Zanussi | ZBA14421SA | User manual | ZANUSSI ZBA14421SA Uživatelský manuál

ZANUSSI ZBA14421SA Uživatelský manuál
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZBA14421SA
CS Návod k použití
Chladnička
HU Használati útmutató
Hűtőszekrény
SK Návod na používanie
Chladnička
2
14
27
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
BEZPEČNOST DĚTÍ A POSTIŽENÝCH OSOB
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič používat,
pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
•
•
2
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance
v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např.
aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič nepoužívejte,
dokud není nainstalován do vestavné
konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři hodiny,
než spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči (např.
změna směru otevírání dveří) vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel,
sporáků, trub či varných desek.
•
•
•
•
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se dostal
do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či příliš
chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej nadzdvihněte
za přední okraj, abyste zabránili poškrábání
podlahy.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci spotřebiče
se ujistěte, že není napájecí kapel
nikde zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
3
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické
součásti (např. napájecí kabel, síťovou
zástrčku, kompresor). Při výměně elektrických
součástí se obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní síťové
zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře snášen
životním prostředím. Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí okruh obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická
zařízení (jako např. výrobníky zmrzliny),
pokud nejsou výrobcem označena jako
použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího okruhu,
ujistěte se, že se v místnosti nenachází zdroje
otevřeného ohně či možného vznícení.
Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte sycené
nápoje. V nádobě takových nápojů by vznikl
přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny a
kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či kondenzátoru.
Jsou horké.
• Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty či
potraviny z mrazicího oddílu, pokud máte
mokré či vlhké ruce.
• Nezmrazujte znovu potraviny, které byly
rozmražené.
4
•
•
Dodržujte skladovací pokyny uvedené na
balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího oddílu
zabalte do jakéhokoli vhodného materiálu pro
kontakt s potravinami.
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
•
Typ osvětlení použitý u tohoto spotřebiče je
určen pouze do domácích spotřebičů.
Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění jednotky
smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej vyčistěte.
Jestliže je otvor ucpaný, bude se na dně
spotřebiče shromažďovat voda.
OBSLUHA
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
LIKVIDACE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu
či udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznění
dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály tohoto
spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro
informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky, která se
nachází blízko výměníku tepla.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
UMÍSTĚNÍ
Řiďte se pokyny k montáži při
instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte spotřebič
v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako
jsou radiátory, bojlery, přímý sluneční svit apod.
Zkontrolujte, zda může vzduch volně cirkulovat
kolem zadní části skříně spotřebiče.
POLOHA
Spotřebič instalujte na suchém, dobře větraném
místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické
třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
• Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření,
že napětí a frekvence uvedené na typovém
štítku odpovídají napětí v domácí síti.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena
příslušným kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem
a připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými předpisy.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
5 cm
Klimatická
třída
min.
200 cm2
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
U některých typů modelů může při
provozu mimo daný rozsah docházet
k problémům s fungováním. Správný
provoz lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního rozsahu.
Pokud máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace spotřebiče,
obraťte se na prodejce, na náš
zákaznický servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
min.
200 cm2
POZOR! Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
PROVOZ
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem
teploty do polohy „O“.
REGULACE TEPLOTY
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu uvnitř
spotřebiče však můžete nastavit sami.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že teplota
uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
5
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty proti směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout vyšší teploty.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých
potravin a pro dlouhodobé uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je nutné
změnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem
teploty směrem na vyšší nastavení, abyste
dosáhli maximálního chladu.
UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍCH POLIC
Dveřní police můžete umístit do různé výšky a
vkládat tak do nich různě velká balení potravin.
1. Postupně vytahujte polici směrem nahoru,
dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
POZOR! Teplota chladicího oddílu
pak může klesnout pod 0 °C. V
takovém případě otočte regulátorem
teploty zpět na teplejší nastavení.
USKLADNĚNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně dvě hodiny na
vyšší nastavení.
V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu,
a pokud výpadek proudu trval delší
dobu, než je uvedeno v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po
ochlazení).
ROZMRAZOVÁNÍ
Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny je
možné před použitím rozmrazit v chladničce
nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik na to
máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně upravovat ještě
zmrazené, přímo z mrazničky: čas přípravy bude
ale v takovém případě delší.
6
PŘEMÍSTITELNÉ POLICE
Na stěnách chladničky jsou drážky, do kterých se
podle potřeby zasunují police.
Skleněná police nad zásuvkou na
zeleninu musí ale vždy zůstat na
svém místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
TIPY A RADY
NORMÁLNÍ PROVOZNÍ ZVUKY
Následující zvuky jsou během chodu spotřebiče
běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina, můžete z
cívek slyšet zvuk slabého bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina, může to být
doprovázeno drnčením nebo pulsujícím
zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání regulátoru
teploty.
TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné.
TIPY PRO CHLAZENÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
• Do chladničky nevkládejte teplé potraviny
nebo tekutiny, které se odpařují.
• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
• Potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
TIPY PRO CHLAZENÍ
Užitečné rady:
• Maso (všechny druhy) : zabalte do vhodného
obalu a položte na skleněnou polici nad
zásuvku se zeleninou. Maso skladujte nejdéle
1-2 dny.
• Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a položte
na libovolnou polici.
• Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a vložte
do zvláštní zásuvky. Banány, brambory,
cibule a česnek smí být v chladničce pouze
tehdy, jsou-li zabalené.
• Máslo a sýr: vložte do speciální vzduchotěsné
nádoby nebo zabalte do hliníkové fólie či do
•
polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch
co nejméně přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto v polici
na lahve ve dveřích spotřebiče nebo ve
stojanu na lahve (je-li součástí výbavy).
TIPY PRO ZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN
• Mrazte pouze potraviny prvotřídní kvality,
čerstvé a dokonale očištěné.
• Efektivnějšího zmrazování a rozmrazování
potravin dosáhnete, když je rozdělíte na malé
porce.
• Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
• Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte přímo
vedle nich čerstvé nezmrazené potraviny.
• Libové potraviny vydrží uložené déle a v
lepším stavu než tučné. Sůl zkracuje délku
bezpečného skladování potravin.
• Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte ihned
poté, co je vyjmete z mrazničky. Hrozí
nebezpečí omrznutí.
• Doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin.
TIPY PRO SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH
POTRAVIN
• Vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem správně
skladované.
• Zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším možném
čase.
• Již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat.
• Nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
OBECNÁ UPOZORNĚNÍ
POZOR! Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
7
Tento spotřebič obsahuje plynné
uhlovodíky v chladicím okruhu;
údržbu a doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a kvalifikovaný
technik.
musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct
a kapat na uložené potraviny.
Příslušenství a součásti spotřebiče
nejsou vhodné pro mytí v myčce
nádobí.
ČISTĚNÍ VNITŘKU SPOTŘEBIČE
Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřek a
veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího prostředku, abyste
odstranili typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky, čističe
na bázi chlóru nebo ropy, které
mohou poškodit povrch spotřebiče.
PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte
vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a otírejte
je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte kondenzátor a
kompresor na zadní straně spotřebiče
kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku chladicího
oddílu při každém vypnutí motoru kompresoru.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do speciální
nádoby na zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu, který se
nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se
8
ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY
POZOR! K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje, mohli byste jej
poškodit. K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo jiné
pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem. Zvýšení
teploty zmražených potravin během
odmrazování může zkrátit dobu jejich
skladování.
Asi 12 hodin před odmrazováním
nastavte nižší teplotu, aby se
vytvořila dostatečná zásoba chladu
pro přerušení provozu spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se
vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a dejte je
na chladné místo.
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se
zmrazených potravin vlhkýma
rukama. Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
3. Zapněte spotřebič.
Po třech hodinách vyjmuté potraviny vložte zpět
do mrazicího oddílu.
VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE Z PROVOZU
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte spotřebič (v případě potřeby).
4. Vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
POZOR! Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas zkontroloval,
zda se uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku proudu.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Problém
Spotřebič nefunguje.
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasu‐
nutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐
staven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovostním
režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená teplota.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Příčinou může být vložení
velkého množství potravin ke
zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče příliš
teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Dveře nejsou správně
zavřené nebo je deformované
či zašpiněné těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody
do správné polohy.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Příliš mnoho námrazy a ledu.
9
Problém
Řešení
Potraviny nejsou řádně zaba‐
lené.
Zabalte potraviny lépe.
Nesprávně nastavená teplota.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐
ničky stéká voda.
Během automatického od‐
mrazování se na zadní stěně
rozmrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání odto‐
ku vody do odtokového otvo‐
ru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody (kon‐
denzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vyso‐
ká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Dveře byly otvírány příliš ča‐
sto.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Dveře nejsou zcela dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly za‐
balené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného ob‐
alu.
Okolní teplota je vysoká a
spotřebič je nastaven na nej‐
nižší teplotu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky odmra‐
zil.
Na zadní stěně chladničky je
příliš mnoho kondenzované
vody.
Na zadní stěně chladničky je
námraza.
10
Možná příčina
Problém
Možná příčina
Dveře nelze snadno otevřít.
Řešení
Spotřebič je zcela zaplněný a
je nastaven na nejnižší teplo‐
tu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky odmra‐
zil.
Pokusili jste se otevřít dveře
ihned po jejich uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte se
na nejbližší autorizované servisní
středisko.
VÝMĚNA ŽÁROVKY
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s
dlouhou životností.
Důrazně doporučujeme používat
pouze originální náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální výkon je
zobrazen na těle žárovky.
2. Vyměňte žárovku za novou se stejnými
vlastnostmi a určenou speciálně pro použití v
domácích spotřebičích.
3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
ZAVŘENÍ DVEŘÍ
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se
pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1. Prsty mírně roztáhněte průhledný kryt oběma
směry a uvolněte jej z háčku ve směru
označeném šipkami.
1
2
1
11
TECHNICKÉ ÚDAJE
INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
12
Ochranná známka
Zanussi
Model
ZBA14421SA 933016116
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích
normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění
spotřebiče.
187
Užitný objem v litrech, chladnička
109
Užitný objem v litrech, hvězdička
14
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
123
Užitný objem v litrech, mraznička
-
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úložnou
kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k di‐
spozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
12
Mrazicí výkon v kg/24 h
2
Klimatická třída
SN-N-ST
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty
okolí, v °C
38
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
38
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína,
A/N
Ne
DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry spotřebiče
Výška
873 mm
Šířka
540 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnější nebo vnitřní straně
spotřebiče a na energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
13
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
•
•
14
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus
berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás
meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat)
tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy helyezheti
üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Biztonsági okokból ne használja a készüléket
a bútorba való beépítés előtt.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az ajtó
nyitási irányának megfordítása után várjon
legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a
készüléket az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen művelet
végrehajtása (pl. az ajtó nyitási irányának
•
•
•
•
•
megfordítása) előtt húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok,
tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen.
A készüléket nem szabad túl párás vagy túl
hideg környezetben üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező esetben
megkarcolhatja a padlót.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
15
FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon
hálózati elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel,
kompresszor) épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a
hivatalos márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje
alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
•
•
•
•
•
•
BELSŐ VILÁGÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
•
A készülékben gyúlékony, azonban igen
környezetbarát földgáz, izobután (R600a)
taláható. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a
hűtőkör izobutánt tartalmazó alkatrészeit.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a készülék
belsejébe, hacsak ezt a gyártó kifejezetten
nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon
mindennemű nyílt láng és gyújtószikra
használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a
készülék műanyag részeihez.
• Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
fagyás ugyanis nyomást fejt ki az italtároló
edényre.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a
készülékben.
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak képesített
személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség
szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető
nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a
készülék alján.
SZERVIZ
• A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
ÁRTALMATLANÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
16
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona világítására ne használja.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és tűzveszély.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék kompresszorát és
kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá
válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki semmilyen
ételt a fagyasztóból, és ne is érintse meg
azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán
található tárolási útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
•
•
•
•
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a
gyermekek és háziállatok készülékben
rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát
anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A
készülék megfelelő ártalmatlanítására
•
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a hőcserélő
közelében található.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
ELHELYEZÉS
Az üzembe helyezés előtt olvassa el
az összeszerelési utasítást.
A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a
készüléket minden hőforrástól, például
radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napsütéstől
stb. távol helyezze üzembe. Gondoskodjon arról,
hogy a levegő szabadon áramolhasson a
készülék hátlapja körül.
ELHELYEZÉS
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni, amelynek
környezeti hőmérséklete megfelel annak a
klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján van feltüntetve.
Klímaosz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
Bizonyos működési problémák
léphetnek fel egyes típusoknál, ha az
adott tartományon kívül eső értéken
üzemelteti azokat. A megfelelő
működés kizárólag a megadott
hőmérséklet-tartományon belül
biztosítható. Amennyiben kételye
merül fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket, forduljon
a készülék forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett
feszültség és frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
• A készüléket kötelező földelni. Az elektromos
hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt).
Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy képesített
villanyszerelővel.
• A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
SZELLŐZÉSI KÖVETELMÉNYEK
A készülék mögött megfelelő légáramlást kell
biztosítani.
17
5 cm
VIGYÁZAT! Az üzembe helyezés
előtt olvassa el az összeszerelési
utasítást.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
MŰKÖDÉS
BEKAPCSOLÁS
1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányba egy
közepes beállításra.
KIKAPCSOLÁS
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik. Mindazonáltal saját maga is beállíthatja
a készülékben levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell tartani,
hogy a készülék belsejében levő hőmérséklet az
alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a leginkább
megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban,
hogy alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával ellentétes irányban, hogy
magasabb hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
FRISS ÉLELMISZER LEFAGYASZTÁSA
A hűtőrekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására
is.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem
szükséges megváltoztatnia a közepes beállítást.
A gyorsabb fagyasztási művelet érdekében
forgassa a hőmérséklet-szabályozót a magasabb
beállítások felé, hogy maximális hűtést érjen el.
18
VIGYÁZAT! Ebben az esetben a
fagyasztórekesz hőmérséklete 0 °C
alá is eshet. Ha ez az eset előfordul,
állítsa magasabb értékre a
hőmérséklet-szabályzót.
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton
kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a
rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2 óráig
a készüléket a magasabb beállításokon.
Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt bekövetkező
leolvadás esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig tart, mint
a műszaki jellemzők között megadott
„áramkimaradási biztonság”
(felolvadási idő), a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal meg kell
főzni, majd pedig a (kihűlés után)
újra lefagyasztani.
MOZGATHATÓ POLCOK
A hűtőszekrény falai több sor polctartó sínnel
vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti
helyre lehessen tenni.
KIOLVASZTÁS
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszerek
használat előtt a hűtőrekeszben vagy
szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól
függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre
ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is
megfőzhetők: ebben az esetben a főzés
hosszabb ideig tart.
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő üvegpolcot.
AZ AJTÓPOLCOK ELHELYEZÉSE
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok számára
szeretne helyet biztosítani, az ajtópolcokat
különböző magasságokba állíthatja.
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg ki nem
szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
NORMÁLIS MŰKÖDÉSSEL JÁRÓ HANGOK:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
• Gyenge gurgulázó és bugyborékoló hang a
csőkígyókból a hűtőközeg áramlása közben.
•
•
Zümmögő vagy pulzáló hang hallható a
kompresszor felől a hűtőközeg áramoltatása
során.
Hirtelen recsegő zaj hallható a készülék
belseje felől, melyet a hőtágulás okoz (ez
19
•
természetes és nem veszélyes fizikai
jelenség).
Gyenge kattanó zaj hallható a hőmérsékletszabályozóból a kompresszor be- vagy
kikapcsolásakor.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne
hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább
nyitva.
ÖTLETEK FRISS ÉLELMISZEREK
HŰTÉSÉHEZ
• Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
• Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha valamelyiknek
erős az aromája.
• Úgy helyezze be az ételeket, hogy a levegő
szabadon körbe tudja járni azokat.
ÖTLETEK A HŰTŐSZEKRÉNY
HASZNÁLATÁHOZ
Hasznos tanácsok:
• Hús (minden fajtája): csomagolja megfelelő
csomagolóanyagba, és helyezze a zöldséges
fiók feletti üveglapra. A húst legfeljebb 1-2
napig tárolja.
• Készételek, hidegtálak: fedje le és helyezze a
polcok egyikére.
• Gyümölcsök és zöldségek: alaposan tisztítsa
meg, és helyezze egy erre a célra készült
tartóedénybe. Ha a banán, krumpli, hagyma
vagy fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
• Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedénybe
kell helyezni, vagy alufóliába vagy
nejlonzacskókba csomagolni őket, és a lehető
legtöbb levegőt kiszorítani körülöttük.
• Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja őket az
ajtó palacktartó rekeszében vagy (ha van) a
palacktartó állványon.
ÖTLETEK FAGYASZTÁSHOZ
• Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket fagyasszon le.
• A hatékonyabb fagyasztás és felolvasztás
érdekében az élelmiszereket ossza fel kis
adagokra.
• Az ételt alufóliába vagy műanyag fóliába
csomagolja. Ügyeljen arra, hogy a
csomagolás légmentes legyen.
• A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne helyezze
közvetlenül mellé a friss, lefagyasztandó
élelmiszert.
• A zsírszegény ételeket könnyebben és
hosszabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat.
A só csökkenti az élelmiszerek
eltarthatóságát.
• A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból való kivétel
után, mert fagyási sérülést okozhatnak.
• Ajánlatos minden egyes csomagon feltüntetni
a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon
lehessen követni a tárolási időket.
ÖTLETEK FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK
TÁROLÁSÁHOZ
• Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket megfelelően
tárolta-e az eladó.
• Gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott
élelmiszerek a lehető legrövidebb időn belül
elkerüljenek az élelmiszerüzletből a
fagyasztóba.
• A kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan
romlanak, nem fagyaszthatók vissza.
• Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
VIGYÁZAT! Bármilyen karbantartási
művelet előtt válassza le a
készüléket a hálózatról.
20
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz, ezért csak
megbízott szerelő végezhet rajta
karbantartást, és töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és alkatrészei
nem tisztíthatók mosogatógépben.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA
A készülék legelső használata előtt mossa ki a
készülék belsejét és az összes belső tartozékot
semleges mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus
szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat, klórvagy olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a felületet.
RENDSZERES TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/vagy
kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat langyos
vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket,
és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok
tisztaságát és szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a
kondenzátort és a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével.
Ezzel javíthatja a készülék teljesítményét, és
csökkentheti az áramfogyasztást.
A HŰTŐSZEKRÉNY JÉGMENTESÍTÉSE
Rendeltetésszerű használat során az olvadékvíz
minden alkalommal automatikusan távozik a
hűtőrekesz elpárologtatójáról, amint a
kompresszor leáll. A jégmentesítéssel keletkezett
víz a hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján, a
kompresszor felett elhelyezett tartályba jut,
ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának közepén
látható olvadékvíz kivezetőnyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet elvezeti,
rendszeresen megtisztítsa, nehogy a víz
befolyjon a tárolótérbe, károsítva a készüléket
vagy a tárolt árut.
A FAGYASZTÓ LEOLVASZTÁSA
VIGYÁZAT! Soha ne próbálja meg
éles fémeszközökkel lekaparni a
jeget az elpárologtatóról, mert
felsértheti azt. A leolvasztás
felgyorsítására kizárólag a gyártó
által ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon. Ha a
leolvasztás közben a fagyasztott
élelmiszercsomagok hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos tárolási
idejük lerövidülhet.
A leolvasztás előtt kb. 12 órával
állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet annak érdekében,
hogy a működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a
fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg
vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a
dugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a készülékből,
csomagolja be azokat több réteg
újságpapírba, és tegye hideg helyre.
FIGYELMEZTETÉS! A
fagyasztott árukhoz ne nyúljon
nedves kézzel. A keze
hozzáfagyhat az élelmiszerhez.
3. Kapcsolja be a készüléket.
3 óra elteltével pakolja vissza a korábban
kiszedett élelmiszereket a fagyasztórekeszbe.
HASZNÁLATON KÍVÜLI IDŐSZAK
Ha a készüléket hosszú időn át nem használja,
az alábbi óvintézkedéseket végezze el:
1. Válassza le a készüléket az elektromos
táphálózatról.
21
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Szükség esetén olvassza le a készüléket.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az összes
tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy
ne képződjenek kellemetlen szagok.
VIGYÁZAT! Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné hagyni, kérjen
meg valakit, időnként ellenőrizze,
hogy a benne lévő étel nem romlotte meg áramkimaradás miatt.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
MI A TEENDŐ, HA ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs meg‐
felelően csatlakoztatva a kon‐
nektorba.
Csatlakoztassa megfelelően
a hálózati dugaszt a konnek‐
torba.
Nincs feszültség a konnektor‐
ban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a háló‐
zati aljzatba. Forduljon szak‐
képzett villanyszerelőhöz.
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti üzem‐
módban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghibáso‐
dott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása nem
megfelelő.
Olvassa el a „Működtetés” c.
szakaszt.
Egyszerre túl sok lefagyasz‐
tandó élelmiszert helyezett a
készülékbe.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsék‐
letet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahő‐
mérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az ajtó nincs jól becsukva
vagy az ajtótömítés deformá‐
lódott/szennyeződött.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A készülék nem működik.
A kompresszor folyamatosan
működik.
Túl sok dér és jég képződött.
22
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A vízleeresztő dugója nincs a
helyén.
Tegye vissza a helyére a víz‐
leeresztő dugóját.
Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagolva.
Csomagolja be jobban az
élelmiszereket.
A hőmérséklet beállítása nem
megfelelő.
Olvassa el a „Működtetés” c.
szakaszt.
Víz folyik a hűtőszekrény há‐
toldalán.
Az automatikus leolvasztás
során a dér megolvad a hátla‐
pon.
Ez nem hibajelenség.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a vízgyűj‐
tőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élelmi‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti párologta‐
tó tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A készülékben a hőmérséklet
túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmérséklete
túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmér‐
sékletre csökkenjen a tárolás
előtt.
Egyszerre túl sok terméket
helyezett be.
Egyszerre kevesebb terméket
tároljon el.
A jégréteg vastagabb mint
4-5 mm.
Olvassza le a készüléket.
Túl gyakran nyitja ki az ajtót.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Túl gyakran nyitogatta a ké‐
szülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy az
ajtó teljesen be van csukva.
A tárolt étel nincs becsoma‐
golva.
Mielőtt a készülékben tárolná,
megfelelően csomagolja be
az ételeket.
A hűtőszekrény hátfalán túl
sok kondenzvíz jelenik meg.
23
Jelenség
A hűtőszekrény hátfalán dér
jelenik meg.
Az ajtó nehezen nyitható.
Lehetséges ok
Megoldás
A környezeti hőmérséklet ma‐
gas, és a készülék a legala‐
csonyabb hőmérsékletre van
állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
A készülék teljesen tele van
pakolva, és a legalacsonyabb
hőmérsékletre van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
Ha a hibajelenség továbbra is
fennáll, forduljon a legközelebbi
hivatalos márkaszervizhez.
A SÜTŐLÁMPA CSERÉJE
A készüléket hosszú élettartamú
belső LED-világítással szereltük fel.
1
2
1
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14 foglalat)
használjon. A maximális teljesítmény
a lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT! Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
1. Az ujjaival óvatosan húzza szét az átlátszó
fedél két oldalát, majd a reteszelés feloldását
követően a nyíl irányába mozgatva távolítsa
el a fedelet.
2. Olyan égőt használjon a cseréhez, melynek
jellemzői azonosak az eredetivel, és
kifejezetten háztartási eszközökhöz
gyártották.
3. Szerelje vissza a lámpabúrát.
4. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
5. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
AZ AJTÓ BECSUKÁSA
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvassa el
az összeszerelési utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
24
MŰSZAKI ADATOK
TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Védjegy
Zanussi
Modell
ZBA14421SA 933016116
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszte‐
redmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ
a készülék elhelyezésétől és használatának módjától
187
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
109
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
14
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
123
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
-
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz csil‐
lag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
12
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
2
Klímaosztály
SN-N-ST
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a ké‐
szülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
38
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
38
Beépíthető készülék I/N
Igen
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI ADATOK
A készülék méretei
Magasság
873 mm
Szélesség
540 mm
25
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején vagy
belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A
26
tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo
používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou postihnutia
smú tento spotrebič používať, iba ak boli náležite poučené a
rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre zamestnancov v
obchodoch, úradoch a v inom pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo
konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať voľné a
nezakryté.
27
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil
výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak
ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad
aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
MONTÁŽ
VAROVANIE! Tento spotrebič smie
nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
28
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so
spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič,
pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné
rukavice a uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže prúdiť
vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene smeru
otvárania dvierok počkajte minimálne 4 hodiny
pred pripojením spotrebiča do napájania. Je
to potrebné na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
Pred vykonávaním úprav na spotrebiči (napr.
zmena smeru otvárania dvierok) vytiahnite
sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
•
•
•
•
•
Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom slnečnom
svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú
príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste nepoškriabali podlahu.
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú
kompatibilné s elektrickým napätím zdroja
napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické
komponenty (napr. sieťovú zástrčku, sieťový
kábel, kompresor). Ak je potrebná výmena
elektrických komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou sieťovej
zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky
až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa
uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací
kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
•
•
VNÚTORNÉ OSVETLENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, izobután
(R600a), prírodný plyn s vysokou úrovňou
environmentálnej kompatibility. Dávajte pozor,
aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické
spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny), pokiaľ
nie sú na tento účel určené výrobcom.
• Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa, že v
miestnosti nie sú plamene a zdroje vznietenia.
Miestnosť dobre vyvetrajte.
• Nedovoľte, aby sa plastových častí spotrebiča
dotýkali horúce predmety.
• Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené a
nealkoholické nápoje. Vytvoril by sa tlak na
nádobu s nápojom.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani
kvapaliny.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani kondenzátora.
Sú horúce.
• Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne
predmety, ani sa ich nedotýkajte.
• Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči je
určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
POUŽITIE
VAROVANIE! Riziko poranenia,
popálenia, zásahu elektrickým
prúdom alebo riziko požiaru.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa správneho
uskladnenia uvedené na obale mrazených
potravín.
Potraviny pred vložením do mraziaceho
priestoru zabaľte do materiálu určeného na
styk s potravinami.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a dopĺňanie
jednotky smie vykonať iba kvalifikovaná
osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v
prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok
upchatý, odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
SERVIS
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné diely.
LIKVIDÁCIA
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili uviaznutiu
detí a domácich zvierat v spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto
spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky, ktorá
sa nachádza blízko výmenníka tepla.
29
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
UMIESTNENIE
Pri inštalácii postupujte podľa
pokynov na inštaláciu.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od tepelných
zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače vody, priame
slnečné svetlo a pod. Zabezpečte, aby za zadnou
stenou spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
MIESTO INŠTALÁCIE
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a dobre
vetraného interiéru, kde teplota prostredia
zodpovedá klimatickej triede uvedenej na
typovom štítku spotrebiča.
Klimatická
trieda
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
• Pred zapojením do siete sa uistite, či napätie
a frekvencia uvedené na typovom štítku
zodpovedajú vašim domácim hodnotám
napájania.
• Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka na
napájacom kábli obsahuje kontakt, ktorý slúži
na tento účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
• Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri
nedodržaní hore uvedených bezpečnostných
opatrení.
• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
POŽIADAVKY NA VETRANIE
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Pri prevádzke mimo uvedeného
rozsahu môže dôjsť pri niektorých
typoch modelov k určitým funkčným
problémom. Správnu prevádzku je
možné zaručiť len v rámci
uvedeného teplotného rozsahu. Ak
máte akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa miesta inštalácie
spotrebiča, obráťte sa na predajcu,
na náš zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované servisné
stredisko.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
PREVÁDZKA
ZAPNUTIE
1. Zástrčku zasuňte do zásuvky elektrickej
siete.
2. Otočte regulátor teploty doprava do strednej
polohy.
30
VYPNUTIE
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač
teploty do polohy „O”.
REGULÁCIA TEPLOTY
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu vnútri
spotrebiča však môžete nastaviť sami.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí od:
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Prevádzka spotrebiča:
1. Otočte ovládač teploty v smere otáčania
hodinových ručičiek, aby ste nastavili nižšiu
teplotu vnútri spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru otáčania
hodinových ručičiek, aby ste nastavili vyššiu
teplotu vnútri spotrebiča.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ZMRAZOVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie
čerstvých potravín a na dlhodobé uchovávanie
mrazených a hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné
meniť nastavenie spotrebiča.
V záujme rýchlejšieho zmrazenia potravín však
odporúčame nastaviť regulátor teploty na
intenzívnejšie chladenie.
UPOZORNENIE! V takýchto
podmienkach môže klesnúť teplota
chladiaceho priestoru pod 0 °C. Ak
sa tak stane, nastavte na regulátore
teploty vyššiu teplotu.
ROZMRAZOVANIE
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa
pred použitím môžu rozmrazovať v chladiacom
priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti od
času, ktorý máte k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď sú ešte
zmrazené, hneď po vybratí z mrazničky: v tomto
prípade varenie potrvá dlhšie.
UMIESTNENIE PRIEHRADIEK NA DVERÁCH
Priehradky na dverách možno umiestniť v rôznej
výške, aby ste mohli uložiť balenia potravín
rôznych veľkostí.
1. Postupne ťahajte priehradku nahor, kým sa
neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
SKLADOVANIE MRAZENÝCH POTRAVÍN
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
určitom čase mimo prevádzky nechajte spotrebič
pred vložením potravín bežať najmenej 2 hodiny
pri najvyššom nastavení.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín, napríklad v
dôsledku výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že doba
výpadku energie bola dlhšia ako údaj
uvedený v technických údajoch pod
položkou „akumulačná doba“,
rozmrazené potraviny treba čo
najskôr spotrebovať alebo uvariť a
až potom znova zmraziť (po
ochladení).
PRESTAVITEĽNÉ POLIČKY
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými lištami,
aby ste poličky mohli umiestniť do požadovanej
polohy.
31
Nepremiestňujte sklenenú policu nad
zásuvkou na ovocie a zeleninu, aby
bola zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
TIPY A RADY
NORMÁLNE ZVUKY PRI PREVÁDZKE
Nasledovné zvuky sú pri bežnej prevádzke
normálne:
• Cievka vydáva slabé bublanie a zurčanie pri
prečerpávaní chladiva.
• Kompresor vydáva bzučanie a pulzovanie pri
prečerpávaní chladiva.
• Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie nebezpečný
fyzický jav).
• Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie pri
zapnutí alebo vypnutí kompresora.
•
•
Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo zabaľte do
hliníkovej fólie alebo polyténového vrecka,
aby ste odstránili čo najviac vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo do
police na fľaše (ak je k dispozícii).
RADY NA CHLADENIE ČERSTVÝCH
POTRAVÍN
• Do chladničky nevkladajte teplé potraviny ani
odparujúce sa kvapaliny.
• Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak
majú prenikavú arómu.
• Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol voľne
cirkulovať okolo nich.
RADY PRE ZMRAZOVANIE
• Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality,
čerstvé a dôkladne vyčistené.
• Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie a
rozmrazovanie rozdeľte na malé porcie.
• Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyetylénu. Skontrolujte, či je obal
vzduchotesný.
• Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte priamo vedľa
nich čerstvé nezmrazené potraviny.
• Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
• Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z mrazničky.
Hrozí nebezpečenstvo omrzlín.
• Odporúča sa označiť každé balenie dátumom
zmrazovania, aby ste mohli presne sledovať
dobu uchovávania.
RADY PRE CHLADENIE
Užitočné rady:
• Mäso (všetky druhy): zabaľte do vhodného
balenia a položte na sklenenú policu nad
zásuvkou na zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
• Varené a studené jedlá: zakryte a umiestnite
na ľubovoľný rošt.
• Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite a vložte
do špeciálnej zásuvky. V chladničke sa
nesmú skladovať banány, zemiaky, cibuľa ani
cesnak, ak nie sú zabalené.
RADY NA UCHOVÁVANIE MRAZENÝCH
POTRAVÍN
• Presvedčite sa, že maloobchodný predajca
adekvátne skladuje komerčné mrazené
potraviny.
• Dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli
z predajne potravín do mrazničky podľa
možnosti čo najrýchlejšie.
• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia
a nesmú sa znova zmrazovať.
• Neprekračujte dobu skladovania uvedenú
výrobcom potravín.
RADY PRE ÚSPORU ENERGIE
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často
a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je
absolútne nevyhnutné.
32
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
UPOZORNENIE! Pred akoukoľvek
údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
V chladiacej jednotke spotrebiča sa
nachádzajú uhľovodíky, preto smie
údržbu a doplnenie chladiva vykonať
výhradne autorizovaný technik.
ODMRAZOVANIE CHLADNIČKY
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka chladiaceho
priestoru pri každom zastavení motora
kompresora. Odmrazená voda odteká cez
žliabok do osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora, z ktorej sa
odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistili, aby
sa zabránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
Príslušenstvo a časti spotrebiča sa
nesmú umývať v umývačke riadu.
ČISTENIE VNÚTRAJŠKA
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho vnútro
a všetky jeho diely umyť vlažnou vodou s
prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku,
aby ste odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy dôkladne
osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože poškodia
povrchovú vrstvu.
PRAVIDELNÉ ČISTENIE
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE! Nepoškodzujte
chladiaci systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok a
udržiavajte ich čisté. Zvyšky potravín a
nečistoty utrite handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a kompresor na
zadnej strane spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča a usporíte
elektrickú energiu.
ODMRAZOVANIE MRAZNIČKY
UPOZORNENIE! Na odstraňovanie
námrazy z výparníka nikdy
nepoužívajte ostré predmety. Mohli
by ste spotrebič poškodiť. Na
urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje
ani iné prostriedky, s výnimkou
prostriedkov, ktoré odporučil
výrobca. Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne teplota mrazených
potravín, preto sa môže skrátiť ich
trvanlivosť.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny vytvorili
dostatočnú rezervu chladu pred
prerušením činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti mrazničky sa
vždy vytvára určité množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 3
až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite zástrčku
zo sieťovej zásuvky.
33
2. Vyberte všetky skladované potraviny, zabaľte
ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera
a uložte na chladnom mieste.
VAROVANIE! Mrazených
potravín sa nedotýkajte mokrými
rukami. Ruky by vám mohli
primrznúť k potravinám.
3. Spotrebič zapnite.
Po troch hodinách vložte potraviny, ktoré ste
predtým vybrali, späť do mrazničky.
1.
2.
3.
4.
Spotrebič odpojte od elektrického napájania.
Vyberte všetky potraviny.
Odmrazte spotrebič (v prípade potreby).
Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
OBDOBIA MIMO PREVÁDZKY
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
UPOZORNENIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz za
čas skontroloval a zabránil tak
znehodnoteniu potravín v prípade
výpadku napájania.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebiča
nie je správne zapojená do
sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráťte
sa na kvalifikovaného elektri‐
kára.
Nadmerná hlučnosť spotrebi‐
ča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovostnom
režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žia‐
rovky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Naraz ste vložili príliš veľké
množstvo čerstvých potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vyso‐
ká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Spotrebič nefunguje.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
34
Problém
Možná príčina
Riešenie
Potraviny vložené do spotre‐
biča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte po‐
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Dvierka nie sú správne zatvo‐
rené alebo tesnenie je zdefor‐
mované/špinavé.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Uzáver odtokového kanálika
nie je správne umiestnený.
Uzáver odtokového kanálika
vložte správnym spôsobom.
Potraviny nie sú správne za‐
balené.
Lepšie zabaľte potraviny.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Po zadnej stene chladničky
steká voda.
Počas automatického odmra‐
zovania sa námraza roztápa
na zadnej stene.
Je to normálne.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Upchaný odtokový kanálik na
rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotrebiči
bránia odtekaniu vody do od‐
tokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili naraz
veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Námraza je hrubšia ako 4-5
mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš ča‐
sto.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
35
Problém
Na zadnej stene chladničky je
príliš veľa skondenzovanej
vody.
Na zadnej stene chladničky je
námraza.
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Možná príčina
Riešenie
Dvierka boli otvárané príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Dvierka neboli úplne zatvore‐
né.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny neboli
zabalené.
Potraviny pred uskladnením v
spotrebiči zabaľte do vhodné‐
ho obalu.
Okolitá teplota je vysoká a
spotrebič je nastavený na naj‐
nižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo mož‐
né automatické rozmrazova‐
nie.
Spotrebič je plne naplnený a
je nastavený na najnižšiu te‐
plotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo mož‐
né automatické rozmrazova‐
nie.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť
dvierka ihneď po zatvorení.
Medzi zatvorením a opätov‐
ným otvorením dvierok po‐
čkajte niekoľko sekúnd.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte najbližšie
autorizované servisné stredisko.
VÝMENA OSVETLENIA
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
1
2
1
Dôrazne sa odporúča používať iba
originálne náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE! Zástrčku sieťového
kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
1. Prstami mierne roztvorte obe strany
priehľadného krytu, aby ste ich rozopli a
odpojte kryt jeho potiahnutím v smere šípok.
36
2. Žiarovku vymeňte za žiarovku s rovnakými
parametrami a špeciálne určenú pre domáce
spotrebiče.
3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
5. Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
ZATVORENIE DVIEROK
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka. Pozrite si
montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
TECHNICKÉ ÚDAJE
INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
Obchodná značka
Zanussi
Model
ZBA14421SA 933016116
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsledkov
štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa
a kde je umiestnený
187
Skladovací objem v litroch, Chladnička
109
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
14
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
123
Skladovací objem v litroch, Mraznička
-
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväčším
skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak existu‐
jú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
12
Kapacita mrazenia v kg/24 h
2
Klimatická trieda
SN-N-ST
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
10
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
38
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
38
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína
A/N
Nie
37
DODATOČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery spotrebiča
Výška
873 mm
Šírka
540 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom štítku,
na vonkajšej alebo vnútornej strane spotrebiča
a na štítku energetických parametrov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
recykláciu.
. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.
38
*
39
211625328-A-262019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising