ZANKER | KBA14411SB | User manual | Zanker KBA14411SB Uživatelský manuál

Zanker KBA14411SB Uživatelský manuál
Návod k
použití
Használati
útmutató
Instrukcja
obsługi
Návod na
používanie
Chladnička
Hűtőszekré‐
ny
Chłodziarka
Chladnička
KBA14411SB
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Provoz
Denní používání
2
3
5
6
6
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
7
8
10
13
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič používat,
pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
2
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance
v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např.
aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezpečnostní pokyny
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
•
•
•
•
•
•
hodiny, než spotřebič připojíte k napájení.
Olej tak může natéct zpět do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči (např.
změna směru otevírání dveří) vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel,
sporáků, trub či varných desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
3
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se ujistěte, že není
napájecí kapel nikde zachycený
či poškozený.
•
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické
součásti (např. napájecí kabel, síťovou
zástrčku, kompresor). Při výměně
elektrických součástí se obraťte na
autorizované servisní středisko či
elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Dbejte na to,
abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující
isobutan.
•
•
•
•
4
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická
zařízení (jako např. výrobníky zmrzliny),
pokud nejsou výrobcem označena jako
použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Do mrazicího oddílu nevkládejte sycené
nápoje. V nádobě takových nápojů by
vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny
a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty
či potraviny z mrazicího oddílu, pokud
máte mokré či vlhké ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které byly
rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené na
balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli vhodného
materiálu pro kontakt s potravinami.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
•
Typ osvětlení použitý u tohoto spotřebiče
je určen pouze do domácích spotřebičů.
Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze kvalifikovaná
osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný, bude se
na dně spotřebiče shromažďovat voda.
Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Likvidace
•
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznění
dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
•
•
Chladicí okruh a izolační materiály tohoto
spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro
informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky, která
se nachází blízko výměníku tepla.
Instalace
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz lze
zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního rozsahu.
Pokud máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Umístění
Řiďte se pokyny k montáži při
instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů
tepla, jako jsou radiátory, bojlery, přímý
sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda může
vzduch volně cirkulovat kolem zadní části
skříně spotřebiče.
Připojení k elektrické síti
Poloha
•
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
•
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na
typovém štítku odpovídají napětí v domácí
síti.
Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud
není domácí zásuvka uzemněná, poraďte
se s odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
5
5 cm
POZOR! Řiďte se pokyny k
montáži při instalaci.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Provoz
Zapnutí spotřebiče
1.
2.
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič nastavit:
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.
1.
Regulace teploty
2.
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu
uvnitř spotřebiče však můžete nastavit sami.
Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
Otočte regulátorem teploty proti směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout vyšší teploty.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
Denní používání
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé uložení
zmrazených a hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je
nutné změnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem
teploty směrem na vyšší nastavení, abyste
dosáhli maximálního chladu.
6
POZOR! Teplota chladicího
oddílu pak může klesnout pod 0
°C. V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
Uskladnění zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně dvě hodiny
na vyšší nastavení.
V případě náhodného
rozmrazení, například z důvodu
výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší dobu,
než je uvedeno v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po
ochlazení).
Skleněná police nad zásuvkou na
zeleninu musí ale vždy zůstat na
svém místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny
je možné před použitím rozmrazit v
chladničce nebo při pokojové teplotě, podle
toho, kolik na to máte času.
Ukazatel teploty
Malé kousky lze dokonce tepelně upravovat
ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas
přípravy bude ale v takovém případě delší.
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče označuje
nejchladnější oblast v chladničce.
Umístění dveřních polic
Pokud se zobrazuje hlášení OK (A), vložte
čerstvé potraviny do oddílu označeného
symbolem; pokud se nezobrazuje (B),
nastavte regulátor teploty na chladnější
nastavení a vyčkejte 12 hodin, než ukazatel
teploty opět zkontrolujete.
Dveřní police můžete umístit do různé výšky a
vkládat tak do nich různě velká balení
potravin.
1.
2.
Postupně vytahujte polici směrem nahoru,
dokud se neuvolní.
Změňte umístění dle potřeby.
A
OK
B
OK
Po vložení čerstvých potravin do
spotřebiče nebo po opakovaném
otevření dveří na delší dobu je
normální, když se přestane
zobrazovat hlášení OK. Vyčkejte
alespoň 12 hodin, než provedete
nové nastavení ovladače teploty.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
Tipy a rady
Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
Když je čerpána chladicí kapalina, můžete
z cívek slyšet zvuk slabého bublání či
zurčení.
7
•
•
•
Když se čerpá chladící kapalina, může to
být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
•
Tipy pro zmrazování potravin
•
•
Tipy pro úsporu energie
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
•
•
•
Do chladničky nevkládejte teplé potraviny
nebo tekutiny, které se odpařují.
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
•
•
•
•
•
Užitečné rady:
•
•
•
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na skleněnou
polici nad zásuvku se zeleninou. Maso
skladujte nejdéle 1-2 dny.
Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do
hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně
přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto v
polici na lahve ve dveřích spotřebiče nebo
ve stojanu na lahve (je-li součástí výbavy).
Mrazte pouze potraviny prvotřídní kvality,
čerstvé a dokonale očištěné.
Efektivnějšího zmrazování a rozmrazování
potravin dosáhnete, když je rozdělíte na
malé porce.
Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte přímo
vedle nich čerstvé nezmrazené potraviny.
Libové potraviny vydrží uložené déle a v
lepším stavu než tučné. Sůl zkracuje délku
bezpečného skladování potravin.
Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte ihned
poté, co je vyjmete z mrazničky. Hrozí
nebezpečí omrznutí.
Doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin.
Tipy pro skladování zmrazených
potravin
•
•
•
•
Vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem
správně skladované.
Zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase.
Již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
8
Tento spotřebič obsahuje plynné
uhlovodíky v chladicím okruhu;
údržbu a doplnění smí tedy
provádět pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou
vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach
nového výrobku, pak vše důkladně vytřete do
sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo ropy,
které mohou poškodit povrch
spotřebiče.
Odmrazování mrazničky
POZOR! K odstraňování
námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré kovové
nástroje, mohli byste jej poškodit.
K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmražených
potravin během odmrazování
může zkrátit dobu jejich
skladování.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1.
2.
3.
4.
Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených
nečistot.
Vše důkladně opláchněte a osušte.
Jsou-li dostupné, vyčistěte kondenzátor a
kompresor na zadní straně spotřebiče
kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí motoru
kompresoru. Rozmrazená voda vytéká
žlábkem do speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru, kde se
odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu, který
se nachází uprostřed žlábku v chladicím
oddíle, se musí pravidelně čistit, aby voda
nemohla přetéct a kapat na uložené
potraviny.
Asi 12 hodin před odmrazováním
nastavte nižší teplotu, aby se
vytvořila dostatečná zásoba
chladu pro přerušení provozu
spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu
se vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1.
2.
3.
4.
Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a dejte
je na chladné místo.
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se
zmrazených potravin vlhkýma
rukama. Ruce by vám mohly
k potravinám přimrznout.
Nechte dveře otevřené.
Chcete-li urychlit odmrazování, postavte
do mrazicího oddílu hrnek s teplou vodou.
Odstraňujte také kusy ledu, které
odpadnou ještě před dokončením
odmrazování.
Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor.
9
5. Zapněte spotřebič.
Po třech hodinách vyjmuté potraviny vložte
zpět do mrazicího oddílu.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1.
2.
3.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Vyjměte všechny potraviny.
Odmrazte spotřebič (v případě potřeby).
4.
5.
Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
POZOR! Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se uchovávaný
obsah nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Spotřebič nefunguje.
Řešení
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasu‐
nutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐
staven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovostním
režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Příčinou může být vložení
velkého množství potravin ke
zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče příliš
teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
10
Možná příčina
Problém
Příliš mnoho námrazy a ledu.
Možná příčina
Řešení
Dveře nejsou správně
zavřené nebo je deformova‐
né či zašpiněné těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody
do správné polohy.
Potraviny nejsou řádně zaba‐
lené.
Zabalte potraviny lépe.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐
ničky stéká voda.
Během automatického od‐
mrazování se na zadní stěně
rozmrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání odto‐
ku vody do odtokového otvo‐
ru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Dveře byly otvírány příliš ča‐
sto.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Dveře nejsou zcela dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Na zadní stěně chladničky je
příliš mnoho kondenzované
vody.
11
Problém
Na zadní stěně chladničky je
námraza.
Dveře nelze snadno otevřít.
Možná příčina
Řešení
Uložené potraviny nebyly za‐
balené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného ob‐
alu.
Okolní teplota je vysoká a
spotřebič je nastaven na nej‐
nižší teplotu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky odmra‐
zil.
Spotřebič je zcela zaplněný a
je nastaven na nejnižší teplo‐
tu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky odmra‐
zil.
Pokusili jste se otevřít dveře
ihned po jejich uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
1
2
Výměna žárovky
1
Tento spotřebič je vybaven
vnitřním osvětlením pomocí LED
diod s dlouhou životností.
Důrazně doporučujeme používat
pouze originální náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální výkon
je zobrazen na těle žárovky.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1.
Prsty mírně roztáhněte průhledný kryt
oběma směry a uvolněte jej z háčku ve
směru označeném šipkami.
2.
3.
4.
5.
Zavření dveří
1.
2.
3.
12
Vyměňte žárovku za novou se stejnými
vlastnostmi a určenou speciálně pro
použití v domácích spotřebičích.
Nasaďte kryt žárovky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
Vyčistěte těsnění dveří.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se
pokyny k montáži.
V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Technické údaje
Informační list výrobku
Ochranná známka
Zanker
Model
KBA14411SB 933016125
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích
normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění
spotřebiče.
187
Užitný objem v litrech, chladnička
109
Užitný objem v litrech, hvězdička
14
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
123
Užitný objem v litrech, mraznička
-
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úložnou
kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k di‐
spozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
12
Mrazicí výkon v kg/24 h
2
Klimatická třída
SN-N-ST
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty
okolí, v °C
38
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
38
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína,
A/N
Ne
13
Další technické údaje
Rozměry spotřebiče
Výška
873 mm
Šířka
540 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém
štítku umístěném na vnější nebo vnitřní
straně spotřebiče a na energetickém štítku.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
14
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
Tartalom
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Működés
Napi használat
15
16
18
19
19
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
21
22
23
26
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
Általános Biztonság
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
15
Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus
berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás
meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat)
tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
•
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
16
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Biztonsági okokból ne használja a
készüléket a bútorba való beépítés előtt.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt
lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon
a levegő a készülék körül.
•
•
•
•
•
Az első üzembe helyezéskor vagy az ajtó
nyitási irányának megfordítása után várjon
legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a
készüléket az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó nyitási
irányának megfordítása) előtt húzza ki a
hálózati vezetéket a hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
A készüléket nem szabad túl párás vagy
túl hideg környezetben üzemeltetni.
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel, ellenkező
esetben megkarcolhatja a padlót.
Elektromos csatlakoztatás
•
•
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
elhelyezésekor ügyeljen arra,
hogy a hálózati kábel ne
csípődjön be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! Ne
használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés
ellen védett aljzatot használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel,
kompresszor) épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a
hivatalos márkaszervizhez vagy
elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje
alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen
arra, hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és tűzveszély.
A készülékben gyúlékony, azonban
igen környezetbarát földgáz, izobután
(R600a) taláható. Ügyeljen arra, hogy ne
sértse meg a hűtőkör izobutánt tartalmazó
alkatrészeit.
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a készülék
belsejébe, hacsak ezt a gyártó kifejezetten
nem javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng és
gyújtószikra használatától. Szellőztesse ki
a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen
a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
fagyás ugyanis nyomást fejt ki az italtároló
edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot
a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a
készülékbe, annak közelébe, illetve annak
tetejére.
Ne érintse meg a készülék kompresszorát
és kondenzátorát. Ezek üzem közben
forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne is
érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán
található tárolási útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona világítására ne használja.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak
képesített személy végezheti el.
17
•
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség
szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvízelvezető nyílás el van záródva, a víz
összegyűlik a készülék alján.
Szerviz
•
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
•
•
•
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
•
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze
a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza
a gyermekek és háziállatok készülékben
rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz.
A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a hőcserélő
közelében található.
Üzembe helyezés
Bizonyos működési problémák
léphetnek fel egyes típusoknál,
ha az adott tartományon kívül
eső értéken üzemelteti azokat. A
megfelelő működés kizárólag a
megadott hőmérséklettartományon belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül fel
azzal kapcsolatban, hogy hova
telepítse a készüléket, forduljon a
készülék forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Elhelyezés
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében
a készüléket minden hőforrástól, például
radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen
napsütéstől stb. távol helyezze üzembe.
Gondoskodjon arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
Elektromos csatlakoztatás
Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni, amelynek
környezeti hőmérséklete megfelel annak a
klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján van feltüntetve.
Klíma‐
osztály
•
•
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
•
•
18
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az adattáblán
feltüntetett feszültség és frekvencia
megegyezik-e az elektromos hálózat
értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza ilyen
típusú (földelt). Ha az elektromos hálózati
csatlakozóaljzat nincs leföldelve,
csatlakoztassa a készüléket az érvényben
lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
Szellőzési követelmények
VIGYÁZAT! Az üzembe helyezés
előtt olvassa el az összeszerelési
utasítást.
A készülék mögött megfelelő légáramlást kell
biztosítani.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Működés
Bekapcsolás
1.
2.
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányba
egy közepes beállításra.
Kikapcsolás
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a leginkább
megfelelő.
A készülék működtetése:
1.
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik. Mindazonáltal saját maga is
beállíthatja a készülékben levő
hőmérsékletet.
2.
Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban,
hogy alacsonyabb hőmérsékletet érjen el
a készülék belsejében.
Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával ellentétes irányban,
hogy magasabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell
tartani, hogy a készülék belsejében levő
hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:
Napi használat
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Friss élelmiszer lefagyasztása
A hűtőrekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú
tárolására is.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem
szükséges megváltoztatnia a közepes
beállítást.
A gyorsabb fagyasztási művelet érdekében
forgassa a hőmérséklet-szabályozót a
magasabb beállítások felé, hogy maximális
hűtést érjen el.
19
VIGYÁZAT! Ebben az esetben a
fagyasztórekesz hőmérséklete 0
°C alá is eshet. Ha ez az eset
előfordul, állítsa magasabb
értékre a hőmérsékletszabályzót.
Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 óráig a készüléket a
magasabb beállításokon.
Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb
ideig tart, mint a műszaki
jellemzők között megadott
„áramkimaradási biztonság”
(felolvadási idő), a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal meg
kell főzni, majd pedig a (kihűlés
után) újra lefagyasztani.
Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó sínnel
vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés
szerinti helyre lehessen tenni.
Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a hűtőrekeszben
vagy szobahőmérsékleten kiolvaszthatók,
attól függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve
is megfőzhetők: ebben az esetben a főzés
hosszabb ideig tart.
Az ajtópolcok elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
1.
2.
20
Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg ki
nem szabadul.
Pozícionálja újra szükség szerint.
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő üvegpolcot.
Hőmérséklet-visszajelző
Az élelmiszerek helyes tárolása érdekében a
hűtőszekrény hőmérséklet-visszajelzővel van
felszerelve. A készülék oldalfalán elhelyezett
szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb
területét jelöli.
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a friss
élelmiszert a szimbólum által jelzett területre,
ha nem (B), akkor állítsa a hőmérsékletszabályozót hidegebb értékre, majd várjon 12
órát a hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése
előtt.
A
OK
B
OK
Friss élelmiszer behelyezése
vagy a készülék ajtajának
hosszabb ideig tartó, többszöri
kinyitása után normális jelenség,
hogy az OK üzenet nem jelenik
meg a kijelzőn. Várjon legalább
12 órát a hőmérséklet-szabályzó
beállításának megváltoztatása
előtt.
Hasznos tanácsok és javaslatok
Normális működéssel járó hangok:
•
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
•
•
•
•
Gyenge gurgulázó és bugyborékoló hang
a csőkígyókból a hűtőközeg áramlása
közben.
Zümmögő vagy pulzáló hang hallható a
kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
Hirtelen recsegő zaj hallható a készülék
belseje felől, melyet a hőtágulás okoz (ez
természetes és nem veszélyes fizikai
jelenség).
Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a kompresszor
be- vagy kikapcsolásakor.
Energiatakarékossági tanácsok
•
Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne
hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább
nyitva.
Ötletek friss élelmiszerek hűtéséhez
•
•
•
Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni azokat.
Ötletek a hűtőszekrény használatához
•
•
Ötletek fagyasztáshoz
•
•
•
•
•
•
Hasznos tanácsok:
•
•
Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti üveglapra.
A húst legfeljebb 1-2 napig tárolja.
Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a célra
készült tartóedénybe. Ha a banán, krumpli,
hagyma vagy fokhagyma nincs
becsomagolva, tilos őket a
hűtőszekrényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy alufóliába
vagy nejlonzacskókba csomagolni őket, és
a lehető legtöbb levegőt kiszorítani
körülöttük.
Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja őket
az ajtó palacktartó rekeszében vagy (ha
van) a palacktartó állványon.
•
Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket fagyasszon le.
A hatékonyabb fagyasztás és felolvasztás
érdekében az élelmiszereket ossza fel kis
adagokra.
Az ételt alufóliába vagy műanyag fóliába
csomagolja. Ügyeljen arra, hogy a
csomagolás légmentes legyen.
A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
A zsírszegény ételeket könnyebben és
hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az élelmiszerek
eltarthatóságát.
A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból való
kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy
nyomon lehessen követni a tárolási időket.
21
Ötletek fagyasztott élelmiszerek
tárolásához
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket megfelelően
tárolta-e az eladó.
Gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott
élelmiszerek a lehető legrövidebb időn
belül elkerüljenek az élelmiszerüzletből a
fagyasztóba.
A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Általános figyelmeztetések
VIGYÁZAT! Bármilyen
karbantartási művelet előtt
válassza le a készüléket a
hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz, ezért
csak megbízott szerelő végezhet
rajta karbantartást, és töltheti fel
újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa ki
a készülék belsejét és az összes belső
tartozékot semleges mosogatószeres langyos
vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új
termékek tipikus szagát, majd alaposan
szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat,
klór- vagy olajtartalmú
tisztítószereket, mert ezek
károsítják a felületet.
Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/
vagy kábeleket.
22
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy
ne sérüljön meg a hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1.
2.
3.
4.
A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára, hogy
biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a
kondenzátort és a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével.
Ezzel javíthatja a készülék teljesítményét,
és csökkentheti az áramfogyasztást.
A hűtőszekrény jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal automatikusan
távozik a hűtőrekesz elpárologtatójáról, amint
a kompresszor leáll. A jégmentesítéssel
keletkezett víz a hűtőtér hátsó falán levő,
vályúszerű csatornán keresztül a készülék
hátulján, a kompresszor felett elhelyezett
tartályba jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz kivezetőnyílást,
amely a jégmentesítésből származó vizet
elvezeti, rendszeresen megtisztítsa, nehogy a
víz befolyjon a tárolótérbe, károsítva a
készüléket vagy a tárolt árut.
2.
A fagyasztó leolvasztása
VIGYÁZAT! Soha ne próbálja
meg éles fémeszközökkel
lekaparni a jeget az
elpárologtatóról, mert felsértheti
azt. A leolvasztás felgyorsítására
kizárólag a gyártó által ajánlott
eszközöket vagy anyagokat
használjon. Ha a leolvasztás
közben a fagyasztott
élelmiszercsomagok
hőmérséklete megemelkedik,
biztonságos tárolási idejük
lerövidülhet.
A leolvasztás előtt kb. 12 órával
állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet annak érdekében,
hogy a működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a
fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg
vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.
1.
Kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a
dugót a konnektorból.
Szedjen ki minden élelmiszert a
készülékből, csomagolja be azokat több
réteg újságpapírba, és tegye hideg helyre.
FIGYELMEZTETÉS! A
fagyasztott árukhoz ne
nyúljon nedves kézzel. A
keze hozzáfagyhat az
élelmiszerhez.
3. Hagyja nyitva az ajtót.
A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék langyos
vizet a fagyasztórekeszbe. Ezenkívül,
távolítsa el azokat a jégdarabokat,
amelyek leolvasztás közben letörnek.
4. A leolvasztás befejezése után alaposan
törölje szárazra a készülék belsejét.
5. Kapcsolja be a készüléket.
3 óra elteltével pakolja vissza a korábban
kiszedett élelmiszereket a fagyasztórekeszbe.
Használaton kívüli időszak
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1.
2.
3.
4.
5.
Válassza le a készüléket az elektromos
táphálózatról.
Vegye ki az összes élelmiszert.
Szükség esetén olvassza le a készüléket.
Tisztítsa meg a készüléket és az összes
tartozékot.
Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat,
hogy ne képződjenek kellemetlen szagok.
VIGYÁZAT! Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné hagyni,
kérjen meg valakit, időnként
ellenőrizze, hogy a benne lévő
étel nem romlott-e meg
áramkimaradás miatt.
Hibaelhárítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Mi a teendő, ha ...
Jelenség
A készülék nem működik.
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
23
Jelenség
Megoldás
A hálózati dugasz nincs meg‐
felelően csatlakoztatva a kon‐
nektorba.
Csatlakoztassa megfelelően
a hálózati dugaszt a konnek‐
torba.
Nincs feszültség a konnektor‐
ban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a há‐
lózati aljzatba. Forduljon
szakképzett villanyszerelő‐
höz.
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti üzem‐
módban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghibáso‐
dott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása nem
megfelelő.
Olvassa el a „Működtetés” c.
szakaszt.
Egyszerre túl sok lefagyasz‐
tandó élelmiszert helyezett a
készülékbe.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsék‐
letet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahő‐
mérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az ajtó nincs jól becsukva
vagy az ajtótömítés deformá‐
lódott/szennyeződött.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A vízleeresztő dugója nincs a
helyén.
Tegye vissza a helyére a víz‐
leeresztő dugóját.
Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagolva.
Csomagolja be jobban az
élelmiszereket.
A hőmérséklet beállítása nem
megfelelő.
Olvassa el a „Működtetés” c.
szakaszt.
Az automatikus leolvasztás
során a dér megolvad a hát‐
lapon.
Ez nem hibajelenség.
A kompresszor folyamatosan
működik.
Túl sok dér és jég képződött.
Víz folyik a hűtőszekrény há‐
toldalán.
24
Lehetséges ok
Jelenség
Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.
Lehetséges ok
Megoldás
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a vízgyűj‐
tőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élel‐
miszerek ne érjenek a hátsó
falhoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti párologta‐
tó tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A készülékben a hőmérséklet
túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmérsékle‐
te túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmér‐
sékletre csökkenjen a tárolás
előtt.
Egyszerre túl sok terméket
helyezett be.
Egyszerre kevesebb termék‐
et tároljon el.
A jégréteg vastagabb mint
4-5 mm.
Olvassza le a készüléket.
Túl gyakran nyitja ki az ajtót.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Túl gyakran nyitogatta a ké‐
szülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy az
ajtó teljesen be van csukva.
A tárolt étel nincs becsoma‐
golva.
Mielőtt a készülékben tárol‐
ná, megfelelően csomagolja
be az ételeket.
A környezeti hőmérséklet
magas, és a készülék a lega‐
lacsonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
A készülék teljesen tele van
pakolva, és a legalacsonyabb
hőmérsékletre van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
A hűtőszekrény hátfalán túl
sok kondenzvíz jelenik meg.
A hűtőszekrény hátfalán dér
jelenik meg.
25
Jelenség
Lehetséges ok
Az ajtó nehezen nyitható.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Ha a hibajelenség továbbra is
fennáll, forduljon a legközelebbi
hivatalos márkaszervizhez.
A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú
belső LED-világítással szereltük
fel.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14 foglalat)
használjon. A maximális
teljesítmény a lámpaegységen
látható.
VIGYÁZAT! Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
1.
Megoldás
2.
3.
4.
5.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
Olyan égőt használjon a cseréhez,
melynek jellemzői azonosak az eredetivel,
és kifejezetten háztartási eszközökhöz
gyártották.
Szerelje vissza a lámpabúrát.
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
Az ajtó becsukása
1.
2.
3.
Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési utasítást.
Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
Az ujjaival óvatosan húzza szét az
átlátszó fedél két oldalát, majd a
reteszelés feloldását követően a nyíl
irányába mozgatva távolítsa el a fedelet.
1
2
1
Műszaki adatok
Termékismertető adatlap
26
Védjegy
Zanker
Modell
KBA14411SB 933016125
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszte‐
redmények alapján. A tényleges energiafogyasztás
függ a készülék elhelyezésétől és használatának mód‐
jától
187
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
109
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
14
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
123
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
-
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz csil‐
lag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
12
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
2
Klímaosztály
SN-N-ST
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a ké‐
szülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
38
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
38
Beépíthető készülék I/N
Igen
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
Kiegészítő műszaki adatok
A készülék méretei
Magasság
873 mm
Szélesség
540 mm
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
27
A műszaki adatok a készülék külsején vagy
belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
Környezetvédelmi tudnivalók
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
28
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el
a készüléket a helyi újrahasznosító telepre,
vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
Eksploatacja
Codzienna eksploatacja
29
30
32
33
34
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
35
36
38
41
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z dołączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała
ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi
w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu
wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli zostaną
uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
29
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń ani
środków do przyspieszania odmrażania urządzenia z
wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać
żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie używać
produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
30
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy
uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Należy zawsze stosować
rękawice ochronne i mieć na stopach
pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego urządzenia lub
zmianie kierunku otwierania jego drzwi
należy odczekać co najmniej 4 godziny
przed podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi) należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani płyt
grzejnych.
Nie narażać urządzenia na zamoczenie
przez deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w miejscach,
gdzie występuje zbyt duża wilgotność lub
zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby uniknąć
zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi dotyczące
ochrony środowiska. Należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego zawierającego izobutan.
•
•
OSTRZEŻENIE! Ustawiając
urządzenie, należy uważać, aby
nie przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
•
OSTRZEŻENIE! Nie stosować
rozgałęźników ani przedłużaczy.
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego z
uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
elementów elektrycznych (np. wtyczki,
przewodu zasilającego, sprężarki). Jeśli
wystąpi konieczność wymiany elementów
elektrycznych, należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym lub
elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
•
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek do
lodów), chyba że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
W razie uszkodzenia układu chłodniczego
należy zadbać o to, aby w pomieszczeniu
nie było otwartego płomienia ani źródeł
zapłonu. Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu z
napojem.
31
•
•
•
•
•
•
•
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać produktów
znajdujących się w komorze zamrażarki
mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym do
kontaktu z żywnością.
Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
porażeniem prądem.
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone wyłącznie
do urządzeń domowych. Nie należy
używać go do oświetlania pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
•
•
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby oczyszczać
go. Gdy odpływ zablokuje się, na dnie
urządzenia zbiera się woda.
Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
•
•
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny gaz.
Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego w pobliżu wymiennika ciepła.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego działania,
urządzenie należy zainstalować z dala od
32
źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd. Należy
zapewnić swobodny przepływ powietrza z tyłu
urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w którym
temperatura otoczenia będzie odpowiadać
klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Niektóre modele urządzeń mogą
działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowa praca
urządzenia jest gwarantowana
tylko w podanym zakresie
temperatury. W razie wątpliwości
dotyczących miejsca instalacji
należy skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
•
•
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Wymagania dotyczące wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi być
wystarczający.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Podłączenie do sieci elektrycznej
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
UWAGA! Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
Eksploatacja
Włączanie
1.
2.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda elektrycznego.
Obrócić regulator temperatury zgodnie z
ruchem wskazówek zegara do średniego
ustawienia.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić pokrętło
regulacji temperatury w położeniu „O”.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
Jednak użytkownik może również
samodzielnie ustawić temperaturę w komorze
urządzenia.
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura wewnątrz
urządzenia zależy od:
•
•
•
•
temperatury w pomieszczeniu,
częstotliwości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej żywności,
miejsca, w którym umieszczono
urządzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj najbardziej
odpowiednie.
Obsługa urządzenia:
1.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
33
2.
aby uzyskać niższą temperaturę w
komorze urządzenia.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
aby uzyskać wyższą temperaturę w
komorze urządzenia.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie ma
potrzeby zmieniania średniego ustawienia.
Jednak w celu szybszego zamrożenia
produktów można obrócić regulator
temperatury na wyższe ustawienie, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.
UWAGA! W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść poniżej
0°C. Jeśli tak się stanie, należy
ponownie ustawić wyższą
temperaturę.
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnej wysokości.
1.
2.
Stopniowo wyciągać półkę do góry aż do
jej zwolnienia.
Umieścić ponownie według potrzeb.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po pewnym
okresie wyłączenia urządzenia, przed
umieszczeniem produktów w komorze należy
uruchomić urządzenie na co najmniej 2
godziny z wyższym ustawieniem.
Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności
spowodowanego na przykład
awarią zasilania, jeśli awaria
zasilania trwała dłużej, niż
podano w tabeli danych
technicznych w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez
zasilania”, należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować, po
czym ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
34
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
symbolem, jeśli nie (B), należy obniżyć
ustawienie temperatury i odczekać 12 godzin
przed ponownym sprawdzeniem wskaźnika
temperatury.
Nie wolno wyjmować szklanej
półki znad szuflady na warzywa,
ponieważ zapewnia ona
odpowiedni obieg powietrza.
A
OK
B
OK
Po włożeniu do urządzenia
świeżej żywności lub
wielokrotnym otwieraniu drzwi na
dłuższy czas normalnym
zjawiskiem jest zniknięcie
wskazania OK. W takiej sytuacji
należy wstrzymać się co najmniej
12 godzin z regulacją
temperatury.
Wskaźnik temperatury
Chłodziarkę wyposażono we wskaźnik
temperatury ułatwiający prawidłowe
przechowywanie żywności. Symbol na
bocznej ściance urządzenia wskazuje
najchłodniejsze miejsce w chłodziarce.
Jeśli wyświetla się wskazanie OK (A), można
umieścić żywność w obszarze oznaczonym
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
•
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
•
•
•
•
•
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania sprężarki,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza urządzenia,
spowodowany przez naturalne i niegroźne
zjawisko rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania regulatora
temperatury podczas włączania i
wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
•
Nie otwierać zbyt często drzwi urządzenia i
nie zostawiać ich otworzonych dłużej, niż
jest to absolutnie konieczne.
Wskazówki dotyczące przechowywania
Przydatne wskazówki:
•
•
•
•
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
•
W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów.
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które wydzielają
mocny zapach.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych.
•
Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować do
odpowiedniego opakowania i umieścić na
szklanej półce nad pojemnikiem na
warzywa. Mięso można przechowywać
maksymalnie przez 1–2 dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno:
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów, ziemniaków,
cebuli i czosnku nie należy przechowywać
w chłodziarce.
Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć folią
aluminiową lub umieścić w polietylenowym
worku tak, aby maksymalnie ograniczyć
dostęp powietrza.
Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na butelki
35
lub (jeśli występuje) specjalnej półce na
butelki.
Wskazówki dotyczące zamrażania
•
•
•
•
•
Należy zamrażać tylko produkty
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone.
W celu zapewnienia bardziej efektywnego
zamrażania i rozmrażania należy podzielić
żywność na małe porcje.
Zawinąć żywność w folię aluminiową lub
polietylenową. Upewnić się, że
opakowanie jest szczelne.
Nie należy umieszczać świeżej żywności
bezpośrednio obok już zamrożonych
produktów, aby uniknąć podniesienia ich
temperatury.
Produkty niskotłuszczowe przechowują się
lepiej i przez dłuższy czas niż te o dużej
zawartości tłuszczu. Sól powoduje
skrócenie okresu przechowywania
żywności.
•
•
Nie należy spożywać kostek lodu, lodów
sorbetowych ani lodów na patyku
bezpośrednio po ich wyjęciu z zamrażarki.
Grozi to odmrożeniami.
Zaleca się umieszczenie daty zamrożenia
na każdym opakowaniu w celu kontroli
długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
•
•
•
•
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Przenieść zamrożoną żywność ze sklepu
do zamrażarki w jak najkrótszym czasie.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
Nie przekraczać okresu przechowywania
podanego przez producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
UWAGA! Nie należy stosować
żrących detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od zasilania.
Okresowe czyszczenie
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników
serwisu.
Akcesoria oraz części urządzenia
nie nadają się do mycia w
zmywarce.
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać do
uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Nie wolno uszkodzić
układu chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1.
Czyszczenie wnętrza
2.
W celu usunięcia zapachu nowego produktu,
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia,
należy umyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
3.
4.
36
Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły się na
nich zabrudzenia.
Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je za
pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie energii
elektrycznej.
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za każdym
razem po wyłączeniu się silnika sprężarki
następuje automatyczne usunięcie szronu z
parownika komory chłodziarki. Woda z
rozpuszczonego szronu spływa rynienką do
specjalnego pojemnika znajdującego się z
tyłu urządzenia nad sprężarką, skąd
następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór odpływowy
znajdujący się na środku rynienki w komorze
chłodziarki, aby zapobiec przelewaniu się
wody i jej kapaniu na żywność.
Na półkach zamrażarki oraz w górnej części
komory zawsze osadza się trochę szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa
szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane artykuły
spożywcze, zawinąć w kilka warstw gazet
i umieścić w chłodnym miejscu.
OSTRZEŻENIE! Nie wolno
dotykać zamrożonej żywności
mokrymi rękoma. Ręce mogą
przymarznąć do mrożonki.
3. Zostawić otwarte drzwi.
Aby przyspieszyć proces rozmrażania,
należy umieścić w komorze zamrażarki
miskę z ciepłą wodą. Należy również
usuwać kawałki lodu, które odrywają się
podczas rozmrażania.
4. Po zakończeniu rozmrażania należy
dokładnie wysuszyć wewnętrzne
powierzchnie.
5. Włączyć urządzenie.
Po upływie trzech godzin włożyć do komory
zamrażarki wcześniej wyjęte produkty
spożywcze.
1.
Przerwy w użytkowaniu urządzenia
Rozmrażanie zamrażarki
UWAGA! Nigdy nie wolno
używać ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania szronu
z parownika, ponieważ można go
uszkodzić. Do przyśpieszenia
rozmrażania nie wolno używać
urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych metod
niezalecanych przez producenta.
Wzrost temperatury zamrożonych
artykułów spożywczych podczas
rozmrażania może spowodować
skrócenie czasu ich
bezpiecznego przechowywania.
Na około 12 godzin przed
planowanym rozmrażaniem
należy ustawić niższą
temperaturę, aby zapewnić
odpowiednią rezerwę w
zamrożonych produktach na czas
przerwy w działaniu.
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez
długi czas, należy wykonać następujące
czynności:
1.
2.
3.
4.
5.
Odłączyć urządzenie od zasilania.
Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
Rozmrozić urządzenie (w razie potrzeby).
Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych zapachów.
UWAGA! Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego regularne
sprawdzanie, aby uniknąć
zepsucia się żywności w
przypadku przerwy w zasilaniu.
37
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Urządzenie nie działa.
Rozwiązanie
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasilające‐
go nie włożono prawidłowo
do gniazda elektrycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon‐
taktować się z wykwalifikowa‐
nym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno.
Urządzenie nie stoi stabilnie.
Sprawdzić, czy urządzenie
jest wypoziomowane.
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie czu‐
wania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
W urządzeniu umieszczono
naraz dużą ilość żywności do
zamrożenia.
Odczekać kilka godzin i po‐
nownie sprawdzić temperatu‐
rę.
Temperatura w pomieszcze‐
niu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycznej
na tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potrawy
do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona do
temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi lub uszczelka jest zde‐
formowana/brudna.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Nie włożono prawidłowo za‐
tyczki otworu odpływowego
odszraniania.
Umieścić prawidłowo zatycz‐
kę otworu odpływowego od‐
szraniania.
Sprężarka pracuje bez prze‐
rwy.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
38
Prawdopodobna przyczyna
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Nie zapakowano prawidłowo
produktów żywnościowych.
Zapakować prawidłowo pro‐
dukty.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
Po tylnej ściance chłodziarki
spływa woda.
Podczas procesu automa‐
tycznego odszraniania szron
topi się na tylnej ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest niedroż‐
ny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają spły‐
wanie skroplin do rynienki na
tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na podłogę.
Końcówka wężyka odprowa‐
dzającego wodę z odszrania‐
nia nie jest połączona z po‐
jemnikiem umieszczonym
nad sprężarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężar‐
ką.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo re‐
gulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tem‐
peraturę.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów jest
za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os‐
tygły do temperatury pokojo‐
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Włożono na raz za wiele pro‐
duktów do przechowania.
Ograniczyć liczbę produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Grubość warstwy szronu
przekracza 4-5 mm.
Rozmrozić urządzenie.
Zbyt często otwierano drzwi
urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Zbyt często otwierano drzwi.
Drzwi urządzenia otwierać
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Drzwi nie zamknięto prawid‐
łowo.
Sprawdzić, czy drzwi za‐
mknięto prawidłowo.
Na tylnej ścianie chłodziarki
zbiera się za dużo skroplin.
39
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Nie opakowano produktów
spożywczych.
Opakować odpowiednio pro‐
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządze‐
niu.
Temperatura otoczenia jest
wysoka, a w urządzeniu usta‐
wiono najniższą temperaturę.
Ustawić pokrętło regulacji
temperatury na wyższą tem‐
peraturę, aby umożliwić auto‐
matyczne odszranianie.
Urządzenie jest w pełni zała‐
dowane i ustawiono w nim
najniższą temperaturę.
Ustawić pokrętło regulacji
temperatury na wyższą tem‐
peraturę, aby umożliwić auto‐
matyczne odszranianie.
Próbowano otworzyć drzwi
zaraz po ich zamknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund przed
ich ponownym otworzeniem.
Na tylnej ściance chodziarki
zgromadził się szron.
Drzwi stawiają opór przy ot‐
wieraniu.
Jeżeli podane rozwiązania nie
przynoszą pożądanego efektu,
należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym
punktem serwisowym.
1
2
Wymiana oświetlenia
1
Urządzenie wyposażono w
bardzo trwałe oświetlenie
wnętrza typu LED.
Zaleca się stosowanie wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
Należy stosować wyłącznie
źródła światła LED (oprawa E14).
Moc maksymalną podano na
kloszu oświetlenia.
UWAGA! Wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda.
1.
Odchylić lekko palcami po obu stronach
zaczepy przezroczystego klosza w celu
ich zwolnienia, a następnie zdjąć klosz,
pociągając go w kierunku wskazanym
strzałkami.
2.
3.
4.
5.
Zamykanie drzwi
1.
2.
3.
40
Wymienić źródło światła na źródło o
takich samych parametrach,
przeznaczone specjalnie do urządzeń
domowych.
Ponownie założyć klosz oświetlenia.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda.
Otworzyć drzwi.
Upewnić się, że oświetlenie się włącza.
Wyczyścić uszczelki drzwi.
W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
W razie potrzeby wymienić uszkodzone
uszczelki drzwi. Należy skontaktować się
z autoryzowanym centrum serwisowym.
Dane techniczne
Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
Zanker
Model
KBA14411SB 933016125
Kategoria
7. Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wyników
testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w
cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii zale‐
ży od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w któ‐
rym się ono znajduje
187
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
109
Pojemność użytkowa w litrach, Star
14
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
123
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory
-
Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o najwięk‐
szej pojemności użytkowej (l)
****
Temperatura projektowa „pozostałych komór” > 14 °C
(°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
Nie
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania, godzin
12
Zdolność zamrażania w kg/24 h
2
Klasa klimatyczna
SN-N-ST
Najniższa temperatura otoczenia, w której urządzenie
jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urządzenie
jest przeznaczone do użytku, w °C
38
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW
38
Przeznaczony do zabudowy T/N
Tak
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowywa‐
nia wina T/N
Nie
41
Dodatkowe dane techniczne
Wymiary urządzenia
Wysokość
873 mm
Szerokość
540 mm
Głębokość
550 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz lub na
zewnątrz urządzenia oraz na etykiecie z
oznaczeniem klasy energetycznej.
Ochrona środowiska
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
42
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Prevádzka
Každodenné používanie
43
44
46
47
47
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
49
49
51
54
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo
používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou postihnutia
smú tento spotrebič používať, iba ak boli náležite poučené a
rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Všeobecná bezpečnosť
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
43
chalupy, chaty, kuchynské priestory pre zamestnancov v
obchodoch, úradoch a v inom pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo
konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať voľné
a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil
výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak
ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad
aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezpečnostné pokyny
Montáž
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
44
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané
so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
•
•
•
•
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže prúdiť
vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene smeru
otvárania dvierok počkajte minimálne 4
hodiny pred pripojením spotrebiča do
napájania. Je to potrebné na to, aby olej
stiekol späť do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na spotrebiči
(napr. zmena smeru otvárania dvierok)
vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
•
•
•
•
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú
príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste nepoškriabali
podlahu.
Zapojenie do elektrickej siete
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel
zachytený alebo poškodený.
•
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
•
•
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci
okruh, ktorý obsahuje izobután.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom štítku
sú kompatibilné s elektrickým napätím
zdroja napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor). Ak je
potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko alebo elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Použitie
•
•
•
•
•
•
•
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči je
určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo
poškodenia spotrebiča.
VAROVANIE! Riziko poranenia,
popálenia, zásahu elektrickým
prúdom alebo riziko požiaru.
•
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou
úrovňou environmentálnej kompatibility.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické
spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny),
pokiaľ nie sú na tento účel určené
výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa,
že v miestnosti nie sú plamene a zdroje
vznietenia. Miestnosť dobre vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené
a nealkoholické nápoje. Vytvoril by sa tlak
na nádobu s nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani
kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne
predmety, ani sa ich nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na obale
mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do mraziaceho
priestoru zabaľte do materiálu určeného na
styk s potravinami.
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a dopĺňanie
45
•
jednotky smie vykonať iba kvalifikovaná
osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v
prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok
upchatý, odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
Servis
•
•
•
•
•
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné diely.
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto
spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky,
ktorá sa nachádza blízko výmenníka tepla.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
Inštalácia
Pri prevádzke mimo uvedeného
rozsahu môže dôjsť pri
niektorých typoch modelov k
určitým funkčným problémom.
Správnu prevádzku je možné
zaručiť len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti týkajúce
sa miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na náš
zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované servisné
stredisko.
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Umiestnenie
Pri inštalácii postupujte podľa
pokynov na inštaláciu.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače
vody, priame slnečné svetlo a pod.
Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Zapojenie do elektrickej siete
Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a
dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
Klima‐
tická
trieda
46
•
•
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
•
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na typovom
štítku zodpovedajú vašim domácim
hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka na
napájacom kábli obsahuje kontakt, ktorý
slúži na tento účel. Ak domáca sieťová
zásuvka nie je uzemnená, spotrebič
pripojte k samostatnému uzemneniu v
súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť
pri nedodržaní hore uvedených
bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Požiadavky na vetranie
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Prevádzka
Zapnutie
1.
2.
Zástrčku zasuňte do zásuvky elektrickej
siete.
Otočte regulátor teploty doprava do
strednej polohy.
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Vypnutie
Prevádzka spotrebiča:
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač
teploty do polohy „O”.
1.
Regulácia teploty
2.
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu
vnútri spotrebiča však môžete nastaviť sami.
Otočte ovládač teploty v smere otáčania
hodinových ručičiek, aby ste nastavili
nižšiu teplotu vnútri spotrebiča.
Otočte ovládač teploty proti smeru
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili vyššiu teplotu vnútri spotrebiča.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí od:
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie
čerstvých potravín a na dlhodobé
uchovávanie mrazených a hlboko mrazených
potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je
nutné meniť nastavenie spotrebiča.
V záujme rýchlejšieho zmrazenia potravín
však odporúčame nastaviť regulátor teploty
na intenzívnejšie chladenie.
UPOZORNENIE! V takýchto
podmienkach môže klesnúť
teplota chladiaceho priestoru pod
0 °C. Ak sa tak stane, nastavte
na regulátore teploty vyššiu
teplotu.
47
Skladovanie mrazených potravín
Prestaviteľné poličky
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
určitom čase mimo prevádzky nechajte
spotrebič pred vložením potravín bežať
najmenej 2 hodiny pri najvyššom nastavení.
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín, napríklad v
dôsledku výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že doba
výpadku energie bola dlhšia ako
údaj uvedený v technických
údajoch pod položkou
„akumulačná doba“, rozmrazené
potraviny treba čo najskôr
spotrebovať alebo uvariť a až
potom znova zmraziť (po
ochladení).
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa
pred použitím môžu rozmrazovať
v chladiacom priestore alebo pri izbovej
teplote, v závislosti od času, ktorý máte k
dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď sú
ešte zmrazené, hneď po vybratí z mrazničky:
v tomto prípade varenie potrvá dlhšie.
Umiestnenie priehradiek na dverách
Priehradky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
1.
2.
Postupne ťahajte priehradku nahor, kým
sa neuvoľní.
Vložte ju do požadovanej polohy.
Nepremiestňujte sklenenú policu
nad zásuvkou na ovocie a
zeleninu, aby bola zaručená
správna cirkulácia vzduchu.
Ukazovateľ teploty
V záujme správneho skladovania potravín je
chladnička vybavená ukazovateľom teploty.
Symbol na bočnej stene spotrebiča indikuje
najchladnejšiu oblasť v chladničke.
Ak sa zobrazuje hlásenie OK (A), vložte do
oblasti vyznačenej symbolom čerstvé
potraviny, ak sa hlásenie nezobrazuje (B),
nastavte ovládač teploty na nižšiu teplotu a
počkajte 12 hodín. Až potom znovu
skontrolujte ukazovateľ teploty.
A
OK
B
OK
Hlásenie OK môže zmiznúť, ak
vložíte do spotrebiča čerstvé
potraviny alebo opakovane
otvárate dvierka na dlhší čas. Je
to normálne. Počkajte minimálne
12 hodín pred opätovným
nastavením ovládača teploty.
48
Tipy a rady
Normálne zvuky pri prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej prevádzke
normálne:
•
•
•
•
Cievka vydáva slabé bublanie a zurčanie
pri prečerpávaní chladiva.
Kompresor vydáva bzučanie a pulzovanie
pri prečerpávaní chladiva.
Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie nebezpečný
fyzický jav).
Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie pri
zapnutí alebo vypnutí kompresora.
Rady pre úsporu energie
•
Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často
a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je
absolútne nevyhnutné.
Rady na chladenie čerstvých potravín
•
•
•
Do chladničky nevkladajte teplé potraviny
ani odparujúce sa kvapaliny.
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak
majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Rady pre chladenie
Užitočné rady:
•
•
•
•
Mäso (všetky druhy): zabaľte do vhodného
balenia a položte na sklenenú policu nad
zásuvkou na zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite a
vložte do špeciálnej zásuvky. V chladničke
sa nesmú skladovať banány, zemiaky,
cibuľa ani cesnak, ak nie sú zabalené.
Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo zabaľte
•
do hliníkovej fólie alebo polyténového
vrecka, aby ste odstránili čo najviac
vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo do
police na fľaše (ak je k dispozícii).
Rady pre zmrazovanie
•
•
•
•
•
•
•
Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality,
čerstvé a dôkladne vyčistené.
Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie a
rozmrazovanie rozdeľte na malé porcie.
Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyetylénu. Skontrolujte, či je obal
vzduchotesný.
Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte priamo
vedľa nich čerstvé nezmrazené potraviny.
Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo omrzlín.
Odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania.
Rady na uchovávanie mrazených
potravín
•
•
•
•
Presvedčite sa, že maloobchodný predajca
adekvátne skladuje komerčné mrazené
potraviny.
Dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do mrazničky
podľa možnosti čo najrýchlejšie.
Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia
a nesmú sa znova zmrazovať.
Neprekračujte dobu skladovania uvedenú
výrobcom potravín.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE! Pred
akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
49
V chladiacej jednotke spotrebiča
sa nachádzajú uhľovodíky, preto
smie údržbu a doplnenie chladiva
vykonať výhradne autorizovaný
technik.
Príslušenstvo a časti spotrebiča
sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
stene spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistili,
aby sa zabránilo pretekaniu vody a jej
kvapkaniu na potraviny vnútri chladničky.
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho
vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho
prostriedku, aby ste odstránili typický zápach
nového spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze
chlóru alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE! Na
odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy nepoužívajte
ostré predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť. Na urýchlenie
odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné
prostriedky, s výnimkou
prostriedkov, ktoré odporučil
výrobca. Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne teplota
mrazených potravín, preto sa
môže skrátiť ich trvanlivosť.
Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE! Nepoškodzujte
chladiaci systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1.
2.
3.
4.
Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
saponátu.
Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok a
udržiavajte ich čisté. Zvyšky potravín a
nečistoty utrite handričkou.
Opláchnite a riadne vysušte.
Kefou vyčistite kondenzátor a kompresor
na zadnej strane spotrebiča, ak sú
prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom zastavení
motora kompresora. Odmrazená voda odteká
cez žliabok do osobitnej nádoby na zadnej
50
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny vytvorili
dostatočnú rezervu chladu pred
prerušením činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti mrazničky
sa vždy vytvára určité množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1.
2.
Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na chladnom
mieste.
VAROVANIE! Mrazených
potravín sa nedotýkajte
mokrými rukami. Ruky by
vám mohli primrznúť k
potravinám.
3. Dvere nechajte otvorené.
Do mraziaceho priestoru vložte hrniec s
teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu, ktoré sa
dajú oddeliť, vyberajte už počas
odmrazovania.
4. Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte.
5. Spotrebič zapnite.
Po troch hodinách vložte potraviny, ktoré ste
predtým vybrali, späť do mrazničky.
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1.
2.
3.
4.
5.
Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
Vyberte všetky potraviny.
Odmrazte spotrebič (v prípade potreby).
Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
UPOZORNENIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz za
čas skontroloval a zabránil tak
znehodnoteniu potravín v prípade
výpadku napájania.
Obdobia mimo prevádzky
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebiča
nie je správne zapojená do
sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráťte
sa na kvalifikovaného elektri‐
kára.
Nadmerná hlučnosť spotrebi‐
ča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovostnom
režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žia‐
rovky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Naraz ste vložili príliš veľké
množstvo čerstvých potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Spotrebič nefunguje.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
51
Problém
Možná príčina
Riešenie
Izbová teplota je príliš vyso‐
ká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spotre‐
biča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte po‐
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Dvierka nie sú správne zatvo‐
rené alebo tesnenie je zde‐
formované/špinavé.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Uzáver odtokového kanálika
nie je správne umiestnený.
Uzáver odtokového kanálika
vložte správnym spôsobom.
Potraviny nie sú správne za‐
balené.
Lepšie zabaľte potraviny.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Po zadnej stene chladničky
steká voda.
Počas automatického odmra‐
zovania sa námraza roztápa
na zadnej stene.
Je to normálne.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Upchaný odtokový kanálik na
rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotrebi‐
či bránia odtekaniu vody do
odtokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
52
Problém
Na zadnej stene chladničky je
príliš veľa skondenzovanej
vody.
Na zadnej stene chladničky je
námraza.
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Možná príčina
Riešenie
Námraza je hrubšia ako 4-5
mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš ča‐
sto.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Dvierka boli otvárané príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Dvierka neboli úplne zatvore‐
né.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny neboli
zabalené.
Potraviny pred uskladnením v
spotrebiči zabaľte do vhodné‐
ho obalu.
Okolitá teplota je vysoká a
spotrebič je nastavený na
najnižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo mož‐
né automatické rozmrazova‐
nie.
Spotrebič je plne naplnený a
je nastavený na najnižšiu te‐
plotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo mož‐
né automatické rozmrazova‐
nie.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť
dvierka ihneď po zatvorení.
Medzi zatvorením a opätov‐
ným otvorením dvierok po‐
čkajte niekoľko sekúnd.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované servisné
stredisko.
1.
Prstami mierne roztvorte obe strany
priehľadného krytu, aby ste ich rozopli a
odpojte kryt jeho potiahnutím v smere
šípok.
1
Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
2
1
Dôrazne sa odporúča používať
iba originálne náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE! Zástrčku
sieťového kábla vytiahnite zo
sieťovej zásuvky.
2.
Žiarovku vymeňte za žiarovku s
rovnakými parametrami a špeciálne
určenú pre domáce spotrebiče.
53
3.
4.
5.
Namontujte kryt žiarovky.
Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
2.
3.
V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
Zatvorenie dvierok
1.
Očistite tesnenia dvierok.
Technické údaje
Informačný list výrobku
54
Obchodná značka
Zanker
Model
KBA14411SB 933016125
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsledkov
štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa
a kde je umiestnený
187
Skladovací objem v litroch, Chladnička
109
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
14
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
123
Skladovací objem v litroch, Mraznička
-
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväčším
skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak existu‐
jú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
12
Kapacita mrazenia v kg/24 h
2
Klimatická trieda
SN-N-ST
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
10
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
38
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
38
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína
A/N
Nie
Dodatočné technické údaje
Rozmery spotrebiča
Výška
873 mm
Šírka
540 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
Ochrana životného prostredia
Materiály označené symbolom odovzdajte na
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
recykláciu. . Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
55
*
www.electrolux.com/shop
211625332-A-262019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising