Progress | PK1206 | User manual | Progress PK1206 Ръководство за употреба

Progress PK1206 Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Хладилник
Ledusskapis
Šaldytuvas
PK1206
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Действие
Всекидневна употреба
2
3
5
6
7
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
8
9
10
13
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация или
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и
лесно за достъп място за справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания,
ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Progress 3
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура, без да
са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване на
процеса на размразяване, освен препоръчаните от
производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията
за съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители
или метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция заради безопасността.
4 Progress
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
• При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на маслото
да се влива обратно в компресора.
• Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
• Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
• Не излагайте уреда на дъжд.
• Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
• Не инсталирайте този уред на места,
които са прекалено влажни или
студени.
• Когато местите уреда, повдигнете го
от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
ВНИМАНИЕ! При
позициониране на уреда се
уверете, че захранващият
кабел не е закачен или
повреден.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
• Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
• Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за
захранване.
• Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
контузии, изгаряния,
електрически удар или
пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
• Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци
и запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
• Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Progress 5
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
• Видът лампи, използвани в този
уред, е само за домакински уреди.
Не я използвайте за битово
осветление.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере на
дъното на уреда.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
• Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
• Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч
от източници на топлина, като
радиатори, бойлери, пряка слънчева
светлина и др. Погрижете се да има
свободна циркулация на въздух по
вътрешната задна стена на корпуса.
Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря
на климатичния клас, посочен на
табелката с данни на уреда.
Кли‐
мати‐
чен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
6 Progress
Кли‐
мати‐
чен
клас
Околна температура
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако
се извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
Електрическо свързване
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
• Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
• Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са спазени.
• Уредът съответства на Директивите
на E.E.C.
Изисквания за вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва да
е достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За
инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
ДЕЙСТВИЕ
Включване
Регулиране на температурата
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
Температурата се регулира
автоматично.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в
положение "О".
1. Завъртете регулатора за
температурата на по-ниска
настройка с цел минимално
охлаждане.
2. Завъртете регулатора
температурата на по-висока
настройка с цел максимално
охлаждане.
Progress 7
Обикновено средната
настройка е най-подходяща.
Точната настройка обаче
трябва да се избере, като се
има предвид, че
температурата във
вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• колко често се отваря
вратата,
• количеството на
съхраняваните храни,
• местоположението на
уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
температурата в
помещението е висока или
ако уредът е напълно
зареден и е настроен на найниската температура, тогава
уредът може да работи
непрекъснато,
предизвиквайки
образуването на скреж по
задната стена. В такъв
случай кръговият селектор
трябва да се завърти на повисока температура, за да се
задейства автоматичното
размразяване и
следователно да се намали
консумацията на енергия.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Позициониране на рафтовете
на вратата
Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията ви.
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна
големина, рафтовете на вратата могат
да се поставят на различна височина.
1. Постепенно издърпайте рафта,
докато се освободи.
2. Необходимо е препозициониране.
Не премествайте стъкления
рафт над чекмеджето за
зеленчуци, за да осигурите
правилна циркулация на
въздуха.
Индикатор за температура
За правилно съхранение на храните,
хладилникът е оборудван с индикатор
за температурата. Символът на
страничната стена на уредът показва
най-студената част на хладилника.
8 Progress
Ако OK се показва (A), поставете свежи
продукти в зона, посочена със символ,
ако не (B), регулирайте контролера на
температурата до по-хладна настройка
и изчакайте 12 часа преди да
проверявате индикатора за
температура отново.
A
OK
B
OK
След като сложите прясна
храна в уреда или след като
отворите вратата
неколкократно или за дълъг
период от време, е нормално
индикаторът да не показва
OK. Изчакайте поне 12 часа
преди да пренастроите
контролера на
температурата.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време
на работа:
• Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
• Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
• Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е
опасен).
• Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Съвети за съхраняване в
хладилник на пресни
хранителни продукти
• Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в
хладилника.
• Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
• Поставяйте храната така, че
въздухът да може свободно да
циркулира около нея.
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
• Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата
за зеленчуци. Съхранявайте месо за
най-много 1-2 дена.
• Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да е
шкаф.
• Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и чесън
не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
• Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер или
увийте в алуминиево фолио или
полиетиленова торба, за да
извадите колкото може повече
въздух.
• Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
Progress 9
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от контакта
преди извършването на
каквито и да било операции
по поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно поддръжката и
презареждането трябва да се
извършват от упълномощени
техници.
Принадлежностите и частите
на уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите вътрешността
и всички вътрешни принадлежности с
хладка сапунена вода и малко
неутрален сапун, за да отстраните
типичната за новите изделия миризма,
а след това подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като ще
повредят покритието.
Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на уреда
и ще реализира икономия на
енергия
Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя
в хладилното отделение при всяко
спиране на компресора на
електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда,
над електромотора на компресора,
откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
10 Progress
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
желаете уредът да остане
включен, помолете някого да
го проверява от време на
време, за да се предотврати
развалянето на храната в
случай на спиране на тока.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в захранващия
контакт.
Включете правилно щеп‐
села в захранващия кон‐
такт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроу‐
ред в захранващия кон‐
такт. Обърнете се към ква‐
лифициран електротехник.
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно по‐
зициониран.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Лампичката не работи.
Лампичката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете вра‐
тата.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампич‐
ката".
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие".
Поставили сте едновре‐
менно голямо количество
храна за замразяване.
Изчакайте няколко часа и
след това отново провере‐
те температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Progress 11
Проблем
Възможна причина
Решение
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят до
стайна температура,
преди да ги съхранявате.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.
По време на автоматично‐
то размразяване се раз‐
мразява скрежът по задна‐
та стена.
Това е нормално.
В хладилника се стича во‐
да.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
пречат на стичането на во‐
дата в съда за събиране.
Уверете се, че хранител‐
ните продукти не се допи‐
рат до задната стена.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свързан
към тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия мар‐
куч за топяща се вода към
тавата на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на температу‐
рата не е настроен пра‐
вилно.
Задайте по-висока/по-нис‐
ка температура.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението, преди
поставяне в уреда.
Прекалено много храни‐
телни продукти се съхра‐
няват едновременно.
Съхранявайте едновре‐
менно по-малко хранител‐
ни продукти.
Вратата се отваря често.
Отворете вратата само,
ако е необходимо.
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има цирку‐
лация на студен въздух в
уреда.
Вратата е отваряна прека‐
лено често.
Отваряйте вратата, само
когато е необходимо.
Има прекалено много кон‐
денз по задната стена на
хладилника.
12 Progress
Проблем
Вратата не се отваря лес‐
но.
Възможна причина
Решение
Вратата не е напълно за‐
творена.
Уверете се, че вратата е
напълно затворена.
Съхраняваната храна не е
опакована.
Опаковайте храната в под‐
ходяща опаковка, преди
да я съхраните в уреда.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секун‐
ди, след като сте затвори‐
ли вратата, преди да я от‐
ворите отново.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкият
оторизиран сервизен център.
Смяна на крушката
1
2
1
Уредът е снабден с
интериорна LED лампичка с
дълъготраен живот.
Препоръчително е да се
използват само оригинални
резервни части.
Използвайте само LED
крушки (основа E14).
Максималната мощност е
посочена на осветителното
тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете щепсела от
контакта на захранващата
мрежа.
1. Раздалечете с пръсти леко двете
страни на прозрачния капак, за да ги
откачите, след което свалете
капака, като го издърпате в посока
на стрелките.
2. Сменете крушката с нова със
същите характеристики и специално
проектирана за домашни уреди.
3. Сглобете отново капака на
крушката.
4. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
5. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
Progress 13
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Продуктов фиш
Търговска марка
Progress
Модел
PK1206 PNC933033020
категория
1. Хладилник с едно или повече
отделения за пресни хранителни
продукти
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергия в kWh за година въз осно‐
ва на стандартни тестови резултати за 24 часа.
Реалната консумация на енергия зависи от начи‐
на, по който се използва уреда и къде е разполо‐
жен.
103
Обем за съхранение в литри, хладилник
207
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
207
Обем за съхранение в литри, фризер
-
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
нито една
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
-
Захранването е безопасно в ч
-
Капацитет на замразяване в kg/24ч
-
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
35
14 Progress
Вграден уред Д/Н
Да
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
Допълнителни технически
данни
Размери на уреда
Височина
1219 mm
Ширина
540 mm
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намират
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
Progress 15
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Lietošana
Izmantošana ikdienā
15
16
18
19
20
Padomi un ieteikumi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskie dati
20
21
22
25
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem
mērķiem, piemēram:
16 Progress
lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos
un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās viesnīcās
un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas procesa
paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neitrālus
tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā aerosoli ar
uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Drošības nolūkos nelietojiet ierīci pirms
tās iebūvēšanas.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
•
•
•
•
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar ierīci
(piemēram, durvju vēršanās virziena
maiņas) atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts virsmām.
Progress 17
• Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
• Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
• Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un pārāk
aukstās vietās.
• Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS! Novietojot
ierīci, pārliecinieties, ka vads
nav aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru
vai elektriķi, lai nomainītu elektriskās
detaļas.
• Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka
risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi,
izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas ir videi
praktiski nekaitīga. Rīkojieties uzmanīgi, lai
nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur
izobutānu.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci) ierīcē,
izņemot, ja ražotājs norādījis, ka to var
darīt.
• Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas vai
aizdegšanās avoti. Izvēdiniet telpu.
• Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas daļām.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
• Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu vai ierīces
bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
• Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to. Ja
izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
18 Progress
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
• Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
• Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
• Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Izvietojums
Skatiet montāžas norādījumus
uzstādīšanai.
Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju,
ierīce jāuzstāda pietiekamā attālumā no
siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem,
boileriem, tiešiem saules stariem u.t.t.
Nodrošiniet, lai skapja aizmugurē būtu
brīva gaisa cirkulācija.
Novietojums
Uzstādiet ierīci sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei.
Klima‐
tiskā
klase
Temperatūras atbilstība
SN
no +10 °C līdz 32 °C
N
no +16 °C līdz 32 °C
ST
no +16 °C līdz 38 °C
T
no +16 °C līdz 43 °C
Ierīces izmantošana ārpus
noteiktā temperatūras
diapazona var radīt darbības
problēmas dažiem modeļiem.
Pareizu ierīces darbību var
garantēt, izmantojot to tikai
noteiktajā temperatūras
diapazonā. Ja jums ir kādas
šaubas par ierīces
uzstādīšanas vietu, lūdzu,
sazinieties ar pārdevēju, mūsu
klientu apkalpošanas centru vai
tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
Elektrības padeves pieslēgums
• Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
• Ierīcei jābūt iezemētai. Lai nodrošinātu
zemējumu, strāvas kabeļa
kontaktspraudnis ir aprīkots ar papildu
kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
• Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
• Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
Progress 19
Ventilācijas prasības
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu
ventilāciju.
5 cm
UZMANĪBU! Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
LIETOŠANA
Ierīces ieslēgšana
1. Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā līdz vidējam
iestatījumam.
Ierīces izslēgšana
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras
regulatoru pozīcijā "O".
Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
1. Lai iegūtu minimālu aukstumu,
pagrieziet temperatūras regulatoru uz
zemākiem iestatījumiem.
2. Lai iegūtu maksimālu aukstumu,
pagrieziet temperatūras regulatoru uz
augstākiem iestatījumiem.
Vidējais iestatījums parasti ir
vispiemērotākais.
Taču, izvēloties iestatījumu,
atcerieties, ka temperatūra
ierīces iekšpusē ir atkarīga no:
• telpas temperatūras;
• tā, cik bieži tiek atvērtas
ierīces durvis;
• uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
UZMANĪBU! Ja apkārtējā
temperatūra ir augsta vai arī
ierīcē ir ievietots maksimāls
produktu daudzums un ir
iestatīta viszemākā
temperatūra, tas var radīt
saldētavas aizmugurējās
sienas apsarmojumu. Šādā
gadījumā, lai aktivizētu
automātisko atkausēšanu un
tādējādi samazinātu
elektroenerģijas patēriņu,
pagrieziet temperatūras
regulatora skalu līdz augstākai
temperatūrai.
20 Progress
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Lai nodrošinātu pareizu gaisa
cirkulāciju, neizņemiet virs
dārzeņu atvilktnes esošo stikla
plauktu.
Durvju plauktu novietošana
Lai uzglabātu dažāda lieluma produktus
iesaiņojumā, durvju plauktus var novietot
dažādā augstumā.
1. Pakāpeniski velciet plauktu uz augšu,
līdz tas atbrīvojas.
2. Novietojiet to nepieciešamajā stāvoklī.
Temperatūras indikators
Lai nodrošinātu pareizu pārtikas
uzglabāšanu, ledusskapis ir aprīkots ar
temperatūras indikatoru. Ierīces sānā
esošais simbols norāda visaukstāko zonu
ledusskapī.
Ja ir attēlots OK (A), ievietojiet svaigo
pārtiku ar simbolu apzīmētajā zonā; ja nē
(B), ar temperatūras regulatoru iestatiet
zemāku temperatūru un pēc 12 stundām
pārbaudiet temperatūras indikatoru
vēlreiz.
A
OK
B
OK
Izņemami plaukti
Ledusskapja iekšējās sienas ir aprīkotas
ar vadotnēm, kas paredzētas plauktu
izvietošanai dažādos līmeņos.
Pēc svaigas pārtikas
ievietošanas vai atkārtotas vai
ilgstošas ierīces durvju
atvēršanas OK ziņojums var
pazust. Pagaidiet vismaz 12
stundas un tikai tad regulējiet
temperatūru.
PADOMI UN IETEIKUMI
Skaņas normālas darbības laikā
Darbības laikā ir normālas šādas skaņas:
• Viegla burbuļojoša skaņa atskan no
spirālēm, kad tiek sūknēts dzesēšanas
šķidrums;
Progress 21
• Viegla dūcoša un pulsējoša skaņa
atskan no kompresora, kad tiek
sūknēts dzesēšanas šķidrums;
• Pēkšņa rīboša skaņa no ierīces
iekšpuses, kuru izraisa termiskā
izplešanās (dabisks fizisks fenomens,
kas nav bīstams);
• Viegla klikšķinoša skaņa no
temperatūras regulatora, kad
kompresors ieslēdzas un izslēdzas.
Ieteikumi elektroenerģijas
ietaupīšanā
• Neatveriet vai neatstājiet ierīces durvis
atvērtas ilgāk nekā tas nepieciešams.
Ieteikumi svaigu produktu
uzglabāšanai ledusskapī
• neuzglabājiet ledusskapī siltus
produktus vai gaistošus šķidrumus;
• Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus,
īpaši tos, kuriem piemīt stiprs aromāts.
• novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Ieteikumi uzglabāšanai
ledusskapī
Noderīgi ieteikumi:
• Visa veida gaļa: iesaiņojiet piemērotā
iepakojumā un novietojiet uz stikla
plaukta virs dārzeņu atvilktnes;
Uzglabājiet gaļu ne ilgāk par 1-2
dienām.
• Pagatavoti ēdieni, aukstie ēdieni:
nosedziet un novietojiet jebkurā
plauktā.
• Augļi un dārzeņi: rūpīgi notīriet un
ievietojiet speciālā atvilktnē.
Ledusskapī nedrīkst uzglabāt banānus,
kartupeļus, sīpolus un ķiplokus (ja vien
tie nav iesaiņoti).
• Sviests un siers: ievietojiet speciālā
hermētiskā tvertnē vai ietiniet alumīnija
folijā vai ievietojiet polietilēna maisiņā,
lai izvadītu pēc iespējas vairāk gaisa.
• Pudeles: uzskrūvējiet vāciņu un
novietojiet durvju pudeļu plauktā vai (ja
tāds ir) pudeļu plauktā.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Vispārīgie brīdinājumi
UZMANĪBU! Pirms apkopes
veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
Šīs ierīces dzesēšanas bloks
satur ogļūdeņradi, tādēļ apkopi
un uzlādi var veikt tikai
kvalificēti speciālisti.
Ierīces papildpiederumus un
detaļas trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt nedrīkst.
Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc
tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU! Neizmantojiet
mazgāšanas līdzekļus,
abrazīvos pulverus, tīrīšanas
līdzekļus uz hlora vai eļļas
bāzes, tā kā tie var sabojāt
apdari.
Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU! Neraujiet,
nepārvietojiet vai nesabojājiet
ierīcē esošās caurules un/vai
kabeļus.
UZMANĪBU! Nesabojājiet
dzesēšanas sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
22 Progress
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
Ledusskapja atkausēšana
Ledusskapja ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1.
2.
3.
4.
Parastā darbības režīma laikā, ik reizi
apstājoties kompresora motora darbībai,
tiek automātiski likvidēts apsarmojums,
kas veidojas uz ledusskapja nodalījumā
esošā iztvaikotāja. Ūdens, kas rodas
atkausēšanas laikā, tiek novadīts īpašā
tvertnē, kas atrodas ierīces aizmugurē virs
kompresora motora, un tur iztvaiko.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvis pusvirus, lai nepieļautu
nepatīkama aromāta veidošanos.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu un
nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja nodalījuma
vidusdaļā esošo atkausētā ūdens
aizplūdes atveri.
UZMANĪBU! Ja vēlaties atstāt
ierīci ieslēgtu, palūdziet, lai
kāds pārbauda to jūsu
prombūtnes laikā un novērš
produktu sabojāšanos
iespējamā elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma
gadījumā.
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja...
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Kontaktdakša nav pareizi
pievienota elektrotīkla kon‐
taktligzdai.
Pareizi ievietojiet kontakt‐
dakšu kontaktligzdā.
Progress 23
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Elektrotīkla kontaktligzdā
nav strāvas.
Pievienojiet elektrotīkla kon‐
taktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Ierīce darbojoties rada troks‐
ni.
Ierīce nav pareizi atbalstīta.
Pārbaudiet, vai ierīce stāv
stabili.
Lampa nedeg.
Lampa darbojas gaidīšanas
režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Skatiet sadaļu "Lampas no‐
mainīšana".
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Lietošana".
Vienlaikus sasaldēšanai ie‐
vietots liels sasaldējamo
produktu daudzums.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Telpas temperatūra ir pārāk
augsta.
Skatiet klimata klases tabulu
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie produkti
ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Pa ledusskapja aizmugures
sienu plūst ūdens.
Automātiskās atkausēšanas
laikā izkusušais ūdens plūst
pa aizmugurējo sieniņu.
Tas ir normāli.
Ūdens notek ledusskapī.
Ūdens notece aizsērējusi.
Iztīriet ūdens noteci.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens kolek‐
torā.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aiz‐
mugures paneļa.
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdeņu tekne nav
pievienota tvaikošanas pa‐
plātei virs kompresora.
Pievienojiet kušanas ūdeņu
tekni tvaikošanas paplātei.
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Pārtikas produktu tempera‐
tūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
24 Progress
Problēmas
Uz ledusskapja aizmugurē‐
jās sienas sakrājies pārāk
daudz ūdens kondensāta.
Durvis atvērt nav viegli.
Iespējamais iemesls
Risinājums
Vienlaicīgi tiek uzglabāts pā‐
rāk daudz pārtikas produktu.
Glabājiet mazāk pārtikas
produktu vienlaicīgi.
Durvis tika atvērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.
Pārliecinieties, vai ierīcē no‐
tiek aukstā gaisa cirkulācija.
Durvis tiek vērtas pārāk bie‐
ži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvis ir
pilnībā aizvērtas.
Uzglabātā pārtika nav iesai‐
ņota.
Pirms pārtikas uzglabāša‐
nas ierīcē iesaiņojiet to pie‐
mērotā iepakojumā.
Mēģināt atvērt durvis uzreiz
pēc aizvēršanas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet da‐
žas sekundes.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu, sazinieties
ar tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
Spuldzes maiņa
1
2
1
Ierīcei ir ilga darba mūža
iekšējais LED apgaismojums.
Ir ļoti ieteicams izmantot tikai
oriģinālās rezerves daļas.
Izmantojiet tikai LED spuldzes
(E14 vītne). Maksimālā jauda
norādīta uz lampas pārsega.
UZMANĪBU! Atvienojiet
kontaktdakšu no elektrotīkla.
1. Ar pirkstiem viegli papletiet abas
caurspīdīgā vāciņa puses, lai tās
atāķētu, un noņemiet vāciņu, pavelkot
to bultiņu norādītajā virzienā.
2. Nomainiet veco spuldzi ar jaunu tādu
pašu raksturlielumu spuldzi, kas
paredzēta izmantošanai
mājsaimniecības ierīcēs.
3. Noņemiet spuldzes pārsegu.
4. Pievienojiet kontaktdakšu
elektrotīklam.
5. Atveriet durvis.
Pārliecinieties, ka spuldze ieslēdzas.
Durvju aizvēršana
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
Progress 25
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet montāžas norādījumus.
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
TEHNISKIE DATI
Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
Progress
Modelis
PK1206 PNC933033020
Kategorija
1. Ledusskapis ar vienu vai vairā‐
kiem svaiguma saglabāšanas noda‐
lījumiem
Energoefektivitātes klase
A++
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24 stundu
standarta testu rezultātiem. Faktiskais enerģijas patē‐
riņš ir atkarīgs no ierīces izmantošanas un tās atraša‐
nās vietas.
103
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
207
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
207
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
-
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums, kam
vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
Nav
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” > 14 °C
(°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Nē
Bezsarmas (J/N), saldētājs
-
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
-
Saldēšanas jauda, kg/24 h
-
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā paredzē‐
ta šī iekārtas lietošana, °C
10
26 Progress
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pare‐
dzēta šī iekārtas lietošana, °C
43
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
35
Lebūvējama iekārta J/N
Jā
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai Jā/Nē
Nē
Papildu tehniskie dati
Ierīces izmēri
Augstums
1219 mm
Platums
540 mm
Dziļums
550 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
Progress 27
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Naudojimas
Kasdienis naudojimas
27
28
30
31
31
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
32
33
34
37
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir asmenys,
turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią, jeigu jie buvo
tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Bendrieji saugos reikalavimai
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį galima
naudoti, pavyzdžiui:
28 Progress
ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir
kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą,
nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių,
išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto
produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos
rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik
neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų, pavyzdžiui,
aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Saugos sumetimais nenaudokite
prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
•
•
•
•
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite bent
4 valandas, prieš jungdami prietaisą į
maitinimo tinklą. Per tą laiką alyva
sutekės atgal į kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
Progress 29
• Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
• Neįrenkite prietaiso tiesioginiais saulės
spinduliais apšviestoje vietoje.
• Neįrenkite prietaiso per daug drėgnose
ar per šaltose vietose.
• Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad nesubraižytumėte
grindų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sukelti
gaisrą ir gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS! Kai statote
prietaisą, įsitikinkite, kad
maitinimo laidas nebūtų
prispaustas ar pažeistas.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite
daugiakanalių kištukų, jungiklių
ir ilginamųjų laidų.
• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektrinių dalių (pvz., elektros kištuko,
maitinimo kabelio, kompresoriaus).
Iškvieskite įgaliotojo techninės
priežiūros centro atstovą arba elektriką,
kad pakeistų elektrines dalis.
• Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus
susižaloti, nudegti, gauti
elektros smūgį ar sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
• Jeigu šaltnešio grandinė būtų pažeista,
patalpoje nedekite liepsnos ir saugokite
prietaisą nuo uždegimo šaltinių. Gerai
išvėdinkite patalpą.
• Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
• Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti
elektros smūgį.
• Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti
arba sugadinti prietaisą.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
• Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
30 Progress
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
Aptarnavimas
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.
• Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
• Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
• Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Kur statyti prietaisą
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
Kad užtikrintumėte geriausą veikimą,
įrenkite prietaisą atokiai nuo šilumos
šaltinių, pvz., radiatorių, katilų ir tiesioginių
saulės spindulių. Palikite pakankamai
vietos orui laisvai cirkuliuoti aplink
prietaiso galinę pusę.
Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje.
Klima‐
to kla‐
sė
Aplinkos oro temperatūra
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
Viršijus nustatytas ribas, kai
kurių rūšių modeliuose gali būti
veikimo sutrikimų. Tinkamas
veikimas garantuojamas tik tuo
atveju, jeigu nebus viršytos
nustatytos temperatūros ribos.
Kilus abejonių dėl to, kur įrengti
prietaisą, kreipkitės į pardavėją,
mūsų klientų aptarnavimo
tarnybą arba artimiausią
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Elektros jungtis
• Prieš prijungdami prietaisą prie elektros
tinklo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje
nurodyta įtampa ir dažnis atitinka
maitinimo tinkle esančią įtampą ir
dažnį.
• Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su kvalifikuotu
elektriku.
• Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
Progress 31
Reikalavimai ventiliacijai
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
5 cm
DĖMESIO Kaip įrengti, žr.
surinkimo instrukciją.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
NAUDOJIMAS
Įjungimas
1. Įkiškite kištuką į sieninį elektros tinklo
lizdą.
2. Temperatūros reguliatorių pasukite
pagal laikrodžio rodyklę iki vidutinės
nuostatos.
Išjungimas
Prietaisą išjungsite temperatūros
reguliatorių pasukę į padėtį „O“.
Temperatūros reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
1. Temperatūros reguliatorių nustatykite
ties mažiausia nuostata, kad būtų
minimaliai šaldoma.
2. Temperatūros reguliatorių nustatykite
ties didžiausia nuostata, kad būtų
maksimaliai šaldoma.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Daugeliu atvejų parankiausia
pasirinkti vidurinę nuostatą.
Tačiau konkrečią nuostatą
derėtų pasirinkti atsižvelgiant į
tai, kad temperatūra prietaiso
viduje priklauso nuo šių
veiksnių:
• patalpos temperatūros;
• durelių atidarymo dažnumo;
• maisto produktų kiekio;
• prietaiso pastatymo vietos.
DĖMESIO Jei aplinkos
temperatūra aukšta arba
prietaisas pilnas produktų ir
nustatyta, kad prietaise būtų
mažiausia temperatūra, ant
galinės sienelės gali nuolat
susidaryti šerkšnas. Tokiu
atveju reguliavimo rankenėlę
reikia nustatyti ties aukštesne
temperatūra – tada
automatiškai vyks atitirpdymas
ir bus mažiau suvartojama
elektros energijos.
32 Progress
Durelių lentynų išdėstymas
Norint laikyti įvairių dydžių maisto
pakuotes, durelių lentynas galima išdėstyti
skirtingame aukštyje.
1. Pamažu traukite lentyną aukštyn, kol ji
atsilaisvins.
2. Tada įstatykite į norimą vietą.
Neperkelkite stiklinės lentynos
virš daržovių stalčiaus, kad
tinkamai cirkuliuotų oras.
Temperatūros indikatorius
Dėl tinkamo maisto laikymo šaldytuve yra
temperatūros indikatorius. Ant prietaiso
šoninės sienelės esantis simbolis rodo
šalčiausią vietą šaldytuve.
Jeigu rodoma OK (A), dėkite šviežią
maistą į simboliu nurodytą vietą, jeigu
nerodoma (B), nustatykite temperatūros
valdiklį ties šalčiausia nuostata ir palaukite
12 valandų, o po to vėl patikrinkite
temperatūros indikatorių.
Išimamos lentynos
Šaldytuvo sienelėse yra įrengti bėgeliai,
todėl lentynas galima įstatyti į norimas
vietas.
A
OK
B
OK
Pridėjus į prietaisą šviežio
maisto arba dažnai ar ilgai
darinėjant dureles, normalu,
kad indikatorius nerodo OK.
Palaukite bent 12 valandų,
prieš vėl reguliuodami
temperatūros valdiklį.
PATARIMAI
Normalaus veikimo garsai
Šie garsai girdėti yra normalu prietaisui
veikiant:
• silpnas gurguliavimas ir burbuliavimas
iš gyvatukų, kai pumpuojamas
šaltnešis.
• Dūzgimas ir pulsuojantis garsas iš
kompresoriaus, kai pumpuojamas
šaltnešis.
• Staigus traškesys prietaiso viduje dėl
terminio plėtimosi (natūralus ir
nepavojingas fizikinis reiškinys).
• Silpnas spragsėjimas iš temperatūros
reguliatoriaus, kai įsijungia ar išsijungia
kompresorius.
Patarimai, kaip taupyti energiją
• Neatidarinėkite dažnai durelių,
nepalikite jų atvirų ilgiau, negu yra
būtina.
Progress 33
Šviežių maisto produktų
šaldymo patarimai
• Šaldytuve nelaikykite šiltų maisto
produktų arba garuojančių skysčių.
• Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
• Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti
oras.
•
•
•
Šaldymo patarimai
Naudingi patarimai:
• Mėsa (visų rūšių): įvyniokite į tinkamas
pakuotes ir sudėkite ant stiklinės
lentynos, virš daržovių stalčiaus.
•
Laikykite mėsą ne daugiau kaip 1–2
dienas.
Paruoštus produktus, šaltus patiekalus:
uždenkite ir padėkite ant bet kurios
lentynos.
Vaisius ir daržoves: kruopščiai
nuplaukite ir įdėkite į specialų stalčių.
Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų, jei
jie nesupakuoti, šaldytuve laikyti
negalima.
Sviestą ir sūrį: įdėkite į specialią orui
nepralaidžią talpyklę arba suvyniokite į
aliuminio foliją ar įdėkite ir polietileno
maišelį ir pašalinkite kuo daugiau oro.
Butelius: reikia uždaryti kamšteliais ir
įdėti į durelėse esančią butelių lentyną
arba (jeigu yra) ant grotelių buteliams.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Bendri įspėjimai
DĖMESIO Prieš atlikdami
techninę priežiūrą, ištraukite
prietaiso kištuką.
Šio prietaiso šaldymo bloke yra
angliavandenilių, todėl
techninės priežiūros ir
pakartotinio užpildymo darbus
privalo atlikti tik įgaliotieji
specialistai.
Prietaiso priedų ir dalių
negalima plauti indaplovėje.
Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso vidų
ir visas vidines dalis – taip pašalinsite
naujam prietaisui būdingą kvapą; paskui
gerai nusausinkite.
DĖMESIO Nenaudokite
ploviklių, šveičiamųjų miltelių,
chloro ar naftos pagrindo
valiklių, nes jie sugadins
apdailą.
Reguliarus valymas
DĖMESIO Netraukite,
nejudinkite ir nepažeiskite jokių
prietaiso viduje esančių
vamzdelių ir (arba) kabelių.
DĖMESIO Nepažeiskite
aušinamosios sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens ir
neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius ir
juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir be
jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale esantį
kondensatorių ir kompresorių valykite
šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
34 Progress
Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo šaldytuvo
skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas. Atitirpęs vanduo
lataku nuteka į specialų indą, esantį
prietaiso galinėje dalyje, virš
kompresoriaus; ten vanduo išgaruoja.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
DĖMESIO Jeigu norite palikti
prietaisą įjungtą, ko nors
paprašykite, kad kartkartėmis
patikrintų, ar dėl elektros
maitinimo pertrūkio negenda
jame laikomi maisto produktai.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas ne‐
tinkamai įjungtas į elektros
tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite maitinimo
laido kištuką į maitinimo tin‐
klo lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nėra
įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo liz‐
dą kitą elektros prietaisą.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Prietaisas veikia triukšmin‐
gai.
Prietaisas netinkamai atrem‐
tas.
Patikrinkite, ar prietaisas
stabiliai stovi.
Lemputė nešviečia.
Lemputė veikia budėjimo re‐
žimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
Progress 35
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Perdegusi lemputė.
Žr. skyrių „Lemputės keiti‐
mas“.
Netinkamai nustatyta tempe‐
ratūra.
Skaitykite skyrių „Naudoji‐
mas“.
Vienu metu įdėta pernelyg
daug maisto produktų, ku‐
riuos reikia užšaldyti.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tempe‐
ratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
Į prietaisą įdėti maisto pro‐
duktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Žr. skyrių „Durelių uždary‐
mas“.
Šaldytuvo galine sienele te‐
ka vanduo.
Automatinio atitirpdymo pro‐
ceso metu atitirpo ant gali‐
nės sienelės susiformavęs
šerkšnas.
Tai normalu.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Užsikimšo vandens išleidi‐
mo anga.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Maisto produktai neleidžia
vandeniui nutekėti į vandens
rinktuvą.
Patikrinkite, ar maisto pro‐
duktai neliečia galinės sie‐
nelės.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nutekėji‐
mo vamzdelis veda ne į gari‐
nimo indą, esantį virš kom‐
presoriaus.
Pritvirtinkite atitirpusio van‐
dens nutekėjimo vamzdelį
prie garinimo indo.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatytas tem‐
peratūros reguliatorius.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Žr. skyrių „Durelių uždary‐
mas“.
Maisto produktų temperatū‐
ra per aukšta.
Prieš sudėdami maisto pro‐
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Kompresorius veikia nesu‐
stodamas.
36 Progress
Problema
Ant šaldytuvo galinės siene‐
lės yra per daug kondensa‐
to.
Dureles nelengva atidaryti.
Galima priežastis
Sprendimas
Dažnai atidarinėjamos dure‐
lės.
Dureles atidarykite tik jei rei‐
kia.
Prietaise nevyksta šalto oro
cirkuliacija.
Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
Durelės buvo per dažnai da‐
rinėjamos.
Dureles atidarykite tik kai
reikia.
Durelės ne iki galo uždary‐
tos.
Patikrinkite, ar durelės iki
galo uždarytos.
Laikomas nesupakuotas
maistas.
Prieš dėdami maistą į prie‐
taisą, supakuokite į tinkamą
pakavimo medžiagą.
Jūs mėginote atidaryti dure‐
les iškart tik jas uždarę.
Palaukite kelias sekundes ir
vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
Jei patarimas nepadėjo
išspręsti problemos, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Lemputės keitimas
1
2
1
Šiame prietaise įrengta ilgai
veikianti diodinė vidaus
apšvietimo lemputė.
Primygtinai rekomenduojama
naudoti tik originalias
atsargines dalis.
Naudokite tik diodines
lemputes (su E14 cokoliu).
Didžiausia galia nurodyta ant
lemputės bloko.
DĖMESIO Ištraukite kištuką iš
elektros tinklo.
1. Pirštais švelniai praskėskite abi
permatomo gaubtelio puses, kad jas
atkabintumėte ir nuimtumėte gaubtelį,
jį patraukdami rodyklėmis nurodyta
kryptimi.
2. Seną lemputę pakeiskite nauja,
identiškų savybių, specialiai buitiniams
prietaisams skirta lempute.
3. Vėl uždėkite lemputės gaubtelį.
4. Įjunkite kištuką į elektros tinklo lizdą.
5. Atidarykite dureles.
Patikrinkite, ar lemputė įsijungia.
Durelių uždarymas
1. Nuvalykite durelių sandarinimo
tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles.
Skaitykite surinkimo nurodymus.
Progress 37
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus durelių
tarpiklius. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
TECHNINIAI DUOMENYS
Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
Progress
Modelis
PK1206 PNC933033020
Kategorija
1. Šaldytuvas su vienu ar keliais
šviežio maisto laikymo skyriais
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A++
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus, grin‐
džiamas įprasto 24 valandų trukmės bandymo rezul‐
tatais. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso
nuo to, kaip aparatas naudojamas ir kur jis bus pasta‐
tytas
103
Šaldytuvo kameros talpa litrais
207
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa litrais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
207
Šaldiklio kameros talpa litrais
–
Šaltosios kameros talpa litrais
-
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių skai‐
čius (l)
Jokia
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei
taikoma
-
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Ne
Bešerkšnis šaldiklis T/N
-
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas neat‐
šyla valandų
–
Šaldymo geba (kg/24 h)
–
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis aparatas
skirtas naudoti (°C)
10
38 Progress
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apara‐
tas skirtas naudoti (°C)
43
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
35
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Taip
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
Papildomi techniniai duomenys
Prietaiso matmenys
Aukštis
1 219 mm
Plotis
540 mm
Gylis
550 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
*
Progress 39
www.progress-hausgeraete.de
211625402-A-362019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising