Aeg ABB68821LS Brugermanual

Aeg ABB68821LS Brugermanual
ABB68821LS
DA
EN
ES
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Fryser
User Manual
Freezer
Manual de instrucciones
Congelador
Bruksanvisning
Frysskåp
2
16
30
45
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. BETJENING..................................................................................................................7
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 8
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................... 9
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 10
8. FEJLFINDING.............................................................................................................11
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................13
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
DANSK
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
5
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.5 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
6
www.aeg.com
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
ADVARSEL!
Se dokumentet med
installationsinstruktioner for
at installere dit apparat.
ADVARSEL!
Fastgør apparatet i
overensstemmelse med
dokumentet med
installationsinstruktioner for
at undgå en risiko for
ustabilitet af apparatet.
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de
betjenes uden for dette
interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du
er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes
du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
3.1 Placering
3.3 Tilslutning, el
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring kabinettets
bagside.
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.2 Placering
Installér apparatet på et tørt sted med
god udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
3.4 Krav til lufttilførsel
ST
+16°C til + 38°C
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
T
+16°C til + 43°C
DANSK
5 cm
7
FORSIGTIG!
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. BETJENING
4.1 Betjeningspanel
1
1
2
3
4
2
3
Tænd/sluk-lampe
Termostatknap
FROSTMATIC-lampe
FROSTMATIC-kontakt og kontakt til
nulstilling af alarm
4
5
5 Alarmlampe
4.2 Aktivering
4.3 Deaktivering
Tilslut apparatet til elforsyningen.
Drej temperaturvælgeren til "O"positionen, og der udsendes en lyd i kun
2 sekunder.
Kontrollampen slukkes.
1. Drej termostatknappen med uret til
en mellemindstilling.
Kontrollampen lyser, og der udsendes en
lyd i 2 sekunder.
Hvis temperaturen i
apparatet er for høj, blinker
advarselslampen, og
lydsignalalarmen går i gang.
2. Tryk på FROSTMATIC-knappen for at
slukke for lydalarmen.
3. Tryk på FROSTMATIC-knappen en
gang til, og FROSTMATIC-lampen
tændes. Apparatet begynder at virke.
4.4 Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk. Du
kan dog selv indstille en temperatur
inden i apparatet.
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte lågen åbnes
8
www.aeg.com
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
I reglen er en mellemindstilling den mest
passende.
Sådan betjenes apparatet:
1. Drej temperaturvælgeren med uret
for at opnå en lavere temperatur
inden i apparatet.
2. Drej temperaturvælgeren mod uret
for at opnå en højere temperatur
inden i apparatet.
4.5 FROSTMATIC-funktion
FROSTMATIC-funktionen bruges til
hurtig nedfrysning af friske madvarer og
hindrer samtidig opvarmning af allerede
dybfrosne madvarer.
For at aktivere denne funktion, skal du
trykke på knappen FROSTMATIC.
FROSTMATIC-lampen lyser.
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
Funktionen FROSTMATIC slås fra, inden
den afsluttes automatisk, ved at trykke på
FROSTMATIC-knappen igen.
FROSTMATIC-lampen slukkes.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden
temperatur.
4.6 Alarm for for høj
temperatur
Hvis temperaturen indvendigt i
køleskabet er steget til et punkt, hvor en
sikker opbevaring af den dybfrosne mad
ikke længere kan sikres (f. eks. på grund
af et strømsvigt), blinker alarmen, og der
lyder en lydalarm.
Når fryseren lige er blevet
tændt, blinker
advarselslampen, indtil
temperaturen er faldet til et
sikkert niveau for
opbevaringen af den
dybfrosne mad.
1. Sluk for advarselstonen ved at trykke
på FROSTMATIC-knappen.
FROSTMATIC-lampen lyser.
Advarselslampen blinker, indtil den
krævede temperatur er nået igen.
2. Slip FROSTMATIC-kontakten, så
snart advarselslampen slukkes.
FROSTMATIC-lampen slukkes.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FROSTMATIC-funktionen mindst
24 timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Anbring de madvarer, der skal fryses, i
de to nederste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen, der er anbragt indvendigt i
skabet.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under
denne periode må der ikke tilføjes anden
mad, der skal nedfryses.
Når fryseprocessen er færdig, kan du
gendanne den tidligere indstillede
temperatur (se "FROSTMATICfunktion").
5.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FROSTMATIC slået til,
inden der lægges madvarer ind.
DANSK
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
optøningstid, er det
nødvendigt at spise
madvarerne eller at
tilberede dem og derefter
indfryse dem igen (efter
afkøling).
5.3 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
9
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
5.4 Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til
at tage bakkerne ud af
frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
6.2 Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
6.3 Råd om frysning
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle
pakker med indfrysningsdato, så du
har styr på holdbarheden.
6.4 Tips om opbevaring af
frostvarer
• Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
10
www.aeg.com
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle advarsler
FORSIGTIG!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst
form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
7.2 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
7.3 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
7.4 Afrimning af fryseren
FORSIGTIG!
Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe
rim af fryseren. Det kan
beskadige den.
Brug ikke mekaniske
redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen,
medmindre det er anbefalet
af producenten.
Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen
til en lavere temperatur for
at opbygge tilstrækkelig
ekstra køling i tilfælde af
afbrydelse i driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
1. Sluk for apparatet, og tag elstikket
ud af stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak
dem ind i flere lag avispapir, og læg
dem et koldt sted.
FORSIGTIG!
Hvis dybfrostvarernes
temperatur er steget
under afrimningen, kan
det forkorte deres
holdbarhed.
Rør ikke frostvarer med
våde hænder. Hænderne
kan fryse fast til pakken.
3. Lad døren stå åben. Beskyt gulvet
mod afrimningsvandet, f.eks. med en
klud eller en flad beholder.
DANSK
4. Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under
afrimningen. Brug den medfølgende
isskraber til dette formål.
5. Når afrimningen er afsluttet, tørres
grundigt af indvendig. Gem
isskraberen til fremtidig brug.
6. Tænd for apparatet, og luk døren.
7. Sæt termostatknappen på højeste
trin, og lad apparatet stå på denne
indstilling i to-tre timer.
Sæt først derefter maden tilbage i
fryseren.
11
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
5.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Afrim apparatet (om nødvendigt).
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7.5 Pause i brug
FORSIGTIG!
Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til
det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været
strømsvigt.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en autoriseret elektriker.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Apparatet støjer.
Lydsignalet eller den visuelle Skabet er for nylig blevet
alarm er slået til.
tændt.
Strømlampen blinker.
Se "Alarm for åben låge" eller "Alarm for høj temperatur".
Temperaturen i apparatet er
for høj.
Se "Alarm for åben låge" eller "Alarm for høj temperatur".
Der er sket en fejl under
temperaturmålingen.
Kontakt en autoriseret elektriker, eller kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
12
www.aeg.com
Problemer
Kompressoren kører hele tiden.
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke, som
det skal.
Kontakt en autoriseret elektriker, eller kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Temperaturen i apparatet er
for høj.
Kontakt en autoriseret elektriker, eller kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der er lagt store mængder
madvarer til indfrysning på
én gang.
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet
på typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Funktionen FROSTMATIC er Se ”FROSTMATIC-funktion".
tændt.
Der er for meget rim og is.
Døren er ikke lukket korrekt,
eller pakningen er defekt/
snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt i.
Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.
Pak madvarerne rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
"FROSTMATIC", eller når
temperaturen er ændret.
Det er normalt og skyldes ik- Kompressoren går i gang efke fejl.
ter et stykke tid.
Temperaturen kan ikke indstilles.
"FROSTMATIC-funktion" er
slået til.
Sluk for "FROSTMATICfunktion" manuelt, eller
vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at indstille temperaturen. Se
"FROSTMATIC-funktion".
DANSK
Problemer
Mulige årsager
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstil- Vælg en højere/lavere temlet korrekt.
peratur.
13
Løsning
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder madvarer i på samme
tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for tit. Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Funktionen FROSTMATIC er Se ”FROSTMATIC-funktion".
tændt.
Lågen åbner ikke nemt.
Der cirkulerer ikke kold luft i
apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev lukket.
Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
8.2 Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Produktdatablad
Varemærk
AEG
Model
ABB68821LS 933033720
Kategori
8. Skabsfryser
Energieffektivitetsklasse
A++
14
www.aeg.com
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
157
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
98
Nettorumfang i liter, fryser
98
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
-
Frostfri (J/N), fryser
Nej
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
20
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
34
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
9.2 Yderligere tekniske data
Apparatets mål
Højde
873 mm
Bredde
540 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
DANSK
15
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
16
www.aeg.com
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION........................................................................................... 16
2. SAFETY INSTRUCTIONS...........................................................................................18
3. INSTALLATION..........................................................................................................20
4. OPERATION...............................................................................................................21
5. DAILY USE.................................................................................................................. 22
6. HINTS AND TIPS........................................................................................................23
7. CARE AND CLEANING.............................................................................................23
8. TROUBLESHOOTING............................................................................................... 25
9. TECHNICAL DATA.................................................................................................... 27
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler - features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
1.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible for any injuries or
damage that are the result of incorrect installation or
usage. Always keep the instructions in a safe and
accessible location for future reference.
ENGLISH
17
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.
This appliance may be used by children between 3
and 8 years of age and persons with very extensive
and complex disabilities, if they have been properly
instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept
away from the appliance unless continuously
supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
WARNING: Keep ventilation openings, in the
appliance enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting process, other
than those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the
food storage compartments of the appliance, unless
18
www.aeg.com
•
•
•
•
they are of the type recommended by the
manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its Authorised Service Centre or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not use the appliance before
installing it in the built-in structure
due to safety manner.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• At first installation or after reversing
the door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Before carrying out any operations on
the appliance (e.g. reversing the
door), remove the plug from the
power socket.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens or hobs.
• Do not expose the appliance to the
rain.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too cold.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electric
shock.
WARNING!
When positioning the
appliance, ensure the supply
cord is not trapped or
damaged.
WARNING!
Do not use multi-plug
adapters and extension
cables.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor).
Contact the Authorised Service
ENGLISH
Centre or an electrician to change the
electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns, electric
shock or fire.
The appliance contains flammable
gas, isobutane (R600a), a natural gas with
a high level of environmental
compatibility. Be careful not to cause
damage to the refrigerant circuit
containing isobutane.
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create
pressure on the drink container.
• Do not store flammable gas and
liquid in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from
the freezer compartment if your hands
are wet or damp.
• Do not freeze again food that has
been thawed.
19
• Follow the storage instructions on the
packaging of frozen food.
• Wrap the food in any food contact
material before putting it in the
freezer compartment.
2.4 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.5 Service
• To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
2.6 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
20
www.aeg.com
3. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
WARNING!
Refer to installation
instruction document to
install your appliance.
WARNING!
Fix the appliance in
accordance with installation
instruction document to
avoid a risk of instability of
the appliance.
Some functional problems
might occur for some types
of models when operating
outside of that range. The
correct operation can only
be guaranteed within the
specified temperature
range. If you have any
doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Authorised Service
Centre.
3.1 Location
3.3 Electrical connection
To ensure best performance, install the
appliance well away from sources of heat
such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Make sure that air can circulate freely
around the back of the cabinet.
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
3.2 Positioning
Install the appliance in a dry, well
ventilated indoors where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance.
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
3.4 Ventilation requirements
ST
+16°C to + 38°C
The airflow behind the appliance must
be sufficient.
T
+16°C to + 43°C
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ENGLISH
21
CAUTION!
Refer to the assembly
instructions for the
installation.
4. OPERATION
4.1 Control panel
1
1
2
3
4
2
3
Power indicator light
Temperature regulator
FROSTMATIC light
FROSTMATIC switch and alarm reset
switch
4
5
5 Alarm light
4.2 Switching on
4.4 Temperature regulation
Connect the appliance to the main
power supply.
The temperature is regulated
automatically. However, you can set a
temperature inside the appliance
yourself.
1. Turn the Temperature regulator
clockwise to a medium setting.
The power indicator light will light up
and a sound will signal for 2 seconds.
If the temperature inside the
appliance is too high, the
Alarm light will blink and the
sound signal alarm will turn
on.
2. Push the FROSTMATIC switch and
the sound signal alarm will get off.
3. Push the FROSTMATIC switch once
again and the FROSTMATIC light will
light up. The appliance will start to
operate.
4.3 Switching off
Turn the Temperature regulator to the
"O" position and a sound is on only for 2
seconds .
The power indicator light will switch off.
Choose the setting keeping in mind that
the temperature inside the appliance
depends on:
• room temperature,
• frequency of opening the door,
• quantity of food stored,
• appliance location.
A medium setting is generally the most
suitable one.
To operate the appliance:
1. Turn the temperature regulator
clockwise to obtain a lower
temperature inside the appliance.
2. Turn the temperature regulator
counterclockwise to obtain a higher
temperature inside the appliance.
22
www.aeg.com
4.5 FROSTMATIC function
The FROSTMATIC function accelerates
the freezing of fresh food and, at the
same time, protects foodstuffs already
stored from undesirable warming.
To activate this function press the
FROSTMATIC button.
The FROSTMATIC indicator appears.
This function stops automatically after 52
hours.
You can deactivate the FROSTMATIC
function before its automatic end by
pressing the FROSTMATIC button again.
The FROSTMATIC indicator will turn off.
The function switches off by
selecting a different set
temperature.
frozen food is no longer ensured (for
example due to a power failure), the
Alarm light will blink and an acoustic
alarm will sound.
When the freezer is first
switched on, the Alarm light
blinks until the temperature
has dropped to a safe level
for the storage of frozen
food.
1. Switch off the warning tone by
pressing the FROSTMATIC switch.
The FROSTMATIC indicator appears.
The Alarm light blinks until the required
temperature has been reached again.
2. Release the FROSTMATIC switch as
soon as the Alarm light is off.
The FROSTMATIC indicator turns off.
4.6 High temperature alarm
If the temperature inside the freezer has
risen to a point where the safe storage of
5. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
5.1 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the
FROSTMATIC function at least 24 hours
before placing the food to be frozen in
the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the
two bottom compartments.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the
inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours,
during this period do not add other food
to be frozen.
When the freezing process is completed,
you can restore previously set
temperature (see "FROSTMATIC
function").
5.2 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours with the FROSTMATIC
function turned on.
In the event of accidental
defrosting, for example due
to a power failure, if the
power has been off for
longer that the value shown
in the technical data chart
under "Rising time", the
defrosted food must be
consumed quickly or cooked
immediately and then refrozen (after cooling).
5.3 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to
being used, can be thawed in the
refrigerator compartment or at room
temperature, depending on the time
available for this operation.
ENGLISH
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
5.4 Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of icecubes.
23
Do not use metallic
instruments to remove the
trays from the freezer.
1. Fill these trays with water
2. Put the ice trays in the freezer
compartment.
6. HINTS AND TIPS
6.1 Normal operating sounds
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic
dilatation (a natural and not
dangerous physical phenomenon).
• A faint click noise from the
temperature regulator when the
compressor switches on or off.
6.2 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
6.3 Hints for freezing
• Freeze only top quality, fresh and
thoroughly cleaned food products.
• For more efficient freezing and
thawing divide food into small
portions.
• Wrap the food in aluminium foil or
polythene. Make sure that the
packages are airtight.
• To avoid increase in temperature of
already frozen food, do not place
fresh unfrozen food directly next to it.
• Lean foods store better and longer
than fatty ones. Salt reduces the
storage life of food.
• Do not eat ice cubes, water ices or ice
lollies immediately after taking them
out of the freezer. Risk of frostbites.
• It is advisable to show the freezing
date on each individual pack to
enable you to keep tab of the storage
time.
6.4 Hints for storage of frozen
food
• Make sure that the commercially
frozen food products were adequately
stored by the retailer.
• Make sure that frozen foodstuffs are
transferred from the food store to the
freezer in the shortest possible time.
• Once defrosted, food deteriorates
rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period
indicated by the food manufacturer.
7. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 General warnings
CAUTION!
Unplug the appliance before
carrying out any
maintenance operation.
24
www.aeg.com
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and
recharging must therefore
only be carried out by
authorized technicians.
The accessories and parts of
the appliance are not
suitable for washing in a
dishwasher.
7.2 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap
to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.
CAUTION!
Do not use detergents,
abrasive powders, chlorine
or oil-based cleaners as they
will damage the finish.
7.3 Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the appliance.
CAUTION!
Do not damage the cooling
system.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe them clean to ensure they are
clean and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser
and the compressor at the back of
the appliance with a brush.
This will improve the performance of
the appliance and save electricity
consumption.
7.4 Defrosting of the freezer
CAUTION!
Never use sharp metal tools
to scrape off frost from the
evaporator as you could
damage it.
Do not use a mechanical
device or any artificial means
to speed up the thawing
process other than those
recommended by the
manufacturer.
About 12 hours prior to
defrosting set a lower
temperature in order to
build up sufficient chill
reserve in case of any
interruption in operation.
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the
top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
1. Switch off the appliance or pull out
electrical plug from the wall socket.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put
it in a cool place.
CAUTION!
A temperature rise of the
frozen food packs during
defrosting may shorten
their safe storage life.
Do not touch frozen
goods with wet hands.
Hands can freeze to the
goods.
3. Leave the door open. Protect the
floor from the defrosting water e.g.
with a cloth or a flat vessel.
4. In order to speed up the defrosting
process, place a pot of warm water in
the freezer compartment. In addition,
remove pieces of ice that break away
before defrosting is complete. Use
the supplied ice scraper for this
purpose.
5. When defrosting is complete, dry the
interior thoroughly. Keep the ice
scraper for the future use.
ENGLISH
6. Switch on the appliance and close
the door.
7. Set the temperature regulator to
obtain the maximum coldness and
run the appliance for two or three
hours using this setting.
Only after this time put the food back
into the freezer compartment.
25
2. Remove all food.
3. Defrost the appliance (if necessary).
4. Clean the appliance and all
accessories.
5. Leave the door/doors open to
prevent unpleasant smells.
7.5 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
CAUTION!
If you want to keep the
appliance switched on, ask
somebody to check it once
in a while to prevent the
food inside from spoiling in
case of a power failure.
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
8. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
8.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the mains socket
correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket. Contact a qualified electrician.
The appliance is noisy.
The appliance is not suppor- Check if the appliance
ted properly.
stands stable.
Audible or visual alarm is on. The cabinet has been recently switched on.
The temperature in the appliance is too high.
Power indicator light is flash- An error has occurred in
ing.
measuring the temperature.
Refer to "Door Open
Alarm"or "High Temperature Alarm".
Refer to "Door Open
Alarm"or "High Temperature Alarm".
Contact a qualified electrician or contact the nearest
Authorized Service Centre.
26
www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is not working Contact a qualified electriproperly.
cian or contact the nearest
Authorized Service Centre.
The temperature in the appliance is too high.
The compressor operates
continually.
Contact a qualified electrician or contact the nearest
Authorized Service Centre.
Temperature is set incorrect- Refer to "Operation" chaply.
ter.
Many food products to be
frozen were put in at the
same time.
Wait a few hours and then
check the temperature
again.
The room temperature is too Refer to climate class chart
high.
on the rating plate.
Food products placed in the Allow food products to cool
appliance were too warm.
to room temperature before
storing.
There is too much frost and
ice.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The FROSTMATIC function
is switched on.
Refer to "FROSTMATIC
function".
The door is not closed correctly or the gasket is deformed/dirty.
Refer to "Closing the door".
The water drainage plug is
not correctly positioned.
Position the water drainage
plug in the correct way.
Food products are not wrap- Wrap the food products betped properly.
ter.
Temperature is set incorrect- Refer to "Operation" chaply.
ter.
The compressor does not
start immediately after
pressing the "FROSTMATIC", or after changing the
temperature.
This is normal, no error has
occurred.
The compressor starts after a
period of time.
Temperature cannot be set.
The "FROSTMATIC function" is switched on.
Switch off "FROSTMATIC
function" manually, or wait
until the function resets automatically to set the temperature. Refer to "FROSTMATIC function".
ENGLISH
27
Problem
Possible cause
Solution
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator is Set a higher/lower temperanot set correctly.
ture.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The food products' tempera- Let the food products temture is too high.
perature decrease to room
temperature before storage.
Door does not open easily.
Many food products are
stored at the same time.
Store less food products at
the same time.
The thickness of the frost is
greater than 4-5 mm.
Defrost the appliance.
The door has been opened
often.
Open the door only if necessary.
The FROSTMATIC function
is switched on.
Refer to "FROSTMATIC
function".
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is cold
air circulation in the appliance.
You attempted to re-open
the door immediately after
closing.
Wait a few seconds between
closing and re-opening of
the door.
If the advice does not lead
to the desired result, call the
nearest Authorized Service
Centre.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
assembly instructions.
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
8.2 Closing the door
1. Clean the door gaskets.
9. TECHNICAL DATA
9.1 Product information sheet
Trade Mark
AEG
Model
ABB68821LS 933033720
Category
8. Upright freezer
Energy efficiency class
A++
28
www.aeg.com
Energy consumption in kWh per year, based on
standard test results for 24 hours. The actual energy
consumption will depend on how the appliance is
used and where it is located
157
Storage volume in litres, Fridge
-
Storage volume in litres, Star
-
Storage volume in litres, Cellar zone
-
Storage volume in litres, Wine
-
Storage volume in litres, Total
98
Storage volume in litres, Freezer
98
Storage volume in litres, Chiller
-
Storage volume in litres, Other compartments
-
Star rating of freezer compartment with highest stor- ****
age volume (l)
Design temperature of other compartments > 14 °C (°C), if any
Frost free (Y/N), Fridge
-
Frost free (Y/N), Freezer
No
Power cut safe in h
20
Freezing capacity in kg/24h
10
Climate class
SN-N-ST-T
Lowest ambient temperature at which this appliance 10
is intended to be used, in °C
Highest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C
43
Acoustical noise emissions dB(A) re1 pW
34
Built in appliance Y/N
Yes
This appliance is intended to be used exclusively for No
the storage of wine Y/N
9.2 Additional technical data
Dimensions of the appliance
Height
873 mm
Width
540 mm
Depth
550 mm
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information is situated in
the rating plate, on the external or
internal side of the appliance and on the
energy label.
ENGLISH
29
10. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers
to recycle it. Help protect the
environment and human health by
recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
30
www.aeg.com
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD..................................................................... 30
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..........................................................................32
3. INSTALACIÓN........................................................................................................... 34
4. FUNCIONAMIENTO................................................................................................. 35
5. USO DIARIO...............................................................................................................36
6. CONSEJOS................................................................................................................ 37
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA............................................................................... 38
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS................................................................................... 40
9. DATOS TÉCNICOS................................................................................................... 43
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer
un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías
que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura
para disfrutar de todas sus ventajas.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com/webselfservice
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registeraeg.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como
resultado de una instalación o un uso incorrectos.
ESPAÑOL
31
Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y
accesible para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que
carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlo, siempre que cuenten con las
instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
Este aparato pueden utilizarlo niños entre 3 y 8 años,
así como las personas con minusvalías importantes y
complejas, siempre que estén bajo supervisión
continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los
niños de menos de 3 años salvo que estén bajo
supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato
no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del
alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
1.2 Seguridad general
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en
tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o
de la estructura empotrada.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de
32
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
descongelación, excepto los recomendados por el
fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos eléctricos
dentro de los compartimientos para alimentos del
aparato, salvo si son del tipo recomendado por el
fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para
limpiar el aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos
abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos
metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas
de aerosol con un propulsor inflamable en este
aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional
cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA!
Sólo un técnico cualificado
puede instalar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato
dañado.
• No utilice el aparato antes de
instalarlo en la estructura empotrada
por motivos de seguridad.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
• En la primera instalación otras invertir
el sentido de apertura de la puerta,
espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
•
•
•
•
•
•
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
Desenchufe siempre el aparato antes
de llevar a cabo cualquier operación,
por ejemplo cambiar el sentido de
apertura de la puerta.
No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
No exponga el aparato a la lluvia.
No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
No instale este aparato en áreas
excesivamente húmedas o frías.
Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA!
Al colocar el producto,
asegúrese de que el cable
de alimentación no queda
atrapado o doblado.
ADVERTENCIA!
No utilice adaptadores de
enchufes múltiples ni cables
prolongadores.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que los parámetros de
la placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio
técnico autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
• El cable de alimentación debe estar
por debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez finalizada la
instalación.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
2.3 Uso del aparato
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.
El aparato contiene un gas
inflamable, isobutano (R600a), un gas
natural con alto grado de compatibilidad
medioambiental. Tenga cuidado para no
dañar el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
• No cambie las especificaciones de
este aparato.
33
• No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración,
salvo que el fabricante haya
autorizado su utilización.
• Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
• No coloque bebidas con gas en el
congelador. Se creará presión en el
contenedor de la bebida.
• No almacene gas ni líquido
inflamable en el aparato.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.
• No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
• No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las
manos húmedas o mojadas.
• No vuelva a congelar alimentos que
se hayan descongelado.
• Siga las instrucciones del envase de
los alimentos congelados.
• Envuelva los alimentos en cualquier
material adecuado antes de ponerlos
en el congelador.
2.4 Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA!
Podría sufrir lesiones o dañar
el aparato.
• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
• Este equipo contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración. Solo
una persona cualificada debe realizar
el mantenimiento y la recarga de la
unidad.
• Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea,
el agua descongelada se acumulará
en la base del aparato.
2.5 Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con el centro de servicio
autorizado.
34
www.aeg.com
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
2.6 Desecho
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
• Retire la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.
• El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato
no dañan la capa de ozono.
• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.
• No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
3. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
ADVERTENCIA!
Consulte el documento de
instrucciones de instalación
para instalar su aparato.
ADVERTENCIA!
Fije el aparato de acuerdo
con las instrucciones de
instalación para evitar el
riesgo de inestabilidad.
3.1 Ubicación
Para garantizar el mejor rendimiento,
instale el aparato alejado de fuentes de
calor, como radiadores, calderas, luz
solar directa, etc. Asegúrese también de
que el aire puede circular sin obstáculos
por la parte trasera del aparato.
3.2 Colocación
Instale el aparato en un lugar interior
seco y bien ventilado en el que la
temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la
placa de características del aparato.
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
Clase
climática
Temperatura ambiente
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Se puede producir algún
problema de
funcionamiento en algunos
modelos cuando se usan
fuera de ese rango. Solo se
puede garantizar el correcto
funcionamiento dentro del
rango de temperatura
especificado. Si tiene
cualquier duda respecto al
lugar de instalación del
aparato, consulte al
vendedor, a nuestro servicio
de atención al cliente o al
servicio técnico autorizado
más cercano.
3.3 Conexión eléctrica
• Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con
el suministro de la vivienda.
• El aparato debe conectarse a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal
ESPAÑOL
fin. Si la toma de red de la vivienda
carece de conexión a tierra, conecte
el aparato a una toma de tierra
conforme con la normativa, después
de consultar a un electricista
profesional
• El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
• Este aparato cumple las directivas
CEE.
35
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
3.4 Requisitos de ventilación
El aire debe poder circular libremente
por la parte posterior del aparato.
PRECAUCIÓN!
Consulte las instrucciones
de montaje para la
instalación.
4. FUNCIONAMIENTO
4.1 Panel de control
1
1
2
3
4
2
Indicador de funcionamiento
Regulador de temperatura
Luz FROSTMATIC
Interruptor de FROSTMATIC y de
desconexión de la alarma
4.2 Encendido
Conecte el aparato a la toma de red.
1. Gire el regulador de temperatura
hacia la derecha, a un ajuste
intermedio.
El indicador de alimentación se ilumina y
suena una señal durante 2 segundos.
3
4
5
5 Luz de alarma
Si la temperatura interior del
aparato es muy elevada,
parpadea la luz de alarma y
suena una señal acústica.
2. Pulse el interruptor FROSTMATIC
para desactivar la señal de alarma.
3. Pulse de nuevo el interruptor
FROSTMATIC y se encenderá la luz
FROSTMATIC. El aparato se pondrá
en marcha.
36
www.aeg.com
4.3 Apagado
Gire el regulador de temperatura hasta
la posición "O" y la señal solo sonará
durante 2 segundos.
El indicador de encendido se apaga.
4.4 Regulación de la
temperatura
La temperatura se regula
automáticamente. Sin embargo, puede
configurar la temperatura del aparato
usted mismo.
El ajuste debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del
aparato depende de:
• temperatura ambiente,
• frecuencia de apertura de la puerta,
• cantidad de alimentos guardados,
• ubicación del aparato.
Lo más conveniente es ajustar la
temperatura en una posición intermedia.
Para utilizar el aparato:
1. Gire el regulador de temperatura
hacia la derecha para obtener una
temperatura más baja en el aparato.
2. Gire el regulador de temperatura
hacia la izquierda para obtener una
temperatura más alta en el aparato.
4.5 Función FROSTMATIC
La función FROSTMATIC acelera la
congelación de alimentos frescos e
impide que se calienten los alimentos ya
almacenados.
Para activar esta función, pulse
FROSTMATIC.
Aparece el indicador FROSTMATIC.
La función se para automáticamente
después de 52 horas.
Puede desactivar la función
FROSTMATIC antes de que termine
automáticamente pulsando de nuevo la
tecla FROSTMATIC. Se apaga el
indicador FROSTMATIC.
La función se apaga
seleccionando una
temperatura programada
diferente.
4.6 Alarma de temperatura
alta
Si la temperatura interior del congelador
ha aumentado de tal manera que ya no
se garantiza un almacenamiento seguro
de los alimentos congelados (por
ejemplo, a causa de un fallo eléctrico), la
luz de alarma parpadeará y sonará una
señal acústica.
Cuando se enciende el
congelador por primera vez,
la luz de alarma parpadea
hasta que la temperatura
desciende hasta un nivel
seguro de almacenamiento
para los alimentos
congelados.
1. Desconecte la señal de advertencia
pulsando el interruptor
FROSTMATIC.
Aparece el indicador FROSTMATIC.
La luz de alarma parpadeará hasta que
se vuelva a alcanzar la temperatura
adecuada.
2. Suelte el interruptor FROSTMATIC
en cuanto se apague la luz de
alarma.
El indicador FROSTMATIC se apaga.
5. USO DIARIO
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
5.1 Congelación de alimentos
frescos
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos
frescos y conservar a largo plazo los
alimentos congelados y ultracongelados.
ESPAÑOL
Para congelar alimentos frescos, active la
función FROSTMATIC al menos 24 horas
antes de introducir los alimentos en el
compartimento congelador.
37
5.3 Descongelación
Coloque los alimentos que vaya a
congelar en los dos compartimentos
inferiores.
Los alimentos ultracongelados o
congelados, antes de utilizarlos, se
pueden descongelar en el
compartimento frigorífico o a
temperatura ambiente, dependiendo del
tiempo de que se disponga.
La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de características, una
etiqueta situada en el interior del
aparato.
Es posible incluso cocinar piezas
pequeñas congeladas, tomadas
directamente del congelador: en tal
caso, el tiempo de cocción será más
prolongado.
El proceso de congelación dura 24 horas,
durante ese tiempo no deben añadirse
otros alimentos para congelar.
5.4 Producción de cubitos de
hielo
Cuando haya finalizado el proceso de
congelación, puede volver a ajustar la
temperatura anterior (consulte "Función
FROSTMATIC").
5.2 Conservación de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por
primera vez o después de un periodo sin
uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con la función FROSTMATIC
encendida antes de colocar aproductos
en el compartimento.
Este aparato cuenta con una o varias
bandejas para la producción de cubitos
de hielo.
No utilice instrumentos
metálicos para retirar las
bandejas del congelador.
1. Rellene estas bandejas con agua.
2. Ponga las bandejas de hielo en el
compartimento del congelador.
En caso de producirse una
descongelación accidental,
por ejemplo, por un corte
del suministro eléctrico, si la
interrupción ha durado más
que el valor indicado en la
tabla de características
técnicas bajo la
especificación "Tiempo de
elevación", los alimentos
descongelados deberán
consumirse cuanto antes o
cocinarse de inmediato, y
luego volverse a congelar
(después de que se hayan
enfriado).
6. CONSEJOS
6.1 Sonidos de funcionamiento
normal
Los ruidos siguientes son normales
durante el funcionamiento:
• Un gorgoteo y burbujeo débil desde
el serpentín cuando se bombea el
refrigerante.
38
www.aeg.com
• Un zumbido o sonido intermitente
desde el compresor cuando se
bombea el refrigerante.
• Un chasquido repentino desde el
interior del aparato debido a la
dilatación térmica (un fenómeno físico
natural no peligroso).
• Un chasquido débil desde el
regulador de temperatura cuando se
activa o desactiva el compresor.
6.2 Consejos para ahorrar
energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del
estrictamente necesario.
6.3 Consejos sobre la
congelación
• Congele solo alimentos de máxima
calidad, frescos y perfectamente
limpios.
• Para congelar y descongelar con más
eficacia, divida la comida en
porciones pequeñas.
• Envuelva los alimentos en aluminio o
polietileno. Asegúrese de que los
envases sean herméticos.
• Para evitar aumentos en la
temperatura de comida ya congelada,
no coloque comida no congelada
justo al lado.
• Los alimentos magros se congelan
mejor que los grasos. La sal reduce el
tiempo de almacenamiento de los
alimentos.
• No coma cubitos de hielo, sorbetes o
helados inmediatamente después de
sacarlos del congelador. Existe riesgo
de quemaduras.
• Se recomienda etiquetar cada
paquete con la fecha de congelación
para controlar el tiempo de
almacenamiento.
6.4 Consejos para el
almacenamiento de alimentos
congelados
• Comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados.
• Procurar que los alimentos
congelados pasen de la tienda al
congelador en el menor tiempo
posible.
• los alimentos descongelados se
deterioran con rapidez y no pueden
congelarse de nuevo.
• No supere el tiempo de
almacenamiento indicado por el
fabricante de los alimentos.
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
7.1 Advertencias generales
PRECAUCIÓN!
Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe
el aparato
Este aparato contiene
hidrocarburos en la unidad
de refrigeración por lo que
cualquier tarea de
mantenimiento o recarga
debe ser realizada por
personal técnico
homologado.
Los accesorios y las piezas
del aparato no deben
lavarse en el lavavajillas.
7.2 Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, lave su interior y todos los
accesorios internos con agua templada y
ESPAÑOL
jabón neutro para eliminar el típico olor
de los productos nuevos. A continuación,
seque todo bien.
PRECAUCIÓN!
No utilice detergentes,
polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro
o aceite, ya que podrían
dañar el acabado.
7.3 Limpieza periódica
PRECAUCIÓN!
No mueva, dañe ni tire de
los conductos o cables del
interior del aparato.
PRECAUCIÓN!
No dañe el sistema de
refrigeración.
Unas 12 horas antes de
realizar la descongelación,
ajuste una temperatura más
baja con el fin de acumular
frío suficiente en caso de
una interrupción del
funcionamiento.
Siempre se forma un poco de escarcha
en los estantes del congelador y en
torno al compartimento superior.
Descongele el congelador cuando la
capa de escarcha alcance un grosor de
unos 3-5 mm.
1. Apague el aparato o desconecte el
enchufe de la toma de corriente.
2. Retire los alimentos congelados,
envuélvalos en varias hojas de papel
de periódico y colóquelos en un sitio
fresco.
El equipo debe limpiarse de forma
regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Así mejorará el rendimiento del
aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
7.4 Descongelación del
congelador
PRECAUCIÓN!
No utilice herramientas
metálicas afiladas para
raspar la escarcha del
evaporador, ya que podría
dañarlo.
No utilice dispositivos
mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el
proceso de descongelación,
excepto los recomendados
por el fabricante.
39
3.
4.
5.
6.
7.
PRECAUCIÓN!
El aumento de la
temperatura de los
paquetes de alimentos
congelados durante la
descongelación puede
acortar su tiempo de
almacenamiento.
No toque los alimentos
congelados con las
manos mojadas. Podrían
congelarse al contacto
con los alimentos.
Deje la puerta abierta. Proteja el
suelo del agua de la descongelación
p. ej., con un paño o recipiente
plano.
Para acelerar el proceso de
descongelación, coloque un
recipiente con agua tibia en el
compartimento congelador. Además,
retire los trozos de hielo que se
desprendan antes de que finalice la
descongelación. Utilice para ello el
raspador de hielo suministrado.
Cuando la descongelación haya
terminado, seque a fondo el interior
del aparato. Guarde el raspador de
hielo para su uso futuro..
Encienda el aparato y cierre la
puerta.
Ajuste el regulador de temperatura
para obtener el máximo frío y haga
40
www.aeg.com
funcionar el aparato durante dos o
tres horas con dicho ajuste.
Solo después de este tiempo vuelva a
poner la comida en el congelador.
7.5 Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Descongele el aparato (si es
necesario).
4. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
5. Deje la puerta o puertas abiertas
para que no se produzcan olores
desagradables.
PRECAUCIÓN!
Si desea mantener el
aparato encendido, procure
que alguien lo vigile de vez
en cuando para que los
alimentos de su interior no
se estropeen si se
interrumpe el suministro
eléctrico.
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
8.1 Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no funciona.
El aparato está apagado.
Encienda el electrodoméstico.
El aparato no está correctamente enchufado a la toma
de corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la toma de corriente.
No hay tensión en la toma
de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico
diferente a la toma de corriente. Llame a un electricista cualificado.
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes del aparato descansan
sobre una superficie estable.
La alarma audible o visual
está activada.
El armario se ha encendido
hace poco.
Consulte "Alarma de puerta
abierta" o "Alarma de temperatura alta".
La temperatura del aparato
es demasiado alta.
Consulte "Alarma de puerta
abierta" o "Alarma de temperatura alta".
ESPAÑOL
Problema
Posible causa
La luz indicadora de alimentación parpadea.
Se ha producido un error en Llame a un electricista hola medición de la temperatu- mologado o póngase en
ra.
contacto con el centro de
servicio técnico autorizado
más cercano.
41
Solución
El aparato no está funcionando correctamente.
Llame a un electricista homologado o póngase en
contacto con el centro de
servicio técnico autorizado
más cercano.
La temperatura del aparato
es demasiado alta.
Llame a un electricista homologado o póngase en
contacto con el centro de
servicio técnico autorizado
más cercano.
El compresor funciona conti- La temperatura está ajustada Consulte el capítulo de funnuamente.
incorrectamente.
cionamiento.
Se han introducido numerosos alimentos para congelar
al mismo tiempo.
Espere unas horas y vuelva a
comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente es
demasiado alta.
Consulte la tabla de clase
climática en la placa de características.
Los alimentos introducidos
Deje que los alimentos se
en el aparato estaban dema- enfríen a temperatura amsiado calientes.
biente antes de almacenarlos.
La puerta no está bien cerra- Consulte la sección "Cierre
da.
de la puerta".
La función FROSTMATIC es- Consulte la sección “Funtá activada.
ción FROSTMATIC”.
Hay demasiada escarcha o
hielo.
La puerta no se ha cerrado
correctamente o la junta está deformada/sucia.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
El tapón de drenaje del
agua no está bien colocado.
Coloque el tapón de drenaje
en la forma correcta.
Los alimentos no están bien
envueltos.
Envuelva mejor los productos.
La temperatura está ajustada Consulte el capítulo de funincorrectamente.
cionamiento.
42
www.aeg.com
Problema
Posible causa
Solución
El compresor no se pone en
marcha inmediatamente
después de pulsar "FROSTMATIC", o tras cambiar la
temperatura.
Esto es normal y no significa
que exista un error.
El compresor se pone en
marcha después de un cierto
tiempo.
No es posible ajustar la tem- La "Función FROSTMATIC"
peratura.
está activada.
Apague manualmente la
"Función FROSTMATIC", o
espere hasta que la función
se restablezca automáticamente antes de ajustar la
temperatura. Consulte "Función FROSTMATIC".
La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.
El regulador de temperatura Seleccione una temperatura
no se ha ajustado correctamás alta o baja.
mente.
La puerta no está bien cerra- Consulte la sección "Cierre
da.
de la puerta".
La temperatura de los productos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de
los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlos.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos al
mismo tiempo.
El grosor de la escarcha es
de más de 4-5 mm.
Descongele el aparato.
La puerta se ha abierto con
frecuencia.
Si es necesario, cierre la
puerta.
La función FROSTMATIC es- Consulte la sección “Funtá activada.
ción FROSTMATIC”.
No hay circulación de aire
frío en el aparato.
La puerta no se abre fácilmente.
Compruebe que el aire frío
circula libremente en el aparato.
Ha intentado volver a abrir la Espere unos segundos entre
puerta inmediatamente des- el cierre y la reapertura de la
pués de cerrarla.
puerta.
Si el consejo anterior no
ofrece resultados, llame al
servicio técnico autorizado
más cercano.
8.2 Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte las instrucciones de
montaje.
ESPAÑOL
3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto
con el servicio técnico autorizado.
9. DATOS TÉCNICOS
9.1 Ficha de información del producto
Marca registrada
AEG
Modelo
ABB68821LS 933033720
Categoría
8. Congelador vertical
Clase de eficiencia energética
A++
Consumo de energía en kWh/año, según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización
157
Volumen útil en litros, refrigerador
-
Volumen útil en litros, estrellas
-
Volumen útil en litros, zona de bodega
-
Volumen útil en litros, vino
-
Volumen útil en litros, total
98
Volumen útil en litros, congelador
98
Volumen útil en litros, enfriador
-
Volumen útil en litros, otros compartimentos
-
Clasificación por estrellas del compartimento del
congelador con el volumen útil más alto (I)
****
Temperatura de diseño de otros compartimentos >
14 °C (°C), si acaso
-
Libre de escarcha (S/N), refrigerador
-
Libre de escarcha (S/N), congelador
No
Autonomía en h
20
Capacidad de congelación en kg/24h
10
Clase climática
SN-N-ST-T
Temperatura mínima ambiente a la que este aparato está destinado a ser utiizado, en °C
10
Temperatura máxima ambiente a la que este aparato está destinado a ser utiizado, en °C
43
Emisiones de ruido acústico dB(A) re1 pW
34
43
44
www.aeg.com
Aparato encastrado S/N
Sí
Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para
la conservación de vinos S/N
No
9.2 Datos técnicos adicionales
Medidas del aparato
Alto
873 mm
Ancho
540 mm
Fondo
550 mm
Voltaje
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el
lado exterior o interior del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
SVENSKA
45
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................45
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 47
3. INOMHUSENHET...................................................................................................... 48
4. ANVÄNDNING.......................................................................................................... 50
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 51
6. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................52
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................52
8. FELSÖKNING.............................................................................................................54
9. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 56
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
46
www.aeg.com
1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättningar, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
SVENSKA
•
•
•
•
47
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Av säkerhetsskäl, använd inte
produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
48
www.aeg.com
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
3. INOMHUSENHET
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.5 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
SVENSKA
VARNING!
Se installationsinstruktions
dokumentet för att installera
din apparat.
VARNING!
Fixera apparaten i enlighet
med installationsinstruktion
dokumentet för att undvika
risk för instabilitet hos
apparaten.
3.1 Placering
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
3.2 Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
49
3.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.4 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FÖRSIKTIGHET!
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
50
www.aeg.com
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanelen
1
1
2
3
4
2
Strömindikatorlampa
Temperaturregulator
FROSTMATIC-lampa
FROSTMATIC-brytare och
larmåterställningsknapp
4.2 Slå på
Anslut produkten till elnätet.
1. Vrid temperaturreglaget medurs till
en medelhög inställning.
Strömindikatorns lampa tänds och en
signal hörs i 2 sekunder.
Om temperaturen i
produkten blir för hög
blinkar larmlampan och
larmsignalen slås på.
2. Tryck på FROSTMATIC-knappen så
avaktiveras larmsignalen.
3. Tryck på FROSTMATIC-knappen
igen så tänds FROSTMATIC-lampan.
Produkten aktiveras.
4.3 Stänga av
Vrid temperaturregulatorn till "O"positionen och en ljudsignal hörs i 2
sekunder.
Nätindikatorn slocknar.
4.4 Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt. Du
kan ställa in en temperatur inuti
produkten.
3
4
5
5 Larmindikator
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta man öppnar dörren,
• mängden livsmedel som förvaras,
• produktens placering.
En medelhög inställning är i regel
lämpligast.
För att använda produkten:
1. Vrid temperaturvredet medsols för
att få en lägre temperatur inuti
produkten.
2. Vrid temperaturvredet motsols för att
få en högre temperatur inuti
produkten.
4.5 FROSTMATIC-funktion
FROSTMATIC-funktionen accelererar
infrysningen av färska varor och skyddar
samtidigt redan frusen mat från oönskad
uppvärmning.
För att aktivera den här funktionen, tryck
på FROSTMATIC-knappen.
FROSTMATIC-indikatorn visas.
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar.
Du kan avaktivera FROSTMATICfunktionen genom att trycka på
SVENSKA
FROSTMATIC-knappen igen. Indikatorn
för FROSTMATIC släcks.
Funktionen inaktiveras när
man väljer en annan
temperatur att ställa in.
4.6 Larm vid för hög
temperatur
Om temperaturen i frysen har stigit så
mycket att säker förvaring av frysta
livsmedel inte längre är säkerställd (till
exempel på grund av ett strömavbrott)
blinkar larmindikeringen och larmet
ljuder.
51
När frysen slås på för första
gången blinkar
larmindikeringen tills
temperaturen sjunkit till en
nivå som är säker för
förvaring av frysta livsmedel.
1. Stäng av larmet genom att trycka på
FROSTMATIC-knappen.
FROSTMATIC-indikatorn visas.
Larmindikatorn blinkar tills önskad
temperatur uppnåtts igen.
2. Slå ifrån FROSTMATIC-knappen så
snart som larmindikatorn slocknar.
FROSTMATIC-indikatorn slocknar.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som ska
frysas placeras i frysfacket.
Placera de färska matvarorna som ska
frysas in i de två nedersta facken.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på produktens insida.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar,
lägg inte in andra livsmedel som ska
frysas under denna period.
När infrysningsprocessen är klar kan du
återställa tidigare inställda temperatur
(se"FROSTMATIC-funktionen").
5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstarten eller efter en
period ur bruk ska apparaten gå i minst 2
timmar med FROSTMATIC-funktionen
påslagen innan några produkter stoppas
i facket.
Om en oavsiktlig avfrostning
skulle inträffa, t.ex. på grund
av ett strömavbrott, och
strömmen har varit avstängd
något längre än värdet som
visas i tekniska data under
"Ökande tid", måste den
tinade maten kontrolleras
och ätas eller tillagas
omedelbart och därefter
frysas (när den har kallnat)
om maten fortfarande är
tjänlig.
5.3 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
5.4 Tillverkning av isbitar
Denna hushållsapparat är utrustad med
en eller flera brickor för tillverkning av
isbitar.
Använd inga
metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
52
www.aeg.com
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud
hörs från slingorna när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
6.2 Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt
den inte stå öppen längre tid än
absolut nödvändigt.
6.3 Tips för infrysning
• Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
• Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att
förpackningen är lufttät.
• Undvik att placera färsk mat som
precis ska frysas in bredvid varandra
för att undvika att redan fryst mat tinar
upp.
• Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.
• Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
6.4 Tips för förvaring av fryst
mat
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
7.2 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
7.3 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
7.4 Avfrostning av frysen
FÖRSIKTIGHET!
Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa
av frost från evaporatorn,
eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för
att påskynda
avfrostningsprocessen
utöver de som
rekommenderas av
tillverkaren.
53
Cirka 12 timmar före
avfrostningen ställer du in en
lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig
kylreserv om det skulle bli
driftsavbrott.
En viss mängd frost bildas alltid på
fryshyllorna och runt det övre facket.
Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
1. Stäng av produkten eller koppla loss
den från eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i
flera lager med tidningspapper och
lägg dem på en sval plats.
FÖRSIKTIGHET!
Om de frysta livsmedlen
inte bihåller den låga
temperaturen under
avfrostningen kan det
förkorta hållbarhetstiden
på dem.
Ta inte i fryst mat med
våta händer. Dina
händer kan frysa fast i
matvarorna.
3. Låt frysdörren stå öppen. Skydda
golvet med en trasa eller en plan
bricka om avfrostningsvatten skulle
rinna ut på golvet.
4. För att påskynda
avfrostningsprocessen kan du
placera en skål med varmt vatten i
frysfacket. Du kan också ta bort
isbitar som lossnar innan
avfrostningen är klar. Använd den
medföljande isskrapan för detta
ändamål.
5. Torka av insidan noga när
avfrostningen är klar. Spara skrapan
för framtida bruk.
6. Slå på produkten och stäng luckan.
7. Ställ in temperaturreglaget på högsta
kyleffekt och låt produkten stå i två
eller tre timmar med denna
inställning.
Efter den här tiden kan du lägga tillbaka
maten i frysfacket.
7.5 Långa uppehåll i
användning
54
www.aeg.com
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
5.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Avfrosta produkten (om det behövs).
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
FÖRSIKTIGHET!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Maskinen har nyligen satts
på.
Se avsnitt "Larm vid öppen
dörr" eller "Larm vid för hög
temperatur".
Temperaturen i produkten är Se avsnitt "Larm vid öppen
för hög.
dörr" eller "Larm vid för hög
temperatur".
Strömindikatorlampan blinkar.
Ett fel har inträffat i mätning- Kontakta en behörig elektrien av temperaturen.
ker eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Produkten fungerar inte korrekt.
Kontakta en behörig elektriker eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Temperaturen i produkten är Kontakta en behörig elektriför hög.
ker eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt in- Se kapitlet "Drift".
ställd.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
55
Åtgärd
Stora mängder mat har lagts Vänta några timmar och konin på en gång för frysning.
trollera sedan temperaturen
igen.
Det har bildats för mycket
frost och is.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Funktionen FROSTMATIC är
på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Dörren är inte ordentligt
stängd eller packningen är
deformerad/smutsig.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Vattentömningspluggen är
inte korrekt placerad.
Placera vattentömningspluggen på rätt sätt.
Matvaror är inte ordentligt
förpackade.
Förpacka matvarorna ordentligt.
Temperaturen är felaktigt in- Se kapitlet "Drift".
ställd.
Kompressorn startar inte
Detta är normalt och indike- Kompressorn startar efter en
omedelbart när "FROSTMA- rar inte att något fel har upp- stund.
TIC" trycks in eller när temstått.
peraturen ändras.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen "FROSTMATIC"
är påslagen.
Stäng av "FROSTMATIC"
manuellt eller vänta med att
ställa in temperaturen tills
funktionen har återställts automatiskt. Se "FROSTMATIC"-.
Temperaturen i produkten är Temperaturen är felaktigt in- Ställ in en högre/lägre temför låg/hög.
ställd.
peratur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur
innan du lägger in dem.
Många matvaror inlagda för
förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.
56
www.aeg.com
Problem
Det är svårt att öppna dörren.
Möjlig orsak
Åtgärd
Frosten är tjockare än 4-5
mm.
Avfrosta produkten.
Dörren har öppnats för ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Funktionen FROSTMATIC är
på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera
i produkten.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan stängning och återöppnande av dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
8.2 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Informationsblad
Varumärke
AEG
Modell
ABB68821LS 933033720
Kategori
8. Stående frysskåp
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
157
Förvaringsvolym i liter, kyl
-
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
98
Förvaringsvolym i liter, frys
98
SVENSKA
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
-
Frostfri (J/N), frys
Nej
Säkerhet vid strömavbrott i h
20
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
10
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
34
Inbyggd apparat J/N
Ja
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
9.2 Ytterligare teknisk data
Produktens mått
Höjd
873 mm
Bredd
540 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
57
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
10. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
58
www.aeg.com
SVENSKA
59
211625432-A-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement