Electrolux | ERT1501FOW3 | User manual | Electrolux ERT1501FOW3 Brugermanual

Electrolux ERT1501FOW3 Brugermanual
ERT1501FOW3
DA
FI
NO
SV
Køleskab
Jääkaappi
Kjøleskap
Kylskåp
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
19
36
53
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. BETJENING........................................................................................................9
5. DAGLIG BRUG.................................................................................................10
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................11
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 12
8. FEJLFINDING...................................................................................................14
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 17
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
•
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
•
•
•
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
•
•
5
Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
Det type lampe, der anvendes til dette
apparat, er kun til
husholdningsapparater. Den må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
6
www.electrolux.com
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
•
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Placering
Installér apparatet på et tørt sted med
god udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de
betjenes uden for dette
interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift inden
for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du
er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes
du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
3.2 Bageste afstandsstykker
I posen med brugsanvisningen ligger der
to afstandsstykker, der skal monteres
som vist på tegningen.
1. Sæt afstandsstykkerne ind i hullerne.
Se efter, at pilen (A) vender som vist
på tegningen.
2
1
45°
A
45°
2
2. Drej afstandsstykkerne 45° mod uret,
til de låses fast.
3.3 Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at
apparatet er i vater. Det gøres med to
justeringsfødder i bunden, under
apparatets forkant.
Hvis du anbringer apparatet på en
sokkel:
1. Skru foden i lågens hængsel ud.
2. Skru reservefoden, der ligger i posen
med æggebakken, ind i kabinettet.
3.4 Placering
Det skal være muligt at
koble apparatet fra
elinstallationen. Efter
installationen skal stikket
derfor være let at komme til.
DANSK
Apparatet bør placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring skabets bagside.
Hvis apparatet skal stå under et
overskab, skal der mindst være 100 mm
mellem apparatets topplade og
overskabets underside. Så fungerer
apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet
dog ikke placeres under overskabe.
Apparatet kan sættes præcis i vater med
en eller flere af de justerbare fødder i
bunden af skabet.
100 mm
2. Skub toppladen tilbage, og løft den
op.
15 mm
15 mm
3.5 Vending af dør
ADVARSEL!
Inden der udføres nogen
form for arbejde på
apparatet, skal stikket altid
tages ud af kontakten.
3. Skru det venstre ben af.
4. Skru skruerne i lågens nederste
hængsel ud. Tag hængslet af. Flyt
tappen i pilens retning.
FORSIGTIG!
Under de følgende
operationer er det en god idé
at få en hjælper til at holde
godt fast i apparatets døre,
mens arbejdet udføres.
1. Skru de to skruer på bagsiden ud.
5. Skru skruen ud, og montér den i
modsatte side.
6. Montér hængslet i modsatte side.
7. Skru det højre ben på.
8. Skru skruerne i lågens øverste
hængsel ud.
7
8
www.electrolux.com
FORSIGTIG!
Sæt apparatet på plads,
bring det i vater, og vent
mindst fire timer med at
slutte det til lysnettet.
1
2
3
9. Tag hængslet af. Flyt tappen i pilens
retning. Montér hængslet i modsatte
side.
10.
11.
12.
13.
14.
Stram lågehængslet.
Sæt toppladen på.
Skub toppladen fremefter.
Skru de to skruer på bagsiden i.
Afmonter håndtaget, og montér det i
modsatte side.
1
2
3
Foretag en sidste kontrol for
at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Den magnetiske pakning
slutter tæt til kabinettet.
• Døren åbner og lukker
rigtigt.
Undertiden slutter pakningen
ikke perfekt til kabinettet,
hvis omgivelserne er kolde
(dvs. om vinteren). Hvis
dette er tilfældet: Pakningen
tilpasser sig efterhånden af
sig selv.
Hvis du ikke selv vil vende
døren, kan du henvende dig
til det nærmeste
autoriserede servicecenter.
En autoriseret tekniker vil
herefter vende døren mod
betaling.
DANSK
9
3.6 Vending af dør til
frostafdeling
180˚
3.7 Tilslutning, el
•
•
•
•
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
4. BETJENING
4.1 Aktivering
4.2 Deaktivering
Sæt stikket i en stikkontakt.
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til positionen "O".
Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
10
www.electrolux.com
4.3 Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk. Du
kan dog selv indstille en temperatur
inden i apparatet.
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
•
•
•
•
rumtemperaturen
hvor ofte lågen åbnes
mængden af mad
hvor apparatet står.
I reglen er en mellemindstilling den mest
passende.
Sådan betjenes apparatet:
1. Drej temperaturvælgeren med uret
for at opnå en lavere temperatur
inden i apparatet.
2. Drej temperaturvælgeren mod uret
for at opnå en højere temperatur
inden i apparatet.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Til nedfrysning af friske madvarer
behøver mellemindstillingen ikke at
ændres.
Men hvis maden skal nedfryses
hurtigere, drejes termostatknappen hen
på en højere indstilling for at få maksimal
køling.
FORSIGTIG!
I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme
under 0°C. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på
en varmere indstilling.
5.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere
indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises
eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter
afkøling).
5.3 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
5.4 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.
DANSK
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
5.5 Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
11
5.6 Temperaturlampe
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere
indstilling, og temperaturindikatoren
kontrolleres igen efter 12 timer.
A
OK
B
OK
Når du har sat de friske
madvarer i apparatet eller
efter at have åbnet døren
flere gange i træk eller i en
lang periode, er det normalt,
at lampen ikke vises OK.
Vent mindst 12 timer, inden
du genjusterer
temperaturvælgeren.
1
2
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyde
6.2 Energisparetips
Følgende lyde er normale under drift:
•
•
•
•
•
Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
6.3 Råd om køling af friske
madvarer
•
•
•
Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
12
www.electrolux.com
6.4 Råd om køling
•
Nyttige tip:
•
•
•
•
•
Kød (alle slags): pakkes ind i
passende emballage og lægges på
glashylden over grøntsagsskuffen.
Opbevar kød i højst 1-2 dage.
Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
Frugt og grønt: rengør grundigt og
læg i en speciel skuffe. Bananer,
kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
Smør og ost: anbring i en særlig
lufttæt beholder eller pak det ind i
alufolie eller i en polyætylenpose for
at udelukke så meget luft som muligt.
Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
6.5 Råd om frysning
•
•
•
Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
•
•
•
For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
Det er en god idé at mærke alle
pakker med indfrysningsdato, så du
har styr på holdbarheden.
6.6 Tips om opbevaring af
frostvarer
•
•
•
•
Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.
Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle advarsler
FORSIGTIG!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst
form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
7.2 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
DANSK
7.3 Regelmæssig rengøring
7.5 Afrimning af fryseren
FORSIGTIG!
Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe
rim af fryseren. Det kan
beskadige den.
Brug ikke mekaniske
redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen,
medmindre det er anbefalet
af producenten.
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
7.4 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag på
apparatet, over kompressoren, hvor det
fordamper.
13
Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen
til en lavere temperatur for at
opbygge tilstrækkelig ekstra
køling i tilfælde af afbrydelse
i driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
1. Sluk for apparatet, og tag elstikket ud
af stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak
dem ind i flere lag avispapir, og læg
dem et koldt sted.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
3.
4.
5.
6.
FORSIGTIG!
Hvis dybfrostvarernes
temperatur er steget
under afrimningen, kan
det forkorte deres
holdbarhed.
Rør ikke frostvarer med
våde hænder.
Hænderne kan fryse fast
til pakken.
Lad døren stå åben. Beskyt gulvet
mod afrimningsvandet, f.eks. med en
klud eller en flad beholder.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under
afrimningen.
Når afrimningen er afsluttet, tørres
grundigt af indvendig. .
Tænd for apparatet, og luk døren.
14
www.electrolux.com
7. Sæt termostatknappen på højeste
trin, og lad apparatet stå på denne
indstilling i to-tre timer.
Sæt først derefter maden tilbage i
fryseren.
3. Afrim apparatet (om nødvendigt).
4. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
5. Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7.6 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
FORSIGTIG!
Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til
det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været
strømsvigt.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for appara‐
tet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stik‐
kontakten.
Der er ingen strøm i stik‐
kontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den på‐
gældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret
elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet
står stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af
pæren".
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der er lagt store mængder
madvarer til indfrysning på
én gang.
Vent nogle få timer, og
kontrollér så temperaturen
igen.
Kompressoren kører hele
tiden.
Der er for høj stuetempera‐ Se klimaklassediagrammet
tur.
på typepladen.
Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme
da de blev lagt i apparatet. ned på stuetemperatur, før
de lægges i.
DANSK
Problemer
Mulige årsager
15
Løsning
Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lå‐
gen".
Der er for meget rim og is.
Døren er ikke lukket kor‐
Se under "Lukning af lå‐
rekt, eller pakningen er de‐ gen".
fekt/snavset.
Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rig‐
tigt i.
Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.
Pak madvarerne rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpla‐
den under den automati‐
ske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køle‐
skabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at
vandet ikke løber ned i
vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ik‐
ke rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gul‐
vet.
Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet
tilsluttet fordampningsbak‐ til fordampningsbakken.
ken over kompressoren.
Lågen flugter ikke med
Apparatet er ikke i vater.
skabet eller støder på ven‐
tilationsristen.
Se under "Nivellering".
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Vælg en højere/lavere tem‐
peratur.
Temperaturen er ikke ind‐
stillet korrekt.
Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lå‐
gen".
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned
for høj.
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er lagt for store mæng‐ Læg færre madvarer i ad
der madvarer i på samme gangen.
tid.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
16
www.electrolux.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Der er for meget konden‐
seret vand på køleskabets
bageste væg.
Lågen blev åbnet for hyp‐
pigt.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt. Sørg for, at lågen er helt
lukket.
Der er rim på køleskabets
bageste væg.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet
emballage, inden det op‐
bevares i apparatet.
Den omgivende tempera‐
tur er høj, og apparatet
står på den laveste tempe‐
ratur.
Stil temperaturvælgeren på
en højere temperatur for at
give mulighed for automa‐
tisk afrimning.
Apparatet er helt fuldt og
Stil temperaturvælgeren på
står på den laveste tempe‐ en højere temperatur for at
ratur.
give mulighed for automa‐
tisk afrimning.
Lågen åbner ikke nemt.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.
Vent nogle få sekunder
mellem lukning og genåb‐
ning af lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.
8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med
en indvendig LED-pære med
lang holdbarhed.
Det anbefales kraftigt kun at
bruge originale reservedele.
Brug kun LED-pærer (E14base). Den maksimale effekt
er angivet på
lampeenheden.
FORSIGTIG!
Tag stikket ud af kontakten.
1. Fjern skruen i lampedækslet ved
hjælp af en skruetrækker.
2. Frakobl lampedækslet i pileness
retning.
3. Udskift pæren med en, der har de
samme karakteristika, og som er
specielt beregnet til
husholdningsapparater.
4. Genmontér lampedækslet.
5. Stram skruen i lampedækslet.
6. Sæt stikket i stikkontakten.
7. Åbn lågen.
Se efter, at lampen lyser.
8.3 Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
DANSK
9. TEKNISKE DATA
9.1 Produktdatablad
Varemærk
Electrolux
Model
ERT1501FOW3 933012229
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardisere‐
de prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske
elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet an‐
vendes og dets placering
182
Nettorumfang i liter, køleskab
115
Nettorumfang i liter, Star
18
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
133
Nettorumfang i liter, fryser
-
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste netto‐
rumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C),
hvis det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Nej
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
11
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
2
Klimaklasse
SN-N-ST
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
38
Emission af støj dB(A) re 1 pW
41
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbeva‐
ring af vin J/N
Nej
17
18
www.electrolux.com
9.2 Yderligere tekniske data
Apparatets mål
Højde
850 mm
Bredde
550 mm
Dybde
612 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
19
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 19
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 21
3. ASENNUS........................................................................................................ 23
4. KÄYTTÖ........................................................................................................... 26
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................27
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................28
7. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 29
8. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 31
9. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 34
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
20
www.electrolux.com
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
SUOMI
•
•
•
•
•
21
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
•
•
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
22
www.electrolux.com
•
•
•
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
•
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät
tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.
Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
SUOMI
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
•
23
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijoittaminen
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
3.2 Takavälikappaleet
Käyttöohjeen pussissa on kaksi
välikappaletta, jotka on kiinnitettävä
laitteeseen kuvan mukaisesti.
1. Työnnä välikappaleet reikiin.
Tarkista, että nuoli (A) on kuvan
mukaisesti.
45°
A
Asenna laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa.
Ilmas‐
toluok‐
ka
2
1
45°
2
2. Käännä välikappaleita 45°
vastapäivään kunnes ne lukkiutuvat
paikalleen.
3.3 Tasapainotus
Kun sijoitat laitteen paikalleen, tarkista,
että se on vaakatasossa. Voit säätää
laitteen vaakatasoon laitteen pohjassa
etupuolella olevilla säätöjaloilla.
Jos laite asetetaan alustan päälle:
1. Ruuvaa auki oven saranan jalka.
2. Ruuvaa laitteeseen uusi jalka, joka
on pussissa kananmunalokeron
ohella.
3.4 Sijainti
Käyttäjän on pystyttävä
irrottamaan laite
sähköverkosta. Asennuksen
jälkeen pistokkeen on oltava
helposti käyttäjän ulottuvilla.
24
www.electrolux.com
Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden,
kuten lämpöpattereiden, boilereiden tms.
lähelle tai suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana. Jos laite
sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle,
laitteen yläreunan ja keittiökaapin välillä
tulee olla vähintään 100 mm parhaan
suorituskyvyn varmistamiseksi.
Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin
välttää sijoittamasta laitetta
kalustekaapin alapuolelle. Laite voidaan
säätää tarkasti vaakatasoon sen
pohjassa olevan yhden tai useamman
säätöjalan avulla.
2. Työnnä ylälevyä taaksepäin ja nosta
se pois.
100 mm
15 mm
15 mm
3.5 Oven kätisyyden
vaihtaminen
3. Ruuvaa vasen jalka auki.
4. Ruuvaa auki oven alasaranan ruuvit.
Irrota sarana. Käännä tappi ympäri
nuolen suuntaisesti.
VAROITUS!
Irrota virtajohto pistorasiasta
ennen kuin aloitat mitään
toimenpiteitä.
HUOMIO!
Avautumissuunnan
vaihdossa tarvitaan toinen
henkilö, joka pitelee
kodinkoneen ovia tukevasti
toimenpiteiden aikana.
1. Irrota molemmat ruuvit laitteen takaa.
5. Kierrä ruuvi irti ja kiinnitä se
vastakkaiselle puolelle.
6. Asenna sarana vastakkaiselle
puolelle.
7. Ruuvaa oikea jalka.
8. Ruuvaa auki oven yläsaranan ruuvit.
SUOMI
HUOMIO!
Sijoita laite paikalleen ja
tasapainota se. Odota
vähintään neljä tuntia ennen
kuin kytket virtajohdon
pistorasiaan.
1
2
3
9. Irrota sarana. Käännä tappi ympäri
nuolen suuntaisesti. Asenna sarana
vastakkaiselle puolelle.
10.
11.
12.
13.
Kiristä saranan ruuvit.
Aseta kansitaso paikalleen.
Työnnä yläosa eteen.
Ruuvaa molemmat ruuvit laitteen
taakse.
14. Poista kahva ja kiinnitä se
vastakkaiselle puolelle.
1
2
3
Tarkista lopuksi seuraavat
seikat:
• Kaikki ruuvit on kiristetty.
• Magneettitiiviste on
tarttunut tiukasti kaappiin.
• Ovi avautuu ja sulkeutuu
kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila
on alhainen (esim. talvella),
tiiviste ei mahdollisesti tartu
hyvin. Odota tässä
tapauksessa, että tiiviste
kiinnittyy itsestään.
Jos et halua suorittaa edellä
kuvattuja toimenpiteitä itse,
voit ottaa yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Valtuutetun huoltoliikkeen
ammattitaitoinen asentaja
vaihtaa oven kätisyyden
korvausta vastaan.
25
26
www.electrolux.com
3.6 Pakastimen kätisyyden
vaihto
180˚
3.7 Sähköliitäntä
•
•
•
•
Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
4. KÄYTTÖ
4.1 Laitteen käynnistäminen
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään keskiasentoon.
4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä lämpötilan säädin asentoon
"O".
SUOMI
4.3 Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Lämpötilaa voidaan kuitenkin säätää
laitteen sisällä.
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
•
•
•
huoneen lämpötila
oven avaustiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
Laitteen käyttö:
1. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään laitteen sisälämpötilan
laskemiseksi.
2. Käännä lämpötilan säädintä
vastapäivään laitteen sisälämpötilan
nostamiseksi.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita,
keskimääräistä asetusta ei tarvitse
muuttaa.
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista
kääntämällä lämpötilan säätimen
kylmimpään asentoon.
HUOMIO!
Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila
voi laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötilaasetuksen kohdalle.
5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään
kahden tunnin ajan suuremmilla
asetusarvoilla.
27
• laitteen sijainti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Lämmönnousuaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
5.3 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen
käyttöä jääkaapissa tai huoneen
lämpötilassa riippuen siitä, kuinka
nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
5.4 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
28
www.electrolux.com
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
5.5 Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
5.6 Lämpötilan merkkivalo
Jääkaapissa on lämpötilanäyttö
elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä
varten. Laitteen sivuseinässä oleva
symboli osoittaa jääkaapin kylmimmän
osaston.
Jos näytössä näkyy OK (A), aseta
tuoreet elintarvikkeet symbolin
osoittamaan kohtaan. Säädä muussa
tapauksessa (B) lämpötilan säädin
alhaisempaan asetukseen ja odota 12
tuntia ennen lämpötilamittarin uudelleen
tarkistamista.
A
OK
B
OK
Kun olet lisännyt tuoreita
elintarvikkeita laitteeseen tai
kun ovi on avattu toistuvasti
tai pidemmäksi ajaksi, on
normaalia, ettei OK näy
näytössä. Odota vähintään
12 tuntia ennen lämpötilan
säätimen uudelleen säätöä.
1
2
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Normaalin toiminnan äänet
6.2 Energiansäästövinkkejä
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
•
•
6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
•
•
•
Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin
kytkeytyessä päälle tai pois päältä.
•
•
•
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
Peitä ruoka kannella tai kääri se
folioon tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
SUOMI
6.4 Säilytysohjeita
•
Vinkkejä:
•
•
•
•
•
Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat:
suojaa ja aseta mille tahansa hyllylle.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
•
•
•
•
6.6 Pakasteiden säilytysohjeita
•
•
6.5 Pakastusohjeita
•
•
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja
sulatusta varten.
29
Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät
paremmin kuin rasvaiset. Suola
lyhentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
•
•
Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleiset varoitukset
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu
huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
7.2 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
30
www.electrolux.com
7.3 Säännöllinen puhdistus
7.5 Pakastimen sulattaminen
HUOMIO!
Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen
poistamisessa
höyrystimestä, sillä se voi
vahingoittua.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla
välineillä, joita valmistaja ei
ole neuvonut käyttämään.
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
7.4 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä
oleva sulatusveden tyhjennysaukko on
tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin,
jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien
päälle.
Aseta alhaisempi lämpötila
noin 12 tuntia ennen
sulatuksen aloittamista, jotta
pakasteet jäätyvät
mahdollisimman kylmiksi ja
varaavat näin itseensä
kylmää sulatustoimenpiteen
ajaksi.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon
muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota
pistoke pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki
elintarvikkeet, kääri ne paksulti
sanomalehteen ja laita viileään
paikkaan.
3.
4.
5.
6.
HUOMIO!
Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen
aikana voi lyhentää
niiden turvallista
säilytysaikaa.
Älä koske pakasteisiin
märin käsin. Kädet
voivat jäätyä kiinni
ruokaan.
Jätä ovi auki. Suojaa lattia valuvalta
vedeltä (esim. pyyhkeellä tai
matalalla astialla).
Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla
lämmintä vettä sisältävän astian
pakastimen sisään. Poista myös
sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat
pakastimen sisältä.
Kun pakastin on sulatettu, kuivaa
sisäpinnat hyvin. .
Kytke virta laitteeseen ja sulje ovi.
SUOMI
7. Aseta lämpötilan säädin
maksimijäähdytyksen asentoon ja
anna laitteen käydä 2 - 3 tuntia tällä
asetuksella.
Aseta elintarvikkeet vasta tämän jälkeen
takaisin pakastimeen.
2.
3.
4.
5.
31
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata laite (tarvittaessa).
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7.6 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
HUOMIO!
Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista
henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laittees‐
ta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiin‐ Kiinnitä pistoke oikein pis‐
ni pistorasiassa.
torasiaan.
Pistorasiaan ei tule jänni‐
tettä.
Kokeile kytkemällä pistora‐
siaan jokin toinen sähkölai‐
te. Ota yhteys sähköasen‐
tajaan.
Laitteen käyntiääni on ko‐
va.
Laitetta ei ole tuettu kun‐
nolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lam‐
pun vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu vir‐
heellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Kompressori käy jatkuvas‐
ti.
Pakastimeen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja
nia elintarvikkeita samanai‐ tarkista lämpötila uudel‐
kaisesti.
leen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan tau‐
lukko arvokilvestä.
32
www.electrolux.com
Ongelma
Laitteessa on liikaa huur‐
retta ja jäätä.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ruoka on pantu kodinko‐
neeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huo‐
neen lämpötilaan ennen
pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ovea ei ole suljettu oikein
tai tiiviste on epämuodos‐
tunut/likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Veden poistoputken tulp‐
paa ei ole asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken
tulppa oikein.
Elintarvikkeita ei ole pakat‐ Pakkaa ruoat oikein.
tu kunnolla.
Lämpötila on asetettu vir‐
heellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Vettä valuu jääkaapin taka‐ Automaattisen sulatuksen
seinää pitkin.
aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin si‐
sälle.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista veden tyhjennys‐
aukko.
Elintarvikkeet estävät ve‐
den valumisen vedenke‐
ruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet
eivät kosketa takaseinään.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden pois‐
toputki haihdutusastiaan.
Vettä valuu lattialle.
Ovi on kohdistettu virheelli‐ Laite ei ole oikein tasapai‐
sesti tai se on ilmanvaihto‐ notettu.
säleikön tiellä.
Katso kohta "Tasapainotta‐
minen".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeam‐
maksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan
laskea huoneen lämpöti‐
laan ennen kuin laitat ruoat
laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty pal‐
jon ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähem‐
män ruokia yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus
on yli 4-5 mm.
Sulata laite.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
33
Ratkaisu
Ovea on avattu liian usein. Avaa ovi vain tarvittaessa.
Jääkaapin takaseinässä on Ovea on avattu liian tihe‐
liikaa lauhdevettä.
ään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnol‐ Varmista, että ovi on suljet‐
la.
tu kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita
ei ole kääritty.
Kääri elintarvikkeet asian‐
mukaiseen pakkaukseen
ennen niiden asettamista
kaappiin.
Jääkaapin takaseinässä on Ympäristölämpötila on kor‐ Aseta lämpötilan säädin
huurretta.
kea ja laitteeseen on ase‐ korkeampaan lämpötilatettu alhaisin lämpötila.
asetukseen automaattisen
sulatuksen mahdollistami‐
seksi.
Ovi ei avaudu helposti.
Laite on täytetty täyteen ja
siihen on asetettu alhaisin
lämpötila.
Aseta lämpötilan säädin
korkeampaan lämpötilaasetukseen automaattisen
sulatuksen mahdollistami‐
seksi.
Yritit avata oven välittö‐
mästi sen sulkemisen jäl‐
keen.
Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen
ennen kuin avaat oven uu‐
delleen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
puhelimitse paikalliseen
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Irrota lampun suojuksen ruuvi
ruuvimeisselin avulla.
2. Irrota lampun suojus nuolien
suuntaan.
8.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen
LED-valo.
On erittäin suositeltavaa
käyttää ainoastaan
alkuperäisiä varaosia.
Käytä ainoastaan LEDvaloja (E14-kantaiset).
Maksimiteho on merkitty
lamppuyksikköön.
HUOMIO!
Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Vaihda lamppu ominaisuuksiltaan
samanlaiseen lamppuun, joka on
tarkoitettu erityisesti kodinkoneisiin.
4. Kiinnitä lampun suojus takaisin
paikalleen.
5. Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
6. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
7. Avaa luukku.
Varmista, että valo syttyy.
34
www.electrolux.com
8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Electrolux
Malli
ERT1501FOW3 933012229
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuo‐
dessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin
aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
182
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
115
Käyttötilavuus litraa, Star
18
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
133
Käyttötilavuus litraa, pakastin
-
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on
suurin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C
(°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Ei
Sähkökatkosuojattu h
11
Pakastuskyky kg/24h
2
Ilmastoluokka
SN-N-ST
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
38
SUOMI
Akustinen melu dB(A) re1 pW
41
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyt‐
tämiseen K/E
Ei
9.2 Tekniset lisätiedot
Laitteen mitat
Korkeus
850 mm
Leveys
550 mm
Syvyys
612 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
35
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
10. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
36
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................36
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 38
3. MONTERING....................................................................................................40
4. BRUK................................................................................................................43
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 44
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................45
7. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 46
8. FEILSØKING.................................................................................................... 48
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 51
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
37
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
38
www.electrolux.com
•
•
•
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
NORSK
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Frys ikke tinet mat på nytt.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
•
•
•
Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
•
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
39
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
40
www.electrolux.com
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer
kan oppstå for enkelte typer
modeller når de opererer
utenfor dette området.
Korrekt drift kan bare
garanteres innenfor det
angitte temperaturområdet.
Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservicen vår eller
nærmeste servicesenter.
3.2 Avstandsstykker bak
I posen med dokumentasjonen er det to
avstandsstykker som skal monteres som
vist på bildet.
1. Monter avstandsstykkene i hullene.
Pass på at pilen (A) er posisjonert
som vist på bildet.
45°
A
Monter dette produktet på et godt
ventilert sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på typeskiltet.
Klima‐
klasse
2
1
45°
2
2. Drei avstandsstykkene 45° mot
urviserens retning til de låses på
plass.
3.3 Sette produktet i vater
Pass på at produktet står i vater. Dette
kan gjøres med to justerbare føtter på
undersiden fremme.
Hvis du produktet skal stå på noe:
1. Skru ut foten på dørhengselet.
2. Skru på den ekstra foten i skapet,
som finnes i posen med
eggholderen.
3.4 Lokalitet
Det må være mulig å koble
produktet fra strømmen.
Støpselet må derfor være
lett tilgjengelig etter
montering.
Dette produktet bør installeres i god
avstand fra varmekilder som radiatorer,
varmtvannsberedere, direkte sollys osv.
Forsikre deg om at luften kan sirkulere
fritt rundt baksiden av skapet. For å
NORSK
41
oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må minste
avstanden mellom toppen av produktet
og skapet være minst 100 mm. Ideelt sett
bør produktet ikke plasseres under
overskap. En eller flere justerbare føtter i
bunnen av skapet muliggjør nøyaktig
vatring.
100 mm
2. Skyv toppen bakover og løft den av.
15 mm
15 mm
3.5 Omhengsling av døren
ADVARSEL!
Før du begynner ethvert
arbeid, må du trekke
støpselet ut av
stikkontakten.
FORSIKTIG!
Vi foreslår at dette arbeidet
utføres av to personer, og at
den ene holder produktet
godt fast mens den andre
arbeider.
3. Skru av venstre fot.
4. Skru ut skruene på det nederste
dørhengselet. Fjern hengselet. Sett
stiften over i pilens retning.
1. Skru ut begge skruene på baksiden.
5. Skru ut skruen og sett den på igjen
på motsatt side.
6. Monter hengselet på motsatt side.
7. Skru på høyre fot.
8. Skru ut skruene på det øverste
dørhengselet.
42
www.electrolux.com
FORSIKTIG!
Sett produktet på plass
igjen, sett det i vater, og vent
i minst fire timer før du setter
støpselet inn i stikkontakten.
1
2
3
9. Fjern hengselet. Sett stiften over i
pilens retning. Monter hengselet på
motsatt side.
10.
11.
12.
13.
14.
Stram hengselet.
Sett toppen i posisjon.
Skyv toppen forover.
Skru inn begge skruene på baksiden.
Fjern og monter håndtaket på
motsatt side.
1
2
3
Foreta en endelig kontroll for
å være sikker på at:
• Alle skruene er strammet.
• Den magnetiske
pakningen sitter godt
inntil kabinettet.
• Døren åpner og lukker
korrekt.
Hvis
omgivelsestemperaturen er
lav (for eksempel om
vinteren), kan det hende at
pakningen ikke passer som
den skal mot kabinettet. I så
fall venter du til pakningen
justerer seg selv.
Dersom du ikke selv vil
gjennomføre arbeidet som
beskrives over, kan du ta
kontakt med nærmeste
servicesenter. Mot regning
vil en tekniker ved
servicesenteret hengsle om
dørene.
NORSK
43
3.6 Omhengsling av
fryserdøren
180˚
3.7 Elektrisk tilkopling
•
•
•
•
Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
4. BRUK
4.1 Slå på
4.2 Slå av
Sett støpslet i en stikkontakt.
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for
å slå av produktet.
Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
44
www.electrolux.com
4.3 Temperturregulering
Temperaturen reguleres automatisk.
Imidlertid kan du stille temperaturen i
apparatet på egen hånd.
Velg innstillingen med tanke på at
temperaturen inne i apparatet avhenger
av følgende:
•
•
•
romtemperatur,
hvor ofte døren åpnes,
mengde mat som oppbevares,
• apparatets plassering.
Vanligvis er en middels innstilling best
egnet.
Slik bruker du apparatet:
1. Drei temperaturregulatoren med
urviseren for å oppnå en lavere
temperatur inne i apparatet.
2. Drei temperaturregulatoren mot
urviseren for å oppnå en høyere
temperatur inne i apparatet.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Frysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare
frossen og dypfrossen mat over lengre
tid.
Det er ikke nødvendig å endre
middelsinnstillingen for å fryse inn ferske
matvarer.
Men for at innfrysingsprosessen skal gå
raskere, kan du dreie termostatbryteren
på en høyere innstilling for å oppnå
maksimal kjøling.
FORSIKTIG!
Når du gjør det, kan
temperaturen i
kjøleskapseksjonen falle
under 0 °C. Hvis det skjer,
må du sette termostaten på
en varmere innstilling.
5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der det ikke har
vært i bruk, må du la produktet stå på i
minst 2 timer på høyeste innstilling før du
legger inn matvarer.
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn
igjen (etter avkjøling).
5.3 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines
i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye
tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens
de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I
så fall tar tilberedningen lengre tid.
5.4 Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt
med en rekke spor, som gjør at hyllene
kan plasseres der de trengs.
NORSK
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom
den sikrer riktig
luftsirkulasjon.
5.5 Slik plasserer du dørhyllene
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.
5.6 Temperaturindikator
For riktig oppbevaring av mat er
kjøleskapet utstyrt med
temperaturindikator. Symbolet på
sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
Hvis OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke
(B), må du justere temperaturkontrolleren
en kaldere innstilling og vente i 12 timer
før du kontrollerer temperaturindikatoren
på nytt.
A
OK
B
OK
Etter at det er satt fersk mat
inn i produktet eller døren
har blitt åpnet gjentatte
ganger eller over en lengre
periode, er det normalt at
indikatoren ikke å vise OK.
Vent minst 12 timer før du
justerer temperaturkontrollen
igjen.
1
2
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyder
6.2 Tips for strømsparing
Følgende lyder er normale under bruk:
•
•
•
•
•
Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
45
Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.
6.3 Tips til kjøling av ferske
matvarer
•
•
•
Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
Dekk til eller pakk inn maten, særlig
hvis den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan
sirkulere fritt rundt den.
46
www.electrolux.com
6.4 Tips til kjøling
•
Nyttige tips:
•
•
•
•
•
Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på
glasshyllen over grønnsakskuffen.
Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de
ikke er innpakket.
Smør og ost: plasseres i lufttette
bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så godt
som mulig.
Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det
følger med) på flaskehyllen.
•
•
•
6.6 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
•
•
6.5 Tips til frysing
•
•
•
•
•
Kun ferske matprodukter av høy
kvalitet og som er godt renset bør
innfryses.
For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
Pakk maten i aluminiumsfolie eller
plastfolie. Sørg for at pakkene er
lufttette.
For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den.
Magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete. Salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid.
Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut
av fryseren. Risiko for frostbitt.
Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
Påse at frosne matprodukter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken.
Sørg for at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid.
Når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.
Ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generelle advarsler
FORSIKTIG!
Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i
kjølekretsen. Vedlikehold må
derfor bare utføres av
autoriserte serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.
7.2 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
NORSK
7.3 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
7.4 Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper
hver gang kompressoren stopper.
Smeltevannet ledes ut gjennom et
dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom,
for å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
47
7.5 Avriming av fryseren
FORSIKTIG!
Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape
rim av fordamperen, da de
kan skade den.
Bruk ikke redskaper eller
utstyr som ikke er anbefalt
av produsenten for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
Ca. 12 timer før avriming
stiller du inn en lavere
temperatur for å bygge opp
tilstrekkelig kjølereserve i
tilfelle driftsbrudd.
Det vil alltid dannes en viss mengde rim
på frysehyllene og rundt det øverste
rommet.
Avrim fryseren når laget av rim har blitt
ca. 3-5 mm tykt.
1. Skru av produktet og trekk støpselet
ut av stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og legg dem
på et kaldt sted.
FORSIKTIG!
En temperaturstigning i
pakkene med frossen
mat under tining kan
redusere matens
holdbarhetstid.
Ikke berør frosne
matvarer med våte
hender. Det kan gi
frostskader.
3. La døren stå åpen. Beskytt gulvet
mot avrimningsvannet f.eks. med en
klut eller et flatt kar.
4. Sett en bolle med varmt vann inn i
fryseren for å få avrimingsprosessen
til å gå raskere. Fjern også stykker av
is som smelter løs før avrimingen er
ferdig.
5. Tørk innsiden av skapet grundig når
avrimingen er ferdig. .
6. Slå på apparatet og lukk døren.
7. Still termostatbryteren på maksimal
kjøling, og la produktet gå i to eller
tre timer med denne innstillingen.
Vent til denne tiden er forbi før du legger
maten tilbake i fryseren.
48
www.electrolux.com
7.6 Perioder uten bruk
5. La døren(e) stå åpne for å hindre
ubehaglig lukt.
Når produktet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
1. Koble produktet fra
strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Avrim produktet (om nødvendig).
4. Rengjør produktet og alt tilbehør.
FORSIKTIG!
Hvis du ønsker å la
produktet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å for
å hindre at maten blir
ødelagt i tilfelle strømbrudd.
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke.
Apparatet er slått av.
Slå på apparatet.
Støpselet sitter ikke or‐
dentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig i
stikkontakten.
Det er ikke strøm i stikkon‐ Koble et annet elektrisk
takten.
apparat til stikkontakten.
Kontakt en autorisert elek‐
triker.
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-mo‐
dus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk".
Mange matprodukter som
skal fryses ble lagt i samti‐
dig.
Vent noen timer og kontrol‐
ler temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på typeplaten.
Matvarene du la i appara‐
tet var for varme.
Avkjøl matvarer til romtem‐
peratur før du legger de i
skapet.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Døren er ikke skikkelig luk‐ Se "Lukke døren".
ket.
NORSK
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det er for mye rim og is.
Døren er ikke riktig lukket
eller pakningen er defor‐
mert/skitten.
Se "Lukke døren".
49
Vannavløpspluggen er ikke Sett vannavløpspluggen
riktig plassert.
inn på riktig måte.
Det renner vann på bak‐
veggen av kjøleskapet.
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.
Pakk maten bedre inn.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk".
Under den automatiske av‐ Dette er korrekt.
rimingsprosessen smelter
rimet på bakveggen.
Det renner vann i kjøleska‐ Dreneringshullet er tilstop‐
pet.
pet.
Matprodukter forhindrer at
vannet får samle seg i
vannoppsamlingsbeholde‐
ren.
Rengjør dreneringshullet.
Pass på at ingen matvarer
berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er ik‐ Fest smeltevannsrøret til
ke koblet til fordamperpan‐ fordamperpannen.
nen over kompressoren.
Døren er ikke skikkelig ju‐
stert eller berører ventila‐
sjonsgrillen.
Apparatet står ikke plant.
Se i avsnittet "Nivellering".
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere tem‐
peratur.
Døren er ikke skikkelig luk‐ Se "Lukke døren".
ket.
Matvarene har for høy tem‐ Avkjøl matvarene til rom‐
peratur.
temperatur før du legger
de i skapet.
For mange matvarer er lagt Legg færre matvarer inn i
inn i apparatet samtidig.
apparatet samtidig.
Istykkelsen er mer enn 4-5
mm.
Avrim apparatet.
Du har åpnet døren for of‐
te.
Åpne døren bare hvis det
er nødvendig.
Det er for mye kondensert Du åpner døren for ofte.
vann på den bakre veggen
i kjøleskapet.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
50
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Døren ble ikke lukket riktig. Påse at døren er ordentlig
lukket.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet em‐
ballasje før du legger det i
skapet.
Det er frost på bakveggen i Omgivelsestemperaturen
Still temperaturregulatoren
kjøleskapet.
er høy og apparatet er satt til en høyere temperatur for
til laveste temperatur
å starte automatisk avri‐
ming.
Apparatet er fullt og er satt Still temperaturregulatoren
til laveste temperatur.
til en høyere temperatur for
å starte automatisk avri‐
ming.
Vanskelig å åpne døren.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.
Vent noen sekunder før du
åpner døren igjen.
Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta
kontakt med nærmeste
autoriserte serviceverksted.
8.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et
ekstra holdbart LED-lys.
Det anbefales på det
sterkeste å kun bruke
originale reservedeler.
Bruk kun LED-pærer (E14sokkel). Maksimal styrke er
angitt på lampedekselet.
FORSIKTIG!
Trekk støpselet ut av
stikkontakten.
1. Skru skruen ut av lampedekselet
med en skrutrekker.
2. Ta av lampedekselet i pilretningen.
3. Skift ut lampen med en som har
samme egenskaper og er spesielt
utviklet for husholdningsapparater.
4. Sett lampedekselet på igjen.
5. Stram skruen på lampedekselet.
6. Sett støpslet i stikkontakten.
7. Åpne døren.
Kontroller at lyset tennes.
8.3 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter
i "Montering".
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
NORSK
9. TEKNISKE DATA
9.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Electrolux
Modell
ERT1501FOW3 933012229
Kategori
7. Kjøleskap-fryser
Energieffektivitetsklasse
A+
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te‐ 182
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbru‐
ket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og
hvor det er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
115
Lagringsvolum i liter, Star
18
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
133
Lagringsvolum i liter, fryser
-
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høye‐
ste lagringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C),
hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
Nei
Strømbruddsikker i t
11
Frysekapasitet i kg/24t
2
Klimaklasse
SN-N-ST
Laveste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 10
tet skal brukes, i °C
Høyeste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 38
tet skal brukes, i °C
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
41
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes uteluk‐
kende til lagring av vin J/N
Nei
51
52
www.electrolux.com
9.2 Ytterligere tekniske data
Apparatets mål
Justerbar
850 mm
Bredde
550 mm
Dybde
612 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
10. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
53
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................53
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................55
3. INSTALLATION................................................................................................ 57
4. ANVÄNDNING..................................................................................................60
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 61
6. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 62
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 63
8. FELSÖKNING...................................................................................................65
9. TEKNISKA DATA............................................................................................. 67
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
54
www.electrolux.com
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättningar, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
SVENSKA
•
•
•
•
•
55
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
•
•
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
56
www.electrolux.com
•
•
•
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
SVENSKA
57
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
3.2 Bakre distanshållare
I påsen med bruksanvisningen finns två
distanshållare som ska monteras på det
sätt som visas i figuren.
1. Sätt i distanserna i hålen. Kontrollera
att pilen (A) pekar så som visas på
bilden.
2
1
45°
A
45°
2
2. Vrid distanserna moturs 45° tills de
låser på plats.
3.3 Justering av höjd
Se till att produkten står i våg där den
installeras. Detta görs med de två
justerbara fötterna på bottens framsida.
Om du ställer produkten på ett stativ:
1. Skruva loss foten till dörrens
gångjärn.
2. Skruva fast reservfoten som finns i
påen med äggbrickan i skåpet.
3.4 Placering
Det måste gå att koppla loss
produkten från elnätet.
Kontakten måste därför vara
lättåtkomlig efter
installationen.
Produkten måste placeras på säkert
avstånd från värmekällor såsom element,
varmvattenberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luft kan cirkulera fritt runt
skåpets baksida. För att säkerställa
funktionen: Om produkten placeras
58
www.electrolux.com
under en överhängande väggenhet skall
det finnas minst 100 mm fritt utrymme
mellan produktens översida och
väggenheten. Produkten bör dock inte
placeras under överhängande
väggenheter. Produkten ställs in vågrätt
med en eller flera justeringsfötter i
botten.
100 mm
2. För överdelen bakåt och lyft av den.
15 mm
15 mm
3.5 Omhängning av dörr
VARNING!
Dra ur stickkontakten från
eluttaget innan du påbörjar
arbetet.
FÖRSIKTIGHET!
Vi rekommenderar att du ber
någon om hjälp med att hålla
ett fast grepp om dörren
under arbetets gång.
3. Skruva loss den vänstra foten.
4. Skruva loss skruvarna till dörrens
nedre gångjärn. Avlägsna
gångjärnet. Flytta över sprinten i
pilens riktning.
1. Skruva loss båda skruvarna på
baksidan.
5. Skruva loss skruven och skruva fast
den på motsatta sidan.
6. Montera gångjärnet på motsatta
sidan.
7. Skruva i den högra foten.
8. Skruva loss skruvarna till dörrens
övre gångjärn.
SVENSKA
59
FÖRSIKTIGHET!
Ställ tillbaka produkten på
plats, justera in den i våg
och vänta sedan minst fyra
timmar innan du ansluter
den till eluttaget.
1
2
3
9. Avlägsna gångjärnet. Flytta över
sprinten i pilens riktning. Montera
gångjärnet på motsatta sidan.
Kontrollera slutligen följande:
• Alla skruvar är åtdragna.
• Magnettätningen suger
fast ordentligt mot skåpet.
• Dörren öppnas och
stängs ordentligt.
Om rumstemperaturen är låg
(t.ex. på vintern) kanske
tätningen inte fäster
ordentligt. Vänta i så fall tills
tätningen har anpassat sig
på naturlig väg.
Om du inte vill hänga om
dörren själv kan du kontakta
närmaste auktoriserade
serviceverkstad. En
servicetekniker hänger om
den mot en avgift.
3.6 Omhängning av frysdörren
10.
11.
12.
13.
Skruva fast gångjärnet.
Placera överdelen ovanpå kylskåpet.
För överdelen framåt till rätt position.
Skruva fast båda skruvarna på
baksidan.
14. Ta bort och sätt tillbaka handtaget på
den motsatta sidan.
1
2
3
60
www.electrolux.com
3.7 Elektrisk anslutning
•
•
•
•
180˚
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
4. ANVÄNDNING
4.1 Slå på
4.3 Temperaturreglering
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Temperaturen regleras automatiskt. Du
kan ställa in en temperatur inuti
produkten.
Vrid temperaturreglaget medurs till en
medelhög inställning.
4.2 Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
•
•
•
•
rumstemperatur,
hur ofta man öppnar dörren,
mängden livsmedel som förvaras,
produktens placering.
SVENSKA
En medelhög inställning är i regel
lämpligast.
För att använda produkten:
61
2. Vrid temperaturvredet motsols för att
få en högre temperatur inuti
produkten.
1. Vrid temperaturvredet medsols för att
få en lägre temperatur inuti
produkten.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För att frysa in färsk mat behöver inte
den medelhöga inställningen ändras.
För snabbare infrysning kan dock
temperaturreglaget vridas till en högre
inställning för att erhålla en högre
kyleffekt.
5.3 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
5.4 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
FÖRSIKTIGHET!
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst 2 timmar med en hög inställning
innan du lägger in några matvaror.
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
Placera inte glashyllan
ovanför grönsakslådan för
att säkerställa korrekt
luftcirkulation.
5.5 Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
62
www.electrolux.com
Symbolen vid sidan av kylen anger det
kallaste området i kylen.
Om OK visas (A) lägger du in färska
matvaror i området som indikeras med
symbolen, om inte (B) justerar du
temperaturvredet till en kallare inställning
och väntar 12 timmar innan du
kontrollerar temperaturindikatorn igen.
1
A
OK
B
OK
När du har lagt in färsk mat i
produkten eller när du
öppnat dörren flera gånger
under en lång tid är det
normalt att meddelandet OK
försvinner. Vänta i minst 12
timmar innan du ändrar på
temperaturkontrollen.
2
5.6 Temperaturdisplay
För att förvara matvarorna rätt är kylen
försedd med temperaturindikator.
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
6.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
•
•
•
•
•
Ett gurglande och bubblande ljud hörs
från slingorna när köldmedlet pumpas
runt.
Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
•
•
6.4 Tips för kylning
Praktiska råd:
•
6.2 Tips för energibesparing
•
•
•
Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
Täck över eller förpacka maten,
särskilt om den har en stark smak.
Placera mat så att luft kan cirkulera
fritt omkring den.
Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
Frukt och grönsaker: skölj noggrant
och lägg i speciallådan. Bananer,
potatis, lök och vitlök som inte är
förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.
SVENSKA
•
•
Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
6.5 Tips för infrysning
•
•
•
•
•
Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att
förpackningen är lufttät.
Undvik att placera färsk mat som
precis ska frysas in bredvid varandra
för att undvika att redan fryst mat tinar
upp.
Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
•
•
63
Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.
Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
6.6 Tips för förvaring av fryst
mat
•
•
•
•
Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt.
När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte lämpliga
för rengöring i diskmaskin.
7.2 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
7.3 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
64
www.electrolux.com
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
7.4 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
7.5 Avfrostning av frysen
FÖRSIKTIGHET!
Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa
av frost från evaporatorn,
eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för
att påskynda
avfrostningsprocessen
utöver de som
rekommenderas av
tillverkaren.
Cirka 12 timmar före
avfrostningen ställer du in en
lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig
kylreserv om det skulle bli
driftsavbrott.
En viss mängd frost bildas alltid på
fryshyllorna och runt det övre facket.
Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
1. Stäng av produkten eller koppla loss
den från eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i
flera lager med tidningspapper och
lägg dem på en sval plats.
FÖRSIKTIGHET!
Om de frysta livsmedlen
inte bihåller den låga
temperaturen under
avfrostningen kan det
förkorta hållbarhetstiden
på dem.
Ta inte i fryst mat med
våta händer. Dina
händer kan frysa fast i
matvarorna.
3. Låt frysdörren stå öppen. Skydda
golvet med en trasa eller en plan
bricka om avfrostningsvatten skulle
rinna ut på golvet.
4. För att påskynda
avfrostningsprocessen kan du
placera en skål med varmt vatten i
frysfacket. Du kan också ta bort
isbitar som lossnar innan
avfrostningen är klar.
5. Torka av insidan noga när
avfrostningen är klar. .
6. Slå på produkten och stäng luckan.
7. Ställ in temperaturreglaget på högsta
kyleffekt och låt produkten stå i två
eller tre timmar med denna
inställning.
Efter den här tiden kan du lägga tillbaka
maten i frysfacket.
7.6 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
SVENSKA
1.
2.
3.
4.
5.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Avfrosta produkten (om det behövs).
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
65
FÖRSIKTIGHET!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten or‐
dentligt i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kon‐
takta en behörig elektriker.
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lam‐
pan”.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift".
Stora mängder mat har
lagts in på en gång för
frysning.
Vänta några timmar och
kontrollera sedan tempera‐
turen igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rum‐
stemperatur före infrys‐
ning.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Dörren är inte ordentligt
stängd eller packningen är
deformerad/smutsig.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Det har bildats för mycket
frost och is.
66
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Vattentömningspluggen är
inte korrekt placerad.
Placera vattentömnings‐
pluggen på rätt sätt.
Matvaror är inte ordentligt
förpackade.
Förpacka matvarorna or‐
dentligt.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift".
Vatten rinner på den bakre Under den automatiska av‐ Detta är normalt.
väggen i kylskåpet.
frostningen tinar frost på
bakväggen.
Vatten rinner in i kylskåpet. Vattenutloppet är igen‐
täppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vatten‐
uppsamlaren.
Kontrollera att inga matva‐
ror har kontakt med den
bakre väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför kom‐
pressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Dörren är felinriktad eller
blockerar ventilationsgall‐
ret.
Produkten står inte i våg.
Se avsnittet ”Nivåregler‐
ing”.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas tempera‐
för hög.
tur sjunka till rumstempera‐
tur innan du lägger in dem.
Det finns för mycket kon‐
densvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.
Frosten är tjockare än 4-5
mm.
Avfrosta produkten.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte or‐
dentligt.
Se till att dörren är ordent‐
ligt stängd.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
67
Åtgärd
Mat som lagts in är inte or‐ Förpacka maten på lämp‐
dentligt förpackad.
ligt sätt innan den läggs in.
Det finns frost på den bak‐
re väggen i kylskåpet.
Det är svårt att öppna dör‐
ren.
Omgivningstemperaturen
är hög och produkten är in‐
ställd på den lägsta tempe‐
raturen.
Ställ in temperaturvredet till
en högre temperatur för att
automatisk avfrostning ska
fungera.
Produkten är full med livs‐
medel och är inställd på
den lägsta temperaturen.
Ställ in temperaturvredet till
en högre temperatur för att
automatisk avfrostning ska
fungera.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mel‐
lan stängning och återöpp‐
nande av dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
2. Lossa lampskyddet i pilarnas riktning.
8.2 Byte av lampan
Produkten har en
innerbelysning bestående av
en LED-lampa med lång
livslängd.
Vi rekommenderar starkt att
endast använda
originalreservdelar.
Använd endast LED-lampor
(E14-bas). Den maximala
effekten anges på
lampenheten.
FÖRSIKTIGHET!
Koppla bort kylskåpet från
eluttaget.
1. Lossa skruven från lampglaset med
en skruvmejsel.
3. Byt lampan mot en med samma
effekt och som är specialtillverkad för
dessa produkter.
4. Sätt tillbaka lampskyddet.
5. Dra åt lampglasets skruv.
6. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
7. Öppna luckan.
Kontrollera att belysningen tänds.
8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt
"Installation".
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Informationsblad
Varumärke
Electrolux
68
www.electrolux.com
Modell
ERT1501FOW3 933012229
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resul‐ 182
tat från standardiserade provningar under 24 tim‐
mar. Den verkliga energiförbrukningen beror på
hur apparaten används och var den placeras
Förvaringsvolym i liter, kyl
115
Förvaringsvolym i liter, stjärna
18
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
133
Förvaringsvolym i liter, frys
-
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största för‐
varingsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C),
om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Nej
Säkerhet vid strömavbrott i h
11
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
2
Klimatklass
SN-N-ST
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
38
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
41
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande använ‐
das för förvaring av vin J/N
Nej
9.2 Ytterligare teknisk data
Produktens mått
Höjd
850 mm
Bredd
550 mm
SVENSKA
Djup
612 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
69
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
10. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
70
www.electrolux.com
SVENSKA
71
212002226-A-342019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising