Progress | PK0805 | User manual | Progress PK0805 Ръководство за употреба

Progress PK0805 Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
Használati útmutató
Manual de utilizare
Хладилник
Hűtőszekrény
Frigider
PK0805
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Действие
Всекидневна употреба
2
3
5
6
7
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
7
8
9
13
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят
не е отговорен за наранявания или повреди в резултат
на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания,
ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Progress 3
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура, без да
са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване на
процеса на размразяване, освен препоръчаните от
производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията
за съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители
или метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция заради безопасността.
4 Progress
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
• При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на маслото
да се влива обратно в компресора.
• Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
• Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
• Не излагайте уреда на дъжд.
• Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
• Не инсталирайте този уред на места,
които са прекалено влажни или
студени.
• Когато местите уреда, повдигнете го
от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
ВНИМАНИЕ! При
позициониране на уреда се
уверете, че захранващият
кабел не е закачен или
повреден.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
• Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
• Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за
захранване.
• Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
контузии, изгаряния,
електрически удар или
пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
• Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци
и запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
• Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Progress 5
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
• Видът лампи, използвани в този
уред, е само за домакински уреди.
Не я използвайте за битово
осветление.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере на
дъното на уреда.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
• Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
• Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч
от източници на топлина, като
радиатори, бойлери, пряка слънчева
светлина и др. Погрижете се да има
свободна циркулация на въздух по
вътрешната задна стена на корпуса.
Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря
на климатичния клас, посочен на
табелката с данни на уреда.
Кли‐
мати‐
чен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
6 Progress
Кли‐
мати‐
чен
клас
Околна температура
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако
се извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
Електрическо свързване
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
• Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
• Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са спазени.
• Уредът съответства на Директивите
на E.E.C.
Изисквания за вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва да
е достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За
инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
ДЕЙСТВИЕ
Включване
Регулиране на температурата
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
Температурата се регулира
автоматично. Въпреки това можете
сами да зададете температура в уреда.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в
положение "О".
Изберете настройката, имайки предвид,
че температурата във вътрешността на
уреда зависи от:
• стайната температура,
• това колко често се отваря вратата
• количеството на съхраняваните
храни,
Progress 7
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
За да боравите с уреда:
1. Завъртете терморегулатора по
посока на часовниковата стрелка, за
да постигнете по-ниска температура
в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по
посока обратна на часовниковата
стрелка, за да постигнете по-висока
температура в уреда.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Позициониране на рафтовете
на вратата
Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията ви.
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна
големина, рафтовете на вратата могат
да се поставят на различна височина.
1. Постепенно издърпайте рафта,
докато се освободи.
2. Необходимо е препозициониране.
Не премествайте стъкления
рафт над чекмеджето за
зеленчуци, за да осигурите
правилна циркулация на
въздуха.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време
на работа:
• Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
• Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
• Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е
опасен).
8 Progress
• Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Съвети за съхраняване в
хладилник на пресни
хранителни продукти
• Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в
хладилника.
• Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
• Поставяйте храната така, че
въздухът да може свободно да
циркулира около нея.
• Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата
за зеленчуци. Съхранявайте месо за
най-много 1-2 дена.
• Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да е
шкаф.
• Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и чесън
не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
• Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер или
увийте в алуминиево фолио или
полиетиленова торба, за да
извадите колкото може повече
въздух.
• Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от контакта
преди извършването на
каквито и да било операции
по поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно поддръжката и
презареждането трябва да се
извършват от упълномощени
техници.
Принадлежностите и частите
на уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите вътрешността
и всички вътрешни принадлежности с
хладка сапунена вода и малко
неутрален сапун, за да отстраните
типичната за новите изделия миризма,
а след това подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като ще
повредят покритието.
Progress 9
Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на уреда
и ще реализира икономия на
енергия
Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя
в хладилното отделение при всяко
спиране на компресора на
електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда,
над електромотора на компресора,
откъдето се изпарява.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
желаете уредът да остане
включен, помолете някого да
го проверява от време на
време, за да се предотврати
развалянето на храната в
случай на спиране на тока.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
10 Progress
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щеп‐
села в захранващия кон‐
такт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроу‐
ред в контакта. Обърнете
се към квалифициран
електротехник.
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно по‐
зициониран.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Лампичката не работи.
Лампчката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете вра‐
тата.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампич‐
ката".
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие".
Поставили сте едновре‐
менно голямо количество
храна за замразяване.
Изчакайте няколко часа и
след това отново провере‐
те температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят до
стайна температура,
преди да ги съхранявате.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.
По време на автоматично‐
то размразяване се разто‐
пява скрежът по задната
стена.
Това е нормално.
В хладилника се стича во‐
да.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
пречат на стичането на во‐
дата в съда за събиране.
Уверете се, че хранител‐
ните продукти не се допи‐
рат до задната стена.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Progress 11
Проблем
Възможна причина
Решение
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свързан
към тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия мар‐
куч за топяща се вода към
тавата на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на температу‐
рата не е настроен пра‐
вилно.
Задайте по-висока/по-нис‐
ка температура.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението, преди
съхранение.
Прекалено много храни‐
телни продукти се съхра‐
няват едновременно.
Съхранявайте едновре‐
менно по-малко хранител‐
ни продукти.
Вратата се отваря често.
Отворете вратата само,
ако е необходимо.
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има цирку‐
лация на студен въздух в
уреда.
Вратата е отваряна прека‐
лено често.
Отваряйте вратата, само
когато е необходимо.
Вратата не е напълно за‐
творена.
Уверете се, че вратата е
напълно затворена.
Съхраняваната храна не е
опакована.
Опаковайте храната в под‐
ходяща опаковка, преди
да я съхраните в уреда.
Температурата на околна‐
та среда е висока и уредът
е настроен на най-ниската
температура
Поставете терморегулато‐
ра на по-висока темпера‐
тура, за да разрешите ав‐
томатично размразяване.
Уредът е напълно зареден
и уре е настроен на найниската температура
Поставете терморегулато‐
ра на по-висока темпера‐
тура, за да разрешите ав‐
томатично размразяване.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секун‐
ди, след като сте затвори‐
ли вратата, преди да я от‐
ворите отново.
Има прекалено много кон‐
денз по задната стена на
хладилника.
По задната стена на хла‐
дилника има скреж.
Вратата не се отваря лес‐
но.
12 Progress
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкият
оторизиран сервизен център.
Смяна на крушката
Уредът е снабден с
интериорна LED лампичка с
дълъготраен живот.
Препоръчително е да се
използват само оригинални
резервни части.
Използвайте само LED
крушки (основа E14).
Максималната мощност е
посочена на осветителното
тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете щепсела от
контакта на захранващата
мрежа.
1. Раздалечете с пръсти леко двете
страни на прозрачния капак, за да ги
откачите, след което свалете
капака, като го издърпате в посока
на стрелките.
1
2
1
2. Сменете крушката с нова със
същите характеристики и специално
проектирана за домашни уреди.
3. Сглобете отново капака на
крушката.
4. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
5. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
Progress 13
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Продуктов фиш
Търговска марка
Progress
Модел
PK0805 933015126
категория
1. Хладилник с едно или повече
отделения за пресни хранителни
продукти
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергия в kWh за година въз осно‐
ва на стандартни тестови резултати за 24 часа.
Реалната консумация на енергия зависи от начи‐
на, по който се използва уреда и къде е разполо‐
жен.
96
Обем за съхранение в литри, хладилник
142
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
142
Обем за съхранение в литри, фризер
-
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
нито една
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
-
Захранването е безопасно в ч
-
Капацитет на замразяване в kg/24ч
-
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
38
14 Progress
Вграден уред Д/Н
Да
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
Допълнителни технически
данни
Размери на уреда
Височина
873 mm
Ширина
540 mm
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
Progress 15
TARTALOM
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Működés
Napi használat
15
16
18
19
20
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
20
21
22
25
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el
a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási
vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől,
és megfelelően dobja azokat hulladékba.
Általános Biztonság
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
16 Progress
Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket használjon
a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg
a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék
ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy
gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Biztonsági okokból ne használja a
készüléket a bútorba való beépítés
előtt.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
• Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
Progress 17
•
•
•
•
•
•
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó nyitási
irányának megfordítása) előtt húzza ki
a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel, ellenkező
esetben megkarcolhatja a padlót.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A
készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a hálózati
kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! Ne
használjon hálózati elosztókat
és hosszabbító kábeleket.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
• Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati
kábel, kompresszor) épségére. Ha az
elektromos alkatrészek cserére
szorulnak, forduljon a hivatalos
márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
• A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés
után is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva
húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt
mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és
tűzveszély.
A készülékben gyúlékony, azonban
igen környezetbarát földgáz, izobután
(R600a) taláható. Ügyeljen arra, hogy ne
sértse meg a hűtőkör izobutánt tartalmazó
alkatrészeit.
• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng és
gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak közelébe,
illetve annak tetejére.
• Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát. Ezek
üzem közben forróvá válnak.
18 Progress
Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
• A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona világítására ne használja.
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Ártalmatlanítás
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak
képesített személy végezheti el.
• Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
• Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
• A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
• A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Elhelyezés
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
A legjobb teljesítmény biztosítása
érdekében a készüléket minden
hőforrástól, például radiátoroktól,
kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb.
távol helyezze üzembe. Gondoskodjon
arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
Klíma‐
osz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
Progress 19
Bizonyos működési problémák
léphetnek fel egyes típusoknál,
ha az adott tartományon kívül
eső értéken üzemelteti azokat.
A megfelelő működés kizárólag
a megadott hőmérséklettartományon belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül fel
azzal kapcsolatban, hogy hova
telepítse a készüléket, forduljon
a készülék forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
• A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
• A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.
5 cm
min.
200 cm2
Elektromos csatlakoztatás
• Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az elektromos
hálózat értékeivel.
• A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az elektromos
hálózati csatlakozóaljzat nincs
leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint
külön földpólushoz, miután konzultált
egy képesített villanyszerelővel.
min.
200 cm2
VIGYÁZAT! Az üzembe
helyezés előtt olvassa el az
összeszerelési utasítást.
MŰKÖDÉS
Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót
az óramutató járásával megegyező
irányba egy közepes beállításra.
Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet szabályozása
automatikusan történik. Mindazonáltal
saját maga is beállíthatja a készülékben
levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell
tartani, hogy a készülék belsejében levő
hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a
leginkább megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
megegyező irányban, hogy
alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
20 Progress
ellentétes irányban, hogy magasabb
hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Az ajtópolcok elhelyezése
Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg ki
nem szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
Normális működéssel járó
hangok:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
• Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
• Zümmögő vagy pulzáló hang hallható a
kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
• Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
• Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy kikapcsolásakor.
Energiatakarékossági tanácsok
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
Progress 21
Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
• Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
• Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
• Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
•
•
•
Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
• Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
•
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Általános figyelmeztetések
VIGYÁZAT! Bármilyen
karbantartási művelet előtt
válassza le a készüléket a
hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz, ezért
csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást, és
töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa
ki a készülék belsejét és az összes belső
tartozékot semleges mosogatószeres
langyos vízzel, hogy eltávolítsa a
tökéletesen új termékek tipikus szagát,
majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat,
klór- vagy olajtartalmú
tisztítószereket, mert ezek
károsítják a felületet.
Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/
vagy kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra,
hogy ne sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
22 Progress
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
A hűtőszekrény jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján, a
kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Használaton kívüli időszak
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat,
hogy ne képződjenek kellemetlen
szagok.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a jégmentesítésből
származó vizet elvezeti, rendszeresen
megtisztítsa, nehogy a víz befolyjon a
tárolótérbe, károsítva a készüléket vagy a
tárolt árut.
VIGYÁZAT! Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné hagyni,
kérjen meg valakit, időnként
ellenőrizze, hogy a benne lévő
étel nem romlott-e meg
áramkimaradás miatt.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztatva
a konnektorba.
Csatlakoztassa megfelelően
a hálózati dugaszt a konnek‐
torba.
Progress 23
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Nincs feszültség a konnek‐
torban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a há‐
lózati aljzatba. Forduljon
szakképzett villanyszerelő‐
höz.
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti üzem‐
módban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működtetés” c.
szakaszt.
Egyszerre túl sok lefagyasz‐
tandó élelmiszert helyezett a
készülékbe.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsék‐
letet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lé‐
vő klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Víz folyik a hűtőszekrény há‐
toldalán.
Az automatikus leolvasztás
során a dér megolvad a hát‐
lapon.
Ez nem hibajelenség.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a víz‐
gyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élel‐
miszerek ne érjenek a hátsó
falhoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti párolog‐
tató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/
alacsonyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
24 Progress
Jelenség
A hűtőszekrény hátfalán túl
sok kondenzvíz jelenik meg.
A hűtőszekrény hátfalán dér
jelenik meg.
Az ajtó nehezen nyitható.
Lehetséges ok
Megoldás
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a
tárolás előtt.
Egyszerre túl sok terméket
helyezett be.
Egyszerre kevesebb termék‐
et tároljon el.
Túl gyakran nyitja ki az ajtót.
Csak akkor nyissa ki az aj‐
tót, amikor szükséges.
Nem kering a hideg levegő a
készülékben.
Gondoskodjon arról, hogy
keringeni tudjon a hideg le‐
vegő a készülékben.
Túl gyakran nyitogatta a ké‐
szülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az aj‐
tót, amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy
az ajtó teljesen be van csuk‐
va.
A tárolt étel nincs becsoma‐
golva.
Mielőtt a készülékben tárol‐
ná, megfelelően csomagolja
be az ételeket.
A környezeti hőmérséklet
magas, és a készülék a leg‐
alacsonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
A készülék teljesen tele van
pakolva, és a legalacso‐
nyabb hőmérsékletre van ál‐
lítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbó‐
li kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
Ha a hibajelenség továbbra is
fennáll, forduljon a legközelebbi
hivatalos márkaszervizhez.
A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú
élettartamú belső LEDvilágítással szereltük fel.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14
foglalat) használjon. A
maximális teljesítmény a
lámpaegységen látható.
Progress 25
VIGYÁZAT! Húzza ki a
dugaszt a hálózati aljzatból.
1. Az ujjaival óvatosan húzza szét az
átlátszó fedél két oldalát, majd a
reteszelés feloldását követően a nyíl
irányába mozgatva távolítsa el a
fedelet.
1
2. Olyan égőt használjon a cseréhez,
melynek jellemzői azonosak az
eredetivel, és kifejezetten háztartási
eszközökhöz gyártották.
3. Szerelje vissza a lámpabúrát.
4. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
5. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
Az ajtó becsukása
2
1
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
MŰSZAKI ADATOK
Termékismertető adatlap
Védjegy
Progress
Modell
PK0805 933015126
Kategória
1. Hűtőszekrény egy vagy több fris‐
sentartó rekesszel
Energiahatékonysági osztály
A++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos tesz‐
teredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás
függ a készülék elhelyezésétől és használatának
módjától
96
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
142
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
142
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
-
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
26 Progress
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz
csillag értékelése (l)
Nincs
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
-
Áramkimaradástól független, órában
-
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
-
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
38
Beépíthető készülék I/N
Igen
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
Kiegészítő műszaki adatok
A készülék méretei
Magasság
873 mm
Szélesség
540 mm
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa
el a készüléket a helyi újrahasznosító
telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
Progress 27
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Funcţionarea
Utilizarea zilnică
27
28
30
31
32
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
32
33
34
37
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent
instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3 şi 8
ani şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi complexe
dacă au fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
28 Progress
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la
aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare
cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe
carcasa aparatului sau din structura în care este
încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
instrumente diferite de cele recomandate de producător
pentru a accelera procesul de dezgheţare.
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul
compartimentelor de conservare a alimentelor ale
aparatului, decât dacă sunt de tipul recomandat de
producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, cum ar
fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala
în structura încastrată din cauza
îngrijorărilor privind siguranţa.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Progress 29
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
• Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
• După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de
a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
• Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.
• Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
• Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
• Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
• Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
• Când mutaţi aparatul, ridicaţi din partea
frontală, pentru a evita zgârierea
podelei.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
AVERTISMENT! Atunci când
amplasaţi aparatul, asiguraţi-vă
că nu blocaţi sau deterioraţi
cablul de alimentare.
AVERTISMENT! Nu folosiţi
prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili
cu valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
• Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
• Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri, electrocutare
sau incendiu.
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific care conţine izobutan.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată) în
interiorul aparatului, decât dacă acest
lucru este recomandat de către
producător.
• Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi surse
de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
• Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
• Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile
în aparat.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
• Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
30 Progress
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
• Tipul de bec utilizat în acest aparat
este dedicat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
• Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o. Dacă
evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea de
jos a aparatului.
• Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi uşa pentru a preveni
închiderea copiilor sau a animalelor de
companie în aparat.
• Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
• Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.
• Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Amplasarea
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
Pentru a asigura performante optime,
instalaţi aparatul departe de surse de
căldură, precum calorifere, boilere, lumină
solară directă etc. Aerul trebuie să poată
circula uşor în spatele aparatului.
Poziţionarea
Instalaţi aparatul la interior într-un loc
uscat şi bine ventilat în care temperatura
ambiantă corespunde cu clasa de climă
indicată pe plăcuţa cu datele tehnice ale
aparatului.
Clasa
de
climă
Temperatura mediului am‐
biant
SN
între +10°C şi +32°C
N
între +16°C şi +32°C
ST
între +16°C şi +38°C
Progress 31
Clasa
de
climă
Temperatura mediului am‐
biant
T
între +16°C şi +43°C
Unele probleme funcţionale pot
să apară la anumite tipuri de
modele când acestea sunt
utilizate în afara gamei
respective. Funcţionarea
corectă poate fi garantată doar
în cadrul gamei specificate de
valori pentru temperatură.
Dacă aveţi nelămuriri cu privire
la locul de instalare a
aparatului, vă rugăm să apelaţi
la vânzător, la serviciul nostru
de asistenţă pentru clienţi sau
la cel mai apropiat Centru de
service autorizat.
Conexiunea electrică
• Înainte de a conecta aparatul, asiguraţivă că tensiunea şi frecvenţa indicate pe
plăcuţa cu datele tehnice corespund cu
sursa de alimentare a locuinţei.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
electric este prevăzut cu un contact în
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul la
o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.
• Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri de
siguranţă nu sunt respectate.
• Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
Cerinţe privind aerisirea
Circulaţia aerului în spatele aparatului
trebuie să fie suficientă.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ATENŢIE! Pentru instalare,
consultaţi instrucţiunile de
montare.
FUNCŢIONAREA
Pornirea aparatului
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Rotiţi butonul de reglare a temperaturii
la dreapta, la o valoare medie.
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului
depinde de:
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de
reglare a temperaturii pe poziţia „O”.
• temperatura din încăpere,
• frecvenţa de deschidere a uşii,
• cantitatea de alimente stocate,
• amplasarea aparatului.
În general, cea mai adecvată este setarea
medie.
Reglarea temperaturii
Pentru utilizarea aparatului:
Temperatura este reglată automat. Însă
puteţi seta singuri o temperatură în
interiorul aparatului.
1. Rotiţi regulatorul pentru temperatură în
sensul acelor de ceasornic pentru a
obţine o temperatură mai redusă în
interiorul aparatului.
Oprirea aparatului
32 Progress
2. Rotiţi regulatorul pentru temperatură în
sens invers acelor de ceasornic pentru
a obţine o temperatură mai ridicată în
interiorul aparatului.
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Poziţionarea rafturilor pe uşă
Rafturi detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de
ghidaje, astfel încât rafturile pot fi
poziţionate după dorinţă.
Pentru a permite conservarea pachetelor
cu alimente de diferite dimensiuni, rafturile
de pe uşă pot fi poziţionate la înălţimi
diferite.
1. Trageţi treptat de raft până când se
eliberează.
2. Repoziţionaţi în funcţie de necesităţi.
Pentru a asigura o circulaţie
corectă a aerului, nu mutaţi
raftul de sticlă aflat deasupra
sertarului pentru legume.
INFORMAŢII ŞI SFATURI
Sunete normale în timpul
funcţionării:
Următoarele sunete sunt normale pe
durata funcţionării:
• Un sunet slab ca un clipocit sau
fierbere de la bobine atunci când
agentul refrigerant este pompat.
• Un sunet ca un bâzâit sau de pulsare
de la compresor când agentul
refrigerant este pompat.
• Un zgomot brusc de fisurare din
interiorul aparatului cauzat de dilatarea
termică (un fenomen fizic natural care
nu este periculos).
• Un clic slab de la regulatorul de
temperatură atunci când compresorul
porneşte sau se opreşte.
Recomandări pentru
economisirea energiei
• Nu deschideţi uşa prea des şi nu o
lăsaţi deschisă mai mult decât este
absolut necesar.
Progress 33
Recomandări pentru
conservarea alimentelor
proaspete
• Nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi
lichide care se evaporă în frigider.
• Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai
ales dacă au un miros puternic.
• Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul
să poată circula liber în jurul lor.
•
•
•
Recomandări privind păstrarea
în frigider
Recomandări utile:
• Carne (toate tipurile): ambalaţi într-un
ambalaj adecvat şi puneţi pe raftul de
sticlă, deasupra sertarului pentru
•
legume. Depozitaţi carnea pentru cel
mul 1-2 zile.
Alimente gătite, gustări reci: acoperiţi şi
puneţi pe orice raft.
Legume şi fructe: spălaţi bine şi puneţi
într-un sertar special. Bananele,
cartofii, ceapa şi usturoiul nu trebuie
păstrate în frigider dacă nu sunt
ambalate.
Unt şi brânză: puneţi într-un recipient
special etanş sau împachetaţi într-o
folie de aluminiu sau pungă de
polietilenă pentru a nu permite pe cât
posibil contactul cu aerul.
Sticle: închideţi cu un capac şi puneţi
pe raftul pentru sticle de pe uşă sau
(dacă există) suportul pentru sticle.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Avertismente generale
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul
din priză înainte de a efectua
orice operaţie de întreţinere
Acest aparat conţine
hidrocarburi în unitatea de
răcire; prin urmare întreţinerea
şi reîncărcarea trebuie
efectuate numai de tehnicieni
autorizaţi.
Accesoriile şi celelalte piese
ale aparatului nu sunt adecvate
pentru a fi spălate în maşina de
spălat vase.
Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE! Nu folosiţi
detergenţi, pulberi abrazive,
agenţi de curăţare pe bază de
clor sau ulei deoarece vor
deteriora stratul acoperitor.
Curăţarea periodică
ATENŢIE! Nu trageţi, nu
deplasaţi şi nu deterioraţi
conductele şi/sau cablurile din
interiorul aparatului.
ATENŢIE! Nu deterioraţi
sistemul de răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că sunt
curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o perie
condensatorul şi compresorul din
spatele aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi performanţele
aparatului şi se va economisi energia.
34 Progress
Dezgheţarea frigiderului
Perioadele de nefuncţionare
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării normale.
Apa rezultată din dezgheţare se scurge
printr-un canal într-un recipient special
situat în spatele aparatului, deasupra
compresorului motorului, de unde se
evaporă.
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate din
dezgheţare, situat in mijlocul canalului de
colectare din compartimentul frigider,
pentru ca apa să nu dea pe dinafară şi să
nu se scurgă peste alimente.
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor
neplăcute.
ATENŢIE! Dacă doriţi să
menţineţi aparatul pornit, rugaţi
pe cineva să-l verifice din când
în când pentru ca alimentele
din interior să nu se strice în
cazul unei pene de curent.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Ştecherul nu este introdus
corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect
în priză.
Nu există tensiune la priză.
Conectaţi alt aparat electric
la priză. Contactaţi un elec‐
trician calificat.
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat co‐
rect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul de
aşteptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Progress 35
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Becul este defect.
Consultaţi paragraful „Înlo‐
cuirea becului”.
Temperatura nu este setată
corect.
Consultaţi capitolul „Funcţio‐
narea”.
S-au introdus simultan can‐
tităţi mari de alimente care
trebuie congelate.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatu‐
ra.
Temperatura camerei este
prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa
climatică de pe plăcuţa cu
date tehnice.
Alimentele introduse în apa‐
rat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introdu‐
ce în aparat.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.
Pe peretele din spate al frigi‐
derului curge apă.
În timpul procesului de dez‐
gheţare automată, gheaţa
de pe peretele din spate se
topeşte.
Acest lucru este normal.
În frigider curge apă.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru dre‐
narea apei.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei în colector.
Asiguraţi-vă că alimentele
nu ating peretele din spate.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei re‐
zultate din topire nu este co‐
nectat la tăviţa de evaporare
situată pe compresor.
Puneţi tubul de drenare a
apei rezultate din topire în
tăviţa de evaporare.
Temperatura din aparat este
prea mică/prea mare.
Regulatorul de temperatură
nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.
Temperatura alimentelor es‐
te prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de
stocare.
Sunt conservate prea multe
alimente în acelaşi timp.
Introduceţi mai puţine ali‐
mente în acelaşi timp.
Compresorul funcţionează
continuu.
36 Progress
Problemă
Există prea multă apă con‐
densată pe peretele din spa‐
te al frigiderului.
Există gheaţă pe peretele
posterior al frigiderului.
Uşa nu se deschide uşor.
Cauză posibilă
Soluţie
Uşa a fost deschisă prea
des.
Deschideţi uşa doar dacă
este necesar.
Aerul rece nu circulă în apa‐
rat.
Asiguraţi circulaţia aerului
rece prin aparat.
Uşa a fost deschisă prea
frecvent.
Deschideţi uşa doar atunci
când este necesar.
Uşa nu a fost închisă com‐
plet.
Asiguraţi-vă că uşa este
complet închisă.
Alimentele depozitate nu
sunt ambalate.
Împachetaţi alimentele în
ambalaje adecvate înainte
de a le depozita în aparat.
Temperatura mediului am‐
biant este ridicată şi aparatul
este setat pe temperatura
cea mai mică.
Setaţi regulatorul de tempe‐
ratură la o temperatură mai
ridicată pentru a permite
dezgheţarea automată.
Aparatul este încărcat com‐
plet şi este setat la tempera‐
tura cea mai mică.
Setaţi regulatorul de tempe‐
ratură la o temperatură mai
ridicată pentru a permite
dezgheţarea automată.
Aţi încercat să re-deschideţi
uşa imediat după ce a fost
închisă.
Aşteptaţi câteva secunde
înainte de a închide şi redeschide uşa.
Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
apelaţi la cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Înlocuirea becului
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul
din priză.
1. Folosind degetele, întindeţi uşor
ambele laturi ale capacului transparent
pentru a le desface şi desprindeţi
capacul trăgându-l în direcţia săgeţilor.
Aparatul este echipat cu o
sursă de lumină interioară de
tip LED cu o durată mare de
funcţionare.
Se recomandă insistent
utilizarea exclusivă a pieselor
de schimb originale.
Folosiţi doar becuri LED (soclu
E14). Puterea maximă este
marcată pe bec.
1
2
1
Progress 37
2. Înlocuiţi becul cu unul cu caracteristici
identice proiectat special pentru
utilizarea în aparatele electrocasnice.
3. Puneţi la loc capacul becului.
4. Introduceţi ştecherul în priză.
5. Deschideţi uşa.
Verificaţi dacă becul se aprinde.
Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa.
Consultaţi instrucţiunile de montare.
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi Centrul de
service autorizat.
DATE TEHNICE
Fişă cu informaţii despre produs
Marcă
Progress
Model
PK0805 933015126
Categorie
1. Frigider cu unul sau mai multe
compartimente pentru stocarea ali‐
mentelor proaspete
Clasă de eficienţă energetică
A++
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat pe
rezultatele testelor standard pentru 24 de ore. Consu‐
mul real de energie va depinde de modul de utilizare
a aparatului şi de amplasamentul acestuia.
96
Volumul de depozitare în litri, Frigider
142
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
142
Volumul de depozitare în litri, Congelator
-
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente
-
Număr stele al compartimentului congelator cu cel
mai mare volum de depozitare (I)
Niciuna
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14
°C (°C), dacă există
-
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Nu
Fără gheaţă (D/N), Congelator
-
Autonomie fără curent în h
-
Capacitate de îngheţare în kg/24h
-
38 Progress
Clasă climă
SN-N-ST-T
Cea mai mică temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
43
Emisii sonore dB(A) re1 pW
38
Aparat încorporabil D/N
Da
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pentru de‐
pozitarea de vin D/N
Nu
Date tehnice suplimentare
Dimensiunile aparatului
Înălţime
873 mm
Lăţime
540 mm
Adâncime
550 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi pe
eticheta energetică.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
Progress 39
www.progress-hausgeraete.de
211625298-A-282019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising