Progress | PK0845 | User manual | Progress PK0845 Brugermanual

Progress PK0845 Brugermanual
Brugsanvisning
Istruzioni per l’uso
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Køleskab
Frigorifero
Kjøleskap
Frigorífico
PK0845
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Betjening
Daglig brug
2
3
5
6
6
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
8
9
11
14
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap, hvis de
er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet,
med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
Progress 3
Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre de er anbefalet af producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending af
døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
4 Progress
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder, der
er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte op
i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af
apparatet skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL! Brug ikke
adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller brand.
Dette apparat indeholder brændbar
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Vær
omhyggelig med ikke at forårsage skade
på kølekredsløbet, der indeholder
isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
Indvendig belysning
ADVARSEL! Risiko for
elektrisk stød.
Progress 5
• Den type lampe, der anvendes til dette
apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få repareret apparatet.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring kabinettets bagside.
Placering
Installér apparatet på et tørt sted med god
udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
6 Progress
Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FORSIGTIG! Se
monteringsvejledningen vedr.
installation.
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
BETJENING
Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til stilling "O".
Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk. Du
kan dog selv indstille en temperatur inden
i apparatet.
• rumtemperaturen
• hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
I reglen er en mellemindstilling den mest
passende.
Sådan betjenes apparatet:
1. Drej temperaturvælgeren med uret for
at opnå en lavere temperatur inden i
apparatet.
2. Drej temperaturvælgeren mod uret for
at opnå en højere temperatur inden i
apparatet.
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Nedfrysning af friske madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning
af friske madvarer og til opbevaring af
frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.
Progress 7
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal nedfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere
indstilling for at få maksimal køling.
FORSIGTIG! I så fald kan
temperaturen i køleafdelingen
komme under 0°C. Hvis det
sker, sættes termostatknappen
på en varmere indstilling.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere
indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises eller
tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til at
tage bakkerne ud af
frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
Temperaturlampe
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
8 Progress
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere
indstilling, og temperaturindikatoren
kontrolleres igen efter 12 timer.
A
OK
B
OK
Når du har sat de friske
madvarer i apparatet eller efter
at have åbnet døren flere
gange i træk eller i en lang
periode, er det normalt, at
lampen ikke vises OK. Vent
mindst 12 timer, inden du
genjusterer
temperaturvælgeren.
RÅD OG TIPS
Normale driftslyde
Råd om køling
Følgende lyde er normale under drift:
Nyttige tip:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i
en speciel skuffe. Bananer, kartofler,
løg og hvidløg må ikke lægges i
køleskab, med mindre de er pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie eller
i en polyætylenpose for at udelukke så
meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
Råd om køling af friske
madvarer
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
Råd om frysning
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
Progress 9
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af
frostvarer
• Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
FORSIGTIG! Kobl apparatet
fra strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst form
for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG! Brug ikke
vaskemidler, skurepulver, chlor
eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets overflade.
Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG! Undgå at trække
i, flytte eller beskadige evt. rør
og/eller ledninger i apparatet.
FORSIGTIG! Undgå at
beskadige kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren
bag på skabet med en børste, hvis der
er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
10 Progress
Afrimning af fryseren
FORSIGTIG! Brug aldrig
skarpe metalgenstande til at
skrabe rim af fryseren. Det kan
beskadige den.
Brug ikke mekaniske redskaber
eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre det er
anbefalet af producenten.
Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen til
en lavere temperatur for at
opbygge tilstrækkelig ekstra
køling i tilfælde af afbrydelse i
driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
1. Sluk for apparatet, og tag elstikket ud
af stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
FORSIGTIG! Hvis
dybfrostvarernes
temperatur er steget under
afrimningen, kan det
forkorte deres holdbarhed.
Rør ikke frostvarer med
våde hænder. Hænderne
kan fryse fast til pakken.
3. Lad døren stå åben. Beskyt gulvet
mod afrimningsvandet, f.eks. med en
klud eller en flad beholder.
4. Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under
afrimningen.
5. Når afrimningen er afsluttet, tørres
grundigt af indvendig. .
6. Tænd for apparatet, og luk døren.
7. Sæt termostatknappen på højeste trin,
og lad apparatet stå på denne
indstilling i to-tre timer.
Sæt først derefter maden tilbage i
fryseren.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
5.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Afrim apparatet (om nødvendigt).
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
FORSIGTIG! Hvis der skal
være tændt for apparatet: Bed
nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver
fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
Progress 11
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkon‐
takten.
Der er ingen strøm i stikkon‐
takten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den på‐
gældende stikkontakt. Kon‐
takt en autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af
pæren".
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der er lagt store mængder
madvarer til indfrysning på
én gang.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempera‐
tur.
Se klimaklassediagrammet
på typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme
ned på stuetemperatur, før
de lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Døren er ikke lukket korrekt,
eller pakningen er defekt/
snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rig‐
tigt i.
Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.
Pak madvarerne rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Kompressoren kører hele ti‐
den.
Der er for meget rim og is.
12 Progress
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Der løber vand ned ad bag‐
pladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpla‐
den under den automatiske
afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleska‐
bet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at
vandet ikke løber ned i
vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbak‐
ken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstil‐
let korrekt.
Vælg en højere/lavere tem‐
peratur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sæt‐
tes i skabet.
Der er lagt for store mæng‐
der madvarer i på samme
tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for tit.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Lågen blev åbnet for hyp‐
pigt.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt luk‐
ket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet em‐
ballage, inden det opbeva‐
res i apparatet.
Den omgivende temperatur
er høj, og apparatet står på
den laveste temperatur.
Stil temperaturvælgeren på
en højere temperatur for at
give mulighed for automatisk
afrimning.
Der er for meget kondense‐
ret vand på køleskabets ba‐
geste væg.
Der er rim på køleskabets
bageste væg.
Progress 13
Problemer
Lågen åbner ikke nemt.
Mulige årsager
Løsning
Apparatet er helt fuldt og
står på den laveste tempera‐
tur.
Stil temperaturvælgeren på
en højere temperatur for at
give mulighed for automatisk
afrimning.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev luk‐
ket.
Vent nogle få sekunder mel‐
lem lukning og genåbning af
lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du ringe
til det nærmeste autoriserede
servicecenter.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en
indvendig LED-pære med lang
holdbarhed.
Det anbefales kraftigt kun at
bruge originale reservedele.
Brug kun LED-pærer (E14base). Den maksimale effekt er
angivet på lampeenheden.
FORSIGTIG! Tag stikket ud af
kontakten.
1. Brug fingrene til at sprede begge sider
af det transparente dæksel en smule
for at afhægte dem og frakoble
dækslet ved at trække i pileretningen.
1
2
1
2. Udskift pæren med en, der har de
samme karakteristika, og som er
specielt beregnet til
husholdningsapparater.
3. Genmontér lampedækslet.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Åbn lågen.
Se efter, at lampen lyser.
Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
14 Progress
TEKNISKE DATA
Produktdatablad
Varemærk
Progress
Model
PK0845 933016123
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug
vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets
placering
151
Nettorumfang i liter, køleskab
109
Nettorumfang i liter, Star
14
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
123
Nettorumfang i liter, fryser
-
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorum‐
fang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis det
er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Nej
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
12
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
2
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
38
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af
vin J/N
Nej
Progress 15
Yderligere tekniske data
Apparatets mål
Højde
873 mm
Bredde
540 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
16 Progress
INDICE
Informazioni di sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Installazione
Funzionamento
Utilizzo quotidiano
16
17
19
20
21
Consigli e suggerimenti utili
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
Dati tecnici
22
24
25
29
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare
e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono
responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da
un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le
istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle
consultare in futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a
partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza
sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se
istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se
hanno compreso i rischi coinvolti.
Questa apparecchiatura potrebbe essere usata dai
bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni oltre che dalle
persone con disabilità diffuse e complesse, se
debitamente istruite.
Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di sotto dei
3 anni se non costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
Progress 17
Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura è destinata ad un uso domestico
e applicazioni simili, quali:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro,
– da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali
AVVERTENZA: Verificare che le aperture di ventilazione,
sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, non
siano ostruite.
AVVERTENZA: Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi
artificiali non raccomandati dal produttore allo scopo di
accelerare il processo di sbrinamento.
AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito refrigerante.
AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchiature elettriche
all'interno dei comparti di conservazione degli alimenti, ad
eccezione di quelli consigliati dal costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido.
Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti
abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, dal Centro di Assistenza
Autorizzato o da una persona qualificata per evitare
situazioni di pericolo.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA! L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da personale
qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Non usare l'apparecchiatura prima di
installarla nella struttura a incasso date
le misure di sicurezza.
18 Progress
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è pesante. Usare sempre i guanti
di sicurezza e le calzature adeguate.
• Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno all'apparecchiatura.
• In fase di prima installazione o dopo
aver girato la porta, attendere almeno 4
ore prima di collegare l'apparecchiatura
alla sorgente di alimentazione. Questo
serve a consentire all'olio di fluire
nuovamente nel compressore.
• Prima di eseguire eventuali operazioni
sull'apparecchiatura (ad esempio
invertire la porta), togliere la spina dalla
presa di corrente.
• Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
• Non esporre l'apparecchiatura alla
pioggia.
• Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
• Non installare questa apparecchiatura
in aree troppo umide o troppo fredde.
• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.
Collegamento elettrico
AVVERTENZA! Rischio di
incendio e scossa elettrica.
AVVERTENZA! In fase di
posizionamento
dell'apparecchiatura, verificare
che il cavo di alimentazione
non sia intrappolato o
danneggiato.
AVVERTENZA! Non utilizzare
prese multiple e prolunghe.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche dell'alimentazione.
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di alimentazione,
il compressore). Contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato o un elettricista
per sostituire i componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve rimanere
sotto il livello della spina di
alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione
rimanga accessibile dopo
l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
Utilizzare
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni, scottature o scosse
elettriche.
L'apparecchiatura contiene gas
infiammabile, isobutano (R600a), un gas
naturale con un alto livello di compatibilità
ambientale, Fare attenzione a non
danneggiare il circuito refrigerante che
contiene isobutano.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
specificamente consentito dal
produttore.
• Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.
• Non appoggiare oggetti incandescenti
sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre bevande analcoliche nel
vano congelatore. Si verrà a creare una
Progress 19
•
•
•
•
•
•
•
pressione nel contenitore della
bevanda.
Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.
Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
Non togliere o toccare gli oggetti nel
vano congelatore con le mani bagnate
o umide.
Non ricongelare del cibo
precedentemente scongelato.
Attenersi alle istruzioni per la
conservazione riportate sulla
confezione del cibo surgelato.
Avvolgere gli alimenti con materiali per
uso alimentare prima di metterli nello
scomparto del congelatore.
Luce interna
AVVERTENZA! Pericolo di
scosse elettriche.
• Il tipo di lampada utilizzata per questa
apparecchiatura è adatta soltanto agli
elettrodomestici. Non usarle per
l'illuminazione di casa.
Pulizia e cura
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di ferirsi o danneggiare
l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque intervento
di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
• L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.
Assistenza tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura
contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato.
• Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
Smaltimento
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni o soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici rimangano
chiusi all’interno dell’apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su come
smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
• Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Ubicazione
Consultare le istruzioni di
montaggio per l'installazione.
Per garantire prestazioni ottimali,
l'apparecchiatura deve essere installata
20 Progress
lontano da fonti di calore (termosifoni,
boiler, luce solare diretta, ecc.). Verificare
che sul lato posteriore sia garantita
un'adeguata circolazione dell'aria.
Luogo d'installazione
Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, ben ventilato, la cui temperatura
ambiente corrisponda alla classe climatica
indicata sulla targhetta dei dati del
modello:
Classe
clima‐
tica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a + 32°C
N
da +16°C a + 32°C
ST
da +16°C a + 38°C
T
da +16°C a + 43°C
sulla targhetta dei dati corrispondano a
quelle dell'impianto domestico.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra. La spina del cavo di
alimentazione è dotata di un apposito
contatto. Se la presa di corrente
dell'impianto domestico non è collegata
a terra, allacciare l'apparecchiatura a
una presa di terra separata in
conformità alle norme in vigore,
rivolgendosi a un elettricista qualificato.
• Il produttore declina ogni responsabilità
qualora le suddette precauzioni di
sicurezza non vengano rispettate.
• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.
Requisiti di ventilazione
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura
deve essere sufficiente.
5 cm
In alcuni modelli potrebbero
verificarsi delle anomalie se
non si rispettano le
temperature indicate. Il corretto
funzionamento può essere
garantito solo nel rispetto delle
temperature indicate. In caso di
dubbi sul luogo di installazione
dell'apparecchiatura, contattare
il venditore, il nostro Centro di
Assistenza o il rivenditore
autorizzato più vicino.
Collegamento elettrico
• Prima di inserire la spina, verificare che
la tensione e la frequenza riportate
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ATTENZIONE! Consultare le
istruzioni di montaggio per
l'installazione.
FUNZIONAMENTO
Accensione
Spegnimento
1. Inserire la spina nella presa a muro.
2. Impostare il regolatore di temperatura
su un livello medio, ruotandolo in
senso orario.
Per spegnere l’apparecchiatura, ruotare il
regolatore di temperatura in posizione "O".
Regolazione della temperatura
La temperatura viene regolata
automaticamente. Sarà tuttavia possibile
Progress 21
impostare una temperatura all'interno
dell'apparecchiatura.
È importante ricordare che la temperatura
all'interno dell'apparecchiatura è
condizionata dai seguenti fattori:
• temperatura ambiente,
• frequenza di apertura della porta,
• quantità di alimenti conservati,
• posizione dell'apparecchiatura.
In condizioni normali, si consiglia di
utilizzare una regolazione media.
Per far funzionare l'apparecchiatura:
1. Ruotare il regolatore di temperatura in
senso orario per ottenere una
temperatura più bassa all'interno
dell'apparecchiatura.
2. Ruotare il regolatore di temperatura in
senso anti-orario per ottenere una
temperatura più alta all'interno
dell'apparecchiatura.
UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Congelamento di alimenti
freschi
Lo scomparto congelatore è adatto al
congelamento di alimenti freschi e alla
conservazione a lungo termine di alimenti
congelati e surgelati.
Per congelare i cibi freschi è possibile
mantenere la regolazione media.
Tuttavia, per ottenere un congelamento
più rapido, è possibile impostare il
regolatore di temperatura a un livello più
alto per aumentare l'intensità di
raffreddamento.
ATTENZIONE! In questa
condizione la temperatura dello
scomparto del frigorifero
potrebbe scendere al di sotto di
0°C. Qualora ciò accadesse, è
necessario reimpostare la
temperatura a un livello più
alto.
Conservazione dei surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione
l'apparecchiatura per almeno 2 ore con
una regolazione alta prima di introdurre gli
alimenti.
Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di durata
superiore al "tempo di risalita"
indicato nella tabella dei dati
tecnici, il cibo scongelato deve
essere consumato rapidamente
o cucinato immediatamente e
quindi ricongelato (dopo il
raffreddamento).
Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o
congelati possono essere scongelati nel
vano frigorifero o, per un processo più
veloce, a temperatura ambiente.
Gli alimenti divisi in piccole porzioni
possono essere cucinati direttamente,
senza essere prima scongelati: in questo
caso, tuttavia, la cottura durerà più a
lungo.
Posizionamento dei ripiani della
porta
Per facilitare l'introduzione di alimenti di
diverse dimensioni, i ripiani della porta
possono essere posizionati ad altezze
differenti.
1. Tirare gradualmente il ripiano fino a
che non si libera.
2. Riposizionare secondo necessità.
22 Progress
Non usare strumenti metallici
per estrarre le vaschette dal
vano congelatore.
1. Riempire d’acqua le vaschette
2. Introdurre le vaschette per il ghiaccio
nel vano congelatore.
Indicatore della temperatura
Per una corretta conservazione del cibo, il
frigorifero è corredato di un indicatore di
temperatura. Il simbolo sulla parete
laterale dell'apparecchiatura indica la zona
più fredda del frigorifero.
Ripiani rimovibili
Le guide presenti sulle pareti del
frigorifero permettono di posizionare i
ripiani a diverse altezze.
Per garantire una corretta
circolazione dell'aria, non
spostare il ripiano in vetro
posto sopra il cassetto delle
verdure.
Produzione di cubetti di
ghiaccio
Se appare OK (A), introdurre il cibo fresco
nello spazio indicato dal simbolo, se al
contrario appare (B), portare la manopola
di regolazione della temperatura a un
livello più basso e attendere 12 ore prima
di controllare di nuovo l'indicatore della
temperatura.
A
OK
B
OK
Dopo aver collocato gli alimenti
freschi nell'apparecchiatura o
dopo aver aperto la porta
ripetutamente per un intervallo
prolungato, è normale
l'indicatore non mostri OK.
Attendere almeno 12 ore prima
di regolare nuovamente il
controller della temperatura.
Questa apparecchiatura è dotata di una o
più vaschette per la produzione di cubetti
di ghiaccio.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Rumori normali durante il
funzionamento
I seguenti rumori sono da considerarsi
normali:
• Un gorgoglio o borbottio dalle
serpentine quando viene pompato il
refrigerante.
Progress 23
• Un ronzio o un rumore pulsante dal
compressore quando viene pompato il
refrigerante.
• Uno schiocco improvviso dall'interno
dell'apparecchiatura causato dalla
dilatazione termica (fenomeno fisico
naturale e non pericoloso).
• Un lieve scatto dal regolatore della
temperatura quando il compressore si
accende e si spegne.
Consigli per il risparmio
energetico
• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura.
Consigli per la refrigerazione
dei cibi freschi
• Non introdurre alimenti o liquidi caldi
nel vano frigorifero
• Coprire o avvolgere gli alimenti, in
particolare quelli con un gusto o un
aroma forte.
• Disporre gli alimenti in modo da
consentire una corretta circolazione
dell’aria.
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
• Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta
in appositi sacchetti e collocata sul
ripiano di vetro, sopra il cassetto delle
verdure. La carne può essere
conservata al massimo per 1-2 giorni.
• Alimenti cotti, piatti freddi: coprirli e
metterli su un ripiano qualsiasi.
• Frutta e verdura: pulire accuratamente
e riporla in un apposito cassetto. Non
conservare in frigorifero banane,
patate, cipolle o aglio se non
confezionati
• Burro e formaggio: riporli in un apposito
contenitore sottovuoto oppure
avvolgerli in un foglio di alluminio o in
un sacchetto di polietilene per limitare il
più possibile la presenza di aria.
• Bottiglie: chiuderle con un tappo e
conservarle sul ripiano portabottiglie
della porta, o (se presente) sulla griglia
portabottiglie.
Consigli per il congelamento
• Congelare solo alimenti freschi, di
ottima qualità e accuratamente lavati.
• Per congelare e scongelare in modo
più efficace, suddividere gli alimenti in
piccole porzioni.
• Avvolgere il cibo in pellicola di alluminio
o polietilene. Accertarsi che le
confezioni siano a tenuta stagna.
• Al fine di evitare gli aumenti di
temperatura di alimenti già congelati,
non mettere alimenti freschi scongelati
nelle immediate vicinanze.
• I cibi magri si conservano meglio e più
a lungo di quelli grassi. Il sale riduce la
durata di conservazione dei cibi.
• Non mangiare i cubetti di ghiaccio, i
ghiaccioli o granite subito dopo averli
tolti dal congelatore. Rischio di sintomi
da congelamento.
• È consigliabile riportare su ogni
confezione la data di congelamento, in
modo da poter controllare il tempo di
conservazione.
Consigli per la conservazione
dei surgelati
• Controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di
interruzione della catena del freddo
• Il tempo di trasferimento dei surgelati
dal punto vendita al congelatore
domestico deve essere il più breve
possibile
• Una volta scongelati, gli alimenti si
deteriorano rapidamente e non
possono essere ricongelati.
• Non superare la durata di
conservazione indicata sulla
confezione.
24 Progress
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Avvertenze generali
ATTENZIONE! Prima di
qualsiasi intervento di
manutenzione, estrarre la spina
dalla presa.
Questa apparecchiatura
contiene idrocarburi nell’unità
di raffreddamento, pertanto le
operazioni di manutenzione e
ricarica devono essere
eseguite esclusivamente da
personale autorizzato.
Gli accessori e i componenti
dell’apparecchiatura non sono
lavabili in lavastoviglie.
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la
prima volta, lavare l'interno e gli accessori
con acqua tiepida e sapone neutro per
eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi,
quindi asciugare accuratamente.
ATTENZIONE! Non usare
detergenti, polveri abrasive,
detergenti a base di cloro od
olio, dato che potrebbero
danneggiare le finiture.
Pulizia periodica
ATTENZIONE! Evitare di tirare,
spostare o danneggiare tubi
e/o cavi all'interno
dell'apparecchiatura.
ATTENZIONE! Non
danneggiare il sistema
refrigerante.
L'apparecchiatura deve essere pulita
regolarmente:
1. Lavare l'interno e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le
guarnizioni della porta ed eliminare
con un panno umido tracce di sporco e
residui.
3. Risciacquare e asciugare
accuratamente.
4. Pulire il condensatore e il compressore
sul retro dell'apparecchiatura con una
spazzola.
Ciò migliorerà le prestazioni
dell'apparecchiatura riducendone i
consumi di energia.
Sbrinamento del frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene
eliminata automaticamente
dall'evaporatore del vano frigorifero ogni
volta che il motocompressore si arresta.
L'acqua di sbrinamento giunge attraverso
un condotto in un apposito recipiente
posto sul retro dell'apparecchiatura, sopra
il motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro
di scarico dell'acqua di sbrinamento,
situato al centro del canale sulla parete
posteriore, per evitare che l'acqua
fuoriesca sugli alimenti.
Progress 25
Sbrinamento del congelatore
ATTENZIONE! Per rimuovere
la brina dall'evaporatore, non
usare utensili metallici appuntiti
che possano danneggiarlo.
Non usare dispositivi meccanici
o altri mezzi artificiali non
raccomandati dal produttore
allo scopo di accelerare il
processo di sbrinamento.
Circa 12 ore prima dello
sbrinamento, impostare una
temperatura più bassa per
accumulare una riserva di
freddo sufficiente in caso di
eventuale interruzione del
funzionamento.
È normale che sui ripiani del congelatore
e intorno allo scomparto superiore si formi,
col tempo, uno strato di brina.
Quando tale strato raggiunge uno
spessore di circa 3 - 5 mm, è necessario
procedere allo sbrinamento del vano
congelatore.
1. Spegnere l'apparecchiatura o estrarre
la spina della presa a parete.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in
alcuni strati di carta di giornale e riporli
in un luogo fresco.
ATTENZIONE! Un
innalzamento della
temperatura dei surgelati
durante lo sbrinamento può
ridurre la loro durata di
conservazione.
Non toccare il cibo
congelato con le mani
bagnate. Le mani
potrebbero aderire
all'alimento congelato.
3. Lasciare la porta aperta. Proteggere il
pavimento dall'acqua di sbrinamento,
ad esempio con un panno o un
recipiente piatto.
4. Per accelerare il processo di
sbrinamento, collocare un recipiente di
acqua calda nel vano congelatore.
Rimuovere inoltre i pezzi di ghiaccio
che si staccano prima che lo
sbrinamento sia completo.
5. Una volta completato lo sbrinamento,
asciugare accuratamente l'interno. .
6. Accendere l'apparecchiatura e
chiudere la porta.
7. Impostare il regolatore di temperatura
al livello massimo di raffreddamento e
lasciare in funzione l'apparecchiatura
per due o tre ore.
Solo successivamente rimettere gli
alimenti nello scomparto congelatore.
Periodi di non utilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le seguenti
precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete
elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti.
3. Scongelare l'apparecchiatura (ove
necessario).
4. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli
accessori.
5. Lasciare la porta/le porte socchiuso/i
per evitare la formazione di odori
sgradevoli.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
ATTENZIONE! Se si desidera
mantenere l'apparecchiatura
accesa, farla controllare
periodicamente per evitare che
gli alimenti si deteriorino in
caso di interruzione della
corrente elettrica.
26 Progress
Cosa fare se...
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura non fun‐
ziona.
L'apparecchio è spento.
Accendere l’apparecchiatu‐
ra.
La spina non è inserita cor‐
rettamente nella presa di ali‐
mentazione.
Inserire correttamente la spi‐
na nella presa di alimenta‐
zione.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
Collegare alla presa di ali‐
mentazione un altro appa‐
recchio elettrico. Rivolgersi
ad un elettricista qualificato.
L'apparecchiatura è rumoro‐
sa.
L'apparecchio non è appog‐
giato in modo corretto.
Controllare se l'apparecchia‐
tura è appoggiata in modo
stabile.
La lampadina non si accen‐
de.
La lampadina è in modalità
stand-by.
Chiudere e riaprire la porta.
La lampada è guasta.
Fare riferimento alla sezione
"Sostituzione della lampa‐
da".
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento al capitolo
"Funzionamento".
Sono stati introdotti insieme
molti alimenti da surgelare.
Attendere alcune ore e ri‐
controllare la temperatura.
La temperatura ambiente è
troppo alta
Fare riferimento al grafico
della classe climatica sulla
targhetta dei dati.
Gli alimenti introdotti nell'ap‐
parecchiatura erano troppo
caldi.
Lasciar raffreddare gli ali‐
menti a temperatura am‐
biente prima di introdurli.
la porta non è chiusa corret‐
tamente.
Consultare la sezione "Chiu‐
sura della porta".
La porta non è stata chiusa
correttamente o la guarnizio‐
ne è deformata/sporca.
Consultare la sezione "Chiu‐
sura della porta".
Il tappo dello scarico dell'ac‐
qua non è posizionato cor‐
rettamente.
Posizionare il tappo corretta‐
mente.
Gli alimenti non sono avvolti
correttamente.
Avvolgere correttamente gli
alimenti.
Il compressore rimane sem‐
pre in funzione.
Presenza di brina eccessiva.
Progress 27
Problema
Possibile causa
Soluzione
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento al capitolo
"Funzionamento".
Scorre dell'acqua sul pan‐
nello posteriore del frigorife‐
ro.
Durante lo sbrinamento au‐
tomatico, la brina che si for‐
ma sul pannello posteriore si
scioglie.
Non si tratta di un'anomalia.
All'interno del frigorifero
scorre acqua.
Lo scarico dell'acqua è
ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Gli alimenti impediscono al‐
l'acqua di scorrere nell'appo‐
sito collettore.
Evitare di disporre gli ali‐
menti direttamente contro la
parete posteriore.
Presenza di acqua sul pavi‐
mento.
L'acqua di sbrinamento non
viene scaricata nella baci‐
nella di evaporazione posta
sopra il compressore.
Collegare lo scarico dell'ac‐
qua di sbrinamento alla ba‐
cinella di evaporazione.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è trop‐
po bassa/troppo alta.
Il regolatore della tempera‐
tura non è impostato corret‐
tamente.
Impostare una temperatura
superiore/inferiore.
la porta non è chiusa corret‐
tamente.
Consultare la sezione "Chiu‐
sura della porta".
La temperatura degli alimen‐
ti è troppo alta.
Prima di introdurre gli ali‐
menti, lasciarli raffreddare a
temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti ali‐
menti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti un po‐
co alla volta.
Lo spessore dello strato di
brina supera i 4 - 5 mm.
Sbrinare l'apparecchiatura.
Il coperchio viene aperto fre‐
quentemente.
Aprire la porta solo se ne‐
cessario.
La porta è stata aperta con
eccessiva frequenza.
Aprire la porta solo se ne‐
cessario.
La porta non è stata chiusa
completamente.
Controllare che la porta sia
chiusa completamente.
Il cibo conservato non è sta‐
to avvolto nell'apposito ma‐
teriale.
Avvolgere gli alimenti in un
imballaggio adeguato prima
di riporli all'interno dell'appa‐
recchiatura.
C'è troppa acqua condensa‐
ta sulla parete posteriore del
frigorifero.
28 Progress
Problema
Possibile causa
Soluzione
C'è del gelo sulla parete po‐
steriore del frigorifero.
La temperatura ambiente è
alta e l'apparecchiatura è
impostata sulla temperatura
più bassa
Impostare il regolatore di
temperatura su una tempe‐
ratura più alta per consentire
lo scongelamento automati‐
co.
L'apparecchiatura è comple‐
tamente carica ed è impo‐
stata sulla temperatura più
bassa.
Impostare il regolatore di
temperatura su una tempe‐
ratura più alta per consentire
lo scongelamento automati‐
co.
Hai cercato di ri-aprire la
porta subito dopo averla
chiusa.
Attendere alcuni secondi fra
la chiusura e la riapertura
della porta.
La porta non si apre facil‐
mente.
Se il consiglio non da risultati,
contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato più
vicino.
Sostituzione della lampadina
1
2
1
L'apparecchiatura è dotata di
una lampadina interna a LED a
lunga durata.
Consigliamo caldamente di
servirsi unicamente di pezzi di
ricambio originali.
Usare solo lampadine LED
(base E14). La potenza
massima è indicata sull'unità
lampada.
ATTENZIONE! Estrarre la
spina dalla presa di corrente.
1. Con le dita, allargare leggermente i
due lati del coperchio trasparente fino
a sbloccarli, quindi staccare il
coperchio tirandolo nella direzione
delle frecce.
2. Sostituire la lampadina con una della
stessa potenza e con caratteristiche
identiche, specificamente studiata per
gli elettrodomestici.
3. Rimontare il coprilampada.
4. Inserire la spina nella presa.
5. Apire l'oblò.
Controllare che la luce si accenda.
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta.
Leggere attentamente le istruzioni di
montaggio.
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni
difettose. Contattare il Centro di
Assistenza autorizzato.
Progress 29
DATI TECNICI
Documentazione tecnica
Marchio Commerciale
Progress
Modello
PK0845 933016123
Categoria
7. Frigo-congelatore
Classe di efficienza energetica
A++
Consumo di energia in kWh/anno, basato sui risultati
di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo di‐
pende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal
luogo in cui è installato
151
Volume utile in litri, Frigorifero
109
Volume utile in litri, Stella
14
Volume utile in litri, Zona cantina
-
Volume utile in litri, Vino
-
Volume utile in litri, Totale
123
Volume utile in litri, Freezer
-
Volume utile in litri, Raffreddatore
-
Volume utile in litri, Altri scomparti
-
Numero di stelle dello scomparto freezer con il volu‐
me utile più alto (l)
****
Temperatura di progetto degli altri scomparti > 14°C
(°C), se esistente
-
Antibrina (S/N), Frigorifero
No
Antibrina (S/N), Freezer
No
Autonomia di conservazione senza energia elettrica in
h
12
Capacità di congelamento in kg/24h
2
Classe climatica
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente più bassa alla quale è destina‐
to l'uso di questa apparecchiatura, in °C
10
Temperatura ambiente più alta alla quale è destinato
l'uso di questa apparecchiatura, in °C
43
Emissioni di rumore acustico dB(A) re1 pW
38
Apparecchiatura da incasso S/N
Sì
30 Progress
Apparecchio destinato esclusivamente alla conserva‐
zione del vino S/N
Dati tecnici aggiuntivi
Dimensioni della apparecchiatura
Altezza
873 mm
Larghezza
540 mm
Profondità
550 mm
No
Tensione
230 - 240 V
Frequenza
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno o interno
dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei
valori energetici.
CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e
a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai normali
rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare
il comune di residenza.
Progress 31
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Bruk
Daglig bruk
31
32
34
35
35
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
37
38
40
43
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og
tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet
hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres
av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den
i samsvar med lokale reguleringer.
Generell sikkerhet
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
32 Progress
Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer
og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de
som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av
den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere
med brennbart drivstoff i dette produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHETSANVISNINGER
Installering
ADVARSEL! Bare en
kvalifisert person må montere
dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Progress 33
• Når du flytter apparatet skal du løfte det
i forkant for å unngå riper på gulvet.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
ADVARSEL! Når du plasserer
produktet, må du sørge for at
kabelen ikke er i klem eller
skadet.
ADVARSEL! Ikke bruk
grenuttak eller skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene til strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
nettkabel, kompressor). Ta kontakt
med servicesenteret eller en elektriker
for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller
brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med mindre
slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft rommet
godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren. Dette
vil skape trykk i drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
Innvendig belysning
ADVARSEL! Fare for elektrisk
støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert person.
34 Progress
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
Service
• Kontakt det autoriserte servicesenteret
for å reparere apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
Plassering
Monter dette produktet på et godt ventilert
sted der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
typeskiltet.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer
kan oppstå for enkelte typer
modeller når de opererer
utenfor dette området. Korrekt
drift kan bare garanteres
innenfor det angitte
temperaturområdet. Hvis du er
i tvil om hvor du skal montere
produktet, må du kontakte
leverandøren, kundeservicen
vår eller nærmeste
servicesenter.
Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal produktet
koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
Progress 35
Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
5 cm
FORSIKTIG! Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
BRUK
Slå på
1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Drei termostatbryteren med urviserne
til middels innstilling.
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for
å slå av produktet.
Temperturregulering
Temperaturen reguleres automatisk.
Imidlertid kan du stille temperaturen i
apparatet på egen hånd.
• romtemperatur,
• hvor ofte døren åpnes,
• mengde mat som oppbevares,
• apparatets plassering.
Vanligvis er en middels innstilling best
egnet.
Slik bruker du apparatet:
1. Drei temperaturregulatoren med
urviseren for å oppnå en lavere
temperatur inne i apparatet.
2. Drei temperaturregulatoren mot
urviseren for å oppnå en høyere
temperatur inne i apparatet.
Velg innstillingen med tanke på at
temperaturen inne i apparatet avhenger
av følgende:
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Frysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare
frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre
middelsinnstillingen for å fryse inn ferske
matvarer.
Men for at innfrysingsprosessen skal gå
raskere, kan du dreie termostatbryteren
på en høyere innstilling for å oppnå
maksimal kjøling.
36 Progress
FORSIKTIG! Når du gjør det,
kan temperaturen i
kjøleskapseksjonen falle under
0 °C. Hvis det skjer, må du
sette termostaten på en
varmere innstilling.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når produktet slås på for første gang eller
etter en periode der det ikke har vært i
bruk, må du la produktet stå på i minst 2
timer på høyeste innstilling før du legger
inn matvarer.
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av strømbrudd,
og hvis strømmen er borte
lenger enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske
egenskaper under "stigetid",
må den tinte maten brukes opp
så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så
fryses inn igjen (etter
avkjøling).
Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt med
en rekke spor, som gjør at hyllene kan
plasseres der de trengs.
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye tid
du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så
fall tar tilberedningen lengre tid.
Slik plasserer du dørhyllene
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom den
sikrer riktig luftsirkulasjon.
Produksjon av isbiter
Dette apparatet er utstyrt med en eller
flere brett for produksjon av isterninger.
Bruk ikke gjenstander av metall
for å fjerne brettene fra
fryseren.
1. Fyll brettene med vann
2. Plasser brettet inn i fryseseksjonen.
Temperaturindikator
For riktig oppbevaring av mat er
kjøleskapet utstyrt med
temperaturindikator. Symbolet på
Progress 37
sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
Hvis OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke
(B), må du justere temperaturkontrolleren
en kaldere innstilling og vente i 12 timer
før du kontrollerer temperaturindikatoren
på nytt.
A
OK
B
OK
Etter at det er satt fersk mat inn
i produktet eller døren har blitt
åpnet gjentatte ganger eller
over en lengre periode, er det
normalt at indikatoren ikke å
vise OK. Vent minst 12 timer
før du justerer
temperaturkontrollen igjen.
RÅD OG TIPS
Normale driftslyder
Tips til kjøling
Følgende lyder er normale under bruk:
Nyttige tips:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på glasshyllen
over grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i
maks 1-2 dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de ikke
er innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette
bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så godt
som mulig.
• Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det
følger med) på flaskehyllen.
Tips for strømsparing
• Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.
Tips til kjøling av ferske
matvarer
• Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til eller pakk inn maten, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan
sirkulere fritt rundt den.
Tips til frysing
• Kun ferske matprodukter av høy
kvalitet og som er godt renset bør
innfryses.
• For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
• Pakk maten i aluminiumsfolie eller
plastfolie. Sørg for at pakkene er
lufttette.
38 Progress
• For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den.
• Magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete. Salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid.
• Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut av
fryseren. Risiko for frostbitt.
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne
matvarer
• Påse at frosne matprodukter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken.
• Sørg for at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid.
• Når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generelle advarsler
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut
av stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare
utføres av autoriserte
serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver,
klor eller oljebasert
vaskemiddel, da dette vil skade
finishen.
Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt
eller påfør skade på noen rør
og/eller kabler inne i produktet.
FORSIKTIG! Ikke ødelegg
kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene
og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
gang kompressoren stopper.
Smeltevannet ledes ut gjennom et
dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom, for
å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
Progress 39
Avriming av fryseren
FORSIKTIG! Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape rim
av fordamperen, da de kan
skade den.
Bruk ikke redskaper eller utstyr
som ikke er anbefalt av
produsenten for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
Ca. 12 timer før avriming stiller
du inn en lavere temperatur for
å bygge opp tilstrekkelig
kjølereserve i tilfelle
driftsbrudd.
Det vil alltid dannes en viss mengde rim
på frysehyllene og rundt det øverste
rommet.
Avrim fryseren når laget av rim har blitt ca.
3-5 mm tykt.
1. Skru av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og legg dem på
et kaldt sted.
FORSIKTIG! En
temperaturstigning i
pakkene med frossen mat
under tining kan redusere
matens holdbarhetstid.
Ikke berør frosne matvarer
med våte hender. Det kan
gi frostskader.
3. La døren stå åpen. Beskytt gulvet mot
avrimningsvannet f.eks. med en klut
eller et flatt kar.
4. Sett en bolle med varmt vann inn i
fryseren for å få avrimingsprosessen til
å gå raskere. Fjern også stykker av is
som smelter løs før avrimingen er
ferdig.
5. Tørk innsiden av skapet grundig når
avrimingen er ferdig. .
6. Slå på apparatet og lukk døren.
7. Still termostatbryteren på maksimal
kjøling, og la produktet gå i to eller tre
timer med denne innstillingen.
Vent til denne tiden er forbi før du legger
maten tilbake i fryseren.
Perioder uten bruk
Når produktet ikke brukes i lange perioder,
ta følgende forholdsregler:
1.
2.
3.
4.
5.
Koble produktet fra strømforsyningen.
Fjern alle matvarer.
Avrim produktet (om nødvendig).
Rengjør produktet og alt tilbehør.
La døren(e) stå åpne for å hindre
ubehaglig lukt.
FORSIKTIG! Hvis du ønsker å
la produktet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å for å
hindre at maten blir ødelagt i
tilfelle strømbrudd.
40 Progress
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke.
Apparatet er slått av.
Slå på apparatet.
Støpselet sitter ikke ordent‐
lig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig i
stikkontakten.
Det er ikke strøm i stikkon‐
takten.
Koble et annet elektrisk ap‐
parat til stikkontakten. Kon‐
takt en autorisert elektriker.
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt feil.
Se kapittelet "Bruk".
Mange matprodukter som
skal fryses ble lagt i samti‐
dig.
Vent noen timer og kontrol‐
ler temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på typeplaten.
Matvarene du la i apparatet
var for varme.
Avkjøl matvarer til romtem‐
peratur før du legger de i
skapet.
Døren er ikke skikkelig luk‐
ket.
Se "Lukke døren".
Døren er ikke riktig lukket el‐
ler pakningen er deformert/
skitten.
Se "Lukke døren".
Vannavløpspluggen er ikke
riktig plassert.
Sett vannavløpspluggen inn
på riktig måte.
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.
Pakk maten bedre inn.
Temperaturen er innstilt feil.
Se kapittelet "Bruk".
Kompressoren arbeider uav‐
brutt.
Det er for mye rim og is.
Progress 41
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det renner vann på bakveg‐
gen av kjøleskapet.
Under den automatiske avri‐
mingsprosessen smelter ri‐
met på bakveggen.
Dette er korrekt.
Det renner vann i kjøleska‐
pet.
Dreneringshullet er tilstop‐
pet.
Rengjør dreneringshullet.
Matprodukter forhindrer at
vannet får samle seg i vann‐
oppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer
berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke
koblet til fordamperpannen
over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til for‐
damperpannen.
Temperaturen i apparatet er
for høy/lav.
Temperaturregulatoren er ik‐
ke riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere tem‐
peratur.
Døren er ikke skikkelig luk‐
ket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy tem‐
peratur.
Avkjøl matvarene til romtem‐
peratur før du legger de i
skapet.
For mange matvarer er lagt
inn i apparatet samtidig.
Legg færre matvarer inn i
apparatet samtidig.
Istykkelsen er mer enn 4-5
mm.
Avrim apparatet.
Du har åpnet døren for ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Du åpner døren for ofte.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig.
Påse at døren er ordentlig
lukket.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet embal‐
lasje før du legger det i ska‐
pet.
Omgivelsestemperaturen er
høy og apparatet er satt til
laveste temperatur
Still temperaturregulatoren
til en høyere temperatur for
å starte automatisk avri‐
ming.
Det er for mye kondensert
vann på den bakre veggen i
kjøleskapet.
Det er frost på bakveggen i
kjøleskapet.
42 Progress
Problem
Vanskelig å åpne døren.
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er fullt og er satt
til laveste temperatur.
Still temperaturregulatoren
til en høyere temperatur for
å starte automatisk avri‐
ming.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter den
ble lukket.
Vent noen sekunder før du
åpner døren igjen.
Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta kontakt
med nærmeste autoriserte
serviceverksted.
Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et
ekstra holdbart LED-lys.
Det anbefales på det sterkeste
å kun bruke originale
reservedeler.
Bruk kun LED-pærer (E14sokkel). Maksimal styrke er
angitt på lampedekselet.
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut
av stikkontakten.
1. Spre begge sider av det
gjennomsiktige dekselet forsiktig med
fingrene for å løsne dem, og ta av
dekselet ved å trekke det i pilens
retning.
1
2
1
2. Skift ut lampen med en som har
samme egenskaper og er spesielt
utviklet for husholdningsapparater.
3. Sett lampedekselet på igjen.
4. Sett støpslet i stikkontakten.
5. Åpne døren.
Kontroller at lyset tennes.
Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter i
monteringsanvisningen.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
Progress 43
TEKNISKE DATA
Produktinformasjonsark
Varemerke
Progress
Modell
PK0845 933016123
Kategori
7. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard testre‐
sultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil av‐
henge av hvordan apparatet brukes og hvor det er
plassert
151
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
109
Lagringsvolum i liter, Star
14
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
123
Lagringsvolum i liter, fryser
-
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la‐
gringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
Nei
Strømbruddsikker i t
12
Frysekapasitet i kg/24t
2
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
38
Innebygget apparat J/N
Ja
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende
til lagring av vin J/N
Nei
44 Progress
Ytterligere tekniske data
Apparatets mål
Justerbar
873 mm
Bredde
540 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
Progress 45
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Instalación
Funcionamiento
Uso diario
45
46
48
49
50
Consejos
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Datos técnicos
51
52
54
58
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como resultado
de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre
estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan
de la experiencia y conocimientos suficientes para
manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la
supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma
segura y comprendan los riesgos.
Este aparato pueden utilizarlo niños entre 3 y 8 años, así
como las personas con minusvalías importantes y
complejas, siempre que estén bajo supervisión continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de
menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión
continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance
de los niños y deséchelo de forma adecuada.
46 Progress
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas,
oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de
la estructura empotrada.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de
descongelación, excepto los recomendados por el
fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos eléctricos dentro
de los compartimientos para alimentos del aparato, salvo
si son del tipo recomendado por el fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el
aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice
solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas de
aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional cualificado
tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Sólo un
técnico cualificado puede
instalar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• No utilice el aparato antes de instalarlo
en la estructura empotrada por motivos
de seguridad.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
Progress 47
• Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
• En la primera instalación otras invertir
el sentido de apertura de la puerta,
espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
• Desenchufe siempre el aparato antes
de llevar a cabo cualquier operación,
por ejemplo cambiar el sentido de
apertura de la puerta.
• No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
• No exponga el aparato a la lluvia.
• No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
• No instale este aparato en áreas
excesivamente húmedas o frías.
• Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
ADVERTENCIA! Al colocar el
producto, asegúrese de que el
cable de alimentación no
queda atrapado o doblado.
ADVERTENCIA! No utilice
adaptadores de enchufes
múltiples ni cables
prolongadores.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que los parámetros de la
placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio técnico
autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
• El cable de alimentación debe estar por
debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones, quemaduras,
descargas eléctricas o
incendios.
El aparato contiene un gas
inflamable, isobutano (R600a), un gas
natural con alto grado de compatibilidad
medioambiental. Tenga cuidado para no
dañar el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración,
salvo que el fabricante haya autorizado
su utilización.
• Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
• No coloque bebidas con gas en el
congelador. Se creará presión en el
contenedor de la bebida.
• No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
• No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
48 Progress
• No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las
manos húmedas o mojadas.
• No vuelva a congelar alimentos que se
hayan descongelado.
• Siga las instrucciones del envase de
los alimentos congelados.
• Envuelva los alimentos en cualquier
material adecuado antes de ponerlos
en el congelador.
Luz interna
ADVERTENCIA! Riesgo de
descarga eléctrica.
• El tipo de luz utilizada para este
aparato es específica para aparatos
domésticos. No debe utilizarse para la
iluminación doméstica.
Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
• Este equipo contiene hidrocarburos en
la unidad de refrigeración. Solo una
persona cualificada debe realizar el
mantenimiento y la recarga de la
unidad.
• Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea, el
agua descongelada se acumulará en la
base del aparato.
Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con el centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
Desecho
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
• Retire la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.
• El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato no
dañan la capa de ozono.
• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.
• No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Ubicación
Consulte las instrucciones de
montaje para la instalación.
Para garantizar el mejor rendimiento,
instale el aparato alejado de fuentes de
calor, como radiadores, calderas, luz solar
directa, etc. Asegúrese también de que el
aire puede circular sin obstáculos por la
parte trasera del aparato.
Colocación
Instale el aparato en un lugar interior seco
y bien ventilado en el que la temperatura
ambiente se corresponda con la clase
climática indicada en la placa de
características del aparato.
Clase
climá‐
tica
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
Progress 49
Clase
climá‐
tica
Temperatura ambiente
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Se puede producir algún
problema de funcionamiento en
algunos modelos cuando se
usan fuera de ese rango. Solo
se puede garantizar el correcto
funcionamiento dentro del
rango de temperatura
especificado. Si tiene cualquier
duda respecto al lugar de
instalación del aparato,
consulte al vendedor, a nuestro
servicio de atención al cliente o
al servicio técnico autorizado
más cercano.
suministra con un contacto para tal fin.
Si la toma de red de la vivienda carece
de conexión a tierra, conecte el aparato
a una toma de tierra conforme con la
normativa, después de consultar a un
electricista profesional
• El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
• Este aparato cumple las directivas
CEE.
Requisitos de ventilación
El aire debe poder circular libremente por
la parte posterior del aparato.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Conexión eléctrica
• Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con el
suministro de la vivienda.
• El aparato debe conectarse a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se
PRECAUCIÓN! Consulte las
instrucciones de montaje para
la instalación.
FUNCIONAMIENTO
Encendido
Regulación de la temperatura
1. Introduzca el enchufe en la toma de
pared.
2. Gire el regulador de temperatura hacia
la derecha, a un ajuste intermedio.
La temperatura se regula
automáticamente. Sin embargo, puede
configurar la temperatura del aparato
usted mismo.
Apagado
El ajuste debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del
aparato depende de:
Para apagar el aparato, gire el regulador
de temperatura hasta la posición "O".
•
•
•
•
temperatura ambiente,
frecuencia de apertura de la puerta,
cantidad de alimentos guardados,
ubicación del aparato.
50 Progress
Lo más conveniente es ajustar la
temperatura en una posición intermedia.
Para utilizar el aparato:
2. Gire el regulador de temperatura hacia
la izquierda para obtener una
temperatura más alta en el aparato.
1. Gire el regulador de temperatura hacia
la derecha para obtener una
temperatura más baja en el aparato.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Congelación de alimentos
frescos
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos frescos
y conservar a largo plazo los alimentos
congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es
necesario cambiar el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una congelación
más rápida, gire el regulador de
temperatura a un ajuste más alto para
obtener el frío máximo.
PRECAUCIÓN! En esa
situación, la temperatura del
compartimento frigorífico
puede descender por debajo
de 0°C. En ese caso, sitúe el
regulador de temperatura en
un ajuste menos frío.
Conservación de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por primera
vez o después de un periodo sin uso,
déjelo en marcha al menos durante 2
horas con un ajuste alto antes de colocar
los productos en el compartimento.
En caso de producirse una
descongelación accidental, por
ejemplo, por un corte del
suministro eléctrico, y si la
interrupción ha sido más
prolongada que el valor
indicado en el campo "tiempo
de elevación" de la tabla de
características técnicas, será
necesario consumir cuanto
antes los alimentos
descongelados o cocinarlos de
inmediato y congelarlos de
nuevo (después de que se
hayan enfriado).
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o
congelados, antes de utilizarlos, se
pueden descongelar en el compartimento
frigorífico o a temperatura ambiente,
dependiendo del tiempo de que se
disponga.
Es posible incluso cocinar piezas
pequeñas congeladas, tomadas
directamente del congelador: en tal caso,
el tiempo de cocción será más
prolongado.
Colocación de los estantes de la
puerta
Para poder guardar alimentos de distintos
tamaños, los estantes de la puerta se
pueden colocar a diferentes alturas.
1. Tire gradualmente del estante hacia
arriba hasta que se suelte.
2. Vuelva a colocarlo según sea
necesario.
Progress 51
No utilice instrumentos
metálicos para retirar las
bandejas del congelador.
1. Rellene estas bandejas con agua.
2. Ponga las bandejas de hielo en el
compartimento del congelador.
Indicador de temperatura
Para almacenar correctamente los
alimentos, el frigorífico dispone de
indicador de temperatura. El símbolo de la
pared lateral indica el área más fría del
frigorífico.
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías para colocar los
estantes del modo que se prefiera.
No coloque el estante de vidrio
por encima del cajón de
verduras para no impedir la
correcta circulación del aire.
Producción de cubitos de hielo
Este aparato cuenta con una o varias
bandejas para la producción de cubitos de
hielo.
Si aparece OK (A), coloque los alimentos
frescos en el área indicada con el
símbolo, si no (B), ajuste el controlador de
temperatura en más frío y espere 12
horas antes de volver a comprobar el
indicador de temperatura.
A
OK
B
OK
Después de colocar alimentos
frescos en el aparato o
después de abrir la puerta
repetidamente o durante
mucho tiempo, es normal que
el indicador no muestre OK.
Espere al menos 12 horas para
volver a ajustar el control de
temperatura.
CONSEJOS
Sonidos de funcionamiento
normal
Los ruidos siguientes son normales
durante el funcionamiento:
• Un gorgoteo y burbujeo débil desde el
serpentín cuando se bombea el
refrigerante.
• Un zumbido o sonido intermitente
desde el compresor cuando se bombea
el refrigerante.
52 Progress
• Un chasquido repentino desde el
interior del aparato debido a la
dilatación térmica (un fenómeno físico
natural no peligroso).
• Un chasquido débil desde el regulador
de temperatura cuando se activa o
desactiva el compresor.
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del
estrictamente necesario.
Consejos para la refrigeración
de alimentos frescos
• No guarde en el frigorífico alimentos
calientes ni líquidos en evaporación.
• Cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes.
• Coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre
ellos.
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
• Carne (de todo tipo): guárdela en un
envoltorio adecuado y colóquela en el
estante de vidrio, sobre el cajón de las
verduras. Almacene la carne durante
un máximo de 1-2 días.
• Alimentos cocinados, platos fríos:
cubra y coloque en cualquier instante.
• Frutas y verduras: limpie a fondo y
coloque en un cajón especial. No
guarde en el frigorífico productos como
plátanos, patatas, cebollas y ajos, a
menos que estén empaquetados.
• Mantequilla y queso: coloque en un
recipiente hermético especial o
envuelva o bolsas de polietileno para
eliminar todo el aire posible.
• Botellas: cierre con un tapón y
colóquelas en el estante para botellas
de la puerta de la puerta o en el
botellero (si dispone de él).
Consejos sobre la congelación
• Congele solo alimentos de máxima
calidad, frescos y perfectamente
limpios.
• Para congelar y descongelar con más
eficacia, divida la comida en porciones
pequeñas.
• Envuelva los alimentos en aluminio o
polietileno. Asegúrese de que los
envases sean herméticos.
• Para evitar aumentos en la
temperatura de comida ya congelada,
no coloque comida no congelada justo
al lado.
• Los alimentos magros se congelan
mejor que los grasos. La sal reduce el
tiempo de almacenamiento de los
alimentos.
• No coma cubitos de hielo, sorbetes o
helados inmediatamente después de
sacarlos del congelador. Existe riesgo
de quemaduras.
• Se recomienda etiquetar cada paquete
con la fecha de congelación para
controlar el tiempo de almacenamiento.
Consejos para el
almacenamiento de alimentos
congelados
• Comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados.
• Procurar que los alimentos congelados
pasen de la tienda al congelador en el
menor tiempo posible.
• los alimentos descongelados se
deterioran con rapidez y no pueden
congelarse de nuevo.
• No supere el tiempo de
almacenamiento indicado por el
fabricante de los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Progress 53
Advertencias generales
PRECAUCIÓN! Antes de
realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el
aparato
Este aparato contiene
hidrocarburos en la unidad de
refrigeración por lo que
cualquier tarea de
mantenimiento o recarga debe
ser realizada por personal
técnico homologado.
Los accesorios y las piezas del
aparato no deben lavarse en el
lavavajillas.
Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, lave su interior y todos los accesorios
internos con agua templada y jabón
neutro para eliminar el típico olor de los
productos nuevos. A continuación, seque
todo bien.
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Así mejorará el rendimiento del
aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal. El agua de la
descongelación se descarga por un canal
hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el motor
compresor, desde donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de
descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga
sobre los alimentos del interior.
PRECAUCIÓN! No utilice
detergentes, polvos abrasivos
ni limpiadores a base de cloro
o aceite, ya que podrían dañar
el acabado.
Limpieza periódica
PRECAUCIÓN! No mueva,
dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del aparato.
PRECAUCIÓN! No dañe el
sistema de refrigeración.
El equipo debe limpiarse de forma regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la
Descongelación del congelador
PRECAUCIÓN! No utilice
herramientas metálicas
afiladas para raspar la
escarcha del evaporador, ya
que podría dañarlo.
No utilice dispositivos
mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el
proceso de descongelación,
excepto los recomendados por
el fabricante.
54 Progress
Unas 12 horas antes de
realizar la descongelación,
ajuste una temperatura más
baja con el fin de acumular frío
suficiente en caso de una
interrupción del
funcionamiento.
Siempre se forma un poco de escarcha en
los estantes del congelador y en torno al
compartimento superior.
Descongele el congelador cuando la capa
de escarcha alcance un grosor de unos
3-5 mm.
1. Apague el aparato o desconecte el
enchufe de la toma de corriente.
2. Retire los alimentos congelados,
envuélvalos en varias hojas de papel
de periódico y colóquelos en un sitio
fresco.
PRECAUCIÓN! El aumento
de la temperatura de los
paquetes de alimentos
congelados durante la
descongelación puede
acortar su tiempo de
almacenamiento.
No toque los alimentos
congelados con las manos
mojadas. Podrían
congelarse al contacto con
los alimentos.
3. Deje la puerta abierta. Proteja el suelo
del agua de la descongelación p. ej.,
con un paño o recipiente plano.
4. Para acelerar el proceso de
descongelación, coloque un recipiente
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
con agua tibia en el compartimento
congelador. Además, retire los trozos
de hielo que se desprendan antes de
que finalice la descongelación.
5. Cuando la descongelación haya
terminado, seque a fondo el interior
del aparato. .
6. Encienda el aparato y cierre la puerta.
7. Ajuste el regulador de temperatura
para obtener el máximo frío y haga
funcionar el aparato durante dos o tres
horas con dicho ajuste.
Solo después de este tiempo vuelva a
poner la comida en el congelador.
Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Descongele el aparato (si es
necesario).
4. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
5. Deje la puerta o puertas abiertas para
que no se produzcan olores
desagradables.
PRECAUCIÓN! Si desea
mantener el aparato
encendido, procure que alguien
lo vigile de vez en cuando para
que los alimentos de su interior
no se estropeen si se
interrumpe el suministro
eléctrico.
Progress 55
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no funciona.
El aparato está apagado.
Encienda el electrodomésti‐
co.
El aparato no está correcta‐
mente enchufado a la toma
de corriente.
Enchufe el aparato correcta‐
mente a la toma de corrien‐
te.
No hay tensión en la toma
de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico
diferente a la toma de co‐
rriente. Llame a un electri‐
cista cualificado.
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien apo‐
yado en el suelo.
Compruebe que los sopor‐
tes del aparato descansan
sobre una superficie esta‐
ble.
La bombilla no funciona.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa.
Consulte la sección "Cam‐
bio de la bombilla".
La temperatura está ajusta‐
da incorrectamente.
Consulte el capítulo de fun‐
cionamiento.
Se han introducido numero‐
sos alimentos para congelar
al mismo tiempo.
Espere unas horas y vuelva
a comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente es
demasiado alta.
Consulte la tabla de clase
climática en la placa de ca‐
racterísticas.
Los alimentos introducidos
en el aparato estaban de‐
masiado calientes.
Deje que los alimentos se
enfríen a temperatura am‐
biente antes de almacenar‐
los.
La puerta no está bien ce‐
rrada.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
La puerta no se ha cerrado
correctamente o la junta es‐
tá deformada/sucia.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
El tapón de drenaje del
agua no está bien colocado.
Coloque el tapón de drenaje
en la forma correcta.
Los alimentos no están bien
envueltos.
Envuelva mejor los produc‐
tos.
El compresor funciona conti‐
nuamente.
Hay demasiada escarcha o
hielo.
56 Progress
Problema
Posible causa
Solución
La temperatura está ajusta‐
da incorrectamente.
Consulte el capítulo de fun‐
cionamiento.
El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.
Durante el proceso de des‐
congelación automática, la
escarcha se derrite en la
placa posterior.
Esto es correcto.
El agua fluye al interior del
frigorífico.
La salida de agua está obs‐
truida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que
el agua fluya al colector de
agua.
Asegúrese de que los ali‐
mentos no entran en contac‐
to con la placa posterior.
Hay agua en el suelo.
La salida de agua de la des‐
congelación no está conec‐
tada a la bandeja de evapo‐
ración situada sobre el com‐
presor.
Fije la salida de agua de
descongelación a la bandeja
de evaporación.
La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.
El regulador de temperatura
no se ha ajustado correcta‐
mente.
Seleccione una temperatura
más alta o baja.
La puerta no está bien ce‐
rrada.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
La temperatura de los pro‐
ductos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de
los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlos.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos al
mismo tiempo.
El grosor de la escarcha es
de más de 4-5 mm.
Descongele el aparato.
La puerta se ha abierto con
frecuencia.
Si es necesario, cierre la
puerta.
La puerta se abre con de‐
masiada frecuencia.
Abra la puerta solo cuando
sea necesario.
La puerta no se cierra com‐
pletamente.
Asegúrese de que la puerta
está cerrada completamen‐
te.
Los alimentos guardados no
están envueltos correcta‐
mente.
Envuelva los alimentos co‐
rrectamente antes de guar‐
darlos en el aparato.
Hay demasiada agua de
condensación en la pared
posterior del frigorífico.
Progress 57
Problema
Posible causa
Solución
Hay escarcha en la pared
posterior del frigorífico.
La temperatura ambiente es
alta y el aparato está confi‐
gurado a la temperatura
más baja
Ajuste el termostato en una
temperatura más elevada
para permitir la descongela‐
ción automática.
El aparato está completa‐
mente cargado y ajustado a
la temperatura más baja.
Ajuste el termostato en una
temperatura más elevada
para permitir la descongela‐
ción automática.
Ha intentado volver a abrir
la puerta inmediatamente
después de cerrarla.
Espere unos segundos en‐
tre el cierre y la reapertura
de la puerta.
La puerta no se abre fácil‐
mente.
Si el consejo anterior no ofrece
resultados, llame al servicio
técnico autorizado más
cercano.
Cambio de la bombilla
1
2
1
El aparato está equipado con
una luz LED interior de larga
duración.
Recomendamos
encarecidamente utilizar solo
piezas de repuesto originales.
Utilice bombillas LED (rosca
E14) solamente. La potencia
máxima se indica en la unidad
de la bombilla.
PRECAUCIÓN! Desenchufe el
aparato de la toma de
corriente.
1. Con los dedos, separe ligeramente
ambos lados de la tapa transparente
para soltarlos y desenganche la tapa
tirando en la dirección de las flechas.
2. Cambie la bombilla por otra de las
mismas características y diseñada
específicamente para
electrodomésticos.
3. Vuelva a colocar la tapa de la
bombilla.
4. Enchufe el aparato a la toma de
corriente.
5. Abra la puerta.
Compruebe que la bombilla se
enciende.
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte las instrucciones de montaje.
3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto con
el servicio técnico autorizado.
58 Progress
DATOS TÉCNICOS
Ficha de información del producto
Marca registrada
Progress
Modelo
PK0845 933016123
Categoría
7. Frigorífico-Congelador
Clase de eficiencia energética
A++
Consumo de energía en kWh/año, según los resulta‐
dos obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El
consumo de energía real depende de las condiciones
de uso del aparato y de su localización
151
Volumen útil en litros, refrigerador
109
Volumen útil en litros, estrellas
14
Volumen útil en litros, zona de bodega
-
Volumen útil en litros, vino
-
Volumen útil en litros, total
123
Volumen útil en litros, congelador
-
Volumen útil en litros, enfriador
-
Volumen útil en litros, otros compartimentos
-
Clasificación por estrellas del compartimento del con‐
gelador con el volumen útil más alto (I)
****
Temperatura de diseño de otros compartimentos > 14
°C (°C), si acaso
-
Libre de escarcha (S/N), refrigerador
No
Libre de escarcha (S/N), congelador
No
Autonomía en h
12
Capacidad de congelación en kg/24h
2
Clase climática
SN-N-ST-T
Temperatura mínima ambiente a la que este aparato
está destinado a ser utiizado, en °C
10
Temperatura máxima ambiente a la que este aparato
está destinado a ser utiizado, en °C
43
Emisiones de ruido acústico dB(A) re1 pW
38
Aparato encastrado S/N
Sí
Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la
conservación de vinos S/N
No
Progress 59
Datos técnicos adicionales
Medidas del aparato
Alto
873 mm
Ancho
540 mm
Fondo
550 mm
Voltaje
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el lado
exterior o interior del aparato, y en la
etiqueta de consumo energético.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
www.progress-hausgeraete.de
211625307-A-262019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising