AEG | ABE81226NC | User manual | Aeg ABE81226NC Handleiding

Aeg ABE81226NC Handleiding
ABE81226NC
NL
FR
DE
IT
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Vriezer
Notice d'utilisation
Congélateur
Benutzerinformation
Gefriergerät
Istruzioni per l’uso
Congelatore
2
17
32
47
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. MONTAGE .................................................................................................................. 6
4. BEDIENING..................................................................................................................7
5. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................9
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................10
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................11
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................12
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................15
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
NEDERLANDS
3
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen, indien ze duidelijk zijn
geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen
altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor
losstaande als ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen
of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Gebruik het apparaat niet voordat u
het in de ingebouwde structuur
installeert omwille van
veiligheidsredenen.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
•
•
•
•
•
•
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan
regen.
Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
NEDERLANDS
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
5
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
• Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel
alvorens het in het vriesvak te
plaatsen.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
6
www.aeg.com
2.5 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de
installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat
kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat
te installeren, raadpleeg dan
de verkoper, de
klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
3.2 Plaatsing
3.3 Elektrische aansluiting
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat.
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
NEDERLANDS
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
LET OP!
Raadpleeg de montageinstructies voor de
installatie.
3.4 Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. BEDIENING
4.1 Bedieningspaneel
1
6
5
4
3
2
1 Display
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ongedaan maken.
7
8
www.aeg.com
4.2 Display
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Weergave timer
FROSTMATIC -functie
Weergave temperatuur
Alarmlampje
ChildLock -functie
MinuteMinder -functie
4.3 Inschakelen
4.6 FROSTMATIC-functie
Steek de stekker in het stopcontact.
De FROSTMATIC-functie versnelt het
invriezen van vers voedsel en beschermt
voedsel dat reeds is geconserveerd
tegen ongewenste opwarming.
Druk op de knop ON/OFF als het display
uit is.
Het geluidsalarm kan na circa 15
seconden worden geactiveerd.
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
Zie 'Temperatuurregeling' om een
andere temperatuur in te stellen.
Als DEMO verschijnt op het display, staat
het apparaat in de demonstratiestand.
Deze modus wordt gebruikt door de
winkelier om de werking van het
apparaat te tonen. Raadpleeg het
hoofdstuk "Probleemoplossing" om de
DEMO-modus uit te schakelen.
4.4 Uitschakelen
1. Houd ON/OFF een paar seconden
ingedrukt.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
4.5 Temperatuurregeling
Stel de temperatuur van het apparaat in
door op de temperatuurregelaren te
drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• -18°C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de
ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde
temperatuur opgeslagen.
1. Druk om deze functie aan te zetten
op de knop Mode tot het
bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te
bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt
getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52
uur.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u
de procedure totdat het bijbehorende
pictogram FROSTMATIC is
uitgeschakeld.
De functie wordt
uitgeschakeld door een
andere ingestelde
temperatuur te selecteren.
4.7 ChildLock-functie
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op de toets Mode tot het
bijbehorende pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
NEDERLANDS
9
4.8 MinuteMinder-functie
4.9 Alarm bij open deur
De MinuteMinder-functie moet worden
gebruikt om een geluidsalarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is
bijvoorbeeld handig als in een recept
staat dat producten een bepaalde tijd
moet afkoelen.
Als de deur circa 90 seconden open blijft
staan, start het geluidsalarm en knippert
het alarmlampje.
Deze functie is ook handig als u eraan
moet worden herinnerd dat u flessen in
de vriezer hebt gelegd om snel af te
koelen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het MinuteMinder-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de timertoets om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het MinuteMinder-lampje wordt
getoond.
De Timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert
het lampje MinuteMinder en klinkt een
alarm. Druk op de OK-toets om het
geluid uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
Om de functie uit te schakelen, herhaalt
u de procedure totdat MinuteMinder
wordt uitgeschakeld.
Het alarm stop als de deur wordt
gesloten. Tijdens het alarm kan het
geluidssignaal worden uitgeschakeld
door op een willekeurige knop te
drukken.
4.10 Alarm bij hoge
temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een
eerdere stroomuitval) wordt aangegeven
door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de temperatuur in de vriezer;
• het geluid van de zoemer.
Druk op een willekeurige toets om het
alarm te resetten.
De zoemer gaat uit.
Het temperatuurlampje van de vriezer
toont de hoogste temperatuur
gedurende een aantal seconden. En
toont dan weer de ingestelde
temperatuur.
Het alarmindicatielampje blijft knipperen
totdat de normale omstandigheden zijn
hersteld.
Het is mogelijk om te allen
tijde tijdens het aftellen en
voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te
veranderen door op de toets
voor het lager zetten van de
temperatuur en op de toets
voor het hoger zetten van de
temperatuur te drukken.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de
functie FROSTMATIC minimaal 24 uur
voordat u deze in het vriesvak legt.
10
www.aeg.com
Plaats het verse in te vriezen voedsel de
twee bovenste vakken.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan
de binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur: vries
tijdens deze periode geen ander voedsel
in.
Als het invriesproces is voltooid, kunt u
de eerder ingestelde temperatuur in ere
herstellen (zie 'FROSTMATIC'-functie).
5.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur te laten werken met de
FROSTMATIC functie ingeschakeld.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
5.3 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de
hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
5.4 Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes.
Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden
uit de vriezer te halen.
1. Vul de bakjes met water.
2. Zet de ijsbakjes in het vriesvak.
5.5 Koude accumulators
De vriezer is uitgerust met minstens een
koude accumulator die de bewaartijd
verlengt in geval van een
stroomonderbreking of stroomuitval.
Dit moet in het voorste gedeelte
bovenop het bevroren voedsel worden
geplaatst.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
6.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
6.3 Tips voor het invriezen
• Vries alleen verse en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in.
NEDERLANDS
• Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine
porties.
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie
of plastic. Zorg ervoor dat de
verpakking luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de
temperatuur van al ingevroren
voedsel toeneemt, dient u vers
voedsel hier niet direct naast te
plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te
bewaren dan dikke. Zout maakt
voedsel minder lang houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit
de vriezer zijn gehaald opeten.
Gevaar voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
11
6.4 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
• Verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de winkelier
werden bewaard.
• Zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan
de door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene waarschuwingen
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
7.2 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
7.3 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van het apparaat en
verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP!
Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
12
www.aeg.com
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het
elektriciteitsverbruik reduceren.
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
7.4 De vriezer ontdooien
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat
er geen rijp gevormd wordt als het
vriesvak werkt, noch op de
binnenwanden, noch op het voedsel.
LET OP!
Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten,
vraag dan iemand om het zo
nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft,
als de stroom uitvalt.
7.5 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet u doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Bel een gekwalificeerd
elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kast recent is ingeschakeld.
Zie 'Deur open alarm' of
'Alarm hoge temperatuur'.
De temperatuur in het appa- Zie 'Deur open alarm' of
raat is te hoog.
'Alarm hoge temperatuur'.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is open gelaten.
Sluit de deur.
Er verschijnt een rechthoekig Probleem met de temperasymbool in plaats van getal- tuur van de sensor.
len op het temperatuurdisplay.
De compressor werkt continu.
13
Neem contact op met de
dichtsbijzijnde klantenservice (het koelsysteem blijft
werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de
temperatuur kan niet aangepast worden).
De temperatuur is fout inge- Raadpleeg het hoofdstuk
steld.
'Bediening'.
Er zijn grote hoeveelheden
Wacht een paar uur en convoedsel tegelijk in de vriezer troleer dan nogmaals de
geplaatst.
temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de
klimaatklasse.
Het voedsel dat in het appa- Laat voedsel afkoelen tot karaat werd geplaatst, was te
mertemperatuur voordat u
warm.
het opslaat.
Er is te veel vorst en ijs.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg functie "FROSTMATIC”.
De deur is niet correct gesloten of de deurpakking is
vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De producten zijn niet op de Pak de producten beter in.
juiste wijze verpakt.
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
FROSTMATIC of na het veranderen van de temperatuur.
De compressor start na enige tijd.
Er ligt water op de vloer.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
14
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Schakel FROSTMATIC handmatig uit of wacht tot de
functie automatisch reset om
de temperatuur in te stellen.
Raadpleeg functie "FROSTMATIC"
DEMO verschijnt op het display.
Het apparaat staat in demonstratiemodus.
Houd de knop OK ongeveer
10 seconden ingedrukt tot
een lang geluid klinkt en het
display even uitschakelt.
De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is niet
raat is te laag/hoog.
goed ingesteld.
Deur gaat niet makkelijk
open.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg functie "FROSTMATIC”.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat is.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden
tussen het sluiten en weer
openen van de deur.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
8.2 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
NEDERLANDS
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Productinformatieblad
Handelsmerk
AEG
Model
ABE81226NC 933033411
Categorie
8. Diepvrieskast
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de
resultaten van standaardtests gedurende 24 uur.
Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de
manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de
plaats waar het zich bevindt
183
Opslagvolume in liter, koelkast
-
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
120
Opslagvolume in liter, diepvries
120
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste
opslagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C), indien van toepassing
Vorstvrij (J/N), koelkast
-
Vorstvrij (J/N), vriezer
Ja
conserveringsduur bij stroomuitval in h
22
Vriesvermogen in kg/24h
20
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
39
Ingebouwde apparatuur J/N
Ja
15
16
www.aeg.com
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn J/N
9.2 Aanvullende technische
gegevens
Afmetingen van het apparaat
Hoogte
1219 mm
Breedte
556 mm
Nee
Diepte
550 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
17
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................17
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................19
3. INSTALLATION..........................................................................................................21
4. FONCTIONNEMENT................................................................................................ 22
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 24
6. CONSEILS.................................................................................................................. 26
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................26
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................27
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 30
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
18
www.aeg.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre
3 et 8 ans et des personnes ayant un handicap très
important et complexe à condition d'avoir reçu de
bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et
autres environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou
dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
19
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre appareil pour accélérer le
processus de dégivrage que ceux recommandés par
le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Pour des raisons de sécurité, n'utilisez
pas l'appareil avant de l'avoir installé
dans la structure encastrée.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
•
•
•
•
•
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
20
www.aeg.com
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit
frigorifique contenant de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment
congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de
stockage figurant sur l'emballage des
aliments surgelés.
• Emballez les aliments dans un
emballage adapté au contact avec
des aliments avant de les placer dans
le compartiment congélateur.
FRANÇAIS
2.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.5 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Emplacement
Consultez la notice de
montage lors de
l'installation.
Pour assurer des performances
optimales, l'appareil ne doit pas être
installé près d'une source de chaleur
telle qu'un radiateur, une chaudière, la
lumière directe du soleil, etc. Assurezvous que l'air circule librement à l'arrière
de l'appareil.
3.2 Positionnement
Installez cet appareil dans une pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
21
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
22
www.aeg.com
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
Des problèmes fonctionnels
peuvent survenir sur certains
types de modèles
fonctionnant hors de cette
plage de températures. Seul
le respect de la plage de
températures spécifiée peut
garantir un bon
fonctionnement de
l'appareil. En cas de doute
concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil,
veuillez contacter le
vendeur, notre service
après-vente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
3.4 Exigences en matière de
ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
min.
200 cm2
5 cm
3.3 Branchement électrique
min.
200 cm2
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
ATTENTION!
Consultez la notice de
montage lors de
l'installation.
4. FONCTIONNEMENT
4.1 Bandeau de commande
1
6
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la
température
3 Touche de diminution de la
température
5
4
3
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
2
FRANÇAIS
Pour modifier la tonalité prédéfinie des
touches, appuyez simultanément sur la
touche Mode et la touche de diminution
23
de la température pendant plusieurs
secondes. Ce changement est réversible.
4.2 Affichage
A
B
C
F E D
4.3 Mise en marche
Branchez la fiche électrique de l'appareil
à la prise de courant.
Appuyez sur la touche ON/OFF si
l'affichage est éteint.
L'alarme sonore peut se déclencher au
bout de 15 secondes.
L'indicateur de température indique la
température programmée par défaut.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous
au paragraphe « Alarme haute
température ».
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Si DEMO s'affiche sur l'écran, l'appareil
est en mode démonstration. Ce mode
est utilisé par le vendeur, pour présenter
les fonctionnalités de l'appareil.
Reportez-vous au chapitre « En cas
d'anomalie de fonctionnement » pour
désactiver le mode DEMO.
4.4 Mise hors tension
1. Appuyez sur la touche ON/OFF
pendant quelques secondes.
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez la fiche électrique de
l'appareil de la prise de courant.
4.5 Réglage de la température
Réglez la température de l'appareil en
appuyant sur les touches de
température.
Température par défaut :
• -18 °C dans le congélateur
Les indicateurs de température affichent
la température programmée.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Affichage de la minuterie
Fonction FROSTMATIC
Indicateur de température
Voyant d'alarme
Fonction ChildLock
Fonction MinuteMinder
La température
programmée sera atteinte
sous 24 heures.
Après une coupure de
courant, la température
programmée reste
enregistrée.
4.6 Fonction FROSTMATIC
La fonction FROSTMATIC accélère la
congélation des aliments frais et protège
en même temps les denrées déjà
entreposées d'un réchauffement
indésirable.
1. Pour activer cette fonction, appuyez
sur la touche Mode jusqu'à ce que le
symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement
au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant qu'elle
ne s'arrête automatiquement, répétez la
procédure jusqu'à ce que le voyant
FROSTMATIC s'éteigne.
La fonction se désactive
lorsque vous sélectionnez
une température différente.
4.7 Fonction ChildLock
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
24
www.aeg.com
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
Il est possible de modifier la
durée à tout moment et
avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de
diminution de la
température et sur la touche
d'augmentation de la
température.
4.8 Fonction MinuteMinder
4.9 Alarme de porte ouverte
La fonction MinuteMinder doit être
utilisée pour le réglage d'une alarme
sonore à une heure souhaitée, ce qui est
utile, par exemple, lorsque l'on souhaite
refroidir une préparation pendant un
certain temps dans le cadre d'une
recette de cuisine.
Si la porte reste ouverte pendant environ
90 secondes, le signal sonore se
déclenche et le voyant d'alarme clignote.
Elle est également utile lorsque vous
avez besoin d'un rappel pour ne pas
oublier que vous avez placé des
bouteilles dans le congélateur pour les
refroidir rapidement.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur MinuteMinder clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage de
la minuterie pour modifier la valeur
programmée (de 1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur MinuteMinder s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Une fois la durée programmée écoulée,
le voyant MinuteMinder clignote et un
signal sonore retentit. Appuyez sur la
touche OK pour arrêter le signal sonore
et désactiver la fonction.
Pour désactiver la fonction, répétez la
procédure jusqu'à ce que MinuteMinder
s'éteigne.
L'alarme s'interrompt dès que vous
fermez la porte. Lorsque l'alarme se
déclenche, le signal sonore peut être
désactivé en appuyant sur n'importe
quelle touche.
4.10 Alarme haute
température
Une augmentation de la température
dans le compartiment congélateur (par
exemple à cause d'une coupure de
courant) est indiquée par :
• le clignotement des voyants d'alarme
et de température ;
• le déclenchement d'une alarme
sonore.
Pour réinitialiser l'alarme, appuyez sur
n'importe quelle touche.
L'alarme s'éteint.
L'indicateur de température/voyant du
thermostat du congélateur affiche
pendant quelques secondes la
température la plus élevée atteinte. La
température programmée s'affiche
ensuite de nouveau.
Le voyant d'alarme continue de clignoter
jusqu'à ce que les conditions normales
soient restaurées.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
FRANÇAIS
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
Activez la fonction FROSTMATIC au
moins 24 heures avant d'introduire des
aliments frais à congeler dans le
compartiment congélateur.
Placez les aliments frais à congeler dans
les deux compartiments du haut.
La quantité maximale d'aliments frais
que vous pouvez congeler par tranche
de 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (située à l'intérieur de
l'appareil).
Le processus de congélation demande
24 heures. Vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
Une fois le processus de congélation
terminé, vous pouvez restaurer la
température réglée précédemment
(reportez-vous à la fonction
FROSTMATIC).
5.2 Conservation d'aliments
congelés et surgelés
Lors de la mise en service ou après un
arrêt prolongé, laissez fonctionner
l'appareil pendant 2 heures environ avec
la fonction FROSTMATIC activée avant
d'introduire les produits dans le
compartiment.
En cas de décongélation
accidentelle, due par
exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré
plus longtemps qu'indiqué
au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du
chapitre Caractéristiques
techniques, consommez
rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois
refroidis).
25
5.3 Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans
le compartiment réfrigérateur ou à
température ambiante en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable ; la
cuisson sera cependant un peu plus
longue.
5.4 Production de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou plusieurs
bacs à glaçons.
N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les
bacs du congélateur.
1. Remplissez les bacs avec de l'eau
2. Placez les bacs à glaçons dans le
compartiment congélateur.
5.5 Accumulateurs de froid
Le congélateur est équipé d'au moins un
accumulateur de froid qui permet
d'augmenter l'autonomie de
conservation de votre appareil en cas de
coupure de courant ou de panne.
Il doit être placé sur les aliments
congelés dans la partie avant.
26
www.aeg.com
6. CONSEILS
6.1 Bruits normaux de
fonctionnement
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de
fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est
pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation
thermique (un phénomène naturel et
inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
6.2 Conseils d'économie
d'énergie
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez
ouverte que le temps nécessaire.
6.3 Conseils pour la
congélation
• Congelez uniquement des aliments
frais, de qualité supérieure et propres.
• Pour une congélation et une
décongélation plus efficaces, séparez
les aliments en petites portions.
• Emballez les aliments dans du papier
aluminium ou en polyéthylène.
•
•
•
•
Assurez-vous que les emballages sont
hermétiques.
Pour éviter d'augmenter la
température des aliments déjà
surgelés, ne placez pas d'aliments
frais non congelés directement à
proximité.
Les aliments faibles en gras se
conservent mieux et plus longtemps
que les aliments gras. Le sel diminue
la durée de conservation des
aliments.
Ne mangez pas les glaçons, les glaces
à l'eau ou les bâtonnets glacés dès
leur sortie du congélateur. Risque de
gelure !
Il est conseillé d'indiquer la date de
congélation des aliments sur chaque
paquet afin de garder une trace du
temps de conservation.
6.4 Conseils pour le stockage
des aliments surgelés
• Assurez-vous que les denrées
surgelées achetées dans le commerce
ont été correctement entreposées par
le revendeur.
• Prévoyez un temps réduit au
minimum pour le transport des
denrées du magasin d'alimentation à
votre domicile.
• Une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
être recongelés.
• Ne dépassez pas la durée de
conservation indiquée par le
fabricant.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Avertissements généraux
ATTENTION!
Débranchez l'appareil avant
toute opération d'entretien
et de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son
circuit de réfrigération ;
l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués
que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
FRANÇAIS
7.2 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
7.3 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
7.4 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur est garanti
sans givre. Cela signifie qu'il n'y a aucune
formation de givre lorsqu'il est en
marche, ni sur les parois intérieures, ni
sur les aliments.
7.5 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée
d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
ATTENTION!
Si, toutefois, vous n'avez pas
la possibilité de débrancher
et de vider l'appareil, faites
vérifier régulièrement le bon
de fonctionnement de celuici pour éviter que les
aliments qu'il contient ne
pourrissent en cas de
coupure de courant.
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Que faire si…
Problème
27
Cause probable
L'appareil ne fonctionne pas. L'appareil est éteint.
Solution
Allumez l’appareil.
28
www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
La fiche du câble d'alimenta- Branchez correctement la fition n'est pas correctement che du câble d'alimentation
insérée dans la prise de cou- dans la prise de courant.
rant.
Il n’y a pas de tension dans
la prise de courant.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité
de l'appareil.
Les signaux sonores et visuels sont activés.
L'appareil a été allumé récemment.
Consultez le paragraphe
« Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute température ».
La température à l'intérieur
Consultez le paragraphe
de l'appareil est trop élevée. « Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute température ».
La porte est laissée ouverte.
Refermez la porte.
Un symbole rectangulaire
apparaît à la place des chiffres sur l'écran de température.
Problème de capteur de
température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche
(le système de réfrigération
continuera de maintenir les
aliments au froid, mais le réglage de la température
n'est pas possible).
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits à congeler
ont été introduits en même
temps dans l'appareil.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est Reportez-vous au tableau
trop élevée.
des classes climatiques de la
plaque signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments
à température ambiante
avant de les mettre dans
l'appareil.
La porte n'est pas bien fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
FRANÇAIS
Problème
Il y a trop de givre et de glace.
Cause probable
Solution
La fonction FROSTMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
La porte n'est pas correctement fermée ou le joint est
déformé/sale.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
29
Les aliments ne sont pas cor- Emballez les produits de farectement emballés.
çon plus adaptée.
Le compresseur ne démarre Ce phénomène est normal, il Le compresseur démarre au
pas immédiatement après
ne s'agit pas d'une anomabout d'un certain temps.
avoir appuyé sur la touche
lie.
FROSTMATIC ou après avoir
changé la température.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation
l'eau de dégivrage n'est pas de l'eau au bac d'évaporaraccordé au bac d'évapora- tion de l'eau de dégivrage.
tion situé au-dessus du compresseur.
Il est impossible de régler la
température.
La fonction FROSTMATIC
est activée.
Désactivez manuellement la
fonction FROSTMATIC ou
attendez que la fonction se
réinitialise automatiquement
avant de régler la température. Consultez le paragraphe « Fonction FROSTMATIC »
DEMO s'affiche sur le panneau.
L'appareil est en mode démonstration.
Maintenez la touche OK enfoncée pendant environ
10 secondes, jusqu'à ce
qu'un long signal sonore retentisse et que l'affichage
s'éteigne pendant un court
instant.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La porte n'est pas bien fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température des produits Laissez les aliments refroidir
est trop élevée.
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même temps.
30
www.aeg.com
Problème
La porte est difficile à ouvrir.
Cause probable
Solution
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
La fonction FROSTMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
Vous avez essayé de rouvrir
la porte immédiatement
après l'avoir fermée.
Attendez quelques secondes après avoir fermé la porte pour la rouvrir.
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous aux instructions de
montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le
service après-vente agréé.
8.2 Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Fiche produit
Marque
AEG
Modèle
ABE81226NC 933033411
Catégorie
8. Congélateur armoire
Classe d’efficacité énergétique
A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée 183
sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans
des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
-
Volume de stockage en litres, Étoile
-
Volume de stockage en litres, Zone cellier
-
Volume de stockage en litres, Vin
-
Volume de stockage en litres, Total
120
Volume de stockage en litres, Congélateur
120
Volume de stockage en litres, Refroidisseur
-
FRANÇAIS
31
Volume de stockage en litres, Autres compartiments Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des autres compartiments > 14 °C (°C), s'il y a lieu
-
Sans givre (O/N), Réfrigérateur
-
Sans givre (O/N), Congélateur
Oui
Coupure de courant en toute sécurité en h
22
Pouvoir de congélation en kg/24 h
20
Classe climatique
SN-N-ST-T
La température ambiante la plus basse à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
10
La température ambiante la plus élevée à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW
39
Appareil intégrable O/N
Oui
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du Non
vin O/N
9.2 Autres caractéristiques
techniques
Dimensions de l'appareil
Hauteur
1219 mm
Largeur
556 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
32
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 32
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................34
3. MONTAGE................................................................................................................. 36
4. BETRIEB......................................................................................................................37
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 39
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 40
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 41
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 42
9. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................45
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
DEUTSCH
33
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren
und Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in
die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
34
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Verwenden Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht, bevor es in
den Einbauschrank gesetzt wird.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
•
•
•
•
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
DEUTSCH
• Setzen Sie das Gerät nicht dem
Regen aus.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht
eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
35
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
36
www.aeg.com
• Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein,
bevor Sie sie in das Gefrierfach legen.
2.4 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.5 Service
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Standort
Beachten Sie bei der
Installation die
Montageanleitung.
Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, sollte es weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungskörpern,
Boilern, direktem Sonnenlicht usw.
aufgestellt werden. Die Luft muss frei an
der Rückseite des Gerätes zirkulieren
können.
3.2 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
DEUTSCH
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
Bei einigen Modellen
können Funktionsstörungen
auftreten, wenn sie
außerhalb dieses
Temperaturbereichs
betrieben werden. Der
ordnungsgemäße Betrieb
wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen
zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an
den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen
autorisierten Service-Partner.
3.4 Anforderungen an die
Belüftung
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
min.
200 cm2
5 cm
3.3 Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
min.
200 cm2
VORSICHT!
Beachten Sie bei der
Installation die
Montageanleitung.
4. BETRIEB
4.1 Bedienfeld
1
6
1
2
3
4
37
5
Display
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur
OK
4
3
5 Mode
6 ON/OFF
2
38
www.aeg.com
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Mode und die
Taste zum Senken der Temperatur einige
Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt
sich rückgängig machen.
4.2 Display
A
B
C
F E D
4.3 Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
Drücken Sie die Taste ON/OFF, wenn
das Display ausgeschaltet ist.
Nach etwa 15 Sekunden kann ein
Signalton ertönen.
Die Temperaturanzeige zeigt die
eingestellte Standardtemperatur an.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren
Sie unter „Temperaturwarnung“.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Wenn DEMO auf dem Display angezeigt
wird, befindet sich das Gerät im DemoModus. Dieser Modus ist für die
Vorführung des Geräts durch den
Händler gedacht. Zum Ausschalten des
DEMO-Modus siehe Kapitel
„Fehlersuche“.
4.4 Ausschalten des Geräts
1. Drücken Sie ON/OFF einige
Sekunden.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
4.5 Temperaturregelung
Stellen Sie die Temperatur durch
Drücken der Temperaturregler ein.
Standardtemperatur:
• -18 °C für das Gefriergerät
Die Temperaturanzeigen zeigen die
eingestellten Temperaturen an.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Timer-Anzeige
Funktion FROSTMATIC
Temperaturanzeige
Alarmanzeige
Funktion ChildLock
Funktion MinuteMinder
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall
bleibt die eingestellte
Temperatur gespeichert.
4.6 FROSTMATIC Funktion
Die FROSTMATIC Funktion ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die
Tiefkühlung neu hinzukommender
Lebensmittel beschleunigt und
gleichzeitig die bereits tiefgekühlten
Lebensmittel vor unerwünschter
Erwärmung schützt.
1. Drücken Sie zum Einschalten dieser
Funktion die Mode Taste , bis das
entsprechende Symbol leuchtet.
Die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige FROSTMATIC erscheint.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie den Vorgang, bis die
Anzeige FROSTMATIC erlischt.
Die Funktion wird durch die
Auswahl einer anderen
Temperatur ausgeschaltet.
4.7 Funktion ChildLock
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
DEUTSCH
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige ChildLock blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige ChildLock erscheint.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlischt.
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Funktion die obigen Schritte, bis
MinuteMinder erlischt.
4.8 Funktion MinuteMinder
4.9 Alarm Tür offen
Mit der Funktion MinuteMinder wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit
abkühlen muss.
Bleibt die Tür etwa 90 Sekunden
geöffnet, ertönt der Signalton und die
Alarmanzeige blinkt.
Sie ist ebenfalls nützlich, wenn Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere
Kühlung in den Gefrierraum gelegt
haben, nicht vergessen möchten.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige MinuteMinder blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie den Timerregler, um
den eingestellten Wert des Timers
auf 1 bis 90 Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige MinuteMinder erscheint.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige MinuteMinder und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
39
Die Zeit kann während des
Countdowns und am Ende
geändert werden, indem Sie
die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der
Temperatur drücken.
Der Signalton erlischt, wenn die Tür
geschlossen wird. In der Alarmphase
kann der Signalton durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
4.10 Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im
Gefrierfach (zum Beispiel nach einem
Stromausfall) wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarm- und
Temperaturanzeige des Gefrierraums.
• Ertönen des Summers.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um
den Alarm auszuschalten.
Der Summer wird abgeschaltet.
Die Temperaturanzeige des
Gefriergeräts zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang an.
Danach zeigt sie wieder die eingestellte
Temperatur an.
Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis die
normalen Bedingungen
wiederhergestellt sind.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
5.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die FROSTMATIC-Funktion
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
Lebensmittel in das Gefrierfach legen,
ein.
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und zum längerfristigen Lagern von
Legen Sie die frischen einzufrierenden
Lebensmittel indie beiden oberen
Fächer.
40
www.aeg.com
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild
angegeben, das sich im Innern des
Geräts befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in den Gefrierraum.
Wenn der Gefriervorgang beendet ist,
können Sie die vorher eingestellte
Temperatur wieder einstellen (siehe
„FROSTMATIC-Funktion“).
5.2 Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer
längeren Zeit der Nichtbenutzung
mindestens zwei Stunden lang mit der
Einstellung FROSTMATIC laufen, bevor
Sie Lebensmittel in das Fach legen.
Kam es zum Beispiel durch
einen Stromausfall, der
länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen
Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei
Störung“) zu einem
ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
5.3 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene
Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung
stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar
direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht
werden. In diesem Fall dauert der
Garvorgang allerdings etwas länger.
5.4 Herstellen von Eiswürfeln
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von
Eiswürfeln ausgestattet.
Verwenden Sie zum
Entnehmen der Schalen aus
dem Gefrierfach keine
Gegenstände aus Metall.
1. Füllen Sie die Schalen mit Wasser
2. Stellen Sie die Eisschalen in das
Gefrierfach.
5.5 Kälteakkus
Das Gefriergerät enthält mindestens
einen Kälteakku, der die Lagerzeit im
Falle eines Stromausfalls oder einer
Störung verlängert.
Dieser muss vorne auf die gefrorenen
Lebensmittel gelegt werden.
6. TIPPS UND HINWEISE
6.1 Normale
Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
6.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
DEUTSCH
6.3 Hinweise zum Einfrieren
• Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleine
Portionen, um das Einfrieren und
Auftauen zu erleichtern.
• Verpacken Sie die Lebensmittel in
Alu- oder Kunststofffolie.
Vergewissern Sie sich, dass die
Verpackung luftdicht ist.
• Um eine Erwärmung bereits
eingefrorener Lebensmittel zu
verhindern, legen Sie die frischen,
nicht gefrorenen Lebensmittel nicht
direkt neben sie.
• Weniger fetthaltige Lebensmittel
lassen sich besser lagern als
fetthaltigere. Salz verkürzt die
Lagerzeit von Lebensmitteln.
• Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis
oder Eis am Stiel, wenn sie direkt aus
dem Gefriergerät genommen wurden.
Gefahr von Erfrierungen.
41
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu
notieren, um einen genauen
Überblick über die Lagerzeit zu
haben.
6.4 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
• Prüfen Sie sorgfältig, ob die im
Handel erworbenen gefrorenen
Lebensmittel sachgerecht gelagert
wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen
Lebensmittel in der kürzest möglichen
Zeit in Ihr Gefriergerät zu bringen.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht
überschritten werden.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Warnhinweise
VORSICHT!
Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer
den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in
seinem Kältekreislauf. Aus
diesem Grund dürfen die
Wartung und das Nachfüllen
ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal
erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich
nicht für die Reinigung im
Geschirrspüler.
7.2 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
7.3 Regelmäßige Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
42
www.aeg.com
VORSICHT!
Beschädigen Sie nicht das
Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
Betriebs weder an den Innenwänden
noch an Lebensmitteln Reif bildet.
7.5 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
7.4 Abtauen des Gefrierraums
Das Gefrierfach ist ein NoFrost-Fach. Das
bedeutet, dass sich während des
VORSICHT!
Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das
Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen,
damit die Lebensmittel bei
einem möglichen
Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verderben.
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde nicht Stecken Sie den Netzstecker
richtig in die Steckdose ge- korrekt in die Steckdose.
steckt.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie
sich an eine Elektrofachkraft.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil steht.
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
Es wird ein akustisches oder
optisches Alarmsignal ausgelöst.
Das Gerät wurde vor kurzem Siehe „Alarm Tür offen“
eingeschaltet.
oder „Hochtemperaturwarnung“.
Der Kompressor ist laufend
in Betrieb.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Abhilfe
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch.
Siehe „Alarm Tür offen“
oder „Hochtemperaturwarnung“.
Die Tür ist geöffnet.
Schließen Sie die Tür.
In der Temperaturanzeige ist Temperatursensorproblem.
ein rechteckiges Symbol anstatt der Zahlen zu sehen.
43
Bitte wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle (das Kühlsystem
hält zwar die eingelagerten
Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Die Temperatur wurde falsch Siehe Kapitel „Betrieb“.
eingestellt.
Es wurden viele Lebensmittel gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie erneut die
Temperatur.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie einlagern.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Funktion FROSTMATIC
ist eingeschaltet.
Siehe „Funktion FROSTMATIC“.
Die Tür ist nicht richtig geSiehe „Schließen der Tür“.
schlossen oder die Dichtung
hat sich verformt/ist verschmutzt.
Die Lebensmittel sind nicht
richtig verpackt.
Der Kompressor startet nicht Das ist normal, es ist kein
sofort nach dem Drücken
Fehler aufgetreten.
von FROSTMATIC oder nach
der Änderung der Temperatur.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Der Kompressor schaltet
sich erst nach einer Weile
ein.
44
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur kann nicht
eingestellt werden.
Die Funktion FROSTMATIC
ist eingeschaltet.
Schalten Sie die Funktion
FROSTMATIC manuell aus,
oder warten Sie mit dem
Einstellen der Temperatur,
bis die Funktion automatisch
ausgeschaltet wird. Siehe
hierzu „FROSTMATIC-Funktion“
DEMO erscheint auf dem
Display.
Das Gerät befindet sich im
Demo-Betrieb.
Halten Sie die Taste OK etwa 10 Sekunden gedrückt,
bis ein langer Signalton ertönt und das Display für kurze Zeit ausgeschaltet wird.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät geben.
Es wurden zu viele LebensLagern Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig eingelegt. mittel zur selben Zeit ein.
Die Tür lässt sich nicht leicht
öffnen.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Funktion FROSTMATIC
ist eingeschaltet.
Siehe „Funktion FROSTMATIC“.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät
sicherstellen.
Sie haben versucht, die Tür
unmittelbar nach dem
Schließen wieder zu öffnen.
Warten Sie einige Sekunden
zwischen dem Schließen und
erneuten Öffnen der Tür.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
8.2 Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe die Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
DEUTSCH
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Produktdatenblatt
Warenzeichen
AEG
Modellkennung
ABE81226NC 933033411
Kategorie
8. Stand-Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage
von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab
183
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
-
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
120
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
120
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
****
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C
(°C), falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
-
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Ja
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
22
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
20
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
39
45
46
www.aeg.com
Einbaugerät (J/N)
Ja
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von
Wein bestimmt (J/N)
Nein
9.2 Zusätzliche technische
Daten
Abmessungen des Geräts
Höhe
1219 mm
Breite
556 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Innen- oder
Außenseite des Geräts sowie auf dem
Energielabel.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
ITALIANO
47
INDICE
1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA...............................................................................47
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA...................................................................................... 49
3. INSTALLAZIONE........................................................................................................51
4. FUNZIONAMENTO...................................................................................................52
5. UTILIZZO QUOTIDIANO.......................................................................................... 54
6. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI........................................................................ 55
7. PULIZIA E CURA.........................................................................................................56
8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI................................................................................. 57
9. DATI TECNICI............................................................................................................ 60
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per
fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che
vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali
apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente
manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra
apparecchiatura.
Visitate il nostro sito web per:
Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali
anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:
www.aeg.com/webselfservice
Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registeraeg.com
Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei
seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.
Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza
Informazioni e suggerimenti generali
Informazioni sull'ambiente
Con riserva di modifiche.
1.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non
sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti
da un'installazione o un uso scorretti. Conservare
48
www.aeg.com
sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per
poterle consultare in futuro.
1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini
a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso
dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
Questa apparecchiatura potrebbe essere usata dai
bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni oltre che
dalle persone con disabilità diffuse e complesse, se
debitamente istruite.
Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di
sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
1.2 Avvertenze di sicurezza generali
•
•
Questa apparecchiatura è destinata ad un uso
domestico e applicazioni simili, quali:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro,
– da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali
AVVERTENZA: Verificare che le aperture di
ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella
struttura da incasso, non siano ostruite.
ITALIANO
•
•
•
•
•
•
•
49
AVVERTENZA: Non usare dispositivi elettrici o altri
mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo
scopo di accelerare il processo di sbrinamento.
AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito
refrigerante.
AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchiature
elettriche all'interno dei comparti di conservazione
degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal
costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e
morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare
prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od
oggetti metallici.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, dal Centro di
Assistenza Autorizzato o da una persona qualificata
per evitare situazioni di pericolo.
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione
AVVERTENZA!
L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da
personale qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Non usare l'apparecchiatura prima di
installarla nella struttura a incasso
date le misure di sicurezza.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura,
dato che è pesante. Usare sempre i
•
•
•
•
guanti di sicurezza e le calzature
adeguate.
Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno
all'apparecchiatura.
In fase di prima installazione o dopo
aver girato la porta, attendere almeno
4 ore prima di collegare
l'apparecchiatura alla sorgente di
alimentazione. Questo serve a
consentire all'olio di fluire
nuovamente nel compressore.
Prima di eseguire eventuali operazioni
sull'apparecchiatura (ad esempio
invertire la porta), togliere la spina
dalla presa di corrente.
Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
50
www.aeg.com
• Non esporre l'apparecchiatura alla
pioggia.
• Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
• Non installare questa apparecchiatura
in aree troppo umide o troppo
fredde.
• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.
2.2 Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.
AVVERTENZA!
In fase di posizionamento
dell'apparecchiatura,
verificare che il cavo di
alimentazione non sia
intrappolato o danneggiato.
AVVERTENZA!
Non utilizzare prese multiple
e prolunghe.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.
• Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche
dell'alimentazione.
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di
alimentazione, il compressore).
Contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato o un elettricista per
sostituire i componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve
rimanere sotto il livello della spina di
alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
2.3 Utilizzare
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni, scottature
o scosse elettriche.
L'apparecchiatura contiene gas
infiammabile, isobutano (R600a), un gas
naturale con un alto livello di
compatibilità ambientale, Fare
attenzione a non danneggiare il circuito
refrigerante che contiene isobutano.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
specificamente consentito dal
produttore.
• Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.
• Non appoggiare oggetti
incandescenti sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre bevande analcoliche
nel vano congelatore. Si verrà a creare
una pressione nel contenitore della
bevanda.
• Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
• Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
• Non togliere o toccare gli oggetti nel
vano congelatore con le mani
bagnate o umide.
• Non ricongelare del cibo
precedentemente scongelato.
• Attenersi alle istruzioni per la
conservazione riportate sulla
confezione del cibo surgelato.
• Avvolgere gli alimenti con materiali
per uso alimentare prima di metterli
nello scomparto del congelatore.
ITALIANO
2.4 Pulizia e cura
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di ferirsi o
danneggiare
l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque
intervento di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
• L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.
2.5 Assistenza tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura
contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato.
• Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
2.6 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici
rimangano chiusi all’interno
dell’apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su
come smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
• Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.
3. INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a + 32°C
Consultare le istruzioni di
montaggio per
l'installazione.
N
da +16°C a + 32°C
ST
da +16°C a + 38°C
Per garantire prestazioni ottimali,
l'apparecchiatura deve essere installata
lontano da fonti di calore (termosifoni,
boiler, luce solare diretta, ecc.). Verificare
che sul lato posteriore sia garantita
un'adeguata circolazione dell'aria.
T
da +16°C a + 43°C
3.1 Ubicazione
3.2 Luogo d'installazione
Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, ben ventilato, la cui
temperatura ambiente corrisponda alla
classe climatica indicata sulla targhetta
dei dati del modello:
51
52
www.aeg.com
• Il produttore declina ogni
responsabilità qualora le suddette
precauzioni di sicurezza non vengano
rispettate.
• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.
In alcuni modelli potrebbero
verificarsi delle anomalie se
non si rispettano le
temperature indicate. Il
corretto funzionamento può
essere garantito solo nel
rispetto delle temperature
indicate. In caso di dubbi sul
luogo di installazione
dell'apparecchiatura,
contattare il venditore, il
nostro Centro di Assistenza
o il rivenditore autorizzato
più vicino.
3.4 Requisiti di ventilazione
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura
deve essere sufficiente.
min.
200 cm2
5 cm
3.3 Collegamento elettrico
• Prima di inserire la spina, verificare
che la tensione e la frequenza
riportate sulla targhetta dei dati
corrispondano a quelle dell'impianto
domestico.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra. La spina del cavo
di alimentazione è dotata di un
apposito contatto. Se la presa di
corrente dell'impianto domestico non
è collegata a terra, allacciare
l'apparecchiatura a una presa di terra
separata in conformità alle norme in
vigore, rivolgendosi a un elettricista
qualificato.
min.
200 cm2
ATTENZIONE!
Consultare le istruzioni di
montaggio per
l'installazione.
4. FUNZIONAMENTO
4.1 Pannello di controllo
1
6
1
2
3
4
Display
Tasto Temperatura più calda
Tasto Temperatura più fresca
OK
5
4
3
5 Mode
6 ON/OFF
2
ITALIANO
È possibile modificare le impostazioni
audio predefinite dei tasti premendo
contemporaneamente il tasto Mode e il
53
tasto temperatura più fresca per pochi
secondi. La modifica è reversibile.
4.2 Display
A
B
C
F E D
4.3 Accensione
Inserire la spina nella presa di
alimentazione.
Premere il tasto ON/OFF se il display è
spento.
L'allarme acustico si potrebbe attivare
dopo circa 15 secondi.
L'indicatore della temperatura visualizza
la temperatura impostata predefinita.
Per resettare l'allarme, fare riferimento
alla sezione "Allarme di alta
temperatura".
Per selezionare una temperatura diversa,
fare riferimento alla sezione
"Regolazione della temperatura".
Se DEMO appare sul display,
l'apparecchiatura si trova in modalità
dimostrazione. Questa modalità viene
usata dal venditore per presentare la
funzionalità dell'apparecchiatura. Fare
riferimento al capitolo "Risoluzione dei
problemi" per disattivare la Modalità
DEMO.
4.4 Spegnimento
1. Premere ON/OFF per alcuni secondi.
Il display si spegne.
2. Scollegare la spina dalla presa di
corrente.
4.5 Regolazione della
temperatura
Impostare la temperatura
dell'apparecchiatura premendo i
regolatori della temperatura.
Temperatura predefinita impostata:
• -18°C per il congelatore
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Indicatore timer
Funzione FROSTMATIC
Indicatore della temperatura
Spia allarme
Funzione ChildLock
Funzione MinuteMinder
Gli indicatori della temperatura
visualizzano la temperatura impostata.
La temperatura impostata
verrà raggiunta entro 24 ore.
Dopo un'interruzione di
corrente la temperatura
impostata rimane in
memoria.
4.6 funzione FROSTMATIC
La funzione FROSTMATIC accelera il
congelamento di alimenti freschi e, al
tempo stesso, protegge gli alimenti già
conservati da riscaldamenti indesiderati.
1. Per attivare questa funzione premere
il tasto Mode finché non appare
l’icona corrispondente.
La spia FROSTMATIC lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
La spia FROSTMATIC viene visualizzata.
Questa funzione si arresta
automaticamente dopo 52 ore.
Per disattivare la funzione
anticipatamente, ripetere la procedura
finché l'indicatore FROSTMATIC non si
spegne.
La funzione si spegne
selezionando una
temperatura impostata
diversa.
4.7 Funzione ChildLock
Attivare la funzione ChildLock per evitare
che i tasti vengano premuti
accidentalmente.
1. Premere il tasto Mode finché non
appare l'icona corrispondente.
54
www.aeg.com
La spia ChildLock lampeggia.
2. Premere OK per confermare.
La spia ChildLock viene visualizzata.
Per disattivare la funzione ChildLock,
ripetere la procedura finché la spia
ChildLock si spegne.
4.8 Funzione MinuteMinder
La funzione MinuteMinder serve per
impostare un segnale acustico in un
preciso momento, utile per esempio
quando una pietanza richiede il
raffreddamento di un alimento per un
certo periodo di tempo.
È utile anche quando è necessario un
promemoria per non dimenticare le
bottiglie sistemate nel congelatore per
un rapido raffreddamento.
1. Premere Mode finché non appare
l'icona corrispondente.
La spia MinuteMinder lampeggia.
Il timer visualizza il valore impostato (30
minuti) per alcuni secondi.
2. Premere il tasto Regolatore timer per
modificare il valore impostato da 1 a
90 minuti.
3. Premere OK per confermare.
La spia MinuteMinder viene visualizzata.
Il Timer inizia a lampeggiare (min).
Al termine del conto alla rovescia la spia
MinuteMinder lampeggia e viene
emesso un segnale acustico. Premere
OK per spegnere il segnale acustico e
porre fine alla funzione.
Per terminare la funzione, ripetere la
procedura finché MinuteMinder si
spegne.
È possibile modificare l'ora
in qualsiasi momento
durante il conto alla rovescia
e alla fine premendo il tasto
Temperatura più fresca ed il
Tasto temperatura più calda.
4.9 Allarme porta aperto
Se la porta viene lasciata aperta per circa
90 secondi, si avvia l'allarme acustico e la
spia allarme lampeggia.
L'allarme si ferma dopo la chiusura della
porta. Durante l'allarme, il segnale
acustico può essere disattivato
premendo qualsiasi tasto.
4.10 Allarme di alta
temperatura
Un aumento di temperatura nel vano
congelatore (per esempio a causa di una
precedente interruzione
dell'alimentazione elettrica) è indicato
da:
• lampeggiamento delle spie di allarme
e della temperatura del congelatore;
• un segnale acustico.
Premere un tasto qualsiasi per resettare
l'allarme.
Il segnale acustico si spegne.
L'indicatore della temperatura del
congelatore visualizza per alcuni secondi
la temperatura più alta raggiunta, quindi
viene nuovamente visualizzata la
temperatura impostata.
La spia di allarme continua a
lampeggiare fino al ripristino delle
condizioni normali.
5. UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
5.1 Congelamento dei cibi
freschi
Lo scomparto congelatore è adatto al
congelamento di alimenti freschi e alla
conservazione a lungo termine di
alimenti congelati e surgelati.
Per congelare alimenti freschi, attivare la
funzione FROSTMATIC almeno 24 ore
prima di introdurli nel vano congelatore.
Sistemare i cibi da surgelare in dei due
scomparti superiori.
La quantità massima di alimenti
congelabili in 24 ore è riportata sulla
targhetta dei dati, un'etichetta presente
sulle pareti interne dell'apparecchiatura.
ITALIANO
Il processo di congelamento dura 24 ore:
finché non è concluso, non aggiungere
altro cibo da congelare
55
vano frigorifero o, per un processo più
veloce, a temperatura ambiente.
Al termine del processo di
congelamento sarà possibile ripristinare
la temperatura impostata in precedenza
(cfr. la "funzione FROSTMATIC").
Gli alimenti divisi in piccole porzioni
possono essere cucinati direttamente,
senza essere prima scongelati: in questo
caso, tuttavia, la cottura durerà più a
lungo.
5.2 Conservazione dei
surgelati
5.4 Produzione di cubetti di
ghiaccio
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione
l'apparecchiatura per almeno 2 ore
attivando la funzione FROSTMATIC
prima di introdurre gli alimenti.
Questa apparecchiatura è dotata di una
o più vaschette per la produzione di
cubetti di ghiaccio.
In caso di sbrinamento
accidentale, per esempio a
causa di un'interruzione
dell'alimentazione elettrica,
se l'alimentazione manca
per un periodo superiore al
valore indicato nella tabella
dei dati tecnici sotto
"Tempo di risalita", il cibo
scongelato deve essere
consumato rapidamente o
cucinato immediatamente e
quindi ricongelato (dopo il
raffreddamento).
5.3 Scongelamento
Non usare strumenti
metallici per estrarre le
vaschette dal vano
congelatore.
1. Riempire d’acqua le vaschette
2. Introdurre le vaschette per il ghiaccio
nel vano congelatore.
5.5 Accumulatori di freddo
Il congelatore contiene almeno un
accumulatore di freddo che prolunga il
tempo di conservazione degli alimenti in
caso di interruzione della corrente
elettrica.
Questo deve essere sistemato al sopra
del cibo congelato nella parte anteriore.
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o
congelati possono essere scongelati nel
6. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
6.1 Rumori normali durante il
funzionamento
I seguenti rumori sono da considerarsi
normali:
• Un gorgoglio o borbottio dalle
serpentine quando viene pompato il
refrigerante.
• Un ronzio o un rumore pulsante dal
compressore quando viene pompato
il refrigerante.
• Uno schiocco improvviso dall'interno
dell'apparecchiatura causato dalla
dilatazione termica (fenomeno fisico
naturale e non pericoloso).
• Un lieve scatto dal regolatore della
temperatura quando il compressore si
accende e si spegne.
6.2 Consigli per il risparmio
energetico
• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura.
6.3 Consigli per il
congelamento
• Congelare solo alimenti freschi, di
ottima qualità e accuratamente lavati.
56
www.aeg.com
• Per congelare e scongelare in modo
più efficace, suddividere gli alimenti
in piccole porzioni.
• Avvolgere il cibo in pellicola di
alluminio o polietilene. Accertarsi che
le confezioni siano a tenuta stagna.
• Al fine di evitare gli aumenti di
temperatura di alimenti già congelati,
non mettere alimenti freschi
scongelati nelle immediate vicinanze.
• I cibi magri si conservano meglio e
più a lungo di quelli grassi. Il sale
riduce la durata di conservazione dei
cibi.
• Non mangiare i cubetti di ghiaccio, i
ghiaccioli o granite subito dopo averli
tolti dal congelatore. Rischio di
sintomi da congelamento.
• È consigliabile riportare su ogni
confezione la data di congelamento,
in modo da poter controllare il tempo
di conservazione.
6.4 Consigli per la
conservazione dei surgelati
• Controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di
interruzione della catena del freddo
• Il tempo di trasferimento dei surgelati
dal punto vendita al congelatore
domestico deve essere il più breve
possibile
• Una volta scongelati, gli alimenti si
deteriorano rapidamente e non
possono essere ricongelati.
• Non superare la durata di
conservazione indicata sulla
confezione.
7. PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
7.1 Avvertenze generali
ATTENZIONE!
Prima di qualsiasi intervento
di manutenzione, estrarre la
spina dalla presa.
Questa apparecchiatura
contiene idrocarburi
nell’unità di raffreddamento,
pertanto le operazioni di
manutenzione e ricarica
devono essere eseguite
esclusivamente da personale
autorizzato.
Gli accessori e i componenti
dell’apparecchiatura non
sono lavabili in lavastoviglie.
7.2 Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per
la prima volta, lavare l'interno e gli
accessori con acqua tiepida e sapone
neutro per eliminare il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare
accuratamente.
ATTENZIONE!
Non usare detergenti,
polveri abrasive, detergenti
a base di cloro od olio, dato
che potrebbero
danneggiare le finiture.
7.3 Pulizia periodica
ATTENZIONE!
Evitare di tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi
all'interno
dell'apparecchiatura.
ATTENZIONE!
Non danneggiare il sistema
refrigerante.
L'apparecchiatura deve essere pulita
regolarmente:
1. Lavare l'interno e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le
guarnizioni della porta ed eliminare
con un panno umido tracce di sporco
e residui.
3. Risciacquare e asciugare
accuratamente.
4. Pulire il condensatore e il
compressore sul retro
ITALIANO
dell'apparecchiatura con una
spazzola.
Ciò migliorerà le prestazioni
dell'apparecchiatura riducendone i
consumi di energia.
7.4 Sbrinamento del
congelatore
57
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla
rete elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti
3. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli
accessori.
4. Lasciare la porta/le porte socchiuso/i
per evitare la formazione di odori
sgradevoli.
Il vano congelatore è "frost free". Ciò
significa che non si forma brina durante il
normale funzionamento sulle pareti
interne dell'apparecchiatura o sugli
alimenti.
7.5 Periodi di non utilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le
seguenti precauzioni:
ATTENZIONE!
Se si desidera mantenere
l'apparecchiatura accesa,
farla controllare
periodicamente per evitare
che gli alimenti si
deteriorino in caso di
interruzione della corrente
elettrica.
8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
8.1 Cosa fare se...
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.
L'apparecchio è spento.
Accendere l’apparecchiatura.
La spina non è inserita corInserire correttamente la spirettamente nella presa di ali- na nella presa di alimentamentazione.
zione.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
L'apparecchiatura è rumoro- L'apparecchio non è appogsa.
giato in modo corretto.
L'allarme acustico o visivo è
attivo.
Collegare alla presa di alimentazione un altro apparecchio elettrico. Rivolgersi
ad un elettricista qualificato.
Controllare se l'apparecchiatura è appoggiata in modo
stabile.
Il mobiletto è stato acceso di Fare riferimento alla sezione
recente.
"Allarme porta aperta" o
"Allarme di alta temperatura".
58
www.aeg.com
Problema
Possibile causa
Soluzione
La temperatura all'interno
del forno è troppo alta.
Fare riferimento alla sezione
"Allarme porta aperta" o
"Allarme di alta temperatura".
La porta viene lasciata aperta.
Chiudere l’oblò.
Compare un simbolo rettangolare invece dei numeri sul
Display della Temperatura.
Problema al sensore della
temperatura.
Contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino
(il sistema refrigerante continuerà a mantenere gli alimenti freddi, ma non sarà
possibile regolare la temperatura).
Il compressore rimane sempre in funzione.
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento al capitolo
"Funzionamento".
Sono stati introdotti insieme
molti alimenti da surgelare.
Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura.
La temperatura ambiente è
troppo alta
Fare riferimento al grafico
della classe climatica sulla
targhetta dei dati.
Gli alimenti introdotti nell'apparecchiatura erano
troppo caldi.
Lasciar raffreddare gli alimenti a temperatura ambiente prima di introdurli.
la porta non è chiusa correttamente.
Consultare la sezione "Chiusura della porta".
La funzione FROSTMATIC è
attiva.
Fare riferimento a "Funzione
FROSTMATIC ".
La porta non è stata chiusa
correttamente o la guarnizione è deformata/sporca.
Consultare la sezione "Chiusura della porta".
Gli alimenti non sono avvolti
correttamente.
Avvolgere correttamente gli
alimenti.
Il compressore non si avvia
immediatamente dopo avere premuto il tastoFROSTMATIC, oppure dopo avere
cambiato la temperatura.
Ciò è normale, non si è verificato alcun errore.
Il compressore si avvia dopo
un certo periodo di tempo.
Presenza di acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento non Collegare lo scarico dell'acviene scaricata nella bacinel- qua di sbrinamento alla bacila di evaporazione posta so- nella di evaporazione.
pra il compressore.
Presenza di brina eccessiva.
ITALIANO
59
Problema
Possibile causa
Soluzione
Impossibile impostare la
temperatura.
La funzione FROSTMATIC è
attiva.
Disattivare manualmente la
funzione FROSTMATIC oppure aspettare finché la funzione si resetta automaticamente per impostare la temperatura. Fare riferimento a
"Funzione FROSTMATIC"
DEMO compare sul display.
L'apparecchiatura è in modalità demo.
Mantenere premuto OK per
circa 10 secondi finché non
viene emesso un lungo suono e il display si spegne per
qualche istante.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è troppo bassa/troppo alta.
Il regolatore della temperatura non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura
superiore/inferiore.
la porta non è chiusa correttamente.
Consultare la sezione "Chiusura della porta".
La temperatura degli alimen- Prima di introdurre gli aliti è troppo alta.
menti, lasciarli raffreddare a
temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti un poco alla volta.
Il coperchio viene aperto fre- Aprire la porta solo se nequentemente.
cessario.
La funzione FROSTMATIC è
attiva.
Fare riferimento a "Funzione
FROSTMATIC ".
L'aria fredda non circola cor- Adottare le misure necessarettamente all'interno delrie per garantire una corretta
l'apparecchio.
circolazione dell'aria fredda.
La porta non si apre facilmente.
Hai cercato di ri-aprire la
porta subito dopo averla
chiusa.
Se il consiglio non da
risultati, contattare il Centro
di Assistenza Autorizzato più
vicino.
8.2 Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
Attendere alcuni secondi fra
la chiusura e la riapertura
della porta.
2. Se necessario, regolare la porta.
Leggere attentamente le istruzioni di
montaggio.
3. Se necessario, sostituire le
guarnizioni difettose. Contattare il
Centro di Assistenza autorizzato.
60
www.aeg.com
9. DATI TECNICI
9.1 Documentazione tecnica
Marchio Commerciale
AEG
Modello
ABE81226NC 933033411
Categoria
8. Congelatore verticale
Classe di efficienza energetica
A++
Consumo di energia in kWh/anno, basato sui risulta- 183
ti di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo
dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e
dal luogo in cui è installato
Volume utile in litri, Frigorifero
-
Volume utile in litri, Stella
-
Volume utile in litri, Zona cantina
-
Volume utile in litri, Vino
-
Volume utile in litri, Totale
120
Volume utile in litri, Freezer
120
Volume utile in litri, Raffreddatore
-
Volume utile in litri, Altri scomparti
-
Numero di stelle dello scomparto freezer con il volume utile più alto (l)
****
Temperatura di progetto degli altri scomparti >
14°C (°C), se esistente
-
Antibrina (S/N), Frigorifero
-
Antibrina (S/N), Freezer
Sì
Autonomia di conservazione senza energia elettrica
in h
22
Capacità di congelamento in kg/24h
20
Classe climatica
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente più bassa alla quale è destinato l'uso di questa apparecchiatura, in °C
10
Temperatura ambiente più alta alla quale è destinato l'uso di questa apparecchiatura, in °C
43
Emissioni di rumore acustico dB(A) re1 pW
39
Apparecchiatura da incasso S/N
Sì
ITALIANO
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino S/N
9.2 Dati tecnici aggiuntivi
Dimensioni della apparecchiatura
Altezza
1219 mm
Larghezza
556 mm
Profondità
550 mm
61
No
Tensione
230 - 240 V
Frequenza
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno o
interno dell'apparecchiatura e
sull'etichetta dei valori energetici.
10. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le
*
apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio
più vicino o contattare il comune di
residenza.
62
www.aeg.com
ITALIANO
63
211625323-A-262019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising