Electrolux | EUT1106AW2 | User manual | Electrolux EUT1106AW2 Ръководство за употреба

Electrolux EUT1106AW2 Ръководство за употреба
EUT1106AW2
BG
RU
TR
UK
Фризер
Морозильник
Dondurucu
Морозильник
Ръководство за употреба
Инструкция по эксплуатации
Kullanma Kılavuzu
Інструкція
2
18
36
52
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 4
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................6
4. ДЕЙСТВИЕ........................................................................................................ 9
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 11
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 12
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................14
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................16
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
БЪЛГАРСКИ
3
повреди в резултат на неправилна инсталация или
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8годишна възраст и хора с тежки или комплексни
увреждания, ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Основна безопасност
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси
и други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура,
без да са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
на процеса на размразяване, освен препоръчаните
от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната
верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен ако не
са от типа, препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да
почистите уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като
кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
•
•
•
•
•
•
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на
места, които са прекалено влажни
или студени.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
БЪЛГАРСКИ
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
ВНИМАНИЕ!
При позициониране на
уреда се уверете, че
захранващият кабел не е
закачен или повреден.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
разклонители или
адаптери с много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, електрически
удар или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
5
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение. Това
ще създаде натиск върху
контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди
да ги поставите в отделението на
фризера.
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
6
www.electrolux.com
•
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
2.5 Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.6 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда.
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми
при някои видове модели,
ако се работи извън
рамките на посочения
диапазон. Правилната
работа е гарантирана,
единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон.
Ако имате съмнения
относно това къде да
монтирате уреда,
обърнете се към
търговеца, отдела за
обслужване на клиенти
или най-близкия
оторизиран сервизен
център.
3.2 Нивелиране
При разполагането на уреда трябва да
подсигурите нивелирането му. Това
може да се постигне с две
регулируеми крачета отпред на
дъното.
БЪЛГАРСКИ
7
100 mm
Ако уредът е поставен на стойка:
1. Развинтете крачето на пантата на
вратата.
2. Завинтете резервното краче, което
може да откриете в пакета с
поставката за яйца, в шкафа.
3.3 Местоположение
Трябва да можете да
изключвате уреда от
мрежовото захранване;
затова след
инсталирането щепселът
трябва да е
леснодостъпен.
Уредът трябва да се инсталира
достатъчно далеч от източници на
топлина като радиатори, бойлери,
пряка слънчева светлина и др.
Погрижете се да има циркулация на
студен въздух по вътрешната задна
стена. За да се осигури най-ефективна
работа, когато уредът е разположен
под висящ кухненски шкаф,
минималното разстояние между
горната му част и стенния шкаф
трябва да бъде най-малко 100 мм. В
идеалния случай уредът не трябва да
се поставя под висящи кухненски
шкафове. Точното нивелиране се
осигурява чрез едно или повече
регулируеми крачета в основата на
уреда.
15 mm
15 mm
3.4 Задни дистанционни
втулки
В плика с документацията има две
дистанционни втулки, които трябва да
се поставят, както е посочено на
фигурата.
1. Поставете дистанционните втулки
в отворите. Уверете се, че
стрелката (A) е в положението,
показано на картинката.
2
1
45°
A
45°
2
2. Завъртете дистанционните втулки
обратно на часовниковата стрелка
на 45°, докато те застанат на
място.
8
www.electrolux.com
3.5 Промяна на посоката на
отваряне на вратата
ВНИМАНИЕ!
Преди извършването на
каквито и да било
операции, извадете
щепсела от контакта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Препоръчително е да
извършите следващите
операции заедно с друго
лице, което да държи
здраво вратите на уреда
по време на работа.
1. Наклонете внимателно уреда
назад, така че компресорът да не
допира пода.
2. Развийте двете регулируеми
крачета.
3. Развийте винтовете на долната
панта на вратата.
4. Извадете вратата на уреда, като я
натиснете леко надолу.
5. Развийте щифта на пантата от
горната част на вратата, след
което го завийте на другата
страна.
2
1
6. Поставете вратата на уреда върху
щифта на пантата от горната част
на вратата.
7. Отстранете долната панта.
Поставете щифта по посока на
стрелката.
8. Развийте и преместете винта на
отсрещната страна.
9. Поставете долната панта на
отсрещната страна без да
променяте положението на
вратата.
10. Завийте винт на освободеното
място от другата страна, както и
регулируемите крачета (2 броя).
11. Отстранете и монтирайте
дръжката на отсрещната страна.
4
1
2
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Поставете на място,
нивелирайте уреда,
изчакайте поне четири
часа и го включете в
захранващия контакт.
БЪЛГАРСКИ
Направете финална
проверка, за да се
уверите, че:
• Всички винтове са
затегнати.
• Магнитното уплътнение
прилепва към рамката.
• Вратата се отваря и
затваря правилно.
Ако стайната температура
е ниска (напр. през
зимата), уплътнението
може да не прилепва
идеално към рамката. В
такъв случай, след време
ще се получи естествено
прилягане на
уплътнението.
Ако не искате да
извършвате горните
операции, обърнете се към
най-близкият оторизиран
сервизен център.
Специалист от
оторизираният сервиз ще
извърши обръщането на
вратата за ваша сметка.
3.6 Електрическо свързване
•
•
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
4. ДЕЙСТВИЕ
4.1 Kомандно табло
1
2
3
5
4
1 Зелена индикаторна лампичка
2 Червена индикаторна лампичка
3 Регулатор за температура
4 Позиция на половин зареждане
5 Позиция на пълно зареждане
4.2 Включване
Поставете щепсела в контакта.
Оставете уреда в изправено
положение 4 часа след инсталиране.
9
1. Завъртете регулатора за
температура по часовниковата
10
www.electrolux.com
стрелка на позиция на пълно
зареждане.
Зелената индикаторна лампичка ще се
включи и ще продължи да свети,
докато не изключите уреда.
2. Оставете уреда да работи в
продължение на 8 часа, за да
позволите да достигне правилната
температура преди да поставите
храна вътре.
Червената индикаторна лампичка
също ще свети, докато бъде
достигната необходимата
температура.
3. Когато уредът достигне
зададената температура
(червената индикаторна лампичка
е изгаснала), регулирайте
регулатора за температура в
съответствие с количеството
съхранявана храна.
Няколко часа след
включването червената
индикаторна лампичка ще
изгасне, за да укаже, че
необходимата
температура е достигната
съгласно зададената
настройка и лампичката
ще остане изгаснала като
индикация, че всичко е
наред. Тя ще светне, ако
температурата на фризера
например се увеличи
прекомерно след отваряне
на вратичката на фризера
или поставяне на
хранителни продукти във
вътрешността, но
лампичката ще изгасне
отново, когато
температурата се върне до
необходимото ниво за
съхранение.
4.3 Изключване
За да изключете уреда, извадете
щепсела от захранващия контакт на
стената.
4.4 Регулиране на
температурата
Температурата в уреда се контролира
от регулатора на температурата,
разположен на командното табло.
За да работите с уреда, процедирайте
по следния начин:
•
•
завъртете регулатора на
температурата в посока към MIN, за
да получите минимална студенина.
завъртете регулатора на
температурата в посока към MAX,
за да получите максимална
студенина.
В случай на замразяване
на по-малко количество
храна настройката за
половин зареждане е найподходяща. В случай на
замразяване на по-голямо
количество храна,
настройката за пълно
зареждане е найподходяща.
Точната настройка обаче трябва да се
избере, като се има предвид, че
температурата във вътрешността на
уреда зависи от:
•
•
•
•
стайната температура,
колко често се отваря вратата,
количеството на съхраняваните
храни,
местоположението на уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не поставяйте тежки или
горещи предмети върху
уреда, за да
предотвратите
наранявания.
БЪЛГАРСКИ
11
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Замразяване на пресни
хранителни продукти
е използван, оставете уреда да работи
поне 8 часа на най-високата
настройка, преди да поставите
хранителните продукти в отделението.
В случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен
за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу
„Време на повишаване“,
замразената храна трябва
се консумира бързо или да
се сготви веднага и след
това да се замрази отново
(след охлаждане).
Най-горното фризерно отделение е
подходящо за замразяване на пресни
хранителни продукти и за дълготрайно
съхранение на готови дълбоко
замразени продукти.
За замразяване на прясна храна,
поставете я във фризерното
отделение (най-горе) и я оставете там
за 24 часа.
Преместете замразената храна в
долното отделение за съхранение, за
да освободите място за замразяване
на други продукти.
Максималното количество храна,
което може да се замрази в рамките
на 24 часа, е указано на табелката с
данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24
часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за
замразяване.
5.2 Съхраняване на
замразена храна
5.3 Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в
зависимост от времето, с което
разполагате.
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който фризерът не
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
6.1 Звуци при нормална
работа:
Следните звуци са нормални по време
на работа:
•
•
•
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен
•
от термично разширение
(естествен физически феномен,
който не е опасен).
Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
12
www.electrolux.com
6.2 Съвети за икономия на
електроенергия
•
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
•
6.3 Съвети за замразяване
•
•
•
•
•
•
Замразявайте само
висококачествени, свежи и
почистени хранителни продукти.
За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната
на малки порции.
Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се,
че опаковките са херметични.
За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в
непосредствена близост.
Постните храни се съхраняват подобре от мазните. Солта намалява
периода на съхранение на
продуктите.
Не консумирайте ледени кубчета,
лед или ледени близалки
непосредствено преди изваждането
им от фризера. Риск от
замръзвания.
Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да
можете да проверявате етикета за
времето на съхранение.
6.4 Съвети за съхранение на
замразени храни
•
•
•
•
Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били
правилно съхранявани от
търговеца.
Постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера
за възможно най-кратко време.
Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
Не превишавайте срока на
съхранение, посочен от
производителя на хранителния
продукт.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от
контакта преди
извършването на каквито и
да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно
поддръжката и
презареждането трябва да
се извършват от
упълномощени техници.
Принадлежностите и
частите на уреда не са
подходящи за миене в
съдомиялна машина.
7.2 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
БЪЛГАРСКИ
7.3 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не повреждайте
охлаждащата система.
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия
7.4 Обезскрежаване на
фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте остри
метални инструменти за
изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го
повредите.
Не използвайте машинни
съоръжения или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от
препоръчаните от
производителя.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте
по-ниска температура, за
да се натрупа достатъчен
запас от студ за
прекъсването на работата.
13
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера
и около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3 – 5 mm.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в
няколко пласта вестници и я
поставете на хладно място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Покачването на
температурата на
замразените опаковки
с храна по време на
размразяването може
да съкрати техния
безопасен срок на
съхранение.
Не докосвайте
замразени храни с
мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратата отворена.
Оставете вратичката отворена и
пазате пода от размразената вода,
например с парцал или плосък
съд.
4. За да ускорите размразителния
процес, поставете съд с топла
вода във фризерното отделение.
Освен това, отстранете
парченцата лед, които се отделят
преди края на размразяването.
5. Когато размразяването завърши,
подсушете добре вътрешната
част. .
6. и включете уреда.
7. Настройте регулатора на
температурата, за да получите
максимално изстудяване, и
оставете уреда да поработи 2-3
часа на тази настройка.
След поставете извадената преди
това храна обратно в отделението на
фризера.
7.5 Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
14
www.electrolux.com
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Размразете уреда (ако се налага).
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако желаете уредът да
остане включен, помолете
някого да го проверява от
време на време, за да се
предотврати развалянето
на храната в случай на
спиране на тока.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щеп‐
села в захранващия кон‐
такт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроу‐
ред в контакта. Обърнете
се към квалифициран
електротехник.
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно по‐ Проверете дали уредът
зициониран.
стои стабилно.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата е зададе‐ Вижте глава "Действие".
на неправилно.
Поставили сте едновре‐ Изчакайте няколко часа и
менно голямо количество след това отново прове‐
храна за замразяване.
рете температурата.
Има твърде много скреж
и лед.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за кли‐
матичен клас на табелка‐
та с данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят
до стайна температура,
преди да ги съхранявате.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
Вратата не е затворена
правилно или уплътне‐
нието е деформирано/
мръсно.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
15
Решение
Тапата на отвора за от‐
Позиционирайте тапата
цеждане на водата не е
на отвора за отцеждане
позиционирана правилно. на водата правилно.
Хранителните продукти
не са увити правилно.
Увийте хранителните
продукти по-добре.
Температурата е зададе‐ Вижте глава "Действие".
на неправилно.
Вратата е разместена
или пречи на вентила‐
ционната решетка.
Уредът не е нивелиран.
Вижте "Нивелиране".
Температурата в уреда е Регулаторът на темпера‐ Задайте по-висока/потвърде ниска/висока.
турата не е настроен
ниска температура.
правилно.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
Температурата на храни‐ Изчакайте температурата
телните продукти е твър‐ на хранителните продук‐
де висока.
ти да спадне до темпера‐
турата в помещението,
преди съхранение.
Прекалено много храни‐ Съхранявайте едновре‐
телни продукти се съхра‐ менно по-малко храни‐
няват едновременно.
телни продукти.
Дебелината на леда е по‐ Размразете уреда.
вече от 4 – 5 мм.
Вратата не се отваря
лесно.
Вратата се отваря често.
Отворете вратата само,
ако е необходимо.
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има цир‐
кулация на студен въздух
в уреда.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след ка‐
то сте я затворили.
Изчакайте няколко секун‐
ди, след като сте затво‐
рили вратата, преди да я
отворите отново.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с найблизкият оторизиран
сервизен център.
8.2 Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратата.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте "Инсталиране".
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
16
www.electrolux.com
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
9.1 Продуктов фиш
Търговска марка
Electrolux
Модел
EUT1106AW2 933012728
категория
8. Вертикален фризер
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия в kWh за година въз
184
основа на стандартни тестови резултати за 24
часа. Реалната консумация на енергия зависи
от начина, по който се използва уреда и къде
е разположен.
Обем за съхранение в литри, хладилник
-
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
90
Обем за съхранение в литри, фризер
90
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения Класификация на звездите на фризерното от‐
деление с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделе‐ ния > 14 ° C (° C), ако има такива
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
-
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
22
Капацитет на замразяване в kg/24ч
12
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която
10
този уред е предназначен за използване, в ° C
Най-висока околна температура, при която то‐ 43
зи уред е предназначен за използване, в ° C
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
40
Вграден уред Д/Н
Не
този уред е предназначен да се изолзва из‐
ключително за съхранение на вино Д/Н
Не
БЪЛГАРСКИ
9.2 Допълнителни технически
данни
Размери на уреда
Височина
850 mm
Ширина
550 mm
Дълбочина
612 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
17
Техническата информация се намира
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
10. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
18
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................18
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 21
3. УСТАНОВКА.................................................................................................... 23
4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ..................................................................................... 26
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 27
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....................................................................................28
7. УХОД И ОЧИСТКА.......................................................................................... 29
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ............................................31
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.............................................................................. 33
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.ru/support
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.promo.electrolux.ru
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux-1.ru
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
1.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
РУССКИЙ
19
руководством. Производитель не несет
ответственность за какие-либо травмы или ущерб,
возникшие вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под
рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Допускается использование прибора детьми в
возрасте от 3 до 8 лет, а также лицами с ярко
выраженными и комплексными нарушениями
здоровья при условии надлежащего надзора за
ними.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если только за ними не
обеспечивается постоянный надзор взрослых.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
20
www.electrolux.com
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– В сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для обслуживающего
персонала в магазинах, офисах и на других
рабочих местах.
– Для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
ВНИМАНИЕ: Не перекрывайте вентиляционные
отверстия в корпусе прибора или в мебели, в
которую он встроен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте механические
устройства или любые другие средства, кроме
рекомендованных производителем, для ускорения
процесса размораживания.
ВНИМАНИЕ: Не допускайте повреждения контура
холодильника.
ВНИМАНИЕ: Не используйте внутри отсеков для
хранения пищевых продуктов электрические
приборы, если они не рекомендованы
производителем.
Не используйте для очистки прибора подаваемую
под давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.
Используйте только нейтральные моющие
средства. Не используйте абразивные средства,
абразивные губки, растворители или
металлические предметы.
Не используйте прибор для хранения
взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные
баллоны с взрывоопасным газом-вытеснителем.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
РУССКИЙ
21
сервисным центром или специалистом с
аналогичной квалификацией.
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
ВНИМАНИЕ!
Установка прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Следуйте приложенной к прибору
Инструкции по установке.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
Убедитесь, что вокруг прибора
имеется достаточная вентиляция.
Перед первой установкой или
перевешиванием дверцы
подождите не мене 4 часов, прежде
чем подключать прибор к сети
электропитания. Это необходимо
сделать для того, чтобы масло
могло вернуться в компрессор.
Перед выполнением любой
операции с прибором (например,
перевешивание дверцы) выньте
вилку из сетевой розетки.
Не устанавливайте прибор рядом с
радиаторами отопления, кухонными
плитами, духовыми шкафами или
варочными панелями.
Не подвергайте прибор
воздействию дождя.
Не устанавливайте прибор там, где
на него может падать прямой
солнечный свет.
Не устанавливайте прибор в
слишком влажных или холодных
местах.
При перемещении прибора
поднимайте его за передний край,
чтобы не допустить появления на
полу царапин.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
ВНИМАНИЕ!
При выборе места
установки прибора
убедитесь, что шнур
электропитания не зажат и
не поврежден.
ВНИМАНИЕ!
Не используйте тройники и
удлинители.
•
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Следите за тем, чтобы не
повредить электрические
компоненты прибора (вилку кабеля
электропитания, кабель
электропитания, компрессор и т.д.)
Для замены электрических
компонентов обратитесь в
авторизованный сервисный центр
или к электрику.
Кабель электропитания должен
располагаться ниже уровня вилки
электропитания.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
22
www.electrolux.com
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
2.3 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск
получения травмы, ожога,
поражения электрическим
током или пожара.
Прибор содержит горючий газ
изобутан (R600a). Это природный газ,
безвредный для окружающей среды.
Следите за тем, чтобы не повредить
контур холодильника, содержащий
изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
Не помещайте в прибор
электроприборы (например,
мороженицы), если их
производителем не указано, что
подобное их применение
допустимо.
В случае повреждения контура
холодильника следует исключить
появление в помещении открытого
пламени и источников возгорания.
Хорошо проветрите помещение.
Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
Не помещайте прохладительные
напитки в морозильное отделение.
Это приведет к возникновению
излишнего давления в емкости, в
которой содержится напиток.
Не храните внутри прибора
горючие газы и жидкости.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
Не прикасайтесь к компрессору или
конденсатору. Они горячие.
Не извлекайте и не касайтесь
предметов в морозильном
отделении мокрыми или влажными
руками.
На замораживайте повторно уже
размороженные продукты.
•
•
Выполняйте инструкции по
хранению, приведенные на
упаковке замороженных продуктов.
Перед укладкой продуктов в
морозильное отделение оберните
их в любую пищевую упаковку.
2.4 Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к
повреждению прибора или
травмам.
•
•
•
Перед выполнением операций по
чистке и уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого шнура из
розетки.
В холодильном контуре данного
прибора содержатся углеводороды.
Техническое обслуживание и
перезарядка должны выполняться
только квалифицированным
специалистом.
Регулярно проверяйте сливное
отверстие в корпусе прибора и при
необходимости прочищайте его. В
случае засорения отверстия талая
вода будет скапливаться в нижней
части прибора.
2.5 Сервис
•
•
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Применяйте только оригинальные
запасные части.
2.6 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
•
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите дверцу, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
Содержимое холодильного контура
и изоляционные материалы
данного прибора не вредят
озоновому слою.
РУССКИЙ
•
Изоляционный пенопласт содержит
горючий газ. Для получения
информации о том, как надлежит
утилизировать данный прибор,
обратитесь в местные
муниципальные органы власти.
•
23
Не повреждайте часть узла
охлаждения, которая находится
рядом с теплообменником.
3. УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
3.1 Размещение
3.2 Выравнивание
При установке прибора убедитесь, что
он стоит ровно. Это достигается с
помощью двух регулируемых ножек,
расположенных спереди внизу.
Устанавливайте прибор в сухом,
хорошо вентилируемом помещении,
где температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с
техническими данными прибора.
Клима‐
тиче‐
ский
класс
Температура окружающей
среды
SN
от +10°C до + 32°C
N
от +16°C до + 32°C
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
При установке прибора на подставку:
При работе за рамками
данного диапазона у ряда
моделей могут
наблюдаться
определенные проблемы с
функционированием.
Надлежащая работа может
быть гарантирована только
в рамках заданного
диапазона температур. В
случае сомнений при
выборе места установки
прибора обратитесь в
место продажи, в
авторизованный
сервисный центр или в
ближайший центр
обслуживания.
1. Отвинтите ножку верхней петли
дверцы.
2. Завинтите в корпус запасную
ножку, которая находится в пакете
вместе с формой для яиц.
3.3 Выбор места установки
Необходимо обеспечить
возможность отключения
прибора от сети
электропитания; к вилке
шнура питания прибора
после его установки
должен быть обеспечен
легкий доступ.
Прибор следует устанавливать вдали
от источников тепла, таких как
радиаторы отопления, котлы, прямые
солнечные лучи и т.д. Обеспечьте
свободную циркуляцию воздуха вокруг
задней части прибора. Если прибор
расположен под подвесным шкафом,
для обеспечения оптимальной работы
минимальное расстояние между
корпусом и шкафом должно быть не
24
www.electrolux.com
менее 100 мм. Однако желательно
вовсе не устанавливать прибор под
подвесной мебелью. Точная установка
по уровню достигается с помощью
регулировки одной или нескольких
регулировочных ножек,
расположенных в основании корпуса.
3.5 Перевешивание дверцы
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
любой операции
извлекайте вилку из
сетевой розетки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы надежно
удерживать дверцы
прибора, следующие
операции рекомендуется
выполнять вдвоем.
100 mm
15 mm
15 mm
1. Аккуратно наклоните прибор назад
так, чтобы компрессор не касался
пола.
2. Отвинтите обе регулируемые
ножки.
3.4 Упоры задней стенки
В пакет с документацией вложены два
упора, которые должны быть
закреплены, как показано на рисунке.
1. Установите прокладки в отверстия.
Убедитесь, что стрелка (А)
расположена так, как показано на
рисунке.
2
1
45°
A
3. Отвинтите винты, крепящие
нижнюю дверную петлю.
4. Снимите дверцу прибора, немного
потянув ее вниз.
5. Вывинтите верхнюю ось дверной
петли прибора, а затем закрепите
ее на другой его стороне.
45°
2
2. Проверните прокладки против
часовой стрелки на 45°, пока они
не зафиксируются.
2
1
РУССКИЙ
6. Насадите дверцу прибора на ось
верхней дверной петли.
7. Снимите нижнюю петлю.
Переставьте ось петли так, как
показано стрелкой.
8. Вывинтите винт и установите его
на противоположной стороне.
9. Установите нижнюю петлю на
противоположной стороне,
сохранив положение дверцы без
изменений.
10. Завинтите один винт в
освободившееся отверстие на
другой стороне прибора. Также
завинтите регулировочные ножки
(2 шт.).
11. Снимите ручку и установите ее на
противоположной стороне.
В завершение проверьте,
чтобы:
• Все винты были
затянуты.
• Магнитная прокладка
прилегала к корпусу.
• Дверца как следует
открывалась и
закрывалась.
При низкой температуре в
помещении (т.е. зимой)
прокладка может неплотно
прилегать к корпусу. В
таком случае дождитесь
естественной усадки
прокладки по месту.
В случае нежелания
выполнять
вышеописанные операции
самостоятельно можно
обратиться в ближайший
авторизованный
сервисный центр.
Специалист
авторизованного
сервисного центра
перевесит дверцу за
отдельную плату.
4
1
2
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставьте прибор на
место, установите по
уровню, подождите не
менее четырех часов, а
затем подключите к
розетке.
25
3.6 Подключение к
электросети
•
•
•
•
Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и
частота, указанные в табличке с
техническими данными,
соответствуют параметрам
домашней электрической сети.
Прибор должен быть заземлен. Для
этого вилка сетевого кабеля имеет
специальный контакт заземления.
Если розетка электрической сети не
заземлена, выполните отдельное
заземление прибора в
соответствии с действующими
нормами, поручив эту операцию
квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя
всякую ответственность в случае
несоблюдения вышеуказанных
правил техники безопасности.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
26
www.electrolux.com
4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
4.1 Панель управления
1
2
3
5
1 Зеленый индикатор
2 Красный индикатор
3 Регулятор температуры
4.2 Включение функции
После установки прибора дайте ему
постоять в вертикальном положении 4
часа.
Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
1. Поверните регулятор температуры
по часовой стрелке в положение
«Полная загрузка».
Загорится зеленый индикатор; он
будет гореть все время, пока прибор
не будет выключен.
2. Перед размещением продуктов
дайте прибору проработать на 8
часа для установления требуемой
температуры.
Красный индикатор будет
продолжать гореть, пока прибор не
достигнет заданной температуры.
3. При достижении прибором
заданной температуры (красный
индикатор при этом погаснет)
измените положение регулятора
температуры сообразно
количеству хранящихся продуктов.
4
4 Отметка «Половинная загрузка»
5 Отметка «Полная загрузка»
Через несколько часов
после включения красный
индикатор погаснет: это
будет означать, что прибор
достиг температуры,
заданной его настройками.
Красный индикатор будет
оставаться выключенным
все время, когда прибор
будет работать в
расчетном режиме. Он
загорится снова, если
температура морозильника
поднимется до
недопустимо высокого
уровня – например, если
дверца морозильника
будет открыта или если
внутрь будут помещены
продукты, – а затем снова
погаснет, как только
температура вернется к
уровню, требуемому для
надлежащего хранения
продуктов.
4.3 Выключение функции
Для выключения прибора извлеките
вилку сетевого кабеля из розетки.
РУССКИЙ
4.4 Настройка температуры
Температура внутри прибора
изменяется при помощи регулятора
температуры, расположенного на
панели управления.
Чтобы привести прибор в действие,
выполните следующие действия:
•
•
поверните регулятор температуры к
отметке MIN, чтобы установить
минимальный холод.
поверните регулятор температуры к
отметке MAX, чтобы установить
максимальный холод.
27
Однако, точную задаваемую
температуру следует выбирать с
учетом того, что температура внутри
прибора зависит от:
•
•
•
•
температуры в помещении;
частоты открывания дверцы;
количества хранящихся продуктов;
места расположения прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание ущерба не
помещайте на прибор
горячие или тяжелые
предметы.
Если объем продуктов для
замораживания невелик,
лучше всего подойдет
настройка «Половинная
загрузка». В случае
замораживания больших
объемов продуктов лучше
всего подойдет настройка
«Полная загрузка».
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
5.1 Замораживание свежих
продуктов
Морозильная (верхнее) зона
предназначена для замораживания
свежих продуктов и продолжительного
хранения замороженных продуктов, а
также продуктов глубокой заморозки.
Для замораживания свежих продуктов
поместите их в морозильное (верхнее)
отделение и оставьте на 24 часа.
Переложите замороженные продукты
в нижние отделения,
предназначенные для хранения
продуктов, снова освободив таким
образом место для замораживания.
Максимальное количество продуктов,
которое может быть заморожено за 24
часа, указано на табличке с
техническими данными,
расположенной внутри прибора.
Процесс замораживания занимает 24
часа: в течение этого времени не
добавляйте другие продукты для
замораживания.
5.2 Хранение замороженных
продуктов
При первом включении холодильника
или после продолжительного периода,
в течение которого он не
использовался, перед тем, как
помещать в морозильное отделение
продукты, дайте холодильнику
поработать восемь часов при ручке
термостата, установленной на
максимально низкую температуру.
28
www.electrolux.com
При случайном
размораживании
продуктов, например, при
сбое электропитания, если
напряжение в сети
отсутствовало в течение
времени, превышающего
указанное в таблице
технических данных
"время повышения
температуры",
размороженные продукты
следует быстро
употребить в пищу или
немедленно подвергнуть
тепловой обработке, затем
повторно заморозить
(после того, как они
остынут)
5.3 Оттаивание
Замороженные продукты, включая
продукты глубокой заморозки, перед
использованием можно
размораживать в холодильном
отделении или при комнатной
температуре, в зависимости от
времени, которое имеется на
выполнение этой операции.
Маленькие куски можно готовить,
даже не размораживая, в том виде, в
каком они взяты из морозильного
отделения: в этом случае процесс
приготовления пищи займет больше
времени.
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
6.1 Нормальные звуки во
время работы
6.3 Рекомендации по
замораживанию
Следующие звуки в ходе работы
прибора являются нормальным
явлением:
•
•
•
•
•
Слабое журчание и бульканье,
исходящие от змеевиков во время
прокачивания хладагента.
Жужжание и пульсация, исходящие
от компрессора при прокачке
хладагента.
Резкое потрескивание, исходящее
изнутри прибора и вызванное
тепловым расширением
(естественным и неопасным
физическим явлением).
Тихое щелканье регулятора
температуры при включении и
выключении компрессора.
6.2 Рекомендации по
экономии электроэнергии
•
•
•
•
•
•
Не открывайте дверцу слишком
часто и не держите ее открытой
дольше необходимого.
•
Замораживайте только
высококачественные, свежие и
тщательно вымытые продукты.
Для повышения эффективности
замораживания и размораживания
делите продукты на небольшие
порции.
Заворачивайте продукты в
алюминиевую фольгу или
полиэтилен. Позаботьтесь о том,
чтобы упаковка была
воздухонепроницаемой.
Во избежание нагрева уже
замороженных продуктов не
кладите прямо рядом с ними
свежие незамороженные продукты.
Постные продукты сохраняются
лучше и дольше, чем жирные. Соль
сокращает срок хранения
продуктов.
Не употребляйте кубики льда и
фруктовый лед сразу после
извлечения из морозильника.
Существует опасность
обморожения.
Чтобы контролировать срок
хранения, рекомендуется
указывать дату замораживания на
каждой упаковке.
РУССКИЙ
6.4 Рекомендации по
хранению замороженных
продуктов
•
•
Убедитесь, что продукты
промышленной заморозки
хранились у продавца в должных
условиях.
Обеспечьте минимальный
интервал времени между
приобретением замороженных
•
•
29
продуктов в магазине и их
помещением в морозильное
отделение холодильника.
После размораживания продукты
быстро портятся и не подлежат
повторному замораживанию.
Не превышайте время хранения,
указанное изготовителем
продуктов.
7. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
7.1 Общие предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед выполнением какихлибо операций по чистке
или уходу за прибором
выньте вилку сетевого
шнура из розетки.
Холодильный контур
данного прибора содержит
углеводороды, поэтому
техническое обслуживание
и перезарядка должны
выполняться только
авторизованным
специалистом.
Принадлежности и детали
прибора не подлежат
мойке в посудомоечной
машине.
7.2 Очистка внутренних
поверхностей
Перед первым включением прибора
вымойте его внутренние поверхности
и все внутренние принадлежности
теплой водой с нейтральным мылом,
чтобы удалить запах, характерный для
недавно изготовленного изделия, а
затем тщательно протрите их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте моющие
или абразивные средства
и очистители на основе
хлора или на масляной
основе, т.к. они могут
повредить покрытие
поверхностей
холодильника.
7.3 Периодическая чистка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается вытягивать,
перемещать или
повреждать какие-либо
трубки и (или) кабели,
находящиеся внутри
прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте
повреждения
холодильного контура.
Прибор необходимо регулярно
чистить:
1. Очищайте внутренние поверхности
и принадлежности с помощью
теплой воды и нейтрального мыла.
2. Регулярно проверяйте и
протирайте уплотнения дверцы,
чтобы обеспечить чистоту и
отсутствие загрязнений.
3. Ополосните чистой водой и
вытрите насухо.
4. В случае наличия доступа
очищайте конденсатор и
компрессор, расположенные с
30
www.electrolux.com
задней стороны прибора, при
помощи щетки.
Эта повышает эффективность
работы прибора и снижает
потребление электроэнергии.
7.4 Размораживание
морозильника
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не используйте
острые металлические
инструменты для удаления
наледи с испарителя во
избежание его
повреждения.
Нельзя использовать
механические устройства
или любые другие
средства, не
рекомендованные
производителем, в целях
ускорения процесса
размораживания.
Примерно за 12 часов до
начала размораживания
установите при помощи
регулятора температуры
более низкую температуру,
чтобы создать
достаточный резерв
холода на случай
перерыва в работе.
На полках и вокруг верхнего
отделения морозильника всегда
образуется определенное количество
наледи.
Размораживайте морозильник, когда
слой инея достигнет толщины около
3-5 мм.
1. Выключите прибор или выньте
вилку из стенной розетки.
2. Выньте из отделения все
хранящиеся там продукты,
заверните их в несколько слоев
газетной бумаги и поместите в
прохладное место
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повышение
температуры упаковок
с замороженными
продуктами при
размораживании может
привести к сокращению
безопасного срока их
хранения.
Не касайтесь
замороженных
продуктов влажными
руками Руки могут к
ним примерзнуть
3. Оставьте дверцу открытой
Предохраните пол от талой воды,
например, подложив тряпку или
контейнер с низкими бортиками.
4. Чтобы ускорить процесс
разморозки, поставьте в
морозильное отделение кастрюлю
с горячей водой Также удаляйте
падающие кусочки наледи, не
дожидаясь их полного таяния
5. По завершении размораживания
тщательно вытрите камеру
изнутри. .
6. Включите прибор и закройте
дверцу.
7. Установите регулятор
температуры на максимальный
холод и дайте прибору поработать
с такой настройкой в течение двухтрех часов.
Уложите продукты обратно в
морозильное отделение только по
прошествии данного времени.
7.5 Перерывы в эксплуатации
Если прибор не используется в
течение длительного времени,
примите следующие меры
предосторожности:
1. Отключите прибор от сети
электропитания.
2. удалите из холодильника все
продукты
3. Разморозьте прибор (если это
необходимо).
4. Вымойте прибор и все
принадлежности.
РУССКИЙ
5. Оставьте дверцы приоткрытыми,
чтобы предотвратить появление
неприятного запаха.
31
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если требуется, чтобы
прибор продолжал
работать, попросите коголибо проверять его время
от времени, чтобы не
допустить порчи
находящихся в нем
продуктов в случае
отключения
электроэнергии.
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
8.1 Что делать, если...
Неполадка
Возможная причина
Устранение
Прибор не работает.
Прибор выключен.
Включите прибор.
Вилка сетевого шнура
Правильно вставьте вил‐
неправильно вставлена в ку сетевого шнура в ро‐
розетку.
зетку.
Прибор издает сильный
шум.
Отсутствует напряжение
в сетевой розетке.
Подключите к этой сете‐
вой розетке другой элек‐
троприбор. Обратитесь к
квалифицированному
электрику.
Прибор не установлен
должным образом
Проверьте, устойчиво ли
стоит прибор.
Постоянно работает ком‐ Неверно задано значе‐
прессор.
ние температуры.
См. Главу «Описание ра‐
боты».
Одновременно положено Подождите несколько ча‐
большое количество про‐ сов, а затем проверьте
дуктов для заморажива‐ температуру снова.
ния.
Температура воздуха в
помещении слишком вы‐
сокая.
См. климатический класс
в табличке с технически‐
ми данными.
Положенные в прибор
пищевые продукты были
слишком теплыми.
Прежде чем положить
пищевые продукты на
хранение, дайте им ос‐
тыть до комнатной тем‐
пературы.
32
www.electrolux.com
Неполадка
Слишком много льда и
инея.
Возможная причина
Устранение
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. раздел «Закрытие
дверцы».
Дверца закрыта неплотно См. раздел "Закрытие
или деформирован/
дверцы".
загрязнен уплотнитель.
Пробка отверстия канала Установите пробку отвер‐
для слива талой воды не стия канала для слива
вставлена как следует.
талой воды надлежащим
образом.
Пищевые продукты не
завернуты надлежащим
образом.
Заверните пищевые про‐
дукты более тщательно.
Неверно задано значе‐
ние температуры.
См. Главу «Описание ра‐
боты».
Дверца установлена с пе‐ Прибор не выровнен по
рекосом, или ей мешает горизонтали.
вентиляционная решет‐
ка.
См. раздел «Выравнива‐
ние».
Температура внутри при‐ Температура задана не‐
бора слишком низкая/
правильно.
слишком высокая.
Задайте более высокую/
более низкую температу‐
ру.
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. раздел «Закрытие
дверцы».
Слишком высокая темпе‐ Прежде чем положить
ратура пищевых продук‐ пищевые продукты на
тов.
хранение, дайте им охла‐
диться до комнатной тем‐
пературы.
Одновременно хранится
слишком много пищевых
продуктов.
Одновременно заклады‐
вайте меньшее количе‐
ство пищевых продуктов.
Толщина наледи превы‐
шает 4-5 мм.
Разморозьте прибор.
Часто открывалась двер‐ Открывайте дверцу толь‐
ца.
ко по необходимости.
Внутри прибора нет цир‐ Убедитесь, что внутри
куляции холодного возду‐ прибора циркулирует хо‐
ха.
лодный воздух.
Дверца открываются с
трудом.
Вы попытались открыть
дверцу сразу после ее
закрывания.
Делайте паузу в несколь‐
ко секунд между закрыва‐
нием и повторным откры‐
ванием дверцы.
РУССКИЙ
Если приведенная
рекомендация не
позволяет достичь
желаемого эффекта,
позвоните в ближайший
авторизованный
сервисный центр.
33
2. При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. раздел «Установка».
3. При необходимости замените
непригодные уплотнения дверцы.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
8.2 Закрывание дверцы
1. Почистите уплотнения дверцы
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
9.1 Технический лист
Торговый знак
Electrolux
Модель
EUT1106AW2 933012728
Категория
8. Вертикальный морозильник
Класс энергетической эффективности
A+
Энергопотребление, кВт ч/год, основанное на
результатах нормативных испытаний в тече‐
ние 24 часов. Фактическое энергопотребле‐
ние будет зависеть от характера эксплуата‐
ции и места расположения прибора
184
Объем хранения в литрах, холодильник
-
Объем хранения в литрах, класс (число звезд) Объем хранения в литрах, (отделение погре‐
ба)
-
Объем хранения в литрах, отделение для вин
-
Объем хранения в литрах, всего
90
Объем хранения в литрах, морозильник
90
Объем хранения в литрах, отделение для бы‐
строго охлаждения
-
Объем хранения в литрах, другие отделения
-
Класс (число звезд) морозильного отделение
с максимальным объемом хранения (л)
****
Расчетная температура других отделений >
14 °C (°C), если имеются
-
Система «Frost free» (Д/Н), холодильник
-
Система «Frost free» (Д/Н), морозильник
Нет
34
www.electrolux.com
Безопасное время перебоя электропитания в
часах
22
Мощность замораживания в кг/24 часа
12
Климатический класс
SN-N-ST-T
Низшая температура окружающей среды, для 10
эксплуатации при которой рассчитан прибор,
в °C
Высшая температура окружающей среды, для 43
эксплуатации при которой рассчитан прибор,
в °C
Выдаваемый акустический шум в дБ(А), 1 пВт
40
Встраиваемая
Нет
Прибор предназначен исключительно для
хранения вина (Д/Н)
Нет
9.2 Дополнительные
технические данные
Размеры плиты
Высота
850 мм
Ширина
550 мм
Глубина
612 мм
Напряжение
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на
табличке с техническими данными на
наружной или внутренней стенке
прибора и на табличке
энергопотребления.
10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
РУССКИЙ
Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: A+
Дата изготовления изделия указана в его серийном номере,
где первая цифра номера соответствует последней цифре
года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому
номеру недели. Например, серийный номер 84512345
означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе
2018 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва, тел.: 8-800-200-3589
Изготовлено в Венгрии
35
36
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 36
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 38
3. MONTAJ........................................................................................................... 40
4. ÇALIŞTIRMA.................................................................................................... 43
5. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................44
6. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER..................................................................45
7. BAKIM VE TEMIZLIK........................................................................................45
8. SORUN GIDERME........................................................................................... 47
9. TEKNIK VERILER............................................................................................ 49
10. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 50
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1.
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
TÜRKÇE
37
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel
ile fiziksel engellere sahip kişiler bu ürünü yalnızca
yeteri kadar bilgilendirilmiş olması halinde
kullanmalıdır.
3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak
gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
•
•
Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri alanlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
– Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma
ortamlarındaki çalışanlar için yapılmış mutfak
bölümleri
– Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama tarzı
yerlerdeki müşteriler tarafından
UYARI: Cihazın kabinindeki veya ankastre yapıdaki
havalandırma menfezlerinin tıkanmasını önleyin.
UYARI: Buz çözme sürecini hızlandırmak için üretici
tarafından önerilenin dışında mekanik cihazlar veya
başka yöntemler kullanmayın.
UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
UYARI: Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkları
sürece, cihazın yiyecek saklama bölmelerinin içinde
elektrikli cihazlar kullanmayın.
Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar
kullanmayın.
Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Sadece
nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı
ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler
kullanmayın.
Yanıcı itici gazlı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı
maddeleri bu cihazda saklamayın.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı yalnızca
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkartın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman
koruyucu eldiven ve koruyuculu
ayakkabı kullanın.
Cihazın çevresinde havanın
dolaşabileceğinden emin olun.
İlk kurulum sonrası veya kapı açılma
yönü değiştirildikten sonra cihazı güç
kaynağına bağlamadan önce en az 4
saat bekleyin. Bunun amacı yağın
kompresöre geri akmasını
sağlamaktır.
Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale
yapmadan önce (örn; kapı açılma
yönünün değiştirilmesi) cihazın fişini
prizden çekin.
•
•
•
•
•
Cihazı radyatörler, fırınlar, ankastre
fırın ya da ocakların yakınına monte
etmeyin.
Cihazı yağmura maruz bırakmayın.
Doğrudan güneş ışığı alan yerlere
cihazı monte etmeyin.
Bu cihazı çok nemli veya çok soğuk
olan yerlere kurmayın.
Cihazı hareket ettirirken, zeminin
çizilmemesi için cihazın ön
kenarından kaldırın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski.
UYARI!
Cihazı konumlandırırken,
elektrik kablosunun
sıkışmadığından veya zarar
görmediğinden emin olun.
UYARI!
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
•
Cihaz topraklanmalıdır.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda
emin olun.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Elektriksel aksamlara (ör. fiş, elektrik
kablosu, kompresör) zarar
vermemeye özen gösterin. Elektrik
aksamlarını değiştirmek için Yetkili
Servise ya da bir elektrikçiye
başvurun.
Elektrik kablosu fiş seviyesinin altında
kalmalıdır.
Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyin. Her
zaman fişten tutarak çekin.
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanık, elektrik
çarpması ya da yangın riski.
Cihaz yüksek çevresel uyumluluğa
sahip bir doğal gaz olan yanıcı izobütan
(R600a) içerir. İzobütan içeren soğutucu
devresine zarar vermemeye dikkat edin.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
Üretici tarafından önerilmediği sürece
cihaz içine elektrikli cihazları (ör.
dondurma makineleri) koymayın.
Soğutucu devrede hasar oluşursa,
odada alevlerin ve ateşleme
kaynaklarının olmadığından emin
olun. Odayı iyice havalandırın.
Sıcak maddelerin cihazın plastik
parçalarına temas etmesine izin
vermeyin.
İçecekleri dondurucu bölmesine
koymayın. Bu durum içecek
kutusunda basınç oluşturacaktır.
Yanıcı gaz ve sıvıları cihazda
saklamayın.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
Kompresöre ya da yoğuşturucuya
dokunmayın. Bunlar sıcaktır.
•
•
•
•
39
Elleriniz ıslak ya da nemli ise
dondurucu bölmesinden yiyecekleri
çıkarmayın ya da bunlara
dokunmayın.
Çözülmüş olan yiyeceği yeniden
dondurmayın.
Dondurulmuş yiyeceğin paketi
üstündeki saklama talimatlarına
başvurun.
Yiyecekleri dondurucu bölmesine
koymadan önce herhangi bir gıdayla
temas etmemesi için sarın.
2.4 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma veya cihazın
zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
•
Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
Bu cihaz, soğutma ünitesinde
hidrokarbonlar içerir. Ünitenin bakım
ve şarj işlemleri sadece kalifiye bir
personel tarafından yapılmalıdır.
Cihazın tahliyesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Tahliye kısmı tıkalı ise, buzu
çözülmüş su cihazın alt kısmında
toplanır.
2.5 Servis
•
•
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
2.6 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
•
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapıyı
çıkarın.
Bu cihazın soğutucu devresi ve
yalıtım maddeleri ozon dostudur.
Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir.
Cihazı nasıl doğru şekilde elden
40
www.electrolux.com
•
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
Isı eşanjörünün yanındaki soğutma
ünitesi kısmına zarar vermemeye
dikkat edin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux Dayanıklı Tüketim
Mamulleri San. ve Tic. AŞ.
TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
3. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
3.1 Konumlandırma
3.2 Seviye ayarlaması
Cihazı yerleştirirken düz durmasını
sağlayın. Bu, ön-alt kısımdaki iki
ayarlanabilir ayakla gerçekleştirilebilir.
Cihazı, üzerindeki bilgi etiketinde
belirtilen iklim sınıfına uygun ortam
sıcaklığına sahip, kuru ve iyi
havalandırılan bir iç mekana monte edin.
Bilgi etiketinde şu bilgiler yer alır.
İklim sı‐ Ortam sıcaklığı
nıfı
SN
+10°C ila + 32°C
N
+16°C ila + 32°C
Cihazı bir stand üzerine yerleştirirken:
ST
+16°C ila + 38°C
T
+16°C ila + 43°C
1. Kapı menteşesinin ayağını sökün.
2. Yumurta tablasının da bulunduğu
torbadaki yedek ayağı kabine
vidalayın.
Bu aralığın dışında
çalıştırılan bazı modellerde
bir takım işlev sorunları
yaşanabilir. Doğru çalışma,
yalnızca belirtilen sıcaklık
aralığında garanti edilebilir.
Cihazı nereye monte
etmeniz gerektiği hakkında
şüpheleriniz varsa lütfen
satıcıya, müşteri
hizmetlerimize veya en
yakındaki Yetkili Servise
başvurun.
3.3 Yerleştirme
Cihazın fişini elektrik
prizinden çekebilmek
mümkün olmalıdır;
dolayısıyla fiş, cihazın
montajından sonra kolay
erişilebilir olmalıdır.
Cihaz, kalorifer, ısıtıcı kazan, doğrudan
gelen güneş ışığı gibi ısı kaynaklarından
yeterince uzağa monte edilmelidir.
TÜRKÇE
Havanın, kabinin arka tarafında rahatça
devridaim yapabildiğinden emin olun. En
iyi performansı elde etmek için, eğer
cihaz bir asma tavan altına monte
edilmişse, cihaz kabininin üstü ile duvar
arasındaki minimum boşluk en az 100
mm olmalıdır. Buna rağmen, ideal olarak
cihaz asma tavan altına
yerleştirilmemelidir. Kabinin altındaki
ayarlanabilir ayakların biri veya birkaçı
kullanılarak doğru seviye ayarı elde
edilir.
100 mm
3.5 Kapak açılma yönünün
değiştirilmesi
UYARI!
Herhangi bir işlem
yapmadan önce, cihazın
fişini prizden çekin.
DİKKAT!
Aşağıdaki işlemlerin
gerçekleştirilmesi sırasında,
cihazın kapaklarını sağlam
bir şekilde tutacak biriyle
çalışmanızı tavsiye ederiz.
1. Kompresörü zemine temas
ettirmeden, cihazı dikkatlice arkaya
doğru eğin.
2. Her iki ayarlanabilir ayağı da
gevşetin.
15 mm
15 mm
3.4 Arka aralayıcılar
Belgelerin içinde bulunduğu torbada,
şekilde gösterildiği gibi takılması gereken
iki aralayıcı bulunmaktadır.
1. Aralayıcıları deliklere takın. Ok (A)
işaretinin resimde gösterildiği gibi
konumlandırıldığından emin olun.
2
1
3. Kapak alt menteşesinin vidalarını
sökün.
4. Hafifçe aşağıya doğru çekerek
cihazın kapağını çıkarın.
5. Cihazın üst kapak menteşe piminin
vidalarını sökün ve sonra bunları
diğer tarafa takın.
45°
A
45°
2
2
2. Aralayıcıları, yerlerine oturuncaya
kadar saat yönünün tersine 45°
döndürün.
1
41
42
www.electrolux.com
6. Cihazın kapağını, üst kapak menteşe
pimine sabitleyin.
7. Alt menteşeyi çıkarın. Pimi ok ile
gösterilen yönde yerleştirin.
8. Vidayı söküp karşı tarafa takın.
9. Kapağın konumunu değiştirmeden alt
menteşeyi karşı tarafa takın.
10. Bir vidayı diğer tarafta ve ayrıca
ayarlanabilir ayakta (2 adet) serbest
bırakılmış yere takın.
11. Tutamağı çıkarıp karşı tarafa takın.
Aşağıdaki hususlardan emin
olmak için son bir kontrol
yapın:
• Tüm vidalar sıkılmış
olmalıdır.
• Manyetik conta, kabine
yapışık olmalıdır.
• Kapak düzgün bir şekilde
açılmalı ve kapanmalıdır.
Ortam sıcaklığı düşük ise
(Kış mevsimi gibi), conta
kabine tam olarak
oturmayabilir. Böyle bir
durumda, contanın
kendiliğinden oturmasını
bekleyin.
Yukarıda belirtilen işlemleri
yapmak istememeniz
halinde, size en yakın Yetkili
Servis Merkezine
başvurunuz. Yetkili Servis
uzmanı, masrafı size ait
olmak üzere kapıların açılma
yönünü değiştirme işlemini
yapacaktır.
4
1
2
3
DİKKAT!
Cihazı yeniden
konumlandırıp
düzlemselliğini ayarlayın, en
az dört saat bekledikten
sonra cihazın fişini tekrar
prize takın.
3.6 Elektrik bağlantısı
•
•
•
•
Cihazın fişini prize takmadan önce,
bilgi etiketinde yazılı voltaj ve frekans
değerlerinin evinizin elektrik
beslemesinin sahip olduğu değerlerle
aynı olduğundan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik
kablosunun fişi bu amaca yönelik
olarak bir kontak ile donatılmıştır.
Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, kalifiye bir elektrikçiye
danışarak yürürlükteki kanunlara
uygun olarak cihazı ayrı bir toprak
hattına bağlayın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen
güvenlik önlemlerine uyulamaması
halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile
uyumludur.
TÜRKÇE
43
4. ÇALIŞTIRMA
4.1 Kontrol paneli
1
2
3
5
1 Yeşil Gösterge Işığı
2 Kırmızı Gösterge Işığı
3 Sıcaklık Ayar Düğmesi
4.2 Cihazın açılması
Cihazı, montajdan sonra dik olarak 4
saat bekletin.
Elektrik fişini prize takın.
1. Sıcaklık Ayar Düğmesini saat
yönünde Tam Yüklü konuma çevirin.
Yeşil Gösterge Işığı yanar ve cihazın fişi
çekilinceye kadar yanık kalmaya devam
eder.
2. Yiyecekleri yerleştirmeden önce
uygun sıcaklığa gelmesi için cihazı 8
saat çalışır durumda bırakın.
Uygun sıcaklığa ulaşılana kadar
Kırmızı Gösterge Işığı da yanacaktır.
3. Cihaz, ayarlanan sıcaklığa
ulaştığında (Kırmızı Gösterge Işığı
söner) saklanan yiyeceğin miktarına
göre Sıcaklık Ayar Düğmesini
ayarlayın.
4
4 Yarım Dolu konumu
5 Tam Dolu konumu
Cihazın çalışmaya
başlamasından birkaç saat
sonra, seçilen ayar için
uygun sıcaklığa erişildiğini
göstermek üzere Kırmızı
Gösterge Işığı sönecek ve
her şeyin yolunda olduğunu
göstermek için sönük
kalacaktır. Bu ışık,
dondurucu sıcaklığının
örneğin dondurucunun
kapısını açtıktan veya
bölmeye yiyecek koyduktan
sonra aşırı derecede artması
halinde yanacak ancak
sıcaklığın doğru saklama
seviyesine dönmesiyle tekrar
sönecektir.
4.3 Cihazın kapatılması
Cihazı kapayın ve elektrik fişini prizden
çekin.
4.4 Sıcaklığın ayarlanması
Cihazın içerisindeki sıcaklık, kontrol
panelinde yer alan Sıcaklık Ayar
Düğmesi tarafından kontrol edilir.
Cihazı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri
yapın:
44
www.electrolux.com
•
•
minimum soğukluk elde etmek için
Sıcaklık ayar düğmesini MIN ayarına
doğru getirin.
maksimum soğukluk elde etmek için
Sıcaklık ayar düğmesini MAX ayarına
doğru getirin.
Daha az yiyeceğin
dondurulduğu durumlarda,
Yarı Yüklü ayarını
kullanmanız önerilir. Daha
fazla yiyeceğin
dondurulduğu durumlarda,
Tam Yüklü ayarı
kullanmanız önerilir.
Ancak tam ayar, cihaz içindeki sıcaklığın
aşağıdaki hususlara bağlı olduğu dikkate
alınarak seçilmelidir:
•
•
•
•
oda sıcaklığı,
cihaz kapısının açılma sıklığı,
cihaza konan yiyecek miktarı,
cihazın konumu.
DİKKAT!
Hasardan kaçınmak için
cihaz üstüne ağır veya sıcak
şeyler koymayın.
5. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
5.1 Taze yiyeceklerin
dondurulması
Dondurucu (üst) alanı, taze yiyeceklerin
dondurulması ve dondurulmuş ve derin
dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli
muhafazası için uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, bunları
dondurucu (üst) bölmesine yerleştirin ve
24 saat bırakın.
Başka bir dondurmaya yer açmak için
donmuş gıdayı saklama (alt) bölmelerine
alın.
24 saatte dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı, cihazın içinde bulunan
bilgi etiketi üzerinde yazar.
Dondurma işlemi 24 saat sürer: bu süre
boyunca, dondurulmak üzere başka bir
yiyecek koymayın.
5.2 Dondurulmuş yiyeceklerin
muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli
bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra,
yiyecekleri bölmeye yerleştirmeden önce
cihazı en az 8 saat en soğuk ayarda
çalışmaya bırakın.
Kazara buz çözme işlemi
uygulanması halinde,
örneğin bir elektrik
kesintisinden dolayı; eğer
elektrik kesintisi, teknik
özellikler bölümünde
"başlatma (saklama) süresi"
başlığı kısmında belirtilen
süreden daha uzun sürerse,
buzu çözülen yiyecek hemen
tüketilmeli veya derhal
pişirilmeli ve sonra yeniden
dondurulmalıdır (soğuduktan
sonra).
5.3 Buz çözme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş
gıdalar kullanılmadan önce, soğutucu
bölmesinde veya oda sıcaklığında (bu
işlem için gereken süreye bağlı olarak)
eritilebilir.
Küçük hacimli donmuş gıdalar,
dondurucudan çıkartılır çıkartılmaz
donmuş haldeyken bile pişirilebilir: böyle
bir durumda, pişirme işlemi biraz daha
uzun sürecektir.
TÜRKÇE
45
6. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
6.1 Normal çalışma sesleri
Aşağıdaki seslerin çalışma sırasında
duyulması normaldir:
•
•
•
•
Soğutucu pompalandığında,
bobinlerden gelen hafif bir çalkalanma
ve fokurdama sesi.
Soğutucu pompalandığında
kompresörden gelen bir fan çalışması
ve titreşim sesi.
Termik genleşme (doğal ve tehlikeli
olmayan bir durum) nedeniyle cihazın
içinden gelen ani bir çatlama sesi.
Kompresör açıldığında veya
kapandığında ısı ayarlayıcı
mekanizmadan gelen hafif bir tıkırtı.
6.2 Enerji tasarrufuyla ilgili
ipuçları
•
Cihazın kapısını sıkça açmayın veya
gerekmedikçe kesinlikle açık
bırakmayın.
6.3 Dondurma tavsiyeleri
•
•
•
•
Sadece birinci kalite, taze ve iyi
temizlenmiş yiyecekleri dondurunuz.
Daha etkili dondurmak ve eritmek için
yiyeceği küçük paylara ayırın.
Yiyeceği alüminyum veya politen ile
paketleyin. Paketlerin hava
geçirmediğinden emin olun.
Zaten donmuş olan yiyeceklerin
sıcaklık artışının önüne geçmek için,
•
•
•
yanına donmamış taze yiyecek
yerleştirmeyin.
Yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere
göre daha iyi ve daha uzun süre
muhafaza edilir Tuz, yiyeceğin
muhafaza ömrünü kısaltır
Buz küplerini, su buzlarını veya buzlu
dondurmaları dondurucudan
çıkardıktan hemen sonra tüketmeyin.
Korozyon riski vardır.
Yiyeceklerin muhafaza sürelerini
kontrol edebilmek amacıyla, her bir
yiyecek paketinin üzerine
dondurucuya konulma tarihini
yazmanız tavsiye edilir.
6.4 Donmuş gıda ürünlerinin
muhafazasıyla ilgili tavsiyeler
•
•
•
•
Piyasada donmuş halde satılan gıda
ürünlerinin satıcı tarafından uygun
şekilde muhafaza edilmiş olduğundan
emin olun;
Donmuş yiyeceklerin, yiyecek
mağazasından dondurucunuza
mümkün olan en kısa sürede
aktarılmasını sağlayınız
Buz çözme işlemi uygulandığında,
yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar
dondurulmaz.
Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza
süresini aşmayın.
7. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
7.1 Genel uyarılar
DİKKAT!
Herhangi bir bakım işlemi
yapmadan önce, cihazın
fişini prizden çekin.
Bu cihazın soğutucu
birimlerinde hidrokarbonlar
bulunmaktadır; dolayısıyla
bakım ve şarj işlemleri
sadece yetkili teknisyenler
tarafından yapılmalıdır.
Cihazın aksesuarları ve
parçaları, bulaşık
makinesinde yıkamak için
uygun değildir.
46
www.electrolux.com
7.2 İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu
gidermek için cihazın iç kısmının ve dahili
aksesuarlarının ılık su ve biraz nötr
sabun kullanarak yıkanıp ve daha sonra
iyice kurulanması gerekir.
DİKKAT!
Bitişe zarar vereceklerinden
dolayı deterjan, aşındırıcı
tozlar, klor veya yağ bazlı
temizlik maddeleri
kullanmayın.
7.3 Periyodik temizlik
DİKKAT!
Cihazın içerisindeki boruları
ve/veya kabloları çekmeyin,
oynatmayın veya zarar
vermeyin.
DİKKAT!
Soğutma sistemine zarar
vermeyin.
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
1. Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını
ılık su ve biraz beyaz sabun
kullanarak temizleyin.
2. Temiz ve kirden arınmış kalmalarını
sağlamak için kapı contalarını düzenli
olarak kontrol edip silerek temizleyin.
3. İyice durulayıp, kurulayın.
4. Varsa, cihazın arka tarafındaki
yoğuşturucuyu ve kompresörü bir
fırça ile temizleyin.
Bu işlem, cihazın performansını
artırır ve elektrik tüketimini azaltır.
7.4 Dondurucunun buzunun
çözülmesi
DİKKAT!
Evaporatördeki buz
oluşumlarını kesinlikle sivri
uçlu metal nesnelerle
kazımayın, aksi halde
evaporatöre zarar
verebilirsiniz.
Eritme sürecini hızlandırmak
için üretici tarafından
önerilenin dışında mekanik
bir alet veya başka bir suni
yöntem kullanmayın.
Buz çözdürme işlemi
esnasında herhangi bir
kesinti olması halinde
yiyeceklerin yeterince soğuk
kalabilmesi için 12 saat
öncesinden daha soğuk bir
kademe ayarlayın.
Dondurucu raflarında ve üst bölmenin
etrafında her zaman belirli bir miktarda
buz (karlanma) olur.
Buzun kalınlığı yaklaşık 3-5 mm'ye
ulaştığında dondurucunun buzunu
çözdürün.
1. Cihazı kapatın veya fişini prizden
çekin.
2. Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın,
birkaç kat gazete kağıdına sarın ve
serin bir yere koyun.
DİKKAT!
Buz çözme sırasında
dondurulmuş yiyecek
paketlerinin sıcaklığının
artması, bunların güvenli
muhafaza ömrünü
kısaltabilir.
Donmuş yiyeceklere
ıslak ellerle dokunmayın.
Elleriniz, donmuş
yiyeceklere yapışabilir.
3. Cihazın kapısını açık bırakın. Bez
veya düz bir kap kullanarak zemini
buzu çözülmez suya karşı koruyun.
4. Buz çözme sürecini hızlandırmak
için, dondurucu bölmesine içinde
sıcak su olan bir kap koyun. Ayrıca,
TÜRKÇE
buz çözme işlemi tamamlanmadan
önce kırılan buz parçalarını çıkarın.
5. Buz çözme işlemi tamamlandığında,
iç kısmı iyice temizleyin. .
6. Makineyi çalıştırın ve kapağı kapatın.
7. Sıcaklık ayar düğmesini maksimum
soğukluk elde edecek şekilde
ayarlayın ve cihazı bu ayarda iki veya
üç saat çalıştırın.
Ancak bu işlem tamamlandıktan sonra
yiyecekleri tekrar dondurucu bölmesine
yerleştirin.
47
1. Cihazın elektrik beslemesini kesin.
2. İçindeki tüm yiyecekleri çıkarın.
3. Cihazın buzunu çözdürün
(gerekirse).
4. Cihazı ve tüm aksesuarlarını
temizleyin.
5. Kötü kokuların oluşmasını önlemek
için kapıyı/kapıları hafif aralık bırakın.
7.5 Cihazın kullanılmadığı
zamanlar
Cihaz uzunca bir süre
kullanılmayacaksa, aşağıdaki önlemleri
alın:
DİKKAT!
Eğer buzdolabı açık
tutulacaksa, bir elektrik
kesintisi durumunda içindeki
yiyeceklerin bozulmasını
önlemek için birilerinden ara
sıra kontrol etmesini rica
edin.
8. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
8.1 Bu durumlarda ne yapmalı...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Cihaz hiç çalışmıyor.
Cihaz kapalıdır.
Cihazı açın.
Cihazın fişi, prize doğru şe‐ Fişi, prize doğru bir şekilde
kilde takılı değildir.
takın.
Prizde elektrik yoktur.
Prize başka bir elektrikli ci‐
haz takarak kontrol edin.
Kalifiye bir elektrikçi
çağırın.
Cihaz gürültülü çalışıyor.
Cihaz düzgün şekilde des‐
teklenmemiştir.
Cihazın sabit durup durma‐
dığını kontrol edin.
Kompresör devamlı çalışı‐
yor.
Sıcaklık yanlış ayarlanmış‐ "Çalıştırma" bölümüne ba‐
tır.
kın.
Bölmeye, tek seferde çok
fazla dondurulacak besin
konmuştur.
Birkaç saat bekleyin ve sı‐
caklığı tekrar kontrol edin.
Oda sıcaklığı çok yüksek‐
tir.
Bilgi etiketindeki iklim sınıfı
tablosuna bakın.
48
www.electrolux.com
Problem
Aşırı karlanma ve buz var.
Muhtemel neden
Çözüm
Gıdalar, cihaza çok sıcak‐
ken yerleştirilmiştir.
Dondurucuya koymadan
önce gıda ürünlerinin oda
sıcaklığına gelmesini bek‐
leyin.
Kapak doğru kapatılma‐
mıştır.
"Kapağın kapatılması" bö‐
lümüne bakın.
Kapı doğru şekilde kapan‐ "Kapağın kapatılması" bö‐
mamıştır veya conta defor‐ lümüne bakın.
me olmuştur/kirlidir.
Su tahliye tapası doğru bir
şekilde yerleştirilmemiştir.
Su tahliye tapasını doğru
bir şekilde yerleştirin.
Yiyecekler doğru şekilde
paketlenmemiştir.
Yiyecekleri daha iyi paket‐
leyin.
Sıcaklık yanlış ayarlanmış‐ "Çalıştırma" bölümüne ba‐
tır.
kın.
Kapı yanlış hizalanmıştır
Ürün dengede değil.
veya havalandırma ızgara‐
sını engelliyordur.
"Seviye ayarlaması" bölü‐
müne bakın.
Cihazın içindeki sıcaklık
çok düşük/yüksek.
Sıcaklık regülatörü doğru
şekilde ayarlanmamıştır.
Daha yüksek/düşük bir sı‐
caklık ayarlayın.
Kapak doğru kapatılma‐
mıştır.
"Kapağın kapatılması" bö‐
lümüne bakın.
Gıda ürünlerinin sıcaklığı
çok yüksektir.
Gıda ürünlerini koymadan
önce sıcaklıklarının oda sı‐
caklığına düşmesini bekle‐
yin.
Cihaza aynı anda birçok
gıda ürünü konulmuştur.
Aynı anda daha az gıda
ürünü koyun.
Buz kalınlığı 4-5 mm'den
fazladır.
Cihazın buzunu çözün.
Kapı çok sık açılıyordur.
Sadece gerektiğinde kapıyı
açın.
Cihazda soğuk hava dola‐
şımı yoktur.
Cihazda soğuk hava dola‐
şımı olduğundan emin
olun.
Kapı rahatça açılmıyor.
Kapı kapatılır kapatılmaz
Kapıyı kapattıktan sonra
hemen tekrar açılmaya ça‐ tekrar açmadan önce bir‐
lışılmıştır.
kaç saniye bekleyin.
TÜRKÇE
Bu tavsiye ile istenen
sonucu alamazsanız, en
yakındaki Yetkili Servis
Merkezini arayın.
49
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. "Montaj"
bölümüne bakın.
3. Gerekirse arızalı kapı contalarını
değiştirin. Yetkili Servis Merkezini
arayın.
8.2 Kapının kapatılması
1. Kapı contalarını temizleyin.
9. TEKNIK VERILER
9.1 Ürün bilgi Sayfası
Ticari Marka
Electrolux
Model
EUT1106AW2 933012728
Kategori
8. Dikey dondurucu
Enerji verimlilik sınıfı
A+
Yıllık kWsaat olarak enerji tüketimi, 24 saatlik
184
standart test sonuçları üzerinden hesaplanır. En‐
erji tüketimi, cihazın kullanış şekline ve nereye
kurulduğuna bağlıdır
Litre cinsinden saklama hacmi, Buzdolabı
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Yıldız
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Bölme
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Şarap
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Toplam
90
Litre cinsinden saklama hacmi, Dondurucu
90
Litre cinsinden saklama hacmi, Soğutucu
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Diğer bölmeler
-
En yüksek depolama hacmine sahip dondurucu
bölmesinin yıldız sınıflandırması (l)
****
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı > 14 °C (°C),
varsa
-
Buzsuz (E/H), Buzdolabı
-
Buzsuz (E/H), Dondurucu
Hayır
Güç kesintisi güvenliği (s olarak)
22
Dondurma kapasitesi kg/24s
12
İklim sınıfı
SN-N-ST-T
Bu cihazın kullanılacağı en düşük ortam sıcaklığı 10
(°C olarak)
50
www.electrolux.com
Bu cihazın kullanılacağı en yüksek ortam sıcak‐
lığı (°C olarak)
43
Akustik gürültü emisyonları dB(A) re1 pW
40
Ankastre cihaz E/H
Hayır
Bu cihaz, yalnızca şarap saklamak üzere kullanıl‐ Hayır
mak için tasarlanmıştır E/H
9.2 İlave teknik veriler
Cihazın boyutları
Yükseklik
850 mm
Genişlik
550 mm
Derinlik
612 mm
Voltaj
230 - 240 V
Sıklık
50 Hz
Teknik bilgiler, cihazın dış ya da iç
tarafındaki bilgi etiketinde ve enerji
etiketinde bulunmaktadır.
10. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
TÜRKÇE
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
11. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
51
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
52
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................52
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 54
3. УСТАНОВКА.................................................................................................... 56
4. ОПИС РОБОТИ............................................................................................... 59
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................61
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ............................................................................ 61
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 62
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................64
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................66
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
УКРАЇНСЬКА
53
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
користуватися приладом лише після належного
навчання.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в
інших житлових приміщеннях.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вентиляційні отвори в корпусі
приладу та у вбудованій конструкції мають бути
відкритими.
54
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте механічні
пристрої або інші засоби, окрім тих, що
рекомендовані виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції холодоагенту.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не застосовуйте електричні
пристрої всередині відділень для зберігання
продуктів, якщо вони не передбачені для цієї мети
виробником.
Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для
чищення.
Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби.
Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі
серветки для очищення, розчинники або металеві
предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті
речовини, зокрема аерозольні балончики з
паливом.
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого
сервісного центру або інша кваліфікована особа.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
•
•
•
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Під час першої установки або після
переставлення дверцят зачекайте
принаймні 4 години, перш ніж
підключати прилад до живлення. Це
потрібно для того, щоб масло могло
стекти назад до компресора.
Перш ніж виконувати будь-які
операції на приладі (наприклад,
переставлення дверцят), витягніть
вилку з електричної розетки.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Встановлюйте прилад там, де на
нього не потраплятиме дощ.
Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.
Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою.
Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подряпати підлогу.
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і пожежі.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
При розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур
живлення не затиснуто і не
пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте
розгалужувачі, перехідники
й подовжувачі.
•
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення,
компресор). При необхідності
заміни електричних компонентів
слід звернутися до авторизованого
сервісного центру або до
електрика.
Кабель живлення повинен
знаходитися нижче рівня
штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
55
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
У приладі міститься
легкозаймистий газ, ізобутан (R600a),
— природний газ з високим рівнем
екологічності. Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції
холодоагенту, що містить ізобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для
виготовлення морозива), якщо інше
не зазначається виробником.
У разі пошкодження контуру
циркуляції холодоагенту,
переконайтесь у відсутності полум’я
та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.
Не ставте гарячі предмети на
пластикові частини приладу.
Не кладіть газовані напої в
морозильну камеру. Це створить
тиск на пляшку з напоєм.
Не зберігайте у приладі займисті
гази та рідини.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
Не торкайтеся компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
Не виймайте предмети з
морозильної камери та не
торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.
56
www.electrolux.com
•
•
•
Не заморожуйте ті продукти, що
були раніше розморожені.
Дотримуйтеся вказаних на упаковці
із замороженими продуктами
інструкцій щодо зберігання.
Замотуйте продукти у пакування,
придатне для харчових продуктів,
перш, ніж класти їх у морозильну
камеру.
2.4 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Обслуговування та перезаряджання
агрегату повинен виконувати лише
кваліфікований спеціаліст.
Регулярно оглядайте дренажний
отвір приладу та очищуйте його за
необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода
збиратиметься на дні приладу.
2.5 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення й
викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти
запиранню дітей чи домашніх
тварин усередині приладу.
Контур циркуляції холодоагенту й
ізоляційні матеріали приладу є
екологічно чистими.
Ізоляційна піна містить займистий
газ. Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи
охолоджувача, що знаходяться
поруч із теплообмінником.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Кліма‐ Навколишня температура
тичний
клас
3.1 Розміщення
SN
Від +10 °C до + 32 °C
Установіть прилад у сухому, добре
провітрюваному приміщенні, де
температура навколишнього
середовища відповідає кліматичному
класу, вказаному на табличці з
технічними даними приладу.
N
Від +16 °C до + 32 °C
ST
Від +16 °C до + 38 °C
T
Від +16 °C до + 43 °C
УКРАЇНСЬКА
При експлуатації за
межами цього діапазону
для деяких типів моделей
можуть виникнути певні
проблеми в роботі.
Правильна робота
гарантується лише при
експлуатації в зазначеному
діапазоні температур. При
виникненні сумнівів щодо
того, де встановлювати
прилад, зверніться до
продавця, нашої служби
обслуговування клієнтів
або в найближчий
авторизований сервісний
центр.
57
довкола задньої панелі приладу. Для
забезпечення найвищої ефективності
роботи якщо прилад встановлюється
під навісною шафою, мінімальна
відстань від верхнього краю приладу
до навісної шафи має становити не
менше 100 мм. Утім, прилад краще не
ставити під навісними шафами. Точне
вирівнювання виконується за
допомогою однієї або декількох
регульованих ніжок унизу на корпусі
приладу.
100 mm
3.2 Вирівнювання
Встановлюючи прилад, подбайте про
те, щоб він стояв рівно. Цього можна
досягти за допомогою двох
регульованих ніжок, розташованих
спереду внизу.
15 mm
15 mm
3.4 Задні розпірки
У пакеті з документацією є дві
розпірки, які потрібно встановити так,
як показано на малюнку.
Якщо ви ставите прилад на підставку:
1. відкрутіть ніжку завіси дверцят;
2. прикрутіть запасну ніжку, яка
знаходиться в мішечку з поличкою
для яєць всередині приладу.
3.3 Розміщення
Щоб мати можливість
від’єднувати прилад від
електромережі, забезпечте
вільний доступ до розетки
після встановлення.
Прилад слід встановлювати подалі від
джерел тепла, таких як батареї,
бойлери, пряме сонячне світло тощо.
Повітря має вільно циркулювати
1. Вставте розпірки в отвори. Стрілка
(А) обов’язково має бути
спрямована, як показано на
малюнку.
2
1
45°
A
45°
2
2. Прокрутіть розпірки проти
годинникової стрілки на 45°, поки
вони із клацанням не стануть на
місце.
58
www.electrolux.com
3.5 Встановлення дверцят на
інший бік
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перед виконанням будьяких операцій витягніть
штепсель із електричної
розетки.
УВАГА
Для виконання описаних
нижче процедур вам
знадобиться помічник,
який буде міцно тримати
дверцята приладу.
1. Обережно нахиліть прилад назад,
щоб компресор не торкався
підлоги.
2. Відкрутіть обидві регульовані
ніжки.
3. Відкрутіть гвинти нижньої завіси
дверцят.
4. Зніміть дверцята приладу, злегка
потягнувши їх донизу.
5. Відкрутіть верхню завісу дверцят
приладу, а потім прикрутіть її назад
з іншого боку.
2
1
6. Встановіть дверцята приладу на
верхню завісу.
7. Зніміть нижню завісу. Переставте
вісь у напрямку, вказаному
стрілкою.
8. Відкрутіть і встановіть гвинт з
іншого боку.
9. Встановіть нижню завісу з
протилежного боку, не змінюючи
положення дверцят.
10. Вкрутіть один гвинт, місце для
якого вивільнилося з іншого боку, а
також регульовані ніжки (2 штуки).
11. Зніміть і встановіть ручку з іншого
боку.
4
1
2
3
УВАГА
Поставте прилад на місце,
вирівняйте його, зачекайте
щонайменше чотири
години, а потім вмикайте в
розетку.
УКРАЇНСЬКА
Проведіть остаточну
перевірку, щоб
переконатися, що:
• усі гвинти міцно
затягнено;
• магнітний ущільнювач
прилягає до корпусу;
• дверцята правильно
відкриваються та
закриваються.
Якщо температура
навколишнього
середовища низька
(наприклад, узимку),
ущільнювач може не
повністю прилягати до
корпусу. У такому разі
зачекайте, доки
ущільнювач не займе
належне місце без
сторонньої допомоги.
Якщо ви не хочете
самостійно виконувати
наведені вище операції,
зверніться до найближчого
сервісного центру.
Спеціаліст сервісного
центру перевстановить
дверцята на інший бік за
ваш рахунок.
59
3.6 Під’єднання до
електромережі
•
•
•
•
Перш ніж під’єднати прилад до
електромережі, переконайтеся, що
показники напруги й частоти,
вказані на табличці з паспортними
даними, відповідають показникам
мережі у вашому регіоні.
Прилад повинен бути заземленим.
З цією метою вилка приладу
оснащена спеціальним контактом.
Якщо у розетці заземлення немає,
заземліть прилад окремо у
відповідності до чинних
нормативних вимог,
проконсультувавшись із
кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності
у разі недотримання цих правил
техніки безпеки.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
4. ОПИС РОБОТИ
4.1 Панель керування
1
2
3
5
1 Зелений індикатор
2 Червоний індикатор
3 Регулятор температури
4
4 Положення половинного
завантаження
5 Положення повного завантаження
60
www.electrolux.com
4.2 Увімкнення
4.4 Регулювання температури
Прилад має постояти приблизно
4 години у вертикальному положенні
після установки.
Контроль температури всередині
приладу здійснюється за допомогою
регулятора температури на панелі
керування.
Вставте вилку у стінну розетку.
1. Поверніть регулятор температури
за годинниковою стрілкою до
положення повного завантаження.
Зелений індикатор засвітиться і буде
світитися до відключення приладу.
2. Перш ніж поміщати харчові
продукти всередину, зачекайте,
доки прилад попрацює протягом
8 годин для забезпечення
необхідної температури.
Червоний індикатор світитиметься,
доки не буде досягнуто потрібної
температури.
3. Коли прилад досягне заданої
температури (червоний індикатор
згас), встановіть регулятор
температури відповідно до
кількості продуктів, що
зберігаються в морозильнику.
Через декілька годин після
запуску червоний
індикатор згасне,
сигналізуючи про
досягнення потрібної
температури для
вибраного режиму, і не
світитиметься, якщо
прилад функціонуватиме
справно. Індикатор
засвітиться, якщо після
відкривання дверцят або
завантаження продуктів
температура в
морозильнику на певний
час надмірно зросте. При
поверненні температури до
належного рівня індикатор
знову згасне.
4.3 Вимкнення
Щоб вимкнути прилад, витягніть
штепсельну вилку зі стінної розетки.
Для управління роботою приладу
виконайте зазначені нижче дії.
•
•
Поверніть регулятор температури
до MIN, щоб забезпечити
мінімальне охолодження.
Поверніть регулятор температури
до MAX, щоб забезпечити
максимальне охолодження.
Якщо потрібно заморозити
меншу кількість продуктів,
оптимальним буде
налаштування «Половинне
завантаження». Якщо
необхідно заморозити
велику кількість продуктів,
оптимальним буде
налаштування «Повне
завантаження».
Однак обираючи точне налаштування,
слід пам’ятати, що температура
всередині приладу залежить від
наступних факторів:
•
•
•
•
температури у приміщенні;
частоти відкривання дверцят;
кількості продуктів усередині
відділення;
розташування приладу.
УВАГА
Не ставте важкі та гарячі
предмети на верхню
частину приладу, щоб
уникнути пошкоджень.
УКРАЇНСЬКА
61
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
тривалого періоду бездіяльності,
дайте приладу попрацювати
щонайменше 8 години, встановивши
більш холодну температуру.
5.1 Заморожування свіжих
продуктів
У разі випадкового
розморожування,
наприклад, через перебої в
постачанні електроенергії,
якщо електропостачання
переривалося на довший
час, ніж зазначено на
табличці технічних
характеристик у графі «час
виходу в робочий режим»,
продукти, що
розморозилися, необхідно
якнайшвидше спожити або
негайно приготувати, а
потім знову заморозити
(попередньо охолодивши).
Морозильне (верхнє) відділення
підходить для заморожування свіжих
продуктів та для тривалого зберігання
заморожених продуктів і продуктів
глибокої заморозки.
Щоб заморозити свіжі продукти,
помістіть їх у морозильне (верхнє)
відділення та залиште на 24 години.
Покладіть заморожені продукти у
нижні відділення для зберігання, щоб
вивільнити простір для заморожування
інших продуктів.
Максимальна кількість продуктів, яку
можна заморозити за 24 години,
вказана на табличці з технічними
даними, що розташована всередині
приладу.
Процес заморожування триває
24 години. Упродовж цього періоду не
додавайте нові продукти для
заморожування.
5.2 Зберігання заморожених
продуктів
5.3 Розморожування
Перш ніж споживати продукти глибокої
заморозки, їх можна розморозити в
холодильному відділенні або при
кімнатній температурі, залежно від
того, скільки часу у вас є на це.
Невеликі шматки можна готувати
навіть замороженими, відразу з
морозильника: у цьому разі на
готування піде більше часу.
Перед тим як завантажувати продукти
при першому увімкненні, а також після
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
6.1 Нормальні звуки при
роботі приладу
Наступні звуки є нормальними під час
роботи:
•
•
•
Слабке булькання під час
закачування холодоагента через
батарею охолодження.
Дзижчання й пульсування від
компресора під час закачування
холодоагента.
Раптовий тріск зсередини приладу
внаслідок термічної дилатації
•
(природного і безпечного фізичного
явища).
Слабке клацання регулятора
температури, коли компресор
вмикається або вимикається.
6.2 Поради щодо економії
електроенергії
•
Не відкривайте часто дверцята і не
залишайте їх відкритими довше, ніж
це необхідно.
62
www.electrolux.com
6.3 Поради щодо
заморожування
•
•
•
•
•
•
Заморожуйте лише свіжі й ретельно
вимиті продукти найвищої якості.
Для ефективнішого заморожування
та розморожування діліть продукти
на невеликі порції.
Загортайте продукти в алюмінієву
фольгу або поліетилен. Пакування
має бути герметичним.
Щоб уникнути підвищення
температури вже заморожених
продуктів, не кладіть
безпосередньо поруч з ними свіжі
незаморожені продукти.
Пісні продукти зберігаються краще і
довше, ніж жирні. Сіль зменшує
термін зберігання продуктів.
Не споживайте кубики льоду,
заморожену воду або льодяники
відразу після того, як дістали їх з
морозильника. Існує небезпека
обмороження.
•
Рекомендується вказувати на
кожній окремій упаковці дату
заморожування, щоб не
перевищувати тривалість
зберігання.
6.4 Поради щодо зберігання
заморожених продуктів
•
•
•
•
Переконайтеся, що продукти, які
продаються замороженими,
належним чином зберігалися в
магазині.
Подбайте про те, щоб заморожені
продукти якнайшвидше були
перенесені з продуктового магазину
до морозильника.
Після розморожування продукти
швидко псуються та не можуть бути
заморожені знову.
Не можна зберігати продукти
довше, ніж вказано компанієювиробником продуктів.
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Загальні застереження
УВАГА
Перш ніж виконувати
операції з технічного
обслуговування, завжди
виймайте вилку з розетки.
У холодильному агрегаті
цього приладу містяться
вуглеводні, тому його
технічне обслуговування
та перезаправляння має
виконувати лише
уповноважений
кваліфікований майстер.
Аксесуари та деталі
приладу не призначені для
миття в посудомийній
машині.
7.2 Очищення камери
Щоб усунути типовий запах нового
приладу, перш ніж користуватися ним,
помийте камеру і все внутрішнє
приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно
витріть.
УВАГА
Не використовуйте миючі
засоби, абразивні
порошки, хлор або засоби
для чищення на основі
масла, оскільки вони
можуть пошкодити
оздоблення поверхні.
7.3 Періодичне очищення
УВАГА
Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки
й кабелі всередині
приладу.
УКРАЇНСЬКА
УВАГА
Стежте за тим, щоб не
пошкодити систему
охолодження.
Прилад необхідно регулярно чистити:
1. Камеру та аксесуари мийте теплою
водою з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте
ущільнювачі дверцят і очищуйте їх
від бруду та залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою і ретельно
витріть.
4. Конденсатор і компресор у задній
частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки.
Це покращить роботу приладу та
дозволить заощадити
електроенергію.
7.4 Розморожування
морозильника
УВАГА
У жодному разі не
використовуйте гострі
металеві предмети для
видалення інею з
випарника, щоб не
пошкодити його.
Для прискорення процесу
розморожування не
застосовуйте механічні
пристрої чи інші засоби,
окрім засобів,
рекомендованих
виробником.
Приблизно за 12 годин до
розморожування
встановіть нижчу
температуру, щоб
накопичити достатній
резерв холоду на випадок
перерви в роботі приладу.
На поличках морозильника й навколо
верхнього відділення завжди
формується певна кількість інею.
Коли товщина шару інею досягне
приблизно 3-5 мм, розморозьте
морозильник.
63
1. Вимкніть прилад або витягніть
вилку з розетки.
2. Вийміть продукти, загорніть їх у
декілька газет і покладіть у
прохолодне місце.
УВАГА
Підвищення
температури
заморожених продуктів
під час
розморожування може
скоротити термін їхньої
придатності.
Не торкайтеся
заморожених продуктів
вологими руками. Руки
можуть примерзнути до
предметів.
3. Залиште дверцята відкритими.
Захистіть підлогу від талої води,
наприклад, поклавши тканину або
пласку ємність.
4. Для прискорення процесу
розморожування поставте у
морозильне відділення посудину з
теплою водою. Також видаляйте
кусочки льоду, що відколюються в
процесі розморожування.
5. Після завершення розморожування
насухо витріть внутрішню камеру
морозильника. .
6. Закрийте дверцята посудомийної
машини і ввімкніть прилад.
7. Поставте регулятор температури
на максимальне охолодження й
дайте приладу попрацювати
впродовж двох-трьох годин у
цьому режимі.
Тільки потім можна ставити продукти
назад у морозильне відділення.
7.5 Періоди простою
Якщо прилад не використовується
протягом тривалого часу, виконайте
вказані далі запобіжні дії.
1. Від’єднайте прилад від
електромережі.
2. Вийміть всі продукти.
3. Розморозьте прилад (за
необхідності).
4. Помийте прилад і все приладдя.
64
www.electrolux.com
5. Залиште дверцята відчиненими,
щоб запобігти утворенню
неприємних запахів.
УВАГА
Якщо ви не виключатимете
прилад, попросіть когонебудь періодично
перевіряти продукти, які в
ньому знаходяться, щоб
уникнути їх псування через
відключення
електропостачання.
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
8.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад не працює.
Прилад вимкнений.
Увімкніть прилад.
Вилка кабелю живлення
неправильно під’єднана
до розетки.
Правильно під’єднайте
вилку кабелю живлення
до розетки.
Відсутня напруга в розет‐ Під’єднайте до розетки
ці.
інший електричний при‐
лад. Зверніться до квалі‐
фікованого електрика.
Прилад шумить під час
роботи.
Прилад не зафіксовано
належним чином.
Переконайтеся, що при‐
лад стоїть стійко.
Компресор працює без
зупинок.
Неправильно налаштова‐ Див. розділ «Опис робо‐
но температуру.
ти».
У морозильну камеру бу‐ Зачекайте кілька годин, а
ло одночасно завантаже‐ потім знову перевірте
но багато продуктів хар‐ температуру.
чування, які необхідно за‐
морозити.
Кімнатна температура за‐ Див. діаграму кліматично‐
надто висока.
го класу на табличці з
технічними даними.
Продукти, покладені в
прилад, були недо‐
статньо охолодженими.
Перш ніж завантажувати
харчові продукти для збе‐
рігання, зачекайте, доки
вони охолонуть до кім‐
натної температури.
Дверцята зачинені не‐
щільно.
Див. розділ «Закриття
дверцят».
УКРАЇНСЬКА
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Утворюється забагато
інею та льоду.
Дверцята зачинено не‐
правильно, або проклад‐
ка деформувалася чи за‐
бруднилася.
Див. розділ «Закриття
дверцят».
65
Пробку системи зливу во‐ Установіть пробку систе‐
ди встановлено непра‐
ми зливу води правиль‐
вильно.
но.
Продукти харчування не Правильно запакуйте
запаковано належним чи‐ продукти харчування.
ном.
Неправильно налаштова‐ Див. розділ «Опис робо‐
но температуру.
ти».
Дверцята зміщені або
Прилад не вирівняно.
торкаються вентиляційної
решітки.
Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.
Див. розділ «Вирівнюван‐
ня положення».
Неправильно налаштова‐ Установіть більше або
но регулятор температу‐ менше значення темпе‐
ри.
ратури.
Дверцята зачинені не‐
щільно.
Див. розділ «Закриття
дверцят».
Температура продуктів
харчування занадто ви‐
сока.
Зачекайте, доки продукти
харчування охолонуть до
кімнатної температури,
перш ніж завантажувати
їх для зберігання.
У приладі одночасно збе‐ Не зберігайте в холо‐
рігається багато продук‐ дильнику значну кількість
тів.
продуктів харчування од‐
ночасно.
Товщина інею перевищує Розморозьте прилад.
4-5 мм.
Дверцята часто відчиня‐
ли.
Відкривайте дверцята ли‐
ше в разі потреби.
Всередині приладу від‐
сутня циркуляція холод‐
ного повітря.
Переконайтеся в тому,
що холодне повітря може
вільно циркулювати все‐
редині приладу.
Дверцята відчиняються із Ви спробували відчинити
зусиллям.
дверцята відразу після
закриття.
Перш ніж знову відчинити
дверцята, зачекайте кіль‐
ка секунд після закриття.
66
www.electrolux.com
Якщо ці поради не
допомогли, зателефонуйте
в найближчий
авторизований сервісний
центр.
2. У разі потреби відкоригуйте
дверцята. Див. розділ «Установка».
3. У разі потреби замініть прокладки
дверцят, що вийшли з ладу.
Зверніться до авторизованого
сервісного центру.
8.2 Закриття дверцят
1. Прочистьте прокладки дверцят.
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
9.1 Інформаційний листок виробу
Торгова марка
Electrolux
Модель
EUT1106AW2 933012728
Категорія
8. Морозильна камера
Клас енергоефективності
A+
Споживання енергії в кВт∙год, виходячи зі
стандартних результатів випробувань за 24
години. Фактичне споживання енергії залежа‐
тиме від характеру використання приладу та
місця його розташування
184
Об'єм зберігання в літрах, холодильник
-
Об'єм зберігання в літрах, зірок
-
Об'єм зберігання в літрах, зона льоху
-
Об'єм зберігання в літрах, вино
-
Об'єм зберігання в літрах, усього
90
Об'єм зберігання в літрах, морозильник
90
Об'єм зберігання в літрах, охолоджувач
-
Об'єм зберігання в літрах, інші відділення
-
Кількість зірок морозильного відділення з на‐
йвищим об'ємом зберігання (л)
****
Проектна температура інших відділень > 14 °C (°C), за наявності
«Frost free» (Т/Н), Холодильник
-
«Frost free» (Т/Н), Морозильник
Ні
Зберігання холоду при відключенні живлення,
год.
22
Продуктивність заморожування, кг/24 год.
12
УКРАЇНСЬКА
Кліматичний клас
SN-N-ST-T
Найнижча температура навколишнього сере‐
довища, при якій цей прилад призначено для
використання, у °C
10
67
Найвища температура навколишнього середо‐ 43
вища, при якій цей прилад призначено для ви‐
користання, у °C
Викиди шуму в дБ(A) відносно 1 пВт
40
Вбудований прилад Т/Н
Ні
Цей прилад призначено виключно для збері‐
гання вина Т/Н
Нi
9.2 Додаткові технічні дані
Розміри приладу
Висота
850 мм
Ширина
550 мм
Товщина
612 мм
Напруга
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технічна інформація міститься на
табличці з технічними даними,
розташованій на зовнішній або
внутрішній поверхні приладу, і на
табличці електричних параметрів.
10. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
212002236-A-342019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising