Progress | PK0845 | User manual | Progress PK0845 Kasutusjuhend

Progress PK0845 Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
Käyttöohje
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Külmutuskapp
Jääkaappi
Ledusskapis
Šaldytuvas
PK0845
2 Progress
SISUKORD
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Kasutamine
Igapäevane kasutamine
2
3
5
6
6
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
8
9
11
13
Jäetakse õigus teha muutusi.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda
vajadusel vaadata.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed
võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja
juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama
ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud võivad seda seadet kasutada ainult juhul,
kui neid on põhjalikult juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Üldine ohutus
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
Progress 3
talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks
mehhaanilisi ega muid vahendeid – kasutage ainult tooja
soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks mõeldud
osades elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja poolt
spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult
kvalifitseeritud tehnik.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
• Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
• Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
• Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
• Ärge jätke seadet vihma kätte.
• Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
• Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
4 Progress
• Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
HOIATUS! Seadme
paigaldamisel veenduge, et
toitejuhe kulgeks vabalt ega
oleks vigastatud.
HOIATUS! Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
• Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku poole.
• Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse,
põletuse, elektrilöögi või
tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani (R600a),
so looduslik gaas, millel puudub oluline
keskkonnamõju. Olge ettevaatlik, et te
isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
• Kui külmutusagens on viga saanud, siis
veenduge, ega seadmest ei tule leeke
või suitsu. Õhutage ruum korralikult.
• Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks
vastu seadme plastpindu.
• Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
• Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
• Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
• Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid märgade
või niiskete kätega.
• Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
• Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
• Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
Sisevalgustus
HOIATUS! Elektrilöögi oht!
• See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Seadme
vigastamise või kahjustamise
oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada
ja laadida ainult kvalifitseeritud tehnik.
• Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage. Kui
Progress 5
äravooluava on ummistunud, koguneb
sulamisvesi seadme põhjale.
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
• Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
• Selle seadme külmutusagensi süsteem
ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
• Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
• Ärge vigastage soojusvaheti läheduses
paiknevat jahutusüksust.
PAIGALDAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Asukoht
Näpunäiteid ühendamise kohta
leiate paigaldusjuhistest.
Parima tulemuse saamiseks paigutage
seade piisavalt kaugele sellistest
kütteallikatest nagu radiaatorid, boilerid,
otsene päikesevalgus jne. Veenduge, et
seadme taga on tagatud vaba õhuringlus.
Paigaldamine
Paigaldage seade kuiva, hästiventileeritud
kohta, kus ümbritsev temperatuur vastab
seadme andmesildil olevale kliimaklassile.
Klii‐
mak‐
lass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Kui temperatuur jääb sellest
vahemikust väljapoole, võivad
mõne mudeli töös tekkida
probleemid. Õige töö on
tagatud ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui te
pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.
Elektriühendus
• Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie kohalikule
vooluvõrgule.
• Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab kehtivatele
normidele.
• Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
• See seade vastab EÜ direktiividele.
Ventilatsiooninõuded
Seadme taga tuleb tagada piisav
õhuringlus.
6 Progress
5 cm
ETTEVAATUST! Näpunäiteid
ühendamise kohta leiate
paigaldusjuhistest.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
KASUTAMINE
Sisselülitamine
1. Pange toitepistik pistikupessa.
2. Keerake temperatuuriregulaator
päripäeva keskmisse asendisse.
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake
temperatuuriregulaator asendisse "O".
Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.
Siiski on teil seadme sisetemperatuuri
võimalik ka ise valida.
• ruumi temperatuurist;
• ukse avamise sagedusest;
• säilitatava toidu kogusest;
• seadme asukohast.
Kõige sobivam on tavaliselt keskmine
seade.
Seadme kasutamiseks:
1. Seadmes madalama temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit päripäeva.
2. Seadmes kõrgema temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit vastupäeva.
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur
sõltub:
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Värske toidu külmutamine
Sügavkülmikuosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Värskete toiduainete külmutamiseks ei
pea keskmist seadet muutma.
Kui aga soovite kiiremat külmutamist,
keerake maksimaalse külmutustaseme
saavutamiseks temperatuuriregulaatorit
kõrgema seade suunas.
ETTEVAATUST! Selles olekus
või külmikuosa temperatuur
langeda alla 0 °C. Sel juhul
keerake
temperatuuriregulaatorit
soojemale tasemele.
Külmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske seadmel
Progress 7
vähemalt 2 tundi suuremal võimsusel
töötada, enne kui sügavkülmutiosasse
toiduaineid asetate.
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta kauem
kui tehniliste andmete tabelis
toodud "tempreatuuri tõusu
aeg" seda lubaks, tuleb
sulatatud toit kiiresti ära
tarvitada või koheselt
küpsetada ja seejärel uuesti
külmutada (pärast jahtumist).
Liigutatavad riiulid
Külmiku seintel on mitu siini, mille abil
saab riiuleid paigaldada nii, nagu teile
meeldib.
Õige õhuringluse tagamiseks
ärge eemaldage klaasriiulit, mis
asub juurviljasahtli kohal.
Sulatamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toitu võib
sulatada kas külmikuosas või hoopis
toatemperatuuril, olenevalt sellest, kui
palju aega selleks on.
Väikseid toiduportsjoneid võib valmistada
ka külmutatult, otse sügavkülmikust
võetuna: sel juhul kulub
toiduvalmistamiseks rohkem aega.
Ukseriiulite paigutamine
Erineva suurusega toidupakendite
hoiustamiseks saab ukseriiuleid paigutada
erinevatele kõrgustele.
1. Tõmmake riiulit ülespoole, kuni see
lahti tuleb.
2. Paigutage soovikohaselt ümber.
Jääkuubikute valmistamine
Seadmel on olemas üks või mitu mahutit
jääkuubikute valmistamiseks.
Mahutite külmikust
väljavõtmiseks ärge kasutage
metallesemeid.
1. Täitke need mahutid veega
2. Asetage jäämahutid
sügavkülmikusektsiooni.
Temperatuuri indikaator
Toidu õigeks säilitamiseks on külmik
varustatud temperatuuri indikaatoriga.
Seadme külgseinal asuv sümbol näitab,
milline on külmiku kõige külmem ala.
Kui näidikul kuvatakse OK (A), pange
värsked toiduained sümboliga näidatud
piirkonda, kui aga mitte (B), keerake
temperatuurinupp külmemale seadele ja
oodake 12 tundi, enne kui temperatuuri
indikaatorit uuesti kontrollite.
A
OK
B
OK
8 Progress
Kui olete seadmesse pannud
värskeid toiduaineid või
külmiku ust sagedasti avanud,
on normaalne, et teade OK
mõneks ajaks kaob. Enne
temperatuuri uuesti
reguleerimist oodake vähemalt
12 tundi.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
Normaalsed töötamise ajal
kostuvad helid
Järgmised helid on töötamise ajal
normaalsed:
• Nõrk vulisemise ja mulisemise heli
süsteemist, kui külmutusagensi
pumbatakse.
• Vihisev ja tuksuv heli kompressorist,
kui külmutusagensi pumbatakse.
• Järsk praksuv heli seadme seest, mida
põhjustab soojuspaisumine (loomulik ja
ohutu füüsikaline nähtus).
• Nõrk klõpsuv heli temperatuuri
regulaatorist, kui kompressor lülitub
sisse või välja.
Näpunäiteid energia
säästmiseks
• Ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja
ärge jätke ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik.
Soovitusi värske toidu
säilitamiseks külmikus
• Ärge pange külmutuskappi sooja toitu
või auravaid vedelikke.
• Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
• Pange toidud külmutuskappi nii, et õhk
saaks nende ümber liikuda.
Näpunäiteid toidu säilitamiseks
külmikus
Näpunäited:
• Liha (igasugune): mähkige sobivasse
pakendisse ja pange juurviljasahtli
•
•
•
•
kohal olevale klaasriiulile. Liha
säilitusaeg on 1-2 päeva.
Küpsetatud toidud, külmad road: katke
kinni ja asetage mistahes riiulile.
Puu- ja köögiviljad: puhastage hoolikalt
ja pange selleks ette nähtud sahtlisse.
Pakkimata banaane, kartuleid, sibulaid,
küüslauku ei tohi külmikus hoida.
Või ja juust: Pange spetsiaalsesse
õhukindlasse nõusse või mässige
fooliumi või polüetüleenist kotti ning
suruge sealt õhku välja niipalju kui
võimalik.
Pudelid: keerake peale kork ja
paigutage ukse küljes olevale
pudeliriiulile või pudelirestile (kui see on
olemas).
Näpunäiteid
sügavkülmutamiseks
• Külmutage ainult kvaliteetset, värsket ja
korralikult puhastatud toitu.
• Külmutamise ja sulatamise
hõlbustamiseks jaotage toiduained
väiksemateks portsjoniteks.
• Mässige toit fooliumisse või
toidukilesse. Veenduge, et pakendid
oleks õhukindlad.
• Et vältida juba külmutatud toidu
temperatuuri tõusu, ärge paigutage
värsket külmutamata toitu otse selle
vastu.
• Lahjemad toidud säilivad paremini ja
kauem kui rasvased. Sool vähendab
toidu säilitusaega.
• Ärge sööge jääkuubikuid, mahlajääd
või jääkomme kohe pärast
sügavkülmikust väljavõtmist.
Külmakahjustuse oht.
Progress 9
• Säilitusaja jälgimiseks on soovitav igale
säilitatavale toidule märkida
külmutamiskuupäev.
Nõuandeid külmutatud toidu
säilitamiseks
• Pange külmutatud toit pärast ostmist
niipea kui võimalik sügavkülmikusse.
• Ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja
seda ei tohi enam uuesti külmutada.
• Ärge ületage toidu tootja poolt
määratletud säilitusaega.
• Veenduge, et poest ostetud külmutatud
toiduaineid säilitatakse juhiseid
järgides.
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Üldised hoiatused
ETTEVAATUST! Eemaldage
seade vooluvõrgust enne
igasuguste hooldustööde
tegemist.
Seadme jahutussüsteem
sisaldab süsivesinikke;
süsteemi võivad hooldada ja
täita ainult volitatud tehnikud.
Seadme tarvikuid ega osi ei
tohi pesta nõudepesumasinas.
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga üle
seadme sisemus ja kõik sisetarvikud, et
eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST! Ärge
kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid puhastusvahendeid,
sest need võivad seadme
pinda kahjustada.
Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST! Ärge
tõmmake, teisaldage ega
vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST! Vältige
jahutussüsteemi kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt uksetihendeid
ja pühkige need puhtaks, eemaldades
mustuse ja prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub. Sulamisvesi nõrgub mööda renni
spetsiaalsesse seadme tagaküljel
kompressori kohal asuvasse anumasse,
kus see aurustub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
10 Progress
Sügavkülmiku sulatamine
ETTEVAATUST! Aurusti
vigastamise vältimiseks ärge
kasutage sellelt härmatise
eemaldamisel teravaid metallist
tööriistu.
Ärge kasutage sulatamise
kiirendamiseks mehaanilisi
seadmeid või muid kunstlikke
vahendeid peale tootja poolt
soovitatute.
Ligikaudu 12 tundi enne
sulatamist valige madalam
temperatuur, et luua piisav
külmareserv katkestuse ajaks.
Sügavkülmiku riiulitel ja ülemise sektsiooni
ümbruses moodustub alati teatud kogus
härmatist.
Sulatage külmik, kui härmatisekihi paksus
on jõudnud 3-5 millimeetrini.
1. Lülitage seade välja või eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Eemaldage säilitatavad toiduained,
pakkige need mitme ajalehekihi sisse
ja asetage jahedasse kohta.
ETTEVAATUST!
Külmutatud toiduainete
temperatuuri tõus
sulatamise ajal võib
lühendada nende
kõlblikkusaega.
Ärge puudutage külmutatud
tooteid märgade kätega.
Käed võivad külmutatud
toodete külge kinni jääda.
3. Jätke uks lahti. Kaitske põrandat
sulamisvee eest, asetades seadme
ette lapi või lameda nõu.
4. Sulatamisprotsessi kiirendamiseks
asetage sügavkülmakambrisse sooja
veega täidetud keedunõu. Lisaks
eemaldage sulatamisel lahti murdunud
jäätükid.
5. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage
sisemust hoolikalt. .
6. Lülitage seade sisse ja sulgege uks.
7. Seadke temperatuuriregulaator
maksimaalsele külmale ja laske
seadmel selle seadistusega kaks või
kolm tundi töötada.
Alles siis pange toiduained
sügavkülmutisektsiooni tagasi.
Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata,
siis rakendage järgmisi ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
5.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Sulatage seade (vajadusel).
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
ETTEVAATUST! Kui soovite
seadet hoida sisselülitatult, siis
paluge kellelgi seda aeg-ajalt
kontrollida, et vältida säilitatava
toidu riknemist
elektrikatkestuse korral.
Progress 11
VEAOTSING
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korrali‐
kult pistikupessa.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõ‐
ni muu elektriseade. Võtke
ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
Seade teeb liiga valju müra.
Seade ei ole paigutatud ta‐
sapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paik‐
neb stabiilselt.
Lamp ei põle.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on katki.
Vt jaotist "Lambi vahetami‐
ne".
Temperatuur on valesti vali‐
tud.
Vt jaotist "Kasutamine".
Külmutamiseks paigutati
seadmesse korraga liiga
palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
Ruumi temperatuur on liiga
kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud toit
oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
Seadme uks ei ole korrali‐
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Uks ei ole korralikult kinni
või on tihend deformeeru‐
nud/määrdunud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Vee väljalaskekork ei ole
korralikult paigas.
Paigutage vee väljalaske‐
kork õigesti.
Toiduained ei ole korralikult
pakendatud.
Pakendage toiduained pare‐
mini.
Temperatuur on valesti vali‐
tud.
Vt jaotist "Kasutamine".
Kompressor töötab pidevalt.
Härmatist ja jääd on liiga
palju.
12 Progress
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Vesi voolab mööda külmu‐
tuskapi tagapaneeli.
Automaatse sulamisprotses‐
si ajal sulab tagapaneelil
olev härmatis.
See on normaalne.
Vesi voolab külmutuskappi.
Vee väljavooluava on um‐
mistunud.
Puhastage vee väljavoolua‐
va.
Toiduained takistavad vee
voolamist veekogumisnõus‐
se.
Veenduge, et toiduained ei
puutuks tagapaneeli.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava ei
ole ühendatud kompressori
kohal asuva aurustumisren‐
niga.
Suunake sulamisvee välja‐
voolujuhik aurustumisrenni.
Temperatuur seadmes on lii‐
ga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei
ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam
temperatuur.
Seadme uks ei ole korrali‐
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Toidu temperatuur on liiga
kõrge.
Laske toiduainetel jahtuda
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga pal‐
ju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse kor‐
raga liiga palju toitu.
Härmatise paksus on üle 4-5
mm.
Sulatage seade.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage uks ainult vajadusel.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
Uks polnud täielikult suletud.
Kontrollige, kas uks on kor‐
ralikult suletud.
Toit ei ole korralikult sisse
pakitud.
Enne toidu hoiulepanekut
mässige toit sobivasse pa‐
kendisse.
Ümbritsev temperatuur on
kõrge ja valitud on seadme
madalaim temperatuur.
Automaatse sulatuse või‐
maldamiseks seadke tempe‐
ratuuriregulaator kõrgemale
tasemele.
Seade on väga täis ja vali‐
tud on madalaim tempera‐
tuur.
Automaatse sulatuse või‐
maldamiseks seadke tempe‐
ratuuriregulaator kõrgemale
tasemele.
Külmiku tagaseinal on liiga
palju kondensvett.
Külmiku tagaseinal on här‐
matist.
Progress 13
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga kii‐
resti pärast selle sulgemist.
Pärast ukse sulgemist ja en‐
ne selle uuesti avamist oo‐
dake mõni sekund.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise
sisemise LED-valgustiga.
Soovitame tungivalt kasutada
üksnes originaalvaruosi.
Kasutage ainult LED-pirne
(E14 tüüpi). Maksimumvõimsus
on märgitud lambile.
ETTEVAATUST! Eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Vahetage vana lamp uue vastu, mis on
vanaga sarnaste näitajatega ning
spetsiaalselt kodumasinate jaoks
mõeldud.
3. Pange lambi kate tagasi.
4. Ühendage toitepistik pistikupessa.
5. Avage uks.
Kontrollige, kas lamp läheb põlema.
Ukse sulgemine
1. Puhastage uksetihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Tutvuge
vastavate juhistega.
3. Vajadusel asendage katkised
uksetihendid uutega. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
1. Lükake sõrmede abil läbipaistva katte
mõlemad küljed lahti ja eemaldage
seejärel kate, tõmmates seda nooltega
näidatud suunas.
1
2
1
TEHNILISED ANDMED
Tootekirjeldus
Kaubamärk
Progress
Mudel
PK0845 933016123
14 Progress
Kategooria
7. Külmik-sügavkülmuti
Energiatõhususe klass
A++
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standardtingi‐
mustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik ener‐
giatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asuko‐
hast
151
Maht liitrites, tavakülmik
109
Maht liitrites, täht
14
Maht liitrites, keldritsoon
-
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
123
Maht liitrites, sügavkülmik
-
Maht liitrites, jahekapp
-
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tärnides
väljendatud hinnang
****
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
Ei
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
Ei
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
12
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
2
Kliimaklass
SN-N-ST-T
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
10
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
43
Müra tase dB(A) re1 pW
38
Sisseehitatud seade J/E
Jah
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säilitami‐
seks J/E
Ei
Täiendavad tehnilised andmed
Seadme mõõtmed
Kõrgus
873 mm
Laius
540 mm
Sügavus
550 mm
Pinge
230 - 240 V
Progress 15
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
16 Progress
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Käyttö
Päivittäinen käyttö
16
17
19
20
21
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
22
23
25
28
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Progress 17
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai
muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa
tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
18 Progress
•
•
•
•
•
•
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
VAROITUS! Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä, ettei
virtajohto ole jäänyt puristuksiin
tai ole vaurioitunut.
VAROITUS! Älä käytä
jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto, kompressori).
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen
tai tulipalon vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen.
Muutoin juomasäiliöön muodostuu
painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Progress 19
• Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi
on tarkoitettu vain kodinkoneiden
valaistukseen. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen
pohjalle.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden
tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan
auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa.
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
20 Progress
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä
lämpötilavälillä. Jos laitteen
asennuspaikan valitsemisessa
on epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
5 cm
min.
200 cm2
Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole
maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
min.
200 cm2
HUOMIO! Lue erilliset
asennusohjeet.
KÄYTTÖ
Laitteen käynnistäminen
Lämpötilan säätäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään keskiasentoon.
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Lämpötilaa voidaan kuitenkin säätää
laitteen sisällä.
Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä lämpötilan säädin asentoon
"O".
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijainti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Laitteen käyttö:
Progress 21
1. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään laitteen sisälämpötilan
laskemiseksi.
2. Käännä lämpötilan säädintä
vastapäivään laitteen sisälämpötilan
nostamiseksi.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sulatus
Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita,
keskimääräistä asetusta ei tarvitse
muuttaa.
Ovihyllyjen sijoittaminen
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista
kääntämällä lämpötilan säätimen
kylmimpään asentoon.
HUOMIO! Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila voi
laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötilaasetuksen kohdalle.
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin, kunnes
se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi
korkeudelle.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään kahden
tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon
vuoksi, kun sähkö on ollut
poikki pitempään kuin
teknisissä ominaisuuksissa
(kohdassa Lämmönnousuaika)
mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava
ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
22 Progress
varten. Laitteen sivuseinässä oleva
symboli osoittaa jääkaapin kylmimmän
osaston.
Jos näytössä näkyy OK (A), aseta tuoreet
elintarvikkeet symbolin osoittamaan
kohtaan. Säädä muussa tapauksessa (B)
lämpötilan säädin alhaisempaan
asetukseen ja odota 12 tuntia ennen
lämpötilamittarin uudelleen tarkistamista.
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
A
OK
B
OK
Kun olet lisännyt tuoreita
elintarvikkeita laitteeseen tai
kun ovi on avattu toistuvasti tai
pidemmäksi ajaksi, on
normaalia, ettei OK näy
näytössä. Odota vähintään 12
tuntia ennen lämpötilan
säätimen uudelleen säätöä.
Lämpötilan merkkivalo
Jääkaapissa on lämpötilanäyttö
elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
Normaalin toiminnan äänet
Energiansäästövinkkejä
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
• Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Progress 23
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat: suojaa
ja aseta mille tahansa hyllylle.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
• Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
Pakastusohjeita
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta
varten.
• Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
• Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleiset varoitukset
HUOMIO! Kytke laite irti
verkkovirrasta ennen
minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia ei
saa pestä astianpesukoneessa.
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä
puhdistusaineita, hankaavia
jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita,
sillä ne vahingoittavat pintoja.
24 Progress
Säännöllinen puhdistus
Pakastimen sulattaminen
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita laitteen sisällä olevia
putkia ja/tai kaapeleita.
HUOMIO! Älä koskaan käytä
teräviä metalliesineitä huurteen
poistamisessa höyrystimestä,
sillä se voi vahingoittua.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla
välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
HUOMIO! Varo
vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
Aseta alhaisempi lämpötila
noin 12 tuntia ennen
sulatuksen aloittamista, jotta
pakasteet jäätyvät
mahdollisimman kylmiksi ja
varaavat näin itseensä kylmää
sulatustoimenpiteen ajaksi.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon
muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Jääkaapin sulattaminen
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota
pistoke pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki
elintarvikkeet, kääri ne paksulti
sanomalehteen ja laita viileään
paikkaan.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä
ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
3.
4.
5.
6.
7.
HUOMIO! Pakasteiden
lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi
lyhentää niiden turvallista
säilytysaikaa.
Älä koske pakasteisiin
märin käsin. Kädet voivat
jäätyä kiinni ruokaan.
Jätä ovi auki. Suojaa lattia valuvalta
vedeltä (esim. pyyhkeellä tai matalalla
astialla).
Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla
lämmintä vettä sisältävän astian
pakastimen sisään. Poista myös
sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat
pakastimen sisältä.
Kun pakastin on sulatettu, kuivaa
sisäpinnat hyvin. .
Kytke virta laitteeseen ja sulje ovi.
Aseta lämpötilan säädin
maksimijäähdytyksen asentoon ja
Progress 25
anna laitteen käydä 2 - 3 tuntia tällä
asetuksella.
Aseta elintarvikkeet vasta tämän jälkeen
takaisin pakastimeen.
Jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan
3. Sulata laite (tarvittaessa).
4. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
5. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
HUOMIO! Jos haluat jättää
laitteen päälle, pyydä jotakin
toista henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pisto‐
rasiaan.
Pistorasiaan ei tule jännitet‐
tä.
Kokeile kytkemällä pistorasi‐
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasenta‐
jaan.
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lam‐
pun vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virhe‐
ellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Pakastimeen on pantu mo‐
nia elintarvikkeita samanai‐
kaisesti.
Odota muutama tunti ja tar‐
kista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan tauluk‐
ko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinko‐
neeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huo‐
neen lämpötilaan ennen pa‐
kastamista.
Kompressori käy jatkuvasti.
26 Progress
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ovea ei ole suljettu oikein tai
tiiviste on epämuodostunut/
likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Veden poistoputken tulppaa
ei ole asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken
tulppa oikein.
Elintarvikkeita ei ole pakattu
kunnolla.
Pakkaa ruoat oikein.
Lämpötila on asetettu virhe‐
ellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Vettä valuu jääkaapin taka‐
seinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen
aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisäl‐
le.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista veden tyhjennys‐
aukko.
Elintarvikkeet estävät veden
valumisen vedenkeruukau‐
kaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet
eivät kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole lii‐
tetty kompressorin yläpuolel‐
la olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian al‐
hainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeam‐
maksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan
ennen kuin laitat ruoat lait‐
teeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon
ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähem‐
män ruokia yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus
on yli 4-5 mm.
Sulata laite.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteessa on liikaa huurretta
ja jäätä.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Progress 27
Ongelma
Jääkaapin takaseinässä on
huurretta.
Ovi ei avaudu helposti.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ovea ei ole suljettu kunnol‐
la.
Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita
ei ole kääritty.
Kääri elintarvikkeet asian‐
mukaiseen pakkaukseen en‐
nen niiden asettamista
kaappiin.
Ympäristölämpötila on kor‐
kea ja laitteeseen on asetet‐
tu alhaisin lämpötila.
Aseta lämpötilan säädin kor‐
keampaan lämpötila-asetuk‐
seen automaattisen sulatuk‐
sen mahdollistamiseksi.
Laite on täytetty täyteen ja
siihen on asetettu alhaisin
lämpötila.
Aseta lämpötilan säädin kor‐
keampaan lämpötila-asetuk‐
seen automaattisen sulatuk‐
sen mahdollistamiseksi.
Yritit avata oven välittömästi
sen sulkemisen jälkeen.
Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen en‐
nen kuin avaat oven uudel‐
leen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
puhelimitse paikalliseen
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
1
2
1
Laitteessa on pitkäikäinen
LED-valo.
On erittäin suositeltavaa
käyttää ainoastaan alkuperäisiä
varaosia.
Käytä ainoastaan LED-valoja
(E14-kantaiset). Maksimiteho
on merkitty lamppuyksikköön.
HUOMIO! Irrota pistoke
pistorasiasta.
1. Levitä hiukan läpinäkyvän suojuksen
molempia puolia sormilla sen
irrottamiseksi ja poista suojus
vetämällä sitä nuolien osoittamaan
suuntaan.
2. Vaihda lamppu ominaisuuksiltaan
samanlaiseen lamppuun, joka on
tarkoitettu erityisesti kodinkoneisiin.
3. Kiinnitä lampun suojus takaisin
paikalleen.
4. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
5. Avaa luukku.
Varmista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
28 Progress
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
TEKNISET TIEDOT
Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Progress
Malli
PK0845 933016123
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodes‐
sa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana.
Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen käyttö‐
tavoista ja laitteen sijoituksesta
151
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
109
Käyttötilavuus litraa, Star
14
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
123
Käyttötilavuus litraa, pakastin
-
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu‐
rin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Ei
Sähkökatkosuojattu h
12
Pakastuskyky kg/24h
2
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoi‐
tus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoi‐
tus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
38
Progress 29
Integroitu laite K/E
Kyllä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi‐
seen K/E
Ei
Tekniset lisätiedot
Laitteen mitat
Korkeus
873 mm
Leveys
540 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
30 Progress
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Lietošana
Izmantošana ikdienā
30
31
33
34
34
Padomi un ieteikumi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskie dati
36
37
39
42
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem
mērķiem, piemēram:
Progress 31
lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos
un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās viesnīcās
un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas procesa
paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neitrālus
tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā aerosoli ar
uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Drošības nolūkos nelietojiet ierīci pirms
tās iebūvēšanas.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
•
•
•
•
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar ierīci
(piemēram, durvju vēršanās virziena
maiņas) atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts virsmām.
32 Progress
• Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
• Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
• Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un pārāk
aukstās vietās.
• Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS! Novietojot
ierīci, pārliecinieties, ka vads
nav aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru
vai elektriķi, lai nomainītu elektriskās
detaļas.
• Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka
risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi,
izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas ir videi
praktiski nekaitīga. Rīkojieties uzmanīgi, lai
nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur
izobutānu.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci) ierīcē,
izņemot, ja ražotājs norādījis, ka to var
darīt.
• Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas vai
aizdegšanās avoti. Izvēdiniet telpu.
• Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas daļām.
• Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
• Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
• Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
• Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
• Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
• Pirms pārtikas ievietošanas saldētavas
nodalījumā ietiniet to pārtikai paredzētā
iesaiņojuma materiālā.
Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
Progress 33
Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu vai ierīces
bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
• Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to. Ja
izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
• Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
• Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
• Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Izvietojums
Skatiet montāžas norādījumus
uzstādīšanai.
Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju,
ierīce jāuzstāda pietiekamā attālumā no
siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem,
boileriem, tiešiem saules stariem u.t.t.
Nodrošiniet, lai skapja aizmugurē būtu
brīva gaisa cirkulācija.
Novietojums
Uzstādiet ierīci sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei.
Klima‐
tiskā
klase
Temperatūras atbilstība
SN
no +10 °C līdz 32 °C
Klima‐
tiskā
klase
Temperatūras atbilstība
N
no +16 °C līdz 32 °C
ST
no +16 °C līdz 38 °C
T
no +16 °C līdz 43 °C
Ierīces izmantošana ārpus
noteiktā temperatūras
diapazona var radīt darbības
problēmas dažiem modeļiem.
Pareizu ierīces darbību var
garantēt, izmantojot to tikai
noteiktajā temperatūras
diapazonā. Ja jums ir kādas
šaubas par ierīces
uzstādīšanas vietu, lūdzu,
sazinieties ar pārdevēju, mūsu
klientu apkalpošanas centru vai
tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
34 Progress
Elektrības padeves pieslēgums
Ventilācijas prasības
• Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
• Ierīcei jābūt iezemētai. Lai nodrošinātu
zemējumu, strāvas kabeļa
kontaktspraudnis ir aprīkots ar papildu
kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
• Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
• Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu
ventilāciju.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
UZMANĪBU! Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
LIETOŠANA
Ierīces ieslēgšana
1. Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā līdz vidējam
iestatījumam.
• telpas temperatūras;
• durvju vēršanas biežuma;
• ledusskapī uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
Vidējais iestatījums parasti ir
vispiemērotākais.
Ierīces izslēgšana
Ierīces lietošana:
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras
regulatoru pozīcijā "O".
1. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā, lai
pazeminātu ierīces iekšējo
temperatūru.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai
paaugstinātu ierīces iekšējo
temperatūru.
Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
Tomēr jūs pats varat iestatīt ierīces iekšējo
temperatūru.
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Svaigas pārtikas sasaldēšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Progress 35
Lai sasaldētu svaigu pārtiku, nav
nepieciešams mainīt vidējos iestatījumus.
Tomēr, lai sasalšana notiktu ātrāk,
pagrieziet temperatūras regulatoru uz
augstāku iestatījumu, lai iegūtu maksimālu
aukstumu.
UZMANĪBU! Šādā stāvoklī
ledusskapja nodalījuma
temperatūra var kristies zem 0
°C. Ja tas notiek, atiestatiet
temperatūras regulatoru uz
siltāku iestatījumu.
Durvju plauktu novietošana
Lai uzglabātu dažāda lieluma produktus
iesaiņojumā, durvju plauktus var novietot
dažādā augstumā.
1. Pakāpeniski velciet plauktu uz augšu,
līdz tas atbrīvojas.
2. Novietojiet to nepieciešamajā stāvoklī.
Saldētas pārtikas uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietojat nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot visaugstāko temperatūru.
Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma dēļ
(elektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks par
tehnisko datu plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu
elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā),
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē.
Izņemami plaukti
Ledusskapja iekšējās sienas ir aprīkotas
ar vadotnēm, kas paredzētas plauktu
izvietošanai dažādos līmeņos.
Atlaidināšana
Īpaši stipri sasaldēti vai saldēti produkti
pirms to lietošanas jāatlaidina ledusskapja
nodalījumā vai istabas temperatūrā
(atkarībā no šim procesam paredzētā
laika).
Nelielus produktus, kas tikko izņemti no
saldētavas, var pagatavot arī saldētā
veidā: šajā gadījumā palielināsies
produktu pagatavošanas laiks.
Lai nodrošinātu pareizu gaisa
cirkulāciju, neizņemiet virs
dārzeņu atvilktnes esošo stikla
plauktu.
Kā iegūt ledus gabaliņus
Ierīces komplektācijā ir viena vai vairākas
ledus gabaliņu pagatavošanai piemērotas
paplātes.
36 Progress
Lai izņemtu trauciņus no
saldētavas, neizmantojiet
metāliskus priekšmetus.
1. Piepildiet šīs paplātes ar ūdeni
2. Ielieciet paplātes saldētavā.
Temperatūras indikators
Lai nodrošinātu pareizu pārtikas
uzglabāšanu, ledusskapis ir aprīkots ar
temperatūras indikatoru. Ierīces sānā
esošais simbols norāda visaukstāko zonu
ledusskapī.
Ja ir attēlots OK (A), ievietojiet svaigo
pārtiku ar simbolu apzīmētajā zonā; ja nē
(B), ar temperatūras regulatoru iestatiet
zemāku temperatūru un pēc 12 stundām
pārbaudiet temperatūras indikatoru
vēlreiz.
A
OK
B
OK
Pēc svaigas pārtikas
ievietošanas vai atkārtotas vai
ilgstošas ierīces durvju
atvēršanas OK ziņojums var
pazust. Pagaidiet vismaz 12
stundas un tikai tad regulējiet
temperatūru.
PADOMI UN IETEIKUMI
Skaņas normālas darbības laikā
Darbības laikā ir normālas šādas skaņas:
• Viegla burbuļojoša skaņa atskan no
spirālēm, kad tiek sūknēts dzesēšanas
šķidrums;
• Viegla dūcoša un pulsējoša skaņa
atskan no kompresora, kad tiek
sūknēts dzesēšanas šķidrums;
• Pēkšņa rīboša skaņa no ierīces
iekšpuses, kuru izraisa termiskā
izplešanās (dabisks fizisks fenomens,
kas nav bīstams);
• Viegla klikšķinoša skaņa no
temperatūras regulatora, kad
kompresors ieslēdzas un izslēdzas.
Ieteikumi elektroenerģijas
ietaupīšanā
• Neatveriet vai neatstājiet ierīces durvis
atvērtas ilgāk nekā tas nepieciešams.
Ieteikumi svaigu produktu
uzglabāšanai ledusskapī
• neuzglabājiet ledusskapī siltus
produktus vai gaistošus šķidrumus;
• Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus,
īpaši tos, kuriem piemīt stiprs aromāts.
• novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Ieteikumi uzglabāšanai
ledusskapī
Noderīgi ieteikumi:
• Visa veida gaļa: iesaiņojiet piemērotā
iepakojumā un novietojiet uz stikla
plaukta virs dārzeņu atvilktnes;
Uzglabājiet gaļu ne ilgāk par 1-2
dienām.
• Pagatavoti ēdieni, aukstie ēdieni:
nosedziet un novietojiet jebkurā
plauktā.
• Augļi un dārzeņi: rūpīgi notīriet un
ievietojiet speciālā atvilktnē.
Ledusskapī nedrīkst uzglabāt banānus,
kartupeļus, sīpolus un ķiplokus (ja vien
tie nav iesaiņoti).
• Sviests un siers: ievietojiet speciālā
hermētiskā tvertnē vai ietiniet alumīnija
folijā vai ievietojiet polietilēna maisiņā,
lai izvadītu pēc iespējas vairāk gaisa.
• Pudeles: uzskrūvējiet vāciņu un
novietojiet durvju pudeļu plauktā vai (ja
tāds ir) pudeļu plauktā.
Progress 37
Ieteikumi produktu sasaldēšanai
• Sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes,
svaigus un rūpīgi notīrītus produktus.
• Lai efektīvāk sasaldētu un atkausētu,
sadaliet pārtiku mazās porcijās.
• Ietiniet pārtiku alumīnija folijā vai
polietilēnā. Pārliecinieties, ka
iesaiņojums ir hermētisks.
• Lai izvairītos no jau saldētas pārtikas
temperatūras paaugstināšanās,
nenovietojiet tās tuvumā svaigu,
nesaldētu pārtiku.
• Liesi produkti uzglabājas labāk un ilgāk
nekā tie, kuros ir augsts tauku saturs.
Sāls samazina produktu uzglabāšanas
laiku.
• Neēdiet ledus gabaliņus, ledū
sasaldētu ūdeni vai ledenes uzreiz pēc
to izņemšanas no saldētavas. Pastāv
apsaldējuma risks.
• Lai atcerētos produktu sasaldēšanas
laiku, ieteicams to pierakstīt uz katra
individuālā iepakojuma.
Ieteikumi saldētu produktu
uzglabāšanai
• Pārbaudiet, vai tirdzniecībā pieejamie
produkti tika pareizi uzglabāti.
• Pārbaudiet, vai saldētie produkti tiek
ievietoti saldētavā iespējami īsākā laikā
posmā.
• tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri
bojājas un tos nedrīkst atkārtoti
sasaldēt;
• Nepārsniedziet produktu ražotāja
norādīto uzglabāšanas laiku.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Vispārīgie brīdinājumi
UZMANĪBU! Pirms apkopes
veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
UZMANĪBU! Neizmantojiet
mazgāšanas līdzekļus,
abrazīvos pulverus, tīrīšanas
līdzekļus uz hlora vai eļļas
bāzes, tā kā tie var sabojāt
apdari.
Periodiska tīrīšana
Šīs ierīces dzesēšanas bloks
satur ogļūdeņradi, tādēļ apkopi
un uzlādi var veikt tikai
kvalificēti speciālisti.
UZMANĪBU! Neraujiet,
nepārvietojiet vai nesabojājiet
ierīcē esošās caurules un/vai
kabeļus.
Ierīces papildpiederumus un
detaļas trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt nedrīkst.
UZMANĪBU! Nesabojājiet
dzesēšanas sistēmu.
Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc
tam rūpīgi nosusiniet tos.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
38 Progress
Ledusskapja atkausēšana
Parastā darbības režīma laikā, ik reizi
apstājoties kompresora motora darbībai,
tiek automātiski likvidēts apsarmojums,
kas veidojas uz ledusskapja nodalījumā
esošā iztvaikotāja. Ūdens, kas rodas
atkausēšanas laikā, tiek novadīts īpašā
tvertnē, kas atrodas ierīces aizmugurē virs
kompresora motora, un tur iztvaiko.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu un
nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja nodalījuma
vidusdaļā esošo atkausētā ūdens
aizplūdes atveri.
Saldētavas atkausēšana
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to
vairākos avīžu slāņos un novietojiet
vēsā vietā.
UZMANĪBU! Atkausēšanas
laikā temperatūra saldētās
pārtikas iepakojumos
paaugstinās, tas var
saīsināt produktu derīguma
laiku.
Nepieskarieties saldētajiem
produktiem ar mitrām
rokām. Jūsu rokas var
piesalt pie ēdiena.
3. Atstājiet durvis atvērtas. Pasargājiet
grīdu no atkusušā ūdens, piem., ar
dvieli vai plakanu tvertni.
4. Lai paātrinātu atkausēšanu, novietojiet
saldētavas nodalījumā trauku ar siltu
ūdeni. Papildus pirms atkausēšanas
pabeigšanas izņemiet atkusušos ledus
gabalus.
5. Kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi
nosusiniet iekšpusi. .
6. Ieslēdziet ierīci un aizveriet durvis.
7. Iestatiet temperatūras regulatoru tā, lai
iegūtu maksimālu aukstumu, un ar šo
iestatījumu darbiniet ierīci divas vai trīs
stundas.
Tikai pēc šī laika ievietojiet pārtikas
produktus atpakaļ saldētavā.
UZMANĪBU! Neizmantojiet
cietus skrāpjus ledus
notīrīšanai no iztvaikotāja, jo
šādi to var sabojāt.
Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus
līdzekļus atkausēšanas
procesa paātrināšanai.
Ledusskapja ilgstoša
neizmantošana
Lai uzkrātu pietiekamu
aukstuma rezervi darbības
traucējumu gadījumā, 12
stundas pirms atkausēšanas
iestatiet zemāku temperatūru.
1.
2.
3.
4.
5.
Uz saldētavas plauktiem un ap augšējo
nodalījumu vienmēr izveidojas sarmas
kārtiņa.
Atkausējiet saldētavu, kad ledus biezums
sasniedz aptuveni 3-5 mm.
1. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no
elektrotīkla.
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Atkausējiet ierīci (ja nepieciešams).
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvis pusvirus, lai nepieļautu
nepatīkama aromāta veidošanos.
UZMANĪBU! Ja vēlaties atstāt
ierīci ieslēgtu, palūdziet, lai
kāds pārbauda to jūsu
prombūtnes laikā un novērš
produktu sabojāšanos
iespējamā elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma
gadījumā.
Progress 39
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Kontaktdakša nav pareizi
pievienota elektrotīkla kon‐
taktligzdai.
Pareizi ievietojiet kontakt‐
dakšu kontaktligzdā.
Elektrotīkla kontaktligzdā
nav strāvas.
Pievienojiet elektrotīkla kon‐
taktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Ierīce darbojoties rada troks‐
ni.
Ierīce nav pareizi atbalstīta.
Pārbaudiet, vai ierīce stāv
stabili.
Lampa nedeg.
Lampa darbojas gaidīšanas
režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Skatiet sadaļu "Lampas no‐
mainīšana".
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Lietošana".
Vienlaikus sasaldēšanai ie‐
vietots liels sasaldējamo
produktu daudzums.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Telpas temperatūra ir pārāk
augsta.
Skatiet klimata klases tabulu
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie produkti
ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Durvis nav aizvērtas pareizi
vai blīvējums ir deformējies/
netīrs.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Nav pareizi ievietots ūdens
izplūdes noslēgs.
Ievietojiet ūdens izplūdes
noslēgu pareizi.
Pārtikas produkti nav pareizi
iesaiņoti.
Iesaiņojiet pareizi pārtikas
produktus.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Pārāk liels apsarmojums vai
ledus kārta.
40 Progress
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Lietošana".
Pa ledusskapja aizmugures
sienu plūst ūdens.
Automātiskās atkausēšanas
laikā izkusušais ūdens plūst
pa aizmugurējo sieniņu.
Tas ir normāli.
Ūdens notek ledusskapī.
Ūdens notece aizsērējusi.
Iztīriet ūdens noteci.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens kolek‐
torā.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aiz‐
mugures paneļa.
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdens tekne nav
pievienota iztvaikošanas pa‐
plātei virs kompresora.
Pievienojiet kušanas ūdens
tekni iztvaikošanas paplātei.
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Pārtikas produktu tempera‐
tūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts pā‐
rāk daudz pārtikas produktu.
Glabājiet mazāk pārtikas
produktu vienlaicīgi.
Apsarmojuma kārtas bie‐
zums pārsniedz 4-5 mm.
Atkausējiet ierīci.
Durvis tika atvērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Durvis tiek vērtas pārāk bie‐
ži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvis ir
pilnībā aizvērtas.
Uzglabātā pārtika nav iesai‐
ņota.
Pirms pārtikas uzglabāša‐
nas ierīcē iesaiņojiet to pie‐
mērotā iepakojumā.
Apkārtējā temperatūra ir pā‐
rāk augsta, un ierīcei ir ies‐
tatīta viszemākā temperatū‐
ra.
Ar temperatūras regulatoru
iestatiet augstāku tempera‐
tūru, lai būtu iespējama au‐
tomātiskā atkausēšana.
Uz ledusskapja aizmugurē‐
jās sienas sakrājies pārāk
daudz ūdens kondensāta.
Uz ledusskapja aizmugures
sienas ir izveidojies apsar‐
mojums.
Progress 41
Problēma
Durvis nevar viegli atvērt.
Iespējamie iemesli
Risinājums
Ierīce ir piepildīta pilna, un
tai ir iestatīta viszemākā
temperatūra.
Ar temperatūras regulatoru
iestatiet augstāku tempera‐
tūru, lai būtu iespējama au‐
tomātiskā atkausēšana.
Jūs mēģināt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet da‐
žas sekundes.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu, sazinieties
ar tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža
iekšējais LED apgaismojums.
Ir ļoti ieteicams izmantot tikai
oriģinālās rezerves daļas.
Izmantojiet tikai LED spuldzes
(E14 vītne). Maksimālā jauda
norādīta uz lampas pārsega.
UZMANĪBU! Atvienojiet
kontaktdakšu no elektrotīkla.
1. Ar pirkstiem viegli papletiet abas
caurspīdīgā vāciņa puses, lai tās
atāķētu, un noņemiet vāciņu, pavelkot
to bultiņu norādītajā virzienā.
1
2
1
2. Nomainiet veco spuldzi ar jaunu tādu
pašu raksturlielumu spuldzi, kas
paredzēta izmantošanai
mājsaimniecības ierīcēs.
3. Noņemiet spuldzes pārsegu.
4. Pievienojiet kontaktdakšu
elektrotīklam.
5. Atveriet durvis.
Pārliecinieties, ka spuldze ieslēdzas.
Durvju aizvēršana
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet montāžas norādījumus.
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
42 Progress
TEHNISKIE DATI
Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
Progress
Modelis
PK0845 933016123
Kategorija
7. Ledusskapis–saldētava
Energoefektivitātes klase
A++
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24 stundu
standarta testu rezultātiem. Faktiskais enerģijas patē‐
riņš ir atkarīgs no ierīces izmantošanas un tās atraša‐
nās vietas.
151
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
109
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
14
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
123
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
-
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums, kam
vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
****
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” > 14 °C
(°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Nē
Bezsarmas (J/N), saldētājs
Nē
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
12
Saldēšanas jauda, kg/24 h
2
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā paredzē‐
ta šī iekārtas lietošana, °C
10
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pare‐
dzēta šī iekārtas lietošana, °C
43
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
38
Lebūvējama iekārta J/N
Jā
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai Jā/Nē
Nē
Progress 43
Papildu tehniskie dati
Ierīces izmēri
Augstums
873 mm
Platums
540 mm
Dziļums
550 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
44 Progress
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Naudojimas
Kasdienis naudojimas
44
45
47
48
48
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
50
51
53
56
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir asmenys,
turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią, jeigu jie buvo
tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Bendrieji saugos reikalavimai
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį galima
naudoti, pavyzdžiui:
Progress 45
ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir
kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą,
nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių,
išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto
produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos
rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik
neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų, pavyzdžiui,
aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Saugos sumetimais nenaudokite
prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
•
•
•
•
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite bent
4 valandas, prieš jungdami prietaisą į
maitinimo tinklą. Per tą laiką alyva
sutekės atgal į kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
46 Progress
• Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
• Neįrenkite prietaiso tiesioginiais saulės
spinduliais apšviestoje vietoje.
• Neįrenkite prietaiso per daug drėgnose
ar per šaltose vietose.
• Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad nesubraižytumėte
grindų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sukelti
gaisrą ir gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS! Kai statote
prietaisą, įsitikinkite, kad
maitinimo laidas nebūtų
prispaustas ar pažeistas.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite
daugiakanalių kištukų, jungiklių
ir ilginamųjų laidų.
• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektrinių dalių (pvz., elektros kištuko,
maitinimo kabelio, kompresoriaus).
Iškvieskite įgaliotojo techninės
priežiūros centro atstovą arba elektriką,
kad pakeistų elektrines dalis.
• Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus
susižaloti, nudegti, gauti
elektros smūgį ar sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
• Jeigu šaltnešio grandinė būtų pažeista,
patalpoje nedekite liepsnos ir saugokite
prietaisą nuo uždegimo šaltinių. Gerai
išvėdinkite patalpą.
• Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
• Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
• Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
• Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
• Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
• Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
• Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui su
maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti
elektros smūgį.
• Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
Progress 47
Valymas ir priežiūra
Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti
arba sugadinti prietaisą.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
• Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
Aptarnavimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.
• Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
• Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
• Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Kur statyti prietaisą
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
Kad užtikrintumėte geriausą veikimą,
įrenkite prietaisą atokiai nuo šilumos
šaltinių, pvz., radiatorių, katilų ir tiesioginių
saulės spindulių. Palikite pakankamai
vietos orui laisvai cirkuliuoti aplink
prietaiso galinę pusę.
Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje.
Klima‐
to kla‐
sė
Aplinkos oro temperatūra
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
Viršijus nustatytas ribas, kai
kurių rūšių modeliuose gali būti
veikimo sutrikimų. Tinkamas
veikimas garantuojamas tik tuo
atveju, jeigu nebus viršytos
nustatytos temperatūros ribos.
Kilus abejonių dėl to, kur įrengti
prietaisą, kreipkitės į pardavėją,
mūsų klientų aptarnavimo
tarnybą arba artimiausią
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
48 Progress
Elektros jungtis
• Prieš prijungdami prietaisą prie elektros
tinklo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje
nurodyta įtampa ir dažnis atitinka
maitinimo tinkle esančią įtampą ir
dažnį.
• Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su kvalifikuotu
elektriku.
• Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
DĖMESIO Kaip įrengti, žr.
surinkimo instrukciją.
Reikalavimai ventiliacijai
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
NAUDOJIMAS
Įjungimas
1. Įkiškite kištuką į sieninį elektros tinklo
lizdą.
2. Temperatūros reguliatorių pasukite
pagal laikrodžio rodyklę iki vidutinės
nuostatos.
Išjungimas
Prietaisą išjungsite temperatūros
reguliatorių pasukę į padėtį „O“.
Temperatūros reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Tačiau ir patys galite nustatyti temperatūrą
prietaiso viduje.
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje priklauso
nuo šių veiksnių:
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
• patalpos temperatūros;
• durelių atidarymo dažnumo;
• laikomo maisto kiekio;
• prietaiso vietos.
Dauguma atvejų geriausia nustatyti ties
vidutine nuostata.
Prietaiso naudojimas:
1. Pasukite temperatūros reguliatorių
pagal laikrodžio rodyklę, kad
nustatytumėte žemesnę temperatūrą
prietaiso viduje.
2. Pasukite temperatūros reguliatorių
prieš laikrodžio rodyklę, kad
nustatytumėte aukštesnę temperatūrą
prietaiso viduje.
Progress 49
Šviežių maisto produktų
užšaldymas
išėmus iš šaldiklio, tačiau jų gaminimas
užtruks ilgiau.
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius
maisto produktus ir ilgai laikyti užšaldytus
arba visiškai užšaldytus.
Durelių lentynų išdėstymas
Norint užšaldyti šviežius maisto produktus,
visai nebūtina keisti vidutinę nuostatą.
Tačiau, norėdami paspartinti užšaldymą,
temperatūros nustatymo rankenėle
nustatykite žemesnės temperatūros
nuostatas.
Norint laikyti įvairių dydžių maisto
pakuotes, durelių lentynas galima išdėstyti
skirtingame aukštyje.
1. Pamažu traukite lentyną aukštyn, kol ji
atsilaisvins.
2. Tada įstatykite į norimą vietą.
DĖMESIO Esant tokioms
sąlygoms, šaldytuvo skyriuje
temperatūra gali nukristi
žemiau 0 °C. Jeigu taip
atsitiktų, temperatūros
nustatymo rankenėle
nustatykite aukštesnės
temperatūros nuostatą.
Užšaldytų produktų laikymas
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba jei
jo ilgai nenaudojote, prieš dėdami
produktus į šį skyrių leiskite prietaisui
veikti mažiausiai 2 valandas esant
didžiausiai nuostatai.
Atsitiktinio atitirpimo atveju,
pavyzdžiui, atsijungus elektros
maitinimui, jei maitinimo
nebuvo ilgiau, negu duomenų
lentelės eilutėje „Produktų
išsilaikymo trukmė“ nurodyta
trukmė, atitirpusius produktus
reikia nedelsiant suvartoti arba
iš karto išvirti / iškepti ir
užšaldyti pakartotinai
(ataušinus).
Atitirpinimas
Visiškai užšaldytus arba užšaldytus maisto
produktus prieš juos naudojant galima
atitirpinti šaldytuvo skyriuje arba kambario
temperatūroje – tai priklauso nuo to, kiek
laiko galite skirti šiam darbui.
Mažus užšaldytus maisto produkto
gabalėlius galima gaminti iškart juos
Išimamos lentynos
Šaldytuvo sienelėse yra įrengti bėgeliai,
todėl lentynas galima įstatyti į norimas
vietas.
Neperkelkite stiklinės lentynos
virš daržovių stalčiaus, kad
tinkamai cirkuliuotų oras.
Ledo kubelių gamyba
Šiame prietaise yra vienas arba keli dėklai
ledo kubeliams gaminti.
50 Progress
Netraukite dėklų iš šaldiklio
metaliniais įrankiais.
1. Pripildykite šiuos dėklus vandens
2. Įdėkite ledo dėklus į šaldiklio skyrių.
Temperatūros indikatorius
Dėl tinkamo maisto laikymo šaldytuve yra
temperatūros indikatorius. Ant prietaiso
šoninės sienelės esantis simbolis rodo
šalčiausią vietą šaldytuve.
Jeigu rodoma OK (A), dėkite šviežią
maistą į simboliu nurodytą vietą, jeigu
nerodoma (B), nustatykite temperatūros
valdiklį ties šalčiausia nuostata ir palaukite
12 valandų, o po to vėl patikrinkite
temperatūros indikatorių.
A
OK
B
OK
Pridėjus į prietaisą šviežio
maisto arba dažnai ar ilgai
darinėjant dureles, normalu,
kad indikatorius nerodo OK.
Palaukite bent 12 valandų,
prieš vėl reguliuodami
temperatūros valdiklį.
PATARIMAI
Normalaus veikimo garsai
Šie garsai girdėti yra normalu prietaisui
veikiant:
• silpnas gurguliavimas ir burbuliavimas
iš gyvatukų, kai pumpuojamas
šaltnešis.
• Dūzgimas ir pulsuojantis garsas iš
kompresoriaus, kai pumpuojamas
šaltnešis.
• Staigus traškesys prietaiso viduje dėl
terminio plėtimosi (natūralus ir
nepavojingas fizikinis reiškinys).
• Silpnas spragsėjimas iš temperatūros
reguliatoriaus, kai įsijungia ar išsijungia
kompresorius.
Patarimai, kaip taupyti energiją
• Neatidarinėkite dažnai durelių,
nepalikite jų atvirų ilgiau, negu yra
būtina.
Šviežių maisto produktų
šaldymo patarimai
• Šaldytuve nelaikykite šiltų maisto
produktų arba garuojančių skysčių.
• Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
• Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti
oras.
Šaldymo patarimai
Naudingi patarimai:
• Mėsa (visų rūšių): įvyniokite į tinkamas
pakuotes ir sudėkite ant stiklinės
lentynos, virš daržovių stalčiaus.
Laikykite mėsą ne daugiau kaip 1–2
dienas.
• Paruoštus produktus, šaltus patiekalus:
uždenkite ir padėkite ant bet kurios
lentynos.
• Vaisius ir daržoves: kruopščiai
nuplaukite ir įdėkite į specialų stalčių.
Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų, jei
jie nesupakuoti, šaldytuve laikyti
negalima.
• Sviestą ir sūrį: įdėkite į specialią orui
nepralaidžią talpyklę arba suvyniokite į
aliuminio foliją ar įdėkite ir polietileno
maišelį ir pašalinkite kuo daugiau oro.
• Butelius: reikia uždaryti kamšteliais ir
įdėti į durelėse esančią butelių lentyną
arba (jeigu yra) ant grotelių buteliams.
Progress 51
Užšaldymo patarimai
• Užšaldykite tik aukščiausios kokybės,
šviežius ir gerai nuvalytus maisto
produktus.
• Padalykite maistą į mažas porcijas, kad
galėtumėte veiksmingiau užšaldyti ir
atšildyti.
• Suvyniokite maistą į aliuminio foliją
arba polietileną. Patikrinkite, ar
pakuotės nepraleidžia oro.
• Nedėkite šviežio neužšaldyto maisto
prie jau užšaldyto maisto, kad
nepadidintumėte jo temperatūros.
• Liesi maisto produktai laikomi geriau ir
ilgiau negu riebūs produktai. Druska
sumažina maisto produktų laikymo
trukmę.
• Nevalgykite ledo kubelių, ledukų ar
varveklių iškart išėmę juos iš šaldiklio.
Galite nusideginti šalčiu.
• Rekomenduojame ant kiekvieno paketo
nurodyti užšaldymo datą, kad
žinotumėte laikymo trukmę.
Užšaldyto maisto laikymo
patarimai
• Pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu
užšaldyti maisto produktai būtų buvę
tinkamai laikyti parduotuvėje.
• Pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai iš
parduotuvės į šaldiklį būtų pernešti per
kuo trumpesnį laiką.
• Atitirpdyti maisto produktai greitai
genda; juos pakartotinai užšaldyti
draudžiama.
• Neviršykite maisto produktų gamintojo
nurodyto laikymo trukmės.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Bendri įspėjimai
DĖMESIO Prieš atlikdami
techninę priežiūrą, ištraukite
prietaiso kištuką.
Šio prietaiso šaldymo bloke yra
angliavandenilių, todėl
techninės priežiūros ir
pakartotinio užpildymo darbus
privalo atlikti tik įgaliotieji
specialistai.
Prietaiso priedų ir dalių
negalima plauti indaplovėje.
Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso vidų
ir visas vidines dalis – taip pašalinsite
naujam prietaisui būdingą kvapą; paskui
gerai nusausinkite.
DĖMESIO Nenaudokite
ploviklių, šveičiamųjų miltelių,
chloro ar naftos pagrindo
valiklių, nes jie sugadins
apdailą.
Reguliarus valymas
DĖMESIO Netraukite,
nejudinkite ir nepažeiskite jokių
prietaiso viduje esančių
vamzdelių ir (arba) kabelių.
DĖMESIO Nepažeiskite
aušinamosios sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens ir
neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius ir
juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir be
jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale esantį
kondensatorių ir kompresorių valykite
šepetėliu.
52 Progress
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo šaldytuvo
skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas. Atitirpęs vanduo
lataku nuteka į specialų indą, esantį
prietaiso galinėje dalyje, virš
kompresoriaus; ten vanduo išgaruoja.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
Šaldiklio atitirpdymas
DĖMESIO Nenaudokite
metalinių įrankių šerkšnui
grandyti nuo garintuvo, nes
galite jį pažeisti.
Norėdami paspartinti
atitirpinimo procesą,
nenaudokite jokių mechaninių
ar dirbtinių priemonių, išskyrus
gamintojo rekomenduojamas.
Maždaug 12 valandų prieš
atitirpinimą nustatykite
žemesnę temperatūrą, kad
susikauptų pakankamai šalčio
atsargų prietaiso veikimui
nutraukti.
Ant šaldiklio lentynų ir aplink viršutinį
skyrių visada susidaro šiek tiek šerkšno.
Atitirpdykite šaldiklį, kai šerkšno sluoksnio
storis yra 3–5 mm.
1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką
iš sieninio elektros lizdo.
2. Išimkite laikomus produktus,
suvyniokite juos į kelis sluoksnius
popieriaus ir padėkite vėsioje vietoje
DĖMESIO Dėl atitirpinimo
metu pakilusios užšaldytų
maisto produktų
temperatūros gali
sutrumpėti jų galiojimo
laikas.
Nelieskite užšaldytų maisto
produktų drėgnomis
rankomis. Rankos gali
prišalti prie maisto
produktų.
3. Dureles palikite atviras. Ant grindų
padėkite šluostę arba plokščią indą,
kad apsaugotumėte grindis nuo
tirpsmo vandens.
4. Norėdami pagreitinti atitirpdymą, į
šaldiklio kamerą įdėkite puodą su šiltu
vandeniu. Taip pat išimkite atitirpinimo
metu atlūžusius ledo gabalus.
5. Baigę šalinti šerkšną, kruopščiai
nusausinkite vidų. .
6. Įjunkite prietaisą ir uždarykite dureles.
7. Temperatūros reguliatorių nustatykite į
padėtį, kad būtų šaldoma maksimaliai,
ir leiskite prietaisui veikti šiuo
nustatymu dvi ar tris valandas.
Tik praėjus šiam laikui, vėl sudėkite maistą
į šaldiklio skyrių.
Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
5.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Atitirpdykite prietaisą (jeigu reikia).
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
Progress 53
DĖMESIO Jeigu norite palikti
prietaisą įjungtą, ko nors
paprašykite, kad kartkartėmis
patikrintų, ar dėl elektros
maitinimo pertrūkio negenda
jame laikomi maisto produktai.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimo būdas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas ne‐
tinkamai įjungtas į elektros
tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite kištuką į
maitinimo tinklo lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nėra
įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo liz‐
dą kitą elektros prietaisą.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Prietaisas veikia triukšmin‐
gai.
Prietaisas netinkamai pasta‐
tytas.
Patikrinkite, ar prietaisas
stabiliai stovi.
Lemputė nešviečia.
Lemputė veikia parengties
režimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
Perdegusi lemputė.
Žr. skyrių „Lemputės keiti‐
mas“.
Netinkamai nustatyta tempe‐
ratūra.
Skaitykite skyrių „Naudoji‐
mas“.
Vienu metu įdėta pernelyg
daug maisto produktų, ku‐
riuos reikia užšaldyti.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tempe‐
ratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
Į prietaisą įdėti maisto pro‐
duktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Kompresorius veikia be per‐
stojo.
54 Progress
Problema
Galima priežastis
Sprendimo būdas
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Žr. skyrių „Durelių uždary‐
mas“.
Durelės netinkamai uždary‐
tos arba deformuotas / ne‐
švarus tarpiklis.
Žr. skyrių „Durelių uždary‐
mas“.
Netaisyklingai įstatytas van‐
dens nutekėjimo kamštis.
Taisyklingai įstatykite van‐
dens nutekėjimo kamštį.
Maisto produktai netinkamai
suvynioti.
Geriau suvyniokite maisto
produktus.
Netinkamai nustatyta tempe‐
ratūra.
Skaitykite skyrių „Naudoji‐
mas“.
Šaldytuvo galine sienele te‐
ka vanduo.
Automatinio atitirpdymo pro‐
ceso metu atitirpo ant gali‐
nės sienelės susiformavęs
šerkšnas.
Tai normalu.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Užsikimšo vandens išleidi‐
mo anga.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Maisto produktai neleidžia
vandeniui nutekėti į vandens
rinktuvą.
Patikrinkite, ar maisto pro‐
duktai neliečia galinės sie‐
nelės.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nutekėji‐
mo vamzdelis veda ne į gari‐
nimo indą, esantį virš kom‐
presoriaus.
Pritvirtinkite atitirpusio van‐
dens nutekėjimo vamzdelį
prie garinimo indo.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatytas tem‐
peratūros reguliatorius.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Žr. skyrių „Durelių uždary‐
mas“.
Maisto produktų temperatū‐
ra per aukšta.
Prieš sudėdami maisto pro‐
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Šerkšno storis yra daugiau
nei 4–5 mm.
Atitirpinkite prietaisą.
Dažnai atidarinėjamos dure‐
lės.
Dureles atidarykite tik jei rei‐
kia.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno ir ledo.
Progress 55
Problema
Galima priežastis
Sprendimo būdas
Ant šaldytuvo galinės siene‐
lės yra per daug kondensa‐
to.
Durelės buvo per dažnai da‐
rinėjamos.
Dureles atidarykite tik kai
reikia.
Durelės ne iki galo uždary‐
tos.
Patikrinkite, ar durelės iki
galo uždarytos.
Laikomas nesupakuotas
maistas.
Prieš dėdami maistą į prie‐
taisą, supakuokite į tinkamą
pakavimo medžiagą.
Aukšta aplinkos temperatū‐
ra, o prietaise nustatyta že‐
miausia temperatūra.
Nustatykite temperatūros re‐
guliatoriumi aukštesnę tem‐
peratūrą, kad būtų galima
atitirpdyti automatiškai.
Prietaisas visiškai prikrautas
ir nustatyta žemiausia tem‐
peratūra.
Nustatykite temperatūros re‐
guliatoriumi aukštesnę tem‐
peratūrą, kad būtų galima
atitirpdyti automatiškai.
Jūs mėginote atidaryti dure‐
les iškart tik jas uždarę.
Palaukite kelias sekundes ir
vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
Ant galinės šaldytuvo siene‐
lės yra šerkšno.
Dureles nelengva atidaryti.
Jei patarimas nepadėjo
išspręsti problemos, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai
veikianti diodinė vidaus
apšvietimo lemputė.
jį patraukdami rodyklėmis nurodyta
kryptimi.
1
2
1
Primygtinai rekomenduojama
naudoti tik originalias
atsargines dalis.
Naudokite tik diodines
lemputes (su E14 cokoliu).
Didžiausia galia nurodyta ant
lemputės bloko.
DĖMESIO Ištraukite kištuką iš
elektros tinklo.
1. Pirštais švelniai praskėskite abi
permatomo gaubtelio puses, kad jas
atkabintumėte ir nuimtumėte gaubtelį,
2. Seną lemputę pakeiskite nauja,
identiškų savybių, specialiai buitiniams
prietaisams skirta lempute.
3. Vėl uždėkite lemputės gaubtelį.
4. Įjunkite kištuką į elektros tinklo lizdą.
5. Atidarykite dureles.
Patikrinkite, ar lemputė įsijungia.
56 Progress
Durelių uždarymas
1. Nuvalykite durelių sandarinimo
tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles.
Skaitykite surinkimo nurodymus.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus durelių
tarpiklius. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
TECHNINIAI DUOMENYS
Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
Progress
Modelis
PK0845 933016123
Kategorija
7. Šaldytuvas-šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A++
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus, grin‐
džiamas įprasto 24 valandų trukmės bandymo rezul‐
tatais. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso
nuo to, kaip aparatas naudojamas ir kur jis bus pasta‐
tytas
151
Šaldytuvo kameros talpa litrais
109
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
14
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa litrais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
123
Šaldiklio kameros talpa litrais
-
Šaltosios kameros talpa litrais
-
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių skai‐
čius (l)
****
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei
taikoma
-
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Ne
Bešerkšnis šaldiklis T/N
Ne
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas neat‐
šyla valandų
12
Šaldymo geba (kg/24 h)
2
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Progress 57
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis aparatas
skirtas naudoti (°C)
10
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apara‐
tas skirtas naudoti (°C)
43
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
38
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Taip
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
Papildomi techniniai duomenys
Prietaiso matmenys
Aukštis
873 mm
Plotis
540 mm
Gylis
550 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
*
58 Progress
Progress 59
www.progress-hausgeraete.de
211625309-A-262019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising