ZANKER | KBA14411SB | User manual | Zanker KBA14411SB Ръководство за употреба

Zanker KBA14411SB Ръководство за употреба
Ръководств
о за
употреба
Upute za up‐
orabu
Manual de
utilizare
Navodila za
uporabo
Хладилник
Hladnjak
Frigider
Hladilnik
KBA14411SB
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Действие
Всекидневна употреба
2
3
5
6
7
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
8
9
11
14
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
е отговорен за наранявания или повреди в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора с ограничени способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания, ако
те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
Основна безопасност
•
2
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в корпуса
на уреда или във вградената структура, без да са
възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични приспособления
или други средства за ускоряване на процеса на
размразяване, освен препоръчаните от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за
съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Инструкции за безопасност
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция заради безопасността.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
•
•
•
•
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте
поне 4 часа, преди да свържете уреда
към захранването. Това е, за да се
позволи на маслото да се влива
обратно в компресора.
Преди да извършвате каквито и да било
действия върху уреда (напр.
3
•
•
•
•
•
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на места,
които са прекалено влажни или студени.
Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
Електрическо свързване
•
•
•
•
•
4
ВНИМАНИЕ! Риск от контузии,
изгаряния, електрически удар
или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с високо
ниво на екологична съвместимост.
Внимавайте да не причините повреда на
хладилната верига със съдържание на
изобутан.
•
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
•
ВНИМАНИЕ! При
позициониране на уреда се
уверете, че захранващият
кабел не е закачен или
повреден.
•
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
•
•
Употреба
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт за
захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Не издърпвайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението на
уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци и
запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да се
допират до пластмасовите части на
уреда.
Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнера за
напитки.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте неща
от фризерното отделение, ако ръцете
ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна, която
вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за съхранение
върху опаковката на замразената храна.
Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди да
ги поставите в отделението на фризера.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
•
Видът лампи, използвани в този уред, е
само за домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако каналът
за отцеждане се запуши, размразената
вода ще се събере на дъното на уреда.
Обслужване
•
•
Използвайте само оригинални резервни
части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
•
•
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за
това как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч от
източници на топлина, като радиатори,
бойлери, пряка слънчева светлина и др.
Погрижете се да има свободна циркулация
на въздух по вътрешната задна стена на
корпуса.
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда.
5
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
•
•
след консултация с квалифициран
техник.
Производителят не носи отговорност,
ако горепосочените мерки за
безопасност не са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
Изисквания за вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва да е
достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
Електрическо свързване
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща
мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният
контакт на електрозахранването не е
заземен, свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни разпоредби
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За
инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
Действие
Включване
1.
2.
Поставете щепсела в контакта.
Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в положение
"О".
Изберете настройката, имайки предвид, че
температурата във вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• това колко често се отваря вратата
• количеството на съхраняваните храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
За да боравите с уреда:
1.
Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматично.
Въпреки това можете сами да зададете
температура в уреда.
6
2.
Завъртете терморегулатора по посока
на часовниковата стрелка, за да
постигнете по-ниска температура в
уреда.
Завъртете терморегулатора по посока
обратна на часовниковата стрелка, за
да постигнете по-висока температура в
уреда.
Всекидневна употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Замразяване на пресни хранителни
продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното
положение.
За по-бързо замразяване обаче, завъртете
регулатора на температурата към повисоките положения, за да получите
максимално изстудяване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При това
положение температурата на
хладилника може да падне до
под 0°C. Ако се случи това,
завъртете регулатора на
температурата на по-висока
настройка.
да се размразят в хладилника или при
стайна температура, в зависимост от
времето, с което разполагате.
Малките парчета могат да се готвят дори
все още замразени, направо от фризера: в
такъв случай готвенето ще отнеме повече
време.
Позициониране на рафтовете на
вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна големина,
рафтовете на вратата могат да се
поставят на различна височина.
1.
2.
Постепенно издърпайте рафта, докато
се освободи.
Необходимо е препозициониране.
Съхраняване на замразена храна
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е
използван, оставете уреда да работи поне
2 часа на най-високата настройка, преди
да поставите хранителните продукти в
отделението.
В случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за подълго време, отколкото е
посочено в таблицата с
техническите спецификации
срещу "Време на повишаване",
замразената храна трябва се
консумира бързо или да се
сготви веднага и след това да
се замрази отново (след
охлаждане).
Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани със
серия от плъзгачи, така че рафтовете да
могат да се разположат според
предпочитанията ви.
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани, могат
7
Не премествайте стъкления
рафт над чекмеджето за
зеленчуци, за да осигурите
правилна циркулация на
въздуха.
A
OK
B
OK
Индикатор за температура
За правилно съхранение на храните,
хладилникът е оборудван с индикатор за
температурата. Символът на страничната
стена на уредът показва най-студената
част на хладилника.
След като сложите прясна
храна в уреда или след като
отворите вратата
неколкократно или за дълъг
период от време, е нормално
индикаторът да не показва OK.
Изчакайте поне 12 часа преди
да пренастроите контролера на
температурата.
Ако OK се показва (A), поставете свежи
продукти в зона, посочена със символ, ако
не (B), регулирайте контролера на
температурата до по-хладна настройка и
изчакайте 12 часа преди да проверявате
индикатора за температура отново.
Препоръки и съвети
Звуци при нормална работа:
•
Следните звуци са нормални по време на
работа:
•
•
•
•
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е опасен).
Слаб звук на щракане от температурния
регулатор, когато компресорът се
включва или изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
•
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Съвети за съхраняване в хладилник
на пресни хранителни продукти
•
•
8
Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в хладилника.
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че въздухът
да може свободно да циркулира около
нея.
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
•
•
•
•
•
Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата за
зеленчуци. Съхранявайте месо за наймного 1-2 дена.
Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да е
шкаф.
Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и чесън не
трябва да се съхраняват в хладилника,
ако не са пакетирани.
Масло и сирене: поставете в специален
запечатан контейнер или увийте в
алуминиево фолио или полиетиленова
торба, за да извадите колкото може
повече въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за бутилки
(ако е възможно) или на рафта за
бутилки на вратата.
Съвети за замразяване
•
•
•
•
•
•
Замразявайте само висококачествени,
свежи и почистени хранителни
продукти.
За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната на
малки порции.
Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се, че
опаковките са херметични.
За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в непосредствена
близост.
Постните храни се съхраняват по-добре
от мазните. Солта намалява периода на
съхранение на продуктите.
Не консумирайте ледени кубчета, лед
или ледени близалки непосредствено
преди изваждането им от фризера. Риск
от замръзвания.
•
Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да можете да
проверявате етикета за времето на
съхранение.
Съвети за съхранение на замразени
храни
•
•
•
•
Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били правилно
съхранявани от търговеца.
Постарайте се замразените хранителни
продукти да бъдат пренесени от
магазина до фризера за възможно найкратко време.
Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
Не превишавайте срока на съхранение,
посочен от производителя на
хранителния продукт.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
изделия миризма, а след това подсушете
напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като ще
повредят покритието.
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от контакта
преди извършването на
каквито и да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в охлаждащия
блок; следователно
поддръжката и презареждането
трябва да се извършват от
упълномощени техници.
Принадлежностите и частите
на уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и
всички вътрешни принадлежности с хладка
сапунена вода и малко неутрален сапун, за
да отстраните типичната за новите
Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1.
2.
Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
Редовно проверявайте уплътненията
на вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без
замърсявания.
9
3.
4.
Изплакнете и подсушете напълно.
Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в задната
част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на уреда и
ще реализира икономия на енергия
Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране
на компресора на електромотора. Водата
от размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда, над
електромотора на компресора, откъдето се
изпарява.
Важно е периодично да почиствате отвора
за оттичане на размразената вода в
средата на канала на хладилното
отделение, за да предотвратите преливане
на водата и отцеждането й върху храната
вътре.
Обезскрежаване на фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте остри метални
инструменти за изстъргване на
скрежа от изпарителя, за да не
го повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или
други средства за ускоряване
на процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя. Покачването
на температурата на замразени
опаковки с храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен срок
на съхранение.
10
Около 12 часа преди
размразяването, задайте пониска температура, за да се
натрупа достатъчен запас от
студ за прекъсването на
работата.
Известно количество скреж винаги ще се
натрупва по рафтовете на фризера и
около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът скреж
достигне дебелина 3-5 мм.
Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в няколко
пласта вестници и я поставете на
хладно място.
ВНИМАНИЕ! Не
докосвайте замразени
храни с мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратата отворена.
За да ускорите размразителния процес,
поставете съд с топла вода във
фризерното отделение. Освен това,
отстранете парченцата лед, които се
отделят преди края на размразяването.
4. Когато размразяването завърши,
подсушете добре вътрешната част.
5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената преди
това храна обратно в отделението на
фризера.
1.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1.
2.
3.
4.
5.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете цялата храна.
Размразете уреда (ако се налага).
Почистете уреда и всички
принадлежности.
Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
желаете уредът да остане
включен, помолете някого да го
проверява от време на време,
за да се предотврати
развалянето на храната в
случай на спиране на тока.
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Уредът не работи.
Възможна причина
Решение
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсе‐
ла в захранващия контакт.
Няма напрежение в захран‐
ващия контакт.
Включете друг електроуред
в контакта. Обърнете се
към квалифициран електро‐
техник.
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно пози‐
циониран.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Лампичката не работи.
Лампата е в режим на из‐
чакване.
Затворете и отворете вра‐
тата.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампичка‐
та".
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие".
Поставили сте едновремен‐
но голямо количество храна
за замразяване.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти, по‐
ставени в уреда са твърде
топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят до
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Компресорът работи непре‐
къснато.
11
Проблем
Има твърде много скреж и
лед.
12
Възможна причина
Решение
Вратата не е затворена
правилно или уплътнението
е деформирано/мръсно.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Тапата на отвора за отце‐
ждане на водата не е пози‐
ционирана правилно.
Позиционирайте тапата на
отвора за отцеждане на во‐
дата правилно.
Хранителните продукти не
са увити правилно.
Увийте хранителните про‐
дукти по-добре.
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие".
По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.
По време на автоматичното
размразяване се размразя‐
ва скрежът по задната сте‐
на.
Това е нормално.
В хладилника се стича во‐
да.
Изходът за вода е запушен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
пречат на стичането на во‐
дата в съда за събиране.
Уверете се, че хранителни‐
те продукти не се допират
до задната стена.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свързан
към тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия мар‐
куч за топяща се вода към
тавата на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на температу‐
рата не е настроен правил‐
но.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението, преди
съхранение.
Прекалено много хранител‐
ни продукти се съхраняват
едновременно.
Съхранявайте едновремен‐
но по-малко хранителни
продукти.
Дебелината на леда е пове‐
че от 4 – 5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често.
Отворете вратата само, ако
е необходимо.
Проблем
Възможна причина
Решение
Има прекалено много кон‐
денз по задната стена на
хладилника.
Вратата е отваряна прека‐
лено често.
Отваряйте вратата, само
когато е необходимо.
Вратата не е напълно за‐
творена.
Уверете се, че вратата е
напълно затворена.
Съхраняваната храна не е
опакована.
Опаковайте храната в под‐
ходяща опаковка, преди да
я съхраните в уреда.
Температурата на околната
среда е висока и уредът е
настроен на най-ниската
температура
Поставете терморегулато‐
ра на по-висока температу‐
ра, за да разрешите авто‐
матично размразяване.
Уредът е напълно зареден
и уред е настроен на найниската температура
Поставете терморегулато‐
ра на по-висока температу‐
ра, за да разрешите авто‐
матично размразяване.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секунди,
след като сте затворили
вратата, преди да я отвори‐
те отново.
По задната стена на хла‐
дилника има скреж.
Вратата не се отваря лес‐
но.
В случай, че съветите не водят
до постигане на желаните
резултати, свържете се с найблизкият оторизиран сервизен
център.
1.
Раздалечете с пръсти леко двете
страни на прозрачния капак, за да ги
откачите, след което свалете капака,
като го издърпате в посока на
стрелките.
1
Смяна на крушката
Уредът е снабден с интериорна
LED лампичка с дълъготраен
живот.
2
1
Препоръчително е да се
използват само оригинални
резервни части.
Използвайте само LED крушки
(основа E14). Максималната
мощност е посочена на
осветителното тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете щепсела от
контакта на захранващата
мрежа.
2.
3.
4.
Сменете крушката с нова със същите
характеристики и специално
проектирана за домашни уреди.
Сглобете отново капака на крушката.
Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
13
5.
Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
Затваряне на вратата
1.
2.
3.
Почистете уплътненията на
вратичката.
При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
Ако е необходимо, сменете дефектните
уплътнения. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
Технически данни
Продуктов фиш
14
Търговска марка
Zanker
Модел
KBA14411SB 933016125
категория
7. Refrigerator-freezer
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия в kWh за година въз основа
на стандартни тестови резултати за 24 часа. Реал‐
ната консумация на енергия зависи от начина, по
който се използва уреда и къде е разположен.
187
Обем за съхранение в литри, хладилник
109
Обем за съхранение в литри, звезда
14
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
123
Обем за съхранение в литри, фризер
-
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
12
Капацитет на замразяване в kg/24ч
2
Климатичен клас
SN-N-ST
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
38
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
38
Вграден уред Д/Н
Да
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
Допълнителни технически данни
Размери на уреда
Височина
873 mm
Ширина
540 mm
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета
за енергийна категория.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
15
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Rad uređaja
Svakodnevna uporaba
16
17
19
20
20
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
21
22
23
26
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili
korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i osobe
s velikim i složenim invaliditetom, ako su pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od uređaja
ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Opća sigurnost
•
16
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s doručkom i
drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odjeljcima
za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni od strane
proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije postaviti
ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić na siguran način.
Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su
priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije priključenja
uređaja na napajanje. Na taj način se
omogućuje povrat ulja u kompresor.
•
•
•
•
•
•
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera otvaranja
vrata), izvucite utikač iz utičnice.
Uređaj ne postavljajte u blizini radijatora,
štednjaka, pećnice ili ploča za kuhanje.
Ne izlažite uređaj kiši.
Uređaj ne postavljajte na direktno sunčevo
svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta koja
su prevlažna ili prehladna.
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli ogrebotine
na podu.
Priključak na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
17
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE! Kod postavljanja
aparata provjerite da kabel
napajanja nije presavijen ili
prignječen.
•
UPOZORENJE! Ne koristite
višeputne utikače i produžne
kabele.
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim detaljima
napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel napajanja,
kompresor). Za zamjenu električnih
komponenti kontaktirajte ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu
tek po završetku postavljanja. Provjerite
postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je izrazito
ekološki kompatibilan. Pazite da ne
uzrokujete oštećenje u sustavu hlađenja koji
sadži izobutan.
•
•
•
•
•
•
18
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to moguće.
Ako dođe do oštećenja u sustavu hlađenja,
provjerite da nema vatre i izvora plamena
u prostoriji. Dobro prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
•
•
•
•
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim sredstvima
u, pored ili na uređaj.
Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
Nemojte ponovno zamrzavati odmrznute
namirnice.
Slijedite upute za spremanje na ambalaži
smrznutih namirnica.
Prije stavljanja u odjeljak zamrzivača,
hranu omotajte bilo kojim materijalom
prikladnim za kontakt s hranom.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
•
Vrsta žarulje u ovom uređaju, namijenjeno
samo za kućanske uređaje. Ne koristite ga
za kućno osvjetljenje.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust začepljen,
na dnu uređaja će se skupljati odmrznuta
voda.
Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni
servis.
Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali ovog
uređaja nisu štetni za ozon.
•
Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove.
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
•
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Položaj
Spajanje na električnu mrežu
•
•
Za postavljanje, pogledajte upute
za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline, kao
što su radijatori, bojleri, izravna sunčeva
svjetlost, itd. Osigurajte slobodan protok
zraka oko stražnjeg dijela kućišta uređaja.
•
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena, spojite
uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s
važećim propisima, konzultirajući
ovlaštenog električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim EEZ
direktivama:
Postavljanje
•
Uređaj postavite na suho mjesto s dobrom
ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Ventilacijski zahtjevi
Klimats
ka
klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade izvan
ovog raspona. Ispravan rad može
se zajamčiti samo unutar
navedenog raspona temperature.
U slučaju nedoumica po pitanju
mjesta postavljanja uređaja,
obratite se prodavaču, našoj
službi za korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
Protok zraka iza uređaja mora biti dovoljan.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
OPREZ! Za postavljanje,
pogledajte upute za sastavljanje.
19
Rad uređaja
Uključivanje
1.
2.
Umetnite utikač u utičnicu.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do srednje vrijednosti.
• sobnoj temperaturi,
• učestalosti otvaranja vrata,
• količini pohranjene hrane,
• položaju uređaja.
Središnja postavka općenito je najprikladnija.
Isključivanje
Za rad uređaja:
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
1.
Regulacija temperature
2.
Temperatura se automatski podešava. Ipak,
možete sami podesiti temperaturu u uređaju.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljki na satu kako bi se unutar uređaja
postigla niža temperatura.
Okrenite regulator temperature suprostno
od smjera kazaljki na satu kako bi se
unutar uređaja postigla viša temperatura.
Odaberite točnu postavku imajući u vidu da
temperatura u uređaju ovisi o sljedećem:
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer uslijed
prekida napajanja električnom
energijom, ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena
prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute namirnice
trebate ubrzo konzumirati ili
odmah skuhati i zatim zamrznuti
(nakon što se ohlade).
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i
dugotrajno čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica nije
potrebno mijenjati središnje postavke.
Međutim, radi bržeg zamrzavanja, okrenite
regulator temperature prema višim
postavkama kako biste postigli najviši stupanj
hladnoće.
OPREZ! U ovom slučaju,
temperatura odjeljka hladnjaka
može pasti ispod 0°C. Ako se to
dogodi ponovno postavite
regulator temperature na topliju
postavku.
Spremanje zamrznute hrane
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
20
Otapanje
Prije uporabe duboko zamrznuta ili zamrznuta
hrana može se otopiti u odjeljku hladnjaka ili
na sobnoj temperaturi, ovisno o vremenu koje
je na raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su još
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.
Postavljanje polica na vratima
Da biste mogli pohraniti pakete s hranom
raznih veličina, police na vratima mogu se
postaviti na različitim visinama.
1.
2.
Postepeno vucite policu prema gore dok
se ne oslobodi.
Ponovno postavite prema potrebi.
Kontrolna žaruljica temperature
Za ispravnu pohranu namirnica hladnjak je
opremljen kontrolnom žaruljicom temperature.
Simbol sa strane uređaja označava
najhladnije područje u hladnjaku.
Ako je prikazano OK (A), svježe namirnice
stavite u područje označeno simbolom; ako
nije (B), regulator temperature postavite na
hladniju postavku i pričekajte 12 sati prije
ponovne provjere kontrolne žaruljice
temperature.
A
OK
B
OK
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Nakon što u uređaj stavite svježu
hranu ili ako više puta na dulje
vremena otvorite vrata, normalno
je da indikator ne prikazuje OK.
Pričekajte barem 12 sati prije
ponovnog podešavanja
kontrolera temperature.
Ne premještajte staklenu policu
iznad ladice za povrće kako biste
osigurali pravilno kruženje zraka.
Savjeti
Zvukovi pri normalnom radu
Savjeti za hlađenje svježe hrane
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
•
•
•
•
•
Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u cijevima
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom dilatacijom
(prirodna i neopasna fizička pojava).
Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
•
•
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
•
Savjeti za uštedu energije
•
Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
Nemojte spremati toplu hranu ili hlapljive
tekućine u hladnjak.
Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito ako
ima jak miris.
Stavite hranu tako da zrak može slobodno
kružiti oko nje.
•
Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu iznad
ladice za povrće. Meso pohranite najviše 1
do 2 dana.
Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
21
•
•
•
Voće i povrće: temeljito očistite i stavite u
posebnu ladicu. Banane, krumpir, luk i
češnjak, ukoliko se ne nalaze u ambalaži,
ne smiju se čuvati u hladnjaku.
Maslac i sir: stavite u poseban zabrtvljeni
spremnik, omotajte aluminijskom folijom ili
stavite u polietilensku vrećicu kako biste
što je više moguće isključili prisustvo
zraka.
Boce: zatvorite čepomi stavite na policu za
boce u vratima (ako postoji) ili na stalak za
boce.
Savjeti za zamrzavanje
•
•
•
•
Zamrzavajte samo visokokvalitetne, svježe
i dobro očišćene namirnice.
Za učinkovitije zamrzavanje i odmrzavanje
hranu podijelite u manje porcije.
Hranu zamotajte u aluminijsku ili
polietilensku foliju. Provjerite jesu li
pakiranja hermetički zatvorena.
Da biste izbjegli povišenje temperature već
zamrznute hrane, neposredno pored nje
ne postavljajte svježu, nezamrznutu hranu.
•
•
•
Nemasne namirnice bolje se čuvaju od
masnih namirnica. Sol smanjuje rok
čuvanja namirnica.
Neposredno nakon vađenja iz zamrzivača
ne jedite kockice leda, vodeni led ili ledene
lizalice. Opasnost od smrzotina.
Preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakiranju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu
čuvanja.
Savjeti za čuvanje zamrznutih namirnica
•
•
•
•
Provjerite jesu li komercijalno zamrznuti
proizvodi u trgovini bili ispravno
pohranjeni.
Pazite da se zamrznuta hrana dostavi iz
trgovine namirnica do zamrzivača u što
kraćem vremenu.
Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti.
Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
OPREZ! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i
ponovo punjenje mora izvršiti
isključivo ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne mogu
se prati u perilici posuđa.
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i sav
unutrašnji pribor operite toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan
miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
22
OPREZ! Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili sredstva
za čišćenje s uljem jer će ona
oštetiti vanjsku oblogu.
Redovito čišćenje
OPREZ! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar uređaja.
OPREZ! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1.
2.
3.
4.
Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
Redovito provjeravajte brtve na vratima i
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga.
Dobro isperite i osušite.
Ako je dostupan, kondenzator i kompresor
u stražnjem dijelu uređaja čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju
Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se motor
kompresora zaustavi tijekom normalne
uporabe. Otopljena voda se ispušta u
poseban spremnik u stražnjem dijelu uređaja,
preko motora kompresora, gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za ispuštanje
otopljene vode u sredini kanala odjeljka
hladnjaka kako bi se spriječilo da ga voda
preplavi te iscuri na hranu u unutrašnjosti.
Odmrzavanje zamrzivača
OPREZ! Nikad ne koristite oštre
metalne predmete za struganje
inja s isparivača, jer biste ga
mogli oštetiti. Nemojte koristiti
mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka
odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač. Rast
temperature na pakiranjima
zamrznutih namirnica tijekom
odleđivanja može skratiti njihov
siguran rok čuvanja.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se nakupilo
dovoljno rezervne hladnoće
tijekom prekida rada.
Određena količina inja uvijek će se nakupljati
na policama zamrzivača i oko gornjeg
odjeljka.
Zamrzivač odmrznite kada sloj inja dosegne
debljinu od 3-5 mm.
Isključite uređaj ili izvucite utikač iz zidne
utičnice.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u više
slojeva novinskog papira i stavite ih na
hladno mjesto.
UPOZORENJE! Zamrznute
namirnice nemojte dirati
vlažnim rukama. Ruke bi vam
se mogle zalijepiti na hranu.
3. Ostavite otvorena vrata.
Kako biste ubrzali proces odmrzavanja,
stavite lonac tople vode u pretinac
zamrzivača. Nadalje, uklonite komade
leda koji se lome prije nego je
odmrzavanje dovršeno.
4. Po završetku odleđivanja, temeljito
osušite unutrašnjost.
5. Uključite uređaj.
Nakon tri sata vratite prethodno izvađene
namirnice u odjeljak zamrzivača.
1.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1.
2.
3.
4.
5.
Odvojite uređaj od električnog napajanja.
Izvadite sve namirnice.
Odmrznite uređaj (ako je neophodno).
Očistite uređaj i kompletan pribor.
Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
OPREZ! Ako želite uređaj ostaviti
uključenim, zamolite nekog da ga
svako toliko provjeri kako biste
spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida
napajanja.
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
23
Što učiniti ako...
Problem
Uređaj ne radi.
Rješenje
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije ispravno
ukopčan u utičnicu mrežnog
napajanja.
Ispravno ukopčajte utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se
ovlaštenom serviseru.
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno poduprt.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju pripravno‐
sti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo pećnice nije ispravno.
Pogledajte poglavlje
"Zamjena žarulje".
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Mnogo hrane istovremeno je
postavljeno na zamrzavanje.
Pričekajte nekoliko sati, a za‐
tim ponovno provjerite
temperaturu.
Sobna temperatura je previ‐
soka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Namirnice stavljene u uređaj
bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na ili je brtva deformirana/
prljava.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Čep za ispuštanje vode nije
pravilno namješten.
Pravilno namjestite čep za
ispuštanje vode.
Namirnice nisu ispravno
umotane.
Bolje umotajte namirnice.
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Za vrijeme automatskog pro‐
cesa odmrzavanja inje se
otapa na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Kompresor neprekidno radi.
Stvara se previše inja i leda.
Niz stražnju stijenku
hladnjaka curi voda.
24
Mogući uzrok
Problem
Voda teče u hladnjak.
Mogući uzrok
Rješenje
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Namirnice sprječavaju
istjecanje vode u kolektor vo‐
de.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu nije
priključen na pliticu za
isparavanje iznad kompreso‐
ra.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za
isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempe‐
raturu.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili puno
namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Debljina leda veća je od 4-5
mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Vrata su se prečesto otva‐
rala.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Vrata nisu bila potpuno za‐
tvorena.
Provjerite jesu li vrata potpu‐
no zatvorena.
Pohranjene namirnice nisu
omotane.
Prije pohranjivanja u uređaj
namirnice omotajte u priklad‐
no pakiranje.
Temperatura prostorije je
previsoka i uređaj je podešen
na najnižu temperaturu
Postavite regulator tempera‐
ture na višu temperaturu
kako biste omogućili
odmrzavanje.
Uređaj je skroz napunjen i
podešen na najnižu tempera‐
turu.
Postavite regulator tempera‐
ture na višu temperaturu
kako biste omogućili
odmrzavanje.
Pokušali ste ponovno otvoriti
vrata neposredno nakon
njihova zatvaranja.
Prije zatvaranja i ponovnog
otvaranja vrata pričekajte
nekoliko sekundi.
Na stražnjoj stijenki hladnjaka
previše je kondenzirane vo‐
de.
Na stražnjoj strani hladnjaka
nalazi se inje.
Vrata se lagano ne otvaraju.
25
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim
LED osvjetljenjem dugog vijeka
trajanja.
Strogo se preporučuje uporaba
isključivo originalnih rezervnih
dijelova.
Koristite samo LED žarulje (grlo
E14). Maksimalna snaga
prikazana je na žarulji.
OPREZ! Iskopčajte utikač iz
električne utičnice.
1.
2.
3.
4.
5.
Žarulju zamijenite onom jednakih
značajki, posebno namijenjenoj
kućanskim uređajima.
Ponovno sastavite poklopac svjetla.
Električni utikač uključite u utičnicu
mrežnog napajanja.
Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li se žarulja.
Zatvaranje vrata
1.
2.
3.
Očistite brtve na vratima.
Ako je potrebno, podesite vrata. Proučite
upute za montažu.
Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Prstima raširite prozirni poklopac i
otkvačite ga u smjeru strelica.
1
2
1
Tehnički podaci
Informacijski list proizvoda
26
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Zanker
Model
KBA14411SB 933016125
Kategorija
7. Kombinirani hladnjak-zamrzivač
razred energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi rezultata
standardnog testa za 24 sata.. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja i njegovoj
lokaciji
187
Zapremnina u litrama, hladnjak
109
Zapremnina u litrama, zvijezda
14
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
123
Zapremnina u litrama, zamrzivač
-
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom za‐
premninom (l)
****
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C (°C), ako
postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
Ne
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
12
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
2
Klimatska klasa
SN-N-ST
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je predviđe‐
na uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je predviđe‐
na uporaba uređaja, u °C
38
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
38
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu vina
D/N
Ne
Dodatni tehnički podaci
Dimenzije uređaja
Visina
873 mm
Širina
540 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na natpisnoj
pločici na vanjskoj ili unutarnjoj strani uređaja
i na energetskoj oznaci.
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i
ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje
označene simbolom ne bacajte zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
27
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Funcţionarea
Utilizarea zilnică
28
29
31
32
32
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
34
35
36
39
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil
pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani
şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi complexe dacă au
fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Aspecte generale privind siguranţa
•
28
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la
aplicaţii similare, cum ar fi:
În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare cu
mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe
carcasa aparatului sau din structura în care este încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
instrumente diferite de cele recomandate de producător
pentru a accelera procesul de dezgheţare.
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul
compartimentelor de conservare a alimentelor ale aparatului,
decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, cum ar fi
recipiente cu aerosoli cu un combustibil inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în
structura încastrată din cauza îngrijorărilor
privind siguranţa.
Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
•
•
•
•
•
•
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi
încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în jurul
aparatului.
După instalare sau după inversarea uşii,
aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de a
conecta aparatul la sursa de alimentare.
Aceasta pentru a permite uleiului să curgă
înapoi în compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie asupra
aparatul (de ex. inversarea uşii), scoateţi
ştecherul din priză.
Nu instalaţi aparatul aproape de radiatoare
sau aragaze, cuptoare sau plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
29
•
•
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din partea
frontală, pentru a evita zgârierea podelei.
Conexiunea electrică
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
•
AVERTISMENT! Atunci când
amplasaţi aparatul, asiguraţi-vă
că nu blocaţi sau deterioraţi
cablul de alimentare.
•
AVERTISMENT! Nu folosiţi prize
multiple şi cabluri prelungitoare.
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu
date tehnice sunt compatibili cu valorile
nominale ale sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
componentele electrice (de exemplu,
ştecherul, cablul de alimentare electrică şi
compresorul). Contactaţi Centrul de
service autorizat sau un electrician pentru
schimbarea componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie să
rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi
întotdeauna de ştecher.
•
•
•
•
•
•
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
•
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un nivel
ridicat de compatibilitate cu mediul. Aveţi grijă
să nu deterioraţi circuitul frigorific care conţine
izobutan.
•
•
30
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată) în
Tipul de bec utilizat în acest aparat este
dedicat exclusiv aparatelor electrocasnice.
Nu îl utilizaţi în alte scopuri.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri, electrocutare
sau incendiu.
interiorul aparatului, decât dacă acest lucru
este recomandat de către producător.
Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi surse de
aprindere în cameră. Aerisiţi camera.
Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă piesele
din plastic ale aparatului.
Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului. Aceasta va
crea presiune în recipientul cu băutură.
Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile în
aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu trebuie
introduse în aparat, nici puse adiacent sau
deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare de
pe ambalajul preparatelor congelate.
Ambalaţi mâncarea în orice tip de ambalaj
alimentar înainte de a o introduce în
compartimentul congelator.
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi
ştecherul din priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze întreţinerea
şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului şi,
dacă este necesar, curăţaţi-o. Dacă
evacuarea este blocată, apa dezgheţată
se va acumula în partea de jos a
aparatului.
Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi Centrul
de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
•
•
•
•
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
•
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea
copiilor sau a animalelor de companie în
aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de izolare a
acestui aparat nu afectează stratul de
ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze inflamabile.
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
Instalarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Unele probleme funcţionale pot
să apară la anumite tipuri de
modele când acestea sunt
utilizate în afara gamei
respective. Funcţionarea corectă
poate fi garantată doar în cadrul
gamei specificate de valori pentru
temperatură. Dacă aveţi
nelămuriri cu privire la locul de
instalare a aparatului, vă rugăm
să apelaţi la vânzător, la serviciul
nostru de asistenţă pentru clienţi
sau la cel mai apropiat Centru de
service autorizat.
Amplasarea
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
Pentru a asigura performante optime, instalaţi
aparatul departe de surse de căldură, precum
calorifere, boilere, lumină solară directă etc.
Aerul trebuie să poată circula uşor în spatele
aparatului.
Poziţionarea
Instalaţi aparatul la interior într-un loc uscat şi
bine ventilat în care temperatura ambiantă
corespunde cu clasa de climă indicată pe
plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului.
Clasa
de
climă
Temperatura mediului ambiant
SN
între +10°C şi +32°C
N
între +16°C şi +32°C
ST
între +16°C şi +38°C
T
între +16°C şi +43°C
Conexiunea electrică
•
•
•
•
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă
că tensiunea şi frecvenţa indicate pe
plăcuţa cu datele tehnice corespund cu
sursa de alimentare a locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului electric
este prevăzut cu un contact în acest scop.
Dacă priza din locuinţă nu este
împământată, conectaţi aparatul la o
împământare separată, în conformitate cu
reglementările în vigoare, după ce aţi
consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri de
siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
Cerinţe privind aerisirea
Circulaţia aerului în spatele aparatului trebuie
să fie suficientă.
31
5 cm
ATENŢIE! Pentru instalare,
consultaţi instrucţiunile de
montare.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Funcţionarea
Pornirea aparatului
1.
2.
Introduceţi ştecherul în priză.
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii la
dreapta, la o valoare medie.
Oprirea aparatului
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de reglare
a temperaturii pe poziţia „O”.
• temperatura din încăpere,
• frecvenţa de deschidere a uşii,
• cantitatea de alimente stocate,
• amplasarea aparatului.
În general, cea mai adecvată este setarea
medie.
Pentru utilizarea aparatului:
1.
Reglarea temperaturii
Temperatura este reglată automat. Însă puteţi
seta singuri o temperatură în interiorul
aparatului.
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului depinde
de:
2.
Rotiţi regulatorul pentru temperatură în
sensul acelor de ceasornic pentru a
obţine o temperatură mai redusă în
interiorul aparatului.
Rotiţi regulatorul pentru temperatură în
sens invers acelor de ceasornic pentru a
obţine o temperatură mai ridicată în
interiorul aparatului.
Utilizarea zilnică
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Congelarea alimentelor proaspete
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete şi
pentru conservarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
Pentru a congela alimente proaspete nu este
necesar să modificaţi setarea medie.
Cu toate acestea, pentru o congelare mai
rapidă, rotiţi butonul de reglare a temperaturii
spre o setare mai mare, pentru a obţine o
răcire maximă.
32
ATENŢIE! În acest caz este
posibil ca temperatura din
compartimentul frigider să scadă
sub 0 °C. Dacă se produce
această situaţie, aduceţi butonul
de reglare a temperaturii pe o
setare mai caldă.
Depozitarea preparatelor congelate
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce alimentele
în compartiment, lăsaţi aparatul să
funcţioneze timp de cel puţin 2 ore la setările
maxime.
În cazul dezgheţării accidentale,
de exemplu din cauza unei
întreruperi a curentului, dacă
alimentarea electrică a fost
întreruptă pentru mai mult timp
decât valoarea indicată în tabelul
cu caracteristicile tehnice din
paragraful „Timpul de atingere a
condiţiilor normale de
funcţionare", alimentele
decongelate trebuie consumate
rapid sau trebuie gătite imediat şi
apoi recongelate (după ce s-au
răcit).
Pentru a asigura o circulaţie
corectă a aerului, nu mutaţi raftul
de sticlă aflat deasupra sertarului
pentru legume.
Dezgheţarea
Indicator de temperatură
Alimentele congelate, înainte de a fi utilizate,
pot fi dezgheţate în compartimentul frigider
sau la temperatura camerei, în funcţie de
timpul de care dispuneţi pentru această
operaţiune.
Pentru păstrarea adecvată a alimentelor,
frigiderul este echipat cu indicator de
temperatură. Simbolul de pe peretele lateral
al aparatului indică zona cea mai rece din
frigider.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate, direct din
congelator: în acest caz, durata de gătire va fi
mai mare.
Dacă este afişat OK (A), puneţi alimentele
proaspete în zona indicată de simbol, dacă nu
(B), reglaţi dispozitivul de control al
temperaturii la o setare mai rece şi aşteptaţi
12 ore înainte de a verifica din nou indicatorul
de temperatură.
Poziţionarea rafturilor pe uşă
Pentru a permite conservarea pachetelor cu
alimente de diferite dimensiuni, rafturile de pe
uşă pot fi poziţionate la înălţimi diferite.
1.
2.
Trageţi treptat de raft până când se
eliberează.
Repoziţionaţi în funcţie de necesităţi.
A
OK
B
OK
După ce aţi pus alimentele
proaspete în aparat sau după ce
aţi deschis uşa în mod repetat
pentru o perioadă mai lungă, este
normal să nu fie afişat OK.
Aşteptaţi cel puţin 12 ore înainte
de a regla din nou controlerul de
temperatură.
Rafturi detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de
ghidaje, astfel încât rafturile pot fi poziţionate
după dorinţă.
33
Informaţii şi sfaturi
Sunete normale în timpul funcţionării:
•
Următoarele sunete sunt normale pe durata
funcţionării:
•
•
•
•
Un sunet slab ca un clipocit sau fierbere
de la bobine atunci când agentul
refrigerant este pompat.
Un sunet ca un bâzâit sau de pulsare de la
compresor când agentul refrigerant este
pompat.
Un zgomot brusc de fisurare din interiorul
aparatului cauzat de dilatarea termică (un
fenomen fizic natural care nu este
periculos).
Un clic slab de la regulatorul de
temperatură atunci când compresorul
porneşte sau se opreşte.
Recomandări pentru economisirea
energiei
•
Nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi
deschisă mai mult decât este absolut
necesar.
Recomandări pentru conservarea
alimentelor proaspete
•
•
•
Nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi
lichide care se evaporă în frigider.
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales
dacă au un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul să
poată circula liber în jurul lor.
Recomandări privind păstrarea în
frigider
Recomandări utile:
•
•
•
34
Carne (toate tipurile): ambalaţi într-un
ambalaj adecvat şi puneţi pe raftul de
sticlă, deasupra sertarului pentru legume.
Depozitaţi carnea pentru cel mul 1-2 zile.
Alimente gătite, gustări reci: acoperiţi şi
puneţi pe orice raft.
Legume şi fructe: spălaţi bine şi puneţi întrun sertar special. Bananele, cartofii, ceapa
şi usturoiul nu trebuie păstrate în frigider
dacă nu sunt ambalate.
•
Unt şi brânză: puneţi într-un recipient
special etanş sau împachetaţi într-o folie
de aluminiu sau pungă de polietilenă
pentru a nu permite pe cât posibil contactul
cu aerul.
Sticle: închideţi cu un capac şi puneţi pe
raftul pentru sticle de pe uşă sau (dacă
există) suportul pentru sticle.
Recomandări privind congelarea
•
•
•
•
•
•
•
Congelaţi numai alimente de calitate
superioară, proaspete şi bine curăţate.
Pentru o congelare şi dezgheţare mai
eficientă, împărţiţi alimentele în porţii mici.
Înveliţi alimentele în foile de aluminiu sau
polietilenă. Pachetele trebuie să fie închise
ermetic.
Pentru a evita creşterea în temperatură a
alimentelor deja congelate, nu puneţi
alimente proaspete necongelate direct
lângă cele congelate.
Alimentele fără grăsime se păstrează mai
bine şi pe o perioadă mai îndelungată
decât cele grase. Sarea reduce perioada
de păstrare a alimentelor.
Nu consumaţi cuburile de gheaţă, apa
îngheţată sau îngheţata imediat după ce
le-aţi scos din congelator. Pericol de
degerare.
Pentru a putea ţine evidenţa perioadei de
depozitare se recomandă să notaţi data
congelării pe fiecare pachet.
Recomandări pentru stocarea
alimentelor congelate
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că alimentele congelate
comercial au fost păstrate în mod
corespunzător în magazin.
Asiguraţi-vă că alimentele congelate sunt
transferate din magazin în congelator cât
mai repede posibil.
După dezgheţare, alimentele se
deteriorează rapid şi nu mai pot fi
congelate din nou.
Nu depăşiţi perioada de păstrare indicată
de producătorul alimentelor.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Avertismente generale
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul din
priză înainte de a efectua orice
operaţie de întreţinere
Acest aparat conţine hidrocarburi
în unitatea de răcire; prin urmare
întreţinerea şi reîncărcarea
trebuie efectuate numai de
tehnicieni autorizaţi.
Accesoriile şi celelalte piese ale
aparatului nu sunt adecvate
pentru a fi spălate în maşina de
spălat vase.
Astfel se vor îmbunătăţi performanţele
aparatului şi se va economisi energia.
Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării normale.
Apa rezultată din dezgheţare se scurge printrun canal într-un recipient special situat în
spatele aparatului, deasupra compresorului
motorului, de unde se evaporă.
Este necesară curăţarea periodică a orificiului
de evacuare a apei rezultate din dezgheţare,
situat in mijlocul canalului de colectare din
compartimentul frigider, pentru ca apa să nu
dea pe dinafară şi să nu se scurgă peste
alimente.
Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară,
spălaţi interiorul şi toate accesoriile interne cu
apă călduţă şi cu săpun neutru pentru a
înlătura mirosul specific de produs nou, după
care uscaţi bine.
ATENŢIE! Nu folosiţi detergenţi,
pulberi abrazive, agenţi de
curăţare pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora stratul
acoperitor.
Curăţarea periodică
ATENŢIE! Nu trageţi, nu
deplasaţi şi nu deterioraţi
conductele şi/sau cablurile din
interiorul aparatului.
ATENŢIE! Nu deterioraţi sistemul
de răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1.
2.
3.
4.
Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
Verificaţi regulat garniturile uşii şi ştergeţile pentru a vă asigura că sunt curate.
Clătiţi şi uscaţi bine.
Dacă este accesibil, curăţaţi cu o perie
condensatorul şi compresorul din spatele
aparatului.
Decongelarea congelatorului
ATENŢIE! Nu folosiţi niciodată
instrumente metalice ascuţite
pentru a îndepărta gheaţa de pe
evaporator deoarece îl puteţi
deteriora. Nu utilizaţi dispozitive
mecanice sau instrumente diferite
de cele recomandate de
producător pentru a accelera
procesul de dezgheţare.
Creşterea temperaturii pachetelor
cu alimente congelate, în timpul
dezgheţării, poate scurta durata
de conservare în siguranţă a
acestora.
35
Cu aproximativ 12 ore înainte de
dezgheţare, setaţi o temperatură
mai redusă pentru a acumula
suficientă rezervă de răcire
pentru întreruperea funcţionării.
Întotdeauna se va forma gheaţă pe rafturile
congelatorului şi în jurul compartimentului
superior.
Dezgheţaţi congelatorul atunci când grosimea
stratului de gheaţă atinge aproximativ 3-5
mm.
1.
2.
3.
Opriţi aparatul sau scoateţi ştecherul din
priză.
Scoateţi toate alimentele din acesta,
înfăşuraţi-le în mai multe straturi de ziar şi
puneţi-le într-un loc răcoros.
AVERTISMENT! Nu atingeţi
alimentele congelate cu
mâinile ude. În contact cu
alimentele mâinile vă pot
îngheţa.
Lăsaţi uşa deschisă.
Pentru a accelera procesul de
dezgheţare, puneţi o oală cu apă caldă în
compartimentul congelator. Suplimentar,
îndepărtaţi bucăţile de gheaţă care se
desprind înainte de terminarea
dezgheţării.
4. După terminarea dezgheţării, uscaţi bine
interiorul.
5. Porniţi aparatul.
După trei ore, puneţi alimentele din nou în
compartimentul congelator.
Perioadele de nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat perioade
îndelungate, luaţi următoarele măsuri de
precauţie:
1.
2.
3.
4.
5.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
Scoateţi toate alimentele.
Dezgheţaţi aparatul (dacă este cazul).
Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a preveni
formarea mirosurilor neplăcute.
ATENŢIE! Dacă doriţi să
menţineţi aparatul pornit, rugaţi
pe cineva să-l verifice din când în
când pentru ca alimentele din
interior să nu se strice în cazul
unei pene de curent.
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Aparatul nu funcţionează.
36
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Ştecherul nu este introdus
corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect în
priză.
Nu există tensiune la priză.
Conectaţi alt aparat electric la
priză. Contactaţi un electri‐
cian calificat.
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat co‐
rect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul de aş‐
teptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Becul este defect.
Consultaţi paragraful „Înlocui‐
rea becului”.
Temperatura nu este setată
corect.
Consultaţi capitolul „Funcţio‐
narea”.
S-au introdus simultan can‐
tităţi mari de alimente care
trebuie congelate.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatura.
Temperatura camerei este
prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa
climatică de pe plăcuţa cu
date tehnice.
Alimentele introduse în apa‐
rat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introdu‐
ce în aparat.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închide‐
rea uşii”.
Uşa nu este închisă corect
sau garnitura este deformată/
murdară.
Consultaţi secţiunea „Închide‐
rea uşii”.
Dopul de scurgere a apei nu
este poziţionat corect.
Poziţionaţi dopul de scurgere
a apei în mod corect.
Produsele alimentare nu sunt
ambalate corect.
Ambalaţi mai bine produsele
alimentare.
Temperatura nu este setată
corect.
Consultaţi capitolul „Funcţio‐
narea”.
Pe peretele din spate al frigi‐
derului curge apă.
În timpul procesului de dez‐
gheţare automată, gheaţa de
pe peretele din spate se to‐
peşte.
Acest lucru este normal.
În frigider curge apă.
Orificiul pentru drenarea apei
este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru drena‐
rea apei.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei în colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei re‐
zultate din topire nu este co‐
nectat la tăviţa de evaporare
situată pe compresor.
Puneţi tubul de drenare a
apei rezultate din topire în
tăviţa de evaporare.
Temperatura din aparat este
prea mică/prea mare.
Regulatorul de temperatură
nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai ma‐
re/mai mică.
Compresorul funcţionează
continuu.
Există prea multă gheaţă.
37
Problemă
Există prea multă apă con‐
densată pe peretele din spate
al frigiderului.
Există gheaţă pe peretele
posterior al frigiderului.
Uşa nu se deschide uşor.
Cauză posibilă
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închide‐
rea uşii”.
Temperatura alimentelor este
prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de sto‐
care.
Sunt conservate prea multe
alimente în acelaşi timp.
Introduceţi mai puţine alimen‐
te în acelaşi timp.
Grosimea stratului de gheaţă
este mai mare de 4-5 mm.
Decongelaţi aparatul.
Uşa a fost deschisă prea des.
Deschideţi uşa doar dacă es‐
te necesar.
Uşa a fost deschisă prea
frecvent.
Deschideţi uşa doar atunci
când este necesar.
Uşa nu a fost închisă com‐
plet.
Asiguraţi-vă că uşa este com‐
plet închisă.
Alimentele depozitate nu sunt
ambalate.
Împachetaţi alimentele în am‐
balaje adecvate înainte de a
le depozita în aparat.
Temperatura mediului am‐
biant este ridicată şi aparatul
este setat pe temperatura
cea mai mică.
Setaţi regulatorul de tempe‐
ratură la o temperatură mai
ridicată pentru a permite dez‐
gheţarea automată.
Aparatul este încărcat com‐
plet şi este setat la tempera‐
tura cea mai mică.
Setaţi regulatorul de tempe‐
ratură la o temperatură mai
ridicată pentru a permite dez‐
gheţarea automată.
Aţi încercat să re-deschideţi
uşa imediat după ce a fost în‐
chisă.
Aşteptaţi câteva secunde
înainte de a închide şi re-des‐
chide uşa.
Dacă soluţia indicată nu conduce
la rezultatul dorit, apelaţi la cel
mai apropiat Centru de service
autorizat.
Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o sursă
de lumină interioară de tip LED
cu o durată mare de funcţionare.
38
Soluţie
Se recomandă insistent utilizarea
exclusivă a pieselor de schimb
originale.
Folosiţi doar becuri LED (soclu
E14). Puterea maximă este
marcată pe bec.
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul din
priză.
1.
Folosind degetele, întindeţi uşor ambele
laturi ale capacului transparent pentru a le
desface şi desprindeţi capacul trăgându-l
în direcţia săgeţilor.
1
2.
3.
4.
5.
Înlocuiţi becul cu unul cu caracteristici
identice proiectat special pentru utilizarea
în aparatele electrocasnice.
Puneţi la loc capacul becului.
Introduceţi ştecherul în priză.
Deschideţi uşa.
Verificaţi dacă becul se aprinde.
Închiderea uşii
2
1
1.
2.
3.
Curăţaţi garniturile uşii.
Dacă este nevoie, reglaţi uşa. Consultaţi
instrucţiunile de montare.
Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi Centrul de
service autorizat.
Date tehnice
Fişă cu informaţii despre produs
Marcă
Zanker
Model
KBA14411SB 933016125
Categorie
7. Refrigerator-freezer
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat pe re‐
zultatele testelor standard pentru 24 de ore. Consumul
real de energie va depinde de modul de utilizare a apa‐
ratului şi de amplasamentul acestuia.
187
Volumul de depozitare în litri, Frigider
109
Volumul de depozitare în litri, Stea
14
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
123
Volumul de depozitare în litri, Congelator
-
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente
-
Număr stele al compartimentului congelator cu cel mai
mare volum de depozitare (I)
****
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14 °C
(°C), dacă există
-
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Nu
39
Fără gheaţă (D/N), Congelator
Nu
Autonomie fără curent în h
12
Capacitate de îngheţare în kg/24h
2
Clasă climă
SN-N-ST
Cea mai mică temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
38
Emisii sonore dB(A) re1 pW
38
Aparat încorporabil D/N
Da
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pentru de‐
pozitarea de vin D/N
Nu
Date tehnice suplimentare
Dimensiunile aparatului
Înălţime
873 mm
Lăţime
540 mm
Adâncime
550 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi pe
eticheta energetică.
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul .
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi
la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi
la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
40
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
Kazalo
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Delovanje
Vsakodnevna uporaba
41
42
44
44
45
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
46
47
48
51
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostne informacije
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali
škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo otroci
med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Splošna varnostna navodila
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z
zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
41
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali
vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih
priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v napravi
ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
Varnostna navodila
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
•
•
•
•
•
•
•
42
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Zaradi varnosti naprave ne uporabljajte,
dokler je ne namestite v vgradno
konstrukcijo.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker
je težka. Vedno uporabljajte zaščitne
rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi strani
odpiranja vrat počakajte vsaj štiri ure,
preden napravo priključite na napajanje.
To pa zato, da olje steče nazaj v
kompresor.
•
•
•
•
•
•
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali kuhalnih
plošč.
Naprave ne izpostavljajte dežju.
Naprave ne postavljajte na mesto, kjer je
izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
OPOZORILO! Pri nameščanju
naprave pazite, da napajalnega
kabla v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO! Ne uporabljajte
razdelilnikov in podaljškov.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite na
pooblaščeni servisni center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin izobutan
(R600a), zemeljski plin z visoko stopnjo
okoljske neoporečnosti. Pazite, da ne
poškodujete hladilnega krogotoka, ki vsebuje
izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled), razen
če jih za ta namen odobri proizvajalec.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na vsebnik
pijač.
V napravi ne shranjujte vnetljivega plina in
tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
•
•
•
•
Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte predmetov iz
zamrzovalnika.
Odtajane hrane ne zamrzujte ponovno.
Upoštevajte navodila za shranjevanje na
embalaži zamrznjene hrane.
Preden živila položite v zamrzovalnik, jih
zavijte v poljuben material, namenjen za
stik z živili.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
•
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom. Ne
uporabljajte je za hišno razsvetljavo.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb ali poškodb naprave.
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v hladilni
enoti. Vzdrževalna dela in ponovno
polnjenje enote lahko opravi le
pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok vode in
ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na dnu
naprave.
Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
•
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način preprečite,
da bi se otroci in živali zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin. Za
informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
43
•
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki se
nahaja v bližini kondenzatorja.
Namestitev
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Električna povezava
•
Mesto namestitve
Za namestitev si oglejte navodila
za montažo.
Za zagotovitev najboljšega delovanja napravo
postavite čim dlje od virov toplote, kot so
radiatorji, grelci, neposredna sončna svetloba
itd. Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
Postavitev
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo, ki
ustreza klimatskemu razredu s ploščice za
tehnične navedbe naprave.
Klimat‐
ski raz‐
red
Temperatura okolja
•
•
•
Pred priključitvijo naprave se prepričajte,
da se napetost in frekvenca s ploščice za
tehnične navedbe ujemata s hišno
električno napeljavo.
Naprava mora biti ozemljena. Zato ima vtič
napajalnega kabla varnostni kontakt. Če
vtičnica hišne električne napeljave ni
ozemljena, napravo priključite na ločeno
ozemljitev v skladu z veljavnimi predpisi,
pred tem pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v
primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih
navodil.
Naprava je izdelana v skladu z direktivami
EGS.
Zahteve glede prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti zagotovljen
zadosten pretok zraka.
5 cm
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Pri nekaterih modelih lahko zunaj
tega območja pride do težav v
delovanju. Pravilno delovanje je
lahko zagotovljeno samo znotraj
določenega temperaturnega
območja. Če ste v dvomih glede
mesta namestitve naprave, se
obrnite na prodajalca, našo
službo za pomoč strankam ali
najbližji pooblaščeni servisni
center.
POZOR! Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
Delovanje
Vklop
1.
44
Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2.
Regulator temperature obrnite v smeri
urinega kazalca na srednjo nastavitev.
Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.
Nastavitev temperature
Temperatura se samodejno prilagaja. Vendar
lahko sami nastavite temperaturo v napravi.
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
•
temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• mesta postavitve naprave.
Običajno je najprimernejša srednja
nastavitev.
Za upravljanje naprave:
1.
2.
Obrnite regulator temperature v smeri
urnega kazalca za dosego nižje
temperature v napravi.
Obrnite regulator temperature v nasprotni
smeri urnega kazalca za dosego višje
temperature v napravi.
Vsakodnevna uporaba
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil in dolgotrajno shranjevanje
zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Če želite zamrzniti sveža živila, srednje
nastavitve ni treba spremeniti.
Vendar pa za hitrejše zamrzovanje obrnite
regulator temperature proti višji nastavitvi, da
dosežete najmočnejšo ohlajenost.
POZOR! V tem primeru lahko
temperatura v predelu hladilnika
pade pod 0 °C. Če pride do tega,
ponastavite regulator
temperature na toplejšo
nastavitev.
Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila
lahko pred uporabo odmrznete v hladilniku ali
pri sobni temperaturi, odvisno od
razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz zamrzovalnika: v
tem primeru bo priprava hrane trajale dlje.
Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih
velikosti, so lahko vratne police nameščene
na različnih višinah.
1.
2.
Polico postopoma vlecite navzgor, dokler
je ne sprostite.
Prestavite na želeno mesto.
Shranjevanje zamrznjenih živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj zamrzovalna skrinja vsaj dve
uri deluje pri najvišji nastavitvi, preden vanjo
položite živila.
V primeru nenamernega
odtajanja, npr. da je izpad
električnega toka daljši od
vrednosti, navedene v
razpredelnici tehničnih podatkov
pod »Čas naraščanja
temperature«, morate odtajana
živila porabiti hitro ali takoj
skuhati in ponovno zamrzniti.
Premične police
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako, kot
želite.
45
Če je prikazan OK (A), položite živila v predel,
ki ga ponazarja simbol, če ni (B), nastavite
termostat na nižjo temperaturo in počakajte
12 ur, preden ponovno preverite prikazovalnik
temperature.
Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo, da
zagotovite pravilno kroženje
zraka.
A
OK
B
OK
Ko zložite sveža živila v napravo
ali ko večkrat ali za dalj časa
odprete vrata, prikazovalnik
ponavadi ne prikaže OK.
Počakajte vsaj 12 ur, preden
ponovno nastavite termostat.
Prikazovalnik temperature
Za pravilno shranjevanje živil je hladilnik
opremljen s prikazovalnikom temperature.
Simbol na stranski steni naprave predstavlja
najhladnejši predel v hladilniku.
Namigi in nasveti
Običajni zvoki delovanja
•
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
•
•
•
•
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok tuljav.
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok kompresorja.
Nenadno pokanje iz notranjosti naprave
zaradi toplotnega raztezanja (naraven in
nenevaren fizikalni pojav).
Pri vklopu ali izklopu kompresorja je slišen
blag klikajoč zvok regulatorja temperature.
Nasveti za varčevanje z energijo
•
•
•
V hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin.
Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
Živila shranite tako, da bo okoli njih lahko
prosto krožil zrak.
Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
46
•
•
•
Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne puščajte
odprtih dlje, kot je treba.
Namigi za hlajenje svežih živil
•
•
Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno polico
nad predalom za zelenjavo. Meso
shranjujte največ 1-2 dni.
Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte in
postavite na poljubno polico.
Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal. Nepakiranih
banan, krompirja, čebule in česna ne
smete hraniti v hladilniku.
Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko vrečko,
da izločite čim več zraka.
Steklenice: zaprite s pokrovčki in položite
na vratno polico za steklenice ali (če je na
voljo) na držalu za steklenice.
Namigi za zamrzovanje
•
•
•
•
Zamrzujte samo kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.
Za temeljitejše zamrzovanje in odtaljevanje
razdelite živila na majhne porcije.
Živila zavijte v aluminijasto folijo ali
polietilen. Prepričajte se, da so zavitki
nepredušno zaprti.
Če želite preprečiti povišanje temperature
že zamrznjenih živil, poleg njih ne
postavljajte svežih nezamrznjenih živil.
•
•
•
Nemastna živila lahko shranjujete lažje in
dalj časa od mastnih. Sol skrajša dobo
shranjevanja živil.
Ne uživajte ledenih kock, sorbetov ali
sladolednih lučk takoj, ko jih vzamete iz
zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin.
Posamezne zavitke je priporočljivo označiti
z datumom zamrzovanja, da imate pod
nadzorom čas shranjevanja.
•
•
•
Poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz
trgovine v zamrzovalnik prenesena v
najkrajšem možnem času.
Odtajana živila se hitro pokvarijo in jih ne
smete ponovno zamrzniti.
Ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki ga
navede proizvajalec živil.
Namigi za shranjevanje zamrznjenih
živil
•
Prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Napravo morate redno čistiti:
1.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi deli
izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni enoti
ogljikovodike, zaradi česar mora
vzdrževanje in polnjenje izvajati
pooblaščen serviser.
Dodatna oprema in deli naprave
niso primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju.
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate notranjost
in vso notranjo opremo očistiti z mlačno vodo
in nevtralnim pomivalnim sredstvom, da
odstranite tipičen vonj po novem, ter nato
temeljito posušiti.
POZOR! Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov, klora ali
oljnih čistil, ker poškodujejo
površino.
2.
3.
4.
Očistite notranjost in dodatno opremo z
mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov hrane
in umazanije.
Temeljito izperite in posušite.
Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju očistite
s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki zaustavitvi
kompresorja ivje samodejno odtaja z
izparilnika v hladilnem prostoru. Odtajana
voda odteka skozi odprtino za odtekanje vode
v posebno posodo na zadnji strani naprave
nad kompresorjem, kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
odtekanje odtajane vode na sredini kanala
hladilnega prostora in s tem preprečite
prelivanje in kapljanje vode po živilih v
notranjosti.
Redno čiščenje
POZOR! Cevi in/ali kablov v
napravi ne smete vleči, premikati
ali jih poškodovati.
POZOR! Ne poškodujte
hladilnega sistema.
47
Izklopite napravo ali izvlecite električni vtič
iz vtičnice.
2. Odstranite shranjena živila, ovijte jih v več
plasti časopisnega papirja in postavite na
hladno mesto.
OPOZORILO! Zamrznjenih
živil se ne dotikajte z mokrimi
rokami. Roke lahko
primrznejo nanje.
3. Vrata pustite odprta.
Da bi postopek odtaljevanja pospešili,
postavite v zamrzovalnik lonec tople vode.
Poleg tega pred končanim odtaljevanjem
odstranite kose ledu, ki se odlomijo.
4. Ko je odtaljevanje končano, temeljito
osušite notranjost.
5. Vklopite napravo.
Po treh urah dajte prej odstranjena živila
nazaj v zamrzovalnik.
1.
Odtaljevanje zamrzovalnika
POZOR! Za strganje ivja z
izparilnika nikoli ne uporabljajte
ostrih kovinskih pripomočkov, saj
ga lahko poškodujete. Za
pospeševanje odtaljevanja ne
uporabljajte mehanske naprave
ali umetnih sredstev, ampak
samo tista, ki jih priporoča
proizvajalec. Dvig temperature
zamrznjenih živil lahko med
odtaljevanjem skrajša njihovo
varno dobo shranjevanja.
Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate, opravite
naslednje varnostne ukrepe:
1.
2.
3.
4.
5.
Približno 12 ur pred
odtaljevanjem nastavite nižjo
temperaturo, da se nakopiči
zadostna zaloga hladu za
poznejšo prekinitev v delovanju.
Na policah zamrzovalnika in okoli zgornjega
predala se vedno nabere določena količina
ivja.
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja doseže
debelino okoli 3-5 mm.
Napravo izključite iz električnega omrežja.
Odstranite vsa živila.
Odtajajte napravo (po potrebi).
Očistite napravo ter vso opremo.
Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
POZOR! Če želite napravo pustiti
vklopljeno, prosite nekoga, da jo
občasno preveri, da se živila v
njej v primeru izpada električne
energije ne bi pokvarila.
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Naprava ne deluje.
48
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
co.
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo.
Obrnite se na usposobljene‐
ga električarja.
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno podprta.
Preverite, ali je naprava sta‐
bilno na tleh.
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravljenosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Oglejte si »Zamenjava žarni‐
ce«.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«.
V zamrzovalnik ste dali pre‐
več živil hkrati.
Počakajte nekaj ur in ponov‐
no preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v napra‐
vo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohladi‐
jo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Vrata niso pravilno zaprta ali
pa je poškodovano/umazano
tesnilo.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Čep za izpust vode ni pravil‐
no nameščen.
Pravilno namestite čep za iz‐
pust vode.
Živila niso pravilno zaščitena.
Bolje zaščitite živila.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«.
Po zadnji steni hladilnika teče
voda.
Med samodejnim odtaljeva‐
njem se na zadnji steni taja
led.
To je pravilno.
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi preprečujejo
odtekanje vode v zbiralnik.
Živila se ne smejo dotikati za‐
dnje stene.
Odvod odtajane vode ni prik‐
ljučen na izparilni pladenj nad
kompresorjem.
Odvod odtajane vode name‐
stite na izparilni pladenj.
Kompresor deluje neprekinje‐
no.
Nabralo se je preveč ivja in
ledu.
Voda teče na tla.
49
Težava
Temperatura v napravi je pre‐
nizka/previsoka.
Na zadnji steni hladilnika je
preveč kondenzirane vode.
Na zadnji steni hladilnika se
je nabralo ivje.
Vrata se težko odpirajo.
Možen vzrok
Rešitev
Regulator temperature ni pra‐
vilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je previso‐
ka.
Živila naj se pred hrambo oh‐
ladijo na sobno temperaturo.
Hkrati je shranjenih veliko ži‐
vil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Ivje je debelejše od 4-5 mm.
Odtajajte napravo.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.
Vrata so bila prepogosto od‐
prta.
Vrata odprite samo, ko je tre‐
ba.
Vrata niso bila povsem zapr‐
ta.
Poskrbite, da bodo vrata po‐
vsem zaprta.
Shranjena živila niso bila za‐
ščitena.
Živila pred hrambo v napravi
zavijte v primerno embalažo.
Temperatura okolja je visoka,
naprava pa je nastavljena na
najnižjo temperaturo.
Regulator temperature nasta‐
vite na višjo temperaturo, da
omogočite samodejno odta‐
ljevanje.
Naprava je povsem napolnje‐
na in nastavljena na najnižjo
temperaturo.
Regulator temperature nasta‐
vite na višjo temperaturo, da
omogočite samodejno odta‐
ljevanje.
Vrata ste poskusili ponovno
odpreti takoj, ko ste jih zaprli.
Med zapiranjem in ponovnim
odpiranjem vrat počakajte ne‐
kaj sekund.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, pokličite
najbližji pooblaščeni servisni
center.
Uporabljajte samo svetleče diode
(nastavek E14). Najvišja moč je
prikazana na žarnici.
POZOR! Iztaknite vtič iz vtičnice.
Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo
diodo z dolgo življenjsko dobo.
Priporočamo uporabo samo
originalnih nadomestnih delov.
50
1.
S prsti malce razširite obe strani
prozornega pokrova, da ga ločite, potem
pa ga snemite v smeri puščic.
1
3.
4.
5.
Zapiranje vrat
2
1
1.
2.
3.
2.
Namestite nazaj pokrov žarnice.
Vtaknite vtič v vtičnico.
Odprite vrata.
Preverite, ali luč zasveti.
Očistite tesnila vrat.
Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Žarnico zamenjajte s tako, ki ima podobne
lastnosti in je posebej prilagojena
gospodinjskim aparatom.
Tehnični podatki
Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
Zanker
Model
KBA14411SB 933016125
Kategorija
7. Hladilnik - Zamrzovalnik
Razred energijske učinkovitosti
A+
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezultatov
standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba
energije je odvisna od načina uporabe aparata in njego‐
ve lokacije.
187
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
109
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
14
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
123
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo prostornino
shranjevanja (I)
****
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14 °C (°C),
če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
Ne
51
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
Ne
Varen izklop električne energije
12
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
2
Klimatski razred
SN-N-ST
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se uporablja ta
aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se uporablja ta
aparat v °C
38
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1 Pw
38
Vgradni aparat D/N
Da
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vina
D/N
Ne
Dodatni tehnični podatki
Dimenzije naprave
Višina
873 mm
Širina
540 mm
Globina
550 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za
tehnične navedbe na zunanji ali notranji strani
naprave in energijski nalepki.
Skrb za okolje
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče
za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih
in elektronskih naprav. Naprav, označenih s
52
*
53
54
55
www.electrolux.com/shop
211625333-A-262019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising