Electrolux | ERT1501FOW3 | User manual | Electrolux ERT1501FOW3 Ръководство за употреба

Electrolux ERT1501FOW3 Ръководство за употреба
ERT1501FOW3
BG
HU
Хладилник
Hűtőszekrény
Ръководство за употреба
Használati útmutató
2
22
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 4
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................6
4. ДЕЙСТВИЕ...................................................................................................... 11
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 13
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 14
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................16
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................19
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
БЪЛГАРСКИ
3
повреди в резултат на неправилна инсталация или
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8годишна възраст и хора с тежки или комплексни
увреждания, ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Основна безопасност
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси
и други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура,
без да са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
на процеса на размразяване, освен препоръчаните
от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната
верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен ако не
са от типа, препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да
почистите уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като
кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
•
•
•
•
•
•
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на
места, които са прекалено влажни
или студени.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
БЪЛГАРСКИ
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
ВНИМАНИЕ!
При позициониране на
уреда се уверете, че
захранващият кабел не е
закачен или повреден.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
разклонители или
адаптери с много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, електрически
удар или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
5
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение. Това
ще създаде натиск върху
контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди
да ги поставите в отделението на
фризера.
2.4 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
Видът на лампичката, използвана в
този уред, е само за домакински
уреди. Не я използвайте за битово
осветление.
6
www.electrolux.com
2.5 Грижи и почистване
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
2.6 Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда.
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми
при някои видове модели,
ако се работи извън
рамките на посочения
диапазон. Правилната
работа е гарантирана,
единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон.
Ако имате съмнения
относно това къде да
монтирате уреда,
обърнете се към
търговеца, отдела за
обслужване на клиенти
или най-близкия
оторизиран сервизен
център.
БЪЛГАРСКИ
3.2 Задни дистанционни
втулки
В плика с документацията има две
дистанционни втулки, които трябва да
се поставят, както е посочено на
фигурата.
1. Поставете дистанционните втулки
в отворите. Уверете се, че
стрелката (A) е в положението,
показано на картинката.
2
1
45°
A
45°
2
2. Завъртете дистанционните втулки
обратно на часовниковата стрелка
на 45°, докато те застанат на
място.
3.3 Нивелиране
3.4 Местоположение
Трябва да можете да
изключвате уреда от
мрежовото захранване;
затова след
инсталирането щепселът
трябва да е
леснодостъпен.
Уредът трябва да се инсталира
достатъчно далеч от източници на
топлина като радиатори, бойлери,
пряка слънчева светлина и др.
Погрижете се да има циркулация на
студен въздух по вътрешната задна
стена. За да се осигури най-ефективна
работа, когато уредът е разположен
под висящ кухненски шкаф,
минималното разстояние между
горната му част и стенния шкаф
трябва да бъде най-малко 100 мм. В
идеалния случай уредът не трябва да
се поставя под висящи кухненски
шкафове. Точното нивелиране се
осигурява чрез едно или повече
регулируеми крачета в основата на
уреда.
100 mm
При разполагането на уреда трябва да
подсигурите нивелирането му. Това
може да се постигне с две
регулируеми крачета отпред на
дъното.
15 mm
15 mm
3.5 Промяна на посоката на
отваряне на вратата
Ако уредът е поставен на стойка:
1. Развинтете крачето на пантата на
вратата.
2. Завинтете резервното краче, което
може да откриете в пакета с
поставката за яйца, в шкафа.
7
ВНИМАНИЕ!
Преди извършването на
каквито и да било
операции, извадете
щепсела от контакта.
8
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Препоръчително е да
извършите следващите
операции заедно с друго
лице, което да държи
здраво вратите на уреда
по време на работа.
1. Развийте двата винта на задната
страна.
5. Развийте и преместете винта на
отсрещната страна.
6. Монтирайте пантата на
отсрещната страна.
7. Завийте десния крак.
8. Развийте винтовете на горната
панта на вратата.
1
2
2. Натиснете горната част и я
повдигнете.
3
9. Свалете пантата. Поставете
щифта по посока на стрелката.
Монтирайте пантата на
отсрещната страна.
3. Развийте лявото краче.
4. Развийте винтовете на долната
панта на вратата. Свалете
пантата. Поставете щифта по
посока на стрелката.
БЪЛГАРСКИ
10.
11.
12.
13.
14.
Затегнете пантата.
Поставете горната част на място.
Натиснете напред горната част.
Завийте двата винта отзад.
Отстранете и монтирайте
дръжката на отсрещната страна.
1
2
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Поставете на място,
нивелирайте уреда,
изчакайте поне четири
часа и го включете в
захранващия контакт.
Направете финална
проверка, за да се
уверите, че:
• Всички винтове са
затегнати.
• Магнитното уплътнение
прилепва към рамката.
• Вратата се отваря и
затваря правилно.
Ако стайната температура
е ниска (напр. през
зимата), уплътнението
може да не прилепва
идеално към рамката. В
такъв случай, след време
ще се получи естествено
прилягане на
уплътнението.
Ако не искате да
извършвате горните
операции, обърнете се към
най-близкият оторизиран
сервизен център.
Специалист от
оторизираният сервиз ще
извърши обръщането на
вратата за ваша сметка.
9
10
www.electrolux.com
3.6 Обръщане на вратата на
фризера
180˚
3.7 Електрическо свързване
•
•
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
БЪЛГАРСКИ
11
4. ДЕЙСТВИЕ
4.1 Включване
Включете електрическия щепсел в
контакта.
Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
4.2 Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в
положение "О".
4.3 Регулиране на
температурата
Температурата се регулира
автоматично. Въпреки това можете
сами да зададете температура в
уреда.
Изберете настройката, имайки
предвид, че температурата във
вътрешността на уреда зависи от:
•
•
•
стайната температура,
това колко често се отваря вратата
количеството на съхраняваните
храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е
най-подходяща.
За да боравите с уреда:
1. Завъртете терморегулатора по
посока на часовниковата стрелка,
за да постигнете по-ниска
температура в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по
посока обратна на часовниковата
стрелка, за да постигнете повисока температура в уреда.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Замразяване на пресни
хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо
за замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение
на готови дълбоко замразени
продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното
положение.
За по-бързо замразяване обаче,
завъртете регулатора на
температурата към по-високите
положения, за да получите
максимално изстудяване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При това положение
температурата на
хладилника може да падне
до под 0°C. Ако се случи
това, завъртете
регулатора на
температурата на повисока настройка.
5.2 Съхраняване на
замразена храна
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който фризерът не
е използван, оставете уреда да работи
поне 2 часа на най-високата
настройка, преди да поставите
хранителните продукти в отделението.
12
www.electrolux.com
В случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен
за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу
"Време на повишаване",
замразената храна трябва
се консумира бързо или да
се сготви веднага и след
това да се замрази отново
(след охлаждане).
5.5 Позициониране на
рафтовете на вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна
големина, рафтовете на вратата могат
да се поставят на различна височина.
1. Постепенно издърпайте рафта,
докато се освободи.
2. Необходимо е препозициониране.
5.3 Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в
зависимост от времето, с което
разполагате.
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
5.4 Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията ви.
1
2
5.6 Индикатор за
температура
За правилно съхранение на храните,
хладилникът е оборудван с индикатор
за температурата. Символът на
страничната стена на уредът показва
най-студената част на хладилника.
Не премествайте
стъкления рафт над
чекмеджето за зеленчуци,
за да осигурите правилна
циркулация на въздуха.
Ако OK се показва (A), поставете
свежи продукти в зона, посочена със
символ, ако не (B), регулирайте
контролера на температурата до похладна настройка и изчакайте 12 часа
преди да проверявате индикатора за
температура отново.
БЪЛГАРСКИ
A
OK
B
OK
13
След като сложите прясна
храна в уреда или след
като отворите вратата
неколкократно или за
дълъг период от време, е
нормално индикаторът да
не показва OK. Изчакайте
поне 12 часа преди да
пренастроите контролера
на температурата.
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
6.1 Звуци при нормална
работа:
6.4 Съвети за охлаждане
Следните звуци са нормални по време
на работа:
•
•
•
•
•
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен
от термично разширение
(естествен физически феномен,
който не е опасен).
Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
6.2 Съвети за икономия на
електроенергия
•
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
6.3 Съвети за съхраняване в
хладилник на пресни
хранителни продукти
•
•
•
Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в
хладилника.
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че
въздухът да може свободно да
циркулира около нея.
Полезни съвети:
•
•
•
•
Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата
за зеленчуци. Съхранявайте месо
за най-много 1-2 дена.
Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да
е шкаф.
Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и
чесън не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер
или увийте в алуминиево фолио
или полиетиленова торба, за да
извадите колкото може повече
въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
6.5 Съвети за замразяване
•
•
•
•
Замразявайте само
висококачествени, свежи и
почистени хранителни продукти.
За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната
на малки порции.
Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се,
че опаковките са херметични.
За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
14
www.electrolux.com
•
•
•
незамразена храна в
непосредствена близост.
Постните храни се съхраняват подобре от мазните. Солта намалява
периода на съхранение на
продуктите.
Не консумирайте ледени кубчета,
лед или ледени близалки
непосредствено преди изваждането
им от фризера. Риск от
замръзвания.
Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да
можете да проверявате етикета за
времето на съхранение.
•
•
•
правилно съхранявани от
търговеца.
Постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера
за възможно най-кратко време.
Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
Не превишавайте срока на
съхранение, посочен от
производителя на хранителния
продукт.
6.6 Съвети за съхранение на
замразени храни
•
Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от
контакта преди
извършването на каквито и
да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно
поддръжката и
презареждането трябва да
се извършват от
упълномощени техници.
Принадлежностите и
частите на уреда не са
подходящи за миене в
съдомиялна машина.
7.2 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
7.3 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не повреждайте
охлаждащата система.
БЪЛГАРСКИ
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия
7.4 Размразяване на
хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от
изпарителя в хладилното отделение
при всяко спиране на компресора на
електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда,
над електромотора на компресора,
откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
15
7.5 Обезскрежаване на
фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте остри
метални инструменти за
изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го
повредите.
Не използвайте машинни
съоръжения или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от
препоръчаните от
производителя.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте
по-ниска температура, за
да се натрупа достатъчен
запас от студ за
прекъсването на работата.
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера
и около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3 – 5 mm.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в
няколко пласта вестници и я
поставете на хладно място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Покачването на
температурата на
замразените опаковки
с храна по време на
размразяването може
да съкрати техния
безопасен срок на
съхранение.
Не докосвайте
замразени храни с
мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратата отворена.
Оставете вратичката отворена и
пазате пода от размразената вода,
например с парцал или плосък
съд.
16
www.electrolux.com
4. За да ускорите размразителния
процес, поставете съд с топла
вода във фризерното отделение.
Освен това, отстранете
парченцата лед, които се отделят
преди края на размразяването.
5. Когато размразяването завърши,
подсушете добре вътрешната
част. .
6. и включете уреда.
7. Настройте регулатора на
температурата, за да получите
максимално изстудяване, и
оставете уреда да поработи 2-3
часа на тази настройка.
След поставете извадената преди
това храна обратно в отделението на
фризера.
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Размразете уреда (ако се налага).
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
7.6 Периоди на бездействие
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако желаете уредът да
остане включен, помолете
някого да го проверява от
време на време, за да се
предотврати развалянето
на храната в случай на
спиране на тока.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щеп‐
села в захранващия кон‐
такт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроу‐
ред в контакта. Обърнете
се към квалифициран
електротехник.
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно по‐ Проверете дали уредът
зициониран.
стои стабилно.
Лампичката не работи.
Лампчката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете
вратата.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампич‐
ката".
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата е зададе‐ Вижте глава "Действие".
на неправилно.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
17
Решение
Поставили сте едновре‐ Изчакайте няколко часа и
менно голямо количество след това отново прове‐
храна за замразяване.
рете температурата.
Има твърде много скреж
и лед.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за кли‐
матичен клас на табелка‐
та с данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят
до стайна температура,
преди да ги съхранявате.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
Вратата не е затворена
правилно или уплътне‐
нието е деформирано/
мръсно.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
Тапата на отвора за от‐
Позиционирайте тапата
цеждане на водата не е
на отвора за отцеждане
позиционирана правилно. на водата правилно.
Хранителните продукти
не са увити правилно.
Увийте хранителните
продукти по-добре.
Температурата е зададе‐ Вижте глава "Действие".
на неправилно.
По задната стена на хла‐ По време на автоматич‐ Това е нормално.
дилника се стича вода.
ното размразяване се
разтопява скрежът по за‐
дната стена.
В хладилника се стича
вода.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за во‐
да.
Хранителните продукти
Уверете се, че хранител‐
пречат на стичането на
ните продукти не се до‐
водата в съда за събира‐ пират до задната стена.
не.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за
топяща се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над компре‐
сора.
Свържете изходящия
маркуч за топяща се во‐
да към тавата на изпари‐
теля.
Вратата е разместена
или пречи на вентила‐
ционната решетка.
Уредът не е нивелиран.
Вижте "Нивелиране".
18
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Решение
Температурата в уреда е Регулаторът на темпера‐ Задайте по-висока/потвърде ниска/висока.
турата не е настроен
ниска температура.
правилно.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
Температурата на храни‐ Изчакайте температурата
телните продукти е твър‐ на хранителните продук‐
де висока.
ти да спадне до темпера‐
турата в помещението,
преди съхранение.
Прекалено много храни‐ Съхранявайте едновре‐
телни продукти се съхра‐ менно по-малко храни‐
няват едновременно.
телни продукти.
Дебелината на леда е по‐ Размразете уреда.
вече от 4 – 5 мм.
Вратата се отваря често.
Има прекалено много
Вратата е отваряна пре‐
конденз по задната стена калено често.
на хладилника.
Отворете вратата само,
ако е необходимо.
Отваряйте вратата, само
когато е необходимо.
Вратата не е напълно за‐ Уверете се, че вратата е
творена.
напълно затворена.
Съхраняваната храна не
е опакована.
По задната стена на хла‐ Температурата на окол‐
дилника има скреж.
ната среда е висока и
уредът е настроен на
най-ниската температура
Опаковайте храната в
подходяща опаковка,
преди да я съхраните в
уреда.
Поставете терморегула‐
тора на по-висока темпе‐
ратура, за да разрешите
автоматично размразява‐
не.
Уредът е напълно заре‐
Поставете терморегула‐
ден и уре е настроен на
тора на по-висока темпе‐
най-ниската температура ратура, за да разрешите
автоматично размразява‐
не.
Вратата не се отваря
лесно.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след ка‐
то сте я затворили.
Изчакайте няколко секун‐
ди, след като сте затво‐
рили вратата, преди да я
отворите отново.
БЪЛГАРСКИ
19
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с найблизкият оторизиран
сервизен център.
8.2 Смяна на крушката
Уредът е снабден с
интериорна LED лампичка
с дълъготраен живот.
Препоръчително е да се
използват само
оригинални резервни
части.
Използвайте само LED
крушки (основа E14).
Максималната мощност е
посочена на
осветителното тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете щепсела от
контакта на захранващата
мрежа.
1. Използвайки отвертка, свалете
винта от капака на крушката.
2. Свалете капака на крушката в
посока на стрелките.
3. Сменете крушката с нова със
същите характеристики и
специално проектирана за
домашни уреди.
4. Сглобете отново капака на
крушката.
5. Затегнете винта на капака на
лампата.
6. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
7. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
8.3 Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратата.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте "Инсталиране".
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
9.1 Продуктов фиш
Търговска марка
Electrolux
Модел
ERT1501FOW3 933012229
категория
7. Хладилник – фризер
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия в kWh за година въз
182
основа на стандартни тестови резултати за 24
часа. Реалната консумация на енергия зависи
от начина, по който се използва уреда и къде
е разположен.
Обем за съхранение в литри, хладилник
115
Обем за съхранение в литри, звезда
18
20
www.electrolux.com
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
133
Обем за съхранение в литри, фризер
-
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения Класификация на звездите на фризерното от‐
деление с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделе‐ ния > 14 ° C (° C), ако има такива
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
11
Капацитет на замразяване в kg/24ч
2
Климатичен клас
SN-N-ST
Най-ниската околна температура, при която
10
този уред е предназначен за използване, в ° C
Най-висока околна температура, при която то‐ 38
зи уред е предназначен за използване, в ° C
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
41
Вграден уред Д/Н
Не
този уред е предназначен да се изолзва из‐
ключително за съхранение на вино Д/Н
Не
9.2 Допълнителни технически
данни
Размери на уреда
Височина
850 mm
Ширина
550 mm
Дълбочина
612 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
10. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
БЪЛГАРСКИ
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
21
22
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................22
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 24
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 26
4. MŰKÖDÉS........................................................................................................30
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 31
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................33
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................34
8. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 36
9. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 39
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
MAGYAR
23
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
•
•
•
•
•
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
MAGYAR
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
25
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására
ne használja.
26
www.electrolux.com
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
2.6 Szerviz
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
•
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
Bizonyos működési
problémák léphetnek fel
egyes típusoknál, ha az
adott tartományon kívül eső
értéken üzemelteti azokat. A
megfelelő működés
kizárólag a megadott
hőmérséklet-tartományon
belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül
fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket,
forduljon a készülék
forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy
a legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
3.2 Hátsó távtartók
A dokumentációt tartalmazó zacskóban
található két távtartó, amelyeket az ábrán
látható módon kell felszerelni.
MAGYAR
1. Illessze a távtartókat a furatokba.
Győződjön meg arról, hogy a nyíl (A)
a képen látható módon van
pozícionálva.
2
1
45°
A
45°
2
2. Forgassa el az óramutató járásával
ellentétes irányba a távtartókat 45°kal, amíg a helyükre nem zárnak.
3.3 Vízszintbe állítás
Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen
arra, hogy vízszintben álljon. Ez az
elülső oldalon alul található két
szabályozható láb segítségével érhető
el.
3.4 Elhelyezés
Gondoskodni kell arról, hogy
a készüléket probléma
esetén haladéktalanul le
lehessen választani a
hálózati áramkörről, ezért a
dugasznak az üzembe
helyezés után könnyen
elérhető helyen kell lennie.
A készüléket minden hőforrástól, például
radiátortól, vízmelegítőtől, közvetlen
napsütéstől stb. távol kell üzembe
helyezni. Gondoskodjon arról, hogy a
levegő szabadon áramolhasson a
készülék hátoldala körül. Ha a
készüléket egy falra függesztett egység
alá helyezi, a legjobb teljesítmény
érdekében a készülék felső lapja és a fali
egység között legalább 100 mm
távolságot kell hagyni. Azonban az az
ideális, ha a készüléket nem egy falra
függesztett egység alatt helyezi el. A
pontos vízszintbe állítás a készülék alján
található egy vagy több állítható láb
révén biztosítható.
100 mm
15 mm
15 mm
Ha a készüléket állványon helyezi el:
1. Csavarozza ki az ajtózsanér lábát.
2. Csavarozza be a szekrénytestbe a
tartalék lábat, mely a készülékhez
mellékelt zacskóban a tojástartó
mellett található.
27
3.5 Az ajtó nyitási irányának
megfordítása
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen művelet
végrehajtása előtt húzza ki a
hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
28
www.electrolux.com
VIGYÁZAT!
Azt javasoljuk, hogy a
következő műveleteket egy
másik személy segítségével
végezze, aki a készülék
ajtóit a műveletek során
megtartja.
1. Csavarozza ki mindkét csavart a
hátsó oldalon.
5. Csavarozza ki a csavart, és tegye át
az ellenkező oldalra.
6. Szerelje fel a zsanért az ellenkező
oldalon.
7. Szorítsa meg a készülék jobb lábát.
8. Csavarozza ki a felső ajtózsanér
csavarjait.
1
2
2. Nyomja hátra a tetőt, és emelje fel.
3
9. Szerelje le a zsanért. Tegye át a
csapot a nyíl irányába. Szerelje fel a
zsanért az ellenkező oldalon.
3. Csavarja ki a készülék bal lábát.
4. Csavarozza ki az alsó ajtózsanér
csavarjait. Szerelje le a zsanért.
Tegye át a csapot a nyíl irányába.
MAGYAR
10.
11.
12.
13.
Húzza meg a zsanért.
Tegye vissza a tetőt a helyére.
Tolja előre a tetőt.
Csavarozza be mindkét csavart a
hátsó oldalon.
14. Távolítsa el a fogantyút, és helyezze
át az ellenkező oldalra.
1
2
3
VIGYÁZAT!
Állítsa vissza a készüléket
az eredeti helyzetébe, állítsa
vízszintbe, és várjon
legalább négy órát, mielőtt
csatlakoztatná a hálózati
vezetéket a hálózati
aljzathoz.
Hajtson végre egy végső
ellenőrzést, hogy
megbizonyosodjon a
következőkről:
• Minden csavar meg vane húzva.
• A mágneses tömítés a
készülékházhoz tapad-e.
• Az ajtó megfelelően nyílik
és csukódik-e.
Ha a környezeti hőmérséklet
alacsony (pl. télen),
előfordulhat, hogy az
ajtótömítés nem tapad hozzá
tökéletesen a
szekrénytesthez. Ebben az
esetben várja meg, amíg a
tömítés magától
hozzáidomul a
szekrénytesthez.
Ha nem szeretné saját maga
végrehajtani a fenti
műveleteket, forduljon a
legközelebbi
márkaszervizhez. A
márkaszerviz szakembere
költségtérítés ellenében
elvégzi az ajtók
nyitásirányának
megfordítását.
29
30
www.electrolux.com
3.6 A fagyasztóajtó
megfordíthatósága
180˚
3.7 Elektromos csatlakoztatás
•
•
•
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
4. MŰKÖDÉS
4.1 Bekapcsolás
Illessze a csatlakozódugót az elektromos
hálózati aljzatba.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező
irányban egy közepes beállításra.
MAGYAR
4.2 Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
4.3 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet szabályozása
automatikusan történik. Mindazonáltal
saját maga is beállíthatja a készülékben
levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt
kell tartani, hogy a készülék belsejében
levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől
függ:
•
szobahőmérséklet,
31
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a
leginkább megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
megegyező irányban, hogy
alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
ellentétes irányban, hogy magasabb
hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Friss élelmiszer
lefagyasztása
A hűtőrekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú
tárolására is.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem
szükséges megváltoztatnia a közepes
beállítást.
A gyorsabb fagyasztási művelet
érdekében forgassa a hőmérsékletszabályozót a magasabb beállítások felé,
hogy maximális hűtést érjen el.
VIGYÁZAT!
Ebben az esetben a
fagyasztórekesz
hőmérséklete 0 °C alá is
eshet. Ha ez az eset
előfordul, állítsa magasabb
értékre a hőmérsékletszabályzót.
5.2 Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 óráig a
készüléket a magasabb beállításokon.
Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint a műszaki
jellemzők között megadott
„áramkimaradási biztonság”
(felolvadási idő), a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig a
(kihűlés után) újra
lefagyasztani.
5.3 Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőrekeszben vagy
szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól
függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az
esetben a főzés hosszabb ideig tart.
32
www.electrolux.com
5.4 Mozgatható polcok
5.6 Hőmérséklet-visszajelző
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
Az élelmiszerek helyes tárolása
érdekében a hűtőszekrény hőmérsékletvisszajelzővel van felszerelve. A
készülék oldalfalán elhelyezett
szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb
területét jelöli.
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
5.5 Az ajtópolcok elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg
ki nem szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
1
2
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a
friss élelmiszert a szimbólum által jelzett
területre, ha nem (B), akkor állítsa a
hőmérséklet-szabályozót hidegebb
értékre, majd várjon 12 órát a
hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése
előtt.
A
OK
B
OK
Friss élelmiszer behelyezése
vagy a készülék ajtajának
hosszabb ideig tartó,
többszöri kinyitása után
normális jelenség, hogy az
OK üzenet nem jelenik meg
a kijelzőn. Várjon legalább
12 órát a hőmérsékletszabályzó beállításának
megváltoztatása előtt.
MAGYAR
33
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
6.1 Normális működéssel járó
hangok:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
•
•
•
•
Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
Zümmögő vagy pulzáló hang hallható
a kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy
kikapcsolásakor.
6.2 Energiatakarékossági
tanácsok
•
Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
6.3 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
•
•
•
Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
6.4 Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
•
•
•
Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
•
•
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
6.5 Ötletek fagyasztáshoz
•
•
•
•
•
•
•
Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket
fagyasszon le.
A hatékonyabb fagyasztás és
felolvasztás érdekében az
élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
Az ételt alufóliába vagy műanyag
fóliába csomagolja. Ügyeljen arra,
hogy a csomagolás légmentes
legyen.
A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
A zsírszegény ételeket könnyebben
és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az
élelmiszerek eltarthatóságát.
A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból
való kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket.
6.6 Ötletek fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
•
•
Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó.
Gondoskodjon róla, hogy a
fagyasztott élelmiszerek a lehető
legrövidebb időn belül elkerüljenek az
élelmiszerüzletből a fagyasztóba.
34
www.electrolux.com
•
A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
•
Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Általános figyelmeztetések
VIGYÁZAT!
Bármilyen karbantartási
művelet előtt válassza le a
készüléket a hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz,
ezért csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást,
és töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
7.2 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
7.3 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
7.4 A hűtőszekrény
jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján,
a kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
elvezeti, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz befolyjon a tárolótérbe,
károsítva a készüléket vagy a tárolt árut.
MAGYAR
7.5 A fagyasztó leolvasztása
VIGYÁZAT!
Soha ne próbálja meg éles
fémeszközökkel lekaparni a
jeget az elpárologtatóról,
mert felsértheti azt.
A leolvasztás felgyorsítására
kizárólag a gyártó által
ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon.
A leolvasztás előtt kb. 12
órával állítson be
alacsonyabb hőmérsékletet
annak érdekében, hogy a
működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig
képződik a fagyasztó polcain és a felső
rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a
dérréteg vastagsága meghaladja a 3-5
mm-t.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy
húzza ki a dugaszt a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a
készülékből, csomagolja be azokat
több réteg újságpapírba, és tegye
hideg helyre.
35
VIGYÁZAT!
Ha a leolvasztás közben
a fagyasztott
élelmiszercsomagok
hőmérséklete
megemelkedik,
biztonságos tárolási
idejük lerövidülhet.
A fagyasztott árukhoz ne
nyúljon nedves kézzel. A
keze hozzáfagyhat az
élelmiszerhez.
3. Hagyja nyitva az ajtót. Védje meg a
padlót az olvadékvíztől, például egy
ruhadarab leterítésével vagy egy
lapos edény elhelyezésével.
4. A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék
langyos vizet a fagyasztórekeszbe.
Ezenkívül, távolítsa el azokat a
jégdarabokat, amelyek leolvasztás
közben letörnek.
5. A leolvasztás befejezése után
alaposan törölje szárazra a készülék
belsejét. .
6. Kapcsolja be a készüléket, és csukja
be az ajtaját.
7. Állítsa be a hőmérséklet-szabályozót
a maximális hideg elérésére, és
üzemeltesse a készüléket két-három
órán keresztül ezen a beállításon.
Csak ezen idő eltelte után helyezze
vissza az élelmiszert a fagyasztóba.
7.6 Használaton kívüli időszak
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Szükség esetén olvassza le a
készüléket.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
36
www.electrolux.com
VIGYÁZAT!
Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné
hagyni, kérjen meg valakit,
időnként ellenőrizze, hogy a
benne lévő étel nem romlotte meg áramkimaradás miatt.
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsol‐
va.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
Csatlakoztassa megfelelő‐
megfelelően csatlakoztatva en a hálózati dugaszt a
a konnektorba.
konnektorba.
Nincs feszültség a konnek‐ Csatlakoztasson egy másik
torban.
elektromos készüléket a
hálózati aljzatba. Forduljon
szakképzett villanyszerelő‐
höz.
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készü‐
lék stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki
az ajtót.
A világítás izzója meghibá‐ Olvassa el az „Izzócsere”
sodott.
c. részt.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működtetés”
c. szakaszt.
Egyszerre túl sok lefa‐
Várjon néhány órát, majd
gyasztandó élelmiszert he‐ ellenőrizze ismét a hőmér‐
lyezett a készülékbe.
sékletet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán
lévő klímabesorolást.
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl
szobahőmérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsu‐
kása” című részt.
MAGYAR
37
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Túl sok dér és jég képző‐
dött.
Az ajtó nincs jól becsukva
vagy az ajtótömítés defor‐
málódott/szennyeződött.
Olvassa el „Az ajtó becsu‐
kása” című részt.
A vízleeresztő dugója
nincs a helyén.
Tegye vissza a helyére a
vízleeresztő dugóját.
Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagol‐
va.
Csomagolja be jobban az
élelmiszereket.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működtetés”
c. szakaszt.
Víz folyik a hűtőszekrény
hátoldalán.
Az automatikus leolvasztás Ez nem hibajelenség.
során a dér megolvad a
hátlapon.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Az élelmiszerek megaka‐
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az
élelmiszerek ne érjenek a
hátsó falhoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz
kifolyóját a párologtató tál‐
cához.
Az ajtó nincs megfelelően
beállítva vagy a szellőző‐
rács útjában van.
A készülék szintezése nem Olvassa el a „Vízszintbe ál‐
megfelelő.
lítás” részt.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/
alacsonyabb hőmérsékle‐
tet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsu‐
kása” című részt.
Az élelmiszerek hőmérsék‐ Hagyja, hogy az élelmisze‐
lete túl magas.
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a
tárolás előtt.
Egyszerre túl sok terméket Egyszerre kevesebb ter‐
helyezett be.
méket tároljon el.
A jégréteg vastagabb mint
4-5 mm.
Olvassza le a készüléket.
Túl gyakran nyitja ki az aj‐
tót.
Csak akkor nyissa ki az aj‐
tót, amikor szükséges.
38
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
A hűtőszekrény hátfalán túl Túl gyakran nyitogatta a
sok kondenzvíz jelenik
készülék ajtaját.
meg.
A hűtőszekrény hátfalán
dér jelenik meg.
Az ajtó nehezen nyitható.
Megoldás
Csak akkor nyissa ki az aj‐
tót, amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy
az ajtó teljesen be van
csukva.
A tárolt étel nincs becs‐
omagolva.
Mielőtt a készülékben tá‐
rolná, megfelelően csoma‐
golja be az ételeket.
A környezeti hőmérséklet
magas, és a készülék a
legalacsonyabb hőmérsék‐
letre van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-sza‐
bályozót magasabb hő‐
mérsékleti értékre az auto‐
matikus jégmentesítés le‐
hetővé tételéhez.
A készülék teljesen tele
van pakolva, és a legala‐
csonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-sza‐
bályozót magasabb hő‐
mérsékleti értékre az auto‐
matikus jégmentesítés le‐
hetővé tételéhez.
Az ajtót közvetlenül a be‐
csukást követően újra ki
akarta nyitni.
Az ajtó bezárása, majd új‐
bóli kinyitása között várjon
néhány másodpercet.
Ha a hibajelenség továbbra
is fennáll, forduljon a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
1. Egy csavarhúzóval távolítsa el a
lámpabúra csavarját.
2. A nyíl irányába mozgatva távolítsa el
a lámpabúrát.
8.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú
élettartamú belső LEDvilágítással szereltük fel.
Javasoljuk, hogy mindig
eredeti cserealkatrészt
használjon.
Kizárólag LED égőt (E14
foglalat) használjon. A
maximális teljesítmény a
lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT!
Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
3. Olyan égőt használjon a cseréhez,
melynek jellemzői azonosak az
eredetivel, és kifejezetten háztartási
eszközökhöz gyártották.
4. Szerelje vissza a lámpabúrát.
5. Csavarja be a lámpabúra csavarját.
6. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatba.
7. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a
világítás bekapcsol-e.
MAGYAR
8.3 Az ajtó becsukása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az „Üzembe helyezés” c.
szakaszt.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
9. MŰSZAKI ADATOK
9.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
Electrolux
Modell
ERT1501FOW3 933012229
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
182
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és hasz‐
nálatának módjától
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
115
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
18
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
133
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
-
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztóre‐
kesz csillag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha van
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
11
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
2
Klímaosztály
SN-N-ST
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amely‐
ben a készülék rendeltetésszerűen használható,
°C értékben
10
39
40
www.electrolux.com
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben 38
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C
értékben
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
41
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására ter‐
vezték I/N
Nem
9.2 Kiegészítő műszaki adatok
A készülék méretei
Magasság
850 mm
Szélesség
550 mm
Mélység
612 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
10. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
41
42
www.electrolux.com
MAGYAR
43
212002231-A-342019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising