Progress | PK0803 | User manual | Progress PK0803 Uživatelský manuál

Progress PK0803 Uživatelský manuál
Návod k použití
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
Chladnička
Hűtőszekrény
Chłodziarka
Chladnička
PK0803
2 Progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Provoz
Denní používání
2
3
5
6
6
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
7
7
9
11
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič používat,
pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
Progress 3
Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není nainstalován
do vestavné konstrukce.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět do
kompresoru.
4 Progress
• Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných desek.
• Nevystavujte spotřebič dešti.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
• Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech.
• Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se ujistěte, že není
napájecí kapel nikde
zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím. Dbejte
na to, abyste nepoškodili chladicí okruh
obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do domácích
spotřebičů. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Progress 5
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku tepla.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Umístění
Řiďte se pokyny k montáži při
instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda
může vzduch volně cirkulovat kolem zadní
části skříně spotřebiče.
Poloha
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz
lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního
rozsahu. Pokud máte jakékoliv
pochyby ohledně místa
instalace spotřebiče, obraťte se
na prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
6 Progress
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem.
Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými
předpisy.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
POZOR! Řiďte se pokyny k
montáži při instalaci.
PROVOZ
Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu
uvnitř spotřebiče však můžete nastavit
sami.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
1. Postupně vytahujte polici směrem
nahoru, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty proti směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout vyšší teploty.
Progress 7
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
Skleněná police nad zásuvkou
na zeleninu musí ale vždy
zůstat na svém místě k
zajištění správného oběhu
vzduchu.
TIPY A RADY
Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina, může
to být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
• Do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
• Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
• Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
• Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
• Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
• Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do
hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
• Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto
v polici na lahve ve dveřích spotřebiče
nebo ve stojanu na lahve (je-li součástí
výbavy).
8 Progress
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v chladicím
okruhu; údržbu a doplnění smí
tedy provádět pouze oprávněný
a kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Čistění vnitřku spotřebiče
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí
motoru kompresoru. Rozmrazená voda
vytéká žlábkem do speciální nádoby na
zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit,
aby voda nemohla přetéct a kapat na
uložené potraviny.
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
POZOR! Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
Progress 9
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasu‐
nutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně
do zásuvky.
Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐
staven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Příčinou může být vložení
velkého množství potravin
ke zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐
ničky stéká voda.
Během automatického od‐
mrazování se na zadní stě‐
ně rozmrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání od‐
toku vody do odtokového ot‐
voru.
Přemístěte potraviny tak,
aby se nedotýkaly zadní stě‐
ny.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
10 Progress
Problém
Možná příčina
Řešení
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené
vody (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Ve spotřebiči neobíhá chlad‐
ný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře ob‐
íhat chladný vzduch.
Dveře byly otvírány příliš ča‐
sto.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře nejsou zcela dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného
obalu.
Okolní teplota je vysoká a
spotřebič je nastaven na
nejnižší teplotu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky od‐
mrazil.
Spotřebič je zcela zaplněný
a je nastaven na nejnižší te‐
plotu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky od‐
mrazil.
Pokusili jste se otevřít dveře
ihned po jejich uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Na zadní stěně chladničky je
příliš mnoho kondenzované
vody.
Na zadní stěně chladničky je
námraza.
Dveře nelze snadno otevřít.
Progress 11
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven
vnitřním osvětlením pomocí
LED diod s dlouhou životností.
Důrazně doporučujeme
používat pouze originální
náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální
výkon je zobrazen na těle
žárovky.
2. Vyměňte žárovku za novou se
stejnými vlastnostmi a určenou
speciálně pro použití v domácích
spotřebičích.
3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení
rozsvítí.
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1. Prsty mírně roztáhněte průhledný kryt
oběma směry a uvolněte jej z háčku ve
směru označeném šipkami.
1
2
1
TECHNICKÉ ÚDAJE
Informační list výrobku
Ochranná známka
Progress
Model
PK0803 933015125
Kategorie
1. Chladnička s jedním nebo více
úložnými oddíly pro čerstvé potravi‐
ny
12 Progress
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsled‐
cích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Sku‐
tečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a
umístění spotřebiče.
122
Užitný objem v litrech, chladnička
142
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
142
Užitný objem v litrech, mraznička
-
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úlo‐
žnou kapacitou (l)
Žádný
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k
dispozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
-
Doba skladování při vypnutí v hodinách
-
Mrazicí výkon v kg/24 h
-
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty
okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
38
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína,
A/N
Ne
Další technické údaje
Rozměry spotřebiče
Výška
873 mm
Šířka
540 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Progress 13
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější nebo
vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
14 Progress
TARTALOM
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Működés
Napi használat
14
15
17
18
19
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
19
20
21
24
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el
a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási
vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől,
és megfelelően dobja azokat hulladékba.
Általános Biztonság
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
Progress 15
Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket használjon
a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg
a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék
ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy
gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Biztonsági okokból ne használja a
készüléket a bútorba való beépítés
előtt.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
• Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
16 Progress
•
•
•
•
•
•
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó nyitási
irányának megfordítása) előtt húzza ki
a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel, ellenkező
esetben megkarcolhatja a padlót.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A
készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a hálózati
kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! Ne
használjon hálózati elosztókat
és hosszabbító kábeleket.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
• Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati
kábel, kompresszor) épségére. Ha az
elektromos alkatrészek cserére
szorulnak, forduljon a hivatalos
márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
• A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés
után is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva
húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt
mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és
tűzveszély.
A készülékben gyúlékony, azonban
igen környezetbarát földgáz, izobután
(R600a) taláható. Ügyeljen arra, hogy ne
sértse meg a hűtőkör izobutánt tartalmazó
alkatrészeit.
• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng és
gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak közelébe,
illetve annak tetejére.
• Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát. Ezek
üzem közben forróvá válnak.
Progress 17
Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
• A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona világítására ne használja.
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Ártalmatlanítás
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak
képesített személy végezheti el.
• Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
• Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
• A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
• A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Elhelyezés
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
A legjobb teljesítmény biztosítása
érdekében a készüléket minden
hőforrástól, például radiátoroktól,
kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb.
távol helyezze üzembe. Gondoskodjon
arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
Klíma‐
osz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
18 Progress
Bizonyos működési problémák
léphetnek fel egyes típusoknál,
ha az adott tartományon kívül
eső értéken üzemelteti azokat.
A megfelelő működés kizárólag
a megadott hőmérséklettartományon belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül fel
azzal kapcsolatban, hogy hova
telepítse a készüléket, forduljon
a készülék forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
• A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
• A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.
5 cm
min.
200 cm2
Elektromos csatlakoztatás
• Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az elektromos
hálózat értékeivel.
• A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az elektromos
hálózati csatlakozóaljzat nincs
leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint
külön földpólushoz, miután konzultált
egy képesített villanyszerelővel.
min.
200 cm2
VIGYÁZAT! Az üzembe
helyezés előtt olvassa el az
összeszerelési utasítást.
MŰKÖDÉS
Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót
az óramutató járásával megegyező
irányba egy közepes beállításra.
Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet szabályozása
automatikusan történik. Mindazonáltal
saját maga is beállíthatja a készülékben
levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell
tartani, hogy a készülék belsejében levő
hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a
leginkább megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
megegyező irányban, hogy
alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
Progress 19
ellentétes irányban, hogy magasabb
hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Az ajtópolcok elhelyezése
Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg ki
nem szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
Normális működéssel járó
hangok:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
• Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
• Zümmögő vagy pulzáló hang hallható a
kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
• Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
• Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy kikapcsolásakor.
Energiatakarékossági tanácsok
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
• Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
• Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
20 Progress
• Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
• Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
• Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
• Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
• Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
• Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Általános figyelmeztetések
VIGYÁZAT! Bármilyen
karbantartási művelet előtt
válassza le a készüléket a
hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz, ezért
csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást, és
töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa
ki a készülék belsejét és az összes belső
tartozékot semleges mosogatószeres
langyos vízzel, hogy eltávolítsa a
tökéletesen új termékek tipikus szagát,
majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat,
klór- vagy olajtartalmú
tisztítószereket, mert ezek
károsítják a felületet.
Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/
vagy kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra,
hogy ne sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
A hűtőszekrény jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
Progress 21
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján, a
kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Használaton kívüli időszak
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a jégmentesítésből
származó vizet elvezeti, rendszeresen
megtisztítsa, nehogy a víz befolyjon a
tárolótérbe, károsítva a készüléket vagy a
tárolt árut.
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat,
hogy ne képződjenek kellemetlen
szagok.
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
VIGYÁZAT! Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné hagyni,
kérjen meg valakit, időnként
ellenőrizze, hogy a benne lévő
étel nem romlott-e meg
áramkimaradás miatt.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztatva
a konnektorba.
Csatlakoztassa megfelelően
a hálózati dugaszt a konnek‐
torba.
Nincs feszültség a konnek‐
torban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a há‐
lózati aljzatba. Forduljon
szakképzett villanyszerelő‐
höz.
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti üzem‐
módban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
22 Progress
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működtetés” c.
szakaszt.
Egyszerre túl sok lefagyasz‐
tandó élelmiszert helyezett a
készülékbe.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsék‐
letet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lé‐
vő klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Víz folyik a hűtőszekrény há‐
toldalán.
Az automatikus leolvasztás
során a dér megolvad a hát‐
lapon.
Ez nem hibajelenség.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a víz‐
gyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élel‐
miszerek ne érjenek a hátsó
falhoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti párolog‐
tató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/
alacsonyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a
tárolás előtt.
Egyszerre túl sok terméket
helyezett be.
Egyszerre kevesebb termék‐
et tároljon el.
Túl gyakran nyitja ki az ajtót.
Csak akkor nyissa ki az aj‐
tót, amikor szükséges.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
Progress 23
Jelenség
A hűtőszekrény hátfalán túl
sok kondenzvíz jelenik meg.
A hűtőszekrény hátfalán dér
jelenik meg.
Az ajtó nehezen nyitható.
Lehetséges ok
Megoldás
Nem kering a hideg levegő a
készülékben.
Gondoskodjon arról, hogy
keringeni tudjon a hideg le‐
vegő a készülékben.
Túl gyakran nyitogatta a ké‐
szülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az aj‐
tót, amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy
az ajtó teljesen be van csuk‐
va.
A tárolt étel nincs becsoma‐
golva.
Mielőtt a készülékben tárol‐
ná, megfelelően csomagolja
be az ételeket.
A környezeti hőmérséklet
magas, és a készülék a leg‐
alacsonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
A készülék teljesen tele van
pakolva, és a legalacso‐
nyabb hőmérsékletre van ál‐
lítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbó‐
li kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
Ha a hibajelenség továbbra is
fennáll, forduljon a legközelebbi
hivatalos márkaszervizhez.
A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú
élettartamú belső LEDvilágítással szereltük fel.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14
foglalat) használjon. A
maximális teljesítmény a
lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT! Húzza ki a
dugaszt a hálózati aljzatból.
1. Az ujjaival óvatosan húzza szét az
átlátszó fedél két oldalát, majd a
reteszelés feloldását követően a nyíl
irányába mozgatva távolítsa el a
fedelet.
24 Progress
1
2
1
eredetivel, és kifejezetten háztartási
eszközökhöz gyártották.
3. Szerelje vissza a lámpabúrát.
4. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
5. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
Az ajtó becsukása
2. Olyan égőt használjon a cseréhez,
melynek jellemzői azonosak az
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
MŰSZAKI ADATOK
Termékismertető adatlap
Védjegy
Progress
Modell
PK0803 933015125
Kategória
1. Hűtőszekrény egy vagy több fris‐
sentartó rekesszel
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos tesz‐
teredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás
függ a készülék elhelyezésétől és használatának
módjától
122
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
142
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
142
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
-
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz
csillag értékelése (l)
Nincs
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Progress 25
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
-
Áramkimaradástól független, órában
-
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
-
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
38
Beépíthető készülék I/N
Igen
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
Kiegészítő műszaki adatok
A készülék méretei
Magasság
873 mm
Szélesség
540 mm
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa
el a készüléket a helyi újrahasznosító
telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
26 Progress
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Instalacja
Eksploatacja
26
28
30
31
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
31
32
33
34
37
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
w celu wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli
zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Progress 27
•
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń ani
środków do przyspieszania odmrażania urządzenia z
wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani
parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
28 Progress
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
• Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem
urządzenia do zasilania. Jest to
niezbędne, aby olej spłynął z powrotem
do sprężarki.
• Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
• Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
• Nie narażać urządzenia na zamoczenie
przez deszcz.
• Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
• Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE! Ustawiając
urządzenie, należy uważać,
aby nie przycisnąć lub nie
uszkodzić przewodu
zasilającego.
OSTRZEŻENIE! Nie stosować
rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
• Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Progress 29
Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi dotyczące
ochrony środowiska. Należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego zawierającego izobutan.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
• W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
• Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
• Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
• Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
porażeniem prądem.
• Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych. Nie
należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
• Regularnie sprawdzać odpływ skroplin
w urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się
woda.
Serwis
• Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
• Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
• Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
30 Progress
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie
promienie słoneczne itd. Należy zapewnić
swobodny przepływ powietrza z tyłu
urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowa praca
urządzenia jest gwarantowana
tylko w podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
• Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
• Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest w
tym celu wyposażona w specjalny styk.
Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
• Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Wymagania dotyczące
wentylacji
Niezbędny jest wystarczający przepływ
powietrza za urządzeniem.
Progress 31
5 cm
UWAGA! Przed
zainstalowaniem urządzenia
należy przeczytać instrukcję
montażu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
EKSPLOATACJA
Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Obrócić regulator temperatury zgodnie
z ruchem wskazówek zegara do
średniego ustawienia.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić pokrętło
regulacji temperatury w położeniu „O”.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana
automatycznie. Jednak użytkownik może
również samodzielnie ustawić temperaturę
w komorze urządzenia.
•
•
•
•
temperatury w pomieszczeniu,
częstotliwości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej żywności,
miejsca, w którym umieszczono
urządzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj
najbardziej odpowiednie.
Obsługa urządzenia:
1. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aby uzyskać niższą temperaturę w
komorze urządzenia.
2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aby uzyskać wyższą
temperaturę w komorze urządzenia.
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnej wysokości.
1. Stopniowo wyciągać półkę do góry aż
do jej zwolnienia.
2. Umieścić ponownie według potrzeb.
32 Progress
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
Nie wolno wyjmować szklanej
półki znad szuflady na
warzywa, ponieważ zapewnia
ona odpowiedni obieg
powietrza.
WSKAZÓWKI I PORADY
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
• Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
• Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
• Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
• Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
• W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które
wydzielają mocny zapach.
• Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych.
Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
• Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do odpowiedniego opakowania i
umieścić na szklanej półce nad
pojemnikiem na warzywa. Mięso
można przechowywać maksymalnie
przez 1–2 dni.
• Żywność gotowana, potrawy na zimno:
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
• Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
Progress 33
• Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć folią
aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
• Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA! Nie należy stosować
żrących detergentów,
materiałów ściernych, środków
na bazie chloru lub oleju,
ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać do
uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Nie wolno uszkodzić
układu chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły się
na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd następnie
odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
34 Progress
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
UWAGA! Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności
w przypadku przerwy w
zasilaniu.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasilają‐
cego nie włożono prawidło‐
wo do gniazda elektryczne‐
go.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno.
Urządzenie nie stoi stabilnie.
Sprawdzić, czy urządzenie
jest wypoziomowane.
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploata‐
cja”.
Sprężarka pracuje bez prze‐
rwy.
Progress 35
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
W urządzeniu umieszczono
naraz dużą ilość żywności
do zamrożenia.
Odczekać kilka godzin i po‐
nownie sprawdzić tempera‐
turę.
Temperatura w pomieszcze‐
niu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycz‐
nej na tabliczce znamiono‐
wej.
Włożono za ciepłe potrawy
do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Po tylnej ściance chłodziarki
spływa woda.
Podczas procesu automa‐
tycznego odszraniania szron
topi się na tylnej ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odprowa‐
dzającego wodę z odszra‐
niania nie jest połączona z
pojemnikiem umieszczonym
nad sprężarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wo‐
dę z odszraniania w pojem‐
niku umieszczonym nad
sprężarką.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tem‐
peraturę.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów jest
za wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy wło‐
żyć je do urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przechowania.
Ograniczyć liczbę produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Użytkownik za często otwie‐
ra drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
36 Progress
Problem
Na tylnej ścianie chłodziarki
zbiera się za dużo skroplin.
Na tylnej ściance chłodziarki
zgromadził się szron.
Drzwi stawiają opór przy ot‐
wieraniu.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Brak obiegu zimnego powie‐
trza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego
powietrza w urządzeniu.
Drzwi otwierano za często.
Drzwi urządzenia otwierać
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Drzwi nie zamknięto prawid‐
łowo.
Sprawdzić, czy drzwi za‐
mknięto prawidłowo.
Nie opakowano produktów
spożywczych.
Opakować odpowiednio pro‐
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządze‐
niu.
Temperatura otoczenia jest
wysoka, a w urządzeniu us‐
tawiono najniższą tempera‐
turę.
Ustawić pokrętło regulacji
temperatury na wyższą tem‐
peraturę, aby umożliwić au‐
tomatyczne odszranianie.
Urządzenie jest w pełni zała‐
dowane i ustawiono w nim
najniższą temperaturę.
Ustawić pokrętło regulacji
temperatury na wyższą tem‐
peraturę, aby umożliwić au‐
tomatyczne odszranianie.
Próbowano otworzyć drzwi
zaraz po ich zamknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund
przed ich ponownym otwo‐
rzeniem.
Jeżeli podane rozwiązania nie
przynoszą pożądanego efektu,
należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym
punktem serwisowym.
Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w
bardzo trwałe oświetlenie
wnętrza typu LED.
Zaleca się stosowanie
wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Należy stosować wyłącznie
źródła światła LED (oprawa
E14). Moc maksymalną
podano na kloszu oświetlenia.
UWAGA! Wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda.
1. Odchylić lekko palcami po obu
stronach zaczepy przezroczystego
klosza w celu ich zwolnienia, a
następnie zdjąć klosz, pociągając go w
kierunku wskazanym strzałkami.
Progress 37
1
2
1
2. Wymienić źródło światła na źródło o
takich samych parametrach,
przeznaczone specjalnie do urządzeń
domowych.
3. Ponownie założyć klosz oświetlenia.
4. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda.
5. Otworzyć drzwi.
Upewnić się, że oświetlenie się
włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
DANE TECHNICZNE
Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
Progress
Model
PK0803 933015125
Kategoria
1. Chłodziarka z co najmniej jedną
komorą do przechowywania świeżej
żywności
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wyników
testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w
cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii za‐
leży od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w
którym się ono znajduje
122
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
142
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
142
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory
-
38 Progress
Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o naj‐
większej pojemności użytkowej (l)
Brak
Temperatura projektowa „pozostałych komór” > 14 °C
(°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
-
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania, go‐
dzin
-
Zdolność zamrażania w kg/24 h
-
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urządzenie
jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urządze‐
nie jest przeznaczone do użytku, w °C
43
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW
38
Przeznaczony do zabudowy T/N
Tak
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowy‐
wania wina T/N
Nie
Dodatkowe dane techniczne
Wymiary urządzenia
Wysokość
873 mm
Szerokość
540 mm
Głębokość
550 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz lub
na zewnątrz urządzenia oraz na etykiecie
z oznaczeniem klasy energetycznej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Progress 39
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Prevádzka
Každodenné používanie
39
40
42
43
43
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
44
45
46
48
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou postihnutia
smú tento spotrebič používať, iba ak boli náležite poučené
a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Všeobecná bezpečnosť
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
40 Progress
chalupy, chaty, kuchynské priestory pre zamestnancov
v obchodoch, úradoch a v inom pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo
konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať
voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich
neodporučil výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče,
ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Montáž
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho nainštalovaním
do zabudovanej štruktúry.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
• Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to potrebné
na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
Progress 41
• Pred vykonávaním úprav na spotrebiči
(napr. zmena smeru otvárania dvierok)
vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
• Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
• Spotrebič nevystavujte dažďu.
• Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
• Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
• Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel
zachytený alebo poškodený.
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor). Ak
je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
• Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Použitie
VAROVANIE! Riziko
poranenia, popálenia, zásahu
elektrickým prúdom alebo riziko
požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou
úrovňou environmentálnej kompatibility.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
chladiaci okruh, ktorý obsahuje izobután.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
• Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
• Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
• Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči
je určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
42 Progress
• Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča
a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je
odtok upchatý, odmrazená voda sa
bude zhromažďovať na dne spotrebiča.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
• Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
• Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Umiestnenie
Pri inštalácii postupujte podľa
pokynov na inštaláciu.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a
dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže dôjsť
pri niektorých typoch modelov k
určitým funkčným problémom.
Správnu prevádzku je možné
zaručiť len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti týkajúce
sa miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na náš
zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
Zapojenie do elektrickej siete
• Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Progress 43
• Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli obsahuje
kontakt, ktorý slúži na tento účel. Ak
domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
• Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
PREVÁDZKA
Zapnutie
1. Zástrčku zasuňte do zásuvky
elektrickej siete.
2. Otočte regulátor teploty doprava do
strednej polohy.
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Vypnutie
Prevádzka spotrebiča:
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
ovládač teploty do polohy „O”.
1. Otočte ovládač teploty v smere
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili nižšiu teplotu vnútri
spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili vyššiu teplotu vnútri
spotrebiča.
Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu
vnútri spotrebiča však môžete nastaviť
sami.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí
od:
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Umiestnenie priehradiek na
dverách
Priehradky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
1. Postupne ťahajte priehradku nahor,
kým sa neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
44 Progress
Prestaviteľné poličky
Nepremiestňujte sklenenú
policu nad zásuvkou na ovocie
a zeleninu, aby bola zaručená
správna cirkulácia vzduchu.
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.
TIPY A RADY
Normálne zvuky pri prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
• Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
• Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
• Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
• Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie
pri zapnutí alebo vypnutí kompresora.
Rady pre úsporu energie
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
Rady na chladenie čerstvých
potravín
• Do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny.
• Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu.
• Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Rady pre chladenie
Užitočné rady:
• Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
• Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
• Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite a
vložte do špeciálnej zásuvky.
V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak, ak
nie sú zabalené.
• Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste odstránili
čo najviac vzduchu.
• Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
Progress 45
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE! Pred
akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie údržbu
a doplnenie chladiva vykonať
výhradne autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať v
umývačke riadu.
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho
vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste odstránili
typický zápach nového spotrebiča. Potom
všetky povrchy dôkladne osušte.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok
a udržiavajte ich čisté. Zvyšky
potravín a nečistoty utrite handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze
chlóru alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
46 Progress
UPOZORNENIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz
za čas skontroloval a zabránil
tak znehodnoteniu potravín
v prípade výpadku napájania.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebiča
nie je správne zapojená do
sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuv‐
ky.
Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráť‐
te sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nadmerná hlučnosť spotre‐
biča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič
stabilne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žia‐
rovky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Naraz ste vložili príliš veľké
množstvo čerstvých potra‐
vín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vyso‐
ká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spotre‐
biča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte po‐
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
Progress 47
Problém
Možná príčina
Riešenie
Po zadnej stene chladničky
steká voda.
Počas automatického odm‐
razovania sa námraza roztá‐
pa na zadnej stene.
Je to normálne.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotre‐
biči bránia odtekaniu vody
do odtokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite
k odparovacej miske.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Dvierka ste otvárali príliš ča‐
sto.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
V spotrebiči neprúdi studený
vzduch.
Zabezpečte prúdenie stude‐
ného vzduchu v spotrebiči.
Dvierka boli otvárané príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Dvierka neboli úplne zatvo‐
rené.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny neboli
zabalené.
Potraviny pred uskladnením
v spotrebiči zabaľte do vhod‐
ného obalu.
Okolitá teplota je vysoká a
spotrebič je nastavený na
najnižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte
na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmra‐
zovanie.
Na zadnej stene chladničky
je príliš veľa skondenzovanej
vody.
Na zadnej stene chladničky
je námraza.
48 Progress
Problém
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič je plne naplnený a
je nastavený na najnižšiu te‐
plotu.
Regulátor teploty nastavte
na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmra‐
zovanie.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť
dvierka ihneď po zatvorení.
Medzi zatvorením a opätov‐
ným otvorením dvierok po‐
čkajte niekoľko sekúnd.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
1
2
1
Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený
trvácnym vnútorným
osvetlením LED.
Dôrazne sa odporúča používať
iba originálne náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE! Zástrčku
sieťového kábla vytiahnite zo
sieťovej zásuvky.
1. Prstami mierne roztvorte obe strany
priehľadného krytu, aby ste ich rozopli
a odpojte kryt jeho potiahnutím v
smere šípok.
2. Žiarovku vymeňte za žiarovku s
rovnakými parametrami a špeciálne
určenú pre domáce spotrebiče.
3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
5. Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Informačný list výrobku
Obchodná značka
Progress
Model
PK0803 933015125
Progress 49
Kategória
1. Chladnička s jedným alebo viac‐
erými skladovacími priestormi na
čerstvé potraviny
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsledkov
štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič pou‐
žíva a kde je umiestnený
122
Skladovací objem v litroch, Chladnička
142
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
142
Skladovací objem v litroch, Mraznička
-
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväčším
skladovacím objemom (l)
Žiadna
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak exi‐
stujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
-
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
-
Kapacita mrazenia v kg/24 h
-
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
10
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
38
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie ví‐
na A/N
Nie
50 Progress
Dodatočné technické údaje
Rozmery spotrebiča
Výška
873 mm
Šírka
540 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
*
Progress 51
www.progress-hausgeraete.de
211624857-A-262019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising