Progress | PK0841 | User manual | Progress PK0841 Korisnički priručnik

Progress PK0841 Korisnički priručnik
upute za uporabu
manual de utilizare
navodila za uporabo
Упутство за употребу
Hladnjak
Frigider
Hladilnik
Фрижидер
PK0841
2 progress
SADRŽAJ
Sigurnosne upute
Rad uređaja
Prva uporaba
Svakodnevna uporaba
Korisni savjeti i preporuke
2
4
4
4
6
Čišćenje i održavanje
7
Rješavanje problema
8
Tehnički podaci
10
Postavljanje
10
Briga za okoliš
11
Zadržava se pravo na izmjene.
SIGURNOSNE UPUTE
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i
prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno
upute sadržane u ovom priručniku,
uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se
izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste
uređaj dobro upoznate s njegovim načinom
rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove
upute i osigurajte se da prate uređaj u
slučaju njegovog prenošenja ili prodaje,
tako da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka prikladno
informirane o načinu uporabe uređaja i o
njegovim sigurnosnim pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte
se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa
jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale zbog propusta.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu)
smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih
sposobnosti, odnosno bez potrebnog
iskustva i znanja, osim ako ih ne
nadgleda ili uputi u uporabu uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni
kabel (što bliže uređaju) i demontirajte
vrata kako biste spriječili da djeca za
vrijeme igre zadobiju električni udar ili da
se zatvore u uređaju.
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim
brtvama na vratima zamijeniti stariji uređaj
s bravom na vratima ili poklopcu,
svakako onesposobite bravu prije
zbrinjavanja starog uređaja. To će
spriječiti da uređaj postane smrtonosna
klopka za djecu.
Opća sigurnost
Upozorenje
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
• Uređaj je namijenjen čuvanju namirnica i/
ili pića u kućanstvu kao što je opisano u
ovoj knjižici s uputama.
• Ne koristite mehanička pomagala niti bilo
kakva druga sredstva za ubrzavanje procesa otapanja.
• Ne koristite električne uređaje (npr. aparate za pravljenje sladoleda) u uređajima
za hlađenje, osim ako ih je proizvođač
odobrio za tu namjenu.
• Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
• Sustav hlađenja uređaja sadrži izobutan
(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja
pripazite da se ne ošteti nijedna komponenta sustava hlađenja.
Ako se sustav hlađenja ošteti:
– izbjegavajte otvoreni plamen i izvore
zapaljenja
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se
uređaj nalazi
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene
specifikacija ili samog proizvoda. Bilo
kakvo oštećenje kabela može prouzročiti
kratki spoj, požar i/ili strujni udar.
Upozorenje Sve električne komponente (električni kabel, utikač, kompresor) mora zamijeniti ovlašteni serviser ili
kvalificirani servisni tehničar kako bi se
izbjegla opasnost.
progress 3
•
•
•
•
1. Kabel napajanja ne smije se produživati.
2. Provjerite je li stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač može se pregrijati i
prouzročiti požar.
3. Provjerite imate li pristup do električnog utikača uređaja.
4. Ne povlačite kabel napajanja.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena,
ne umećite utikač. Postoji opasnost
od strujnog udara ili požara.
6. Ne smijete upotrebljavati uređaj ako
na unutarnjem svjetlu nema pokrova
(ako je predviđen).
Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka
zamrzivača ako su vam ruke vlažne/
mokre jer to može uzrokovati ogrebotine
ili smrzotine.
Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.
Žaruljice (ako su predviđene) koje se
nalaze u ovom uređaju posebno su
namijenjene uporabi samo s kućanskim
aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje
stambenih prostorija.
Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na
plastične dijelove uređaja.
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodirati.
• Namirnice ne stavljajte direktno ispred otvora za zrak na stražnjoj stijenci. (Ako je
uređaj Frost Free)
• Smrznutu hranu ne smijete ponovo
zamrzavati nakon što ste je otopili.
• Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu u skladu s uputama proizvođača
zaleđene hrane.
• Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača što se tiče čuvanja hrane. Konzultirajte odgovarajuće upute.
• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pića u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak na spremnik koji ih sadrži, što bi
moglo dovesti do eksplozije i oštećenja
uređaja.
• Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzotine ako se konzumiraju izravno iz uređaja.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog napajanja.
• Nemojte čistiti uređaj metalnim
predmetima.
• Nemojte koristiti oštre predmete za
uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični strugač.
• Redovito provjeravajte ispust hladnjaka
ima li otopljene vode. Ako je potrebno,
očistite ispust. Ako je ispust začepljen,
voda će se skupljati na dnu uređaja.
Postavljanje
Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućim odlomcima.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li
oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je
oštećen. Odmah javite eventualne štete
trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom
slučaju nemojte baciti ambalažu.
• Preporučujemo vam da pričekate
najmanje četiri sata prije spajanja uređaja
kako biste omogućili povrat ulja u
kompresor.
• Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja, u suprotnome se uređaj pregrijava.
Slijedite upute vezane uz postavljanje
kako biste postigli dostatan stupanj ventilacije.
• Kad god je to moguće, stražnji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste izbjegli dodirivanje toplih dijelova
(kompresor, kondenzator) i spriječili
mogućnost opeklina.
• Uređaj se ne smije postavljati pored radijatora ili štednjaka.
• Uvjerite se da je nakon postavljanja uređaja električni utikač dostupan.
• Priključite samo na dobavu pitke vode
(ako je predviđen priključak na vodu)
Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za servisiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.
4 progress
Zaštita okoliša
Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom
krugu niti u materijalu koji služi za
izolaciju. Uređaj se ne smije zbrinjavati
zajedno s urbanim otpadom. Izolacijska
pjena sadrži zapaljive plinove: uređaj
mora biti zbrinut u skladu s važećim
propisima koje možete dobiti od
lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite
rashladnu jedinicu, naročito stražnji dio
pored izmjenjivača topline. Materijali
korišteni na ovom uređaju koji su oznamogu se reciklirati.
čeni simbolom
RAD UREĐAJA
Uključivanje
Stavite utikač u utičnicu.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do središnje vrijednosti.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
Namještanje temperature
Temperatura se automatski podešava.
Za uključivanje uređaja postupite na slijedeći način:
• okrenite regulator temperature prema
nižim postavkama kako biste postigli
manji stupanj hladnoće.
• okrenite regulator temperature prema višim postavkama kako biste postigli veći
stupanj hladnoće.
Središnje su postavke općenito
najprikladnije.
Međutim, treba odabrati točnu postavku
imajući u vidu da temperatura u uređaju ovisi o slijedećem:
• temperaturi u prostoriji
• koliko se često vrata otvaraju
• količini čuvane hrane
• mjestu gdje je postavljen uređaj.
Važno Ako je temperatura prostorije visoka
ili je uređaj potpuno pun te postavljen na
najnižu temperaturu, on može neprekidno
raditi pa se na stražnjoj stijenci može
stvarati inje. U tom slučaju podešivač se
mora podesiti na višu temperaturu kako bi
se omogućilo automatsko odmrzavanje te
smanjena potrošnja električne energije.
PRVA UPORABA
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prvog korištenja uređaja, operite unutrašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan miris novog proizvoda, zatim dobro
osušite.
Važno Nemojte koristiti deterdžente ili
abrazivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti
uređaj.
SVAKODNEVNA UPORABA
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za dugotrajno zamrzavanje svježe hrane i za čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica nije potrebno mijenjati središnje postavke.
Međutim, radi bržeg zamrzavanja, okrenite
regulator temperature prema višim postavkama kako biste postigli najviši stupanj
hladnoće.
Važno U tim uvjetima, temperatura u
odjeljku hladnjaka može pasti ispod 0°C.
Ukoliko se to dogodi, ponovo postavite
regulator temperature na toplije vrijednosti.
Čuvanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
progress 5
Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja,
na primjer uslijed prekida dovoda električne
energije, ako je napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme odgovora",
odmrznute namirnice trebate ubrzo
konzumirati, ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).
Važno Nemojte pomicati staklenu policu
iznad ladice za povrće i police za boce kako
biste osigurali ispravno kruženje zraka.
Otapanje
Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije
upotrebe, može se otopiti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o
vremenu koje je na raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi se mogu čak kuhati dok su
još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: U tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.
Otapanje
Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije
upotrebe, može se otopiti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o
vremenu koje je na raspolaganju za taj postupak.
Važno Nemojte koristiti metalne
instrumente za uklanjanje posuda iz
zamrzivača.
Važno Ovaj uređaj se prodaje u
Francuskoj.
U skladu s propisima na snazi u ovoj zemlji,
u donjem dijelu odjeljka hladnjaka mora
imati specijalnu oznaku (vidi sliku), kojom se
označava njegovo najhladnije područje.
Pomične police
Stijenke zamrzivača opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Stavljanje polica vrata
Za pohranjivanje pakovanja hrane različitih
veličina, police vrata se mogu postaviti na
različitim visinama.
Za takvo postavljanje postupite na slijedeći
način:
postepeno povlačite policu u smjeru strelica
dok se ne oslobodi, zatim je postavite u
željeni položaj.
6 progress
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
Zvukovi pri normalnom radu
• Pri pumpanju rashladnog sredstva kroz
spirale ili cijevi može se čuti slabo
grgljanje i pjenušanje. To je sasvim
normalno.
• Kada je kompresor uključen, rashladno
se sredstvo pumpa po uređaju i iz njega
se može čuti zujanje ili pulsiranje. To je
sasvim normalno.
• Širenje zbog topline može izazvati iznenadni zvuk pucanja. To je prirodno i ne
predstavlja opasnost. To je sasvim
normalno.
• Pri uključivanju i isključivanju kompresora
začut ćete slabi "klik" regulatora temperature. To je sasvim normalno.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
• Ako je temperatura okoline visoka, regulator temperature na višim postavkama
i uređaj pun, kompresor može neprekidno raditi, što stvara inje ili led na isparivaču. Ukoliko se to dogodi, okrenite regulator temperature prema nižim postavkama kako biste omogućili automatsko odmrzavanje i uštedu električne
energije.
Savjeti za zamrzavanje svježe hrane
Za postizanje najboljih izvedbi:
• nemojte pohranjivati toplu hranu ili isparive tekućine u hladnjaku;
• nemojte pokrivati ili zamatati hranu, naročito ako ima jak miris;
• stavite hranu tamo gdje zrak može oko
nje slobodno kružiti.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
Meso (svih vrsta) : umotajte u polietilenske
vrećice i stavite na staklenu policu iznad
ladice za povrće.
Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način
najdulje dan-dva.
Skuhana hrana, hladna jela i sl.: potrebno ih
je pokriti i mogu se staviti na bilo koju
policu.
Voće i povrće: potrebno ih je dobro očistiti i
staviti u specijalnu ladicu/ladice.
Maslac i sir: potrebno ih je staviti u specijalne nepropusne spremnike ili umotati u
aluminijsku foliju ili plastične vrećice kako biste ih odvojili od zraka što je više moguće.
Boce s mlijekom: moraju imati čep i potrebno ih je čuvati u držaču boca na vratima.
Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko se
ne nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
Savjeti za zamrzavanje
Kako biste imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta:
• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata. prikazana je
na nazivnoj pločici;
• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za zamrzavanje tijekom tog razdoblja;
• zamrzavajte samo svježe i dobro očišćene namirnice vrhunske kvalitete;
• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo i
potpuno zamrzavanje i kako biste
omogućili naknadno otapanje samo
željene količine;
• zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili
polietilensku foliju kako biste osigurali da
je pakovanje nepropusno;
• nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta
hrana dođe u dodir s već zamrznutom
hranom, tako ćete spriječiti porast
temperature potonje;
• nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok čuvanja namirnica;
• vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjela zamrzivača,
može prouzročiti smrzotine na koži;
• preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu pohranjivanja.
Savjeti za pohranjivanje zamrznutih
namirnica
Za postizanje najboljih performansi uređaja,
pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li prodavač ispravno čuvao
zamrznutu hranu koju ste kupili;
• zamrznutu hranu iz trgovine namirnicama
prebacite u zamrzivač u što kraćem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno;
progress 7
• nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti;
• namirnice ne čuvajte dulje od roka kojeg
je otisnuo proizvođač.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni tehničar.
Važno je povremeno očistiti otvor za ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da
ga voda preplavi te iscuri na hranu u unutrašnjosti. Koristite isporučeno posebno
sredstvo za čišćenje koje ćete naći već
umetnuto u otvor za ispuštanje.
Redovito čišćenje
Potrebno je redovito čistiti uređaj:
• očistite unutrašnjost i pribor mlakom vodom i neutralnim sapunom;
• redovito provjeravajte brtve na vratima te
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga;
• dobro isperite i osušite.
Važno Nemojte povlačiti, pomicati ili oštetiti
cijevi i/ili kablove unutar elementa.
Nikada nemojte koristiti deterdžente, abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje vrlo intenzivnih mirisa ili polituru s voskom jer bi
mogli oštetiti površinu i ostaviti jak miris.
Kondenzator (crna rešetka) i kompresor u
stražnjem dijelu uređaja čistite četkom. Ovaj
će postupak poboljšati rad uređaja i
uštedjeti električnu energiju.
Važno Pazite da ne oštetite rashladni
sustav.
Mnoga komercijalna sredstva za čišćenje
kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje
mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovoga uređaja. Zbog toga preporučujemo da
čistite vanjski dio kućišta uređaja samo
toplom vodom s malo tekućeg deterdženta
za pranje suđa.
Po završetku čišćenja, ponovno priključite
uređaj na električnu mrežu.
Odmrzavanje zamrzivača
Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka zamrzivača svaki put kada se zaustavi motor kompresora tijekom normalne
uporabe. Otopljena voda se ispušta u poseban spremnik u stražnjem dijelu uređaja,
preko motora kompresora, gdje isparava.
Odmrzavanje zamrzivača
Određena količina inja uvijek će se
stvarati na policama zamrzivača i oko
gornjeg odjeljka.
Važno Odmrznite odjeljak zamrzivača kada
razina inja dostigne debljinu od otprilike 3-5
mm.
Za uklanjanje inja poduzmite slijedeće
korake:
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u više slojeva novinskog papira i stavite ih
na hladno mjesto.
3. Ostavite otvorena vrata.
4. Po završetku odmrzavanja, dobro osušite unutrašnjost i vratite utikač u utičnicu.
5. Uključite uređaj.
8 progress
6. Postavite regulator temperature tako da
postignete najviši stupanj hladnoće i
ostavite uređaj da radi dva do tri sata s
tim postavkama.
7. Vratite prethodno izvađene namirnice u
odjeljak.
Važno Nikada nemojte koristiti oštre
metalne predmete za struganje inja s
isparivača jer biste ga mogli oštetiti.
Nemojte koristiti mehanička pomagala ni
bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje
procesa otapanja koje nije preporučio
proizvođač. Rast temperature na
pakovanjima zamrznutih namirnica, tijekom
odmrzavanja, može skratiti njihov siguran
rok skladištenja.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, poduzmite slijedeće mjere opreza:
• iskopčajte uređaj iz električnog napajanja;
• izvadite svu hranu;
• odmrznite (ako je predviđeno), i očistite
uređaj i sav pribor
• ostavite vrata pritvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Ako ćete uređaj ostaviti uključenim,
zamolite nekog da ga svako toliko provjeri
kako biste spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida napajanja.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Upozorenje Prije rješavanja problema
isključite električni utikač iz utičnice
mrežnog napajanja.
Samo kvalificirani električar ili stručna
osoba smiju rješavati probleme koji nisu obuhvaćeni ovim priručnikom.
Problem
Uređaj ne radi. Žarulja ne
radi.
Žarulja ne radi.
Kompresor neprekidno
radi.
Važno Tijekom normalnog rada čuju se
razni zvukovi (kompresor, kruženje
rashladnog medija).
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije dobro
utaknut u utičnicu mrežnog napajanja.
Ispravno utaknite električni utikač
u utičnicu mrežnog napajanja.
Uređaj nema napajanja. Nema
napona u utičnici mrežnog napajanja.
Spojite drugi električni uređaj na
utičnicu mrežnog napajanja.
Pozovite kvalificiranog električara.
Lampica je postavljena u način
mirovanja.
Zatvorite i otvorite vrata.
Žarulja je neispravna.
Vidi poglavlje "Zamjena žarulje".
Temperatura nije ispravno postavljena.
Podesite na višu temperaturu.
Vrata nisu dobro zatvorena.
Vidi poglavlje "Zatvaranje vrata".
Vrata su prečesto bila otvarana.
Nemojte ostavljati vrata otvorena
duže no što je potrebno.
Temperatura proizvoda je previsoka.
Prije pohranjivanja ostavite namirnice da se ohlade na sobnu
temperaturu.
Sobna temperatura je previsoka.
Snizite temperaturu u prostoriji.
Voda teče niz stražnju
ploču hladnjaka.
Za vrijeme automatskog procesa
odmrzavanja inje se odmrzava
na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Otvor za vodu je začepljen.
Očistite otvor za vodu.
progress 9
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Proizvodi sprječavaju protok vode u kolektor vode.
Proizvodi ne smiju dodirivati
stražnju ploču.
Voda teče na pod.
Voda koja se topi ne teče kroz
otvor u pliticu za isparavanje iznad kompresora.
Postavite otvor za otopljenu vodu
uz pliticu za isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska.
Regulator temperature nije
ispravno podešen.
Podesite na višu temperaturu.
Temperatura u uređaju je
previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno podešen.
Podesite na nižu temperaturu.
Zamjena žarulje
1. Izvadite električni utikač iz utičnice
mrežnog napajanja.
2. Izvadite vijak iz poklopca žarulje.
3. Uklonite poklopac žarulje (vidi sliku).
4. Zamijenite korištenu žaruljicu s novom
žaruljom iste snage i posebno
namijenjenom samo za kućanske aparate. (maksimalna snaga prikazana je
na poklopcu žarulje).
5. Postavite poklopac žarulje.
6. Zategnite vijak za poklopac žarulje.
7. Utaknite električni utikač u utičnicu
mrežnog napajanja.
8. Otvorite vrata. Provjerite je li se žarulja
osvijetlila.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Pogledajte "Postavljanje".
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se servisnom
centru.
10 progress
TEHNIČKI PODACI
Dimenzije prostora
Visina
880 mm
Širina
560 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Tehnički podaci nalaze se na nazivnoj pločici na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i na
energetskom natpisu.
POSTAVLJANJE
Pozorno pročitajte "Informacije o
sigurnosti" za siguran i ispravan rad
uređaja prije postavljanja uređaja.
Pozicioniranje
Postavite uređaj na mjesto gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Klimatsk
a klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Električno spajanje
Prije električnog spajanja uvjerite se da
voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici od-
govaraju električnom napajanju u vašem
domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utičnica nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s važećim propisima, pritom se obraćajući kvalificiranom
električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza nisu
poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU. direktivama.
Promjena smjera otvaranja vrata
Vrata uređaja otvaraju se udesno. Ako želite
otvarati vrata ulijevo, prije postavljanja uređaja učinite sljedeće:
1.
2.
3.
4.
Otpustite i uklonite gornji zatik.
Uklonite vrata.
Uklonite odstojnik.
Ključem otpustite donji zatik.
progress 11
Na suprotnoj strani:
1. Pritegnite donji zatik.
2. Postavite odstojnik.
3. Postavite vrata.
4. Pritegnite gornji zatik.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
12 progress
CUPRINS
Instrucţiuni privind siguranţa
Funcţionarea
Prima utilizare
Utilizarea zilnică
Sfaturi utile
12 Îngrijirea şi curăţarea
17
14 Ce trebuie făcut dacă...
18
14 Date tehnice
20
15 Instalarea
20
16 Informaţii privind mediul
21
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Pentru siguranţa dv. şi pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte de instalare şi de prima utilizare, citiţi cu atenţie
acest manual de utilizare, inclusiv recomandările şi avertismentele cuprinse în el.
Pentru a evita erorile inutile şi accidentele,
este important să vă asiguraţi că toate persoanele care vor folosi aparatul cunosc
foarte bine modul său de funcţionare şi caracteristicile de siguranţă. Păstraţi aceste
instrucţiuni şi asiguraţi-vă că ele vor însoţi
aparatul în cazul în care este mutat sau
vândut, astfel încât toţi utilizatorii, pe întreaga durată de viaţă a aparatului, să fie corect
informaţi cu privire la utilizarea şi siguranţa
sa.
Pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor,
respectaţi măsurile de precauţie din aceste
instrucţiuni de utilizare, deoarece producătorul nu este responsabil de daunele
cauzate prin nerespectarea acestor cerinţe.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale reduse, sau lipsiţi de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau li sau dat instrucţiuni în legătură cu folosirea
aparatului, de către o persoană
răspunzătoare pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi ca să nu se
joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor.
Există riscul de sufocare.
• Când aruncaţi aparatul, scoateţi ştecherul
din priză, tăiati cablul de alimentare (cât
mai aproape de aparat) şi înlăturaţi uşa,
astfel încât copiii care se joacă să nu se
poată electrocuta şi să nu se poată închide înăuntru.
• Dacă acest aparat, care are garnituri
magnetice la uşă, înlocuieşte un aparat
mai vechi care are un sistem de închidere
cu arc (zăvor cu resort), faceţi inutilizabil
sistemul de închidere înainte de a arunca
aparatul vechi. În acest mod nu va putea
deveni o capcană mortală pentru un copil.
Aspecte generale referitoare la
siguranţă
Avertizare
Menţineţi libere deschiderile de ventilare din
carcasa aparatului sau din structura în care
este încorporat.
• Acest aparat este destinat pentru conservarea alimentelor şi/sau a băuturilor în locuinţele normale, aşa cum se arată în
acest manual de instrucţiuni.
• Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
mijloace artificiale pentru a accelera procesul de dezgheţare.
• Nu utilizaţi alte aparate electrice (de ex.
aparate de îngheţată) în interiorul aparatelor de răcire, decât dacă sunt aprobate
în mod special de producător în acest
scop.
• Nu deterioraţi circuitul de răcire.
• Circuitul de răcire al aparatului conţine
izobutan ca agent de răcire (R600a), un
gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, dar care
este inflamabil.
În timpul transportului şi instalării aparatului, procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora niciuna dintre componentele circuitului de răcire.
Dacă circuitul de răcire este deteriorat:
– evitaţi flăcările deschise şi sursele de
foc
– aerisiţi foarte bine camera în care este
amplasat aparatul
progress 13
• Este periculos să modificaţi specificaţiile
sau să modificaţi acest produs, în orice
fel. Deteriorarea cablului de alimentare
poate produce un scurt-circuit, un incendiu şi/sau electrocutarea.
Avertizare Pentru evitarea oricărui pericol, componentele electrice (cablu de
alimentare, ştecher, compresor, etc.)
trebuie înlocuite numai de către un tehnician de service autorizat şi calificat,
cu respectarea normelor de siguranţă
în vigoare.
•
•
•
•
1. Cablul de alimentare nu trebuie prelungit.
2. Cablul de alimentare din spatele aparatului nu trebuie strivit sau deteriorat
de partea din spate a aparatului. Un
cablu de alimentare strivit sau deteriorat se poate supraîncălzi şi poate
produce un incendiu.
3. Trebuie asigurat un acces uşor la
ştecherul aparatului.
4. Nu trageţi de cablul de alimentare.
5. Dacă priza nu este fixă, nu introduceţi ştecherul în priză. Există riscul de
electrocutare sau incendiu.
6. Aparatul nu trebuie utilizat fără a fi
montat capacul becului din interior
(dacă este prevăzut).
Acest aparat este greu. Procedaţi cu
atenţie când îl deplasaţi.
Nu scoateţi şi nu atingeţi alimentele din
compartimentul congelator dacă aveţi
mâinile umede sau ude, deoarece în
acest mod pielea se poate zgâria sau
poate suferi degerături.
Evitaţi expunerea îndelungată a aparatului
la lumină solară directă.
Becurile (dacă sunt prevăzute) din acest
aparat sunt special destinate aparatelor
electrocasnice. Acestea nu sunt compatibile cu iluminatul locuinţei.
Utilizarea zilnică
• Nu puneţi oale fierbinţi pe piesele din
plastic ale aparatului.
• Nu păstraţi gaze şi lichide inflamabile în
interiorul aparatului, deoarece ar putea
exploda.
• Nu puneţi alimentele în contact cu fantele
de aerisire de pe peretele din spate.
•
•
•
•
•
(Dacă aparatul este Frost Free -fără
gheaţă)
Alimentele congelate nu trebuie să mai fie
congelate din nou după ce s-au dezgheţat.
Păstraţi alimentele congelate ambalate în
conformitate cu instrucţiunile producătorului alimentelor congelate.
Recomandările producătorului aparatului
privind conservarea trebuie respectate cu
stricteţe. Consultaţi instrucţiunile respective.
Nu puneţi băuturi gazoase sau carbonatate în compartimentul congelator, deoarece se creează presiune asupra recipientului, iar acesta ar putea exploda, deteriorând aparatul.
Îngheţata pe băţ poate cauza degerături
dacă e consumată imediat după scoaterea din aparat.
Întreţinerea şi curăţarea
• Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, opriţi aparatul şi scoateţi ştecărul
din priză.
• Nu curăţaţi aparatul cu obiecte din metal.
• Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa din aparat. Folosiţi o
răzuitoare din plastic.
• Examinaţi periodic scurgerea din frigider
pentru a vedea dacă există apă rezultată
din dezgheţare. Dacă este necesar,
curăţaţi scurgerea. Dacă scurgerea este
blocată, apa se va acumula în partea de
jos a aparatului.
Instalarea
Important Pentru racordarea la electricitate
respectaţi cu atenţie instrucţiunile din
paragrafele specifice.
• Despachetaţi aparatul şi verificaţi să nu
fie deteriorat. Nu conectaţi aparatul dacă
este deteriorat. Comunicaţi imediat eventualele defecte magazinului de unde l-aţi
cumpărat. În acest caz, păstraţi ambalajul.
• Se recomandă să aşteptaţi cel puţin
două ore înainte de a conecta aparatul,
pentru a permite uleiului să curgă înapoi
în compresor.
• Trebuie să se asigure o circulaţie adecvată a aerului în jurul aparatului, în lipsa
14 progress
•
•
•
•
acesteia se poate supraîncălzi. Pentru a
obţine o ventilare suficientă, urmaţi instrucţiunile referitoare la instalare.
Pe cât posibil, spatele aparatului trebuie
să se afle lângă un perete, pentru a evita
atingerea părţilor calde (compresor, condensator) şi a evita riscul de arsuri.
Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea caloriferului sau a aragazului.
Asiguraţi-vă că după instalarea aparatului
priza rămâne accesibilă.
Conectaţi numai la o sursă de apă potabilă (dacă se prevede racordarea la o
sursă de apă).
Serviciul de Asistenţă Tehnică
• Toate lucrările electrice necesare pentru
instalarea acestui aparat trebuie efectuate de către un electrician calificat sau de
o persoană competentă.
• Acest produs trebuie reparat numai centru de service autorizat şi trebuie să se
folosească numai piese de schimb originale.
Protecţia mediului înconjurător
Acest aparat nu conţine gaze care pot
deteriora stratul de ozon, nici în circuitul
de răcire şi nici în materialele de izolare.
Aparatul nu poate fi aruncat împreună
cu deşeurile urbane şi cu gunoiul. Spuma izolatoare conţine gaze inflamabile:
aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor aplicabile ale autorităţilor locale. Evitaţi deteriorarea unităţii de răcire, mai ales în spate, lângă schimbătorul de căldură. Materialele folosite pentru acest aparat marcate cu simbolul
sunt reciclabile.
FUNCŢIONAREA
Pornirea
Introduceţi ştecherul în priză.
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii în
sens orar, pe o setare medie.
Oprirea
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de reglare a temperaturii pe poziţia "O".
Reglarea temperaturii
Temperatura este reglată automat.
Pentru a pune în funcţiune aparatul, procedaţi după cum urmează:
• rotiţi butonul de reglare a temperaturii
spre o setare mai joasă, pentru a obţine
o răcire minimă.
• rotiţi butonul de reglare a temperaturii
spre o setare mai mare, pentru a obţine o
răcire maximă.
Cu toate acestea, setarea exactă trebuie
aleasă ţinând cont de faptul că temperatura
din interiorul aparatului depinde de:
• temperatura din încăpere
• cât de des se deschide uşa
• cantitatea de alimente conservate
• amplasarea aparatului.
Important Dacă temperatura din încăpere
este prea mare sau dacă aparatul este
complet încărcat şi e setat pe temperaturile
cele mai joase, poate funcţiona în mod
continuu, iar pe peretele din spate se
formează brumă. În acest caz, discul
trebuie setat pe o temperatură mai ridicată,
pentru a permite dezgheţarea automată,
economisindu-se astfel energia.
În general, cea mai adecvată este setarea medie.
PRIMA UTILIZARE
Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate acesoriile interne cu apă călduţă şi cu detergent neutru,
pentru a înlătura mirosul specific de produs
nou, apoi uscaţi-le bine.
Important Nu folosiţi detergenţi sau prafuri
abrazive, deoarece vor deteriora suprafaţa.
progress 15
UTILIZAREA ZILNICĂ
Congelarea alimentelor proaspete
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete şi
pentru conservarea pe termen lung a alimentelor congelate.
Pentru a congela alimente proaspete nu e
necesar să modificaţi setarea medie.
Cu toate acestea, pentru o congelare mai
rapidă, rotiţi butonul de reglare a temperaturii spre o setare mai mare, pentru a obţine
o răcire maximă.
Important Nu folosiţi instrumente metalice
pentru a scoate tăviţele din congelator.
Important acest aparat este vândut în
Franţa.
În conformitate cu reglementările valabile în
această ţară, trebuie să fie prevăzut cu un
dispozitiv special (vezi figura), care se pune
în compartimentul inferior al frigiderului,
pentru a indica zona sa cea mai rece.
Important Cu această setare, temperatura
din compartimentul frigider poate scădea
sub 0°C. Dacă se întâmplă acest lucru,
rotiţi butonul de reglare a temperaturii pe o
setare mai caldă.
Conservarea alimentelor congelate
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce alimentele
în compartiment, lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de cel puţin 2 ore la setările cele
mai mari.
Important În cazul dezgheţării accidentale,
de exemplu din cauza unei întreruperi a
curentului, dacă curentul a fost întrerupt
mai mult timp decât valoarea indicată în
tabelul cu caracteristicile tehnice din
paragraful "Timpul de atingere a condiţiilor
normale de funcţionare", alimentele
decongelate trebuie consumate rapid sau
trebuie gătite imediat şi apoi recongelate
(după ce s-au răcit).
Rafturile detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de ghidaje, astfel încât rafturile să poată fi poziţionate după dorinţă.
Important Nu mutaţi raftul din sticlă de
deasupra sertarului pentru legume şi raftul
pentru sticle, pentru a asigura o circulaţie
corectă a aerului.
Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi utilizate,
pot fi dezgheţate în compartimentul frigider
sau la temperatura camerei, în funcţie de
timpul de care dispuneţi pentru această
operaţiune.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate, direct
din congelator: în acest caz, durata de coacere va fi mai mare.
Producerea cuburilor de gheaţă
Aparatul este dotat cu una sau mai multe
tăviţe pentru producerea cuburilor de
gheaţă. Umpleţi tăviţele cu apă, apoi puneţi-le în compartimentul congelator.
Poziţionarea rafturilor de pe uşă
Pentru a permite conservarea pachetelor cu
alimente de diferite dimensiuni, rafturile de
pe uşă pot fi poziţionate la înălţimi diferite.
16 progress
Pentru a efectua aceste reglări, procedaţi
după cum urmează:
Trageţi treptat raftul în direcţia săgeţilor
până când se eliberează, apoi re-poziţionaţi-l conform necesităţilor.
SFATURI UTILE
Sunete normale în timpul funcţionării
• Puteţi auzi sunete slabe, ca nişte gâlgâituri sau ca nişte bule, când agentul de
răcire este pompat prin tuburile din spate. Acest lucru este normal.
• Când compresorul funcţionează, agentul
de răcire este pompat prin circuit, iar de
la compresor se aude un sunet ca un
sfârâit sau un zgomot ca de pulsaţie.
Acest lucru este normal.
• Dilatarea termică poate cauza un sunet
brusc asemănător cu nişte crăpături. Este natural, nu un fenomen fizic periculos.
Acest lucru este normal.
• Când compresorul porneşte sau se
opreşte, veţi auzi un sunet slab (un "clic")
datorat regulatorului de temperatură.
Acest lucru este normal.
Recomandări pentru economisirea
energiei
• Nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi
deschisă mai mult decât e absolut necesar.
• Dacă temperatura camerei este ridicată şi
Butonul de reglare a temperaturii este setat pe temperatură redusă, iar aparatul
este complet încărcat, compresorul poate funcţiona în mod continuu, iar pe evaporator se poate produce brumă sau
gheaţă. Dacă se întâmplă acest lucru, setaţi butonul de reglare a temperaturii pe o
setare mai caldă pentru a permite dez-
gheţarea automată, economisindu-se
astfel energia.
Recomandări pentru conservarea
alimentelor proaspete
Pentru a obţine cele mai bune rezultate:
• nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi lichide care se evaporă în frigider
• acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales
dacă au un miros puternic
• poziţionaţi alimentele astfel încât aerul să
poată circula liber în jurul lor
Recomandări privind păstrarea în
frigider
Recomandări utile:
Carne (toate tipurile) : ambalaţi-o în pungi
de polietilenă şi puneţi-o pe raftul de sticlă,
deasupra sertarului pentru legume.
Carnea poate fi conservată în siguranţă în
acest mod pentru una sau două zile maximum.
Alimente gătite, gustări reci etc.: acestea
trebuie acoperite şi pot fi păstrate pe orice
raft.
Legume şi fructe: acestea trebuie să fie bine curăţate şi puse în sertarul special (sertarele speciale) din dotare.
Unt şi brânză: acestea trebuie puse în recipiente ermetice sau învelite în folie de aluminiu sau în pungi de polietilenă pentru a exclude aerul cât mai bine posibil.
progress 17
Sticle de lapte: acestea trebuie să aibă dop
şi să fie păstrate în raftul pentru sticle de pe
uşă.
Bananele, cartofii, ceapa şi usturoiul, dacă
nu sunt ambalate, nu trebuie păstrate în frigider.
Recomandări privind păstrarea în
congelator
Pentru a obţine o congelare eficientă, iată
câteva recomandări importante:
• cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată într-o perioadă de 24 de
ore este indicată pe plăcuţa cu datele
tehnice;
• procesul de congelare durează 24 ore. În
acest interval de timp nu mai pot fi
adăugate alte alimente de congelat;
• congelaţi numai alimente de calitate superioară, proaspete şi bine curăţate;
• faceţi porţii mici de alimente, care să se
poată congela rapid şi complet, iar apoi
să puteţi dezgheţa numai cantitatea necesară;
• înfăşuraţi alimentele în folie de aluminiu
sau de polietilenă şi verificaţi ca pachetele
să fie etanşe;
• aveţi grijă ca alimentele proaspete, necongelate, să nu vină în contact cu cele
deja congelate, evitând astfel creşterea
temperaturii celor din urmă;
• alimentele fără grăsime se păstrează mai
bine şi pe o perioadă mai îndelungată decât cele grase; sarea reduce perioada de
păstrare a alimentelor;
• îngheţatele pe bază de sucuri, dacă sunt
consumate imediat după scoaterea din
congelator, pot produce degerături ale
pielii;
• se recomandă să notaţi data congelării
pe fiecare pachet, pentru a putea ţine
evidenţa perioadei de conservare.
Recomandări pentru conservarea
alimentelor congelate
Pentru a obţine cele mai bune rezultate cu
acest aparat, procedaţi astfel:
• verificaţi dacă alimentele congelate au
fost păstrate în mod corespunzător în
magazin;
• alimentele congelate trebuie transferate
din magazin în congelator cât mai repede
posibil;
• nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi
deschisă mai mult decât este necesar;
• după dezgheţare, alimentele se deteriorează rapid şi nu mai pot fi recongelate;
• nu depăşiţi perioada de păstrare indicată
de producătorul alimentelor.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Atenţie Scoateţi ştecherul din priză
înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire; prin urmare, întreţinerea şi reîncărcarea trebuie efectuate
numai de tehnicieni autorizaţi.
Curăţarea periodică
Aparatul trebuie să fie curăţat regulat:
• curăţaţi interiorul şi accesoriile cu apă
caldă şi cu detergent neutru.
• verificaţi regulat garniturile uşii şi ştergeţile, pentru a vă asigura că sunt curate.
• clătiţi şi uscaţi bine.
Important Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu
deterioraţi tuburile şi/sau cablurile din
interiorul carcasei.
Nu folosiţi niciodată detergenţi, prafuri abrazive, produse de curăţare foarte parfumate
sau ceară de lustruit pentru a curăţa interiorul, deoarece acestea vor deteriora suprafaţa şi vor lăsa un miros puternic.
Curăţaţi condensatorul (grila neagră) şi
compresorul din spatele frigiderului cu o perie. Această operaţiune va îmbunătăţi performanţele aparatului şi va duce la economia de energie.
Important Aveţi grijă să nu deterioraţi
sistemul de răcire.
Multe substanţe speciale de curăţat suprafeţele din bucătărie conţin substanţe chimice care pot ataca/deteriora materialul plastic utilizat în acest aparat. Din acest motiv,
se recomandă să curăţaţi carcasa exte-
18 progress
rioară a aparatului numai cu apă caldă în
care s-a adăugat puţin detergent.
După curăţare, conectaţi din nou aparatul la
reţea.
Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din evaporatorul din compartimentul frigider de fiecare
dată când se opreşte compresorul motorului, în timpul utilizării normale. Apa rezultată
din dezgheţare se scurge printr-un canal
într-un recipient special situat în spatele
aparatului, deasupra compresorului motorului, de unde se evaporă.
Este necesar să curăţaţi periodic orificiul de
drenare a apei rezultate din dezgheţare, din
mijlocul canalului din compartimentul frigider, pentru ca apa să nu dea pe dinafară şi
să nu se scurgă peste alimente. Folosiţi dispozitivul special de curăţare din dotare, pe
care-l veţi găsi deja introdus în orificiul de
drenare.
Dezgheţarea congelatorului
Întotdeauna se va forma gheaţă pe rafturile congelatorului şi în jurul compartimentului superior.
Pentru a înlătura gheaţa, procedaţi astfel:
1. Stingeţi aparatul.
2. Scoateţi alimentele conservate, înfăşuraţi-le în mai multe straturi de ziar şi puneţi-le într-un loc răcoros.
3. Lăsaţi uşa deschisă.
4. După terminarea dezgheţării, uscaţi bine interiorul şi puneţi iar ştecherul în
priză.
5. Porniţi aparatul.
6. Setaţi butonul de reglare a temperaturii
pentru a obţine o răcire maximă şi lăsaţi
aparatul să funcţioneze două sau trei
ore la această setare.
7. Puneţi alimentele din nou în compartiment.
Important Nu folosiţi niciodată instrumente
de metal ascuţite pentru a îndepărta gheaţa
de pe evaporator, deoarece îl puteţi
deteriora. Nu utilizaţi dispozitive mecanice
sau alte mijloace artificiale diferite de cele
recomandate de producător, pentru a
accelera procesul de dezgheţare. Creşterea
temperaturii pachetelor cu alimente
congelate, în timpul dezgheţării, le poate
scurta durata de conservare în siguranţă.
Perioadele de nefuncţionare
Când aparatul nu e utilizat pe perioade lungi, luaţi următoarele măsuri de precauţie:
• deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate
• scoateţi toate alimentele
• dezgheţaţi (dacă este cazul) şi curăţaţi
aparatul şi toate accesoriile
• lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a preveni
formarea mirosurilor neplăcute.
Dacă aparatul rămâne în stare de funcţionare, rugaţi pe cineva să-l verifice din când în
când, pentru ca alimentele din interior să nu
se strice în cazul întreruperii curentului electric.
Important Dezgheţaţi congelatorul când
grosimea stratului de gheaţă atinge aprox.
3-5 mm.
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Avertizare Înainte de a remedia
defecţiunile scoateţi ştecherul din priză.
Numai un electrician calificat sau o persoană competentă trebuie să remedie-
progress 19
ze defecţiunile care nu apar în acest
manual.
Problemă
Aparatul nu funcţionează. Becul nu funcţionează.
Important În timpul utilizării normale se aud
unele sunete (compresorul, circulaţia
agentului de răcire).
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Ştecherul nu este introdus corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect în
priză.
Aparatul nu este alimentat cu
electricitate. Nu există tensiune
la priză.
Conectaţi alt aparat electric la
priză.
Contactaţi un electrician calificat.
Becul se află în modul de aşteptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Becul este defect.
Consultaţi paragraful "Înlocuirea
becului".
Temperatura nu este reglată corect.
Selectaţi o temperatură mai mare.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închiderea
uşii”.
Uşa a fost deschisă prea des.
Nu lăsaţi uşa deschisă mai mult
decât este necesar.
Temperatura alimentelor este
prea mare.
Lăsaţi temperatura alimentelor să
scadă până la temperatura camerei înainte de conservare.
Temperatura camerei este prea
mare.
Reduceţi temperatura camerei.
Pe peretele din spate al
frigiderului curge apă.
În timpul procesului de dezgheţare automată, gheaţa de pe peretele din spate se topeşte.
Acest lucru este normal.
În frigider curge apă.
Orificiul pentru drenarea apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul de drenare a apei.
Alimentele pot împiedica scurgerea apei în colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu ating
peretele din spate.
Se scurge apă pe jos.
Apa rezultată din dezgheţare nu
se scurge în tăviţa de evaporare
situată pe compresor.
Puneţi canalul de drenare a apei
rezultate din dezgheţare în tăviţa
de evaporare.
Temperatura din aparat
este prea mică.
Regulatorul de temperatură nu
este setat corect.
Selectaţi o temperatură mai mare.
Temperatura din aparat
este prea mare.
Regulatorul de temperatură nu
este setat corect.
Setaţi o temperatură mai redusă.
Becul nu funcţionează.
Compresorul funcţionează continuu.
Înlocuirea becului
1. Scoateţi ştecherul din priză.
2. Scoateţi şurubul de la capacul becului.
3. Scoateţi capacul becului (consultaţi desenul).
4. Înlocuiţi becul uzat cu un bec de
aceeaşi putere şi care a fost conceput
special pentru utilizarea în aparatele
electrocasnice. (puterea maximă este
indicată pe cutia becului).
5. Puneţi la loc capacul becului.
6. Strângeţi şurubul de la capacul becului.
7. Introduceţi ştecherul în priză.
20 progress
8. Deschideţi uşa. Verificaţi ca becul să se
aprindă.
Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa. Consultaţi capitolul "Instalarea".
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi centrul de
service.
DATE TEHNICE
Dimensiunile spaţiului
Înălţime
880 mm
Lăţime
560 mm
Lungime
550 mm
Tensiune
230 V
Frecvenţă
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu datele tehnice de pe partea in-
50 Hz
ternă din stânga a aparatului şi pe eticheta
referitoare la energie.
INSTALAREA
Citiţi cu atenţie "Informaţiile privind
siguranţa", pentru siguranţa dv. şi
pentru a asigura utilizarea corectă a
aparatului, înainte de instalarea
acestuia.
Amplasarea
Instalaţi aparatul într-un loc în care temperatura ambientului să corespundă cu clasa
climatică indicată pe plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului:
Clasa
climatică
Temperatura camerei
SN
+10°C până la +32°C
N
+16°C până la +32°C
ST
+16°C până la +38°C
T
+16°C până la +43°C
Conexiunea electrică
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă
că tensiunea şi frecvenţa indicate pe plăcuţa cu datele tehnice corespund cu sursa de
alimentare a locuinţei dv.
Aparatul trebuie să fie legat la pământ. Ştecherul cablului electric este prevăzut cu un
contact în acest scop. Dacă priza din lo-
progress 21
cuinţă nu este legată la pământ, conectaţi
aparatul la o împământare separată, în conformitate cu reglementările în vigoare, după
ce aţi consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate dacă aceste măsuri de siguranţă nu
sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
Reversibilitatea uşii
Uşa aparatului se deschide spre dreapta.
Dacă doriţi să deschideţi uşa spre stânga,
efectuaţi aceste operaţiuni înainte de a instala aparatul:
1.
2.
3.
4.
Desfaceţi şi scoateţi şurubul superior.
Demontaţi uşa.
Demontaţi distanţierul.
Folosind o cheie, desfaceţi şurubul inferior.
Pe partea opusă:
1. Strângeţi şurubul inferior.
2. Montaţi distanţierul.
3. Montaţi uşa.
4. Strângeţi şurubul superior.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie
predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect
produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea
deriva din aruncarea necorespunzătoare a
acestui produs. Pentru mai multe informaţii
detaliate despre reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul
pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul
de la care l-aţi achiziţionat.
22 progress
VSEBINA
Varnostna navodila
Delovanje
Prva uporaba
Vsakodnevna uporaba
Koristni namigi in nasveti
22
24
24
24
26
Vzdrževanje in čiščenje
27
Kaj storite v primeru…
28
Tehnični podatki
29
Namestitev
30
Skrb za okolje
31
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNA NAVODILA
Pred vgradnjo in prvo uporabo hladilnika
natančno preberite navodila za uporabo,
vključno z nasveti in opozorili. S tem zagotovite varno in pravilno uporabo. V izogib
nepotrebnim napakam in nesrečam poskrbite, da bodo vsi uporabniki hladilnika
podrobno seznanjeni z njegovim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Navodila
shranite in poskrbite, da ob selitvi ali prodaji
ostanejo s hladilnikom. Tako zagotovite, da
so vsi kasnejši uporabniki ustrezno seznanjeni z načinom uporabe in varnim delovanjem.
Zaradi varnosti uporabnikov in opreme izvedite varnostne ukrepe, opisane v navodilih
za uporabo. Proizvajalec ni odgovoren za
poškodbe, do katerih pride ob neizvedenih
ukrepih.
Varnost otrok in občutljivih oseb
• Hladilnika naj ne uporabljajo osebe
(vključno z otroci) z omejenimi telesnimi,
čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz.
zmanjšanimi izkušnjami in znanjem, razen
v primeru, ko je oseba, ki je odgovorna
za njihovo varnost, zagotovila nadzor oz.
jih natančno seznanila z uporabo hladilnika.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje s hladilnikom.
• Embalažo odstranite izven dosega otrok.
Obstaja nevarnost zadušitve.
• Ko odstranjujete rabljen hladilnik, izvlecite
vtič iz omrežne vtičnice, odrežite priključni
kabel (čim bližje hladilniku) in odstranite
vrata. Tako preprečite, da bi bili otroci izpostavljeni nevarnosti udara električnega
toka ali bi se zaprli v hladilnik.
• Če ste s tem hladilnikom zamenjali starejši model, ki ima namesto magnetnega
tesnjenja vrat uporabljeno zaskočno (patentno) ključavnico na vratih, pred odstranjevanjem rabljenega hladilnika pokvarite
ključavnico (da ne bo več možno zaklepanje). Na ta način preprečite, da rabljen
hladilnik postane smrtno nevarna past.
Splošna varnostna navodila
Opozorilo!
Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali
vgradni konstrukciji naj ne bodo prekrite.
• Naprava je namenjena hrambi hrane in/ali
pijače v običajnem gospodinjstvu, kot je
opisano v teh navodilih za uporabo.
• Za pospeševanje odtajevanja ne uporabljajte mehanske naprave ali umetnih sredstev.
• V hladilnih napravah ne uporabljajte drugih električnih naprav (kot so aparati za
sladoled), razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
• Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
• Znotraj hladilnega krogotoka naprave se
nahaja hladilno sredstvo izobutan
(R600a), naravni plin z visoko stopnjo
okoljske neoporečnosti, ki pa je vseeno
vnetljiv.
Pazite, da se med prevozom in nameščanjem naprave ne poškodujejo sestavni
deli hladilnega krogotoka.
Če se hladilni krogotok poškoduje, naredite naslednje:
– izogibajte se odprtemu ognju in virom
vžiga,
– temeljito prezračite prostor, kjer stoji
naprava.
• Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka ali
samega izdelka je nevarno. Poškodbe
kabla lahko povzročijo kratek stik, požar
in/ali električni udar.
progress 23
Opozorilo! Da se izognete nevarnosti,
mora vse električne dele (električni kabel, vtič, kompresor) zamenjati pooblaščen zastopnik ali usposobljeno servisno osebje.
•
•
•
•
1. Električnega kabla ni dovoljeno podaljševati.
2. Pazite, da z zadnjim delom naprave
ne stisnete ali poškodujete vtiča.
Stisnjen ali poškodovan vtič se lahko
pregreje in povzroči požar.
3. Poskrbite, da boste imeli dostop do
električnega vtiča naprave.
4. Električnega priključnega kabla ne
vlecite.
5. Če je vtičnica za električni vtič zrahljana, vanjo ne vstavljajte vtiča. Lahko
pride do električnega udara ali požara.
6. Naprave ne smete uporabljati brez
nameščenega pokrova žarnice (če je
predviden) za notranjo osvetlitev.
Naprava je težka. Bodite previdni, ko jo
premikate.
Ne odstranite ali se dotikajte elementov v
predalih zamrzovalnika, če imate mokre/
vlažne roke, ker lahko pride do odrgnin ali
ozeblin na koži.
Naprava ne sme biti dlje časa izpostavljena neposrednemu soncu.
Žarnice (če so predvidene) v tej napravi
so posebne vrste, namenjene le uporabi
v gospodinjskih aparatih. Niso primerne
za osvetlitev prostora.
Vsakodnevna uporaba
• Na plastične dele hladilnika ne postavljajte vročih posod.
• V hladilniku ne hranite vnetljivih plinov in
tekočin, ker lahko eksplodirajo.
• Živil ne postavljajte neposredno ob izstopno odprtino za zrak na zadnji steni.
(Če ima naprava funkcijo samodejnega
odtaljevanja)
• Odtajanih zamrznjenih živil ni dovoljeno
ponovno zamrzniti.
• Embalirana zamrznjena živila shranjujte v
skladu z navodili proizvajalca živil.
• Natančno upoštevajte priporočila proizvajalca hladilnika za shranjevanje živil. Oglejte si ustrezna navodila.
• Pijač z ogljikovo kislino ali penečih pijač
ne shranjujte v zamrzovalniku, ker nastane pritisk na posodo, ki lahko eksplodira
in povzroči poškodbo hladilnika.
• Ledene lizike lahko povzročijo ozebline,
če jih zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika.
Vzdrževanje in čiščenje
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
izključite vtič iz vtičnice.
• Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti.
• Za odstranjevanje zmrzali z naprave ne
uporabljajte ostrih predmetov. Uporabite
plastično strgalo.
• Redno preverjajte odvod za odtajano vodo v hladilniku. Odvod po potrebi očistite.
Če je odvod zamašen, se bo voda nabirala na dnu naprave.
Namestitev
Pomembno! Za priključitev na električno
napetost dosledno upoštevajte navodila v
posebnih točkah.
• Odstranite embalažo in preverite hladilnik
glede morebitnih poškodb. Če je hladilnik
poškodovan, ga ne priključite. Morebitne
poškodbe takoj sporočite v trgovino, kjer
ste hladilnik kupili. V tem primeru obdržite
embalažo.
• Priporočamo, da pred priključitvijo hladilnika počakate najmanj štiri ure, da olje
steče nazaj v kompresor.
• Okoli hladilnika mora biti zagotovljeno ustrezno kroženje zraka, da ne pride do
pregrevanja. Za dosego zadostnega zračenja upoštevajte navodila za pravilno namestitev.
• Če je le možno, naj bo zadnja stran hladilnika obrnjena proti steni, da je preprečeno dotikanje vročih delov (kompresorja,
kondenzatorja) in posledičnih opeklin.
• Hladilnik ne sme biti nameščen poleg radiatorjev ali štedilnikov.
• Električni vtič mora biti dostopen tudi po
namestitvi hladilnika.
• Priključite le na vodovodni sistem s pitno
vodo (Če je predvidena vodovodna napeljava).
Servis
• Vsa električna dela, potrebna za servisiranje naprave, mora izvesti usposobljen
24 progress
električar ali strokovno usposobljena oseba.
• Izdelek lahko servisira samo pooblaščen
serviser, ki mora uporabljati samo originalne nadomestne dele
Varstvo okolja
Hladilnik ne vsebuje plinov, ki bi lahko
poškodovali ozonsko plast - niti v hladilnem krogotoku, niti v izolacijskih materialih. Hladilnika ni dovoljeno odstra-
njevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izolacijska pena vsebuje
vnetljive pline: hladilnik odstranite v
skladu z veljavnimi predpisi, ki jih dobite
na ustreznem občinskem uradu. Izogibajte se poškodbam hladilne enote,
predvsem na zadnji strani poleg toplotnega izmenjevalnika. Materiali, ki so
uporabljeni pri tej napravi in so označe, se lahko reciklirajo.
ni s simbolom
DELOVANJE
Vklop
Vtič priključite v omrežno vtičnico.
Regulator temperature zavrtite v smeri urinega kazalca na srednjo nastavitev.
Izklop
Hladilnik izklopite z zasukom regulatorja
temperature v položaj "O".
Regulacija temperature
Regulacija temperature je samodejna.
Opis postopka za upravljanje hladilnika:
• Regulator temperature zavrtite proti najnižji nastavitvi za doseganje najnižje temperature.
• Regulator temperature zavrtite proti najvišji nastavitvi za doseganje najvišje temperature.
Najbolj primerna je običajno srednja nastavitev.
Za natančno nastavitev upoštevajte, da je
temperatura v hladilniku odvisna od:
• temperature v prostoru
• pogostosti odpiranja vrat hladilnika
• količine shranjenih živil
• mesta namestitve hladilnika.
Pomembno! Če je temperatura okolice
visoka ali je hladilnik polno naložen ter je
nastavljen na najnižjo temperaturo, lahko
neprestano nastaja ivje na zadnji strani
hladilnika. V tem primeru nastavite
preklopnik na višjo temperaturo, da
omogočite samodejno odtaljevanje in s tem
tudi manjšo porabo energije.
PRVA UPORABA
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo hladilnika očistite notranjost in vso notranjo opremo. Za čiščenje
uporabite mlačno vodo z nevtralnim milom,
da odstranite tipičen vonj po novem izdelku.
Hladilnik nato obrišite do suhega.
Pomembno! Ne uporabljajte detergentov
ali grobih praškov, ker lahko poškodujete
premaz.
VSAKODNEVNA UPORABA
Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil in dolgotrajno shranjevanje zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Za zamrzovanje svežih živil ni potrebno preklopiti srednje nastavitve.
Za hitrejše zamrzovanje zavrtite regulator
temperature proti višji nastavitvi za doseganje najnižje temperature.
Pomembno! V tem stanju lahko
temperatura v hladilniku pade pod 0 °C. V
tem primeru nastavite regulator temperature
na višjo temperaturo.
Shranjevanje zamrznjene hrane
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj zamrzovalnik vsaj dve uri deluje pri najvišji nastavitvi, preden vanj položite živila.
progress 25
Pomembno! V primeru nenamernega
odtajanja, npr. da je izpad električnega toka
daljši od vrednosti, navedene v
razpredelnici tehničnih podatkov pod »Čas
naraščanja temperature«, morate odtajana
živila porabiti hitro ali takoj skuhati in
ponovno zamrzniti.
steklenice, da zagotovite pravilno kroženje
zraka.
Odtaljevanje
Globoko zamrznjena oz. zamrznjena živila
se pred uporabo lahko odtajajo v hladilniku
ali pri sobni temperaturi, odvisno od časa,
ki ga imate na voljo za ta postopek.
Manjše kose lahko skuhate tudi zamrznjene, neposredno iz zamrzovalnika: kuhanje
bo v tem primeru trajalo dalj časa.
Odtaljevanje
Globoko zamrznjena oz. zamrznjena živila
se pred uporabo lahko odtajajo v hladilniku
ali pri sobni temperaturi, odvisno od časa,
ki ga imate na voljo za ta postopek.
Pomembno! Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne uporabljajte kovinskih
predmetov.
Pomembno! Ta aparat se prodaja v
Franciji.
V skladu s predpisi, ki veljajo v tej državi,
mora biti opremljen s posebno napravo
(glejte sliko), ki se nahaja v spodnjem predalu hladilnika in označuje njegov najhladnejši
del.
Premične police
V stenah hladilnika je več vodil, ki omogočajo namestitev polic na želene višine.
Pomembno! Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo in predala za
Namestitev polic v vratih
Za možnost shranjevanja živil različnih velikosti se police v vratih lahko namestijo na
različne višine.
Postopek za premestitev polic:
polico postopoma potisnite v smeri puščic,
dokler se ne sprosti, nato jo namestite v želeni položaj.
26 progress
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
Zvoki pri normalnem delovanju
• Med črpanjem hladilnega sredstva skozi
tuljave ali cevi lahko slišite klokotanje in
šumenje. To je normalno in pravilno.
• Ko je kompresor vključen se prečrpava
hladilno sredstvo, iz kompresorja pa se
lahko sliši brenčanje, ter utripajoč šum.
To je normalno in pravilno.
• Temperaturni raztezki lahko povzročijo
nenaden pok. To je naraven in ne nevaren fizikalen pojav. To je normalno in pravilno.
• Ob vklopu ali izklopu kompresorja slišite
rahel "klik" regulatorja temperature. To je
normalno in pravilno.
Nasveti za varčevanje z energijo
• Vrat ne odpirajte prepogosto ter jih ne
držite odprta dalj časa, kot je nujno potrebno.
• Če je temperatura okolice visoka, regulator temperature na visoki nastavitvi in je
hladilnik polno naložen, lahko kompresor
neprekinjeno deluje, kar povzroči nastanek ivja ali ledu na izparilniku. V tem primeru zavrtite regulator temperature na
nizko nastavitev, da omogočite samodejno odtaljevanje in tako zmanjšate porabo
energije.
Nasveti za shranjevanje svežih živil
Za najboljše rezultate:
• v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin
• živila pokrijte ali ovijte, predvsem živila z
močnim vonjem
• živila namestite tako, da je okoli njih omogočeno prosto kroženje zraka
Nasveti za shranjevanje živil
Uporabni nasveti:
Meso (vse vrste): zavijte v polivinilaste vrečke in odložite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo.
Zaradi varnosti je takšno shranjevanje dopustno največ dva dni.
Kuhana živila, hladne jedi itd.: pokrijte in jih
odložite na katerokoli polico.
Sadje in zelenjava: temeljito očistite in odložite v poseben (posebne) predal(e).
Maslo in sir: postavite v posebne neprodušne posode ali zavijte v aluminijasto folijo oz.
vstavite v polivinilaste vrečke, da v čim večji
meri preprečite dostop zraka.
Steklenice mleka: biti morajo zaprte; shranjujte jih v stojalu za steklenice v vratih.
Banan, krompirja, čebule in česna ni dovoljeno shranjevati v hladilniku, če niso zapakirani.
Nasveti za zamrzovanje
Nekaj pomembnih nasvetov za čim boljši
postopek zamrzovanja:
• največja količina živil, ki jih lahko zamrznete v času 24 ur je prikazana na napisni
ploščici;
• postopek zamrzovanja traja 24 ur; med
tem časom ne dodajajte drugih živil za
zamrznitev;
• zamrznete lahko samo visoko kakovostna, sveža in temeljito očiščena živila;
• živila razdelite v manjše zavoje, da hitreje
in popolnoma zamrznejo, pozneje pa lahko odtajate samo količino, ki jo potrebujete;
• živila zavijte v aluminijasto folijo oz. vstavite v polivinilaste vrečke, da zagotovite neprodušnost;
• preprečite, da bi se sveža, nezamrznjena
živila dotikala zamrznjenih živil, ker bi se
lahko pri tem povišala temperatura slednjih;
• pusta živila se shranjujejo bolje in daljši
čas kot mastna živila; sol skrajša čas
shranjevanja živil;
• če ledene kocke zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika, lahko pride do ozeblin;
• priporočamo, da na posamezne pakete
napišete datum, da zagotovite pregled
nad časom shranjevanja.
Nasveti za shranjevanje zamrznjenih
živil
Za najboljšo učinkovitost naprave morate
narediti naslednje:
• prepričajte se, da je imel prodajalec zamrznjena živila primerno shranjena,
• poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz trgovine v zamrzovalnik prenesena v najkrajšem možnem času,
• vrat ne odpirajte pogosto in jih ne puščajte odprtih dlje, kot je potrebno,
• odtajana živila hitro izgubijo kakovost in
jih ne smete ponovno zamrzniti,
progress 27
• ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki
ga navede proizvajalec živil.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Previdnost! Pred vzdrževalnimi deli
izklopite hladilnik iz omrežne napetosti.
Hladilnik vsebuje ogljikovodike v hladilni
enoti; vzdrževalna dela in ponovno polnjenje lahko izvajajo samo pooblaščeni
tehniki.
de in kapljanje na živila v notranjosti. Za čiščenje uporabite poseben priložen pripomoček, ki je vstavljen v odprtini za izpust.
Redno čiščenje
Opremo je potrebno redno čistiti:
• Notranjost hladilnika in opremo očistite z
mlačno vodo in nevtralnim milom.
• Redno preverite tesnila vrat in jih dobro
obrišite; na tesnilu ne sme biti ostankov.
• Temeljito splaknite in posušite.
Pomembno! Ne vlecite, premikajte ali
poškodujte cevi in/ali kablov v notranjosti.
Za čiščenje notranjosti ne uporabljajte detergentov, čistilnih praškov, močno odišavljenih čistilnih sredstev ali loščil na osnovi
voska, ker poškodujejo površino in puščajo
močne vonjave.
Kondenzator (črna mreža) in kompresor na
hrbtni strani naprave očistite s krtačko. Na
ta način boste izboljšali delovanje naprave
in prihranili porabo električne energije.
Pomembno! Pazite, da ne poškodujete
hladilnega sistema.
Veliko posebnih čistil za čiščenje kuhinjskih
površin vsebuje kemikalije, ki lahko razjedajo/poškodujejo plastične dele hladilnika. Zaradi tega priporočamo, da zunanje dele hladilnika čistite samo s toplo vodo z dodano
majhno količino sredstva za pomivanje.
Hladilnik po čiščenju ponovno priključite na
omrežno napetost.
Odtaljevanje hladilnika
Ivje se med običajno uporabo samodejno
odstrani iz izparilnika v hladilniku ob vsaki
zaustavitvi kompresorskega motorja. Odtaljena voda teče skozi odprtino v posebno
posodo na hrbtni strani hladilnika nad kompresorskim motorjem, kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
izpust odtaljene vode na sredini kanala hladilnika, da preprečite preveliko količino vo-
Odtajevanje zamrzovalnika
Na policah zamrzovalnika in okoli zgornjega predala se vedno nabere določena količina ivja.
Pomembno! Zamrzovalnik odtajajte, ko
plast ivja doseže debelino okoli 3-5 mm.
Za odstranjevanje ivja upoštevajte naslednje
korake:
1. Izklopite napravo.
2. Odstranite shranjena živila, ovijte jih v
več plasti časopisnega papirja in postavite na hladno mesto.
3. Vrata pustite odprta.
4. Ko je odtajevanje končano, temeljito
osušite notranjost in vtič ponovno vtaknite v vtičnico.
5. Vklopite napravo.
6. Za dosego najmočnejše ohlajenosti ustrezno nastavite regulator temperature
in pustite, da naprava dve do tri ure deluje pri tej nastavitvi.
7. Prej odstranjena živila zložite nazaj v zamrzovalnik.
28 progress
Pomembno! Za strganje ivja nikoli ne
uporabljajte ostrih kovinskih pripomočkov,
saj lahko poškodujete zamrzovalnik. Za
pospeševanje odtajevanja ne uporabljajte
mehanske naprave ali umetnih sredstev,
ampak samo tista, ki jih priporoča
proizvajalec. Dvig temperature zamrznjenih
živil lahko med odtajevanjem skrajša njihovo
varno dobo shranjevanja.
Časi nedelovanja
Če hladilnika dalj časa ne boste uporabljali,
izvedite naslednje ukrepe:
• napravo izključite iz električnega omrežja
• odstranite vsa živila
• odtajajte (če je predvideno) in očistite napravo ter vso opremo,
• vrata hladilnika pustite priprta, da preprečite nastanek neprijetnih vonjav.
Če ostane hladilnik vključen, prosite nekoga, da občasno pogleda, če se ni hrana v
njem pokvarila zaradi morebitnega izpada
elektrike.
KAJ STORITE V PRIMERU…
Opozorilo! Pred odpravljanjem težav
izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
Težave, ki niso opisane v tem priročniku, mora odpraviti usposobljen električar ali strokovno usposobljena oseba.
Težava
Naprava ne deluje. Luč
ne sveti.
Pomembno! Med običajnim delovanjem
nastajajo določeni zvoki (kompresor,
kroženje hladilne tekočine).
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vključen v omrežno vtičnico.
Vtič pravilno vključite v omrežno
vtičnico.
Naprava nima napajanja. V omrežni vtičnici ni napetosti.
V omrežno vtičnico vključite drugo
električno napravo.
Obrnite se na usposobljenega
električarja.
Luč je v stanju pripravljenosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je pokvarjena.
Glejte »Zamenjava žarnice«.
Temperatura ni pravilno nastavljena.
Nastavite višjo temperaturo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Glejte »Zapiranje vrat«.
Vrata so bila prepogosto odprta.
Vrat ne puščajte odprtih dlje, kot
je potrebno.
Temperatura živila je previsoka.
Živilo naj se pred hrambo ohladi
na sobno temperaturo.
Temperatura v prostoru je previsoka.
Znižajte temperaturo v prostoru.
Po zadnji steni hladilnika
teče voda.
Med samodejnim odtajevanjem
se na zadnji steni taja led.
To je pravilno.
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi preprečujejo odtekanje vode v zbiralnik.
Živila se ne smejo dotikati zadnje
stene.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni speljan
v izparilni pladenj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode namestite
na izparilni pladenj.
Temperatura v napravi je
prenizka.
Regulator temperature ni pravilno nastavljen.
Nastavite višjo temperaturo.
Luč ne sveti.
Kompresor deluje neprekinjeno.
progress 29
Težava
Možen vzrok
Temperatura v napravi je
previsoka.
Regulator temperature ni pravilno nastavljen.
Zamenjava žarnice
1. Vtič izvlecite iz omrežne vtičnice.
2. Iz pokrova žarnice odstranite vijak.
3. Odstranite pokrov žarnice (glejte sliko).
4. Žarnico zamenjajte z novo žarnico enake moči in posebej prilagojeno gospodinjskim aparatom. (najvišja moč je prikazana na pokrovu).
5. Namestite pokrov žarnice.
6. Pokrov žarnice pritrdite z vijakom.
7. Vtič priključite v omrežno vtičnico.
8. Odprite vrata. Preverite, če žarnica zasveti.
Rešitev
Nastavite nižjo temperaturo.
Zapiranje vrat
1. Očistite tesnilo v vratih.
2. Po potrebi nastavite vrata. Glejte »Namestitev«.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na servisni center.
TEHNIČNI PODATKI
Dimenzije odprtine
Višina
880 mm
Širina
560 mm
Globina
550 mm
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za
tehnične navedbe na notranji levi strani naprave in energijski nalepki.
30 progress
NAMESTITEV
Pred namestitvijo hladilnika natančno
preberite "varnostna navodila" za vašo
varnost in pravilno delovanje hladilnika.
Namestitev
To napravo namestite v prostoru s temperaturo, ki ustreza klimatskemu razredu s
ploščice za tehnične navedbe naprave:
Klimatski razred
Temperatura okolice
SN
+10 °C do +32 °C
N
+16 °C do +32 °C
ST
+16 °C do +38 °C
T
+16 °C do +43 °C
Priključitev na električno napetost
Pred priključitvijo se prepričajte, da sta napetost in frekvenca na napisni ploščici enaki
kot sta omrežna napetost in frekvenca na
mestu priključitve.
Hladilnik mora biti ozemljen. V ta namen je
na napajalnem kablu nameščen varnostni
omrežni vtič. Če omrežna vtičnica ni ozemljena, priključite hladilnik na ločeno ozemljitveno točko v skladu s trenutno veljavnimi
predpisi. Posvetujte se z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost
v primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih
opozoril.
Hladilnik je izdelan v skladu z naslednjimi
smernicami EGS.
Menjava strani odpiranja vrat
Vrata naprave se odpirajo v desno. Če želite, da bi se odpirala v levo, pred namestitvijo naprave upoštevajte naslednje korake:
1.
2.
3.
4.
Popustite in odstranite zgornji zatič.
Odstranite vrata.
Odstranite distančnik.
S ključem popustite spodnji zatič.
Na nasprotno stran:
1. Privijte spodnji zatič.
2. Namestite distančnik.
3. Namestite vrata.
4. Privijte zgornji zatič.
progress 31
SKRB ZA OKOLJE
Simbol na izdelku ali njegovi embalaži
označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto
za predelavo električne in elektronske
opreme. S pravilnim načinom
odstranjevanja izdelka boste pomagali
prepreViti morebitne negativne posledice in
vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko
pojavile v primeru nepravilnega
odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše
informacije o odstranjevanju in predelavi
izdelka se obrnite na pristojen mestni organ
za odstranjevanje odpadkov, komunalno
službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek
kupili.
32 progress
САДРЖАЈ
Упутства о безбедности
Руковање
Прва употреба
Свакодневна употреба
Помоћне напомене и савети
32
34
34
35
36
Нега и чишћење
37
Шта учинити ако...
39
Технички подаци
41
Инсталација
41
Еколошка питања
42
Задржано право измена.
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
У интересу Ваше безбедности и да би
се обезбедила правилна употреба, пре
инсталације пажљиво прочитајте ово
упутство, укључујући његове савете и
упозорења. Да бисте избегли непотребне грешке и незгоде, важно је да се
обезбеди да све особе које користе машину за прање посуђа буду потпуно
упознате са њеним радом и карактеристикама безбедности. Чувајте ова упутства и проверите да ли се налазе са
машином за прање посуђа уколико се
премешта или прода, тако да свако ко
је користи у току њеног века трајања
може да буде правилно информисан о
употреби и безбедности апарата.
Због животне и материјалне безбедности, важно је да се придржавате мера
оз ових утутстава за корисника, јер произвођач није одговоран за штете настеле због непридржавања.
Безбедност деце и осетљивих људи
• Овај апарат није намењен да га користе особе (укључујући и децу) са
ограниченим физичким, сензорским
или менталним способностима, или
са недостатком искуства и знања, ако
немају надзор или ако нису упућени у
начин рада апарата од особе која је
одговорна за њихову безбедност.
Децу треба да контролишете, да би
се осигурали да се не играју са уређајем.
• Чувајте сву амбалажу далеко од деце. Постоји опасност од гушења.
• Ако бацате уређај, извуците утикач из
утичнице, пресеците напојни кабл
(што је могуће ближе уређаја) и скините врата, да би спречили да децу у
игри ухвати струја или да се закључају унутра.
• Ако овај уређај, који је опремљен магнетним заптивкама на вратима, треба
да замени старији уређај, са опружном бравом (кваком), свакако уништите браву пре него што га баците. То
ће спречити да ово постане фатална
клопка за децу.
Опште мере безбедности
УПОЗОРЕЊЕ
Отвори за вентилацију у ниши за уређај
или у простору за уградњу не смеју да
буду заклоњени.
• Уређај је намењен за чување хране и/
или пића у нормалном домаћинству,
како што је објашњено у овим упутствима.
• Не употребљавајте никакве механичке уређаје или вештачка средства
за убрзавање процеса одлеђивања.
• Не употребљавајте друге електричне
уређаје (као машине за прављење
сладоледа) унутар уређаја за замрзавање, осим ако то произвођач не одобрава.
• Немојте оштетити кружни ток средства за хлађење.
• Кружни ток средства за хлађење овог
уређаја садржи изобутан (R600a),
природан гас са високом еколошком
подношљивошћу, али ипак веома запаљив.
Обратите пажњу да у току транспорта
и монтаже уређаја не дође до оштећења било које компоненте кружног
тока средства за хлађење.
Уколико дође до оштећења кружног
тока средства за хлађење:
– избегавајте отворени пламен и изворе паљења
– темељно проветрите просторију у
којој се уређај налази
progress 33
• Мењање спецификација или модификовање овог производа на било који
начин је опасно. Свако оштећење кабла може да изазове кратак спој, пожар и/или електрични удар.
УПОЗОРЕЊЕ Замену свих електричних компоненти (напојни кабл,
утикач, компресор) мора да изведе
овлашћени сервисни представник
или квалификовано сервисно особље да би се избегао сваки ризик.
•
•
•
•
1. Напојни кабл не сме да се наставља.
2. Уверите се да напојни утикач није
прикљештен или оштећен задњим зидом уређаја. Прикљештен
или оштећен напојни утикач може
да се прегреје и да изазове пожар.
3. Омогућите приступ до електричног утикача уређаја.
4. Немојте повлачити мрежни кабл
за напајање.
5. Ако је напојна утичница лабава,
немојте укључивати утикач. Постоји опасност од електричног
удара или пожара.
6. Не смете користити уређај без поклопца за сијалицу (ако је предвиђено) унутрашњег осветљења.
Овај уређај је тежак. Будите опрезни
приликом његовог премештања.
Немојте вадити или додиривати предмете из замрзивача мокрим/влажним
рукама, јер тиме можете да изазовете
да се кожа огули или створе опекотине од замрзавања.
Избегавајте дуже излагање уређаја
директном сунцу.
Сијалице (ако су предвиђене) које се
користе за овај уређај су специјалне
наменске сијалице искључиво за уређаје у домаћинству. Ове сијалице нису предвиђене за осветљавање просторија у домаћинству.
Свакодневна употреба
• Не стављајте вруће шерпе на пластичне делове у уређају.
• Немојте у уређају да чувате запаљиве гасове и течности, јер могу да експлодирају.
• Не стављајте прехрамбене производе директно уз испуст за ваздух на
задњем зиду. (Ако уређај има систем
против залеђивања)
• Замрзнута храна не сме поново да се
замрзава када је једном одмрзне.
• Чувајте запаковану замрзнуту храну
према упутствима произвођача за замрзнуту храну.
• Строго се придржавајте препорука
произвођача уређаја за чување. Погледајте одговарајућа упутства.
• Не стављајте у замрзивач газирана
или пенушава пића, јер то ствара
притисак у посуди, од чега може да
експлодира, изазивајући тиме оштећење уређаја.
• Ледене лизалице могу да изазову
опеклине од мраза, ако се једу директно из уређаја.
Нега и чишћење
• Пре одржавања, искључите апарат и
извуците утикач из утичнице.
• Немојте чистити апарат са влажним
рукама.
• Немојте употребљавати оштре предмете за вађење леда из апарата.
Употребите пластични стругач.
• Редовно проверавајте одвод за воду
од одлеђивања у фрижидеру. Ако је
потребно, очистите га. Ако је одвод
запушен, вода ће се сакупљати на
дну апарата.
Инсталирање
ВАЖНО За повезивање струје,
пажљиво пратите упутства наведена у
одговарајућим параграфима.
• Распакујте уређај и проверите да ли
на њему има оштећења. Не прикључујте уређај ако је оштећен. Одмах пријавите евентуална оштећења
тамо где сте га купили. У том случају
сачувајте амбалажу.
• Препоручљиво је да сачекате најмање два часа пре него што прикључите уређај, да би уље могло да
се слије назад у компресор.
• Око уређаја треба да има одговарајуће струјање ваздуха, у супротном може да дође до прегревања. Придржа-
34 progress
•
•
•
•
вајте се упутстава у односу на монтажу, да би постигли довољну вентилацију.
Где год је то могуће, задњи зид уређај треба да буде уза зид, да би се
избегло додиривање или хватање топлих делова (компресора, кондензатора) и да би се спречиле могуће опеклине.
Уређај не сме да буде у близини радијатора или шпорета.
Уверите се да је после постављања
уређаја мрежни утикач доступан.
Прикључите искључиво довод воде
за пиће (ако је предвиђен прикључак
за воду).
Сервис
• Све електричне радове који су потребни за сервисирање овог апарата,
треба да обави квалификовани електричар или стручна особа.
• Овај производ мора да сервисира само овлашћен сервисни центар, и мо-
ра да се користе само оригинални резервни делови.
Заштита животне средине
Овај уређај не садржи гасове, нити
у кружном току средства за хлађење, нити у материјалима изолације,
који могу да оштете озонски омотач. Уређај не треба да се баца заједно са градским смећем и ђубрем.
Изолацијска пена садржи запаљиве
гасове: уређај треба да се уклања
према важећим прописима, које можете да сазнате код локалних власти. Избегавајте оштећење јединице за хлађење, посебно позади, у
близини измењивача топлине. Материјали, који су коришћени у овом
уређају, а који су означени симбомогу да се рециклирају.
лом
РУКОВАЊЕ
Уклучивање
Утакните утикач у утичницу на зиду.
Окрените регулатор температуре у десно, на средње подешење.
Искључивање
Да би искључивали уређај, окрените регулатор температуре на положај "O".
Регулација температуре
Температура се регулише аутоматски.
За руковање уређајем, поступите на
следећи начин:
• окрените регулатор температуре према нижем подешењу, да би постигли
минималну хладноћу.
• окрените регулатор температуре према вишем подешењу, да би постигли
максималну хладноћу.
Ипак, тачно подешење треба да се одабере имајући у виду да температура
унутар уређаја зависи од:
• собне температуре
• колико често се отварају врата
• количине хране у њему
• место стајања уређаја.
ВАЖНО Ако је температура околине
висока или ако је уређај пун, а подешен
је на најниже температуре, може да
ради непрекидно, изазивајући стварање
мраза на задњем зиду. У том случају,
бирач мора да се подеси на већу
температуру, да би се омогућило
аутоматско одлеђивање, а тиме и
смањена потрошња струје.
У принципу, највише одговара средње подешење.
ПРВА УПОТРЕБА
Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја. оперите
унутрашњост и сав прибор млаком водом са мало неутралног сапуна, да би
уклонили типичан мирис сасвим новог
производа, те га темељно осушите.
progress 35
ВАЖНО Не употребљавајте детерџенте
или абразивне прашкове, јер ће оштетити завршну обраду.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Замрзавање свеже хране
Замрзивач је погодан за замрзавање
свеже хране и за дуго чување дубоко
замрзнуте хране.
Да би замрзли свежу храну није неопходно мењати средње подешене вредности.
Међутим, ради бржег замрзавања,
окрените регулатор температуре према
вишим подешеним вредностима да би
постигли максималну хладноћу.
ВАЖНО Немојте употребљавати
металне инструменте за вађење калупа
из замрзивача.
ВАЖНО овај уређај се продаје у
Француској.
У сагласности са прописима који важе у
овој земљи он мора да буде снабдевен
специјалним уређајем (видите слику),
који се налази у доњем одељку фрижидера и који показује најхладнију зону у
њему.
ВАЖНО У тим условима, температура у
одељку фрижидеа може да падне
испод 0°C. Ако дође до тога, вратите
регулатор температуре на топлије
подешење.
Чување замрзнуте хране
Пре него што ставите производе у одељак када га први пут укључујете или након неког времена неупотребљавања,
оставите уређај да ради најмање 2 часа
на већем подешењу.
ВАЖНО У случају случајног
одмрзавања, на пример, због престанка
напајања струјом, које је трајало дуже
од вредности наведне под "време
пораста" у табели са техничким
карактеристикама, одмрзнута храна
мора одмах да се поједе или да се
скува па да се поново замрзне (након
хлађења).
Одмрзавање
Пре употребе, дубоко замрзнута храна
може према расположивом времену да
се одмрзне у фрижидеру или на собној
температури.
Мали комади могу да се кувају и замрзнути, директно из замрзивача: у том
случају, кување ће трајати дуже.
Прављење коцкица леда
Овај уређај је опремљен једним или више калупа за прављење коцкица леда.
Напуните ове калупе водом, те их ставите у замрзивач.
Покретне полице
Зидови фрижидера су опремљени са
неколико клизача тако да се полице могу постављати према жељи.
ВАЖНО Немојте да померате стаклену
полицу изнад фиоке за поврће и полице
за боце да не бисте пореметили
правилно струјање ваздуха.
36 progress
Постепено извлачите полицу у правцу
стрелица, док се не ослободи, затим је
ставите на жељено место.
Постављање полица на вратима
Да би омогућили чување паковања хране разних величина, полице на вратима
могу да се постављају на различите висине.
Да би извели ова подешавања, поступите на следећи начин:
ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ
Нормални звуци рада
• Можете да чујете слабо гргутање или
пенушање када се расхладно средство пумпа кроз спирале или цевне
водове са задње стране уређаја. То
је нормално.
• Када је компресор укључен, средство
за хлађење циркулише и из компресора може да се чује звук зујања или
пулсирања. То је нормално.
• Ширење услед топлоте може да изазове изненадни звук пуцања. То је
нормално и не представља опасну
физичку појаву. То је нормално.
• При укључивању или искључивању
компресора чућете слаби "клик" регулатора температуре. То је нормално.
Савети за заштеду енергије
• Немојте да често отварате врата или
да их остављате отвореним дуже од
потребног.
• Ако је температура околине висока и
ако је регулатор температуре подешен на веће подешење, а уређај је
пун, компресор може да ради непрекидно, изазивајући стварање мраза
на испаривачу. Ако дође до тога,
окрените регулатор температуре према нижем подешењу, да би омогућили аутоматско одлеђивање, а тиме
уштеду у потрошњи струје.
Корисни савети за чување хране у
фрижидеру
Да би постигли најбољи учинак:
• немојте у фрижидеру да чувате топлу
храну или течности које испаравају
• покријте или умотајте храну, посебно
ако има јаки мирис
• поставите храну тако да ваздух може
слободно да струју око ње
Корисни савети за чување у
фрижидеру
Корисни савети:
Месо (све врсте) : умотајте у пластичне
врећице и ставите на стаклену полици
изнад фијоке за поврће.
Због безбедности, чувајте га овако највише два дана.
Кувана храна, хладна јела, итд..: ова
треба да се покрије и може да се стави
на било коју полицу.
progress 37
Воће и поврће: треба добро опрати и
ставити у специјално предвиђену фијоку(е).
Путер и сир: треба ставити у специјалне посуде, које не пропустају ваздух,
или да се завију у алуминијумску фолију, или пластичне врећице, да би били
што је могуће мање у додиру са ваздухом.
Флаше млека: треба да имају поклопац
и треба да се чувају на полици за флаше, на вратима.
Осим ако нису запаковани, банане,
кромпир, црни и бели лук не треба да
се чувају у фрижидеру.
Корисни савети за замрзавање
Ево неколико важних савета, који ће
вам помоћи да извучете највише из
процеса замрзавања:
• максимална количина хране, која може да се замрзне у 24 часа. приказана је на плочици са ознаком типа;
• процес замрзавања траје 24 часа. У
том периоду не треба да се додаје
нова храна за замрзавање;
• замрзавајте само храну врхунског
квалитета, свежу и темељно очишћену;
• спремите храну у малим порцијама,
да би омогућили да се брзо и потпуно
замрзне и да би омогућили да након
тога одмрзавате само количину, која
вам је потребна;
• умотајте храну у алуминијумску или
пластичну фолију и осигурајте се да
паковања не пропустају ваздух;
• не дозвољавајте да свежа, незамрзнута храна долази у додир са већ
замрзлом, да би спречили повећање
температуре замрзле хране;
• посна храна се чува боље и дуже од
масне; со смањује век чувања хране;
• ако се замрзли водени производи
уносе одмах након вађења из замрзивача, могуће је да изазову опеклине
од ниских температура;
• пожељно је да на сваком паковању
нанесете датум замрзавања, да би
имали увиђај у време замрзавања;
Корисни савети за чување замрзнуте
хране
Да бисте остварили најбоље могуће
перформансе овог уређаја, требало би
да:
• проверите да ли су комерцијално замрзнуте намирнице биле адекватно
ускладиштене у малопродајном објекту;
• постарате се да смрзнуте намирнице
за што је могуће краће време пренесете од продавнице до замрзивача;
• не отварате врата често или да их
остављате отвореним дуже од потребног;
• када се једном одмрзне, храна се брзо квари и не сме се поново замрзавати;
• немојте прекорачити време складиштења које је прописао произвођач
намирница.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
ПАЖЊА Извуците утикач уређаја
из напајања пре него што почнете
са извођењем било каквих радова
одржавања.
Овај уређај садржи углјоводонике у
својој јединици за хлађење; Стога,
одржавање и пуњење мора да изводе овлашћени техничари.
Периодично чишћење
Опрема треба редовно да се чисти:
• оперите унутрашњост и прибор млаком водом и мало неутралног сапуна.
• редовно проверавајте заптивке на
вратима и бришите их, осигуравајући
се да су чисте и да на њима нема
остатака.
• пажљиво исплакните и осушите.
38 progress
ВАЖНО Немојте да вичете, померате
или оштећујете цеви и/или каблове
унутар кабинета.
Никада немојте за чишћење унутрашњости да употребљавате детерџенте,
абразивне прашкове, јако парфимисане
производе за чишћење или средства за
полирање са воском, јер ће оштетити
површину и оставити јак мирис.
Помоћу четке очистите кондензатор
(решетка црне боје) и компресор са задње стране уређаја. На тај начин ћете
побољшати рад уређаја и смањити потрошњу електричне енергије.
ВАЖНО Водите рачуна да не оштетите
систем за хлађење.
Многе марке средстава за чишћење кухиња садрже хемикалије, које могу нагристи/оштетити пластику у уређају.
Стога се препоручује да спољашње кућиште уређаја чистите само топлом водом са мало средства за прање посуђа.
Када завршите са чишћењем, поново
укључите уређај у струју.
Одлеђивање фрижидера
Мраз се аутоматски уклања са испаривача у фрижидеру, сваки пут када се у
току нормалног рада мотор компресорa
заустави. Вода од одлеђивања се цеди
преко грла у специјалну посуду на позадини уређаја, преко мотора компресорa, одакле испарава.
Важно је да се рупа за цеђење воде од
одлеђивања, која се налази у средини
фрижидера, повремено очисти, да би
се спречило преливање воде и њено
капање по храни. Употребите специјалан испоручени чистач, који је већ уметнут у отвор за цеђење.
Одлеђивање замрзивача
Извесна количина иња и леда ће се
увек образовати на полицама замрзивача и око горњег одељка.
ВАЖНО Одледите замрзивач када слој
иња и леда достигне дебљину од око
3-5 mm.
За уклањање иња предузмите следеће
кораке:
1. Искључите уређај.
2. Извадите све намирнице, умотајте
их у више слојева новинског папира
и ставите их на хладно место.
3. Oставите врата отворена.
4. По завршетку одлеђивања, добро
обришите унутрашњост и ставите
поново чеп.
5. Укључите уређај.
6. Подесите регулатор температуре
тако да се постигне највиши степен
хладноће и укључите уређај у току
два или три сата са овом подешеном вредношћу.
7. Поново вратите претходно извађене намирнице у одељак.
progress 39
ВАЖНО Никада немојте да користите
оштре металне предмете за стругање
иња са испаривача, јер бисте могли да
га оштетите. Не употребљавајте
никакве механичке уређаје или
вештачка средства за убрзавање
процеса одлеђивања, које није
препоручио произвођач. Пораст
температуре на паковањима
замрзнутих намирница, током
одмрзавања, може да скрати њихов
безбедан рок чувања.
Када уређај не ради
Када уређај не користите дуже времена, преузмите следеће мере:
• искључите уређај из напајања
струјом
• извадите сву храну
• одледите (ако је предвиђено) и
очистите уређај и сав прибор
• оставите отшкринута врата, да би
спречили стварање непријатних мириса.
Уколико се апарат држи укључен, замолите некога да га проконтролише каткад како би се спречило да се храна у
њему не поквари у случају нестанка
електричне струје.
ШТА УЧИНИТИ АКО...
УПОЗОРЕЊЕ Пре отклањања
неисправности, извуците утикач из
мрежне утичнице.
Само квалификован електричар
или стручна особа смеју да отклоне
неисправнсти које нису обухваћене
овим упутством.
Проблем
Уређај не ради. Лампица не ради.
Лампица не ради.
Компресор ради без
престанка.
ВАЖНО Током нормалног рада чују се
разни звуци (компресор, кружење
средства за хлађење).
Могући разлог
Решење
Уређај је искључен.
Укључите уређај.
Утикач кабла за напајање није правилно укопчан у зидну
утичницу.
Правилно укопчајте утикач у
зидну утичницу.
Уређај не добија напајање.
Нема напона у зидној утичници.
Укопчајте неки други електрични уређај у ту зидну
утичницу.
Обратите се квалификованом,
овлашћеном електричару.
Лампица је у режиму приправности.
Затворите и отворите врата.
Лампица је покварена.
Погледајте одељак „Замена
лампице“.
Температура није правилно
подешена.
Подесите вишу температуру.
Врата нису правлно затворена.
Погледајте одељак „Затварање врата“.
Пречесто сте отварали врата.
Не држите врата отвореним
дуже него што је потребно.
Температура производа је
превисока.
Сачекајте да температура производа опадне на собну температуру пре смештања у фрижидер.
40 progress
Проблем
Могући разлог
Решење
Собна температура је превисока.
Смањите температуру у соби.
Вода се прелива на задњу плочу фрижидера.
Током процеса аутоматског
одлеђивања отопљени лед
се прелива на задњу плочу.
Тако треба да буде.
Вода се задржава у
фрижидеру.
Одвод за воду је зачепљен.
Очистите одвод за воду.
Производи спречавају да вода отиче у посуду за прикупљање воде.
Пазите да производи не додирују задњу плочу.
Вода се задржава на
поду.
Испуст за одмрзнуту воду не
одводи воду у посуду за испаравање изнад компресора.
Поставите испуст за одмрзнуту
воду у посуду за испаравање.
Температура у уређају
је прениска.
Регулатор температуре није
правилно подешен.
Подесите вишу температуру.
Температура у уређају
је превисока.
Регулатор температуре није
правилно подешен.
Подесите нижу температуру.
Замена сијалице
1. Извуците утикач из мрежне утичнице.
2. Скините завртањ са заштитног поклопца сијалице.
3. Скините поклопац са лампе (према
илустрацији).
4. Замените сијалицу новом исте снаге (максимална снага је наведена
на заштитном поклопцу сијалице).
5. Поставите поклопац сијалице.
6. Притегните завртањ на поклопцу
сијалице.
7. Утакните утикач у мрежну утичницу.
8. Отворите врата. Проверите да ли
се сијалица пали.
Затварање врата
1. Очистите заптивке на вратима.
2. Ако је потребно, подесите врата.
Погледајте одељак „Инсталација“.
3. Ако је потребно, замените оштећене заптивке на вратима. Обратите
се овлашћеном сервисном центру.
progress 41
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије отвора
Висина
880 мм
Ширина
560 мм
Дубина
550 мм
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким карактеристика-
ма са леве унутрашње стране на уређају на ознаци енергетског разреда.
ИНСТАЛАЦИЈА
За вашу безбедност и уа правилан
рад уређаја, пре него што
инсталирате уређај пажљиво
прочитајте "Информације о
безбедности".
Постављање
Уређај инсталирајте на месту на којем
собна температура одговара климатској
класи означеној на плочици са техничким карактеристикама уређаја:
Климатска класа
Собна температура
SN
+10°C дo + 32°C
N
+16 °C дo + 32°C
SТ
+16 °C дo + 38°C
T
+16 °C дo + 43 °C
плочици са ознаком типа, одговарају
вашем кућном напајању струјом.
Овај апарат мора бити уземљен. Утикач
напојног кабла је опремљен контактом
за ову намену. Ако утикач кућног напајања струјом није уземљен, прикључите
уређај на посебно уземљење, и то према важећим прописима и уз консултацију квалификованог електричара.
Произвођач одбија сваку одговорност
код непоштовања горе наведених сигурносних мера.
Овај апарат одговара следећим Директивама Е.Е.З.
Промена смера отварања врата
Врата овог уређаја се отварају удесно.
Ако желите да се врата отварају улево,
пре инсталирања уређаја урадите следеће:
Електрично прикључивање
Осигурајте се пре уметања утикача да
напон и фреквенција, приказани на
1.
2.
3.
4.
Отпустите и скините горњи клин.
Скините врата.
Скините одстојник.
Помоћу кључа олабавите доњу осовиницу.
42 progress
На супротној страни:
1. Притегните доњу осовиницу.
2. Поставите одстојник.
3. Поставите врата.
4. Притегните горњу осовиницу.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Симбол на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање
електронских и електричних апарата.
Исправним одлагањем овог производа
спречиће потенцијалне негативне
последице на околину и здравље људи,
које би иначе могли угрозити
неодговарајућим руковањем отпада
овог производа. За детаљније
информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате
Ваш локални градски завод, услугу за
одлагање отпада из домаћинства или
трговину у којој сте купили производ.
progress 43
www.progress-hausgeraete.de
211621322-C-202012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising