Zanussi | ZBA23022SA | User manual | ZANUSSI ZBA23022SA Brugermanual

ZANUSSI ZBA23022SA Brugermanual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZBA23022SA
DA Brugsanvisning
Køleskab
NO Bruksanvisning
Kjøleskap
2
12
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages
i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader,
der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid
brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere
opslag.
SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE UDSATTE
PERSONER
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge
apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og personer
med omfattende og komplekst handicap, hvis de er blevet
instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet
uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det
korrekt.
GENERELT OM SIKKERHED
•
•
2
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende
anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre
miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre
de er anbefalet af producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet,
med mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere
med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en
tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
SIKKERHEDSANVISNINGER
INSTALLATION
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur, pga. sikkerhed.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da
det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og
lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet
til strømforsyningen efter første installation eller
efter at have vendt døren. Dette er for, at olien
kan løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for arbejde på
apparatet (f.eks. vending af døren), skal stikket
altid tages ud af kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller
komfurer, ovne eller kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er direkte
sollys.
•
•
Montér ikke apparatet på områder, der er for
fugtige eller for kolde.
Når du flytter apparatet, skal du løfte op i
forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
TILSLUTNING, EL
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af
apparatet skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke sætter sig
fast eller bliver beskadiget.
ADVARSEL! Brug ikke adaptere med
flere stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på typeskiltet er
kompatible med de elektriske data for
strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede
servicecenter eller en elektriker for at skifte de
elektriske komponenter.
3
•
•
•
Netledningen skal være under niveauet for
netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er
adgang til elstikket efter installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
•
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
BRUG
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller
brand.
Dette apparat indeholder brændbar gas,
isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at
forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder
isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i
apparatet, medmindre det er angivet på
apparatet som egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal
du sørge for, at der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i
apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller ting,
der er fugtet med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren.
De er varme.
INDVENDIG BELYSNING
ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød.
Den type lampe, der anvendes til dette apparat,
er kun til husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter.
Kun en faguddannet person må udføre
vedligeholdelse og opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør
det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er
blokeret, ophobes afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
SERVICE
• Kontakt det autoriserede servicecenter for at få
repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
BORTSKAFFELSE
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive
lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer
er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder brændbar gas.
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til køleenheden, der
befinder sig i nærheden af varmeveksleren.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
PLACERING
Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet
placeres i god afstand fra varmekilder som
4
radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at
luften kan cirkulere frit omkring kabinettets bagside.
PLACERING
Installér apparatet på et tørt sted med god
udluftning indendørs, hvor rumtemperaturen passer
til den anførte klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
•
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse typer
modeller, når de betjenes uden for
dette interval. Der kan kun garanteres
korrekt drift inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i tvivl
om, hvor du kan installere apparatet,
bedes du henvende dig til sælgeren,
vores kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede servicecenter.
TILSLUTNING, EL
• Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres,
at spændingen og frekvensen på mærkepladen
svarer til boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
•
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes
apparatet en særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret
installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiverne.
KRAV TIL LUFTTILFØRSEL
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag apparatet.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FORSIGTIG! Se
monteringsvejledningen vedr.
installation.
BETJENING
AKTIVERING
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
DEAKTIVERING
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til
stilling "O".
INDSTILLING AF TEMPERATUR
Temperaturen reguleres automatisk.
1. Drej termostatknappen mod lavere indstillinger
for at vælge minimum køling.
2. Drej termostatknappen mod højere indstillinger
for at vælge maksimal køling.
Normalt er en mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling vælges,
skal man dog huske på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af madvarer
• apparatets placering.
FORSIGTIG! Hvis den omgivende
temperatur er høj, eller apparatet er
helt fyldt, og apparatet står på den
laveste temperatur, kan kompressoren
køre konstant, så der dannes rim eller
is på bagvæggen. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på en højere
temperatur, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget
dermed falder.
5
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
FLYTBARE HYLDER
Køleskabets vægge har en række skinner, så
hylderne kan placeres efter ønske.
PLACERING AF DØRHYLDER
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så
der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer korrekt
luftcirkulation.
RÅD OG TIPS
NORMALE DRIFTSLYDE
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og boblende lyd
fra kølerørene, når der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og pulserende lyd
fra kompressoren, når der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende lyd fra
apparatets inderside, som forårsages af termisk
udvidelse (et naturligt og ufarligt fysisk
fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når kompressoren
tændes eller slukkes.
ENERGISPARETIPS
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå
åben længere end højst nødvendigt.
RÅD OM KØLING AF FRISKE MADVARER
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis
den lugter stærkt.
6
•
Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt
om den.
RÅD OM KØLING
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen. Opbevar kød i højst 1-2
dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og stil på en
hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i en
speciel skuffe. Bananer, kartofler, løg og hvidløg
må ikke lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie eller i en
polyætylenpose for at udelukke så meget luft
som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og opbevare
dem i dørflaskehylden, eller (hvis tilgængelige)
på flaskestativet.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
GENERELLE ADVARSLER
FORSIGTIG! Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter, og service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Apparatets dele og tilbehør egner sig
ikke til opvask i maskine.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren bag på
skabet med en børste, hvis der er adgang til
dem.
Dette øger apparatets ydeevne og sparer
strøm.
AFRIMNING AF KØLESKABET
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang kompressoren
standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag på
apparatet, over kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet
ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.
INDVENDIG RENGØRING
Inden apparatet tages i brug bør det vaskes
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt
apparat. Tør grundigt efter.
FORSIGTIG! Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de beskadiger
finishets overflade.
REGELMÆSSIG RENGØRING
FORSIGTIG! Undgå at trække i, flytte
eller beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG! Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent
vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af,
så de er rene og fri for belægninger.
PAUSE I BRUG
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal
bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
4. Lad døren/dørene stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.
FORSIGTIG! Hvis der skal være
tændt for apparatet: Bed nogen se til
det en gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
7
HVIS NOGET GÅR GALT...
Problemer
Apparatet virker ikke.
Opløsning
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er indstillet forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der er lagt store mængder
madvarer til indfrysning på én
gang.
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Madvarerne var for varme, da
de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen
under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at vandet
ikke løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke tilsluttet fordampningsbakken
over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er for
lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Kompressoren kører hele tiden.
8
Mulige årsager
Problemer
Der er for meget kondenseret
vand på køleskabets bageste
væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Mulige årsager
Opløsning
Der er lagt for store mængder
madvarer i på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Lågen er blevet åbnet for tit.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft i
apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer kold
luft i apparatet.
Lågen blev åbnet for hyppigt.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev lukket.
Vent nogle få sekunder mellem
lukning og genåbning af lågen.
Hvis rådet ikke fører til det ønskede
resultat, skal du ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.
UDSKIFTNING AF PÆREN
Apparatet er forsynet med en
indvendig LED-pære med lang
holdbarhed.
1
2
1
Det anbefales kraftigt kun at bruge
originale reservedele.
Brug kun LED-pærer (E14-base). Den
maksimale effekt er angivet på
lampeenheden.
FORSIGTIG! Tag stikket ud af
kontakten.
1. Brug fingrene til at sprede begge sider af det
transparente dæksel en smule for at afhægte
dem og frakoble dækslet ved at trække i
pileretningen.
2. Udskift pæren med en, der har de samme
karakteristika, og som er specielt beregnet til
husholdningsapparater.
3. Genmontér lampedækslet.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Åbn lågen.
Se efter, at lampen lyser.
LUKNING AF DØREN
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt det
autoriserede servicecenter.
9
TEKNISKE DATA
PRODUKTDATABLAD
Varemærk
Zanussi
Model
ZBA23022SA PNC933033006
Kategori
1. Køleskab med et eller flere rum til
opbevaring af ferske madvarer
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering
131
Nettorumfang i liter, køleskab
207
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
207
Nettorumfang i liter, fryser
-
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
Ingen
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis det er
relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
-
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
-
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til brug i
°C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til brug i
°C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
35
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin
J/N
Nej
YDERLIGERE TEKNISKE DATA
Apparatets mål
10
Højde
1219 mm
Bredde
540 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af mærkeplade
udvendigt eller indvendigt i apparatets samt af
energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet , sammen
med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage
til din lokale genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
11
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper
som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på
instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
SIKKERHET FOR BARN OG UTSATTE MENNESKER
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og personer
med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser,
hvis de har fått de riktige instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn
med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
GENERELL SIKKERHET
•
•
•
•
12
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og lignende
applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer og
andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og andre
boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets kabinett
eller i innebygde konstruksjoner ikke blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder
for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de som anbefales
av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den
typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale
vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med
brennbart drivstoff i dette produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten,
autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å
unngå risiko.
SIKKERHETSANVISNINGER
INSTALLERING
ADVARSEL! Når du plasserer
produktet, må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget enhet med hensyn til sikkerhet.
Følg installasjonsanvisningene som følger med
apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det
er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt apparatet.
Ved første installering eller etter reversering av
døren, vent minst 4 timer før du kobler apparatet
til strømforsyningen. Dette påser at oljen renner
tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for eksempel
reversering av døren), fjern støpselet fra
stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av radiatorer
eller komfyrer, ovner eller kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget fuktige eller
kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte det i forkant
for å unngå riper på gulvet.
ELEKTRISK TILKOPLING
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
ADVARSEL! Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på typeskiltet er
kompatible med de elektriske spesifikasjonene
til strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske
komponenter (f. eks støpsel, nettkabel,
kompressor). Ta kontakt med servicesenteret
eller en elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til
stikkontakten etter monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet.
Trekk alltid i selve støpselet.
BRUK
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare gasser,
isobutan (R600a), naturgass med liten innvirkning
13
på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade
på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med mindre slik
anvendelse er oppgitt av produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke
er flammer og antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i nærheten av
plastdelene til apparatet.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser eller
væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller kondensatoren. De
er varme.
•
INNVENDIG BELYSNING
•
•
•
ADVARSEL! Fare for elektrisk støt.
•
Typen lampe som brukes i dette produktet er
kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes
til vanlig belysning.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Fare for personskade
eller skade på produktet.
•
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Dette produktet inneholder hydrokarbon i
kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av
enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet
og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er
blokkert, vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
SERVICE
• Kontakt det autoriserte servicesenteret for å
reparere apparatet.
• Det skal bare brukes originale reservedeler.
AVFALLSBEHANDLING
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir
stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til
dette produktet er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder brennbare
gasser. Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en riktig
måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær varmeveksleren.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
LOKALITET
Se etter i monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter produktet et
godt stykke borte fra varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv. Pass på
at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av
kabinettet.
PLASSERING
Monter dette produktet på et godt ventilert sted der
romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen
som er oppført på typeskiltet.
14
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer kan
oppstå for enkelte typer modeller når
de opererer utenfor dette området.
Korrekt drift kan bare garanteres
innenfor det angitte
temperaturområdet. Hvis du er i tvil om
hvor du skal montere produktet, må du
kontakte leverandøren, kundeservicen
vår eller nærmeste servicesenter.
ELEKTRISK TILKOPLING
• Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen
som er oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med jordingskontakt.
Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kontakt en faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
•
Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
KRAV TIL VENTILASJON
Luftstrømmen bak produktet må være tilstrekkelig.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FORSIKTIG! Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
BRUK
SLÅ PÅ
1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
SLÅ AV
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å slå av
produktet.
TEMPERATURREGULERING
Temperaturen reguleres automatisk.
1. Vri temperaturregulatoren mot en lavere
innstilling for å stille inn minste kuldenivå.
2. Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger
for å oppnå maksimal kjøleeffekt.
FORSIKTIG! Dersom
romtemperaturen er høy eller det
oppbevares store mengder matvarer
og produktet er innstilt på laveste
temperatur, vil produktet muligens gå
kontinuerlig. Dermed kan det danne
seg rim på bakveggen. I så fall må
bryteren stilles på en høyere
temperatur, slik at den automatiske
avrimingsfunksjonen aktiveres og
energiforbruket dermed reduseres.
Vanligvis er middels innstilling mest
passende.
Likevel bør du huske på at
temperaturen inne i produktet
avhenger av følgende når du velger
innstilling:
• romtemperatur,
• hvor ofte døren åpnes,
• mengden mat som lagres,
• produktets plassering.
15
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
SLIK PLASSERER DU DØRHYLLENE
For å lagre pakker av mat i forskjellige størrelser,
kan hyllene i døren plasseres i forskjellige høyder.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.
FLYTTBARE HYLLER
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt med en rekke
spor, som gjør at hyllene kan plasseres der de
trengs.
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom den sikrer
riktig luftsirkulasjon.
RÅD OG TIPS
NORMALE DRIFTSLYDER
Følgende lyder er normale under bruk:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når
kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra kompressoren
når kuldemediet pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden av
produktet som lages av termisk dilatasjon (et
naturlig og ufarlig fysisk fenomen).
• En lav klikkelyd fra temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
TIPS FOR STRØMSPARING
• Døren må ikke åpnes for ofte og må ikke stå
åpen lengre enn absolutt nødvendig.
TIPS TIL KJØLING AV FERSKE MATVARER
• Ikke oppbevar varme matvarer eller dampende
væsker i kjøleskapet.
• Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis den har
sterk lukt.
16
•
Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt
rundt den.
TIPS TIL KJØLING
Nyttige tips:
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet forpakning
og plasseres på glasshyllen over
grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i maks 1-2
dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter: tildekkes
godt og plasseres på hvilken som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og plasser i den
spesialboks. Bananer, poteter, løk og hvitløk må
kun oppbevares i kjøleskap dersom de ikke er
innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller
pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde
luft borte så godt som mulig.
• Flasker: lukk med en kork og sett i flaskehyllen i
døren, eller (hvis det følger med) på flaskehyllen.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
GENERELLE ADVARSLER
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar enhver
rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare utføres av
autoriserte serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til prduktet er
ikke egnet for vask i oppvaskmaskin.
RENGJØRE INNE I OVNEN
Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden
samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt
rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten
som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak på
produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir bedre, og du
sparer energi.
AVRIMING AV KJØLESKAPET
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra
kjøleseksjonens fordamper hver gang
kompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over kompressoren, hvor det
fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann med jevne mellomrom, for å hindre at
vannet flommer over og drypper ned på maten inne
i kjøleskapet.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da dette vil
skade finishen.
REGELMESSIG RENGJØRING
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt eller
påfør skade på noen rør og/eller kabler
inne i produktet.
FORSIKTIG! Ikke ødelegg
kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent
vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig og vask
dem for å sikre at de er rene og fri for
matrester.
PERIODER UTEN BRUK
Når apparatet ikke brukes i lange perioder, ta
følgende forholdsregler:
1. Koble apparatet fra strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør apparatet og alt tilbehør.
4. La døren(e) stå åpne for å hindre ubehaglig
lukt.
FORSIKTIG! Hvis du ønsker å la
apparatet stå på, spør noen om å ta en
titt i blant for å for å hindre at maten
blir ødelagt i tilfelle strømbrudd.
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
17
HVA DU MÅ GJØRE HVIS...
Problem
Apparatet virker ikke.
Løsning
Apparatet er slått av.
Slå på apparatet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i
stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig i stikkontakten.
Det er ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk apparat til stikkontakten. Kontakt en
autorisert elektriker.
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står stabilt.
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt feil.
Se kapittelet "Bruk".
Mange matprodukter som skal
fryses ble lagt i samtidig.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for høy.
Se klimaklassediagrammet på
typeplaten.
Matvarene du la i apparatet var
for varme.
La matvarer avkjøle seg til romtemperatur før du legger de
skapet.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Det renner vann på bakveggen
av kjøleskapet.
Under den automatiske avrimingsprosessen smelter rimet
på bakveggen.
Dette er korrekt.
Det renner vann i kjøleskapet.
Dreneringshullet er tilstoppet.
Rengjør dreneringshullet.
Matprodukter forhindrer at vannet får samle seg i vannoppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke
koblet til fordamperpannen
over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperpannen.
Temperaturen i apparatet er for
høy/lav.
Temperaturregulatoren er ikke
riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene bli avkjølt til romtemperatur før du lagrer de.
For mange matvarer er lagt inn
i apparatet samtidig.
Legg færre matvarer inn i apparatet samtidig.
Du har åpnet døren for ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Kompressoren arbeider uavbrutt.
18
Mulig årsak
Problem
Det er for mye kondensert vann
på den bakre veggen i kjøleskapet.
Vanskelig å åpne døren.
Mulig årsak
Løsning
Det sirkulerer ikke kald luft i apparatet.
Påse at kald luft sirkulerer i apparatet.
Du åpner døren for ofte.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig.
Påse at døren er ordentlig lukket.
Lagret mat ble ikke pakket inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.
Du prøvde å åpne døren igjen
med en gang etter den ble lukket.
Vent noen sekunder før du åpner døren igjen.
Dersom rådet ikke gir det ønskede
resultatet, ta kontakt med nærmeste
autoriserte serviceverksted.
1
SKIFTE LYSPÆRE
2
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart LED-lys.
1
Det anbefales på det sterkeste å kun
bruke originale reservedeler.
Bruk kun LED-pærer (E14-sokkel).
Maksimal styrke er angitt på
lampedekselet.
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut av
stikkontakten.
1. Spre begge sider av det gjennomsiktige
dekselet forsiktig med fingrene for å løsne dem,
og ta av dekselet ved å trekke det i pilens
retning.
2. Skift ut lampen med en som har samme
egenskaper og er spesielt utviklet for
husholdningsapparater.
3. Sett lampedekselet på igjen.
4. Sett støpslet i stikkontakten.
5. Åpne døren.
Kontroller at lyset tennes.
LUKKE DØREN
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter i
monteringsanvisningen.
3. Bytt defekte dørpakninger, om nødvendig.
Kontakt det autoriserte service-senteret.
TEKNISKE DATA
PRODUKTINFORMASJONSARK
Varemerke
Zanussi
19
Modell
ZBA23022SA PNC933033006
Kategori
1. Kjøleskap med ett eller flere oppbevaringsseksjoner for fersk mat
Energieffektivitetsklasse
A+
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard testresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil avhenge av
hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert
131
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
207
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
207
Lagringsvolum i liter, fryser
-
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste lagringsvolum (l)
Ingen
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
-
Strømbruddsikker i t
-
Frysekapasitet i kg/24t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal
brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal
brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
35
Innebygget apparat J/N
Ja
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til
lagring av vin J/N
Nei
YTTERLIGERE TEKNISKE DATA
Apparatets mål
20
Justerbar
1219 mm
Bredde
540 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til høyre
utvendig på produktet, på den utvendige eller
innvendige siden av produktet og på
energietiketten.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres
der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
. Legg emballasjen i riktige beholdere for å
resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen
21
*
22
23
211624716-A-082019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising