ZANKER | KBB24011SK | User manual | Zanker KBB24011SK Uživatelský manuál

Zanker KBB24011SK Uživatelský manuál
Návod k
použití
Návod na
používanie
Navodila za
uporabo
Hladilnik z
Chladnička s Chladnička s
zamrzovalni‐
mrazničkou
mrazničkou
kom
KBB24011SK
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Provoz
Denní používání
2
3
5
6
6
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
7
8
10
13
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič používat,
pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
2
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance
v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např.
aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezpečnostní pokyny
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
•
•
•
•
•
•
hodiny, než spotřebič připojíte k napájení.
Olej tak může natéct zpět do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči (např.
změna směru otevírání dveří) vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel,
sporáků, trub či varných desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
3
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se ujistěte, že není
napájecí kapel nikde zachycený
či poškozený.
•
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické
součásti (např. napájecí kabel, síťovou
zástrčku, kompresor). Při výměně
elektrických součástí se obraťte na
autorizované servisní středisko či
elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Dbejte na to,
abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující
isobutan.
•
•
•
•
4
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická
zařízení (jako např. výrobníky zmrzliny),
pokud nejsou výrobcem označena jako
použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Do mrazicího oddílu nevkládejte sycené
nápoje. V nádobě takových nápojů by
vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny
a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty
či potraviny z mrazicího oddílu, pokud
máte mokré či vlhké ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které byly
rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené na
balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli vhodného
materiálu pro kontakt s potravinami.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
•
Typ osvětlení použitý u tohoto spotřebiče
je určen pouze do domácích spotřebičů.
Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze kvalifikovaná
osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný, bude se
na dně spotřebiče shromažďovat voda.
Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Likvidace
•
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznění
dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
•
•
Chladicí okruh a izolační materiály tohoto
spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro
informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky, která
se nachází blízko výměníku tepla.
Instalace
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz lze
zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního rozsahu.
Pokud máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se řiďte pokyny k
instalaci.
VAROVÁNÍ! Abyste předešli
riziku nestability spotřebiče,
upevněte ho v souladu s pokyny
k instalaci.
Umístění
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů
tepla, jako jsou radiátory, bojlery, přímý
sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda může
vzduch volně cirkulovat kolem zadní části
skříně spotřebiče.
Připojení k elektrické síti
•
•
Poloha
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
Klima‐
tická
třída
•
Okolní teplota
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na
typovém štítku odpovídají napětí v domácí
síti.
Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud
není domácí zásuvka uzemněná, poraďte
se s odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
SN
+10 °C až 32 °C
Požadavky na větrání
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
T
+16 °C až 43 °C
5
5 cm
POZOR! Řiďte se pokyny k
montáži při instalaci.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Provoz
Zapnutí spotřebiče
1.
2.
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič nastavit:
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.
1.
Regulace teploty
2.
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu
uvnitř spotřebiče však můžete nastavit sami.
Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
Otočte regulátorem teploty proti směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout vyšší teploty.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
Denní používání
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do dvou
horních oddílů.
Zmrazování čerstvých potravin
Maximální množství čerstvých potravin, které
je možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku uvnitř spotřebiče.
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé uložení
zmrazených a hlubokozmrazených potravin.
K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem
teploty směrem na vyšší nastavení, abyste
dosáhli maximálního chladu.
Teplota chladicího oddílu pak
může klesnout pod 0 °C. V
takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
6
Zmrazování trvá 24 hodin – během této doby
nepřidávejte žádné další potraviny ke
zmrazení.
Když je zmrazování dokončeno, můžete
obnovit předchozí nastavenou teplotu.
Uskladnění zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně dvě hodiny
na vyšší nastavení.
V případě náhodného
rozmrazení, například z důvodu
výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší dobu,
než je uvedeno v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po
ochlazení).
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny
je možné před použitím rozmrazit v
chladničce nebo při pokojové teplotě, podle
toho, kolik na to máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně upravovat
ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas
přípravy bude ale v takovém případě delší.
Skleněná police nad zásuvkou na
zeleninu musí ale vždy zůstat na
svém místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
Kalendář zmrazování potravin
Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé výšky a
vkládat tak do nich různě velká balení
potravin.
1.
2.
Postupně vytahujte polici směrem nahoru,
dokud se neuvolní.
Změňte umístění dle potřeby.
Symboly ukazují různé druhy zmrazených
potravin.
Čísla udávají dobu uskladnění v měsících pro
příslušné druhy zmrazených potravin. Zda
platí horní nebo dolní hodnota uvedeného
času skladování, závisí na kvalitě potravin a
jejich zpracování před zmrazením.
Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
1.
2.
Nádobky naplňte vodou.
Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
Tipy a rady
Normální provozní zvuky
•
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
•
Když je čerpána chladicí kapalina, můžete
z cívek slyšet zvuk slabého bublání či
zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina, může to
být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
7
•
Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
•
Tipy pro zmrazování potravin
•
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
•
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
•
•
•
•
Do chladničky nevkládejte teplé potraviny
nebo tekutiny, které se odpařují.
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
•
•
•
•
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na skleněnou
polici nad zásuvku se zeleninou. Maso
skladujte nejdéle 1-2 dny.
Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do
hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně
přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto v
polici na lahve ve dveřích spotřebiče nebo
ve stojanu na lahve (je-li součástí výbavy).
•
•
•
Mrazte pouze potraviny prvotřídní kvality,
čerstvé a dokonale očištěné.
Efektivnějšího zmrazování a rozmrazování
potravin dosáhnete, když je rozdělíte na
malé porce.
Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte přímo
vedle nich čerstvé nezmrazené potraviny.
Libové potraviny vydrží uložené déle a v
lepším stavu než tučné. Sůl zkracuje délku
bezpečného skladování potravin.
Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte ihned
poté, co je vyjmete z mrazničky. Hrozí
nebezpečí omrznutí.
Doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin.
Tipy pro skladování zmrazených
potravin
•
•
•
•
Vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem
správně skladované.
Zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase.
Již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
8
Tento spotřebič obsahuje plynné
uhlovodíky v chladicím okruhu;
údržbu a doplnění smí tedy
provádět pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou
vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach
nového výrobku, pak vše důkladně vytřete do
sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo ropy,
které mohou poškodit povrch
spotřebiče.
Odmrazování mrazničky
POZOR! K odstraňování
námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré kovové
nástroje, mohli byste jej poškodit.
K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Asi 12 hodin před odmrazováním
nastavte nižší teplotu, aby se
vytvořila dostatečná zásoba
chladu pro případ přerušení
provozu spotřebiče.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1.
2.
3.
4.
Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených
nečistot.
Vše důkladně opláchněte a osušte.
Jsou-li dostupné, vyčistěte kondenzátor a
kompresor na zadní straně spotřebiče
kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu
se vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1.
2.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí motoru
kompresoru. Rozmrazená voda vytéká
žlábkem do speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru, kde se
odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu, který
se nachází uprostřed žlábku v chladicím
oddíle, se musí pravidelně čistit, aby voda
nemohla přetéct a kapat na uložené
potraviny.
3.
4.
Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a dejte
je na chladné místo.
POZOR! Zvýšení teploty
zmražených potravin během
odmrazování může zkrátit
dobu jejich skladování.
Nedotýkejte se zmrazených
potravin vlhkýma rukama.
Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
Nechte dveře otevřené. Zabezpečte
podlahu před rozmrazovanou vodou např.
pomocí hadru nebo ploché nádoby.
Chcete-li urychlit odmrazování, postavte
do mrazicího oddílu hrnek s teplou vodou.
Odstraňujte také kusy ledu, které
odpadnou ještě před dokončením
9
odmrazování. K tomuto účelu použijte
přiloženou škrabku na led.
5. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor. Škrabku
uschovejte pro další použití.
6. Zapněte spotřebič a zavřete dveře.
7. Otočte regulátorem teploty na nejvyšší
nastavení a nechte spotřebič takto běžet
na dvě až tři hodiny.
Jídlo vložte zpět do mrazicího oddílu až poté.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Vyjměte všechny potraviny.
Odmrazte spotřebič (v případě potřeby).
Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
POZOR! Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se uchovávaný
obsah nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Spotřebič nefunguje.
Řešení
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasu‐
nutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐
staven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovostním
režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Příčinou může být vložení
velkého množství potravin ke
zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
10
Možná příčina
Problém
Možná příčina
Řešení
Vložili jste do spotřebiče příliš
teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Dveře nejsou správně
zavřené nebo je deformova‐
né či zašpiněné těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody
do správné polohy.
Potraviny nejsou řádně zaba‐
lené.
Zabalte potraviny lépe.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐
ničky stéká voda.
Během automatického od‐
mrazování se na zadní stěně
rozmrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání odto‐
ku vody do odtokového otvo‐
ru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Příliš mnoho námrazy a ledu.
11
Problém
Na zadní stěně chladničky je
příliš mnoho kondenzované
vody.
Na zadní stěně chladničky je
námraza.
Dveře nelze snadno otevřít.
Možná příčina
Řešení
Ve spotřebiči neobíhá chlad‐
ný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře obíhat
chladný vzduch.
Dveře byly otvírány příliš ča‐
sto.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Dveře nejsou zcela dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly za‐
balené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného ob‐
alu.
Okolní teplota je vysoká a
spotřebič je nastaven na nej‐
nižší teplotu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky odmra‐
zil.
Spotřebič je zcela zaplněný a
je nastaven na nejnižší teplo‐
tu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky odmra‐
zil.
Pokusili jste se otevřít dveře
ihned po jejich uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
1
2
Výměna žárovky
1
Tento spotřebič je vybaven
vnitřním osvětlením pomocí LED
diod s dlouhou životností.
Důrazně doporučujeme používat
pouze originální náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální výkon
je zobrazen na těle žárovky.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1.
12
Prsty mírně roztáhněte průhledný kryt
oběma směry a uvolněte jej z háčku ve
směru označeném šipkami.
2.
3.
4.
5.
Vyměňte žárovku za novou se stejnými
vlastnostmi a určenou speciálně pro
použití v domácích spotřebičích.
Nasaďte kryt žárovky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
Zavření dveří
1.
2.
3.
Vyčistěte těsnění dveří.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se
pokyny k montáži.
V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Technické údaje
Informační list výrobku
Ochranná známka
Zanker
Model
KBB24011SK 933033505
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích
normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění
spotřebiče.
259
Užitný objem v litrech, chladnička
160
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
217
Užitný objem v litrech, mraznička
57
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úložnou
kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k di‐
spozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
20
Mrazicí výkon v kg/24 h
4
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty
okolí, v °C
43
13
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
35
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína,
A/N
Ne
Další technické údaje
Rozměry spotřebiče
Výška
1441 mm
Šířka
540 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém
štítku umístěném na vnější nebo vnitřní
straně spotřebiče a na energetickém štítku.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
14
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Prevádzka
Každodenné používanie
15
16
18
19
19
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
21
22
23
26
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo
používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou postihnutia
smú tento spotrebič používať, iba ak boli náležite poučené a
rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Všeobecná bezpečnosť
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
15
chalupy, chaty, kuchynské priestory pre zamestnancov v
obchodoch, úradoch a v inom pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo
konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať voľné
a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil
výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak
ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad
aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezpečnostné pokyny
Montáž
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
16
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané
so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
•
•
•
•
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže prúdiť
vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene smeru
otvárania dvierok počkajte minimálne 4
hodiny pred pripojením spotrebiča do
napájania. Je to potrebné na to, aby olej
stiekol späť do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na spotrebiči
(napr. zmena smeru otvárania dvierok)
vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
•
•
•
•
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú
príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste nepoškriabali
podlahu.
Zapojenie do elektrickej siete
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel
zachytený alebo poškodený.
•
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
•
•
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci
okruh, ktorý obsahuje izobután.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom štítku
sú kompatibilné s elektrickým napätím
zdroja napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor). Ak je
potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko alebo elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Použitie
•
•
•
•
•
•
•
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči je
určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo
poškodenia spotrebiča.
VAROVANIE! Riziko poranenia,
popálenia, zásahu elektrickým
prúdom alebo riziko požiaru.
•
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou
úrovňou environmentálnej kompatibility.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické
spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny),
pokiaľ nie sú na tento účel určené
výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa,
že v miestnosti nie sú plamene a zdroje
vznietenia. Miestnosť dobre vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené
a nealkoholické nápoje. Vytvoril by sa tlak
na nádobu s nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani
kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne
predmety, ani sa ich nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na obale
mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do mraziaceho
priestoru zabaľte do materiálu určeného na
styk s potravinami.
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a dopĺňanie
17
•
jednotky smie vykonať iba kvalifikovaná
osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v
prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok
upchatý, odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
Servis
•
•
•
•
•
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné diely.
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto
spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky,
ktorá sa nachádza blízko výmenníka tepla.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
Inštalácia
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Klima‐
tická
trieda
VAROVANIE! Pri inštalácii si
pozrite dokument s pokynmi na
inštaláciu.
VAROVANIE! Spotrebič opravte
v súlade s dokumentom s
pokynmi na inštaláciu, aby ste
predišli nebezpečenstvu
nestability spotrebiča.
Umiestnenie
Miesto inštalácie
Klima‐
tická
trieda
SN
18
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Zapojenie do elektrickej siete
•
Teplota prostredia
•
+10 °C až +32 °C
N
Pri prevádzke mimo uvedeného
rozsahu môže dôjsť pri
niektorých typoch modelov k
určitým funkčným problémom.
Správnu prevádzku je možné
zaručiť len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti týkajúce
sa miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na náš
zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované servisné
stredisko.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače
vody, priame slnečné svetlo a pod.
Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a
dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
Teplota prostredia
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na typovom
štítku zodpovedajú vašim domácim
hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka na
napájacom kábli obsahuje kontakt, ktorý
slúži na tento účel. Ak domáca sieťová
zásuvka nie je uzemnená, spotrebič
•
•
pripojte k samostatnému uzemneniu v
súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť
pri nedodržaní hore uvedených
bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Prevádzka
Zapnutie
1.
2.
Zástrčku zasuňte do zásuvky elektrickej
siete.
Otočte regulátor teploty doprava do
strednej polohy.
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Vypnutie
Prevádzka spotrebiča:
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač
teploty do polohy „O”.
1.
Regulácia teploty
2.
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu
vnútri spotrebiča však môžete nastaviť sami.
Otočte ovládač teploty v smere otáčania
hodinových ručičiek, aby ste nastavili
nižšiu teplotu vnútri spotrebiča.
Otočte ovládač teploty proti smeru
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili vyššiu teplotu vnútri spotrebiča.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí od:
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie
čerstvých potravín a na dlhodobé
uchovávanie mrazených a hlboko mrazených
potravín.
19
Ak chcete, aby sa potraviny zmrazili
rýchlejšie, otočte regulátor teploty na
nastavenie intenzívnejšieho chladenia.
V takýchto podmienkach môže
klesnúť teplota chladiaceho
priestoru pod 0 °C. Ak sa tak
stane, nastavte regulátor teploty
na vyššiu teplotu.
Umiestnenie priehradiek na dverách
Priehradky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
1.
2.
Postupne ťahajte priehradku nahor, kým
sa neuvoľní.
Vložte ju do požadovanej polohy.
Čerstvé potraviny určené na zmrazenie vložte
do dvoch horných priehradiek.
Maximálne množstvo potravín, ktoré možno
zmraziť za 24 hodín, sa uvádza na typovom
štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri
spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín, počas
tejto doby nepridávajte ďalšie potraviny na
zmrazenie.
Po dokončení procesu zmrazovania môžete
obnoviť skôr nastavenú teplotu.
Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
určitom čase mimo prevádzky nechajte
spotrebič pred vložením potravín bežať
najmenej 2 hodiny pri najvyššom nastavení.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín, napríklad v
dôsledku výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že doba
výpadku energie bola dlhšia ako
údaj uvedený v technických
údajoch pod položkou
„akumulačná doba“, rozmrazené
potraviny treba čo najskôr
spotrebovať alebo uvariť a až
potom znova zmraziť (po
ochladení).
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa
pred použitím môžu rozmrazovať
v chladiacom priestore alebo pri izbovej
teplote, v závislosti od času, ktorý máte k
dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď sú
ešte zmrazené, hneď po vybratí z mrazničky:
v tomto prípade varenie potrvá dlhšie.
Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.
Nepremiestňujte sklenenú policu
nad zásuvkou na ovocie a
zeleninu, aby bola zaručená
správna cirkulácia vzduchu.
Kalendár mrazených potravín
Tieto symboly označujú rôzne druhy
mrazených potravín.
Čísla indikujú dobu skladovania príslušných
druhov potravín v mesiacoch. To, či platí
20
horný alebo dolný limit uvádzanej doby
skladovania, závisí od kvality potravín a od
ich úpravy pred zmrazením.
Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
dvoma miskami na prípravu ľadových kociek.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte kovové
nástroje.
1.
2.
Tieto misky naplňte vodou
Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
Tipy a rady
Normálne zvuky pri prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej prevádzke
normálne:
•
•
•
•
Cievka vydáva slabé bublanie a zurčanie
pri prečerpávaní chladiva.
Kompresor vydáva bzučanie a pulzovanie
pri prečerpávaní chladiva.
Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie nebezpečný
fyzický jav).
Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie pri
zapnutí alebo vypnutí kompresora.
Rady pre úsporu energie
•
Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často
a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je
absolútne nevyhnutné.
Rady na chladenie čerstvých potravín
•
•
•
Do chladničky nevkladajte teplé potraviny
ani odparujúce sa kvapaliny.
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak
majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Rady pre chladenie
Užitočné rady:
•
•
•
•
Mäso (všetky druhy): zabaľte do vhodného
balenia a položte na sklenenú policu nad
zásuvkou na zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite a
vložte do špeciálnej zásuvky. V chladničke
sa nesmú skladovať banány, zemiaky,
cibuľa ani cesnak, ak nie sú zabalené.
Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo zabaľte
•
do hliníkovej fólie alebo polyténového
vrecka, aby ste odstránili čo najviac
vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo do
police na fľaše (ak je k dispozícii).
Rady pre zmrazovanie
•
•
•
•
•
•
•
Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality,
čerstvé a dôkladne vyčistené.
Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie a
rozmrazovanie rozdeľte na malé porcie.
Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyetylénu. Skontrolujte, či je obal
vzduchotesný.
Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte priamo
vedľa nich čerstvé nezmrazené potraviny.
Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo omrzlín.
Odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania.
Rady na uchovávanie mrazených
potravín
•
•
•
•
Presvedčite sa, že maloobchodný predajca
adekvátne skladuje komerčné mrazené
potraviny.
Dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do mrazničky
podľa možnosti čo najrýchlejšie.
Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia
a nesmú sa znova zmrazovať.
Neprekračujte dobu skladovania uvedenú
výrobcom potravín.
21
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE! Pred
akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
V chladiacej jednotke spotrebiča
sa nachádzajú uhľovodíky, preto
smie údržbu a doplnenie chladiva
vykonať výhradne autorizovaný
technik.
Príslušenstvo a časti spotrebiča
sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
Čistenie vnútrajška
4.
Kefou vyčistite kondenzátor a kompresor
na zadnej strane spotrebiča, ak sú
prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom zastavení
motora kompresora. Odmrazená voda odteká
cez žliabok do osobitnej nádoby na zadnej
stene spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistili,
aby sa zabránilo pretekaniu vody a jej
kvapkaniu na potraviny vnútri chladničky.
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho
vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho
prostriedku, aby ste odstránili typický zápach
nového spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze
chlóru alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE! Nepoškodzujte
chladiaci systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1.
2.
3.
22
Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
saponátu.
Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok a
udržiavajte ich čisté. Zvyšky potravín a
nečistoty utrite handričkou.
Opláchnite a riadne vysušte.
Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE! Na
odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy nepoužívajte
ostré predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, s
výnimkou prostriedkov, ktoré
odporučil výrobca.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny vytvorili
dostatočnú rezervu chladu pre
prípad prerušenia činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti mrazničky
sa vždy vytvára určité množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1.
2.
3.
4.
5.
Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na chladnom
mieste.
UPOZORNENIE! Počas
odmrazovania spotrebiča
stúpne teplota mrazených
potravín, preto sa môže
skrátiť ich trvanlivosť.
Mrazených potravín sa
nedotýkajte mokrými rukami.
Ruky by vám mohli primrznúť
k potravinám.
Dvere nechajte otvorené. Podlahu chráňte
pred rozmrazenou vodou, napr.
handričkou alebo plochou nádobou.
Do mraziaceho priestoru vložte hrniec s
teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu, ktoré sa
dajú oddeliť, vyberajte už počas
odmrazovania. Na tento účel použite
dodanú škrabku.
Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte. Škrabku odložte na
neskoršie použitie.
Spotrebič zapnite a zatvorte dvierka.
Regulátor teploty nastavte na maximálne
chladenie a spotrebič nechajte v činnosti
pri tomto nastavení približne dve až tri
hodiny.
Až po tomto čase vložte potraviny späť do
mraziaceho priestoru.
6.
7.
Obdobia nečinnosti
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1.
2.
3.
4.
5.
Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
Vyberte všetky potraviny.
Odmrazte spotrebič (v prípade potreby).
Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
UPOZORNENIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz za
čas skontroloval a zabránil tak
znehodnoteniu potravín v prípade
výpadku napájania.
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Spotrebič nefunguje.
Nadmerná hlučnosť spotrebi‐
ča.
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebiča
nie je správne zapojená do
sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráťte
sa na kvalifikovaného elektri‐
kára.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
23
Problém
Nesvieti žiarovka.
Riešenie
Žiarovka je v pohotovostnom
režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žia‐
rovky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Naraz ste vložili príliš veľké
množstvo čerstvých potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vyso‐
ká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spotre‐
biča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte po‐
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Dvierka nie sú správne zatvo‐
rené alebo tesnenie je zde‐
formované/špinavé.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Uzáver odtokového kanálika
nie je správne umiestnený.
Uzáver odtokového kanálika
vložte správnym spôsobom.
Potraviny nie sú správne za‐
balené.
Lepšie zabaľte potraviny.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Po zadnej stene chladničky
steká voda.
Počas automatického odmra‐
zovania sa námraza roztápa
na zadnej stene.
Je to normálne.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Upchaný odtokový kanálik na
rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotrebi‐
či bránia odtekaniu vody do
odtokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
Voda vyteká na podlahu.
24
Možná príčina
Problém
Možná príčina
Riešenie
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Námraza je hrubšia ako 4-5
mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš ča‐
sto.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
V spotrebiči neprúdi studený
vzduch.
Zabezpečte prúdenie stude‐
ného vzduchu v spotrebiči.
Dvierka boli otvárané príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Dvierka neboli úplne zatvore‐
né.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny neboli
zabalené.
Potraviny pred uskladnením v
spotrebiči zabaľte do vhodné‐
ho obalu.
Okolitá teplota je vysoká a
spotrebič je nastavený na
najnižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo mož‐
né automatické rozmrazova‐
nie.
Spotrebič je plne naplnený a
je nastavený na najnižšiu te‐
plotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo mož‐
né automatické rozmrazova‐
nie.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť
dvierka ihneď po zatvorení.
Medzi zatvorením a opätov‐
ným otvorením dvierok po‐
čkajte niekoľko sekúnd.
Na zadnej stene chladničky je
príliš veľa skondenzovanej
vody.
Na zadnej stene chladničky je
námraza.
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované servisné
stredisko.
Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
25
Dôrazne sa odporúča používať
iba originálne náhradné diely.
2.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
3.
4.
UPOZORNENIE! Zástrčku
sieťového kábla vytiahnite zo
sieťovej zásuvky.
1.
Prstami mierne roztvorte obe strany
priehľadného krytu, aby ste ich rozopli a
odpojte kryt jeho potiahnutím v smere
šípok.
1
5.
Žiarovku vymeňte za žiarovku s
rovnakými parametrami a špeciálne
určenú pre domáce spotrebiče.
Namontujte kryt žiarovky.
Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
Zatvorenie dvierok
1.
2.
3.
Očistite tesnenia dvierok.
V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
2
1
Technické údaje
Informačný list výrobku
26
Obchodná značka
Zanker
Model
KBB24011SK 933033505
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsledkov
štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa
a kde je umiestnený
259
Skladovací objem v litroch, Chladnička
160
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
217
Skladovací objem v litroch, Mraznička
57
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväčším
skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak existu‐
jú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
20
Kapacita mrazenia v kg/24 h
4
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
10
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
35
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína
A/N
Nie
Dodatočné technické údaje
Rozmery spotrebiča
Výška
1441 mm
Šírka
540 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
Ochrana životného prostredia
Materiály označené symbolom odovzdajte na
recykláciu. . Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
27
Kazalo
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Delovanje
Vsakodnevna uporaba
28
29
31
32
32
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
33
34
35
38
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostne informacije
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali
škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo otroci
med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Splošna varnostna navodila
•
28
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z
zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali
vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih
priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v napravi
ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
Varnostna navodila
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Zaradi varnosti naprave ne uporabljajte,
dokler je ne namestite v vgradno
konstrukcijo.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker
je težka. Vedno uporabljajte zaščitne
rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi strani
odpiranja vrat počakajte vsaj štiri ure,
preden napravo priključite na napajanje.
To pa zato, da olje steče nazaj v
kompresor.
•
•
•
•
•
•
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali kuhalnih
plošč.
Naprave ne izpostavljajte dežju.
Naprave ne postavljajte na mesto, kjer je
izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
OPOZORILO! Pri nameščanju
naprave pazite, da napajalnega
kabla v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
29
OPOZORILO! Ne uporabljajte
razdelilnikov in podaljškov.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite na
pooblaščeni servisni center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin izobutan
(R600a), zemeljski plin z visoko stopnjo
okoljske neoporečnosti. Pazite, da ne
poškodujete hladilnega krogotoka, ki vsebuje
izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
30
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled), razen
če jih za ta namen odobri proizvajalec.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na vsebnik
pijač.
V napravi ne shranjujte vnetljivega plina in
tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
•
•
•
•
Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte predmetov iz
zamrzovalnika.
Odtajane hrane ne zamrzujte ponovno.
Upoštevajte navodila za shranjevanje na
embalaži zamrznjene hrane.
Preden živila položite v zamrzovalnik, jih
zavijte v poljuben material, namenjen za
stik z živili.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
•
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom. Ne
uporabljajte je za hišno razsvetljavo.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb ali poškodb naprave.
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v hladilni
enoti. Vzdrževalna dela in ponovno
polnjenje enote lahko opravi le
pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok vode in
ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na dnu
naprave.
Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
•
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način preprečite,
da bi se otroci in živali zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin. Za
informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
•
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki se
nahaja v bližini kondenzatorja.
Namestitev
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
OPOZORILO! Za namestitev
naprave si oglejte dokument z
navodili za namestitev.
Električna povezava
•
•
OPOZORILO! Napravo
namestite v skladu z
dokumentom z navodili za
namestitev, da preprečite
nestabilnost naprave.
Mesto namestitve
Za zagotovitev najboljšega delovanja napravo
postavite čim dlje od virov toplote, kot so
radiatorji, grelci, neposredna sončna svetloba
itd. Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
Postavitev
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo, ki
ustreza klimatskemu razredu s ploščice za
tehnične navedbe naprave.
Klimat‐
ski raz‐
red
•
•
Pred priključitvijo naprave se prepričajte,
da se napetost in frekvenca s ploščice za
tehnične navedbe ujemata s hišno
električno napeljavo.
Naprava mora biti ozemljena. Zato ima vtič
napajalnega kabla varnostni kontakt. Če
vtičnica hišne električne napeljave ni
ozemljena, napravo priključite na ločeno
ozemljitev v skladu z veljavnimi predpisi,
pred tem pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v
primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih
navodil.
Naprava je izdelana v skladu z direktivami
EGS.
Zahteve glede prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti zagotovljen
zadosten pretok zraka.
5 cm
min.
200 cm2
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko zunaj
tega območja pride do težav v
delovanju. Pravilno delovanje je
lahko zagotovljeno samo znotraj
določenega temperaturnega
območja. Če ste v dvomih glede
mesta namestitve naprave, se
obrnite na prodajalca, našo
službo za pomoč strankam ali
najbližji pooblaščeni servisni
center.
min.
200 cm2
POZOR! Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
31
Delovanje
Vklop
1.
2.
Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
Regulator temperature obrnite v smeri
urinega kazalca na srednjo nastavitev.
Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.
Nastavitev temperature
Temperatura se samodejno prilagaja. Vendar
lahko sami nastavite temperaturo v napravi.
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• mesta postavitve naprave.
Običajno je najprimernejša srednja
nastavitev.
Za upravljanje naprave:
1.
2.
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
Obrnite regulator temperature v smeri
urnega kazalca za dosego nižje
temperature v napravi.
Obrnite regulator temperature v nasprotni
smeri urnega kazalca za dosego višje
temperature v napravi.
Vsakodnevna uporaba
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil ter dolgotrajno shranjevanje
zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Shranjevanje zamrznjenih živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj zamrzovalna skrinja vsaj dve
uri deluje pri najvišji nastavitvi, preden vanjo
položite živila.
V primeru nenamernega
odtajanja, npr. da je izpad
električnega toka daljši od
vrednosti, navedene v
razpredelnici tehničnih podatkov
pod »Čas naraščanja
temperature«, morate odtajana
živila porabiti hitro ali takoj
skuhati in ponovno zamrzniti.
Za hitrejše zamrzovanje obrnite regulator
temperature proti višji nastavitvi, da dosežete
najmočnejšo ohlajenost.
V tem primeru lahko temperatura
v hladilniku pade pod 0 °C. Če
pride do tega, ponastavite
regulator temperature na višjo
nastavitev.
Sveža živila, ki jih želite zamrzniti, položite v
zgornja dva predala.
Največja količina živil, ki jo lahko zamrznete v
24 urah, je navedena na ploščici za
tehnične navedbe, oznaki v notranjosti
naprave.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur, v tem času
ne dodajajte druge hrane za zamrzovanje.
Ko je zamrzovanje končano, lahko
ponastavite predhodno nastavljeno
temperaturo.
Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila
lahko pred uporabo odmrznete v hladilniku ali
pri sobni temperaturi, odvisno od
razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz zamrzovalnika: v
tem primeru bo priprava hrane trajale dlje.
Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih
velikosti, so lahko vratne police nameščene
na različnih višinah.
1.
32
Polico postopoma vlecite navzgor, dokler
je ne sprostite.
2.
Prestavite na želeno mesto.
Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo, da
zagotovite pravilno kroženje
zraka.
Koledar zamrznjenih živil
Simboli predstavljajo različne vrste
zamrznjenih živil.
Premične police
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako, kot
želite.
Številke predstavljajo čase shranjevanja v
mesecih za ustrezne vrste zamrznjenih živil.
Ali zgornja ali spodnja vrednost navedenega
časa shranjevanja velja ali ne, je odvisno od
kakovosti živil in rokovanja z njimi pred
zamrzovanjem.
Priprava ledenih kock
Ta naprava je opremljena z eno ali več
posodicami za pripravo ledenih kock.
Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne uporabljajte
kovinskih predmetov.
1.
2.
Posodice napolnite z vodo.
Posodice za pripravo ledenih kock
postavite v zamrzovalnik.
Namigi in nasveti
Običajni zvoki delovanja
Namigi za hlajenje svežih živil
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
•
•
•
•
•
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok tuljav.
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok kompresorja.
Nenadno pokanje iz notranjosti naprave
zaradi toplotnega raztezanja (naraven in
nenevaren fizikalni pojav).
Pri vklopu ali izklopu kompresorja je slišen
blag klikajoč zvok regulatorja temperature.
•
•
Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
•
Nasveti za varčevanje z energijo
•
Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne puščajte
odprtih dlje, kot je treba.
V hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin.
Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
Živila shranite tako, da bo okoli njih lahko
prosto krožil zrak.
•
Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno polico
nad predalom za zelenjavo. Meso
shranjujte največ 1-2 dni.
Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte in
postavite na poljubno polico.
33
•
•
•
Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal. Nepakiranih
banan, krompirja, čebule in česna ne
smete hraniti v hladilniku.
Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko vrečko,
da izločite čim več zraka.
Steklenice: zaprite s pokrovčki in položite
na vratno polico za steklenice ali (če je na
voljo) na držalu za steklenice.
Namigi za zamrzovanje
•
•
•
•
Zamrzujte samo kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.
Za temeljitejše zamrzovanje in odtaljevanje
razdelite živila na majhne porcije.
Živila zavijte v aluminijasto folijo ali
polietilen. Prepričajte se, da so zavitki
nepredušno zaprti.
Če želite preprečiti povišanje temperature
že zamrznjenih živil, poleg njih ne
postavljajte svežih nezamrznjenih živil.
•
•
•
Nemastna živila lahko shranjujete lažje in
dalj časa od mastnih. Sol skrajša dobo
shranjevanja živil.
Ne uživajte ledenih kock, sorbetov ali
sladolednih lučk takoj, ko jih vzamete iz
zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin.
Posamezne zavitke je priporočljivo označiti
z datumom zamrzovanja, da imate pod
nadzorom čas shranjevanja.
Namigi za shranjevanje zamrznjenih
živil
•
•
•
•
Prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena.
Poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz
trgovine v zamrzovalnik prenesena v
najkrajšem možnem času.
Odtajana živila se hitro pokvarijo in jih ne
smete ponovno zamrzniti.
Ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki ga
navede proizvajalec živil.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Redno čiščenje
POZOR! Cevi in/ali kablov v
napravi ne smete vleči, premikati
ali jih poškodovati.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi deli
izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni enoti
ogljikovodike, zaradi česar mora
vzdrževanje in polnjenje izvajati
pooblaščen serviser.
Napravo morate redno čistiti:
Dodatna oprema in deli naprave
niso primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju.
2.
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate notranjost
in vso notranjo opremo očistiti z mlačno vodo
in nevtralnim pomivalnim sredstvom, da
odstranite tipičen vonj po novem, ter nato
temeljito posušiti.
POZOR! Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov, klora ali
oljnih čistil, ker poškodujejo
površino.
34
POZOR! Ne poškodujte
hladilnega sistema.
1.
3.
4.
Očistite notranjost in dodatno opremo z
mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov hrane
in umazanije.
Temeljito izperite in posušite.
Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju očistite
s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki zaustavitvi
kompresorja ivje samodejno odtaja z
izparilnika v hladilnem prostoru. Odtajana
voda odteka skozi odprtino za odtekanje vode
v posebno posodo na zadnji strani naprave
nad kompresorjem, kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
odtekanje odtajane vode na sredini kanala
hladilnega prostora in s tem preprečite
prelivanje in kapljanje vode po živilih v
notranjosti.
Odtaljevanje zamrzovalnika
POZOR! Za strganje ivja z
izparilnika nikoli ne uporabljajte
ostrih kovinskih pripomočkov, saj
ga lahko poškodujete.
Za pospeševanje odtaljevanja ne
uporabljajte mehanske naprave
ali umetnih sredstev, ampak
samo tista, ki jih priporoča
proizvajalec.
Približno 12 ur pred
odtaljevanjem nastavite nižjo
temperaturo, da se nakopiči
zadostna zaloga hladu za
poznejšo prekinitev v delovanju.
Na policah zamrzovalnika in okoli zgornjega
predala se vedno nabere določena količina
ivja.
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja doseže
debelino okoli 3-5 mm.
1.
Izklopite napravo ali izvlecite električni vtič
iz vtičnice.
Odstranite shranjena živila, ovijte jih v več
plasti časopisnega papirja in postavite na
hladno mesto.
POZOR! Dvig temperature
zamrznjenih živil lahko med
odtaljevanjem skrajša njihovo
varno dobo shranjevanja.
Zamrznjenih živil se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Roke lahko primrznejo nanje.
3. Vrata pustite odprta. Zaščitite tla pred
odtajano vodo, npr. s krpo ali nizko
posodo.
4. Da bi postopek odtaljevanja pospešili,
postavite v zamrzovalnik lonec tople vode.
Poleg tega pred končanim odtaljevanjem
odstranite kose ledu, ki se odlomijo.
Uporabite priloženo strgalo za led.
5. Ko je odtaljevanje končano, temeljito
osušite notranjost. Strgalo shranite za
naslednjič.
6. Vklopite napravo in zaprite vrata.
7. Za dosego najmočnejše ohlajenosti
ustrezno nastavite regulator temperature
in pustite, da naprava dve do tri ure deluje
pri tej nastavitvi.
Šele nato zložite živila nazaj v zamrzovalnik.
2.
Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate, opravite
naslednje varnostne ukrepe:
1.
2.
3.
4.
5.
Napravo izključite iz električnega omrežja.
Odstranite vsa živila.
Odtajajte napravo (po potrebi).
Očistite napravo ter vso opremo.
Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
POZOR! Če želite napravo pustiti
vklopljeno, prosite nekoga, da jo
občasno preveri, da se živila v
njej v primeru izpada električne
energije ne bi pokvarila.
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
35
Kaj storite v primeru ...
Težava
Naprava ne deluje.
Rešitev
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
co.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo.
Obrnite se na usposobljene‐
ga električarja.
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno podprta.
Preverite, ali je naprava sta‐
bilno na tleh.
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravljenosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Oglejte si »Zamenjava žarni‐
ce«.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«.
V zamrzovalnik ste dali pre‐
več živil hkrati.
Počakajte nekaj ur in ponov‐
no preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v napra‐
vo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohladi‐
jo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Vrata niso pravilno zaprta ali
pa je poškodovano/umazano
tesnilo.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Čep za izpust vode ni pravil‐
no nameščen.
Pravilno namestite čep za iz‐
pust vode.
Živila niso pravilno zaščitena.
Bolje zaščitite živila.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«.
Po zadnji steni hladilnika teče
voda.
Med samodejnim odtaljeva‐
njem se na zadnji steni taja
led.
To je pravilno.
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi preprečujejo
odtekanje vode v zbiralnik.
Živila se ne smejo dotikati za‐
dnje stene.
Kompresor deluje neprekinje‐
no.
Nabralo se je preveč ivja in
ledu.
36
Možen vzrok
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni prik‐
ljučen na izparilni pladenj nad
kompresorjem.
Odvod odtajane vode name‐
stite na izparilni pladenj.
Temperatura v napravi je pre‐
nizka/previsoka.
Regulator temperature ni pra‐
vilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je previso‐
ka.
Živila naj se pred hrambo oh‐
ladijo na sobno temperaturo.
Hkrati je shranjenih veliko ži‐
vil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Ivje je debelejše od 4-5 mm.
Odtajajte napravo.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.
V napravi ni kroženja hladne‐
ga zraka.
Poskrbite za kroženje hladne‐
ga zraka v napravi.
Vrata so bila prepogosto od‐
prta.
Vrata odprite samo, ko je tre‐
ba.
Vrata niso bila povsem zapr‐
ta.
Poskrbite, da bodo vrata po‐
vsem zaprta.
Shranjena živila niso bila za‐
ščitena.
Živila pred hrambo v napravi
zavijte v primerno embalažo.
Temperatura okolja je visoka,
naprava pa je nastavljena na
najnižjo temperaturo.
Regulator temperature nasta‐
vite na višjo temperaturo, da
omogočite samodejno odta‐
ljevanje.
Naprava je povsem napolnje‐
na in nastavljena na najnižjo
temperaturo.
Regulator temperature nasta‐
vite na višjo temperaturo, da
omogočite samodejno odta‐
ljevanje.
Vrata ste poskusili ponovno
odpreti takoj, ko ste jih zaprli.
Med zapiranjem in ponovnim
odpiranjem vrat počakajte ne‐
kaj sekund.
Na zadnji steni hladilnika je
preveč kondenzirane vode.
Na zadnji steni hladilnika se
je nabralo ivje.
Vrata se težko odpirajo.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, pokličite
najbližji pooblaščeni servisni
center.
Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo
diodo z dolgo življenjsko dobo.
Priporočamo uporabo samo
originalnih nadomestnih delov.
37
Uporabljajte samo svetleče diode
(nastavek E14). Najvišja moč je
prikazana na žarnici.
POZOR! Iztaknite vtič iz vtičnice.
1.
S prsti malce razširite obe strani
prozornega pokrova, da ga ločite, potem
pa ga snemite v smeri puščic.
1
2.
3.
4.
5.
Zapiranje vrat
1.
2.
3.
2
1
Žarnico zamenjajte s tako, ki ima podobne
lastnosti in je posebej prilagojena
gospodinjskim aparatom.
Namestite nazaj pokrov žarnice.
Vtaknite vtič v vtičnico.
Odprite vrata.
Preverite, ali luč zasveti.
Očistite tesnila vrat.
Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Tehnični podatki
Informacijski list izdelka
38
Blagovna znamka
Zanker
Model
KBB24011SK 933033505
Kategorija
7. Hladilnik - Zamrzovalnik
Razred energijske učinkovitosti
A+
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezultatov
standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba
energije je odvisna od načina uporabe aparata in njego‐
ve lokacije.
259
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
160
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
217
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
57
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo prostornino
shranjevanja (I)
****
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14 °C (°C),
če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
Ne
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
Ne
Varen izklop električne energije
20
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
4
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se uporablja ta
aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se uporablja ta
aparat v °C
43
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1 Pw
35
Vgradni aparat D/N
Da
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vina
D/N
Ne
Dodatni tehnični podatki
Dimenzije naprave
Višina
1441 mm
Širina
540 mm
Globina
550 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za
tehnične navedbe na zunanji ali notranji strani
naprave in energijski nalepki.
Skrb za okolje
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče
za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih
in elektronskih naprav. Naprav, označenih s
39
*
www.electrolux.com/shop
211625436-A-422019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising