Progress | PK0803 | User manual | Progress PK0803 Brugermanual

Progress PK0803 Brugermanual
Brugsanvisning
Istruzioni per l’uso
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Køleskab
Frigorifero
Kjøleskap
Frigorífico
PK0803
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Betjening
Daglig brug
2
3
5
6
6
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
7
8
9
11
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap, hvis de
er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet,
med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
Progress 3
Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre de er anbefalet af producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending af
døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
4 Progress
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder, der
er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte op
i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af
apparatet skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL! Brug ikke
adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller brand.
Dette apparat indeholder brændbar
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Vær
omhyggelig med ikke at forårsage skade
på kølekredsløbet, der indeholder
isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Indvendig belysning
ADVARSEL! Risiko for
elektrisk stød.
• Den type lampe, der anvendes til dette
apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Progress 5
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring kabinettets bagside.
Placering
Installér apparatet på et tørt sted med god
udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på
6 Progress
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
FORSIGTIG! Se
monteringsvejledningen vedr.
installation.
BETJENING
Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til stilling "O".
Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk. Du
kan dog selv indstille en temperatur inden
i apparatet.
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
• rumtemperaturen
• hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
I reglen er en mellemindstilling den mest
passende.
Sådan betjenes apparatet:
1. Drej temperaturvælgeren med uret for
at opnå en lavere temperatur inden i
apparatet.
2. Drej temperaturvælgeren mod uret for
at opnå en højere temperatur inden i
apparatet.
Progress 7
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
RÅD OG TIPS
Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
Råd om køling af friske
madvarer
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i
en speciel skuffe. Bananer, kartofler,
løg og hvidløg må ikke lægges i
køleskab, med mindre de er pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie eller
i en polyætylenpose for at udelukke så
meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
8 Progress
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
FORSIGTIG! Kobl apparatet
fra strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst form
for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren
bag på skabet med en børste, hvis der
er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG! Brug ikke
vaskemidler, skurepulver, chlor
eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets overflade.
Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG! Undgå at trække
i, flytte eller beskadige evt. rør
og/eller ledninger i apparatet.
FORSIGTIG! Undgå at
beskadige kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
FORSIGTIG! Hvis der skal
være tændt for apparatet: Bed
nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver
fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
Progress 9
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkon‐
takten.
Der er ingen strøm i stikkon‐
takten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den på‐
gældende stikkontakt. Kon‐
takt en autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af
pæren".
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der er lagt store mængder
madvarer til indfrysning på
én gang.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempera‐
tur.
Se klimaklassediagrammet
på typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme
ned på stuetemperatur, før
de lægges i.
Kompressoren kører hele ti‐
den.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Der løber vand ned ad bag‐
pladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpla‐
den under den automatiske
afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleska‐
bet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at
vandet ikke løber ned i
vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
10 Progress
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbak‐
ken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstil‐
let korrekt.
Vælg en højere/lavere tem‐
peratur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sæt‐
tes i skabet.
Der er lagt for store mæng‐
der madvarer i på samme
tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Lågen er blevet åbnet for tit.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft i
apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
Lågen blev åbnet for hyp‐
pigt.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt luk‐
ket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet em‐
ballage, inden det opbeva‐
res i apparatet.
Den omgivende temperatur
er høj, og apparatet står på
den laveste temperatur.
Stil temperaturvælgeren på
en højere temperatur for at
give mulighed for automatisk
afrimning.
Apparatet er helt fuldt og
står på den laveste tempera‐
tur.
Stil temperaturvælgeren på
en højere temperatur for at
give mulighed for automatisk
afrimning.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev luk‐
ket.
Vent nogle få sekunder mel‐
lem lukning og genåbning af
lågen.
Der er for meget kondense‐
ret vand på køleskabets ba‐
geste væg.
Der er rim på køleskabets
bageste væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du ringe
til det nærmeste autoriserede
servicecenter.
Progress 11
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en
indvendig LED-pære med lang
holdbarhed.
Det anbefales kraftigt kun at
bruge originale reservedele.
Brug kun LED-pærer (E14base). Den maksimale effekt er
angivet på lampeenheden.
FORSIGTIG! Tag stikket ud af
kontakten.
1. Brug fingrene til at sprede begge sider
af det transparente dæksel en smule
for at afhægte dem og frakoble
dækslet ved at trække i pileretningen.
2. Udskift pæren med en, der har de
samme karakteristika, og som er
specielt beregnet til
husholdningsapparater.
3. Genmontér lampedækslet.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Åbn lågen.
Se efter, at lampen lyser.
Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
1
2
1
TEKNISKE DATA
Produktdatablad
Varemærk
Progress
Model
PK0803 933015125
Kategori
1. Køleskab med et eller flere rum til
opbevaring af ferske madvarer
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug
vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets
placering
122
Nettorumfang i liter, køleskab
142
12 Progress
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
142
Nettorumfang i liter, fryser
-
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorum‐
fang (l)
Ingen
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis det
er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
-
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
-
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
38
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af
vin J/N
Nej
Yderligere tekniske data
Apparatets mål
Højde
873 mm
Bredde
540 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
Progress 13
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
14 Progress
INDICE
Informazioni di sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Installazione
Funzionamento
Utilizzo quotidiano
14
15
17
18
19
Consigli e suggerimenti utili
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
Dati tecnici
19
20
21
24
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare
e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono
responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da
un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le
istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle
consultare in futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a
partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza
sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se
istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se
hanno compreso i rischi coinvolti.
Questa apparecchiatura potrebbe essere usata dai
bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni oltre che dalle
persone con disabilità diffuse e complesse, se
debitamente istruite.
Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di sotto dei
3 anni se non costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
Progress 15
Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura è destinata ad un uso domestico
e applicazioni simili, quali:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro,
– da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali
AVVERTENZA: Verificare che le aperture di ventilazione,
sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, non
siano ostruite.
AVVERTENZA: Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi
artificiali non raccomandati dal produttore allo scopo di
accelerare il processo di sbrinamento.
AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito refrigerante.
AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchiature elettriche
all'interno dei comparti di conservazione degli alimenti, ad
eccezione di quelli consigliati dal costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido.
Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti
abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, dal Centro di Assistenza
Autorizzato o da una persona qualificata per evitare
situazioni di pericolo.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA! L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da personale
qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Non usare l'apparecchiatura prima di
installarla nella struttura a incasso date
le misure di sicurezza.
16 Progress
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è pesante. Usare sempre i guanti
di sicurezza e le calzature adeguate.
• Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno all'apparecchiatura.
• In fase di prima installazione o dopo
aver girato la porta, attendere almeno 4
ore prima di collegare l'apparecchiatura
alla sorgente di alimentazione. Questo
serve a consentire all'olio di fluire
nuovamente nel compressore.
• Prima di eseguire eventuali operazioni
sull'apparecchiatura (ad esempio
invertire la porta), togliere la spina dalla
presa di corrente.
• Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
• Non esporre l'apparecchiatura alla
pioggia.
• Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
• Non installare questa apparecchiatura
in aree troppo umide o troppo fredde.
• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.
Collegamento elettrico
AVVERTENZA! Rischio di
incendio e scossa elettrica.
AVVERTENZA! In fase di
posizionamento
dell'apparecchiatura, verificare
che il cavo di alimentazione
non sia intrappolato o
danneggiato.
AVVERTENZA! Non utilizzare
prese multiple e prolunghe.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche dell'alimentazione.
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di alimentazione,
il compressore). Contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato o un elettricista
per sostituire i componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve rimanere
sotto il livello della spina di
alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione
rimanga accessibile dopo
l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
Utilizzare
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni, scottature o scosse
elettriche.
L'apparecchiatura contiene gas
infiammabile, isobutano (R600a), un gas
naturale con un alto livello di compatibilità
ambientale, Fare attenzione a non
danneggiare il circuito refrigerante che
contiene isobutano.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
specificamente consentito dal
produttore.
• Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.
• Non appoggiare oggetti incandescenti
sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
• Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.
Progress 17
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
• Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
Luce interna
AVVERTENZA! Pericolo di
scosse elettriche.
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.
Assistenza tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura
contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato.
• Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
• Il tipo di lampada utilizzata per questa
apparecchiatura è adatta soltanto agli
elettrodomestici. Non usarle per
l'illuminazione di casa.
Smaltimento
Pulizia e cura
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici rimangano
chiusi all’interno dell’apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su come
smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
• Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di ferirsi o danneggiare
l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque intervento
di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
• L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni o soffocamento.
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Ubicazione
Consultare le istruzioni di
montaggio per l'installazione.
Per garantire prestazioni ottimali,
l'apparecchiatura deve essere installata
lontano da fonti di calore (termosifoni,
boiler, luce solare diretta, ecc.). Verificare
che sul lato posteriore sia garantita
un'adeguata circolazione dell'aria.
Luogo d'installazione
Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, ben ventilato, la cui temperatura
ambiente corrisponda alla classe climatica
indicata sulla targhetta dei dati del
modello:
Classe
clima‐
tica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a + 32°C
N
da +16°C a + 32°C
18 Progress
Classe
clima‐
tica
Temperatura ambiente
ST
da +16°C a + 38°C
T
da +16°C a + 43°C
In alcuni modelli potrebbero
verificarsi delle anomalie se
non si rispettano le
temperature indicate. Il corretto
funzionamento può essere
garantito solo nel rispetto delle
temperature indicate. In caso di
dubbi sul luogo di installazione
dell'apparecchiatura, contattare
il venditore, il nostro Centro di
Assistenza o il rivenditore
autorizzato più vicino.
Collegamento elettrico
• Prima di inserire la spina, verificare che
la tensione e la frequenza riportate
sulla targhetta dei dati corrispondano a
quelle dell'impianto domestico.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra. La spina del cavo di
alimentazione è dotata di un apposito
contatto. Se la presa di corrente
dell'impianto domestico non è collegata
a terra, allacciare l'apparecchiatura a
una presa di terra separata in
conformità alle norme in vigore,
rivolgendosi a un elettricista qualificato.
• Il produttore declina ogni responsabilità
qualora le suddette precauzioni di
sicurezza non vengano rispettate.
• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.
Requisiti di ventilazione
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura
deve essere sufficiente.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ATTENZIONE! Consultare le
istruzioni di montaggio per
l'installazione.
FUNZIONAMENTO
Accensione
1. Inserire la spina nella presa a muro.
2. Impostare il regolatore di temperatura
su un livello medio, ruotandolo in
senso orario.
Spegnimento
Per spegnere l’apparecchiatura, ruotare il
regolatore di temperatura in posizione "O".
Regolazione della temperatura
La temperatura viene regolata
automaticamente. Sarà tuttavia possibile
impostare una temperatura all'interno
dell'apparecchiatura.
È importante ricordare che la temperatura
all'interno dell'apparecchiatura è
condizionata dai seguenti fattori:
• temperatura ambiente,
• frequenza di apertura della porta,
• quantità di alimenti conservati,
• posizione dell'apparecchiatura.
In condizioni normali, si consiglia di
utilizzare una regolazione media.
Per far funzionare l'apparecchiatura:
1. Ruotare il regolatore di temperatura in
senso orario per ottenere una
Progress 19
temperatura più bassa all'interno
dell'apparecchiatura.
2. Ruotare il regolatore di temperatura in
senso anti-orario per ottenere una
temperatura più alta all'interno
dell'apparecchiatura.
UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Posizionamento dei ripiani della
porta
Ripiani rimovibili
Le guide presenti sulle pareti del
frigorifero permettono di posizionare i
ripiani a diverse altezze.
Per facilitare l'introduzione di alimenti di
diverse dimensioni, i ripiani della porta
possono essere posizionati ad altezze
differenti.
1. Tirare gradualmente il ripiano fino a
che non si libera.
2. Riposizionare secondo necessità.
Per garantire una corretta
circolazione dell'aria, non
spostare il ripiano in vetro
posto sopra il cassetto delle
verdure.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Rumori normali durante il
funzionamento
I seguenti rumori sono da considerarsi
normali:
• Un gorgoglio o borbottio dalle
serpentine quando viene pompato il
refrigerante.
• Un ronzio o un rumore pulsante dal
compressore quando viene pompato il
refrigerante.
• Uno schiocco improvviso dall'interno
dell'apparecchiatura causato dalla
dilatazione termica (fenomeno fisico
naturale e non pericoloso).
• Un lieve scatto dal regolatore della
temperatura quando il compressore si
accende e si spegne.
Consigli per il risparmio
energetico
• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura.
20 Progress
Consigli per la refrigerazione
dei cibi freschi
• Non introdurre alimenti o liquidi caldi
nel vano frigorifero
• Coprire o avvolgere gli alimenti, in
particolare quelli con un gusto o un
aroma forte.
• Disporre gli alimenti in modo da
consentire una corretta circolazione
dell’aria.
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
• Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta
in appositi sacchetti e collocata sul
ripiano di vetro, sopra il cassetto delle
verdure. La carne può essere
conservata al massimo per 1-2 giorni.
• Alimenti cotti, piatti freddi: coprirli e
metterli su un ripiano qualsiasi.
• Frutta e verdura: pulire accuratamente
e riporla in un apposito cassetto. Non
conservare in frigorifero banane,
patate, cipolle o aglio se non
confezionati
• Burro e formaggio: riporli in un apposito
contenitore sottovuoto oppure
avvolgerli in un foglio di alluminio o in
un sacchetto di polietilene per limitare il
più possibile la presenza di aria.
• Bottiglie: chiuderle con un tappo e
conservarle sul ripiano portabottiglie
della porta, o (se presente) sulla griglia
portabottiglie.
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Avvertenze generali
ATTENZIONE! Prima di
qualsiasi intervento di
manutenzione, estrarre la spina
dalla presa.
Questa apparecchiatura
contiene idrocarburi nell’unità
di raffreddamento, pertanto le
operazioni di manutenzione e
ricarica devono essere
eseguite esclusivamente da
personale autorizzato.
Gli accessori e i componenti
dell’apparecchiatura non sono
lavabili in lavastoviglie.
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la
prima volta, lavare l'interno e gli accessori
con acqua tiepida e sapone neutro per
eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi,
quindi asciugare accuratamente.
ATTENZIONE! Non usare
detergenti, polveri abrasive,
detergenti a base di cloro od
olio, dato che potrebbero
danneggiare le finiture.
Pulizia periodica
ATTENZIONE! Evitare di tirare,
spostare o danneggiare tubi
e/o cavi all'interno
dell'apparecchiatura.
ATTENZIONE! Non
danneggiare il sistema
refrigerante.
L'apparecchiatura deve essere pulita
regolarmente:
1. Lavare l'interno e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le
guarnizioni della porta ed eliminare
con un panno umido tracce di sporco e
residui.
Progress 21
3. Risciacquare e asciugare
accuratamente.
4. Pulire il condensatore e il compressore
sul retro dell'apparecchiatura con una
spazzola.
Ciò migliorerà le prestazioni
dell'apparecchiatura riducendone i
consumi di energia.
Sbrinamento del frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene
eliminata automaticamente
dall'evaporatore del vano frigorifero ogni
volta che il motocompressore si arresta.
L'acqua di sbrinamento giunge attraverso
un condotto in un apposito recipiente
posto sul retro dell'apparecchiatura, sopra
il motocompressore, dove evapora.
Periodi di non utilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le seguenti
precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete
elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti
3. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli
accessori.
4. Lasciare la porta/le porte socchiuso/i
per evitare la formazione di odori
sgradevoli.
È importante pulire periodicamente il foro
di scarico dell'acqua di sbrinamento,
situato al centro del canale sulla parete
posteriore, per evitare che l'acqua
fuoriesca sugli alimenti.
ATTENZIONE! Se si desidera
mantenere l'apparecchiatura
accesa, farla controllare
periodicamente per evitare che
gli alimenti si deteriorino in
caso di interruzione della
corrente elettrica.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Cosa fare se...
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura non fun‐
ziona.
L'apparecchio è spento.
Accendere l’apparecchiatu‐
ra.
22 Progress
Problema
Possibile causa
Soluzione
La spina non è inserita cor‐
rettamente nella presa di ali‐
mentazione.
Inserire correttamente la spi‐
na nella presa di alimenta‐
zione.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
Collegare alla presa di ali‐
mentazione un altro appa‐
recchio elettrico. Rivolgersi
ad un elettricista qualificato.
L'apparecchiatura è rumoro‐
sa.
L'apparecchio non è appog‐
giato in modo corretto.
Controllare se l'apparecchia‐
tura è appoggiata in modo
stabile.
La lampadina non si accen‐
de.
La lampadina è in modalità
stand-by.
Chiudere e riaprire la porta.
La lampada è guasta.
Fare riferimento alla sezione
"Sostituzione della lampa‐
da".
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento al capitolo
"Funzionamento".
Sono stati introdotti insieme
molti alimenti da surgelare.
Attendere alcune ore e ri‐
controllare la temperatura.
La temperatura ambiente è
troppo alta
Fare riferimento al grafico
della classe climatica sulla
targhetta dei dati.
Gli alimenti introdotti nell'ap‐
parecchiatura erano troppo
caldi.
Lasciar raffreddare gli ali‐
menti a temperatura am‐
biente prima di introdurli.
la porta non è chiusa corret‐
tamente.
Consultare la sezione "Chiu‐
sura della porta".
Scorre dell'acqua sul pan‐
nello posteriore del frigorife‐
ro.
Durante lo sbrinamento au‐
tomatico, la brina che si for‐
ma sul pannello posteriore si
scioglie.
Non si tratta di un'anomalia.
All'interno del frigorifero
scorre acqua.
Lo scarico dell'acqua è
ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Gli alimenti impediscono al‐
l'acqua di scorrere nell'appo‐
sito collettore.
Evitare di disporre gli ali‐
menti direttamente contro la
parete posteriore.
L'acqua di sbrinamento non
viene scaricata nella baci‐
nella di evaporazione posta
sopra il compressore.
Collegare lo scarico dell'ac‐
qua di sbrinamento alla ba‐
cinella di evaporazione.
Il compressore rimane sem‐
pre in funzione.
Presenza di acqua sul pavi‐
mento.
Progress 23
Problema
Possibile causa
Soluzione
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è trop‐
po bassa/troppo alta.
Il regolatore della tempera‐
tura non è impostato corret‐
tamente.
Impostare una temperatura
superiore/inferiore.
la porta non è chiusa corret‐
tamente.
Consultare la sezione "Chiu‐
sura della porta".
La temperatura degli alimen‐
ti è troppo alta.
Prima di introdurre gli ali‐
menti, lasciarli raffreddare a
temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti ali‐
menti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti un po‐
co alla volta.
Il coperchio viene aperto fre‐
quentemente.
Aprire la porta solo se ne‐
cessario.
L'aria fredda non circola cor‐
rettamente all'interno del‐
l'apparecchio.
Adottare le misure necessa‐
rie per garantire una corretta
circolazione dell'aria fredda.
La porta è stata aperta con
eccessiva frequenza.
Aprire la porta solo se ne‐
cessario.
La porta non è stata chiusa
completamente.
Controllare che la porta sia
chiusa completamente.
Il cibo conservato non è sta‐
to avvolto nell'apposito ma‐
teriale.
Avvolgere gli alimenti in un
imballaggio adeguato prima
di riporli all'interno dell'appa‐
recchiatura.
La temperatura ambiente è
alta e l'apparecchiatura è
impostata sulla temperatura
più bassa
Impostare il regolatore di
temperatura su una tempe‐
ratura più alta per consentire
lo scongelamento automati‐
co.
L'apparecchiatura è comple‐
tamente carica ed è impo‐
stata sulla temperatura più
bassa.
Impostare il regolatore di
temperatura su una tempe‐
ratura più alta per consentire
lo scongelamento automati‐
co.
Hai cercato di ri-aprire la
porta subito dopo averla
chiusa.
Attendere alcuni secondi fra
la chiusura e la riapertura
della porta.
C'è troppa acqua condensa‐
ta sulla parete posteriore del
frigorifero.
C'è del gelo sulla parete po‐
steriore del frigorifero.
La porta non si apre facil‐
mente.
Se il consiglio non da risultati,
contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato più
vicino.
24 Progress
Sostituzione della lampadina
L'apparecchiatura è dotata di
una lampadina interna a LED a
lunga durata.
Consigliamo caldamente di
servirsi unicamente di pezzi di
ricambio originali.
Usare solo lampadine LED
(base E14). La potenza
massima è indicata sull'unità
lampada.
ATTENZIONE! Estrarre la
spina dalla presa di corrente.
1. Con le dita, allargare leggermente i
due lati del coperchio trasparente fino
a sbloccarli, quindi staccare il
coperchio tirandolo nella direzione
delle frecce.
2. Sostituire la lampadina con una della
stessa potenza e con caratteristiche
identiche, specificamente studiata per
gli elettrodomestici.
3. Rimontare il coprilampada.
4. Inserire la spina nella presa.
5. Apire l'oblò.
Controllare che la luce si accenda.
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta.
Leggere attentamente le istruzioni di
montaggio.
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni
difettose. Contattare il Centro di
Assistenza autorizzato.
1
2
1
DATI TECNICI
Documentazione tecnica
Marchio Commerciale
Progress
Modello
PK0803 933015125
Categoria
1. Frigorifero con uno o più scom‐
parti per la conservazione di alimen‐
ti freschi
Classe di efficienza energetica
A+
Progress 25
Consumo di energia in kWh/anno, basato sui risultati
di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo di‐
pende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal
luogo in cui è installato
122
Volume utile in litri, Frigorifero
142
Volume utile in litri, Stella
-
Volume utile in litri, Zona cantina
-
Volume utile in litri, Vino
-
Volume utile in litri, Totale
142
Volume utile in litri, Freezer
-
Volume utile in litri, Raffreddatore
-
Volume utile in litri, Altri scomparti
-
Numero di stelle dello scomparto freezer con il volu‐
me utile più alto (l)
Nessuno
Temperatura di progetto degli altri scomparti > 14°C
(°C), se esistente
-
Antibrina (S/N), Frigorifero
No
Antibrina (S/N), Freezer
-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica in
h
-
Capacità di congelamento in kg/24h
-
Classe climatica
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente più bassa alla quale è destina‐
to l'uso di questa apparecchiatura, in °C
10
Temperatura ambiente più alta alla quale è destinato
l'uso di questa apparecchiatura, in °C
43
Emissioni di rumore acustico dB(A) re1 pW
38
Apparecchiatura da incasso S/N
Sì
Apparecchio destinato esclusivamente alla conserva‐
zione del vino S/N
No
Dati tecnici aggiuntivi
Dimensioni della apparecchiatura
Altezza
873 mm
Larghezza
540 mm
Profondità
550 mm
Tensione
230 - 240 V
Frequenza
50 Hz
26 Progress
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno o interno
dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei
valori energetici.
CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e
a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai normali
rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare
il comune di residenza.
Progress 27
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Bruk
Daglig bruk
27
28
30
31
31
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
32
32
33
36
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og
tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet
hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres
av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den
i samsvar med lokale reguleringer.
Generell sikkerhet
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
28 Progress
Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer
og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de
som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av
den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere
med brennbart drivstoff i dette produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHETSANVISNINGER
Installering
ADVARSEL! Bare en
kvalifisert person må montere
dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Progress 29
• Når du flytter apparatet skal du løfte det
i forkant for å unngå riper på gulvet.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
ADVARSEL! Når du plasserer
produktet, må du sørge for at
kabelen ikke er i klem eller
skadet.
ADVARSEL! Ikke bruk
grenuttak eller skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene til strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
nettkabel, kompressor). Ta kontakt
med servicesenteret eller en elektriker
for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller
brann.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med mindre
slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft rommet
godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Innvendig belysning
ADVARSEL! Fare for elektrisk
støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
Service
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Kontakt det autoriserte servicesenteret
for å reparere apparatet.
30 Progress
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
Plassering
Monter dette produktet på et godt ventilert
sted der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
typeskiltet.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer
kan oppstå for enkelte typer
modeller når de opererer
utenfor dette området. Korrekt
drift kan bare garanteres
innenfor det angitte
temperaturområdet. Hvis du er
i tvil om hvor du skal montere
produktet, må du kontakte
leverandøren, kundeservicen
vår eller nærmeste
servicesenter.
Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal produktet
koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
Progress 31
5 cm
FORSIKTIG! Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
BRUK
Slå på
1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Drei termostatbryteren med urviserne
til middels innstilling.
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for
å slå av produktet.
Temperturregulering
Temperaturen reguleres automatisk.
Imidlertid kan du stille temperaturen i
apparatet på egen hånd.
Velg innstillingen med tanke på at
temperaturen inne i apparatet avhenger
av følgende:
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Slik plasserer du dørhyllene
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.
• romtemperatur,
• hvor ofte døren åpnes,
• mengde mat som oppbevares,
• apparatets plassering.
Vanligvis er en middels innstilling best
egnet.
Slik bruker du apparatet:
1. Drei temperaturregulatoren med
urviseren for å oppnå en lavere
temperatur inne i apparatet.
2. Drei temperaturregulatoren mot
urviseren for å oppnå en høyere
temperatur inne i apparatet.
32 Progress
Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt med
en rekke spor, som gjør at hyllene kan
plasseres der de trengs.
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom den
sikrer riktig luftsirkulasjon.
RÅD OG TIPS
Normale driftslyder
Følgende lyder er normale under bruk:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
Tips for strømsparing
• Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.
Tips til kjøling av ferske
matvarer
• Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til eller pakk inn maten, særlig
hvis den har sterk lukt.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
• Plasser maten slik at luften kan
sirkulere fritt rundt den.
Tips til kjøling
Nyttige tips:
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på glasshyllen
over grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i
maks 1-2 dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de ikke
er innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette
bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så godt
som mulig.
• Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det
følger med) på flaskehyllen.
Progress 33
Generelle advarsler
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut
av stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare
utføres av autoriserte
serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
gang kompressoren stopper.
Smeltevannet ledes ut gjennom et
dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom, for
å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver,
klor eller oljebasert
vaskemiddel, da dette vil skade
finishen.
Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt
eller påfør skade på noen rør
og/eller kabler inne i produktet.
FORSIKTIG! Ikke ødelegg
kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene
og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Perioder uten bruk
Når apparatet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
1.
2.
3.
4.
Koble apparatet fra strømforsyningen.
Fjern alle matvarer.
Rengjør apparatet og alt tilbehør.
La døren(e) stå åpne for å hindre
ubehaglig lukt.
FORSIKTIG! Hvis du ønsker å
la apparatet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å for å
hindre at maten blir ødelagt i
tilfelle strømbrudd.
34 Progress
Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke.
Apparatet er slått av.
Slå på apparatet.
Støpselet sitter ikke ordent‐
lig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig i
stikkontakten.
Det er ikke strøm i stikkon‐
takten.
Koble et annet elektrisk ap‐
parat til stikkontakten. Kon‐
takt en autorisert elektriker.
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt feil.
Se kapittelet "Bruk".
Mange matprodukter som
skal fryses ble lagt i samti‐
dig.
Vent noen timer og kontrol‐
ler temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på typeplaten.
Matvarene du la i apparatet
var for varme.
Avkjøl matvarer til romtem‐
peratur før du legger de i
skapet.
Døren er ikke skikkelig luk‐
ket.
Se "Lukke døren".
Det renner vann på bakveg‐
gen av kjøleskapet.
Under den automatiske avri‐
mingsprosessen smelter ri‐
met på bakveggen.
Dette er korrekt.
Det renner vann i kjøleska‐
pet.
Dreneringshullet er tilstop‐
pet.
Rengjør dreneringshullet.
Matprodukter forhindrer at
vannet får samle seg i vann‐
oppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer
berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke
koblet til fordamperpannen
over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til for‐
damperpannen.
Temperaturen i apparatet er
for høy/lav.
Temperaturregulatoren er ik‐
ke riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere tem‐
peratur.
Kompressoren arbeider uav‐
brutt.
Progress 35
Problem
Det er for mye kondensert
vann på den bakre veggen i
kjøleskapet.
Det er frost på bakveggen i
kjøleskapet.
Vanskelig å åpne døren.
Mulig årsak
Løsning
Døren er ikke skikkelig luk‐
ket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy tem‐
peratur.
Avkjøl matvarene til romtem‐
peratur før du legger de i
skapet.
For mange matvarer er lagt
inn i apparatet samtidig.
Legg færre matvarer inn i
apparatet samtidig.
Du har åpnet døren for ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Det sirkulerer ikke kald luft i
apparatet.
Påse at kald luft sirkulerer i
apparatet.
Du åpner døren for ofte.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig.
Påse at døren er ordentlig
lukket.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet embal‐
lasje før du legger det i ska‐
pet.
Omgivelsestemperaturen er
høy og apparatet er satt til
laveste temperatur
Still temperaturregulatoren
til en høyere temperatur for
å starte automatisk avri‐
ming.
Apparatet er fullt og er satt
til laveste temperatur.
Still temperaturregulatoren
til en høyere temperatur for
å starte automatisk avri‐
ming.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter den
ble lukket.
Vent noen sekunder før du
åpner døren igjen.
Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta kontakt
med nærmeste autoriserte
serviceverksted.
Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et
ekstra holdbart LED-lys.
Det anbefales på det sterkeste
å kun bruke originale
reservedeler.
Bruk kun LED-pærer (E14sokkel). Maksimal styrke er
angitt på lampedekselet.
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut
av stikkontakten.
36 Progress
1. Spre begge sider av det
gjennomsiktige dekselet forsiktig med
fingrene for å løsne dem, og ta av
dekselet ved å trekke det i pilens
retning.
1
2. Skift ut lampen med en som har
samme egenskaper og er spesielt
utviklet for husholdningsapparater.
3. Sett lampedekselet på igjen.
4. Sett støpslet i stikkontakten.
5. Åpne døren.
Kontroller at lyset tennes.
Lukke døren
2
1
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter i
monteringsanvisningen.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
TEKNISKE DATA
Produktinformasjonsark
Varemerke
Progress
Modell
PK0803 933015125
Kategori
1. Kjøleskap med ett eller flere opp‐
bevaringsseksjoner for fersk mat
Energieffektivitetsklasse
A+
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard testre‐
sultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil av‐
henge av hvordan apparatet brukes og hvor det er
plassert
122
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
142
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
142
Lagringsvolum i liter, fryser
-
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la‐
gringsvolum (l)
Ingen
Progress 37
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
-
Strømbruddsikker i t
-
Frysekapasitet i kg/24t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
38
Innebygget apparat J/N
Ja
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende
til lagring av vin J/N
Nei
Ytterligere tekniske data
Apparatets mål
Justerbar
873 mm
Bredde
540 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
38 Progress
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Instalación
Funcionamiento
Uso diario
38
39
41
42
43
Consejos
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Datos técnicos
43
44
45
48
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como resultado
de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre
estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan
de la experiencia y conocimientos suficientes para
manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la
supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma
segura y comprendan los riesgos.
Este aparato pueden utilizarlo niños entre 3 y 8 años, así
como las personas con minusvalías importantes y
complejas, siempre que estén bajo supervisión continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de
menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión
continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance
de los niños y deséchelo de forma adecuada.
Progress 39
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas,
oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de
la estructura empotrada.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de
descongelación, excepto los recomendados por el
fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos eléctricos dentro
de los compartimientos para alimentos del aparato, salvo
si son del tipo recomendado por el fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el
aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice
solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas de
aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional cualificado
tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Sólo un
técnico cualificado puede
instalar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• No utilice el aparato antes de instalarlo
en la estructura empotrada por motivos
de seguridad.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
40 Progress
• Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
• En la primera instalación otras invertir
el sentido de apertura de la puerta,
espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
• Desenchufe siempre el aparato antes
de llevar a cabo cualquier operación,
por ejemplo cambiar el sentido de
apertura de la puerta.
• No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
• No exponga el aparato a la lluvia.
• No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
• No instale este aparato en áreas
excesivamente húmedas o frías.
• Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
ADVERTENCIA! Al colocar el
producto, asegúrese de que el
cable de alimentación no
queda atrapado o doblado.
ADVERTENCIA! No utilice
adaptadores de enchufes
múltiples ni cables
prolongadores.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que los parámetros de la
placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio técnico
autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
• El cable de alimentación debe estar por
debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones, quemaduras,
descargas eléctricas o
incendios.
El aparato contiene un gas
inflamable, isobutano (R600a), un gas
natural con alto grado de compatibilidad
medioambiental. Tenga cuidado para no
dañar el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración,
salvo que el fabricante haya autorizado
su utilización.
• Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
• No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
Progress 41
Luz interna
ADVERTENCIA! Riesgo de
descarga eléctrica.
• El tipo de luz utilizada para este
aparato es específica para aparatos
domésticos. No debe utilizarse para la
iluminación doméstica.
Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
• Este equipo contiene hidrocarburos en
la unidad de refrigeración. Solo una
persona cualificada debe realizar el
mantenimiento y la recarga de la
unidad.
• Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea, el
agua descongelada se acumulará en la
base del aparato.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
Desecho
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
• Retire la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.
• El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato no
dañan la capa de ozono.
• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.
• No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con el centro de servicio
autorizado.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Ubicación
Consulte las instrucciones de
montaje para la instalación.
Para garantizar el mejor rendimiento,
instale el aparato alejado de fuentes de
calor, como radiadores, calderas, luz solar
directa, etc. Asegúrese también de que el
aire puede circular sin obstáculos por la
parte trasera del aparato.
Colocación
Instale el aparato en un lugar interior seco
y bien ventilado en el que la temperatura
ambiente se corresponda con la clase
climática indicada en la placa de
características del aparato.
Clase
climá‐
tica
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
42 Progress
Clase
climá‐
tica
Temperatura ambiente
T
+16°C a + 43°C
Se puede producir algún
problema de funcionamiento en
algunos modelos cuando se
usan fuera de ese rango. Solo
se puede garantizar el correcto
funcionamiento dentro del
rango de temperatura
especificado. Si tiene cualquier
duda respecto al lugar de
instalación del aparato,
consulte al vendedor, a nuestro
servicio de atención al cliente o
al servicio técnico autorizado
más cercano.
de conexión a tierra, conecte el aparato
a una toma de tierra conforme con la
normativa, después de consultar a un
electricista profesional
• El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
• Este aparato cumple las directivas
CEE.
Requisitos de ventilación
El aire debe poder circular libremente por
la parte posterior del aparato.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Conexión eléctrica
• Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con el
suministro de la vivienda.
• El aparato debe conectarse a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal fin.
Si la toma de red de la vivienda carece
PRECAUCIÓN! Consulte las
instrucciones de montaje para
la instalación.
FUNCIONAMIENTO
Encendido
1. Introduzca el enchufe en la toma de
pared.
2. Gire el regulador de temperatura hacia
la derecha, a un ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador
de temperatura hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula
automáticamente. Sin embargo, puede
configurar la temperatura del aparato
usted mismo.
El ajuste debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del
aparato depende de:
• temperatura ambiente,
• frecuencia de apertura de la puerta,
• cantidad de alimentos guardados,
• ubicación del aparato.
Lo más conveniente es ajustar la
temperatura en una posición intermedia.
Para utilizar el aparato:
Progress 43
1. Gire el regulador de temperatura hacia
la derecha para obtener una
temperatura más baja en el aparato.
2. Gire el regulador de temperatura hacia
la izquierda para obtener una
temperatura más alta en el aparato.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Colocación de los estantes de la
puerta
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías para colocar los
estantes del modo que se prefiera.
Para poder guardar alimentos de distintos
tamaños, los estantes de la puerta se
pueden colocar a diferentes alturas.
1. Tire gradualmente del estante hacia
arriba hasta que se suelte.
2. Vuelva a colocarlo según sea
necesario.
No coloque el estante de vidrio
por encima del cajón de
verduras para no impedir la
correcta circulación del aire.
CONSEJOS
Sonidos de funcionamiento
normal
Los ruidos siguientes son normales
durante el funcionamiento:
• Un gorgoteo y burbujeo débil desde el
serpentín cuando se bombea el
refrigerante.
• Un zumbido o sonido intermitente
desde el compresor cuando se bombea
el refrigerante.
• Un chasquido repentino desde el
interior del aparato debido a la
dilatación térmica (un fenómeno físico
natural no peligroso).
• Un chasquido débil desde el regulador
de temperatura cuando se activa o
desactiva el compresor.
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del
estrictamente necesario.
Consejos para la refrigeración
de alimentos frescos
• No guarde en el frigorífico alimentos
calientes ni líquidos en evaporación.
• Cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes.
44 Progress
• Coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre
ellos.
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
• Carne (de todo tipo): guárdela en un
envoltorio adecuado y colóquela en el
estante de vidrio, sobre el cajón de las
verduras. Almacene la carne durante
un máximo de 1-2 días.
• Alimentos cocinados, platos fríos:
cubra y coloque en cualquier instante.
• Frutas y verduras: limpie a fondo y
coloque en un cajón especial. No
guarde en el frigorífico productos como
plátanos, patatas, cebollas y ajos, a
menos que estén empaquetados.
• Mantequilla y queso: coloque en un
recipiente hermético especial o
envuelva o bolsas de polietileno para
eliminar todo el aire posible.
• Botellas: cierre con un tapón y
colóquelas en el estante para botellas
de la puerta de la puerta o en el
botellero (si dispone de él).
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Advertencias generales
PRECAUCIÓN! Antes de
realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el
aparato
Este aparato contiene
hidrocarburos en la unidad de
refrigeración por lo que
cualquier tarea de
mantenimiento o recarga debe
ser realizada por personal
técnico homologado.
Los accesorios y las piezas del
aparato no deben lavarse en el
lavavajillas.
Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, lave su interior y todos los accesorios
internos con agua templada y jabón
neutro para eliminar el típico olor de los
productos nuevos. A continuación, seque
todo bien.
PRECAUCIÓN! No utilice
detergentes, polvos abrasivos
ni limpiadores a base de cloro
o aceite, ya que podrían dañar
el acabado.
Limpieza periódica
PRECAUCIÓN! No mueva,
dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del aparato.
PRECAUCIÓN! No dañe el
sistema de refrigeración.
El equipo debe limpiarse de forma regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Así mejorará el rendimiento del
aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
Progress 45
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal. El agua de la
descongelación se descarga por un canal
hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el motor
compresor, desde donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de
descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga
sobre los alimentos del interior.
Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
4. Deje la puerta o puertas abiertas para
que no se produzcan olores
desagradables.
PRECAUCIÓN! Si desea
mantener el aparato
encendido, procure que alguien
lo vigile de vez en cuando para
que los alimentos de su interior
no se estropeen si se
interrumpe el suministro
eléctrico.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no funciona.
El aparato está apagado.
Encienda el electrodomésti‐
co.
El aparato no está correcta‐
mente enchufado a la toma
de corriente.
Enchufe el aparato correcta‐
mente a la toma de corrien‐
te.
No hay tensión en la toma
de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico
diferente a la toma de co‐
rriente. Llame a un electri‐
cista cualificado.
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien apo‐
yado en el suelo.
Compruebe que los sopor‐
tes del aparato descansan
sobre una superficie esta‐
ble.
La bombilla no funciona.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
46 Progress
Problema
Posible causa
Solución
La bombilla es defectuosa.
Consulte la sección "Cam‐
bio de la bombilla".
La temperatura está ajusta‐
da incorrectamente.
Consulte el capítulo de fun‐
cionamiento.
Se han introducido numero‐
sos alimentos para congelar
al mismo tiempo.
Espere unas horas y vuelva
a comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente es
demasiado alta.
Consulte la tabla de clase
climática en la placa de ca‐
racterísticas.
Los alimentos introducidos
en el aparato estaban de‐
masiado calientes.
Deje que los alimentos se
enfríen a temperatura am‐
biente antes de almacenar‐
los.
La puerta no está bien ce‐
rrada.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.
Durante el proceso de des‐
congelación automática, la
escarcha se derrite en la
placa posterior.
Esto es correcto.
El agua fluye al interior del
frigorífico.
La salida de agua está obs‐
truida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que
el agua fluya al colector de
agua.
Asegúrese de que los ali‐
mentos no entran en contac‐
to con la placa posterior.
Hay agua en el suelo.
La salida de agua de la des‐
congelación no está conec‐
tada a la bandeja de evapo‐
ración situada sobre el com‐
presor.
Fije la salida de agua de
descongelación a la bandeja
de evaporación.
La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.
El regulador de temperatura
no se ha ajustado correcta‐
mente.
Seleccione una temperatura
más alta o baja.
La puerta no está bien ce‐
rrada.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
La temperatura de los pro‐
ductos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de
los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlos.
El compresor funciona conti‐
nuamente.
Progress 47
Problema
Hay demasiada agua de
condensación en la pared
posterior del frigorífico.
Hay escarcha en la pared
posterior del frigorífico.
La puerta no se abre fácil‐
mente.
Posible causa
Solución
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos al
mismo tiempo.
La puerta se ha abierto con
frecuencia.
Si es necesario, cierre la
puerta.
No hay circulación de aire
frío en el aparato.
Compruebe que el aire frío
circula libremente en el apa‐
rato.
La puerta se abre con de‐
masiada frecuencia.
Abra la puerta solo cuando
sea necesario.
La puerta no se cierra com‐
pletamente.
Asegúrese de que la puerta
está cerrada completamen‐
te.
Los alimentos guardados no
están envueltos correcta‐
mente.
Envuelva los alimentos co‐
rrectamente antes de guar‐
darlos en el aparato.
La temperatura ambiente es
alta y el aparato está confi‐
gurado a la temperatura
más baja
Ajuste el termostato en una
temperatura más elevada
para permitir la descongela‐
ción automática.
El aparato está completa‐
mente cargado y ajustado a
la temperatura más baja.
Ajuste el termostato en una
temperatura más elevada
para permitir la descongela‐
ción automática.
Ha intentado volver a abrir
la puerta inmediatamente
después de cerrarla.
Espere unos segundos en‐
tre el cierre y la reapertura
de la puerta.
Si el consejo anterior no ofrece
resultados, llame al servicio
técnico autorizado más
cercano.
Cambio de la bombilla
El aparato está equipado con
una luz LED interior de larga
duración.
Recomendamos
encarecidamente utilizar solo
piezas de repuesto originales.
Utilice bombillas LED (rosca
E14) solamente. La potencia
máxima se indica en la unidad
de la bombilla.
PRECAUCIÓN! Desenchufe el
aparato de la toma de
corriente.
1. Con los dedos, separe ligeramente
ambos lados de la tapa transparente
para soltarlos y desenganche la tapa
tirando en la dirección de las flechas.
48 Progress
1
2
1
3. Vuelva a colocar la tapa de la
bombilla.
4. Enchufe el aparato a la toma de
corriente.
5. Abra la puerta.
Compruebe que la bombilla se
enciende.
Cierre de la puerta
2. Cambie la bombilla por otra de las
mismas características y diseñada
específicamente para
electrodomésticos.
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte las instrucciones de montaje.
3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto con
el servicio técnico autorizado.
DATOS TÉCNICOS
Ficha de información del producto
Marca registrada
Progress
Modelo
PK0803 933015125
Categoría
1. Frigorífico con uno o más com‐
partimentos de conservación de ali‐
mentos frescos
Clase de eficiencia energética
A+
Consumo de energía en kWh/año, según los resulta‐
dos obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El
consumo de energía real depende de las condiciones
de uso del aparato y de su localización
122
Volumen útil en litros, refrigerador
142
Volumen útil en litros, estrellas
-
Volumen útil en litros, zona de bodega
-
Volumen útil en litros, vino
-
Volumen útil en litros, total
142
Volumen útil en litros, congelador
-
Volumen útil en litros, enfriador
-
Volumen útil en litros, otros compartimentos
-
Progress 49
Clasificación por estrellas del compartimento del con‐
gelador con el volumen útil más alto (I)
Ninguna
Temperatura de diseño de otros compartimentos > 14
°C (°C), si acaso
-
Libre de escarcha (S/N), refrigerador
No
Libre de escarcha (S/N), congelador
-
Autonomía en h
-
Capacidad de congelación en kg/24h
-
Clase climática
SN-N-ST-T
Temperatura mínima ambiente a la que este aparato
está destinado a ser utiizado, en °C
10
Temperatura máxima ambiente a la que este aparato
está destinado a ser utiizado, en °C
43
Emisiones de ruido acústico dB(A) re1 pW
38
Aparato encastrado S/N
Sí
Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la
conservación de vinos S/N
No
Datos técnicos adicionales
Medidas del aparato
Alto
873 mm
Ancho
540 mm
Fondo
550 mm
Voltaje
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el lado
exterior o interior del aparato, y en la
etiqueta de consumo energético.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
50 Progress
Progress 51
www.progress-hausgeraete.de
211624853-A-262019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising