Progress | PK0805 | User manual | Progress PK0805 Korisnički priručnik

Progress PK0805 Korisnički priručnik
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
Hladnjak
Фрижидер
Hladilnik
PK0805
2 Progress
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Rad uređaja
Svakodnevna uporaba
2
3
5
6
6
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
7
8
9
11
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su pravilno
upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Opća sigurnost
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
Progress 3
Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s doručkom i
drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odjeljcima
za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni od strane
proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić na siguran
način.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
• Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
• Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
4 Progress
• Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
• Ne izlažite uređaj kiši.
• Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
• Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
• Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
Priključak na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
UPOZORENJE! Kod
postavljanja aparata provjerite
da kabel napajanja nije
presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE! Ne koristite
višeputne utikače i produžne
kabele.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to
moguće.
• Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje u ovom uređaju,
namijenjeno samo za kućanske
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
• Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
Progress 5
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Položaj
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline,
kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan
protok zraka oko stražnjeg dijela kućišta
uređaja.
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade
izvan ovog raspona. Ispravan
rad može se zajamčiti samo
unutar navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi za
korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
Spajanje na električnu mrežu
Klimat
ska
klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
• Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
• Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena,
spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u
skladu s važećim propisima,
konzultirajući ovlaštenog električara.
• Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
• Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
T
od +16°C do + 43°C
Zahtjevi u vezi ventilacije
Postavljanje
Uređaj postavite na suho mjesto s dobrom
ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
6 Progress
5 cm
OPREZ! Za postavljanje,
pogledajte upute za
sastavljanje.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
RAD UREĐAJA
Uključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljke na satu do srednje
vrijednosti.
• sobnoj temperaturi,
• učestalosti otvaranja vrata,
• količini pohranjene hrane,
• položaju uređaja.
Središnja postavka općenito je
najprikladnija.
Isključivanje
Za rad uređaja:
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
1. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljki na satu kako bi se
unutar uređaja postigla niža
temperatura.
2. Okrenite regulator temperature
suprostno od smjera kazaljki na satu
kako bi se unutar uređaja postigla viša
temperatura.
Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
Ipak, možete sami podesiti temperaturu u
uređaju.
Odaberite točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi o
sljedećem:
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Postavljanje polica na vratima
Da biste mogli pohraniti pakete s hranom
raznih veličina, police na vratima mogu se
postaviti na različitim visinama.
1. Postepeno vucite policu prema gore
dok se ne oslobodi.
2. Ponovno postavite prema potrebi.
Progress 7
Ne premještajte staklenu policu
iznad ladice za povrće kako
biste osigurali pravilno kruženje
zraka.
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
SAVJETI
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
• Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
• Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna fizička
pojava).
• Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
Savjeti za hlađenje svježe hrane
• Nemojte spremati toplu hranu ili
hlapljive tekućine u hladnjak.
• Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
• Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
• Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu
iznad ladice za povrće. Meso pohranite
najviše 1 do 2 dana.
• Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
• Voće i povrće: temeljito očistite i stavite
u posebnu ladicu. Banane, krumpir, luk
i češnjak, ukoliko se ne nalaze u
ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
• Maslac i sir: stavite u poseban
zabrtvljeni spremnik, omotajte
aluminijskom folijom ili stavite u
polietilensku vrećicu kako biste što je
više moguće isključili prisustvo zraka.
• Boce: zatvorite čepomi stavite na policu
za boce u vratima (ako postoji) ili na
stalak za boce.
8 Progress
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
OPREZ! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo
kakvih radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo
ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici posuđa.
Čišćenje unutrašnjosti
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju
Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se
motor kompresora zaustavi tijekom
normalne uporabe. Otopljena voda se
ispušta u poseban spremnik u stražnjem
dijelu uređaja, preko motora kompresora,
gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da
ga voda preplavi te iscuri na hranu u
unutrašnjosti.
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ! Ne koristite
deterdžente, abrazivne praške,
klor ili sredstva za čišćenje s
uljem jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
Redovito čišćenje
OPREZ! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar uređaja.
OPREZ! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite sve namirnice.
3. Očistite uređaj i kompletan pribor.
4. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
OPREZ! Ako želite uređaj
ostaviti uključenim, zamolite
nekog da ga svako toliko
provjeri kako biste spriječili da
se hrana u njemu pokvari u
slučaju prekida napajanja.
Progress 9
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije isprav‐
no ukopčan u utičnicu mrež‐
nog napajanja.
Ispravno ukopčajte utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se
ovlaštenom serviseru.
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno podu‐
prt.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju pripravno‐
sti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo je neispravno.
Pogledajte poglavlje
"Zamjena žarulje".
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Mnogo hrane istovremeno je
postavljeno na zamrzavanje.
Pričekajte nekoliko sati, a
zatim ponovno provjerite
temperaturu.
Temperatura prostorije je
previsoka.
Pogledajte grafikon
klimatske klase na nazivnoj
pločici.
Namirnice stavljene u uređaj
bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Niz stražnju stijenku
hladnjaka curi voda.
Za vrijeme automatskog pro‐
cesa odmrzavanja inje se
otapa na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Kompresor neprekidno radi.
10 Progress
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Namirnice sprječavaju
istjecanje vode u kolektor
vode.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu nije
priključen na pliticu za
isparavanje iznad kompre‐
sora.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za
isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu
temperaturu.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili puno
namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladan
zrak unutar uređaja.
Vrata su se prečesto otva‐
rala.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Vrata nisu bila potpuno za‐
tvorena.
Provjerite jesu li vrata potpu‐
no zatvorena.
Pohranjene namirnice nisu
omotane.
Prije pohranjivanja u uređaj
namirnice omotajte u
prikladno pakiranje.
Temperatura je okoline vi‐
soka i uređaj je postavljen
na najnižu temperaturu.
Postavite regulator tempera‐
ture na višu temperaturu
kako biste omogućili au‐
tomatsko odmrzavanje.
Uređaj je potpuno napunjen
i postavljen na najnižu
temperaturu.
Postavite regulator tempera‐
ture na višu temperaturu
kako biste omogućili au‐
tomatsko odmrzavanje.
Pokušali ste ponovno otvoriti
vrata neposredno nakon
njihova zatvaranja.
Prije zatvaranja i ponovnog
otvaranja vrata pričekajte
nekoliko sekundi.
Na stražnjoj stijenki
hladnjaka previše je konde‐
nzirane vode.
Na stražnjoj stijenci
hladnjaka nalazi se led.
Vrata se lagano ne otvaraju.
Progress 11
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim
LED osvjetljenjem dugog vijeka
trajanja.
Strogo se preporučuje uporaba
isključivo originalnih rezervnih
dijelova.
Koristite samo LED žarulje
(grlo E14). Maksimalna snaga
prikazana je na žarulji.
2. Žarulju zamijenite onom jednakih
značajki, posebno namijenjenoj
kućanskim uređajima.
3. Ponovno sastavite poklopac svjetla.
4. Električni utikač uključite u utičnicu
mrežnog napajanja.
5. Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li se žarulja.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Proučite upute za montažu.
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
OPREZ! Iskopčajte utikač iz
električne utičnice.
1. Prstima raširite prozirni poklopac i
otkvačite ga u smjeru strelica.
1
2
1
TEHNIČKI PODACI
Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Progress
Model
PK0805 933015126
Kategorija
1. Hladnjak s jednim ili više
odjeljaka za pohranu svježe hrane
razred energetske učinkovitosti
A++
12 Progress
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi rezulta‐
ta standardnog testa za 24 sata.. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja i njegovoj
lokaciji
96
Zapremnina u litrama, hladnjak
142
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
142
Zapremnina u litrama, zamrzivač
-
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom za‐
premninom (l)
Nijedan
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C (°C), ako
postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
-
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
-
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
-
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
38
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu vina
D/N
Ne
Dodatni tehnički podaci
Dimenzije uređaja
Visina
873 mm
Širina
540 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
Progress 13
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
14 Progress
САДРЖАЈ
Информације о безбедности
Безбедносна упутства
Инсталација
Руковање
Свакодневна употреба
14
16
17
18
19
Корисни савети
Нега и чишћење
Решавање проблема
Технички подаци
20
20
21
25
Задржано право измена.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, кao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан
начин и уколико схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3 и 8
година старости, као и особе са веома тешким и
сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
Progress 15
Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје или
друга средства да убрзате процес одмрзавања, осим
оних која су препоручена од стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло расхладног
средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје унутар
преграда за одлагање хране унутар уређаја, осим ако
њихов тип препоручује произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити
абразивне производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом у
овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да
замени произвођач, његов Овлашћени сервисни
центар или лица сличне квалификације, како би се
избегла опасност.
16 Progress
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може
да инсталира овај уређај.
• Уклоните комплетну амбалажу.
• Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
• Не користите овај уређај пре него
што га, због безбедности,
инсталирате у уградни елемент.
• Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз уређај.
• Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је тежак.
Увек користите заштитне рукавице и
затворену обућу.
• Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
• При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
• Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
• Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
• Не излажите уређај киши.
• Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
• Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
• Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
Прикључење на електричну
мрежу
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
пожара и струјног удара.
УПОЗОРЕЊЕ! Приликом
позиционирања уређаја,
уверите се да кабл за
напајање није заглављен или
оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте да
користите адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
• Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
• Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним компонентама
(нпр. на утикачу, каблу за напајање,
компресору). Обратите се
овлашћеном сервисном центру или
електричару ради замене
електричних компоненти.
• Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
• Прикључите главни кабл за напајање
на зидну утичницу тек на крају
инсталације. Водите рачуна да
постоји приступ мрежном утикачу
након инсталације.
• Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Употреба
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик
од повреде, опекотина,
струјног удара или пожара.
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
Progress 17
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
• Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
• Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
• Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
• Не дозволите врућим предметима да
додирну пластичне делове уређаја.
• Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
• Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
• Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
струјног удара.
• Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата.
Немојте га користити за расвету у
домаћинству.
Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или оштећења
уређаја.
• Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
• Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
• Редовно проверавајте отвор уређаја
и, уколико је потребно, очистите га.
Уколико је овај отвор запушен,
отопљена вода ће се скупљати на
дну уређаја.
Услуга
• Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
• Користите само оригиналне
резервне делове.
Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
мрежног напајања.
• Одсеците кабл за напајање и баците
га у смеће.
• Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци затворе
унутар уређаја.
• Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог уређаја
не оштећују озон.
• Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
• Немојте да оштетите део за хлађење
који је близу грејног тела.
ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Локација
Ради инсталације, погледајте
одељак са упутствима за
склапање.
За постизање најбољих резултата,
поставите уређај далеко од извора
18 Progress
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10°C дo + 32°C
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
• Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз консултације
са квалификованим електричарем.
• Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
• Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
N
+16°C дo + 32°C
Захтеви за вентилацију
ST
+16°C дo + 38°C
T
+16°C дo + 43°C
Иза уређаја мора да има довољно
струјања ваздуха.
топлоте као што су радијатори, бојлери,
директни сунчеви зраци, итд.
Осигурајте слободну циркулацију
ваздуха око задњег дела уређаја.
Постављање
Овај уређај монтирајте на сувом, добро
проветреном затвореном простору, на
којем температура просторије одговара
климатској класи означеној на плочици
са техничким карактеристикама
уређаја:
Могу се јавити одређени
проблеми у раду уређаја код
неких модела када уређај
ради изван наведеног опсега.
Правилан рад се може
гарантовати искључиво у
оквиру наведеног
температурног опсега. У
случају било какве сумње у
вези са монтирањем уређаја,
обратите се продавцу, нашем
корисничком сервису или
најближем овлашћеном
сервисном центру.
Прикључење на електричну
мрежу
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ОПРЕЗ Ради инсталације,
погледајте одељак са
упутствима за монтажу.
• Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
РУКОВАЊЕ
Укључивање
1. Прикључите утикач у зидну
утичницу.
2. Окрените регулатор температуре у
смеру кретања казаљки на сату на
средње подешавање.
Progress 19
Искључивање функције
Да бисте искључили уређај, поставите
регулатор температуре у положај „О“.
Регулација температуре
Температура се регулише аутоматски.
Међутим, температуру унутар уређаја
можете сами да подесите.
Изаберите подешавање имајући у виду
да температура унутар уређаја зависи
од:
• собне температуре,
• учесталости отварања врата,
• количине хране у њему,
• локације уређаја.
Средња вредност температуре је
обично најподеснија.
За рад уређаја:
1. Окрените регулатор температуре у
смеру казаљке на сату да бисте
добили нижу температуру унутар
уређаја.
2. Окрените регулатор температуре у
смеру супротном од смера кретања
казаљки на сату да бисте добили
вишу температуру унутар уређаја.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Постављање полица на
вратима
Покретне полице
Зидови фрижидера су опремљени са
неколико вођица тако да се полице могу
подешавати према жељи.
Да би се омогућило смештање
паковања хране различитих величина,
полице на вратима могу да се поставе
на различитим висинама.
1. Лагано повуците полицу док се не
ослободи.
2. Поново је поставите, по потреби.
Немојте да померате
стаклену полицу изнад фиоке
за поврће да не бисте
пореметили правилно
струјање ваздуха.
20 Progress
КОРИСНИ САВЕТИ
Нормални радни звукови
Следећи звукови су нормални за време
рада уређаја:
• Слабо клокотање и жуборење са
звуком намотавања када се
упумпава средство за хлађење.
• Завијајући и пулсирајући звук из
компресора када се упумпава
средство за хлађење.
• Изненадни прасак из унутрашњости
уређаја проузрокован термичким
ширењем (природна и безопасна
физичка појава).
• Слабо шкљоцање из регулатора
температуре када се компресор
укључи или искључи.
Савети за уштеду електричне
енергије
• Немојте често отварати врата нити
их остављати отворена дуже него
што је потребно.
Савети за чување свеже хране
у фрижидеру
• Немојте у фрижидеру да чувате
топлу храну или течности које
испаравају.
• Покријте или умотајте храну,
посебно ако има јаки мирис.
• Намирнице стављајте тако да ваздух
може слободно да струји око њих.
Савети за чување хране у
фрижидеру
Корисни савети:
• Месо (све врсте): умотајте га у
одговарајуће паковање и поставите
на стаклену полицу изнад фиоке за
поврће. Месо чувајте најдуже 1-2
дана.
• Кувана храна, хладна јела: покријте
и оставите на било којој полици.
• Воће и поврће: добро оперите и
оставите у посебној фиоци. Банане,
кромпир, црни и бели лук не смеју се
држати у фрижидеру уколико нису
запаковани.
• Маслац и сир: оставите у посебној
посуди која се херметички затвара
или замотајте у алуминијумску
фолију или пластичну врећицу како
би ове намирнице што мање биле
изложене ваздуху.
• Боце: затворите поклопцем и
оставите на полици у вратима или
(ако постоји) на полици за боце.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Општа упозорења
ОПРЕЗ Искључите уређај са
електричне мреже пре
вршења било каквих радњи
из домена одржавања.
Овај уређај садржи
угљоводонике у расхладној
јединици, стога одржавање и
допуњавање морају да врше
овлашћени техничари.
Прибор и делови уређаја
нису погодни за прање у
машини за прање посуђа.
Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње додатке
треба опрати млаком водом и неким
неутралним детерџентом да би се
уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
Progress 21
ОПРЕЗ Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити средства
за чишћење на бази уља.
Периодично чишћење
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
ОПРЕЗ Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
Одмрзавање фрижидера
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе. Одмрзнута
вода истиче кроз цев у посебну посуду
изнад компресора мотора у задњем
делу уређаја, одакле испарава.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Периоди када се уређај не
користи
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Искључите апарат из електричног
напајања.
2. Извадите сву храну.
3. Очистите уређај и сав прибор.
4. Оставите врата отворена како бисте
спречили настајање непријатних
мириса.
ОПРЕЗ Ако желите да уређај
остане укључен, замолите
некога да га повремено
проверава како би се
спречило кварење хране у
њему у случају прекида
напајања.
22 Progress
Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Уређај не ради.
Уређај је искључен.
Укључите уређај.
Утикач кабла за напајање
није правилно утакнут у
зидну утичницу.
Правилно утакните утикач
у зидну утичницу.
Нема напона у утичници.
Прикључите неки други
електрични уређај у ту
зидну утичницу. Контакти‐
рајте овлашћеног елек‐
тричара.
Уређај је бучан.
Уређај није правилно по‐
стављен.
Проверите да ли уређај
стоји стабилно.
Лампица не ради.
Лампица је у режиму при‐
правности.
Затворите и отворите вра‐
та.
Лампица је неисправна.
Погледајте одељак „Заме‐
на лампице“.
Температура је погрешно
подешена.
Погледајте одељак „Рад“.
Унели сте велику количину
хране за замрзавање
одједном.
Сачекајте неколико сати и
затим поново проверите
температуру.
Собна температура је пре‐
висока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици
са техничким карактери‐
стикама.
Прехрамбени производи
које сте ставили у уређај
су превише топли.
Оставите прехрамбене
производе да се охладе на
собној температури, пре
него што их ставите у уре‐
ђај.
Врата нису правилно за‐
творена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Вода се излива на задњу
плочу фрижидера.
Током процеса аутомат‐
ског одлеђивања топи се
иње на задњој плочи.
Тако треба да буде.
Вода се задржава у фри‐
жидеру.
Одвод за воду је зачеп‐
љен.
Очистите одвод за воду.
Компресор ради без преки‐
да.
Progress 23
Проблем
Могући узрок
Решење
Прехрамбени производи
спречавају да вода отиче у
посуду за прикупљање во‐
де.
Пазите да прехрамбени
производи не додирују
задњу плочу.
Вода се задржава на поду.
Одвод за одмрзнуту воду
није повезан са послужав‐
ником за испаравање из‐
над компресора.
Причврстите одвод за од‐
мрзнуту воду за послужав‐
ник за испаравање.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Регулатор температуре
није правилно подешен.
Подесите вишу/нижу тем‐
пературу.
Врата нису правилно за‐
творена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Температура прехрамбе‐
них производа је превисо‐
ка.
Сачекајте да температура
прехрамбених производа
опадне на собну темпера‐
туру пре смештања у фри‐
жидер.
Истовремено је смештено
много прехрамбених про‐
извода у фрижидер.
Истовремено смештајте
мањи број прехрамбених
производа.
Врата су често отварана.
Отворите врата само ако
је неопходно.
Нема циркулације хладног
ваздуха у уређају.
Постарајте се да у уређају
постоји циркулација хлад‐
ног ваздуха.
Врата су сувише често от‐
варана.
Отварајте врата само када
је неопходно.
Врата нису била затворе‐
на до краја.
Проверите да ли су врата
затворена до краја.
Смештена храна није била
умотана.
Умотајте храну у одговара‐
јуће паковање пре него
што је ставите у уређај.
Температура просторије је
висока и уређај је подешен
на најнижу температуру
Подесите регулатор тем‐
пературе на вишу темпе‐
ратуру да бисте омогућили
аутоматско одмрзавање.
Уређај је до краја напуњен
и подешен на најнижу тем‐
пературу.
Подесите регулатор тем‐
пературе на вишу темпе‐
ратуру да бисте омогућили
аутоматско одмрзавање.
Превише кондензоване во‐
де се налази на задњем
зиду фрижидера.
Иње на задњем зиду фри‐
жидера.
24 Progress
Проблем
Могући узрок
Решење
Врата се тешко отварају.
Покушали сте да отворите
врата одмах након што сте
их претходно затворили.
Сачекајте неколико секун‐
ди између затварања и по‐
новног отварања врата.
Ако ови савети не дају
жељене резултате, позовите
најближи овлашћени сервис.
Замена сијалице
Уређај је опремљен
унутрашњом LED лампицом
чији је век трајања дугачак.
Топло се препоручује да
користите само оригиналне
резервне делове.
Користите само LED сијалице
(E14 постоље). Максимална
снага је наведена на масци
лампе.
ОПРЕЗ Извуците уређај из
струје тако што ћете извући
утикач из утичнице.
1. Прстима благо размакните обе
стране провидног поклопца да бисте
га откачили и скините поклопац
повлачењем у правцу стрелице.
1
2
1
2. Замените лампицу резервном
лампицом истих карактеристика
снаге, намењеном искључиво за
уређаје у домаћинству.
3. Скините маску лампице.
4. Утакните утикач у утичницу.
5. Отворите врата.
Проверите да ли се светло пали.
Затварање врата
1. Очистите заптиваче на вратима.
2. Ако је потребно, подесите врата.
Погледајте одељак са упутствима за
монтажу.
3. Ако је потребно, замените оштећене
заптивке на вратима. Обратите се
овлашћеном сервисном центру.
Progress 25
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
Progress
Moдел
PK0805 933015126
Категорија
1. Фрижидер са једним или више
одељака за смештање свеже хра‐
не
Класа енергетске ефикасности
A++
Годишња потрошња електричне енергије у kWh,
на бази резултата стандардних испитивања током
24 сата. Стварна потрошња електричне енергије
зависиће од тога како се уређај користи и где је
смештен
96
Складишна запремина у литрима, фрижидер
142
Складишна запремина у литрима, „Star“
-
Складишна запремина у литрима, зона „Подрум“
-
Складишна запремина у литрима, вино
-
Складишна запремина у литрима, укупно
142
Складишна запремина у литрима, замрзивач
-
Складишна запремина у литрима, расхлађивач
-
Складишна запремина у литрима, остали одељци
-
Број звездица за одељак замрзивача са највећом
складишном запремином (л)
Ништа
Пројектована температура свих осталих компонен‐
ти > 14 °C (°C), ако их има
-
Без иња (Да/Не), фрижидер
Не
Без иња (Да/Не), замрзивач
-
Отпорност на прекид напајања у сатима
-
Капацитет замрзавања у кг/24ч
-
Класа климе
SN-N-ST-T
Најнижа температура просторије при којој је пред‐
виђено коришћење овог уређаја, у °C
10
Највиша температура просторије при којој је пред‐
виђено коришћење овог уређаја, у °C
43
Емисија буке dB(A) re1 pW
38
26 Progress
Уграђени уређај Да/Не
Да
Овај уређај намењен је искључиво за складиште‐
ње вина Да/Не
Не
Додатни технички подаци
Димензије уређаја
Висина
873 mm
Ширина
540 mm
Дубина
550 mm
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
. Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
Progress 27
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Delovanje
Vsakodnevna uporaba
27
28
30
31
31
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
32
33
34
36
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo otroci
med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi,
če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Splošna varnostna navodila
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
28 Progress
s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča
z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju naprave
ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih
priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v napravi
ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Zaradi varnosti naprave ne
uporabljajte, dokler je ne namestite v
vgradno konstrukcijo.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
• Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj štiri
ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
• Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz vtičnice.
• Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
• Naprave ne izpostavljajte dežju.
• Naprave ne postavljajte na mesto, kjer
je izpostavljena neposredni sončni
svetlobi.
Progress 29
• Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore.
• Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
OPOZORILO! Pri nameščanju
naprave pazite, da napajalnega
kabla v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO! Ne uporabljajte
razdelilnikov in podaljškov.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite
na pooblaščeni servisni center ali
električarja.
• Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite, da
ne poškodujete hladilnega krogotoka, ki
vsebuje izobutan.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
• Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
• Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
• V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
• V napravi redno preverjajte odtok vode
in ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na
dnu naprave.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
30 Progress
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
• Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Mesto namestitve
Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
Za zagotovitev najboljšega delovanja
napravo postavite čim dlje od virov
toplote, kot so radiatorji, grelci,
neposredna sončna svetloba itd.
Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
Postavitev
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo, ki
ustreza klimatskemu razredu s ploščice za
tehnične navedbe naprave.
Kli‐
matski
razred
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko zagotovljeno
samo znotraj določenega
temperaturnega območja. Če
ste v dvomih glede mesta
namestitve naprave, se obrnite
na prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
pooblaščeni servisni center.
Električna povezava
• Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in frekvenca
s ploščice za tehnične navedbe
ujemata s hišno električno napeljavo.
• Naprava mora biti ozemljena. Zato ima
vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v skladu
z veljavnimi predpisi, pred tem pa se
posvetujte z usposobljenim
električarjem.
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
v primeru neupoštevanja zgornjih
varnostnih navodil.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Zahteve glede prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
Progress 31
5 cm
POZOR! Za namestitev si
oglejte navodila za montažo.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
DELOVANJE
Vklop
1. Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2. Regulator temperature obrnite v smeri
urinega kazalca na srednjo nastavitev.
Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.
Nastavitev temperature
Temperatura se samodejno prilagaja.
Vendar lahko sami nastavite temperaturo
v napravi.
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih
velikosti, so lahko vratne police
nameščene na različnih višinah.
1. Polico postopoma vlecite navzgor,
dokler je ne sprostite.
2. Prestavite na želeno mesto.
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• mesta postavitve naprave.
Običajno je najprimernejša srednja
nastavitev.
Za upravljanje naprave:
1. Obrnite regulator temperature v smeri
urnega kazalca za dosego nižje
temperature v napravi.
2. Obrnite regulator temperature v
nasprotni smeri urnega kazalca za
dosego višje temperature v napravi.
32 Progress
Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo, da
zagotovite pravilno kroženje
zraka.
Premične police
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako,
kot želite.
NAMIGI IN NASVETI
Običajni zvoki delovanja
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
• Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
• Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
Nasveti za varčevanje z energijo
• Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
Namigi za hlajenje svežih živil
• V hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin.
• Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
• Živila shranite tako, da bo okoli njih
lahko prosto krožil zrak.
Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
• Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno
polico nad predalom za zelenjavo.
Meso shranjujte največ 1-2 dni.
• Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte in
postavite na poljubno polico.
• Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal. Nepakiranih
banan, krompirja, čebule in česna ne
smete hraniti v hladilniku.
• Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko
vrečko, da izločite čim več zraka.
• Steklenice: zaprite s pokrovčki in
položite na vratno polico za steklenice
ali (če je na voljo) na držalu za
steklenice.
Progress 33
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi
deli izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.
Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti z
mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Odtajana voda odteka skozi odprtino za
odtekanje vode v posebno posodo na
zadnji strani naprave nad kompresorjem,
kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
odtekanje odtajane vode na sredini kanala
hladilnega prostora in s tem preprečite
prelivanje in kapljanje vode po živilih v
notranjosti.
POZOR! Ne uporabljajte
čistilnih sredstev, grobih
praškov, klora ali oljnih čistil,
ker poškodujejo površino.
Redno čiščenje
POZOR! Cevi in/ali kablov v
napravi ne smete vleči,
premikati ali jih poškodovati.
POZOR! Ne poškodujte
hladilnega sistema.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
POZOR! Če želite napravo
pustiti vklopljeno, prosite
nekoga, da jo občasno preveri,
da se živila v njej v primeru
izpada električne energije ne bi
pokvarila.
34 Progress
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtič‐
nico.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo.
Obrnite se na usposobljene‐
ga električarja.
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno podprta.
Preverite, ali je naprava sta‐
bilno na tleh.
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravljeno‐
sti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Oglejte si »Zamenjava žarni‐
ce«.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«.
V zamrzovalnik ste dali pre‐
več živil hkrati.
Počakajte nekaj ur in ponov‐
no preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v napra‐
vo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohla‐
dijo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Po zadnji steni hladilnika te‐
če voda.
Med samodejnim odtaljeva‐
njem se na zadnji steni taja
led.
To je pravilno.
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi preprečujejo
odtekanje vode v zbiralnik.
Živila se ne smejo dotikati
zadnje stene.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode name‐
stite na izparilni pladenj.
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
Voda teče na tla.
Progress 35
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempe‐
raturo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je previso‐
ka.
Živila naj se pred hrambo
ohladijo na sobno tempera‐
turo.
Hkrati je shranjenih veliko ži‐
vil.
Hkrati imejte shranjenih
manj živil.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je
treba.
V napravi ni kroženja hlad‐
nega zraka.
Poskrbite za kroženje hlad‐
nega zraka v napravi.
Vrata so bila prepogosto od‐
prta.
Vrata odprite samo, ko je
treba.
Vrata niso bila povsem zapr‐
ta.
Poskrbite, da bodo vrata po‐
vsem zaprta.
Shranjena živila niso bila za‐
ščitena.
Živila pred hrambo v napravi
zavijte v primerno embalažo.
Temperatura okolja je viso‐
ka, naprava pa je nastavlje‐
na na najnižjo temperaturo.
Regulator temperature na‐
stavite na višjo temperaturo,
da omogočite samodejno
odtaljevanje.
Naprava je povsem napol‐
njena in nastavljena na naj‐
nižjo temperaturo.
Regulator temperature na‐
stavite na višjo temperaturo,
da omogočite samodejno
odtaljevanje.
Vrata ste poskusili ponovno
odpreti takoj, ko ste jih zapr‐
li.
Med zapiranjem in ponov‐
nim odpiranjem vrat poča‐
kajte nekaj sekund.
Na zadnji steni hladilnika je
preveč kondenzirane vode.
Na zadnji steni hladilnika se
je nabralo ivje.
Vrata se težko odpirajo.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, pokličite
najbližji pooblaščeni servisni
center.
Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo
diodo z dolgo življenjsko dobo.
Priporočamo uporabo samo
originalnih nadomestnih delov.
Uporabljajte samo svetleče
diode (nastavek E14). Najvišja
moč je prikazana na žarnici.
POZOR! Iztaknite vtič iz
vtičnice.
36 Progress
1. S prsti malce razširite obe strani
prozornega pokrova, da ga ločite,
potem pa ga snemite v smeri puščic.
1
2. Žarnico zamenjajte s tako, ki ima
podobne lastnosti in je posebej
prilagojena gospodinjskim aparatom.
3. Namestite nazaj pokrov žarnice.
4. Vtaknite vtič v vtičnico.
5. Odprite vrata.
Preverite, ali luč zasveti.
1
Zapiranje vrat
2
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
TEHNIČNI PODATKI
Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
Progress
Model
PK0805 933015126
Kategorija
1. Hladilnik z enim ali več predali za
shranjevanje svežih živil
Razred energijske učinkovitosti
A++
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezultatov
standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba
energije je odvisna od načina uporabe aparata in nje‐
gove lokacije.
96
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
142
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
142
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo prostorni‐
no shranjevanja (I)
Brez
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14 °C
(°C), če obstajajo
-
Progress 37
Brez ledu (D/N), hladilnik
Ne
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
-
Varen izklop električne energije
-
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
-
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se uporablja
ta aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se uporablja
ta aparat v °C
43
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1 Pw
38
Vgradni aparat D/N
Da
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vina
D/N
Ne
Dodatni tehnični podatki
Dimenzije naprave
Višina
873 mm
Širina
540 mm
Globina
550 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
38 Progress
Progress 39
www.progress-hausgeraete.de
211625299-A-282019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising