ZANKER | KBB24011SK | User manual | Zanker KBB24011SK Ръководство за употреба

Zanker KBB24011SK Ръководство за употреба
Ръководств
о за
употреба
KBB24011SK
Upute za up‐
orabu
Οδηγίες
Χρήσης
Хладилникфризер
Zamrzivač
hladnjak
Ψυγειοκαταψ
ύκτης
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Монтаж
Действие
Всекидневна употреба
2
3
5
6
7
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
8
9
11
14
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
е отговорен за наранявания или повреди в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора с ограничени способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания, ако
те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
Основна безопасност
•
2
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в корпуса
на уреда или във вградената структура, без да са
възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични приспособления
или други средства за ускоряване на процеса на
размразяване, освен препоръчаните от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за
съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Инструкции за безопасност
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция заради безопасността.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
•
•
•
•
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте
поне 4 часа, преди да свържете уреда
към захранването. Това е, за да се
позволи на маслото да се влива
обратно в компресора.
Преди да извършвате каквито и да било
действия върху уреда (напр.
3
•
•
•
•
•
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на места,
които са прекалено влажни или студени.
Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
Електрическо свързване
•
•
•
•
•
4
ВНИМАНИЕ! Риск от контузии,
изгаряния, електрически удар
или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с високо
ниво на екологична съвместимост.
Внимавайте да не причините повреда на
хладилната верига със съдържание на
изобутан.
•
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
•
ВНИМАНИЕ! При
позициониране на уреда се
уверете, че захранващият
кабел не е закачен или
повреден.
•
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
•
•
Употреба
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт за
захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Не издърпвайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението на
уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци и
запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да се
допират до пластмасовите части на
уреда.
Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнера за
напитки.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте неща
от фризерното отделение, ако ръцете
ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна, която
вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за съхранение
върху опаковката на замразената храна.
Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди да
ги поставите в отделението на фризера.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
•
Видът на лампичката, използвана в този
уред, е само за домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако каналът
за отцеждане се запуши, размразената
вода ще се събере на дъното на уреда.
Обслужване
•
•
Използвайте само оригинални резервни
части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
•
•
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за
това как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ВНИМАНИЕ! За да монтирате
уреда си, се консултирайте с
документа с инструкции за
монтаж.
ВНИМАНИЕ! Поставете уреда
в съответствие с документа с
инструкции за монтаж, за да
избегнете риск от нестабилност
на уреда.
Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда.
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
Местоположение
N
+16°C до + 32°C
За да осигурите отлична ефективност,
монтирайте уреда достатъчно далеч от
източници на топлина като радиатори,
бойлери, пряка слънчева светлина и др.
Уверете се, че въздухът може да
циркулира свободно около задната страна
на шкафа.
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
5
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
•
•
след консултация с квалифициран
техник.
Производителят не носи отговорност,
ако горепосочените мерки за
безопасност не са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
Изисквания за вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва да е
достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
Електрическо свързване
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща
мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният
контакт на електрозахранването не е
заземен, свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни разпоредби
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За
инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
Действие
Включване
1.
2.
Поставете щепсела в контакта.
Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в положение
"О".
Изберете настройката, имайки предвид, че
температурата във вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• това колко често се отваря вратата
• количеството на съхраняваните храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
За да боравите с уреда:
1.
Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматично.
Въпреки това можете сами да зададете
температура в уреда.
6
2.
Завъртете терморегулатора по посока
на часовниковата стрелка, за да
постигнете по-ниска температура в
уреда.
Завъртете терморегулатора по посока
обратна на часовниковата стрелка, за
да постигнете по-висока температура в
уреда.
Всекидневна употреба
В случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за подълго време, отколкото е
посочено в таблицата с
техническите спецификации
срещу "Време на повишаване",
замразената храна трябва се
консумира бързо или да се
сготви веднага и след това да
се замрази отново (след
охлаждане).
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Замразяване на пресни хранителни
продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За по-бързо замразяване, завъртете
регулатора на температурата към повисоките положения, за да получите
максимално изстудяване.
При това положение
температурата на хладилника
може да падне до под 0°C. Ако
това се случи, завъртете
регулатора на температурата
на по-висока настройка.
Поставете прясната храната, която трябва
да се замразява, във двете горни
отделения.
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24 часа,
е указано на табелката с данни (етикет,
поставен във вътрешността на уреда).
Процесът на замразяване трае 24 часа, не
добавяйте други хранителни продукти за
замразяване по време на този период.
Когато процесът на замразяване завърши,
можете да възстановите предходно
зададената температура.
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани, могат
да се размразят в хладилника или при
стайна температура, в зависимост от
времето, с което разполагате.
Малките парчета могат да се готвят дори
все още замразени, направо от фризера: в
такъв случай готвенето ще отнеме повече
време.
Позициониране на рафтовете на
вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна големина,
рафтовете на вратата могат да се
поставят на различна височина.
1.
2.
Постепенно издърпайте рафта, докато
се освободи.
Необходимо е препозициониране.
Съхраняване на замразена храна
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е
използван, оставете уреда да работи поне
2 часа на най-високата настройка, преди
да поставите хранителните продукти в
отделението.
7
Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани със
серия от плъзгачи, така че рафтовете да
могат да се разположат според
предпочитанията ви.
Символите показват различни типове
замразени продукти.
Цифрите показват времето за съхранение
в месеци за съответните типове замразени
продукти. Дали важи горната или долната
стойност за посоченото време на
съхранение зависи от количеството на
хранителните продукти и предварителната
им обработка преди замразяване.
Приготвяне на кубчета лед
Този уред е оборудван с една или повече
тавички за приготвяне на кубчета лед.
Не премествайте стъкления
рафт над чекмеджето за
зеленчуци, за да осигурите
правилна циркулация на
въздуха.
Не използвайте метални
инструменти за изваждане на
тавичките от фризера.
1.
2.
Напълнете тези тавички с вода
Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
Календар на дълбоко замразените
храни
Препоръки и съвети
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време на
работа:
•
•
•
•
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е опасен).
Слаб звук на щракане от температурния
регулатор, когато компресорът се
включва или изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
•
8
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Съвети за съхраняване в хладилник
на пресни хранителни продукти
•
•
•
Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в хладилника.
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че въздухът
да може свободно да циркулира около
нея.
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
•
•
•
Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата за
зеленчуци. Съхранявайте месо за наймного 1-2 дена.
Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да е
шкаф.
Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
•
•
шкаф. Банани, картофи, лук и чесън не
трябва да се съхраняват в хладилника,
ако не са пакетирани.
Масло и сирене: поставете в специален
запечатан контейнер или увийте в
алуминиево фолио или полиетиленова
торба, за да извадите колкото може
повече въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за бутилки
(ако е възможно) или на рафта за
бутилки на вратата.
Съвети за замразяване
•
•
•
•
Замразявайте само висококачествени,
свежи и почистени хранителни
продукти.
За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната на
малки порции.
Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се, че
опаковките са херметични.
За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в непосредствена
близост.
•
•
•
Постните храни се съхраняват по-добре
от мазните. Солта намалява периода на
съхранение на продуктите.
Не консумирайте ледени кубчета, лед
или ледени близалки непосредствено
преди изваждането им от фризера. Риск
от замръзвания.
Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да можете да
проверявате етикета за времето на
съхранение.
Съвети за съхранение на замразени
храни
•
•
•
•
Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били правилно
съхранявани от търговеца.
Постарайте се замразените хранителни
продукти да бъдат пренесени от
магазина до фризера за възможно найкратко време.
Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
Не превишавайте срока на съхранение,
посочен от производителя на
хранителния продукт.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от контакта
преди извършването на
каквито и да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в охлаждащия
блок; следователно
поддръжката и презареждането
трябва да се извършват от
упълномощени техници.
Принадлежностите и частите
на уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и
всички вътрешни принадлежности с хладка
сапунена вода и малко неутрален сапун, за
да отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това подсушете
напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като ще
повредят покритието.
Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Обезскрежаване на фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте остри метални
инструменти за изстъргване на
скрежа от изпарителя, за да не
го повредите.
Не използвайте машинни
съоръжения или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1.
2.
3.
4.
Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
Редовно проверявайте уплътненията
на вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без
замърсявания.
Изплакнете и подсушете напълно.
Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в задната
част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на уреда и
ще реализира икономия на енергия
Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране
на компресора на електромотора. Водата
от размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда, над
електромотора на компресора, откъдето се
изпарява.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте пониска температура, за да се
натрупа достатъчен запас от
студ за прекъсването на
работата.
Известно количество скреж винаги ще се
натрупва по рафтовете на фризера и
около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът скреж
достигне дебелина 3 – 5 mm.
1.
2.
Важно е периодично да почиствате отвора
за оттичане на размразената вода в
средата на канала на хладилното
отделение, за да предотвратите преливане
на водата и отцеждането й върху храната
вътре.
3.
4.
10
Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
Извадете храната, увийте я в няколко
пласта вестници и я поставете на
хладно място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Покачването на
температурата на
замразените опаковки с
храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен
срок на съхранение.
Не докосвайте замразени
храни с мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
Оставете вратата отворена. Оставете
вратичката отворена и пазате пода от
размразената вода, например с парцал
или плосък съд.
За да ускорите размразителния процес,
поставете съд с топла вода във
фризерното отделение. Освен това,
отстранете парченцата лед, които се
отделят преди края на размразяването.
За целта използвайте доставения
скрепер за лед.
Когато размразяването завърши,
подсушете добре вътрешната част.
Запазете стъргалката за бъдеща
употреба.
6. и включете уреда.
7. Настройте регулатора на
температурата, за да получите
максимално изстудяване, и оставете
уреда да поработи 2-3 часа на тази
настройка.
След поставете извадената преди това
храна обратно в отделението на фризера.
5.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1.
2.
3.
4.
5.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете цялата храна.
Размразете уреда (ако се налага).
Почистете уреда и всички
принадлежности.
Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
желаете уредът да остане
включен, помолете някого да го
проверява от време на време,
за да се предотврати
развалянето на храната в
случай на спиране на тока.
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Уредът не работи.
Възможна причина
Решение
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсе‐
ла в захранващия контакт.
Няма напрежение в захран‐
ващия контакт.
Включете друг електроуред
в контакта. Обърнете се
към квалифициран електро‐
техник.
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно пози‐
циониран.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Лампичката не работи.
Лампчката е в режим на из‐
чакване.
Затворете и отворете вра‐
тата.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампичка‐
та".
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие".
Поставили сте едновремен‐
но голямо количество храна
за замразяване.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Компресорът работи непре‐
къснато.
11
Проблем
Възможна причина
Решение
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти, по‐
ставени в уреда са твърде
топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят до
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Вратата не е затворена
правилно или уплътнението
е деформирано/мръсно.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Тапата на отвора за отце‐
ждане на водата не е пози‐
ционирана правилно.
Позиционирайте тапата на
отвора за отцеждане на во‐
дата правилно.
Хранителните продукти не
са увити правилно.
Увийте хранителните про‐
дукти по-добре.
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие".
По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.
По време на автоматичното
размразяване се разтопява
скрежът по задната стена.
Това е нормално.
В хладилника се стича во‐
да.
Изходът за вода е запушен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
пречат на стичането на во‐
дата в съда за събиране.
Уверете се, че хранителни‐
те продукти не се допират
до задната стена.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свързан
към тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия мар‐
куч за топяща се вода към
тавата на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на температу‐
рата не е настроен правил‐
но.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението, преди
съхранение.
Има твърде много скреж и
лед.
12
Проблем
Има прекалено много кон‐
денз по задната стена на
хладилника.
По задната стена на хла‐
дилника има скреж.
Вратата не се отваря лес‐
но.
Възможна причина
Решение
Прекалено много хранител‐
ни продукти се съхраняват
едновременно.
Съхранявайте едновремен‐
но по-малко хранителни
продукти.
Дебелината на леда е пове‐
че от 4 – 5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често.
Отворете вратата само, ако
е необходимо.
Няма циркулация на студен
въздух в уреда.
Уверете се, че има цирку‐
лация на студен въздух в
уреда.
Вратата е отваряна прека‐
лено често.
Отваряйте вратата, само
когато е необходимо.
Вратата не е напълно за‐
творена.
Уверете се, че вратата е
напълно затворена.
Съхраняваната храна не е
опакована.
Опаковайте храната в под‐
ходяща опаковка, преди да
я съхраните в уреда.
Температурата на околната
среда е висока и уредът е
настроен на най-ниската
температура
Поставете терморегулато‐
ра на по-висока температу‐
ра, за да разрешите авто‐
матично размразяване.
Уредът е напълно зареден
и уре е настроен на най-ни‐
ската температура
Поставете терморегулато‐
ра на по-висока температу‐
ра, за да разрешите авто‐
матично размразяване.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секунди,
след като сте затворили
вратата, преди да я отвори‐
те отново.
В случай, че съветите не водят
до постигане на желаните
резултати, свържете се с найблизкият оторизиран сервизен
център.
Смяна на крушката
Уредът е снабден с интериорна
LED лампичка с дълъготраен
живот.
Препоръчително е да се
използват само оригинални
резервни части.
Използвайте само LED крушки
(основа E14). Максималната
мощност е посочена на
осветителното тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете щепсела от
контакта на захранващата
мрежа.
13
1.
Раздалечете с пръсти леко двете
страни на прозрачния капак, за да ги
откачите, след което свалете капака,
като го издърпате в посока на
стрелките.
1
2.
3.
4.
5.
Сменете крушката с нова със същите
характеристики и специално
проектирана за домашни уреди.
Сглобете отново капака на крушката.
Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
Затваряне на вратата
2
1
1.
2.
3.
Почистете уплътненията на
вратичката.
При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
Ако е необходимо, сменете дефектните
уплътнения. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
Технически данни
Продуктов фиш
14
Търговска марка
Zanker
Модел
KBB24011SK 933033505
категория
7. Хладилник – Фризер
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия в kWh за година въз основа
на стандартни тестови резултати за 24 часа. Реал‐
ната консумация на енергия зависи от начина, по
който се използва уреда и къде е разположен.
259
Обем за съхранение в литри, хладилник
160
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
217
Обем за съхранение в литри, фризер
57
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
20
Капацитет на замразяване в kg/24ч
4
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
35
Вграден уред Д/Н
Да
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
Допълнителни технически данни
Размери на уреда
Височина
1441 mm
Ширина
540 mm
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета
за енергийна категория.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
15
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Instalacija
Rad uređaja
Svakodnevna uporaba
16
17
19
20
20
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
21
22
24
27
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili
korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i osobe
s velikim i složenim invaliditetom, ako su pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od uređaja
ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Opća sigurnost
•
16
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s doručkom i
drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odjeljcima
za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni od strane
proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije postaviti
ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić na siguran način.
Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su
priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije priključenja
uređaja na napajanje. Na taj način se
omogućuje povrat ulja u kompresor.
•
•
•
•
•
•
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera otvaranja
vrata), izvucite utikač iz utičnice.
Uređaj ne postavljajte u blizini radijatora,
štednjaka, pećnice ili ploča za kuhanje.
Ne izlažite uređaj kiši.
Uređaj ne postavljajte na direktno sunčevo
svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta koja
su prevlažna ili prehladna.
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli ogrebotine
na podu.
Priključak na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
17
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE! Kod postavljanja
aparata provjerite da kabel
napajanja nije presavijen ili
prignječen.
•
UPOZORENJE! Ne koristite
višeputne utikače i produžne
kabele.
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim detaljima
napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel napajanja,
kompresor). Za zamjenu električnih
komponenti kontaktirajte ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu
tek po završetku postavljanja. Provjerite
postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je izrazito
ekološki kompatibilan. Pazite da ne
uzrokujete oštećenje u sustavu hlađenja koji
sadži izobutan.
•
•
•
•
•
•
18
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to moguće.
Ako dođe do oštećenja u sustavu hlađenja,
provjerite da nema vatre i izvora plamena
u prostoriji. Dobro prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
•
•
•
•
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim sredstvima
u, pored ili na uređaj.
Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
Nemojte ponovno zamrzavati odmrznute
namirnice.
Slijedite upute za spremanje na ambalaži
smrznutih namirnica.
Prije stavljanja u odjeljak zamrzivača,
hranu omotajte bilo kojim materijalom
prikladnim za kontakt s hranom.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
•
U ovom uređaju se koristi vrsta svjetla
namijenjena samo za kućanske uređaje.
Ne koristite ga za kućno osvjetljenje.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust začepljen,
na dnu uređaja će se skupljati odmrznuta
voda.
Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni
servis.
Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali ovog
uređaja nisu štetni za ozon.
•
Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove.
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
•
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
Instalacija
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade izvan
ovog raspona. Ispravan rad može
se zajamčiti samo unutar
navedenog raspona temperature.
U slučaju nedoumica po pitanju
mjesta postavljanja uređaja,
obratite se prodavaču, našoj
službi za korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
UPOZORENJE! Pogledajte
dokument s uputama za
instalaciju kako biste instalirali
svoj uređaj.
UPOZORENJE! Učvrstite uređaj
u skladu s dokumentom s
uputama za instalaciju kako biste
izbjegli rizik od nestabilnosti
uređaja.
Položaj
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline, kao
što su radijatori, bojleri, izravna sunčeva
svjetlost, itd. Osigurajte slobodan protok
zraka oko stražnjeg dijela kućišta uređaja.
Spajanje na električnu mrežu
•
•
Postavljanje
Uređaj postavite na suho mjesto s dobrom
ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Klimats
ka
klasa
Temperatura okoline
•
•
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena, spojite
uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s
važećim propisima, konzultirajući
ovlaštenog električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim EEZ
direktivama:
Zahtjevi u vezi ventilacije
Protok zraka iza uređaja mora biti dovoljan.
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
OPREZ! Za postavljanje,
pogledajte upute za sastavljanje.
19
Rad uređaja
Uključivanje
1.
2.
Umetnite utikač u utičnicu.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do srednje vrijednosti.
• sobnoj temperaturi,
• učestalosti otvaranja vrata,
• količini pohranjene hrane,
• položaju uređaja.
Središnja postavka općenito je najprikladnija.
Isključivanje
Za rad uređaja:
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
1.
Regulacija temperature
2.
Temperatura se automatski podešava. Ipak,
možete sami podesiti temperaturu u uređaju.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljki na satu kako bi se unutar uređaja
postigla niža temperatura.
Okrenite regulator temperature suprostno
od smjera kazaljki na satu kako bi se
unutar uređaja postigla viša temperatura.
Odaberite točnu postavku imajući u vidu da
temperatura u uređaju ovisi o sljedećem:
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i
čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Radi bržeg zamrzavanja, okrenite regulator
temperature prema višim postavkama kako
biste postigli najviši stupanj hladnoće.
U ovom slučaju, temperatura
odjeljka hladnjaka može pasti
ispod 0 °C. Ako se to dogodi
ponovno postavite regulator
temperature na topliju postavku.
Svježu hranu koju želite zamrznuti stavite u
dva gornja odjeljka.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na nazivnoj
pločici, naljepnici koja se nalazi u
unutrašnjosti uređaja.
Spremanje zamrznute hrane
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer uslijed
prekida napajanja električnom
energijom, ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena
prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute namirnice
trebate ubrzo konzumirati ili
odmah skuhati i zatim zamrznuti
(nakon što se ohlade).
Otapanje
Prije uporabe duboko zamrznuta ili zamrznuta
hrana može se otopiti u odjeljku hladnjaka ili
na sobnoj temperaturi, ovisno o vremenu koje
je na raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su još
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.
proces zamrzavanja traje 24 sata, tijekom tog
perioda ne dodajite drugu hranu za
zamrzavanje.
Postavljanje polica na vratima
Kad je postupak zamrzavanja završen,
možete vratiti prethodno postavljenu
temperaturu.
Da biste mogli pohraniti pakete s hranom
raznih veličina, police na vratima mogu se
postaviti na različitim visinama.
20
1.
2.
Postepeno vucite policu prema gore dok
se ne oslobodi.
Ponovno postavite prema potrebi.
Ne premještajte staklenu policu
iznad ladice za povrće kako biste
osigurali pravilno kruženje zraka.
Kalendar zamrzavanja hrane
Simboli pokazuju različite vrste zamrznutih
namirnica.
Brojevi označavaju vrijeme čuvanja u
mjesecima za odgovarajuće vrste zamrznute
hrane. Valjanost gornje ili donje vrijednosti
označenog vremena čuvanja ovisi o kvaliteti
namirnica i pripremi prije zamrzavanja.
Proizvodnja kockica leda
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
Ne koristite metalne instrumente
za uklanjanje posuda iz
zamrzivača.
1.
2.
Napunite posude vodom.
Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
Savjeti
Zvukovi pri normalnom radu
Savjeti za uštedu energije
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
•
•
•
•
•
Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u cijevima
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom dilatacijom
(prirodna i neopasna fizička pojava).
Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
Savjeti za hlađenje svježe hrane
•
•
•
Nemojte spremati toplu hranu ili hlapljive
tekućine u hladnjak.
Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito ako
ima jak miris.
Stavite hranu tako da zrak može slobodno
kružiti oko nje.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
21
•
•
•
•
•
Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu iznad
ladice za povrće. Meso pohranite najviše 1
do 2 dana.
Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
Voće i povrće: temeljito očistite i stavite u
posebnu ladicu. Banane, krumpir, luk i
češnjak, ukoliko se ne nalaze u ambalaži,
ne smiju se čuvati u hladnjaku.
Maslac i sir: stavite u poseban zabrtvljeni
spremnik, omotajte aluminijskom folijom ili
stavite u polietilensku vrećicu kako biste
što je više moguće isključili prisustvo
zraka.
Boce: zatvorite čepomi stavite na policu za
boce u vratima (ako postoji) ili na stalak za
boce.
Savjeti za zamrzavanje
•
•
•
Zamrzavajte samo visokokvalitetne, svježe
i dobro očišćene namirnice.
Za učinkovitije zamrzavanje i odmrzavanje
hranu podijelite u manje porcije.
Hranu zamotajte u aluminijsku ili
polietilensku foliju. Provjerite jesu li
pakiranja hermetički zatvorena.
•
•
•
•
Da biste izbjegli povišenje temperature već
zamrznute hrane, neposredno pored nje
ne postavljajte svježu, nezamrznutu hranu.
Nemasne namirnice bolje se čuvaju od
masnih namirnica. Sol smanjuje rok
čuvanja namirnica.
Neposredno nakon vađenja iz zamrzivača
ne jedite kockice leda, vodeni led ili ledene
lizalice. Opasnost od smrzotina.
Preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakiranju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu
čuvanja.
Savjeti za čuvanje zamrznutih namirnica
•
•
•
•
Provjerite jesu li komercijalno zamrznuti
proizvodi u trgovini bili ispravno
pohranjeni.
Pazite da se zamrznuta hrana dostavi iz
trgovine namirnica do zamrzivača u što
kraćem vremenu.
Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti.
Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
OPREZ! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i
ponovo punjenje mora izvršiti
isključivo ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne mogu
se prati u perilici posuđa.
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i sav
unutrašnji pribor operite toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan
miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
22
OPREZ! Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili sredstva
za čišćenje s uljem jer će ona
oštetiti vanjsku oblogu.
Redovito čišćenje
OPREZ! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar uređaja.
OPREZ! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1.
2.
3.
4.
Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
Redovito provjeravajte brtve na vratima i
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga.
Dobro isperite i osušite.
Ako je dostupan, kondenzator i kompresor
u stražnjem dijelu uređaja čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju
Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se motor
kompresora zaustavi tijekom normalne
uporabe. Otopljena voda se ispušta u
poseban spremnik u stražnjem dijelu uređaja,
preko motora kompresora, gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za ispuštanje
otopljene vode u sredini kanala odjeljka
hladnjaka kako bi se spriječilo da ga voda
preplavi te iscuri na hranu u unutrašnjosti.
Odmrzavanje zamrzivača
OPREZ! Nikad ne koristite oštre
metalne predmete za struganje
inja s isparivača, jer biste ga
mogli oštetiti.
Nemojte koristiti mehaničke
uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka
odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se nakupilo
dovoljno rezervne hladnoće u
slučaju bilo kakvog prekida rada.
Određena količina inja uvijek će se nakupljati
na policama zamrzivača i oko gornjeg
odjeljka.
Zamrzivač odledite kad sloj inja dosegne
debljinu od 3-5 mm.
1.
Izvadite sve namirnice, umotajte ih u više
slojeva novinskog papira i stavite ih na
hladno mjesto.
OPREZ! Rast temperature na
pakiranjima zamrznutih
namirnica tijekom odleđivanja
može skratiti njihov siguran
rok čuvanja.
Zamrznute namirnice nemojte
dirati vlažnim rukama. Ruke
bi vam se mogle zalijepiti na
hranu.
3. Ostavite otvorena vrata. Zaštitite pod od
vode od odmrzavanja, npr. krpom ili
ravnom posudom.
4. Kako biste ubrzali proces odmrzavanja,
stavite lonac tople vode u pretinac
zamrzivača. Nadalje, uklonite komade
leda koji se lome prije nego je
odmrzavanje dovršeno. U tu svrhu
koristite isporučeni strugač za led.
5. Po završetku odleđivanja, temeljito
osušite unutrašnjost. Sačuvajte strugač za
led za buduću uporabu.
6. Uključite uređaj i zatvorite vrata.
7. Postavite regulator temperature tako da
postignete najviši stupanj hladnoće i
ostavite uređaj da radi dva do tri sata s
tim postavkama
Tek nakon tog vremena vratite hranu u
zamrzivač.
2.
Razdoblja nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1.
2.
3.
4.
5.
Odvojite uređaj od električnog napajanja.
Izvadite sve namirnice.
Odmrznite uređaj (ako je potrebno).
Očistite uređaj i kompletan pribor.
Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
OPREZ! Ako želite uređaj ostaviti
uključenim, zamolite nekog da ga
svako toliko provjeri kako biste
spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida
napajanja.
Isključite uređaj ili izvucite utikač iz zidne
utičnice.
23
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako...
Problem
Uređaj ne radi.
Rješenje
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije ispravno
ukopčan u utičnicu mrežnog
napajanja.
Ispravno ukopčajte utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se
ovlaštenom serviseru.
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno poduprt.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju pripravno‐
sti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo je neispravno.
Pogledajte poglavlje
"Zamjena žarulje".
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Mnogo hrane istovremeno je
postavljeno na zamrzavanje.
Pričekajte nekoliko sati, a za‐
tim ponovno provjerite
temperaturu.
Temperatura prostorije je
previsoka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Namirnice stavljene u uređaj
bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na ili je brtva deformirana/
prljava.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Čep za ispuštanje vode nije
pravilno namješten.
Pravilno namjestite čep za
ispuštanje vode.
Namirnice nisu ispravno
umotane.
Bolje umotajte namirnice.
Kompresor neprekidno radi.
Stvara se previše inja i leda.
24
Mogući uzrok
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Niz stražnju stijenku
hladnjaka curi voda.
Za vrijeme automatskog pro‐
cesa odmrzavanja inje se
otapa na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Namirnice sprječavaju
istjecanje vode u kolektor vo‐
de.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu nije
priključen na pliticu za
isparavanje iznad kompreso‐
ra.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za
isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempe‐
raturu.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili puno
namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Debljina leda veća je od 4-5
mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladan zrak
unutar uređaja.
Vrata su se prečesto otva‐
rala.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Vrata nisu bila potpuno za‐
tvorena.
Provjerite jesu li vrata potpu‐
no zatvorena.
Pohranjene namirnice nisu
omotane.
Prije pohranjivanja u uređaj
namirnice omotajte u priklad‐
no pakiranje.
Na stražnjoj stijenki hladnjaka
previše je kondenzirane vo‐
de.
25
Problem
Mogući uzrok
Na stražnjoj stijenci hladnjaka
nalazi se led.
Vrata se lagano ne otvaraju.
Temperatura je okoline vi‐
soka i uređaj je postavljen na
najnižu temperaturu.
Postavite regulator tempera‐
ture na višu temperaturu
kako biste omogućili au‐
tomatsko odmrzavanje.
Uređaj je potpuno napunjen i
postavljen na najnižu tempe‐
raturu.
Postavite regulator tempera‐
ture na višu temperaturu
kako biste omogućili au‐
tomatsko odmrzavanje.
Pokušali ste ponovno otvoriti
vrata neposredno nakon
njihova zatvaranja.
Prije zatvaranja i ponovnog
otvaranja vrata pričekajte
nekoliko sekundi.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim
LED osvjetljenjem dugog vijeka
trajanja.
Strogo se preporučuje uporaba
isključivo originalnih rezervnih
dijelova.
Koristite samo LED žarulje (grlo
E14). Maksimalna snaga
prikazana je na žarulji.
OPREZ! Iskopčajte utikač iz
električne utičnice.
1.
Prstima raširite prozirni poklopac i
otkvačite ga u smjeru strelica.
1
2
1
26
Rješenje
2.
3.
4.
5.
Žarulju zamijenite onom jednakih
značajki, posebno namijenjenoj
kućanskim uređajima.
Ponovno sastavite poklopac svjetla.
Električni utikač uključite u utičnicu
mrežnog napajanja.
Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li se žarulja.
Zatvaranje vrata
1.
2.
3.
Očistite brtve na vratima.
Ako je potrebno, podesite vrata. Proučite
upute za montažu.
Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Tehnički podaci
Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Zanker
Model
KBB24011SK 933033505
Kategorija
7. Kombinirani hladnjak-zamrzivač
razred energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi rezultata
standardnog testa za 24 sata.. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja i njegovoj
lokaciji
259
Zapremnina u litrama, hladnjak
160
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
217
Zapremnina u litrama, zamrzivač
57
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom za‐
premninom (l)
****
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C (°C), ako
postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
Ne
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
20
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
4
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je predviđe‐
na uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je predviđe‐
na uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
35
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu vina
D/N
Ne
27
Dodatni tehnički podaci
Dimenzije uređaja
Visina
1441 mm
Širina
540 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na natpisnoj
pločici na vanjskoj ili unutarnjoj strani uređaja
i na energetskoj oznaci.
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i
ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje
28
označene simbolom ne bacajte zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
Καθημερινή χρήση
29
30
32
33
34
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
35
36
38
41
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή
ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή
χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα
ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και από άτομα με εκτεταμένες και
περίπλοκες αναπηρίες αν έχουν λάβει σωστές οδηγίες.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και
παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
29
Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα
ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την
εντοιχισμένη κατασκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές
ή διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της
διαδικασίας απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο
κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές
στο εσωτερικό του θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της
συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για
αυτή τη χρήση από τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το
καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με
εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
•
•
30
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού την
τοποθετήσετε στην κατασκευή εντοιχισμού
για λόγους ασφαλείας.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και
κλειστά παπούτσια.
•
•
•
•
•
•
•
•
Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή.
Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από
αναστροφή της πόρτας, περιμένετε
τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη
συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό
είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι
να επιστρέψει στον συμπιεστή.
Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
ενέργεια στη συσκευή (π.χ. αναστροφή της
πόρτας), αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε
σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους ή
εστίες μαγειρέματος.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου
εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη
με πολύ υγρασία ή κρύο.
Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος για
να μη χαράξετε το δάπεδο.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την
τοποθέτηση της συσκευής
φροντίστε το καλώδιο
τροφοδοσίας να μην πιαστεί ή
υποστεί ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη
χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
•
•
•
•
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι
συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά
της ηλεκτροπληξίας.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις
τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με
ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
•
•
•
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του
φις τροφοδοσίας.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε
πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο,
ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής
συμβατότητας. Προσέχετε να μην προκληθεί
ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού που
περιέχει ισοβουτάνιο.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της
συσκευής.
Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ.
παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή, εκτός
αν αναφέρονται ως κατάλληλες για τον
σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού
υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
παρουσία φλόγας και πηγών ανάφλεξης
στο χώρο. Αερίστε τον χώρο.
Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να έρθουν
σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της
συσκευής.
Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στον
θάλαμο του καταψύκτη. Στον θάλαμο του
καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα δοχεία
αυτών των ποτών.
Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι
ζεστά.
Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά,
μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα από
τον θάλαμο του καταψύκτη.
31
•
•
•
Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε αποψύξει.
Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης στη
συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων.
Τυλίξτε τα τρόφιμα σε υλικό συσκευασίας
κατάλληλο για αποθήκευση τροφίμων πριν
τα τοποθετήσετε στον θάλαμο καταψύκτη.
Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
•
Ο τύπος λαμπτήρα που χρησιμοποιείται
για αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακές συσκευές. Μην τον χρησιμοποιείτε
για οικιακό φωτισμό.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή
και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από
την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα. Η
συντήρηση και η αναπλήρωση του
ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξειδικευμένο άτομο.
Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση της
συσκευής και, αν απαιτείται, καθαρίζετέ
την. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμένη,
το νερό απόψυξης συσσωρεύεται στο κάτω
μέρος της συσκευής.
Σέρβις
•
•
Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
•
•
•
•
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο
εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι
φιλικά προς το όζον.
Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στο έγγραφο οδηγιών
εγκατάστασης για να
εγκαταστήσετε τη συσκευή σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Στερεώστε τη
συσκευή σύμφωνα με το έγγραφο
οδηγιών εγκατάστασης για να
αποφύγετε τον κίνδυνο αστάθειας
της συσκευής.
32
Θέση
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές
θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο
ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας
μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το
πίσω μέρος του θαλάμου.
Τοποθέτηση
Εγκαταστήστε τη συσκευή σε στεγνό, καλά
αεριζόμενο εσωτερικό χώρο όπου η
θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην
κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της
συσκευής.
Κλιματι‐
κή κλά‐
ση
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Μπορεί να παρουσιαστούν
λειτουργικά προβλήματα σε
ορισμένους τύπους μοντέλων
όταν λειτουργούν εκτός αυτού του
εύρους. Η σωστή λειτουργία
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο
εντός του καθορισμένου εύρους
θερμοκρασίας. Εάν έχετε
αμφιβολίες σχετικά με το μέρος
τοποθέτησης της συσκευής,
απευθυνθείτε στον πωλητή, την
εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
•
•
επαφή για τον σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα
δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή
σε μια μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με
τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού
συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
Απαιτήσεις αερισμού
Πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα πίσω
από τη συσκευή.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Ηλεκτρική σύνδεση
•
•
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της
παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το
φις του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανατρέξτε στις
οδηγίες συναρμολόγησης για την
εγκατάσταση.
Λειτουργία
Ενεργοποίηση της συσκευής
1.
2.
Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.
Στρέψτε τον Ρυθμιστή θερμοκρασίας προς
τα δεξιά σε μια μέτρια ρύθμιση.
Απενεργοποίηση της συσκευής
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, στρέψτε
τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «O».
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
Μπορείτε όμως να ρυθμίσετε μόνοι σας τη
θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής.
Επιλέξτε τη ρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη ότι
η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής
εξαρτάται από:
•
•
•
τη θερμοκρασία δωματίου,
τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα,
την ποσότητα των αποθηκευμένων
τροφίμων,
• τη θέση της συσκευής.
Η πλέον κατάλληλη είναι συνήθως μια μεσαία
ρύθμιση.
Για να χειριστείτε τη συσκευή:
1.
Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας
δεξιόστροφα για να επιτύχετε χαμηλότερη
θερμοκρασία εντός της συσκευής.
33
2.
υψηλότερη θερμοκρασία εντός της
συσκευής.
Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας
αριστερόστροφα για να επιτύχετε
Καθημερινή χρήση
Σε περίπτωση ακούσιας
απόψυξης, για παράδειγμα σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος,
εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για
περισσότερο διάστημα από την
τιμή που αναγράφεται στον
πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών
στην ενότητα «χρόνος ανόδου»,
τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει
να καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη
συνέχεια να καταψυχθούν και
πάλι (αφού έχουν κρυώσει).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς
και για τη μακροχρόνια αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων
βαθιάς κατάψυξης.
Για λειτουργία πιο γρήγορης κατάψυξης,
περιστρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στις
υψηλότερες ρυθμίσεις για την επίτευξη
ισχυρότερης ψύξης.
Σε αυτή την περίπτωση, η
θερμοκρασία στον θάλαμο του
ψυγείου ενδέχεται να μειωθεί
κάτω από τους 0°C. Αν συμβεί
αυτό, θέστε και πάλι τον ρυθμιστή
θερμοκρασίας σε μια πιο θερμή
ρύθμιση.
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς
κατάψυξη στους δύο επάνω θαλάμους.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να
καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, μια
ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό της
συσκευής.
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες,
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην
προσθέσετε περισσότερα τρόφιμα προς
κατάψυξη.
Όταν η διαδικασία κατάψυξης ολοκληρωθεί,
μπορείτε να επαναφέρετε την προηγουμένως
ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από μια
περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε
τα προϊόντα στον θάλαμο, η συσκευή πρέπει
να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες στις
υψηλότερες ρυθμίσεις.
34
Απόψυξη
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της
κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να
αποψύχονται στον θάλαμο ψυγείου ή σε
θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον
διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη.
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρεύονται
ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας από τον
καταψύκτη: σε αυτήν την περίπτωση, το
μαγείρεμα διαρκεί περισσότερο.
Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση
συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών,
τα ράφια της πόρτας μπορούν να
τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.
1.
2.
Τραβήξτε σταδιακά το ράφι προς τα πάνω
μέχρι να απελευθερωθεί.
Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά όπως
θέλετε.
Για να διασφαλίσετε τη σωστή
κυκλοφορία του αέρα, μη
μετακινήσετε το γυάλινο ράφι
επάνω από το συρτάρι
λαχανικών.
Ημερολόγιο κατεψυγμένων τροφίμων
Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.
Μετακινούμενα ράφια
Τα τοιχώματα του ψυγείου διαθέτουν μια
σειρά από ράγες, ώστε να μπορείτε να
τοποθετήσετε τα ράφια σε όποια θέση
επιθυμείτε.
Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους
αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πόσο
ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του
εμφανιζόμενου χρόνου αποθήκευσης
εξαρτάται από την ποιότητα των τροφίμων και
την επεξεργασία τους πριν καταψυχθούν.
Παγάκια
Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με μία ή
περισσότερες θήκες για παγάκια.
Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά
αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις
θήκες από τον καταψύκτη.
1.
2.
Γεμίστε αυτές τις θήκες με νερό
Τοποθετήστε τις θήκες για παγάκια στο
θάλαμο καταψύκτη.
Υποδείξεις και συμβουλές
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας:
•
•
•
•
•
Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος
ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το
ψυκτικό αντλείται.
Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος
ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το
ψυκτικό αντλείται.
Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από το
εσωτερικό της συσκευής ο οποίος
προκαλείται από τη θερμική διαστολή (ένα
φυσικό και ακίνδυνο φυσικό φαινόμενο).
Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το ρυθμιστή
θερμοκρασίας όταν ο συμπιεστής
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την
αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από ό,τι
είναι απολύτως απαραίτητο.
Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων
•
•
•
Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά
τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται.
Καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα
εάν μυρίζουν έντονα.
Τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους.
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
35
•
•
•
•
•
Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε κατάλληλη
συσκευασία και τοποθετήστε το στο
γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι των
λαχανικών. Μην αποθηκεύετε κρέας για
περισσότερο από 1-2 ημέρες.
Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα:
σκεπάστε τα και τοποθετήστε τα σε
οποιοδήποτε ράφι.
Φρούτα και λαχανικά: πλύντε τα καλά και
τοποθετήστε τα στο ειδικό συρτάρι. Οι
μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και το
σκόρδο δεν πρέπει να διατηρούνται στο
ψυγείο, εάν δεν είναι συσκευασμένα.
Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε τα σε ειδικά
αεροστεγή δοχεία ή τυλίξτε τα με
αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες
αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο
αέρα.
Μπουκάλια: ταπώστε τα και αποθηκεύεστε
τα στο ράφι μπουκαλιών στην πόρτα ή (αν
διατίθεται) στη σχάρα μπουκαλιών.
Συμβουλές κατάψυξης
•
•
•
•
Καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
Για πιο αποδοτική κατάψυξη και απόψυξη
διαχωρίζετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες.
Τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες. Βεβαιωθείτε ότι οι
συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
Για την αποφυγή αύξησης της
θερμοκρασίας των ήδη κατεψυγμένων
•
•
•
τροφίμων, μην τοποθετείτε φρέσκα μη
κατεψυγμένα τρόφιμα δίπλα σε
κατεψυγμένα.
Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται
καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από
τα λιπαρά Το αλάτι μειώνει τη διάρκεια
αποθήκευσης των τροφίμων.
Μην τρώτε παγάκια, πάγο ή γρανίτες
αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον
καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος
κρυοπαγήματος.
Είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία
κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να
μπορείτε να υπολογίζετε τον χρόνο
αποθήκευσης.
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
•
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες διατήρησης
των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου
ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς.
Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα
έχουν μεταφερθεί ταχύτατα από το
κατάστημα αγοράς στον καταψύκτη.
Αφού αποψυχθούν, τα τρόφιμα
αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν να
καταψυχθούν ξανά.
Μην υπερβαίνετε τον χρόνο αποθήκευσης
που υποδεικνύεται από τους
παρασκευαστές των τροφίμων.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές προειδοποιήσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από
οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στη μονάδα
ψύξης της, και για το λόγο αυτό οι
εργασίες συντήρησης και
επαναφόρτισης θα πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
36
Τα αξεσουάρ και μέρη της
συσκευής δεν είναι κατάλληλα για
πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
Καθάρισμα του εσωτερικού
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, το
εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να
πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο
σαπούνι για την αφαίρεση της τυπικής
μυρωδιάς ενός ολοκαίνουριου προϊόντος και,
στη συνέχεια, να σκουπιστούν καλά για να
στεγνώσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, χλωρίνη ή
καθαριστικά που έχουν ως βάση
το πετρέλαιο καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
Περιοδικός καθαρισμός
Απόψυξη του καταψύκτη
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε,
μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά σε
σωληνώσεις ή/και καλώδια που
βρίσκονται στο εσωτερικό της
συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία
για την απόξεση του πάγου από
τον εξατμιστήρα, καθότι μπορεί
να του προκαλέσετε ζημιά.
Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές
συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα
για την επιτάχυνση της
διαδικασίας απόψυξης εκτός από
αυτά που συνιστά ο
κατασκευαστής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προκαλείτε
ζημιά στο σύστημα ψύξης.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
1.
2.
3.
4.
Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα
εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο
ουδέτερο σαπούνι.
Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα
λάστιχα της πόρτας, ώστε να παραμένουν
καθαρά και χωρίς υπολείμματα.
Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.
Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε τον
συμπυκνωτή και τον συμπιεστή στο πίσω
μέρος της συσκευής με μια βούρτσα.
Κάτι τέτοιο βελτιώνει την απόδοση της
συσκευής και εξοικονομεί ηλεκτρική
ενέργεια
Απόψυξη του ψυγείου
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου κάθε
φορά που σταματά ο συμπιεστής κινητήρα
κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το
νερό της απόψυξης αποστραγγίζεται μέσω
μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω
μέρος της συσκευής, επάνω από το
συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.
Περίπου 12 ώρες πριν από την
απόψυξη, ρυθμίστε χαμηλότερη
θερμοκρασία, για να επιτευχθεί
επαρκής ψύξη, λόγω της
επικείμενης διακοπής της
λειτουργίας.
Κάποια ποσότητα πάγου θα δημιουργείται
πάντα στα ράφια του καταψύκτη και γύρω
από τον επάνω θάλαμο.
Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται όταν το
στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 3-5 mm.
1.
2.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η οπή
αποστράγγισης του νερού της απόψυξης στη
μέση του αγωγού του θαλάμου του ψυγείου,
προκειμένου να αποτρέπεται η υπερχείλιση
και το στάξιμο νερού στα τρόφιμα στο
εσωτερικό του θαλάμου.
3.
4.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, ή βγάλτε το
φις από την πρίζα.
Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα,
τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και
τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η άνοδος της
θερμοκρασίας των
συσκευασιών κατεψυγμένων
τροφίμων κατά τη διάρκεια
της απόψυξης μπορεί να
μειώσει τη διάρκεια της
ασφαλούς αποθήκευσής
τους.
Μην αγγίζετε τα κατεψυγμένα
τρόφιμα με βρεγμένα χέρια.
Τα χέρια σας μπορεί να
παγώσουν πάνω στα
τρόφιμα.
Αφήστε την πόρτα ανοιχτή. Προστατέψτε
το δάπεδο από το νερό της απόψυξης,
π.χ. με ένα πανί ή ένα επίπεδο σκεύος.
Για να επιταχύνετε τη διαδικασία
απόψυξης, τοποθετήστε μια κατσαρόλα με
ζεστό νερό στον θάλαμο του καταψύκτη.
Επιπλέον, απομακρύνετε τα κομμάτια
πάγου που σπάνε και πέφτουν πριν από
την ολοκλήρωση της απόψυξης.
37
Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη ξύστρα
πάγου για αυτόν τον σκοπό.
5. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, σκουπίστε
καλά το εσωτερικό. Φυλάξτε την ξύστρα
πάγου για μελλοντική χρήση.
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και κλείστε την
πόρτα.
7. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στην
κατάλληλη θέση ώστε να επιτευχθεί
μέγιστη ψύξη και αφήστε τη συσκευή να
λειτουργήσει για περίπου δύο ή τρεις ώρες
σε αυτή τη ρύθμιση.
Μόνο μετά από αυτό το χρονικό διάστημα
τοποθετήσετε πάλι τα τρόφιμα στον θάλαμο
του καταψύκτη.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
1.
2.
3.
4.
5.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία.
Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
Πραγματοποιήστε απόψυξη της συσκευής
(αν είναι απαραίτητο).
Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα
εξαρτήματα.
Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες ανοικτές
για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν επιθυμείτε η
συσκευή να παραμείνει
ενεργοποιημένη, ζητήστε από
κάποιο άτομο να ελέγχει τον
θάλαμο κατά διαστήματα, ώστε
να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο
εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή είναι απενεργο‐
ποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά το
φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις τρο‐
φοδοσίας στην πρίζα.
Δεν υπάρχει τάση ρεύματος
στην πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα. Επικοι‐
νωνήστε με πιστοποιημένο
ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή κάνει θόρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εί‐
ναι σταθερή.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρ‐
τα.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττωμα‐
τικός.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Αντικατάσταση του λαμπτή‐
ρα».
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
38
Πρόβλημα
Ο συμπιεστής λειτουργεί συν‐
εχώς.
Πιθανή αιτία
Λύση
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η
θερμοκρασία.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λει‐
τουργία».
Τοποθετήσατε ταυτόχρονα
μεγάλες ποσότητες τροφίμων
για κατάψυξη.
Περιμένετε μερικές ώρες και,
στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη
θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία περιβάλλο‐
ντος είναι πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στον πίνακα κλιμα‐
τικής κλάσης στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών.
Τα τρόφιμα που τοποθετήσα‐
τε στη συσκευή ήταν πολύ ζε‐
στά.
Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα
να αποκτήσουν θερμοκρασία
δωματίου πριν τα αποθηκεύ‐
σετε.
Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρ‐
τα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρ‐
τα ή το λάστιχο είναι παρα‐
μορφωμένο/βρόμικο.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
το πώμα αποστράγγισης νε‐
ρού.
Τοποθετήστε σωστά το πώμα
αποστράγγισης νερού.
Τα τρόφιμα δεν είναι συ‐
σκευασμένα σωστά.
Συσκευάστε σωστά τα τρόφι‐
μα.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η
θερμοκρασία.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λει‐
τουργία».
Υπάρχει ροή νερού στην πί‐
σω πλάκα του ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια της αυτόμα‐
της διαδικασίας απόψυξης, ο
πάγος λιώνει στην πίσω πλά‐
κα.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
Υπάρχει ροή νερού στο εσω‐
τερικό του ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι φραγμέ‐
νη.
Καθαρίστε την έξοδο νερού.
Υπάρχουν τρόφιμα που
εμποδίζουν τη ροή του νερού
στον συλλέκτη νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα
δεν έρχονται σε επαφή με την
πίσω πλάκα.
Υπάρχει ροή νερού στο δάπε‐
δο.
Η έξοδος του νερού απόψυ‐
ξης δεν είναι συνδεδεμένη
στον δίσκο εξάτμισης που
βρίσκεται επάνω από το συ‐
μπιεστή.
Προσαρμόστε την έξοδο του
νερού απόψυξης ώστε να ρέει
μέσα στον δίσκο εξάτμισης.
Η θερμοκρασία στη συσκευή
είναι πολύ χαμηλή/πολύ υψη‐
λή.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο
ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλό‐
τερη θερμοκρασία.
Έχει σχηματιστεί υπερβολικός
πάγος.
39
Πρόβλημα
Υπάρχει πολύ νερό από τη
συμπύκνωση στο πίσω τοί‐
χωμα του ψυγείου.
Υπάρχει πάγος στο πίσω τοί‐
χωμα του ψυγείου.
Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα.
Πιθανή αιτία
Λύση
Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρ‐
τα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία των τροφίμων
είναι πολύ υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των
τροφίμων να μειωθεί στη θερ‐
μοκρασία δωματίου πριν από
την αποθήκευση.
Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα
μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
Αποθηκεύστε λιγότερα τρόφι‐
μα ταυτόχρονα.
Το πάχος του πάγου είναι με‐
γαλύτερο από 4-5 mm.
Πραγματοποιήστε απόψυξη
της συσκευής.
Ανοίγετε πολύ συχνά την
πόρτα.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Δεν υπάρχει κυκλοφορία
κρύου αέρα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυ‐
κλοφορία κρύου αέρα στη συ‐
σκευή.
Η πόρτα ανοιγόταν πολύ συ‐
χνά.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Η πόρτα δεν είχε κλείσει εντε‐
λώς.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει
κλείσει εντελώς.
Τα αποθηκευμένα τρόφιμα
δεν ήταν συσκευασμένα.
Τυλίγετε τα τρόφιμα σε κατάλ‐
ληλη συσκευασία προτού τα
αποθηκεύσετε στη συσκευή.
Η θερμοκρασία περιβάλλο‐
ντος είναι υψηλή και η συ‐
σκευή έχει ρυθμιστεί στη χα‐
μηλότερη θερμοκρασία
Θέστε τον ρυθμιστή θερμο‐
κρασίας σε υψηλότερη θερ‐
μοκρασία ώστε να είναι δυνα‐
τή η αυτόματη απόψυξη.
Η συσκευή είναι πλήρως
φορτωμένη και έχει ρυθμιστεί
στη χαμηλότερη θερμοκρα‐
σία.
Θέστε τον ρυθμιστή θερμο‐
κρασίας σε υψηλότερη θερ‐
μοκρασία ώστε να είναι δυνα‐
τή η αυτόματη απόψυξη.
Προσπαθήσατε να ανοίξετε
πάλι την πόρτα αμέσως μετά
το κλείσιμό της.
Περιμένετε μερικά δευτερόλε‐
πτα από το κλείσιμο της πόρ‐
τας και ανοίξτε την πάλι.
Εάν το πρόβλημα δεν
αποκατασταθεί, επικοινωνήστε με
το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό
φωτισμό LED μακράς διάρκειας.
Συνιστάται η χρήση μόνο γνήσιων
ανταλλακτικών.
40
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες
LED (βάση E14). Η μέγιστη ισχύς
αναγράφεται στον λαμπτήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε το φις
από την πρίζα.
1.
Με τα δάχτυλά σας, ανοίξτε ελαφρώς και
τις δύο πλευρές του διάφανου καλύμματος
για να τις απαγκιστρώσετε και αφαιρέστε
το κάλυμμα τραβώντας το προς την
κατεύθυνση των βελών.
1
2.
3.
4.
5.
Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με έναν
ίδιων χαρακτηριστικών, ειδικά
σχεδιασμένο για οικιακές συσκευές.
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του
λαμπτήρα.
Συνδέστε το φις στην πρίζα.
Ανοίξτε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας ανάβει.
Κλείσιμο της πόρτας
1.
2.
3.
2
1
Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης.
Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
δελτίο πληροφοριών για το προϊόν
Εμπορικό σήμα
Zanker
Μοντέλο
KBB24011SK 933033505
Κατηγορία
7. Ψυγειοκαταψύκτης
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας kWh ανά έτος, βάσει αποτελε‐
σμάτων 24ωρης πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κα‐
τανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης
και τη θέση της συσκευής.
259
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Ψυγείο
160
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Star
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Ζώνη κελαριού
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Κρασί
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Σύνολο
217
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Καταψύκτης
57
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Συντήρηση
-
41
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Λοιποί Θάλαμοι
-
Κατάταξη με αστέρες του θαλάμου κατάψυξης με τον
υψηλότερο όγκο αποθήκευσης (l)
****
Θερμοκρασία σχεδιασμού λοιπών θαλάμων D > 14 °C
(°C), κατά περίπτωση
-
Θάλαμος χωρίς πάγο (frost-free) (Ν/Ο), Ψυγείο
Όχι
Θάλαμος χωρίς πάγο(frost-free) (Ν/Ο), Κατάψυξη
Όχι
Ώρες αυτονομίας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού
ρεύματος
20
Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24ωρο
4
Κλιματική κλάση
SN-N-ST-T
Χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή, σε °C
10
Υψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή, σε °C
43
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου dB(A) re1
pW
35
Εντοιχιζόμενο μοντέλο συσκευής Ν/Ο
Ναι
Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη
συντήρηση κρασιών Ν/Ο
Όχι
Πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις της συσκευής
Ύψος
1441 mm
Πλάτος
540 mm
Βάθος
550 mm
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά δεδομένα αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εξωτερική ή εσωτερική πλευρά της συσκευής
και στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας.
Περιβαλλοντικα θεματα
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με
τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και
φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
42
*
43
www.electrolux.com/shop
211625438-A-422019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising