Electrolux | EUT1106AW2 | User manual | Electrolux EUT1106AW2 Uživatelský manuál

Electrolux EUT1106AW2 Uživatelský manuál
EUT1106AW2
CS
FR
SK
Mraznička
Congélateur
Mraznička
Návod k použití
Notice d'utilisation
Návod na používanie
2
17
33
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................6
4. PROVOZ.............................................................................................................9
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 10
6. TIPY A RADY................................................................................................... 10
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 11
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 13
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 14
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
•
•
•
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
ČESKY
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
5
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
6
www.electrolux.com
•
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
•
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Poloha
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
Pokud umístíte spotřebič na podstavec:
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
1. Vyšroubujte nožičku z dveřního
závěsu.
2. Našroubujte náhradní nožičku, kterou
naleznete v sáčku spolu se
zásobníkem na vejce, do skříňky.
T
+16 °C až 43 °C
U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
3.2 Vyrovnání
Při umístění spotřebiče zajistěte, aby stál
vodorovně. Můžete ho vyrovnat
seřízením dvou dolních předních
nožiček.
3.3 Umístění
Zástrčka musí být i po
instalaci dobře přístupná,
aby bylo možné spotřebič
odpojit od elektrické sítě.
Spotřebič musí být instalován v
dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla,
jako jsou radiátory, bojlery, přímý
sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch
může volně cirkulovat kolem zadní části
spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístěn
pod závěsnými skříňkami kuchyňské
linky, je pro zajištění správného výkonu
nutná minimální vzdálenost mezi horní
částí spotřebiče a závěsnými skříňkami
alespoň 100 mm. Pokud je to však
možné, spotřebič pod závěsné skříňky
nestavte. Správné vyrovnání zajišťuje
jedna nebo více seřiditelných nožiček na
spodku spotřebiče.
ČESKY
POZOR!
K provedení následujícího
postupu doporučujeme
přizvat další osobu, která
bude dveře spotřebiče v
průběhu práce držet.
100 mm
1. Opatrně nakloňte spotřebič tak, aby
se kompresor nedotkl podlahy.
2. Vyšroubujte obě seřiditelné nožičky.
15 mm
15 mm
3.4 Zadní rozpěrky
V sáčku s dokumentací jsou dvě
rozpěrky, které musí být namontovány
podle obrázku.
1. Rozpěrky zasuňte do otvorů.
Zkontrolujte, zda je šipka (A)
nasměrovaná jako na obrázku.
2
1
45°
3. Vyšroubujte šrouby z dolního
dveřního závěsu.
4. Mírným tahem dolů vysaďte dveře
spotřebiče.
5. Odšroubujte čep horního závěsu
dveří spotřebiče, a poté jej
přišroubujte na druhou stranu.
A
45°
2
2. Otočte rozpěrky proti směru
hodinových ručiček o 45°, až
zapadnou.
3.5 Změna směru otvírání dveří
VAROVÁNÍ!
Před každou činností
vytáhněte zástrčku ze síťové
zásuvky.
2
1
6. Nasaďte dveře na čep horního
závěsu dveří.
7. Odšroubujte dolní závěs dveří.
Přemístěte čep ve směru šipky.
8. Vyšroubujte šroub a zašroubujte ho
na opačné straně.
9. Přišroubujte spodní závěs dveří na
druhou stranu beze změny pozice
dveří.
7
8
www.electrolux.com
10. Přišroubujte zbylý šroub z druhé
strany spolu se seřiditelnými
nožičkami (2 kusy).
11. Demontujte držadlo a namontujte ho
na opačné straně.
3.6 Připojení k elektrické síti
•
•
4
1
2
3
POZOR!
Postavte spotřebič na místo,
vyrovnejte jej, počkejte
alespoň čtyři hodiny a poté
jej zapojte do elektrické
zásuvky.
Na závěr zkontrolujte
následující:
• Všechny šrouby jsou
dotažené.
• Magnetické těsnění
přiléhá ke skříni.
• Dveře se správně otvírají
i zavírají.
Při nízké okolní teplotě
(např. v zimě) se může stát,
že těsnění nebude dokonale
doléhat. V takovém případě
počkejte, až těsnění samo
přilne.
Nechcete-li změnu směru
otvírání dveří provádět sami,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko. Odborník z
autorizovaného servisu
provede změnu směru
otevírání dveří na vaše
náklady.
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
ČESKY
4. PROVOZ
4.1 Ovládací panel
1
2
3
5
1 Zelená kontrolka
2 Červená kontrolka
3 Regulátor teploty
4 Poloha Poloviční náplň
5 Poloha Plná náplň
4.2 Zapnutí spotřebiče
Pár hodin po spuštění
spotřebiče červená kontrolka
zhasne na znamení, že bylo
dosaženo správné teploty
podle zvoleného nastavení,
a zůstane nadále zhasnutá,
dokud bude vše v pořádku.
Rozsvítí se například, když
dojde k neopodstatněnému
zvýšení teploty ve spotřebiči
po otevření dveří a vložení
potravin, ale měla by opět
zhasnout, když se teplota
vrátí do normálních
skladovacích hodnot.
Po instalaci spotřebiče jej nechte stát ve
vzpřímené poloze alespoň čtyři hodiny.
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
1. Otočte regulátorem teploty doprava
do polohy Plná náplň.
Rozsvítí se zelená kontrolka a zůstane
svítit, dokud spotřebič není vypnut.
2. Nechte spotřebič pracovat alespoň
osm hodin, aby mohl dosáhnout
správné teploty před vložením
potravin.
Červená kontrolka zůstane svítit,
dokud není dosaženo správné
teploty.
3. Jakmile spotřebič dosáhne
nastavené teploty (červená kontrolka
zhasne), nastavte regulátor teploty
podle množství uložených potravin.
4
4.3 Vypnutí spotřebiče
Spotřebič vypnete vytáhnutím síťové
zástrčky ze zásuvky.
4.4 Regulace teploty
Teplota ve spotřebiči se nastavuje
regulátorem teploty umístěným na
ovládacím panelu.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte
takto:
•
•
pro dosažení vyšší teploty otočte
regulátorem teploty směrem k MIN.
pro dosažení maximálního chlazení
otočte regulátorem teploty směrem k
MAX.
9
10
www.electrolux.com
V případě mrazení menšího
množství potravin je
nejvhodnější použít
nastavení Poloviční náplň. V
případě mrazení většího
množství potravin je
nejvhodnější použít
nastavení Plná náplň.
•
•
•
•
teplotě místnosti,
četnosti otevírání dveří spotřebiče,
množství vložených potravin,
umístění spotřebiče.
POZOR!
Nepokládejte na spotřebič
těžké ani horké předměty,
aby nedošlo k jeho
poškození.
Při hledání přesného nastavení mějte na
paměti, že teplota uvnitř spotřebiče
závisí na:
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně osm hodin na vyšší nastavení.
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je uvedeno v
tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo
ihned uvařit či upéct a potom
opět zmrazit (po ochlazení).
5.1 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oblast (horní) se hodí pro
zmrazování čerstvých potravin a
dlouhodobé uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
vložte je do mrazicího oddílu (horního) a
nechte je tam 24 hodin.
Přesuňte zmrazené potraviny do
skladovacích (dolních) oddílů a uvolněte
si místo pro další potraviny ke zmrazení.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
5.3 Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte
času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
5.2 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
6. TIPY A RADY
6.1 Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
ČESKY
•
•
•
Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče, přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.
Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty.
•
•
•
6.2 Tipy pro úsporu energie
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
6.3 Tipy pro zmrazování
potravin
•
•
•
•
Mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
Efektivnějšího zmrazování a
rozmrazování potravin dosáhnete,
když je rozdělíte na malé porce.
Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte
11
přímo vedle nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
Libové potraviny vydrží uložené déle
a v lepším stavu než tučné. Sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin.
Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte
ihned poté, co je vyjmete z mrazničky.
Hrozí nebezpečí omrznutí.
Doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.
6.4 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
•
•
•
•
Vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladované.
Zajistěte, aby zmrazené potraviny
byly z obchodu přineseny v co
nejkratším možném čase.
Již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Obecná upozornění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v
chladicím okruhu; údržbu a
doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné
pro mytí v myčce nádobí.
7.2 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
12
www.electrolux.com
7.3 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
7.4 Odmrazování mrazničky
POZOR!
K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte
nikdy ostré kovové nástroje,
mohli byste jej poškodit.
K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické
nebo jiné pomocné
prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte
nižší teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu
pro případ přerušení
provozu spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5
mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené
potraviny, zabalte je do několika
vrstev novin a dejte je na chladné
místo.
POZOR!
Zvýšení teploty
zmražených potravin
během odmrazování
může zkrátit dobu jejich
skladování.
Nedotýkejte se
zmrazených potravin
vlhkýma rukama. Ruce
by vám mohly k
potravinám přimrznout.
3. Nechte dveře otevřené. Zabezpečte
podlahu před rozmrazovanou vodou
např. pomocí hadru nebo ploché
nádoby.
4. Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování.
5. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor. .
6. Zapněte spotřebič a zavřete dveře.
7. Otočte regulátorem teploty na
nejvyšší nastavení a nechte
spotřebič takto běžet na dvě až tři
hodiny.
Jídlo vložte zpět do mrazicího oddílu až
poté.
7.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte spotřebič (v případě
potřeby).
4. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
ČESKY
13
POZOR!
Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně
do zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐ Zkontrolujte stabilní polohu
staven.
spotřebiče.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Pro‐
voz“.
Příčinou může být vložení
velkého množství potravin
ke zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a
pak znovu zkontrolujte te‐
plotu.
Teplota v místnosti je příliš Viz tabulka klimatické třídy
vysoká.
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte po‐
traviny vychladnout na te‐
plotu místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Příliš mnoho námrazy a le‐ Dveře nejsou správně
Viz „Zavření dveří“.
du.
zavřené nebo je deformo‐
vané či zašpiněné těsnění.
Zátka výpusti vody není ve Zasuňte zátku výpusti vody
správné poloze.
do správné polohy.
14
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Potraviny nejsou řádně za‐ Zabalte potraviny lépe.
balené.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Pro‐
voz“.
Dveře nejsou zarovnané
Spotřebič není vyrovnaný.
nebo si překáží s ventilační
mřížkou.
Řiďte se pokyny v části
„Vyrovnání“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplo‐
tu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte po‐
traviny vychladnout na te‐
plotu místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4 Spotřebič odmrazte.
- 5 mm.
Dveře nelze snadno
otevřít.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře ob‐
íhat chladný vzduch.
Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
3. V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
8.2 Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
ČESKY
Model
EUT1106AW2 933012728
Kategorie
8. Vysoká mraznička
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
184
Užitný objem v litrech, chladnička
-
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
90
Užitný objem v litrech, mraznička
90
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
-
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
22
Mrazicí výkon v kg/24 h
12
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
40
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
9.2 Další technické údaje
Rozměry spotřebiče
Výška
850 mm
Šířka
550 mm
15
16
www.electrolux.com
Hloubka
612 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
FRANÇAIS
17
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 17
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 19
3. INSTALLATION................................................................................................ 21
4. FONCTIONNEMENT........................................................................................24
5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................25
6. CONSEILS........................................................................................................26
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................27
8. DÉPANNAGE................................................................................................... 28
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.............................................................30
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
18
www.electrolux.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et
8 ans et des personnes ayant un handicap très
important et complexe à condition d'avoir reçu de
bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans
la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
19
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre appareil pour accélérer le
processus de dégivrage que ceux recommandés par
le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
•
•
•
•
•
Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
20
www.electrolux.com
•
•
•
N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique
contenant de l'isobutane.
•
•
•
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche
secteur.
Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une
fois l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment
congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
Respectez les instructions de
stockage figurant sur l'emballage des
aliments surgelés.
Emballez les aliments dans un
emballage adapté au contact avec
des aliments avant de les placer dans
le compartiment congélateur.
FRANÇAIS
2.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel
qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.5 Maintenance
•
•
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
21
2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
•
•
•
•
•
•
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Positionnement
Installez cet appareil dans une pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
Classe Température ambiante
climati‐
que
Des problèmes fonctionnels
peuvent survenir sur certains
types de modèles
fonctionnant hors de cette
plage de températures. Seul
le respect de la plage de
températures spécifiée peut
garantir un bon
fonctionnement de l'appareil.
En cas de doute concernant
l'emplacement d'installation
de l'appareil, veuillez
contacter le vendeur, notre
service après-vente ou le
centre de réparation agréé le
plus proche.
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
3.2 Mise de niveau
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
le placer de niveau. Servez-vous des
deux pieds réglables se trouvant à
l'avant de l'appareil.
22
www.electrolux.com
100 mm
Si vous installez l'appareil dans un
meuble :
1. Dévissez le pied de la charnière de la
porte.
2. Vissez le pied de rechange se
trouvant dans le sachet du bac à
œufs sur le meuble.
3.3 Emplacement
L'appareil doit pouvoir être
débranché à tout moment ; il
est donc nécessaire que la
prise reste accessible après
l'installation.
L'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un
radiateur, une chaudière, la lumière
directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de
l'appareil. Pour garantir un rendement
optimal si l'appareil est installé sous un
élément suspendu, la distance entre le
haut de l'appareil et l'élément suspendu
doit être d'au moins 100 mm. Si possible,
évitez de placer l'appareil sous des
éléments suspendus. La mise de niveau
se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds
réglables à la base de l'appareil.
15 mm
15 mm
3.4 Entretoises arrière
Le sachet avec la documentation
contient deux entretoises qui doivent être
mises en place comme le montre
l'illustration.
1. Introduisez les entretoises dans les
orifices. Veillez à ce que la flèche (A)
se trouve dans la position illustrée
sur l'image.
2
1
45°
A
45°
2
2. Tournez les entretoises de 45° vers
la gauche jusqu'à ce qu'elles se
bloquent.
3.5 Réversibilité de la porte
AVERTISSEMENT!
Avant toute opération,
débranchez la fiche de la
prise électrique.
FRANÇAIS
ATTENTION!
Pour effectuer les opérations
suivantes, il est conseillé de
se faire aider par une autre
personne pour maintenir
fermement les portes de
l'appareil lors de toute
manipulation.
1. Inclinez l'appareil avec précaution
vers l'arrière pour que le
compresseur ne touche pas le sol.
2. Dévissez les deux pieds réglables.
4
1
2
3
3. Dévissez les vis de la charnière
inférieure de la porte.
4. Retirez la porte de l'appareil en la
tirant légèrement vers le bas.
5. Dévissez la goupille de la charnière
de porte supérieure de l'appareil puis
revissez-la de l'autre côté.
2
1
6. Installez la porte de l'appareil sur la
goupille de la charnière de porte
supérieure.
7. Retirez la charnière inférieure.
Placez la goupille dans le sens de la
flèche.
23
8. Dévissez et installez la vis sur le côté
opposé.
9. Installez la charnière inférieure du
côté opposé sans changer la position
de la porte.
10. Vissez la vis à l'emplacement libéré
de l'autre côté, ainsi que les pieds
réglables (2 pièces).
11. Retirez et installez la poignée sur le
côté opposé.
ATTENTION!
Remettez l'appareil en place,
mettez-le de niveau,
attendez au moins quatre
heures puis branchez-le à la
prise de courant.
Faites une dernière
vérification pour vous
assurer que :
• Toutes les vis sont bien
serrées.
• Le joint magnétique
adhère bien à l'appareil.
• La porte s'ouvre et se
ferme correctement.
Si la température ambiante
est basse (par exemple, en
hiver), il se peut que le joint
n'adhère pas parfaitement.
Dans ce cas, attendez que
le joint reprenne sa taille
naturelle.
Si vous ne voulez pas
effectuer personnellement
les opérations décrites cidessus, contactez le service
après-vente agréé le plus
proche. Un technicien du
service après-vente agréé
procédera à la réversibilité
de la porte à vos frais.
24
www.electrolux.com
3.6 Branchement électrique
•
•
Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
•
•
terre, branchez l'appareil à une mise
à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
4. FONCTIONNEMENT
4.1 Bandeau de commande
1
2
3
5
1 Voyant vert
2 Voyant rouge
3 Thermostat
4.2 Mise en marche
Après l'installation, attendez 4 heures
avant de brancher l'appareil.
Insérez la fiche dans la prise murale.
1. Tournez le thermostat vers la gauche
jusqu'à la position Charge pleine.
Le voyant vert s'allume et reste allumé
jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.
2. Laissez l'appareil fonctionner
pendant 8 heures avant d'y placer
des aliments pour lui permettre
d'atteindre la température idéale.
Le voyant rouge restera allumé
jusqu'à ce que l'appareil atteigne la
bonne température.
3. Lorsque l'appareil a atteint la
température sélectionnée (le voyant
rouge s'est éteint), réglez le
thermostat selon la quantité
4
4 Position Demi-charge
5 Position Charge pleine
d'aliments entreposés dans
l'appareil.
Quelques heures après la
mise en marche, le voyant
rouge s'éteint pour indiquer
que la bonne température
est atteinte pour le réglage
choisi. Il restera éteint pour
vous confirmer que tout est
en ordre. Ce voyant se
rallumera si la température
du congélateur augmente
excessivement, après
l'ouverture de la porte du
congélation ou le rangement
d'aliments à l'intérieur du
compartiment, mais il
s'éteindra à nouveau dès
que la température repasse
à un niveau de conservation
adapté.
FRANÇAIS
4.3 Mise à l'arrêt
Pour éteindre l'appareil, débranchez la
fiche d'alimentation de la prise secteur.
4.4 Réglage de la température
La température à l'intérieur de l'appareil
est contrôlée par un thermostat situé sur
le bandeau de commande.
Pour utiliser l'appareil, procédez comme
suit :
•
•
tournez le thermostat vers MIN pour
obtenir le niveau de froid minimal.
tournez le thermostat vers MAX pour
obtenir le niveau de froid maximal.
25
Toutefois, on obtiendra le réglage exact
en tenant compte du fait que la
température à l'intérieur de l'appareil
dépend de plusieurs facteurs :
•
•
•
•
la température ambiante,
la fréquence d'ouverture de la porte,
la quantité d'aliments stockés,
l'emplacement de l'appareil.
ATTENTION!
Ne posez aucun objet lourd
ou chaud au dessus de
l'appareil pour éviter de
l'endommager.
Si vous devez congeler de
petites quantités d'aliments,
le réglage Demi-charge est
le plus adapté. Si vous
devez congeler de grandes
quantités d'aliments, le
réglage Charge pleine est le
plus adapté.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Congeler les aliments frais
La zone de congélation (partie
supérieure) est idéale pour congeler des
denrées fraîches et conserver à long
terme des aliments surgelés ou
congelés.
Pour congeler des aliments frais dans le
compartiment congélateur (supérieur),
laissez-les dans le compartiment
pendant 24 heures.
Placez les aliments congelés dans les
compartiments de stockage (partie
inférieure) pour pouvoir congeler d'autres
aliments.
La quantité maximale d'aliments frais
que vous pouvez congeler par tranche
de 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (située à l'intérieur de
l'appareil).
Le processus de congélation dure
24 heures : vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
5.2 Conservation d'aliments
congelés et surgelés
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, placez le thermostat sur la
position maximale pendant 8 heures
environ avant d'introduire les produits
dans le compartiment.
26
www.electrolux.com
En cas de décongélation
accidentelle, due par
exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré
plus de temps qu'indiqué au
paragraphe « Autonomie de
fonctionnement » du
chapitre « Caractéristiques
techniques », consommez
rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois
refroidis).
5.3 Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans
le compartiment réfrigérateur ou à
température ambiante en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable ; la
cuisson sera cependant un peu plus
longue.
6. CONSEILS
6.1 Bruits normaux de
fonctionnement
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de
fonctionnement :
•
•
•
•
Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est
pompé.
Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation thermique
(un phénomène naturel et inoffensif).
Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
6.2 Conseils d'économie
d'énergie
•
Évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez
ouverte que le temps nécessaire.
6.3 Conseils pour la
congélation
•
•
•
Congelez uniquement des aliments
frais, de qualité supérieure et propres.
Pour une congélation et une
décongélation plus efficaces, séparez
les aliments en petites portions.
Emballez les aliments dans du papier
aluminium ou en polyéthylène.
•
•
•
•
Assurez-vous que les emballages
sont hermétiques.
Pour éviter d'augmenter la
température des aliments déjà
surgelés, ne placez pas d'aliments
frais non congelés directement à
proximité.
Les aliments faibles en gras se
conservent mieux et plus longtemps
que les aliments gras. Le sel diminue
la durée de conservation des
aliments.
Ne mangez pas les glaçons, les
glaces à l'eau ou les bâtonnets glacés
dès leur sortie du congélateur. Risque
de gelure !
Il est conseillé d'indiquer la date de
congélation des aliments sur chaque
paquet afin de garder une trace du
temps de conservation.
6.4 Conseils pour le stockage
des aliments surgelés
•
•
•
•
Assurez-vous que les denrées
surgelées achetées dans le
commerce ont été correctement
entreposées par le revendeur.
Prévoyez un temps réduit au
minimum pour le transport des
denrées du magasin d'alimentation à
votre domicile.
Une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
être recongelés.
Ne dépassez pas la durée de
conservation indiquée par le fabricant.
FRANÇAIS
27
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Avertissements généraux
ATTENTION!
Débranchez l'appareil avant
toute opération d'entretien et
de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son
circuit de réfrigération ;
l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués
que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas être
lavés au lave-vaisselle.
7.2 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les
soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
7.3 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
N'endommagez pas le circuit
de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée
d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
7.4 Dégivrage du congélateur
ATTENTION!
N’utilisez en aucun cas de
couteau ou tout autre objet
tranchant, d’objet métallique
pour gratter la couche de
givre, vous risquez de
détériorer irrémédiablement
l’évaporateur.
N’utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen
artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage
hormis ceux recommandés
par le fabricant.
Environ 12 heures avant le
dégivrage, mettez le
thermostat sur une
température inférieure afin
d'assurer une réserve de
froid suffisante en cas
d’interruption du
fonctionnement.
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur
et autour du compartiment supérieur.
28
www.electrolux.com
Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est
d'environ 3-5 mm
1. Éteignez l'appareil ou débranchez la
fiche de la prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées,
enveloppez-les dans plusieurs
feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
3.
4.
5.
6.
ATTENTION!
Une élévation de la
température des
denrées congelées,
pendant le dégivrage,
peut réduire leur durée
de conservation.
Ne touchez pas les
produits congelés et les
surfaces givrées avec
les mains humides.
Risque de brûlures ou
d’arrachement de la
peau.
Laissez la porte ouverte. Protégez le
sol de l’eau de dégivrage avec un
chiffon ou un récipient plat.
Le dégivrage peut être accéléré en
plaçant un récipient d’eau chaude
dans le compartiment congélateur.
Retirez également les morceaux de
glace au fur et à mesure qu’ils se
détachent, avant que le processus de
dégivrage ne soit terminé.
Une fois le dégivrage terminé,
séchez bien l'intérieur. .
Mettez l'appareil en marche et
fermez la porte.
7. Réglez le thermostat pour obtenir le
plus de froid possible et faites
fonctionner l'appareil pendant deux
ou trois heures en utilisant ce
réglage.
Vous pouvez remettre les denrées dans
le compartiment congélateur uniquement
à ce stade.
7.5 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez l'appareil (si nécessaire).
4. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
5. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
ATTENTION!
Si, toutefois, vous n'avez
pas la possibilité de
débrancher et de vider
l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci
pour éviter que les aliments
qu'il contient ne pourrissent
en cas de coupure de
courant.
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil ne fonctionne
pas du tout.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en mar‐
che.
FRANÇAIS
Problème
L'appareil est bruyant.
29
Cause probable
Solution
La fiche du câble d'alimen‐
tation n'est pas correcte‐
ment insérée dans la prise
de courant.
Branchez correctement la
fiche du câble d'alimenta‐
tion dans la prise de cou‐
rant.
La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de
courant. Contactez un
électricien qualifié.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabili‐
té de l'appareil.
Le compresseur fonctionne Il y a une erreur dans le ré‐ Reportez-vous au chapitre
en permanence.
glage de la température.
« Fonctionnement ».
Il y a trop de givre et de
glace.
Trop de produits à conge‐
ler ont été introduits en
même temps dans l'appa‐
reil.
Attendez quelques heures
et vérifiez de nouveau la
température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau
des classes climatiques de
la plaque signalétique.
Les aliments introduits
dans l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les ali‐
ments à température am‐
biante avant de les mettre
dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La porte n'est pas correc‐
tement fermée ou le joint
est déformé/sale.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
Le bouchon de la gouttière Placez correctement le
d'évacuation de l'eau de
bouchon de la gouttière
dégivrage n'est pas bien
d'évacuation de l'eau.
placé.
Les aliments ne sont pas
correctement emballés.
Emballez les produits de
façon plus adaptée.
Il y a une erreur dans le ré‐ Reportez-vous au chapitre
glage de la température.
« Fonctionnement ».
La porte n'est pas dans
l'alignement ou touche la
grille de ventilation.
L'appareil n'est pas de ni‐
veau.
Reportez-vous au chapitre
« Mise de niveau ».
La température à l'intérieur Le thermostat n'est pas ré‐ Augmentez/réduisez la
de l'appareil est trop bas‐
glé correctement.
température.
se/élevée.
30
www.electrolux.com
Problème
Cause probable
Solution
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température des pro‐
duits est trop élevée.
Laissez les aliments refroi‐
dir à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
Trop de produits ont été in‐ Introduisez moins de pro‐
troduits simultanément.
duits en même temps.
L'épaisseur de givre est
supérieure à 4 - 5 mm.
Dégivrez l'appareil.
La porte a été ouverte trop N'ouvrez la porte qu'en cas
souvent.
de nécessité.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
La porte est difficile à ou‐
vrir.
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
Vous avez essayé de rou‐ Attendez quelques secon‐
vrir la porte immédiatement des après avoir fermé la
après l'avoir fermée.
porte pour la rouvrir.
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous au chapitre
« Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints
de porte défectueux. Contactez le
service après-vente agréé.
8.2 Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Fiche d'informations produit
Marque
Electrolux
Modèle
EUT1106AW2 933012728
Catégorie
8. Congélateur armoire
Classe d'efficacité énergétique
A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh, cal‐
184
culée sur la base du résultat obtenu pour 24 heu‐
res dans des conditions d’essai normalisées. La
consommation d’énergie réelle dépend des con‐
ditions d’utilisation et de l’emplacement de l’ap‐
pareil.
FRANÇAIS
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
-
Volume de stockage en litres, « Étoile »
-
Volume de stockage en litres, zone « Cave »
-
Volume de stockage en litres, « Vin »
-
Volume de stockage en litres, Total
90
Volume de stockage en litres, « Congélateur »
90
31
Volume de stockage en litres, « Zone fraîcheur » Volume de stockage en litres, « Compartiments
de type autre »
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur
ayant le volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des « compartiments de type autre » > 14 °C (°C), le cas échéant
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
-
« Sans givre » (O/N), Congélateur
Non
Autonomie en h
22
« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h
12
Classe climatique
SN-N-ST-T
Température ambiante la plus basse à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
10
Température ambiante la plus haute à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques exprimées en dB(A)
re 1 pW
40
Appareil intégrable O/N
Non
Cet appareil est destiné uniquement au stockage Non
du vin O/N
9.2 Autres caractéristiques
techniques
Dimensions de l'appareil
Hauteur
850 mm
Largeur
550 mm
Profondeur
612 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
32
www.electrolux.com
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
SLOVENSKY
33
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................33
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 35
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................37
4. PREVÁDZKA.................................................................................................... 40
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 41
6. TIPY A RADY................................................................................................... 42
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................42
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 44
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 46
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
34
www.electrolux.com
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
35
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
•
•
•
•
•
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
36
www.electrolux.com
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
SLOVENSKY
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
•
•
•
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
37
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého
a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže
dôjsť pri niektorých typoch
modelov k určitým funkčným
problémom. Správnu
prevádzku je možné zaručiť
len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa miesta inštalácie
spotrebiča, obráťte sa na
predajcu, na náš zákaznícky
servis alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
3.2 Vyrovnanie do vodorovnej
polohy
Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to,
aby bol vyrovnaný do vodorovnej polohy.
Vyrovnanie do vodorovnej polohy je
možné dosiahnuť pomocou dvoch
nastaviteľných nožičiek vpredu v dolnej
časti spotrebiča.
38
www.electrolux.com
100 mm
Ak postavíte spotrebič na podstavec:
1. Vyskrutkujte nožičku závesu dverí.
2. Náhradnú nožičku, ktorá sa
nachádza vo vrecku so stojanom na
vajíčka, zaskrutkujte do skrinky.
3.3 Umiestnenie
Spotrebič sa musí dať
odpojiť od sieťového
napájania. Preto musí byť
zásuvka po inštalácii
spotrebiča ľahko prístupná.
Spotrebič by mal byť nainštalovaný v
dostatočnej vzdialenosti od tepelných
zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače
vody, priame slnečné svetlo a pod.
Dbajte na to, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Ak je spotrebič umiestnený pod
presahujúcou nástennou skrinkou, v
záujme optimálneho výkonu musí byť
vzdialenosť medzi spotrebičom a
nástennou skrinkou aspoň 100 mm.
Ideálnym riešením však je
neumiestňovať spotrebič pod
presahujúcu nástennú skrinku. Presné
vyrovnanie do vodorovnej polohy sa
zaručí pomocou jednej alebo viacerých
nastaviteľných nožičiek spotrebiča.
15 mm
15 mm
3.4 Zadné vymedzovacie vložky
Vo vrecku s dokumentáciou sú dve
rozperné vložky, ktoré sa musia
namontovať podľa znázornenia na
obrázku.
1. Rozperné vložky zasuňte do otvorov.
Skontrolujte, či šípka (A) zodpovedá
ilustrácii.
2
1
45°
A
45°
2
2. Rozperné vložky otočte proti smeru
pohybu hodinových ručičiek o 45°,
aby sa zaistili v správnej polohe.
3.5 Zmena smeru otvárania
dverí
VAROVANIE!
Pred akýmkoľvek zásahom
vytiahnite zástrčku
spotrebiča zo zásuvky
elektrickej siete.
SLOVENSKY
UPOZORNENIE!
Pri vykonávaní
nasledujúcich úkonov
odporúčame, aby vám
pomáhala druhá osoba,
ktorá počas týchto úkonov
pevne pridrží dvierka
spotrebiča.
1. Spotrebič opatrne nakloňte dozadu
tak, aby sa kompresor nedotýkal
podlahy.
2. Vyskrutkujte obe nastaviteľné
nožičky.
4
1
2
3
3. Vyskrutkujte skrutky dolného závesu
dverí.
4. Jemným potiahnutím smerom nadol
zložte dvere spotrebiča.
5. Odskrutkujte čap horného závesu
dverí spotrebiča a priskrutkujte ho na
druhú stranu.
2
1
6. Dvere spotrebiča nasaďte na čap
horného závesu dverí.
7. Odmontujte spodný záves. Čap
umiestnite v smere šípky.
8. Vyskrutkujte skrutku a nainštalujte ju
na opačnú stranu.
39
9. Spodný záves namontujte na druhú
stranu, polohu dverí nemeňte.
10. Jednu skrutku priskrutkujte na miesto
uvoľnené na druhej strane a
priskrutkujte nastaviteľné nožičky (2
kusy).
11. Odstráňte a nainštalujte rukoväť na
opačnú stranu.
UPOZORNENIE!
Spotrebič umiestnite na
požadované miesto a
vyrovnajte ho, počkajte
najmenej štyri hodiny a
potom ho pripojte do
elektrickej zásuvky.
Vykonajte záverečnú
kontrolu a uistite sa, že:
• Všetky skrutky sú
dotiahnuté.
• Magnetické tesnenie
prilieha k spotrebiču.
• Dvierka sa správne
otvárajú a zatvárajú.
Ak je okolitá teplota nízka (t.
j. v zime), môže sa stať, že
tesnenie nebude dokonale
priliehať. V takom prípade
počkajte, kým sa tesnenie
samovoľne neprispôsobí.
Ak predchádzajúce úkony
nechcete robiť sami, obráťte
sa na najbližšie autorizované
servisné stredisko. Zmenu
smeru otvárania dverí
vykoná technik servisného
strediska za poplatok.
40
www.electrolux.com
3.6 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
•
•
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
4. PREVÁDZKA
4.1 Ovládací panel
1
2
3
5
1 Zelený ukazovateľ
2 Červený ukazovateľ
3 Regulátor teploty
4.2 Zapnutie
Po inštalácii nechajte spotrebič 4 hodiny
vypnutý vo vzpriamenej polohe.
Zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky.
1. Regulátor teploty otočte v smere
hodinových ručičiek do polohy
úplného naplnenia.
Zelený ukazovateľ sa rozsvieti a bude
svietiť dovtedy, kým spotrebič
nevypnete.
2. Spotrebič nechajte zapnutý 8 hodín,
aby sa pred vložením potravín
dosiahla správna teplota.
Červený ukazovateľ ostane
rozsvietený, kým sa nedosiahne
správna teplota.
3. Keď spotrebič dosiahne nastavenú
teplotu (zhasne červený ukazovateľ),
nastavte regulátor teploty podľa
množstva uložených potravín.
4
4 Poloha polovičného naplnenia
5 Poloha úplného naplnenia
Niekoľko hodín po zapnutí
zhasne červený ukazovateľ,
čo indikuje, že bola
dosiahnutá správna teplota.
Ukazovateľ zostane vypnutý,
čo znamená, že je všetko v
poriadku. Ukazovateľ sa
znovu rozsvieti, ak teplota v
mrazničke príliš stúpne,
napr. po otvorení dverí
mrazničky alebo vložení
jedla. Keď sa teplota opäť
vráti na správnu úroveň na
skladovanie potravín,
ukazovateľ znovu zhasne.
4.3 Vypnutie
Spotrebič vypnete vytiahnutím zástrčky
spotrebiča zo sieťovej zásuvky.
SLOVENSKY
4.4 Regulácia teploty
Teplota vnútri spotrebiča sa ovláda
regulátorom teploty, ktorý sa nachádza
na ovládacom paneli.
Pri prevádzke spotrebiča postupujte
takto:
•
•
otočením regulátora teploty smerom k
MIN dosiahnete minimálne chladenie.
otočením regulátora teploty smerom k
MAX dosiahnete maximálne
chladenie.
•
•
•
•
teploty v miestnosti,
od toho, ako často sa otvárajú dvere,
množstva uchovávaných potravín,
umiestnenia spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Na hornú stranu spotrebiča
neklaďte ťažké alebo horúce
predmety, aby nedošlo k
poškodeniu.
V prípade zmrazovania
menšieho množstva potravín
je najvhodnejšie nastaviť
polohu polovičného
naplnenia. V prípade
zmrazovania veľkého
množstva potravín je
najvhodnejšie nastaviť
polohu úplného naplnenia.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zmrazovanie čerstvých
potravín
Mraziaci priestor (horná časť) je vhodný
na zmrazovanie čerstvých potravín a na
uchovávanie mrazených a hlboko
zmrazených potravín dlhší čas.
Ak chcete zmraziť čerstvé potraviny,
položte ich do zmrazovacej priehradky
(horná časť) a nechajte ich tu 24 hodín.
Premiestnite zmrazené potraviny do
skladovacích (spodných) priehradiek,
aby ste uvoľnili miesto na zmrazovanie
ďalších potravín.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
41
Presné nastavenie si treba vyberať
s prihliadnutím na skutočnosť, že teplota
v spotrebiči závisí od:
5.2 Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 8 hodín pri
najvyššom nastavení.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že
doba výpadku energie bola
dlhšia ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a až potom
znova zmraziť (po
ochladení).
5.3 Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené
potraviny sa pred použitím môžu
rozmrazovať v chladiacom priestore
42
www.electrolux.com
alebo pri izbovej teplote, v závislosti od
času, ktorý máte k dispozícii.
mrazničky: v tomto prípade varenie
potrvá dlhšie.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď
sú ešte zmrazené, hneď po vybratí z
6. TIPY A RADY
6.1 Normálne zvuky pri
prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
•
•
•
•
Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
Náhle praskanie vychádzajúce z
vnútra spotrebiča býva spôsobené
tepelnou dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
Regulátor teploty vydáva slabé
kliknutie pri zapnutí alebo vypnutí
kompresora.
6.2 Rady pre úsporu energie
•
Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
•
•
•
•
6.4 Rady na uchovávanie
mrazených potravín
•
•
6.3 Rady pre zmrazovanie
•
•
•
Zmrazujte iba potraviny špičkovej
kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené.
Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie
a rozmrazovanie rozdeľte na malé
porcie.
Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie
alebo polyetylénu. Skontrolujte, či je
obal vzduchotesný.
Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte
priamo vedľa nich čerstvé
nezmrazené potraviny.
Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo
omrzlín.
Odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania.
•
•
Presvedčite sa, že maloobchodný
predajca adekvátne skladuje
komerčné mrazené potraviny.
Dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie.
Po rozmrazení sa potraviny rýchlo
kazia a nesmú sa znova zmrazovať.
Neprekračujte dobu skladovania
uvedenú výrobcom potravín.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE!
Pred akoukoľvek údržbou
spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie
údržbu a doplnenie chladiva
vykonať výhradne
autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať
v umývačke riadu.
SLOVENSKY
7.2 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
7.3 Pravidelné čistenie
7.4 Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE!
Na odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy
nepoužívajte ostré
predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky,
s výnimkou prostriedkov,
ktoré odporučil výrobca.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte
nižšiu teplotu, aby si
potraviny vytvorili dostatočnú
rezervu chladu pre prípad
prerušenia činnosti.
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité
množstvo námrazy.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku
odmrazte.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
43
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na
chladnom mieste.
UPOZORNENIE!
Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne
teplota mrazených
potravín, preto sa môže
skrátiť ich trvanlivosť.
Mrazených potravín sa
nedotýkajte mokrými
rukami. Ruky by vám
mohli primrznúť k
potravinám.
3. Dvere nechajte otvorené. Podlahu
chráňte pred rozmrazenou vodou,
napr. handričkou alebo plochou
nádobou.
4. Do mraziaceho priestoru vložte
hrniec s teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu,
ktoré sa dajú oddeliť, vyberajte už
počas odmrazovania.
44
www.electrolux.com
5. Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte. .
6. Spotrebič zapnite a zatvorte dvierka.
7. Regulátor teploty nastavte na
maximálne chladenie a spotrebič
nechajte v činnosti pri tomto
nastavení približne dve až tri hodiny.
Až po tomto čase vložte potraviny späť
do mraziaceho priestoru.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Odmrazte spotrebič (v prípade
potreby).
4. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
7.5 Obdobia nečinnosti
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
UPOZORNENIE!
Ak chcete spotrebič
ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho
raz za čas skontroloval
a zabránil tak znehodnoteniu
potravín v prípade výpadku
napájania.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebi‐ Sieťovú zástrčku zapojte
ča nie je správne zapojená správne do sieťovej zásuv‐
do sieťovej zásuvky.
ky.
Sieťová zásuvka nie je pod Do sieťovej zásuvky skú‐
napätím.
ste zapojiť iný spotrebič.
Obráťte sa na kvalifikova‐
ného elektrikára.
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne na Skontrolujte, či spotrebič
podklade.
stabilne stojí.
Kompresor pracuje bez
prestania.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádz‐
ka”.
Naraz ste vložili príliš veľké Počkajte niekoľko hodín a
množstvo čerstvých potra‐ potom opäť skontrolujte te‐
vín.
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatic‐
kej triede uvedené na typo‐
vom štítku.
SLOVENSKY
Problém
Príliš veľa námrazy a ľadu.
45
Možná príčina
Riešenie
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte
potraviny vychladnúť na iz‐
bovú teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Dvierka nie sú správne za‐ Pozrite si časť „Zatvorenie
tvorené alebo tesnenie je
dvierok“.
zdeformované/špinavé.
Uzáver odtokového kanáli‐ Uzáver odtokového kanáli‐
ka nie je správne umiest‐
ka vložte správnym spôso‐
nený.
bom.
Dvierka nie sú zarovnané
alebo zasahujú do venti‐
lačnej mriežky.
Potraviny nie sú správne
zabalené.
Lepšie zabaľte potraviny.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádz‐
ka”.
Spotrebič nie je vo vodo‐
rovnej polohe.
Pozrite si časť „Vyrovnanie
do vodorovnej polohy“.
Teplota vnútri spotrebiča je Nie je správne nastavený
príliš nízka alebo príliš vy‐ regulátor teploty.
soká.
Nastavte vyššiu alebo niž‐
šiu teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebi‐
ča nechajte potraviny naj‐
prv vychladnúť na izbovú
teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte
naraz menej potravín.
Námraza je hrubšia ako
4-5 mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
V spotrebiči neprúdi stude‐ Zabezpečte prúdenie stu‐
ný vzduch.
deného vzduchu v spotre‐
biči.
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť Medzi zatvorením a opä‐
dvierka ihneď po zatvorení. tovným otvorením dvierok
počkajte niekoľko sekúnd.
46
www.electrolux.com
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si časť „Inštalácia“.
3. V prípade potreby vymeňte
poškodené tesnenia dvierok. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
8.2 Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
Electrolux
Model
EUT1106AW2 933012728
Kategória
8. Skriňová mraznička
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie v kWh za rok na základe vý‐
184
sledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutoč‐
ná spotreba energie bude závisieť od toho, ako
sa spotrebič používa a kde je umiestnený
Skladovací objem v litroch, Chladnička
-
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplo‐
tou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
90
Skladovací objem v litroch, Mraznička
90
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s naj‐
väčším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak
existujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
-
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
22
Kapacita mrazenia v kg/24 h
12
SLOVENSKY
Klimatická trieda
47
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič ur‐ 10
čený na používanie, v °C
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič
určený na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
40
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchováva‐
nie vína A/N
Nie
9.2 Dodatočné technické údaje
Rozmery spotrebiča
Výška
850 mm
Šírka
550 mm
Hĺbka
612 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
212002238-A-342019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising