Juno | JCF08820S7 | User manual | Juno JCF08820S7 Korisnički priručnik

Juno JCF08820S7 Korisnički priručnik
Upute za up‐
orabu
Instrukcja
obsługi
Hladnjak
JCF08820S7
Chłodziarka
2
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Rad uređaja
Svakodnevna uporaba
2
3
5
6
6
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
8
9
11
14
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su pravilno
upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Opća sigurnost
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
3
Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s doručkom i
drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odjeljcima
za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni od strane
proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić na siguran
način.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
• Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
• Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
4
• Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
• Ne izlažite uređaj kiši.
• Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
• Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
• Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
Priključak na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
UPOZORENJE! Kod
postavljanja aparata provjerite
da kabel napajanja nije
presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE! Ne koristite
višeputne utikače i produžne
kabele.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to
moguće.
• Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
• U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
• Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
• Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
• Slijedite upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
• Prije stavljanja u odjeljak zamrzivača,
hranu omotajte bilo kojim materijalom
prikladnim za kontakt s hranom.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje u ovom uređaju,
namijenjeno samo za kućanske
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
5
Čišćenje i održavanje
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
• Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
Usluga
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Položaj
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline,
kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan
protok zraka oko stražnjeg dijela kućišta
uređaja.
Postavljanje
Uređaj postavite na suho mjesto s dobrom
ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Klimat
ska
klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade
izvan ovog raspona. Ispravan
rad može se zajamčiti samo
unutar navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi za
korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
6
Spajanje na električnu mrežu
• Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
• Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena,
spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u
skladu s važećim propisima,
konzultirajući ovlaštenog električara.
• Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
• Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
OPREZ! Za postavljanje,
pogledajte upute za
sastavljanje.
Zahtjevi u vezi ventilacije
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
RAD UREĐAJA
Uključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljke na satu do srednje
vrijednosti.
• sobnoj temperaturi,
• učestalosti otvaranja vrata,
• količini pohranjene hrane,
• položaju uređaja.
Središnja postavka općenito je
najprikladnija.
Isključivanje
Za rad uređaja:
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
1. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljki na satu kako bi se
unutar uređaja postigla niža
temperatura.
2. Okrenite regulator temperature
suprostno od smjera kazaljki na satu
kako bi se unutar uređaja postigla viša
temperatura.
Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
Ipak, možete sami podesiti temperaturu u
uređaju.
Odaberite točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi o
sljedećem:
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica
i dugotrajno čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica.
7
Za zamrzavanje svježih namirnica nije
potrebno mijenjati središnje postavke.
2. Ponovno postavite prema potrebi.
Međutim, radi bržeg zamrzavanja, okrenite
regulator temperature prema višim
postavkama kako biste postigli najviši
stupanj hladnoće.
OPREZ! U ovom slučaju,
temperatura odjeljka hladnjaka
može pasti ispod 0°C. Ako se
to dogodi ponovno postavite
regulator temperature na topliju
postavku.
Spremanje zamrznute hrane
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer uslijed
prekida napajanja električnom
energijom, ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena
prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute
namirnice trebate ubrzo
konzumirati ili odmah skuhati i
zatim zamrznuti (nakon što se
ohlade).
Otapanje
Prije uporabe duboko zamrznuta ili
zamrznuta hrana može se otopiti u
odjeljku hladnjaka ili na sobnoj
temperaturi, ovisno o vremenu koje je na
raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su
još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u
tom slučaju, kuhanje će duže trajati.
Postavljanje polica na vratima
Da biste mogli pohraniti pakete s hranom
raznih veličina, police na vratima mogu se
postaviti na različitim visinama.
1. Postepeno vucite policu prema gore
dok se ne oslobodi.
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Ne premještajte staklenu policu
iznad ladice za povrće kako
biste osigurali pravilno kruženje
zraka.
Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
Ne koristite metalne
instrumente za uklanjanje
posuda iz zamrzivača.
1. Napunite posude vodom.
2. Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
Kontrolna žaruljica temperature
Za ispravnu pohranu namirnica hladnjak je
opremljen kontrolnom žaruljicom
temperature. Simbol sa strane uređaja
8
označava najhladnije područje u
hladnjaku.
Ako je prikazano OK (A), svježe namirnice
stavite u područje označeno simbolom;
ako nije (B), regulator temperature
postavite na hladniju postavku i pričekajte
12 sati prije ponovne provjere kontrolne
žaruljice temperature.
A
OK
B
OK
Nakon što u uređaj stavite
svježu hranu ili ako više puta
na dulje vremena otvorite vrata,
normalno je da indikator ne
prikazuje OK. Pričekajte barem
12 sati prije ponovnog
podešavanja kontrolera
temperature.
SAVJETI
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
• Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
• Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna fizička
pojava).
• Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
Savjeti za hlađenje svježe hrane
• Nemojte spremati toplu hranu ili
hlapljive tekućine u hladnjak.
• Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
• Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
• Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu
iznad ladice za povrće. Meso pohranite
najviše 1 do 2 dana.
• Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
• Voće i povrće: temeljito očistite i stavite
u posebnu ladicu. Banane, krumpir, luk
i češnjak, ukoliko se ne nalaze u
ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
• Maslac i sir: stavite u poseban
zabrtvljeni spremnik, omotajte
aluminijskom folijom ili stavite u
polietilensku vrećicu kako biste što je
više moguće isključili prisustvo zraka.
• Boce: zatvorite čepomi stavite na policu
za boce u vratima (ako postoji) ili na
stalak za boce.
Savjeti za zamrzavanje
• Zamrzavajte samo visokokvalitetne,
svježe i dobro očišćene namirnice.
• Za učinkovitije zamrzavanje i
odmrzavanje hranu podijelite u manje
porcije.
• Hranu zamotajte u aluminijsku ili
polietilensku foliju. Provjerite jesu li
pakiranja hermetički zatvorena.
• Da biste izbjegli povišenje temperature
već zamrznute hrane, neposredno
9
pored nje ne postavljajte svježu,
nezamrznutu hranu.
• Nemasne namirnice bolje se čuvaju od
masnih namirnica. Sol smanjuje rok
čuvanja namirnica.
• Neposredno nakon vađenja iz
zamrzivača ne jedite kockice leda,
vodeni led ili ledene lizalice. Opasnost
od smrzotina.
• Preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
pakiranju, kako biste mogli voditi
računa o vremenu čuvanja.
• Pazite da se zamrznuta hrana dostavi
iz trgovine namirnica do zamrzivača u
što kraćem vremenu.
• Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti.
• Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.
Savjeti za čuvanje zamrznutih
namirnica
• Provjerite jesu li komercijalno zamrznuti
proizvodi u trgovini bili ispravno
pohranjeni.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
OPREZ! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo
kakvih radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo
ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici posuđa.
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ! Ne koristite
deterdžente, abrazivne praške,
klor ili sredstva za čišćenje s
uljem jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
Redovito čišćenje
OPREZ! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar uređaja.
OPREZ! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju
10
Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se
motor kompresora zaustavi tijekom
normalne uporabe. Otopljena voda se
ispušta u poseban spremnik u stražnjem
dijelu uređaja, preko motora kompresora,
gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da
ga voda preplavi te iscuri na hranu u
unutrašnjosti.
Odmrzavanje zamrzivača
OPREZ! Nikad ne koristite
oštre metalne predmete za
struganje inja s isparivača, jer
biste ga mogli oštetiti.
Nemojte koristiti mehaničke
uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka
odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se
nakupilo dovoljno rezervne
hladnoće u slučaju bilo kakvog
prekida rada.
Određena količina inja uvijek će se
nakupljati na policama zamrzivača i oko
gornjeg odjeljka.
Zamrzivač odledite kad sloj inja dosegne
debljinu od 3-5 mm.
1. Isključite uređaj ili izvucite utikač iz
zidne utičnice.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u
više slojeva novinskog papira i stavite
ih na hladno mjesto.
OPREZ! Rast temperature
na pakiranjima zamrznutih
namirnica tijekom
odleđivanja može skratiti
njihov siguran rok čuvanja.
Zamrznute namirnice
nemojte dirati vlažnim
rukama. Ruke bi vam se
mogle zalijepiti na hranu.
3. Ostavite otvorena vrata. Zaštitite pod
od vode od odmrzavanja, npr. krpom ili
ravnom posudom.
4. Kako biste ubrzali proces
odmrzavanja, stavite lonac tople vode
u pretinac zamrzivača. Nadalje,
uklonite komade leda koji se lome prije
nego je odmrzavanje dovršeno.
5. Po završetku odleđivanja, temeljito
osušite unutrašnjost. .
6. Uključite uređaj i zatvorite vrata.
7. Postavite regulator temperature tako
da postignete najviši stupanj hladnoće
i ostavite uređaj da radi dva do tri sata
s tim postavkama
Tek nakon tog vremena vratite hranu u
zamrzivač.
Razdoblja nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite sve namirnice.
3. Odmrznite uređaj (ako je potrebno).
4. Očistite uređaj i kompletan pribor.
5. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
OPREZ! Ako želite uređaj
ostaviti uključenim, zamolite
nekog da ga svako toliko
provjeri kako biste spriječili da
se hrana u njemu pokvari u
slučaju prekida napajanja.
11
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije isprav‐
no ukopčan u utičnicu mrež‐
nog napajanja.
Ispravno ukopčajte utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se
ovlaštenom serviseru.
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno podu‐
prt.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju pripravno‐
sti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo je neispravno.
Pogledajte poglavlje
"Zamjena žarulje".
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Mnogo hrane istovremeno je
postavljeno na zamrzavanje.
Pričekajte nekoliko sati, a
zatim ponovno provjerite
temperaturu.
Temperatura prostorije je
previsoka.
Pogledajte grafikon
klimatske klase na nazivnoj
pločici.
Namirnice stavljene u uređaj
bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na ili je brtva deformirana/
prljava.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Čep za ispuštanje vode nije
pravilno namješten.
Pravilno namjestite čep za
ispuštanje vode.
Kompresor neprekidno radi.
Stvara se previše inja i leda.
12
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Namirnice nisu ispravno
umotane.
Bolje umotajte namirnice.
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Niz stražnju stijenku
hladnjaka curi voda.
Za vrijeme automatskog pro‐
cesa odmrzavanja inje se
otapa na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Namirnice sprječavaju
istjecanje vode u kolektor
vode.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu nije
priključen na pliticu za
isparavanje iznad kompre‐
sora.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za
isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu
temperaturu.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili puno
namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Debljina leda veća je od 4-5
mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Vrata su se prečesto otva‐
rala.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Vrata nisu bila potpuno za‐
tvorena.
Provjerite jesu li vrata potpu‐
no zatvorena.
Pohranjene namirnice nisu
omotane.
Prije pohranjivanja u uređaj
namirnice omotajte u
prikladno pakiranje.
Na stražnjoj stijenki
hladnjaka previše je konde‐
nzirane vode.
13
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Na stražnjoj stijenci
hladnjaka nalazi se led.
Temperatura je okoline vi‐
soka i uređaj je postavljen
na najnižu temperaturu.
Postavite regulator tempera‐
ture na višu temperaturu
kako biste omogućili au‐
tomatsko odmrzavanje.
Uređaj je potpuno napunjen
i postavljen na najnižu
temperaturu.
Postavite regulator tempera‐
ture na višu temperaturu
kako biste omogućili au‐
tomatsko odmrzavanje.
Pokušali ste ponovno otvoriti
vrata neposredno nakon
njihova zatvaranja.
Prije zatvaranja i ponovnog
otvaranja vrata pričekajte
nekoliko sekundi.
Vrata se lagano ne otvaraju.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim
LED osvjetljenjem dugog vijeka
trajanja.
1
2
1
Strogo se preporučuje uporaba
isključivo originalnih rezervnih
dijelova.
Koristite samo LED žarulje
(grlo E14). Maksimalna snaga
prikazana je na žarulji.
OPREZ! Iskopčajte utikač iz
električne utičnice.
1. Prstima raširite prozirni poklopac i
otkvačite ga u smjeru strelica.
2. Žarulju zamijenite onom jednakih
značajki, posebno namijenjenoj
kućanskim uređajima.
3. Ponovno sastavite poklopac svjetla.
4. Električni utikač uključite u utičnicu
mrežnog napajanja.
5. Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li se žarulja.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Proučite upute za montažu.
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
14
TEHNIČKI PODACI
Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
JUNO
Model
JCF08820S7 933016140
Kategorija
7. Kombinirani hladnjak-zamrzivač
razred energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi rezulta‐
ta standardnog testa za 24 sata.. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja i njegovoj
lokaciji
151
Zapremnina u litrama, hladnjak
109
Zapremnina u litrama, zvijezda
14
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
123
Zapremnina u litrama, zamrzivač
-
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom za‐
premninom (l)
****
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C (°C), ako
postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
Ne
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
12
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
2
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
38
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu vina
D/N
Ne
15
Dodatni tehnički podaci
Dimenzije uređaja
Visina
873 mm
Širina
540 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
16
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Instalacja
Eksploatacja
16
18
20
21
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
21
23
24
26
30
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
w celu wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli
zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
17
•
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń ani
środków do przyspieszania odmrażania urządzenia z
wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani
parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
18
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
• Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem
urządzenia do zasilania. Jest to
niezbędne, aby olej spłynął z powrotem
do sprężarki.
• Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
• Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
• Nie narażać urządzenia na zamoczenie
przez deszcz.
• Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
• Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE! Ustawiając
urządzenie, należy uważać,
aby nie przycisnąć lub nie
uszkodzić przewodu
zasilającego.
OSTRZEŻENIE! Nie stosować
rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
• Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
19
Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi dotyczące
ochrony środowiska. Należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego zawierającego izobutan.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
• W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
• Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
• Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
• Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
• Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
• Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
• Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
• Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
• Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym
do kontaktu z żywnością.
Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
porażeniem prądem.
• Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych. Nie
należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
• Regularnie sprawdzać odpływ skroplin
w urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się
woda.
Serwis
• Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
20
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
• Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
• Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie
promienie słoneczne itd. Należy zapewnić
swobodny przepływ powietrza z tyłu
urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowa praca
urządzenia jest gwarantowana
tylko w podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
• Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
• Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest w
tym celu wyposażona w specjalny styk.
Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
• Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
21
Wymagania dotyczące
wentylacji
UWAGA! Przed
zainstalowaniem urządzenia
należy przeczytać instrukcję
montażu.
Niezbędny jest wystarczający przepływ
powietrza za urządzeniem.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
EKSPLOATACJA
Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Obrócić regulator temperatury zgodnie
z ruchem wskazówek zegara do
średniego ustawienia.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić pokrętło
regulacji temperatury w położeniu „O”.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana
automatycznie. Jednak użytkownik może
również samodzielnie ustawić temperaturę
w komorze urządzenia.
•
•
•
•
temperatury w pomieszczeniu,
częstotliwości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej żywności,
miejsca, w którym umieszczono
urządzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj
najbardziej odpowiednie.
Obsługa urządzenia:
1. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aby uzyskać niższą temperaturę w
komorze urządzenia.
2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aby uzyskać wyższą
temperaturę w komorze urządzenia.
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
22
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie
ma potrzeby zmieniania średniego
ustawienia.
Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Jednak w celu szybszego zamrożenia
produktów można obrócić regulator
temperatury na wyższe ustawienie, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.
UWAGA! W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść poniżej
0°C. Jeśli tak się stanie, należy
ponownie ustawić wyższą
temperaturę.
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnej wysokości.
1. Stopniowo wyciągać półkę do góry aż
do jej zwolnienia.
2. Umieścić ponownie według potrzeb.
Przechowywanie zamrożonej
żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie na
co najmniej 2 godziny z wyższym
ustawieniem.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego na
przykład awarią zasilania, jeśli
awaria zasilania trwała dłużej,
niż podano w tabeli danych
technicznych w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez
zasilania”, należy szybko
spożyć rozmrożoną żywność
lub niezwłocznie ją ugotować,
po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy rozmrozić
w komorze chłodziarki lub w temperaturze
pokojowej, zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
Nie wolno wyjmować szklanej
półki znad szuflady na
warzywa, ponieważ zapewnia
ona odpowiedni obieg
powietrza.
23
Wytwarzanie lodu
Urządzenie wyposażono w jedną lub dwie
tacki do wytwarzania lodu.
Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy używać
metalowych narzędzi.
1. Napełnić pojemniki wodą
2. Włożyć pojemniki na lód do komory
zamrażarki.
Wskaźnik temperatury
Chłodziarkę wyposażono we wskaźnik
temperatury ułatwiający prawidłowe
przechowywanie żywności. Symbol na
bocznej ściance urządzenia wskazuje
najchłodniejsze miejsce w chłodziarce.
Jeśli wyświetla się wskazanie OK (A),
można umieścić żywność w obszarze
oznaczonym symbolem, jeśli nie (B),
należy obniżyć ustawienie temperatury i
odczekać 12 godzin przed ponownym
sprawdzeniem wskaźnika temperatury.
A
OK
B
OK
Po włożeniu do urządzenia
świeżej żywności lub
wielokrotnym otwieraniu drzwi
na dłuższy czas normalnym
zjawiskiem jest zniknięcie
wskazania OK. W takiej
sytuacji należy wstrzymać się
co najmniej 12 godzin z
regulacją temperatury.
WSKAZÓWKI I PORADY
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
• Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
• Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
• Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
• Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
• W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które
wydzielają mocny zapach.
• Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych.
Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
• Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do odpowiedniego opakowania i
umieścić na szklanej półce nad
pojemnikiem na warzywa. Mięso
można przechowywać maksymalnie
przez 1–2 dni.
• Żywność gotowana, potrawy na zimno:
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
24
• Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
• Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć folią
aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
• Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
Wskazówki dotyczące
zamrażania
• Należy zamrażać tylko produkty
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone.
• W celu zapewnienia bardziej
efektywnego zamrażania i rozmrażania
należy podzielić żywność na małe
porcje.
• Zawinąć żywność w folię aluminiową
lub polietylenową. Upewnić się, że
opakowanie jest szczelne.
• Nie należy umieszczać świeżej
żywności bezpośrednio obok już
zamrożonych produktów, aby uniknąć
podniesienia ich temperatury.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól
powoduje skrócenie okresu
przechowywania żywności.
• Nie należy spożywać kostek lodu,
lodów sorbetowych ani lodów na
patyku bezpośrednio po ich wyjęciu z
zamrażarki. Grozi to odmrożeniami.
• Zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
• Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie.
• Przenieść zamrożoną żywność ze
sklepu do zamrażarki w jak
najkrótszym czasie.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
• Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
25
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
UWAGA! Nie należy stosować
żrących detergentów,
materiałów ściernych, środków
na bazie chloru lub oleju,
ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać do
uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Nie wolno uszkodzić
układu chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły się
na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd następnie
odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
Rozmrażanie zamrażarki
UWAGA! Nigdy nie wolno
używać ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania
szronu z parownika, ponieważ
można go uszkodzić.
Nie wolno stosować urządzeń
mechanicznych ani żadnych
innych metod niezalecanych
przez producenta, aby
przyśpieszyć rozmrażanie.
Na około 12 godzin przed
planowanym rozmrażaniem
należy ustawić niższą
temperaturę, aby zapewnić
odpowiednią rezerwę zimna w
zamrożonych produktach na
czas przerwy w działaniu.
Na półkach zamrażarki oraz w górnej
części komory zawsze osadza się trochę
szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy
warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane
artykuły spożywcze, zawinąć w kilka
warstw gazet i umieścić w chłodnym
miejscu.
26
3.
4.
5.
6.
7.
UWAGA! Wzrost
temperatury zamrożonych
artykułów spożywczych
podczas rozmrażania może
spowodować skrócenie
czasu ich bezpiecznego
przechowywania.
Nie wolno dotykać
zamrożonej żywności
mokrymi rękoma. Ręce
mogą przymarznąć do
mrożonki.
Zostawić otwarte drzwi. Zabezpieczyć
podłogę przed wodą powstałą z
rozmrażania, używając np. ściereczki
lub płaskiego pojemnika.
Aby przyspieszyć proces rozmrażania,
należy umieścić w komorze
zamrażarki miskę z ciepłą wodą.
Należy również usuwać kawałki lodu,
które odrywają się podczas
rozmrażania.
Po zakończeniu rozmrażania należy
dokładnie wysuszyć wnętrze
urządzenia. .
Włączyć urządzenie i zamknąć drzwi.
Ustawić regulator temperatury w celu
uzyskania maksymalnego chłodzenia i
pozostawić takie ustawienie na dwietrzy godziny.
Dopiero po upływie tego czasu umieścić z
powrotem żywność w komorze
zamrażarki.
Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić urządzenie (w razie
potrzeby).
4. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
5. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
UWAGA! Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności
w przypadku przerwy w
zasilaniu.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Urządzenie nie działa.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasilają‐
cego nie włożono prawidło‐
wo do gniazda elektryczne‐
go.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
27
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno.
Urządzenie nie stoi stabilnie.
Sprawdzić, czy urządzenie
jest wypoziomowane.
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploata‐
cja”.
W urządzeniu umieszczono
naraz dużą ilość żywności
do zamrożenia.
Odczekać kilka godzin i po‐
nownie sprawdzić tempera‐
turę.
Temperatura w pomieszcze‐
niu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycz‐
nej na tabliczce znamiono‐
wej.
Włożono za ciepłe potrawy
do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi lub uszczelka jest zde‐
formowana/brudna.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Nie włożono prawidłowo za‐
tyczki otworu odpływowego
odszraniania.
Umieścić prawidłowo za‐
tyczkę otworu odpływowego
odszraniania.
Nie zapakowano prawidłowo
produktów żywnościowych.
Zapakować prawidłowo pro‐
dukty.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploata‐
cja”.
Podczas procesu automa‐
tycznego odszraniania szron
topi się na tylnej ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Sprężarka pracuje bez prze‐
rwy.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
Po tylnej ściance chłodziarki
spływa woda.
28
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odprowa‐
dzającego wodę z odszra‐
niania nie jest połączona z
pojemnikiem umieszczonym
nad sprężarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wo‐
dę z odszraniania w pojem‐
niku umieszczonym nad
sprężarką.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tem‐
peraturę.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów jest
za wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy wło‐
żyć je do urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przechowania.
Ograniczyć liczbę produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Grubość warstwy szronu
przekracza 4-5 mm.
Rozmrozić urządzenie.
Użytkownik za często otwie‐
ra drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Drzwi otwierano za często.
Drzwi urządzenia otwierać
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Drzwi nie zamknięto prawid‐
łowo.
Sprawdzić, czy drzwi za‐
mknięto prawidłowo.
Nie opakowano produktów
spożywczych.
Opakować odpowiednio pro‐
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządze‐
niu.
Temperatura otoczenia jest
wysoka, a w urządzeniu us‐
tawiono najniższą tempera‐
turę.
Ustawić pokrętło regulacji
temperatury na wyższą tem‐
peraturę, aby umożliwić au‐
tomatyczne odszranianie.
Na tylnej ścianie chłodziarki
zbiera się za dużo skroplin.
Na tylnej ściance chłodziarki
zgromadził się szron.
29
Problem
Drzwi stawiają opór przy ot‐
wieraniu.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie jest w pełni zała‐
dowane i ustawiono w nim
najniższą temperaturę.
Ustawić pokrętło regulacji
temperatury na wyższą tem‐
peraturę, aby umożliwić au‐
tomatyczne odszranianie.
Próbowano otworzyć drzwi
zaraz po ich zamknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund
przed ich ponownym otwo‐
rzeniem.
Jeżeli podane rozwiązania nie
przynoszą pożądanego efektu,
należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym
punktem serwisowym.
Wymiana oświetlenia
1
2
1
Urządzenie wyposażono w
bardzo trwałe oświetlenie
wnętrza typu LED.
Zaleca się stosowanie
wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Należy stosować wyłącznie
źródła światła LED (oprawa
E14). Moc maksymalną
podano na kloszu oświetlenia.
UWAGA! Wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda.
1. Odchylić lekko palcami po obu
stronach zaczepy przezroczystego
klosza w celu ich zwolnienia, a
następnie zdjąć klosz, pociągając go w
kierunku wskazanym strzałkami.
2. Wymienić źródło światła na źródło o
takich samych parametrach,
przeznaczone specjalnie do urządzeń
domowych.
3. Ponownie założyć klosz oświetlenia.
4. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda.
5. Otworzyć drzwi.
Upewnić się, że oświetlenie się
włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
30
DANE TECHNICZNE
Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
JUNO
Model
JCF08820S7 933016140
Kategoria
7. Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej
A++
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wyników
testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w
cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii za‐
leży od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w
którym się ono znajduje
151
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
109
Pojemność użytkowa w litrach, Star
14
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
123
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory
-
Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o naj‐
większej pojemności użytkowej (l)
****
Temperatura projektowa „pozostałych komór” > 14 °C
(°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
Nie
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania, go‐
dzin
12
Zdolność zamrażania w kg/24 h
2
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urządzenie
jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urządze‐
nie jest przeznaczone do użytku, w °C
43
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW
38
Przeznaczony do zabudowy T/N
Tak
31
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowy‐
wania wina T/N
Dodatkowe dane techniczne
Wymiary urządzenia
Wysokość
873 mm
Szerokość
540 mm
Głębokość
550 mm
Nie
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz lub
na zewnątrz urządzenia oraz na etykiecie
z oznaczeniem klasy energetycznej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
*
211625316-A-282019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising