek.
184,5 Wh / kg
70
www.electrolux.com
15.2 Főzőlap Energiatakarékosság
•
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
•
•
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.
A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
•
•
Az edényaljak és a főzőzónák
átmérőjének mindig meg kell
egyezniük.
A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
A maradékhőt használja az étel
melegen tartásához vagy
felolvasztásához.
15.3 Sütőkre vonatkozó termékinformáció az EU 65-66/2014 sz.
rendelkezésnek megfelelően
Gyártó neve
Electrolux
A készülék azonosítójele
EKC54952OK
EKC54952OW
EKC54952OX
Energiahatékonysági szám
94.9
Energiahatékonysági osztály
A
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés, alsó
+ felső sütés mellett
0,84 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és
légkeveréses sütés mellett
0,75 kWh/ciklus
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Térfogat
58 l
Sütő típusa
Szabadon álló tűzhely sütővel
Tömeg
EN 60350-1 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok,
sütők, gőzsütők és grillezők - A
teljesítmény mérésére szolgáló
módszerek.
EKC54952OK
44.0 kg
EKC54952OW
43.0 kg
EKC54952OX
44.0 kg
15.4 Sütő Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Általános javaslatok
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
MAGYAR
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém edényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor csak lehetséges, az ételt még
felfűtés előtt helyezze a sütőbe.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt csökkentse a
sütő hőmérsékletét a minimum értékre, a
sütés hosszától függően 3 - 10 perc
időtartamra. A sütőben levő maradékhő
tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
71
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást.
Hőlégbefúvás (Nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során. További
részletekért olvassa el a „Sütő - Napi
használat” fejezet Sütőfunkciók című
szakaszát.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
867354010-B-022019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising